Broforvaltning med DANBRO 2.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Broforvaltning med DANBRO 2.0"

Transkript

1 Broforvaltning med DANBRO Registrering af bygværker

2 DANBRO programmer, data og manualer eller dele heraf må ikke videregives eller sælges, dog er sikkerhedskopiering af programmet tilladt. DANBRO programmerne må kun anvendes på opgaver i overensstemmelse med kontrakt med Vejdirektoratet.

3 Forord Forord Denne manual er et led i den samling af manualer, der handler om forvaltning af bygværker med broforvaltningssystemet DANBRO. DANBRO er en fællesbetegnelse for de procedurer, forskrifter og edb-programmer, der benyttes ved forvaltning af bygværker i Danmark. Betegnelsen bruges også om edb-programmerne alene. Manual 1, Broforvaltning generelt, indeholder en overordnet beskrivelse af systemet. Denne beskrivelse er tilstrækkelig, hvis man skal have en generel viden om DANBRO og ikke behøver detaljeret kendskab til virkemåden af de enkelte programmer. Samtidig indeholder manualen en generel vejledning i brugen af DANBRO's edbprogrammer. I de øvrige manualer forudsættes det, at man har kendskab til de generelle procedurer, der er beskrevet heri. De øvrige manualer giver en detaljeret beskrivelse af hver sit specielle emne. Beskrivelsen af broforvaltningssystemet for eksisterende bygværker omfatter følgende manualer: 1. Broforvaltning generelt 2. Registrering af bygværker 3. Generaleftersyn 4. Vedligehold og løbende eftersyn 5. Særeftersyn 6. Prioritering 7. Langtidsbudgettering 8. Prisbog 9. Entrepriseadministration 10. Erfaringstilbageføring 11. Specielle Transporter 12. Budgetstyring Manual 2, Registrering af bygværker er en detaljeret beskrivelse af de aktiviteter, der indgår ved registrering af bygværker. DANBRO Registrering af bygværker

4 Indholdsfortegnelse I Indhold 1. Indledning Introduktion Registrering Teknisk beskrivelse Generelt Identifikation af bygværker Registreringsnummer Bygværksidentifikation Administrative data Geografisk beliggenhed Tekniske data Passagedata Generelt Passagedata for veje Passagedata for jernbaner Passagedata for vandløb Interessenter og interessentforhold Interessenter Interessentforhold Kronologi Arkivreferencer Pristal Anvendelse af data (Udskrifter) Stikordsregister Organisation og ansvar Brugervejledning, Registrering DANBRO Registrering

5 II Indholdsfortegnelse 5.1 Generelt Kataloger Oprettelse af bygværker Bygværker, administrative data Bygværker, beliggenhed Interessenter/interessentforhold Tekniske data Passagedata Vedligeholdsaftaler Fotos Dokumentfiler Kronologi Arkivreferencer Pristal Udskrifter DANBRO Registrering

6 Indholdsfortegnelse III Bilagsfortegnelse 1. Cirkulære om kommune- og amtskoder 2. Kort og fortegnelse over vejnumre 3. Liste over interessenter 4. Paradigma for tilsynsrapport inkl. inddataskema til registreringsdata 5. Udskriftseksempel: Bygværksfortegnelse 6. Udskriftseksempel: Frihøjder 7. Udskriftseksempel: Bæreevneklasser 8. Udskriftseksempel: Bygværkers antal, længder og areal 9. Udskriftseksempel: Registreringsdata for et bygværk 10. Registrering af skilteportaler 11. Registrering af støjskærme 12. Procedurer for tildeling af registreringsnumre 13. Oversigt over menustrukturen i DANBROs registreringsmodul 14. Illustrationer af autoværns- og rækværkstyper DANBRO Registrering

7 1. Indledning Indledning Emne Registrering omfatter alle aktiviteter i forbindelse med oprettelse og brug af tekniske og administrative basisdata for eksisterende bygværker. Denne manual beskriver, hvordan registrering finder sted ved hjælp af det pc-baserede broforvaltningssystem DANBRO. Formål Målet med manualen er at beskrive, hvilke bygværksdata der skal registreres, og hvordan det gøres i DANBRO-systemet. Samtidig beskriver manualen, hvordan disse data kan anvendes til forskellige tekniske og administrative formål i forbindelse med broer under anlæg, broer i driftsfasen og broer, som er udgået af driftsdatabasen og evt. nedrevet. Det beskrives, hvordan man administrerer bygværker i forskellige databaser svarende til ovennævnte faser i bygværkers liv og til andre konstruktionstyper som skilteportaler og støjskærme. Endvidere redegøres der for organisationen bag systemet (hvem gør hvad hvornår?) DANBRO Registrering af bygværker

8 2. Introduktion Introduktion Indhold 2. Introduktion Registrering Formål Data Anvendelse Forskellige databaser Organisation DANBRO Registrering af bygværker

9 Introduktion 2.1 Registrering Formål Data I den daglige drift af broer har man brug for, at en række basale tekniske og administrative data for hvert enkelt bygværk er arkiveret på en sådan måde, at man hurtigt kan skaffe sig et overblik over dem. Disse tekniske og administrative data er lagret i DANBROs registreringsmodul. Ved oprettelse af registreringsmodulet skal for hvert enkelt bygværk lagres tekniske og administrative oplysninger om: - navn og nummer for bygværket samt betegnelser og typer for de trafikårer, der passerer over og under bygværket - involverede parter ved opførelse og bestyrelsesforhold omkring drift - bygværkets geometri, herunder fritrumsprofiler - belastnings- og dimensioneringsgrundlag, herunder bygværkets aktuelle bæreevneklasse - bygværkstype, herunder anvendte materialer - datoer for opførelse og ombygninger - arkivreferencer over tegninger, beskrivelser og andre dokumenter. Anvendelse Nærmere beskrivelse af disse data findes i efterfølgende kapitel 3. Registreringsmodulet anvendes i den daglige drift. Der er mulighed for søgning og sammenstilling af data ved hjælp af DANBRO blandt andet i forbindelse med: - udskrivning af oversigter over bronumre og navne, broernes aldersfordeling, brolængder, brotyper, bestyrelsesforhold, broklasse, frihøjder, tilstandskarakterer osv. - administration af særtransporter (tunge/høje) - fremskaffelse af tekniske basisdata i forbindelse med opstilling DANBRO Registrering af bygværker

10 2. Introduktion 2-3 af reparationsalternativer - søgning af mest skadebelastede konstruktionselementer ved udskrivning af oversigter over tilstandskarakterer koblet til en eller flere geometriske, materialemæssige, geografiske eller belastningsmæssige parametre. Forskellige databaser DANBRO opererer med flere forskellige databaser, der hver fungerer helt på samme måde, men på separate datasæt. Der opereres med følgende databaser: Bygværker i drift Bygværker under planlægning/opførelse Udgåede bygværker (dvs. nedrevet eller overgået til anden myndighed) Andre anlæg (skilteportaler og støjskærme) Øvrige bygværker (bruges i VD til registrering af andre bygværksbestyreres bygværker) Disponibel database (kan bruges efter behov) Testdatabase (til øvelser mv.) Manualens beskrivelser gælder uændret i alle databaser. Retningslinier for registrering af skilteportaler og støjskærme er anført i bilag 10 hhv. bilag 11. Arbejdet med forskellige databaser er nærmere beskrevet i DAN- BRO-manual 1: Broforvaltning generelt. Organisation Vedrørende ansvar for indsamling og opdatering af data i registreringsmodulet, se kapitel 4. DANBRO Registrering af bygværker

11 3. Teknisk beskrivelse 3.1 Generelt Teknisk beskrivelse Indhold 3. Teknisk beskrivelse Generelt Forskellige databaser Formål Databeskrivelse Identifikation af bygværker Registreringsnummer Bygværksidentifikation Hovedlandeveje og landeveje (stats/amtsveje) Kommuneveje Jernbaner Vandløb Administrative data Specielt bygværk Opført/ombygget år Ændringsdato Vedligeholdsaftaler Geografisk beliggenhed Bredde/længdegrader System Kommune, beliggenhed Amt, beliggenhed Politikreds Lokalområde (VD) Amtsdistrikt Kommunedistrikt Tekniske data Design Materialer Mængder Hele bygværket Bygværksart/Funktion Statisk virkemåde Fundering Materiale Bemærkning Dimensioner

12 Teknisk beskrivelse 3.1 Generelt Overbygningens længde Overbygningens bredde Broareal Skæv skæring Fagvise data Antal fag Spændvidde Lysvidde Lyshøjde Mindste spændvidde Største spændvidde Små bygværker De enkelte elementer Fløje Materiale Mængde Bemærkning Skråninger Endeunderstøtninger Mellemunderstøtninger Lejer Bærende overbygning Fugtisolering Kantbjælker Autoværn/rækværk Brobelægning Dilatationsfuger Afløbskonstruktioner Underført Passage Design Materiale Mængde Bemærkning Andre elementer Passagedata Generelt Passagenummer Primær passage Strækningspassage Passagetype O/U/A Passagedata for veje Strækningsidentifikation Vejidentifikation Vejbestyrelse Vejnummer Vejdel

13 3. Teknisk beskrivelse 3.1 Generelt 3-3 Sidevejsnummer Sidevejsbogstav Side Kilometrering Nulpunkt for kilometrering Strækningsnavn Rutenummer Bygværksløbenummer Bygværksbetegnelse/navn Frihøjde Bemærkning til frihøjder Fri bredde Bæreevne, broklasse Normal klasse Betinget klasse Betinget klasse Betinget klasse Bemærkning til bæreevne Bærevnevurdering Dato Konsulent (Bemærkning) Forskrift Mulighed for forøgelse af klasse Anbefalet metode for forbedring af klasse Passagedata for jernbaner Strækningsidentifikation Bygværksløbenummer Strækningsbetegnelse Kilometrering Bygværksbetegnelse/navn Passagedata for vandløb Vandløbsidentifikation Interessenter og interessentforhold Interessenter Kode Navn Adresse Telefon Telefax adresse Postgiro Adresse Interessentforhold Bygværksbestyrer/ejer Entreprenør ved opførelsen Administrator af særtransporter Eftersynsansvarlig

14 Teknisk beskrivelse 3.1 Generelt Projekterende Administrativ enhed (Transmissionskode til brug ved import/eksport) Bemærkning Kronologi Dato Nummer Aktivitet Tilstandskarakter Bemærkning Revision af registreringsdata Økonomital Arkivreferencer Struktur og oprettelse af arkivreferencer Type Arkivnummer, Litra Henvisning Tekst Dokumentfiler Automatisk oprettelse af generaleftersyn Pristal Fra dato Pristal Bemærkning Anvendelse af data (Udskrifter) Udskrivning af rapporter Registreringsdata Bundtvis udskrift af registreringsdata Bygværksfortegnelse Frihøjder Frihøjder på veje Bæreevne Bæreevner på veje Bygværkers antal, længder og areal Liste over strækninger Bygværksbeskrivelser Pristal Arkivmateriale Kronologisk oversigt Frihøjderapport Stikordsregister

15 3. Teknisk beskrivelse 3.1 Generelt Generelt I dette kapitel er i detaljer beskrevet: hvilke aktiviteter registrering omfatter hvilke data der skal registreres ved oprettelse og ved ajourføring hvorledes registreringsmodulet anvendes til at få relevante udskrifter over administrative og tekniske data til brug for administration og løbende drift af bygværker. Forskellige databaser Der kan arbejdes med data i forskellige databaser, jf. DANBROmanual 1: Broforvaltning generelt. Der opereres med følgende databaser: Bygværker i drift Bygværker under planlægning/opførelse Udgåede bygværker (dvs. nedrevet eller overgået til anden myndighed) Andre anlæg (skilteportaler og støjskærme) Øvrige bygværker (bruges af VD til registrering af andre bygværksbestyreres bygværker) Disponibel Testdatabase (til øvelser mv.) Manualens beskrivelser gælder uændret i alle databaser (med enkelte undtagelser, idet nogle rapportprogrammer når de aktiveres fra databasen Bygværker i drift kan inkludere data fra databasen Andre anlæg. Dette er beskrevet i det enkelte tilfælde). Når et bygværk er planlagt og tildelt et registreringsnummer, oprettes det i databasen for bygværker under planlægning/opførelse. Her registreres data, efterhånden som de bliver tilgængelige. Bygværket overføres til driftsdatabasen, så snart det udgør en frihøjdebegrænsning eller en bæreevnebegrænsning for vejnettet. Det vil sige, at en bro, der er under opførelse hen over en eksisterende vej, bliver overført til driftsdatabasen, længe før den formelt afleveres fra anlægsorganisationen til driftsorganisationen. Retningslinjer for registrering af skilteportaler og støjskærme er anført i bilag 10 hhv. bilag 11. Formål Registrering af administrative og tekniske data tjener til at skabe overblik d k l b k h l b k

16 Teknisk beskrivelse 3.1 Generelt blik over de enkelte bygværker og hele bygværksmassen. For hvert bygværk findes normalt et projekteringsgrundlag bestående af tegninger og arbejdsbeskrivelser samt administrative bestemmelser. Under projektering, udførelse og færdiggørelse (aflevering) udarbejdes derudover særlige rapporter og dokumenter, som også har betydning for en hensigtsmæssig administration af driften, eksempelvis tilsynsrapporter, geotekniske rapporter og aftaler om vedligeholdsforhold. En del af disse data bruges jævnligt i den daglige administration og drift af bygværket og skal derfor være let tilgængelige. Disse data trækkes derfor ved aflevering af bygværket ud og lagres i registreringsmodulet. Databeskrivelse Registreringsdata indsamles og inddateres af bygværksbestyreren. Til hjælp ved indsamling af registreringsdata er udarbejdet et inddateringsskema, hvor datafelter er listet i den rækkefølge, data naturligt inddateres i DANBRO. Skemaet, der er et bilag til paradigma for tilsynsrapport, er indsat i bilag 4. I det følgende er indholdet i hvert enkelt datafelt i databasen beskrevet. Rækkefølgen er ikke nødvendigvis helt den samme som på skærmen, ligesom der ikke er krav til, at data for en bro oprettes eller rettes i en bestemt rækkefølge. * For nogle data udføres en automatisk gyldighedskontrol ved inddateringen. Disse kontroller er beskrevet og markeret med en * i margenen. Alle datatyper kan slås op i stikordsregisteret i kapitel Mange data er systematiseret i kataloger, se f.eks. materialekataloget, Figur 3.2 side Hvis det på det enkelte bygværk ikke er muligt at vælge en passende kode fra et katalog, benyttes koderne 96-99, der generelt har følgende betydning: 96 "Ikke registreret" bruges, når man af en eller anden grund ikke har oplysninger om det pågældende datafelt. Det kan være fordi, man ikke er nået så langt i sin generelle dataindsamling, fordi oplysningen på dataskemaet er ulæselig, eller fordi man simpelthen har glemt at få oplysningen med. 97 "Andet" bruges, når det er relevant at udfylde det pågældende felt; men der ikke er nogen af de fastlagte koder, der dækker i

17 3. Teknisk beskrivelse 3.1 Generelt 3-7 det aktuelle tilfælde. Det kan være fordi den aktuelle type ikke findes i listen, eller fordi der er tale om en kombination af eksisterende koder. Når man har brugt kode 97, skal man altid forklare forholdet i et tilhørende bemærkningsfelt. 98 "Ukendt" bruges, når det er relevant at udfylde feltet; men det ikke har været muligt at finde ud af, hvilken kode der skal vælges. Der kan for eksempel være tale om type af fugtisolering eller fundering. I de fleste tilfælde vil det være muligt at finde oplysningerne i projektmateriale eller ved nærmere eftersyn 99 "Ikke relevant" eller Findes ikke bruges, når det ikke har nogen mening at udfylde det pågældende felt. For eksempel er det ikke relevant at angive en type af mellemunderstøtninger på en etfagsbro Figur 3.1 Betydning af koderne 96-99

18 Teknisk beskrivelse 3.2 Identifikation af bygværker 3.2 Identifikation af bygværker Et bygværk er en konstruktion med tilknytning til vejnettet, jernbanenettet, stisystemer eller evt. vandløb. De fleste bygværker er broer eller tunneler; men de kan også være for eksempel færgelejer, sluser, skilteportaler eller støttemure. Broforvaltningssystemets struktur er først og fremmest tilpasset broer og tunneler; men de andre bygværkstyper (nævnt ovenfor) kan også behandles. Hvert bygværk registreres separat med registreringsnummer og bygværksidentifikation som beskrevet nedenfor. Tvillingebroer (parallelbroer) registreres som to bygværker, hvis der er tale om to selvstændige overbygninger, der hver har to kantbjælker, og som ikke samvirker statisk. Der kan således godt være tale om to bygværker, som har sammenbyggede understøtninger Registreringsnummer Registreringsnummeret er den entydige nøgle til alle data for et bygværk. Registreringsnummeret er et 8-cifret heltal, der tilknyttes bygværket allerede under projekteringen og følger bygværket i hele dets levetid, uanset evt. overdragelse til andre myndigheder eller lignende. Registreringsnummeret er et tilfældigt løbenummer. Det er vigtigt at notere sig, at registreringsnummeret udelukkende skal bruges som en entydig identifikation af bygværket. I modsætning til, hvad der gælder for bygværksidentifikationen (se afsnit 3.2.2) kan man ikke ud af registreringsnummeret udlede oplysninger om bygværkets placering eller administrative tilhørsforhold. Registreringsnummeret bruges først og fremmest internt i edb-delen af broforvaltningssystemet til at knytte data sammen med det enkelte bygværk. Registreringsnummeret kan benyttes ved udveksling af oplysninger mellem forskellige administrative enheder, der hver især benytter forskellige bygværksidentifikationer, for at sikre mod misforståelser, og det kan bruges ved søgning i gamle data, idet nummeret aldrig ændres. Tildeling af registreringsnumre administreres af Forsvaret. Når et nyt bygværk planlægges, eller når et eksisterende bygværk skal ind i systemet, rettes henvendelse til den ansvarlige for tildeling af numre

19 3. Teknisk beskrivelse 3.2 Identifikation af bygværker 3-9 (Hærens Ingeniør- og ABC-skole, Farum Kaserne, 3520 Farum). Tildelingen foregår meget simpelt ved, at den, der henvender sig, får oplyst det næste ledige nummer, der så stryges fra listen, samtidig med at forsvaret noterer sig, hvilket bygværk nummeret tildeles (så man kan sikre sig, at samme bygværk ikke får tildelt flere registreringsnumre). Se procedure for tildeling af registreringsnumre i bilag 12. Når et eksisterende bygværk skal ind i systemet og have et registreringsnummer, skal man først undersøge, om bygværket allerede har fået tildelt et registreringsnummer evt. gennem en anden forvaltning, der kunne have interesser i samme bygværk. I så fald skal dette nummer bruges. Hvis man af en eller anden grund ikke benytter et tildelt nummer, f.eks. fordi et planlagt bygværk ikke bliver til noget, skal man ikke melde tilbage til listen, at nummeret ikke er brugt. Det vil for en sikkerheds skyld alligevel ikke blive givet til et andet bygværk. Man skal heller ikke selv bruge nummeret til et andet bygværk, hvis man har opgivet det bygværk, det oprindelig var tiltænkt. Hvis et registreringsnummer én gang har været brugt i forbindelse med et (planlagt eller opført) bygværk, må det aldrig tilknyttes andre bygværker. Hvis den enkelte bygværksbestyrer skal oprette flere bygværker (f.eks. når der opføres et stykke ny vej med et antal broer), kan han godt reservere et passende antal numre på forhånd og selv fordele dem på de nye broer. Det vil derimod normalt ikke være hensigtsmæssigt at reservere en større serie numre "for at have nogle at tage af", da man derved selv pådrager sig ansvaret for, at numrene administreres rigtigt Bygværksidentifikation For alle praktiske formål identificeres bygværket ved en bygværksidentifikation, der er sammensat af strækningsidentifikation (for den primære passage) og et bygværksløbenummer på denne strækning (se afsnittet passagedata, side 3-45 ff.), eller ved bygværkets navn (bygværksbetegnelsen, se under 'passagedata' side 3-45 ff.). Den samme bro vil for forskellige passagebestyrere have forskellig bygværksidentifikation, idet hver passagebestyrer betragter sin egen passage som den primære. Bygværksidentifikationen er en entydig fastlæggelse af bygværket, forstået på den måde, at der ikke findes to bygværker med samme bygværksidentifikation; men i modsætning til registreringsnummeret kan den ændres i forbindelse med omnummerering af veje/broer eller ved at en anden passage udpeges som den primære (se afsnittet passagedata, side 3-45 ff.).

20 Teknisk beskrivelse 3.2 Identifikation af bygværker Hovedlandeveje og landeveje (stats/amtsveje) For bygværker på hovedlandeveje og landeveje (det vil sige stats- eller amtsveje) er bygværksidentifikationen bygget således op (mere detaljeret beskrivelse findes på side 3-47 og side 3-52): BBB-VVVV-D-NNN.nn BBB VVVV D NNN.nn Vejbestyrelse Vejnummer Vejdel Bygværksløbenummer, evt. med decimaler, der benyttes til nye bygværker placeret mellem eller parallelt med eksisterende bygværker. Kommuneveje For bygværker på kommuneveje er bygværksidentifikationen bygget således op (mere detaljeret beskrivelse findes på side 3-50 ) BBB-VVVV-SS-L-NNN.nn BBB VVVV SS L NNN.nn Vejbestyrelse Vejnummer Sidevejsnummer Sidevejsbogstav Bygværksløbenummer, evt. med decimaler, der benyttes til nye bygværker placeret mellem eller parallelt med eksisterende bygværker. Jernbaner For bygværker på banestrækninger er bygværksidentifikationen bygget således op (mere detaljeret beskrivelse findes på side 3-57): BBB-R-STR-RUSLL.D.FF BBB R STR RU S LL D FF Strækningsbestyrelse Region Strækningsnummer Rutenummer Strækningsløbenummer Bygværkets løbenummer Ekstra ciffer der bruges ved nummerering af nye broer placeret mellem to eksisterende To ekstra cifre, der bruges ved nummerering af parallelbroer i samme stationering Vandløb Hvis den primære passage er et vandløb, består bygværksidentifikationen af identifikationen for den pågældende strækning og et løbenummer (se også side 3-60).

21 Teknisk beskrivelse 3.3 Administrative data 3.3 Administrative data Specielt bygværk Opført/ombygget år Ændringsdato Vedligeholdsaftaler Her anføres (med Ja hhv. Nej), om bygværket er et "specielt bygværk" jf. DANBRO-manual 3, "Generaleftersyn". Bygværksbestyreren afgør, om bygværket skal betragtes som 'specielt'. De væsentligste kriterier vil være, at bygværket er så stort eller kompliceret, at dets tilstand herunder behov for reparationsarbejder ikke kan beskrives tilstrækkeligt præcist ud fra standardelementerne, eller at bygværket administrativt og bevillingsmæssigt ikke behandles sammen med øvrige bygværker. Her anføres årstal for aflevering af bygværket henholdsvis aflevering af den seneste væsentlige ombygning. Herudover skal alle ombygninger anføres i Kronologien, jf. kapitel 3.8. Her anføres dato og initialer for den seneste væsentlige ændring i registreringsdata. Væsentlige ændringer skal endvidere registreres i kronologi sammen med en bemærkning om årsagen til ændringen, jf. kapitel 3.8. I dette tekstfelt (der på skærmen er placeret under en særskilt fane) beskrives hovedindholdet af aftaler om grænser for vedligehold overfor andre myndigheder.

22 Teknisk beskrivelse 3.4 Geografisk beliggenhed 3.4 Geografisk beliggenhed Den geografiske position beskrives i følgende to systemer: Bredde/- længdegrader og System 34. De to systemer er baseret på forskellige kortprojektioner. Registreringsmodulet kan omregne mellem bredde/længdegrader og System 34. Der benyttes tilnærmede omregningsmetoder, der giver en nøjagtighed på få cm, til at omsætte mellem systemerne. Positionen fås enten via geokodning, der benytter geografiske data fra VD s VIS -system, eller ved at udpege lokationen i kortmodulet, jf. manual 1, Broforvaltning generelt. Bredde/længdegrader Angiver den geografiske position for bygværkets midtpunkt (skæringspunktet for de krydsende passagers centerlinjer). Positionen består af følgende: Breddegrad (2-cifret heltal mellem 0 og 90) Breddeminut (2-cifret heltal mellem 0 og 60) Breddesekund (mellem 0 og 60, 3 decimaler) N/S (nord eller syd for ækvator) Længdegrad (3-cifret heltal mellem 0 og 180) Længdeminut (2-cifret heltal mellem 0 og 60) Længdesekund (mellem 0 og 60, 3 decimaler) Ø/V (øst eller vest for Greenwich) DANBRO kan beregne længde/breddegrader på baggrund af System 34-koordinaterne. Positionen kan også bestemmes ved hjælp af satellitbaserede målinger. Mest brugt er GPS-systemet (Global Positioning System) * Kontrol i Danmark: 54 < Breddegrad < 58 N, 8 < længdegrad < 16 Ø. System 34 System 34 er et plant koordinatsystem, der benyttes ved etablering af alle tekniske kort i Danmark. System 34 er baseret på projektion på en transversal cylinder, dvs. en cylinder, der ligger på tværs af nord-sydaksen. Med henblik på at få små korrektioner er system 34 delt op i tre, nemlig System 34 Jylland (s34j) vest for Storebælt, System 34 (s34s) øst for Storebælt og System 45 Bornholm (s45b). Koordinatsystemet er defineret med Y-aksen mod nord og X-aksen mod vest. Nulpunktet er fastlagt således, at den trigonometriske station Agri Bavnehøj (i Mols Bjerge) har koordinaterne (200,200)km i både

23 Teknisk beskrivelse 3.4 Geografisk beliggenhed s34j og s34s. Herved bliver alle koordinater positive. DANBRO kan beregne System 34-koordinater på baggrund af længde/breddegraderne. Kommune, beliggenhed Amt, beliggenhed Politikreds Dette felt indeholder nummer og navn på den kommune, hvori bygværket rent geografisk ligger (numrene findes i bilag 1, "cirkulære om kommune- og amtskoder mv."). Hvis et bygværk ligger på en kommunegrænse, anføres den kommune, der svarer til bygværksbestyreren. Indeholder nummer og navn på det amt, der svarer til ovennævnte kommune. Registreringsmodulet udfylder selv feltet på basis af kommunenummeret. Indeholder nummer og navn på den politikreds, der svarer til ovennævnte kommune. Registreringsmodulet udfylder selv feltet på basis af kommunenummeret. Lokalområde (VD) Beskriver i hvilket af Vejdirektoratets tre lokalområder (N, S eller Ø) bygværket ligger. Registreringsmodulet udfylder selv feltet på basis af koden i Amt, beliggenhed Amtsdistrikt Kommunedistrikt Hvis det amt, hvori bygværket ligger, er opdelt i distrikter, anføres det pågældende distrikt her. Der kan benyttes indtil 4 bogstaver/cifre. Hvis den kommune, hvori bygværket ligger, er opdelt i distrikter, anføres det pågældende distrikt her. Der kan benyttes indtil 4 bogstaver/cifre.

24 Teknisk beskrivelse 3.5 Tekniske data 3.5 Tekniske data De tekniske data er generelt struktureret efter de standardelementer, der bruges ved generaleftersyn. Bortset fra element 1, hele bygværket, der indeholder generelle oplysninger, er opbygningen den samme for alle elementer, idet der registreres sæt af sammenhørende data: design (geometrisk udformning), materiale, mængde og evt. en bemærkning for hvert element. Der kan anføres op til 2 sæt data for hvert element. Det vil sige, at hvis bygværket eksempelvis har to slags autoværn, kan der anføres design, materiale, mængde og bemærkning for hver af dem. Hvis der er tre slags, kan den ene (den dominerende) beskrives eksplicit, mens de øvrige må beskrives samlet ved hjælp af koden for "andet". Design Materialer Elementets design beskriver den geometriske udformning af elementet, valgt fra et katalog for hver enkelt elementtype. Indholdet i de enkelte kataloger er i det følgende illustreret ved skitser. Skitserne viser kun principper. De er tænkt som en hjælp til valg af de rigtige koder i katalogerne, men de er ikke udtømmende Materialer for alle elementer vælges ud fra det fælles katalog, der er vist i Figur 3.2 side Bemærk, at det er det dominerende materiale, der skal beskrives ved materialekoden. Man skal altså vælge den kode, der bedst beskriver elementets konstruktionsmateriale og se bort fra, at der kan være detaljer udført i andre materialer. En trækonstruktion beskrives således ved kode 50: Træ, selv om den er samlet med stålbeslag (mens en gitterkonstruktion, hvor trykstænger er af træ og trækstænger af stål betegnes ved kode 81: Komposit, stål og træ). Hvis der er brugt flere materialer, der alle er væsentlige for beskrivelse af konstruktionen, benyttes kode 90: Kombination af materialer, og materialerne beskrives i bemærkningen.

25 Teknisk beskrivelse 3.5 Tekniske data 10 Grus 11 Jord 12 Natursten 13 Beton-belægningssten 14 Kampestensmurværk 15 Murværk (tegl) 20 Uarmeret beton 21 Slapt armeret beton 22 Slapt armeret beton, elementer 23 Fiberarmeret beton 25 Fibercementplader (Eternit) 30 Forspændt beton, efterspændte kabler, injicerede 31 Forspændt beton, efterspændte kabler, uinjicerede 32 Strengbeton 40 Stålprofiler 41 Stål, opsvejst konstruktion 42 Stål, nittet/boltet 43 Stål, korrugerede plader, evt. sammensvejste eller boltede 44 Cor-Ten-stål 45 Støbejern eller stålstøbegods 46 Aluminium 50 Træ 51 Limtræ 60 Asfalt 61 Bitumen 62 Stenfyldt fugemasse 63 Bitumenplader 64 Polymermodificerede bitumenplader 65 Akryl 66 Polyuretan 67 Epoxy 68 Cementmørtel 69 Glas 70 Neoprenegummi 75 Kunststof-plademateriale (akryl, polycarbonat og lignende) 80 Komposit, stål og beton 81 Komposit, stål og træ 82 Komposit, stål og neoprenegummi 85 Kombination, stål og glas 90 Kombination af materialer 96 Ikke registreret 97 Andet 98 Ukendt 99 Ikke relevant Figur 3.2 Materialekatalog, der dækker alle elementer Mængder For hvert element registreres mængden, målt som anført under nedenstående beskrivelse af det enkelte element. 1. Hele bygværket Under dette element registreres de generelle tekniske data, der ikke er knyttet specielt til et enkelt element.

26 Teknisk beskrivelse 3.5 Tekniske data Bygværksart/Funktion Bygværksart/Funktion vælges fra følgende liste: 01 Vejbærende bro 02 Sporbærende bro 03 Stibærende bro 04 Rørgennemløb 05 Stenkiste 06 Ledningstunnel 10 Højbro over farvande 20 Dalbro 30 Pæledæk 40 Tunnel 41 Trafiktunnel 42 Perrontunnel 50 Støttemur, herunder spunsvæg 51 Glacis 52 Støjvold/vækstskærm 53 Absorberende støjskærm 54 Reflekterende støjskærm 60 Klap-, sving- eller hævebro(angives uanset bygværksart i øvrigt) 70 Færgeleje (Dækker f.eks. færgeklapper, ledeværker og lignende) 71 Bolværk 75 Sluse, stemmeværk eller højvandslukke 80 Skilteportal 81 Rørbygværk 85 Pontonbro 96 Ikke registreret 97 Andet 98 Ukendt 99 Ikke relevant Figur 3.3 Koder for bygværksart/funktion Kode 03, "Stibærende bro" benyttes, når den overførte passage ikke er beregnet til motorkørsel. Kode 04, Rørgennemløb omfatter mindre underføringer (spændvidde mindre end 2 m) med lukket, rørformet tværsnit. Typen er ikke begrænset til cirkulære, præfabrikerede rør, men dækker eksempelvis også rektangulære rør støbt på stedet (typen svarer til Statisk virkemåde kode 50, se nedenfor). Kode 05, "Stenkiste" omfatter mindre bygværker (spændvidde mindre end 2 m), hvor overbygningen består af enkelte stenkvadre, der hver især spænder mellem understøtningerne altså ikke buebroer. Kode 06, "Ledningstunnel" omfatter bygværker, der har til formål at føre el-, gas-, vand-, kloakledninger og lignende under vejen/banen. Kode 40, "Tunnel" omfatter mindre underføringer af lukket type, ty-

27 Teknisk beskrivelse 3.5 Tekniske data pisk underføringer af stier og mindre veje under større veje/baner. Kode 41, "Trafiktunnel" omfatter større trafiktunneler, eksempelvis Limfjordstunnelen, og altså eksempelvis ikke almindelige vejunderføringer, fodgængertunneler eller perronadgange. Kode 81, Rørbygværk bruges om bygværker, der har til formål at føre en rørledning (som f.eks. fjernvarmerør) over vejen/banen. Statisk virkemåde Her beskrives overbygningens overordnede statiske virkemåde ved én af følgende koder: 10 Simpelt understøttede fag 20 Kontinuerlig 30 Gerberdrager 40 Ramme 50 Rør (rundt eller firkantet) 60 Bue 70 Hængebro 80 Skråstagsbro 96 Ikke registreret 97 Andet 98 Ukendt 99 Ikke relevant Figur 3.4 Koder for statisk virkemåde * Kontrol: kode 20-30: antal fag >1

28 Teknisk beskrivelse 3.5 Tekniske data

29 Teknisk beskrivelse 3.5 Tekniske data Fundering Figur 3.5 Koder for statisk virkemåde Bygværkets fundering beskrives med nedenstående koder: 01 Direkte fundering, enkelt- eller stribefundamenter 02 Direkte fundering, sammenhængende fundamentsplade 10 Grus- eller stenpudefundering 20 Fundering på træpæle 21 Fundering på betonpæle 22 Fundering på stålpæle 23 Fundering på kompositpæle 30 Bærende spuns 40 Fundering på brøndringe 50 Fastgjort på andet bygværk 96 Ikke registreret 97 Andet 98 Ukendt 99 Ikke relevant Figur 3.6 Koder for fundering Kode 02 bruges, hvor hele bygværket er funderet på én sammenhængende plade. Kode 50 bruges først og fremmest til støjskærme, der registreres som selvstændige bygværker, og som er fastgjort til et andet bygværk. Materiale Der anføres det dominerende byggemateriale for bygværket som helhed. Materialet angives ved hjælp af koderne i det generelle materialekatalog (Figur 3.2). Materialet vil normalt være det samme som for element 7, bærende overbygning. Der kan anføres to forskellige materialer. I så fald bør materiale 1 svare til overbygningens dominerende materiale. Bemærkning Der kan skrives en bemærkning til de tekniske data for bygværket som helhed. Hvis man i et katalog har benyttet koden "Andet", eller hvis der i øvrigt er forhold, der ikke er tilstrækkeligt beskrevet ved foranstående koder, skal det beskrives her. For rør kan man eksempelvis anføre rørtype, godstykkelse og evt. diameter (hvis skæringen er skæv, er spændvidden ikke den samme som rørdiameteren). Dimensioner Bygværkets dimensioner som defineret i det følgende (længder, bredder og areal) registreres normalt ikke for bygværksarterne 70 (færgele-

30 Teknisk beskrivelse 3.5 Tekniske data je), 75 (sluse) og 80 (skilteportal). For skilteportaler registreres normalt kun frihøjder. For bygværksart 50 (støttemur) registreres normalt kun totallængden og bredden, hvor bredden defineres som den gennemsnitlige frie højde på den højeste synlige side (se Figur 3.9). På denne måde bliver bygværkets areal lig med det frie areal af den største synlige side. Overbygningens længde Længden af bropladen, målt i den overførte passages centerlinje (sætningsplader, fløje og lignende medregnes ikke). Eventuelle fugespalter mellem de enkelte fag fratrækkes ikke. Der måles til midt i fugekonstruktioner ved broender. Længden på skråvægsrammer (uden udkraget endefag) og buebroer angives som afstanden mellem yderside af vægge/bue ved fundamentsoverside. Figur 3.7 Overbygningens længde for nogle specielle broer Længden angives i meter med indtil 2 decimaler. * Kontrol: Bropladens længde antal fag x mindste spændvidde (jf. side 3-23). Overbygningens bredde Bredden af overbygningen (inkl. kantbjælker) målt vinkelret på centerlinjen. Bredden angives i meter med indtil 2 decimaler. Hvis bredden varierer, indsættes gennemsnitsværdien. For skråt afskårne rør og tunneler måles bredden til toppen af tunnelåbningen (se Figur 3.8).

31 Teknisk beskrivelse 3.5 Tekniske data Figur 3.8 Brobredde for skråt afskårne tunnelrør For bygværksarterne (støttemure og støjskærme og lignende) ville den vandret målte bredde være et dårligt udtryk for bygværkets størrelse. I stedet sættes overbygningens bredde til den gennemsnitlige frie højde over terræn på den største synlige side. Tilsvarende sættes totalbredden lig med den gennemsnitlige højde over fundamentets overkant (se Figur 3.9). For støjvolde sættes såvel totalbredden som overbygningens bredde til voldens gennemsnitlige højde over terræn. Broareal Skæv skæring Figur 3.9 Længder og bredder for støttemure/støjskærme Broarealet beregnes automatisk bestemt som 'Overbygningens længde' x 'Overbygningens bredde', målt i hele m 2. Her registreres (med Ja/Nej), om der er tale om en synligt skæv skæ-

32 Teknisk beskrivelse 3.5 Tekniske data ring, det vil sige, om de to passager skærer hinanden i en vinkel, der afviger tydeligt fra en ret vinkel. Figur 3.10 Geometriske data Fagvise data Antal fag De følgende data findes på skærmen under fanen Fag i Tekniske data. Det antal fag, bygværket har (antallet af åbninger mellem understøtningslinjer). En udkraget ende af overbygningen regnes som et selvstændigt fag, hvis spændvidden er større end 1/10 af nabofagets spændvidde. For hvert fag kan anføres Spændvidde Lysvidde Lyshøjde

33 Teknisk beskrivelse 3.5 Tekniske data Fagene nummereres i henhold til kilometreringsretningen på den overførte passage Spændvidde Spændvidder registreres i meter med 2 decimaler. Spændvidden måles som afstanden mellem lejelinjer på ende- og mellemunderstøtninger (det betyder bl.a., at der i gerberdragerkonstruktioner ikke måles til lejelinjer beliggende ude i brofagene). Der måles langs den overførte vejs centerlinje (også på skæve broer). For udkragede endefag, jf. ovenfor, måles spændvidden som afstanden fra lejelinje til broende. Lysvidde Lyshøjde Lysvidden måles som den mindste frie bredde, målt vinkelret på understøtningslinjerne. Angives i meter med to decimaler. Lyshøjden er den frie højde til overbygningens underside. Lyshøjden måles nedenfor en eventuel skråning og angives i meter med to decimaler. For vandløbsbroer måles lyshøjden fra vandløbsbund til overbygningens underside. Mindste spændvidde Største spændvidde Små bygværker Bygværkets mindste spændvidde målt som anført ovenfor. Bygværkets største spændvidde målt som anført ovenfor. For rør og stenkister i det omfang de registreres i forvaltningssystemet defineres de geometriske data som følger: Overbygningens længde Rør (uanset dimension): Rørets ydre diameter, målt parallelt med den overførte vejs centerlinje. Hvis der er flere rør i samme bygværk, måles mellem ydersider af de yderste rør. Stenkister: Afstanden mellem understøtningernes ydersider, målt parallelt med den overførte vejs centerlinje. Bredder Afstanden mellem rørforkanter/frontmurenes forkanter, målt vinkelret på den overførte vejs centerlinje. Hvis forkanten ikke er lodret, måles overbygningens bredde til toppen, og totalbredden måles til bunden som vist i Figur 3.8 og Figur Spændvidder måles til midt i vægtykkelsen.

34 Teknisk beskrivelse 3.5 Tekniske data Figur 3.11 Geometriske data for små spændvidder (rør) De enkelte elementer Data for de enkelte bygværkselementer beskrives i det følgende. Hvis et element ikke findes på det pågældende bygværk, angives dette ved at anføre kode 99 Ikke relevant for design på det pågældende element. 2. Fløje Design Fløjenes geometriske udformning beskrives ved følgende koder. 10 Parallel med endeunderstøtning (parallelfløje) 20 Parallel med kantbjælker (vinkelfløje) 30 Skrå fløje 96 Ikke registreret 97 Andet 98 Ukendt 99 Ikke relevant Figur 3.12 Koder for design, fløje Materiale

35 Teknisk beskrivelse 3.5 Tekniske data Materialet angives ved hjælp af koderne i det generelle materialekatalog (se Figur 3.2 side 3-15). Mængde Mængden måles som det synlige areal i kvadratmeter med indtil to decimaler. Bemærkning Her kan anføres forhold, der ikke kan beskrives dækkende ved brug af koderne. Har man brugt kode 97, 'andet', skal forholdet beskrives her. * Kontrol for alle elementer: Hvis koden for design er 99 (Ikke relevant), er materiale også 99 (eller blank), og der er ingen mængde eller bemærkning. Kode 99 i design betyder, at elementet ikke findes. 3. Skråninger Design Der kan vælges mellem følgende koder. 10 Almindelig skråning (uanset hældning) 20 Skråning med støttemur 30 Skråning med repos 96 Ikke registreret 97 Andet 98 Ukendt 99 Ikke relevant Figur 3.13 Koder for design, skråninger Figur 3.14 Koder for design, skråninger Materiale Der vælges fra det generelle materialekatalog (se Figur 3.2 side 3-15).

36 Teknisk beskrivelse 3.5 Tekniske data Mængde Mængden angives som arealet af den del af skråningerne, der hører til broen, normalt arealet indtil 1 m udenfor bygværkets vandrette projektion. Ovenfor eller ved siden af bygværket medregnes dog kun arealer indtil 1 meter fra den synlige del af konstruktionen. Arealet måles langs skråningen (altså ikke den vandrette projektion). Bemærkning Her kan anføres forhold, der ikke kan beskrives dækkende ved brug af koderne. Har man brugt kode 97, 'andet', skal forholdet beskrives her. 4. Endeunderstøtninger Design Der kan vælges mellem følgende koder: 10 Skjult Endeunderstøtning 20 Endeunderstøtning i skråning 30 Væg i fuld højde 96 Ikke registreret 97 Andet 98 Ukendt 99 Ikke relevant Figur 3.15 Koder for design, endeunderstøtninger Figur 3.16 Endeunderstøtning type 10, skjult Figur 3.17 Endeunderstøtning type 20, i skråning

37 Teknisk beskrivelse 3.5 Tekniske data Figur 3.18 Endeunderstøtning type 30, væg i fuld højde Bemærk, at på nogle broer er det yderste fag udkraget og hviler ikke på en understøtning i skråningen. I så fald vælges kode 99, "Ikke relevant". Materiale Der vælges fra det generelle materialekatalog (se Figur 3.2 side 3-15). Mængde Mængden angives som det synlige overfladeareal målt i kvadratmeter med indtil to decimaler. Bemærkning Her kan anføres forhold, der ikke kan beskrives dækkende ved brug af koderne. Har man brugt kode 97, 'andet', skal forholdet beskrives her. 5. Mellemunderstøtninger Design Der kan vælges mellem følgende koder: 10 Væg 20 Søjle(r) uden søjleåg 21 Søjle/søjlerække med søjleåg 96 Ikke registreret 97 Andet 98 Ukendt 99 Ikke relevant Figur 3.19 Koder for design, mellemunderstøtninger Betegnelsen væg bruges kun om understøtninger, hvis udstrækning i broens bredderetning er den samme eller næsten den samme som broens bredde, og hvis udstrækning i broens bredderetning er væsentligt større end i broens længderetning (forholdet større end 5:1).

38 Teknisk beskrivelse 3.5 Tekniske data Figur 3.20 Mellemunderstøtning type 10, væg Figur 3.21 Eksempler på mellemunderstøtninger type 20, søjle

39 Teknisk beskrivelse 3.5 Tekniske data Figur 3.22 Eksempler på mellemunderstøtninger type 21, søjle/søjlerække med søjleåg Materiale Der vælges fra det generelle materialekatalog (se Figur 3.2 side 3-15). Mængde Mængden angives som det synlige overfladeareal inkl. evt. søjleåg, målt i kvadratmeter med indtil to decimaler. Bemærkning Her kan anføres forhold, der ikke kan beskrives dækkende ved brug af koderne. Har man brugt kode 97, 'andet', skal forholdet beskrives her.

40 Teknisk beskrivelse 3.5 Tekniske data 6. Lejer Design Der kan vælges mellem følgende koder: 10 Knasfuge/støbeskel, evt. med indstøbt stålskinne, glidelag af bly, asfaltpap ell. lign. 20 Neopreneplade (brikker) 21 Elastomerleje (sandwichtype med stålindlæg) 30 Fast leje 31 Glideleje 32 Rulleleje 33 Pendulleje 40 Tallerkenleje 50 Betoncharnier 96 Ikke registreret 97 Andet 98 Ukendt 99 Ikke relevant Figur 3.23 Koder for design, lejer

41 Teknisk beskrivelse 3.5 Tekniske data Figur 3.24 Koder for design, lejer På lejer af sandwichtypen kan stålindlæggene være synlige eller dækket af neoprenegummi. På rammebroer og nogle buebroer er over- og underbygning stift forbundet. I disse tilfælde anføres kode 99.

42 Teknisk beskrivelse 3.5 Tekniske data Figur 3.25 Rammehjørne, kode 99: Elementet lejer eksisterer ikke Bemærk, at ramme- og buebroer kan have lejer nær terræn. Disse registreres som normale lejer. Materiale Der vælges fra det generelle materialekatalog (se Figur 3.2 side 3-15). Mængde Mængden angives som antallet af enkeltlejer. Hvis designet er kode 10, og i nogle tilfælde kode 50, anføres antallet af lejelinjer. Bemærkning Her kan anføres forhold, der ikke kan beskrives dækkende ved brug af koderne. Har man brugt kode 97, 'andet', skal forholdet beskrives her.

43 Teknisk beskrivelse 3.5 Tekniske data 7. Bærende overbygning Design Der kan vælges mellem følgende koder: 10 Plade, evt. med indstøbte stålprofiler eller strengbetonelementer, evt. med udsparinger 11 Plade/bjælke, 1 bjælke 12 Plade/bjælke, 2 bjælker 13 Plade/bjælke, 3 eller flere bjælker 20 Ribbeplade/risteværk 30 Kassedrager, 1 kasse (evt. med flere celler) 31 Kassedrager, 2 eller flere separate kasser 40 Gitterdrager 45 Rørformet drager (rund eller firkantet) 50 Bue over vejbanen 51 Bue under vejbanen 52 Bue over og under vejbanen 60 Skråstagsbro 70 Hængebro 80 Tunnelrør 96 Ikke registreret 97 Andet 98 Ukendt 99 Ikke relevant Figur 3.26 Koder for design, bærende overbygning Figur 3.27 Eksempler på tværsnit i bærende overbygning, kode 10, plade

44 Teknisk beskrivelse 3.5 Tekniske data Figur 3.28 Eksempler på tværsnit i bærende overbygning kode Figur 3.29 Overbygning, kode 20, risteværk Figur 3.30 Eksempler på tværsnit i bærende overbygning type 30-31

45 Teknisk beskrivelse 3.5 Tekniske data Figur 3.31 Eksempler på bærende overbygning kode 40, gitterdrager Figur 3.32 Eksempel på bærende overbygning kode 45, rørformet drager (eksemplet viser overføring af fjernvarmerør). Et andet typisk eksempel på typen er en skilteportal udført i RHSstålprofiler.

46 Teknisk beskrivelse 3.5 Tekniske data Figur 3.33 Eksempler på bærende overbygning kode Figur 3.34 Eksempler på bærende overbygning kode 80, tunnelrør Materiale Der vælges fra det generelle materialekatalog (se Figur 3.2 side 3-15).

47 Teknisk beskrivelse 3.5 Tekniske data Mængde Mængden angives som arealet af bropladen bestemt som afstanden mellem inderside kantbjælker gange overbygningens længde (jf. side 3-20) målt i kvadratmeter med indtil to decimaler. Bemærkning Her kan anføres forhold, der ikke kan beskrives dækkende ved brug af koderne. Har man brugt kode 97, 'andet', skal forholdet beskrives her. 8. Fugtisolering Design Bygværkets fugtisolering beskrives ved én af nedenstående koder. 01 Type I, beskyttelsesbeton og bitumenpladeisolering 02 Type II, beskyttelsesmembran og bitumenpladeisolering 03 Type III, mastixisolering 04 Type IVa, polymerbitumenplader med topmembran 05 Type IVb, polymerbitumenplader med polymerbitumenafdækningspap 06 Type IVc, topmembran 07 Tynd isolation 08 Kunststofisolering 96 Ikke registreret 97 Andet 98 Ukendt 99 Ikke relevant Figur 3.35 Koder for fugtisolering Materiale Der vælges fra det generelle materialekatalog (se Figur 3.2 side 3-15). Mængde Mængden er den samme som for element 7, bærende overbygning (udfyldes automatisk). Bemærkning Her kan anføres forhold, der ikke kan beskrives dækkende ved brug af koderne. Har man brugt kode 97, 'andet', skal forholdet beskrives her. 9. Kantbjælker Design Der kan vælges mellem følgende koder.

48 Teknisk beskrivelse 3.5 Tekniske data 10 Udført i ét med broplade (støbt in situ) 20 Udskiftelige elementer (præfabrikerede kantelementer) 96 Ikke registreret 97 Andet 98 Ukendt 99 Ikke relevant Figur 3.36 Koder for design, kantbjælker Materiale Der vælges fra det generelle materialekatalog (se Figur 3.2 side 3-15). Mængde Mængden angives som den samlede længde af kantbjælker, inkl. kantbjælker på fløje mv. Længden måles i meter med indtil 2 decimaler. Bemærkning Her kan anføres forhold, der ikke kan beskrives dækkende ved brug af koderne. Har man brugt kode 97, 'andet', skal forholdet beskrives her. 10. Autoværn/rækværk Design Der kan vælges mellem følgende koder: 01 S S20 03 SR Svært, demonterbart stålautoværn 05 Svært, ikke demonterbart stålautoværn 06 Let, demonterbart stålautoværn 07 Let, ikke demonterbart stålautoværn 20 Dansk Autoværn, Type DK 21 Svært Betonautoværn 22 Let betonautoværn 30 Svært rækværk 31 Let rækværk 40 Vejautoværn 50 Støjskærm 96 Ikke registreret 97 Andet 98 Ukendt 99 Ikke relevant Figur 3.37 Koder for design, autoværn

49 Teknisk beskrivelse 3.5 Tekniske data Hvis der er opsat støjskærm på bygværket, registreres et separat sæt data (design (kode 50), materiale, mængde, bemærkning) for støjskærmen udover registreringen af autoværn/rækværk. Bemærk dog, at støjskærmen kan være registreret som et selvstændigt bygværk. Eksempler på de forskellige typer er vist i manualens bilag 14. I det følgende er de enkelte koder beskrevet nærmere. 01 S100 Vejdirektoratets standardautoværn af RHS-profiler dimensioneret for en kraft på 100 kn. Der skelnes ikke mellem autoværn med og uden rækværksfunktion, ligesom autoværn uden øvre afvisningsdel også omfattes af denne type. 02 S20 Vejdirektoratets standardautoværn af RHS-profiler dimensioneret for en kraft på 20 kn. Der skelnes ikke mellem autoværn med og uden rækværksfunktion, ligesom autoværn uden øvre afvisningsdel også omfattes af denne type 03 SR100 Stålautoværn, der er forsynet med lodrette udfyldningsstænger. Stålautoværnet kan optage en kraft på 100 kn. 04 Svært, demonterbart stålautoværn Alle øvrige typer stålautoværn, der kan optage en kraft på mindst 100 kn, og som kan demonteres fra kantbjælken (dvs. fastgørelse med bolte, gevindstænger o.l.). 05 Svært, ikke demonterbart stålautoværn Alle øvrige typer stålautoværn, der kan optage en kraft på mindst 100 kn og som er indstøbt i kantbjælken uden mulighed for demontering. 06 Let, demonterbart stålautoværn Alle øvrige typer stålautoværn, der ikke kan optage en kraft på mindst 100 kn og som kan demonteres fra kantbjælken. 07 Let, ikke demonterbart stålautoværn Alle øvrige typer stålautoværn, der ikke kan optage en kraft på mindst 100 kn og som er indstøbt i kantbjælken uden mulighed for demontering. 20 Dansk autoværn, type dk Standardbetonautoværn leveret af Dansk Auto Værn A/S. Autoværnets sceptre består af betonomstøbte stålprofiler, der er fastboltet eller indstøbt i kantbjælken. Diverse typer af stålrækværk kan være påmonteret sceptrene. Autoværnet kan optage en kraft på mindst 100 kn. 21 Svært betonautoværn Alle øvrige typer betonautoværn, der kan optage en kraft på mindst 100 kn.

Datafelt. Bygværksdata. DANBRO Data inddatering. Tilsynsrapport Bilag PN VD. Skilteportaler Rør og. Støjskærme. (spv.

Datafelt. Bygværksdata. DANBRO Data inddatering. Tilsynsrapport Bilag PN VD. Skilteportaler Rør og. Støjskærme. (spv. Støjskærme og støttemure Skilteportaler Rør og stenkister (spv. < 2 m) Alm. broer og tuneller Enhed DANBRO nddatering. Tilsynsrapport Bilag 1 Beskrivelse data Kodetabel Datakrav Nuværende data Kun i hvide

Læs mere

Broforvaltning med DANBRO 2.0. 2. Registrering af bygværker

Broforvaltning med DANBRO 2.0. 2. Registrering af bygværker Broforvaltning med DANBRO 2.0 2. Registrering af bygværker Bilag 2005-03-09 Bilag Bilag 1 Cirkulære om kommune- og amtskoder DANBRO 2.0 2. Registrering af bygværker 2003-03-21 Bilag Bilag 4 Paradigma

Læs mere

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 1 / Undermodul 1.1. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 1 / Undermodul 1.1

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 1 / Undermodul 1.1. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 1 / Undermodul 1.1 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Modul 1 / Undermodul 1.1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 2 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 2 3. TEKNISK BESKRIVELSE INPUT AF DATA 2 3.1 Generelt 2 3.2 Opslag i modul 2.3 Adresse- og telefonliste

Læs mere

Foreløbig udgave

Foreløbig udgave 2. REGISTRERING AF BYGVÆR- KER Foreløbig udgave 2011-04-13 Indhold 1. Indledning 1 1.1.1.1 Emne 1 1.1.1.2 Formål 1 2. Introduktion 2 2.1 Registrering 2 2.1.1.1 Formål 2 2.1.1.2 Data 2 3. Teknisk beskrivelse

Læs mere

GENERALEFTERSYN Bro nr. 26

GENERALEFTERSYN Bro nr. 26 DATO: 2015-10-12 GENERALEFTERSYN UDFØRT FOR: Stevns Kommune Vejteam Rådhuspladsen 4 4660 BRODATA: BRO NR.: 26 UF af Sandbæk Kortudsnit af placering Foto af bro OpenStreetMap contributors Eftersynet af

Læs mere

Bygværksdata. Kun i hvide celler med fed ramme! Bemærkning til interessentforhold 6063-320 Entrp.nr Entrp.nr Entrp.nr Entrp.nr

Bygværksdata. Kun i hvide celler med fed ramme! Bemærkning til interessentforhold 6063-320 Entrp.nr Entrp.nr Entrp.nr Entrp.nr Støjskærme og støttemure Skilteportaler Rør og stenkister (spv. < 2 m) Alm. broer og tuneller Enhed DANBRO nddatering. Tilsynsrapport Bilag 1 Datakrav Beskrivelse data Kodetabel Nuværende data Kun i hvide

Læs mere

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 3 / Undermodul 3.1. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 3 / Undermodul 3.1. Anlægselementbeskrivelse

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 3 / Undermodul 3.1. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 3 / Undermodul 3.1. Anlægselementbeskrivelse Dato: 2007-03-24 Revision: 1 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Modul 3 / Undermodul 3.1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 2 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 2 3. TEKNISK BESKRIVELSE INPUT AF DATA 2 3.1 Generelt 2 3.2 Elementopdeling

Læs mere

PROCEDURE FOR ARKIVERING AF BYGVÆRKSDATA

PROCEDURE FOR ARKIVERING AF BYGVÆRKSDATA Rev. ved ARH okt. 2012 PROCEDURE FOR ARKIVERING AF BYGVÆRKSDATA 1. Indledning. Der skal indsamles og revideres brodata i forbindelse med anlæg af nye bygværker og større ombygninger i VD-anlægsområderegi

Læs mere

Bygningsbeskrivelse, pakke 7. September 2012 PAKKE 7 - BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. Side 1 af 13

Bygningsbeskrivelse, pakke 7. September 2012 PAKKE 7 - BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. Side 1 af 13 September 2012 PAKKE 7 - BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE Driftsudbud Store Bygværker Side 1 af 13 UF af Gudenåen, Gudenåbroen, vest Bygværket fører motorvej 70 (Km 211,596) over Gudenåen og de tilstødende

Læs mere

Kom i gang med DANBRO

Kom i gang med DANBRO 1 Indhold... 1 Generelt...2 DANBRO...2 Forkundskaber for at anvende DANBRO...2 Krav til pc...2 Starte DANBRO...2 Installation...3 DANBRO-Manualer...4 Manualer...4 DANBROs Brugergrænseflade...5 Valg af

Læs mere

Generaleftersyn - Generaleftersynsrapport 1015192-0-337.00 VB 337 Gangtunnel u. Nørrebrogade v. Dr. Louises bro

Generaleftersyn - Generaleftersynsrapport 1015192-0-337.00 VB 337 Gangtunnel u. Nørrebrogade v. Dr. Louises bro Side Generaleftersyn Generaleftersynsrapport 0.0.0 05907.00 VB 7 Gangtunnel u. Nørrebrogade v. Dr. Louises bro Primær passage Passagebestyrer Side Kmm Byg.lbnr. 0590 0 København Kommune 7.00 Øvrige passager

Læs mere

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007 Administrativ nummerering af offentlige veje og stier Vejcenter Workshops Foråret 2007 Vejcenter workshop Stig Hemdorff, Vejdirektoratet Flemming Pedersen, Vejdirektoratet Dagens program Hvad er CVF og

Læs mere

VVM HERNING - HOLSTEBRO

VVM HERNING - HOLSTEBRO Til Vejdirektoratet Dokumenttype Grundlagsrapport VVM Dato Marts 2012 VVM HERNING - HOLSTEBRO BYGVÆRKER NORD FOR HERNING RUTE 18 (LØSNINGSFORSLAG A) BYGVÆRKER HERNING N (FORSLAG A) 1-1 Revision 1 Dato

Læs mere

Broforvaltning med DANBRO 2.0

Broforvaltning med DANBRO 2.0 Broforvaltning med DANBRO 2.0 3. Generaleftersyn 2003-03-21 DANBRO programmer, data og manualer eller dele heraf må ikke videregives eller sælges, dog er sikkerhedskopiering af programmet tilladt. DANBRO

Læs mere

Bygningsbeskrivelse, pakke 3. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker.

Bygningsbeskrivelse, pakke 3. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE Driftsudbud Store Bygværker Side 1 af 12 UF af Kalvebodløbet, Kalvebodbroen, nord Kalvebodbroen indgår i motorvejstrækningen Jægersborg-Kastrup

Læs mere

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 2 / Undermodul 2.3. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 2.3. Adresse- og telefonlister

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 2 / Undermodul 2.3. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 2.3. Adresse- og telefonlister Side: 1 af 11 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Modul 2.3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 4 3. TEKNISK BESKRIVELSE INPUT AF DATA 4 3.1 Generelt 4 3.2 Adresse- og telefonlisten 4 3.3 Maillister

Læs mere

Modul 1.1 Bygværksbeskrivelse Rapportnavn: Registreringsdata Dato: 2004-03-29 Revision: C1 Side: 1 af 11

Modul 1.1 Bygværksbeskrivelse Rapportnavn: Registreringsdata Dato: 2004-03-29 Revision: C1 Side: 1 af 11 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 1.1 Bygværksbeskrivelse : Registreringsdata Dato: 2004-03-29 Revision: C1 Side: 1 af 11 1. Indledning Dette notat beskriver indhold af rapport Registreringsdata

Læs mere

Bilag til manual 4, Vedligehold og løbende eftersyn

Bilag til manual 4, Vedligehold og løbende eftersyn Bilag Bilag til manual 4, Vedligehold og løbende eftersyn Sidst revideret 2005-07-06: Bilag 8 A (produktkatalog, fælles liste) taget ud og erstattet med henvisning til separat udskrift. DANBRO 2.0 4. Vedligehold

Læs mere

Arkivinstruks broer September 2012

Arkivinstruks broer September 2012 Arkivinstruks broer September 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Identifikation af arkivalier 1 3. Digitalisering og navngivning af arkivdokumenter 2 3.1 Digitalisering 2 3.2 Navngivning 4 Tabel

Læs mere

Teknisk Drift, Broer & Konstruktioner. Potentialudligning af broer og konstruktioner

Teknisk Drift, Broer & Konstruktioner. Potentialudligning af broer og konstruktioner Teknisk Meddelelse Nr. 67 / 06.11.2014 Potentialudligning af broer og konstruktioner Denne meddelelse indeholder reglerne for hvorledes nye og eksisterende broer og konstruktioner skal potentialudlignes.

Læs mere

Broforvaltning med DANBRO 2.0. 4. Vedligehold og løbende eftersyn 2003-03-21

Broforvaltning med DANBRO 2.0. 4. Vedligehold og løbende eftersyn 2003-03-21 Broforvaltning med DANBRO 2.0 4. Vedligehold og løbende eftersyn 2003-03-21 DANBRO programmer, data og manualer eller dele heraf må ikke videregives eller sælges, dog er sikkerhedskopiering af programmet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapacitetsudvidelse København - Ringsted Delopgave A1. Trafikstyrelsen - Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Kapacitetsudvidelse København - Ringsted Delopgave A1. Trafikstyrelsen - Teknisk notat Trafikstyrelsen - Teknisk notat Kapacitetsudvidelse København - Ringsted Delopgave A1 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Trin 2 Konstruktioner

Læs mere

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej TEKNISK NOTAT Rådgivende ingeniører FRI Emil Møllers Gader 41 DK-8700 Horsens Tlf: (+45) 5251 9000 Fax: (+45) 5251 9802 michael.vosgerau@atkinsglobal.com Initialer MSV Sag 1010897 Dato 06.02.2014 Vedr.

Læs mere

Bygningsbeskrivelse, pakke 8. September 2012 PAKKE 8 - BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. Side 1 af 11

Bygningsbeskrivelse, pakke 8. September 2012 PAKKE 8 - BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. Side 1 af 11 September 2012 PAKKE 8 - BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE Driftsudbud Store Bygværker Side 1 af 11 Bygningsbeskrivelse, pakke 8 UF af Funder Ådal Funder Ådal fører rute 15 over Silkeborgvej, Hørbylundevej,

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. 2. Eftersyn. 3. Tilstand

NOTAT. 1. Indledning. 2. Eftersyn. 3. Tilstand NOTAT Projekt Eftersyn af broer på nedlagt banestrækning mellem Haderslev og Vojens Kunde Haderslev Kommune Notat nr. 1 Dato 2011-04-29 Til Fra Haderslev Kommune Rambøll, Thorsteinn Thorsteinsson 1. Indledning

Læs mere

Stort Bygværk - Tunneler

Stort Bygværk - Tunneler Stort Bygværk - Tunneler Indhold 3D-model: 3D-model som indeholder den ydre geometri af det større bygværk, samt modelerede funktionselementer som linjer, overflader eller objekter. Det skal være muligt

Læs mere

Erstatningsanlæg i Svenstrup. - Teknisk vurdering af tunnel- og broløsning

Erstatningsanlæg i Svenstrup. - Teknisk vurdering af tunnel- og broløsning Erstatningsanlæg i Svenstrup - Teknisk vurdering af tunnel- og broløsning Opgradering Hobro-Aalborg April 2011 Opgradering Hobro-Aalborg ISBN: 978-87-7126-087-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVODHN106 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER

Læs mere

Svendborgmotorvejen. færdiggøres og åbnes

Svendborgmotorvejen. færdiggøres og åbnes MOTORVEJSÅBNING: ODENSE-SVENDBORG Svendborgmotorvejen færdiggøres og åbnes Svendborg er nu forbundet med det øvrige motorvejsnet anlæg af 35 km motorvej fra Odense til Svendborg er afsluttet. Trafikanterne

Læs mere

Modul 6.3.2 Generaleftersyn Rapportnavn: Oversigt over tilstandskarakterer Dato: 2005-01-17 Revision: C Side: 1 af 6

Modul 6.3.2 Generaleftersyn Rapportnavn: Oversigt over tilstandskarakterer Dato: 2005-01-17 Revision: C Side: 1 af 6 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 6.3.2 Generaleftersyn : Oversigt over tilstandskarakterer Dato: 2005-01-17 Revision: C Side: 1 af 6 1. Indledning Dette notat beskriver indhold af rapport Oversigt

Læs mere

DESIGNMANUAL Vind- & Støjskærm over Vejle fjord D. 28. Juni Rev. 02

DESIGNMANUAL Vind- & Støjskærm over Vejle fjord D. 28. Juni Rev. 02 DESIGNMANUAL Vind- & Støjskærm over Vejle fjord D. 28. Juni 2012 - Rev. 02 DESIGNMANUAL FORUDSÆTNINGER I forbindelse med udbygningen af motorvej E45 mellem Skærup og Vejle er der udarbejdet et støjskærmsprojekt

Læs mere

Kontakt. Fagspecialister: Peter Nielsen (DANBRO) Henrik Nielsen (Kommunal broforvaltning)

Kontakt. Fagspecialister: Peter Nielsen (DANBRO) Henrik Nielsen (Kommunal broforvaltning) Broer Kontakt Fagspecialister: Peter Nielsen (DANBRO) 7244 2483 pn@vd.dk Svend-Erik Breumsø (Frihøjdemålinger) 7244 2497 seb@vd.dk Henrik Nielsen (Kommunal broforvaltning) 7244 3448 hn@vd.dk Arne H. Henriksen

Læs mere

HÅNDBOG EFTERSYN AF BYGVÆRKER HØRINGSBOG JANUAR 2016

HÅNDBOG EFTERSYN AF BYGVÆRKER HØRINGSBOG JANUAR 2016 HÅNDBOG HØRINGSBOG JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN 3 2 HØRINGSBREV 4 3 RESULTAT AF HØRINGEN 8 4 HØRINGSSVAR 9 4.1 Transportministeriet 9 4.2 Trafikstyrelsen 10 4.3 Lokalbanen

Læs mere

Aalborg Havn Logistik A/S, Langerak 19, 9220 Aalborg Øst. Mou Havn. Tilstandsvurdering af kajkonstruktioner. Udarbejdet for Aalborg Kommune Maj 2013

Aalborg Havn Logistik A/S, Langerak 19, 9220 Aalborg Øst. Mou Havn. Tilstandsvurdering af kajkonstruktioner. Udarbejdet for Aalborg Kommune Maj 2013 Aalborg Havn Logistik A/S, Langerak 19, 9220 Aalborg Øst Mou Havn Tilstandsvurdering af kajkonstruktioner Udarbejdet for Aalborg Kommune Maj 2013 Maj 2013 Aalborg Havn Logistik A/S, Langerak 19, 9220 Aalborg

Læs mere

VEJDIREKTORATETS AKR-BROER VERSION 2.0

VEJDIREKTORATETS AKR-BROER VERSION 2.0 VEJDIREKTORATETS AKR-BROER VERSION 2. DANSK BETONFORENING DEN 3. OKTOBER 213 ERIK STOKLUND LARSEN UDDRAG FRA ET SÆREFTERSYN 1 Formål: at udføre en screening af mindre broer opført i perioden 196-1986 VD-undersøgelse

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

VEJDIREKTORATET 0. OVERSIGT OVER FORVALTNINGSMANUALER, AUG

VEJDIREKTORATET 0. OVERSIGT OVER FORVALTNINGSMANUALER, AUG VEJDIREKTORATET DANBRO+ Modul 0 Indholdsfortegnelse 0. OVERSIGT OVER FORVALTNINGSMANUALER, AUG 2007 3 1. INDLEDNING 4 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 4 2.1 DANBRO+ Drifts- og brugergruppe 5 2.2 Løbende orientering

Læs mere

DANBRO+ implementering 2008

DANBRO+ implementering 2008 DANBRO+ implementering 2008 Til projektledere m.fl. der arbejder på Vejdirektoratets store bygværker Som det har været varslet tidligere, er der gennemført forskellige ændringer, primært forenklinger,

Læs mere

Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 VEJDIREKTORATET 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3

Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 VEJDIREKTORATET 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3 3. TEKNISK BESKRIVELSE INPUT AF DATA 4 3.1 Generelt 4 3.2 Hændelseskategorier 4 3.3 Input

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVODVIW112 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER

Læs mere

AAU Landinspektøruddannelsen

AAU Landinspektøruddannelsen AAU Landinspektøruddannelsen Universal Mercator Projektion Mads Hvolby, Nellemann & Bjørnkjær 2003 UTM Projektion Indhold Forord Generelt UTM-Projektiionen UTM-Nettet Specifikationer for UTM-Projektionen

Læs mere

BN1 Banenorm 15.06.2004 BN1-18-1. Opmåling af genstande inden for profilgrænserne samt aflevering af data BN1-18-1 INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK

BN1 Banenorm 15.06.2004 BN1-18-1. Opmåling af genstande inden for profilgrænserne samt aflevering af data BN1-18-1 INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK Opmåling af genstande inden for profilgrænserne samt aflevering af data BN1-18-1 INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK Dato Underskrift Samlet 11.06.2004 Palle Reenberg Indhold 11.06.2004 Jette Hansen Fremstilling

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYG-AV) Entreprise: AV-SD-2

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYG-AV) Entreprise: AV-SD-2 entreprisekontrakt SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) September 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVSD2 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. august 2013 AVSD

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYG-AV) Entreprise: AV-SD-1

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYG-AV) Entreprise: AV-SD-1 entreprisekontrakt SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) September 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVSD1 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. august 2013 BYG

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVODVIW121 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 566 Offentligt

Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 566 Offentligt Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 566 Offentligt Udkast MINISTEREN Folketingets Trafikudvalg Christiansborg 1240 København K Dato 25. marts 2009 Dok.id J. nr. 004-U18-920 Frederiksholms Kanal

Læs mere

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 2 / Undermodul 2.1. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 2.1. Beskrivelse af D&V-organisation

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 2 / Undermodul 2.1. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 2.1. Beskrivelse af D&V-organisation Side: 1 af 12 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Modul 2.1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 2 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3 3. TEKNISK BESKRIVELSE INPUT AF DATA 4 3.1 Generelt 4 3.2 D&V-organisation 4 3.3 Input af data

Læs mere

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag 1 Retningslinjer for at anvende prisbogen til et konkret projekt Dette bilag beskriver de arbejdsprocesser

Læs mere

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Projekteringsprincipper for Betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for Betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

: Jesper Lindehøj Petersen/Kasper Dichmann Christiansen Grontmij Carl Bro. : Fotoark for besigtigelse af Bro nr. 167-018, UF af Fæstningskanalen

: Jesper Lindehøj Petersen/Kasper Dichmann Christiansen Grontmij Carl Bro. : Fotoark for besigtigelse af Bro nr. 167-018, UF af Fæstningskanalen Notat Grontmij Carl Bro A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4363 6567 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Hvidovre Kommune Besigtigelse af Bro nr. 167-018, UF af Fæstningskanalen

Læs mere

Bygningsbeskrivelse, pakke 1. September 2012 PAKKE 1 - KLAPBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. Side 1 af 7

Bygningsbeskrivelse, pakke 1. September 2012 PAKKE 1 - KLAPBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. Side 1 af 7 September 2012 PAKKE 1 - KLAPBROER BYGNINGSBESKRIVELSE Driftsudbud Store Bygværker Side 1 af 7 UF af Limfjorden, Aggersundbroen Aggersundbroen fører rute 29 over Aggersund i Limfjorden ved Løgstør. Broen

Læs mere

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge

Læs mere

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION Bilag 6 Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION INDLEDNING Redegørelsen for den statiske dokumentation består af: En statisk projekteringsrapport Projektgrundlag Statiske beregninger Dokumentation

Læs mere

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-REDEGØRELSE BROTEKNISK BESKRIVELSE

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-REDEGØRELSE BROTEKNISK BESKRIVELSE Til Vejdirektoratet Dokumenttype Rapport Dato 2012 UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-REDEGØRELSE BROTEKNISK BESKRIVELSE UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS BROTEKNISK BESKRIVELSE Revision 0 Dato

Læs mere

INDLEDNING... 2 1. VEJEN FINDES I REFERENCESYSTEMET MEN IKKE I KORTET... 3 2. ÆNDRING AF VEJDELSNUMMER I VEJIDENTIFIKATIONEN (VEJID)...

INDLEDNING... 2 1. VEJEN FINDES I REFERENCESYSTEMET MEN IKKE I KORTET... 3 2. ÆNDRING AF VEJDELSNUMMER I VEJIDENTIFIKATIONEN (VEJID)... DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. oktober 2012 Svend Schrøder ssc@vd.dk 7244 7420 Revideret 24-05-2013 REFERENCESYSTEM EKSEMPELSAMLING Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC 01.10.06 DOKUMENTATION Side 1

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC 01.10.06 DOKUMENTATION Side 1 DOKUMENTATION Side 1 Beregning af murbuer Indledning. Dette notat beskriver den numeriske model til beregning af stik og skjulte buer. Indhold Forkortelser Definitioner Forudsætninger Beregningsforløb

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 Til de bydende 12810 NÆSTVED OMFARTSVEJ ENTREPRISE 12810.200 VEJ OG BROER, FORDELERRING

Læs mere

BALLERUP OG FURESØ KOMMUNE SÆREFTERSYNSRAPPORT

BALLERUP OG FURESØ KOMMUNE SÆREFTERSYNSRAPPORT Bro nr. 48 (Ballerup) Bro nr. 42 (Furesø) Bringevej, UF af Jonstrup Å Udarbejdet af : Broconsult a/s Sankt Peders Stræde 4A Bredgade 11 4000 Roskilde 7400 Herning Tlf. 46 32 22 55 Tlf. 97 21 02 77 Dokument

Læs mere

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud:

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud: Til de bydende Dato 9. august 2016 Sagsbehandler Leif Ole Daetz Mail lda@vd.dk Telefon 2442480 Dokument 16/05817-3 Side 1/5 RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 2 1128.200 Jord, belægning og bygværk

Læs mere

September 2012 DELAFTALE 2 SÆRTRANSPORTER YDELSESBESKRIVELSE. Driftsudbud Administration af Særtransporter

September 2012 DELAFTALE 2 SÆRTRANSPORTER YDELSESBESKRIVELSE. Driftsudbud Administration af Særtransporter September 2012 DELAFTALE 2 SÆRTRANSPORTER YDELSESBESKRIVELSE Driftsudbud Administration af Særtransporter 1. Oversigt I dette bilag gives en samlet fremstilling af de væsentligste regler i forbindelse

Læs mere

Mikkel Gundersen Esben Milling

Mikkel Gundersen Esben Milling Mikkel Gundersen Esben Milling Grundregel nr. 1 En GPS kan og må ikke erstatte navigation med kort og kompas! Kurset Basal brug af GPS Hvad er en GPS og hvordan virker systemet Navigation og positionsformater,

Læs mere

Bygværker på statsvejnettet

Bygværker på statsvejnettet Bygværker på statsvejnettet Broregisteret- oversigt pr. december 2000 Rapport nr. 227 Vejdirektoratet Bygværker Niels Juels Gade 13 1020 København K Telefon: 33 93 33 38 Telefax: 33 15 63 35 Titel: Bygværker

Læs mere

Albertslund Kommune og HOFOR. Tilstandsvurdering af Kanalens boldværk ANLÆGSGENNEMGANG

Albertslund Kommune og HOFOR. Tilstandsvurdering af Kanalens boldværk ANLÆGSGENNEMGANG Albertslund Kommune og HOFOR Tilstandsvurdering af Kanalens boldværk ANLÆGSGENNEMGANG Albertslund Kommune og HOFOR Tilstandsvurdering af Kanalens bolværk ANLÆGSGENNEMGANG Rekvirent Albertslund Kommune

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE STAMDATA 0 1. Stamdata 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE STAMDATA 0 1. Stamdata 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE STAMDATA 0 1 Stamdata 0 1 STAMDATA STAMDATA Stamdata Stamdata omfatter alle centrale oplysninger, der identificerer bygningen, energimærkningen, energikonsulenten og det certificerede

Læs mere

Deres ref. Vor sag nr. 253.00 MN/amp Dato: 2010.01.28

Deres ref. Vor sag nr. 253.00 MN/amp Dato: 2010.01.28 RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Rådhusholmen 10 2670 Greve Att. Michael Løgstrup Sankt Peders Stræde 4 A 4000 Roskilde Tlf. 46 32 22 55 Bredgade 11 7400 Herning Tlf. 97

Læs mere

Elementbeskrivelser: Autoværn Faggruppen for Kantpæle, Autoværn,Tavler og Hegn UDBUD 2012

Elementbeskrivelser: Autoværn Faggruppen for Kantpæle, Autoværn,Tavler og Hegn UDBUD 2012 AV01 STÅLAUTOVÆRN Autoværn har primært til formål at begrænse personskader ved at opfange, nedbremse eller afvise køretøjer, som utilsigtet kommer uden for kørebanen. Stålautoværn, hvor autoværnsbjælker

Læs mere

Personnummeret i CPR-systemet

Personnummeret i CPR-systemet CPR-KONTORET Dato: 1. juli 2008 Sagsbeh.: jøm/ Personnummeret i CPR-systemet Holmens Kanal 22 Telefon: +45 72 26 97 35 Internet: cpr@cpr.dk DK - 1060 København K Telefax: +45 72 26 97 42 Hjemmeside: http://www.cpr.dk

Læs mere

Anvendelsesvejledning for entydig identifikation af målesteder i naturgas distribution ved hjælp af EAN-systemet.

Anvendelsesvejledning for entydig identifikation af målesteder i naturgas distribution ved hjælp af EAN-systemet. Anvendelsesvejledning for entydig identifikation af målesteder i naturgas distribution ved hjælp af EAN-systemet. Version: 1.0, maj 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 2 2. Mål... 2 3. Definition

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVODVIW110 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER

Læs mere

Dansk Brodag 2008 Hvordan får man fornyet 800 broer på 7 år?

Dansk Brodag 2008 Hvordan får man fornyet 800 broer på 7 år? Dansk Brodag 2008 Hvordan får man fornyet 800 broer på 7 år? Områdechef Teknisk Drift, Kim Andersen BROER PÅ BANEDANMARKS NET. Forvaltning af ca. 2320 broer 37 % på hovedstrækningerne 18 % på S-bane strækningerne

Læs mere

Brikfarvekoder. Revideret 15. januar 2014. Oplysninger om koder på brik: CEdeklaration. Brikfarve

Brikfarvekoder. Revideret 15. januar 2014. Oplysninger om koder på brik: CEdeklaration. Brikfarve Brikfarvekoder Oplysninger om koder på brik: Brikfarve CEdeklaration Bemærkinger Anvendelse Exponeringsklasse MX3.2 til MX5 Aggressivt kemisk miljø BLÅ RØD Korrosionsbestandighed Frostfasthed 1 F F2 Rustfast

Læs mere

Ved tilbudsafgivelse skal anføres på tilbudslistens side A, at tilbuddet også afgives i henhold til rettelsesblad nr. 1, nr. 2, nr. 3 og nr. 4.

Ved tilbudsafgivelse skal anføres på tilbudslistens side A, at tilbuddet også afgives i henhold til rettelsesblad nr. 1, nr. 2, nr. 3 og nr. 4. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. februar 2012 11/16726-9 Carsten Sandgaard cac@vd.dk 7244 2220 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende Totalentrepriseudbud 6620.103 Spuns Nord

Læs mere

01 01 10 Tillæg til drift af arbejdsplads dag 20 0,00. 07 04 58 Etablering af betonfundament til autoværnsscepter Stk. 4 0,00

01 01 10 Tillæg til drift af arbejdsplads dag 20 0,00. 07 04 58 Etablering af betonfundament til autoværnsscepter Stk. 4 0,00 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. marts 2012 12/00724-7 Carsten Sandgaard Christensen cac@vd.dk +45 7244 2223 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende Entrepriseudbud 6620.110 Broer

Læs mere

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise H

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise H DATO PARADIGME UDARBEJDET AF MAIL TELEFON 25.april 2012 Rettelsesbrev Marianne Skovsbøl msk@vd.dk 72 44 27 88 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise H437.03.45 H437 Støjskærm langs

Læs mere

Fundering af mindre bygninger JØRGEN LARSEN C. C. BALLISAGER

Fundering af mindre bygninger JØRGEN LARSEN C. C. BALLISAGER Fundering af mindre bygninger JØRGEN LARSEN C. C. BALLISAGER SBI-ANVISNING 181 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1994 SBI-anvisninger er forskningsresultater bearbejdet til brug ved planlægning, projektering,

Læs mere

Akademiingeniør, GFS Jyll&Fyn. Banedanmark, (Teknisk Drift) Broer & Konstruktioner Lumbyesvej 34 DK-7000 Fredericia

Akademiingeniør, GFS Jyll&Fyn. Banedanmark, (Teknisk Drift) Broer & Konstruktioner Lumbyesvej 34 DK-7000 Fredericia Akademiingeniør, GFS Jyll&Fyn Banedanmark, (Teknisk Drift) Broer & Konstruktioner Lumbyesvej 34 DK-7000 Fredericia Mobil: 2612 0722 Telefon: 8227 2567 Lokal: 39 567 Fax: 8227 2025 E-mail: kvc@bane.dk Brogruppens

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke.

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke. pdc/jnk/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for Plastindustrien i Danmark udført dette projekt vedrørende bestemmelse af bæreevne for tunge

Læs mere

Guideline. EAN-systemet

Guideline. EAN-systemet Guideline Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tel: 39 27 85 27 Fax: 39 27 85 10 www.ean.dk for anvendelsen af EAN-systemet til entydig identifikation af målepunkter i EL-forsyningssektoren samt EAN-13

Læs mere

By & Miljø - Miljøafdelingen. Regulativ for kommunevandløb nr August Råkildegrøften

By & Miljø - Miljøafdelingen. Regulativ for kommunevandløb nr August Råkildegrøften By & Miljø - Miljøafdelingen Regulativ for kommunevandløb nr. 4.43 August 2003 Råkildegrøften FORORD Et vandløbsregulativ er populært sagt en aftale mellem brugere og myndighed om - vandløbets fysiske

Læs mere

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud H

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud H DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. marts 2013 12/046741-2 Sonja Petersen sop@vd.dk 22 19 73 46 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud H13.15.45 H13.15 Støjskærm på Skovdigebroen

Læs mere

Tunnel under Holbækmotorvejen, TP 10 Susanne Frank, Vejdirektoratet Dansk Brodag april 2016

Tunnel under Holbækmotorvejen, TP 10 Susanne Frank, Vejdirektoratet Dansk Brodag april 2016 Tunnel under Holbækmotorvejen, TP 10 Susanne Frank, Vejdirektoratet Dansk Brodag 2016 5.april 2016 TP 10, Tunnel under Holbækmotorvejen Banens krydsning med Holbækmotorvejen og Brøndbyøstervej o Trafikale

Læs mere

Modul Generaleftersyn Rapportnavn: Generaleftersynsdata Dato: Revision: C Side: 1 af 6

Modul Generaleftersyn Rapportnavn: Generaleftersynsdata Dato: Revision: C Side: 1 af 6 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 6.3.2 Generaleftersyn : Generaleftersynsdata Dato: 2005-01-17 Revision: C Side: 1 af 6 1. Indledning Dette notat beskriver indhold af rapport Generaleftersynsdata

Læs mere

VEJDIREKTORATET 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 2

VEJDIREKTORATET 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 2 DANBRO+ Modul 1 / Undermodul 1.5 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Undermodul 1.5 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 2 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 2 3. TEKNISK BESKRIVELSE INPUT AF DATA 3 3.1 Generelt 3 3.2 Input af

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles 2. Skitseprojektering af bygningens statiske system KONSTRUKTION I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles : Totalstabilitet af bygningen i

Læs mere

Broer. Hej med dig! God fornøjelse med emnet. Vi ses! I dette emne skal du blandt andet: Lære om broer Bygge en bro Deltage i en lille konkurrence

Broer. Hej med dig! God fornøjelse med emnet. Vi ses! I dette emne skal du blandt andet: Lære om broer Bygge en bro Deltage i en lille konkurrence Broer Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I dette emne

Læs mere

Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram

Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram Billedprislisten Udarbejdet af EG Byg & Installation den 12. marts 2010 Opdateret den 18. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1 Gulve... 3 1.1 Opmåling af gulvflade...

Læs mere

Nørresundbygrenen. Undersøgelse af bro 70-0-171, Nørresundbygrenen

Nørresundbygrenen. Undersøgelse af bro 70-0-171, Nørresundbygrenen Nørresundbygrenen Undersøgelse af bro 70-0-171, Nørresundbygrenen 1 OF af Nørresundbygrenen Opført 1968 Fem fag Længde 152 m Bredde 10,5 m Forspændt beton Butterflyprofil November 2005 2 Formål Sikre at

Læs mere

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig DS FLEX BRO Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig Forny den gamle bro et med afstand 1,398 mm Fin på overfladen Mange af Danmarks små broer har

Læs mere

høringseksemplar CCS Klasser af information

høringseksemplar CCS Klasser af information høringseksemplar CCS Klasser af information januar 2014 Kolofon 2014-01-24 < Forrige side CCS Klasser af information Produktblad 2 cuneco en del af bips cuneco.dk bips Lyskær 1

Læs mere

Opretning af sætninger ved broen.

Opretning af sætninger ved broen. BILAG Tilstandsrapport Vejnavn Vej nr. Strækning Beskrivelse af vejanlægget Røde Møllevej 776250-0 Knudstrupvej-Bidstrupvej Beskrivelse/vurdering af vejens tilstand: Ved eftersyn d. 6. juni 206 blev grusvejen

Læs mere

NY VERSION AF VEJMAN.DK VEJMAN.DK 1.9 SERVICEPAKKE 5

NY VERSION AF VEJMAN.DK VEJMAN.DK 1.9 SERVICEPAKKE 5 NY VERSION AF VEJMAN.DK VEJMAN.DK 1.9 SERVICEPAKKE 5 Pr. er vejman.dk 1.9 servicepakke 5 sat i drift. Herunder kan du læse mere om de nye muligheder. INDHOLD Ændringer og nyheder...2 Tilladelser - generelt...2

Læs mere

FKO-135. Visualisering af støjafskærmning ved Sjælsø Skydebaner Skitseprojekt Model M7b - skydning med VK1 og VK2 Alternativ 2-70 db(a)i Rev.

FKO-135. Visualisering af støjafskærmning ved Sjælsø Skydebaner Skitseprojekt Model M7b - skydning med VK1 og VK2 Alternativ 2-70 db(a)i Rev. FKO-135 Visualisering af støjafskærmning ved Sjælsø Skydebaner Skitseprojekt Model M7b - skydning med VK1 og VK2 Alternativ 2-70 db(a)i Rev.1 Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste September 2012

Læs mere

Dato: 2004-09-07 Revision: C Oversigt over behov fordelt på status Side: 1 af 7

Dato: 2004-09-07 Revision: C Oversigt over behov fordelt på status Side: 1 af 7 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 4.2 Ranking, 10 års budgetter og handlingsplaner Rapportnavn: Dato: 2004-09-07 Revision: C Oversigt over behov fordelt på status Side: 1 af 7 1. Indledning Dette

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1991-1-6 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-6: Generelle laster Last på konstruktioner under udførelse Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk

Læs mere

Beregningsopgave om bærende konstruktioner

Beregningsopgave om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Indledning: Beregningsopgave om bærende konstruktioner Et mindre advokatfirma, Juhl & Partner, ønsker at gennemføre ændringer i de bærende konstruktioner i forbindelse med indretningen af

Læs mere