Broforvaltning med DANBRO Vedligehold og løbende eftersyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Broforvaltning med DANBRO 2.0. 4. Vedligehold og løbende eftersyn 2003-03-21"

Transkript

1 Broforvaltning med DANBRO Vedligehold og løbende eftersyn

2 DANBRO programmer, data og manualer eller dele heraf må ikke videregives eller sælges, dog er sikkerhedskopiering af programmet tilladt. DANBRO programmerne må kun anvendes på opgaver i overensstemmelse med kontrakt med Vejdirektoratet.

3 Forord Forord Denne manual er en af en række manualer, der handler om forvaltning af bygværker med broforvaltningssystemet DANBRO. DANBRO er en fællesbetegnelse for de procedurer, forskrifter og edb-programmer, der benyttes ved forvaltning af bygværker i Danmark. Betegnelsen bruges også om edb-programmerne alene. Manual 1, Broforvaltning generelt, indeholder en overordnet beskrivelse af systemet. Denne beskrivelse er tilstrækkelig, hvis man skal have en generel viden om DANBRO og ikke behøver detaljeret kendskab til virkemåden af de enkelte programmer. Samtidig indeholder manualen en generel vejledning i brugen af DANBRO's edbprogrammer. I de øvrige manualer forudsættes det, at man har kendskab til de generelle procedurer, der er beskrevet heri. De øvrige manualer giver en detaljeret beskrivelse af hver sit specielle emne. Beskrivelsen af broforvaltningssystemet for eksisterende bygværker omfatter følgende manualer: 1. Broforvaltning generelt 2. Registrering af bygværker 3. Generaleftersyn 4. Vedligehold og løbende eftersyn 5. Særeftersyn 6. Prioritering 7. Langtidsbudgettering 8. Prisbog 9. Entrepriseadministration 10. Erfaringstilbageføring 11. Specielle Transporter 12. Budgetstyring Manual 4, Vedligehold og løbende eftersyn, er en detaljeret beskrivelse af de aktiviteter, der indgår i vedligehold af bygværker. DANBRO Vedligehold og løbende eftersyn

4 Indholdsfortegnelse I Indhold 1. Indledning Introduktion Vedligehold og løbende eftersyn Formål med vedligeholdsmodulet Vedligeholdsmodulets struktur og anvendelse Relation til andre moduler Teknisk beskrivelse Generelt Overordnet beskrivelse af Vedligeholdsmodulet, definitioner Vedligeholdsmodulets registre og funktioner Generelt Parametre Elementer Arbejder Produktkatalog Arbejder på elementer Arbejdsordrer Timeløn, materielleje og afmærkningsarbejder Årsafslutning Slet gamle arbejdsordrer Udskrifter Generelt Beskrivelse af de enkelte udskrifter Arbejdsgang ved brug af vedligeholdsmodulet Udgangssituation Forberedelse Årligt eftersyn Overslag og tilretning af mængder Udbud og licitation Udførelse af arbejder Årsskifte

5 II Indholdsfortegnelse 3.6 Stikordsregister Organisation og ansvar Brugervejledning, vedligehold Generelt Elementer og arbejder Produkter Arbejdsordrer Timeløns- og materiellejeliste Parametre Årsafslutning Udskrifter

6 Indholdsfortegnelse III Bilagsfortegnelse 1. Instruks for normalt løbende eftersyn 2. Instruks for udvidet løbende eftersyn 3. Procedure for myndighedsbehandling i forbindelse med forberedelse og planlægning af drift og vedligehold af bygværker 4. Procedure for myndighedsbehandling i forbindelse med tilsyn af drift og vedligeholdsarbejder på bygværker 5. Oversigt vedrørende procedurer for Vejdirektoratets myndighedsbehandling i forbindelse med drift og vedligehold af bygværker 6. Liste over elementer: A: Fælles liste B: Brugerens egen liste 7. Liste over elementer og arbejder A: Fælles liste B: Brugerens egen liste 8. Liste over produkter A: Fælles liste B: Brugerens egen liste 9. Eksempel på arbejdsgang, når man ved det udvidede løbende eftersyn medbringer en eftersynsliste, der indeholder alle oprettede arbejdsordrer, inkl. udskriftseksempler. Eksemplet dækker såvel det tilfælde, hvor arbejder udbydes, som det tilfælde, hvor de udføres i eget regi. 10. Eksempel på, hvordan vedligeholdsmodulet kan bruges i en administration, der ikke udbyder arbejderne, men udfører dem i eget regi, og hvor man ved registrering af næste års arbejder medbringer en udskrift, der udelukkende indeholder totalmængder for de elementer, hvorpå der udføres vedligehold. Inkl. udskriftseksempler 11. Oversigt over menustrukturen i DANBRO s vedligeholdsmodul

7 1. Indledning Indledning Emne Formål Manualen beskriver, hvordan planlægning og styring af vedligehold og løbende eftersyn af bygværker foregår ved hjælp af det pcbaserede broforvaltningssystem DANBRO. Målet med manualen er at beskrive, hvordan de løbende eftersynsog vedligeholdsaktiviteter forvaltes i praksis. Samtidig beskriver manualen, hvilke data der skal registreres i DANBRO-systemet, og hvordan disse data kan anvendes ved løsning af vedligeholdsopgaver. Endvidere redegøres der for organisationen bag systemet: Hvem gør hvad hvornår? DANBRO Vedligehold og løbende eftersyn

8 2.Introduktion Vedligehold og løbende eftersyn 2. Introduktion Indhold 2. Introduktion Vedligehold og løbende eftersyn Formålet med vedligehold Løbende eftersyn Normalt løbende eftersyn Udvidet løbende eftersyn Formål med vedligeholdsmodulet Vedligeholdsmodulets struktur og anvendelse Relation til andre moduler DANBRO Vedligehold og løbende eftersyn

9 2-2 2.Introduktion 2.2 Formål med vedligeholdsmodulet 2.1 Vedligehold og løbende eftersyn Formålet med vedligehold Ved vedligehold forstås mindre reparationsarbejder, som er karakteriseret ved, at de forekommer hyppigt, og ved at de kan udføres med simple værktøjer på baggrund af faste arbejdsinstrukser (f.eks. mindre betonreparationer, pletmaling, udskiftning af bitumenfuger). Vedligehold omfatter tillige renholdsarbejder (f.eks. fejning og spuling). Vedligeholdsarbejder omfatter typisk afhjælpning af naturlige forureninger, ældning eller slid forårsaget af klimaet eller trafikken. Nogle vedligeholdsarbejder udføres med uregelmæssige intervaller og som regel efter forudgående indberetning f.eks. om påkørselsskader eller erosionsskader efter usædvanligt vejrlig. Vedligehold kan udføres i bygværksejerens regi, eller det kan udbydes i licitation. Løbende eftersyn Løbende eftersyn er beskrevet i vejreglen Eftersyn af bygværker, der er indsat i DANBRO-manual 3, Generaleftersyn af bygværker. Udførelse af løbende eftersyn skal tjene til, at trafiksikkerheden opretholdes. Løbende eftersyn er en fællesbetegnelse for to typer eftersyn, der benævnes: Normalt løbende eftersyn Udvidet løbende eftersyn Normalt løbende eftersyn Normalt løbende eftersyn gennemføres normalt sammen med vejmandseftersynet i henhold til gældende vejregler og instrukser. Eftersynet udføres med faste intervaller. Eftersynet udføres ved, at vejmanden kører langsomt henover bygværket for at konstatere eventuelle uregelmæssigheder. Udvidet løbende eftersyn Udvidet løbende eftersyn udføres af broingeniøren to gange årligt i henhold til gældende vejregler og instrukser. Én gang i forbindelse med registrering og planlægningen af næste sæsons ren- og vedligeholdsarbejder og én gang i forbindelse med kontrol af de udførte arbejder. DANBRO Vedligehold og løbende eftersyn

10 2.Introduktion Vedligeholdsmodulets struktur og anvendelse 2.2 Formål med vedligeholdsmodulet Vedligeholdsmodulet anvendes som et styringsredskab, der sikrer: at ingen vedligeholdsarbejder på bygværker eller deres konstruktionsdele glemmes at entreprenøren for hvert bygværk kan få en detaljeret og fuldstændig oversigt over de arbejder, der skal udføres, med henblik på optimal styring af de samlede arbejder at der kan udarbejdes budgetter for de samlede vedligeholdsarbejder at indkøb af materialer kan optimeres. Indholdet i og anvendelsen af vedligeholdsmodulet er i detaljer beskrevet i kapitel 3. Vedrørende ansvar for oprettelse og opdatering af data i vedligeholdsmodulet, se kapitel 4. DANBRO Vedligehold og løbende eftersyn

11 2-4 2.Introduktion 2.4 Relation til andre moduler 2.3 Vedligeholdsmodulets struktur og anvendelse Grundlaget for brugen af vedligeholdsmodulet er et katalog over bygværkselementer og et katalog over vedligeholdsarbejder, der rutinemæssigt udføres på disse elementer. Vedligeholdsarbejderne styres gennem de såkaldte arbejdsordrer, der på det enkelte bygværk specificerer, hvilke arbejder der skal udføres på hvilke elementer, i hvilke mængder og med hvilke produkter. Der er tilknyttet et produktkatalog, hvori det er markeret, hvilke produkter der er godkendt i henhold til gældende ordninger. En gang årligt gennemføres et udvidet løbende eftersyn, hvor der registreres forventede mængder til udførelse på alle arbejdsordrer. På baggrund af disse registreringer kan der udskrives arbejdsordresedler, der udleveres til den udførende entreprenør, og hvorpå denne kvitterer for arbejdernes udførelse ved at anføre udført mængde og udførelsesdato for den enkelte arbejdsordre. Hvis arbejderne skal udbydes, udskrives en tilbudsliste baseret på de registrerede forventede mængder, suppleret med en timeløns- og materiellejeliste til brug ved afregning af regningsarbejder, og eventuelt suppleret med fiktive ydelser i tilfælde af, at man ønsker at indhente enhedspriser også på arbejder, der ikke er rekvireret på et bygværk. Der kan beregnes og udskrives overslag over samtlige rekvirerede arbejder, baseret enten på forventede gennemsnitspriser eller på tilbudte enhedspriser. Når arbejderne er udført, registreres udførte mængder, udførelsesdatoer og anvendte produkter. Data for de enkelte år gemmes i et erfaringsregister, så der efterfølgende er mulighed for at udarbejde statistikker over udførte arbejder. DANBRO Vedligehold og løbende eftersyn

12 2.Introduktion Relation til andre moduler 2.4 Relation til andre moduler Alle bygværker skal være registreret i registreringsmodulet, før de kan behandles i vedligeholdsmodulet. Tilbudte enhedspriser registreres i prisbogsmodulet, hvor de danner baggrund for beregning af enhedspriser til brug ved overslagsberegninger i forbindelse med udbud. DANBRO Vedligehold og løbende eftersyn

13 3. Teknisk beskrivelse 3.1 Generelt Teknisk beskrivelse Indhold 3. Teknisk beskrivelse Generelt Formålet med vedligehold Vedligeholdsarbejder Løbende eftersyn Overordnet beskrivelse af Vedligeholdsmodulet, definitioner Elementer og arbejder Produkter Arbejdsordrer Eftersynsliste Fiktive ydelser Tilbudsarbejder Regningsarbejder Tilbudsliste Overslag Arbejdsordresedler Årsafslutning Oversigt Vedligeholdsmodulets registre og funktioner Generelt Fælles og individuelle data Grunddata Parametre Aktuelt årstal Budget Regningsfaktor Elementer Nummer Elementnavn Arbejder Arbejdsnummer Arbejdets navn Enhed Afregningsform Vejvedligehold Enhedspris til overslag Enhedspris, tilbud Arbejdsbeskrivelse

14 Teknisk beskrivelse 3.1 Generelt Produktkatalog Produktnummer Produktnavn Beskrivelse Godkendt Arbejder på elementer Arbejdsordrer Identifikation af bygværket Element- og arbejdsnummer Produkt Total mængde Forventet mængde Udført mængde Antal gange Hvert år Udført dato År Ansvarlig Specialarbejde Placering/Bemærkning Aktiv i overslag og tilbud Funktioner for arbejdsordrer Fiktive ydelser Timeløn, materielleje og afmærkningsarbejder Timeløn og materielleje Afmærkningsarbejder Postnummer Underpostnummer Navn Beskrivelse Forventet mængde Enhed Enhedspris, overslag Enhedspris, tilbud Årsafslutning Slet gamle arbejdsordrer Udskrifter Generelt Beskrivelse af de enkelte udskrifter Elementer Arbejder Arbejder på elementer Produkter Arbejdsordrer Eftersynsliste Arbejder til udførelse

15 3. Teknisk beskrivelse 3.1 Generelt 3-3 Udførte arbejder Overslag Udelukke arbejder eller elementer Tilbudsliste Timeløns- og materiellejeliste Arbejder på bygværker Arbejdsgang ved brug af vedligeholdsmodulet Udgangssituation Forberedelse Årligt eftersyn Overslag og tilretning af mængder Udbud og licitation Udførelse af arbejder Arbejdsordresedler Flere lister Årsskifte Stikordsregister

16 Teknisk beskrivelse 3.1 Generelt 3.1 Generelt Formålet med vedligehold Udførelse af vedligeholdsarbejder bidrager til, at trafiksikkerheden til enhver tid opretholdes, og at der løbende kompenseres for naturens og trafikkens slid på konstruktionerne, så man undgår alvorlige og kostbare følgeskader. Vedligeholdsarbejder kan udføres af bygværksbestyrerens personale, eller de kan udbydes. Amterne i Danmark og Vejdirektoratet har i fællesskab udarbejdet Udbuds- og driftsforskrifter, Bygværker, dateret januar 1997 eller senere udgave (i det følgende blot benævnt udbuds- og driftsforskrifterne ) til brug som paradigma ved udbud af driftsarbejder. Vedligeholdsarbejder Løbende eftersyn Vedligeholdsarbejder er mindre arbejder, der har til formål at opretholde eller bringe en konstruktionsdels tilstand tilbage til en acceptabel tilstand. Det er f.eks. pletmaling af stålkonstruktioner, udskiftning eller efterfyldning af bitumenfuger, udbedring af belægningsrevner og -sætninger, udbedring af skadede fuger i stenparamenter og renhold af overflader og afløb. Udførelse af løbende eftersyn skal tjene til at trafiksikkerheden opretholdes. Løbende eftersyn er en fællesbetegnelse for to typer eftersyn, der benævnes: Normalt løbende eftersyn Udvidet løbende eftersyn Instruks for normalt og udvidet løbende eftersyn er indsat som bilag 1 hhv. bilag 2. Normalt løbende eftersyn bør udføres sammen med strækningseftersynet for det samlede vej/baneanlæg, således at strækningens eftersynsintervaller følges. Udvidet løbende eftersyn bør udføres 2 gange om året. De udføres normalt i forbindelse med planlægning af og tilsyn med de rutinemæssige vedligeholdsarbejder. Disse eftersyn omfatter udover strækningspassagen også den krydsende passage, idet eftersynet anvendes til at registrere, planlægge og kontrollere vedligeholdsarbejder. Udvidet løbende eftersyn kan desuden iværksættes pga. særlige påvirkninger, f.eks. påkørsel, kraftigt regnskyl og højvande. Hvis der ved et løbende eftersyn konstateres skader, der har indfly-

17 3. Teknisk beskrivelse 3.1 Generelt 3-5 delse på trafiksikkerheden, skal disse øjeblikkeligt afhjælpes, eller der skal opsættes trafikafmærkning. For øvrige skader foretages en indberetning for senere udførelse af vedligehold. For en nærmere beskrivelse af løbende eftersyn henvises til vejreglen Eftersyn af bygværker".

18 Teknisk beskrivelse 3.2 Overordnet beskrivelse af Vedligeholdsmodulet, definitioner 3.2 Overordnet beskrivelse af Vedligeholdsmodulet, definitioner I det følgende beskrives den generelle opbygning og anvendelse af vedligeholdsmodulet. Af hensyn til overskueligheden er en række detaljer udeladt i denne beskrivelse. I efterfølgende kapitler er de enkelte registre og funktioner beskrevet i detaljer. Vedligeholdsmodulet kan bruges til at administrere arbejder, der udbydes, inkl. udarbejdelse af overslag, registrering af tilbudte priser, etc., og det kan bruges til at administrere arbejder, der udføres i bygværksbestyrerens regi. Udskriftsfaciliteterne er meget fleksible og kan tilpasses ønskerne i den enkelte forvaltning. I bilag 9 er vist et eksempel på, hvordan vedligeholdsmodulet kan bruges i en administration, hvor man ved registrering af næste års arbejder medbringer en udskrift af de arbejdsordrer, der hidtil har været registreret på det enkelte bygværk. Eksemplet dækker såvel arbejder, der udbydes, som arbejder, der udføres i eget regi I bilag 10 er vist et eksempel på, hvordan vedligeholdsmodulet kan bruges i en administration, der ikke udbyder arbejderne, men udfører dem i eget regi, og hvor man ved registrering af næste års arbejder medbringer en udskrift, der udelukkende indeholder totalmængder for de elementer, hvorpå der udføres vedligehold. Elementer og arbejder Produkter Arbejdsordrer DANBROs Vedligeholdsmodul er baseret på, at der til en række konstruktive elementer generelt er knyttet forskellige rutinemæssige renog vedligeholdsarbejder. Der er tilknyttet et katalog over de produkter/materialer, der anvendes eller har været anvendt til de enkelte vedligeholdsarbejder. Produkter, der er godkendt i henhold til relevante godkendelsesordninger, er specielt markeret, så man ikke uforvarende bruger produkter, der ikke er godkendte. Vedligeholdsarbejderne på det enkelte bygværk styres gennem de såkaldte arbejdsordrer, der specificerer, hvilke arbejder der skal udføres på hvilke elementer, i hvilke mængder og med hvilke produkter. En arbejdsordre omfatter ét arbejde på ét element på ét bygværk. Samtlige arbejdsordrer på et bygværk udskrives samlet på arbejdsordresedlen (se side 3-8)

19 3. Teknisk beskrivelse 3.2 Overordnet beskrivelse af Vedligeholdsmodulet, definitioner 3-7 I den enkelte arbejdsordre er (bl.a.) angivet: Hvilket element der er tale om Hvilket arbejde der er tale om Hvilket produkt der anvendes Hvor på eller ved bygværket arbejdet skal udføres samt eventuelle øvrige instruktioner for arbejdets gennemførelse Hvad den totale mængde af elementet er Hvor stor mængde der forventes at skulle udføres (registreres ved det udvidede løbende eftersyn) Hvor stor mængde der faktisk blev udført (registreres sammen med udførelsesdatoen, når arbejdet er udført) Eftersynsliste Fiktive ydelser Tilbudsarbejder Regningsarbejder Tilbudsliste Eftersynslisten er en udskrift af arbejdsordrer for hvert enkelt bygværk normalt uden angivelse af forventede mængder til udførelse. Den bruges i forbindelse med det udvidede løbende eftersyn netop til at registrere forventede (planlagte) mængder til udførelse. Hvis arbejderne skal udbydes, kan man være interesseret i at indhente enhedspriser også på arbejder, der ikke specifikt er rekvireret på noget bygværk. Til dette brug kan man sætte fiktive mængder på de enkelte arbejder og derved få dem med i tilbudslisten (se nedenfor). De arbejder, der afregnes efter faste, tilbudte enhedspriser, benævnes tilbudsarbejder og er markeret med et T i lister over arbejder. Nogle arbejder afregnes som regningsarbejder (markeret med et R i lister over arbejder), fordi ydelsen ikke kan beskrives så præcist, at der med rimelighed kan tilbydes en fast pris. Til afregning af disse arbejder benyttes tilbudte enhedspriser på timeløn og materiel samt afmærkningsarbejder. Disse enhedspriser findes under post i tilbudslisten. Mængderne på disse underposter fastsættes ved et skøn. Skønnet kan være baseret på den samlede mængde af regningsarbejder, eller det kan baseres på, at der skal være en passende andel af regningsarbejder i forhold til tilbudsarbejderne. På baggrund af de indtastede forventede mængder i arbejdsordrerne, med tillæg af fiktive mængder samt mængder på post til brug ved regningsarbejder, udskrives en tilbudsliste, hvor mængderne er summeret for alle broer. Denne tilbudsliste indgår i udbudsmaterialet i forbindelse med licitation over vedligeholdsarbejderne. Ved tilbudsgivningen anfører den bydende enhedspriser for hvert enkelt arbejde, inkl. underposterne under post

20 Teknisk beskrivelse 3.2 Overordnet beskrivelse af Vedligeholdsmodulet, definitioner Overslag Arbejdsordresedler Årsafslutning Oversigt I forbindelse med planlægning af arbejder, der udbydes, kan når som helst i processen udskrives et overslag, der angiver den samlede udgift for de samlede forventede mængder, baseret på enten overslagspriser eller efter licitationen på de tilbudte enhedspriser. Ved at ændre på fiktive mængder, og ved evt. at udelade enkelte elementer eller enkelte typer arbejde, kan man tilpasse de forventede mængder til udførelse, til overslaget passer med det til rådighed værende budget. Når de mængder, der ønskes udført på det enkelte bygværk, er fastlagt, udskrives arbejdsordresedler. Arbejdsordresedlen indeholder for det enkelte bygværk de arbejdsordrer, hvorpå der er anført en forventet mængde. Efter udførelsen anfører formanden udført mængde og udførelsesdato på den enkelte arbejdsordre. Ved årets afslutning eller løbende gennem året inddateres disse oplysninger i DAN- BRO. Når udførte mængder og datoer er registreret, gemmes en kopi af de arbejdsordrer, hvorpå der har været en udført mængde, af hensyn til senere erfaringsopsamling. Herefter klargøres databasen til næste års arbejder, ved at forventede og udførte mængder nulstilles. Vedligeholdsmodulets anvendelse er i grove træk illustreret ved nedenstående diagram

21 Teknisk beskrivelse 3.2 Overordnet beskrivelse af Vedligeholdsmodulet, definitioner

22 Teknisk beskrivelse 3.3 Vedligeholdsmodulets registre og funktioner 3.3 Vedligeholdsmodulets registre og funktioner Generelt En overordnet beskrivelse af vedligeholdsmodulets funktioner er givet i kapitel 3.2. I dette kapitel 3.3 og i kapitel 3.4, Udskrifter beskrives de enkelte registre og funktioner i detaljer, hver for sig. I kapitel 3.5 beskrives den generelle arbejdsgang ved brug af vedligeholdsmodulet. I bilag 9 er vist et eksempel på, hvordan vedligeholdsmodulet kan bruges i en administration, hvor man ved registrering af næste års arbejder medbringer en udskrift af de arbejdsordrer, der hidtil har været registreret på det enkelte bygværk. Eksemplet dækker såvel arbejder, der udbydes, som arbejder, der udføres i eget regi I bilag 10 er vist et eksempel på, hvordan vedligeholdsmodulet kan bruges i en administration, der ikke udbyder arbejderne, men udfører dem i eget regi, og hvor man ved registrering af næste års arbejder medbringer en udskrift, der udelukkende indeholder totalmængder for de elementer, hvorpå der udføres vedligehold. Fælles og individuelle data I mange af DANBROs kataloger er der en fast mængde data, der er fælles for alle brugere, og som ikke må rettes af den enkelte bruger. Denne del benævnes den fælles del eller fællesdelen af kataloget. Herudover er der i nogle kataloger mulighed for, at den enkelte bruger selv kan tilføje egne data med numre/identifikation indenfor et specificeret interval. Den del af et katalog, der indeholder brugerens egne data benævnes den individuelle del af kataloget. Normalt vil det være fordelagtigt i størst muligt omfang at benytte den fælles del, da der ikke er mulighed for at udveksle data i den individuelle del med andre installationer og dermed få glæde af andres erfaringer. Grunddata De grundlæggende data skal være på plads, før vedligeholdsmodulet kan benyttes. Indholdet i den fælles del af kataloger for elemen-

23 Teknisk beskrivelse 3.3 Vedligeholdsmodulets registre og funktioner ter og arbejder vil være indlagt ved installationen i overensstemmelse med udbuds- og driftsforskrifterne. Produktkataloget vil også være lagt ind. Katalogerne kan suppleres af den enkelte administration i overensstemmelse med lokale ønsker. Dette bør dog begrænses mest muligt af hensyn til muligheden for at udveksle erfaringer med andre myndigheder. I stedet anbefales at man får de ønskede poster tilføjet i de officielle kataloger. Dette administreres af DANBROs driftsgruppe. De bygværker, der skal arbejdes med, skal være oprettet i registreringsmodulet Parametre Vedligeholdsmodulet indeholder nogle få parametre, der gælder generelt i hele modulet. Det drejer sig om følgende: Aktuelt årstal Budget Regningsfaktor Her anføres, hvilket år der arbejdes på. Når der gennemføres en årsafslutning, kopieres det aktuelle årstal ind i feltet år i alle de arbejdsordrer, hvor der er en udført mængde, og arbejdsordren gemmes. Herved kan man altid finde tilbage til, hvad der er udført et givet år. Her kan anføres det samlede budget til vedligeholdsarbejder. Budgettallet benyttes ikke i programmerne, udover at det udskrives nederst i udskriften overslag til sammenligning med den samlede overslagspris. Her anføres den faktor, som post (timeløns- og materiellejeliste samt afmærkningsarbejder) skal multipliceres med ved beregning af overslag og ved udskrift af tilbudsliste (se også side 3-20) Elementer Registeret elementer er en generel fortegnelse over alle de konstruktive elementer, et bygværk kan opdeles i, og på hvilke der udføres rutinemæssigt vedligehold. Fællesdelen af elementlisten er udarbejdet i henhold til udbuds- og driftsforskrifterne, og den er struktureret i overensstemmelse med de 15 standardelementer, der benyttes ved generaleftersyn. Der kan ikke rettes i fællesdelen af elementlisten; men den enkelte administration kan tilføje individuelle elementer ifølge nedenstående reg-

24 Teknisk beskrivelse 3.3 Vedligeholdsmodulets registre og funktioner ler. Nummer Elementnummeret består af det tilsvarende elementnummer, der benyttes ved generaleftersyn (se DANBRO-manual 3, Generaleftersyn), efterfulgt af 2 decimaler: xx.yy hvor xx = elementnummeret, der bruges ved generaleftersyn yy = underinddeling I den individuelle del af registeret skal decimaldelen (yy) være større end 80. Elementnavn beskriver det pågældende element. Fællesdelen af elementregisteret er listet i bilag 6A. I bilag 6B kan den enkelte bruger indsætte sin egen liste inkl. den individuelle del Arbejder Kataloget arbejder er en fortegnelse over, hvilke vedligeholdsarbejder der udføres rutinemæssigt. Der kan ikke rettes i fællesdelen af registeret; men den enkelte administration kan tilføje individuelle arbejder. Fællesdelen er listet i bilag 7A. I bilag 7B kan den enkelte bruger indsætte sin egen liste inkl. den individuelle del. Arbejdsnummer Nummeret er sammensat af tre gange to cifre: xx.yy.zz. xx er postnummeret i tilbudslisten. Dette nummer er fast sat til 53 for alle vedligeholdsarbejder. Nummeret er valgt, så det ikke kolliderer med andre numre, der bruges i tilbudslister under Udbuds- og anlægsforskrifter for betonbroer. yy er arbejdets type i henhold til Udbud og driftsforskrifter der hører til vedligeholdsentreprisen. Eksempelvis svarer yy = 07 til udskiftningsarbejder. zz bruges til at skelne mellem forskellige varianter af samme type

25 Teknisk beskrivelse 3.3 Vedligeholdsmodulets registre og funktioner arbejde. Der kan være tale om forskelle i materialer, udførelsesmetoder og afregningsform eller udførelse på forskellige bygværkselementer. Herudover er der ingen faste retningslinier for zz. Eksempelvis er udskiftning af bløde fuger, mens er udskiftning af spuns. I den individuelle del af arbejdsregisteret er yy og/eller zz større end eller lig med 50. Hvis man har oprettet et nyt arbejde, skal man huske at beskrive arbejdet i udbudsmaterialet (Særlig Arbejdsbeskrivelse, SAB og Tilbuds- og Afregningsgrundlag, TAG). Arbejdets navn Kort beskrivelse af arbejdet. Enhed Den måleenhed, som det pågældende arbejde opmåles og afregnes i. Afregningsform Med T eller R angives, om det pågældende arbejde afregnes som henholdsvis tilbuds- eller regningsarbejde. Når arbejder udliciteres, indhentes tilbudte enhedspriser på T- arbejder, mens R-arbejder afregnes efter tilbudte enhedspriser på timeløn og materielleje samt afmærkningsarbejder (tilbudslistens post 16-18). Vejvedligehold Enhedspris til overslag Enhedspris, tilbud Arbejdsbeskrivelse Angiver (med J og N for hhv. ja og nej), om arbejdet udføres som en del af vejvedligeholdet. På udskrifter kan arbejdsordrer vedrørende vejvedligehold udskrives for sig, da de ofte udføres i andet regi. Det drejer sig typisk om renholdsarbejder, brøndrensning og græsslåning. Indeholder en skønnet/gennemsnitlig enhedspris, der bruges for det pågældende arbejde ved overslagsberegninger. Enhedsprisen kan være indtastet, eller den kan komme fra Prisbogen. Prisen angives i kroner ekskl. moms. Indeholder den enhedspris, der er tilbudt af den entreprenør, der aktuelt skal udføre arbejderne. Enhedsprisen kan indtastes, eller den kan være overført fra entrepriseadministrationsmodulet. Prisen angives i kroner ekskl. moms. Der kan angives en arbejdsbeskrivelse for det enkelte arbejde. Der er tale om et tekstfelt, der kan udfyldes efter brugerens behov.

26 Teknisk beskrivelse 3.3 Vedligeholdsmodulets registre og funktioner Produktkatalog Produktkataloget er en fortegnelse over de materialer, der anvendes til vedligeholdsarbejder. Der kan være tale om enkeltprodukter eller komplette behandlingssystemer. Kataloget indeholder produkter, der hidtil er benyttet til vedligeholdsarbejder. Da man skal kunne se, hvad der er brugt ved tidligere arbejder, bliver produkter aldrig slettet fra kataloget, selvom de udgår af produktion eller eventuelt ikke længere betragtes som hensigtsmæssige. Nye produkter tilføjes til den fælles del af kataloget via DANBROs driftsgruppe efter ønske fra brugerne. Den enkelte bruger kan tilføje nye materialer i den individuelle del. Produkterne er opdelt i følgende hovedgrupper: 0. Grundmaterialer 1. Overfladebeskyttelse af beton 2. Overfladebeskyttelse af stål/træ 3. Reparationsmørtel og injektionsmateriale 4. Fugematerialer 5. Dilatationsfuger 6. Skråningsbeklædning 7. Slidlagsbelægning 8. Autoværn og rækværk 9. Fugtisolering Figur 3-1, Hovedgrupper for produkter Produktnummer Produktnummeret er en talgruppe: G.nnn hvor G er Hovedgruppenummeret jf. Figur 3-1, og nnn er et løbenummer indenfor gruppen. Hvis man tilføjer nye produkter, anbefales det at give dem numre i overensstemmelse med de oprettede hovedgrupper.

27 Teknisk beskrivelse 3.3 Vedligeholdsmodulets registre og funktioner Produkter i den individuelle del skal oprettes med decimaler større end eller lig med.950. Produktnavn Beskrivelse Godkendt Her benyttes normalt fabrikantens betegnelse. Det fulde produktnavn eller systemnavn inkl. eventuelle typekoder bør anvendes. Her kan anføres en nærmere beskrivelse af produktet, eventuelle arbejdsanvisninger eller sikkerhedsforskrifter. Her anføres et J, hvis det pågældende produkt er godkendt i henhold til relevante kontrolordninger. (Eksempelvis reparationsmørtler under Repton-ordningen) Arbejder på elementer I registeret arbejder på elementer registreres, hvilke arbejder (fra registeret arbejder ) der rutinemæssigt udføres på hvilke elementer (fra registeret elementer ). Samme arbejdsnummer (xx.yy.zz) kan godt gå igen på forskellige elementer. Eksempelvis har elementerne 4.00 Endeunderstøtninger og 7.00 Broplade begge arbejde Betonreparation. Samme arbejde kan tilknyttes flere elementer, hvis arbejdet udføres på samme måde, og udførelsesforholdene er sådan, at enhedsprisen vil være den samme, uanset hvilket af de pågældende elementer der arbejdes på. Man kan også vælge at bruge samme arbejde, selv om udførelsesforholdene er forskellige, og så udligne forskellene ved at betale særlige foranstaltninger (som for eksempel stilladser og afmærkning) i regning. I så fald skal man huske at beskrive dette i udbudsmaterialet (Tilbuds- og afregningsgrundlaget TAG) Hvis man ikke mener, arbejdet er det samme på forskellige elementer, må man oprette et arbejde (med særskilt arbejdsnummer) for hvert element Arbejdsordrer De vedligeholdsarbejder, der udføres på det enkelte bygværk, registreres i arbejdsordrer, der sammenknytter data for bygværker, elementer, arbejder og produkter. For hvert enkelt stykke arbejde, der skal udføres på et givet bygværk, oprettes en arbejdsordre. Udover definitionen af arbejdet registreres i arbejdsordren oplysninger om den totale mulige mængde, den forventede mængde og den faktisk udførte mængde.

28 Teknisk beskrivelse 3.3 Vedligeholdsmodulets registre og funktioner Der kan ikke oprettes flere arbejdsordrer med samme element/arbejde-kombination på samme bygværk. I det følgende beskrives de data, der tilsammen udgør en arbejdsordre. Nogle data i arbejdsordren er uændrede fra år til år, mens andre data ændres, når vedligeholdsarbejderne planlægges og udføres. Ved oprettelsen af en arbejdsordre registreres bygværksidentifikation, element, produkt og total mængde (samt evt. bemærkning om placering eller andre særlige forhold). Disse data ændres kun undtagelsesvis, for eksempel hvis man går over til et andet produkt. En arbejdsordre slettes ikke, hvis der et år ikke er behov for at udføre det pågældende arbejde. Forventet og udført mængde er blot lig med nul. Det betyder, at når man senere får brug for at udføre arbejdet igen, står arbejdsordren i systemet med totalmængde, produkt og dato fra sidste udførelse. Hermed sikres kontinuitet i arbejdsmetoder og produktvalg, og der spares indtastningsarbejde. (Ved udskrifter af arbejdsordrer kan man vælge, om man vil have disse arbejdsordrer uden forventede mængder med eller ej). Identifikation af bygværket Element- og arbejdsnummer Produkt Total mængde Det enkelte bygværk identificeres i databasen ved sit registreringsnummer jf. DANBRO-manual 2, Registrering af bygværker. Fra registeret arbejder på elementer vælges element og arbejde. Det produkt der anvendes eller tidlige er anvendt, er anført her. Hvis man ønsker at skifte produkt, eksempelvis fordi det tidligere anvendte ikke er godkendt, indføres det nye produkt i feltet. Her anføres den størst mulige mængde af det pågældende arbejde på det aktuelle bygværk. Det vil normalt sige størrelsen/mængden af det aktuelle element på bygværket, målt i den måleenhed, der er defineret i arbejdet. (Se vejledning for opmåling af totalmængder i bilag 2) De totale mængder kan i nogle tilfælde findes i registreringsmodulet, hvor der er registreret mængder på standardelementer, jf. DAN- BRO-manual 2, Registrering af bygværker. I andre tilfælde må man udlede de ønskede mængder fra tegninger eller måle dem op. For nogle arbejder eksempelvis revneforsegling har det ingen mening at anføre en total mængde. I disse tilfælde efterlades feltet blankt. Forventet mængde Her anføres den mængde, der forventes at skulle udføres i alt i det å ld d å d f l d å li f

29 Teknisk beskrivelse 3.3 Vedligeholdsmodulets registre og funktioner pågældende år. Mængden fastsættes normalt ved et årligt eftersyn (udvidet løbende eftersyn) forud for planlægning/udbud af årets vedligeholdsarbejder. For arbejder, der skal udføres flere gange på et år, anføres den samlede mængde. Hvis den samlede forventede mængde ikke er fordelt ligeligt på de enkelte udførelser, skal dette være nøje beskrevet i Placering/Bemærkning eller eventuelt i den arbejdsbeskrivelse, der danner grundlag for udbud af arbejderne. Eksempel: Der er 8 brønde på en bro. De 2 skal oprenses 2 gange årligt, mens de resterende 6 skal oprenses 1 gang årligt. Antal gange (se nedenfor) sættes til 2, og forventet mængde sættes til 10 stk. (2 x x 1). I Placering/bemærkning skrives De 2 brønde i nordenden forår og efterår, øvrige brønde kun forår eller lignende. Udført mængde Antal gange Efter arbejdernes udførelse anføres her den mængde, der faktisk er udført. De udførte mængder kan indtastes løbende eller én gang årligt efter afslutning af vedligeholdsentreprisen. Hvis en arbejdsordre udføres flere gange (jf. nedenfor), anføres den totale udførte mængde. Her anføres, hvor mange gange på et år arbejdsordren skal udføres. Hvis feltet er blankt, regner DANBRO med én gang. Hvis en arbejdsordre skal udføres flere gange, er der et tilsvarende antal linier på arbejdsordresedlen, hvor entreprenøren skal notere udført mængde og dato. Hvert år Udført dato År Her anføres (med Ja/Nej), om det pågældende arbejde skal udføres hvert år med samme forventede mængde (eksempelvis oprensning af brønde). Hvis der er svaret ja her, bliver forventet mængde ikke berørt af den funktion, der ellers nulstiller forventet mængde for alle arbejdsordrer (se nedenfor under årsafslutning). Her registreres datoen for arbejdets udførelse. Hvis arbejdet er udført flere gange i årets løb, gemmes kun den seneste dato i databasen. (På arbejdsordresedlen er plads til at notere en dato for hver udførelse) Der kan ikke indtastes noget i dette felt, idet det opdateres automatisk, når årets arbejdsordrer gemmes forud for planlægning af næste års arbejder (se nedenfor under årsafslutning). Det vil sige, at feltet altid viser, hvornår arbejdsordren er blevet udført sidste gang. Året udskrives i alle udskrifter af arbejdsordrer, så man kan se, hvornår arbejdsordren sidst er blevet udført.

30 Teknisk beskrivelse 3.3 Vedligeholdsmodulets registre og funktioner Når man afslutter året, indsættes det aktuelle år automatisk for de arbejdsordrer, hvor der er anført en udført mængde, som ikke er nul, og arbejdsordren gemmes i et erfaringsregister. Det betyder, at man senere kan gå tilbage og se, hvad der blev udført et givet år, og man kan lave statistikker, der giver overblik over gennemsnitlige udførelsesintervaller og lignende. Ansvarlig Hvis en anden myndighed end bygværksbestyreren er ansvarlig for udførelse af arbejdsordren, kan det anføres her ved at vælge en anden myndighed fra interessentregisteret (Jf. DANBRO-manual 2, Registrering af bygværker). Når man udskriver arbejdsordresedler (se kapitel 0), kan man vælge at udskrive arbejdsordrer for denne anden myndighed for sig. Specialarbejde Her anføres (med Ja/Nej), om der er tale om et specialarbejde. Det er i denne sammenhæng et arbejde, der kun skal udføres denne ene gang og altså ikke forventes at komme igen rutinemæssigt. Hvis der er anført J her, bevirker det, at arbejdsordren slettes fra databasen i forbindelse med årsafslutningen. Det vil sige, at arbejdsordren administreres og udføres som alle andre arbejdsordrer, og den gemmes i erfaringsregisteret ved årsafslutningen; men herefter slettes den, så den ikke optræder de følgende år. Placering/Bemærkning Hvis det ikke umiddelbart på stedet fremgår, hvor arbejdet skal udføres, beskrives placeringen i dette tekstfelt. Her kan også anføres andre bemærkninger vedrørende arbejdets udførelse. Hvis arbejdet skal udføres flere gange om året (jf. nedenfor), og omfanget ikke er det samme hver gang, beskrives forholdet her. (Se eksemplet under Forventet mængde, side 3-16) Aktiv i overslag og tilbud Dette felt bruges til at styre, om den enkelte arbejdsordre regnes med, når der udskrives overslag, tilbudslister og arbejdsordresedler. Hvis feltet er blankt eller indeholder et A (for aktiv ), regnes arbejdsordren med ved beregning af overslag og udskrift af tilbudsliste. Tilsvarende angiver et I (for inaktiv ), at arbejdsordren ikke regnes med. Dette felt bruges først og fremmest af de funktioner, der benyttes til at udelukke arbejder eller elementer, når man arbejder med at få de samlede forventede mængder til at passe til budgettet (se kapitel

31 Teknisk beskrivelse 3.3 Vedligeholdsmodulets registre og funktioner 3.5.4). Man skal således normalt ikke selv indtaste A eller I i den enkelte arbejdsordre; men man kan gøre det for derved at styre præcist, hvilke arbejdsordrer der udelukkes, hvis budgettet ikke rækker til at udføre alle de ønskede arbejder. Funktioner for arbejdsordrer DANBRO indeholder forskellige funktioner, der kan bruges til at arbejde med flere arbejdsordrer ad gangen: 1. Slet alle arbejdsordrer for bro. 2. Kopier alle arbejdsordrer fra en bro til en anden. (Det kan i nogle tilfælde være hurtigere at benytte denne funktion og så bagefter foretage de fornødne rettelser, end at oprette alle arbejdsordrer forfra for en ny bro. Men funktionen skal bruges med omtanke, blandt andet fordi den overskriver eventuelle eksisterende arbejdsordrer med samme element/arbejde-kombination som dem, der kopieres). 3. Funktioner for mængder for et udvalg af broer: For alle broer, for en enkelt bro, for alle broer indenfor en geografisk afgrænsning (Lokalområde i VD, amt, amtsdistrikt, kommunedistrikt), eller for alle broer på en specificeret strækning kan udføres følgende funktioner: Slet alle forventede mængder Slet alle udførte mængder Kopiér totale mængder til forventet mængde Kopiér forventede mængder til udført mængde Fiktive ydelser Hvis arbejderne skal udbydes, kan man være interesseret i at indhente enhedspriser også på arbejder, der ikke specifikt er rekvireret på noget bygværk. Det kan være fordi, tilbudet skal gælde flere års arbejder, og det er tænkeligt at de pågældende arbejder kommer til udførelse et af de kommende år i kontraktperioden. Eller det kan være for at have mulighed for at sætte ekstra arbejder i gang, hvis der viser sig budgetmæssig mulighed for det. Til dette brug kan man sætte fiktive mængder på de enkelte arbejder og derved få dem med i tilbudslisten (se side 3-31). Grundlaget er registeret arbejder på elementer (se side 3-15). Til hver post i dette register (dvs. til hver element/arbejdekombination) kan knyttes en fiktiv mængde og et (fiktivt) antal gange til udførelse. Disse data indgår så i beregning af overslag og i tilbudslisten (se side 3-25 hhv. 3-31).

32 Teknisk beskrivelse 3.3 Vedligeholdsmodulets registre og funktioner Timeløn, materielleje og afmærkningsarbejder Timeløn og materielleje Til brug ved afregning af regningsarbejder bruges tilbudslistens post 16, 17 og 18. Post 16 og 17 indeholder underposter til afregning af timeløn hhv. materielleje. Disse poster er de samme, der benyttes ved udbud af reparationsarbejder for bygværker, jf. vejreglerne. Afmærkningsarbejder Postnummer Underpostnummer Post 18 indeholder underposter til brug ved afregning af afmærkningsarbejder på motorveje. Postnummeret, er 16, 17 eller 18 i overensstemmelse med det ovenfor anførte. Underpostnummeret er sammensat af cifre og punktummer efter retningslinierne beskrevet i vejreglerne. Den enkelte bruger kan oprette underposter udover de på forhånd oprettede; men af hensyn til muligheden for at opsamle erfaringspriser i Prisbogen opfordres til, at man så vidt muligt holder sig til de forud oprettede. Navn Beskrivelse Forventet mængde Underpostens navn. Navnet udskrives i tilbudsliste og overslag. Beskrivelse af det pågældende arbejde. Her indtastes den forventede mængde, der skal udføres på den pågældende underpost. Mængden vil være fiktiv og fastsættes ved skøn. Skønnet kan være baseret på den samlede mængde af regningsarbejder, eller det kan baseres på, at der skal være en passende andel af regningsarbejder i forhold til tilbudsarbejderne. Man kan (som det generelt gøres i Prisbogen) vælge at arbejde med faste mængder på alle underposter under post Under parametre i vedligeholdsmodulet kan anføres en faktor, som summen af priser på disse tre poster skal multipliceres med i overslag og ved tilbudsgivning. Denne faktor fastsættes individuelt for det enkelte udbud, så regningsarbejderne får en passende vægt ved tilbudsgivningen. Enhed Enhedspris, overslag Her anføres den enhed, det pågældende arbejde afregnes i. Enheden kan typisk være (mand)timer, dage eller uger. Her kan anføres en forventet enhedspris på den enkelte underpost til b d l b i i h i b

33 Teknisk beskrivelse 3.3 Vedligeholdsmodulets registre og funktioner brug ved overslagsberegninger. Hvis man har DANBROs prisbog installeret, kommer overslagsprisen herfra. Enhedsprisen anføres i hele kroner. Enhedspris, tilbud Her anføres den tilbudte enhedspris fra den entreprenør, der skal udføre arbejdet Årsafslutning Til brug ved årsafslutningen findes følgende funktioner, der skal udføres i den nævnte rækkefølge: Gem de af årets arbejdsordrer, som har udførte mængder. (Det aktuelle årstal indsættes i feltet år, jf. side 3-17). Denne funktion bevirker, at årets udførte arbejdsordrer gemmes i et erfaringsregister, hvorfra man ved hjælp af Shazam rapportgeneratoren, der er beskrevet i DANBRO-manual 1: Broforvaltning generelt kan udtrække statistikker over gennemsnitlige udførelsesintervaller mv. Slet de forventede mængder for alle arbejdsordrer, undtagen dem, der er mærket med Ja i feltet Udføres hvert år jf. side Herved gøres plads til inddatering af det kommende års forventede mængder ved det udvidede løbende eftersyn. For de arbejder, der skal udføres hvert år, vil den forventede mængde (i langt de fleste tilfælde) være den samme fra år til år, og den slettes derfor ikke. Man kan vælge, om de forventede mængder skal slettes, hvis den udførte mængde er lig med nul (Hvis arbejdet ikke er udført, kan det godt være, man gerne vil overføre den forventede mængde til næste år). Slet alle udførte mængder. (Når man starter på et nyt års arbejder, må alle udførte mængder som udgangspunkt være nul.) Slet gamle arbejdsordrer Der findes en funktion, der bruges til at slette alle gemte arbejdsordrer for et givet år.

34 Teknisk beskrivelse 3.4 Udskrifter 3.4 Udskrifter Generelt Udover udskrift af de standardrapporter, der er beskrevet nedenfor, er der mulighed for at danne skræddersyede rapporter ved hjælp af en generel rapportgenerator. Dette er beskrevet i DANBRO-manual 1, Broforvaltning generelt. På hver standardudskrift er anført: Navnet på den DANBRO-installation, udskriften er foretaget fra Udskriftens titel Evt. supplerende titel, der kan indtastes, når man rekvirerer rapporten Dato Resume af de kriterier, der eventuelt er anført for afgrænsning af data til udskriften For alle udskrifter, der kan dække mere end ét bygværk, kan man foretage en afgrænsning, så udskriften indeholder alle bygværker, et enkelt bygværk, alle bygværker indenfor en geografisk afgrænsning (Lokalområde i VD, amt, amtsdistrikt, kommunedistrikt), eller alle bygværker på en specificeret strækning. Herudover kan man generelt for DANBRO vælge at arbejde med et udvalg af bygværker ved at sætte kriterier på registreringsdata (eksempelvis kun se på broer med spændvidde større end 6 m), som beskrevet i DANBRO-manual 1, Broforvaltning generelt. Dette udvalg vil også slå igennem i rapporterne. Ovenstående generelle oplysninger er ikke gentaget i beskrivelsen af den enkelte udskrift Beskrivelse af de enkelte udskrifter Elementer Arbejder Udskriften indeholder alle elementer med nummer og beskrivelse. Et eksempel på denne udskrift findes i bilag 6. Udskriften indeholder alle poster i registeret arbejder. For hvert arbejde udskrives arbejdsnummer, arbejdsnavn, enhed og afregningsform (tilbudsarbejde eller regningsarbejde), samt om der er tale om vejvedligehold (Ja eller Nej)

35 Teknisk beskrivelse 3.4 Udskrifter Arbejder på elementer Udskriften indeholder alle poster i registeret arbejder på elementer. For hvert element er listet de arbejder, der er tilknyttet. Udskriften indeholder for hvert arbejde de samme oplysninger som i udskriften Arbejder (ovenfor). Et eksempel på denne udskrift findes i bilag 7. Produkter Udskriften lister alle produkter med nummer og navn, samt angivelse af, om produktet er godkendt i henhold til gældende ordninger. Man kan vælge også at få udskrevet beskrivelser. Et eksempel på denne udskrift findes i bilag 8. Udskriften kan også dannes som en Excelfil, der da også indeholder markeringen af foretrukne produkter. Arbejdsordrer Eftersynsliste Arbejder til udførelse Udførte arbejder Denne udskrift bruges i forskellige sammenhænge ( Eftersynsliste, Arbejder til udførelse og Udførte arbejder ). Udskrifterne er i princippet ens nemlig en liste over alle arbejdsordrer på hvert enkelt bygværk (og de dannes af det samme udskriftsprogram) men der kan foretages forskellige afgrænsninger af, hvilke data der skal med, afhængigt af situationen. I det følgende beskrives mulighederne for at tilpasse udskriften til det ønskede formål. I kapitel 3.5 er angivet, i hvilke situationer man bruger de forskellige udgaver. I alle tilfælde er arbejdsordrerne ordnet, så et bygværk altid starter på en ny side, og bygværkerne er sorteret efter deres bygværksidentifikation. I bilag 9 og 10 er vist eksempler på rapporter udskrevet i forskellige situationer. Afgrænsning af data Udover de i kapitel beskrevne afgrænsninger i bygværksmassen er der nedenstående muligheder for at afgrænse, hvilke arbejdsordrer der skrives ud. De forskellige kriterier kan kombineres. Udskriften vil kun indeholde de arbejdsordrer, der opfylder alle de opstillede kriterier. Man kan vælge kun at udskrive arbejdsordrer, hvor der er anført en forventet mængde forskellig fra nul Man kan vælge kun at udskrive arbejdsordrer, hvor der er anført en udført mængde forskellig fra nul

36 Teknisk beskrivelse 3.4 Udskrifter Man kan vælge, om arbejdsordrer, der er markeret til udførelse hvert år, skal udskrives Man kan vælge, om arbejdsordrer, der ikke er markeret til udførelse hvert år, skal udskrives Man kan udpege, hvilke elementer der skal tages med Man kan udpege, hvilke arbejder der skal tages med Man kan vælge, om arbejder for vejvedligehold skal udskrives Man kan vælge, om arbejder for brovedligehold skal udskrives Man kan udpege, hvilke interessenter der skal udskrives arbejdsordrer for (jf. det under Ansvarlig, side 3-18 anførte) Man kan vælge, om afregningsformen (tilbuds/regningsarbejde) skal udskrives Rapporttype Som nævnt ovenfor vil udskriften af arbejdsordrer normalt skulle bruges i en af tre standardudgaver, nemlig eftersynsliste, arbejder til udførelse (arbejdsordresedler) eller udførte arbejder. Ved bestilling af rapporten angiver man, hvilken af disse udgaver, det drejer sig om, og programmet foretager de afgrænsninger af data, der normalt hører til den pågældende. Man kan efterfølgende supplere eller ændre afgrænsningerne efter eget ønske, ligesom rapportens titel kan ændres efter ønske. De forudindstillede valg er følgende: Eftersynsliste: Alle arbejdsordrer tages med Arbejder til udførelse (arbejdsordresedler): Alle arbejdsordrer, der har en forventet mængde, tages med. Eventuelle arbejdsordrer, der er gjort inaktive (enten direkte i den enkelte arbejdsordre eller ved hjælp af funktionerne, der kan bruges ved udskrift af overslag, jf. side 3-27 ff.) er ikke med. Disse arbejdsordrer kan kun komme med, hvis de igen markeres som aktive (med brug af de samme funktioner). Når man bestiller rapporten, kan man se, hvor mange arbejdsordrer der er med hhv. udelukkede. Udførte arbejder: Alle arbejdsordrer, der har en udført mængde, tages med Udskriftens indhold Udskriften er struktureret, så hvert bygværk starter på en ny side. I hovedet på hver side er anført bygværkets identifikation og betegnelse, strækningsidentifikation og -betegnelse og kilometrering.

Broforvaltning med DANBRO 2.0

Broforvaltning med DANBRO 2.0 Broforvaltning med DANBRO 2.0 3. Generaleftersyn 2003-03-21 DANBRO programmer, data og manualer eller dele heraf må ikke videregives eller sælges, dog er sikkerhedskopiering af programmet tilladt. DANBRO

Læs mere

VEJMAN.DK/ BELÆGNINGSOPTIMERING VERSION 7 BRUGERVEJLEDNING

VEJMAN.DK/ BELÆGNINGSOPTIMERING VERSION 7 BRUGERVEJLEDNING VEJMAN.DK/ BELÆGNINGSOPTIMERING VERSION 7 BRUGERVEJLEDNING Oktober 2013 2 af 67 Indhold VELKOMMEN TIL VEJMAN.DK/BELÆGNINGSOPTIMERING... 4 Læsevejledning... 4 SUPPORT... 5 1. KOM GODT I GANG MED VEJMAN.DK/BELÆGNINGSOPTIMERING...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Struktur

Indholdsfortegnelse Struktur Indholdsfortegnelse Struktur 1. Forord... 3 2. Introduktion... 4 3. Byggesagers organisering... 5 4. Dokumenter knyttet til udførelse... 6 5. Beskrivelsers opbygning... 8 5.1...9 5.2 Projektspecifik beskrivelse...10

Læs mere

Winfinans for Menighedsråd Manual

Winfinans for Menighedsråd Manual Winfinans for Menighedsråd Manual Indholdsfortegnelse Før du går i gang 3 1. Installation, licensnummer og opsætning 3 Licensnummer 3 Brugere og adgangskontrol 4 Ret/opret menighedsråd 4 Opret regnskabsår

Læs mere

Omega EMS Manual. - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems. Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf.

Omega EMS Manual. - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems. Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf. Omega EMS Manual - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf. +45 7026 3606 Omega Web-bruger Manual Omega web-administrator Indhold 1 INTRODUKTION

Læs mere

VINTERMAN. Brugervejledning

VINTERMAN. Brugervejledning Brugervejledning 31.08.1999 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...1 2. Organisation og assistance...2 3. Introduktion...4 3.1. VINTERMAN s hovedfunktioner...4 3.2. Dialogen med programmet...4 3.3. Begreber

Læs mere

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag 1 Retningslinjer for at anvende prisbogen til et konkret projekt Dette bilag beskriver de arbejdsprocesser

Læs mere

VINTERMAN. Brugervejledning

VINTERMAN. Brugervejledning Brugervejledning 21.09.2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 7 2. Organisation og assistance... 8 3. Introduktion... 9 3.1. VINTERMAN s hovedfunktioner... 9 3.2. Dialogen med programmet... 10

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 Version 2012

Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Projekt Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker, der tilhører deres respektive

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 version 2012. Kursus med fokus på de opgaver der varetages af lagermedarbejdere

Microsoft Dynamics C5 version 2012. Kursus med fokus på de opgaver der varetages af lagermedarbejdere Microsoft Dynamics C5 version 2012 Lager Kursus med fokus på de opgaver der varetages af lagermedarbejdere Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

Whitepaper. Allokér medarbejdere 14. Fastprisfaser 13

Whitepaper. Allokér medarbejdere 14. Fastprisfaser 13 Juni 2011 Whitepaper En detaljeret teoretisk og praktisk gennemgang af principperne og koncepterne omkring styring af fastprisprojekter og værdiberegning i TimeLog Project. Indledning 2 Introduktion til

Læs mere

VEJLEDNING I WEBTILBUD

VEJLEDNING I WEBTILBUD DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON AUGUST 2014 13/00839-24 Tina L. Lauritzen tll@vd.dk 7244 2338 VEJLEDNING I WEBTILBUD Thomas Helsteds Vej 11 Postboks 529 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning Støjisolering af boliger mod trafikstøj Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning 2004 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon: 33 41 33

Læs mere

Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT

Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT 2/99 Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT 2008-12-30 Anvendelse af IKT 1. BAGGRUND... 6 2. OVERSIGTSSKEMAER OVER BYGHERREKRAV... 8

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Telefax 45 94 50 99

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Telefax 45 94 50 99 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Telefax 45 94 50 99 www.deloitte.dk ectrl Tim eplus Vejledning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af reguleringsmæssig åbningsbalance

Vejledning til udarbejdelse af reguleringsmæssig åbningsbalance Vejledning til udarbejdelse af reguleringsmæssig åbningsbalance Forsyningssekretariatet, 17. februar 2010 VEJLEDNING I REGULATORISK ÅBNINGSBALANCE 0 Indledning Hvert vandselskab skal udarbejde en reguleringsmæssig

Læs mere

Payment Management Brugervejledning. Ver. 2.14 til RTC. Copyright 2013 Continia Software a/s

Payment Management Brugervejledning. Ver. 2.14 til RTC. Copyright 2013 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.14 til RTC Copyright 2013 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Om Payment Management kurset... 5 1.2 Kursets indhold... 5 1.2.1 Målgruppe...

Læs mere

Brugsanvisning til AF Storstrøms Projektstyringsværktøj

Brugsanvisning til AF Storstrøms Projektstyringsværktøj Brugsanvisning til AF Storstrøms Projektstyringsværktøj Indhold: TERMER:...1 OVERSIGT OVER BENYTTELSEN AF VÆRKTØJET...3 OPRETTE NYT PROJEKT...4 Projektets grunddata...4 Projektplan...6 Porteføljer...6

Læs mere

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen Vejledning til forsikringssagsbehandlere og byggesagkyndige Version 2 December 2013 Denne vejledning beskriver hvordan forsikringssagsbehandlere

Læs mere

C5 Version. Løn. forbehold. losninger/c5.mspx

C5 Version. Løn. forbehold. losninger/c5.mspx Microsoft Dynamics Løn C5 Version 2012 Copyright 20011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker, der tilhører deres respektivee ejere.

Læs mere

Brugermanual Energy10

Brugermanual Energy10 Brugermanual Energy10 Sådan kommer du i gang Version 4.0 januar 2015 Energy Systems A/S - Silkeborgvej 53-8000 Århus C - CVR-nr.: 30925815 - Tlf.: 70229310 Mail: support@energysystems.dk Web: www.energysystems.dk

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

Manual. om vurderinger af administrative konsekvenser for erhvervslivet

Manual. om vurderinger af administrative konsekvenser for erhvervslivet Manual Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Manual om vurderinger af administrative konsekvenser for erhvervslivet AUGUST 2000 Indhold Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse................. 2 KAPITEL 1: Introduktion...........

Læs mere

Landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand og investeringsbehov - vejledning til indsamling af data

Landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand og investeringsbehov - vejledning til indsamling af data Landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand og investeringsbehov - vejledning til indsamling af data Kolofon Titel: Udgiver: Landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand og investeringsbehov -

Læs mere

Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks

Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks Forslag til ændringer eller tilføjelser sendes til kontakt@foreninglet.dk Sidst opdateret 19. dec. 2014 ForeningLet.dk

Læs mere

Offentlig domsdatabase: Skitse til løsning

Offentlig domsdatabase: Skitse til løsning Offentlig domsdatabase: Skitse til løsning Redegørelse for de tekniske, organisatoriske og økonomiske aspekter ved etablering af en offentligt tilgængelig database med uredigerede domme fra de overordnede

Læs mere

DIREKTION. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1

DIREKTION. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 DIREKTION AutoPilot Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Sagsoprettelse...4 2.1 Stamdata...5 2.2 Statistiske grupperingsfelter...6 2.3

Læs mere

Payment Manage- ment

Payment Manage- ment Payment Management Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion Om Payment Management kurset Kursets indhold Kursets indhold Målgruppe Forudsætninger Udbytte Varighed Demonstrationsdata Kapitel 2 Payment

Læs mere