Broforvaltning med DANBRO Vedligehold og løbende eftersyn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Broforvaltning med DANBRO 2.0. 4. Vedligehold og løbende eftersyn 2003-03-21"

Transkript

1 Broforvaltning med DANBRO Vedligehold og løbende eftersyn

2 DANBRO programmer, data og manualer eller dele heraf må ikke videregives eller sælges, dog er sikkerhedskopiering af programmet tilladt. DANBRO programmerne må kun anvendes på opgaver i overensstemmelse med kontrakt med Vejdirektoratet.

3 Forord Forord Denne manual er en af en række manualer, der handler om forvaltning af bygværker med broforvaltningssystemet DANBRO. DANBRO er en fællesbetegnelse for de procedurer, forskrifter og edb-programmer, der benyttes ved forvaltning af bygværker i Danmark. Betegnelsen bruges også om edb-programmerne alene. Manual 1, Broforvaltning generelt, indeholder en overordnet beskrivelse af systemet. Denne beskrivelse er tilstrækkelig, hvis man skal have en generel viden om DANBRO og ikke behøver detaljeret kendskab til virkemåden af de enkelte programmer. Samtidig indeholder manualen en generel vejledning i brugen af DANBRO's edbprogrammer. I de øvrige manualer forudsættes det, at man har kendskab til de generelle procedurer, der er beskrevet heri. De øvrige manualer giver en detaljeret beskrivelse af hver sit specielle emne. Beskrivelsen af broforvaltningssystemet for eksisterende bygværker omfatter følgende manualer: 1. Broforvaltning generelt 2. Registrering af bygværker 3. Generaleftersyn 4. Vedligehold og løbende eftersyn 5. Særeftersyn 6. Prioritering 7. Langtidsbudgettering 8. Prisbog 9. Entrepriseadministration 10. Erfaringstilbageføring 11. Specielle Transporter 12. Budgetstyring Manual 4, Vedligehold og løbende eftersyn, er en detaljeret beskrivelse af de aktiviteter, der indgår i vedligehold af bygværker. DANBRO Vedligehold og løbende eftersyn

4 Indholdsfortegnelse I Indhold 1. Indledning Introduktion Vedligehold og løbende eftersyn Formål med vedligeholdsmodulet Vedligeholdsmodulets struktur og anvendelse Relation til andre moduler Teknisk beskrivelse Generelt Overordnet beskrivelse af Vedligeholdsmodulet, definitioner Vedligeholdsmodulets registre og funktioner Generelt Parametre Elementer Arbejder Produktkatalog Arbejder på elementer Arbejdsordrer Timeløn, materielleje og afmærkningsarbejder Årsafslutning Slet gamle arbejdsordrer Udskrifter Generelt Beskrivelse af de enkelte udskrifter Arbejdsgang ved brug af vedligeholdsmodulet Udgangssituation Forberedelse Årligt eftersyn Overslag og tilretning af mængder Udbud og licitation Udførelse af arbejder Årsskifte

5 II Indholdsfortegnelse 3.6 Stikordsregister Organisation og ansvar Brugervejledning, vedligehold Generelt Elementer og arbejder Produkter Arbejdsordrer Timeløns- og materiellejeliste Parametre Årsafslutning Udskrifter

6 Indholdsfortegnelse III Bilagsfortegnelse 1. Instruks for normalt løbende eftersyn 2. Instruks for udvidet løbende eftersyn 3. Procedure for myndighedsbehandling i forbindelse med forberedelse og planlægning af drift og vedligehold af bygværker 4. Procedure for myndighedsbehandling i forbindelse med tilsyn af drift og vedligeholdsarbejder på bygværker 5. Oversigt vedrørende procedurer for Vejdirektoratets myndighedsbehandling i forbindelse med drift og vedligehold af bygværker 6. Liste over elementer: A: Fælles liste B: Brugerens egen liste 7. Liste over elementer og arbejder A: Fælles liste B: Brugerens egen liste 8. Liste over produkter A: Fælles liste B: Brugerens egen liste 9. Eksempel på arbejdsgang, når man ved det udvidede løbende eftersyn medbringer en eftersynsliste, der indeholder alle oprettede arbejdsordrer, inkl. udskriftseksempler. Eksemplet dækker såvel det tilfælde, hvor arbejder udbydes, som det tilfælde, hvor de udføres i eget regi. 10. Eksempel på, hvordan vedligeholdsmodulet kan bruges i en administration, der ikke udbyder arbejderne, men udfører dem i eget regi, og hvor man ved registrering af næste års arbejder medbringer en udskrift, der udelukkende indeholder totalmængder for de elementer, hvorpå der udføres vedligehold. Inkl. udskriftseksempler 11. Oversigt over menustrukturen i DANBRO s vedligeholdsmodul

7 1. Indledning Indledning Emne Formål Manualen beskriver, hvordan planlægning og styring af vedligehold og løbende eftersyn af bygværker foregår ved hjælp af det pcbaserede broforvaltningssystem DANBRO. Målet med manualen er at beskrive, hvordan de løbende eftersynsog vedligeholdsaktiviteter forvaltes i praksis. Samtidig beskriver manualen, hvilke data der skal registreres i DANBRO-systemet, og hvordan disse data kan anvendes ved løsning af vedligeholdsopgaver. Endvidere redegøres der for organisationen bag systemet: Hvem gør hvad hvornår? DANBRO Vedligehold og løbende eftersyn

8 2.Introduktion Vedligehold og løbende eftersyn 2. Introduktion Indhold 2. Introduktion Vedligehold og løbende eftersyn Formålet med vedligehold Løbende eftersyn Normalt løbende eftersyn Udvidet løbende eftersyn Formål med vedligeholdsmodulet Vedligeholdsmodulets struktur og anvendelse Relation til andre moduler DANBRO Vedligehold og løbende eftersyn

9 2-2 2.Introduktion 2.2 Formål med vedligeholdsmodulet 2.1 Vedligehold og løbende eftersyn Formålet med vedligehold Ved vedligehold forstås mindre reparationsarbejder, som er karakteriseret ved, at de forekommer hyppigt, og ved at de kan udføres med simple værktøjer på baggrund af faste arbejdsinstrukser (f.eks. mindre betonreparationer, pletmaling, udskiftning af bitumenfuger). Vedligehold omfatter tillige renholdsarbejder (f.eks. fejning og spuling). Vedligeholdsarbejder omfatter typisk afhjælpning af naturlige forureninger, ældning eller slid forårsaget af klimaet eller trafikken. Nogle vedligeholdsarbejder udføres med uregelmæssige intervaller og som regel efter forudgående indberetning f.eks. om påkørselsskader eller erosionsskader efter usædvanligt vejrlig. Vedligehold kan udføres i bygværksejerens regi, eller det kan udbydes i licitation. Løbende eftersyn Løbende eftersyn er beskrevet i vejreglen Eftersyn af bygværker, der er indsat i DANBRO-manual 3, Generaleftersyn af bygværker. Udførelse af løbende eftersyn skal tjene til, at trafiksikkerheden opretholdes. Løbende eftersyn er en fællesbetegnelse for to typer eftersyn, der benævnes: Normalt løbende eftersyn Udvidet løbende eftersyn Normalt løbende eftersyn Normalt løbende eftersyn gennemføres normalt sammen med vejmandseftersynet i henhold til gældende vejregler og instrukser. Eftersynet udføres med faste intervaller. Eftersynet udføres ved, at vejmanden kører langsomt henover bygværket for at konstatere eventuelle uregelmæssigheder. Udvidet løbende eftersyn Udvidet løbende eftersyn udføres af broingeniøren to gange årligt i henhold til gældende vejregler og instrukser. Én gang i forbindelse med registrering og planlægningen af næste sæsons ren- og vedligeholdsarbejder og én gang i forbindelse med kontrol af de udførte arbejder. DANBRO Vedligehold og løbende eftersyn

10 2.Introduktion Vedligeholdsmodulets struktur og anvendelse 2.2 Formål med vedligeholdsmodulet Vedligeholdsmodulet anvendes som et styringsredskab, der sikrer: at ingen vedligeholdsarbejder på bygværker eller deres konstruktionsdele glemmes at entreprenøren for hvert bygværk kan få en detaljeret og fuldstændig oversigt over de arbejder, der skal udføres, med henblik på optimal styring af de samlede arbejder at der kan udarbejdes budgetter for de samlede vedligeholdsarbejder at indkøb af materialer kan optimeres. Indholdet i og anvendelsen af vedligeholdsmodulet er i detaljer beskrevet i kapitel 3. Vedrørende ansvar for oprettelse og opdatering af data i vedligeholdsmodulet, se kapitel 4. DANBRO Vedligehold og løbende eftersyn

11 2-4 2.Introduktion 2.4 Relation til andre moduler 2.3 Vedligeholdsmodulets struktur og anvendelse Grundlaget for brugen af vedligeholdsmodulet er et katalog over bygværkselementer og et katalog over vedligeholdsarbejder, der rutinemæssigt udføres på disse elementer. Vedligeholdsarbejderne styres gennem de såkaldte arbejdsordrer, der på det enkelte bygværk specificerer, hvilke arbejder der skal udføres på hvilke elementer, i hvilke mængder og med hvilke produkter. Der er tilknyttet et produktkatalog, hvori det er markeret, hvilke produkter der er godkendt i henhold til gældende ordninger. En gang årligt gennemføres et udvidet løbende eftersyn, hvor der registreres forventede mængder til udførelse på alle arbejdsordrer. På baggrund af disse registreringer kan der udskrives arbejdsordresedler, der udleveres til den udførende entreprenør, og hvorpå denne kvitterer for arbejdernes udførelse ved at anføre udført mængde og udførelsesdato for den enkelte arbejdsordre. Hvis arbejderne skal udbydes, udskrives en tilbudsliste baseret på de registrerede forventede mængder, suppleret med en timeløns- og materiellejeliste til brug ved afregning af regningsarbejder, og eventuelt suppleret med fiktive ydelser i tilfælde af, at man ønsker at indhente enhedspriser også på arbejder, der ikke er rekvireret på et bygværk. Der kan beregnes og udskrives overslag over samtlige rekvirerede arbejder, baseret enten på forventede gennemsnitspriser eller på tilbudte enhedspriser. Når arbejderne er udført, registreres udførte mængder, udførelsesdatoer og anvendte produkter. Data for de enkelte år gemmes i et erfaringsregister, så der efterfølgende er mulighed for at udarbejde statistikker over udførte arbejder. DANBRO Vedligehold og løbende eftersyn

12 2.Introduktion Relation til andre moduler 2.4 Relation til andre moduler Alle bygværker skal være registreret i registreringsmodulet, før de kan behandles i vedligeholdsmodulet. Tilbudte enhedspriser registreres i prisbogsmodulet, hvor de danner baggrund for beregning af enhedspriser til brug ved overslagsberegninger i forbindelse med udbud. DANBRO Vedligehold og løbende eftersyn

13 3. Teknisk beskrivelse 3.1 Generelt Teknisk beskrivelse Indhold 3. Teknisk beskrivelse Generelt Formålet med vedligehold Vedligeholdsarbejder Løbende eftersyn Overordnet beskrivelse af Vedligeholdsmodulet, definitioner Elementer og arbejder Produkter Arbejdsordrer Eftersynsliste Fiktive ydelser Tilbudsarbejder Regningsarbejder Tilbudsliste Overslag Arbejdsordresedler Årsafslutning Oversigt Vedligeholdsmodulets registre og funktioner Generelt Fælles og individuelle data Grunddata Parametre Aktuelt årstal Budget Regningsfaktor Elementer Nummer Elementnavn Arbejder Arbejdsnummer Arbejdets navn Enhed Afregningsform Vejvedligehold Enhedspris til overslag Enhedspris, tilbud Arbejdsbeskrivelse

14 Teknisk beskrivelse 3.1 Generelt Produktkatalog Produktnummer Produktnavn Beskrivelse Godkendt Arbejder på elementer Arbejdsordrer Identifikation af bygværket Element- og arbejdsnummer Produkt Total mængde Forventet mængde Udført mængde Antal gange Hvert år Udført dato År Ansvarlig Specialarbejde Placering/Bemærkning Aktiv i overslag og tilbud Funktioner for arbejdsordrer Fiktive ydelser Timeløn, materielleje og afmærkningsarbejder Timeløn og materielleje Afmærkningsarbejder Postnummer Underpostnummer Navn Beskrivelse Forventet mængde Enhed Enhedspris, overslag Enhedspris, tilbud Årsafslutning Slet gamle arbejdsordrer Udskrifter Generelt Beskrivelse af de enkelte udskrifter Elementer Arbejder Arbejder på elementer Produkter Arbejdsordrer Eftersynsliste Arbejder til udførelse

15 3. Teknisk beskrivelse 3.1 Generelt 3-3 Udførte arbejder Overslag Udelukke arbejder eller elementer Tilbudsliste Timeløns- og materiellejeliste Arbejder på bygværker Arbejdsgang ved brug af vedligeholdsmodulet Udgangssituation Forberedelse Årligt eftersyn Overslag og tilretning af mængder Udbud og licitation Udførelse af arbejder Arbejdsordresedler Flere lister Årsskifte Stikordsregister

16 Teknisk beskrivelse 3.1 Generelt 3.1 Generelt Formålet med vedligehold Udførelse af vedligeholdsarbejder bidrager til, at trafiksikkerheden til enhver tid opretholdes, og at der løbende kompenseres for naturens og trafikkens slid på konstruktionerne, så man undgår alvorlige og kostbare følgeskader. Vedligeholdsarbejder kan udføres af bygværksbestyrerens personale, eller de kan udbydes. Amterne i Danmark og Vejdirektoratet har i fællesskab udarbejdet Udbuds- og driftsforskrifter, Bygværker, dateret januar 1997 eller senere udgave (i det følgende blot benævnt udbuds- og driftsforskrifterne ) til brug som paradigma ved udbud af driftsarbejder. Vedligeholdsarbejder Løbende eftersyn Vedligeholdsarbejder er mindre arbejder, der har til formål at opretholde eller bringe en konstruktionsdels tilstand tilbage til en acceptabel tilstand. Det er f.eks. pletmaling af stålkonstruktioner, udskiftning eller efterfyldning af bitumenfuger, udbedring af belægningsrevner og -sætninger, udbedring af skadede fuger i stenparamenter og renhold af overflader og afløb. Udførelse af løbende eftersyn skal tjene til at trafiksikkerheden opretholdes. Løbende eftersyn er en fællesbetegnelse for to typer eftersyn, der benævnes: Normalt løbende eftersyn Udvidet løbende eftersyn Instruks for normalt og udvidet løbende eftersyn er indsat som bilag 1 hhv. bilag 2. Normalt løbende eftersyn bør udføres sammen med strækningseftersynet for det samlede vej/baneanlæg, således at strækningens eftersynsintervaller følges. Udvidet løbende eftersyn bør udføres 2 gange om året. De udføres normalt i forbindelse med planlægning af og tilsyn med de rutinemæssige vedligeholdsarbejder. Disse eftersyn omfatter udover strækningspassagen også den krydsende passage, idet eftersynet anvendes til at registrere, planlægge og kontrollere vedligeholdsarbejder. Udvidet løbende eftersyn kan desuden iværksættes pga. særlige påvirkninger, f.eks. påkørsel, kraftigt regnskyl og højvande. Hvis der ved et løbende eftersyn konstateres skader, der har indfly-

17 3. Teknisk beskrivelse 3.1 Generelt 3-5 delse på trafiksikkerheden, skal disse øjeblikkeligt afhjælpes, eller der skal opsættes trafikafmærkning. For øvrige skader foretages en indberetning for senere udførelse af vedligehold. For en nærmere beskrivelse af løbende eftersyn henvises til vejreglen Eftersyn af bygværker".

18 Teknisk beskrivelse 3.2 Overordnet beskrivelse af Vedligeholdsmodulet, definitioner 3.2 Overordnet beskrivelse af Vedligeholdsmodulet, definitioner I det følgende beskrives den generelle opbygning og anvendelse af vedligeholdsmodulet. Af hensyn til overskueligheden er en række detaljer udeladt i denne beskrivelse. I efterfølgende kapitler er de enkelte registre og funktioner beskrevet i detaljer. Vedligeholdsmodulet kan bruges til at administrere arbejder, der udbydes, inkl. udarbejdelse af overslag, registrering af tilbudte priser, etc., og det kan bruges til at administrere arbejder, der udføres i bygværksbestyrerens regi. Udskriftsfaciliteterne er meget fleksible og kan tilpasses ønskerne i den enkelte forvaltning. I bilag 9 er vist et eksempel på, hvordan vedligeholdsmodulet kan bruges i en administration, hvor man ved registrering af næste års arbejder medbringer en udskrift af de arbejdsordrer, der hidtil har været registreret på det enkelte bygværk. Eksemplet dækker såvel arbejder, der udbydes, som arbejder, der udføres i eget regi I bilag 10 er vist et eksempel på, hvordan vedligeholdsmodulet kan bruges i en administration, der ikke udbyder arbejderne, men udfører dem i eget regi, og hvor man ved registrering af næste års arbejder medbringer en udskrift, der udelukkende indeholder totalmængder for de elementer, hvorpå der udføres vedligehold. Elementer og arbejder Produkter Arbejdsordrer DANBROs Vedligeholdsmodul er baseret på, at der til en række konstruktive elementer generelt er knyttet forskellige rutinemæssige renog vedligeholdsarbejder. Der er tilknyttet et katalog over de produkter/materialer, der anvendes eller har været anvendt til de enkelte vedligeholdsarbejder. Produkter, der er godkendt i henhold til relevante godkendelsesordninger, er specielt markeret, så man ikke uforvarende bruger produkter, der ikke er godkendte. Vedligeholdsarbejderne på det enkelte bygværk styres gennem de såkaldte arbejdsordrer, der specificerer, hvilke arbejder der skal udføres på hvilke elementer, i hvilke mængder og med hvilke produkter. En arbejdsordre omfatter ét arbejde på ét element på ét bygværk. Samtlige arbejdsordrer på et bygværk udskrives samlet på arbejdsordresedlen (se side 3-8)

19 3. Teknisk beskrivelse 3.2 Overordnet beskrivelse af Vedligeholdsmodulet, definitioner 3-7 I den enkelte arbejdsordre er (bl.a.) angivet: Hvilket element der er tale om Hvilket arbejde der er tale om Hvilket produkt der anvendes Hvor på eller ved bygværket arbejdet skal udføres samt eventuelle øvrige instruktioner for arbejdets gennemførelse Hvad den totale mængde af elementet er Hvor stor mængde der forventes at skulle udføres (registreres ved det udvidede løbende eftersyn) Hvor stor mængde der faktisk blev udført (registreres sammen med udførelsesdatoen, når arbejdet er udført) Eftersynsliste Fiktive ydelser Tilbudsarbejder Regningsarbejder Tilbudsliste Eftersynslisten er en udskrift af arbejdsordrer for hvert enkelt bygværk normalt uden angivelse af forventede mængder til udførelse. Den bruges i forbindelse med det udvidede løbende eftersyn netop til at registrere forventede (planlagte) mængder til udførelse. Hvis arbejderne skal udbydes, kan man være interesseret i at indhente enhedspriser også på arbejder, der ikke specifikt er rekvireret på noget bygværk. Til dette brug kan man sætte fiktive mængder på de enkelte arbejder og derved få dem med i tilbudslisten (se nedenfor). De arbejder, der afregnes efter faste, tilbudte enhedspriser, benævnes tilbudsarbejder og er markeret med et T i lister over arbejder. Nogle arbejder afregnes som regningsarbejder (markeret med et R i lister over arbejder), fordi ydelsen ikke kan beskrives så præcist, at der med rimelighed kan tilbydes en fast pris. Til afregning af disse arbejder benyttes tilbudte enhedspriser på timeløn og materiel samt afmærkningsarbejder. Disse enhedspriser findes under post i tilbudslisten. Mængderne på disse underposter fastsættes ved et skøn. Skønnet kan være baseret på den samlede mængde af regningsarbejder, eller det kan baseres på, at der skal være en passende andel af regningsarbejder i forhold til tilbudsarbejderne. På baggrund af de indtastede forventede mængder i arbejdsordrerne, med tillæg af fiktive mængder samt mængder på post til brug ved regningsarbejder, udskrives en tilbudsliste, hvor mængderne er summeret for alle broer. Denne tilbudsliste indgår i udbudsmaterialet i forbindelse med licitation over vedligeholdsarbejderne. Ved tilbudsgivningen anfører den bydende enhedspriser for hvert enkelt arbejde, inkl. underposterne under post

20 Teknisk beskrivelse 3.2 Overordnet beskrivelse af Vedligeholdsmodulet, definitioner Overslag Arbejdsordresedler Årsafslutning Oversigt I forbindelse med planlægning af arbejder, der udbydes, kan når som helst i processen udskrives et overslag, der angiver den samlede udgift for de samlede forventede mængder, baseret på enten overslagspriser eller efter licitationen på de tilbudte enhedspriser. Ved at ændre på fiktive mængder, og ved evt. at udelade enkelte elementer eller enkelte typer arbejde, kan man tilpasse de forventede mængder til udførelse, til overslaget passer med det til rådighed værende budget. Når de mængder, der ønskes udført på det enkelte bygværk, er fastlagt, udskrives arbejdsordresedler. Arbejdsordresedlen indeholder for det enkelte bygværk de arbejdsordrer, hvorpå der er anført en forventet mængde. Efter udførelsen anfører formanden udført mængde og udførelsesdato på den enkelte arbejdsordre. Ved årets afslutning eller løbende gennem året inddateres disse oplysninger i DAN- BRO. Når udførte mængder og datoer er registreret, gemmes en kopi af de arbejdsordrer, hvorpå der har været en udført mængde, af hensyn til senere erfaringsopsamling. Herefter klargøres databasen til næste års arbejder, ved at forventede og udførte mængder nulstilles. Vedligeholdsmodulets anvendelse er i grove træk illustreret ved nedenstående diagram

21 Teknisk beskrivelse 3.2 Overordnet beskrivelse af Vedligeholdsmodulet, definitioner

22 Teknisk beskrivelse 3.3 Vedligeholdsmodulets registre og funktioner 3.3 Vedligeholdsmodulets registre og funktioner Generelt En overordnet beskrivelse af vedligeholdsmodulets funktioner er givet i kapitel 3.2. I dette kapitel 3.3 og i kapitel 3.4, Udskrifter beskrives de enkelte registre og funktioner i detaljer, hver for sig. I kapitel 3.5 beskrives den generelle arbejdsgang ved brug af vedligeholdsmodulet. I bilag 9 er vist et eksempel på, hvordan vedligeholdsmodulet kan bruges i en administration, hvor man ved registrering af næste års arbejder medbringer en udskrift af de arbejdsordrer, der hidtil har været registreret på det enkelte bygværk. Eksemplet dækker såvel arbejder, der udbydes, som arbejder, der udføres i eget regi I bilag 10 er vist et eksempel på, hvordan vedligeholdsmodulet kan bruges i en administration, der ikke udbyder arbejderne, men udfører dem i eget regi, og hvor man ved registrering af næste års arbejder medbringer en udskrift, der udelukkende indeholder totalmængder for de elementer, hvorpå der udføres vedligehold. Fælles og individuelle data I mange af DANBROs kataloger er der en fast mængde data, der er fælles for alle brugere, og som ikke må rettes af den enkelte bruger. Denne del benævnes den fælles del eller fællesdelen af kataloget. Herudover er der i nogle kataloger mulighed for, at den enkelte bruger selv kan tilføje egne data med numre/identifikation indenfor et specificeret interval. Den del af et katalog, der indeholder brugerens egne data benævnes den individuelle del af kataloget. Normalt vil det være fordelagtigt i størst muligt omfang at benytte den fælles del, da der ikke er mulighed for at udveksle data i den individuelle del med andre installationer og dermed få glæde af andres erfaringer. Grunddata De grundlæggende data skal være på plads, før vedligeholdsmodulet kan benyttes. Indholdet i den fælles del af kataloger for elemen-

23 Teknisk beskrivelse 3.3 Vedligeholdsmodulets registre og funktioner ter og arbejder vil være indlagt ved installationen i overensstemmelse med udbuds- og driftsforskrifterne. Produktkataloget vil også være lagt ind. Katalogerne kan suppleres af den enkelte administration i overensstemmelse med lokale ønsker. Dette bør dog begrænses mest muligt af hensyn til muligheden for at udveksle erfaringer med andre myndigheder. I stedet anbefales at man får de ønskede poster tilføjet i de officielle kataloger. Dette administreres af DANBROs driftsgruppe. De bygværker, der skal arbejdes med, skal være oprettet i registreringsmodulet Parametre Vedligeholdsmodulet indeholder nogle få parametre, der gælder generelt i hele modulet. Det drejer sig om følgende: Aktuelt årstal Budget Regningsfaktor Her anføres, hvilket år der arbejdes på. Når der gennemføres en årsafslutning, kopieres det aktuelle årstal ind i feltet år i alle de arbejdsordrer, hvor der er en udført mængde, og arbejdsordren gemmes. Herved kan man altid finde tilbage til, hvad der er udført et givet år. Her kan anføres det samlede budget til vedligeholdsarbejder. Budgettallet benyttes ikke i programmerne, udover at det udskrives nederst i udskriften overslag til sammenligning med den samlede overslagspris. Her anføres den faktor, som post (timeløns- og materiellejeliste samt afmærkningsarbejder) skal multipliceres med ved beregning af overslag og ved udskrift af tilbudsliste (se også side 3-20) Elementer Registeret elementer er en generel fortegnelse over alle de konstruktive elementer, et bygværk kan opdeles i, og på hvilke der udføres rutinemæssigt vedligehold. Fællesdelen af elementlisten er udarbejdet i henhold til udbuds- og driftsforskrifterne, og den er struktureret i overensstemmelse med de 15 standardelementer, der benyttes ved generaleftersyn. Der kan ikke rettes i fællesdelen af elementlisten; men den enkelte administration kan tilføje individuelle elementer ifølge nedenstående reg-

24 Teknisk beskrivelse 3.3 Vedligeholdsmodulets registre og funktioner ler. Nummer Elementnummeret består af det tilsvarende elementnummer, der benyttes ved generaleftersyn (se DANBRO-manual 3, Generaleftersyn), efterfulgt af 2 decimaler: xx.yy hvor xx = elementnummeret, der bruges ved generaleftersyn yy = underinddeling I den individuelle del af registeret skal decimaldelen (yy) være større end 80. Elementnavn beskriver det pågældende element. Fællesdelen af elementregisteret er listet i bilag 6A. I bilag 6B kan den enkelte bruger indsætte sin egen liste inkl. den individuelle del Arbejder Kataloget arbejder er en fortegnelse over, hvilke vedligeholdsarbejder der udføres rutinemæssigt. Der kan ikke rettes i fællesdelen af registeret; men den enkelte administration kan tilføje individuelle arbejder. Fællesdelen er listet i bilag 7A. I bilag 7B kan den enkelte bruger indsætte sin egen liste inkl. den individuelle del. Arbejdsnummer Nummeret er sammensat af tre gange to cifre: xx.yy.zz. xx er postnummeret i tilbudslisten. Dette nummer er fast sat til 53 for alle vedligeholdsarbejder. Nummeret er valgt, så det ikke kolliderer med andre numre, der bruges i tilbudslister under Udbuds- og anlægsforskrifter for betonbroer. yy er arbejdets type i henhold til Udbud og driftsforskrifter der hører til vedligeholdsentreprisen. Eksempelvis svarer yy = 07 til udskiftningsarbejder. zz bruges til at skelne mellem forskellige varianter af samme type

25 Teknisk beskrivelse 3.3 Vedligeholdsmodulets registre og funktioner arbejde. Der kan være tale om forskelle i materialer, udførelsesmetoder og afregningsform eller udførelse på forskellige bygværkselementer. Herudover er der ingen faste retningslinier for zz. Eksempelvis er udskiftning af bløde fuger, mens er udskiftning af spuns. I den individuelle del af arbejdsregisteret er yy og/eller zz større end eller lig med 50. Hvis man har oprettet et nyt arbejde, skal man huske at beskrive arbejdet i udbudsmaterialet (Særlig Arbejdsbeskrivelse, SAB og Tilbuds- og Afregningsgrundlag, TAG). Arbejdets navn Kort beskrivelse af arbejdet. Enhed Den måleenhed, som det pågældende arbejde opmåles og afregnes i. Afregningsform Med T eller R angives, om det pågældende arbejde afregnes som henholdsvis tilbuds- eller regningsarbejde. Når arbejder udliciteres, indhentes tilbudte enhedspriser på T- arbejder, mens R-arbejder afregnes efter tilbudte enhedspriser på timeløn og materielleje samt afmærkningsarbejder (tilbudslistens post 16-18). Vejvedligehold Enhedspris til overslag Enhedspris, tilbud Arbejdsbeskrivelse Angiver (med J og N for hhv. ja og nej), om arbejdet udføres som en del af vejvedligeholdet. På udskrifter kan arbejdsordrer vedrørende vejvedligehold udskrives for sig, da de ofte udføres i andet regi. Det drejer sig typisk om renholdsarbejder, brøndrensning og græsslåning. Indeholder en skønnet/gennemsnitlig enhedspris, der bruges for det pågældende arbejde ved overslagsberegninger. Enhedsprisen kan være indtastet, eller den kan komme fra Prisbogen. Prisen angives i kroner ekskl. moms. Indeholder den enhedspris, der er tilbudt af den entreprenør, der aktuelt skal udføre arbejderne. Enhedsprisen kan indtastes, eller den kan være overført fra entrepriseadministrationsmodulet. Prisen angives i kroner ekskl. moms. Der kan angives en arbejdsbeskrivelse for det enkelte arbejde. Der er tale om et tekstfelt, der kan udfyldes efter brugerens behov.

26 Teknisk beskrivelse 3.3 Vedligeholdsmodulets registre og funktioner Produktkatalog Produktkataloget er en fortegnelse over de materialer, der anvendes til vedligeholdsarbejder. Der kan være tale om enkeltprodukter eller komplette behandlingssystemer. Kataloget indeholder produkter, der hidtil er benyttet til vedligeholdsarbejder. Da man skal kunne se, hvad der er brugt ved tidligere arbejder, bliver produkter aldrig slettet fra kataloget, selvom de udgår af produktion eller eventuelt ikke længere betragtes som hensigtsmæssige. Nye produkter tilføjes til den fælles del af kataloget via DANBROs driftsgruppe efter ønske fra brugerne. Den enkelte bruger kan tilføje nye materialer i den individuelle del. Produkterne er opdelt i følgende hovedgrupper: 0. Grundmaterialer 1. Overfladebeskyttelse af beton 2. Overfladebeskyttelse af stål/træ 3. Reparationsmørtel og injektionsmateriale 4. Fugematerialer 5. Dilatationsfuger 6. Skråningsbeklædning 7. Slidlagsbelægning 8. Autoværn og rækværk 9. Fugtisolering Figur 3-1, Hovedgrupper for produkter Produktnummer Produktnummeret er en talgruppe: G.nnn hvor G er Hovedgruppenummeret jf. Figur 3-1, og nnn er et løbenummer indenfor gruppen. Hvis man tilføjer nye produkter, anbefales det at give dem numre i overensstemmelse med de oprettede hovedgrupper.

27 Teknisk beskrivelse 3.3 Vedligeholdsmodulets registre og funktioner Produkter i den individuelle del skal oprettes med decimaler større end eller lig med.950. Produktnavn Beskrivelse Godkendt Her benyttes normalt fabrikantens betegnelse. Det fulde produktnavn eller systemnavn inkl. eventuelle typekoder bør anvendes. Her kan anføres en nærmere beskrivelse af produktet, eventuelle arbejdsanvisninger eller sikkerhedsforskrifter. Her anføres et J, hvis det pågældende produkt er godkendt i henhold til relevante kontrolordninger. (Eksempelvis reparationsmørtler under Repton-ordningen) Arbejder på elementer I registeret arbejder på elementer registreres, hvilke arbejder (fra registeret arbejder ) der rutinemæssigt udføres på hvilke elementer (fra registeret elementer ). Samme arbejdsnummer (xx.yy.zz) kan godt gå igen på forskellige elementer. Eksempelvis har elementerne 4.00 Endeunderstøtninger og 7.00 Broplade begge arbejde Betonreparation. Samme arbejde kan tilknyttes flere elementer, hvis arbejdet udføres på samme måde, og udførelsesforholdene er sådan, at enhedsprisen vil være den samme, uanset hvilket af de pågældende elementer der arbejdes på. Man kan også vælge at bruge samme arbejde, selv om udførelsesforholdene er forskellige, og så udligne forskellene ved at betale særlige foranstaltninger (som for eksempel stilladser og afmærkning) i regning. I så fald skal man huske at beskrive dette i udbudsmaterialet (Tilbuds- og afregningsgrundlaget TAG) Hvis man ikke mener, arbejdet er det samme på forskellige elementer, må man oprette et arbejde (med særskilt arbejdsnummer) for hvert element Arbejdsordrer De vedligeholdsarbejder, der udføres på det enkelte bygværk, registreres i arbejdsordrer, der sammenknytter data for bygværker, elementer, arbejder og produkter. For hvert enkelt stykke arbejde, der skal udføres på et givet bygværk, oprettes en arbejdsordre. Udover definitionen af arbejdet registreres i arbejdsordren oplysninger om den totale mulige mængde, den forventede mængde og den faktisk udførte mængde.

28 Teknisk beskrivelse 3.3 Vedligeholdsmodulets registre og funktioner Der kan ikke oprettes flere arbejdsordrer med samme element/arbejde-kombination på samme bygværk. I det følgende beskrives de data, der tilsammen udgør en arbejdsordre. Nogle data i arbejdsordren er uændrede fra år til år, mens andre data ændres, når vedligeholdsarbejderne planlægges og udføres. Ved oprettelsen af en arbejdsordre registreres bygværksidentifikation, element, produkt og total mængde (samt evt. bemærkning om placering eller andre særlige forhold). Disse data ændres kun undtagelsesvis, for eksempel hvis man går over til et andet produkt. En arbejdsordre slettes ikke, hvis der et år ikke er behov for at udføre det pågældende arbejde. Forventet og udført mængde er blot lig med nul. Det betyder, at når man senere får brug for at udføre arbejdet igen, står arbejdsordren i systemet med totalmængde, produkt og dato fra sidste udførelse. Hermed sikres kontinuitet i arbejdsmetoder og produktvalg, og der spares indtastningsarbejde. (Ved udskrifter af arbejdsordrer kan man vælge, om man vil have disse arbejdsordrer uden forventede mængder med eller ej). Identifikation af bygværket Element- og arbejdsnummer Produkt Total mængde Det enkelte bygværk identificeres i databasen ved sit registreringsnummer jf. DANBRO-manual 2, Registrering af bygværker. Fra registeret arbejder på elementer vælges element og arbejde. Det produkt der anvendes eller tidlige er anvendt, er anført her. Hvis man ønsker at skifte produkt, eksempelvis fordi det tidligere anvendte ikke er godkendt, indføres det nye produkt i feltet. Her anføres den størst mulige mængde af det pågældende arbejde på det aktuelle bygværk. Det vil normalt sige størrelsen/mængden af det aktuelle element på bygværket, målt i den måleenhed, der er defineret i arbejdet. (Se vejledning for opmåling af totalmængder i bilag 2) De totale mængder kan i nogle tilfælde findes i registreringsmodulet, hvor der er registreret mængder på standardelementer, jf. DAN- BRO-manual 2, Registrering af bygværker. I andre tilfælde må man udlede de ønskede mængder fra tegninger eller måle dem op. For nogle arbejder eksempelvis revneforsegling har det ingen mening at anføre en total mængde. I disse tilfælde efterlades feltet blankt. Forventet mængde Her anføres den mængde, der forventes at skulle udføres i alt i det å ld d å d f l d å li f

29 Teknisk beskrivelse 3.3 Vedligeholdsmodulets registre og funktioner pågældende år. Mængden fastsættes normalt ved et årligt eftersyn (udvidet løbende eftersyn) forud for planlægning/udbud af årets vedligeholdsarbejder. For arbejder, der skal udføres flere gange på et år, anføres den samlede mængde. Hvis den samlede forventede mængde ikke er fordelt ligeligt på de enkelte udførelser, skal dette være nøje beskrevet i Placering/Bemærkning eller eventuelt i den arbejdsbeskrivelse, der danner grundlag for udbud af arbejderne. Eksempel: Der er 8 brønde på en bro. De 2 skal oprenses 2 gange årligt, mens de resterende 6 skal oprenses 1 gang årligt. Antal gange (se nedenfor) sættes til 2, og forventet mængde sættes til 10 stk. (2 x x 1). I Placering/bemærkning skrives De 2 brønde i nordenden forår og efterår, øvrige brønde kun forår eller lignende. Udført mængde Antal gange Efter arbejdernes udførelse anføres her den mængde, der faktisk er udført. De udførte mængder kan indtastes løbende eller én gang årligt efter afslutning af vedligeholdsentreprisen. Hvis en arbejdsordre udføres flere gange (jf. nedenfor), anføres den totale udførte mængde. Her anføres, hvor mange gange på et år arbejdsordren skal udføres. Hvis feltet er blankt, regner DANBRO med én gang. Hvis en arbejdsordre skal udføres flere gange, er der et tilsvarende antal linier på arbejdsordresedlen, hvor entreprenøren skal notere udført mængde og dato. Hvert år Udført dato År Her anføres (med Ja/Nej), om det pågældende arbejde skal udføres hvert år med samme forventede mængde (eksempelvis oprensning af brønde). Hvis der er svaret ja her, bliver forventet mængde ikke berørt af den funktion, der ellers nulstiller forventet mængde for alle arbejdsordrer (se nedenfor under årsafslutning). Her registreres datoen for arbejdets udførelse. Hvis arbejdet er udført flere gange i årets løb, gemmes kun den seneste dato i databasen. (På arbejdsordresedlen er plads til at notere en dato for hver udførelse) Der kan ikke indtastes noget i dette felt, idet det opdateres automatisk, når årets arbejdsordrer gemmes forud for planlægning af næste års arbejder (se nedenfor under årsafslutning). Det vil sige, at feltet altid viser, hvornår arbejdsordren er blevet udført sidste gang. Året udskrives i alle udskrifter af arbejdsordrer, så man kan se, hvornår arbejdsordren sidst er blevet udført.

30 Teknisk beskrivelse 3.3 Vedligeholdsmodulets registre og funktioner Når man afslutter året, indsættes det aktuelle år automatisk for de arbejdsordrer, hvor der er anført en udført mængde, som ikke er nul, og arbejdsordren gemmes i et erfaringsregister. Det betyder, at man senere kan gå tilbage og se, hvad der blev udført et givet år, og man kan lave statistikker, der giver overblik over gennemsnitlige udførelsesintervaller og lignende. Ansvarlig Hvis en anden myndighed end bygværksbestyreren er ansvarlig for udførelse af arbejdsordren, kan det anføres her ved at vælge en anden myndighed fra interessentregisteret (Jf. DANBRO-manual 2, Registrering af bygværker). Når man udskriver arbejdsordresedler (se kapitel 0), kan man vælge at udskrive arbejdsordrer for denne anden myndighed for sig. Specialarbejde Her anføres (med Ja/Nej), om der er tale om et specialarbejde. Det er i denne sammenhæng et arbejde, der kun skal udføres denne ene gang og altså ikke forventes at komme igen rutinemæssigt. Hvis der er anført J her, bevirker det, at arbejdsordren slettes fra databasen i forbindelse med årsafslutningen. Det vil sige, at arbejdsordren administreres og udføres som alle andre arbejdsordrer, og den gemmes i erfaringsregisteret ved årsafslutningen; men herefter slettes den, så den ikke optræder de følgende år. Placering/Bemærkning Hvis det ikke umiddelbart på stedet fremgår, hvor arbejdet skal udføres, beskrives placeringen i dette tekstfelt. Her kan også anføres andre bemærkninger vedrørende arbejdets udførelse. Hvis arbejdet skal udføres flere gange om året (jf. nedenfor), og omfanget ikke er det samme hver gang, beskrives forholdet her. (Se eksemplet under Forventet mængde, side 3-16) Aktiv i overslag og tilbud Dette felt bruges til at styre, om den enkelte arbejdsordre regnes med, når der udskrives overslag, tilbudslister og arbejdsordresedler. Hvis feltet er blankt eller indeholder et A (for aktiv ), regnes arbejdsordren med ved beregning af overslag og udskrift af tilbudsliste. Tilsvarende angiver et I (for inaktiv ), at arbejdsordren ikke regnes med. Dette felt bruges først og fremmest af de funktioner, der benyttes til at udelukke arbejder eller elementer, når man arbejder med at få de samlede forventede mængder til at passe til budgettet (se kapitel

31 Teknisk beskrivelse 3.3 Vedligeholdsmodulets registre og funktioner 3.5.4). Man skal således normalt ikke selv indtaste A eller I i den enkelte arbejdsordre; men man kan gøre det for derved at styre præcist, hvilke arbejdsordrer der udelukkes, hvis budgettet ikke rækker til at udføre alle de ønskede arbejder. Funktioner for arbejdsordrer DANBRO indeholder forskellige funktioner, der kan bruges til at arbejde med flere arbejdsordrer ad gangen: 1. Slet alle arbejdsordrer for bro. 2. Kopier alle arbejdsordrer fra en bro til en anden. (Det kan i nogle tilfælde være hurtigere at benytte denne funktion og så bagefter foretage de fornødne rettelser, end at oprette alle arbejdsordrer forfra for en ny bro. Men funktionen skal bruges med omtanke, blandt andet fordi den overskriver eventuelle eksisterende arbejdsordrer med samme element/arbejde-kombination som dem, der kopieres). 3. Funktioner for mængder for et udvalg af broer: For alle broer, for en enkelt bro, for alle broer indenfor en geografisk afgrænsning (Lokalområde i VD, amt, amtsdistrikt, kommunedistrikt), eller for alle broer på en specificeret strækning kan udføres følgende funktioner: Slet alle forventede mængder Slet alle udførte mængder Kopiér totale mængder til forventet mængde Kopiér forventede mængder til udført mængde Fiktive ydelser Hvis arbejderne skal udbydes, kan man være interesseret i at indhente enhedspriser også på arbejder, der ikke specifikt er rekvireret på noget bygværk. Det kan være fordi, tilbudet skal gælde flere års arbejder, og det er tænkeligt at de pågældende arbejder kommer til udførelse et af de kommende år i kontraktperioden. Eller det kan være for at have mulighed for at sætte ekstra arbejder i gang, hvis der viser sig budgetmæssig mulighed for det. Til dette brug kan man sætte fiktive mængder på de enkelte arbejder og derved få dem med i tilbudslisten (se side 3-31). Grundlaget er registeret arbejder på elementer (se side 3-15). Til hver post i dette register (dvs. til hver element/arbejdekombination) kan knyttes en fiktiv mængde og et (fiktivt) antal gange til udførelse. Disse data indgår så i beregning af overslag og i tilbudslisten (se side 3-25 hhv. 3-31).

32 Teknisk beskrivelse 3.3 Vedligeholdsmodulets registre og funktioner Timeløn, materielleje og afmærkningsarbejder Timeløn og materielleje Til brug ved afregning af regningsarbejder bruges tilbudslistens post 16, 17 og 18. Post 16 og 17 indeholder underposter til afregning af timeløn hhv. materielleje. Disse poster er de samme, der benyttes ved udbud af reparationsarbejder for bygværker, jf. vejreglerne. Afmærkningsarbejder Postnummer Underpostnummer Post 18 indeholder underposter til brug ved afregning af afmærkningsarbejder på motorveje. Postnummeret, er 16, 17 eller 18 i overensstemmelse med det ovenfor anførte. Underpostnummeret er sammensat af cifre og punktummer efter retningslinierne beskrevet i vejreglerne. Den enkelte bruger kan oprette underposter udover de på forhånd oprettede; men af hensyn til muligheden for at opsamle erfaringspriser i Prisbogen opfordres til, at man så vidt muligt holder sig til de forud oprettede. Navn Beskrivelse Forventet mængde Underpostens navn. Navnet udskrives i tilbudsliste og overslag. Beskrivelse af det pågældende arbejde. Her indtastes den forventede mængde, der skal udføres på den pågældende underpost. Mængden vil være fiktiv og fastsættes ved skøn. Skønnet kan være baseret på den samlede mængde af regningsarbejder, eller det kan baseres på, at der skal være en passende andel af regningsarbejder i forhold til tilbudsarbejderne. Man kan (som det generelt gøres i Prisbogen) vælge at arbejde med faste mængder på alle underposter under post Under parametre i vedligeholdsmodulet kan anføres en faktor, som summen af priser på disse tre poster skal multipliceres med i overslag og ved tilbudsgivning. Denne faktor fastsættes individuelt for det enkelte udbud, så regningsarbejderne får en passende vægt ved tilbudsgivningen. Enhed Enhedspris, overslag Her anføres den enhed, det pågældende arbejde afregnes i. Enheden kan typisk være (mand)timer, dage eller uger. Her kan anføres en forventet enhedspris på den enkelte underpost til b d l b i i h i b

33 Teknisk beskrivelse 3.3 Vedligeholdsmodulets registre og funktioner brug ved overslagsberegninger. Hvis man har DANBROs prisbog installeret, kommer overslagsprisen herfra. Enhedsprisen anføres i hele kroner. Enhedspris, tilbud Her anføres den tilbudte enhedspris fra den entreprenør, der skal udføre arbejdet Årsafslutning Til brug ved årsafslutningen findes følgende funktioner, der skal udføres i den nævnte rækkefølge: Gem de af årets arbejdsordrer, som har udførte mængder. (Det aktuelle årstal indsættes i feltet år, jf. side 3-17). Denne funktion bevirker, at årets udførte arbejdsordrer gemmes i et erfaringsregister, hvorfra man ved hjælp af Shazam rapportgeneratoren, der er beskrevet i DANBRO-manual 1: Broforvaltning generelt kan udtrække statistikker over gennemsnitlige udførelsesintervaller mv. Slet de forventede mængder for alle arbejdsordrer, undtagen dem, der er mærket med Ja i feltet Udføres hvert år jf. side Herved gøres plads til inddatering af det kommende års forventede mængder ved det udvidede løbende eftersyn. For de arbejder, der skal udføres hvert år, vil den forventede mængde (i langt de fleste tilfælde) være den samme fra år til år, og den slettes derfor ikke. Man kan vælge, om de forventede mængder skal slettes, hvis den udførte mængde er lig med nul (Hvis arbejdet ikke er udført, kan det godt være, man gerne vil overføre den forventede mængde til næste år). Slet alle udførte mængder. (Når man starter på et nyt års arbejder, må alle udførte mængder som udgangspunkt være nul.) Slet gamle arbejdsordrer Der findes en funktion, der bruges til at slette alle gemte arbejdsordrer for et givet år.

34 Teknisk beskrivelse 3.4 Udskrifter 3.4 Udskrifter Generelt Udover udskrift af de standardrapporter, der er beskrevet nedenfor, er der mulighed for at danne skræddersyede rapporter ved hjælp af en generel rapportgenerator. Dette er beskrevet i DANBRO-manual 1, Broforvaltning generelt. På hver standardudskrift er anført: Navnet på den DANBRO-installation, udskriften er foretaget fra Udskriftens titel Evt. supplerende titel, der kan indtastes, når man rekvirerer rapporten Dato Resume af de kriterier, der eventuelt er anført for afgrænsning af data til udskriften For alle udskrifter, der kan dække mere end ét bygværk, kan man foretage en afgrænsning, så udskriften indeholder alle bygværker, et enkelt bygværk, alle bygværker indenfor en geografisk afgrænsning (Lokalområde i VD, amt, amtsdistrikt, kommunedistrikt), eller alle bygværker på en specificeret strækning. Herudover kan man generelt for DANBRO vælge at arbejde med et udvalg af bygværker ved at sætte kriterier på registreringsdata (eksempelvis kun se på broer med spændvidde større end 6 m), som beskrevet i DANBRO-manual 1, Broforvaltning generelt. Dette udvalg vil også slå igennem i rapporterne. Ovenstående generelle oplysninger er ikke gentaget i beskrivelsen af den enkelte udskrift Beskrivelse af de enkelte udskrifter Elementer Arbejder Udskriften indeholder alle elementer med nummer og beskrivelse. Et eksempel på denne udskrift findes i bilag 6. Udskriften indeholder alle poster i registeret arbejder. For hvert arbejde udskrives arbejdsnummer, arbejdsnavn, enhed og afregningsform (tilbudsarbejde eller regningsarbejde), samt om der er tale om vejvedligehold (Ja eller Nej)

35 Teknisk beskrivelse 3.4 Udskrifter Arbejder på elementer Udskriften indeholder alle poster i registeret arbejder på elementer. For hvert element er listet de arbejder, der er tilknyttet. Udskriften indeholder for hvert arbejde de samme oplysninger som i udskriften Arbejder (ovenfor). Et eksempel på denne udskrift findes i bilag 7. Produkter Udskriften lister alle produkter med nummer og navn, samt angivelse af, om produktet er godkendt i henhold til gældende ordninger. Man kan vælge også at få udskrevet beskrivelser. Et eksempel på denne udskrift findes i bilag 8. Udskriften kan også dannes som en Excelfil, der da også indeholder markeringen af foretrukne produkter. Arbejdsordrer Eftersynsliste Arbejder til udførelse Udførte arbejder Denne udskrift bruges i forskellige sammenhænge ( Eftersynsliste, Arbejder til udførelse og Udførte arbejder ). Udskrifterne er i princippet ens nemlig en liste over alle arbejdsordrer på hvert enkelt bygværk (og de dannes af det samme udskriftsprogram) men der kan foretages forskellige afgrænsninger af, hvilke data der skal med, afhængigt af situationen. I det følgende beskrives mulighederne for at tilpasse udskriften til det ønskede formål. I kapitel 3.5 er angivet, i hvilke situationer man bruger de forskellige udgaver. I alle tilfælde er arbejdsordrerne ordnet, så et bygværk altid starter på en ny side, og bygværkerne er sorteret efter deres bygværksidentifikation. I bilag 9 og 10 er vist eksempler på rapporter udskrevet i forskellige situationer. Afgrænsning af data Udover de i kapitel beskrevne afgrænsninger i bygværksmassen er der nedenstående muligheder for at afgrænse, hvilke arbejdsordrer der skrives ud. De forskellige kriterier kan kombineres. Udskriften vil kun indeholde de arbejdsordrer, der opfylder alle de opstillede kriterier. Man kan vælge kun at udskrive arbejdsordrer, hvor der er anført en forventet mængde forskellig fra nul Man kan vælge kun at udskrive arbejdsordrer, hvor der er anført en udført mængde forskellig fra nul

36 Teknisk beskrivelse 3.4 Udskrifter Man kan vælge, om arbejdsordrer, der er markeret til udførelse hvert år, skal udskrives Man kan vælge, om arbejdsordrer, der ikke er markeret til udførelse hvert år, skal udskrives Man kan udpege, hvilke elementer der skal tages med Man kan udpege, hvilke arbejder der skal tages med Man kan vælge, om arbejder for vejvedligehold skal udskrives Man kan vælge, om arbejder for brovedligehold skal udskrives Man kan udpege, hvilke interessenter der skal udskrives arbejdsordrer for (jf. det under Ansvarlig, side 3-18 anførte) Man kan vælge, om afregningsformen (tilbuds/regningsarbejde) skal udskrives Rapporttype Som nævnt ovenfor vil udskriften af arbejdsordrer normalt skulle bruges i en af tre standardudgaver, nemlig eftersynsliste, arbejder til udførelse (arbejdsordresedler) eller udførte arbejder. Ved bestilling af rapporten angiver man, hvilken af disse udgaver, det drejer sig om, og programmet foretager de afgrænsninger af data, der normalt hører til den pågældende. Man kan efterfølgende supplere eller ændre afgrænsningerne efter eget ønske, ligesom rapportens titel kan ændres efter ønske. De forudindstillede valg er følgende: Eftersynsliste: Alle arbejdsordrer tages med Arbejder til udførelse (arbejdsordresedler): Alle arbejdsordrer, der har en forventet mængde, tages med. Eventuelle arbejdsordrer, der er gjort inaktive (enten direkte i den enkelte arbejdsordre eller ved hjælp af funktionerne, der kan bruges ved udskrift af overslag, jf. side 3-27 ff.) er ikke med. Disse arbejdsordrer kan kun komme med, hvis de igen markeres som aktive (med brug af de samme funktioner). Når man bestiller rapporten, kan man se, hvor mange arbejdsordrer der er med hhv. udelukkede. Udførte arbejder: Alle arbejdsordrer, der har en udført mængde, tages med Udskriftens indhold Udskriften er struktureret, så hvert bygværk starter på en ny side. I hovedet på hver side er anført bygværkets identifikation og betegnelse, strækningsidentifikation og -betegnelse og kilometrering.

Bilag til manual 4, Vedligehold og løbende eftersyn

Bilag til manual 4, Vedligehold og løbende eftersyn Bilag Bilag til manual 4, Vedligehold og løbende eftersyn Sidst revideret 2005-07-06: Bilag 8 A (produktkatalog, fælles liste) taget ud og erstattet med henvisning til separat udskrift. DANBRO 2.0 4. Vedligehold

Læs mere

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag 1 Retningslinjer for at anvende prisbogen til et konkret projekt Dette bilag beskriver de arbejdsprocesser

Læs mere

Broforvaltning med DANBRO 2.0

Broforvaltning med DANBRO 2.0 Broforvaltning med DANBRO 2.0 3. Generaleftersyn 2003-03-21 DANBRO programmer, data og manualer eller dele heraf må ikke videregives eller sælges, dog er sikkerhedskopiering af programmet tilladt. DANBRO

Læs mere

Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18

Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 4.2 Ranking, 10-års budgetter og handlingsplaner Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18 1. Indledning Dette notat beskriver indhold af

Læs mere

Kom i gang med DANBRO

Kom i gang med DANBRO 1 Indhold... 1 Generelt...2 DANBRO...2 Forkundskaber for at anvende DANBRO...2 Krav til pc...2 Starte DANBRO...2 Installation...3 DANBRO-Manualer...4 Manualer...4 DANBROs Brugergrænseflade...5 Valg af

Læs mere

Rapportnavn: Handlingsplan Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 19

Rapportnavn: Handlingsplan Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 19 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 4.2 Ranking, 10-års budgetter og handlingsplaner Rapportnavn: Handlingsplan Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 19 1. Indledning Dette notat beskriver indhold

Læs mere

Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 VEJDIREKTORATET 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3

Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 VEJDIREKTORATET 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3 3. TEKNISK BESKRIVELSE INPUT AF DATA 4 3.1 Generelt 4 3.2 Hændelseskategorier 4 3.3 Input

Læs mere

Broforvaltning med DANBRO Prisbog

Broforvaltning med DANBRO Prisbog Broforvaltning med DANBRO 2.0 8. Prisbog 2004-03-03 DANBRO programmer, data og manualer eller dele heraf må ikke videregives eller sælges, dog er sikkerhedskopiering af programmet tilladt. DANBRO programmerne

Læs mere

MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE BRØNDRENSNING TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TAG

MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE BRØNDRENSNING TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TAG MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE PROJEKTNR. A032967 DOKUMENTNR. A032967-4B-D02 VERSION

Læs mere

Modul 6.3.2 Generaleftersyn Rapportnavn: Oversigt over tilstandskarakterer Dato: 2005-01-17 Revision: C Side: 1 af 6

Modul 6.3.2 Generaleftersyn Rapportnavn: Oversigt over tilstandskarakterer Dato: 2005-01-17 Revision: C Side: 1 af 6 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 6.3.2 Generaleftersyn : Oversigt over tilstandskarakterer Dato: 2005-01-17 Revision: C Side: 1 af 6 1. Indledning Dette notat beskriver indhold af rapport Oversigt

Læs mere

Dato: 2004-09-07 Revision: C Oversigt over behov fordelt på status Side: 1 af 7

Dato: 2004-09-07 Revision: C Oversigt over behov fordelt på status Side: 1 af 7 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 4.2 Ranking, 10 års budgetter og handlingsplaner Rapportnavn: Dato: 2004-09-07 Revision: C Oversigt over behov fordelt på status Side: 1 af 7 1. Indledning Dette

Læs mere

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 2 / Undermodul 2.3. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 2.3. Adresse- og telefonlister

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 2 / Undermodul 2.3. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 2.3. Adresse- og telefonlister Side: 1 af 11 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Modul 2.3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 4 3. TEKNISK BESKRIVELSE INPUT AF DATA 4 3.1 Generelt 4 3.2 Adresse- og telefonlisten 4 3.3 Maillister

Læs mere

Modul 4.4 Statistikker Rapportnavn: Årlige udgifter Dato: Revision: C Side: 1 af 5

Modul 4.4 Statistikker Rapportnavn: Årlige udgifter Dato: Revision: C Side: 1 af 5 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 4.4 Statistikker : Årlige udgifter Dato: 2005-03-06 Revision: C Side: 1 af 5 1. Indledning Dette notat beskriver indhold af rapport Årlige udgifter i Modul 4.4 Statistikker.

Læs mere

Modul 2.3 Adresse- og telefonlister Rapportnavn: Adresse og telefonliste Dato: 2004-03-27 Revision: A Side: 1 af 6

Modul 2.3 Adresse- og telefonlister Rapportnavn: Adresse og telefonliste Dato: 2004-03-27 Revision: A Side: 1 af 6 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 2.3 Adresse- og telefonlister : Adresse og telefonliste Dato: 2004-03-27 Revision: A Side: 1 af 6 1. Indledning Dette notat beskriver indholdet af rapporten Adresse

Læs mere

Arkivinstruks broer September 2012

Arkivinstruks broer September 2012 Arkivinstruks broer September 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Identifikation af arkivalier 1 3. Digitalisering og navngivning af arkivdokumenter 2 3.1 Digitalisering 2 3.2 Navngivning 4 Tabel

Læs mere

VEJDIREKTORATET 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 2

VEJDIREKTORATET 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 2 DANBRO+ Modul 1 / Undermodul 1.5 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Undermodul 1.5 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 2 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 2 3. TEKNISK BESKRIVELSE INPUT AF DATA 3 3.1 Generelt 3 3.2 Input af

Læs mere

OPRET OG IGANGSÆT JOB

OPRET OG IGANGSÆT JOB DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. maj 2016 Version 1.1 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 OPRET OG IGANGSÆT JOB ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

VEJLEDNING I WEBTILBUD

VEJLEDNING I WEBTILBUD DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON AUGUST 2014 13/00839-24 Tina L. Lauritzen tll@vd.dk 7244 2338 VEJLEDNING I WEBTILBUD Thomas Helsteds Vej 11 Postboks 529 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Dato: Revision: C Oversigtsliste for samtlige bygværker Side: 1 af 6

Dato: Revision: C Oversigtsliste for samtlige bygværker Side: 1 af 6 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 4.2 Ranking, 10 års budgetter og handlingsplaner : Dato: 2004-09-07 Revision: C Oversigtsliste for samtlige bygværker Side: 1 af 6 1. Indledning Dette notat beskriver

Læs mere

Dette notat beskriver indhold af rapporten Oversigt over overslag for reparationsarbejder i Modul 6.4 Vedligehold og reparation.

Dette notat beskriver indhold af rapporten Oversigt over overslag for reparationsarbejder i Modul 6.4 Vedligehold og reparation. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 6.4 Vedligehold og reparation : Oversigt over overslag for reparationsarbejder Rapporter Dato: 24-1-19 Revision: C Side: 1 af 5 1. Indledning Dette notat beskriver indhold

Læs mere

DANBRO+ implementering 2008

DANBRO+ implementering 2008 DANBRO+ implementering 2008 Til projektledere m.fl. der arbejder på Vejdirektoratets store bygværker Som det har været varslet tidligere, er der gennemført forskellige ændringer, primært forenklinger,

Læs mere

Vejdirektoratet. Vej- og broteknisk drift. DANBRO+ Standardrapporter

Vejdirektoratet. Vej- og broteknisk drift. DANBRO+ Standardrapporter Vejdirektoratet Vej og broteknisk drift DANBRO+ Standardrapporter Rapporter Tillæg til Rapportspecifikation for opfyldes af Fase2 krav. Sag 4721017 J.nr. RBTSP010Rapporter_Fase_2_extra.doc Udarb. KIR Udg.

Læs mere

Levering styreapparater inkl. drift og vedligeholdelse BILAG 3: Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Rev. D,

Levering styreapparater inkl. drift og vedligeholdelse BILAG 3: Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Rev. D, Levering styreapparater inkl. drift og vedligeholdelse BILAG 3: Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Rev. D, 20.05.2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon

Læs mere

Udbud af maskinel fejning og brøndtømning i Køge Kommune. Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG)

Udbud af maskinel fejning og brøndtømning i Køge Kommune. Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) i Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Tilbudsliste (TBL) Undertegnede tilbyder at udføre de med entreprisen forbundne arbejder på det grundlag, som er angivet i udbudsmaterialet med

Læs mere

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 0; Bilag Generelle beskrivelser; Årets gang. Dato: 2010-03-29 Revision: 2

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 0; Bilag Generelle beskrivelser; Årets gang. Dato: 2010-03-29 Revision: 2 VEJDIREKTORATET Generelle beskrivelser Bilag 3: Årets gang dokument: VD_Drift_Modul_0_Bilag_Årets_gang.doc Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 Revision og Gyldighed... 3 2. ÅRETS GANG - OVERSIGT...

Læs mere

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1220.271 Oprensning af fokusarealer 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N JUNI 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: 1220.271: TAG 1 af 4 Tilbuds-

Læs mere

UDFØR, OPGØR OG AFREGN JOB

UDFØR, OPGØR OG AFREGN JOB DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. maj 2016 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 UDFØR, OPGØR OG AFREGN JOB ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud Januar 2016 a 102-5 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 5 digitalt udbud og tilbud Kolofon 2016-01-08

Læs mere

Tillægsmodulet Eksport til Navision

Tillægsmodulet Eksport til Navision Tillægsmodulet Eksport til Navision GeoEnviron 6.0 Indhold Indhold Indledning...4 Udviklingen af GeoEnviron programmet... 4 Manualen og dens anvendelse... 4 Eksport til Navision...5 Modulets tilføjelser...

Læs mere

TILSTANDS- OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS- OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS- OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Ejendommen Kastrupvej 67 69 og Italiensvej 2, København S EF Schelenborg Vedligeholdelsesbudget for årene 2010 2021 Udgave : 1 Dato : juli 2010 Rev.dato : EKJ-sag

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE 2016-2019 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Udbud Rev.

Læs mere

Vederlag. Sekretariat vedrørende energimærkningsordningen for bygninger. Kontraktbilag 8

Vederlag. Sekretariat vedrørende energimærkningsordningen for bygninger. Kontraktbilag 8 Vederlag Sekretariat vedrørende energimærkningsordningen for bygninger. Kontraktbilag 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål med dokumentet... 3 1.2 Dokumentets opbygning... 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

RETTELSESBLAD NR

RETTELSESBLAD NR Spørgsmål/svar og rettelsesblad nr. 1 af 22.07.2010 Spørgsmål TAG s. 4: Incitamentspuljen: Øverst på siden er der følgende tekst: De udførte arbejder og aktuelle mængder incl. arbejderne på tilstandskrav

Læs mere

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 2 / Undermodul 2.1. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 2.1. Beskrivelse af D&V-organisation

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 2 / Undermodul 2.1. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 2.1. Beskrivelse af D&V-organisation Side: 1 af 12 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Modul 2.1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 2 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3 3. TEKNISK BESKRIVELSE INPUT AF DATA 4 3.1 Generelt 4 3.2 D&V-organisation 4 3.3 Input af data

Læs mere

PROCEDURE FOR ARKIVERING AF BYGVÆRKSDATA

PROCEDURE FOR ARKIVERING AF BYGVÆRKSDATA Rev. ved ARH okt. 2012 PROCEDURE FOR ARKIVERING AF BYGVÆRKSDATA 1. Indledning. Der skal indsamles og revideres brodata i forbindelse med anlæg af nye bygværker og større ombygninger i VD-anlægsområderegi

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 1 af 5 Tilbuds- og afregningsgrundlag INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 2. RETNINGSLINIER FOR PRISREGULERINGER... 2 2.1 Regulering af tilbudssum ved ændring

Læs mere

Miniudbud vejledning 2. Bestilling af håndværkere

Miniudbud vejledning 2. Bestilling af håndværkere Miniudbud vejledning 2 Bestilling af håndværkere Vejledning til miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms. Eller

Læs mere

HÅNDBOG EFTERSYN AF BYGVÆRKER HØRINGSBOG JANUAR 2016

HÅNDBOG EFTERSYN AF BYGVÆRKER HØRINGSBOG JANUAR 2016 HÅNDBOG HØRINGSBOG JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN 3 2 HØRINGSBREV 4 3 RESULTAT AF HØRINGEN 8 4 HØRINGSSVAR 9 4.1 Transportministeriet 9 4.2 Trafikstyrelsen 10 4.3 Lokalbanen

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen.

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen. Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen September 2014 1 af 3 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) TAG angiver

Læs mere

VEJDIREKTORATET 0. OVERSIGT OVER FORVALTNINGSMANUALER, AUG

VEJDIREKTORATET 0. OVERSIGT OVER FORVALTNINGSMANUALER, AUG VEJDIREKTORATET DANBRO+ Modul 0 Indholdsfortegnelse 0. OVERSIGT OVER FORVALTNINGSMANUALER, AUG 2007 3 1. INDLEDNING 4 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 4 2.1 DANBRO+ Drifts- og brugergruppe 5 2.2 Løbende orientering

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående:

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. juli 2012 12/05799-2 Anne Mette Sommer ANSO@vd.dk +45 7244 2239 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud ANL-UDB.R002 Rammeaftale om rådgivning

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ÅRSAFSLUTNING... 2 ÅRSAFSLUTNINGENS FORLØB... 4 EFTERPOSTERINGER... 5 EFTERPOSTERINGERS FORLØB... 6 BOGFØRING I FLERE REGNSKABSÅR... 6 Tiden for årsafslutning nærmer

Læs mere

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer.

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/. Varetabellen anvendes til at oprette og vedligeholde stamdata for råvarer, varer og opskrifter. 08-02-2008 Side 1 af 10 Tryk Ctrl+N eller klik på ikonet for

Læs mere

Manual til opsætning af Jit-klient version 1.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark Aps 2006. Find mere information på www.jitbesked.

Manual til opsætning af Jit-klient version 1.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark Aps 2006. Find mere information på www.jitbesked. Opsætning Indholdsfortegnelse Sådan finder du indstillingerne...3 Muligheder og begrænsninger...6 Hvilke søgeord skal jeg bruge?...6 Ting man skal passe på...6 Tilføjning/nedlægning af søgeord...6 Ændring

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Dette er en vejledning til hvordan nye skarvkolonier oprettes og hvordan resultater fra optællinger af kolonier indtastes.

Dette er en vejledning til hvordan nye skarvkolonier oprettes og hvordan resultater fra optællinger af kolonier indtastes. Dette er en vejledning til hvordan nye skarvkolonier oprettes og hvordan resultater fra optællinger af kolonier indtastes. De tre trin Trin 1 Opret ny bruger Som optæller af skarvkolonier får du her mulighed

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 Til de bydende 12810 NÆSTVED OMFARTSVEJ ENTREPRISE 12810.200 VEJ OG BROER, FORDELERRING

Læs mere

Visuel malerkalk: Visual Malerkalk (kontakt EG for rettigheder til programmet) Prislister. Kalkulationsopgørelse. Fleksible udskrifter

Visuel malerkalk: Visual Malerkalk (kontakt EG for rettigheder til programmet) Prislister. Kalkulationsopgørelse. Fleksible udskrifter Tastevejledning til visuel malerkalk fra EG Byg & Installation Tlf.: 73 24 01 01 Her følger en nem tastevejledning til brug af Visuel Malerkalk programmet til beregning af malerarbejdets pris. Tastevejledningen

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for BRØNDE og LEDNINGER

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for BRØNDE og LEDNINGER TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for BRØNDE og LEDNINGER UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Brøndsugning... 6 Regningsarbejder...

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVODHN106 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER

Læs mere

Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER. Vil fremgå af rekvisitionen for de konkrete opgaver.

Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER. Vil fremgå af rekvisitionen for de konkrete opgaver. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON November 2013 13/18808-1 Morten Weigand mwe@vd.dk 7244 3059 Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER SAP OPGAVENR.

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer På Menuen Dagligt findes menupunkterne Ordrekladde og Ordre. Disse menupunkter benyttes til at oprette, vedligeholde og forespørge på henholdsvis faste ordrer (Ordrekladden) og almindelige ordrer dvs.

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen

Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Statistikudtræk. 1 Introduktion

Statistikudtræk. 1 Introduktion Statistikudtræk MADS MENU: RAPPORT STATISTIK STATISTIKUDTRÆK (D.4.1.) Revideret 20-09-2010 1 Introduktion I MADS kan statistiske data trækkes ud via enten statistikudtræk eller perioderapporter. I statistikudtræk

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 50 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Vis Print... 7 Fraværs

Læs mere

Kommunen foretager udtræk hvert år for at kunne beregne erhvervsaffaldsgebyret. For 2010 skal kommunen bruge oplysninger pr. 1. januar 2010.

Kommunen foretager udtræk hvert år for at kunne beregne erhvervsaffaldsgebyret. For 2010 skal kommunen bruge oplysninger pr. 1. januar 2010. Indhold Indhold... 1... 1 Opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr efter de nye regler... 1 Stamdata ændringer... 2 SQL-fil og fanen Status i modulet CVR... 4 Ny rapport til erhvervsaffaldsgebyr-beregning...

Læs mere

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før.

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. FERIEAFREGNING FOR OPTJENINGSÅRET 2014: Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. Før man gør det, skal der køres en ferieafregning for optjeningsåret

Læs mere

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange Centrale begreber Generelt Denne administrative

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

Vejledning til korrektioner og tilføjelser i medarbejder- og deltagerregister

Vejledning til korrektioner og tilføjelser i medarbejder- og deltagerregister Vejledning til korrektioner og tilføjelser i medarbejder- og deltagerregister Sådan håndteres korrektioner og tilføjelser til tidligere regnskaber i medarbejder- og deltagerregisteret og i regnskabsskemaets

Læs mere

Quickguide til PM5. De enkelte punkter er beskrevet løst kig i manualen hvis du har brug for en dybere forklaring.

Quickguide til PM5. De enkelte punkter er beskrevet løst kig i manualen hvis du har brug for en dybere forklaring. Her er en hurtig guide til hvordan du kommer godt i gang med PM5. Der er visse ting der skal gøres i den rigtige rækkefølge, for at du får det bedste ud af systemet fra starten af. De enkelte punkter er

Læs mere

V&S Prisdata 2014. byggecentrum.dk/boghandel

V&S Prisdata 2014. byggecentrum.dk/boghandel V&S Prisdata 2014 byggecentrum.dk/boghandel 2 byggecentrum.dk/boghandel Priser og kalkulationer til byggeriet Med V&S Prisdata får du alle de priser, du har brug for til overslagsberegninger eller tilbud.

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

DDElibra H Å N D B O G

DDElibra H Å N D B O G H Å N D B O G Axiell Danmark A/S 2016-10-12 Version 9.11.60 GUI Copyright 2016 2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 3 3 Søgning i dokumentationen... 3 4 Åbning af ""...

Læs mere

De efterfølgende faner, hvis navn er et vejnr rummer mængderne af hver type element på hver vej.

De efterfølgende faner, hvis navn er et vejnr rummer mængderne af hver type element på hver vej. PILOT FYN 2010 - vejdrift side 1 af 10 GENERELT I tilbudsliste-filen er kun følgende faner egentlig tilbudsliste: TBL-FORSIDE TBL-Styring Tilstandskrav-strækninger tilstandskrav-sideanlæg Udførelseskrav-Regningsarb

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Lejre Kommune Center for Ejendomme og trafik Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 5314udb002-TAG_Rev1 Udført: ASE Kontrolleret: AHN Indholdsfortegnelse

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 13 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Græsslåning

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVODVIW112 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVODVIW121 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 Entreprise VSD-02 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 Entreprise VSD-02 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Brønde og ledninger på strækninger og sideanlæg UDBUD 2008 - vejdrift side 40 af

Læs mere

Vejledning til korrektioner i medarbejderog deltagerregister

Vejledning til korrektioner i medarbejderog deltagerregister Vejledning til korrektioner i medarbejderog deltagerregister Korrektioner i forbindelse med tidligere indrapporterede lønudgifter i strukturfondsprojekter herunder håndteringen i medarbejder- og deltagerregister

Læs mere

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010 Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010 Du finder siderne til registreringsnettet på LandbrugsInfo Planteavl Planteværn Varsling/registreringsnet eller www.landbrugsinfo.dk/regnet

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

Modul 2.1 Beskrivelse af D&V-organisation Rapportnavn: Organisationsplan Dato: 2004-03-22 Revision: C Side: 1 af 7

Modul 2.1 Beskrivelse af D&V-organisation Rapportnavn: Organisationsplan Dato: 2004-03-22 Revision: C Side: 1 af 7 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 2.1 Beskrivelse af D&V-organisation : Organisationsplan Dato: 2004-03-22 Revision: C Side: 1 af 7 1. Indledning Dette notat beskriver indhold af rapporten Organisationsplan

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 47 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Print af månedsskema

Læs mere

Brugervejledning VFT-Reservedelsstyring

Brugervejledning VFT-Reservedelsstyring Brugervejledning VFT-Reservedelsstyring Forord Online-systemet Online-systemet er et integreret administrationsprogram til brug for blandt andet administration af køb og salg af biler køb og salg af reservedele

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Modul 6.3 Eftersyn Rapportnavn: Opgaveliste Dato: 2004-09-20 Revision: D Side: 1 af 9

Modul 6.3 Eftersyn Rapportnavn: Opgaveliste Dato: 2004-09-20 Revision: D Side: 1 af 9 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 6.3 Eftersyn : Opgaveliste Dato: 2004-09-20 Revision: D Side: 1 af 9 1. Indledning Dette notat beskriver indhold af rapporten "Opgaveliste" i Modul 6.3 Eftersyn.

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 3. Vederlag. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 3. Vederlag. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 6 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 6 sider Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål med dokumentet... 3 1.2 Dokumentets opbygning... 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Det er hensigten at kommunen udarbejder kontrolbud på opgaven. Afsnit 6 viser en samlet oversigt over honoraroverslag for fase 1-4.

Det er hensigten at kommunen udarbejder kontrolbud på opgaven. Afsnit 6 viser en samlet oversigt over honoraroverslag for fase 1-4. Notat Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Ishøj Kommune. Udbud af udvalgte områder. Projektbeskrivelse og honoraroverslag REV. 1 7.

Læs mere

INDHOLD. Baggrund og historik. Samlet Driftsudbud 2012. Udgangspunkt. Bedre mængdeopgørelser. Effekter. Bedre og billigere drift Bestillerstrategi

INDHOLD. Baggrund og historik. Samlet Driftsudbud 2012. Udgangspunkt. Bedre mængdeopgørelser. Effekter. Bedre og billigere drift Bestillerstrategi VEJMAN.DK I UDVIKLING ET GRUNDLAG TIL EFFEKTIV OG BILLIGERE DRIFT AF VEJNETTET DRIFTSSOUSCHEF MICHAEL EBBESEN, VEJDIREKTORATET INDHOLD Baggrund og historik Samlet Driftsudbud 2012 Udgangspunkt Bedre og

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Karens lille vejledning til Access

Karens lille vejledning til Access Karens lille vejledning til Access Indhold Hvad er Access? 1 Lave en database 2 Design af tabellen 2 Felttyper 2 Indtastning af data 3 Udtræk fra tabellen 3 Forespørgsel 3 Muligheder med forespørgsel 3

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Afregningsform - Targetpris med risikodeling...

Læs mere

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG-ME-KB)

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG-ME-KB) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. maj 2012 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG-ME-KB) MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER, rev. 1 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN

Læs mere

Lageroptælling. Køb før opt.dato +10 22.05.07 30 30. Salg før opt.dato -3 24.05.07 27 27. Køb på opt.dato +5 31.05.08 32 32

Lageroptælling. Køb før opt.dato +10 22.05.07 30 30. Salg før opt.dato -3 24.05.07 27 27. Køb på opt.dato +5 31.05.08 32 32 I forbindelse med en lageroptælling er det vigtigt, at systemet ved, at den enkelte vare er sat under optælling og hvilken dato, der skal tælles på. Uden disse oplysninger kan systemet ikke håndtere køb

Læs mere

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Menuen System Adm./Import & Eksport af data/kmd Regningsdebitor Miljø Udtrækket til KMD Regningsdebitor følger version 4 af KMD's snitflade GQ418001Q,

Læs mere

Rapport Hvidovre Kommune Fortovsregistrering April 2011

Rapport Hvidovre Kommune Fortovsregistrering April 2011 Rapport Hvidovre Kommune April 2011 Udgivelsesdato : 14. april 2011 Projekt : 22.0011.02 Udarbejdet : Ulrike Klasterer Kontrolleret : Erling Kristiansen Godkendt : Erling Kristiansen Hvidovre Kommune 1

Læs mere