Hjælpekassen på Danfoss. Vedtægter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjælpekassen på Danfoss. Vedtægter"

Transkript

1 Hjælpekassen på Danfoss Stiftet 15. januar 1943 Vedtægter 1 Formål: Hjælpekassen har til formål at yde økonomisk hjælp til Hjælpekassens medlemmer ifølge Forretningsorden for opnåelse af ydelser fra Hjælpekassen på Danfoss A/S Hjælpekassen har tegnet en gruppelivsforsikring, der dækker alle medlemmer jfr Medlemskab: stk. 1 Alle timelønnede LO-medlemmer i Fællesklubben for Danfoss Nordborg/Rødekro A/S, Klub 2000 Fællesklubben for Danfoss Power Solutions samt Fællesklubben i Danfoss Power Electronics, Siemens A/S Flowinstruments (DK) og DFT/Presswork A/S er medlem af Hjælpekassen. Hjælpekassen kan optage andre Danfoss fællesklubber i Danmark, fællesklubber fra andre virksomheder, der har været en del af Danfoss A/S, samt andre virksomheder der lejer sig ind på et af Danfoss A/S administreret matrikelnummer, under forudsætning af at medlemmerne er organiseret i LO, som medlem af Hjælpekassens Gruppelivsforsikring, når dette kan godkendes af Forenede Gruppeliv. Hjælpekassens bestyrelse kan ved evt. frasalg/fusion/flytning eller lignende, af afdelinger, hvor der pr. ændringstidspunktet findes medlemmer af Hjælpekassen, lade disse forblive i Hjælpekassen. En forudsætning for at Hjælpekassens bestyrelse kan tage en sådan beslutning er: at at at at samtlige timelønnede LO-medarbejdere der overgår til ny arbejdsgiver grundet frasalg/fusion/flytning, kollektivt melder sig ind i Hjælpekassen, en sådan kollektiv optagelse i Hjælpekassen kan godkendes af Forenede Gruppeliv, den nye arbejdsgiver påtager sig administration af de ansattes medlemskab af Hjælpekassen, såvel overfor Forenede Gruppeliv, som overfor Hjælpekassen, den nye arbejdsgiver påtager sig at trække Hjælpekassens kontingent over sit lønkontor, samt indsætte pengene på en konto oprettet af Hjælpekassen i Arbejdernes Landsbank. Eventuel tvivl om medlemskab behandles på Hjælpekassens generalforsamling, eller på en ekstraordinær generalforsamling.

2 Stk. 2 a Stk. 2 b Stk. 2 c Stk. 3 Stk. 4 Fuld medlemsret indtræder fra første arbejdsdag. Alle rettigheder og forpligtelser ophører omgående ved fratrædelse fra virksomheden, undtagen når de i 9, stk. 3-5, nævnte forhold er til stede. Lærlinge og medlemmer over 67 år betaler 65 % i kontingent. Ved forsøg på misbrug over for Hjælpekassen, f.eks. ved brug af urigtige oplysninger, kan medlemmer ud over tilbagebetaling, idømmes karantæne, hvis varighed afgøres af bestyrelsen. Uberettiget opkrævet kontingent vil kun blive tilbagebetalt med de sidste 3 måneders indbetalinger. 3 Bestyrelsen: Stk. 1 Hjælpekassens ledelse består af formand og seks bestyrelses-medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen, samt Hjælpekassens ansatte kasserer. Formanden og tre bestyrelses-medlemmer vælges på lige årstal. Desuden vælges der hvert år 2 suppleanter. To revisorer vælges for to år ad gangen 1 på lige og 1 på ulige årstal. Hvert år vælges der desuden to revisorsuppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær senest en måned efter generalforsamlingen. 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år Stk. 2 Formandens og kassererens løn beregnes efter antal medlemmer og reguleres hvert kvartal. 4 Generalforsamling: Generalforsamlingen skal, for at være lovlig indkaldt, være bekendtgjort med tid og sted senest 20 dage forud for generalforsamlingen. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlige og formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen er til enhver tid beslutningsdygtig. Alle afgørelser udover vedtægtsændringer eller ophør af Hjælpekassen træffes ved almindeligt stemmeflertal.

3 Protokollen skal godkendes af dirigenten, referenten og formanden og offentliggøres senest 6 uger efter generalforsamlingen. Generalforsamlingen holdes årligt i april kvartal 5 Ekstraordinær generalforsamling: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 4 arbejdsdages varsel, når bestyrelsen skønner det nødvendigt, eller når mindst 100 medlemmer afleverer skriftlig begæring herom, med underskrifter, til formanden. Disse medlemmer har da mødepligt. Er samtlige ikke tilstede ved navneopråb, kan generalforsamlingen aflyses. 6 Nedlæggelse af Hjælpekassen: Hjælpekassen kan kun ophæves når 2/3 af de fremmødte på generalforsamlingen stemmer herfor, og der på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling indkaldt ca. én måned efter, ligeledes er stemt med 2/3 flertal for en nedlæggelse. Indestående midler anvendes efter generalforsamlingens skøn dog tidligst efter to års forløb. 7 Hjælpekassens midler: Stk. 1 Hjælpekassens midler kan kun hæves af formand eller kasserer. Bestyrelsen er ansvarlig for de beløb, der er brugt i det forløbne år. Stk. 2 Stk. 3 Kontingentet godkendes på Hjælpekassens generalforsamling og trækkes via lønkontoret, pengene indsættes på en konto oprettet af Hjælpekassen i Arbejdernes Landsbank. Det påhviler bestyrelsen, ud fra budgetlægning, og af hensyn til driften, at foretage en korrigering af kontingentet. 8 Vedtægtsændringer: Ændringer i Hjælpekassens vedtægter kan kun ske ved lovlig indkaldt generalforsamling, når 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

4 9 Gruppelivsforsikring: Stk. 1 Alle medlemmer er fra det fyldte 16. År omfattet af gruppelivsforsikringen. (Hovedsummen er d.d. kr ). Ved et gruppemedlems død udbetales forsikringssummen til medlemmets ægtefælle, subsidiært medlemmets samlever. (Samlever skal leve sammen med medlemmet på fælles bopæl og a) vente, have eller have haft et barn sammen eller b) have levet sammen med medlemmet i et ægteskabslignende forhold på den fælles bopæl i de sidste 2 år før dødsfaldet), mere subsidiært medlemmets børn, mest subsidiært arvinger ifølge testamente, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem gruppemedlemmet og FG ved hjælp af en begunstigelseserklæring. Stk. 2 Ved et medlems ægtefælles død udbetales kr i begravelseshjælp. Det samme gælder ved en samlevers død, når bestemmelserne for en samlever jfr. 9, stk. 1 er opfyldt Ægtefællesummen tilfalder gruppemedlemmet - subsidiært gruppemedlemmets nærmeste pårørende, jfr. stk. 1. Stk. 3 Medlemmer, der fratræder stillingen på grund af sygdom/ulykkestilfælde og af den grund har mistet mindst 2/3 af arbejds- og erhvervsevnen, kan efter ansøgning få præmiefri dækning i indtil 3 år. Ansøgningsskema tilsendes ved fratrædelses af Velfærdsafdelingen Stk. 4 Efterlønsmodtagere, der har opnået 10 års anciennitet (veteran), er til deres 67. År også omfattet af forsikringen med max. Kr Stk. 5 For de medlemmer, der fratræder før det 67. År, og som IKKE vil blive omfattet af de under pkt. 9.3 og 9.4 nævnte forhold, kan der tilbydes en særlig forsættelsesforsikring. Henvendelse herom rettet til Formanden Vedtægterne er godkendt på Hjælpekassens ordinære generalforsamling den 30. april 2014.

5 Forretningsorden for afholdelse af generalforsamling i Hjælpekassen på Danfoss 1. Generalforsamlingen begynder præcist, uanset de fremmødtes antal. 2. Formanden åbner generalforsamlingen og foreslår på bestyrelsens vegne en dirigent.. 3. Dirigenten kan til enhver tid indskrænke taletiden og ingen taler kan have ordet mere end 5 minutter og ikke udover 2 gange i samme sag, herfra undtages dog bestyrelsen og forslagsstilleren. 4. Valg / afstemning sker i henhold til vedtægternes 3 og 4 5. Ved personvalg er der skriftlig afstemning. Der vælges stemmetællere / valgudvalg. Forretningsorden for opnåelse af ydelser fra Hjælpekassen på Danfoss 1. Hjælpekassen yder økonomisk hjælp til behandling hos/ved: Statsautoriseret kiropraktor, fysio- og fodterapeut., herunder ligestillede behandlere i Tyskland. Der ydes samme økonomiske hjælp til alternative behandlere, der er organiseret hos de i pkt. 2 nævnte foreninger. Der refunderes op til kr pr. kalenderår, mod forevisning af kvitteret regning. Refusion fra foregående kalenderår kan søges indtil 31/1. Bestyrelsen kan dispensere i særlige tilfælde, ved sygdom mm. 2. Under alternative behandlere regnes dem der tilknyttet: SAB (Sammenslutning af Alternative Behandlere), FDZ (Forenede Danske Zoneterapeuter). SFZ (Skandinavisk Forening for Zoneterapeuter). BFM (Brancheforeningen for Fysiurgisk Massage). DMT (Dansk Massør- & Terapeutsammenslutning). LASF (Landsforeningen for Statsautoriserede Fodterapeuter).

6 PA (Praktiserende Akupunktører) DK (Danske kinesiologer) SADF (Sammenslutningen Af Danske Fodplejere) ZCT (ZoneConnection Terapeutsammenslutning Din tillidsrepræsentant er behjælpelig med at finde behandlere. 3. Ved ansøgning til Hjælpekassen om økonomisk hjælp, rettes henvendelse til områdernes tillidsrepræsentanter der vil være behjælpelige. 4. For medlemmer med under 6 mdr. anciennitet gælder at: ved sygdom eller ulykke i mindst 3 sammenhængende uger (5 dage pr. uge), kan man mod aflevering af raskmelding få udbetalt et engangsbeløb på max. Kr ,- i 12 på hinanden følgende måneder. Beløbet der er skattepligtigt, overføres til den af medlemmet angivne bankkonto. Engangsbeløbet udbetales som et samlet beløb, beregnet efter antal sygedage. Beløbet pr. arbejdsdag er kr Ved sygdom eller ulykke over 6 måneder inden for 12 på hinanden følgende måneder ydes der mod ansøgning, ekstra hjælp på kr. 1000,- pr. mdr. maks. kr ,-. 5. Raskmelding udleveres af tillidsrepræsentanten og har kun gyldighed, når denne har underskrevet. Raskmelding skal være korrekt udfyldt med: - Cpr.nr. - Bankens reg.- & kontonr. - Medarbejdernr.. - Navn og adresse. - Ansøgers underskrift Er raskmeldingen ikke udfyldt korrekt, behandles den ikke. 6. Alle raskmeldinger skal afleveres i de dertil ophængte grønne postkasser, der er placeret ved porten i LUNDEN NORD, LUNDEN SYD og ELSMARK. Kasserne tømmes hver fredag. I Gråsten og Rødekro afleveres raskmeldingen til Tillidsrepræsentanten som videresender raskmeldingen til formanden.

7 Forretningsorden for bestyrelsen for Hjælpekassen på Danfoss 1. Såfremt generalforsamlingen vedtager vedtægtsændringer, som bestyrelsen eller medlemmer heraf ikke kan acceptere, står det disse frit at stille deres mandat til rådighed. 2. Hjælpekassens kasserer ansættes af Hjælpekassens bestyrelse. Såfremt kassereren ønsker, at forlade sin stilling, forpligter vedkommende sig til, hvis ikke tvingende grundet gør sig gældende, at sige stillingen op med mindst 3 måneders varsel. Bestyrelsen kan opsige kassereren med mindst 3 måneders varsel, dog med øjeblikkelig varsel, når mindst 2/3 af Hjælpe kassens bestyrelse stemmer herfor. 3. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov. 4. Der afholdes møde med kontaktpersonerne 2 gange om året. 5. I Hjælpekassens kontaktmøder deltager de i Danfoss Power Electronics, Klub 2000, Rødekro, Siemens, DFT/Presswork A/S samt Danfoss A/S valgte kontaktpersoner, medmindre der er èt valgt medlem af bestyrelsen fra de nævnte områder. Fællesklubber der optages i Hjælpekassens Gruppelivsforsikring kan deltage med én kontaktperson, fra hver fællesklub, i kontaktmødet. 6. Lønninger, Kørselsudgifter m.m. Formand løn 50 øre pr. medlem pr. kvartal telefon telefonudgifter (inkl. Afgift). Kasserer Bestyrelsen Sekretær Begravelse Kvartalsmøde løn 1,00 kr pr. medlem pr. kvartal telefon telefonudgifter (inkl. Afgift) værelse betales for varme, lys, strøm: kr. 800 pr. måned. Der udbetales et vederlag på 500 kr. til alle bestyrelsesmedlemmer op til jul. Til jul 650 kr. Arbejdstab betales af Firmaet (Hvis dette ikke kan opnås betaler Hjælpekassen) På lørdag / søgnehelligdag betales af Hjælpekassen: 170 kr. pr. time samt kørselsudgifter Firmaet betaler arbejdstab til bestyrelsen. (Hvis dette ikke kan opnås betaler Hjælpekassen)

8 For kontaktpersoner betaler Hjælpekassen arbejdstab: 4 timer a 170 kr. pr. time samt kørselsudgifter. Revision Kørsel Fødselsdage Der udbetales et honorar til de tilstedeværende bilagskontrollanter formand samt kasserer på: 170 kr. pr. time samt kørselsudgifter Kørsel for Hjælpekassen betales med statens takster pr. km. Ved runde fødselsdage, jubilæer og når en afgår Jubilæer m.m. gives der en gave på: kr. 500 (NB Dette gælder bestyrelsesmedlemmer, revisorer samt kasserer) Revideret den 30. april 2014 Bestyrelsen for Hjælpekassen Den til enhver tid siddende bestyrelse kan ses på Hjælpekassens internetadresse: Her findes også links til behandlerforeningerne, udsendte nyheder fra Hjælpekassen, ydelser fra Forenede Gruppeliv download af denne vejledning og meget mere. Du kan komme i kontakt med Hjælpekassen ved at skrive til: eller kontakt Formand Henrik Brøndum E20 V Næstformand Randi Ørebro L2 V Kasserer Jens Boysen Andersen L4 V

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Foreningens navn er: Haveforeningen Lille Nok 1. Dens hjemsted er Københavns kommune Stiftet den 7. januar 1998 2. Formål

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Love for Sommerbyen Ejbyvænge

Love for Sommerbyen Ejbyvænge Love for Sommerbyen Ejbyvænge 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Sommerbyen Ejbyvænge. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. Foreningens område er følgende: Matr.1c, 1f,

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold:

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold: ORDENSREGLEMENT Færdselsforhold: Den maksimale hastighed for motorkøretøjer er 30 km/t på stam- og boligveje inden for grundejerforeningens område. På fordelings- og hovedfordelingsveje gælder færdselslovens

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Vedtaget på generalforsamlingen 12. marts 2011 1 2 1 FORENINGENS NAVN ER: Sommerhuskolonien Afd. C Dens hjemsted er Rødovre Kommune

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen 1 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen. 2. Foreningens hjemsted er Høje Tåstrup Kommune under

Læs mere

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet 2014 1 Foreningens navn er HashøjNet, hjemsted er Slagelse Kommune. Foreningens adresse, er den til enhver tid fungerende formands private adresse. 2 1.

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere