INDLEDNING FREMTONING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDLEDNING FREMTONING"

Transkript

1 ETIK I POLITIET

2 INDLEDNING At være polititjenestemand er en tillidssag. Det er derfor vigtigt, at du i tjenesten agerer og fremstår professionel og ordentlig men også uden for tjenesten undgår at gøre ting, som i nogles øjne kan kompromittere eller miskreditere dig som person, da du på den måde også kan komme til at kompromittere eller miskreditere den samfundsfunktion, du som politimand varetager. Der er en række krav, som du skal opfylde som polititjenestemand, da du ellers ikke er værdig til den særlige tillid og agtelse, som befolkningen må kunne have til politiet. Tjenestemandslovens 10 udtrykker det på den måde, at en tjenestemand samvittighedsfuldt skal overholde de regler, der gælder for stillingen. Endvidere skal tjenestemanden såvel på arbejdet som uden for arbejdet vise sig værdig til den agtelse og tillid, som det kræver at være ansat i politiet kravet defineres også kort som værdighedskravet (decorumkravet). Denne folder berører nogle af de forhold, du skal være opmærksom på i relation til værdighedskravet. FREMTONING Det er vigtigt for løsningen af politiets opgaver, at du som polititjenestemand udstråler professionalisme og kan begå dig i alle befolkningsgrupper. Politiuniformen bør være garant for såvel autoritet som din personlige anonymitet, og det er derfor vigtigt, at du bærer den som foreskrevet i uniformsreglementet. Reglerne er fastsat af hensyn til din sikkerhed og politiets generelle omdømme. Det forventes, at du - uanset din arbejdsfunktion - altid optræder velklædt, velsoigneret og med situationsfornemmelse. Du bør derfor også være opmærksom på din fremtoning, når du udfører tjeneste i civil påklædning, herunder når du afgiver forklaring i retten. Piercinger eller synlige tatoveringer hvorved forstås tatoveringer, der er placeret, så de ikke kan dækkes ved brug af den almindelige uniformsbeklædning indgår som en del af den samlede vurdering i forbindelse med ansættelse af nye betjente. Vælger du efter ansættelsen at få udført synlige og markante tatoveringer eller piercinger, kan det få indflydelse på dit ansættelsesforhold. Det er vigtigt, at du som betjent fremstår troværdig over for borgerne, og at borgerne på baggrund af din fremtoning opfatter dig som en del af politistyrken og ikke kan blive i tvivl om, hvor du har dit tilhørsforhold. Du bør også i din fritid overveje, om din opførsel og fremtoning er i overensstemmelse med det værdighedskrav, som du i kraft af din ansættelse har forpligtet dig til at efterleve. Du bør ligeledes overveje dit valg af omgangskreds. Det kan f.eks. være yderst problematisk for dit ansættelsesforhold, hvis du omgås aktive kriminelle og/eller personer med relationer/tilknytning til rocker-/bandemiljøet i fritiden.

3 SPROGBRUG Politifolk skal tale ordentligt til borgerne. Dit sprogbrug har betydning for politiets image i befolkningen og dermed også for politiets legitimitet som myndighed. Hvad, der er korrekt sprogbrug, afhænger af situationen og de konkrete omstændigheder. Rigspolitiets disciplinærsager om sprogbrug viser, at udtryk som hold kæft, klaphat, kælling og du skal skride som udgangspunkt vil være kritisable. Selvom politiet nogle gange bringes i pressede situationer og ikke altid mødes med respekt af borgerne, er det vigtigt, at du med dine magtbeføjelser taler til borgerne med respekt og med service og professionalisme for øje. Tal på en ordentlig måde og undgå i videst muligt omfang at skælde ud eller tale belærende, da mange borgere oplever dette som unødigt krænkende og uprofessionelt. Der er selvfølgelig lidt videre rammer for det interne sprogbrug også politifolk har brug for et frirum, hvor arbejdsopgaverne drøftes lidt mere frit. Men vær opmærksom, når du taler med dine kolleger, mens borgerne overværer samtalen f.eks. under kørsel i patruljebil med en borger på bagsædet. Vær også opmærksom på, at internt sprogbrug skal være i overensstemmelse med politiets grundlæggende værdier. Det betyder bl.a., at du skal være professionel og udvise respekt for kollegaer. Anvendelse af udtryk som perker, bøsserøv og lignende er heller ikke over for kollegaer acceptabelt heller ikke selvom det er ment i sjov. BRUG AF POLITILEGITIMATION Politiets legitimationskort må ikke bruges uden tjenstlig anledning. Du må således ikke bruge politilegitimationen som adgangsbillet til diskoteker, koncerter, forlystelser, sportsbegivenheder mv., medmindre det sker i tjenestetiden og er konkret begrundet i udførelsen af politiets opgaver. Du må naturligvis heller ikke bruge politilegitimationen til at køre gratis med offentlige transportmidler, medmindre dette er nødvendigt for udførelsen af en uopsættelig politiopgave. Ved tjenstlig kørsel skal der, hvis det er muligt, købes billet, der efterfølgende refunderes af tjenestestedet. Skal du i byen - og måske drikke alkohol - så lad politilegitimationen blive hjemme. BRUG AF POLITIETS TJENESTEKØRETØJER Du må kun bruge politiets tjenestekøretøjer til tjenstlig kørsel. Kørsel mellem dit arbejdssted og din bopæl er normalt ikke tjenstlig kørsel. Hvis det er mest formålstjenligt for løsningen af en specifik opgave, at du alligevel bruger et tjenestekøretøj mellem arbejdsted og hjem, kræver det en forudgående tilladelse fra ledelsen på dit tjenestested. Du må derfor heller ikke bruge politiets tjenestekøretøjer i forbindelse med private gøremål, herunder private indkøb og ærinder, flytninger, kørsel for venner og bekendte mv. Der findes eksempler på, at polititjenestemænd er blevet dømt for brugstyveri af motorkøretøj og tjenestemisbrug, fordi de havde brugt tjenestekøretøjer til privat kørsel. Det er dog i de fleste politikredse tilladt at foretage ganske kortvarige svinkeærinder, f.eks. indkøb af frokost i forbindelse med igangværende patruljekørsel. Som udgangspunkt er området for sådan tilladt kørsel meget begrænset, så hvis du er i tvivl, bør du forud for kørslen indhente tilladelse fra ledelsen på dit tjenestested.

4 GRATIS YDELSER BRUG AF POLITIETS REGISTRE Du må som ansat i politiet ikke tage imod fordele, rabatter eller lignende, der kan rejse tvivl om din upartiskhed eller påvirke politibetjeningen. Et eksempel herpå er en kiosks faste udskænkning af gratis kaffe til uniformeret politipersonale. Kiosken opnår derved, tilsigtet eller ej, en større synlighed af uniformeret politi, hvorved risikoen for at blive udsat for f.eks. røveri evt. mindskes i forhold til den kiosk, der ikke tilbyder gratis kaffe. Politiet som institution indgår derfor heller ikke aftaler om rabat mv. til ansatte. Derimod må du gerne benytte dig af rabatordninger, indkøbsaftaler og lignende, der tilbydes via personaleorganisationer, idrætsforeninger mv. Modtager du gaver eller andre fordele, der har karakter af bestikkelse, vil det være i strid med straffeloven. Du kan læse mere om gavebegrebet og offentligt ansattes adgang til at modtage gaver og andre fordele i vejledningen God adfærd i det offentlige fra Moderniseringsstyrelsen. Som polititjenestemand har du adgang til en række elektroniske registre med fortrolige, personfølsomme informationer: Kriminalregistret (KR), CPR-registret, POLSAS, CRM-registret, m.fl. Du skal være opmærksom på, at der med adgangen til oplysningerne følger et stort ansvar. Personfølsomme registre er arbejdsværktøjer, der som politiets øvrige værktøjer alene må anvendes, når arbejdet kræver det. Samfundets ønske om et effektivt politi legitimerer politiets adgang til de personfølsomme registre, men borgernes ret til privatliv kræver samtidig, at oplysninger fra registrene kun anvendes, når det er nødvendigt. Retten til privatliv omfatter blandt andet retten til at blive ladt i fred, retten til ikke at være tilgængelig for andre og retten til, at private informationer om en ikke stilles til rådighed for uvedkommende. Politiet arbejder derfor ud fra need-to-know princippet, som indebærer, at du som ansat i politiet kun søger og anvender informationer, der er relevante for din konkrete opgave/funktion. Er du i tvivl, bør du kontakte din nærmeste leder. Det er f.eks. aldrig i orden lige at undersøge din nye nabos familieforhold i CPR-registret eller at foretage et hurtigt opslag i POLSAS, når du i pressen hører om en spændende sag og får lyst til at vide lidt mere. Der foretages registrering (logning) af alle opslag i politiets registre med henblik på at sikre overholdelse af sikkerhedsbestemmelserne. Stikprøvekontroller varetages af Rigspolitiet.

5 SOCIALE MEDIER BRUG AF PRIVATE S/INTERNETTET Hvis du bruger sociale medier som Facebook, LinkedIn, Twitter, datingsider mm., så vær varsom med de oplysninger, du lægger ud. Betragt de sociale medier som traditionelle nyhedsmedier og lad være med at skrive noget, som ikke tåler at blive offentliggjort. Skriv ikke noget, der kan betegnes som krænkende eller diskriminerende og undlad at beskrive konkrete hændelser fra din arbejdsdag, hvis der er risiko for, at det f.eks. kan ødelægge en igangværende efterforskning. Det er i den forbindelse en god idé jævnligt at kontrollere, om der skulle være oprettet en falsk Facebook-profil på dig det gør du ved at google dit navn. Vær også opmærksom på, at en ven på Facebook kan være en falsk profil. På de sociale medier må du ikke bruge et profilbillede eller lægge andre billeder ud, hvor du er iført politiuniform eller anden udrustning, da borgerne kan have svært ved at adskille dig som privatperson fra din rolle som repræsentant for politiet. Sørg for, at andre ikke skriver noget uhensigtsmæssigt på din Facebook profil og vær opmærksom på de billeder af dig, som andre lægger ud. Om nødvendigt bør du forsøge at få dem fjernet. Overvej også nøje, hvilke grupper du melder dig ind i på Facebook, da flere af dem har et politisk eller holdningsmæssigt budskab, og som polititjenestemand skal du være varsom med det billede, du tegner af dig selv. Du må gerne i begrænset omfang sende korte beskeder af ikketjenstlig karakter fra politiets system. Men du må ikke bruge det til at sende useriøst materiale som f.eks. pornografisk eller racistisk materiale eller musik og videofiler. Er du i tvivl, om du ved din private brug af politiets system bringer politiet i miskredit, så lad være. Som udgangspunkt skal politiets internetadgang bruges til tjenstlige formål, men du kan i begrænset omfang bruge internettet til ikketjenstlig informationssøgning som f.eks. søgning af informationer i politiets idrætsforeninger, faglige organisationer, vejsøgning, nyhedsmedier mv. Du må ikke bruge internettet i strid med lovgivningen eller på en måde, der kan skade politiets omdømme. Bl.a. må du ikke bruge politiets internetadgang til besøg på web-sider med pornografisk eller racistisk indhold eller lignende useriøst eller ulovligt indhold, download af pornografisk, racistisk eller andet stødende materiale samt download af software eller mediefiler som kræver licenser, du ikke er i besiddelse af. I politiets it-sikkerhedspolitik og sikkerhedshåndbog kan du hente flere informationer om, hvad du kan og må. Vær varsom med de kontaktoplysninger, du lægger på din profil. Undgå også at lægge billeder af eller oplysninger om dine kolleger ud på nettet uden deres samtykke. Hvis du har en profil på en datingside, skal du være sikker på, at du overholder værdighedskravet i tjenestemandslovens 10. En henvisning til din stilling i politiet eller brug af fotos bør derfor i sådanne sammenhænge ske med omtanke. Brug af uniform og udrustning på billeder på datingsider må ikke ske.

6 POLITIETS LOKALER PRESSE- OG MEDIEHÅNDTERING Politiets lokaler er en arbejdsplads, hvor der ofte vil være mange personfølsomme oplysninger, som ikke bør komme til udenforståendes kendskab. Det er derfor en klar forudsætning for varetagelsen af politiets opgaver, at politiets lokaler kun anvendes til tjenstlige formål. Det er naturligvis tilladt at holde diverse sociale arrangementer blandt kollegaer på tjenestestedet, så længe sådanne afvikles på ordentlig vis og under hensyntagen til, at politiets lokaler danner rammen for arrangementet. Det er ikke tilladt at afholde private arrangementer i politiets lokaler. Politiets lokaler bliver også anvendt til møder med både interne og eksterne parter. Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at personfølsomme oplysninger ikke kommer uvedkommende gæster af huset til kendskab. Pressen er en strategisk samarbejdspartner for politiet, da informationer, der videregives til offentligheden via pressen, kan være både gavnlige og skadelige for politiets opklaringsarbejde. Politiet har en pressepolitik, der beskriver regler for håndtering af pressen, herunder hvem der må udtale sig til pressen. Som ansat i politiet bør du have kendskab til både den overordnede pressepolitik og politikken i din egen kreds og sørge for at overholde disse politikker. Det er vigtigt, at du holder dig orienteret om politikkerne og kender din rolle, når du møder pressen i dit daglige arbejde. Opstår der tvivl, bør du ikke udtale dig til en journalist men henvise til den presseansvarlige i din kreds eller en kommunikationsmedarbejder i Rigspolitiet. Du skal ligeledes være opmærksom på, at politiets lokaler skal fremstå på en sådan måde, at såvel borgerne som politiets egne medarbejdere uanset køn, alder, religion mm. kan færdes her uden at blive stødt eller føle sig krænket over den valgte udsmykning mm. Du må således ikke have nøgenbilleder el. lign. hængende på dit kontor eller som pauseskærm på computeren. KONSEKVENSER Misbrug af politilegitimationen, politiets køretøjer eller politiets registre mv. kan efter en konkret vurdering føre til, at der indledes en disciplinærsag med baggrund i tjenestemandslovens 10 (værdighedskravet), hvis det vurderes, at der foreligger en tjenesteforseelse. De disciplinære sanktioner spænder fra advarsel til afsked. I grovere tilfælde kan misbrug af politilegitimationen, politiets køretøjer eller registre mv. medføre strafferetlig forfølgning, hvis anklagemyndigheden finder, at der er grundlag for at indlede en straffesag for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv mv. Som polititjenestemand bør du derfor altid overveje konsekvenserne af dine handlinger det forpligter at være ansat i politiet.

7

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening Deltagerstaterne skal træffe alle passende lovgivningsmæssige, administrative, sociale og uddannelsesmæssige forholdsregler til beskyttelse af barnet mod alle former for fysisk eller psykisk vold, skade

Læs mere

lederen og medarbejderen i fællesskab vurderer ansættelsesforholdet inden prøvetidens udløb

lederen og medarbejderen i fællesskab vurderer ansættelsesforholdet inden prøvetidens udløb 1 Afskedigelse Det er fsb's mål, at afskedigelser så vidt muligt undgås. Sker der afskedigelse, er målet, at den gennemføres under hensynstagen til både medarbejderens og fsb's interesser - uanset årsagen.

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2011

Resumé over disciplinærsager 2011 Resumé over disciplinærsager 2011 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD...3 LANGSOMMELIG SAGSBEHANDLING...3 SPIRITUSPÅVIRKNING...3 REGISTERMISBRUG...3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...5 ULOVLIG UDEBLIVELSE

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

Dørmandskompendium. Dørmandsuddannelsen grundlag for autorisation

Dørmandskompendium. Dørmandsuddannelsen grundlag for autorisation Dørmandskompendium Undervisningsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen 40078 Dørmandsuddannelsen grundlag for autorisation Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge

Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge Bornholms Regionskommune i samarbejde med Bornholms Politi 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Definition

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Formål: Retningslinierne skal sikre, at afskedigelser - når de bliver nødvendige - gennemføres på en saglig, værdig, redelig og ordentlig måde. Rammer: Ansøgt

Læs mere

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Denne vejledning forklarer, hvorfor Rigsadvokaten har kontaktet Dem, og hvordan De skal behandle de oplysninger, De har fået. Vejledning omtaler

Læs mere

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune Værktøjskassen Der er i Middelfart Kommune en grundlæggende opmærksomhed på at sikre, at de sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag. Det

Læs mere

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS I. INTRODUKTION Exide Technologies har udfærdiget dette etiske adfærdskodeks ( Kodekset ) for at sikre, at Exide Technologies og dets datterselskaber og andre associerede

Læs mere

Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH

Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH Skal Kan Må ikke Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH Afdelingen for Driftsoptimering og IT Vi er til for borgerne, og bruger dataudstyr for at sikre effektivitet og kvalitet. Vi skal have en høj

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling Holbæk Kommune Arbejdsmarkedscentret Administrationsgrundlag For HelhedsOrienteretSagsbehandling Godkendt i Økonomiudvalget den 02. 11. 2011 Tilrettet i henhold til ændret praksis og myndighedsdeling i

Læs mere