Byrådet Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådet Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Beslutningsprotokol 17. december kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Evald Vestergaard

2 Indholdsfortegnelse Side 270. Dialogmøde med borgerne Godkendelse af dagsorden Endelig behandling af lokalplan nr for et centerområde ved Borgergade, Lundsgade og Grøndalsvej, samt tillæg nr. 43 til Kommuneplan for Silkeborg Kommune Godkendelse af Ideer og forslag til vand- og naturplaner Godkendelse af anlægsbevilling til projektering og anlæg af luddoseringsanlæg på Hvinningdal Vandværk Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til realisering af Norups Plads, Silkeborg Godkendelse af overtagelse af Georg Krügers Vej som offentlig vej Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til flytning af maskinhal til Entreprenørgården, Tietgensvej 5, Silkeborg samt fastsættelse af husleje Godkendelse af afvikling af Miljøcenter Østjylland I/S Behandling af ansøgning fra Silkeborg Musik & Teaterensemble om tilskud på kr. til produktion og opførelse af musicalen "My Fair Lady" Godkendelse af forslag til ny skolestruktur for Silkeborg Kommune, gældende fra skoleåret 2008 / Godkendelse af Skolepolitik Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til udvidelse og modernisering af Hvinningdalskolen Godkendelse af projekteringsbevilling til udarbejdelse af moderniseringsplan for folkeskolerne i Silkeborg Kommune Endelig godkendelse af ny politik på ældreområdet Genoptaget sag. Endelig godkendelse af ny struktur på ældreområdet Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2007 herunder overførsel af ikke frigivne rådighedsbeløb Godkendelse af anlægsbevilling til IT-overtagelse af tidligere amtsinstitutioner

3 289. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling inden for IT-området i 2007 og Godkendelse af forhøjelse af bevilling til renovering af varmeanlægget på Silkeborg Rådhus Beboerønske om salg af almene boliger i Silkeborg Boligselskabs afdeling 9, Lindevænget Godkendelse af Servicestrategi samt Udbudspolitik Godkendelse af Silkeborg Kommunes Landdistriktspolitik med henblik på høring Lukket - Rykning af pantebrev Lukket - Ejendomssag Lukket - Ejendomssag Lukket - Ejendomssag Lukket - Ejendomssag Lukket - Ejendomssag Lukket - Ejendomssag Underskrifter

4 270. Dialogmøde med borgerne Sagsnr.: 07/1251 Sagsansvarlig: dr00155 Fraværende: Afbud: Sagens formål Afholdelse af dialogmøde med borgerne. Beslutning Byrådet den Finn Herlev, B-94, orienterede om aktiviteterne på Silkeborg Stadion i anledning af de nye stadionplaner Pia Jensen, Fårvang, kommenterede forslag til flytning af specialklasseelever fra Fårvang Skole til Ans Skole Ole Lillelund, Voel, kommenterede forslag om flytning af 7. klasse fra Voel Skole Lisbeth Dalsgaard, Sjørslev, kommenterede forslag om flytning af 7. klasse fra Sjørslev og Vinderslev Skole Ej til stede: Evald Vestergaard. Side 678

5 271. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagsansvarlig: Fraværende: Afbud: dr00155 Beslutning Byrådet den Dagsordenen godkendt. Ej til stede: Evald Vestergaard. Side 679

6 272. Endelig behandling af lokalplan nr for et centerområde ved Borgergade, Lundsgade og Grøndalsvej, samt tillæg nr. 43 til Kommuneplan for Silkeborg Kommune Sagsnr.: 07/29036 Sagsansvarlig: dr14120 Fraværende: Afbud: Sagens formål Behandling af indsigelser til forslag til lokalplan for et centerområde ved Borgergade, Lundsgade og Grøndalsvej, samt tillæg nr. 43 til Kommuneplan for Silkeborg Kommune med henblik på endelig vedtagelse. Sagsbeskrivelse Silkeborg Byråd godkendte den 27. august 2007 ovennævnte forslag til lokalplan og tillæg nr. 43 til Kommuneplan for Silkeborg Kommune Forslag til lokalplan og tillæg til Kommuneplan for Silkeborg Kommune har efterfølgende været fremlagt i 8 uger fra den 15. september 2007 til den 11. november Side 680

7 Der er modtaget en indsigelse fra Poul Erik Michaelsen, Lundsgade 4, 8600 Silkeborg. Miljøcenter Århus oplyser i mail af den 16. november 2007, at man ingen indvendinger har mod endelig vedtagelse af lokalplanforslaget og det tilhørende tillæg til Kommuneplan for Silkeborg Kommune I vedhæftede notat af den 15. november 2007 har Teknik- og Miljøafdelingen redegjort for hovedindholdet i indsigelsen, samt for afdelingens bemærkninger. Teknik- og Miljøafdelingen anbefaler, som følge af den indkomne indsigelse, at lokalplanen tilrettes på flg. punkt: 8.6 rettes til: Der skal etableres hegn i skel til naboejendommene mod vest. Hegning mod vej, parkeringsarealer og naboskel skal fremtræde som mur eller levende hegn. Det bemærkes herudover, at der ikke er indkommet bemærkninger til Byrådets beslutning om, at lokalplanen ikke har givet anledning til udarbejdelse af miljøvurdering. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at forslag til lokalplan og tillæg nr. 43 til Kommuneplan for Silkeborg Kommune fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på endelig vedtagelse med ovennævnte ændringer. Bilag - Åben Kopi af indsigelse - Åben Notat af Beslutning Plan- og Miljøudvalget den Indstillingen anbefales. Fraværende : Jørn Rye Rasmussen Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Side 681

8 Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Evald Vestergaard. Side 682

9 273. Godkendelse af Ideer og forslag til vand- og naturplaner Sagsnr.: 07/40634 Sagsansvarlig: dr29026 Fraværende: Afbud: Sagens formål Godkendelse af ideer og forslag til statens vand- og naturplaner. Sagsbeskrivelse Miljøministeriet har igangsat en idefase som oplæg til udarbejdelse af vand- og naturplaner i Danmark. Det er miljøcentrene, der står for den praktiske udarbejdelse af planerne i et tæt samarbejde med kommunerne og med bidrag fra interesseorganisationer og borgere. Planerne er et led i EU s indsats for at sikre og forbedre natur- og miljøtilstanden i hele Europa. Miljøministeriet skal derfor udarbejde: Vandplaner, som skal sikre en god økologisk tilstand for grundvand, vandløb, søer og fjorde, og Naturplaner, som skal bevare og genoprette vores internationale naturområder (Natura 2000 områder). I Danmark er lovgrundlaget for vand- og naturplanerne beskrevet i Miljømålsloven fra 2003, der udmønter EU s vandrammedirektiv, habitatdirektiv og fuglebeskyttelsesdirektiv. Vand- og naturplanerne skal være klar ved udgangen af 2009, og kommunerne skal med udgangspunkt heri udarbejde de konkrete handleplaner i Inden vand- og naturplanerne bliver endeligt udformet, efterlyser Miljøcentrene ideer og forslag til planerne, og det er denne idefase, der forløber i 2. halvår Sidste frist for at indsende forslag til idefasen er den 22. december Alle borgere, kommuner, regioner og organisationer opfordres til at komme med ideer og forslag. Miljøcentrene efterlyser især svar på følgende spørgsmål: 1. Har I forslag til projekter eller aktiviteter som kan forbedre vand- og naturområderne? 2. Kender I til påvirkninger af vandområderne eller trusler mod naturområderne? 3. Hvad mener I er vigtigst at sikre og forbedre? 4. Hvor kunne det være vanskeligt at opfylde miljømålene for vandområderne, selv om der gøres en stor indsats? Vand- og naturplanerne tager udgangspunkt i de basisanalyser, som amterne har gennemført. Basisanalyserne omfatter dels en kortlægning af vand- og naturområderne og deres tilstand og dels en vurdering af risici og trusler imod dem. Side 683

10 Sagens hidtidige forløb Plan- og Miljøudvalget drøftede på sit møde den 5. november 2007 et oplæg fra Teknik- og Miljøafdelingen med ideer og forslag til vand- og naturplanerne. Udvalget godkendte, at afdelingen arbejdede videre med oplægget. PMU havde desuden flere ideer og forslag, som afdelingen har indarbejdet i vedlagte notater om henholdsvis vandplaner og naturplaner. Gudenåkomitéen, som består af de 7 kommuner med størst andel af oplandet til Gudenåen og Randers Fjord, har på sit møde den 26. oktober 2007 behandlet "Forslag til Gudenåkomitéens bemærkninger til vand- og naturplanlægningen", vedlagt et baggrundsnotat udarbejdet af komitéens teknikergruppe. Gudenåkomitéen vedtog på mødet at anbefale byrådene i medlemskommunerne at godkende forslaget med enkelte ændringer med henblik på at fremsende det til Miljøministeriet som et selvstændigt bidrag fra komitéen i idéfasen. Gudenåkomitéen holdt den 12. november 2007 møde med alle 13 kommuner i oplandet til Gudenåen med anbefaling til kommunerne om at tilslutte sig Gudenåkomitéens anbefaling. Økonomiske forhold Det er indtil videre uafklaret, hvordan gennemførelsen af vand- og naturplanerne skal finansieres. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at vedlagte forslag med ideer og forslag til henholdsvis vandplaner og naturplaner godkendes, at vedlagte forslag fra Gudenåkomitéen tiltrædes, og at notaterne fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse med henblik på fremsendelse til Miljøministeriet inden 22. december Bilag - Åben - Åben Baggrundsnotat til Gudenåkomitéens bidrag til idéfasen for statens vandog naturplaner Forslag til Gudenåkomitéens bidrag til idéfasen for statens vand- og naturplaner - Åben Forslag til Silkeborg Kommunes bidrag til idefasen for statens naturplaner - Åben Forslag til Silkeborg Kommunes bidrag til idefasen for statens vandplaner - Åben Oversigt over målsatte søer i Silkeborg Kommune Beslutning Plan- og Miljøudvalget den Indstillingen anbefales. Side 684

11 Fraværende : Jørn Rye Rasmussen Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Evald Vestergaard. Side 685

12 274. Godkendelse af anlægsbevilling til projektering og anlæg af luddoseringsanlæg på Hvinningdal Vandværk Sagsnr.: 07/56943 Sagsansvarlig: dr10258 Fraværende: Afbud: Sagens formål Godkendelse af bevilling af tidligere overført ikke frigivet rådighedsbeløb på kr. til projektering og installering af luddoseringsanlæg i forbehandlingsbygningen på Hvinningdal Vandværk. Sagsbeskrivelse Silkeborg Vandforsyning har i juli 2005 fået midlertidig tilladelse til at forbedre vandbehandlingen ved benyttelse af lud (natriumhydroxid) i stedet for kalk. I den efterfølgende periode er der gennemført forsøg med luddosering efter fire forskellige principper med midlertidige anlæg. Forsøgene har dokumenteret en væsentlig forbedret vandbehandling med hensyn til fjernelse af jern og neutralisering af aggressiv CO 2. Desuden har ændringen medført en fjernelse af ulemperne ved den tidligere benyttede kalktilsætning, idet tilstopning af filtre undgås og afsætninger i installationer og ledninger reduceres væsentligt. I forsøgsperioden er natronludopløsningen opbevaret i mindre palletanke af plast på ca. 1 m 3. Vandbehandlingen med lud skal nu gøres permanent ved anbringelse af større ståltanke i det tidligere reaktionsbassin i forbehandlingsbygningens kælder, hvilket nødvendiggør ændringer af bygningens jernbetondæk mv. Økonomiske forhold Vandforsyningen har indhentet 2 underhåndsbud på rådgivning - fra Orbicon og Envidan - som omfatter projekt, arbejdsbeskrivelser, permanent myndighedsgodkendelse, arbejdsmiljøgodkendelse, arbejdsbeskrivelser for bygningsændringer og tekniske installationer, tilsyn og udbudsdokument for ludindkøb. Orbicon har givet det billigste tilbud. Det vurderes at den samlede overslagsmæssige anlægsudgift for gennemførelse af projektet i alt vil andrage kr. Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på kr. kan gives på bevilling 21 Forsyningsvirksomheder med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i Side 686

13 Indstilling Forsyningschefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om at projekt for vandbehandling med permanent luddosering gennemføres at rådgiveropgaven overdrages Orbicon at der gives anlægsbevilling på kr. Beslutning Teknik- og Forsyningsudvalget den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Ove Sølvsten Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Evald Vestergaard. Side 687

14 275. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til realisering af Norups Plads, Silkeborg Sagsnr.: 06/26319 Sagsansvarlig: dr19004 Fraværende: Afbud: Sagens formål Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til realisering af Norups Plads. Bevillingen ønskes forhøjet med kr. i udgift og kr. i indtægt til i alt kr. i udgift og kr. i indtægt. Sagsbeskrivelse Byrådet besluttede den 26. februar 2007 at give en anlægsbevilling på kr. til detailprojektering af Norups Plads. Byrådet besluttede den 24. september 2007 at ekspropriere de nødvendige arealer til Norups Plads fra Vestergade 32 og Vestergade 34, samt at fastsættelse af erstatningernes størrelse tilsendes Taksationskommissionen, idet der ikke er opnået enighed om erstatningen mellem Silkeborg Kommune og ejerne af Vestergade 32 og Vestergade 34. Teknik- og Forsyningsudvalget godkendte den 25. september 2007, at der kunne arbejdes videre med detailprojekteringen af Norups Plads, samt at der vælges koksgrå beton på kørebanearealerne og granitfliser på cykelsti og gangarealer. Side 688

15 Den valgte granit brydes og produceres i Indien af firmaet Archean Granites. Firmaet er ifølge den danske leverandør Bent Vangsøe Natursten en moderne producent med nye fabriksanlæg. Ved ordreafgivelsen vil Silkeborg Kommune stille krav om, at der i produktionen ikke er involveret børnearbejde. Samt at arbejdet udføres tilfredsstillende i forhold til gældende regler i Indien ved stenbruddet, på fabrikken og på huggepladsen, herunder blandt andet at arbejderne i granitproduktionen skal benytte åndedrætsværn og påkrævet arbejdspåklædning. På baggrund af det detailprojekt Teknik- og Miljøafdelingen har udarbejdet for Norups Plads er der lavet et overslag for det samlede projekt på kr. eksklusiv arealerhvervelse. Efter aftale med Jyske Bank forventes en indtægt på kr., idet Silkeborg Kommune står for anlæg af pladsen også på den del Jyske Bank ejer. Projektet er udarbejdet i samråd med en ekstern rådgiver vedrørende belægningsopbygningen, en ekstern rådgiver vedrørende den æstetiske del samt repræsentanter for Jyske Bank. Projektet er godkendt af Midt- og Vestjyllands Politi og vil desuden blive fremsendt til høring i Handicaprådet, ligesom de tilgrænsende grundejere vil blive orienteret. Jyske Bank opstiller et kunstværk på den del af pladsen, der ejes af Jyske Bank. Kunstværket består af en ca. syv meter høj skulptur af tinbronze. Alle udgifter i forbindelse kunstværket er Silkeborg Kommune uvedkommende. Byggeriet v/ Jyske Bank forventes afleveret i februar 2008, hvorefter byggepladsen ryddes og opbygning af Norups Plads kan påbegyndes fra øst. Efter aftale med Jyske Bank foreslås det, at arbejdet tilrettelægges så hele Norups Plads kan tages officielt i brug i september Det forventes, at arbejdet på pladsen vil ske i etaper, så trafikken kan afvikles over midlertidige veje, så perioder med lukninger af færdselsåren Hostrupsgade nord Vestergade vest begrænses mest muligt. Projektet udbydes i offentlig licitation med prækvalifikation. Detailprojektet er færdigprojekteret og vedlægges som bilag. Økonomiske forhold Anlægsudgifterne er overslagsmæssigt opgjort til kr. eksklusiv arealerhvervelse. Økonomistaben oplyser, at forhøjelse af anlægsbevilling med kr. i udgift og kr. i indtægt (excl. moms) fra kr. til kr. kan gives på bevilling 25 veje med rådighedsbeløb i 2007 på kr. og i 2008 på kr. i udgift og kr. i indtægt indenfor budgettets rammer, hvis det bevilges at nedsætte anlægsbevilling til Nordre Højmarksvej fra Balle Kirkevej til Øster Bordingvej på bevilling 82 Planlægning og byggemodning med kr. fra kr. til kr. i Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, Side 689

16 at detailprojektet tiltrædes, velvidende at der vil kunne forekomme små justeringer blandt andet som følge af drøftelser med handicaprådet. at anlægsbevillingen forhøjes med kr. i udgift og kr. i indtægt til i alt kr. i udgift og kr. i indtægt. Bilag - Åben Detailprojekt Norups plads silkeborg.pdf, dateret Beslutning Teknik- og Forsyningsudvalget den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Ove Sølvsten Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Evald Vestergaard. Side 690

17 276. Godkendelse af overtagelse af Georg Krügers Vej som offentlig vej Sagsnr.: 06/27001 Sagsansvarlig: dr11195 Fraværende: Afbud: Sagens formål Godkendelse af at ca. 350 m af den private fællesvej Georg Krügers Vej optages som offentlig vej. Sagsbeskrivelse Grundejerforeningen Georg Krügers Vej søger i brev af 11. september 2006 om, at den private fællesvej Georg Krügers Vej bliver optaget som offentlig vej. Side 691

18 Side 692 Byrådet

19 De første ca. 100 m af stamvejen Georg Krügers Vej fra Julsøvej mod syd er i dag offentlig vej, mens de efterfølgende ca. 350 m af stamvejen mod syd er privat fællesvej. Driften af den private fællesvej forestås jf. lokalplan nr "Boligområde ved Georg Krügers Vej og Edvard Egebergs Vej" af grundejerforeningen Georg Krügers Vej. Teknisk Afdeling gjorde ved breve af 12. oktober og 7. november 2006 grundejerforeningen opmærksom på, at vejen var blevet besigtiget af medarbejdere ved afdelingen. Der var blevet konstateret visse mangler, som skulle udbedres, før afdelingen ville indstille til Teknik- og Forsyningsudvalget om overtagelse af stamvejen Georg Krügers Vej som offentlig vej. Grundejerforeningen Georg Krügers Vej har den 4. oktober 2007 skrevet, at de af Teknisk Afdeling nævnte mangler nu er udbedret. Teknik- og Miljøafdelingen har konstateret, at manglerne er udbedret. Grundejerforeningen har som begrundelse for ansøgningen gjort opmærksom på, at grundejerforeningens del af Georg Krügers Vej - efter vedtagelsen af lokalplan nr kommer til at servicere ca. 100 husstande. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at de ca. 350 m af stamvejen Georg Krügers Vej, som i dag er privat fællesvej, optages som offentlig vej. Beslutning Teknik- og Forsyningsudvalget den Indstillingen anbefales. Ej til stede: Ove Sølvsten Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 693

20 Ej til stede: Evald Vestergaard. Side 694

21 277. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til flytning af maskinhal til Entreprenørgården, Tietgensvej 5, Silkeborg samt fastsættelse af husleje Sagsnr.: 07/7194 Sagsansvarlig: dr12704 Fraværende: Afbud: Sagens formål Beslutning om flytning af maskinhal fra den tidligere materielgård i Gjern til Entreprenørgården på Tietgensvej, Silkeborg samt godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling med kr. fra kr. til kr. samt fastsættelse af husleje. Sagsbeskrivelse Teknik- og Miljøafdelingen, Entreprenørgården, ønsker at flytte eksisterende maskinhal mod at afholde udgifter til flytning. Ejendomme og Intern Service er p.t. i gang med en ombygning af Entreprenørgården med henblik på, at alle medarbejderne kan samles i løbet af foråret Derefter påregner Entreprenørgården at opsige lejeaftalerne med Økonomiudvalget om de tre øvrige materielgårde, herunder materielgården i Gjern. I forbindelse med ombygningen er der, jf. Økonomiudvalgets sag 155 af den 23. april 2007 om godkendelse af anlægsbevillingen til ombygningen, planlagt opførelse af en tilbygning til en eksisterende maskinhal samt diverse garageanlæg i etape II af ombygningen i Der er i budget 2008 afsat 3,8 mil. kr. hertil. Ved samling af alle aktiviteterne på Entreprenørgården i foråret 2008 får Entreprenørgården brug for disse planlagte bygningsfaciliteter. På materielgården i Gjern er der imidlertid en nyere uopvarmet maskinhal på ca. 640 m 2, som vil kunne dække behovet for førnævnte bygningsfaciliteter, ligesom den med sine mål passer ind i den fremtidige disponering af arealerne på Entreprenørgården og forholdsvis nemt kan demonteres og flyttes til Entreprenørgården. Entreprenørgården er derfor interesseret i at overtage maskinhallen, og forventer at der kan opnås byggetilladelse til maskinhallen. Maskinhallen er jf. lokalplan nr beliggende i delområde 4, som er et natur- og fredskovsområde, der jf. 3 stk. 3.3 i lokalplanen kun må anvendes til disse formål. Da maskinhallen ikke er vist sammen med øvrige eksisterende bygninger i området på bilag 6 i lokalplanen, skal maskinhallen måske fjernes i forbindelse med salg af materielgården og vil kunne overgå til en hensigtsmæssig anvendelse på Entreprenørgården. Entreprenørgården har påbegyndt projekteringen af en plads for forurenet jord. I budget 2008 er der på bevilling 25 Veje afsat 0,8 mil. kr. til etablering af pladsen. Pladsen skal være færdig omkring den 1. marts 2008, så håndteringen af forurenet jord kan foregå på en forsvarlig måde. Placeringen af denne plads afhænger af, om maskinhallen fra Gjern bliver flyttet til Entreprenørgården. Side 695

22 Økonomiske forhold Økonomistaben bemærker, at forhøjelse af anlægsbevilling med kr. fra kr. til kan gives på bevilling 12 kommunale ejendomme med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i budget Samtidig nedskrives budgettet på bevilling 12 med kr., som tilføres kassen i Indstilling Ejendomsstaben bemærker, at prisen for en ny hal i tilsvarende kvalitet skønnes at udgøre ca. 1,35 mil. kr. at udgifter til flytning af hallen skønnes at udgøre ca. 1,1 mil. kr. Derved opnås en besparelse på kr., men i budget 2008 er der afsat 3,81 mil. kr. til tilbygning maskinhal og garageanlæg. Disse anlæg erstattes af hallen fra Gjern at det ikke p.t. er undersøgt, om der findes købere til materielgården eller om der skal ske nedrivning af eksisterende bygninger med henblik på salg af ubebygget areal at Byrådet i mødet den 23. april 2007 principielt har besluttet at materielgården i Gjern m.fl. skal udbydes til salg, når Entreprenørgården på Tietgensvej er udbygget Ejendomsstaben indstiller, at hallen flyttes til Tietgensvej at budgettet til tilbygning maskinhal og garageanlæg Entreprenørgården nedskrives med kr. fra kr. til kr. samt at Byrådet søges om forhøjelse af anlægsbevilling med kr. i 2008 fra til kr. at der opkræves leje hos Entreprenørgården af hallen med 6 % af 1,1 mil. kr. fra ibrugtagningstidspunktet Teknik- og Miljøafdelingen bemærker, at huslejen på hallen er lavere end det værditab der vil opstå på maskinerne ved en udendørs opbevaring. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Side 696

23 Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Evald Vestergaard. Side 697

24 278. Godkendelse af afvikling af Miljøcenter Østjylland I/S Sagsnr.: 05/2734 Sagsansvarlig: dr12579 Fraværende: Afbud: Sagens formål Godkendelse af endelig afvikling af Miljøcenter Østjylland I/S. Sagsbeskrivelse På mødet den 2. oktober 2006 godkendte Sammenlægningsudvalget en afviklingsplan for Miljøcenter Østjylland I/S. Det er opgjort, at Silkeborg Kommune har fået løst opgaver svarende til 1,7 årsværk. Der er virksomhedsoverført en medarbejder svarende til 0,85 årsværk. Egenkapitalen er nu opgjort og som tidligere godkendt fordelt efter hæftelse. Det betyder, at der overføres kr ,38 til Silkeborg Kommune. Økonomiske forhold Økonomistaben foreslår, at der gives bevilling til indtægt på kr. på bevilling 14 Centralfunktioner således at beløbet tilføres kassen. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at Silkeborgs andel af egenkapitalen i det afviklede Miljøcenter Østjylland tilføres kassen. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Side 698

25 Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt, herunder godkendt regnskabet om den endelige fordeling af aktiver og passiver samt den tilhørende revisionsberetning. Leif Lund erklærede sig inhabil. Ej til stede: Evald Vestergaard. Side 699

26 279. Behandling af ansøgning fra Silkeborg Musik & Teaterensemble om tilskud på kr. til produktion og opførelse af musicalen "My Fair Lady" Sagsnr.: 07/49034 Sagsansvarlig: dr00255 Fraværende: Afbud: Sagens formål Behandling af ansøgning fra foreningen Silkeborg Musik- & Teaterensemble der søger om et tilskud på kr. til produktion og opførelse af musicalen My Fair Lady i Jysk Musik & Teatehus i oktober Sagsbeskrivelse Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 11. oktober 2007 at udsætte sagen. Foreningen anfører i ansøgningen: Silkeborg Musik & Teaterensemble har fortsat ambitioner om at lave musikdramatik af høj kvalitet i Silkeborg, og derfor præsenterer foreningen et nyt projekt: My Fair Lady - Silkeborg Med My Fair Lady skabte Fredrick Loewe og Alan Jay Lerner på grundlag af George Bernard Shaws Pygmalion en populær og slidstærk musical. Forestillingen har haft stor succes i udlandet, og er sat op med stor succes adskillige gange i Danmark. Musicalen er historien om blomsterpigen Eliza, der møder det akademiske miljø personificeret i Henry Higgins. Musicalen har begejstret publikum verden over i et halvt århundrede. Historien rummer masser af humor og store optrin i en høj kvalitet. Vi er overbeviste om, at "My Fair Lady" vil blive modtaget med begejstring af publikum i Silkeborg. Musikken er af høj kvalitet, og der er tale om en musical, der præsenterer usædvanligt mange hits, ligesom der er tale om musik i såvel operette som musicalstil. I lighed med Jekyll & Hyde er det en forestilling, der giver mulighed for at præsentere topprofessionelle navne på lige fod med dygtige lokale amatører. Vi tror, at vi med forhåndstilkendegivelser fra Per Pallesen som instruktør og fra Trine Gadeberg som hovedrolleindehaver har sikret os navne, der vil trække et stort publikum samt skabe respekt i den danske teaterverden. Silkeborgopsætningen: 1. Silkeborg Musik og Teaterensemble har hos Nordiska ApS sikret sig rettighederne til at Side 700

27 spille My Fair Lady 12 gange i Silkeborg i efteråret Instruktør: Per Pallesen Hovedrolle: Trine Gadeberg Kapelmester: Henrik Svenning Producer: Niels Kaas Der vil i alt blive ansat 2-3 professionelle sangere + et 10 mands professionelt orkester. Derudover vil der blive benyttet en lang række frivillige såvel på samt uden for scenen. 3. Vi påregner at spille 12 forestillinger i Jysk Musik og Teaterhus. Premieren er sat til den 23. oktober Projektet ventes finansieret via billetindtægter, kommunalt tilskud, samt private sponsorer. På baggrund af erfaringerne med Jekyll & Hyde vil vi søge at benytte os af professionelle kræfter til at varetage salg og marketing. Vi vil denne gang, som det fremgår af det vedlagte budget, lave en mere forsigtig budgettering vedrørende billetsalg. Vi vil i dette projekt arbejde endnu tættere sammen med Jysk Musik & Teaterhus for derved at opnå det bedst mulige resultat. Vi er i gang med indgåelse af en samarbejdsaftale med Jysk Musik & Teaterhus, der indeholder huslejefritagelse i perioden, derfor fremgår huslejen ikke af budgettet. Vi ønsker at bevare den høje kunstneriske kvalitet. Vi håber med dette tiltag at bevise at der i Silkeborg er basis for en scene med professionelle og amatører, der kan skabe forestillinger på et højt kunstnerisk niveau til glæde for publikum. Foreningen har anvendt følgende forudsætninger ved udarbejdelse af det foreløbige budget. Antal forestillinger 12 Billetpriser 320 kr. 280 kr. Forventet belægningsprocent pr. forestilling 58 % svarende til 417 personer Forventet antal betalende personer: 12 forestillinger a 417 personer Katalogsalg Det forventes, at hver 4. køber katalog Pris 30 kr. Hovedsponsorater B-sponsorater C-sponsorater 4 stk. à kr. 20 stk. à kr. 30 stk. à kr. Foreløbigt budget Kroner Side 701

28 Indtægter: Billetsalg Katalogsalg Hovedponsorater B-sponsorater C-sponsorater Tilskud fra musicalsponsor Foreningskontingent Indtægter i alt Udgifter: PR/produktion og markedsføring PR-materiale og markedsføring Annoncering Sponsorpleje Rettigheder, 15 % af billetsalg Scenografi, lyd, lys Rekvisitter, kostumer, sminke Diverse og forudset Husleje (JMT stiller salen vederlagsfrit til 0 rådighed) Personale og administration Instruktion og koreografi Scene, lyd og lys Kor-instruktion og noder Hovedroller, orkester, mindre roller, frisør og sminkør Kørselsgodtgørelse og transport Fortæring og overnatning Forsikring, revisor, advokat Hjemmeside, porto, billetgebyr Lønadministration og sociale omkostninger Udgifter i alt Underskud Ansøgt beløb fra Silkeborg Kommune Overskud Teatersamrådet anbefaler, at der ydes tilskud som ansøgt. Eventuelt at en del af støtten ydes som underskudsdækning. Silkeborg Musik- & Teaterensemble udviste et bemærkelsesværdigt Side 702

29 kulturelt initiativ, da de i foråret 2007 gennemførte opførelse af ensemblets første musical: Jekyll & Hyde. Ved dette arrangement udførte ensemblet den svære kombination, at forene professionelle og amatører på et meget højt kunstnerisk niveau. Stor ros til initiativet til gavn for Silkeborgs kulturelle profil i såvel lokalbefolkningen som i Danmark. At det første spæde forsøg på etableringen af en musical-tradition i byen havde nogle fatale økonomiske konsekvenser, mener vi ikke skal komme det nye projekt til skade, idet vi er af den opfattelse, at ensemblet har den høje kunstneriske ambition, samtidig med at man som beskrevet i ansøgningen - ønsker at professionalisere sig med hensyn til markedsføring og salg af billetter. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at der bevilges en underskudsgaranti på kr. til gennemførelse af musicalprojektet. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Der ydes et tilskud på kr. under forudsætning af, at det beskrevne arrangement afvikles. Leif Lund stemte imod og begærede sagen i Byrådet med følgende begrundelse: Under hensyn til, at der verserer en tilsvarende sag fra Silkeborg hos tilsynsmyndigheden, hvor denne sag, der endnu ikke er afgjort, er taget op af tilsynsmyndigheden af egen drift, begæres udvalgets beslutning forelagt Byrådet i medfør af den kommunale styrelseslovs 23. Det menes ikke at være god forvaltningsmæssig skik, at fortsætte en praksis der nu af egen drift undersøges af tilsynsmyndigheden, før denne har truffet afgørelse. Beslutning Økonomiudvalget den Fremsendes til Byrådets afgørelse, idet Økonomiudvalget bemærker at den verserende sag hos Tilsynsmyndigheden udelukkende drejer sig om ydelse af tilskud efter et arrangements afholdelse. Beslutning Byrådet den Byrådet godkender Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning af Side 703

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 21. november 2007 - kl. 14:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 21. november 2007 - kl. 14:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Beslutningsprotokol 21. november 2007 - kl. 14:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 248. Meddelelser... 483 249. Anmodning om ændring af betegnelsen Silkeborg Bibliotek til Silkeborg

Læs mere

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen Referat af byrådets møde den 24. januar 2006 Beslutningsreferat Byrådet Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Bemærkninger: Fraværende: den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i Bilag A: Orientering om opfølgningen 2008 Afvigelse i forhold til ultimo 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Afvigelse i forhold til ultimo februar 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Finansielle bevillinger

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsordenen...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Resumé af møde mellem

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den 31. maj 20 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden

KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden for Økonomiudvalgets møde den 13. marts 2007 Kl. 15.30 Byrådssalen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Opgørelse af over- /underskud for 2006 for Kerteminde,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 17. februar 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Økonomiudvalget Referat åben Mødedato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.50 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere