Byrådet Beslutningsprotokol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådet Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Beslutningsprotokol 17. december kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Evald Vestergaard

2 Indholdsfortegnelse Side 270. Dialogmøde med borgerne Godkendelse af dagsorden Endelig behandling af lokalplan nr for et centerområde ved Borgergade, Lundsgade og Grøndalsvej, samt tillæg nr. 43 til Kommuneplan for Silkeborg Kommune Godkendelse af Ideer og forslag til vand- og naturplaner Godkendelse af anlægsbevilling til projektering og anlæg af luddoseringsanlæg på Hvinningdal Vandværk Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til realisering af Norups Plads, Silkeborg Godkendelse af overtagelse af Georg Krügers Vej som offentlig vej Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til flytning af maskinhal til Entreprenørgården, Tietgensvej 5, Silkeborg samt fastsættelse af husleje Godkendelse af afvikling af Miljøcenter Østjylland I/S Behandling af ansøgning fra Silkeborg Musik & Teaterensemble om tilskud på kr. til produktion og opførelse af musicalen "My Fair Lady" Godkendelse af forslag til ny skolestruktur for Silkeborg Kommune, gældende fra skoleåret 2008 / Godkendelse af Skolepolitik Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til udvidelse og modernisering af Hvinningdalskolen Godkendelse af projekteringsbevilling til udarbejdelse af moderniseringsplan for folkeskolerne i Silkeborg Kommune Endelig godkendelse af ny politik på ældreområdet Genoptaget sag. Endelig godkendelse af ny struktur på ældreområdet Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2007 herunder overførsel af ikke frigivne rådighedsbeløb Godkendelse af anlægsbevilling til IT-overtagelse af tidligere amtsinstitutioner

3 289. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling inden for IT-området i 2007 og Godkendelse af forhøjelse af bevilling til renovering af varmeanlægget på Silkeborg Rådhus Beboerønske om salg af almene boliger i Silkeborg Boligselskabs afdeling 9, Lindevænget Godkendelse af Servicestrategi samt Udbudspolitik Godkendelse af Silkeborg Kommunes Landdistriktspolitik med henblik på høring Lukket - Rykning af pantebrev Lukket - Ejendomssag Lukket - Ejendomssag Lukket - Ejendomssag Lukket - Ejendomssag Lukket - Ejendomssag Lukket - Ejendomssag Underskrifter

4 270. Dialogmøde med borgerne Sagsnr.: 07/1251 Sagsansvarlig: dr00155 Fraværende: Afbud: Sagens formål Afholdelse af dialogmøde med borgerne. Beslutning Byrådet den Finn Herlev, B-94, orienterede om aktiviteterne på Silkeborg Stadion i anledning af de nye stadionplaner Pia Jensen, Fårvang, kommenterede forslag til flytning af specialklasseelever fra Fårvang Skole til Ans Skole Ole Lillelund, Voel, kommenterede forslag om flytning af 7. klasse fra Voel Skole Lisbeth Dalsgaard, Sjørslev, kommenterede forslag om flytning af 7. klasse fra Sjørslev og Vinderslev Skole Ej til stede: Evald Vestergaard. Side 678

5 271. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagsansvarlig: Fraværende: Afbud: dr00155 Beslutning Byrådet den Dagsordenen godkendt. Ej til stede: Evald Vestergaard. Side 679

6 272. Endelig behandling af lokalplan nr for et centerområde ved Borgergade, Lundsgade og Grøndalsvej, samt tillæg nr. 43 til Kommuneplan for Silkeborg Kommune Sagsnr.: 07/29036 Sagsansvarlig: dr14120 Fraværende: Afbud: Sagens formål Behandling af indsigelser til forslag til lokalplan for et centerområde ved Borgergade, Lundsgade og Grøndalsvej, samt tillæg nr. 43 til Kommuneplan for Silkeborg Kommune med henblik på endelig vedtagelse. Sagsbeskrivelse Silkeborg Byråd godkendte den 27. august 2007 ovennævnte forslag til lokalplan og tillæg nr. 43 til Kommuneplan for Silkeborg Kommune Forslag til lokalplan og tillæg til Kommuneplan for Silkeborg Kommune har efterfølgende været fremlagt i 8 uger fra den 15. september 2007 til den 11. november Side 680

7 Der er modtaget en indsigelse fra Poul Erik Michaelsen, Lundsgade 4, 8600 Silkeborg. Miljøcenter Århus oplyser i mail af den 16. november 2007, at man ingen indvendinger har mod endelig vedtagelse af lokalplanforslaget og det tilhørende tillæg til Kommuneplan for Silkeborg Kommune I vedhæftede notat af den 15. november 2007 har Teknik- og Miljøafdelingen redegjort for hovedindholdet i indsigelsen, samt for afdelingens bemærkninger. Teknik- og Miljøafdelingen anbefaler, som følge af den indkomne indsigelse, at lokalplanen tilrettes på flg. punkt: 8.6 rettes til: Der skal etableres hegn i skel til naboejendommene mod vest. Hegning mod vej, parkeringsarealer og naboskel skal fremtræde som mur eller levende hegn. Det bemærkes herudover, at der ikke er indkommet bemærkninger til Byrådets beslutning om, at lokalplanen ikke har givet anledning til udarbejdelse af miljøvurdering. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at forslag til lokalplan og tillæg nr. 43 til Kommuneplan for Silkeborg Kommune fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på endelig vedtagelse med ovennævnte ændringer. Bilag - Åben Kopi af indsigelse - Åben Notat af Beslutning Plan- og Miljøudvalget den Indstillingen anbefales. Fraværende : Jørn Rye Rasmussen Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Side 681

8 Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Evald Vestergaard. Side 682

9 273. Godkendelse af Ideer og forslag til vand- og naturplaner Sagsnr.: 07/40634 Sagsansvarlig: dr29026 Fraværende: Afbud: Sagens formål Godkendelse af ideer og forslag til statens vand- og naturplaner. Sagsbeskrivelse Miljøministeriet har igangsat en idefase som oplæg til udarbejdelse af vand- og naturplaner i Danmark. Det er miljøcentrene, der står for den praktiske udarbejdelse af planerne i et tæt samarbejde med kommunerne og med bidrag fra interesseorganisationer og borgere. Planerne er et led i EU s indsats for at sikre og forbedre natur- og miljøtilstanden i hele Europa. Miljøministeriet skal derfor udarbejde: Vandplaner, som skal sikre en god økologisk tilstand for grundvand, vandløb, søer og fjorde, og Naturplaner, som skal bevare og genoprette vores internationale naturområder (Natura 2000 områder). I Danmark er lovgrundlaget for vand- og naturplanerne beskrevet i Miljømålsloven fra 2003, der udmønter EU s vandrammedirektiv, habitatdirektiv og fuglebeskyttelsesdirektiv. Vand- og naturplanerne skal være klar ved udgangen af 2009, og kommunerne skal med udgangspunkt heri udarbejde de konkrete handleplaner i Inden vand- og naturplanerne bliver endeligt udformet, efterlyser Miljøcentrene ideer og forslag til planerne, og det er denne idefase, der forløber i 2. halvår Sidste frist for at indsende forslag til idefasen er den 22. december Alle borgere, kommuner, regioner og organisationer opfordres til at komme med ideer og forslag. Miljøcentrene efterlyser især svar på følgende spørgsmål: 1. Har I forslag til projekter eller aktiviteter som kan forbedre vand- og naturområderne? 2. Kender I til påvirkninger af vandområderne eller trusler mod naturområderne? 3. Hvad mener I er vigtigst at sikre og forbedre? 4. Hvor kunne det være vanskeligt at opfylde miljømålene for vandområderne, selv om der gøres en stor indsats? Vand- og naturplanerne tager udgangspunkt i de basisanalyser, som amterne har gennemført. Basisanalyserne omfatter dels en kortlægning af vand- og naturområderne og deres tilstand og dels en vurdering af risici og trusler imod dem. Side 683

10 Sagens hidtidige forløb Plan- og Miljøudvalget drøftede på sit møde den 5. november 2007 et oplæg fra Teknik- og Miljøafdelingen med ideer og forslag til vand- og naturplanerne. Udvalget godkendte, at afdelingen arbejdede videre med oplægget. PMU havde desuden flere ideer og forslag, som afdelingen har indarbejdet i vedlagte notater om henholdsvis vandplaner og naturplaner. Gudenåkomitéen, som består af de 7 kommuner med størst andel af oplandet til Gudenåen og Randers Fjord, har på sit møde den 26. oktober 2007 behandlet "Forslag til Gudenåkomitéens bemærkninger til vand- og naturplanlægningen", vedlagt et baggrundsnotat udarbejdet af komitéens teknikergruppe. Gudenåkomitéen vedtog på mødet at anbefale byrådene i medlemskommunerne at godkende forslaget med enkelte ændringer med henblik på at fremsende det til Miljøministeriet som et selvstændigt bidrag fra komitéen i idéfasen. Gudenåkomitéen holdt den 12. november 2007 møde med alle 13 kommuner i oplandet til Gudenåen med anbefaling til kommunerne om at tilslutte sig Gudenåkomitéens anbefaling. Økonomiske forhold Det er indtil videre uafklaret, hvordan gennemførelsen af vand- og naturplanerne skal finansieres. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at vedlagte forslag med ideer og forslag til henholdsvis vandplaner og naturplaner godkendes, at vedlagte forslag fra Gudenåkomitéen tiltrædes, og at notaterne fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse med henblik på fremsendelse til Miljøministeriet inden 22. december Bilag - Åben - Åben Baggrundsnotat til Gudenåkomitéens bidrag til idéfasen for statens vandog naturplaner Forslag til Gudenåkomitéens bidrag til idéfasen for statens vand- og naturplaner - Åben Forslag til Silkeborg Kommunes bidrag til idefasen for statens naturplaner - Åben Forslag til Silkeborg Kommunes bidrag til idefasen for statens vandplaner - Åben Oversigt over målsatte søer i Silkeborg Kommune Beslutning Plan- og Miljøudvalget den Indstillingen anbefales. Side 684

11 Fraværende : Jørn Rye Rasmussen Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Evald Vestergaard. Side 685

12 274. Godkendelse af anlægsbevilling til projektering og anlæg af luddoseringsanlæg på Hvinningdal Vandværk Sagsnr.: 07/56943 Sagsansvarlig: dr10258 Fraværende: Afbud: Sagens formål Godkendelse af bevilling af tidligere overført ikke frigivet rådighedsbeløb på kr. til projektering og installering af luddoseringsanlæg i forbehandlingsbygningen på Hvinningdal Vandværk. Sagsbeskrivelse Silkeborg Vandforsyning har i juli 2005 fået midlertidig tilladelse til at forbedre vandbehandlingen ved benyttelse af lud (natriumhydroxid) i stedet for kalk. I den efterfølgende periode er der gennemført forsøg med luddosering efter fire forskellige principper med midlertidige anlæg. Forsøgene har dokumenteret en væsentlig forbedret vandbehandling med hensyn til fjernelse af jern og neutralisering af aggressiv CO 2. Desuden har ændringen medført en fjernelse af ulemperne ved den tidligere benyttede kalktilsætning, idet tilstopning af filtre undgås og afsætninger i installationer og ledninger reduceres væsentligt. I forsøgsperioden er natronludopløsningen opbevaret i mindre palletanke af plast på ca. 1 m 3. Vandbehandlingen med lud skal nu gøres permanent ved anbringelse af større ståltanke i det tidligere reaktionsbassin i forbehandlingsbygningens kælder, hvilket nødvendiggør ændringer af bygningens jernbetondæk mv. Økonomiske forhold Vandforsyningen har indhentet 2 underhåndsbud på rådgivning - fra Orbicon og Envidan - som omfatter projekt, arbejdsbeskrivelser, permanent myndighedsgodkendelse, arbejdsmiljøgodkendelse, arbejdsbeskrivelser for bygningsændringer og tekniske installationer, tilsyn og udbudsdokument for ludindkøb. Orbicon har givet det billigste tilbud. Det vurderes at den samlede overslagsmæssige anlægsudgift for gennemførelse af projektet i alt vil andrage kr. Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på kr. kan gives på bevilling 21 Forsyningsvirksomheder med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i Side 686

13 Indstilling Forsyningschefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om at projekt for vandbehandling med permanent luddosering gennemføres at rådgiveropgaven overdrages Orbicon at der gives anlægsbevilling på kr. Beslutning Teknik- og Forsyningsudvalget den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Ove Sølvsten Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Evald Vestergaard. Side 687

14 275. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til realisering af Norups Plads, Silkeborg Sagsnr.: 06/26319 Sagsansvarlig: dr19004 Fraværende: Afbud: Sagens formål Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til realisering af Norups Plads. Bevillingen ønskes forhøjet med kr. i udgift og kr. i indtægt til i alt kr. i udgift og kr. i indtægt. Sagsbeskrivelse Byrådet besluttede den 26. februar 2007 at give en anlægsbevilling på kr. til detailprojektering af Norups Plads. Byrådet besluttede den 24. september 2007 at ekspropriere de nødvendige arealer til Norups Plads fra Vestergade 32 og Vestergade 34, samt at fastsættelse af erstatningernes størrelse tilsendes Taksationskommissionen, idet der ikke er opnået enighed om erstatningen mellem Silkeborg Kommune og ejerne af Vestergade 32 og Vestergade 34. Teknik- og Forsyningsudvalget godkendte den 25. september 2007, at der kunne arbejdes videre med detailprojekteringen af Norups Plads, samt at der vælges koksgrå beton på kørebanearealerne og granitfliser på cykelsti og gangarealer. Side 688

15 Den valgte granit brydes og produceres i Indien af firmaet Archean Granites. Firmaet er ifølge den danske leverandør Bent Vangsøe Natursten en moderne producent med nye fabriksanlæg. Ved ordreafgivelsen vil Silkeborg Kommune stille krav om, at der i produktionen ikke er involveret børnearbejde. Samt at arbejdet udføres tilfredsstillende i forhold til gældende regler i Indien ved stenbruddet, på fabrikken og på huggepladsen, herunder blandt andet at arbejderne i granitproduktionen skal benytte åndedrætsværn og påkrævet arbejdspåklædning. På baggrund af det detailprojekt Teknik- og Miljøafdelingen har udarbejdet for Norups Plads er der lavet et overslag for det samlede projekt på kr. eksklusiv arealerhvervelse. Efter aftale med Jyske Bank forventes en indtægt på kr., idet Silkeborg Kommune står for anlæg af pladsen også på den del Jyske Bank ejer. Projektet er udarbejdet i samråd med en ekstern rådgiver vedrørende belægningsopbygningen, en ekstern rådgiver vedrørende den æstetiske del samt repræsentanter for Jyske Bank. Projektet er godkendt af Midt- og Vestjyllands Politi og vil desuden blive fremsendt til høring i Handicaprådet, ligesom de tilgrænsende grundejere vil blive orienteret. Jyske Bank opstiller et kunstværk på den del af pladsen, der ejes af Jyske Bank. Kunstværket består af en ca. syv meter høj skulptur af tinbronze. Alle udgifter i forbindelse kunstværket er Silkeborg Kommune uvedkommende. Byggeriet v/ Jyske Bank forventes afleveret i februar 2008, hvorefter byggepladsen ryddes og opbygning af Norups Plads kan påbegyndes fra øst. Efter aftale med Jyske Bank foreslås det, at arbejdet tilrettelægges så hele Norups Plads kan tages officielt i brug i september Det forventes, at arbejdet på pladsen vil ske i etaper, så trafikken kan afvikles over midlertidige veje, så perioder med lukninger af færdselsåren Hostrupsgade nord Vestergade vest begrænses mest muligt. Projektet udbydes i offentlig licitation med prækvalifikation. Detailprojektet er færdigprojekteret og vedlægges som bilag. Økonomiske forhold Anlægsudgifterne er overslagsmæssigt opgjort til kr. eksklusiv arealerhvervelse. Økonomistaben oplyser, at forhøjelse af anlægsbevilling med kr. i udgift og kr. i indtægt (excl. moms) fra kr. til kr. kan gives på bevilling 25 veje med rådighedsbeløb i 2007 på kr. og i 2008 på kr. i udgift og kr. i indtægt indenfor budgettets rammer, hvis det bevilges at nedsætte anlægsbevilling til Nordre Højmarksvej fra Balle Kirkevej til Øster Bordingvej på bevilling 82 Planlægning og byggemodning med kr. fra kr. til kr. i Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, Side 689

16 at detailprojektet tiltrædes, velvidende at der vil kunne forekomme små justeringer blandt andet som følge af drøftelser med handicaprådet. at anlægsbevillingen forhøjes med kr. i udgift og kr. i indtægt til i alt kr. i udgift og kr. i indtægt. Bilag - Åben Detailprojekt Norups plads silkeborg.pdf, dateret Beslutning Teknik- og Forsyningsudvalget den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Ove Sølvsten Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Evald Vestergaard. Side 690

17 276. Godkendelse af overtagelse af Georg Krügers Vej som offentlig vej Sagsnr.: 06/27001 Sagsansvarlig: dr11195 Fraværende: Afbud: Sagens formål Godkendelse af at ca. 350 m af den private fællesvej Georg Krügers Vej optages som offentlig vej. Sagsbeskrivelse Grundejerforeningen Georg Krügers Vej søger i brev af 11. september 2006 om, at den private fællesvej Georg Krügers Vej bliver optaget som offentlig vej. Side 691

18 Side 692 Byrådet

19 De første ca. 100 m af stamvejen Georg Krügers Vej fra Julsøvej mod syd er i dag offentlig vej, mens de efterfølgende ca. 350 m af stamvejen mod syd er privat fællesvej. Driften af den private fællesvej forestås jf. lokalplan nr "Boligområde ved Georg Krügers Vej og Edvard Egebergs Vej" af grundejerforeningen Georg Krügers Vej. Teknisk Afdeling gjorde ved breve af 12. oktober og 7. november 2006 grundejerforeningen opmærksom på, at vejen var blevet besigtiget af medarbejdere ved afdelingen. Der var blevet konstateret visse mangler, som skulle udbedres, før afdelingen ville indstille til Teknik- og Forsyningsudvalget om overtagelse af stamvejen Georg Krügers Vej som offentlig vej. Grundejerforeningen Georg Krügers Vej har den 4. oktober 2007 skrevet, at de af Teknisk Afdeling nævnte mangler nu er udbedret. Teknik- og Miljøafdelingen har konstateret, at manglerne er udbedret. Grundejerforeningen har som begrundelse for ansøgningen gjort opmærksom på, at grundejerforeningens del af Georg Krügers Vej - efter vedtagelsen af lokalplan nr kommer til at servicere ca. 100 husstande. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at de ca. 350 m af stamvejen Georg Krügers Vej, som i dag er privat fællesvej, optages som offentlig vej. Beslutning Teknik- og Forsyningsudvalget den Indstillingen anbefales. Ej til stede: Ove Sølvsten Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 693

20 Ej til stede: Evald Vestergaard. Side 694

21 277. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til flytning af maskinhal til Entreprenørgården, Tietgensvej 5, Silkeborg samt fastsættelse af husleje Sagsnr.: 07/7194 Sagsansvarlig: dr12704 Fraværende: Afbud: Sagens formål Beslutning om flytning af maskinhal fra den tidligere materielgård i Gjern til Entreprenørgården på Tietgensvej, Silkeborg samt godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling med kr. fra kr. til kr. samt fastsættelse af husleje. Sagsbeskrivelse Teknik- og Miljøafdelingen, Entreprenørgården, ønsker at flytte eksisterende maskinhal mod at afholde udgifter til flytning. Ejendomme og Intern Service er p.t. i gang med en ombygning af Entreprenørgården med henblik på, at alle medarbejderne kan samles i løbet af foråret Derefter påregner Entreprenørgården at opsige lejeaftalerne med Økonomiudvalget om de tre øvrige materielgårde, herunder materielgården i Gjern. I forbindelse med ombygningen er der, jf. Økonomiudvalgets sag 155 af den 23. april 2007 om godkendelse af anlægsbevillingen til ombygningen, planlagt opførelse af en tilbygning til en eksisterende maskinhal samt diverse garageanlæg i etape II af ombygningen i Der er i budget 2008 afsat 3,8 mil. kr. hertil. Ved samling af alle aktiviteterne på Entreprenørgården i foråret 2008 får Entreprenørgården brug for disse planlagte bygningsfaciliteter. På materielgården i Gjern er der imidlertid en nyere uopvarmet maskinhal på ca. 640 m 2, som vil kunne dække behovet for førnævnte bygningsfaciliteter, ligesom den med sine mål passer ind i den fremtidige disponering af arealerne på Entreprenørgården og forholdsvis nemt kan demonteres og flyttes til Entreprenørgården. Entreprenørgården er derfor interesseret i at overtage maskinhallen, og forventer at der kan opnås byggetilladelse til maskinhallen. Maskinhallen er jf. lokalplan nr beliggende i delområde 4, som er et natur- og fredskovsområde, der jf. 3 stk. 3.3 i lokalplanen kun må anvendes til disse formål. Da maskinhallen ikke er vist sammen med øvrige eksisterende bygninger i området på bilag 6 i lokalplanen, skal maskinhallen måske fjernes i forbindelse med salg af materielgården og vil kunne overgå til en hensigtsmæssig anvendelse på Entreprenørgården. Entreprenørgården har påbegyndt projekteringen af en plads for forurenet jord. I budget 2008 er der på bevilling 25 Veje afsat 0,8 mil. kr. til etablering af pladsen. Pladsen skal være færdig omkring den 1. marts 2008, så håndteringen af forurenet jord kan foregå på en forsvarlig måde. Placeringen af denne plads afhænger af, om maskinhallen fra Gjern bliver flyttet til Entreprenørgården. Side 695

22 Økonomiske forhold Økonomistaben bemærker, at forhøjelse af anlægsbevilling med kr. fra kr. til kan gives på bevilling 12 kommunale ejendomme med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i budget Samtidig nedskrives budgettet på bevilling 12 med kr., som tilføres kassen i Indstilling Ejendomsstaben bemærker, at prisen for en ny hal i tilsvarende kvalitet skønnes at udgøre ca. 1,35 mil. kr. at udgifter til flytning af hallen skønnes at udgøre ca. 1,1 mil. kr. Derved opnås en besparelse på kr., men i budget 2008 er der afsat 3,81 mil. kr. til tilbygning maskinhal og garageanlæg. Disse anlæg erstattes af hallen fra Gjern at det ikke p.t. er undersøgt, om der findes købere til materielgården eller om der skal ske nedrivning af eksisterende bygninger med henblik på salg af ubebygget areal at Byrådet i mødet den 23. april 2007 principielt har besluttet at materielgården i Gjern m.fl. skal udbydes til salg, når Entreprenørgården på Tietgensvej er udbygget Ejendomsstaben indstiller, at hallen flyttes til Tietgensvej at budgettet til tilbygning maskinhal og garageanlæg Entreprenørgården nedskrives med kr. fra kr. til kr. samt at Byrådet søges om forhøjelse af anlægsbevilling med kr. i 2008 fra til kr. at der opkræves leje hos Entreprenørgården af hallen med 6 % af 1,1 mil. kr. fra ibrugtagningstidspunktet Teknik- og Miljøafdelingen bemærker, at huslejen på hallen er lavere end det værditab der vil opstå på maskinerne ved en udendørs opbevaring. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Side 696

23 Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Evald Vestergaard. Side 697

24 278. Godkendelse af afvikling af Miljøcenter Østjylland I/S Sagsnr.: 05/2734 Sagsansvarlig: dr12579 Fraværende: Afbud: Sagens formål Godkendelse af endelig afvikling af Miljøcenter Østjylland I/S. Sagsbeskrivelse På mødet den 2. oktober 2006 godkendte Sammenlægningsudvalget en afviklingsplan for Miljøcenter Østjylland I/S. Det er opgjort, at Silkeborg Kommune har fået løst opgaver svarende til 1,7 årsværk. Der er virksomhedsoverført en medarbejder svarende til 0,85 årsværk. Egenkapitalen er nu opgjort og som tidligere godkendt fordelt efter hæftelse. Det betyder, at der overføres kr ,38 til Silkeborg Kommune. Økonomiske forhold Økonomistaben foreslår, at der gives bevilling til indtægt på kr. på bevilling 14 Centralfunktioner således at beløbet tilføres kassen. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at Silkeborgs andel af egenkapitalen i det afviklede Miljøcenter Østjylland tilføres kassen. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Side 698

25 Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt, herunder godkendt regnskabet om den endelige fordeling af aktiver og passiver samt den tilhørende revisionsberetning. Leif Lund erklærede sig inhabil. Ej til stede: Evald Vestergaard. Side 699

26 279. Behandling af ansøgning fra Silkeborg Musik & Teaterensemble om tilskud på kr. til produktion og opførelse af musicalen "My Fair Lady" Sagsnr.: 07/49034 Sagsansvarlig: dr00255 Fraværende: Afbud: Sagens formål Behandling af ansøgning fra foreningen Silkeborg Musik- & Teaterensemble der søger om et tilskud på kr. til produktion og opførelse af musicalen My Fair Lady i Jysk Musik & Teatehus i oktober Sagsbeskrivelse Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 11. oktober 2007 at udsætte sagen. Foreningen anfører i ansøgningen: Silkeborg Musik & Teaterensemble har fortsat ambitioner om at lave musikdramatik af høj kvalitet i Silkeborg, og derfor præsenterer foreningen et nyt projekt: My Fair Lady - Silkeborg Med My Fair Lady skabte Fredrick Loewe og Alan Jay Lerner på grundlag af George Bernard Shaws Pygmalion en populær og slidstærk musical. Forestillingen har haft stor succes i udlandet, og er sat op med stor succes adskillige gange i Danmark. Musicalen er historien om blomsterpigen Eliza, der møder det akademiske miljø personificeret i Henry Higgins. Musicalen har begejstret publikum verden over i et halvt århundrede. Historien rummer masser af humor og store optrin i en høj kvalitet. Vi er overbeviste om, at "My Fair Lady" vil blive modtaget med begejstring af publikum i Silkeborg. Musikken er af høj kvalitet, og der er tale om en musical, der præsenterer usædvanligt mange hits, ligesom der er tale om musik i såvel operette som musicalstil. I lighed med Jekyll & Hyde er det en forestilling, der giver mulighed for at præsentere topprofessionelle navne på lige fod med dygtige lokale amatører. Vi tror, at vi med forhåndstilkendegivelser fra Per Pallesen som instruktør og fra Trine Gadeberg som hovedrolleindehaver har sikret os navne, der vil trække et stort publikum samt skabe respekt i den danske teaterverden. Silkeborgopsætningen: 1. Silkeborg Musik og Teaterensemble har hos Nordiska ApS sikret sig rettighederne til at Side 700

27 spille My Fair Lady 12 gange i Silkeborg i efteråret Instruktør: Per Pallesen Hovedrolle: Trine Gadeberg Kapelmester: Henrik Svenning Producer: Niels Kaas Der vil i alt blive ansat 2-3 professionelle sangere + et 10 mands professionelt orkester. Derudover vil der blive benyttet en lang række frivillige såvel på samt uden for scenen. 3. Vi påregner at spille 12 forestillinger i Jysk Musik og Teaterhus. Premieren er sat til den 23. oktober Projektet ventes finansieret via billetindtægter, kommunalt tilskud, samt private sponsorer. På baggrund af erfaringerne med Jekyll & Hyde vil vi søge at benytte os af professionelle kræfter til at varetage salg og marketing. Vi vil denne gang, som det fremgår af det vedlagte budget, lave en mere forsigtig budgettering vedrørende billetsalg. Vi vil i dette projekt arbejde endnu tættere sammen med Jysk Musik & Teaterhus for derved at opnå det bedst mulige resultat. Vi er i gang med indgåelse af en samarbejdsaftale med Jysk Musik & Teaterhus, der indeholder huslejefritagelse i perioden, derfor fremgår huslejen ikke af budgettet. Vi ønsker at bevare den høje kunstneriske kvalitet. Vi håber med dette tiltag at bevise at der i Silkeborg er basis for en scene med professionelle og amatører, der kan skabe forestillinger på et højt kunstnerisk niveau til glæde for publikum. Foreningen har anvendt følgende forudsætninger ved udarbejdelse af det foreløbige budget. Antal forestillinger 12 Billetpriser 320 kr. 280 kr. Forventet belægningsprocent pr. forestilling 58 % svarende til 417 personer Forventet antal betalende personer: 12 forestillinger a 417 personer Katalogsalg Det forventes, at hver 4. køber katalog Pris 30 kr. Hovedsponsorater B-sponsorater C-sponsorater 4 stk. à kr. 20 stk. à kr. 30 stk. à kr. Foreløbigt budget Kroner Side 701

28 Indtægter: Billetsalg Katalogsalg Hovedponsorater B-sponsorater C-sponsorater Tilskud fra musicalsponsor Foreningskontingent Indtægter i alt Udgifter: PR/produktion og markedsføring PR-materiale og markedsføring Annoncering Sponsorpleje Rettigheder, 15 % af billetsalg Scenografi, lyd, lys Rekvisitter, kostumer, sminke Diverse og forudset Husleje (JMT stiller salen vederlagsfrit til 0 rådighed) Personale og administration Instruktion og koreografi Scene, lyd og lys Kor-instruktion og noder Hovedroller, orkester, mindre roller, frisør og sminkør Kørselsgodtgørelse og transport Fortæring og overnatning Forsikring, revisor, advokat Hjemmeside, porto, billetgebyr Lønadministration og sociale omkostninger Udgifter i alt Underskud Ansøgt beløb fra Silkeborg Kommune Overskud Teatersamrådet anbefaler, at der ydes tilskud som ansøgt. Eventuelt at en del af støtten ydes som underskudsdækning. Silkeborg Musik- & Teaterensemble udviste et bemærkelsesværdigt Side 702

29 kulturelt initiativ, da de i foråret 2007 gennemførte opførelse af ensemblets første musical: Jekyll & Hyde. Ved dette arrangement udførte ensemblet den svære kombination, at forene professionelle og amatører på et meget højt kunstnerisk niveau. Stor ros til initiativet til gavn for Silkeborgs kulturelle profil i såvel lokalbefolkningen som i Danmark. At det første spæde forsøg på etableringen af en musical-tradition i byen havde nogle fatale økonomiske konsekvenser, mener vi ikke skal komme det nye projekt til skade, idet vi er af den opfattelse, at ensemblet har den høje kunstneriske ambition, samtidig med at man som beskrevet i ansøgningen - ønsker at professionalisere sig med hensyn til markedsføring og salg af billetter. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at der bevilges en underskudsgaranti på kr. til gennemførelse af musicalprojektet. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Der ydes et tilskud på kr. under forudsætning af, at det beskrevne arrangement afvikles. Leif Lund stemte imod og begærede sagen i Byrådet med følgende begrundelse: Under hensyn til, at der verserer en tilsvarende sag fra Silkeborg hos tilsynsmyndigheden, hvor denne sag, der endnu ikke er afgjort, er taget op af tilsynsmyndigheden af egen drift, begæres udvalgets beslutning forelagt Byrådet i medfør af den kommunale styrelseslovs 23. Det menes ikke at være god forvaltningsmæssig skik, at fortsætte en praksis der nu af egen drift undersøges af tilsynsmyndigheden, før denne har truffet afgørelse. Beslutning Økonomiudvalget den Fremsendes til Byrådets afgørelse, idet Økonomiudvalget bemærker at den verserende sag hos Tilsynsmyndigheden udelukkende drejer sig om ydelse af tilskud efter et arrangements afholdelse. Beslutning Byrådet den Byrådet godkender Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning af Side 703

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 23. Godkendelse af dagsorden 43 24. Til orientering 44 25. Midtvejsevaluering

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune

Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune Dagsordenpunkt Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune Sagsbehandler: Dr16610 Sags-ID: EMN-2015-01327 Resume Den 11 april 2016 er der tiltrådt en bred politisk aftale om den fremtidige

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Finansielle tilskud (B1) Pantebreve (B2) Langfristede tilgodehavender (B)

Finansielle tilskud (B1) Pantebreve (B2) Langfristede tilgodehavender (B) Notat Bilag 2 Den 30. juli 2006 Nøgletalsbegreberne overskud og finansiel egenkapital Den overordnede økonomistyring i Århus Kommune er baseret på udviklingen i to centrale nøgletal: Over-/underskud på

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Beslutningsprotokol 21-12-2015 12:00 Mødelokale C226, Silkeborg Rådhus Afbud fra: Anders Kaysen. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse

Indstilling. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. november 2006 Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse af

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn- og Ungeudvalget 8. august 2006 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 8. august 2006 kl. 17.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00.

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Der indgås mellem partierne Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6.

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6. Pkt. 162 Salg af parcelhusgrunde Sagsnr. 187540 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal træffes beslutning om minimumspriser på parcelhusgrundene i Jernaldergården m.v. og meddeles bevilling til tilslutningsbidrag

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail:  Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl. Teknik- og Miljøudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

budgetopfølgningen fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse.

budgetopfølgningen fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse. Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 8) Virksomhedsbesøg hos Falck i Ballerup Udvalget har besluttet besøge lokale virksomheder, og Falck er en virksomhed

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 05.11.2012 kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 290. Ansøgninger fra Jubilæumskomiteen... 3 291. Oprettelse af den

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 35 Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet, at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune Notat Emne: Proces for Højbjerg Bibliotek Til: Kulturudvalget den Kopi til: Forslag til proces for Højbjerg Bibliotek Side 1 af 5 KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune 1.

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

3. budgetopfølgning 2012 - Tillægsbevillinger

3. budgetopfølgning 2012 - Tillægsbevillinger 3. budgetopfølgning 2012 - Tillægsbevillinger Total Drift - serviceudgifter Økonomiudvalget -1.545,0-12.379,3 2.629,7 2.620,7 770,0 Administration og tværgående -695,0-12.379,3 2.629,7 2.620,7 770,0 Politisk

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. december 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:45 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Indholdsfortegnelse 113. Formanden orienterer 189 114. Orientering fra administrationen 190 115.

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol. 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol. 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Beslutningsprotokol 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 334. Godkendelse af dagsorden... 773 335. Behandling af ansøgning om fritagelse for betaling af kommunal

Læs mere