Byrådet Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådet Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Beslutningsprotokol 17. december kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Evald Vestergaard

2 Indholdsfortegnelse Side 270. Dialogmøde med borgerne Godkendelse af dagsorden Endelig behandling af lokalplan nr for et centerområde ved Borgergade, Lundsgade og Grøndalsvej, samt tillæg nr. 43 til Kommuneplan for Silkeborg Kommune Godkendelse af Ideer og forslag til vand- og naturplaner Godkendelse af anlægsbevilling til projektering og anlæg af luddoseringsanlæg på Hvinningdal Vandværk Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til realisering af Norups Plads, Silkeborg Godkendelse af overtagelse af Georg Krügers Vej som offentlig vej Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til flytning af maskinhal til Entreprenørgården, Tietgensvej 5, Silkeborg samt fastsættelse af husleje Godkendelse af afvikling af Miljøcenter Østjylland I/S Behandling af ansøgning fra Silkeborg Musik & Teaterensemble om tilskud på kr. til produktion og opførelse af musicalen "My Fair Lady" Godkendelse af forslag til ny skolestruktur for Silkeborg Kommune, gældende fra skoleåret 2008 / Godkendelse af Skolepolitik Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til udvidelse og modernisering af Hvinningdalskolen Godkendelse af projekteringsbevilling til udarbejdelse af moderniseringsplan for folkeskolerne i Silkeborg Kommune Endelig godkendelse af ny politik på ældreområdet Genoptaget sag. Endelig godkendelse af ny struktur på ældreområdet Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2007 herunder overførsel af ikke frigivne rådighedsbeløb Godkendelse af anlægsbevilling til IT-overtagelse af tidligere amtsinstitutioner

3 289. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling inden for IT-området i 2007 og Godkendelse af forhøjelse af bevilling til renovering af varmeanlægget på Silkeborg Rådhus Beboerønske om salg af almene boliger i Silkeborg Boligselskabs afdeling 9, Lindevænget Godkendelse af Servicestrategi samt Udbudspolitik Godkendelse af Silkeborg Kommunes Landdistriktspolitik med henblik på høring Lukket - Rykning af pantebrev Lukket - Ejendomssag Lukket - Ejendomssag Lukket - Ejendomssag Lukket - Ejendomssag Lukket - Ejendomssag Lukket - Ejendomssag Underskrifter

4 270. Dialogmøde med borgerne Sagsnr.: 07/1251 Sagsansvarlig: dr00155 Fraværende: Afbud: Sagens formål Afholdelse af dialogmøde med borgerne. Beslutning Byrådet den Finn Herlev, B-94, orienterede om aktiviteterne på Silkeborg Stadion i anledning af de nye stadionplaner Pia Jensen, Fårvang, kommenterede forslag til flytning af specialklasseelever fra Fårvang Skole til Ans Skole Ole Lillelund, Voel, kommenterede forslag om flytning af 7. klasse fra Voel Skole Lisbeth Dalsgaard, Sjørslev, kommenterede forslag om flytning af 7. klasse fra Sjørslev og Vinderslev Skole Ej til stede: Evald Vestergaard. Side 678

5 271. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagsansvarlig: Fraværende: Afbud: dr00155 Beslutning Byrådet den Dagsordenen godkendt. Ej til stede: Evald Vestergaard. Side 679

6 272. Endelig behandling af lokalplan nr for et centerområde ved Borgergade, Lundsgade og Grøndalsvej, samt tillæg nr. 43 til Kommuneplan for Silkeborg Kommune Sagsnr.: 07/29036 Sagsansvarlig: dr14120 Fraværende: Afbud: Sagens formål Behandling af indsigelser til forslag til lokalplan for et centerområde ved Borgergade, Lundsgade og Grøndalsvej, samt tillæg nr. 43 til Kommuneplan for Silkeborg Kommune med henblik på endelig vedtagelse. Sagsbeskrivelse Silkeborg Byråd godkendte den 27. august 2007 ovennævnte forslag til lokalplan og tillæg nr. 43 til Kommuneplan for Silkeborg Kommune Forslag til lokalplan og tillæg til Kommuneplan for Silkeborg Kommune har efterfølgende været fremlagt i 8 uger fra den 15. september 2007 til den 11. november Side 680

7 Der er modtaget en indsigelse fra Poul Erik Michaelsen, Lundsgade 4, 8600 Silkeborg. Miljøcenter Århus oplyser i mail af den 16. november 2007, at man ingen indvendinger har mod endelig vedtagelse af lokalplanforslaget og det tilhørende tillæg til Kommuneplan for Silkeborg Kommune I vedhæftede notat af den 15. november 2007 har Teknik- og Miljøafdelingen redegjort for hovedindholdet i indsigelsen, samt for afdelingens bemærkninger. Teknik- og Miljøafdelingen anbefaler, som følge af den indkomne indsigelse, at lokalplanen tilrettes på flg. punkt: 8.6 rettes til: Der skal etableres hegn i skel til naboejendommene mod vest. Hegning mod vej, parkeringsarealer og naboskel skal fremtræde som mur eller levende hegn. Det bemærkes herudover, at der ikke er indkommet bemærkninger til Byrådets beslutning om, at lokalplanen ikke har givet anledning til udarbejdelse af miljøvurdering. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at forslag til lokalplan og tillæg nr. 43 til Kommuneplan for Silkeborg Kommune fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på endelig vedtagelse med ovennævnte ændringer. Bilag - Åben Kopi af indsigelse - Åben Notat af Beslutning Plan- og Miljøudvalget den Indstillingen anbefales. Fraværende : Jørn Rye Rasmussen Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Side 681

8 Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Evald Vestergaard. Side 682

9 273. Godkendelse af Ideer og forslag til vand- og naturplaner Sagsnr.: 07/40634 Sagsansvarlig: dr29026 Fraværende: Afbud: Sagens formål Godkendelse af ideer og forslag til statens vand- og naturplaner. Sagsbeskrivelse Miljøministeriet har igangsat en idefase som oplæg til udarbejdelse af vand- og naturplaner i Danmark. Det er miljøcentrene, der står for den praktiske udarbejdelse af planerne i et tæt samarbejde med kommunerne og med bidrag fra interesseorganisationer og borgere. Planerne er et led i EU s indsats for at sikre og forbedre natur- og miljøtilstanden i hele Europa. Miljøministeriet skal derfor udarbejde: Vandplaner, som skal sikre en god økologisk tilstand for grundvand, vandløb, søer og fjorde, og Naturplaner, som skal bevare og genoprette vores internationale naturområder (Natura 2000 områder). I Danmark er lovgrundlaget for vand- og naturplanerne beskrevet i Miljømålsloven fra 2003, der udmønter EU s vandrammedirektiv, habitatdirektiv og fuglebeskyttelsesdirektiv. Vand- og naturplanerne skal være klar ved udgangen af 2009, og kommunerne skal med udgangspunkt heri udarbejde de konkrete handleplaner i Inden vand- og naturplanerne bliver endeligt udformet, efterlyser Miljøcentrene ideer og forslag til planerne, og det er denne idefase, der forløber i 2. halvår Sidste frist for at indsende forslag til idefasen er den 22. december Alle borgere, kommuner, regioner og organisationer opfordres til at komme med ideer og forslag. Miljøcentrene efterlyser især svar på følgende spørgsmål: 1. Har I forslag til projekter eller aktiviteter som kan forbedre vand- og naturområderne? 2. Kender I til påvirkninger af vandområderne eller trusler mod naturområderne? 3. Hvad mener I er vigtigst at sikre og forbedre? 4. Hvor kunne det være vanskeligt at opfylde miljømålene for vandområderne, selv om der gøres en stor indsats? Vand- og naturplanerne tager udgangspunkt i de basisanalyser, som amterne har gennemført. Basisanalyserne omfatter dels en kortlægning af vand- og naturområderne og deres tilstand og dels en vurdering af risici og trusler imod dem. Side 683

10 Sagens hidtidige forløb Plan- og Miljøudvalget drøftede på sit møde den 5. november 2007 et oplæg fra Teknik- og Miljøafdelingen med ideer og forslag til vand- og naturplanerne. Udvalget godkendte, at afdelingen arbejdede videre med oplægget. PMU havde desuden flere ideer og forslag, som afdelingen har indarbejdet i vedlagte notater om henholdsvis vandplaner og naturplaner. Gudenåkomitéen, som består af de 7 kommuner med størst andel af oplandet til Gudenåen og Randers Fjord, har på sit møde den 26. oktober 2007 behandlet "Forslag til Gudenåkomitéens bemærkninger til vand- og naturplanlægningen", vedlagt et baggrundsnotat udarbejdet af komitéens teknikergruppe. Gudenåkomitéen vedtog på mødet at anbefale byrådene i medlemskommunerne at godkende forslaget med enkelte ændringer med henblik på at fremsende det til Miljøministeriet som et selvstændigt bidrag fra komitéen i idéfasen. Gudenåkomitéen holdt den 12. november 2007 møde med alle 13 kommuner i oplandet til Gudenåen med anbefaling til kommunerne om at tilslutte sig Gudenåkomitéens anbefaling. Økonomiske forhold Det er indtil videre uafklaret, hvordan gennemførelsen af vand- og naturplanerne skal finansieres. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at vedlagte forslag med ideer og forslag til henholdsvis vandplaner og naturplaner godkendes, at vedlagte forslag fra Gudenåkomitéen tiltrædes, og at notaterne fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse med henblik på fremsendelse til Miljøministeriet inden 22. december Bilag - Åben - Åben Baggrundsnotat til Gudenåkomitéens bidrag til idéfasen for statens vandog naturplaner Forslag til Gudenåkomitéens bidrag til idéfasen for statens vand- og naturplaner - Åben Forslag til Silkeborg Kommunes bidrag til idefasen for statens naturplaner - Åben Forslag til Silkeborg Kommunes bidrag til idefasen for statens vandplaner - Åben Oversigt over målsatte søer i Silkeborg Kommune Beslutning Plan- og Miljøudvalget den Indstillingen anbefales. Side 684

11 Fraværende : Jørn Rye Rasmussen Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Evald Vestergaard. Side 685

12 274. Godkendelse af anlægsbevilling til projektering og anlæg af luddoseringsanlæg på Hvinningdal Vandværk Sagsnr.: 07/56943 Sagsansvarlig: dr10258 Fraværende: Afbud: Sagens formål Godkendelse af bevilling af tidligere overført ikke frigivet rådighedsbeløb på kr. til projektering og installering af luddoseringsanlæg i forbehandlingsbygningen på Hvinningdal Vandværk. Sagsbeskrivelse Silkeborg Vandforsyning har i juli 2005 fået midlertidig tilladelse til at forbedre vandbehandlingen ved benyttelse af lud (natriumhydroxid) i stedet for kalk. I den efterfølgende periode er der gennemført forsøg med luddosering efter fire forskellige principper med midlertidige anlæg. Forsøgene har dokumenteret en væsentlig forbedret vandbehandling med hensyn til fjernelse af jern og neutralisering af aggressiv CO 2. Desuden har ændringen medført en fjernelse af ulemperne ved den tidligere benyttede kalktilsætning, idet tilstopning af filtre undgås og afsætninger i installationer og ledninger reduceres væsentligt. I forsøgsperioden er natronludopløsningen opbevaret i mindre palletanke af plast på ca. 1 m 3. Vandbehandlingen med lud skal nu gøres permanent ved anbringelse af større ståltanke i det tidligere reaktionsbassin i forbehandlingsbygningens kælder, hvilket nødvendiggør ændringer af bygningens jernbetondæk mv. Økonomiske forhold Vandforsyningen har indhentet 2 underhåndsbud på rådgivning - fra Orbicon og Envidan - som omfatter projekt, arbejdsbeskrivelser, permanent myndighedsgodkendelse, arbejdsmiljøgodkendelse, arbejdsbeskrivelser for bygningsændringer og tekniske installationer, tilsyn og udbudsdokument for ludindkøb. Orbicon har givet det billigste tilbud. Det vurderes at den samlede overslagsmæssige anlægsudgift for gennemførelse af projektet i alt vil andrage kr. Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på kr. kan gives på bevilling 21 Forsyningsvirksomheder med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i Side 686

13 Indstilling Forsyningschefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om at projekt for vandbehandling med permanent luddosering gennemføres at rådgiveropgaven overdrages Orbicon at der gives anlægsbevilling på kr. Beslutning Teknik- og Forsyningsudvalget den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Ove Sølvsten Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Evald Vestergaard. Side 687

14 275. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til realisering af Norups Plads, Silkeborg Sagsnr.: 06/26319 Sagsansvarlig: dr19004 Fraværende: Afbud: Sagens formål Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til realisering af Norups Plads. Bevillingen ønskes forhøjet med kr. i udgift og kr. i indtægt til i alt kr. i udgift og kr. i indtægt. Sagsbeskrivelse Byrådet besluttede den 26. februar 2007 at give en anlægsbevilling på kr. til detailprojektering af Norups Plads. Byrådet besluttede den 24. september 2007 at ekspropriere de nødvendige arealer til Norups Plads fra Vestergade 32 og Vestergade 34, samt at fastsættelse af erstatningernes størrelse tilsendes Taksationskommissionen, idet der ikke er opnået enighed om erstatningen mellem Silkeborg Kommune og ejerne af Vestergade 32 og Vestergade 34. Teknik- og Forsyningsudvalget godkendte den 25. september 2007, at der kunne arbejdes videre med detailprojekteringen af Norups Plads, samt at der vælges koksgrå beton på kørebanearealerne og granitfliser på cykelsti og gangarealer. Side 688

15 Den valgte granit brydes og produceres i Indien af firmaet Archean Granites. Firmaet er ifølge den danske leverandør Bent Vangsøe Natursten en moderne producent med nye fabriksanlæg. Ved ordreafgivelsen vil Silkeborg Kommune stille krav om, at der i produktionen ikke er involveret børnearbejde. Samt at arbejdet udføres tilfredsstillende i forhold til gældende regler i Indien ved stenbruddet, på fabrikken og på huggepladsen, herunder blandt andet at arbejderne i granitproduktionen skal benytte åndedrætsværn og påkrævet arbejdspåklædning. På baggrund af det detailprojekt Teknik- og Miljøafdelingen har udarbejdet for Norups Plads er der lavet et overslag for det samlede projekt på kr. eksklusiv arealerhvervelse. Efter aftale med Jyske Bank forventes en indtægt på kr., idet Silkeborg Kommune står for anlæg af pladsen også på den del Jyske Bank ejer. Projektet er udarbejdet i samråd med en ekstern rådgiver vedrørende belægningsopbygningen, en ekstern rådgiver vedrørende den æstetiske del samt repræsentanter for Jyske Bank. Projektet er godkendt af Midt- og Vestjyllands Politi og vil desuden blive fremsendt til høring i Handicaprådet, ligesom de tilgrænsende grundejere vil blive orienteret. Jyske Bank opstiller et kunstværk på den del af pladsen, der ejes af Jyske Bank. Kunstværket består af en ca. syv meter høj skulptur af tinbronze. Alle udgifter i forbindelse kunstværket er Silkeborg Kommune uvedkommende. Byggeriet v/ Jyske Bank forventes afleveret i februar 2008, hvorefter byggepladsen ryddes og opbygning af Norups Plads kan påbegyndes fra øst. Efter aftale med Jyske Bank foreslås det, at arbejdet tilrettelægges så hele Norups Plads kan tages officielt i brug i september Det forventes, at arbejdet på pladsen vil ske i etaper, så trafikken kan afvikles over midlertidige veje, så perioder med lukninger af færdselsåren Hostrupsgade nord Vestergade vest begrænses mest muligt. Projektet udbydes i offentlig licitation med prækvalifikation. Detailprojektet er færdigprojekteret og vedlægges som bilag. Økonomiske forhold Anlægsudgifterne er overslagsmæssigt opgjort til kr. eksklusiv arealerhvervelse. Økonomistaben oplyser, at forhøjelse af anlægsbevilling med kr. i udgift og kr. i indtægt (excl. moms) fra kr. til kr. kan gives på bevilling 25 veje med rådighedsbeløb i 2007 på kr. og i 2008 på kr. i udgift og kr. i indtægt indenfor budgettets rammer, hvis det bevilges at nedsætte anlægsbevilling til Nordre Højmarksvej fra Balle Kirkevej til Øster Bordingvej på bevilling 82 Planlægning og byggemodning med kr. fra kr. til kr. i Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, Side 689

16 at detailprojektet tiltrædes, velvidende at der vil kunne forekomme små justeringer blandt andet som følge af drøftelser med handicaprådet. at anlægsbevillingen forhøjes med kr. i udgift og kr. i indtægt til i alt kr. i udgift og kr. i indtægt. Bilag - Åben Detailprojekt Norups plads silkeborg.pdf, dateret Beslutning Teknik- og Forsyningsudvalget den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Ove Sølvsten Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Evald Vestergaard. Side 690

17 276. Godkendelse af overtagelse af Georg Krügers Vej som offentlig vej Sagsnr.: 06/27001 Sagsansvarlig: dr11195 Fraværende: Afbud: Sagens formål Godkendelse af at ca. 350 m af den private fællesvej Georg Krügers Vej optages som offentlig vej. Sagsbeskrivelse Grundejerforeningen Georg Krügers Vej søger i brev af 11. september 2006 om, at den private fællesvej Georg Krügers Vej bliver optaget som offentlig vej. Side 691

18 Side 692 Byrådet

19 De første ca. 100 m af stamvejen Georg Krügers Vej fra Julsøvej mod syd er i dag offentlig vej, mens de efterfølgende ca. 350 m af stamvejen mod syd er privat fællesvej. Driften af den private fællesvej forestås jf. lokalplan nr "Boligområde ved Georg Krügers Vej og Edvard Egebergs Vej" af grundejerforeningen Georg Krügers Vej. Teknisk Afdeling gjorde ved breve af 12. oktober og 7. november 2006 grundejerforeningen opmærksom på, at vejen var blevet besigtiget af medarbejdere ved afdelingen. Der var blevet konstateret visse mangler, som skulle udbedres, før afdelingen ville indstille til Teknik- og Forsyningsudvalget om overtagelse af stamvejen Georg Krügers Vej som offentlig vej. Grundejerforeningen Georg Krügers Vej har den 4. oktober 2007 skrevet, at de af Teknisk Afdeling nævnte mangler nu er udbedret. Teknik- og Miljøafdelingen har konstateret, at manglerne er udbedret. Grundejerforeningen har som begrundelse for ansøgningen gjort opmærksom på, at grundejerforeningens del af Georg Krügers Vej - efter vedtagelsen af lokalplan nr kommer til at servicere ca. 100 husstande. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at de ca. 350 m af stamvejen Georg Krügers Vej, som i dag er privat fællesvej, optages som offentlig vej. Beslutning Teknik- og Forsyningsudvalget den Indstillingen anbefales. Ej til stede: Ove Sølvsten Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 693

20 Ej til stede: Evald Vestergaard. Side 694

21 277. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til flytning af maskinhal til Entreprenørgården, Tietgensvej 5, Silkeborg samt fastsættelse af husleje Sagsnr.: 07/7194 Sagsansvarlig: dr12704 Fraværende: Afbud: Sagens formål Beslutning om flytning af maskinhal fra den tidligere materielgård i Gjern til Entreprenørgården på Tietgensvej, Silkeborg samt godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling med kr. fra kr. til kr. samt fastsættelse af husleje. Sagsbeskrivelse Teknik- og Miljøafdelingen, Entreprenørgården, ønsker at flytte eksisterende maskinhal mod at afholde udgifter til flytning. Ejendomme og Intern Service er p.t. i gang med en ombygning af Entreprenørgården med henblik på, at alle medarbejderne kan samles i løbet af foråret Derefter påregner Entreprenørgården at opsige lejeaftalerne med Økonomiudvalget om de tre øvrige materielgårde, herunder materielgården i Gjern. I forbindelse med ombygningen er der, jf. Økonomiudvalgets sag 155 af den 23. april 2007 om godkendelse af anlægsbevillingen til ombygningen, planlagt opførelse af en tilbygning til en eksisterende maskinhal samt diverse garageanlæg i etape II af ombygningen i Der er i budget 2008 afsat 3,8 mil. kr. hertil. Ved samling af alle aktiviteterne på Entreprenørgården i foråret 2008 får Entreprenørgården brug for disse planlagte bygningsfaciliteter. På materielgården i Gjern er der imidlertid en nyere uopvarmet maskinhal på ca. 640 m 2, som vil kunne dække behovet for førnævnte bygningsfaciliteter, ligesom den med sine mål passer ind i den fremtidige disponering af arealerne på Entreprenørgården og forholdsvis nemt kan demonteres og flyttes til Entreprenørgården. Entreprenørgården er derfor interesseret i at overtage maskinhallen, og forventer at der kan opnås byggetilladelse til maskinhallen. Maskinhallen er jf. lokalplan nr beliggende i delområde 4, som er et natur- og fredskovsområde, der jf. 3 stk. 3.3 i lokalplanen kun må anvendes til disse formål. Da maskinhallen ikke er vist sammen med øvrige eksisterende bygninger i området på bilag 6 i lokalplanen, skal maskinhallen måske fjernes i forbindelse med salg af materielgården og vil kunne overgå til en hensigtsmæssig anvendelse på Entreprenørgården. Entreprenørgården har påbegyndt projekteringen af en plads for forurenet jord. I budget 2008 er der på bevilling 25 Veje afsat 0,8 mil. kr. til etablering af pladsen. Pladsen skal være færdig omkring den 1. marts 2008, så håndteringen af forurenet jord kan foregå på en forsvarlig måde. Placeringen af denne plads afhænger af, om maskinhallen fra Gjern bliver flyttet til Entreprenørgården. Side 695

22 Økonomiske forhold Økonomistaben bemærker, at forhøjelse af anlægsbevilling med kr. fra kr. til kan gives på bevilling 12 kommunale ejendomme med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i budget Samtidig nedskrives budgettet på bevilling 12 med kr., som tilføres kassen i Indstilling Ejendomsstaben bemærker, at prisen for en ny hal i tilsvarende kvalitet skønnes at udgøre ca. 1,35 mil. kr. at udgifter til flytning af hallen skønnes at udgøre ca. 1,1 mil. kr. Derved opnås en besparelse på kr., men i budget 2008 er der afsat 3,81 mil. kr. til tilbygning maskinhal og garageanlæg. Disse anlæg erstattes af hallen fra Gjern at det ikke p.t. er undersøgt, om der findes købere til materielgården eller om der skal ske nedrivning af eksisterende bygninger med henblik på salg af ubebygget areal at Byrådet i mødet den 23. april 2007 principielt har besluttet at materielgården i Gjern m.fl. skal udbydes til salg, når Entreprenørgården på Tietgensvej er udbygget Ejendomsstaben indstiller, at hallen flyttes til Tietgensvej at budgettet til tilbygning maskinhal og garageanlæg Entreprenørgården nedskrives med kr. fra kr. til kr. samt at Byrådet søges om forhøjelse af anlægsbevilling med kr. i 2008 fra til kr. at der opkræves leje hos Entreprenørgården af hallen med 6 % af 1,1 mil. kr. fra ibrugtagningstidspunktet Teknik- og Miljøafdelingen bemærker, at huslejen på hallen er lavere end det værditab der vil opstå på maskinerne ved en udendørs opbevaring. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Side 696

23 Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Ej til stede: Evald Vestergaard. Side 697

24 278. Godkendelse af afvikling af Miljøcenter Østjylland I/S Sagsnr.: 05/2734 Sagsansvarlig: dr12579 Fraværende: Afbud: Sagens formål Godkendelse af endelig afvikling af Miljøcenter Østjylland I/S. Sagsbeskrivelse På mødet den 2. oktober 2006 godkendte Sammenlægningsudvalget en afviklingsplan for Miljøcenter Østjylland I/S. Det er opgjort, at Silkeborg Kommune har fået løst opgaver svarende til 1,7 årsværk. Der er virksomhedsoverført en medarbejder svarende til 0,85 årsværk. Egenkapitalen er nu opgjort og som tidligere godkendt fordelt efter hæftelse. Det betyder, at der overføres kr ,38 til Silkeborg Kommune. Økonomiske forhold Økonomistaben foreslår, at der gives bevilling til indtægt på kr. på bevilling 14 Centralfunktioner således at beløbet tilføres kassen. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at Silkeborgs andel af egenkapitalen i det afviklede Miljøcenter Østjylland tilføres kassen. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Side 698

25 Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt, herunder godkendt regnskabet om den endelige fordeling af aktiver og passiver samt den tilhørende revisionsberetning. Leif Lund erklærede sig inhabil. Ej til stede: Evald Vestergaard. Side 699

26 279. Behandling af ansøgning fra Silkeborg Musik & Teaterensemble om tilskud på kr. til produktion og opførelse af musicalen "My Fair Lady" Sagsnr.: 07/49034 Sagsansvarlig: dr00255 Fraværende: Afbud: Sagens formål Behandling af ansøgning fra foreningen Silkeborg Musik- & Teaterensemble der søger om et tilskud på kr. til produktion og opførelse af musicalen My Fair Lady i Jysk Musik & Teatehus i oktober Sagsbeskrivelse Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 11. oktober 2007 at udsætte sagen. Foreningen anfører i ansøgningen: Silkeborg Musik & Teaterensemble har fortsat ambitioner om at lave musikdramatik af høj kvalitet i Silkeborg, og derfor præsenterer foreningen et nyt projekt: My Fair Lady - Silkeborg Med My Fair Lady skabte Fredrick Loewe og Alan Jay Lerner på grundlag af George Bernard Shaws Pygmalion en populær og slidstærk musical. Forestillingen har haft stor succes i udlandet, og er sat op med stor succes adskillige gange i Danmark. Musicalen er historien om blomsterpigen Eliza, der møder det akademiske miljø personificeret i Henry Higgins. Musicalen har begejstret publikum verden over i et halvt århundrede. Historien rummer masser af humor og store optrin i en høj kvalitet. Vi er overbeviste om, at "My Fair Lady" vil blive modtaget med begejstring af publikum i Silkeborg. Musikken er af høj kvalitet, og der er tale om en musical, der præsenterer usædvanligt mange hits, ligesom der er tale om musik i såvel operette som musicalstil. I lighed med Jekyll & Hyde er det en forestilling, der giver mulighed for at præsentere topprofessionelle navne på lige fod med dygtige lokale amatører. Vi tror, at vi med forhåndstilkendegivelser fra Per Pallesen som instruktør og fra Trine Gadeberg som hovedrolleindehaver har sikret os navne, der vil trække et stort publikum samt skabe respekt i den danske teaterverden. Silkeborgopsætningen: 1. Silkeborg Musik og Teaterensemble har hos Nordiska ApS sikret sig rettighederne til at Side 700

27 spille My Fair Lady 12 gange i Silkeborg i efteråret Instruktør: Per Pallesen Hovedrolle: Trine Gadeberg Kapelmester: Henrik Svenning Producer: Niels Kaas Der vil i alt blive ansat 2-3 professionelle sangere + et 10 mands professionelt orkester. Derudover vil der blive benyttet en lang række frivillige såvel på samt uden for scenen. 3. Vi påregner at spille 12 forestillinger i Jysk Musik og Teaterhus. Premieren er sat til den 23. oktober Projektet ventes finansieret via billetindtægter, kommunalt tilskud, samt private sponsorer. På baggrund af erfaringerne med Jekyll & Hyde vil vi søge at benytte os af professionelle kræfter til at varetage salg og marketing. Vi vil denne gang, som det fremgår af det vedlagte budget, lave en mere forsigtig budgettering vedrørende billetsalg. Vi vil i dette projekt arbejde endnu tættere sammen med Jysk Musik & Teaterhus for derved at opnå det bedst mulige resultat. Vi er i gang med indgåelse af en samarbejdsaftale med Jysk Musik & Teaterhus, der indeholder huslejefritagelse i perioden, derfor fremgår huslejen ikke af budgettet. Vi ønsker at bevare den høje kunstneriske kvalitet. Vi håber med dette tiltag at bevise at der i Silkeborg er basis for en scene med professionelle og amatører, der kan skabe forestillinger på et højt kunstnerisk niveau til glæde for publikum. Foreningen har anvendt følgende forudsætninger ved udarbejdelse af det foreløbige budget. Antal forestillinger 12 Billetpriser 320 kr. 280 kr. Forventet belægningsprocent pr. forestilling 58 % svarende til 417 personer Forventet antal betalende personer: 12 forestillinger a 417 personer Katalogsalg Det forventes, at hver 4. køber katalog Pris 30 kr. Hovedsponsorater B-sponsorater C-sponsorater 4 stk. à kr. 20 stk. à kr. 30 stk. à kr. Foreløbigt budget Kroner Side 701

28 Indtægter: Billetsalg Katalogsalg Hovedponsorater B-sponsorater C-sponsorater Tilskud fra musicalsponsor Foreningskontingent Indtægter i alt Udgifter: PR/produktion og markedsføring PR-materiale og markedsføring Annoncering Sponsorpleje Rettigheder, 15 % af billetsalg Scenografi, lyd, lys Rekvisitter, kostumer, sminke Diverse og forudset Husleje (JMT stiller salen vederlagsfrit til 0 rådighed) Personale og administration Instruktion og koreografi Scene, lyd og lys Kor-instruktion og noder Hovedroller, orkester, mindre roller, frisør og sminkør Kørselsgodtgørelse og transport Fortæring og overnatning Forsikring, revisor, advokat Hjemmeside, porto, billetgebyr Lønadministration og sociale omkostninger Udgifter i alt Underskud Ansøgt beløb fra Silkeborg Kommune Overskud Teatersamrådet anbefaler, at der ydes tilskud som ansøgt. Eventuelt at en del af støtten ydes som underskudsdækning. Silkeborg Musik- & Teaterensemble udviste et bemærkelsesværdigt Side 702

29 kulturelt initiativ, da de i foråret 2007 gennemførte opførelse af ensemblets første musical: Jekyll & Hyde. Ved dette arrangement udførte ensemblet den svære kombination, at forene professionelle og amatører på et meget højt kunstnerisk niveau. Stor ros til initiativet til gavn for Silkeborgs kulturelle profil i såvel lokalbefolkningen som i Danmark. At det første spæde forsøg på etableringen af en musical-tradition i byen havde nogle fatale økonomiske konsekvenser, mener vi ikke skal komme det nye projekt til skade, idet vi er af den opfattelse, at ensemblet har den høje kunstneriske ambition, samtidig med at man som beskrevet i ansøgningen - ønsker at professionalisere sig med hensyn til markedsføring og salg af billetter. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at der bevilges en underskudsgaranti på kr. til gennemførelse af musicalprojektet. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Der ydes et tilskud på kr. under forudsætning af, at det beskrevne arrangement afvikles. Leif Lund stemte imod og begærede sagen i Byrådet med følgende begrundelse: Under hensyn til, at der verserer en tilsvarende sag fra Silkeborg hos tilsynsmyndigheden, hvor denne sag, der endnu ikke er afgjort, er taget op af tilsynsmyndigheden af egen drift, begæres udvalgets beslutning forelagt Byrådet i medfør af den kommunale styrelseslovs 23. Det menes ikke at være god forvaltningsmæssig skik, at fortsætte en praksis der nu af egen drift undersøges af tilsynsmyndigheden, før denne har truffet afgørelse. Beslutning Økonomiudvalget den Fremsendes til Byrådets afgørelse, idet Økonomiudvalget bemærker at den verserende sag hos Tilsynsmyndigheden udelukkende drejer sig om ydelse af tilskud efter et arrangements afholdelse. Beslutning Byrådet den Byrådet godkender Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning af Side 703

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 23. Godkendelse af dagsorden 43 24. Til orientering 44 25. Midtvejsevaluering

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol. 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol. 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Beslutningsprotokol 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 334. Godkendelse af dagsorden... 773 335. Behandling af ansøgning om fritagelse for betaling af kommunal

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Indholdsfortegnelse Side 236. Godkendelse af dagsorden 523 237. Til orientering

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 01. december 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Torben Hansen, Erling Prang Indholdsfortegnelse Side 472. Godkendelse af dagsorden... 1110 473. Drøftelse af høringssvar

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol 10. november 2008 - kl. 13:00 Lokale s215, Kl. 14:00 Temamøde OPP Afbud: Britta Bang Indholdsfortegnelse Side 181. Godkendelse af dagsorden 364 182. Til orientering

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 05-april-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 11.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Økonomiudvalget Åben beslutningsprotokol

Økonomiudvalget Åben beslutningsprotokol Åben beslutningsprotokol 10. september 2007 - kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Torben Hansen Indholdsfortegnelse Side 312. Godkendelse af revisionsberetninger for 2006... 763 313. Endelig

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol. 08. januar 2007 - kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol. 08. januar 2007 - kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Beslutningsprotokol 08. januar 2007 - kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Jens Erik Jørgensen, Hanne Bæk Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering om kommunernes økonomi. November 2006...

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT)

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT) BESLUTNINGSPROTOKOL Fraværende: Klaus Bondam og Majbritt Mamsen forlod mødet kl. 15.40 efter behandlingen af sag nr. 6. 22. J.nr. 272050 Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer.

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-08-2011 Bilag 2 Hørgården Midlertidig etapevis lukning af den selvejende institution Plejecentret Hørgården med henblik på ombygning

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Økonomiudvalget. Åben beslutningsprotokol. 26. marts 2007 - kl. 9:15 Kjellerup Sygehus

Økonomiudvalget. Åben beslutningsprotokol. 26. marts 2007 - kl. 9:15 Kjellerup Sygehus Åben beslutningsprotokol 26. marts 2007 - kl. 9:15 Kjellerup Sygehus Indholdsfortegnelse Side 118. Besigtigelse af Kjellerup Sygehus mandag den 26. marts 2007 kl. 09.15... 282 119. Besøg af repræsentanter

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den 10. september 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. Hans Peder

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere