Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006"

Transkript

1 Den 22. februar 2011 Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006 OPFØLGNING J.nr /PK

2 1/24 Indholdsfortegnelse Ad 1. Celler, forrum mv Ad 3. Møblering af celler... 3 Ad 4. Vejledning til detentionsanbragte om rettigheder og pligter... 3 Ad 5. Andre forhold herunder tilbageholdtes og domfældtes mulighed for at komme i fri luft... 4 Ad 6. Sager til gennemsyn... 5 Ad Tilbageholdte og domfældte (regelgrundlag)... 5 Ad Bestemmelser om detentionsanbringelse af berusere Politimesteren i Grønlands dagsbefaling nr. 1 af 20. april Ad 6.2. Belægning... 6 Ad 6.3. Udstrækning af pligten til at føre detentionsblanketter mv Ad 6.4. Udskrift af kriminalregisteret Ad 6.5. Lægeundersøgelse Ad 6.6. Visitation Ad 6.7. Tilsyn med berusere mv Ad Politiet i Qaqortoqs tilsyn med Ap.nr. 71/ Ad Politiet i Qaqortoqs tilsyn med berusere (Ap.nr. 65, 67, 69, 73, 103, 121, 125, 133/05 og Ap.nr. 16 og 22/06) Ad 6.8. Løsladelse Ad 6.9. Orientering til forældre mv. til unge detentionsanbragte Opfølgning Underretning... 24

3 2/24 Den 2. juli 2008 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 22. august 2006 af detentionen i Qaqortoq. I rapporten bad jeg politiet i Qaqortoq og Politimesteren i Grønland om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg bad om at oplysningerne blev sendt til mig gennem Justitsministeriet med henblik på at ministeriet kunne komme med bemærkninger hertil. Jeg modtog herefter udtalelser mv. af 18. marts 2009 fra politiet i Qaqortoq (den nuværende stationsleder), 7. april 2009 fra Politimesteren i Grønland, 8. september 2009 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen og 22. oktober 2009 fra Justitsministeriet. Politimesteren har i udtalelsen af 7. april 2009, sådan må jeg forstå det, henvist til det som politiet har anført. Politimesteren har endvidere bemærket at han - har indskærpet over for stationslederen at domfældte skal have adgang til fri luft 1 time om dagen - finder det beklageligt at detentionsblanketterne i nogle tilfælde ikke har været tilstrækkeligt udfyldt, og at han - har indskærpet over for distriktet at der ved indsættelse af personer i detentionen foretages søgning i kriminalregisteret Jeg henviser til pkt. 5 (andre forhold), pkt. 6.3 (udstrækning af pligten til at føre detentionsblanketter mv.) og pkt. 6.4 (udskrift af kriminalregisteret) nedenfor. Jeg skal herefter meddele følgende: Ad 1. Celler, forrum mv. Jeg bad i rapporten om inspektionen politiet om at oplyse om væggene i detentionsrum nr. 1 nu var sandblæst og malet, men havde i øvrigt ingen bemærkninger til de fysiske forhold i detentionen i Qaqortoq. Politiet har oplyst at væggene i detentionslokalet er blevet malet, og at de nævnte slagord hermed er blevet slettet. Politiet har endvidere oplyst at detentionsrummet ik-

4 3/24 ke blev sandblæst forinden på grund det støv som dette arbejde ville have afstedkommet, og fordi det var vigtigt at detentionsrummet ikke var ude af brug i for lang tid. Jeg har noteret mig det oplyste. Ad 3. Møblering af celler Til orientering for politiet i Qaqortoq oplyste jeg i rapporten at jeg den 23. august 2007 havde rejst to sager om politiets anvendelse af ikke-møblerede detentionsceller til længerevarende anbringelser af tilbageholdte/domfældte (j.nr og ). Jeg kan i fortsættelse heraf oplyse at de konkrete sager blev afsluttet den 22. september 2008 med kritik og henstilling til følge, mens de generelle spørgsmål som udsprang heraf (for størstedelens vedkommende) blev afsluttet den 10. februar Hvad sagernes nærmere indhold angår, henviser jeg til ombudsmandens hjemmeside, under Nyt og presse, Arkiv, Ad 4. Vejledning til detentionsanbragte om rettigheder og pligter Jeg bad politiet i Qaqortoq om at oplyse om vejledningen rutinemæssigt udleveres til de detentionsanbragte. Politiet har oplyst at der forefindes et eksemplar af vejledningerne for detentionsanbragte i detentionslokale 1, 2 og 3, både på grønlandsk og dansk. Dette har jeg noteret mig. Politiet har endvidere til spørgsmålet om udlevering af vejledningerne oplyst at nævnte vejledninger ligger i en kasse i visitationsrummet, der er frit synlig og tilgængelig og lige til at tage. Politimesteren i Grønland har ikke haft bemærkninger hertil. Justitsministeriet har derimod anført at det efter ministeriets opfattelse ikke er fuldt tilstrækkeligt at vejledningen er tilgængelig for de detentionsanbragte. Og ministeriet har

5 4/24 ved en kopi af udtalelsen af 22. oktober 2009 henstillet til Politimesteren i Grønland at vejledningen i fremtiden udleveres til de detentionsanbragte forud for anbringelsen i detentionen. Jeg er enig med Justitsministeriet og foretager mig under henvisning til ministeriets henstilling ikke mere vedrørende dette spørgsmål. Ad 5. Andre forhold herunder tilbageholdtes og domfældtes mulighed for at komme i fri luft Jeg oplyste til orientering for politiet i Qaqortoq at dagsbefalingens bestemmelse om en halv time i fri luft hver dag ikke er gentaget i dagsbefalingens kapitel 5 om personer der er dømt til anbringelse i anstalt i Grønland. Jeg oplyste endvidere at jeg i min endelige rapport af 3. september 2007 om inspektionen af detentionen i Nuuk er gået ud fra at der er tale om en forglemmelse hvilket jeg blot havde gjort Politimesteren i Grønland opmærksom på. Jeg kan i fortsættelse heraf oplyse at politimesteren i forbindelse med opfølgningen af denne nævnte anden inspektion har anført at der ikke er tale om en forglemmelse. Politimesteren har herved henvist til at bekendtgørelsen om anstaltsophold i Grønland stiller krav om at domfældte normalt skal have adgang til mindst 1 time i fri luft. Jeg har i forbindelse med opfølgningen af denne anden inspektion (opfølgningsrapport af 26. januar 2011) noteret mig dette. Jeg noterede mig i rapporten at de detentionsanbragte i Qaqortoq får mulighed for frisk luft under opsyn hver dag, men bad dog samtidig politiet om at oplyse hvor længe de anbragte i detentionen i Qaqortoq som ikke er berusere, har mulighed for ophold i fri luft. Politiet har oplyst at tilbageholdte og domfældte har denne mulighed i op til en halv time dagligt, og at de indsatte indimellem også får mulighed for ophold i fri luft i forbindelse med at der bliver ført tilsyn. Som nævnt i indledningen til denne opfølgningsrapport har politimesteren indskærpet over for politiet i Qaqortoq at anstaltsbekendtgørelsens 20, stk. 3 om domfældtes adgang til fri luft 1 time om dagen bliver iagttaget. Justitsministeriet har under henvisning hertil ikke fundet grundlag for at foretage sig yderligere.

6 5/24 Direktoratet for Kriminalforsorgen har i brevet af 8. september 2009 bemærket sig politimesterens indskærpelse og har under henvisning hertil ikke fundet anledning til bemærkninger. Jeg tager politimesterens indskærpelse til efterretning og foretager mig heller ikke mere vedrørende dette spørgsmål. Ad 6. Sager til gennemsyn Jeg bad politiet i Qaqortoq om nærmere oplysninger om en anholdelse den 17. maj Jeg bad endvidere politiet om at sende mig (kopi af) politiets materiale om anholdelsen (Ap.nr. 63/06). Politiet har oplyst at den pågældende der havde status af domfældt på grund af pladsmangel i Anstalten for domfældte i Qaqortoq blev overført til detentionen i Qaqortoq og den 31. maj 2006 til Anstalten for domfældte i Ilulissat. Politiet har, som jeg forstår det, tillige oplyst at der ikke er udfyldt en detentionsblanket i forbindelse med indsættelsen den 17. maj 2006 i detentionen. Endelig har politiet oplyst at der i forbindelse med notatet i anholdelsesprotokollen er henvist til Ap.nr. 23/06 (anholdelsen den 24. februar 2006 af den senere domfældte). Jeg har noteret mig det oplyste og går ud fra at politiet i Qaqortoq er enig med mig i at der udover notatet i anholdelsesprotokollen, og uanset om der måtte foreligge en detentionsblanket med Ap.nr. 23/06 burde have været udfyldt en detentionsblanket da den pågældende den 17. maj 2006 på grund af pladsmangel i anstalten som domfældt blev overført til detentionen, jf. dagsbefalingens pkt. 5.8 med henvisning til pkt Ad Tilbageholdte og domfældte (regelgrundlag) Jeg orienterede i inspektionsrapporten om at jeg i forbindelse med inspektionen af detentionen i Nuuk (ligeledes i august måned 2006) havde indledt en undersøgelse af om den nye bekendtgørelse om anstaltsophold i Grønland (fra 2006) var blevet kundgjort korrekt. Jeg kan i fortsættelse heraf oplyse at jeg har behandlet og afsluttet dette spørgsmål i et særskilt brev af 9. februar 2010 til Justitsministeriet hvormed jeg erklærede mig enig

7 6/24 med Direktoratet for Kriminalforsorgen og Justitsministeriet i at bekendtgørelsen burde have været kundgjort i Lovtidende. Ad Bestemmelser om detentionsanbringelse af berusere Politimesteren i Grønlands dagsbefaling nr. 1 af 20. april 2004 Jeg anførte i rapportens pkt. 6 at jeg på baggrund af det meget lille antal af detentionsanbragte berusere i detentionen i Qaqortoq gik ud fra at politiet er blevet mere opmærksom på og praktiserer at køre berusere hjem i stedet for at anbringe dem i detentionen. Jeg bad dog for en ordens skyld politiet om at oplyse om det er rigtigt forstået. Politiet i Qaqortoq har oplyst at det er blevet indskærpet over for personalet at berusere så vidt muligt skal køres hjem, overdrages til pårørende mv. eller overdrages til sygehusvæsenet, og at detentionsanbringelse kun må ske hvis ingen af de ovennævnte muligheder er anvendelige. Justitsministeriet har henvist hertil. Jeg har noteret mig disse oplysninger og herunder at også politiet i Qaqortoq er opmærksom på at dagsbefalingens retlige udgangspunkt ikke er indsættelse i detentionen. Ad 6.2. Belægning Jeg oplyste i rapporten at der på tidspunktet for inspektionen med to tilbageholdte og en domfældt var fuld belægning. Jeg havde sammen med det øvrige materiale om detentionen modtaget (kopi af) anholdelsesprotokollen for to perioder i 2005 og Med henblik på at få et mere indgående billede af belægningssituationen bad jeg i rapporten om at modtage kopi af anholdelsesprotokollen for de mellemliggende perioder, således at jeg havde mulighed for at gennemgå anholdelsesprotokollen for en længere, sammenhængende periode. Jeg bad endvidere politiet om at oplyse om der efter tidspunktet for inspektionen den 22. august 2006 havde været anbragt mere end fire personer i detentionen ad gangen. Politiet har i brevet af 18. marts 2009 svaret at det ikke har været tilfældet.

8 7/24 Dette har jeg noteret mig. Jeg har modtaget og gennemgået anholdelsesprotokollen for 1. september 2005 til 1. september Den nævnte periode angår 140 Ap-numre. Af disse 140 personer hvoraf formentlig en del er gengangere blev 98 afgivet til detentionen. Af disse 98 personer var 16 tilbageholdte/domfældte. I inspektionsrapporten skrev jeg bl.a. følgende om belægningen på inspektionstidspunktet: På tidspunktet for inspektionen var der som tidligere nævnt anbragt tre personer i detentionen: to tilbageholdte og en domfældt. Den dømte var tilbageholdt den 23. juli 2006 og var ikke blevet løsladt efter dom, men forventedes overført til anstalt for domfældte primo september måned Der var således fuldt belæg på tidspunktet for inspektionen. Jeg har i anholdelsesprotokollen fundet den domfældte som er omtalt i citatet ovenfor (Ap.nr. 78/06) og som, viste det sig, blev overført til anstalten for domfældte den 20. september Derimod har jeg ikke kunnet finde de omtalte to tilbageholdte. Hvis jeg havde misforstået de oplysninger som jeg modtog under inspektionen, formoder jeg at dette havde været rettet af politiet i forbindelse med modtagelsen af den foreløbige rapport. (Som jeg har nævnt i indledningen til den endelige rapport, modtog jeg ingen bemærkninger fra myndighederne om de faktiske oplysninger i den foreløbige rapport om inspektionen af detentionen i Qaqortoq). Ifølge anholdelsesprotokollen var der ikke berusere indsat i detentionen den 22. august Jeg beder hvis det er muligt politiet i Qaqortoq om at oplyse hvorledes det forholder sig med disse to personer som jeg i rapporten har omtalt som tilbageholdte.

9 8/24 Jeg har i øvrigt bemærket mig at anholdelsesprotokollen i visse tilfælde tilsyneladende ikke er ført kontinuerligt. Jeg henviser til tidspunktet for politiets notering i protokollen af Ap.nr.130/05, 134/05 og 27/06. Ap.nr. 134/05 blev eksempelvis ifølge anholdelsesprotokollen anholdt den 30. juli 2005, men oplysningerne herom blev tilsyneladende først indført i protokollen mellem den 17. og den 20. september 2005 på hvilket tidspunkt den pågældende for længst var overført til anstalten for domfældte (dette skete ifølge anholdelsesprotokollen den 15. august 2005). Jeg beder om politiet i Qaqortoqs bemærkninger til det som jeg har anført i de to foregående afsnit om politiets førelse af anholdelsesprotokollen. Jeg beder også om bemærkninger hertil fra Politimesteren i Grønland. Af de ovenfor nævnte 16 tilbageholdte/domfældte (i perioden 1. september september 2006) har de 10 opholdt sig i detentionen i mindre end én måned (nogle af disse som dagfolk ). De øvrige 6 tilbageholdte/domfældte har opholdt sig i detentionen i følgende perioder: Ap.nr. 163/05: 4. december februar 2006 Ap.nr. 164/05: 9. december marts 2006 Ap.nr. 23/06: 24. februar maj 2006 (?) Ap.nr. 27/06: 22. februar marts 2006 (og igen 21. marts ?) Ap.nr. 56/06: 4. maj juli 2006 Ap.nr. 78/06: 23. juli september 2006 Ap.nr. 23/06 er den person der ifølge de foreliggende oplysninger har opholdt sig i detentionen i to omgange i 1. halvår af 2006: først som anholdt og senere som domfældt (Ap.nr. 63/06). Jeg henviser til pkt. 6 ovenfor. Om denne er der i anholdelsesprotokollen givet følgende ikke nemt forståelige oplysning: FORFLYTTET DEN 31/5-06 kl fra AFD QAQ ILU./MKO Den pågældende blev anholdt den 24. februar 2006 for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer og blev umiddelbart efter anholdelsen anbragt i detentionen med hen-

10 9/24 blik på, går jeg ud fra, en efterfølgende afhøring om det strafbare forhold. Om citatet ovenfor skal forstås således at den pågældende for længst (inden den 31. maj 2006) var blevet overført til Anstalten for domfældte i Qaqortoq, fremgår ikke. Jeg går imidlertid ud fra at dette er tilfældet. Om Ap.nr. 27/06, som ligeledes er nævnt blandt de 5 langtidsanbragte ovenfor, er det i anholdelsesprotokollen oplyst at den pågældende, der som nævnt blev anholdt den 22. februar 2006, blev afgivet til Anstalten for domfældte i Qaqortoq den 20. marts 2006 altså inden for én måned efter anholdelsen. At den pågældende er medtaget blandt de 6 langtidsanbragte, skyldes at anholdelsesprotokollen tillige indeholder følgende oplysning: Retur til det. d. 21/3.06 kl Jeg beder politiet i Qaqortoq om nærmere oplysninger om varigheden af disse to personers ophold i detentionen. De ovenfor nævnte 6 personer opholdt sig ifølge anholdelsesprotokollen i detentionen i perioder der strækker sig fra ca. 9 til 14 uger (eller eventuelt længere alt efter svaret på ovenstående spørgsmål). Der er kun overlap i tidsmæssig henseende i betydeligt omfang i to tilfælde: - fra den 9. december 2005 til den 3. februar 2006 (Ap.nr. 163 og 164/05) og - fra den 24. februar til den 8. marts 2006 (Ap.nr. 164/05, 23/06 og 27/06). Der var således i den sidstnævnte periode på knap 2 uger ifølge de nu foreliggende oplysninger fuld belægning i detentionen alene med tilbageholdte og domfældte. I disse to perioder var der ifølge anholdelsesprotokollen på intet tidspunkt mere end én yderligere person anbragt i detentionen ad gangen. Tilsvarende gælder de øvrige noget kortere perioder hvor der ligeledes kan konstateres overlap de 6 langtidsanbragte personer imellem; der er hovedsageligt tale om berusere, men også enkelte venterumsanbragte

11 10/24 Politiet har som nævnt ovenfor besvaret mit spørgsmål om hvorvidt der på noget tidspunkt efter inspektionen har været anbragt mere end 4 personer i detentionen ad gangen, benægtende. Min gennemgang af anholdelsesprotokollen bekræfter dette. Ad 6.3. Udstrækning af pligten til at føre detentionsblanketter mv. Efter dagsbefalingens pkt. 2.8 mv. skal detentionsblanketten nøje udfyldes med henblik på at tilvejebringe dokumentation for en lang række forhold. Jeg kritiserede i rapporten at politiet i Qaqortoq i langt størstedelen af de tilfælde af detentionsanbringelse som er omfattet af min undersøgelse, ikke har dokumenteret samtlige de forhold som er opregnet i pkt. 2.8, i form af udfyldelse af de rubrikker i detentionsblanketten som svarer hertil herunder om den detentionsanbragte har været fremstillet for en læge. Politimesteren og Justitsministeriet har beklaget dette forhold, og Justitsministeriet har endvidere oplyst at ministeriet over for politimesteren har indskærpet vigtigheden af at alle de forhold der er nævnt i dagsbefalingens pkt. 2.8, dokumenteres på detentionsblanketterne. Dette tager jeg til efterretning. Ad 6.4. Udskrift af kriminalregisteret Jeg bad politiet i Qaqortoq om nærmere oplysninger om politiets praksis for søgning i kriminalregisteret. Jeg henviste i den forbindelse til at jeg i ingen af de 10 tilfælde af anbringelse i detentionen på grund af beruselse som min undersøgelse omfatter, havde modtaget en udskrift af kriminalregisteret sammen med de øvrige oplysninger som jeg havde bedt om. Politiet har oplyst at der kun foretages søgning i kriminalregisteret hvis den anholdte enten er ukendt for politiet eller er en gammel kending ; i sidstnævnte tilfælde søges der efter eventuelle verserende sager. Politimesteren har oplyst at han har indskærpet over for distriktet at der ved indsættelse i detentionen skal foretages en søgning på personen i kriminalregisteret i overensstemmelse med dagsbefalingens bestemmelse herom.

12 11/24 Justitsministeriet har henvist til politimesterens indskærpelse og har på den baggrund ikke fundet anledning til at foretage sig yderligere. Jeg tager ligesom Justitsministeriet politimesterens indskærpelse til efterretning. Ad 6.5. Lægeundersøgelse Jeg konstaterede i rapporten at der kun i 2 af de 10 tilfælde (berusere) som indgår i min undersøgelse, fremgår af den dertil svarende rubrik i detentionsblanketten og en lægeerklæring at der har fundet lægetilsyn sted. Og jeg bad politiet i Qaqortoq om en udtalelse om hvorfor det i de 8 øvrige tilfælde tilsyneladende ikke har været tilfældet. Politiet har oplyst at berusere ifølge politiets normale procedure bliver undersøgt af en læge før eventuel anbringelse i detentionen. At det ikke kan dokumenteres i de 8 tilfælde, har politiet erkendt må bero på sløseri. Justitsministeriet har fundet dette forhold beklageligt og har henvist til at ministeriets indskærpelse i forhold til Politimesteren i Grønland, jf. ovenfor, også omfatter dette forhold. Jeg er enig med politiet i Qaqortoq og Justitsministeriet i at dette er beklageligt. Jeg foretager mig dog under henvisning til det som Justitsministeriet har anført, ikke mere vedrørende dette forhold. Politiet i Qaqortoq har, som jeg har bedt om, sendt mig s. 2 af en lægeerklæring hvor jeg i første omgang alene havde modtaget s. 1 (Ap.nr. 22/06). Lægeerklæringen giver mig ikke anledning til bemærkninger. Ad 6.6. Visitation Blandt de 10 detentionsanbragte berusere som indgår i min undersøgelse, var der to kvinder (Ap.nr. 65 og 121/05). Jeg bad politiet i Qaqortoq om nærmere oplysninger om visitationen af disse to kvinder herunder om der blev foretaget såkaldt videregående visitation, og i givet fald af hvem.

13 12/24 Politiet har efter at have undersøgt sagerne oplyst at visitationen i begge tilfælde uanset det som er anført i detentionsblanketten om Ap.nr. 65/05 er foretaget af den kvindelige polititjenestemand der på daværende tidspunkt var detentionsforvarer hos politiet i Qaqortoq, og som boede i tjenesteboligen lige ved siden af detentionen (hvorfra de tekniske tilsyn med de detentionsanbragte føres). Justitsministeriet har henvist til det som politiet i Qaqortoq har anført. Jeg har noteret mig det oplyste. Jeg bad endvidere om nærmere oplysning om politiets praksis for visitation i disse tilfælde, og politiet har i den anledning oplyst følgende: Kollegerne er fra uddannelse på Politiskolen gjort bekendt med, at såfremt der er tale om visitation af kvinder, skal visitation ske af en polititjenestemand af samme køn, hvilket vil sige, at såfremt der skal ske visitation af en kvinde, skal dette foretages af en kvindelig kollega eller en kvindelig kontorassistent. Der er enkeltstående tilfælde, hvor kvindelige anholdte der skal indsættes, bliver bedt om at tage jakke og andet overtøj af, der herpå visiteres, er der synlig bælte og smykker beder kollegerne om, at anholdte selv fjerner disse, og endelig bedes kvindelige anholdte om at vende vrangen ud på bukselommer og andre lommer, således at fysisk kontakt undgås. Det er således ikke altid muligt at få fat i en kvindelig kollega eller kontorassistent, da disse i fritiden ikke er bundet af tjenesten og da de fleste anholdelser sker i weekenden, kan det være, at de kvindelige kolleger og kontorassistenter er inviteret i byen eller forhindret på anden vis. Jeg har noteret mig det oplyste. Jeg henleder for en ordens skyld politiets opmærksomhed på bestemmelsen i dagsbefalingens pkt. 2.3, hvorefter den berusede hvis omstændighederne tilsiger en visitation der kan krænke blufærdigheden, og hvis det ikke er muligt at gennemføre en sådan visitation inden indsættelse i detentionen skal undergives et skærpet tilsyn, jf. dagsbefalingens pkt. 2.6, indtil den videregående visitation har fundet sted. Jeg anførte i rapporten at den detentionsanbragte beruser i et enkelt tilfælde ved løsladelsen havde kvitteret for modtagelse af fratagne effekter uanset at det udtrykkeligt

14 13/24 fremgår af detentionsblanketten at der ved indsættelsen ikke var noget at fratage den pågældende. Og jeg bad politiet i Qaqortoq om at oplyse hvorledes denne kvittering skulle forstås. Politiet har formodet at den pågældende polititjenestemand har ladet den anholdte kvittere med henblik på senere at kunne dokumentere at den anholdte ikke havde effekter som blev frataget den pågældende ved indsættelsen, således at man kunne undgå at beruseren efterfølgende kunne komme og påberåbe sig at mangle eller have mistet nogle ting ved anholdelsen. Justitsministeriet har henvist hertil. Jeg har noteret mig det som politiet har anført herunder at det ikke nu er muligt at give en entydig forklaring på hvorledes kvitteringen skal forstås. Ad 6.7. Tilsyn med berusere mv. Jeg henviste i rapporten om inspektionen til min tilsvarende rapport om inspektionen den 21. august 2006 af detentionen i Paamiut nærmere betegnet til et generelt spørgsmål til Politimesteren i Grønland om forståelse af dagsbefalingens minimumsregler for tilsyn med detentionsanbragte. Jeg anførte endvidere i rapporten om inspektionen af detentionen i Qaqortoq at jeg ville vende tilbage til politiet i Qaqortoqs tilsyn med de detentionsanbragte (i de i alt 18 sager som er omfattet af min undersøgelse) når jeg havde modtaget politimesterens svar på ovenstående generelle spørgsmål. Jeg har i rapporterne efter min inspektioner (ligeledes i august måned 2006) af detentionerne i Narsaq, Nanortalik og Narsarsuaq skrevet noget tilsvarende. I rapporten om inspektionen af detentionen i Paamiut anførte jeg nærmere at dagsbefalingens retningslinjer (pkt. 2.6) kunne læses således at der i detentioner i ikke døgnbetjente politidistrikter; dvs. alle detentioner i Grønland på nær detentionen i Nuuk udover det fysiske tilsyn mindst 4 gange i døgnet i bestemte tidsrum skal føres 8 tekniske tilsyn hvilket i givet fald ville føre til 12 obligatoriske tilsyn i døgnet. Jeg bad om Politimesteren i Grønlands bemærkninger hertil inden jeg gennemgik detentionsblanketternes afsnit om politiets tilsyn nærmere. Jeg anførte dog samtidig i rapporten om inspektionen af detentionen i Paamiut at jeg umiddelbart forstod dagsbefalingens minimumsregler om tilsyn med de detentionsan-

15 14/24 bragte således at der normalt skal føres tilsyn 8 gange i døgnet: 4 gange ved personligt fremmøde i detentionen og 4 gange ved brug af overvågningsudstyret. Politimesteren har i forbindelse med opfølgningen af inspektionen i Paamiut anført at dagsbefalingen skal forstås på sidstnævnte måde det vil sige som et krav om mindst 8 tilsyn i døgnet. Politimesteren har endvidere bemærket at han i forbindelse med revisionen af dagsbefalingen har præciseret at de tekniske tilsyn som minimum skal foretages en gang i løbet af hvert af følgende tidsrum: kl til kl kl til kl kl til kl , og kl til kl Dette har jeg noteret mig i opfølgningsrapport af 15. februar 2011 (detentionen i Paamiut). I den ovenfor nævnte opfølgningsrapport har jeg herefter dels gennemgået politiet i Paamiuts tilsyn med en kvinde som på tidspunktet for inspektionen var anbragt i detentionen i Paamiut, og som var anbragt dér i en længere periode, dels gennemgået politiets tilsyn i 9 sager om berusere. Jeg har i den nævnte opfølgningsrapport anført følgende (citatet slutter først på s. 20): Politiets tilsyn med den tilbageholdte kvinde (Ap.nr. 78/06) Det fremgår af den del af detentionsblanketten som vedrører politiets tilsyn med den tilbageholdte, detentionsanbragte kvinde, at politiet har iagttaget den del af reglerne som angår tilsyn ved fremmøde i detentionen (i dagsbefalingen kaldet fysisk tilsyn): de ovenfor nævnte obligatoriske 4 tilsyn i tidsrummene kl , 11-13, og Dog synes det sidste tilsyn (i tidsrummet kl ) i 3 dage i august og september måned umiddelbart at være ført for tidligt. Tilsynet har været ført henholdsvis kl (den 26. august 2006), kl (den 29. august 2006) og kl (den 15. september 2006). Inden jeg foretager mig mere vedrørende dette forhold, beder jeg om udtalelser herom fra politiet i Paamiut og Politimesteren i Grønland.

16 15/24 Tilsynet i øvrigt der, som jeg har nævnt i rapporten, kan føres alene som et teknisk tilsyn hvis der forinden har været ført mindst 2 tilsyn ved personligt fremmøde i detentionen har ifølge detentionsblanketten i (så godt som) hele den periode hvor den pågældende kvinde var anbragt i detentionen som tilbageholdt, højst været ført 3 gange i døgnet. I 3 sammenhængende dage skete det dog de obligatoriske 4 gange i døgnet. Det drejer sig om perioden november 2006 (jeg ser i den forbindelse bort fra perioden fra den 23. oktober til den 1. november 2006 som jeg har spurgt nærmere til nedenfor). Jeg beder i fortsættelse af min anmodning ovenfor også om politiets og politimesterens bemærkninger til dette forhold. Dét (tekniske) tilsyn der som altovervejende udgangspunkt (tilsyneladende) ikke er ført, er tilsynet om natten (i tidsrummet kl ). De øvrige, som udgangspunkt, tre (obligatoriske) tekniske tilsyn har typisk været ført omkring kl. 10, 15 og 20. I en enkelt weekend i november måned 2006 er der ifølge detentionsblanketten ikke ført noget tilsyn i øvrigt med den pågældende kvinde (men altså udelukkende 4 fysiske tilsyn). Jeg henviser til weekenden den november Inden jeg foretager mig mere vedrørende dette forhold, beder jeg om politiet i Paamiuts og Politimesteren i Grønlands bemærkninger til det som jeg har anført. I en kortere periode fra den 23. oktober til den 1. november 2006 er det i detentionsblanketten angivet at det øvrige tilsyn er ført de obligatoriske 4 gange, og at dette hver gang er sket ved fysisk fremmøde i detentionen. På hvilket tidspunkter disse (ekstraordinære) fysiske tilsyn er ført, fremgår derimod ikke af detentionsblanketten. Også dette beder jeg om politiets og politimesterens bemærkninger til.

17 16/ Politiets tilsyn med berusere Som anført ovenfor (og på s. 26 i rapporten om inspektionen) afventede jeg politimesterens svar på mit generelle spørgsmål om politiets tilsyn før jeg foretog en nærmere gennemgang af politiet i Paamiuts tilsyn med de 7 berusede personer (med i alt 9 anbringelser i detentionen) som er omfattet af min undersøgelse. Jeg har gennemgået politiets tilsyn mv. i de 9 sager. Gennemgangen giver mig anledning til følgende bemærkninger: a. Før en beruset person indsættes i detentionen, skal den pågældende så vidt muligt fremstilles for en læge eller hvis der ikke findes en læge i byen/bygden for en sygeplejerske eller en anden repræsentant for sundhedsvæsenet, jf. dagsbefalingens pkt Formålet med undersøgelsen er ifølge dagsbefalingen at få en lægefaglig/sundhedsfaglig vurdering af om den pågældende befinder sig i en tilstand, der taler mod anbringelse i detentionen, og om den pågældendes tilstand eventuelt kræver behandling på sygehus eller lignende. Af dagsbefalingens pkt. 2.2 (om detentionsanbringelse af berusere) fremgår det at der hvis det ikke er muligt at fremstille beruseren for en læge eller eventuelt en anden sundhedsperson skal udfærdiges en notits om grunden hertil. Det fremgår endvidere at notitsen skal hæftes sammen med detentionsblanketten. Det fremgår endvidere at beruseren i to nærmere angivne situationer altid skal fremstilles for en læge eller en anden sundhedsperson før den pågældende indsættes i detentionen, nemlig - hvis der foreligger oplysninger om at den pågældende er selvmordstruet, eller - hvis det efter oplysningerne om de personlige forhold mv. ikke kan udelukkes at den pågældende er selvmordstruet. Som jeg har anført i rapporten om inspektionen, fremgår det af lægeerklæringen om Ap.nr. 57/06 at politiet havde oplyst til lægen at den pågældende tidligere havde forsøgt at begå selvmord ifm. afsoning af en dom i Anstalten for Domfældte i Nuuk for personfarlig kriminalitet.

18 17/24 Jeg forstår dette således at det ikke kunne udelukkes at den pågældende var selvmordstruet, og at politiet derfor var pligtig til at fremstille ham for lægen inden han blev indsat i detentionen. Ifølge detentionsblankettens forside blev den pågældende indsat i detentionen kl , fremstillet (for lægen) kl og visiteret kl Af den del af detentionsblanketten som angår politiets tilsyn, fremgår det imidlertid at den pågældende blev indsat kl Jeg henviser til politiets bemærkning til det først noterede tilsyn. Lægen har, som nævnt i rapporten om inspektionen, desværre ikke noteret hvornår lægeundersøgelsen blev påbegyndt. Inden jeg eventuelt foretager mig noget vedrørende (intensiteten af) politiets tilsyn med denne detentionsanbragte (Ap.nr. 57/06), beder jeg politiet om at oplyse hvilket af de to tidspunkter for indsættelsen i detentionen der er det rigtige. Jeg beder endvidere om politiets bemærkninger til det forhold at det pågældende felt (selvmordstruet/selvmord kan ikke udelukkes) ikke er afkrydset, og at lægen tilsyneladende ikke (på ny) fik besked om det tidligere selvmordsforsøg da den selvsamme person 17 dage senere igen blev indsat i detentionen som beruser. Jeg henviser til sagen med Ap.nr. 61/06 og til at den pågældende igen var svært påvirket af alkohol. Jeg bemærker for fuldstændighedens skyld at jeg er opmærksom på at det er den samme læge som foretog de to lægeundersøgelser (den 10. og den 27. juni 2006). I sagen med Ap.nr. 53/06 fandt lægeundersøgelsen sted 35 minutter efter indsættelsen i detentionen; denne beruser var dog ifølge detentionsblanketten ikke selvmordstruet mv. Ifølge detentionsblanketten blev der tilsyneladende forud for tidspunktet for lægeundersøgelsen ført tilsyn med den detentionsanbragte kl og Disse to tidspunkter er sammenfaldende med de tidspunkter som der i detentionsblanketten er angivet for indsættelsen i detentionen, henholdsvis lægetilsynet.

19 18/24 Umiddelbart kan jeg konstatere at der ikke har været foretaget et egentligt tilsyn med den detentionsanbragte forud for tidspunktet for lægens undersøgelse af ham (i de nævnte 35 minutter). Inden jeg eventuelt foretager mig mere vedrørende dette forhold, beder jeg om politiet i Paamiut og Politimesteren i Grønlands bemærkninger til det som jeg har anført. b. I dagsbefalingens pkt. 2.6 er anført følgende under overskriften Skærpet tilsyn : Stationslederen eller politimesteren kan efter en konkret vurdering træffe beslutning om iværksættelse af et mere intensivt tilsyn skærpet tilsyn. Oplysning om det nærmere indhold og omfang af et skærpet tilsyn, samt måden hvorpå det udføres, skal tilføres detentionsblanketten. Skærpet tilsyn kan kun ske ved fysisk tilsyn. Det er i dagsbefalingen fastsat at der i to yderligere situationer ud over hvis der som anført konkret vurderes at være behov herfor skal føres skærpet tilsyn med den detentionsanbragte: 1) hvis det ikke har været muligt at gennemføre en fuldstændig visitation (der kan krænke blufærdigheden) af den detentionsanbragte (og omstændighederne tilsiger en sådan visitation) og 2) hvis den detentionsanbragte er et barn under 15 år. Jeg henviser til dagsbefalingens pkt. 2.3 og 2.6 (det skærpede tilsyn kan, som det fremgår af citatet, kun ske ved personligt fremmøde i detentionen). Der er i dagsbefalingen derimod ikke stillet krav om skærpet tilsyn hvis den detentionsanbragte undtagelsesvist ikke er blevet fremstillet for en læge før indsættelsen i detentionen (således som det f.eks. er tilfældet med Ap.nr. 53/06 som jeg har spurgt til ovenfor). Dette er i modsætning til de regler som Rigspolitichefen har fastsat for anbringelse af berusede personer i de danske detentioner. Jeg henviser til Rigspolitichefens kundgørelse II, nr. 55 af 2. februar 2006, 10, stk. 3 (om tilsynet med personer som er foreløbigt anbragt i politiets detentioner).

20 19/24 Også på dette punkt beder jeg om en udtalelse fra Politimesteren i Grønland før jeg eventuelt foretager mig mere. c. I rapporten om inspektionen anførte jeg bl.a. følgende om dagsbefalingens regler om politiets indledende tilsyn med de detentionsanbragte: Det følger af reglerne at tilsynet i fx Paamiut først kan føres som teknisk tilsyn når der har været ført tilsyn ved personligt fremmøde i detentionen (mindst) to gange. Dette gælder uanset om disse to fysiske tilsyn har været ført inden for de obligatoriske tidsrum eller ej. Det fremgår desuden at tilsynet inden for hvert af de obligatoriske tidsrum i mindst et tilfælde skal føres ved personligt fremmøde i detentionen uanset hvor mange tekniske tilsyn der måtte være foretaget forinden, og uanset i hvilken tilstand den detentionsanbragte nu måtte befinde sig. Min gennemgang af politiets tilsyn med de 7 berusede person (i 9 sager) som indgår i min undersøgelse, viser at denne regel tilsyneladende ikke er blevet iagttaget af politiet i Paamiut i 3 tilfælde. Det drejer som om sagerne med Ap.nr. 53, 56 og 57/06. I den sidstnævnte sag (som jeg også har spurgt til i anden sammenhæng) blev politiets første tilsyn ført kl Hvis det viser sig at den pågældende beruser først blev indsat i detentionen på dette tidspunkt hvilket meget tyder på skal der efter dagsbefalingens pkt. 2.6 helt ses bort herfra (idet selve detentionsanbringelsen ikke kan gøre det ud for et tilsyn). I givet fald er tilsynet kl politiets første tilsyn med den detentionsanbragte. Dette tilsyn blev ifølge detentionsblanketten ført som et teknisk tilsyn. Det fremgår af detentionsblanketten at der herefter blev ført tilsyn med den pågældende kl (ved personligt fremmøde) og kl (teknisk tilsyn). Inden jeg eventuelt foretager mig mere i forhold til (intensiteten af) politiets tilsyn i denne sag, beder jeg om politiet i Paamiut og Politimesteren i Grønlands bemærkninger til det som jeg har anført.

21 20/24 Den pågældende beruser blev ifølge detentionsblanketten løsladt senere samme dag kl Tilsyneladende blev der ikke ført tilsyn med ham i tidsrummet fra kl til kl heller ikke teknisk tilsyn. Også dette beder jeg politiet og politimesteren om at kommentere. I en enkel sag hvor reglen om tilsyn ved personligt fremmøde i detentionen mindst to gange før overgangen til teknisk tilsyn klart er iagttaget af politiet er det i tilsynsblanketten noteret at der i tidsrummet fra kl til kl har været ført teknisk tilsyn med den detentionsanbragte. Jeg henviser til sagen med Ap.nr. 58/06. Jeg beder om politiets og politimesterens bemærkninger til denne form for dokumentation for tilsynets udførelse (jf. dagsbefalingens pkt. 2.8). d. I 3 af de 9 sager er der øverst på tilsynsblanketten sat kryds i rubrikken til angivelse af at den pågældende er dagmand (Ap.nr. 58, 59 og 61/06). Jeg går ud fra at der er tale om en misforståelse, men beder for en ordens skyld også om bemærkninger hertil. (CITAT SLUT) Jeg har taget det ovenstående citat med i denne rapport fordi jeg har besluttet ikke at foretage en tilsvarende minutiøs gennemgang af politiet i Qaqortoqs detentionstilsyn. Beslutningen har jeg truffet af hensyn til en hensigtsmæssig anvendelse af politiets, politimesterens og mine egne ressourcer og på baggrund af den tid der er gået siden inspektionen og dermed siden de pågældende personer hvis sager i givet fald skulle have indgået i undersøgelsen, var anbragt i detentionen i Qaqortoq ( ). Citatet har således til formål at tjene som en orientering af politiet i Qaqortoq om de problemstillinger som jeg har valgt at tage frem efter min gennemgang af politiet i Paamiuts tilsyn med detentionsanbragte personer problemstillinger som jeg formoder også ville kunne være relevante for politiets tilsyn med detentionsanbragte i Qaqortoq. Jeg har dog foretaget en mere overordnet gennemgang af politiet i Qaqortoqs tilsyn i de 10 sager om detentionsanbragte berusere som indgår i min undersøgelse efter in-

22 21/24 spektionen af detentionen i Qaqortoq, og af politiets tilsyn med den tilbageholdte som jeg har omtalt øverst på s. 12 i rapporten om inspektionen (Ap.nr. 71/06). Gennemgangen giver mig anledning til følgende bemærkninger og spørgsmål: Ad Politiet i Qaqortoqs tilsyn med Ap.nr. 71/02 Den pågældende opholdt sig ifølge anholdelsesprotokollen i detentionen i perioden fra den 19. juni til 3. august 2006 (og var placeret i detentionsrum nr. 3); først som tilbageholdt og efter den 18. juli 2006 som domfældt. I detentionsblanketten er der i rubrikken til angivelse af dato og tidspunkt for anholdelsen anført den 18. juni 2006, kl Jeg lægger dog på baggrund af anholdelsesprotokollen og indholdet af den del af detentionsblanketten som angår politiets tilsyn, til grund at indsættelsen i detentionen først fandt sted den 19. juni Politiet har ifølge detentionsblanketten ført tilsyn med den pågældende udelukkende ved fremmøde i detentionen (såkaldt fysisk tilsyn). Tilsynet har normalt været ført to gange i døgnet: om morgenen (vækning/døråbning) og om aftenen/først på natten (dørlåsning). På enkelte dage den 20. juni, 3., 5., 12., 18., 22. og 27. juli og 2. august 2006 har der været ført tilsyn 3 gange i døgnet. I detentionsblanketten er som baggrund herfor angivet: fremstilling i retten, udskiftning af sengetøj og/eller rengøring, telefonsamtale med familien og servering af kaffe eller kaffe og kage. Én nat har den tilbageholdte tilbragt i anstalten fordi detentionsknappen ikke virkede; det drejer sig om den 20. juli Umiddelbart synes tilsynet at være ført i strid med dagsbefalingens pkt. 2.6 (de ovenfor anførte 8 minimumstilsyn i døgnet). En nærliggende grund til politiets tilsyneladende meget sporadiske tilsyn med den tilbageholdte/domfældte kunne imidlertid være at han har opholdt sig i Anstalten for domfældte i Qaqortoq som dagmand. Den dertil hørende rubrik øverst på tilsynsblanketten er dog ikke krydset af, og heller ikke anholdelsesprotokollen indeholder oplysning herom.

23 22/24 Jeg beder politiet i Qaqortoq om nærmere oplysninger om den pågældendes ophold i detentionen. Ad Politiet i Qaqortoqs tilsyn med berusere (Ap.nr. 65, 67, 69, 73, 103, 121, 125, 133/05 og Ap.nr. 16 og 22/06) Politiets tilsyn med berusere er næsten udelukkende ført som fysiske tilsyn. I de tilfælde hvor politiet ifølge detentionsblanketten har ført tilsyn ved brug af det elektroniske overvågningsudstyr, er tilsynet tilsyneladende ført uden at der forinden har været ført de obligatoriske to fysiske tilsyn som der i dagsbefalingens pkt. 2.6 stilles krav om (Ap.nr. 65/05 og 16/06) eller efter blot et enkelt fysisk tilsyn (Ap.nr. 133/05). Jeg beder om politiet i Qaqortoq og politimesterens bemærkninger hertil. I to tilfælde er der ifølge detentionsblanketten ikke blevet ført tilsyn overhovedet (Ap.nr. 125/05 og 22/06). Den førstnævnte som er en af de 8 personer som tilsyneladende ikke blev lægeundersøgt før anbringelsen i detentionen (se pkt. 6.5 ovenfor) var ifølge detentionsblanketten påvirket af alkohol i svær grad. Den sidstnævnte hvis grad af påvirkethed der ikke er oplysninger om i detentionsblanketten, men som ifølge lægeerklæringen var meget beruset havde, ligeledes ifølge lægeerklæringen, skader i hovedet efter slag; bl.a. en bule på 4 x 4 cm bag venstre øre. Jeg beder i fortsættelse af min anmodning ovenfor om at politiet og politimesteren også forholder sig til tilsynet med disse to berusere. Ad 6.8. Løsladelse Til orientering for politiet i Qaqortoq oplyste jeg i rapporten at jeg i inspektionsrapporten om min tilsvarende inspektion af detentionen i Nuuk hvor løsladelsestidspunktet var noteret i en langt mindre udstrækning end i Qaqortoq havde bedt Politimesteren i Grønland om en udtalelse om hvorvidt det er hensigtsmæssigt at løsladelsestidspunktet ikke er omfattet af dokumentationskravet i dagsbefalingens pkt. 2.8.

24 23/24 Jeg kan i fortsættelse heraf oplyse at politimesteren i forbindelse med opfølgningen på denne anden inspektion har svaret at løsladelsestidspunktet i forbindelse med revideringen af dagsbefalingen er blevet omfattet af dokumentationskravet i pkt. 2.8 hvilket jeg har taget til efterretning. Jeg henviser til opfølgningsrapport af 26. januar Ad 6.9. Orientering til forældre mv. til unge detentionsanbragte Blandt de i alt 18 sager som er omfattet af min undersøgelse i forbindelse med inspektionen af detentionen i Qaqortoq, var der kun én person under 18 år (Ap.nr. 73/05). Den pågældende var den 4. juni 2005 kun 15 år gammel blevet anbragt i detentionen som beruser. Ifølge detentionsblanketten var han påvirket af spiritus i svær grad. I mangel af oplysninger herom i sagen bad jeg i rapporten politiet i Qaqortoq om at oplyse om politiet underrettede hjemmet og de sociale myndigheder om at den pågældende dreng var blevet anbragt i detentionen (jf. dagsbefalingens pkt. 2.9). Politiet i Qaqortoq har oplyst at der er tale om en forglemmelse når underretningen af hjemmet ikke er noteret i detentionsblanketten, og har henvist til politiets døgnrapport (der endvidere er vedlagt i kopi som dokumentation). Justitsministeriet har henvist til det som politiet har anført. Jeg har noteret mig at der er foretaget underretning i forhold til hjemmet, og at det er sket umiddelbart efter at drengen var anbragt i detentionen til afrusning. Jeg har endvidere noteret mig at politiet overvejede om det var forsvarligt at køre drengen hjem (hvilket ikke var tilfældet). Politiet burde i overensstemmelse med dagsbefalingens pkt. 2.9 tillige have taget kontakt til de sociale myndigheder. Jeg går ud fra at politiet i Qaqortoq nu er opmærksom på dagsbefalingens dobbelte underretningskrav og foretager mig ikke mere i anledning af denne (enkeltstående) fejl. Jeg orienterede i rapporten politiet i Qaqortoq om at jeg i rapporten om inspektionen af detentionen i Nuuk havde henstillet til politimesteren at overveje om der er grundlag for at føje en rubrik til detentionsblanketten til brug for angivelse af den pligtmæssige

25 24/24 underretning af de sociale myndigheder (og for så vidt angår berusere underretning af hjemmet) vedrørende unge under 18 år der anbringes i detentionen som berusere eller anholdes som sigtet. Tilsvarende gælder spørgsmålet om hvorvidt dokumentationskravet i dagsbefalingens pkt. 2.8 bør omfatte denne pligt. Politimesteren har som svar anført at der i forbindelse med indførelsen af den elektroniske anholdelsesprotokol (og detentionsblanket) er indsat en sådan rubrik om underretning af forældre/sociale myndigheder, og at denne oplysning også er tilføjet i dagsbefalingens pkt. 2.8 (om dokumentationskrav) hvilket jeg har taget til efterretning (jeg henviser også her til opfølgningsrapport af 26. januar 2011 om inspektion af detentionen i Nuuk). Opfølgning Jeg beder om at oplysningerne mv. fra politiet i Qaqortoq sendes gennem Politimesteren i Grønland med henblik på at politimesteren kan komme med bemærkninger hertil. Jeg beder endvidere politimesteren om at sende det samlede materiale gennem Justitsministeriet med henblik på at ministeriet kan komme med sine eventuelle bemærkninger til det som politiet og politimesteren har anført. Underretning Denne rapport sendes til politiet i Qaqortoq, Politimesteren i Grønland, Kriminalforsorgen i Grønland, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Justitsministeriet, Rigspolitichefen og Folketingets Retsudvalg. Lennart Frandsen Inspektionschef

Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006

Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006 15. februar 2011 Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1066-618/PK 1/19 Indholdsfortegnelse Ad 1. Celler, forrum mv.... 2 Ad 2. Forrum og møblering af forrum...

Læs mere

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom:

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten bad jeg politiet i Aasiaat, Politimesteren i

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006

Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006 Den 19. april 2012 Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1067-618/PK3 1/17 Indholdsfortegnelse Ad 3. Møblering af celler... 2 Ad 4. Vejledning til detentionsanbragte

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. december 2001 af detentionen i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på politistationen i Skanderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv.

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 fra Politimesteren i Frederikshavn og af 22. december 2004 fra Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 fra Politimesteren i Frederikshavn og af 22. december 2004 fra Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 2. februar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af detentionen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af detentionen i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af detentionen i Esbjerg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i

Læs mere

Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008

Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008 Den 21. september 2009 Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0247-618/PK3 1/7 Den 1. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv....3 Ad punkt 2.3. Grundlaget

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. april 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten anmodede jeg om bemærkninger

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne.

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 I forbindelse med ophold i Nuuk i anden anledning foretog jeg den 24. august 2001 en opfølgende inspektion af detentionen i Nuuk. Inspektionen der var uvarslet, bortset fra at

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet.

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet. 1 Den 9. maj 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af detentionen i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Frederikssund og Justitsministeriet om udtalelser

Læs mere

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende: 1/1 Den 18. september 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. februar 2007 inspektion af detentionen på politistationen i Vordingborg. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Ad. 1. Detentionslokalerne

Ad. 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. januar 2005 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 24. august 2004 af detentionen i Nykøbing Falster. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 2. april 2001 af detentionen i Ringsted. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00074-5/PH 2/13 Indholdsfortegnelse Ad 2. Detentionslokalerne... 3 Ad 3.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00161-6/PH 2/12 Indholdsfortegnelse Ad 1. Indledning... 3 Ad 2. Detentionslokalerne... 4 Ad 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. marts 2003 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af detentionen i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Jeg bad om at oplysningerne mv. blev tilbagesendt gennem Justitsministeriet med henblik på at ministeriet kunne komme med bemærkninger hertil.

Jeg bad om at oplysningerne mv. blev tilbagesendt gennem Justitsministeriet med henblik på at ministeriet kunne komme med bemærkninger hertil. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 4. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 16. maj 2003 af arresten/detentionen i Kangerlussuaq. I rapporten bad jeg politiet i Kangerlussuaq og Politimesteren

Læs mere

Jeg har herefter fra Politimesteren i Nyborg modtaget en udtalelse af 22. marts 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 8. maj 2006.

Jeg har herefter fra Politimesteren i Nyborg modtaget en udtalelse af 22. marts 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 8. maj 2006. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. februar 2006 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 13. oktober 2005 af detentionen i Nyborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Arresten/detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 31. marts 2011 Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2101-618/LF 2008-2102-618/LF 2008-2104-618/LF 2008-2105-618/LF 2008-2106-618/LF 2008-2107-618/LF 2008-2108-618/LF

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål m.v...2. 2. Celler, forrum mv...4. 3. Inventar...8. 4. Tv-overvågning mv...10

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål m.v...2. 2. Celler, forrum mv...4. 3. Inventar...8. 4. Tv-overvågning mv...10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle spørgsmål m.v...2 2. Celler, forrum mv...4 3. Inventar...8 4. Tv-overvågning mv...10 5. Vejledning til detentionsanbragte om rettigheder og pligter...12

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. juli 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 23. marts 2004 af detentionen på politistationen i Grenå. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. om

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionen...2

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionen...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionen...2 2. Rapportgennemgang...5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...7 2.1.1. Politiloven...7 2.1.2. Detentionsbekendtgørelsen...8 2.2.

Læs mere

Oplysninger fra kriminalregistret

Oplysninger fra kriminalregistret FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 3 (nu Station Bellahøj) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention 1 Den 8. juni 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af detentionen i Vejle. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i Vejle og Justitsministeriet. Jeg modtog herefter breve

Læs mere

Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 6. marts 2002 af detentionen i Tønder. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. om nærmere angivne

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. september 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 1 (nu Station City) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011

Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011 Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00241-4/PH 2/20 Indholdsfortegnelse Ad 2.2. Frister mv.... 3 Ad 3. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning... 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14 3. Opfølgning...15 4. Underretning...16 2 Den 8. februar 2000 foretog jeg og

Læs mere

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt.

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. august 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende inspektionen af Anstalten for domfældte i Aasiaat den 19. maj 2003. I rapporten anmodede jeg den ledende anstaltsleder,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7... 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7...15 3. Opfølgning...17 4. Underretning...17 2 Den 21. februar 2000 foretog

Læs mere

Jeg har tidligere den 11. oktober 1993 besigtiget detentionen i Paamiut.

Jeg har tidligere den 11. oktober 1993 besigtiget detentionen i Paamiut. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 51 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Celler, forrum mv...3 2. Forrum og møblering af forrum...7 3. Vejledning til detentionsanbragte

Læs mere

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge.

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Folketingets Ombudsmand 1 Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Jeg anmodede Politimesteren i Køge og Justitsministeriet om oplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Rapportgennemgang... 4. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Rapportgennemgang... 4. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Rapportgennemgang... 4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 2.2. Lægeundersøgelse... 10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detentionslokalerne... 2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 6 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Inspektion af detentionen i Ilulissat den 6. juni 2011

Inspektion af detentionen i Ilulissat den 6. juni 2011 Inspektion af detentionen i Ilulissat den 6. juni 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00244-4/PH 2/20 Indholdsfortegnelse Ad 2.2. Frister mv.... 3 Ad 3. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion...

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. oktober 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af detentionen i Holbæk. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Inspektion af detentionen i Ittoqqortoormiit den 3. september 2009

Inspektion af detentionen i Ittoqqortoormiit den 3. september 2009 Inspektion af detentionen i Ittoqqortoormiit den 3. september 2009 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00064-3/PH 2/19 Indholdsfortegnelse Ad 1. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion... 4 Ad 2. Forrum

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet.

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet. 1/6 Den 19. marts 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 19. september 2006 af detentionen på politistationen i Skive. I rapporten bad jeg Midt- og Vestjyllands Politi og Justitsministeriet

Læs mere

Inspektionen udgjorde en af de i alt syv inspektioner af arrester/detentioner og anstalter for domfældte i Grønland i uge 21 og 22.

Inspektionen udgjorde en af de i alt syv inspektioner af arrester/detentioner og anstalter for domfældte i Grønland i uge 21 og 22. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2003 foretog jeg inspektion af arresten/detentionen i Qasigiannguit. I forbindelse med inspektionen modtog jeg rapportmateriale mv. til gennemgang. Rapportmaterialet

Læs mere

I redegørelsen fra politimesteren er der flere gange nævnt navne mv. på bl.a. de tilbageholdte. Jeg har valgt at anonymisere disse oplysninger.

I redegørelsen fra politimesteren er der flere gange nævnt navne mv. på bl.a. de tilbageholdte. Jeg har valgt at anonymisere disse oplysninger. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. november 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 20. april 2005 af detentionen i Odense. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende: Jeg bad politimesteren oplyse om eventuelle planer for istandsættelse af detentionslokalerne.

Jeg skal herefter meddele følgende: Jeg bad politimesteren oplyse om eventuelle planer for istandsættelse af detentionslokalerne. Den 21. november 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 6. juni 2001 af detentionen i Haderslev. I rapporten anmodede jeg om udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten.

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten. 1/9 Den 14. januar 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. august 2006 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg har

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af venterum på politistationen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn

Læs mere

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 24. maj 2011 Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 OPFØLGNING NR. 4 J.nr. 2005-3035-628/PK3 1/7 Den 8. september 2010 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 3 om inspektionen

Læs mere

Inspektion af detentionen i Ittoqqortoormiit den 3. september 2009

Inspektion af detentionen i Ittoqqortoormiit den 3. september 2009 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 170 Offentligt Den 23. december 2010 Inspektion af detentionen i Ittoqqortoormiit den 3. september 2009 ENDELIG J.nr. 2009-2802-618/PK 1/36 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalet på Samsø...2. 2. Brugen af detentionslokalet...6. 3. Detentionsanbringelse...7

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalet på Samsø...2. 2. Brugen af detentionslokalet...6. 3. Detentionsanbringelse...7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalet på Samsø...2 2. Brugen af detentionslokalet...6 3. Detentionsanbringelse...7 4. Anvendelse som venterum...8 5. Gennemgang af rapporter...10

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Celler, forrum mv...5. 2. Inventar...7. 3. Tv-overvågning mv...8

Indholdsfortegnelse. 1. Celler, forrum mv...5. 2. Inventar...7. 3. Tv-overvågning mv...8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Celler, forrum mv...5 2. Inventar...7 3. Tv-overvågning mv...8 4. Vejledning til detentionsanbragte om rettigheder og pligter...10 5. Andre forhold...11

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. DETENTIONSLOKALERNE RAPPORTGENNEMGANG...4

Indholdsfortegnelse 1. DETENTIONSLOKALERNE RAPPORTGENNEMGANG...4 1 Indholdsfortegnelse 1. DETENTIONSLOKALERNE...2 2. RAPPORTGENNEMGANG...4 2.1. GRUNDLAGET FOR DETENTIONSANBRINGELSEN...6 2.2. LÆGEUNDERSØGELSE...8 2.2.1. Tidspunktet for tilkald af læge...11 2.2.2. Tidspunktet

Læs mere

1/19. Indholdsfortegnelse

1/19. Indholdsfortegnelse 1/19 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1 Detentionslokalerne... 2 Ad punkt 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.... 3 Ad punkt 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

1. Detentionen Frederiksberg politis detentionslokaler ligger sammen med Frederiksberg politis venterum i en høj kælder under politistationen.

1. Detentionen Frederiksberg politis detentionslokaler ligger sammen med Frederiksberg politis venterum i en høj kælder under politistationen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. september 2004 foretog jeg og to af embedets øvrige medarbejdere en inspektion af detentionen på politistationen på Frederiksberg. Den 16. september 2004 modtog jeg pr.

Læs mere

Med Justitsministeriets brev af 16. juli 2001 modtog jeg herefter:

Med Justitsministeriets brev af 16. juli 2001 modtog jeg herefter: Folketingets Ombudsmand 1 Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Jeg anmodede Politimesteren i Køge og Justitsministeriet om oplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 7 2.2. Lægeundersøgelse... 10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 21. december 2010 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 ENDELIG J.nr. 2009-3499-618/PH 1/30 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 2 3. Rapportgennemgang... 5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...6 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10 2.2. Lægeundersøgelse...11 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret...19

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1. Indholdsfortegnelse

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1. Indholdsfortegnelse FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 5 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

1/27. Indholdsfortegnelse

1/27. Indholdsfortegnelse 1/27 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne..... 3 2. Rapportgennemgang... 5 2.1 Bestemmelser om detentionsanbringelse... 5 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-... 6 anbringelse,

Læs mere

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. Den 7. juli 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af Arresthuset i Esbjerg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv. om

Læs mere

1/17. Indholdsfortegnelse

1/17. Indholdsfortegnelse 1/17 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne... 3 Ad punkt 2. Rapportgennemgang... 4 Ad punkt 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.... 4 Ad

Læs mere

Jeg har herefter fra Politimesteren i Herning modtaget en udtalelse af 9. juni 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 1. september 2006.

Jeg har herefter fra Politimesteren i Herning modtaget en udtalelse af 9. juni 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 1. september 2006. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 4. maj 2006 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 25. januar 2006 af detentionen i Herning. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7... Folketingets Ombudsmand 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7...29 3. Opfølgning...32 4. Underretning...32 Folketingets

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30.

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30. Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade 54 4100 Ringsted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1...5 2.2...8 2.3...13 2.4...14 2.5...15 2.6...20 2.7...20 3. Opfølgning...23 4. Underretning...23 Folketingets

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang...4

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang...4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...7 2.2. Lægeundersøgelse...11 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand.

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5 3. Rapportgennemgang... 9 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang... 5. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang... 5. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 2.2. Lægeundersøgelse... 12 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret...

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på Samsø. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 3

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 3 2. Rapportgennemgang... 7 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 8 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål m.v Celler, forrum mv Inventar Tv-overvågning mv... 8

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål m.v Celler, forrum mv Inventar Tv-overvågning mv... 8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle spørgsmål m.v.... 2 2. Celler, forrum mv.... 4 3. Inventar... 6 4. Tv-overvågning mv... 8 5. Vejledning til detentionsanbragte om rettigheder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Bestemmelser om detentionsanbringelse...4

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Bestemmelser om detentionsanbringelse...4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...4 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion Forrum og møblering af forrum Møblering af celler...

Indholdsfortegnelse. 1. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion Forrum og møblering af forrum Møblering af celler... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1/36 Indholdsfortegnelse 1. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion...3 2. Forrum og møblering af forrum...6 3. Møblering af celler...7 4. Vejledning til detentionsanbragte

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Arrest/detentionslokaler...4. 2. Bemanding...5. 3. Tilsyn og overvågningssystem...5. 4. Brandalarm...7

Indholdsfortegnelse. 1. Arrest/detentionslokaler...4. 2. Bemanding...5. 3. Tilsyn og overvågningssystem...5. 4. Brandalarm...7 1 Indholdsfortegnelse 1. Arrest/detentionslokaler...4 2. Bemanding...5 3. Tilsyn og overvågningssystem...5 4. Brandalarm...7 5. Vejledning om alkoholafvænning...7 6. Andre forhold...8 7. Gennemgang af

Læs mere

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009 Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 496 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. Fax +45 33 13 25 12 +45 33

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. februar 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. september 2005 af detentionen på politistationen i Varde. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i

Læs mere

1/27. Indholdsfortegnelse

1/27. Indholdsfortegnelse 1/27 Indholdsfortegnelse 1. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion... 2 2. Forrum og møblering af forrum... 6 3. Møblering af celler... 8 4. Vejledning til detentionsanbragte om rettigheder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5 3. Rapportgennemgang...8 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...11 3.2. Lægeundersøgelse...14

Læs mere

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv.

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv. 1 Den 14. december 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv.

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

Venterummene på politistationen i Silkeborg

Venterummene på politistationen i Silkeborg FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 18. juni 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. april 2003 af venterum på politistationen i Silkeborg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Silkeborg om

Læs mere

Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster.

Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster. Jeg har tidligere den 19. marts 1998 foretaget inspektion

Læs mere

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning.

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. august 2004 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 24. marts 2004 af Kontraktpensionen Fyn, og den 18. april 2005 afgav jeg den første opfølgningsrapport.

Læs mere