DANICA PENSION DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANICA PENSION DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012"

Transkript

1 DANICA PENSION DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR

2 Indholdsfortegnelse REGNSKABSBERETNING Hovedtal 3 Resultatoverblik 4 Usikkerhed på de finansielle markeder 4 Investeringsafkast 5 Fortsat faldende omkostninger 5 Vedvarende høj kapitalstyrke 6 Begivenheder efter balancedagen 7 Forventninger til 7 PERIODEREGNSKAB DANICA PENSION 8 LEDELSESPÅTEGNING 14 2/14 DANICA PENSION - 1. HALVÅR

3 Hovedtal Danica Pension Mio. kr. RESULTATOPGØRELSE Liv-forretning Præmier (ekskl. investeringskontrakter) Investeringsafkast efter pensionsafkastskat Forsikringsydelser Ændring i livsforsikringshensættelser og erstatningshensættelser Ændring i kollektivt bonuspotentiale Ændring i hensættelser for unit-link kontrakter Forsikringsmæssige driftsomkostninger i alt Resultat af genforsikring Overført investeringsafkast Forsikringsteknisk resultat Forsikringsteknisk resultat af syge- og ulykkesforsikring Egenkapitalens investeringsafkast m.v Resultat før skat Skat Periodens resultat BALANCE Aktiver i alt Forsikringsaktiver, syge- og ulykkesforsikring Forsikringsmæssige hensættelser, syge- og ulykkesforsikring Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter Kollektivt bonuspotentiale Egenkapital i alt NØGLETAL I PCT. Afkast før pensionsafkastskat 4,4 1,1 6,1 Afkast før pensionsafkastskat af egenkapitalens midler i Danica Pension 1,1 0,9 1,7 Afkast før pensionsafkastskat af kundemidler i Danica Pension 4,8 1,1 6,8 Afkast før pensionsafkastskat af kundemidler i Danica Pension inkl. unit link 4,8 0,7 4,9 Afkast efter pensionsafkastskat 3,8 0,9 5,3 Omkostningsprocent af præmier 4,5 4,8 4,7 Omkostningsprocent af hensættelser 0,2 0,2 0,4 Omkostninger pr. forsikret i kr Omkostningsresultat -0,01-0,01-0,02 Forsikringsrisikoresultat 0,00 0,01-0,01 Bonusgrad bonusgivende selskaber 0,9 1,6 0,2 Ejerkapitalgrad 12,8 14,0 12,3 Overdækningsgrad 6,7 6,9 6,6 Solvensdækning Egenkapitalforrentning før skat 4,6 1,9 3,1 Egenkapitalforrentning efter skat 3,5 1,5 2,4 Forrentning af kundernes midler efter omkostninger før skat 4,3 0,8 6,1 Forrentning af ansvarlig lånekapital før skat 0,0 0,9 1,7 NØGLETAL FOR SYGE- OG ULYKKESFORSIKRING Bruttoerstatningsprocent Bruttoomkostningsprocent Combined ratio f.e.r Operating ratio Relativt afløbsresultat 0,0 0,5 0,5 Afløbsresultat f.e.r. i mio. kr Året DANICA PENSION 1. HALVÅR 3/14

4 Resultatoverblik Præmier på 8,9 mia. kr. i, svarende til et fald på 5 pct. Omkostninger i pct. af hensættelserne faldt fra 0,21 til 0,18, ligesom omkostninger i pct. af præmier faldt fra 4,8 til 4,5. Samlet afkast af kundemidler inkl. markedsprodukter på 4,8 pct. eller 11,6 mia. kr. Resultat på 890 mio. kr. for Danica Pension før skat mod 371 mio. kr. i første halvår. DANICA PENSION, RESULTAT FØR SKAT (Mio. kr.) Forsikringsresultat Traditionel Forsikringsresultat Unit-link Syge- og ulykkeresultat før investeringsafkast Investeringsafkast Overført til skyggekonto Særlige overskudsandele Resultat før skat For den traditionelle forretning udgjorde forsikringsresultatet 660 mio. kr. mod 588 mio. for. Fremgangen skyldes primært højere risikotillæg og et bedre risikoresultat. Investeringsafkastet af kundemidlerne i Danica Traditionel udgjorde 4,8 pct. før PAL-skat. Afkastet inklusive ændring i de forsikringsmæssige hensættelser udgjorde 3,6 pct. Dette gjorde det muligt at indtægtsføre risikotillæg for tre af de fire rentegrupper. Skyggekontoen ultimo udgjorde 1,2 mia. kr. Erhvervs- og vækstministeriet har med virkning fra 12. juni indgået en aftale med branchen, som bl.a. indeholder en ændring af diskonteringskurven for de lange renter. Ændringen, der er en tilnærmelse til de kommende Solvens II regler, har reduceret Danica Pensions livsforsikringshensættelser med 1,3 mia. kr. Endvidere blev den del af bonuspotentiale på fripoliceydeler, der kan anvendes til at dække kurstab, øget med 1,1 mia. kr. Aftalen indeholder samtidig et loft over kontorenten på 2 pct. frem til 1. januar 2014 samt begrænsninger i muligheden for udlodning af udbytte. Aftalen skal ses på baggrund af, at rentemarkederne i slutningen af var stressede på grund af mistillid til euroen. De lange europæiske renter faldt til et rekordt lavt niveau, mens kapitaltilstrømning til danske statsobligationer gav anledning til endnu lavere danske statsrenter. De lave renter øgede pensionsselskabers efterspørgsel efter lang afdækning, og da det europæiske marked for de lange renter var illikvidt, fik den øgede efterspørgsel renterne til at falde yderligere. Forsikringsresultatet af Unit-link udgjorde 146 mio. kr. mod 153 mio. kr. i, hvilket er et fald på 4 pct. Faldet skyldes øgede rabatter og prisnedsættelser. Resultatet af Syge- og ulykkesforretningen før investeringsafkast udgjorde -116 mio. kr. Erstatningsprocenten steg fra 100 pct. i til 115 pct. i 1. halvår. Erstatningsprocenten er negativt påvirket af lavere priser. I indgik endvidere 30 mio. kr. i positivt afløb vedrørende tidligere år mod 0 mio. kr. i. Investeringsafkastet blev på 312 mio. kr. mod 163 mio. kr. i. Stigningen skyldes primært højere investeringsafkast af syge- og ulykkesforretningen. Særlige overskudsandele er indregnet med -44 mio. kr. i. Det endelige beløb for vil afhænge af udviklingen i Danicas indtjening og forretningsomfang. I marts fik kunder omfattet af særlige overskudsandele samlet tilført 88 mio. kr. til deres opsparing vedrørende. De samlede præmier faldt fra 9,4 mia. kr. i til 8,9 mia. kr. i. var positivt påvirket af overtagelsen af pensionsaftaler for to større virksomheder. PRÆMIER (INKL. INVESTERINGSKONTRAKTER) (Mia. kr.) Danica Balance 4,8 4,9 Danica Link 1,0 1,2 Danica Traditionel 3,3 3,7 Syge- og ulykke 0,4 0,5 Interne overførsler -0,6-0,9 Præmier, i alt 8,9 9,4 Usikkerhed på de finansielle markeder Første halvår var præget af to meget forskellige kvartaler. Første kvartal var præget af optimisme med stigende aktiekurser på baggrund af den Europæiske Centralbanks positive påvirkning af likviditeten, og andet kvartal var præget af en genopblussen af EU's gældskrise. Her var det specielt Spanien og de spanske banker, der spillede en hovedrolle med en vigtig birolle til det politiske kaos i Grækenland. Gældskrisen gav en negativ udvikling på aktiemarkederne i andet kvartal specielt i Europa, og renterne blev presset ned i sikre EU-lande som Danmark og Tyskland, mens den steg til nye rekorder i f.eks. Spanien. Set over første halvår endte det globale aktieindeks (MSCI world) således 5 pct. højere end primo året, 4/14 DANICA PENSION - 1. HALVÅR

5 mens renteniveauet målt ved 10-årige danske statsobligationer faldt med 0,24 pct.-points. Investeringsafkast Det gennemsnitlige afkast for kunder med Danica Balance og Danica Link blev i 2,6 mia. kr. svarende til 5,1 pct. før PAL-skat. AFKAST DANICA BALANCE FØR SKAT 1. HALVÅR (I pct.) 30 år til udløb 5 år til udløb Risiko Afkast Aktieandel Afkast Aktieandel Aggressiv 8, ,1 59 Høj 8, ,5 49 Middel 7,5 90 5,0 38 Lav 6,8 75 4,4 27 Forsigtig 5,5 49 3,9 16 Gennemsnitligt afkast Danica Balance 5,1 pct. Det gennemsnitlige afkast for kunder med Danica Balance blev i 1,5 mia. kr. svarende til 5,1 pct. Det gennemsnitlige årlige afkast over en 3-årig periode har været 5,9 pct. Det gennemsnitlige afkast for kunder med Danica Link blev i 1,1 mia. kr. svarende til 5,1 pct. Det gennemsnitlige årlige afkast over en 3-årig periode har været 6,1 pct. DANICA LINK - VALG PORTEFØLJERNES AFKAST FØR SKAT (I pct.) Danica Valg Garanti 4,7 0,0 Danica Valg 100 pct. Obligationer 3,8 2,0 Danica Valg Lav Risiko 4,5 0,5 Danica Valg Middel Risiko 6,1-1,4 Danica Valg Høj Risiko 6,6-2,0 Danica Valg 100 pct. Aktier 7,8-3,8 Gennemsnitligt afkast Danica Link 5,1-2,1 Investeringsafkastet af kundemidler i Danica Traditionel udgjorde 9,0 mia. kr. eller 4,8 pct. i før PAL-skat. Efter indregning af 3,0 mia. kr. fra højere livsforsikringshensættelser udgjorde afkastet 3,6 pct. Kundernes depoter blev i tilskrevet 883 mio. kr. i rente efter PAL-skat. Børsnoterede aktier gav samlet et afkast på 9,3 pct., mens obligationer inkl. kreditinvesteringer gav et afkast på 3,5 pct. Renteafdækningsinstrumenter bidrog positivt til det samlede afkast. Afkastet af ejendomme blev på 1,1 pct. mod 2,2 pct. i. Det lavere afkast skyldes en lavere forrentning af deposita samt en højere tomgang. Værdiansættelsen af ejendommene er sket på baggrund af markedsbaserede forrentningskrav på gennemsnitligt 6,0 pct. for kontorejendomme, og 6,0 pct. for butikscentre. Forrentningskravene har været nogenlunde stabile i forhold til. DANICA TRADITIONEL, KUNDEMIDLER, BEHOLD- NING OG AFKAST Værdi Afkast Værdi Afkast (Mia. kr.) Pct. Pct. Ejendomme 19,3 1,1 18,9 2,2 Børsnoterede aktier 8,0 9,3 12,3-0,2 Alternative investeringer 6,3 5,7 4,6 8,7 Kreditinvesteringer 25,6 6,7 29,7 3,1 Globale obligationer 6,3 4,2 5,9-0,1 Nominelle obligationer 78,8 3,2 72,0 0,5 Indeksobligationer Korte obligationer og likviditet 17,9 23,2 Kundemidlerne for Danica Traditionel udgjorde 192 mia. kr. ultimo juni og bestod af 7,5 pct. aktier og alternative investeringer, 13,3 pct. kreditobligationer, 10,1 pct. ejendomme og 69,1 pct. øvrige obligationer inkl. afledte finansielle instrumenter. I nytegningsgruppen bestod fordelingen af aktiver ultimo juni af 16,6 pct. aktier og alternative investeringer, 12,5 pct. ejendomme, 13,0 pct. kreditobligationer og 57,9 pct. øvrige obligationer. Danica Pensions investeringer i portugisiske, irske, italienske og spanske statsobligationer udgjorde 2,7 pct. af investeringsaktiverne ultimo. Der var ikke investeret i græske statsobligationer. Fortsat faldende omkostninger 6,2 0,8 19,7 19,5 3,4 0,4 Obligationer m.v. i alt 126,2 3,1 117,1 0,8 Andre finansielle aktiver 6,6-0,0 - I alt 192,0 4,8 182,6 1,1 Afkast efter ændring i merhensættelser - 3,6-2,2 De forsikringsmæssige driftsomkostninger for livforretningen i udgjorde 377 mio. kr. mod 428 mio. kr. i. Omkostningerne faldt med 5 pct., og omkostningsprocenten faldt fra 4,8 i 1. halvår til 4,5 i. Målt i forhold til hensættelserne faldt omkostningerne fra 0,21 pct. til 0,18 pct. DANICA PENSION 1. HALVÅR 5/14

6 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 0, Omkostningsprocent af hensættelser 0, ,22 0, Omkostningsresultatet af den traditionelle forretning i Danica Pension blev på 4 mio. kr. og er opdelt på fire omkostningsgrupper, hvoraf den ene har et overskud på 28 mio. kr. De øvrige tre omkostningsgruppers underskud på 24 mio. kr. har påvirket resultatet negativt. Vedvarende høj kapitalstyrke 1.halvår 0,18 Balancen udgjorde 286 mia. kr. ultimo juni, hvoraf de samlede investeringsaktiver, inkl. unitlink og med modregning af gæld til kreditinstitutter, udgjorde 270 mia. kr. svarende til en stigning på 6 pct. i forhold til. Hensættelser for unit-link kontrakter steg fra 48 mia. kr. ultimo juni til 57 mia. kr. ultimo juni. Investeringsafkastet efter skat for de traditionelle kundemidler har i sammenhæng med en kontorente før PAL-skat på 1,8 pct. p.a. betydet, at der i samlet set er henlagt 1,1 mia. kr. til kollektivt bonuspotentiale. Trækket på bonuspotentialer på fripoliceydelser, der i blev anvendt til dækning af af tab, er reduceret med 1,6 mia. kr. til 0,2 mia. kr. ÆNDRING I KOLLEKTIVT BONUSPOTENTIALE (Mia. kr.) Afkast af kundemidler før investeringsomkostninger (liv) 8,7 2,1 Investeringsomkostninger ¹) -0,3-0,2 Ændring i værdi af forsikringsforpligtelser -3,0 1,5 5,4 3,4 Pensionsafkastskat -1,3-0,2 Periodens rentetilskrivning efter PAL -1,3-2,3 Omkostnings- og risikoresultat m.m. 0,1 0,0 Risikotillæg af hensættelser -0,6-0,6 Anvendt bonuspotentiale på fripoliceydelser -1,6 Overført til skyggekonto 0,1 0,4 Ændring i kollektivt bonuspotentiale 1,1 0,7 ¹) Inkl. skønnede indirekte omkostninger Det kollektive bonuspotentiale er fordelt på fire rentegrupper jf. nedenstående tabel. Hertil kommer 149 mio. kr. i kollektivt bonuspotentiale til risikogrupperne og 55 mio. kr. til omkostningsgrupperne. OPDELING PÅ RENTEGRUPPER PR (pct.) Kontorente Investeringsafkast før bonuspotentiale Kollektivt Bonusgrad før PAL PAL (mia. kr.) Rentegruppe 1 1,8 3,1 0,1 0,2 (nye kunder) Rentegruppe 2 1,8 6,0 0,0 0,0 (lav garanti) Rentegruppe 3 1,8 6,5 0,5 3,8 (middel garanti) Rentegruppe 4 (høj garanti) 1,8 5,4 0,7 1,0 Årlige omkostninger i procent opgjort for de samlede kundemidler udgjorde 0,48 i før overførsel til skyggekontoen. ÅRLIGE OMKOSTNINGER I PROCENT OPGJORT FOR DE SAMLEDE KUNDEMIDLER I DANICA TRADITIONEL 1) Nytegning Samlet (Mio. kr.) ¹) Omfatter alene bonusberettigede kundemidler Risikotillæg (andel af hensættelser) Ansvarlig lånekapital Adm. omk. ved investering Periodens omkostninger, rentegrupper I pct. af hensættelser 0,62 0,52 0,48 Risikotillæg (andel af risikoresultat) Risikoresultat Omkostningsresultat Periodens samlede omkostninger I pct. af hensættelser 0,62 0,52 0,46 Overført til/fra skyggekonto Omkostninger i alt inkl. skyggekonto I pct. af hensættelser 0,62 0,48 0,25 Danica Pensions egenkapital udgjorde 19,7 mia. kr. ultimo juni. Basiskapitalen udgjorde 18,6 mia. kr. mod et solvenskrav på 8,4 mia. kr. Kapitalstyrken udgjorde 11,0 mia. kr. og er styrket 1,2 mia. kr. siden starten af året. Det individuelle solvensbehov udgjorde 9,1 mio. kr. ultimo juni mod et solvenskrav på 8,4 mio. kr. I kapitalstyrken indgår derfor det individuelle solvensbehov. 6/14 DANICA PENSION - 1. HALVÅR

7 Udover kapitalstyrken kan bonuspotentiale på fripoliceydelser på 4,0 mia. kr. delvist anvendes til at dække kurstab. Finanstilsynet har som følge af de fortsat faldende renter gennem året haft fokus på selskabernes trafiklys og udbedt ekstra trafiklysrapportering. Danica har i i lighed med tidligere år været i grønt lys i forhold til Finanstilsynets trafiklys. Begivenheder efter balancedagen Der er i tiden fra den 30. juni til delårsrapportens underskrivelse ikke indtruffet forhold, som efter ledelsens opfattelse har væsentlig påvirkning på selskabets økonomiske stilling. Forventninger til Resultatet for vil især afhænge af udviklingen på de finansielle markeder, som har betydning for, om der kan indtægtsføres risikotillæg for året og eventuelt indtægtsførsel fra skyggekontoen. For at Danica Pension for året kan indtægtsføre fuldt risikotillæg, vil det kræve et afkast i resten af på 1-2 pct. i nytegnings- og mellemtegningsgruppen, og på 3-5 pct. i grupperne lav og høj. I afkastprocenterne er det forudsat, at det glidende dansk-tyske rentespænd, der indgår i diskonteringskurven falder til 0 i løbet af 2. halvår. DANICA PENSION 1. HALVÅR 7/14

8 Resultatopgørelse - Danica Pension Note Mio. kr. 2 Bruttopræmier Afgivne genforsikringspræmier Præmier f.e.r., i alt Indtægter fra tilknyttede virksomheder Indtægter fra associerede virksomheder Indtægter af investeringsejendomme Renteindtægter og udbytter m.v. Kursreguleringer Renteudgifter Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Investeringsafkast, i alt Pensionsafkastskat Investeringsafkast efter pensionsafkastskat Udbetalte ydelser Modtaget genforsikringsdækning Ændring i erstatningshensættelser Forsikringsydelser f.e.r., i alt Ændring i livsforsikringshensættelser, Ændring i genforsikringsandel Ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r., i alt Ændring i kollektivt bonuspotentiale Bonus, i alt Ændring i hensættelser for unit-linked kontrakter Ændring i hensættelser for unit-linked kontrakter f.e.r., i alt Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Omkostningsrefusion fra tilknyttede virksomheder Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt Overført investeringsafkast FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT AF SYGE- OG ULYKKESFORSIKRING Egenkapitalens investeringsafkast Andre indtægter RESULTAT FØR SKAT Skat PERIODENS RESULTAT Årets resultat Anden totalindkomst: Omregning af udenlandske enheder Hedge af udenlandske enheder Skat vedrørende anden totalindkomst Anden totalindkomst i alt ÅRETS TOTALINDKOMST /14 DANICA PENSION - 1. HALVÅR

9 Balance - Danica Pension Aktiver Note Mio. kr. 30. juni 31. dec 30. juni IMMATERIELLE AKTIVER MATERIELLE AKTIVER Investeringsejendomme Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Udlån til tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder, i alt Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Andre udlån Indlån i kreditinstitutter Øvrige Andre finansielle investeringsaktiver, i alt INVESTERINGSAKTIVER, I ALT INVESTERINGSAKTIVER TILKNYTTET UNIT-LINKED KONTRAKTER Genforsikringsandele af præmiehensættelser Genforsikringsandele af livsforsikringshensættelser Genforsikringsandele af erstatningshensættelser Genforsikringsandele af de forsikringsmæssige hensættelser, i alt Tilgodehavender hos forsikringstagere Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender TILGODEHAVENDER, I ALT Aktuelle skatteaktiver Likvide beholdninger ANDRE AKTIVER, I ALT Tilgodehavende renter samt optjent leje Andre periodeafgrænsningsposter PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER, I ALT AKTIVER, I ALT DANICA PENSION - 1. HALVÅR 9/14

10 Balance - Danica Pension Passiver Note Mio. kr. 30. juni 31. dec 30. juni Aktiekapital Sikkerhedsfond Overført resultat Foreslået udbytte EGENKAPITAL, I ALT ANSVARLIG LÅNEKAPITAL Præmiehensættelser Garanterede ydelser Bonuspotentiale på fremtidige præmier Bonuspotentiale på fripoliceydelser Livsforsikringshensættelser, i alt Erstatningshensættelser Kollektivt bonuspotentiale Hensættelser til bonus og præmierabatter Hensættelser for unit-linked kontrakter HENSÆTTELSER TIL FORSIKRINGS- OG INVESTERINGSKONTRAKTER, I ALT Udskudte skatteforpligtelser HENSATTE FORPLIGTELSER, I ALT Gæld i forbindelse med direkte forsikring Gæld i forbindelse med genforsikring Gæld til kreditinstitutter Gæld til tilknyttede virksomheder Aktuelle skatteforpligtelser Anden gæld GÆLD, I ALT PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER PASSIVER, I ALT /14 DANICA PENSION - 1. HALVÅR

11 Kapitalforhold - Danica Pension Mio. kr. Ændring i egenkapital Egenkapital, 31. december Årets resultat Anden totalindkomst: Omregning af udenlandske enheder Hedge af udenlandske enheder Skat vedrørende anden total indkomst Anden totalindkomst i alt Årets totalindkomst Udbetalt udbytte Egenkapital, 30. juni Valuta- Valuta- Aktie- omregnings- omregnings- Overført Foreslået kapital reserve reserve overskud udbytte I alt Egenkapital, 31. december 2010 Korrektion af fejl i 2010 * Korrigeret egenkapital, 1. januar Årets resultat Anden totalindkomst: Omregning af udenlandske enheder Hedge af udenlandske enheder Skat vedrørende anden total indkomst Anden totalindkomst i alt Årets totalindkomst Egenkapital, 30. juni * På grund af indførelsen af de nye kontributionsregler primo er som følge af uvæsentlige fejl vedrørende 2010 foretaget mindre korrektioner af primo saldi i forhold til ultimo Primokorrektionen på egenkapitalen er modposteret under kollektivt bonuspotentiale og anden gæld. DANICA PENSION - 1. HALVÅR 11/14

12 Kapitalforhold - Danica Pension Mio. kr. 30. juni 31. dec 30. juni Solvenskrav og basiskapital Egenkapital Andel af datterforsikringsselskabers basiskapital - Værdien af den pågældende ejerandel Kernekapital - Foreslået udbytte - Forventet udbytte - Immaterielle aktiver - Andel af kapitalkrav i datterforsikringsselskab Reduceret kernekapital Supplerende kapital - Begrænsninger i supplerende kapital Reduceret supplerende kapital Basiskapital Solvenskrav for livsforsikring Solvenskrav for syge- og ulykkesforsikring Solvenskrav i alt Overskydende basiskapital Basiskapitalen skal til enhver tid overstige solvenskravet opgjort efter bekendtgørelsen om lov af finansiel virksomhed. Supplerende kapital indgik med 0 pr. 30. juni, da lånet var opsagt til indfrielse pr. 6. oktober. 12/14 DANICA PENSION - 1. HALVÅR

13 Noter - Danica Pension Note Mio. kr. 1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Danica Pensions regnskab aflægges efter Lov om finansiel virksomhed, herunder Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser af 16. januar. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for. Ved opgørelse af erstatnings- og livsforsikingshensættelserne tages udgangspunkt i den i "Ændring til bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og pensionskasser" af 2. juli bekrevne nulkuponrentestruktur 2 BRUTTOPRÆMIER, inkl. indbetalte præmier på investeringskontrakter Direkte forsikringer: Løbende præmier Engangspræmier Direkte forsikringer, i alt Bruttopræmier, i alt I ovenstående bruttopræmier udgør de indbetalte præmier på investeringskontrakter, som ikke indgår i resultatopgørelsen: Løbende indbetalinger Engangsindbetalinger Indbetalinger, i alt SIKKERHEDSSTILLELSE OG EVENTUALFORPLIGTELSER Til sikkerhed for forsikredes opsparing er registreret aktiver til en samlet balanceværdi ultimo på Der er udstedt ejerpantebreve, der ligger til sikkerhed for de forsikringsmæssige forpligtelser, for i alt Selskabet har til sikkerhed for derivatforretninger afgivet obligationer svarende til en dagsværdi på i alt Selskabet har givet tilsagn om deltagelse i investering i unoterede kapitalandele m.v. med et beløb på Selskabet er i særlige tilfælde forpligtet til at yde en kompensation til forsikringstagere, der har overført deres pensionsordning til selskabet. Den samlede kompensation kan ikke overstige Selskabet er fællesregistreret med tilknyttede virksomheder for afregning af lønsumsafgift og moms og hæfter solidarisk herfor Selskabet hæfter solidarisk med de øvrige deltagere for forsikringsmæssige forpligtelser vedrørende samtlige policer, der administreres af Forenede Gruppeliv A/S. Selskabets størrelse og forretningsomfang indebærer, at selskabet til stadighed er part i diverse retsager. De verserende retsager forventes ikke at få væsentlig indflydelse på Danica Pensions økonomiske stilling. DANICA PENSION - 1. HALVÅR 13/14

14 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten for Danica Pension, Livforsikringsaktieselskab for. Perioderegnskabet for Danica Pension aflægges efter Lov om finansiel virksomhed. Det er vores opfattelse, at perioderegnskabet giver et retvisende billede af Danica Pensions aktiver, forpligtelser, egenkapital og finansielle stilling pr. 30. juni samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 1. januar 30. juni. Endvidere er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet kan påvirkes af. København, den 7. august Direktionen Per Klitgård administrerende Jesper Winkelmann Bestyrelsen Peter Straarup Tonny Thierry Andersen Kim Andersen formand næstformand Lars Andreasen Thomas Falck Ib Katznelson Charlott Due Pihl Peter Rostrup-Nielsen Erik Sevaldsen Per Søgaard 14/14 DANICA PENSION 1. HALVÅR

15 Adresse Danica Pension, Livforsikringsaktieselskab Parallelvej Kgs. Lyngby Telefon: Telefax: Registreringsnummer CVR Kontaktperson: Vicedirektør Janne Dyrlev

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 007 Danica Pension I Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal... 3 Resultat for 1. halvår 007... 4 Balance, kapitalstyrke og risiko... 5 Forventninger til 007... 5 LEDELSESPÅTEGNING...

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2008

Delårsrapport 1. halvår 2008 DANICA Pension i Delårsrapport Indholdsfortegnelse BERETNING Hovedtal 3 Resultat for 4 Balance, kapitalstyrke og risiko 5 Forventninger til 5 REGNSKAB DANICA PENSION I 7 LEDELSESPÅTEGNING 16 2/17 DANICA

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 006 Danica Pension I Indholdsfortegnelse DANICA PENSION I S HOVEDTAL 3 BERETNING.. 4 Resultat for. halvår 006.. 4 Balance. 5 FORVENTNINGER TIL 006. 5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS.. 6 REGNSKAB

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

REGNSKABSBERETNING Hovedtal 2 Resultatoverblik Danicas strategi

REGNSKABSBERETNING Hovedtal 2 Resultatoverblik Danicas strategi Indholdsfortegnelse REGNSKABSBERETNING Hovedtal 2 Resultatoverblik Danicas strategi 3 3 De finansielle markeder 4 Investeringsafkast 4 Omkostningsudvikling 5 Udvikling i balanceposter 5 Begivenheder efter

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET DANICA DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012

FORSIKRINGSSELSKABET DANICA DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 FORSIKRINGSSELSKABET DANICA DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR Indholdsfortegnelse REGNSKABSBERETNING Hovedtal 3 Resultatoverblik 4 Usikkerhed på de finansielle markeder 5 Investeringsafkast 5 Fortsat faldende omkostninger

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 214 Hovedtal for Danica Pension (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica Pension (Årsrapport 214) 5 Resultatopgørelse,

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4 Hovedtal for Danica koncernen (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica koncernen (Årsrapport 4) 5 Resultatopgørelse,

Læs mere

REGNSKABSBERETNING Hovedtal 2 Resultatoverblik Danicas strategi

REGNSKABSBERETNING Hovedtal 2 Resultatoverblik Danicas strategi Indholdsfortegnelse REGNSKABSBERETNING Hovedtal 2 Resultatoverblik Danicas strategi 3 4 De finansielle markeder 4 Investeringsafkast 4 Omkostningsudvikling 5 Udvikling i balanceposter 5 Begivenheder efter

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 19625087

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 19625087 Topdanmark Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 19625087 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 7 Regnskab Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 8 Aktiver 9 Passiver 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S (CVR-nr. 16452742) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension

Halvårsrapport Danica Pension Halvårsrapport 2006 Danica Pension Indholdsfortegnelse DANICA PENSIONS HOVEDTAL... 3 BERETNING.. 4 Resultat for 1. halvår 2006.. 4 Balance, kapitalstyrke og risiko. 6 FORVENTNINGER TIL 2006. 6 ANVENDT

Læs mere

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3.

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

Halvårsrapport Forsikringsselskabet Danica

Halvårsrapport Forsikringsselskabet Danica Halvårsrapport 2006 Forsikringsselskabet Danica Indholdsfortegnelse DANICA KONCERNENS HOVEDTAL 3 BERETNING.. 4 Resultat for. halvår 2006.. 4 Balance, kapitalstyrke og risiko. 7 FORVENTNINGER TIL 2006.

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Skandia Livsforsikring A/S

Halvårsrapport 2013. Skandia Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2013 Skandia Livsforsikring A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 4 Begivenheder

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

Halvårsrapport 2012 PFA Pension

Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport PFA Pension side 1 af 12 Halvårsrapport PFA Pension 1. halvår 2012 Hovedpunkter fra halvårsrapporten PFA Pension opnåede et af markedets højeste investeringsafkast

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i slutningen af 2008 Livsforsikringsselskabet A/S. Herigennem tilbydes medlemmerne af PBU og deres familier muligheden

Læs mere

Basisinformation. Basisinformation 2. Selskabsoplysninger

Basisinformation. Basisinformation 2. Selskabsoplysninger Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015

Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal 2 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Kapitalforhold 8

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S SEB PENSIONSFORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2012 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Anders Mossberg, formand Mogens Andersen, næstformand Peter Høltermand Anders Kvist Alice Lykke Doris

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 4 Balance

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

Alm. Brand Liv og Pension A/S

Alm. Brand Liv og Pension A/S Alm. Brand Liv og Pension A/S halvårsrapport 1. halvår 2012 Alm. Brand Liv og Pension A/S Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 64145711 INDHOLD Oversigter 3 Selskabsoplysninger 4 Hoved- & nøgletal Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2010 pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006. Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577)

Halvårsrapport for 1. halvår 2006. Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577) Halvårsrapport for 1. halvår 2006 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport pr. 301 juni 2017 Indhoidsfortegnelse Side Selskabets navn, ledelse og revision Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 20 95 22 37 Hjemsted: Hvidovre Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Link halvårsrapport 2006 viser følgende: Porteføljepræmier viser en tilfredsstillende vækst

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2013 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

HALVÅRSRAPPORT 2013 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk HALVÅRSRAPPORT JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Tlf.: 38 18 87 00 joep@joep.dk CVR-NR: 19676889 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSSELSKABET DANICA ÅRSRAPPORT 2012 1/58

Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSSELSKABET DANICA ÅRSRAPPORT 2012 1/58 Indholdsfortegnelse UDVALGTE HOVEDTAL BEGIVENHEDER I 2012 REGNSKABSBERETNING Årets resultat Begivenheder efter balancedagen Forventninger til 2013 Afkast og markedsudvikling NYE EU SOLVENSREGLER SOLVENS

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2016 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Totalindkomstopgørelse 6 Aktiver 7 Passiver 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Basisinformation. Basisinformation 2. Selskabsoplysninger

Basisinformation. Basisinformation 2. Selskabsoplysninger Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 4 Aftale ml. Erhvervs og Vækstministeriet og branchen ændrede

Læs mere

Halvårsrapport 2012. PensionDanmark A/S. CVR nr. 16163279

Halvårsrapport 2012. PensionDanmark A/S. CVR nr. 16163279 Halvårsrapport 2012 PensionDanmark A/S CVR nr. 16163279 Indhold Ledelsesberetning 1 Ledelsesberetning 1 Halvårsregnskab 4 Hovedtal 4 Nøgletal 5 Resultatopgørelse 6 Balance, aktiver 7 Balance, passiver

Læs mere

ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S

ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR.NR. 64 14 57 11 ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S WWW.ALMBRAND.DK H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 0 A LM. S U N D F O R N U F

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Skandia Liv A/S. Halvårsrapport mere til di

Skandia Liv A/S. Halvårsrapport mere til di Skandia Liv A/S Halvårsrapport 2011 mere til di Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 3 Nærtstående parter 4 Begivenheder efter regnskabsperiodens

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Beretning - første

Læs mere

The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog.

The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over

Læs mere

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2017 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 15 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2013 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 4 Aftale ml. Erhvervs og Vækstministeriet og branchen ændrede

Læs mere

REGNSKABSBERETNING Hovedtal 2 Resultatoverblik Danica strategi

REGNSKABSBERETNING Hovedtal 2 Resultatoverblik Danica strategi Indholdsfortegnelse REGNSKABSBERETNING Hovedtal 2 Resultatoverblik Danica strategi 3 3 De finansielle markeder 5 Investeringsafkast 5 Omkostningsudvikling 6 Udvikling i balanceposter 6 Risici og usikkerhedsfaktorer

Læs mere

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 15 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. halvår 2015 Afkast Afkastet i Bankpension

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

HALVÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk HALVÅRSRAPPORT JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Tlf.: 38 18 87 00 joep@joep.dk CVR NR: 19676889 Indholdsfortegnelse

Læs mere

gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport

gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Danske Fiskeres Forsikring, pr. 30. juni 2015 Halvårsrapport Ind hoidsforteg ne Ise Side Selskabets navn, ledelse og revision Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3

Læs mere