Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst)"

Transkript

1 Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør af Elektrikeroverenskomst , 20, stk. 5. Dansk El-Forbund har som medlemmer af voldgiftsretten udpeget næstformand Jens-Olav Pedersen og forbundssekretær Arne Hansen. Tekniq har udpeget underdirektør Thorkild Bang og konsulent Bent Lindgren. Undertegnede landsdommer Mogens Kroman er af Arbejdsrettens formand efter indstilling af parterne udpeget som opmand. Sagen har været forhandlet den 17. september 2009 hos Tekniq, Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup. Parternes påstande Klageren har påstået indklagede tilpligtet at anerkende, at afspadsering skal aflønnes med den på afspadseringstidspunktet gældende timeløn. Indklagede har påstået frifindelse.

2 Sagens omstændigheder Parterne er i nærværende sag er blevet uenige om, hvorvidt offshore elektrikere i forbindelse med afspadsering skal aflønnes med lønnen på opsparingstidspunktet eller med lønnen på afviklingstidspunktet. Sagen har sit udspring i en konkret tvist vedrørende et af Dansk El-Forbunds medlemmer, Poul Erik Pedersen og YIT A/S. Der er fremlagt nogle lønsedler vedrørende Poul Erik Pedersen, hvoraf det fremgår, at der er fratrukket i alt 28 timer, 8 timer af 168,88 kr. (4 timer i uge 34 i 2007, 2 timer i uge 40 i 2007 og 2 timer i uge 41 i 2007) og 20 timer af 173,88 kr. (10 timer i uge 48 i 2007 og 10 timer i uge 2 i 2008), alle 28 timer svarende til den aktuelle timeløn på fratrækkelsestidspunktet. De fratrukne beløb er på lønsedlerne betegnet som Hensat t afspadsering. På senere tidspunkter, hvor Poul Erik Pedersens timeløn var 176,38 kr., fik han udbetalt henholdsvis 8 timer (i uge 20 i 2008) af 168,88 kr. og 20 timer (i uge 24 i 2008) af 173,88 kr. De udbetalte beløb er på lønsedlerne betegnet som Afspadsering. Forklaring Hanne T. Strandberg har forklaret blandt andet, at hun er ansat som lønningsbogholder i YIT A/S. Hun behandler timelønnede ansattes lønforhold. De timelønnede ansatte bliver typisk udlejet af YIT A/S til Mærsk eller DONG. Poul Erik Pedersen fik i uge 34 i 2007 hensat 4 timer til afspadsering, fordi han pr. 1. juli 2007 havde fået en ny kontrakt, der indebar, at han kom ud på offshorearbejde to dage før planlagt i forhold til den forrige turnusperiode 2:3 med 2 ugers arbejde og 3 ugers friperiode. I uge 40 og 41 i 2007 fik Poul Erik Pedersen hensat 2 x 2 timer til afspadsering, fordi han i friperioden deltog i to endags kurser. Der må efter reglerne hensættes 2 timer pr. dag og maksimalt 10 timer i en lønperiode, jf. Lokalaftalens punkt 3.4. I uge 48 i 2007 og uge 2 i 2008 blev der hensat 2 x 10 timer, svarende til 2 x 5 dage af 2 timer, til afspadsering, fordi Poul Erik Pedersen i friperioden deltog i kurser, der varede en uge.

3 I uge 20 i 2008 blev der udbetalt 8 timer af 168,88 kr. til afspadsering, fordi Poul Erik Pedersen som følge af ændring i rotationen kom hjem til sin friperiode 4 dage senere end planlagt i forhold til den forrige turnusperiode. I uge 24 blev der udbetalt 20 afspadseringstimer af 173,88 kr. Poul Erik Pedersen havde været sygemeldt i en periode og havde derefter byttet tur med en kollega. Det betød, at han kom ud på arbejde 14 dage senere end oprindeligt planlagt, og derfor fik han udbetalt det resterende antal afspadseringstimer. Regelgrundlaget Elektrikeroverenskomstens 13 omhandler overarbejde. 13, stk. 7 og 8, er sålydende: 7. Parterne er enige om, at begrænse overarbejde mest muligt. Så længe overarbejde for den enkelte elektriker ikke overstiger 8 timer i alt inden for 2 på hinanden følgende lønperioder, skal overarbejdet ikke afspadseres, medmindre den pågældende elektriker og hans arbejdsgiver er enige herom. 8. Overarbejde ud over forannævnte grænse skal afspadseres inden 3 måneder efter overarbejdets udførelse, dog altid inden elektrikerens afgang fra virksomheden. Overtidstillægget for samtlige overtimer udbetales på førstkommende lønudbetalingsdag. Selve timebetalingen for afspadseringspligtige overtimer henstår, til afspadsering finder sted, og betales med den på afspadseringstidspunktet for vedkommende gældende timelønsbetaling ved timelønsarbejde. I Rammeaftale for arbejde offshore på mobile og stationære platforme, , hedder det blandt andet: 1.1 Aftalens omfang Dansk El-Forbund og ELFO er enige om, at nærværende aftale for arbejde offshore på mobile og stationære anlæg placeret på dansk kontinentalsokkelområde ekskl. Færøerne og Grønland er indgået i tilknytning til den mellem organisationerne gældende Elektrikeroverenskomst og den mellem Landsorganisationen (LO) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA), til enhver tid gældende hovedaftale.

4 2.0 Arbejdsperioden Rammeaftalen tager sigte på arbejder af mindst én fuld arbejds- og frihedsperiode (4-6 uger). For arbejde af kortere varighed end en fuld arbejds- og frihedsperiode kan træffes lokal aftale i henhold til Elektrikeroverenskomstens 14 for arbejde udover den i Elektrikeroverenskomstens 7 Den normale arbejdstid fastsatte ugentlige arbejdstid afregnes og afspadseres efter overenskomstens regler efter nærmere aftale tilpasset de særlige forhold i offshore sektoren. Den normale daglige, effektive arbejdstid er 12 timer alle ugens dage. Forholdet mellem arbejdsdage og fridage skal være 1:1. a) For turnusperiode 2:3 gælder: Turnusperioden er normalt 5 uger, hvor arbejdsperioden på platformen er 14 dage efterfulgt af 21 dages frihed, afspadsering/ferie i land. I friperioden afvikles frihed i forhold 1/1, afspadsering af 20 timer ( ) samt ferie. b) For turnusperiode 2:4 gælder: c) For turnusperiode 2:2 gælder: Til anvendelse under den opsparede fritid hensættes 10 timers løn (timeløn inkl. offshoretillæg) pr. arbejdsperiode. 7.3 Overtidsbetaling a) Arbejde udover 12 timer pr. døgn regnet fra arbejdstidens begyndelse betales med overtidstillæg på 50% af den samlede offshoretimeløn. Timerne afspadseres ikke. b) Forlænges arbejdsperioden på platform ud over de 168 timer eller fastlagt hjemrejsetidspunkt, betales ligeledes overtidstillæg på 50% af den samlede offshoretimeløn. Timerne afspadseres ikke. 8.1 Kurser Såfremt andet ikke er aftalt lokalt, er følgende gældende: Deltagelse i kurser, der afholdes på land vedrørende sikkerhed, redning og brand ved offshorearbejde, betales i henhold til de i virksomheden sædvanlige gældende regler for ansattes deltagelse i kurser. Udgiften vedrørende deltagelse i disse kurser afholdes af virksomheden. Der betales dog minimum sædvanlig timeløn uden offshoretillæg samt eventuel kost, logi og rejse Varighed Denne rammeaftale betragtes som et tillæg til Elektrikeroverenskomsten mellem Dansk El-Forbund og Elinstallatørernes Landsforening ELFO og løber sammen med denne.

5 I Lokalaftale mellem YIT A/S og timelønnede offshore medarbejdere hedder det blandt andet: 1.1 Aftalens omfang Vilkårene i denne lokalaftale mellem YIT A/S og timelønnede medarbejdere er indgået i tilknytning til rammeaftale for arbejde offshore på mobile og stationære platforme, placeret på dansk kontinentalsokkelområde. Vilkårene er ligeledes en tilknytning til den mellem organisationerne (for elektrikere) gældende Elektrikeroverenskomst 3.3 Overtidsbetaling Beregning af overtid er arbejde ud over 12 timer pr. døgn, regnet fra arbejdstids begyndelse offshore. Den første arbejdsdag er de første 12 timer normaltimer. 3.4 Afspadsering For hver periode opspares 20 timers frihed, når arbejdet har en udstrækning på 14 dage. Pr. dag opspares forholdsmæssigt 1,4 times frihed ( : 14). Til anvendelse under den opsparede frihed hensættes op til 10 times løn pr. lønperiode. Afspadsering i forbindelse med en turnus 2:3 1:1 frihed, hvor 1 dag offshore = 1 dag frihed (uafhængigt af timeantal). I den 3. uge afspadseres og afregnes der løbende: * 20 timers frihed * 17 timers ferie Manglende afspadsering på grund af kurser skal afspadseres i efterfølgende frihedsperioder. Er afspadsering ikke foretaget inden 12 måneder, udbetales kursusgodtgørelsen. 4.0 Sikkerhedskursus, rednings- og brandøvelser 4.2 Offshore Der afregnes den aktuelle tid uden overtidstillæg efter bilag 1, punkt 1.1 for medarbejdere, der har fri. 5.0 Uddannelse 5.1 Uddannelse og kurser Er uddannelse, som YOT A/S ønsker medarbejderen deltager i. Der afregnes efter bilag 2. Bilag 2 Kurser og uddannelse 1.0 Lønforhold 1,1 Løn Kursusdage afregnes med normaltimer pr. dag: Elektrikere Grundløn + servicetillæg + anciennitetstillæg pr. time

6 Normaltimer Mandag fredag maks. 7,5 time/dag (maks. 37 timer/uge) 1.5 Afspadsering Ved kursusdeltagelse hensættes opsparet afspadsering til senere brug. Der blev den 22. januar 1996 afsagt voldgiftskendelse vedrørende spørgsmålet, om elektrikeroverenskomstens 13, stk. 7 og 8, finder anvendelse ved udførelse af offshore arbejde. Det hedder i kendelsens begrundelse blandt andet: Rammeaftalen om arbejde offshore skal ifølge dennes punkt 15.0 betragtes som et tillæg til Elektrikeroverenskomsten og løber sammen med denne. Efter en umiddelbar sproglig forståelse må denne i Rammeaftalen fremhævede formulering have den mening, at de forhold, der er reguleret ved Rammeaftalen, skal afgøres efter dennes bestemmelser, der således træder i stedet for Elektrikeroverenskomstens regler, men at overenskomstens almindelige regulering omvendt må være gældende for de forhold, der ikke er blevet reguleret ved Rammeaftalen. Indholdet af Rammeaftalens bestemmelser i øvrigt ses ikke at tale imod denne forståelse af henholdsvis aftalens og overenskomstens gyldighedsområde. Det kan, således som det også er ubestridt, lægges til grund, at Rammeaftalen i modsætning til Elektrikeroverenskomstens 13, stk. 7 og 8, ikke indeholder særlige regler om afspadsering af overarbejde m.v. Rammeaftalens punkt 2.0 om, at der ved overarbejde i forbindelse med korterevarende arbejde skal ske afspadsering efter overenskomstens regler, kan lige så lidt som punkterne 2.0 a) eller 2.0 b) tages som udtryk for, at det herved er forudsat, at der for arbejde ud over de særlige offshore arbejdsperioder på 168 timer ikke skal gælde nogen begrænsning for afvikling heraf, og at overenskomstens 13, stk. 7 og 8, således ikke skulle gælde i disse tilfælde. Punkterne 2.0 a) og 2.0 b) angår slet ikke overarbejde, og særbestemmelsen i punkt 2.0 kan lige så vel have henblik på blot at præcisere konsekvenserne, hvis overenskomstens normale arbejdstid overskrides i forbindelse med korterevarende arbejder. Overarbejde i forbindelse med offshore arbejde kan herefter ikke anses for dækket af Rammeaftalen. Efter det anførte betyder det, dels at Elektrikeroverenskomstens 13, stk. 7 og 8, er gældende for dette overarbejde, dels at hver af overenskomstparterne i henhold til Rammeaftalens punkt 1.2 kan begære forholdet vedrørende overarbejde offshore optaget til drøftelse mellem organisationerne. Kendelsen omhandlede Elektrikeroverenskomsten fra 1993 og den dertil knyttede offshoreaftale. Den daggældende og den nugældende 13, stk. 7 og 8, i Elektrikeroverenskomsten er i realiteten enslydende.

7 Vedrørende den i 1993 gældende Rammeaftale og ændringer i forhold til denne i Rammeaftalen bemærkes, at der i den nuværende Rammeaftales punkt 7.3 om overtidsbetaling i punkt a) og b) er tilføjet: Timerne afspadseres ikke. Parternes argumenter Klageren har til støtte for påstanden anført, at det må afklares, om der i Rammeaftalen eller Lokalaftalen er taget stilling til betalingssatserne. Det fremgår af den nugældende Rammeaftales punkt 2.0 om arbejdsperioden, at bestemmelsen Til anvendelse under den opsparede fritid hensættes 10 timers løn (timeløn inkl. offshoretillæg) pr. arbejdsperiode, nu er placeret under punkt c), der omhandler undtagelsesreglen om 2:2 turnus. Denne 10-timers regel er således kun gældende for 2:2 turnus. Denne regel har ikke nogen betydning for nærværende sag, der vedrører 2:3 turnus. Af Rammeaftalens punkt 7.3 a) og b) fremgår nu, at der ikke kan afspadseres, men det har heller ikke betydning for nærværende sag, der vedrører betalingssatserne. Af punkt 8.1 vedrørende kurser fremgår, at man kan lave lokalaftaler, men at der dog minimum skal betales sædvanlig timeløn uden offshoretillæg samt eventuel kost, logi og rejse. Det vil sige, at man ikke får det samme i løn, som hvis man havde været på arbejde. Rammeaftalen indeholder således ikke nogen bestemmelse om oprindelig løn, men derimod om samme lønafregningsprincip som overenskomstens 13, stk. 8. For så vidt angår lokalaftalen bemærkes, at det fremgår af punkt 3.4, at der hensættes op til 10 timers løn pr. lønperiode, men der er ikke tale om regulering af afspadsering, og den tilsvarende bestemmelse i Rammeaftalen punkt 2.0 c) vedrører som tidligere nævnt alene 2:2 turnus. Punkt 3.4 sidste afsnit om manglende afspadsering på grund af kurser indeholder ikke nogen regulering af udbetalingsspørgsmålet. Af Lokalaftalens bilag 2, punkt 1.5 fremgår, at der ved kursusdeltagelse hensættes opsparet afspadsering til senere brug, og denne formulering ligger ordmæssigt tæt op ad overenskomstens 13, stk. 8. Samlet set er konklusionen, at der heller ikke i Lokaloverenskomsten er nogen regel om selve timebetalingen, og derfor må spørgsmålet afgøres på grundlag af overenskomstens 13, stk. 8. Det må ved afgørelsen af sagen lægges til grund, at kursusdeltagelse i friperioden er identisk med overarbejde, og i øvrigt er der mellem parterne ikke uenighed om, at der i de omhandlede situationer skal ske afspadsering. Den eneste hjemmel for betalingsspørgsmålet er derfor overenskomstens 13, stk. 8. En fravigelse heraf forudsætter et særligt hjemmelsgrundlag, hvilket ikke findes.

8 Indklagede har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at sagen alene drejer sig om hvilken timesats, der skal anvendes. Det fremgår af Rammeaftalens punkt 2.0 c), at der til anvendelse under den opsparede fritid hensættes 10 timers løn, og der er således ikke tale om overtid. Rammeaftalens punkt 8.1 om kurser indeholder intet om honorering for overtid. Lokalaftalens punkt 5.0 om uddannelse, jf. bilag 2, punkt 1.1 indeholder ej heller noget om overtid for deltagelse i kurser. Det har heller ikke tidligere fra arbejdstagerside været hævdet, at der ved kursusdeltagelse var tale om overtid. Man har altid accepteret firmaets praksis, hvorefter der hensættes 2 timer pr. kursusdag. Der må også lægges vægt på, at det af den nugældende rammeaftales punkt 7.3 a) og b) fremgår, at overtid ikke afspadseres. Der er ingen steder i regelgrundlaget bestemmelser om, at ansatte ved at deltage i kurser i friperioden får krav på overtidsbetaling. Det fremgår af Lokalaftalens bilag 2, punkt 1.5, at der ved kursusdeltagelse hensættes opsparet afspadsering til senere brug, hvorimod alle rigtige overarbejdstimer udbetales, jf. Rammeaftalens punkt 7.3 a) og b). Pointen i afspadseringssystemet er, jf. Lokalaftalens punkt 3.4, at der derved til sidst ikke bliver mere end 37 timers arbejde pr. uge, og der er derfor ikke tale om overtid. Det omhandlede system svarer i realiteten til opsparede feriepenge og søn- og helligdagsbetaling, der også beløbsmæssigt svarer til lønnen på optjeningstidspunktet. I realiteten vil klagerens synspunkt kunne stille medlemmer ringere, end virksomhedens praksis gør, hvis for eksempel en ansat inden afspadseringstidspunktet har haft opgaver, der har begrundet personlige tillæg og dermed højere timeløn end ellers. Opmandens begrundelse og resultat Da der ikke mellem de af parterne udpegede medlemmer af voldgiftsretten er opnået flertal for en afgørelse, træffes denne af opmanden. Det fremgår af den konkrete sag vedrørende Poul Erik Pedersen og de fremlagte lønsedler, at de fratrukne til afspadsering hensatte beløb alle vedrører 2 timer pr. dag. Det må efter de foreliggende oplysninger lægges til grund, at der er tale om anvendelse af de særlige regler vedrørende lønfordeling i turnusperioden i forbindelse med offshore arbejde i turnusperiode 2:3, der fremgår af Rammeaftalens bestemmelse om arbejdsperiode, punkt 2.0 a), 2. afsnit, jf. Lokalaftalens punkt 3.4 om afspadsering og punkt 4.2 om afregning af den aktuelle tid uden overtidstillæg i

9 forbindelse med sikkerhedskursus, samt Lokalaftalens bilag 2 om kurser og uddannelse punkt 1.5 om hensættelse af opsparet afspadsering. Det fremgår af Rammeaftalen, at der i punkt 7.3, a) og b) er særlige bestemmelser om overtidsbetaling og overtidstillæg, og at afspadsering ikke skal finde sted, jf. ligeledes Lokalaftalens punkt 3.3 om overtidsbetaling. På baggrund af forskellen i disse regelsæt kan de i denne sag omhandlede beløb, der ifølge lønsedlerne er hensat til afspadsering og senere udbetalt som afspadsering, ikke anses som omfattet af bestemmelserne om overarbejde i Elektrikeroverenskomstens 13 og ej heller bestemmelsen om overtidsbetaling i Rammeaftalens punkt 7,3 eller Lokalaftalens punkt 3.3. Som følge heraf finder bestemmelsen i Elektrikeroverenskomstens 13, stk. 8, om timebetalingen for afspadseringspligtige overtimer ikke anvendelse i de foreliggende konkrete situationer, og indklagedes frifindelsespåstand tages derfor til følge. Thi bestemmes Indklagede frifindes. Hver part skal bære egne omkostninger og betale halvdelen af opmandens honorar. København, den 24. september 2009 Mogens Kroman

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 OVERENSKOMSTER mellem Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik og Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 AHTS, Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service 2 Forord I forbindelse

Læs mere

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting)

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) 1 Kendelse af 29. november 2013 i faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri for Teknisk Landsforbund for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for Servodan A/S (advokat

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Agri Nord (advokat Charlotte Strøm

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252.

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252. D O M afsagt den 18. april 2013 af Vestre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Torben Geneser, Ida Skouvig og Trine Poulsen (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 2635 10 Vognmandsforeningen NORTRA v/ formand

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656 VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk El-Forbund DI nr. 794656 2014 2017 Alarm- og elektrikeroverenskomst 2014-2017 samt G4S Security Services

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. december 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri mod DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S ------------------------------------- Mellem klager, CO-industri,

Læs mere

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling FSL/28.11.2013 Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskoler og grundskoler med kostafdeling 1. august 2014 træder der nye arbejdstidsregler i kraft som følge af lovindgrebet. Reglerne

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd om løn-

Læs mere

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID VEJLEDNING OM ARBEJDSTID INDHOLD FORORD... 3 ARBEJDSTIDSFORMER (STOK ENS 3, 5, 6 OG 7)... 4 Arbejdstidens længde/årsnorm (STOK ens 3)... 4 Fastsat arbejdstid - (STOK ens 5)... 4 Service/teknikere og fastsat

Læs mere

Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012

Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012 Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012 1 Overenskomstens område Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Konstruktørforeningen (KF), og er gældende

Læs mere

Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015

Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015 TransporTgruppen ATAX Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015 Overenskomst mellem ATAX Arbejdsgiverforening for Taxabranchen og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst

Læs mere

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen gældende for ambulancekørsel og liggende sygetransport og arbejde af lignende karakter hos BIOS Ambulance Services

Læs mere

2014-2017. Industriens. Organisationsaftaler

2014-2017. Industriens. Organisationsaftaler 2014-2017 Industriens Organisationsaftaler Organisationsaftaler 2014-2017 Indhold Indhold I. Industriens Overenskomst 7 Dækningsområde 7 Protokollat Vagt og Portner........................7 Protokollat

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 15. maj 2013 i faglig voldgiftssag FV 2012.0089: Offentligt Ansattes Organisationer og Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal (advokat Peter Nisbeth) mod Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

PRÆAMBEL... 17 KAPITEL 1. OMRÅDE OG DEFINATIONER... 18

PRÆAMBEL... 17 KAPITEL 1. OMRÅDE OG DEFINATIONER... 18 INDHOLDSFORTEGNELSE PRÆAMBEL... 17 KAPITEL 1. OMRÅDE OG DEFINATIONER... 18 1. Overenskomstens område... 18 Stk. 1. Dækningsområde... 18 Stk. 2. Fagområde... 18 2. Definition af Industri- og Værkstedsområdet...

Læs mere

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde 2012 2014 KA OVERENSKOMST mellem Pleje & FOA Fag og Arbejde Indhold Hovedoverenskomsten 6-49 Protokollater 50-86 Kapitel I Overenskomstens dækningsområde 7 1. Dækningsområde 7 2. Overgangsbestemmelse 8

Læs mere

Textil & Beklædningsoverenskomsten

Textil & Beklædningsoverenskomsten Textil & Beklædningsoverenskomsten 2010-2012 INDHOLD Indledning... 3 stk. 1: Ansættelsesaftale - ansættelse ud over 1 måned... 3 stk. 2: Ansættelsesaftale - medarbejdere ansat før 1. juli 1993... 4 stk.

Læs mere

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og ARKITEKTFORBUNDET

Læs mere

OVERENSKOMST ELEV- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og tursiterhvervet

OVERENSKOMST ELEV- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og tursiterhvervet ELEV- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for hotel, restaurant- og tursiterhvervet 4 ELEVOVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening)

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 i sag nr. A2008.809: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Arbejdsgiverforening (advokat Helge Werner) Hovedintervenient: Dansk Handicap

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Optikere

2014/2017. Landsoverenskomst. Optikere 2014/2017 Landsoverenskomst Optikere 2014/2017 Landsoverenskomst Om ansættelses-, løn og arbejdsvilkår for optikere, optometrister og professionsbachelorer i optometri mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Læs mere

JERNBANE- OVERENSKOMSTEN

JERNBANE- OVERENSKOMSTEN VERENSKOMST JERNBANE- OVERENSKOMSTEN 2014 2017 For fremførelse af lokomotiver, selvkørende tog m.v. samt banevedligeholdelse på de tekniske områder, serviceydelse til fremførelse m.v. samt arbejdslederfunktioner

Læs mere

Jernbaneoverenskomsten

Jernbaneoverenskomsten Jernbaneoverenskomsten 2012 2014 For fremførelse af lokomotiver, selvkørende tog m.v. samt banevedligeholdelse på de tekniske områder, serviceydelse til fremførelse m.v. samt arbejdslederfunktioner Indgået

Læs mere

FÆLLESOVERENSKOMST. for. Auto- og Boligmonteringsområdet i Danmark. Organisationernes adresser og telefonnumre:

FÆLLESOVERENSKOMST. for. Auto- og Boligmonteringsområdet i Danmark. Organisationernes adresser og telefonnumre: FÆLLESOVERENSKOMST for Auto- og Boligmonteringsområdet i Danmark Organisationernes adresser og telefonnumre: DANSK HÅNDVÆRK Auto- og Boligmonteringsområdet i Danmark Islands Brygge 26 2300 København S

Læs mere

Overenskomsten 2014-2017. mellem. Skrædderlauget

Overenskomsten 2014-2017. mellem. Skrædderlauget Overenskomsten 2014-2017 mellem Skrædderlauget & Særaftale mellem Skrædderlauget og 3F Pr. 1. marts 2012 er der aftalt, at man fremover følger overenskomsten mellem Dansk Mode & Textil og 3F med nedenstående

Læs mere

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Om ansættelses-, løn og arbejdsvilkår for optikere, optometrister og professionsbachelorer i optometri mellem SYNOPTIK A/S OG SERVICEFORBUNDET

Læs mere

OVERENSKOMST 2007 2010

OVERENSKOMST 2007 2010 OVERENSKOMST 2007 2010 for personale beskæftiget med pædagogisk arbejde ved opholdssteder, private botilbud samt private dagbehandlingstilbud, m.v. indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Socialpædagogernes

Læs mere