Den internationale afasirehabiliteringskonference i Haag 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den internationale afasirehabiliteringskonference i Haag 2014"

Transkript

1 29 Den internationale afasirehabiliteringskonference i Haag 2014 Denne artikel omhandler den 16. afasirehabiliteringskonference - en konference der afholdes hvert andet år. Artiklen beskriver i udpluk nogle af de mange foredrag og oplæg, der blev præsenteret på den tre dage lange konference. Overordnende temaer for konferencen var sprogundervisning, evidens af undervisning og brugerindragelse. Artiklen, der er skrevet af fire logopæder, giver afslutningsvis et sammendrag af konferencens foredrag om perspektiver på fremtiden. NICOLE HELMER-NIELSEN. BA i audiologopædi fra Arteveldehogeschool i Gent, Belgien Ansat på CSU Slagelse, Kommunikationsafdelingen. Arbejder primært med rehabilitering af mennesker med erhvervede hjerneskader i fase 2 samt med pårørendearbejde. Jeg arbejder med områderne afasi, verbal apraksi, dysartri og kognitive-kommunikative vanskeligheder. Derudover formand for pædagogisk råd. Har tidligere arbejdet indenfor neurorehabiliteringsområdet i Belgien og i Vi - rum. KIRSTEN KARLSHØJ. Socialpædagog og Talepædagog. Folkeskolelærer + speciallærer i Castillo Morales terapeut. Ansat på CSU Slagelse. Kommunikationsafdelingen. Primært rehabilitering af mennesker med erhvervede hjerneskader med områderne afasi, verbal apraksi, dysartri og kognitive-kommunikative vanskeligheder. Derudover arbejder jeg med personer med Parkinsons sygdom og ALS patienter. Har tidligere udgivet Erfaringer fra Oralmotorisk team på CSU, Slagelse, Specialpædagogik, marts METTE TINGGAARD HENRIKSEN. Folkeskolelærer og BA i logopædi. Ansat på Center for Kommunikation og Hjælpemidler i Esbjerg. Primært rehabilitering af mennesker med erhvervede hjerneskader med områderne afasi, dysartri og kognitive kommunikative vanskeligheder. Hold for pårørende. Derudover arbejder jeg med personer med progredierende sygdomme som Parkinson og schlerose. LISBETH HAABER HANSEN. Socialpædagog og Cand. Mag. i Audiologopædi. Ansat på CSU Slagelse. Kommunikationsafdelingen. Primært rehabilitering af mennesker med erhvervede hjerneskader med områderne afasi, verbal apraksi, dysartri og kognitive -kommunikative vanskeligheder. Derudover arbejder jeg i mindre omfang med personer med Parkinsons sygdom og stemmevanskeligheder. Medforfatter til artiklen Fra engelsk til dansk - men hvordan? En kulturel, psykometrisk og lingvistisk tilpasning af en engelsksproget afasitest til dansk (DA 2013). Hvert andet år afholdes en international afasirehabiliteringskonference (IARC) med det formål at informere om den nyeste viden og praksis indenfor afasiområdet samt at dele viden på tværs af landegrænser. Konferencen er et internationalt forum, som giver både terapeuter og forskere mulighed for at møde kollegaer fra andre lande samt diskutere den nyeste forskning indenfor afasirehabilitering. I år dannede Worldhotel Belair i Haag rammen om konferencen, der varede i tre dage. Den bestod af en blanding af keynote speakers, for-

2 30 ARTIKEL skeroplæg samt postersessions. Derudover var der mulighed for uformelt samvær og networking fx ved aftenarrangementer. Konferencens tovholder var rehabiliteringscenter Rijndam, samt AfasiNet. I alt deltog 210 logopæder, talepædagoger og forskere fra 24 lande i konferencen, flest fra Holland, men også Tyskland, Belgien, England, USA, Canada, Syd - afrika, Japan og New Zealand var repræ sen te - ret. Fra Danmark deltog 15 logopæder. Oplæggene blev holdt af nogle af de førende forskere fra Europa og andre dele af verden, lingvister og logopæder. Det faglige niveau var højt. Overordnet var konferencen meget veltilrettelagt med et stramt program, der blev overholdt. Det gennemgående tema på konferencen var afasirehabilitering, nødvendigheden af at bruge hinandens viden og resultater fra forskning samt vigtigheden af at samarbejde på tværs af landegrænser. Første dags tema var sprogundervisning. Andendagen var evidens i fokus, og tredjedagen omhandlede brugerinddragelse og fremtidens perspektiver. Dag 1: Sprogundervisning Lingvistik og tendenser i afasirehabilitering Prof. R. Bastiaanse fra Groningen Universitet i Holland var Keynotetaler ved formiddagens program med sit oplæg om lingvistik i klinikken og tendenser i afasirehabilitering. Hun gav en kort introduktion til en række hollandske undervisningsmetoder til behandling af formelt sproglige vanskeligheder hos afasiramte mennesker. Det drejer sig bl.a. om metoder, der træner fonologi, genkendelse af fonologiske ordformer samt et specifikt semantisk undervisningsprogram (BOX 1 ) med over tusind opgaver i ordmobilisering og semantisk forståelse. Hun opsummerede desuden, at der i Holland findes et bredt spektrum af både hollandsk udviklede og oversatte udredningsværktøjer specifikt rettet mod afasi, fx AAT (Aachen Aphasia Test), CAT (Comprehensive Aphasia Test), PAL- PA (Psycholinguistic Assessments of Language Processing in Aphasia) VAT (Verb and Action Test) og SAT (Sentence and Anagram Test) Efter det indledende overblik rettede hun fokus mod forskellige studier af afasiramtes evne til at bearbejde verber. I afasiundervisning er der traditionelt meget fokus på forståelse og produktion af substantiver. Prof. R. Bastiaanse påpegede, at afasiramte menneskers evne til at forstå og producere verber adskiller sig markant fra forståelse og produktion af substantiver. Årsagerne til dette kan være, at verber som led i sætningen er mere komplekse i deres bøjningsmønster, de bærer mere information og trækker dermed tråde både til subjekt og objekt i en sætning. Derfor er der grund til at undersøge og behandle verber selvstændigt og i sammenligning med andre ordklasser. Hun påpegede desuden, at undervisning rettet mod den afasiramtes evne til at forstå og producere verber kan give mulighed for at træne flere aspekter af sproget på én gang, såsom ordmobilisering, forståelse, grammatik, syntaks og fonologi. Hun pointerede, at der i Holland er to gode tests målrettet verber og verber i sætninger. Det drejer sig om VAT (Verb and Action test) og SAT, (Sentence and Anagram Test). Sidstnævnte er under udvikling. Desuden fremhævede hun ACTION et undervisningsprogram til træning af isolerede verber og verber i sætninger. Disse materialer er ikke til rådighed på dansk, men oplægget gav os inspiration til at vægte udredning og undervisning af verber højere i vores danske praksis. Effektstudie af to forskellige typer afasiundervisning Et andet interessant oplæg kom fra M. Rose fra Melbourne, Australien. Hun fremlagde resultater fra et sammenlignende studie af effekten af to forskellige typer intensive undervisningsmetoder til afasiundervisning, henholdsvis CIAT Plus, der hører til Constraint Induced Aphasia Therapi grenen og M-Mat, der har grund i den multimodale undervisningsmetodik. Effekten af de to undervisningsmetoder blev målt på tre typer sammenhængende tale. Begge metoder var intensive, krævede social interaktion med en form for sproglig respons fra deltagerne. CIAT havde det begrænsende element, at der kun blev reageret på verbale svar.

3 31 I alt 11 afasiramte deltog i et to ugers undervisningsforløb med CIAT Plus og i et to ugers undervisningsforløb med M-MAT (to gange 30 timer over to uger). Seks deltagere startede med M-Mat, og fem startede med CIATPlus. Der blev for hver deltager optaget sammenhængende talesekvenser fra henholdsvis WAB s billedbeskrivelse, Askepot-genfortælling og et semistruktureret interview med testtager. Resultatet af det sammenlignende studie vis - te, at begge metoder gav forbedringer i brugen af både verber og substantiver i sammenhængende tale. Dog var der store individuelle forskelle i udbyttet. Generelt sås der lidt bedre effekt ved M-MAT-metoden. Set ud fra et dansk perspektiv kunne det være interessant at se nærmere på, hvilke metoder der benyttes i afasiundervisningen i Danmark, hvordan metoderne anvendes i praksis, og hvordan de forskellige metoder og tilganges effekter virker i forhold til hinanden. Internetbaseret afasiundervisning Prof. J. Marshall fra City University, London, holdt et interessant oplæg på baggrund af et studie om afasiundervisning over internettet. Der er i disse år stigende interesse for anvendelse af internetbaserede undervisningsformer, så som skype og facetime, i afasiundervisning. Foreløbige forskningsstudier peger på, at teknisk formidlet undervisning kan have god effekt i afasiundervisningen. Pga. tidsmæssige og økonomiske forhold vil det være til stor fordel at tilbyde internetbaseret undervisning og/eller tilbyde undervisningen som supplement til traditionel undervisning, som et led i forsøget på at øge undervisningsintensiteten. Dette studie omhandler effekten og anvendeligheden af internetbaseret undervisning og besvarede følgende spørgsmål: Kan undervisning i ordmobilisering gennemføres som internetundervisning på samme måde, som traditionel undervisning kan? Hvad synes deltagerne om den internetbaserede undervisningsform? Hvad er de tekniske udfordringer ved internetbaseret undervisning? Kan undervisningen forbedre deltagernes ordproduktion i benævnelsestest og i samtale? Er der forskel i resultaterne af traditionel undervisning og internetbaseret undervisning? I alt 20 kronisk afasiramte deltagere medvirkede i studiet. Alle modtog samme type undervisning, men formen og formidlingen af undervisningen varierede. Ti af dem modtog internetformidlet undervisning, hvor de sad hjemme ved computeren og modtog undervisning af talepædagogen over skype med kamera og lyd. Fem af deltagerne modtog traditionel undervisning, og fem af deltagerne fungerede som kontrolgruppe og fik derfor ingen undervisning. Undervisningen bestod af otte lektioner i ordmobilisering med semantiske og fonologiske opgaver med mulighed for cues. Undervisningen blev målrettet 50 målord. Bearbejdning og analyse af resultaterne er endnu ikke afsluttet, men foreløbige resultater viser, at næsten alle deltagere i begge grupper viste signifikante forbedringer i benævnelsesopgaver, dog kun i øvet materiale. Kun én deltager i kontrolgruppen forbedrede sit resultat. Resultatet indikerer, at internetbaseret undervisning fungerer godt. Deltagerne angav, at de mestrede teknologien og tilkendegav tilfredshed med denne undervisningsform. Der blev kun rapporteret få tekniske problemer, der hurtigt kunne justeres. Resultatet understøtter teorien om, at undervisning i ordmobilisering tilsyneladende kan formidles forsvarligt i form af internetbaserede teknologier med samme udbytte som ansigt-til-ansigt-undervisning. Da studiet ikke er fuldført, er det lidt tidligt at drage nogen konklusioner, og der er naturligvis behov for yderligere forskning på dette område. Dynamiske videoklip eller statiske billeder som stimuli Prof. C. McCann fra Auckland University, New Zealand, fremlagde resultater fra et sammenlignende studie af afasiramte menneskers benævnelsesevne ved brug af henholdsvis statiske billeder og dynamiske videoklip som stimuli. Statiske billeder benyttes i dag i bredt omfang

4 32 ARTIKEL til at udrede både benævnelse af substantiver og verber, selvom nogle studier peger på, at det er sværere at genkende handlinger på statiske billeder end på dynamiske billeder. Formålet med studiet var derfor at afgøre, hvilke stimuli der egner sig bedst til udredning af ordmobilisering af substantiver og verber. 8 afasiramte deltagere og 40 normale sprogbrugere deltog i studiet. Korrekthed og responstid blev målt for begge grupper ved besvarelse af benævelsesopgaver med både verber og substantiver med henholdsvis video med levende billeder og statiske billeder som stimulus. Resultatet viste, at både afasiramte deltagere og normale sprogbrugere havde signifikant flere korrekte svar ved brug af videostimuli end statiske billeder. Derimod havde begge grupper hurtigere responstid ved brug af statiske billeder som stimuli. Begge grupper havde højere procentdel af korrekte svar og hurtigere responstid ved benævnelse af substantiver, mens verber synes at være sværere og krævede længere responstid. Normale sprogbrugere og yngre deltagere havde ikke overraskende flere korrekte og hurtigere responstid end afasiramte deltagere og ældre deltagere. Selvom dette er et meget beskedent studie, der kræver yderligere dokumentation, peger resultatet alligevel i retning af, at brug af videobaserede stimuli ved udredning af benævnelsesevne hos afasiramte mennesker muligvis giver et mere retvisende billede af deres reelle sproglige formåen, og at statiske billeder måske er direkte uegnede som stimuli til forståelse og benævnelse af verber. Gestik i genopbygning af det semantiske system Prof. G. Goldenberg fra Tyskland introducerede»gestik og funktionel kommunikation«og fortalte om, hvordan vores hjerne producerer gestik. Han fortalte om et studie i Holland, der undersøgte anvendelse af pantomime/gestus i arbejdet med at genopbygge det semantiske system. I forsøget deltog 39 personer med afasi, hvoraf 9 kun havde semantiske vanskeligheder. Kontrolgruppen bestod af 20 personer. Konklusionen lagde sig op af tidligere studier, nemlig at personer med semantiske vanskeligheder også har svært ved at anvende gestik i kommunikationen. App CommFit Endnu et interessant input kom fra University of Queensland, Australien. Her har man udviklet en app, CommFit 2,»A talk timer for people with aphasia«. Ved hjælp af denne app kan den afasiramte måle den effektive tid, han bruger på produktionen af tale. App en er bygget simpelt op, er let anvendelig og ligner de apps, der anvendes i den fysiske træning. De opsamlede data giver feedback i forhold til de opsatte mål, hvilket virker meget motiverende på deltagerne. App en har for eksempel en huskefunktion, så personen på bestemte tidspunkter af dagen bliver mindet om at ringe til en ven eller synge med på en yndlingssang. Det betyder, at også personer, der bor alene kan træne sin sprogfunktion. Deltagerne i et afprøvningsforsøg deltog i et seks ugers program, hvor de gennem anvendelsen af app en forhøjede deres taletid ved hjælp af målopsætning, resultater og feedback. Forsøget er ikke afsluttet endnu, og de indsamlede resultater skal nu analyseres og vurderes i forhold til både primære og sekundære mål. Ligeledes skal det senere undersøges, hvorvidt effekten holdes over tid. Dag 2: Evidens Afasiforskning = rumforskning Prof. M. Brady fra Glasgow Caledonian University sammenlignede afasiindsatsen med rumforskningen. Målet, at få sendt en mand succesfuldt til månen, lykkedes først, da man begyndte at forene resultater fra forskellige lande. Hun er en stor fortaler for Cochrane reviews (systematiske gennemgange af forskningsresultater med henblik på effektmåling. Organisationen har international erkendelse og har den højeste standard i evidensbaseret rehabilitering). Hun gennemgik de vigtigste kvalitetsperspektiver i tilblivelsen af disse reviews, fx påpegede hun behovet for langt flere undersøgelser med

5 33 deltagerantal på omkring 400, men minimum 200. Derudover argumenterede hun for større ensartethed i vurderingen af projektresultater, og at de i højere grad bør bygge ovenpå de succeser (og fiaskoer), der allerede er opnået. Effektstudie af intensiv undervisning hos mennesker med kronisk afasi C. Breitenstein fra University of Münster, Tyskland, gav følgende oplæg: From controlled experimental trial to everyday communication 3. Hvor effektiv er intensiv logopædisk intervention overfor kronisk afasi? Motivationen for undersøgelsen var, at bl.a. sygeforsikringer i Tyskland prøver at skære ned på logopædisk bistand, når mennesker med afasi er i en kronisk fase. Grunden er, at der ikke er fyldestgørende (first class) evidens for effekten af logopædisk intervention hos mennesker med kronisk afasi. Undersøgelsen er interessant i en dansk sammenhæng, hvor flere logopæder oplever indskrænkning af tiden til undervisning på afasiområdet. Foredraget synliggjorde også, at mængden af testmaterialer er overvældende i forhold til i Danmark, hvor vi stadig mangler valide dansksprogede tests. Western Aphasia therapy guidelines anbefaler en»gold standard«for behandling af afasi og intensitet på minimum fem timer ugentlig, men evidensen på området i forhold til undervisningsintensitet er pt. utilfredsstillende pga. for få og for små randomiserede kontrolstudier specielt med hensyn til kronisk afasi. En gruppe tyske forskere med ovennævnte i spidsen har over en to-årig periode indsamlet oplysninger fra 126 personer med kronisk afasi fordelt på 16 rehabiliteringscentre over hele Tyskland. Undersøgelsen pågår stadig, men forventes afsluttet november Forskningsspørgsmålet i det tyske forsøg var tvedelt: Hvor effektivt forbedrer en intensiv, integreret intervention (undervisning både på kropsog deltagelsesniveau jf. ICF.) hverdagskommunikationen hos kronisk afasiramte? Og i hvor høj grad er disse fremskridt stabile over en seks måneders periode, i forhold til deltagerens livskvalitet? Inden interventionsstart blev alle deltagere screenet for både lingvistisk og kommunikativ formåen. Hver deltager formulerede både et lingvistisk samt et kommunikativt mål. Interventionen foregik som sagt med mindst 15 timer om ugen. Individuelt tilrettelagt best practice undervisning målrettet mod både systematiske sprog- og kommunikative pragmatiske funktioner. Ti timer var med undervisning af en logopæd, en time dagligt var målrettet selvtræning i form af hjemmeopgaver. Kontrolgruppen fik samme intervention, men efter en venteperiode på tre uger. Interventionen tilrettelagdes med 2/3 individuelle undervisninger og 1/3 gruppeundervisning. Indholdet var 2/3 lingvistisk og tilsvarende 1/3 kommunikativ-pragmatisk undervisning. Til screeningsvurdering anvendtes: Sprog: Aachener Aphasia Test (AAT) Taleapraksi: Hierarchical word lists (HWL) Neglect: Bells Test Hukommelse og opmærksomhed: Visuel spænd vidde, Ciffer spændvidde, Benton Visual Recognition Test Følgende vurderingsredskaber anvendtes både før og efter intervention og både i det tidlige forløb og opfølgningsforløbet: 1. Primært outcome: Hverdagskommunikation: Verbal communication in everyday life - ANELT Sekundært outcome: Language systematic measures of phonology, lexicon, syntax - SAPS, communicative pragmatic screening - KOPS, Quality og Life: Patient view: SAQOL 39 og andre betydningsfulde: CETI, ANELT partner communication questionnaire 3. Andre kognitive domæner af betydning: Executive control (Trail making test) Learning (nonverbal learning test) Verbal fluency (tysk version af Controlled Oral Word Association Test) Der foreligger endnu ikke resultater af forsøget, men det er bestemt ikke uvæsentligt for danske logopæder, hvad der kommer ud af dette omfattende materiale (n=126).

6 34 ARTIKEL Guidelines til effektmåling Samme dag præsenterede S. Wallace fra University of Queensland, Australia, et studie af, hvordan man bedst opstiller undersøgelser til effektmåling af behandling/undervisning på afasiområdet. Hun angav vigtigheden af at kreere generelle retningslinjer for udførsel af randomiserede studier og indsamling af data på en korrekt måde. Hun opstillede et relevant regnestykke: Meningsfuldt og relevant udbytte + pålidelige, sensitive, valide og gennemførlige mål + konsekvent anvendelse på tværs af studier = stærkere evidensbase. ROMA (Improving Research Out - come Measurement in Aphasia) er et internationalt multi-site study 4 der netop vil undersøge dette (Brady et.al. 2012). Fokus er på udvikling af et»core outcome set«(fælles standard for målsætninger) i afasiforskningen. Hvad skal der måles på, og hvordan skal der måles, for at få en stærkere evidens på området? ROMA stiller spørgsmålet om, hvad der burde måles: De målsætninger der vælges for at vise effekten af intervention skal afspejle det, som relevante parter betragter som vigtigst, og det område af borgerens liv hvor effekten af interventionen med størst sandsynlighed viser sig Vigtige resultater vil blive sammenholdt med WHO s ICF-domæner, og prioriterede domæner vil blive undersøgt indenfor og på tværs af interessenter og lande. Afasigraden varierede fra let til svær afasi. Post-onset fra 4 måneder til 17 år. 29 mennesker med afasi og 29 pårørende deltager i undersøgelsen. Foreløbige analyser viser, at alle deltagere har prioriteret svar indenfor samtlige ICF domæner samt elementer i forhold til livskvalitet. Quality of Life elementer: Deltagere med afasi vægter overvejende emner, der relaterer til kropsniveau og aktivitet/deltagelse, og disse vægter lige højt. På kropsniveau er det f.eks. ønsker om forbedrede verbale evner, følelsesmæssig accept af omstændighederne, større arousal samt højere energiniveau. På aktivitets- og deltagelsesniveau er det bl.a. at blive i stand til at forklare følelser, selvstændigt kunne håndtere medicin og deltage i hobbies. På omgivelsesniveau og indenfor personlige faktorer vægter deltagere med afasi holdninger til og bevidsthed om afasi fra omgivelserne samt mestringsstrategier. Af de afsluttede undersøgelser ses også, at vægtningen af emner fra henholdsvis de pårørende og gruppen af mennesker med afasi var forskellig, idet de pårørende oftere vægter omgivelsesfaktorer og emner relateret til livskvalitet end PWA. Bl.a. knytter svarene her sig til ønsker om intervention målrettet familierelationer og det at skulle leve med afasi, at få adgang til aflastning og øget støtte til familien som sådan. Pårørende ønsker på aktivitet- og deltagelsesniveau bl.a. at få en mere ligebyrdig balance mellem partnerne og at have en meningsfuld kommunikation. Alt i alt yderst vedkommende og spændende for danske logopæder. Dag 3: Brugerinddragelse og perspektiver på fremtiden Afasi United Foredragsholdere fra USA (St. Petersburg, University of South Florida) fortalte om Aphasia United, et initiativ til at kreere en hjemmeside til at samle viden omkring afasi på verdensplan. Man kan blive medlem af organisationen og følge gruppen på Facebook. Formålet med hjemmesiden er at kunne udveksle erfaringer om afasirehabilitering på tværs af landegrænser. Under hele konferencen var det underliggende budskab, at vi logopæder skal dele hinandens viden, testresultater og best practice for at opbygge en fælles konsensus og hæve kvaliteten i afasirehabiliteringen. Et andet formål med hjemmesiden er at skabe opmærksomhed omkring emnet afasi i andre fora såsom World-Stroke organisation (WSO, Verdens førende organisation mht. stroke med medlemmer fra mere end 85 lande).

7 35 Det vigtigste mål med at dele viden er at sætte en fælles dagsorden, hvad forskning angår, på Perspektiver for fremtiden Konferencen blev afsluttet med perspektiver for fremtiden. Hvordan ser fremtiden ud på afasiområdet, og hvordan ønsker vi den skal se ud? Prof. G. Ribbens fra Rijndam Rehabilitation Centre, Rotterdam, Holland, gav et spændende oplæg om nålen i høstakken. Leder vi efter nålen, eller ser vi blot høstakken? Nålen repræsenterer vores monodisciplinære logopædiske intervention, som vi måler effekten af hos nogle få afasiramte i et lille randomiseret studie. Høstakken er hele neurorehabiliteringsområdet og systemet omkring et menneske, der rammes af apopleksi. Hvilke grupper patienter har gavn af hvilken intervention, og hvilke faktorer giver indikation for potentiale? I fremtiden forventes en stigning af antal erhvervede hjerneskader og dermed flere apopleksier, bl.a. fordi befolkningen bliver ældre. Også i Danmark bemærkes de senere år et stigende fokus på effekten af afasibehandling. Der observeres kortere indlæggelser og kortere undervisningsforløb og et stigende antal ældre, der har brug for intervention. Dermed er der behov for at kunne vurdere hvilke patienter, der har gavn af hvilken undervisning. Med stort overblik og viden fortalte Prof. G. Ribbens om begrebet efficiency (effektivitet = et begreb, som udtrykker, hvor meget der er opnået eller udført i forhold til en opstillet standard eller et fastlagt mål) og om nødvendigheden af at arbejde sammen omkring best practice i afasirehabiliteringen. Han påpegede igen vigtigheden af at samarbejde interdisciplinært og over landsgrænser. Han opfordrede os til at se helheden, og ikke kun vores eget lille område. Han pointerede behovet for at samle viden ved at bruge samme måleinstrumenter og på denne måde skabe flere muligheder for at kunne sammenligne og undersøge effekten af indsats. Udveksling af resultater og forskning på basis af andre studier er nødvendigt for at få brugbar evidens for den fremtidige rehabilitering på afasiområdet. Der udføres mange studier over hele verden, men en del af dem kan ikke anvendes, fordi testgrupperne er for små, eller fordi resultaterne ikke kan sammenlignes. Det er nødvendigt at samarbejde internationalt for at få tyngde i studierne, og dermed en evidens, der kan anvendes og igen bygges videre på. Evaluering af konferencen For de 15 logopæder, der deltog fra Danmark har konferencen været utroligt givende. Vi har dels fået indblik i den nyeste viden på området, dels haft gode muligheder for at danne netværk og udveksle erfaring om vores praksis i Danmark. Det er lykkedes for arrangøren at skabe et forum, som indbyder til at dele viden, at danne netværk, inspirere hinanden og udarbejde en fælles diskurs for alle logopæder, der arbejder med afasirehabilitering i verden. Med denne artikel har vi forsøgt at give et indblik i, hvad der rører sig på afasirehabiliteringsfeltet i et internationalt perspektiv. Vi har givet et kort sammendrag af konferencen. Programmet kan læses i sin helhed på Vi glæder os til at møde endnu flere repræ - sentanter for den danske rehabiliteringsverden til næste IARC konference i 2016, hvor værtskabet ligger hos University of London. Noter 1) Link til BOX: 2) Link til commfit: http//vimeo.com/ (video med introduktion til commfit). Mere info: 3) FCET2EC: landsdækkende tysk projekt under Klinik für Neurologie des Universitätsklinikums Münster. Seneste artikel: Breitenstein ) Studiet omfatter research i 6 lande: Australien, Canada, Kina, Sydafrika, USA og Danmark (Jytte Isaksen, SDU) Litteraturliste Brady, M. C., Kelly, H., Godwin, J., & Enderby, P. (2012). Speech and language therapy for aphasia following stroke. Breitenstein, C. et al. (2014) Wie wirksam ist intensive Aphasietherapie unter reguläre klinischen bedingungen? i Sprache, stimme, gehör nr. 38, p Rose, M. et al (2013): Multi-modality aphasia is as efficious as constraint induced aphasia therapy: A phase one study. Aphasiologogy, 27 (8),

-VED UNDERVISNiNGSINDIKATION OPSTILLING AF UNDERVISNINGSMÅL OG PLAN. -KONTAKT TIL AFDELING, TERAPIER OG NEUROPSYKOLOG. RÅDGIVNING OG VEJLEDNING.

-VED UNDERVISNiNGSINDIKATION OPSTILLING AF UNDERVISNINGSMÅL OG PLAN. -KONTAKT TIL AFDELING, TERAPIER OG NEUROPSYKOLOG. RÅDGIVNING OG VEJLEDNING. DEN LOGOPÆDISKE INTERVENTION PÅ SYGEHUSET: -DEN LOGOPÆDISKE UDREDNING. -FORANSTALTNING. -VED UNDERVISNiNGSINDIKATION OPSTILLING AF UNDERVISNINGSMÅL OG PLAN. -KONTAKT TIL PÅRØRENDE. RÅDGIVNING OG VEJLEDNING.

Læs mere

THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2. Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg

THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2. Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2 1 Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg PLAN FOR DEN NÆSTE TIME: Introduktion til CCC-2 Scoring af CCC-2

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering på CSU-Slagelse. et tillæg til Kommunikationsafdelingens årsrapport 2012

Hjerneskaderehabilitering på CSU-Slagelse. et tillæg til Kommunikationsafdelingens årsrapport 2012 Hjerneskaderehabilitering på CSU-Slagelse et tillæg til Kommunikationsafdelingens årsrapport 2012 2 Hjerneskaderehabilitering Hjerneskaderehabilitering på CSU-Slagelse hvad får kommunerne for pengene?

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Har ergoterapeuter belæg for at de er uundværlige i apopleksi rehabiliteringsforløb?

Har ergoterapeuter belæg for at de er uundværlige i apopleksi rehabiliteringsforløb? Har ergoterapeuter belæg for at de er uundværlige i apopleksi rehabiliteringsforløb? Apopleksirehabilitering de ideelle forløb 25. + 26. september 2006 Anette Enemark Larsen Ergoterapeut, M.Sc. Oplæggets

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning 1.2.1 At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien - evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien Marianne Melau, Spl., M.Sc Sc., phd-studerende Psykiatrisk Center København marianne.melau melau@regionh.dk arv/miljø debatten The schizophrenogenic

Læs mere

Formative Assessment: Improving Learning in Secondary Classrooms. Formativ Evaluering: Forbedring af indlæring i 5.-10. klasse

Formative Assessment: Improving Learning in Secondary Classrooms. Formativ Evaluering: Forbedring af indlæring i 5.-10. klasse Formative Assessment: Improving Learning in Secondary Classrooms Summary in Danish Formativ Evaluering: Forbedring af indlæring i 5.-10. klasse Sammendrag på dansk Evaluering hænger unægteligt sammen med

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode Inge Larsen, VFAs rejsehold Det sagde deltagerne på WAW Det har en kæmpe betydning hvordan viden bliver formidlet

Læs mere

Inklusion hvad skal vi, og hvad virker?

Inklusion hvad skal vi, og hvad virker? Inklusion hvad skal vi, og hvad virker? Denne klumme er en let bearbejdet version af artiklen Inklusion i grundskolen hvad er der evidens for? skrevet Katja Neubert i tidsskriftet LOGOS nr. 69, september

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008 Der mødte 21 deltagere op og hele landet var repræsenteret. Målet for dagen var at konkretisere Talesøjlens organisering og udarbejde oplæg desangående til DTHS. Opgaverne var at etablere de faglige netværk

Læs mere

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler?

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler? Hvad er Q-cirkler? Kvalitetscirkler, også kaldet Peer Review Groups, er almindeligt anvendt i primærsektoren i Europa til at reflektere over og forbedre standardpraksis over tid. De repræsenterer en social

Læs mere

Friske ældre. Har overskud: tid penge- godt helbred. Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed

Friske ældre. Har overskud: tid penge- godt helbred. Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed Har overskud: tid penge godt helbred Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed Har mulighed for at hjælpe andre frivilligt arbejde? Friske ældre Eksempler på emner til Temamøder Forebyggelse af fald

Læs mere

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Birgit Henriksen, Lektor Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU Gymnasieprojektet, Middelfart seminaret 14. september Metode sammenholdt

Læs mere

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Socialtilsyn Årsmøde 2015 Dorte From, Kontor for kognitive handicap og hjerneskade Metodemylder i botilbud for mennesker med udviklingshæmning Rapporten

Læs mere

Fra engelsk til dansk men hvordan?

Fra engelsk til dansk men hvordan? ARTIKEL 13 Fra engelsk til dansk men hvordan? En kulturel, psykometrisk og lingvistisk tilpasning af en engelsksproget afasitest til dansk Der eksisterer i dansk logopædisk praksis nogle få afasitests,

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse 03-10-2012 side 1 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Modul 12 03-10-2012 side 2 Baggrund for modulet Implementing evidence based practice in student clinical placements udviklingsprojket mellem

Læs mere

Kommunikative forstyrrelser... og om hvordan man bedst kommunikerer

Kommunikative forstyrrelser... og om hvordan man bedst kommunikerer Kommunikative forstyrrelser... og om hvordan man bedst kommunikerer Ved Trine Thyrsted Klinkby Audiologopæd Center for Hjerneskade Hvilke kommunikative forestyrrelser kan forekomme som følge af en hjerneskade?

Læs mere

LOVENDE INDSATS GIVER NYT HÅB FOR SVÆRT BELASTEDE BØRN

LOVENDE INDSATS GIVER NYT HÅB FOR SVÆRT BELASTEDE BØRN NORDISK CAMPBELL CENTER HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR 1 2009 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: Geraldine Macdonald & William Turner: Treatment Foster Care for improving outcomes

Læs mere

IT-frivillige støtter afasiramte

IT-frivillige støtter afasiramte IT-frivillige støtter afasiramte Navn: HjerneSagen har fået midler fra Socialministeriets Civilsamfundsstrategipulje til at gennemføre projekt IT-frivillige støtter afasiramte i vedligeholdelse af sociale

Læs mere

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre?

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Depressionsforeningen GF 26 marts Valby Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup Klinik for Mani og Depression Århus Universitetshospital, Risskov krisstra@rm.dk

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende David Lindholm, AAUE DUNk12 Hvem er jeg? PhD fellow ved Centre for Design, Learning & Innovation, Inst. for læring og filosofi,

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Aarhus Universitetshospital Definition of ccbt... any computerized information technology that uses patient input to make at least some psychotherapy decisions

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

Koordinering og kvalitet i den komplekse neuro-rehabilitering

Koordinering og kvalitet i den komplekse neuro-rehabilitering Koordinering og kvalitet i den komplekse neurorehabilitering Møder du i dit arbejde med neurorehabilitering muren på vej op ad bjerget eller på vej ned ad bjerget? Krav, udfordringer og muligheder i neurorehabiliteringen,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Ydelseskatalog 2014 TALEOMRÅDET

Ydelseskatalog 2014 TALEOMRÅDET Ydelseskatalog 2014 TALEOMRÅDET TALEOMRÅDET 1 INDHOLD Basisydelser - Abonnement T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 4 T2 Eneundervisning af voksne med afasi... 5 T3 Eneundervisning af

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej INDHOLD Beskrivelse af projektet... Projektets formål... Projektets succeskriterier... Projektets aktiviteter... Projektets gennemførelse... Om

Læs mere

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast)

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Peter Vermeulen, PhD Autisme Centraal, Gent, Belgium, 2014 Baggrund: Spørgeskemaet Autisme-Good-Feeling er et uformelt assessment værktøj. Formålet med værktøjet

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Præsentationsteknik for advokater - MBK A/S

Præsentationsteknik for advokater - MBK A/S Drukner dit budskab i faglige petitesser eller manglende struktur? Lader du nervøsiteten overtage, når du stiller dig op foran mange mennesker? Vil du blive bedre til at fremlægge sager på møder, præsentere

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

A - y - y. Berlin und Kopenhagen für junge Leute. Ørestad Gymnasium. Medvirkende skoler/institutioner 765 (129735) Projektnummer.

A - y - y. Berlin und Kopenhagen für junge Leute. Ørestad Gymnasium. Medvirkende skoler/institutioner 765 (129735) Projektnummer. A - y - y - Projekttitel Medvirkende skoler/institutioner Projektnummer Projektperiode Kontaktperson Berlin und Kopenhagen für junge Leute Ørestad Gymnasium 765 (129735) Feb.2013 maj 2013 Susanne Vestergaard

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Oplæg til gruppen Kræft til Krafter, sept 2012, udarbejdet af Mark Spence, trænende ergoterapeut, Træning og Rehabilitering Horsens Kommune Deltager:

Oplæg til gruppen Kræft til Krafter, sept 2012, udarbejdet af Mark Spence, trænende ergoterapeut, Træning og Rehabilitering Horsens Kommune Deltager: Oplæg til gruppen Kræft til Krafter, sept 2012, udarbejdet af Mark Spence, trænende ergoterapeut, Træning og Rehabilitering Horsens Kommune Deltager: 14; varighed 1,5 time Introduktion: mit baggrund som

Læs mere

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Uge 2 // Januar // 2010 Side 2 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Ugebrev fra NordDanmarks EU-kontor om partnersøgninger, indkaldelser, EUprogrammer, invitationer og nyheder

Læs mere

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder Lederrunder - Tips og tricks Guide til dig som vil gå lederrunder 1 Lederrunder - Derfor Lederrunder har en positiv effekt på patienten, medarbejderne får feedback på deres arbejde, og lederen får en unik

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Neuro- og informationspsyk, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Neuro- og informationspsyk, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Neuro- og informationspsyk, seminarhold incl. forelæsning Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 27. oktober 2010 Eksamensnummer: 250 27. oktober 2010 Side 1 af 5 1. Afasi

Læs mere

HT har ét rigtigt svar under beskrivelse, hvilket antyder, at hun som CI-bruger har svært ved at skelne de tre lydkarakterer. Dog har hun tre korrekte rækkefølger i deløvelsen med rangordning af musikeksempler,

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Vedr.: Høringssvar om udkast til National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Alzheimerforeningen

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 Intensive Interaction Danmark udbyder i samarbejde med Intensive Interaction Institute (UK) det første danske Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 I Baggrund Kommunikation

Læs mere

Erfaringer fra praksis Birgitte Grønnegård Jepsen. Oplæg ETF Region Øst 7. april 2011

Erfaringer fra praksis Birgitte Grønnegård Jepsen. Oplæg ETF Region Øst 7. april 2011 Erfaringer fra praksis Birgitte Grønnegård Jepsen Neurorehabiliteringen Ringe En ergoterapeutisk kultur Organisation og ledelse i afdelingen En kontekst Evidensbaseret praksis Motivation og incitamenter

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at gennemføre et Lean Six Sigma DMAIC-projekt på en konkret problemstilling i egen organisation 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Kommunikationsafdelingens tilbudskatalog 2014

Kommunikationsafdelingens tilbudskatalog 2014 CSU-Slagelse Kontakt Tilbudskataloget Om centret CSUSlagelse Tilbudskataloget præsenterer de tilbud, der udbydes i Kommunikationsafdelingen på CSU-Slagelse. Kataloget ligger desuden på vores hjemmeside:

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Dynamisk skabelon AF: HILDEGUNN JOHANNESEN OG CARL ERIK CHRISTENSEN, UC SYDDANMARK, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER, LÆREMIDDEL.DK Skabelonen

Læs mere

Skolerettede indsatser for elever med svag socioøkonomisk baggrund KORT & KLART

Skolerettede indsatser for elever med svag socioøkonomisk baggrund KORT & KLART Skolerettede indsatser for elever med svag socioøkonomisk baggrund KORT & KLART Om dette hæfte 2 Mange undersøgelser har vist, at børn og unges sociale og økonomiske baggrund har betydning for, hvordan

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Implementering af Alternativ og Supplerende Kommunikation

Implementering af Alternativ og Supplerende Kommunikation Implementering af Alternativ og Supplerende Kommunikation Frederik Gybel Jensen, Audiologopædi, INSS, IKT-kommunikationshjælpemidler 03/06 2014 Indhold 1. Indledning... 2 1.1. Formål og problemformulering...

Læs mere

Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder

Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder 1 ERHVERVET HJERNESKADE Hvem er vi? I Kommunikationscentrets afdeling for erhvervet hjerneskade møder du talepædagoger/ audiologopæder, speciallærer samt neuropsykologer.

Læs mere

Afasi & Kommunikation. Sidemandsoplæring d.08.12.12

Afasi & Kommunikation. Sidemandsoplæring d.08.12.12 Afasi & Kommunikation Sidemandsoplæring d.08.12.12 Årsager til afasi Apopleksi (slagtilfælde) 85 % blodpropper 15 % hjerneblødninger Ca.10.000 slagtilfælde om året. Ca.3.000 af dem rammes af afasi Andre

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

Hvad kan sammenlignende etnografiske undersøgelser betyde for effektmålinger af on-line konsultationer?

Hvad kan sammenlignende etnografiske undersøgelser betyde for effektmålinger af on-line konsultationer? Hvad kan sammenlignende etnografiske undersøgelser betyde for effektmålinger af on-line konsultationer? Brit Ross Winthereik Lektor, Ph.D. Baggrund Ph.D. om IT i almen praksis (Connecting Practices: EPRs

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

INKLUSION. - den svære vej fra idealer til praksis

INKLUSION. - den svære vej fra idealer til praksis INKLUSION - den svære vej fra idealer til praksis Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Camilla B. Dyssegaard Postdoc, autoriseret psykolog Nyere inklusionsteori Inklusion og aktuelle tal fra DK

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Voksenområdet. Ydelseskatalog IKH 2012. Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap. Tale, Høre og Specialrådgivning www.ikh.rm.

Voksenområdet. Ydelseskatalog IKH 2012. Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap. Tale, Høre og Specialrådgivning www.ikh.rm. Voksenområdet Ydelseskatalog IKH 2012 Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning www.ikh.rm.dk Ydelseskatalog IKH 2012 Indholdsfortegnelse Voksne Indledning...2

Læs mere

Præsentationsteknik 3 dage - MBK A/S

Præsentationsteknik 3 dage - MBK A/S Drukner dit budskab i faglige petitesser eller manglende struktur? Lader du nervøsiteten overtage, når du stiller dig op foran mange mennesker? Vil du blive bedre til at komme med oplæg på møder, præsentere

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Indhold. 536 Kombinerede funktionsnedsættelser... 29

Indhold. 536 Kombinerede funktionsnedsættelser... 29 B 3 Rammeaftalen for 2015 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler... 4 2BUændret timetakst... 4 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det faglige fokus i 2015... 5 8BLeverings-

Læs mere

Kursusevaluering efterår 2013 SIV tysk

Kursusevaluering efterår 2013 SIV tysk Kursusevaluering efterår 2013 SIV tysk Hvilken uddannelse går du på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Hvilke kurser på 1. semester Hvilke kurser på 3. semester Hvilke kurser

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

resultaterne og sammenholde dem med hinanden.

resultaterne og sammenholde dem med hinanden. ! "#$%!& ' ( ( ' Hvordan har du fattet interesse for at undervise dine kollegaer i dansk som 2. sprog? Det er meget tilfældighedernes spil. Det startede med, at Lise Thorn bad mig om at tage på et kursus,

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Lovgrundlag for ydelsen Lov om specialundervisning for voksne. Indholdet i ydelserne er nærmere fastlagt i bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006. I øvrigt

Læs mere

KL s Misbrugskonference

KL s Misbrugskonference KL s Misbrugskonference Web-baseret alkoholbehandling er det dét nye Sort? Baggrund og evidens 7. oktober 2014 Anders Blædel Gottlieb Hansen Forsknings- og udviklingskonsulent Det Sundhedsfaglige og Teknologiske

Læs mere

Livskvalitets-projektet et NordPlus projekt mellem Norge og Danmark

Livskvalitets-projektet et NordPlus projekt mellem Norge og Danmark Livskvalitets-projektet et NordPlus projekt mellem Norge og Danmark Steen Hilling Lektor og specialist odkendt børneneuopsykolog EU-evaluator D. 24. august 2008 Oversigt på oplægget (1) Hvad er LifeQ i

Læs mere

Ideer til hensigtsmæssig brug af ipad til voksne med særlige behov. Kan vi træne - og genoptræne - vores hjerne?

Ideer til hensigtsmæssig brug af ipad til voksne med særlige behov. Kan vi træne - og genoptræne - vores hjerne? Temadage Forår 2014 Temadage: o Ideer til hensigtsmæssig brug af ipad til voksne med særlige behov. Lær om apps til aktivitet/tidsfordriv, kognitiv træning og støtte, samt støtte ved læseog skrivevanskeligheder

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Tidligere sprogstart i engelsk, fransk og tysk

Tidligere sprogstart i engelsk, fransk og tysk Tidligere sprogstart i engelsk, fransk og tysk Daryai-Hansen, Gregersen, Søgaard: Tidligere sprogstart: begrundelser og praksisanbefalinger Søgaard, Andersen: Evaluering af tidlig engelskundervisning i

Læs mere

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens?

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Almindelige psykiske lidelser som angst, depression, spiseforstyrrelser mv. har stor udbredelse. I Danmark og andre europæiske lande vurderes

Læs mere