Best Practice i styring af bygge- og anlægsprojekter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Best Practice i styring af bygge- og anlægsprojekter"

Transkript

1 Best Practice i styring af bygge- og anlægsprojekter En analyse af succesprojekter i MT Højgaard

2

3 Best Practice i styring af bygge- og anlægsprojekter

4 Management Summary Formål Formålet med projektet har været at skabe et bedre arbejdsmiljø og arbejds forhold for håndværkerne på vores byggepladser. Det bør vi gøre ved hjælp af bedre produktionsstyring i alle faser op til og under udførelsen. Formålet har således været at generere viden om, hvad der skal til for at forbedre produktionsstyringen. Fokus Vi er overbeviste om, at vi ved at optimere planlægning, styring og samarbejdet i alle byggeriets faser, kan skabe et bedre arbejdsmiljø og bedre forhold for vores håndværkere. Med dette projekt sætter vi fokus på at lære fra udvalgte bygge- og anlægssager (best practice), der har vist positive resultater, fordi de har været styret efter de principper, som vi præsenterer i dette projekt. Projektets resultater kan bruges på alle typer bygge- og anlægsopgaver uafhængigt af størrelse og kompleksitet og dermed overføres til fremtidige sager. Metode Projektet er opbygget efter best practice -metoden. Vi har villet analysere et antal byggesager, der viser positive resultater på de valgte fokusområder og udnytte denne viden på fremtidige bygge- og anlægssager. Fokusområderne er arbejdsmiljø, kvalitet, økonomi og procesflow. Da disse er tæt forbundne, er kun bygge- og anlægssager, som har vist positive resultater på alle fire parametre, blevet udvalgt som best practice-sager og til at danne grundlag for analysen. Vi har indhentet læring om byggesagerne gennem 2-timers enkeltinterview med håndværkere, formænd, entrepriseledere og projektledere fra de udvalgte pladser. Resultaterne afspejler således de metoder, som både håndværkere og byggeledelse mener, giver en god proces og et godt produkt. Resultater Læringen fra projektet udmønter sig i syv primære resultater, der alle er udformet som retningslinjer for, hvordan vi bør agere i en lang række forhold. Disse inkluderer forhold som samarbejde, teamsammensætning, kommunikation, udnyttelse af kompetencer, relationer til bygherre og underentreprenører, kontrakter, hvilke processer, der kræver fokus og hvilke opgaver, der skal være afsluttet i hvilke processer. Alle disse har fokus på at skabe de bedste forhold i processen og for den afleverede sag, når der skal opnås optimale resultater på både arbejdsmiljø, økonomi, kvalitet og på procesflowet. Implementering Vi skal formidle den genererede viden om best practice i styring af bygge- og anlægssager til fremtidige sager. Det gør vi gennem en kombination af formidling og implementering. Formidlingen vil primært ske via AVISEN, Portalen og Academy. Implementeringsmæssigt vil vi se på, hvor projektresultaterne har indflydelse på de vejledninger og værktøjer, der ligger i Vidensystemet og som aktivt kan give indvirkning på fremtidige bygge- og anlægssager. Projektresultaterne understøtter eksisterende systemer samtidigt med, at de lægger op til nye tiltag. 4

5 Indhold Indledning 7 Motivation, design og proces 8 Baggrund og motivation 9 Metode og Design 10 Proces 13 Hovedkonklusioner 15 Primære resultater 16 Henvisninger til detailresultater 21 Detailresultater 22 De syv primære resultater og deres specifikke fokusområder 23 Analysestrategi og -metode 31 Metode- og begrebsforklaring 32 Analysestrukturer 34 Evaluering og kritik 36 Hvad nu...? 38 Implementering i MT Højgaard 39 Appendiks 41 Interviewguide 43 Dataregistrering den komparative matrice. Uddrag 56 Parameteroversigt 57 Litteraturliste 58 5

6

7 Indledning Fokus på arbejdsmiljø giver successager Denne rapport er resultatet af et forskningsprojekt med fokus på hvilke faktorer, der er essentielle for en arbejdsmiljømæssigt succesfyldt bygge- og anlægssag. Projektet er baseret på intern procesorienteret viden i MT Højgaard om, hvordan vi skaber succesfulde bygge- og anlægssager i forhold til arbejdsmiljø, men også til økonomi, kvalitet og procesflow. Tretten byggesager, som alle har leveret de seneste års bedste resultater på ovenstående fire parametre, er blevet analyseret for at se, hvilke metoder sagerne er blevet styret efter. Projektet giver en forståelse for den indbyrdes afhængighed af følgende elementer: processerne før og under udførelsen de fire parametre (arbejdsmiljø, kvalitet, økonomi og procesflow) projektets primære resultater Anerkendelsen af disse indbyrdes afhængigheder er essentiel for at drage nytte af projektet. Hvis der slækkes på indsatsen inden for en delproces, et af parametrene eller en af metoderne i de primære resultater, vil det vise sig i både proces og produkt og altid med arbejdsmiljømæssige negative konsekvenser. Alle resultaterne i projektet præsenteres uden tolkning. Det er således de direkte resultater fra analysen, vi præsenterer. På den vis kan de bruges både som inspiration og direkte tiltag på nuværende og fremtidige bygge- og anlægssager. Det vigtige er at fokusere på, at det er lige præcist de beskrevne metoder, som har skabt de bedste resultater i koncernen inden for de seneste år. Projektets styregruppe: Jens Nyhus Koncerndirektør Claus Hjerrild Divisionsdirektør, Anlæg Jacob Cargnelli Sikkerhedsrepræsentant, Sikkerhedsudvalg Anlæg Kenneth Meyer Sikkerhedsrepræsentant, Sikkerhedsudvalg Byggeri Susanne Brendstrup Arbejdsmiljø- og kvalitetschef Ane Rørmann Jensen Arbejdsmiljø- og kvalitetsleder, Projektleder på Best practice i styring af bygge- og anlægsprojekter 7

8 Motivation, design og proces

9 Motivation, design og proces Baggrund og motivation Arbejdsmiljø & Kvalitet har gennemført dette forskningsprojekt om best practice i styring af bygge- og anlægssager ud fra overbevisningen om, at en forbedring af arbejdsmiljøet for vores håndværkere, stiller krav om en aktiv indsats fra alle aktører på en bygge- og anlægssag. Samarbejde leder til forbedret projektstyring Idéen med dette forskningsprojekt tager afsæt i Beskæftigelsesministeriets Forebyggelsesfond, som i 2007 afsatte 3 mia. kroner til initiativer, der kan medvirke til at nedbringe fysisk og psykisk arbejdsbetinget nedslidning. I den pulje, som vores projekt indgår i, er kravet, at projektet fokuserer på rutiner og arbejdsgange, der kan resultere i førtidigt arbejdsophør, og at projektet udmønter sig i ændringsforslag til disse. Projektresultaterne skal derfor offentliggøres og udbredes til relevante brancher. Projektet lever op til Forebyggelsesfondens krav, idet det analyserer, hvilke styringsredskaber, samarbejdsformer og arbejdsmetoder, der har en positiv effekt på arbejdsmiljøet, samt hvordan disse erfaringer kan overføres til fremtidige bygge- og anlægssager. Vidensgrundlaget i projektet er meget omfattede, og resultaterne rækker således langt ud over det arbejdsmiljømæssige aspekt. Hvorfor vil MT Højgaard bidrage? Vi vil gerne bidrage med viden om processer, der skaber bedre arbejdsmiljø. Det giver mulighed for at passe bedre på vores folk, men også på vores underentreprenører. Vi kan gennem Forebyggelsesfonden desuden dele resultaterne med andre i branchen. Projektet giver en forståelse for, hvordan alle de processer, der ligger under og hovedsageligt før udførelsesfasen, har indvirkning på arbejdsmiljøet og sikkerheden og også på procesflowet, kvaliteten og økonomien. Projektet tydeliggør også vigtigheden af, at byggesagens aktører anerkender, at processerne funderes på respekt, samarbejde og ejerskab. Vores produktionsmasse er meget alsidig, og projektet er således bredt funderet. Dermed er erfaringerne relevante for alle typer og størrelser af virksomheder inden for vores branche. 9

10 Motivation, design og proces Metode og Design Vi har valgt at fokusere på succesfulde bygge- og anlægssager (best practice) for at samle viden om, hvordan vi bør agere for at opnå samme positive resultater på fremtidige sager. Med dette fremadrettede sigte vil vi etablere retningslinier for arbejdsmetoder, styringsredskaber og samarbejdsformer, der giver positive resultater inden for arbejdsmiljøet og også inden for kvalitet, procesflow og økonomi. Best practice-metoden giver os viden om metoder, som allerede ér benyttet med succes på vores byggepladser. Disse kan overføres direkte til fremtidige pladser for at opnå samme positive resultater. Hvad kendetegner en best practice-sag? For at komme i betragtning som en best practice-sag, var kravet, at der skulle være præsteret optimalt på fire parametre: Arbejdsmiljø Økonomi Kvalitet Procesflow Udvælgelsen er gennemført på baggrund af en kvantitativ analyse. Hver af de udvalgte bygge- eller anlægssager opfyldte kravene for de fire parametre samtidigt. Ulykkesfrekvens, Tæt-på hændelser, Smileybesøg, AT-henvendelser, Mønsterarbejdsplads, Sikkerhedsmøder ARBEJDSMILJØ KVALITET Smileybesøg, Dokumentstyring, Fejl og mangler, Bygherreevaluering BYGGESAG ØKONOMI Dækningsgrad PROCESFLOW Tidsplaner/detailtids planer, Koncepter 10

11 Motivation, design og proces Fokus på processen Projektets primære resultater er data fra en kvalitativ analyse bestående af dybdegående individuelle interviews med 40 personer fra de udvalgte best practice-sager. Vi ville afdække, hvilke arbejdsmetoder, styringsredskaber og samarbejdsformer, der medførte optimale resultater inden for de fire parametre. Vores fokus var altså på, hvordan man har ageret for at opnå en god proces og et godt slutprodukt målt på de fire parametre. ARBEJDSMILJØ KVALITET Metoder Samarbejdsformer Styringsredskaber Værktøjer... ØKONOMI PROCESFLOW Vi har udvalgt respondenterne, så de repræsenterer et bredt udsnit af aktørerne på byggepladsen i udførelsesfasen. Vi har interviewet håndværkere, formænd, underentreprenører, entrepriseledere og projektledere. Det sikrer, at vi tager højde for forskellige indgangsvinkler og syn på processen. Resultaterne er dermed et udtryk for de processer og metoder, som alle aktører på byggepladsen synes, giver en god proces og et godt slutprodukt. 11

12 Motivation, design og proces Kun metoder, som alle er enige om virker, er med De knap 80 timers interviewmateriale, er analyseret, så kun de resultater, som alle aktører er enige om, giver et optimalt output på de fire parametre, er taget med. Hvis man eksempelvis tager gruppen af håndværkere, er kun de svar, hvor respondenterne er enige om fremgangsmåden, taget med. Det samme gør sig gældende inden for grupperne af henholdsvis entrepriseledere og projektledere. Til sidst er svarene fra de tre grupper blevet sammenlignet. De primære resultater og underresultaterne, er således dannet af de udsagn, hvor alle håndværkere, entre prise ledere og projektledere er enige om, at det er best practice. Vi har således fokuseret på at etablere, hvilke metoder alle tre respondentgrupper har fundet essentielle for en god proces og et godt slutprodukt. Projektledere Entrepriseledere Håndværkere og formænd Hovedformål og idé Hvorfor fungerer nogle projekter optimalt indenfor alle parametre kan dette overføres til andre projekter? Hvilke metoder og værktøjer er vigtige for en optimal løsning? Har vi haft et særligt fokus under disse projekter? 12

13 Motivation, design og proces Proces Vi har gennemført udvælgelsen af best practice-sagerne som ren desk-research. Det vil sige, at udvælgelsen er sket på baggrund af allerede eksisterende data om byggesager. Målet for desk-researchen var at finde bygge- eller anlægssager, som kunne leve op til kravene på de fire parametre og dermed danne grundlag for analysen. To interviewrunder sikrer bedre resultat Vi har gennemført to separate interviewrunder i projektet. Første interviewrunde tog specifikt afsæt i samarbejdet med Forebyggelsesfonden og var baseret på fem best practice-sager. Alle fem sager placerede sig i forretningsområdet Byggeri grundet kravene i parametrene (Appendiks). Denne interviewrunde var dog ikke repræsentativ for koncernen idet fokus lå på byggerisager og resultaterne af den grund heller ikke var passende for en efterfølgende bred implementering. Ligeledes var resultaterne også kun relevante for en relativ snæver del af branchen. Anden interviewrunde er baseret på otte sager fra henholdsvis Anlæg, Timbra, Subtera og Spjæld/håndværkerafdelinger. Her var fokus på planlægning og processer specifikt inden for disse områder. Analysen i interviewrunde 2 er sammenlignende, hvorfor kun byggeledelse og håndværkere udgør de to respondentgrupper. Der er interviewet ca. 20 personer i hver runde (Appendiks). 13

14 Motivation, design og proces Databehandling Interviewmaterialet er registreret i en database, som har gjort det muligt at sortere på eksempelvis følgende: interviewspørgsmål- og emner respondenter sager sagstyper Grundlaget for de primære resultater er en sortering på interviewemner op mod respondentgrupper. Ved udvælgelsen af svarene har det været vigtigt, at respondenternes svar er benyttet gennem hele databehandlingen. De primære resultater er således understøttet af underpunkter i form af direkte, ufortolkede udsagn og erfaringer fra respondenterne. Derved kan de fungere direkte som inspiration og tiltag for fremtidige sager. Risici for fejlfortolkninger er eliminerede, idet udsagnene ikke først er fortolket og omskrevet, for derefter igen at skulle laves om til konkrete tiltag på fremtidig sager. De konkrete metoder, der kan fungere som inspiration og direkte tiltag, kan læses i afsnittet Detailresultater. IR I IR II 14

15 Hovedkonklusioner

16 Hovedkonklusioner Primære resultater Alle udførelsesfasens aktører er enige De primære resultater er baseret på et bredt udsnit af vores sagstyper. Samtidigt repræsenterer sagerne følgende relevante aktører i udførelsesfasen: Håndværkere Formænd Underentreprenører Entrepriseledere Projektledere Resultaterne er baseret på 2-timers individuelle interview med 40 personer. De primære resultater repræsenterer kun de metoder, som alle aktører er enige om, giver en god proces og et godt produkt. Vi har eksempelvis ikke medtaget resultater, som repræsenterer projektlederne, hvis ikke håndværkerne også har været enige i, at det er den bedste metode. Vi præsenterer dermed en række resultater, som kan bruges på alle typer sager, og som alle aktører fra de sager, resultaterne stammer fra, mener, virker. Succesfulde afprøvede metoder De primære resultater repræsenterer benyttede arbejdsmetoder, styringsredskaber og samarbejdsformer. De gode resultater ér allerede opnået på de sager, der danner grundlag for de primære resultater det er derfor, de er med her! Best practicesagerne viser, hvad der opnås ved at gennemføre en sag efter principperne i de syv primære resultater. Resultaterne viser bredden af interne kompetencer Ud over at repræsentere forskellige forretningsområder, dattervirksomheder og afdelinger i koncernen, viser den kvantitative analyse også andre fordelinger og kompetencer. De udvalgte sager placerer sig geografisk med fire i Jylland og ni på Sjælland. For de fem byggesager er de tre erhvervsbyggeri og to boligbyggeri. Yderligere er ni af de 11 sager (her ses bort fra de to håndværkerafdelinger) kørt efter TrimByg, og koncernens første OPP-byggeri (Offenligt-Privat Partnerskab) og første PU-sag (Projektudvikling) er ligeledes repræsenteret. De følgende sider indeholder en præsentation af de primære resultater med efterfølgende forklaringer. 16

17 Hovedkonklusioner Primære resultater Det rigtige hold skal sættes i forhold til personlig adfærd og faglige kompetencer Underentreprenører og håndværkere skal inddrages i delprocesserne. Afhold formandsmøder i udførelses fasen Der skal forventningsafstemmes og udarbejdes tydelige, detaljerede kontrakter og aftaler Planlægning og projekt-/procesgranskning er de vigtigste delprocesser Projekteringen skal være gennemarbejdet før opstart i udførelsesfasen skal projektledelsen kunne fokusere på processen Der skal være et tæt samarbejde præget af respekt mellem alle parter på sagen Der skal etableres ejerskab for udførelsesfasen hos alle parter Resultaterne er placeret i vilkårlig rækkefølge 17

18 Hovedkonklusioner Det rigtige hold skal sættes i forhold til personlig adfærd og faglige kompetencer Det er vigtigt at få valgt de rigtige personer til byggeledelsen. Samarbejdet i denne gruppe er hjørnestenen i den gode proces. Samtidigt er det vigtigt at fokusere på aktørerne i sagerne og entrere med de underentreprenører, som vi ved leverer et godt stykke arbejde i forhold til eksempelvis samarbejde og kvalitet. Hav fokus på, at både byggeledelsen og gruppen af underentreprenører er sammensat optimalt. Underentreprenører og håndværkere skal inddrages i delprocesserne. Afhold formandsmøder i udførelsesfasen Det er vigtigt at trække på de erfaringer, som de involverede aktører besidder. Dette gælder ikke mindst før udførelsesprocessen. Brug underentreprenørernes erfaringer helt tilbage i tilbuds- og kontraheringsfasen i forhold til tid og økonomi. Og brug også disse erfaringer i projekt- og procesgranskningen. Her er det vigtigt, at underentreprenørerne stiller med de rigtige personer, det vil sige konduktører/ tilbudsfolk i nogle processer og formænd i andre. Medarbejdere, som er tæt på produktionen, skal ind over kontraheringsfasen for at give input til tidsplan, ressourcer, logistik, etc. Alle faktorer har indflydelse på økonomien, men også på arbejdsmiljøet og kvaliteten. Aktører fra udførelsesfasen skal være med til at procesgranske. Træk på de erfaringer, der ligger hos formænd og håndværkere, der har været gennem processerne et utal af gange. I udførelsesfasen skal ansvaret for den nære procesorienterede planlægning ligge hos formændene inden for rammerne af hovedtidsplanen. Der skal forventningsafstemmes og udarbejdes tydelige, detaljerede kontrakter og aftaler Et af vores vigtigste mål er, at primært vores bygherre, men også alle andre interessenter og samarbejdspartnere, får det produkt og den proces, de forventer. Det er derfor essentielt, at alle detaljer for produktet og processen granskes, og at intet tages for givet. Vi skal have detaljerede, skriftlige kontrakter og aftaler med alle relevante interessenter, også for aftaler lavet i processen. Forventningsafstemningen ligger i alle delprocesserne, og også her skal de forskellige relevante parter inddrages. Fra tilbuds-/kontraheringsfasen over planlægning, projekt- og procesgranskning og gennem udførelsesfasen, bør interessenter på alle niveauer, inddrages. Dette danner fundamentet for en god udførelsesproces. 18

19 Hovedkonklusioner Planlægning og projekt-/procesgranskning er de vigtigste delprocesser I processerne op til udførelsen skal fokus hovedsageligt være på granskning og planlægning. Dette er, sammen med kontrakten, fundamentet for en god proces. Forståelsen for vigtigheden af, at der afsættes tid nok til disse delprocesser er essentiel for flowet i udførelsesfasen og sikrer, at byggeledelsen kan være på forkant med processen. Projekteringen skal være gennemarbejdet før opstart i udførelsesfasen skal projektledelsen kunne fokusere på processen I alle delprocesserne er det vigtigt, at projekteringen er så langt fremme, at den danner et retvisende grundlag for de beslutninger, der skal træffes. Dette gør sig gældende allerede i tilbudsfasen. For de videre processer er det nødvendigt, at der stilles krav om, at projekteringstidsplanen overholdes og dermed er afsluttet for de processer, som er afhængige af denne. Disse processer inkluderer fx projekt- og procesgranskning, indkøb, logistik og tidsplanlægning. Projekteringen skal have en detaljeringsgrad, der matcher udførelsesprocessen, så de ovennævnte processer kan forløbe uhindret. Udførelsesfasen skal for byggeledelsen ikke bruges på fx projekteringsdetaljer og projektændringer, men på at lede processen. Det er derfor vigtigt, at projekteringstidsplanen overholdes, så byggeledelsen gennem udførelsesfasen forbliver på forkant med processen. Der skal være et tæt samarbejde præget af respekt mellem alle parter på sagen Vi bør arbejde aktivt med samarbejdet mellem alle aktørerne på sagen. Dette betyder, at vi skal arbejde på at styrke sammenholdet og samarbejdet både socialt mellem personerne på sagen med fælles morgenmad, men også fagligt gennem brug af værktøjerne i Partnering og TrimByg. Det er via teambuilding, kick-off-møder, formandsmøder og løbende evalueringer gennem udførelsesfasen, at vi kan etablere og vedligeholde det gode samarbejde. Det er nødvendigt med respekt mellem alle aktører på sagen, hvis samarbejdet skal lykkes. Dette opnås for en stor del ved at levere et professionelt stykke arbejde både på det planlægningsmæssige som på det håndværksmæssige plan. Dette gør sig gældende for os selv, som for alle andre parter. 19

20 Hovedkonklusioner Der skal etableres ejerskab for udførelsesfasen hos alle parter Ejerskabet skal forstås således, at alle aktører agerer i forhold til, hvad der er bedst for sagens udførelse, for flowet og for alle andre såvel som for dem selv. Et krav for at opnå ejerskab er dog kendskab til sagen og en fælles forståelse for sammenhængen i opgaverne, flowet, tidsplanen, etc. Dette kræver et højt informationsniveau og en aktiv indsats, så alle parter ses som samarbejdspartnere og ligestillede. Samtidigt kræver det fokus på korte informationsveje og en flad projektorganisation, så en besked eksempelvis ikke skal gennem 5-6 led, før den når modtageren. Som eksempel skal håndværkeren have den nødvendige instruktion om, hvad der skal udføres, men ligeledes også information om, hvorfor, eventuel sammenhæng med andre dele af udførelsen og tidsplanen, og involveres i metoden. Kun på den måde, kan han tage ansvar for opgaven. Både i den kortsigtede og langsigtede planlægning skal udførelsesfasens aktører tages med omkring eksempelvis granskninger og metodevalg, hvis de skal opnå ejerskab. De syv primære resultater er indbyrdes afhængige De syv primære resultater har stor indflydelse på hinanden og på udfaldet af resultaterne inden for de fire parametre: arbejdsmiljø, økonomi, kvalitet og procesflow. Succes på ét parameter kræver, at vi yder en aktiv indsats på ikke bare dette ene punkt, men også på ét eller flere af de andre parametre. Det kræver forståelse og vilje at kunne styre en sag efter principperne i disse resultater, og vi kan kun lykkes med en aktiv indsats fra alle aktører på sagen. Vores resultater er ikke banebrydende i sig selv. Vi har dog med dette projekt bevist, at det er de metoder, som virker. De bedste sager i koncernen de seneste år er netop styret efter disse principper. Samtidigt er det principper, som vi alle kender. Vi skal dog have mere fokus på, om vi arbejder aktivt med dem og stiller dem som krav. Vi skal ikke tage opfyldelsen af resultaterne enten for givet eller opgive på forhånd, fordi der ligger krav i resultaterne, som vi undskylder os med ligger uden for vores ansvarsområder og indflydelsesfelt. I detailresultaterne præsenterer vi konkrete fokusområder og metoder for, hvordan det er muligt at styre efter de syv primære resultater. 20

21 Hovedkonklusioner Henvisninger til detailresultater Detailresultater præsenteres i forhold til: Specifikke fokusområder inden for de syv primære resultater Hvordan er der konkret arbejdet med at holde fokus på principperne i de syv primære resultater på de udvalgte sager? Primære resultater med underresultater Sæt ikke foran punkterne, og du har opskriften på et dårligt projekt! (projektleder, Byggeri) 21

22 Detailresultater

23 Detailresultater De syv primære resultater og deres specifikke fokusområder Underpunkterne repræsenterer udsagn fra alle aktørerne i udførelsesfasen Hvert af de syv primære resultater er underbygget af udsagn fra aktørerne på best practice-byggesagerne. Kun fokusområder og tiltag, som alle aktørerne er enige om virker, er taget med. Dette gælder også alle underpunkterne. Respondenternes svar er således trukket med hele vejen op gennem databehandlingen, og underpunkterne er de direkte svar og erfaringer fra respondenterne. De udsagn, som bedst dækker respondenternes udsagn, er valgt. Underpunkterne tjener to formål: at tilvejebringe en forståelse for, hvad det respektive primære resultat dækker over at tjene som inspirationskilde til konkrete tiltag på nuværende og fremtidige sager Både de primære resultater og underpunkterne repræsenterer en meget bred del af vores produktion og kan derfor bruges på alle typer bygge- og anlægssager med en vis sagstilretning. Underpunkterne giver direkte videndeling Hvert underpunkt er en sag i sig selv. Med dette menes, at hvert enkelt underpunkt meningsmæssigt støtter op om de andre respektive punkter, og dermed om det primære resultat, som det er en del af. Samtidigt kræver hvert enkelt punkt enten en holdningsændring eller ændring i adfærd samt en arbejdsindsats for aktivt at bidrage til en god proces og et godt produkt. Underpunkterne præsenteres bevidst i en ufortolket udgave for at sikre mod eventuelle fejlfortolkninger, og fordi denne form er mest egnet til implementering på nuværende og fremtidige pladser. 23

24 Detailresultater Det rigtige hold skal sættes i forhold til personlig adfærd og faglige kompetencer Byggeledelsen skal være fagligt kompetent Byggeledelsen skal have erfaringer fra lignende projekter Sørg for erfarne folk i formandsgruppen Faglig dygtighed giver overskud og overblik Træk på hinandens viden Hav fokus på betydningen af et godt team Byggeledelsen sættes senest før planlægningsfasen Formanden er hovedpersonen i opstartsfasen, og på fagentrepriser overgår ansvaret til ham her Det vigtigste er valg af formand vær opmærksom på erfaring og personlighed Mindst én person fra byggeledelsen skal være med gennem hele kerneprocessen for at sikre kendskab og ejerskab Byggeledelsen skal kunne fungere sammen menneskeligt vær opmærksom på persontyper og personlige relationer Proceslederen skal i udførelsesfasen kun være ordstyrer. Vigtigt med udprægede egenskaber for styring og samarbejde samt bred fagteknisk viden Byggeledelsen skal være synlig og kommunikerende på pladsen Sæt det rigtige sjak på opgaven, og sæt de rigtige sjak sammen, hvis der er behov for flere Det er vigtigt at være fleksibel og reagere effektivt på ændringer og problemer Åbenhed og effektiv kommunikation/afklaring fx omkring projektændringer Den økonomiske ledelse bør ikke placeres hos projektlederen på større sager, men hos en anden i byggeledelsen. Projektlederen bør frigøres til at bevare overblikket 24

25 Detailresultater Underentreprenører og håndværkere skal inddrages i delprocesserne. Hold formandsmøder i udførelsesfasen Primære underentreprenører og/eller personer fra produktionen skal med i den tidlige planlægning inden opstart og give input på hovedtidsplan, byggepladsplan, projekt- og procesgranskning, grænseflader samt til projekteringsmøder. De optimerer processen Inddrag underentreprenører i udførelsesfasen til formandsmøder og revidering af tidsplaner Brug erfarne formænd Underentreprenører skal styre den nære planlægning på formandsmøder inden for rammerne fra byggeledelsen Hold formandsmøder, hvor formænd har forberedt planer for egne arbejder og leverancer Brug kendte underentreprenører, hvor vi har kendskab til deres arbejdsmetoder/moral Tilpas mødestrukturen til projektet/opgaven Skarp styring, så alle følger tidsplanen. Der skal styres op mod milepæle løbende i processen 25

26 Detailresultater Der skal forventningsafstemmes og udarbejdes tydelige, detaljerede kontrakter og aftaler Vær opmærksom på, at bygherrens ageren har stor indflydelse på udførelsen og færdigt projekt Få forventningsafstemt med bygherren Vær nøjagtig over for bygherren i kontrakten for den optimale proces Kontraktsum skal være den rette. Træk på nødvendige kompetencer Detaljerede kontrakter giver en roligere proces og dermed bedre økonomi Skab et godt forhold med åbne kort og tydelige nedskrevne aftaler Udfør referencefelter/mock-up så tidligt som muligt for forventningsafstemning med bygherre og underentreprenører Overdraget projekt skal være sundt og sobert Produktionsfolk skal ind over kontraheringen med så langt tilbage som muligt Forventningsafstem skriftligt fra starten så detaljeret som muligt i forhold til kvalitet, økonomi, tid og arbejdsmiljø Kontraher med underentreprenører så tidligt som muligt Kontrakter baseret på tydeligt projektmateriale giver færre grænsefladeproblemer. Vær nøjagtig Arbejdsmiljø skal tænkes ind i kontrakter. Check, at underentreprenører har gjort det samme Sæt penge af til sikkerhedsforanstaltninger 26

27 Detailresultater Planlægning og projekt-/procesgranskning er de vigtigste delprocesser Kvaliteten afhænger af arbejdsindsatsen i projekterings- og planlægningsfasen Projektet skal være gennemarbejdet, så byggeledelsen kan fokusere på processen Sikre gennemarbejdet projekt før udførelse Procesgranskning er det vigtigste hvordan gør vi det bygbart? Inkluder underentreprenører Udspecificer kritiske opgaver tag erfaring med fra alle led At der arbejdes for den korrekte tidsplan for udførelsen respekt for den korrekte tid til de forskellige arbejder Vigtigt, at tidsplanen er velovervejet for korrekt kvalitetsmæssig udførelse Det er vigtigt, at det er personer tæt på produktionen, der deltager i møderne Brug ekstra tid i planlægningsfasen vær på forkant God planlægning fra byggeledelsens side giver det gode projektforløb Vær velforberedte med hensyn til arbejdsområder, materiel, leverancer, bemanding Sørg for, at aktiviteten er sund Vigtigt, at have fokus på infrastruktur og at afsætte rigelig tid til anlæggelse af byggepladsen Formanden skal deltage i planlægningsfasen med hensyn til logistik, byggeplads, bemanding Nytænkning skaber god økonomi tænk alternativt 27

28 Detailresultater Projekteringen skal være gennemarbejdet før opstart i udførelsesfasen skal projektledelsen kunne fokusere på processen Vigtigt med tydeligt og gennemarbejdet projektmateriale i kontraheringsfasen Projekteringstidsplanen skal overholdes Projektet skal være gennemarbejdet, så byggeledelsen har tid til at fokusere på processen Sikre gennemarbejdet projekt før opstart af udførelsen Tydelige, detaljerede kontrakter kræver tydeligt projektmateriale Læg en stor arbejdsindsats i planlægning og proces-/projektgranskning. Det giver tid til en fokuseret indsats på processen i udførelsesfasen Arbejdsmiljø skal tænkes ind her hold rådgivere fast på dette Procesgranskning er lige så vigtigt som projektgranskning Projekteringsmøder skal involvere de primære underentreprenører Projekterende skal tvinges til at tænke bygbarhed De kritiske delprocesser er Planlægning og Projekteringsledelse 28

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering mth.dk/partnering» Partnering med MT Højgaard Partnering giver mulighed for at skabe en sam - arbejdskultur i bygge- og anlægsbranchen, hvor bygherrens ønsker og projektets individuelle behov er i centrum.

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Det virker også i mindre virksomheder!

Det virker også i mindre virksomheder! Det virker også i mindre virksomheder! Fundamentet for at dele viden er, at der skabes en fælles f forståelse af praksis Agenda 1. Hvem er CEG A/S 2. Hvorfor arbejde med Lean C. hos CEG 3. BygSol pyramiden

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Teknisk chef Mogens Rosendahl Aaskov, den 11.12.2014 Vores igangværende projekter 91 % 57 % 97 % Frem til medio 2016 gennemføres

Læs mere

På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser

På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser 7. Og 8. oktober 2008 Marianne Forman maf@sbi.dk # 1 Dagsorden 1. Projektets aktiviteter og mål 2. Projektets erfaringer

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME JUNI 2015 1 INDHOLD Indledning / ambition 3 Generelt / Vision 4 Krav til arbejdsmiljøkoordinator under projektering

Læs mere

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen » Partneringmodeller og Klimaudfordringen Hvad kan kommunerne lære af partneringmodeller til håndtering af klimaudfordringen? 23. oktober 2009 MT Højgaard ved John Sommer 1 » Præsentation - Agenda MTH

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. BYG - Handlekraft. FASE 1 Rapport Appendix

Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. BYG - Handlekraft. FASE 1 Rapport Appendix Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation BYG - Handlekraft FASE 1 Rapport Appendix 2013 Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation 11.1 spørgeskema kvantitativ

Læs mere

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen Margit Kusk, projektleder i KMD, IPMA Certificeret projektleder. At gå igennem en certificering i projektledelse er ikke en uddannelse eller et kursus.

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Fremtidens Etagebolig, Horsens

Fremtidens Etagebolig, Horsens Indhold Byggesagen... 2 Vision... 2 Udbud... 3 Fordele og ulemper ved entrepriserne... 3 Egenproduktion... 4 Emner der bliver lagt vægt på... 4 Tidsplan... 4 Ophængnings plan... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK Guide til udarbejdelse og implementering af en stresshåndterings- og trivselspolitik Ejerskab Når en virksomhed skal udarbejde en stresshåndterings- og

Læs mere

PRojects IN Controlled Environments En introduktion

PRojects IN Controlled Environments En introduktion PRojects IN Controlled Environments En introduktion Indhold Indledning... 2 Principper... 3 Fortsat forretningsbegrundelse... 3 Tag ved lære af erfaringer... 3 Fastlagte roller og ansvar... 4 Faseopdeling...

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen Ydelsesbeskrivelse Maj 2009 Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen. Danske Arkitektvirksomheder Ydelsesbeskrivelse ydelser ved Arbejdsmiljø-rådgivning vedrørende byggepladsen Denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det

Læs mere

Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG. (virksomhed) (projektnavn) (version) (dato) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato

Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG. (virksomhed) (projektnavn) (version) (dato) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Indholdsfortegnelse 0 Introduktion 1 Projekthåndbog 2 Projektbeskrivelse 3 Organisation 4 Månedsrapportering

Læs mere

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med Velkommen til Akademifaget Projektstyring - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Prince2 læsegrupper 2 Projektfaser

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Indhold Baggrund for at opbygge et arbejdsmiljøledelsessystem... 3 Andre incitamenter... 3 Processen fra baghjul til forhjul (start slut)...

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Præsentation af MT Højgaard A/S tilbud og planlagte håndtering af byggepladslogistik på Kolding Sygehus. mth.dk

Præsentation af MT Højgaard A/S tilbud og planlagte håndtering af byggepladslogistik på Kolding Sygehus. mth.dk 1 Præsentation af MT Højgaard A/S tilbud og planlagte håndtering af byggepladslogistik på Kolding Sygehus 2 mth.dk Indledning Hvordan ville MT Højgaard håndtere byggepladslogistikken på Kolding Sygehus

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

En del af holdet med det samme

En del af holdet med det samme 2 En del af holdet med det samme Som kunde hos har du adgang til dygtige medarbejdere og til en lang række opgaver og funktioner på kontoret. Det kan være, når du skal bruge flere ressourcer i forbindelse

Læs mere

%& %& ' ' & & ( ( & & ( ( ( ( & & ) ) * * + +,,! " # $

%& %& ' ' & & ( ( & & ( ( ( ( & & ) ) * * + +,,!  # $ %& ' &(&(( & ) * +, ! Kernen i i begrebet mobilitet er er ophævelse af af stedfaktoren. Den mobile sagsmedarbejder skal kunne agerer her og og nu nu på på grundlag af af relevante og og opdaterede data,

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

2Adecco. Construction

2Adecco. Construction 2 Professionel adgang til faglært og rutineret arbejdskraft Byggeprojekter skal være i gang. De skal holde både tempo og tidsplan. Det kræver planlægning og den rette bemanding i både projekteringsfase

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Hvad Er det en god har idé? vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Interessentanalyse

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål Projektets titel: Udfyldes af projektejer og projektleder. Læs inden du udfylder skabelonen: Svarene udgør den dokumentation projektet besluttes på baggrund af. Spørgsmålene er ment som inspiration til

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør)

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør) STAMDATA Besvarelse Projektnavn Kunde Leverandør Udfyldt af (kunde/leverandør) Udfyldt af (navn + rolle) RESULTATER UNDERVEJS Punktets relevans I meget høj I høj Hverken eller I mindre Slet ikke (1-5)

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Udbudsproces omkring større implementeringsprojekter

Udbudsproces omkring større implementeringsprojekter Udbudsproces omkring større implementeringsprojekter Præsentation Kompetencer: Projekt- og procesledelse Udbudsret og proces Jurist kontraktret Tør udfordrer Organisatorisk kendskab Tænker I effektive

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Om kun 3 dage kan du sige goddag til 3 højt kvalificerede kandidater

Om kun 3 dage kan du sige goddag til 3 højt kvalificerede kandidater Om kun 3 dage kan du sige goddag til 3 højt kvalificerede kandidater Få en erfaren ny medarbejder på rekordtid Medarbejdere over 40 år har viden og erfaringer, som dansk økonomi og velfærd har brug for,

Læs mere

Mini projekt C201. Afleveret d. 30. april 2003. Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen. Jesper Linding Rikke Pedersen

Mini projekt C201. Afleveret d. 30. april 2003. Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen. Jesper Linding Rikke Pedersen PROJEKTLEDELSE Mini projekt C201 Afleveret d. 30. april 2003 Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen Jesper Linding Rikke Pedersen BROHUSET 1 Indledning En virksomheds struktur kan være

Læs mere

Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD. vejen til det succesfulde byggeri

Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD. vejen til det succesfulde byggeri Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD vejen til det succesfulde byggeri Design: MONTAGEbureauet 10-2014 2 Foto: Colourbox Den perfekte byggesag vi drømmer alle om den Uanset om du er bygherre, rådgiver eller håndværker,

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation.

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. Projekt strategi og innovation - Resumé Projektets titel: Udvikling af model til implementering af vedtagne strategier og arbejde med innovation i aftenskolen Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Revideret projektbeskrivelse: Intern kommunikation og intranet i Kulturarvsstyrelsen

Revideret projektbeskrivelse: Intern kommunikation og intranet i Kulturarvsstyrelsen Revideret projektbeskrivelse: Intern kommunikation og intranet i Kulturarvsstyrelsen Projektets titel: Intern kommunikation, forbedrede HR-processer og intranet Dato for forelæggelse af projektbeskrivelse

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning

Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser - en vejledning Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Tidsmæssig ramme... 4 Trin i evalueringsprocessen... 5 Trin 1: Dataindsamling... 5 Trin 2: Analyse... 5

Læs mere

Erfaringer fra konsulentopgaver om bygherreansvar

Erfaringer fra konsulentopgaver om bygherreansvar Susanne Flagstad, Cand. Arch. systemisk konsulent Erfaringer fra konsulentopgaver om bygherreansvar AM:2013 Workshop nr. 121 Baggrund Mange rådgivningspåbud til Københavns Ejendomme pga. manglende overensstemmelse

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Model til Screening af behov for efteruddannelse hos virksomheder. Langsigtet uddannelsesplanlægning

Model til Screening af behov for efteruddannelse hos virksomheder. Langsigtet uddannelsesplanlægning Model til Screening af behov for efteruddannelse hos virksomheder Langsigtet uddannelsesplanlægning Udarbejdelse af model Denne model er udarbejdet i forbindelse med et tiltag, med det formål at kæde virksomhedens

Læs mere

Investoranalysen 2014

Investoranalysen 2014 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen

Læs mere

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER 1 INTRODUKTION 1.1 Formålet med Practitioner-eksamen er at give eksaminanden mulighed for at demonstrere forståelse af PRINCE2. Samtidig skal eksaminanden

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen Temadag for studivejledere på VUC er, professionshøjskoler, erhvervsakademier og Studievalg. Temadag for faglærere fra VUC er, professionshøj skoeler og erhvervsakade mier. Etablering af netværk mellem

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Byggefejl - en uløst opgave

Byggefejl - en uløst opgave Byggefejl - en pestilens for alle, en pestilens der koster blod, sved, tårer og kolde kontanter Byggefejl - en uløst opgave I 2005 blev indgået aftale mellem Byggebranchen og Erhvervs- og Byggestyrelsen

Læs mere

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress 1 Trivsel Pursuit - på jagt efter trivsel Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress Antal deltagere: 5-20 Tid: Ca. 80-110 minutter eks. forberedelse Målgruppe: MED-udvalg

Læs mere

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur.

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur. Kampagnevejledning Indholdsfortegnelse Intro Arbejdsstruktur Fag Se, hvordan andre har gjort Arbejdsprocessen Roller til eleverne Dataindsamlingen Testen - survey Spilleregler for kampagnen Muligheder

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere