Information. for Plejefamilier & Aflastningsfamilier. Familieplejen Fyrparken 11, 1. sal, 6710 Esbjerg V. Tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information. for Plejefamilier & Aflastningsfamilier. Familieplejen Fyrparken 11, 1. sal, 6710 Esbjerg V. Tlf. 76160810"

Transkript

1 Information for Plejefamilier & Aflastningsfamilier Familieplejen Fyrparken 11, 1. sal, 6710 Esbjerg V. Tlf

2 Indholdsfortegnelse: Hvorfor være plejefamilie/aflastningsfamilie?... Side 3 Betingelser for at komme i betragtning... Side 3 Hvad plejefamilien/aflastningsfamilien bør overveje... Side 4 Godkendelsesprocedure... Side 5 Forsikringsforhold... Side 5 Hvad skal I kunne som plejefamilie/aflastningsfamilie... Side 6 Hvad kan I forvente som plejefamilie/aflastningsfamilie... Side 6 Samarbejde og Tilsyn... Side 8 Løn og ansættelsesforhold... Side 8 Familierådgivningen dækker... Side 9 Dækning af plejefamiliens omkostninger... Side 10 Egne notater... Side 13 Nyere tiltag i Familieplejen... Side 14 Familieplejens personalegruppe... Side 15 2

3 Hvorfor være plejefamilie/aflastningsfamilie? Som pleje-/aflastningsfamilie har I mulighed for at gøre en forskel for et barn: I kan give et barn del i jeres familieliv. I kan opleve glæden ved at se barnet udvikle sig. I har mulighed for at dele jeres overskud med et barn, som har behov for det. I har mulighed for at berige jeres eget familieliv. For at komme i betragtning er der følgende minimumsbetingelser: Man skal være samboende i min. 2 år Jeres egne børn er over 3 år Der skal være et værelse til rådighed I skal følge et uddannelsesforløb samt kursusforløb Der skal være balance mellem mængde af arbejde og plads til plejebarnet. I skal være fysisk og psykisk robuste og evt. livskrise skal være gennemlevet/overstået Straffeattest, Børneattest & Skatteattest samt evt. Helbredsattest indhentes med samtykke fra jer. Tavshedspligt: Plejeforældre er omfattet af reglerne om tavshedspligt jf. Straffelovens bestemmelser herom, ligesom man er omfattet af reglerne om forbud mod korporlig afstraffelse. 3

4 Hvad pleje-/aflastningsfamilien bør overveje: Jeres egne værdinormer kommer på en prøve, da plejebarnet kan komme fra et miljø med andre normer og holdninger. Hele jeres familie bliver involveret i plejebarnet. Jeres familieliv er jeres grundlæggende arbejdsredskab. Et plejebarn bringer altid et velfungerende familieliv i svingninger/ ubalance. Man skal være interesseret i at arbejde med personlige forandringer. Et barn er kun til låns. Det er en 24-timers opgave. Jeres hjem bliver en arbejdsplads, hvor familieplejekonsulent, socialrådgiver og andre samarbejdspartnere kommer på besøg. Der kan opstå jalousi mellem jeres egne børn og plejebarnet. 4

5 Godkendelsesprocedure For at blive pleje-/aflastningsfamilie, skal I godkendes af jeres egen bopælskommune. I Esbjerg Kommune er godkendelsesproceduren den samme, uanset om I ønsker at være plejefamilie eller aflastningsfamilie: 1. Godkendelsesproceduren indledes med et kort telefoninterview med én af vores familieplejekonsulenter. 2. I får derefter tilsendt et oplysningsskema, som I bedes udfylde og returnere til Familieplejen. 3. Relevante attester indhentes, når vi har jeres samtykke (sidste side i oplysningsskemaet). Børneattest indhentes særskilt. I får til sendt blanket vedr. samtykke hertil. 4. I bliver indkaldt til samtaleforløb og der udarbejdes en socialrapport. 5. Som led i godkendelse som pleje-/aflastningsfamilie, skal I gennemgå et lovpligtigt uddannelsesforløb, svarende til 4 hele kursusdage, som kan være forskelligt sammensat. 6. Efter kurset udstedes en Generel Godkendelse samt I får et kursusbevis. Der afholdes netværksmøder efterfølgende. Plejefamilien skal deltage i 2 årlige kursusdage (som er lovbestemt). Derudover skal plejefamilien modtage supervision efter behov. Forsikringsforhold Esbjerg Kommune har tegnet ansvars- og ulykkesforsikring for plejeanbragte børn. Der er mulighed for, at plejebarnet yderligere kan indgå i plejefamiliens almindelige familieforsikring, ved at kontakte eget forsikringsselskab. 5

6 Hvad skal I kunne som pleje-/aflastningsfamilie? I godkendelsesforløbet bliver det vurderet, om I er i stand til: At opdrage og give omsorg til et barn At etablere tilknytning til et barn baseret på nærvær, kærlige følelser, kontinuitet og respekt for barnets ret til medbestemmelse At respektere og støtte relationer mellem barnet og dets familie At være aktiv deltager i et professionelt team At forpligte jer i et livslangt engagement En dybdegående snak om jer som familie, jeres kvalifikationer, jeres motiver m.m. Før barnet flytter ind: Hvad kan I forvente som pleje-/aflastningsfamilie? Flere besøg af familieplejekonsulent samt barnets socialrådgiver En orientering om barnet, barnets baggrund og problemstillinger Besøg af forældre sammen med barnets socialrådgiver En plan og beskrivelse af arbejdsopgaver En aftale/plejekontrakt vedr. løn- og ansættelsesforhold Når barnet flytter ind: Den første tid er en krævende periode for alle parter. Der går nogle måneder før det bliver rigtig hverdag dette er fordi: Barnet skal undersøge, hvilke skrevne/uskrevne regler, der gælder i jeres familie. I må forvente, at der vil kunne opstå konflikter hen ad vejen I skal også gøre jer klart: At naboer og jeres egen familie kan reagere på forandringen. At negativ omtale af plejebarnets forældre vil såre plejebarnet. At plejebarnets forældre vil være faste samarbejdspartnere. At plejebarnets forhold til skole, venner og fritid også involverer jer. At det at leve med et plejebarn er en læreproces for jer. At I kan kontakte Familieplejen eller Familierådgivningen, hvis der opstår problemer, som I ikke selv kan løse. 6

7 Etablering af plejeforholdet: Det forventes, at der er eget værelse, seng og nødvendig møblement hos plejefamilien. Der kan søges om særligt udstyr, hvis det vurderes, at barnet har behov herfor. Indkøbte effekter betragtes som barnets personlige ejendom og følger barnet. Når I skal sige farvel til jeres plejebarn, kan det skyldes: At plejeopgaven er fuldført. Akut hjemgivelse af barnet. At I har besluttet at afslutte plejeforholdet. At plejebarnet har behov for et andet tilbud, f.eks. en institution. Når I skal sige farvel til jeres plejebarn, er det vigtigt at vide: I skal sige farvel til et barn, som I måske har knyttet jer meget til. Barnet har måske ikke knyttet sig så meget til jer. I har betydet noget for plejebarnet og givet det et skub fremad trods det, at plejebarnet måske ikke kontakter jer igen. I kan ikke forvente taknemmelighed for det, I har givet barnet. 7

8 Samarbejde og tilsyn I Esbjerg Kommunes sammenhængende børnepolitik lægges der vægt på: Forældreinddragelse. At man som pleje-/aflastningsfamilie kan respektere og acceptere barnets forældre. At man kan samarbejde og rumme samvær med barnets forældre/ familie. Barnets familie er de vigtigste samarbejdspartnere. Samarbejdet med barnets forældre er som regel aftalt mellem barnets socialrådgiver/forældre/pleje-/aflastningsfamilie. Andre samarbejdspartnere er bl.a. barnets pasning/daginstitution/sfo. Esbjerg Kommunes Familierådgivning er den anbringende myndighed. I aflastningsopgaver udføres tilsynet kun af familierådgiveren. Der afholdes 2 årlige statusmøder med deltagelse af forældre, barnet, plejefamilie, rådgiver og konsulent. Familieplejens familieplejekonsulenter yder supervision til plejefamilien hver 3. måned eller efter behov. Løn- og ansættelsesforhold: Løn- og ansættelsesforhold aftales, når der indgås kontrakt om formidlet døgnophold. Lønnen består af 2 dele: Skattepligtigt plejevederlag: Vederlagets størrelse er afhængig af barnets behov for omsorg, støtte, behandling og af beskrivelsen af jeres arbejdsopgaver. Plejevederlagets størrelse fastsættes af Esbjerg Kommune, Familierådgivningen. Vederlaget kan reguleres i forbindelse med genforhandling af kontrakten. Skattefri omkostningsdel: En fast takst afhængig af barnets alder. Omkostningsdelen dækker kost, logi, 1 fritidsaktivitet, omsorgsbetinget dagligdagskørsel, daglige fornødenheder og fornøjelser, som f.eks. frisør og biograf. 8

9 Familierådgivningen dækker: Nedenstående udgifter afholdes af Familierådgivningen/Myndighed efter forudgående aftale/ansøgning. Udgifterne vil ofte fremgå af plejekontrakten, som genforhandles 1 gang årligt: Vuggestue, børnehave, SFO. Briller. Tandbehandling. Evt. ferietilskud merudgift til 1 årlig ferie. Aftalte merudgifter til særlige handicap. Lommepenge og beklædningsudgifter (som er en lovfastsat, aldersbestemt ydelse). Der kan søges om hjælp til dåb og konfirmationsudgifter, såfremt festen afholdes hos plejefamilien med deltagelse af barnets biologiske familie. Der ydes alene kørselsgodtgørelse for kørsel, som er forudbestemt og aftalt i henhold til handleplanen. Udgifter refunderes efter gældende takst for plejefamilier, svarende til statens laveste takst. Af kontrakten vil det fremgå, hvilke konkrete aftaler, der indgås i forhold til plejebarnet samt generelle forhold vedr. aftale mellem plejefamilien og kommunen. 9

10 Dækning af plejefamiliens omkostninger Indskrivningsbeløb: Efter en konkret vurdering kan plejebarnet etableres i plejefamilien med det udstyr, man vurderer barnet har behov for, og som barnets familie eller plejefamilien ikke kan stille til rådighed. Det forventes, at plejefamilien stiller værelse, seng og basalt møblement til rådighed uden yderligere økonomiske tilskud. Omkostningsbeløbet: Dette beløb skal dække alle forventelige, aldersvarende daglige omkostninger ved barnets forsørgelse såsom: Kost og logi. 1 fritidsaktivitet samt udstyr hertil. Almindelige transportudgifter i forbindelse med pasning, skole og fritidsliv hvis ikke denne er dækket af anden lovgivning f.eks. skole- og sygehustransport. Almindelig medicin. Udflugter og lejrture. Udgifter i forbindelse med oplevelser i ferier. Udgifter i forbindelse med køb af foto fra børnehave/skole. Udskiftning af cykel, hvis der er tale om en forudsigelig anskaffelse. Reparation af cykel. Anskaffelse af cykelstol og selepude til bil. Pas og vaccinationer i forbindelse med rejser. Alt legetøj, herunder 3-hjulet cykel, computer, rulleskøjter, løbehjul m.m. Fradrag i kostbeløbet: Såfremt plejebarnet er hjemme hos sine forældre eller i aflastning uden for plejefamilien i mindst tre sammenhængende døgn, modregnes et beløb til kost af omkostningsbeløbet. Det skal af kontrakten fremgå, hvilke aftaler, der indgås vedrørende udbetaling af kostpenge ved ophold uden for plejefamilien i mindst 3 sammenhængende døgn. Ekstraydelser i forbindelse med børn og unges ophold i plejefamilier: Ansøgninger, der omhandler nedennævnte forhold sendes direkte til familierådgiveren. Er der behov for yderligere vurdering fremsendes ansøgningen til familieplejekonsulenten til vurdering. Opholdssteder afholder disse udgifter ud af deres opholdspris. 10

11 Der kan efter konkret vurdering ydes støtte til: Bagatelgrænse: Ekstraudgifter vedrørende barnet/den unge under kr. 600 skal plejefamilien afholde af omkostningsbeløbet. Hjemrejse: Familierådgivningen afholder udgifter i forbindelse med plejebarnets hjemrejse til samvær hos forældre til offentlige transportmidler eller transportudgifter efter statens laveste takster. Fritidsaktivitet: Som udgangspunkt dækker plejefamilien udgifterne til barnets 1. fritidsaktivitet samt udstyr hertil. Såfremt det vurderes, at barnet/den unge har behov for at deltage i yderligere fritidsaktiviteter, kan udgiften til denne afholdes som følgeudgift. Kræves der særligt udstyr hertil, kan der efter en konkret vurdering søges om tilskud hertil. Ansøgningen kan fremsendes til familieplejekonsulenten med anmodning om begrundet indstilling. Konfirmation: Der kan søges om tilskud til tøj og gaver jfr. Socialministeriets takster. Såfremt der er tale om et plejebarn, hvortil der er fastsat bidrag, som indgår som en del af betalingen for foranstaltningen, skal familierådgiveren på vegne af forældremyndigheden ansøge om konfirmationsbidrag i Statsforvaltningen. Der indhentes attest fra den præst, der forestår konfirmationen, som vedlægges ansøgningen til Statsforvaltningen. Bidraget indgår som delvis dækning af konfirmationsudstyret. Hvis konfirmation ikke kan holdes af barnets biologiske familie, kan der søges om et tilskud til afholdelse af festen. Tilskuddet kan max. beløbe sig til kr. 350 pr. kuvert til barnets biologiske familie og plejefamilien svarende til ca. 20 kuverter. Kørselsgodtgørelse: I forbindelse med etablering af plejeforholdet skal det af kontrakten fremgå, hvad aftalt kørsel dækker, f.eks. pålagt kørsel til samvær, behandlermøder, psykolog eller behandlingsforløb. Der ydes kørselsgodtgørelse efter statens laveste takst. Almindelig kørsel afholdes af plejefamiliens omkostningsbeløb eller af opholdsstedets pris. Ved transport i forbindelse med skolegang henvises til dækning efter anden lovgivning. Ved transport i forbindelse med sygehusophold/behandling henvises til anden lovgivning. 11

12 Særlige medicinudgifter: Lægeordineret ved længerevarende behov udover en bagatelgrænse på kr kan bevilges som en følgeudgift. Briller, ortopædisk fodtøj og diætkost: Udgifter hertil afholdes som en følgeudgift i forbindelse med anbringelsen. Ved vurdering af behov anvendes de kriterier, der ligger til grund for dækning af merudgifter. Tandbehandling: Børn og unge er indtil det 18. år omfattet af den almindelige skoletandpleje, og udløser derfor ingen udgifter. Tandbehandling til unge anbragte over 18 år kan bevilges som en følgeudgift i forbindelse med anbringelsen, efter en konkret vurdering af den unges økonomiske forhold. Tøj og lommepenge: Der udbetales tøj og lommepenge efter gældende takster, der reguleres en gang årligt. Beløbet indsættes af administrativ medarbejder på barnets/den unges selvstændige bankkonto. 12

13 Egne notater: 13

14 Nyere tiltag i Familieplejen Efteruddannelse for plejefamilier Der afholdes lovpligtige temadage/aftener for vores familier. Emnerne kan eks. være: Børns udvikling, Forældresamarbejde, Pubertetsbørn, Plejefamiliens biologiske børn, Sorg & Krise, Grundlæggende motorik, Børn, seksualitet, krænkelser og overgreb osv. Der udsendes kursuskatalog til disse arrangementer (Tilbuddene gælder dog ikke for aflastningsfamilier). Børnegrupper Etablering af børnegrupper en samtalegruppe for børn, anbragt i plejefamilie/netværksfamilie i Esbjerg Kommune, i alderen år. En stor succes for børnene. Supervision for plejemødre Et forsøgsprojekt. Gruppen deler gennem dette forum sin store viden og erfaring omkring plejebørn og det at være plejefamilie. Tanker og refleksioner over hver enkelt fortælling. Statusrapporter - Fokusområder Familieplejekonsulenten udarbejder årligt (som nævnt andet sted) en STATUSRAPPORT på det anbragte barn. I den forbindelse skal I være skribent sammen med konsulenten i forhold til jeres iagttagelser og erfaringer med jeres plejebarn. I vil naturligvis få en detaljeret instruktion og materiale tilsendt i forhold til dette. Afdelingen afholder løbende kursus i Dokumentation. Nyhedsbrev til plejefamilier Vi udsender, ca. 2 gange årligt, en Nyhedsavis til alle plejefamilier med diverse brugbare informationer eksempelvis oplyses om kurser for plejefamilier, nyheder i Esbjerg Kommune/ Familieplejen, lovgivning, diverse undersøgelser/artikler, boganmeldelser osv. 14

15 Hvem er vi i Familieplejen, Esbjerg Kommune? Leder, Familieplejen, Karin Holck. Tlf Sekretær, Charlotte Gejster. Tlf Charlotte Bo Rask Tlf Mobil: Grete Serup Hansen Tlf Mobil: Hanna Risager Tlf Mobil: Helle Jensen Tlf Mobil: Inge Marie Fjordhauge Tlf Mobil: Jette Kristiansen Tlf Mobil: Lars Dahlmann Tlf Mobil: Lone Steen Hansen Tlf Mobil: Vibeke Riis Tlf Mobil: Åbningstider: Mandag til onsdag kl Torsdag kl Fredag kl

16 Familie & Forebyggelse Børnecenter Døgn Familieplejen Telefon: Adresse: Fyrparken 11, 6710 Esbjerg V Hjemmeside: Find også Esbjerg Kommune på Facebook

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Håndbog for aflastnings- og plejefamilier 2 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Langeland Kommune eller som ønsker at blive det. Hensigten med håndbogen

Læs mere

Generelle kontraktforhold og retningslinjer for arbejdet som fuldtids plejefamilie ved Viborg Kommune.

Generelle kontraktforhold og retningslinjer for arbejdet som fuldtids plejefamilie ved Viborg Kommune. Viborg Kommune Retningslinje Godkendt: Niveau: Dato: Mikkel Hastrup Afdelingsleder 11.3.2015 Udarbejdet af: Charlotte Lomholdt (kontrakt konsulent) Revideres af: Charlotte Lomholdt Generelle kontraktforhold

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Egedal Kommune

Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Egedal Kommune Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Indholdsfortegnelse Kære plejefamilier!... 3 Indledning... 3 Sagsforløb... 3 Aflastning... 3 Anbringelse... 4 Forskellige former for aflastning og familiepleje...

Læs mere

Familieplejen. For plejefamilier. Aflastningsfamilie. Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder:

Familieplejen. For plejefamilier. Aflastningsfamilie. Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder: Familieplejen For plejefamilier Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder: Aflastningsfamilie: Her er tale om en frivillig anbringelse, hvor den kan være i aflastning hos jer få hverdagsdøgn,

Læs mere

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier Håndbog til afl astnings- og plejefamilier Randers Kommune september 2003 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Randers Kommune eller som ønsker at

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

Januar 2015. Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Januar 2015. Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Januar 2015 Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Indledning 1.1. Samarbejde 1.2. Lovgivning Afsnit 2 Myndighed og Tilsyn 2.1. Det driftsorienterede tilsyn 2.2. Myndighed

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG Januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSFORDELING MELLEM FAMILIEPLEJEKONSULENT OG SAGSBEHANDLER... 1 Familieplejekonsulentens opgaver...

Læs mere

Håndbog for plejefamilier

Håndbog for plejefamilier Håndbog for plejefamilier Indhold Velkommen til Herning Kommune... 3 Praktiske informationer... 3 Opgavefordelingen mellem familie-/handicaprådgiveren og familieplejekonsulenten... 4 Herning Kommunes forventninger

Læs mere

Generelle retningslinjer for plejefamilier

Generelle retningslinjer for plejefamilier Generelle retningslinjer for plejefamilier Servicelovens 52 giver mulighed for at børn og unge i alderen fra 0-18 år, der har behov for særlig støtte, kan tilbydes en aflastningsordning eller et døgnophold

Læs mere

Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune

Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune Center Familie og Handicap, revideret juni 2014 Kære plejefamilier Hensigten med denne håndbog er at give jer plejefamilier og andre aktører på området viden om

Læs mere

Håndbog for plejefamilier

Håndbog for plejefamilier Håndbog for plejefamilier Center for Familiepleje Københavns Kommune Juli 2014 2 Forord Kære plejefamilier I som allerede samarbejder med os, og jer som overvejer det. I denne håndbog har vi samlet nogle

Læs mere

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning 1 Barnets ophold i familiepleje. 2 Samarbejde med biologisk familie 2 Samarbejde med kommunen 2 Hjemgivelse af barnet....

Læs mere

Aarhus Kommune Familier, Børn og Unge Socialforvaltningen. Revideret januar 2014

Aarhus Kommune Familier, Børn og Unge Socialforvaltningen. Revideret januar 2014 Revideret januar 2014 Aarhus Kommune Familier, Børn og Unge Socialforvaltningen Indhold Forord 1 Medarbejdere og praktisk information 2 Hvad er Familieplejecentret 4 Beskæftigelsesforhold 6 Økonomi 7 Ferie

Læs mere

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen.

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen. Bliv plejefamilie. Familiepleje tilbydes til børn og unge med et særligt støttebehov, hvor det skønnes, at anbringelse uden for eget hjem er nødvendig. Barnet eller den unge flytter ind hos plejefamilien,

Læs mere

Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af vederlag til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune

Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af vederlag til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune En plejefamilie kan både være en fuldtids plejefamilie, en aflastningsfamilie eller en netværksfamilie.

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar Plejefamilieområdet Spørgsmål og svar 1 Indhold Plejefamilien, hvem og hvordan 1. Hvad er en plejefamilie? 2. Hvad er formålet med at anbringe et barn i en plejefamilie? 3. Hvem kan blive plejefamilie?

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Niveauets størrelse vurderes i forbindelse med anbringelsen af et barn. I vurderingen indgår følgende elementer:

Niveauets størrelse vurderes i forbindelse med anbringelsen af et barn. I vurderingen indgår følgende elementer: Økonomi Gennemsnitsmodellen: Siden 2010 har Aarhus Kommune arbejdet med aflønningsformen ny honoreringsmodel. Familieplejecenteret vurderer honoreringen ud fra opgavens karakter og ud fra den gennemsnitlige

Læs mere

Serviceniveau budgetområde 517

Serviceniveau budgetområde 517 Serviceniveau budgetområde 517 1.1 Merudgifter, SEL 41 Lovgrundlag for ydelsen 41 Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig

Læs mere

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Kompetenceoversigt Sagsbehandler/rådgiver Formand Børne- og FU Ungeudvalget Andre AND Børne- og U Uddannelsesudvalget Områdeleder Visitationsudvalg VIS

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

INFORMATION TIL FORÆLDRE. Information fra Aflastningsordningen Til forældre hvis barn modtager timeaflastning

INFORMATION TIL FORÆLDRE. Information fra Aflastningsordningen Til forældre hvis barn modtager timeaflastning INFORMATION TIL FORÆLDRE Information fra Aflastningsordningen Til forældre hvis barn modtager timeaflastning Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver.

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012. Kvalitetsstandard. Børn og unge med handicap 0 18 år

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012. Kvalitetsstandard. Børn og unge med handicap 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard Børn og unge med handicap 0 18 år Merudgifter, SEL 41 Tabt arbejdsfortjeneste, SEL 42 Aflastning, SEL 84 Ledsagerordning, SEL 45 Godkendt

Læs mere

Udsatte børn - anbringelse

Udsatte børn - anbringelse Udsatte børn - anbringelse Bente Adolphsen cand.jur. Bilag ved Steen Juul Hansen cand.oecon., ph.d. 2011 Bente Adolphsen Udsatte børn anbringelse Copyright: Bente Adolphsen og Socialrådgiveruddannelsen

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Serviceniveau på børnehandicapområdet

Serviceniveau på børnehandicapområdet Serviceniveau på børnehandicapområdet Hvidovre 2013 Børne - og Familieafdelingen Indholdsfortegnelse Overordnede rammer for 41 og 42. 3 Aflastning, selvvalgt. 6 Aflastning. 7 Allergi/astma. 8 Behandling,

Læs mere

Udsatte børn - foranstaltninger efter Serviceloven. Bente Adolphsen cand. jur.

Udsatte børn - foranstaltninger efter Serviceloven. Bente Adolphsen cand. jur. Udsatte børn - foranstaltninger efter Serviceloven Bente Adolphsen cand. jur. 2011 Bente Adolphsen Udsatte børn foranstaltninger efter Serviceloven. Copyright: Bente Adolphsen og Socialrådgiveruddannelsen

Læs mere