Håndbog for plejefamilier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog for plejefamilier"

Transkript

1 Håndbog for plejefamilier Indhold Velkommen til Herning Kommune... 3 Praktiske informationer... 3 Opgavefordelingen mellem familie-/handicaprådgiveren og familieplejekonsulenten... 4 Herning Kommunes forventninger til plejefamilien... 4 Godkendelse af plejefamilier... 5 Den generelle godkendelse... 5 Den konkrete godkendelse... 5 Kontrakt... 5 Lønforhold... 6 Økonomi i øvrigt Omkostningsdel... 6 Hvad er indeholdt i omkostningsdelen... 6 Øvrige udgifter... 7 Ydelser til et barn i familiepleje... 9 Vedrørende udbetaling af vederlag og omkostningsdel Ferie Ferieafholdelse Afholdelse af ferie med barnet Afholdelse af ferie uden barnet Sygdom Handleplan og aftaler Tavshedspligt Underretningspligt Magtanvendelse Tilsyn i forhold til godkendelsen Generelt godkendte plejefamilier Konkret godkendte plejefamilier Efteruddannelse og supervision KEEP Forsikringsforhold Minimumskrav til jeres forsikringsdækning:

2 Hvis plejefamilien kommer til skade Hvis plejebarnet kommer til skade Herning Kommune ansvarsforsikring Procedure i tilfælde af skade Hjemgivelse eller ophør af foranstaltningen: Høringsret for plejefamilier Ophør af plejeforholdet Øvrige forhold Politianmeldelse Folkeregister Sociale medier (facebook, mv.) og internet Bilag Bilag 1 - Vederlagsfastsættelse Bilag 2 Skema til indberetning af ferieønsker

3 Velkommen til Herning Kommune Kære plejefamilier Vi har udarbejdet denne håndbog til jer som allerede samarbejder med os, og jer som overvejer det. Håndbogen retter sig mod generelt eller konkret godkendte plejefamilier, som ikke er godkendt som netværksplejefamilie. I håndbogen har vi samlet de mest centrale oplysninger om de regler og retningslinjer som vi arbejder med i Herning Kommune. Er der noget, som du synes mangler i håndbogen, er du velkommen til at sende os en på så kan vi eventuelt tage det med næste gang, vi opdaterer håndbogen. Praktiske informationer Familieplejen i Herning kommune Familieplejekonsulenten på Hedebocentret. Charlotte Riis Hansen Mobil: Mail: Familieplejekonsulenterne i Børne- og Familiecenter Herning Anet Ehlert Mobil: Mail: Pia Kure Mobil: Mail: Hele Skinnerup Mobil: Mail: Børne- og Familierådgivningen Børne- og Familierådgivningen (BOF) Center for Børn og Forebyggelse Torvet Herning Tlf.nr , eller Ved aftale gå til indgang D, 1. sal, Bethaniagade. Afdelingens telefontid: Mandag

4 Tirsdag-onsdag 8-15 Torsdag 8-17 Fredag 8-12 Rådgiverne har telefontid dagligt , dog tirsdag undtaget. Opgavefordelingen mellem familie-/handicaprådgiveren og familieplejekonsulenten Familie-/handicaprådgiveren er myndighedspersonen, der træffer afgørelse om støtte til udsatte børn og unge og deres familier, herunder også de økonomiske forhold, der vedrører plejeforholdet. I det følgende omtales familie-/handicaprådgiveren blot som rådgiveren. Familieplejekonsulenterne er organiseret på henholdsvis Børne- og familiecenter Herning og på Hedebocentret. Familieplejekonsulenterne på Toften varetager opgaver i relation til familieplejeanbringelse af børn i alderen 0-14 år, men familieplejekonsulenten i Hedebocentret varetager opgave i relation til familieplejeanbringelser af børn i alderen år. Det er rådgiverens opgave; At udarbejde handleplaner og følge op på disse At føre tilsyn med barnets trivsel i plejefamilien (det personrettede tilsyn) At afholde opfølgningsmøder vedrørende barnets anbringelse At beslutte og træffe afgørelse om barnets forhold under anbringelsen, f.eks. behandling, uddannelse. At tale med barnet under anbringelsen. At tilbyde forældrene støtte under anbringelsen At medvirke til, at barnets kontakt til sine forældre og sit netværk holdes ved lige bevarer en hensigtsmæssig kontakt til sine forældre. Det er familieplejekonsulentens opgave; At finde plejefamilier til børn og unge fra Herning Kommune At godkende netværksplejefamilier og plejefamilier, der har en særlig relation til et barn, der skal anbringes uden for hjemmet At foretage en matchning mellem et konkret barn og en plejefamilie At sikre faglig opkvalificering blandt plejefamilier i form af kurser, foredrag og lign. At deltage i opfølgningsmøder med plejefamilie og forældre i særlige tilfælde At være jeres kontaktperson, når det handler om støtte til jer som plejefamilie, herunder rådgivning, vejledning og supervision i jeres arbejde med plejebarnet og jeres samarbejde plejebarnets familie. Herning Kommunes forventninger til plejefamilien Som plejefamilie til et barn varetager I en central rolle i forhold til den støtte, som barnet har behovet. Derfor har Herning Kommune overordnet nogle forventninger til jer som plejefamilie: 4

5 At barnet indgår som en integreret del af jeres familie og som en naturlig del af jeres sociale liv - dog med respekt for det enkelte barn behov og muligheder. At I kan dække barnets aktuelle og fremtidige behov for omsorg, støtte og guidning med respekt for barnets/den unges forudsætninger, personlighed og kulturelle baggrund At I formår at rumme barnets biologiske familie, udvise loyalitet og etablere et positivt samarbejde. At I indgår i et tværfagligt samarbejde med respekt for andres faglige kompetencer At I deltager i møder og samtaler, der vedrører familieplejeopgaven. At I er indstillet på at tilegne jer ny viden og faglige kompetencer, der tilgodeser opgaven. Godkendelse af plejefamilier For at være plejefamilie skal I have en godkendelse. I kan enten få en generel godkendelse eller en konkret godkendelse. Nedenstående fremgår der uddybende om de to godkendelsesmuligheder. Muligheden for godkendelse som netværksplejefamilien gennemgås ikke her. Den generelle godkendelse Den generelle godkendelse er for den familie, der ønsker at blive plejefamilie for et ikke nærmere bestemt barn eller en ung. Denne godkendelse varetages af et af de fem Socialtilsyn. Hvis I ønsker at blive godkendt som plejefamilie, så kan I rette henvendelse til det Socialtilsyn, der dækker jeres område. Den konkrete godkendelse Den konkrete godkendelse er for den familie, der ønsker at blive plejefamilie for et konkret barn eller en konkret ung inden for familiens netværk. Denne godkendelse varetages af den anbringende kommune i Herning Kommune af familieplejekonsulenterne. Hvis I har spørgsmål til en konkret godkendelse kan I rette henvendelse til Herning Kommunes familieplejekonsulenter. Kontrakt Når I modtager et plejebarn fra Herning Kommune, så indgås der et kontraktforhold mellem jer som plejefamilie og Herning Kommune. Det er familie-/handicaprådgiveren ved Herning Kommune, der udarbejder familieplejekontrakten og de aftaler, der indgås mellem Herning Kommune og jer som plejefamilie, vil fremgå heraf. Familieplejekontrakten er jeres ansættelsesdokument. Det er derfor vigtigt, at den er udfyldt helt i overensstemmelse med de indgående aftaler mellem Herning kommune og jer. Kontrakten kan blandt andet indeholde Aftaler om vederlag Aftaler om vederlagsnedsættelse, f.eks. i forbindelse med skolestart, efterskoleophold Aftaler om økonomiske tilskud, f.eks. evt. indskrivningsbeløb Aftaler om afvikling af ferie Aftaler om aflastning Aftaler om kørsel med barnet 5

6 Aftaler om hvem, der tager over, hvis vederlagsmodtageren bliver syg. Lønforhold Honoreringen af jeres opgave som plejefamilie sker ud fra opgavens karakter og udbetales som vederlag. Vederlagsfastsættelsen sker ud fra en vurderingen af barnets støttebehov og de krav, som Herning Kommune stiller til plejefamilien og fastsættes i henhold til KL s vejledning om vederlagsfastsættelse, jf. bilag 1. Den af jer, som har kontrakten, er vederlagsmodtager. I de fleste tilfælde er det den af jer, der har mest med barnet eller den unge at gøre. I betaler skat af vederlagene, da der er en A-indkomst for vederlagsmodtageren. Vederlagene er ikke pensionsberettiget. Økonomi i øvrigt. Omkostningsdel Der ydes en omkostningsdel til dækning af udgifter ved barnets ophold; kost, logi, transport og almindelige daglige fornødenheder. Dette beløb er skattefrit. Hvad er indeholdt i omkostningsdelen Omkostningsdelen dækker den helt almindelige løbende forsørgelse af plejebarnet og almindelige daglige fornødenheder. Eksempler på, hvad der er indeholdt i omkostningsdelen: Kost Logi værelse, seng, stol, bord, sengetøj, el, vand og varme Telefoni Internetforbindelse Tøjvask Hygiejne Frisør Fødselsdagsgaver til kammerater og familiemedlemmer Fødselsdagsgaver/julegaver til barnet Reparation af cykel Skoleremedier Lejrture Fritidsaktiviteter Buskort Udgifter til almindelig barnepige Biograftur, entreer m.v. Almindelig daglig kørsel og transport Familie- og ansvarsforsikring 6

7 Øvrige udgifter Der er udarbejdet nedenstående liste, som er retningsgivende i forhold til, hvilke udgifter Herning Kommune kan dække samt i hvilket omfang. Der gøres opmærksomt på, at listen ikke er udtømmende. Plejefamilien skal søge rådgiver om eventuel dækning af ekstra udgifter, der ligger uden for omkostningsdelen, inden den afholdes. Eksempler på øvrige udgifter: Autostol Autostol 0-9 mdr.: 1100 kr. Op til 18 kg: 1500 kr. Op til 30 kg: 800 kr. Stole skal være godkendt. Barnepige, pasning Er som udgangspunkt indeholdt i omkostningsdelen. Hvis rådgiveren i børne- og familierådgivningen vurderer, at der med udgangspunkt i barnets særlige behov er brug for kvalificeret barnepige, kan dette bevilges. Det samme gælder, hvor rådgiveren vurderer, at familiens aflastningsbehov bedst tilgodeses ved barnepige. Befordringsgodtgørelse Der ydes befordringsgodtgørelse efter statens lave takst for aftalt kørsel med barnet til og fra samvær og til og fra besluttede behandlingsforløb, specialskole eller anden skole uden for det almindelige skoledistrikt. Der ydes kun godtgørelse for den ekstra kørsel. Der ydes også befordringsgodtgørelse til møder i forvaltningen og kurser, der er et led i den konkrete familieplejeopgave. Kørsel herudover, som skal dækkes, skal være aftalt med rådgiver. Behandling ved læge, fysioterapeut m.v. Briller og kontaktlinser Behandling skal være dokumenteret af sundhedsfagligt personale og godkendt af rådgiver. Kontaktlinser og brilleglas, almindeligvis med refleksfri behandling, ydes efter regning. Tilskud til stel med maksimalt 2000 kr. og udskiftning, når dette skønnes absolut nødvendigt. 7

8 Computer og Ipad Cykel Dåb Som udgangspunkt bevilges der kun en computer og Ipad, hvis en skole eller et anerkendt uddannelsessted forlanger en computer, inden barnet har været anbragt i samme plejefamilie i 2 år. Der kan ydes tilskud op til 3000 kr. Hvis barnet har været anbragt i over 2 år i samme plejefamilie og der er behov for computer/ipad, så afholdes udgiften som udgangspunkt af omkostningsdelen. Ved indflytning kan der bevilges en cykel max kr. inkl. Cykelhjelm, som det forudsættes, at barnet anvender. Der kan som udgangspunkt ikke bevilges tilskud oftere end hvert 2. år med max. 1500,- pr. gang Der kan søges om udgifter til dåb/navngivningsfest, hvis plejefamilien skal afholde dåben, dog max. 200,- pr. kuvert og max. 20 kuverter. Evt. lokaleleje afholdes som udgangspunkt af kuvertprisen. Rådgiver søger om bidrag fra bidragsforpligtede forælder hos Statsforvaltningen. Fritidsaktiviteter Gaver Indskrivningsudstyr Fritidsaktiviteter, og udgifter forbundet hermed, betragtes som almindelig løbende forsørgelse og skal dækkes af omkostningsbeløbet. Hvis der er tale om særlige handicaptilbud, kan merudgiften til fritidstilbuddet evt. bevilges. Vi kan evt. bevilge 2. fritidsinteresse Der kan ydes tilskud til gaver til plejebarnet ved fødselsdag og jul efter ansøgning og efter KLs vejledende satser, hvis barnets forældre ikke køber gave til barnet. Der kan bevilges indskrivningsudstyr efter konkret ansøgning og vurdering, dog max. KL s vejledende satser. Plejefamilien stiller basale møbler (seng, bord, klædeskab, stol, lamper). Plejefamilien laver en liste over de anslåede udgifter i forbindelse med en konkret ansøgning. 8

9 Konfirmation/Nonfirmation Der kan bevilges til tøj, efter aktuel takst i KL s taksttabel. Der kan bevilges udgifter til konfirmationsfest. Udgangspunktet er, at plejebarnets konfirmation afholdes efter samme retningslinjer som plejefamiliens egne børns konfirmation, dog max. 200,- pr. kuvert og max. 30 kuverter. Evt. lokaleleje afholdes som udgangspunkt af kuvertprisen. Bestemmelsen gælder for konfirmation og tilsvarende arrangementer i andre trossamfund, og for nonfirmation. Rådgiver søger i den forbindelse bidrag fra bidragsforpligtede forælder hos Statsforvaltningen. Medicin Udgiften dækkes til lægeordineret medicin som følge af kronisk/langvarig sygdom eller et længerevarende behandlingsforløb. Udgift til P-piller, P-stav og lignende prævention dækkes. Studietur Der kan i særlige tilfælde efter ansøgning ydes tilskud til rejser, studieture og lign., som arrangeres af barnets/den unges uddannelsessted eller dagtilbud. Der ydes ikke tilskud til kost og lommepenge. Udskrivningsudstyr Der kan bevilges udskrivningsudstyr til barnet efter konkret ansøgning og vurdering, dog maks. KL s satser. Ved ansøgning laver plejefamilien en liste over de anslåede udgifter. Ydelser til et barn i familiepleje Lommepenge ydes til børn fra de er 3 år. Beklædningsbeløb ydes til alle plejebørn. Ovenstående ydes efter KL s vejledende satser. 9

10 Vedrørende udbetaling af vederlag og omkostningsdel Administration og udbetaling af vederlag sker fra Herning Kommunes lønkontor efter, at familieplejekontrakten er indgået. Omkostningsdelen udbetales af Børne- og familierådgivningen. Spørgsmål vedr. udbetaling af vederlag, feriepenge etc. skal ske til Børne- og Familierådgivningen. Ferie Den af jer, der modtager vederlag, er omfattet af ferieloven og har krav på ferie med feriegodtgørelse eller ferie med løn og ferietillæg. Feriegodtgørelsen beregnes kun af vederlaget. Ferieafholdelse I kan vælge at holde ferie med eller uden plejebarnet. Senest i april måned vil I få tilsendt et skema (se bilag 2) fra Herning Kommune, hvorpå I skal angive jeres ferieønsker. I vil blive varslet om afholdelse af 5 ferieuge. Varslet gives i henhold til Ferielovens 15 stk. 2. Afholdelse af ferie med barnet Udgangspunktet er, at plejebarnet er en integreret del af jeres familie - også i ferien. Herning Kommune har valgt at yde en ekstra omkostningsdel i de uger, hvor I holder ferie med plejebarnet, som kompensation for de ekstra udgifter, der måtte være i forbindelse med, at I har plejebarnet med på ture o.l. i ferien. Der bevilges som udgangspunkt ikke dækning af yderligere udgifter vedr. ferieperioden. Såfremt I skal på ferie i udlandet med plejebarnet, så skal I være opmærksom på at orientere Børneog Familierådgivningen herom, da plejebarnets ferie i udlandet som udgangspunkt kræver forældrenes samtykke. Det er Børne- og Familierådgivningens opgave at indhente dette samtykke. Hvis forældrene ikke vil give samtykke hertil, kan Børne- og Familierådgivningen efter en konkret vurdering træffe afgørelse om, at jeres plejebarn må rejse med jer på ferie i udlandet. Når forældrene har givet samtykke til eller Børne- og Familierådgivningen har truffet afgørelse om, at plejebarnet må rejse med jer på ferie i udlandet, så udsteder Børne- og Familierådgivningen et rejsedokument, som er jeres bevis på, at I må rejse til udlandet med plejebarnet. Afholdelse af ferie uden barnet Hvis I holder ferie uden plejebarnet, er I ikke berettiget til vederlag under ferien, hvis I ikke har optjent ret til ferie ved Herning Kommune. Du bedes derfor give besked til Børne- og Familierådgivningen, hvis dette er tilfældet. Herning Kommune har besluttet, at der ikke skal ske fradrag i omkostningsdelen, når jeres plejebarn er på samvær eller ferie uanset, at I i denne periode ikke afholder udgiften til barnets kost. Sygdom Det aftales med rådgiver, hvem der i tilfælde af sygdom kan passe barnet. Oftest vil det være den af jer plejeforældre, der ikke har indgået kontrakten, der vikarierer under den ansattes sygdom. Handleplan og aftaler Der udarbejdes en handleplan i forbindelse med anbringelsen. Handleplanen omfatter altid: 10

11 Formålet med anbringelsen. De mål, som der skal arbejdes med under anbringelsen. Anbringelsens forventede varighed Barnets samvær med forældrene. Samarbejde med andre end forældrene om barnet. Der er krav om opfølgning af handleplanen for barnet /den unge senest 3 måneder efter anbringelsen og herefter minimum hvert halve år. Herning Kommune forventer, at I som plejefamilien inden hver opfølgning udarbejder en kort beskrivelse af barnet /den unge gerne med eksempler og de mål og delmål, der arbejdes med ud fra handleplanen samt eventuelle udviklingspunker for barnet /den unge. Tag altid udgangspunkt i de fokusområder der er i handleplanen. Tavshedspligt I er som plejefamilie omfattet af straffelovens regler om tavshedspligt (Straffelovens 152 og 152 C-F). Det betyder, at man ikke uberettiget må videregive fortrolige oplysninger, som man har fået kendskab til gennem sit arbejde som plejefamilie. Dette gælder også efter, at plejeforholdet er stoppet. Tavshedspligten drejer sig om fortrolige oplysninger. Det kan f.eks. være oplysninger om væsentlige sociale problemer, misbrugsproblemer, seksuelle og strafbare forhold samt oplysninger om religion og politiske tilhørsforhold. Sådanne fortrolige oplysninger må ikke uberettiget videregives. I praksis vil det sige, at I hverken må fortælle eller drøfte sådanne informationer om plejebarnet/plejebarnets familie med naboer, venner eller familie. Såfremt plejebarnets forældre har givet sit samtykke til, at relevante oplysningerne videregives, er der ikke tale om brud på tavshedspligten. Det er heller ikke et brud på tavshedspligten, hvis I videregiver fortrolige oplysninger til en samarbejdspartner inden for Herning Kommunes enhedsforvaltning. Det er dog en forudsætning, at der er tale om oplysninger, der er nødvendige for samarbejdspartneren. Er der tale om samarbejdspartnere uden for den kommunale enhedsforvaltning i Herning Kommune, må I ikke videregive fortrolige oplysninger, men skal henvise til samarbejdspartneren til at kontakte rådgiveren. I skal i den forbindelse være særlig opmærksom på, at den enkelte folkeskole ikke er en del af den kommunale enhedsforvaltning. Hvis I er i tvivl om, I må videregive konkrete oplysninger, så kan I rette henvendelse til jeres familieplejekonsulent eller til rådgiveren. 11

12 Underretningspligt I er som plejefamilie underlagt den skærpede underretningspligt jf. Lov om Social Service 153. Det betyder, at hvis I i forbindelse med jeres arbejde som plejefamilie får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte, så er I forpligtet til at underrette kommunen. Det kan være i det tilfælde, hvor I fra biologisk familie bliver bekendt med oplysninger vedrørende barnet, som giver anledning til bekymring for barnet og hvor der er grund til at antage, at de sociale myndigheder skal sætte ind med støtte/yderligere støtte. Magtanvendelse I plejefamilier er magtanvendelse ikke tilladt. Det er efter straffeloven forbudt at anvende magt over for plejebarnet, det være sig f.eks. i form af nedværdigende behandling, vold, fastholdelse eller isolation, medmindre der er tale om selvforsvar (nødværge). Hvis du, f.eks. i en konfliktsituation, har anvendt magt over for plejebarnet, skal du straks orientere din familieplejekonsulent. Tilsyn i forhold til godkendelsen Generelt godkendte plejefamilier Hvis I er godkendt som generelt egnede er det Socialtilsyn i jeres bopælsregion, der fører et driftsorienterede tilsyn for at sikre, at I som plejefamilie fortsat opfylder de faglige, økonomiske og organisatoriske betingelser for fortsat godkendelse. Konkret godkendte plejefamilier Hvis I er godkendt som konkret egnede til et eller flere bestemte børn/unge, jf. SEL 66 a, stk. 1, nr. 2, så har Herning Kommune besluttet, at en familieplejekonsulent en gang årligt fører et driftsorienteret tilsyn for at sikre, at I fortsat kan tilbyde de rammer og kvalifikationer, der skal til for at tilgodese jeres plejebarns behov. Tilsynet med jeres rammer og kvalifikationer er tæt forbundet med jeres relation til plejebarnet, og der vil i den forbindelse være et tæt samarbejde mellem familieplejekonsulentens driftsorienteret tilsyn og rådgiverens tilsyn med barnet, kaldet det personrettede tilsyn. Efteruddannelse og supervision Herning Kommune tilbyder efteruddannelse svarende til mindst to hele kursusdage årligt og I er som plejefamilie forpligtet til at deltage heri. Efteruddannelsen tilrettelægges i samarbejde med familieplejekonsulenten og retter sig mod læring i forhold til den opgave, I som plejefamilie løser. Efteruddannelse kan udbydes gennem VIA University College eller lign. - eller de kan være internt tilrettelagt i Herning kommune. Hvis I ønsker uddannelse, som ikke er godkendt af familieplejekonsulenten eller rådgiveren, så afholder I selv udgiften til uddannelsen. 12

13 Herning kommune tilbyder derudover supervision i overensstemmelse med plejeopgavens omfang og I er som plejefamilie forpligtet til at deltage heri. Supervisionen varetages af familieplejekonsulenterne. KEEP Herning Kommune deltager i et projekt KEEP i perioden fra 1. januar 2015 til 31. december KEEP (Keeping Fosterparents and Kinship parents Trained and Supported ) er et vidensbaseret kursusprogram for plejefamilier med det sigte at forebygge og håndtere problemadfærd hos plejebørn. Herning Kommune ønsker i de kommende år at tilbyde KEEP til alle plejefamilier, som har plejebørn fra Herning kommune i alderen 4-12 år og har en forventning om, at plejefamilierne tager imod kursustilbuddet. Forsikringsforhold I skal som plejefamilien sikre jer, at plejebarnet under opholdet er dækket af jeres forsikring, herunder også befordring i plejefamilien bil. I bør derfor inden anbringelsen rådføre jer med jeres forsikringsselskab for afklaring af, hvordan plejebarnet er dækket af jeres indbo- og ansvarsforsikring samt bilforsikring og om, der er andre forsikringer, der bør tegnes i forbindelse med at få et plejebarn i hjemmet. Minimumskrav til jeres forsikringsdækning: Med henblik på, at de grundlæggende ansvarsproblematikker skal være dækket ind, stiller Herning Kommune krav om følgende: 1. Familieforsikring, som også dækker jeres ansvar over for plejebarnet, herunder forsikring af plejebarnet som passager i jeres bil. 2. Ansvarsforsikring, som dækker person- og tingskader, forvoldt af plejebarnet over for tredjemand/tredjemands ejendom. Jeres eventuelle ekstraudgift til forsikringsdækning er indeholdt i omkostningsdelen, som I modtager. Hvis plejefamilien kommer til skade Hvis den af jer, der aflønnes, kommer til skade eller får en erhvervssygdom som følge af arbejdet i plejefamilien, er pågældende sikret erstatning efter Lov om Forsikring mod følgerne af arbejdsskade. Arbejdsskadeforsikringen er tegnet af Herning Kommune. Hvis plejebarnet kommer til skade Hvis plejebarnet kommer ud for et ulykkestilfælde (eks. tandskade), vil han / hun kunne få erstatning fra privattegnet ulykkesforsikring. Et plejebarn vil typisk ikke selv have en privat tegnet ulykkesforsikring. Hvis I ønsker at tegne en ulykkesforsikring på plejebarnet, så skal udgiften afholdes via omkostningsdelen. 13

14 Herning Kommune ansvarsforsikring Herning Kommune har en ansvarsforsikring, der i specielle tilfælde dækker den skade, der sker på plejefamiliens ting, hvis den plejebarnet er ansvarlig. Der vil dog aldrig være dækning for skade på ting, som den plejebarnet har til sin rådighed eller skader, som den plejeanbragte forvolder med vilje. Herning kommune afklarer i samråd med forsikringsselskabet i det enkelte tilfælde, hvorvidt det er muligt at dække skaderne over forsikringen. Procedure i tilfælde af skade I tilfælde af skade skal I snarest muligt og senest 3 dage efter, at skaden er sket, sendes en skriftlig beskrivelse af skadesforløbet til plejebarnets rådgiver i Børne- og Familierådgivningen. Beskrivelse skal så vidt muligt indeholde følgende; Forløbet forud for skaden Udgiften (evt. skønnet) til reetablering Oplysninger om I har anmeldt skaden til eget forsikringsselskab og i givet fald kopi af forsikringsselskabets tilbagemelding og beslutning. Hjemgivelse eller ophør af foranstaltningen: Sagsbehandleren har jf. lovgivningen pligt udarbejde en handleplan i forbindelse med en hjemgivelse. I tilfælde, hvor forældremyndighedsindehaveren anmoder om at få hjemgivet et barn eller en ung, der er anbragt med samtykke, skal rådgiveren tage stilling til spørgsmålet om hjemgivelse, senest 7 dage fra anmodningen fremsættes. Det samme gælder, såfremt en ung over 15 år, der er anbragt med samtykke anmoder om at blive hjemgivet. Hvis barnet/den unge umiddelbart kan hjemgives, så skal rådgiveren som udgangspunkt fastsætte en hjemgivelsesperiode for at sikre en god overgang til hjemmet. Hjemgivelsesperioden kan vare op til 6 måneder. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det er ikke altid muligt at nægte en hjemgivelse, selvom både plejefamilien og den anbringende myndighed vurderer, at den biologiske familie fortsat har store problemer. Plejefamilien skal give sagsbehandler og familieplejekonsulent besked, hvis barnet / den unge forlader plejefamilien i utide. Det samme gør sig gældende, hvis barnet / den unge efter et weekendophold hos forældrene ikke kommer tilbage eller stikker af. Høringsret for plejefamilier Inden Børne- og Familierådgivningen træffer afgørelse om ændring af samværsaftaler, hjemgivelse og ændret anbringelsessted, skal I som plejefamilie høres. I får ikke partstatus, men jeres udtalelse skal inddrages i beslutningsgrundlaget og tillægges passende vægt. I har ikke pligt til at udtale jer. Der er ikke formkrav til høringen af jer. Høringen kan ske skriftligt, via et møde eller via en telefonsamtale. Rådgiveren er dog forpligtet til at journalføre jeres oplysninger. Jeres udsagn vil således indgå som en akt i plejebarnets sag. 14

15 Ophør af plejeforholdet Der er et gensidig opsigelsesvarsel på en måned med udgangen af en måned. De første 3 måneder betragtes som prøvetid med et gensidigt opsigelsesvarsel på 14 dage. Udgangspunktet er, såfremt I afbryder plejeforholdet, så afbrydes betalingen uden varsel. Hvis Herning Kommune derimod afbryder kontakten vil dette ske ved opsigelse. Opsigelsen skal være skriftlig og begrundet efter 3 måneder. Ved grov eller gentagende misligholdelse kan kontrakten ophæves uden varsel og vederlaget ophører straks. Ret til udbetaling af omkostningsandel ophører fra det tidspunkt, barnet faktisk ikke har ophold hos jer længere. I har ikke krav på en udtalelse fra Herning Kommune, men I kan anmode om en bekræftelse på ansættelsen. Øvrige forhold Politianmeldelse I skal i forbindelse med jeres virke som plejefamilie ikke foretage politianmeldelser. Evt. politianmeldelser sker via Børne- og Familierådgivningen, typisk på baggrund af forudgående underretning fra jer. Folkeregister: Plejebørn skal tilmeldes jeres folkeregisteradresse. Det er Børne- og Familierådgivningen, der er ansvarlig for dette. Når et plejebarn bliver tilmeldt hos jer, vil I automatisk modtage nyt sygesikringskort. Sociale medier (facebook, mv.) og internet Som plejeforældre for Herning Kommune er det ikke tilladt at offentliggøre billeder af plejebørn uden et skriftligt samtykke fra begge forældremyndighedsindehavere. Bilag Bilag 1 - Vederlagsfastsættelse 15

16 16

17 Bilag 2 Skema til indberetning af ferieønsker Februar 20 Undertegnede holder ferie i følgende uger med/uden barnets tilstedeværelse i ferieåret 1. maj til 30. april (skriv årstal) Uge År Med barn Uden barn Uge År Med barn Uden barn Uge År Med barn Uden barn Uge År Med barn Uden barn Uge År Med barn Uden barn Navn: Adresse: CPR-nr.: Ansættelsesdato: Plejebarnets navn og CPR-nr.: Sagsbehandler: Eventuelle supplerende bemærkninger: BEMÆRK: Hvis der ikke udfyldes med årstal både ved ferieåret og ved afholdelsesugerne, kan Lønservice IKKE udbetale ferietilskud. Skemaet SKAL være returneret inden 1. maj, forud for ferieårets afholdelse. 17

Niveauets størrelse vurderes i forbindelse med anbringelsen af et barn. I vurderingen indgår følgende elementer:

Niveauets størrelse vurderes i forbindelse med anbringelsen af et barn. I vurderingen indgår følgende elementer: Økonomi Gennemsnitsmodellen: Siden 2010 har Aarhus Kommune arbejdet med aflønningsformen ny honoreringsmodel. Familieplejecenteret vurderer honoreringen ud fra opgavens karakter og ud fra den gennemsnitlige

Læs mere

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning 1 Barnets ophold i familiepleje. 2 Samarbejde med biologisk familie 2 Samarbejde med kommunen 2 Hjemgivelse af barnet....

Læs mere

Generelle retningslinjer for plejefamilier

Generelle retningslinjer for plejefamilier Generelle retningslinjer for plejefamilier Servicelovens 52 giver mulighed for at børn og unge i alderen fra 0-18 år, der har behov for særlig støtte, kan tilbydes en aflastningsordning eller et døgnophold

Læs mere

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier Håndbog til afl astnings- og plejefamilier Randers Kommune september 2003 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Randers Kommune eller som ønsker at

Læs mere

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER INDHOLD KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER s. 3 AT BLIVE KOMMUNAL PLEJEFAMILIE s. 4 Vil I være kommunal plejefamilie? s. 4 Godkendelse s. 5 VILKÅR FOR KOMMUNALE

Læs mere

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Håndbog for aflastnings- og plejefamilier 2 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Langeland Kommune eller som ønsker at blive det. Hensigten med håndbogen

Læs mere

Familieplejeområdet Standarder for honorering og bevilling af ydelser

Familieplejeområdet Standarder for honorering og bevilling af ydelser Familieplejeområdet Standarder for honorering og bevilling af ydelser 1 Plejekontrakten Generelt om kontrakten Plejekontrakten indgås mellem Frederikssund kommune og den person i plejefamilien, der juridisk

Læs mere

Generelle kontraktforhold og retningslinjer for arbejdet som fuldtids plejefamilie ved Viborg Kommune.

Generelle kontraktforhold og retningslinjer for arbejdet som fuldtids plejefamilie ved Viborg Kommune. Viborg Kommune Retningslinje Godkendt: Niveau: Dato: Mikkel Hastrup Afdelingsleder 11.3.2015 Udarbejdet af: Charlotte Lomholdt (kontrakt konsulent) Revideres af: Charlotte Lomholdt Generelle kontraktforhold

Læs mere

Familieplejen. For plejefamilier. Aflastningsfamilie. Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder:

Familieplejen. For plejefamilier. Aflastningsfamilie. Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder: Familieplejen For plejefamilier Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder: Aflastningsfamilie: Her er tale om en frivillig anbringelse, hvor den kan være i aflastning hos jer få hverdagsdøgn,

Læs mere

Information. for Plejefamilier & Aflastningsfamilier. Familieplejen Fyrparken 11, 1. sal, 6710 Esbjerg V. Tlf. 76160810

Information. for Plejefamilier & Aflastningsfamilier. Familieplejen Fyrparken 11, 1. sal, 6710 Esbjerg V. Tlf. 76160810 Information for Plejefamilier & Aflastningsfamilier Familieplejen Fyrparken 11, 1. sal, 6710 Esbjerg V. Tlf. 76160810 Indholdsfortegnelse: Hvorfor være plejefamilie/aflastningsfamilie?... Side 3 Betingelser

Læs mere

Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune

Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune Center Familie og Handicap, revideret juni 2014 Kære plejefamilier Hensigten med denne håndbog er at give jer plejefamilier og andre aktører på området viden om

Læs mere

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen.

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen. Bliv plejefamilie. Familiepleje tilbydes til børn og unge med et særligt støttebehov, hvor det skønnes, at anbringelse uden for eget hjem er nødvendig. Barnet eller den unge flytter ind hos plejefamilien,

Læs mere

Januar 2015. Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Januar 2015. Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Januar 2015 Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Indledning 1.1. Samarbejde 1.2. Lovgivning Afsnit 2 Myndighed og Tilsyn 2.1. Det driftsorienterede tilsyn 2.2. Myndighed

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG Januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSFORDELING MELLEM FAMILIEPLEJEKONSULENT OG SAGSBEHANDLER... 1 Familieplejekonsulentens opgaver...

Læs mere

Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune

Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune Center Familie og Handicap, Marts 2014 Kære plejefamilier Hensigten med denne håndbog er at give jer plejefamilier og andre aktører på området viden om de regler

Læs mere

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar Plejefamilieområdet Spørgsmål og svar 1 Indhold Plejefamilien, hvem og hvordan 1. Hvad er en plejefamilie? 2. Hvad er formålet med at anbringe et barn i en plejefamilie? 3. Hvem kan blive plejefamilie?

Læs mere

Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af vederlag til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune

Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af vederlag til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune En plejefamilie kan både være en fuldtids plejefamilie, en aflastningsfamilie eller en netværksfamilie.

Læs mere

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF)

rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) rettighedskatalog Indsats- og fokusområder for Plejefamiiernes Landsforening (PLF) 2 Plejefamilieområdet er et ganske særligt område. En lang række af de forhold vi arbejder under er ikke direkte sammenlignelige

Læs mere

Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Egedal Kommune

Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Egedal Kommune Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Indholdsfortegnelse Kære plejefamilier!... 3 Indledning... 3 Sagsforløb... 3 Aflastning... 3 Anbringelse... 4 Forskellige former for aflastning og familiepleje...

Læs mere

Januar 2015. Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Januar 2015. Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Januar 2015 Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Indledning 1.1. Samarbejde 1.2. Lovgivning Afsnit 2 Myndighed og Tilsyn 2.1. Det driftsorienterede tilsyn 2.2. Myndighed

Læs mere

Professionel familiepleje

Professionel familiepleje Professionel familiepleje Nyt tiltag - En ny mulighed for anbringelse Professionel familiepleje åbner en ny mulighed for kommunernes anbringelse af børn og unge med særlige behov for pleje og omsorg. Professionel

Læs mere

Generelle retningslinjer for plejefamilier

Generelle retningslinjer for plejefamilier Generelle retningslinjer for plejefamilier Servicelovens 52 giver mulighed for at børn og unge i alderen fra 0-18 år, der har behov for særlig støtte, kan tilbydes en aflastningsordning eller et døgnophold

Læs mere

cpr.nr. Folkeregisteradresse Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Navn: Adresse: Telefon: E-mail:

cpr.nr. Folkeregisteradresse Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE BØRNEOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND Barnet/den unge Familieforhold/Værgemål Navn cpr.nr. Folkeregisteradresse Moderen:

Læs mere

STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET

STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET Barnet/den unge Familieforhold/Værgemål [navn] [cpr.nr.] [Folkeregisteradresse] Moderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Angiv

Læs mere

Aarhus Kommune Familier, Børn og Unge Socialforvaltningen. Revideret januar 2014

Aarhus Kommune Familier, Børn og Unge Socialforvaltningen. Revideret januar 2014 Revideret januar 2014 Aarhus Kommune Familier, Børn og Unge Socialforvaltningen Indhold Forord 1 Medarbejdere og praktisk information 2 Hvad er Familieplejecentret 4 Beskæftigelsesforhold 6 Økonomi 7 Ferie

Læs mere

Håndbog for plejefamilier

Håndbog for plejefamilier Håndbog for plejefamilier Center for Familiepleje Københavns Kommune Juli 2014 2 Forord Kære plejefamilier I som allerede samarbejder med os, og jer som overvejer det. I denne håndbog har vi samlet nogle

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr.

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr. Bilag 3 KONTRAKT FOR KØB AF YDELSER i henhold til rammeaftale af xx2015 vedrørende botilbud til mennesker med autisme og domsanbragte udviklingshæmmede. [Denne kontrakt og standardkontrakt for køb af ydelser

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Del 2. Ydelseskatalog

Del 2. Ydelseskatalog Del 2 Ydelseskatalog Indholdsfortegnelse YDELSESKATALOG...3 2.1 TILVEJEBRINGELSE AF MULIGE ANBRINGELSESSTEDER...4 2.2 VISITATION...6 2.3 MATCHNING...8 2.4 IVÆRKSÆTTELSE...10 2.5 TILSYN...12 2.6 HJEMGIVELSE/OPHØR

Læs mere

Bilag 2: Partnerskabsaftale kontrakt

Bilag 2: Partnerskabsaftale kontrakt Bilag 2: Partnerskabsaftale kontrakt Åben skole kompetencebanken Læringsaktiviteten Fag Klassetrin Kompetenceområde for faget Færdigheds- og vidensmål for faget Varighed Forventningsafstemning (lærer/pædagog/formidlers

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PLEJEFAMILIERS VURDERING AF SAMARBEJDE MED KOMMUNERNE

PLEJEFAMILIERS VURDERING AF SAMARBEJDE MED KOMMUNERNE Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 2: Plejefamiliers vurdering af samarbejdet medd kommuner september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Løn og Personale NOTAT 16-10-2012 Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret Forældreansvarsloven Forældreansvarsloven trådte i kraft

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Godkendt af Byrådet den 26. august 2015 Indledning Hillerød Kommune yder

Læs mere

Oplysningsskemaet sendes til: Socialtilsyn Syd via sikker digital postkasse (borger.dk eller e-boks) til Faaborg-Midtfyn Kommune/Socialtilsyn Syd

Oplysningsskemaet sendes til: Socialtilsyn Syd via sikker digital postkasse (borger.dk eller e-boks) til Faaborg-Midtfyn Kommune/Socialtilsyn Syd Oplysningsskema til driftsorienteret tilsyn: Plejefamilier I forbindelse med det driftsorienterede tilsyn indhenter socialtilsynet en række oplysninger om plejefamilien. Oplysningerne udgør - sammen med

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT. Plejefamilier Eksempler Principper. Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT. Plejefamilier Eksempler Principper. Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Plejefamilier Eksempler Principper Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer 1 Eksempel A på Tema 1 TEMA 1 Uddannelse og beskæftigelse KRITERIE 1

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Børneudvalget besluttede i sit møde den 2. februar 2015 at få forelagt en

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Informationspjece. - til aflastningspersoner

Informationspjece. - til aflastningspersoner Informationspjece - til aflastningspersoner Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som aflastningsperson. Derudover finder du en alfabetisk opslagsliste, som

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

INFORMATION TIL FORÆLDRE. Information fra Aflastningsordningen Til forældre hvis barn modtager timeaflastning

INFORMATION TIL FORÆLDRE. Information fra Aflastningsordningen Til forældre hvis barn modtager timeaflastning INFORMATION TIL FORÆLDRE Information fra Aflastningsordningen Til forældre hvis barn modtager timeaflastning Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver.

Læs mere

Qasigiannguit. Elevens fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr.

Qasigiannguit. Elevens fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr. s fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: By: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr.: By: Telefon privat: Mobiltelefon: Telefon arbejde: E-mail: Moder / Værge

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Formål med aftalen: Denne aftale indgås mellem Dansk Røde Kors Assens afdeling og Assens Kommune. Formålet med aftalen

Læs mere

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1 Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1. Hvorfor retningslinjer om magtanvendelse?...3 2. Det grundlæggende...3 3. Hvad må du?...4 3.1 Den korte version...4 3.2 Den

Læs mere

Informationspjece. - til forældre

Informationspjece. - til forældre Informationspjece - til forældre Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Børne- og Kulturforvaltningen REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Fra hvornår kan jeg få tilskud Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud om

Læs mere

Vær opmærksom på, at du er i familiens private hjem og hav derfor HandiBasen

Vær opmærksom på, at du er i familiens private hjem og hav derfor HandiBasen INDLEDNING I denne pjece finder du information om HandiBasen og din rolle som aflastningsperson. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren

Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren Afdeling Telefon til afdelingen Forstander Mette Brunberg Direkte telefon 3043 8270 Fagligleder Telefon til gruppen Direkte telefon Vedrørende Barnets navn Cpr. nummer

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen

Hotel- og Restaurantskolen Hotel- og Restaurantskolen Håndbog for elever i praktikcenteret Indholdsfortegnelse Velkommen EMMA-vurdering Trivsel i praktikcenteret Praktikydelse m.v. Sygdom og andet fravær Ferie og helligdage Forsikringsforhold

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

KIROPRAKTOR. Samarbejdsaftale. mellem. [CopenFysio ApS ] [ ] CopenFysio Aps. Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø, Tlf. 70209499 www.copenfysio.

KIROPRAKTOR. Samarbejdsaftale. mellem. [CopenFysio ApS ] [ ] CopenFysio Aps. Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø, Tlf. 70209499 www.copenfysio. KIROPRAKTOR Samarbejdsaftale mellem [CopenFysio ApS ] & [ ] 1. PARTERNE Mellem CopenFysio ApS Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø CVR nr. 29 30 69 15 (i det følgende benævnt Virksomheden) og Navn CPR-nr.

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014 Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hovedresultater september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner sammenfatning

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2013 Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Plejefamilier Institutioner Opholdssteder Efterskoler og Kostskoler Godkendt i Kommunalbestyrelses

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Samarbejde indgås imellem: Skole: Kontaktperson: Telefon: Mail: Samarbejdsaktør: Kontaktperson: Telefon: Mail: Tidspunkt og omfang for samarbejdet:

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Adresse: Telefonnummer: Navn:

Adresse: Telefonnummer: Navn: Udfyldes af forældre og ansøger Ansøgningsskema. Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer. E-mail. Mobiltelefon Forældre/værge Navn Cpr-nummer Postnummer By Telefon privat Telefon

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Undersøgelse af plejefamiliers rammer og vilkår Servicestyrelsens konference om plejefamilieområdet

Undersøgelse af plejefamiliers rammer og vilkår Servicestyrelsens konference om plejefamilieområdet Undersøgelse af plejefamiliers rammer og vilkår Servicestyrelsens konference om plejefamilieområdet Den 22. november 2010 Indhold Formål med analysen Grundlaget for analysen Hvordan bruges plejefamilier?

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune Distrikt Ørum Distrikt Ørum Skolebakken 33 8586 Ørum Distriktsleder - Distrikt Ørum

Læs mere

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud Privat pasning - på børnepasningsområdet 2011 Dagtilbud Indhold: Private pasningstilbud...3 Hvem kan passes?...3 Aftaletyper...3 Selvstændig erhvervsdrivende (privat pasningsordning)...3 Arbejdsgiver/lønmodtager

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI

Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI 4. KOPI AF ELEKTRONISK AFRAPPORTERINGSSKEMA TIL SAGSBEHANDLERE OG BEHANDLERE Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI Kære sagsbehandler som deltager i SFI s effektstudie,

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune. Allingåbro Børneby Plantagevej 11 8961 Allingåbro Afdelingsleder Bente Laursen 89594240/23111541 Email

Læs mere

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Kompetenceoversigt Sagsbehandler/rådgiver Formand Børne- og FU Ungeudvalget Andre AND Børne- og U Uddannelsesudvalget Områdeleder Visitationsudvalg VIS

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder:

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder: au pair formidling Au pair formidling tilbyder professionel og kvalificeret kontakt mellem familier og au pairs fra Filippinerne. Vores baggrund er et indgående kendskab og tæt samarbejde med det filippinske

Læs mere