Håndbog for plejefamilier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog for plejefamilier"

Transkript

1 Håndbog for plejefamilier Indhold Velkommen til Herning Kommune... 3 Praktiske informationer... 3 Opgavefordelingen mellem familie-/handicaprådgiveren og familieplejekonsulenten... 4 Herning Kommunes forventninger til plejefamilien... 4 Godkendelse af plejefamilier... 5 Den generelle godkendelse... 5 Den konkrete godkendelse... 5 Kontrakt... 5 Lønforhold... 6 Økonomi i øvrigt Omkostningsdel... 6 Hvad er indeholdt i omkostningsdelen... 6 Øvrige udgifter... 7 Ydelser til et barn i familiepleje... 9 Vedrørende udbetaling af vederlag og omkostningsdel Ferie Ferieafholdelse Afholdelse af ferie med barnet Afholdelse af ferie uden barnet Sygdom Handleplan og aftaler Tavshedspligt Underretningspligt Magtanvendelse Tilsyn i forhold til godkendelsen Generelt godkendte plejefamilier Konkret godkendte plejefamilier Efteruddannelse og supervision KEEP Forsikringsforhold Minimumskrav til jeres forsikringsdækning:

2 Hvis plejefamilien kommer til skade Hvis plejebarnet kommer til skade Herning Kommune ansvarsforsikring Procedure i tilfælde af skade Hjemgivelse eller ophør af foranstaltningen: Høringsret for plejefamilier Ophør af plejeforholdet Øvrige forhold Politianmeldelse Folkeregister Sociale medier (facebook, mv.) og internet Bilag Bilag 1 - Vederlagsfastsættelse Bilag 2 Skema til indberetning af ferieønsker

3 Velkommen til Herning Kommune Kære plejefamilier Vi har udarbejdet denne håndbog til jer som allerede samarbejder med os, og jer som overvejer det. Håndbogen retter sig mod generelt eller konkret godkendte plejefamilier, som ikke er godkendt som netværksplejefamilie. I håndbogen har vi samlet de mest centrale oplysninger om de regler og retningslinjer som vi arbejder med i Herning Kommune. Er der noget, som du synes mangler i håndbogen, er du velkommen til at sende os en på så kan vi eventuelt tage det med næste gang, vi opdaterer håndbogen. Praktiske informationer Familieplejen i Herning kommune Familieplejekonsulenten på Hedebocentret. Charlotte Riis Hansen Mobil: Mail: Familieplejekonsulenterne i Børne- og Familiecenter Herning Anet Ehlert Mobil: Mail: Pia Kure Mobil: Mail: Hele Skinnerup Mobil: Mail: Børne- og Familierådgivningen Børne- og Familierådgivningen (BOF) Center for Børn og Forebyggelse Torvet Herning Tlf.nr , eller Ved aftale gå til indgang D, 1. sal, Bethaniagade. Afdelingens telefontid: Mandag

4 Tirsdag-onsdag 8-15 Torsdag 8-17 Fredag 8-12 Rådgiverne har telefontid dagligt , dog tirsdag undtaget. Opgavefordelingen mellem familie-/handicaprådgiveren og familieplejekonsulenten Familie-/handicaprådgiveren er myndighedspersonen, der træffer afgørelse om støtte til udsatte børn og unge og deres familier, herunder også de økonomiske forhold, der vedrører plejeforholdet. I det følgende omtales familie-/handicaprådgiveren blot som rådgiveren. Familieplejekonsulenterne er organiseret på henholdsvis Børne- og familiecenter Herning og på Hedebocentret. Familieplejekonsulenterne på Toften varetager opgaver i relation til familieplejeanbringelse af børn i alderen 0-14 år, men familieplejekonsulenten i Hedebocentret varetager opgave i relation til familieplejeanbringelser af børn i alderen år. Det er rådgiverens opgave; At udarbejde handleplaner og følge op på disse At føre tilsyn med barnets trivsel i plejefamilien (det personrettede tilsyn) At afholde opfølgningsmøder vedrørende barnets anbringelse At beslutte og træffe afgørelse om barnets forhold under anbringelsen, f.eks. behandling, uddannelse. At tale med barnet under anbringelsen. At tilbyde forældrene støtte under anbringelsen At medvirke til, at barnets kontakt til sine forældre og sit netværk holdes ved lige bevarer en hensigtsmæssig kontakt til sine forældre. Det er familieplejekonsulentens opgave; At finde plejefamilier til børn og unge fra Herning Kommune At godkende netværksplejefamilier og plejefamilier, der har en særlig relation til et barn, der skal anbringes uden for hjemmet At foretage en matchning mellem et konkret barn og en plejefamilie At sikre faglig opkvalificering blandt plejefamilier i form af kurser, foredrag og lign. At deltage i opfølgningsmøder med plejefamilie og forældre i særlige tilfælde At være jeres kontaktperson, når det handler om støtte til jer som plejefamilie, herunder rådgivning, vejledning og supervision i jeres arbejde med plejebarnet og jeres samarbejde plejebarnets familie. Herning Kommunes forventninger til plejefamilien Som plejefamilie til et barn varetager I en central rolle i forhold til den støtte, som barnet har behovet. Derfor har Herning Kommune overordnet nogle forventninger til jer som plejefamilie: 4

5 At barnet indgår som en integreret del af jeres familie og som en naturlig del af jeres sociale liv - dog med respekt for det enkelte barn behov og muligheder. At I kan dække barnets aktuelle og fremtidige behov for omsorg, støtte og guidning med respekt for barnets/den unges forudsætninger, personlighed og kulturelle baggrund At I formår at rumme barnets biologiske familie, udvise loyalitet og etablere et positivt samarbejde. At I indgår i et tværfagligt samarbejde med respekt for andres faglige kompetencer At I deltager i møder og samtaler, der vedrører familieplejeopgaven. At I er indstillet på at tilegne jer ny viden og faglige kompetencer, der tilgodeser opgaven. Godkendelse af plejefamilier For at være plejefamilie skal I have en godkendelse. I kan enten få en generel godkendelse eller en konkret godkendelse. Nedenstående fremgår der uddybende om de to godkendelsesmuligheder. Muligheden for godkendelse som netværksplejefamilien gennemgås ikke her. Den generelle godkendelse Den generelle godkendelse er for den familie, der ønsker at blive plejefamilie for et ikke nærmere bestemt barn eller en ung. Denne godkendelse varetages af et af de fem Socialtilsyn. Hvis I ønsker at blive godkendt som plejefamilie, så kan I rette henvendelse til det Socialtilsyn, der dækker jeres område. Den konkrete godkendelse Den konkrete godkendelse er for den familie, der ønsker at blive plejefamilie for et konkret barn eller en konkret ung inden for familiens netværk. Denne godkendelse varetages af den anbringende kommune i Herning Kommune af familieplejekonsulenterne. Hvis I har spørgsmål til en konkret godkendelse kan I rette henvendelse til Herning Kommunes familieplejekonsulenter. Kontrakt Når I modtager et plejebarn fra Herning Kommune, så indgås der et kontraktforhold mellem jer som plejefamilie og Herning Kommune. Det er familie-/handicaprådgiveren ved Herning Kommune, der udarbejder familieplejekontrakten og de aftaler, der indgås mellem Herning Kommune og jer som plejefamilie, vil fremgå heraf. Familieplejekontrakten er jeres ansættelsesdokument. Det er derfor vigtigt, at den er udfyldt helt i overensstemmelse med de indgående aftaler mellem Herning kommune og jer. Kontrakten kan blandt andet indeholde Aftaler om vederlag Aftaler om vederlagsnedsættelse, f.eks. i forbindelse med skolestart, efterskoleophold Aftaler om økonomiske tilskud, f.eks. evt. indskrivningsbeløb Aftaler om afvikling af ferie Aftaler om aflastning Aftaler om kørsel med barnet 5

6 Aftaler om hvem, der tager over, hvis vederlagsmodtageren bliver syg. Lønforhold Honoreringen af jeres opgave som plejefamilie sker ud fra opgavens karakter og udbetales som vederlag. Vederlagsfastsættelsen sker ud fra en vurderingen af barnets støttebehov og de krav, som Herning Kommune stiller til plejefamilien og fastsættes i henhold til KL s vejledning om vederlagsfastsættelse, jf. bilag 1. Den af jer, som har kontrakten, er vederlagsmodtager. I de fleste tilfælde er det den af jer, der har mest med barnet eller den unge at gøre. I betaler skat af vederlagene, da der er en A-indkomst for vederlagsmodtageren. Vederlagene er ikke pensionsberettiget. Økonomi i øvrigt. Omkostningsdel Der ydes en omkostningsdel til dækning af udgifter ved barnets ophold; kost, logi, transport og almindelige daglige fornødenheder. Dette beløb er skattefrit. Hvad er indeholdt i omkostningsdelen Omkostningsdelen dækker den helt almindelige løbende forsørgelse af plejebarnet og almindelige daglige fornødenheder. Eksempler på, hvad der er indeholdt i omkostningsdelen: Kost Logi værelse, seng, stol, bord, sengetøj, el, vand og varme Telefoni Internetforbindelse Tøjvask Hygiejne Frisør Fødselsdagsgaver til kammerater og familiemedlemmer Fødselsdagsgaver/julegaver til barnet Reparation af cykel Skoleremedier Lejrture Fritidsaktiviteter Buskort Udgifter til almindelig barnepige Biograftur, entreer m.v. Almindelig daglig kørsel og transport Familie- og ansvarsforsikring 6

7 Øvrige udgifter Der er udarbejdet nedenstående liste, som er retningsgivende i forhold til, hvilke udgifter Herning Kommune kan dække samt i hvilket omfang. Der gøres opmærksomt på, at listen ikke er udtømmende. Plejefamilien skal søge rådgiver om eventuel dækning af ekstra udgifter, der ligger uden for omkostningsdelen, inden den afholdes. Eksempler på øvrige udgifter: Autostol Autostol 0-9 mdr.: 1100 kr. Op til 18 kg: 1500 kr. Op til 30 kg: 800 kr. Stole skal være godkendt. Barnepige, pasning Er som udgangspunkt indeholdt i omkostningsdelen. Hvis rådgiveren i børne- og familierådgivningen vurderer, at der med udgangspunkt i barnets særlige behov er brug for kvalificeret barnepige, kan dette bevilges. Det samme gælder, hvor rådgiveren vurderer, at familiens aflastningsbehov bedst tilgodeses ved barnepige. Befordringsgodtgørelse Der ydes befordringsgodtgørelse efter statens lave takst for aftalt kørsel med barnet til og fra samvær og til og fra besluttede behandlingsforløb, specialskole eller anden skole uden for det almindelige skoledistrikt. Der ydes kun godtgørelse for den ekstra kørsel. Der ydes også befordringsgodtgørelse til møder i forvaltningen og kurser, der er et led i den konkrete familieplejeopgave. Kørsel herudover, som skal dækkes, skal være aftalt med rådgiver. Behandling ved læge, fysioterapeut m.v. Briller og kontaktlinser Behandling skal være dokumenteret af sundhedsfagligt personale og godkendt af rådgiver. Kontaktlinser og brilleglas, almindeligvis med refleksfri behandling, ydes efter regning. Tilskud til stel med maksimalt 2000 kr. og udskiftning, når dette skønnes absolut nødvendigt. 7

8 Computer og Ipad Cykel Dåb Som udgangspunkt bevilges der kun en computer og Ipad, hvis en skole eller et anerkendt uddannelsessted forlanger en computer, inden barnet har været anbragt i samme plejefamilie i 2 år. Der kan ydes tilskud op til 3000 kr. Hvis barnet har været anbragt i over 2 år i samme plejefamilie og der er behov for computer/ipad, så afholdes udgiften som udgangspunkt af omkostningsdelen. Ved indflytning kan der bevilges en cykel max kr. inkl. Cykelhjelm, som det forudsættes, at barnet anvender. Der kan som udgangspunkt ikke bevilges tilskud oftere end hvert 2. år med max. 1500,- pr. gang Der kan søges om udgifter til dåb/navngivningsfest, hvis plejefamilien skal afholde dåben, dog max. 200,- pr. kuvert og max. 20 kuverter. Evt. lokaleleje afholdes som udgangspunkt af kuvertprisen. Rådgiver søger om bidrag fra bidragsforpligtede forælder hos Statsforvaltningen. Fritidsaktiviteter Gaver Indskrivningsudstyr Fritidsaktiviteter, og udgifter forbundet hermed, betragtes som almindelig løbende forsørgelse og skal dækkes af omkostningsbeløbet. Hvis der er tale om særlige handicaptilbud, kan merudgiften til fritidstilbuddet evt. bevilges. Vi kan evt. bevilge 2. fritidsinteresse Der kan ydes tilskud til gaver til plejebarnet ved fødselsdag og jul efter ansøgning og efter KLs vejledende satser, hvis barnets forældre ikke køber gave til barnet. Der kan bevilges indskrivningsudstyr efter konkret ansøgning og vurdering, dog max. KL s vejledende satser. Plejefamilien stiller basale møbler (seng, bord, klædeskab, stol, lamper). Plejefamilien laver en liste over de anslåede udgifter i forbindelse med en konkret ansøgning. 8

9 Konfirmation/Nonfirmation Der kan bevilges til tøj, efter aktuel takst i KL s taksttabel. Der kan bevilges udgifter til konfirmationsfest. Udgangspunktet er, at plejebarnets konfirmation afholdes efter samme retningslinjer som plejefamiliens egne børns konfirmation, dog max. 200,- pr. kuvert og max. 30 kuverter. Evt. lokaleleje afholdes som udgangspunkt af kuvertprisen. Bestemmelsen gælder for konfirmation og tilsvarende arrangementer i andre trossamfund, og for nonfirmation. Rådgiver søger i den forbindelse bidrag fra bidragsforpligtede forælder hos Statsforvaltningen. Medicin Udgiften dækkes til lægeordineret medicin som følge af kronisk/langvarig sygdom eller et længerevarende behandlingsforløb. Udgift til P-piller, P-stav og lignende prævention dækkes. Studietur Der kan i særlige tilfælde efter ansøgning ydes tilskud til rejser, studieture og lign., som arrangeres af barnets/den unges uddannelsessted eller dagtilbud. Der ydes ikke tilskud til kost og lommepenge. Udskrivningsudstyr Der kan bevilges udskrivningsudstyr til barnet efter konkret ansøgning og vurdering, dog maks. KL s satser. Ved ansøgning laver plejefamilien en liste over de anslåede udgifter. Ydelser til et barn i familiepleje Lommepenge ydes til børn fra de er 3 år. Beklædningsbeløb ydes til alle plejebørn. Ovenstående ydes efter KL s vejledende satser. 9

10 Vedrørende udbetaling af vederlag og omkostningsdel Administration og udbetaling af vederlag sker fra Herning Kommunes lønkontor efter, at familieplejekontrakten er indgået. Omkostningsdelen udbetales af Børne- og familierådgivningen. Spørgsmål vedr. udbetaling af vederlag, feriepenge etc. skal ske til Børne- og Familierådgivningen. Ferie Den af jer, der modtager vederlag, er omfattet af ferieloven og har krav på ferie med feriegodtgørelse eller ferie med løn og ferietillæg. Feriegodtgørelsen beregnes kun af vederlaget. Ferieafholdelse I kan vælge at holde ferie med eller uden plejebarnet. Senest i april måned vil I få tilsendt et skema (se bilag 2) fra Herning Kommune, hvorpå I skal angive jeres ferieønsker. I vil blive varslet om afholdelse af 5 ferieuge. Varslet gives i henhold til Ferielovens 15 stk. 2. Afholdelse af ferie med barnet Udgangspunktet er, at plejebarnet er en integreret del af jeres familie - også i ferien. Herning Kommune har valgt at yde en ekstra omkostningsdel i de uger, hvor I holder ferie med plejebarnet, som kompensation for de ekstra udgifter, der måtte være i forbindelse med, at I har plejebarnet med på ture o.l. i ferien. Der bevilges som udgangspunkt ikke dækning af yderligere udgifter vedr. ferieperioden. Såfremt I skal på ferie i udlandet med plejebarnet, så skal I være opmærksom på at orientere Børneog Familierådgivningen herom, da plejebarnets ferie i udlandet som udgangspunkt kræver forældrenes samtykke. Det er Børne- og Familierådgivningens opgave at indhente dette samtykke. Hvis forældrene ikke vil give samtykke hertil, kan Børne- og Familierådgivningen efter en konkret vurdering træffe afgørelse om, at jeres plejebarn må rejse med jer på ferie i udlandet. Når forældrene har givet samtykke til eller Børne- og Familierådgivningen har truffet afgørelse om, at plejebarnet må rejse med jer på ferie i udlandet, så udsteder Børne- og Familierådgivningen et rejsedokument, som er jeres bevis på, at I må rejse til udlandet med plejebarnet. Afholdelse af ferie uden barnet Hvis I holder ferie uden plejebarnet, er I ikke berettiget til vederlag under ferien, hvis I ikke har optjent ret til ferie ved Herning Kommune. Du bedes derfor give besked til Børne- og Familierådgivningen, hvis dette er tilfældet. Herning Kommune har besluttet, at der ikke skal ske fradrag i omkostningsdelen, når jeres plejebarn er på samvær eller ferie uanset, at I i denne periode ikke afholder udgiften til barnets kost. Sygdom Det aftales med rådgiver, hvem der i tilfælde af sygdom kan passe barnet. Oftest vil det være den af jer plejeforældre, der ikke har indgået kontrakten, der vikarierer under den ansattes sygdom. Handleplan og aftaler Der udarbejdes en handleplan i forbindelse med anbringelsen. Handleplanen omfatter altid: 10

11 Formålet med anbringelsen. De mål, som der skal arbejdes med under anbringelsen. Anbringelsens forventede varighed Barnets samvær med forældrene. Samarbejde med andre end forældrene om barnet. Der er krav om opfølgning af handleplanen for barnet /den unge senest 3 måneder efter anbringelsen og herefter minimum hvert halve år. Herning Kommune forventer, at I som plejefamilien inden hver opfølgning udarbejder en kort beskrivelse af barnet /den unge gerne med eksempler og de mål og delmål, der arbejdes med ud fra handleplanen samt eventuelle udviklingspunker for barnet /den unge. Tag altid udgangspunkt i de fokusområder der er i handleplanen. Tavshedspligt I er som plejefamilie omfattet af straffelovens regler om tavshedspligt (Straffelovens 152 og 152 C-F). Det betyder, at man ikke uberettiget må videregive fortrolige oplysninger, som man har fået kendskab til gennem sit arbejde som plejefamilie. Dette gælder også efter, at plejeforholdet er stoppet. Tavshedspligten drejer sig om fortrolige oplysninger. Det kan f.eks. være oplysninger om væsentlige sociale problemer, misbrugsproblemer, seksuelle og strafbare forhold samt oplysninger om religion og politiske tilhørsforhold. Sådanne fortrolige oplysninger må ikke uberettiget videregives. I praksis vil det sige, at I hverken må fortælle eller drøfte sådanne informationer om plejebarnet/plejebarnets familie med naboer, venner eller familie. Såfremt plejebarnets forældre har givet sit samtykke til, at relevante oplysningerne videregives, er der ikke tale om brud på tavshedspligten. Det er heller ikke et brud på tavshedspligten, hvis I videregiver fortrolige oplysninger til en samarbejdspartner inden for Herning Kommunes enhedsforvaltning. Det er dog en forudsætning, at der er tale om oplysninger, der er nødvendige for samarbejdspartneren. Er der tale om samarbejdspartnere uden for den kommunale enhedsforvaltning i Herning Kommune, må I ikke videregive fortrolige oplysninger, men skal henvise til samarbejdspartneren til at kontakte rådgiveren. I skal i den forbindelse være særlig opmærksom på, at den enkelte folkeskole ikke er en del af den kommunale enhedsforvaltning. Hvis I er i tvivl om, I må videregive konkrete oplysninger, så kan I rette henvendelse til jeres familieplejekonsulent eller til rådgiveren. 11

12 Underretningspligt I er som plejefamilie underlagt den skærpede underretningspligt jf. Lov om Social Service 153. Det betyder, at hvis I i forbindelse med jeres arbejde som plejefamilie får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte, så er I forpligtet til at underrette kommunen. Det kan være i det tilfælde, hvor I fra biologisk familie bliver bekendt med oplysninger vedrørende barnet, som giver anledning til bekymring for barnet og hvor der er grund til at antage, at de sociale myndigheder skal sætte ind med støtte/yderligere støtte. Magtanvendelse I plejefamilier er magtanvendelse ikke tilladt. Det er efter straffeloven forbudt at anvende magt over for plejebarnet, det være sig f.eks. i form af nedværdigende behandling, vold, fastholdelse eller isolation, medmindre der er tale om selvforsvar (nødværge). Hvis du, f.eks. i en konfliktsituation, har anvendt magt over for plejebarnet, skal du straks orientere din familieplejekonsulent. Tilsyn i forhold til godkendelsen Generelt godkendte plejefamilier Hvis I er godkendt som generelt egnede er det Socialtilsyn i jeres bopælsregion, der fører et driftsorienterede tilsyn for at sikre, at I som plejefamilie fortsat opfylder de faglige, økonomiske og organisatoriske betingelser for fortsat godkendelse. Konkret godkendte plejefamilier Hvis I er godkendt som konkret egnede til et eller flere bestemte børn/unge, jf. SEL 66 a, stk. 1, nr. 2, så har Herning Kommune besluttet, at en familieplejekonsulent en gang årligt fører et driftsorienteret tilsyn for at sikre, at I fortsat kan tilbyde de rammer og kvalifikationer, der skal til for at tilgodese jeres plejebarns behov. Tilsynet med jeres rammer og kvalifikationer er tæt forbundet med jeres relation til plejebarnet, og der vil i den forbindelse være et tæt samarbejde mellem familieplejekonsulentens driftsorienteret tilsyn og rådgiverens tilsyn med barnet, kaldet det personrettede tilsyn. Efteruddannelse og supervision Herning Kommune tilbyder efteruddannelse svarende til mindst to hele kursusdage årligt og I er som plejefamilie forpligtet til at deltage heri. Efteruddannelsen tilrettelægges i samarbejde med familieplejekonsulenten og retter sig mod læring i forhold til den opgave, I som plejefamilie løser. Efteruddannelse kan udbydes gennem VIA University College eller lign. - eller de kan være internt tilrettelagt i Herning kommune. Hvis I ønsker uddannelse, som ikke er godkendt af familieplejekonsulenten eller rådgiveren, så afholder I selv udgiften til uddannelsen. 12

13 Herning kommune tilbyder derudover supervision i overensstemmelse med plejeopgavens omfang og I er som plejefamilie forpligtet til at deltage heri. Supervisionen varetages af familieplejekonsulenterne. KEEP Herning Kommune deltager i et projekt KEEP i perioden fra 1. januar 2015 til 31. december KEEP (Keeping Fosterparents and Kinship parents Trained and Supported ) er et vidensbaseret kursusprogram for plejefamilier med det sigte at forebygge og håndtere problemadfærd hos plejebørn. Herning Kommune ønsker i de kommende år at tilbyde KEEP til alle plejefamilier, som har plejebørn fra Herning kommune i alderen 4-12 år og har en forventning om, at plejefamilierne tager imod kursustilbuddet. Forsikringsforhold I skal som plejefamilien sikre jer, at plejebarnet under opholdet er dækket af jeres forsikring, herunder også befordring i plejefamilien bil. I bør derfor inden anbringelsen rådføre jer med jeres forsikringsselskab for afklaring af, hvordan plejebarnet er dækket af jeres indbo- og ansvarsforsikring samt bilforsikring og om, der er andre forsikringer, der bør tegnes i forbindelse med at få et plejebarn i hjemmet. Minimumskrav til jeres forsikringsdækning: Med henblik på, at de grundlæggende ansvarsproblematikker skal være dækket ind, stiller Herning Kommune krav om følgende: 1. Familieforsikring, som også dækker jeres ansvar over for plejebarnet, herunder forsikring af plejebarnet som passager i jeres bil. 2. Ansvarsforsikring, som dækker person- og tingskader, forvoldt af plejebarnet over for tredjemand/tredjemands ejendom. Jeres eventuelle ekstraudgift til forsikringsdækning er indeholdt i omkostningsdelen, som I modtager. Hvis plejefamilien kommer til skade Hvis den af jer, der aflønnes, kommer til skade eller får en erhvervssygdom som følge af arbejdet i plejefamilien, er pågældende sikret erstatning efter Lov om Forsikring mod følgerne af arbejdsskade. Arbejdsskadeforsikringen er tegnet af Herning Kommune. Hvis plejebarnet kommer til skade Hvis plejebarnet kommer ud for et ulykkestilfælde (eks. tandskade), vil han / hun kunne få erstatning fra privattegnet ulykkesforsikring. Et plejebarn vil typisk ikke selv have en privat tegnet ulykkesforsikring. Hvis I ønsker at tegne en ulykkesforsikring på plejebarnet, så skal udgiften afholdes via omkostningsdelen. 13

14 Herning Kommune ansvarsforsikring Herning Kommune har en ansvarsforsikring, der i specielle tilfælde dækker den skade, der sker på plejefamiliens ting, hvis den plejebarnet er ansvarlig. Der vil dog aldrig være dækning for skade på ting, som den plejebarnet har til sin rådighed eller skader, som den plejeanbragte forvolder med vilje. Herning kommune afklarer i samråd med forsikringsselskabet i det enkelte tilfælde, hvorvidt det er muligt at dække skaderne over forsikringen. Procedure i tilfælde af skade I tilfælde af skade skal I snarest muligt og senest 3 dage efter, at skaden er sket, sendes en skriftlig beskrivelse af skadesforløbet til plejebarnets rådgiver i Børne- og Familierådgivningen. Beskrivelse skal så vidt muligt indeholde følgende; Forløbet forud for skaden Udgiften (evt. skønnet) til reetablering Oplysninger om I har anmeldt skaden til eget forsikringsselskab og i givet fald kopi af forsikringsselskabets tilbagemelding og beslutning. Hjemgivelse eller ophør af foranstaltningen: Sagsbehandleren har jf. lovgivningen pligt udarbejde en handleplan i forbindelse med en hjemgivelse. I tilfælde, hvor forældremyndighedsindehaveren anmoder om at få hjemgivet et barn eller en ung, der er anbragt med samtykke, skal rådgiveren tage stilling til spørgsmålet om hjemgivelse, senest 7 dage fra anmodningen fremsættes. Det samme gælder, såfremt en ung over 15 år, der er anbragt med samtykke anmoder om at blive hjemgivet. Hvis barnet/den unge umiddelbart kan hjemgives, så skal rådgiveren som udgangspunkt fastsætte en hjemgivelsesperiode for at sikre en god overgang til hjemmet. Hjemgivelsesperioden kan vare op til 6 måneder. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det er ikke altid muligt at nægte en hjemgivelse, selvom både plejefamilien og den anbringende myndighed vurderer, at den biologiske familie fortsat har store problemer. Plejefamilien skal give sagsbehandler og familieplejekonsulent besked, hvis barnet / den unge forlader plejefamilien i utide. Det samme gør sig gældende, hvis barnet / den unge efter et weekendophold hos forældrene ikke kommer tilbage eller stikker af. Høringsret for plejefamilier Inden Børne- og Familierådgivningen træffer afgørelse om ændring af samværsaftaler, hjemgivelse og ændret anbringelsessted, skal I som plejefamilie høres. I får ikke partstatus, men jeres udtalelse skal inddrages i beslutningsgrundlaget og tillægges passende vægt. I har ikke pligt til at udtale jer. Der er ikke formkrav til høringen af jer. Høringen kan ske skriftligt, via et møde eller via en telefonsamtale. Rådgiveren er dog forpligtet til at journalføre jeres oplysninger. Jeres udsagn vil således indgå som en akt i plejebarnets sag. 14

15 Ophør af plejeforholdet Der er et gensidig opsigelsesvarsel på en måned med udgangen af en måned. De første 3 måneder betragtes som prøvetid med et gensidigt opsigelsesvarsel på 14 dage. Udgangspunktet er, såfremt I afbryder plejeforholdet, så afbrydes betalingen uden varsel. Hvis Herning Kommune derimod afbryder kontakten vil dette ske ved opsigelse. Opsigelsen skal være skriftlig og begrundet efter 3 måneder. Ved grov eller gentagende misligholdelse kan kontrakten ophæves uden varsel og vederlaget ophører straks. Ret til udbetaling af omkostningsandel ophører fra det tidspunkt, barnet faktisk ikke har ophold hos jer længere. I har ikke krav på en udtalelse fra Herning Kommune, men I kan anmode om en bekræftelse på ansættelsen. Øvrige forhold Politianmeldelse I skal i forbindelse med jeres virke som plejefamilie ikke foretage politianmeldelser. Evt. politianmeldelser sker via Børne- og Familierådgivningen, typisk på baggrund af forudgående underretning fra jer. Folkeregister: Plejebørn skal tilmeldes jeres folkeregisteradresse. Det er Børne- og Familierådgivningen, der er ansvarlig for dette. Når et plejebarn bliver tilmeldt hos jer, vil I automatisk modtage nyt sygesikringskort. Sociale medier (facebook, mv.) og internet Som plejeforældre for Herning Kommune er det ikke tilladt at offentliggøre billeder af plejebørn uden et skriftligt samtykke fra begge forældremyndighedsindehavere. Bilag Bilag 1 - Vederlagsfastsættelse 15

16 16

17 Bilag 2 Skema til indberetning af ferieønsker Februar 20 Undertegnede holder ferie i følgende uger med/uden barnets tilstedeværelse i ferieåret 1. maj til 30. april (skriv årstal) Uge År Med barn Uden barn Uge År Med barn Uden barn Uge År Med barn Uden barn Uge År Med barn Uden barn Uge År Med barn Uden barn Navn: Adresse: CPR-nr.: Ansættelsesdato: Plejebarnets navn og CPR-nr.: Sagsbehandler: Eventuelle supplerende bemærkninger: BEMÆRK: Hvis der ikke udfyldes med årstal både ved ferieåret og ved afholdelsesugerne, kan Lønservice IKKE udbetale ferietilskud. Skemaet SKAL være returneret inden 1. maj, forud for ferieårets afholdelse. 17

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG Januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSFORDELING MELLEM FAMILIEPLEJEKONSULENT OG SAGSBEHANDLER... 1 Familieplejekonsulentens opgaver...

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier Håndbog til afl astnings- og plejefamilier Randers Kommune september 2003 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Randers Kommune eller som ønsker at

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen.

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen. Bliv plejefamilie. Familiepleje tilbydes til børn og unge med et særligt støttebehov, hvor det skønnes, at anbringelse uden for eget hjem er nødvendig. Barnet eller den unge flytter ind hos plejefamilien,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

9HSSHRF*egfbfg+ Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledning nr. 3 til serviceloven

9HSSHRF*egfbfg+ Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledning nr. 3 til serviceloven Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialministeriet. Holmens Kanal 22. 1060 København K Pris: 225,- kr. (inkl. moms) i boghandelen eller ved henvendelse til: Nordisk Bog Center,

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Social- og Sundhedsforvaltningen Politisk Juridisk sekretariat 21. januar 2010 Birgitte Krohn Madsen Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Huntingtons chorea social vejledning Socialrådgiver Bodil Davidsen Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 1 Forord I 1993 udgav Landsforeningen mod Huntingtons Chorea en pjece social vejledning. Imidlertid

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center Håndbog Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 Socialafdelingen Socialfagligt Center 7. udgave maj 2014 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit 1.0 Indledning 4 1.1 Kort fortalt om reglerne i Svendborg

Læs mere

Del 2. Ydelseskatalog

Del 2. Ydelseskatalog Del 2 Ydelseskatalog Indholdsfortegnelse YDELSESKATALOG...3 2.1 TILVEJEBRINGELSE AF MULIGE ANBRINGELSESSTEDER...4 2.2 VISITATION...6 2.3 MATCHNING...8 2.4 IVÆRKSÆTTELSE...10 2.5 TILSYN...12 2.6 HJEMGIVELSE/OPHØR

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus 1 96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus Denne håndbog er til dig, der har valgt selv at være arbejdsgiver i din BPA-ordning /hjælperordning. Håndbogen er

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

BPA-ordninger i Holbæk Kommune

BPA-ordninger i Holbæk Kommune BPA-ordninger i Holbæk Kommune - 2 - Forord Den 1. januar 2009 ændredes reglerne i Lov om Social Service 95 og 96 for de tidligere handicaphjælperordninger og grundlaget for bevilling og drift af disse

Læs mere