INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Vesthimmerlands Kmmune Røde Krs Hjemmet Uanmeldt tilsyn Nvember

2 Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 Indhldsfrtegnelse 1 Frmål Metde Tilsynsresultat Anbefalinger Datagrundlag Dkumentatin, bservatin g interview med brgere g medarbejdere Observatiner på fællesarealer Fremgangsmåde

3 Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember Frmål Frmålet med de uanmeldte tilsyn er: At afdække m hjælpen udføres i verensstemmelse med lvgivning, kvalitetsstandarder g Afdeling fr Pleje- g Senirservice s retningslinjer. At tilse kvaliteten i tilrettelæggelse g udførelse af pleje g msrg på udvalgte mråder. Tilsynene skal således bidrage til at sikre: At de kmmunale pgaver løses i verensstemmelse med de afgørelser, sm Vesthimmerlands Kmmune har truffet mkring faglige standarder. At der gennemføres kntrl g læring med udgangspunkt i Afdeling fr Plejeg Senirservice s pririterede kvalitetsmråder. 2 Metde De uanmeldte tilsyn tager udgangspunkt i en helhedsvurdering af enheden ved hjælp af følgende målemetder: Kntrl af plejecentrets faglige dkumentatin. Observatin i udvalgte brgeres bliger. Interview med brgere, evt. pårørende g medarbejdere. Drøftelse med ledelsen. Observatiner på fællesarealerne. Fkusgruppeinterview med medarbejdere g ledelse mkring de administrative retningslinjer. Bedømmelsen Tilsynet arbejder med 40 sundheds- g msrgsfaglige målepunkter, sm alle besvares med enten ja eller nej. Fr hvert målepunkt er der mulighed fr bemærkninger. De 40 målepunkter vedrører Dkumentatin, bservatin g interview med bebere g medarbejdere. Disse målepunkter besvares alle fr hver enkelt brger, sm indgår i tilsynet. Tilsynsresultatet er baseret på tilsynsførernes faglige vurdering. Observatiner på fællesarealer gennemføres med udgangspunkt i fem målepunkter sm kan besvares med enten ja eller nej, g indehlder bemærkninger. De administrative retningslinjer gennemføres sm fkusgruppeinterview hvr der er fem målepunkter, sm besvares med en kvalitativ redegørelse. 2

4 Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember Tilsynsresultat BDO har på vegne af Vesthimmerlands Kmmune fretaget et uanmeldt tilsyn på Røde Krs Hjemmet d. 2. nvember 2011 fra kl Tilsynet er fretaget af junirknsulent, cand. scient. pl. Laura Nørskv Juul g chefknsulent, sygeplejerske Kate Maring. BDO er kmmet frem til følgende vurdering på baggrund af analysen af det datamateriale, sm er indsamlet gennem interviews g bservatiner. I Vesthimmerlands Kmmune er der ikke udarbejdet Kvalitetsstandard på pleje g msrg på plejecentrene, hvrfr tilsynets vurderinger er udarbejdet på baggrund af de kmmunale retningslinjer, sm er udarbejdet af Afdelingen fr Pleje- g Senirservice. Røde Krs Hjemmet er gdkendt ved det uanmeldte tilsyn. Samlet vurdering Gdkendt Dette betyder, at den leverede hjælp g det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til at leve p til såvel lvgivningens krav, kmmunens kvalitetsstandarder, øvrige interne vedtagelser g værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Frhldene på plejecentret vurderes samlet set at være gde g tilfredsstillende. Gdkendt med mangler på enkelte mråder Dette betyder, at den leverede hjælp g/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har få mangler eller fejl vurderet ud fra kmmunens kvalitetsstandarder, øvrige interne vedtagelser g værdier g/eller almene sundhedsfaglige standarder. Løsningen på det påpegede frhld kntrlleres ved det efterfølgende uanmeldte tilsynsbesøg. Alvrlige fejl g mangler Dette betyder, at den leverede hjælp g/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har alvrlige fejl g/eller mangler vurderet ud fra lvgivningens krav, kmmunens kvalitetsstandarder, øvrige interne vedtagelser g værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Fejl udløser et pfølgende uanmeldt tilsyn. Løsningen på de påpegede frhld kntrlleres ved et pfølgende uanmeldt tilsyn. Gdkendt Afgørelsen Gdkendt kendetegnes ved det meget tilfredsstillende tilsynsresultat, hvr tilsynet har knstateret: Rigtig gde frhld på Røde Krs Hjemmet vedrørende det skriftlige grundlag g den leverede hjælp med mange styrker g særlig fkus på: Der er en særdeles gd g deltaljeret dkumentatin, hvr der er særligt fkus på den praktive indsats hs den enkelte beber i frbindelse med sundhedsfremme g frebyggelse. Der er udarbejdet relevante døgn- g ugeplaner, helhedsbeskrivelser g handleplaner. Beberne plever at mdtage den pleje g msrg de har behv fr. 3

5 Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 Beberne har en tryg hverdag på Røde Krs Hjemmet. Der frefindes relevante prcedurer g instrukser. ne er engagerede g fagligt velfunderet. ne er bevidste m eget ansvars- g kmpetencemråde. Der er gde muligheder fr efteruddannelse. Det er tilsynets vurdering, at der er en psitiv dialg mellem Frstander g medarbejdere. Der er tillid g respekt fra begge parter. De få mangler, der er knstateret på Røde Krs Hjemmet vedrører følgende mråder: Generelle faglighed hs en medarbejder, sundhedsfaglig dkumentatin ift. medicinhåndtering. Manglerne findes hs en eller få bebere Manglerne er frdelt ver følgende målepunkter: Mål 2 Der freligger en samlet plan fr indhld g metde i pleje- g msrgsindsatsen Der er manglende beskrivelse af faglige metder. En medarbejder mangler baggrundsviden m beberen i frhld til den faglige indsats. Mål 3 Der er redegjrt fr sundhedsfremme g frebyggende indsats En medarbejder mangler faglig indsigt. Mål 4 Der freligger en samlet plan fr aktivitet g træning (ADL g vedligehldelse) En medarbejder kan ikke redegøre fr den faglige indsats. Mål 5 Der freligger en samlet plan fr psykisk pleje g msrg En beber har plevet mdsatrettede infrmatiner i frhld til kntakt med egen læge Mål 7 Beberen har en gd g tilfredsstillende hverdag Der er manglende beskrivelse af livshistrie, vaner g ønsker. Mål 8 Beberen mdtager hjælp til medicindsering iht. Sundhedslven g lv m Scial Service sygeplejerske g/eller assistentpgave Et medicinkrt mangler præcise angivelser af tidpunkt fr medicingivning. Mål 9 Beberen mdtager hjælp til medicinadministratin iht. Servicelven eller Sundhedslven sygeplejerske g/eller assistentpgave Der mangler skriftlig begrundelse fr hjælpen til medicinadministratin 4

6 Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 Beberen kan ikke frtælle m eget behv fr hjælp til medicinadministratin. Mål 10 Beberen mdtager hjælp til medicinindtagelse Der er manglende begrundelse fr beberens behv fr medicinindtagelse. De få mangler, der er, vil relativ nemt kunne afhjælpes ved følgende indsats: At Røde Krs Hjemmet sikrer, at de faglige metder der anvendes i pleje- g msrgsindsatsen skriftliggøres i dkumentatinen. At Røde Krs Hjemmet sikrer, at medarbejdernes faglige viden pdateres i frhld til den enkelte beber. At Røde Krs Hjemmet sikrer, at der freligger klare retningslinjer/prcedurer i frhld til hvrnår egen læge skal kntaktes. At Røde Krs Hjemmet sikrer, at beberens livshistrie, vaner g ønsker dkumenteres i jurnalen. At Røde Krs Hjemmet sikrer, at begrundelser fr beberens behv fr hjælp til medicindsering, -administratin g indtagelse skriftliggøres i jurnalen. At Røde Krs Hjemmet sikrer, at den præcise tidsangivelse fr medicingivning fremgår af jurnalen. At Røde Krs Hjemmet sikrer, at beberne er infrmeret m aftaler vedr. medicinhåndtering. 4 Anbefalinger Tilsynet lægger vægt på udvikling g læring i frbindelse med det lvpligtige uanmeldte tilsyn. På baggrund af afdækningen af venstående tilsynsresultat freslår tilsynet følgende: At Røde Krs Hjemmet frtsætter den gde udvikling. At Røde Krs Hjemmet etablerer læringssituatiner i persnalegruppen, hvr den enkelte bebers dkumentatin gennemgås grundigt med henblik på at pnå et dybere kendskab til beberens livhistrie, vaner g ønsker, pleje g msrg, samt sikrer en faglig refleksin hs den enkelte medarbejder. At Røde Krs Hjemmet udarbejder skriftlige prcedurer fr hvrnår beberens egen læge skal kntaktes i frbindelse med sygdm, således at man fremadrettet undgår, at beberen får mdsatrettede infrmatiner. At Røde Krs Hjemmet underviser g vejleder medarbejderne i udarbejdelse af begrundelser fr beberens behv fr hjælp til medicinhåndtering, herunder gså i vigtigheden af, at disse begrundelser dkumenteres. At Røde Krs Hjemmet fremadrettet indarbejder en systematik i prceduremapperne, således at det er nemt at finde relevante prcedurer. 5

7 Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember Datagrundlag BDO har på vegne af Vesthimmerlands Kmmune gennemført et uanmeldt tilsyn på Røde Krs Hjemmet ved frstander Birgitte Andersen g suschef Trine Klitgaard. Ved tilsynet er der fretaget bservatiner på fællesarealer, gennemgang af administrative retningslinjer, gennemgang af sundhedsfaglig dkumentatin, bservatiner hs beberne samt gennemført samtaler med tre medarbejdere (en scial- g sundhedshjælper, en sygehjælper g en scial- g sundhedsassistent) mkring de administrative retningslinjer, samt fire medarbejder, sm havde følgende faglige baggrund: T scial- g sundhedsassistenter g t scial- g sundhedshjælpere. Desuden har tilsynet talt med fire bebere. 5.1 Dkumentatin, bservatin g interview med brgere g medarbejdere Der er udvalgt 10 repræsentative mål fra Sundhedslven g Servicelven: Det skriftlige grundlag, mål 1 Sammenhæng mellem visitatin g leveret pleje, msrg, aktivitet g træning, g psykisk pleje g msrg mål 2-5 Sammenhæng mellem visitatin g leveret praktisk hjælp mål 6 Hverdagen på plejehjem, mål 7 Medicinhåndtering i henhld til gældende lvgivning, mål 8-10 Der er i alt defineret 40 sundheds- g msrgsfaglige målepunkter. Observatiner på fællesarealer gennemføres med udgangspunkt i fem målepunkter sm kan besvares med enten ja eller nej, g indehlder bemærkninger. De administrative retningslinjer gennemføres sm fkusgruppeinterview hvr der er fem målepunkter, sm besvares med en kvalitativ redegørelse. På de følgende sider præsenteres resultaterne af dataindsamlingen i relatin til hvert målepunkt samt generelle bemærkninger til hvert mål. 6

8 Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 Det skriftlige grundlag i henhld til vejledning nr. 2 til Servicelven Mål 1: Der freligger en skriftlig afgørelse med den bevilgede hjælp sm beber g medarbejder kender Dkumentatin Observatin Beber Der er udarbejdet helhedsbeskrivelser på alle bebere. Der er en gd detaljeringsgrad i jurnalerne, g en jurnal er nylig revurderet. Det er tilsynets vurdering, at der er en gd sammenhæng mellem den beskrevne hjælp g beberens tilstand. T bebere redegør fr hvilken hjælp de mdtager. En beber udtaler, at man kan få det man har brug fr, mens en beber ikke kan svare på hvad hun får hjælp til. Alle medarbejderne kan redegøre fr hjælpen til den enkelte beber. Persnlig pleje Sammenhæng mellem afgørelse g leveret pleje g msrg i henhld til Servicelvens 83 Mål 2: Dkumentatin Observatin Beber Der freligger en samlet plan fr indhld g metde i pleje- g msrgsindsatsen Der er udarbejdet døgn- g ugeplaner i alle jurnaler. Døgn- g ugeplanerne fremstår systematiske. En enkelt plan mangler beskrivelse af faglig metde. Der er gd sammenhæng mellem de beskrevne plejepgaver g beberen tilstand. Beberne plever at få tilbudt den hjælp, de har behv fr. En beber frtæller, at han strt set klarer sig selv. ne kan generelt redegøre fr den faglige indsats, en enkelt medarbejder mangler dg lidt baggrundsviden m beberen. Mål 3: Der er redegjrt fr sundhedsfremme g frebyggende indsats Dkumentatin Alle jurnaler indehlder en meget praktiv beskrivelse af sundhedsfremme g frebyggelse i relatin til den enkelte beber. En enkelt jurnal har ligeledes en status fr beberens tilstand i frbindelse med sundhedsfremme g frebyggelse. Observatin Det er tilsynets vurdering, at alle bserverbare risici i 7

9 Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 Beber frbindelse med sundhedsfremme g frebyggelse fremgår af jurnalerne. Alle beberne plever, at der tages hånd m deres helbred. En beber er meget aktiv g bevidst m sin egen indsats. ne redegør generelt fint fr de tiltag der tages i frbindelse med den enkelte bebers sundhedsfremme g frebyggelse. Dg er det tilsynets vurdering, at en enkelt medarbejder skal have større indsigt i den knkrete beber. Aktivitet g træning Sammenhæng mellem afgørelse g leveret pleje g msrg i henhld til Servicelvens 86 Mål 4: Der freligger en samlet plan fr aktivitet g træning (ADL g vedligehldelse) Dkumentatin I alle jurnaler er træning g aktivitet er beskrevet. Observatin Beber Det er tilsynets vurdering, at der er fin sammenhæng mellem de i jurnalen beskrevne aktiviteter g beberens tilstand. Alle beberne plever at mdtage den hjælp, de har brug fr. En beber er fysisk meget selvhjulpen. ne redegør fint fr træning g aktivitet i hverdagen. En medarbejder frtæller, hvrdan hun mtiverer beberen til deltagelse i ture. Det er tilsynets indtryk, at en enkelt medarbejder mangler lidt mere faglighed i sin redegørelse fr indsatsen. Psykisk pleje g msrg Sammenhæng mellem afgørelse g leveret pleje g msrg i henhld til Servicelvens 83 g 86 Mål 5: Der freligger en samlet plan fr psykisk pleje g msrg Dkumentatin Af alle jurnaler fremgår indsatsten fr psykisk pleje g msrg. Der er generelt en gd beskrivelse af plejen. Observatin Det er tilsynets vurdering, at jurnalen indehlder alle relevante g bserverbare risici. Beber Generelt føler beberne sig trygge på Røde Krs Hjemmet. T bebere giver udtryk fr at føle sig lidt utrygge fr tiden, da de begge er syge. Den ene beber har plevet meget mdsatrettede infrmatiner i frbindelse med kntakt til læge. En 8

10 Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 enkelt beber frtæller, at han plever tryghed idet hans hustru gså br på Røde Krs Hjemmet. ne kan redegøre fr den faglige indsats i frbindelse med den psykiske pleje g msrg til den enkelte beber Praktisk hjælp Sammenhæng mellem afgørelse g leveret pleje g msrg i henhld til Servicelvens 83 Mål 6: Beberen sikres hygiejnemæssig frsvarlig renhldelse af bligen g rekvisitter Dkumentatin I alle jurnaler fremgår planlægningen af rengøring. Observatin Beber Der er en gd rengøringsstandard i alle bliger, samt mkring hjælpemidler. Alle beberne giver udtryk fr at være tilfredse med rengøringen af deres blig. ne kan redegøre fr særlig indsats i frhld til hygiejniske risikfaktrer. Hverdagen på plejehjemmet: Mål 7: Dkumentatin Beberen har en gd g tilfredsstillende hverdag I t jurnaler fremgår beberens livshistrie, vaner g ønsker. I en jurnal mangler der en livshistrie, men vaner g ønsker er dkumenteret. I en jurnal mangler både beberens livshistrie, vaner g ønsker. Observatin Tilsynet vurderer, at bebernes vaner g ønsker er bserverbare. Beber Alle beberne giver udtryk fr at føle sig gdt tilpas på Røde Krs Hjemmet, men en enkelt beber er lidt ked af sin situatin. Alle medarbejderne kan frtæller m handlinger, der sikrer beberne en gd hverdag. Medicinhåndtering i henhld til gældende regler Mål 8: Beberen mdtager hjælp til medicindsering iht. Sundhedslven g lv m scial service sygeplejerske g/eller assistent pgave 9

11 Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 Dkumentatin Af jurnalerne fremgår det, at en beber selv dserer medicinen, g en anden beber ikke får medicin. I t jurnaler er der relevant dkumentatin i frhld til beberens medicin. Observatin I t jurnaler er der verensstemmelse mellem rdineret medicin, medicinkrtet g medicinen i dseringsæskerne. Det er dg tilsynets vurdering, at medicinkrtet i en enkelt jurnal kunne præciseres i frhld til angivelse af tidspunkt hvr medicinen gives. Beber De t bebere, sm får hjælp til medicindsering, er klar ver aftalen herm. ne kan redegøre fr krrekt medicinhåndtering på Røde Krs Hjemmet. Mål 9: Beberen mdtager hjælp til medicinadministratin iht. Sundhedslven eller Servicelven sygeplejerske g/eller assistent pgave Dkumentatin Tre bebere administrerer selv medicin. En jurnal mangler dkumentatin fr begrundelsen fr hjælp til medicinadministratin. Observatin Hs en beber pbevares medicinen i henhld til gældende retningslinjer. Beber Beberne kan ikke frtælle m eget behv fr hjælp til medicinadministratin. (1) (2) ne kan generelt redegøre fr relevante bservatiner i frbindelse med medicinindtagelse. ne er bevidste mkring eget ansvars- g kmpetencemråde i frbindelse med medicinhåndtering. Mål 10: Beberen mdtager hjælp til medicinindtagelse Dkumentatin Tre bebere står selv fr medicinindtagelsen. I en jurnal er beberens behv fr hjælp til medicinindtagelse ikke beskrevet. Observatin Det er tilsynets vurdering, at der generelt er gd sammenhæng mellem beberens behv fr hjælp til medicinindtagelse g begrundelsen herfr. Beber Beberen giver udtryk fr at være tryg i frbindelse med indtagelse af medicin. 10

12 Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 ne kan generelt redegøre fr risici i frbindelse med medicinindtagelse i relatin til den knkrete brger. Administrative retningslinjer Målepunkt Hvrdan matcher persnalets kmpetencer målgruppen? Frefindes instrukser fr ansvars-, kmpetence- g pgavefrdeling persnalegrupperne imellem? Hvrdan plæres nyt persnale, herunder afløsere g vikarer g ledelse Frstanderen blev ansat på Røde Krs Hjemmet d. 1. april Det er frstanders plevelse, at medarbejdernes kmpetencer svarer til målgruppens behv. Frstander plyser, at der netp er afhldt et assistentmøde, hvr der bl.a. drøftet hvilke pgaver en assistent har ansvaret fr. ne plyser, at de alle har været igennem en intrduktinssamtale med Frstander, g det har været rigtig rart fr dem. Derudver af afhldes der MUS en gang årligt. På MUS kan medarbejderne kmme med ønsker m kurser til Frstanderen. ne plyser tilsynet, at de gså er blevet pfrdret til at kmme med kursusønsker udver MUS. ne plever, at der er en gd, faglig sparring på tværs af grupperne på Røde Krs Hjemmet. Tilsynet knstaterer, at der er relevante prcedurer g instrukser, men nterer gså at der gerne må være mere systematik i prceduremapperne. Frstander er selv af denne pfattelse, g plyser, at det er det næste der skal tages hånd m. Frstander plyser i den frbindelse, at hun skal deltage i et møde med de øvrige centerledere i Vesthimmerlands Kmmune, g håber derigennem at få adgang til de fælles prcedurer g instrukser fr kmmunen. Frstander plyser ligeledes, at det er hendes ansvar, at instrukserne pdateres. Orientering mkring pdateringer fregår pt. via det ugentlige Nyhedsbrev til medarbejderne, men på sigt er det Frstanders ønske, at der rienteres via . ne er bekendte med eget ansvars- g kmpetencemråde, g kan redegøre fr delegering af kmpetencer. ne er bevidste m, at delegering af kmpetence sker i frhld til en knkret pgave hs en knkret beber. I den frbindelse vil Tilsynet gerne fremhæve, at der i prceduremappen er en meget verskuelig versigt ver hvilke pgaver der ligger under hhv. det elementære, det grundlæggende g det kmplekse niveau. Der frefindes ikke plæringsskemaer til nyt persnale i prceduremappen. ne beskriver, hvrdan plæringsprcessen fregår med følrdning g en fast beskrivelse man arbejder frem efter. Der er elever i huset, g det er praktikvejledernes ansvar 11

13 Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 at sikre, at disse får en gd plæring. Hvrdan er plejecentrets praksis ift magtanvendelse Har plejecentret knkrete bebere, der udsættes fr magtanvendelse Frstander plyser, at der er et gdt samarbejde med demenskrdinatren. Dette er ligeledes medarbejdernes plevelse. ne beretter, at de kntakter demenskrdinatr hvis de vurderer, at der er behv fr magtanvendelse. Derefter udarbejdes der skemaer. Frstander g medarbejdere plyser, at der er én beber der pt udsættes fr magtanvendelse i frm af en tryksensr. 12

14 Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember Observatiner på fællesarealer Røde Krs Hjemmet er en selvejende institutin med driftsverenskmst med Vesthimmerlands Kmmune. Røde Krs Hjemmet består af 37 lejligheder, en ægtefællelejlighed g en aflastningslejlighed frdelt på 6 b-enheder. Det er frtrinsvis et-rums bliger på mellem m2, hvr der er mulighed fr at rumpdele med reler sv. Der er eget prduktinskøkken. Den nyere afdeling er bygget sm leve-b miljø, g her er der mulighed fr, at medarbejderne kan bage mv. Der er fysiterapi g terapi, sm er velbesøgt af beberne. Der er stre havefaciliteter, sm Frstander gerne vil have indrettet så beberne får størst mulig glæde af dem. Observatiner i frbindelse med rundgang Der er udarbejdet fem målepunkter fr Observatiner på fællesarealer. I frbindelse med rundgang på Røde Krs Hjemmet havde tilsynsførende fkus på, m beberne deltg i aktiviteter g/eller underhldning individuelt eller i grupper. Desuden bserverede tilsynsførende mgangsfrmen, herunder m der var dialg mellem bebere g medarbejdere, bebere imellem, samt mellem medarbejderne. Det skal fr den gde rdens skyld understreges, at tilsynsførendes bservatiner fra rundgangen, sm præsenteres i det følgende, er udtryk fr et øjebliksbillede. Observatiner på fællesarealer Er de fysiske rammer hensigtsmæssige ift. målgruppen? Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? Er der fællesskab g trivsel i fællesarealet? Er kmmunikatinen respektfuld? Bliver beberne behandlet værdigt? Der er gd plads til kørestlsbrugere. Gangene er lidt lange, i den gamle del af Røde Krs Hjemmet. Den nye afdeling er indrettet sm Leve-b-miljø. Der er pænt g ryddeligt. Under tilsynet er rengøring af fællesarealerne i fuld gang. Flere bebere sidder g spiser mrgenmad sammen på ngle af Røde Krs Hjemmets fællesarealer/- stuer. Der er en gd g ligeværdig dialg mellem medarbejdere g bebere, samt beberne imellem. Der er en gd interaktin mellem medarbejdere g beberne. 13

15 Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember Fremgangsmåde Med udgangspunkt i lvgivningen har BDO pbygget et tilsynskncept, sm har fkus på syv kvalitetsmråder i de uanmeldte tilsyn. Det drejer sig m persnlig pleje, psykisk pleje g msrg, hverdagslivet på plejehjem g praktisk hjælp. På baggrund af disse kvalitetsmråder er der udarbejdet sundheds- g msrgsfaglige målepunkter. Der anvendes flere dataindsamlingsmetder, herunder studier af dkumentatinsmateriale, bservatin g interview af bebere g medarbejdere under tilsynet. Tilsynsfrløbet afvikles sm følgende: Ved besøgsstart kntaktes plejecentrets leder eller stedfrtræder, sm rienteres m tilsynet. Lederen bedes give de tilsynsførende en liste ver beberne. De tilsynsførende udvælger de bebere, der skal indgå i tilsynet. Der udvælges et antal bebere svarende til ca. 10 %. Lederen får mulighed fr at freslå ændringer til de udvalgte bebere, hvis særlige hensyn taler fr det. Ledelsen anmdes m at kntakte de udvalgte bebere fr at indhente accept m, hvrvidt beberne ønsker at deltage i tilsynet samt tilsagn m at tilsynet må læse den dkumentatin, der findes fr den enkelte beber mv.. Tilsagnet dkumenteres af plejecentret i beberens dkumentatin. Ved interviewet med beberne kan det aftales med plejecentret leder, at bebernes kntaktpersner/relevant medarbejder er til stede ved præsentatinen af tilsynsmedarbejderen, så situatinen pleves så tryg sm muligt fr beberen. Med udgangspunkt i en interviewguide gennemføres der kvalitative interviews med de udvalgte bebere. Tilsynsmedarbejderne fretager ligeledes bservatiner hs de udvalgte bebere. Der deltager ikke medarbejdere i dette interview. 14

16 Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 Med udgangspunkt i en interviewguide fretages der kvalitative interview med de udvalgte beberes kntaktpersner/relevante medarbejdere. Med udgangspunkt i en bservatinsguide gennemfører tilsynsmedarbejderne bservatiner på fællesarealerne. Tilsynsmedarbejderne gennemfører fkusgruppeinterview med medarbejdere g ledelse m administrative retningslinjer. Tilsynsmedarbejderne går frit rundt på plejecentret. Lederen kntaktes ved tilsynets afslutning. Opklarende spørgsmål drøftes g lederen får en krt rientering m tilsynets frløb. Tilsynsrapprt udarbejdes g sendes i faktuel høring, hvr plejecentrets leder har mulighed fr at rette faktuelle fejl, f.eks. et frkert navn eller en misfrståelse. Tilsynsmedarbejderen retter fejlene. Tilsynsrapprten sendes til plejecentret g kntaktpersnen på frvaltningen. Når alle tilsyn er gennemført fremsendes en sammenfattende rapprt til Afdelingschef fr Pleje- g Senirservice. Afdelingschef fr Pleje- g Senirservice Finn Bernhard 15

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Dansk Hjemmepleje Service Ryttergårdsvej 3 Farum Tilsynet er udført den 15. september 2009 kl. 8.00-16.30

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Allerød Kmmune Ældre g Sundhed Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecenter Enghlm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 14. juni 2011, kl. 8.30-17.00 af sygeplejerske, chefknsulent Lis Oline Madsen

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Lergravsvej 53, 2300 København S Tilsynet er udført den 14. september 2009, kl. 8.00-15.30 af specialknsulenter

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør persnlig pleje g praktisk hjælp Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.,

Læs mere

Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed/Ældreområdet. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Løvdalen Karlsgavevej Frederiksværk

Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed/Ældreområdet. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Løvdalen Karlsgavevej Frederiksværk Halsnæs Kmmune Frebyggelse g Sundhed/Ældremrådet Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecentret Løvdalen Karlsgavevej 1 3300 Frederiksværk Tilsynet er udført den 4. august 2010, kl. 8.30-16.15 af specialknsulent

Læs mere

Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed / Ældreområdet. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Arresøparken Klokkedybet Frederiksværk

Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed / Ældreområdet. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Arresøparken Klokkedybet Frederiksværk Halsnæs Kmmune Frebyggelse g Sundhed / Ældremrådet Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecentret Arresøparken Klkkedybet 52 3300 Frederiksværk Tilsynet er udført den 10. august 2010, kl. 8.30-16.00 af specialknsulent

Læs mere

Røde Kors Hjemmet. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Uanmeldt tilsyn November 2011 Rapport redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Røde Kors Hjemmet. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Uanmeldt tilsyn November 2011 Rapport redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Røde Kors Hjemmet Uanmeldt tilsyn November 2011 Rapport redigeret Maj 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat...

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej 47 6780 Skærbæk Januar 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 2 2

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Kærbo November 2012. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn November 2011

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Kærbo November 2012. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse Plejecenter Kærbo Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Kunne ikke finde tekst til indholdsfortegnelsen. Rapport redigeret

Læs mere

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand. Privat Leverandør Din Fleksible Service

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand. Privat Leverandør Din Fleksible Service INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Scial- g Sundhedsfrvaltningen, Ældre g Omsrg Hjemmeplejen Leverandør af persnlig pleje g praktisk bistand Privat Leverandør Din Fleksible Service Anmeldt tilsyn

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Lindevang Lindevang Alle 4, 6270 Tønder

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Lindevang Lindevang Alle 4, 6270 Tønder INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Lindevang Lindevang Alle 4, 6270 Tønder November 2011 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål...

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllevangen Møllevang 12 6534 Agerskov

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllevangen Møllevang 12 6534 Agerskov INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllevangen Møllevang 12 6534 Agerskov December 2011 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 2

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Hvalsø ældrecenter

Tilsynsrapport 2009 Hvalsø ældrecenter J. nr.: 5-17-59/4 P nr.: Tilsynsrapprt 2009 Hvalsø ældrecenter Kmmune: Adresse: Leder: Lejre Rskildevej 11, 4330 Hvalsø Susanne Marcussen Dat fr tilsynet: 23.09.2009 Telefn: 46464740 eller lederen 46464745

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Røde Kors Hjemmet Uanmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2011...

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Plejecentret Lærkebo Bystævneparken 31, 2700 Brønshøj

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Plejecentret Lærkebo Bystævneparken 31, 2700 Brønshøj Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Anmeldt tilsyn Plejecentret Lærkeb Bystævneparken 31, 2700 Brønshøj Tilsynet er udført den 3. september 2009 kl. 13.00-16.00 af specialknsulenter

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

Bobjergcentret. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 ODSHERRED KOMMUNE, NYVEJ 22, 4573 HØJBY. Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune

Bobjergcentret. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 ODSHERRED KOMMUNE, NYVEJ 22, 4573 HØJBY. Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Bbjergcentret Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Hlbæk Kmmune ODSHERRED KOMMUNE, NYVEJ 22, 4573 HØJBY Indhld BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lvgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Røde Kors Hjemmet Uanmeldt tilsyn September 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Løvdalen Karlsgavevej 1, 3300 Frederiksværk WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive NOTAT Den 24. september 2012 Manual fr tilsyn i Scialafdelingen Scialafdeling 7800 Skive Trvegade 10 7800 Skive Tlf: Fax:99155777 CVR-nr.: 29189579 sas-frv@skivekmmune.dk www.skive.dk Reference.: 779-2009-123010

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Uanmeldt tilsyn November 2011 Rapport redigeret Maj 2012

Uanmeldt tilsyn November 2011 Rapport redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Østermarken Uanmeldt tilsyn November 2011 Rapport redigeret Maj 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Demenscenter Mimosen Ellevej 38-49, 3450 Allerød

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Demenscenter Mimosen Ellevej 38-49, 3450 Allerød Allerød Kommune Ældre og Sundhed Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Demenscenter Mimosen Ellevej 38-49, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 15. juni 2011, kl. 13.30-16.15 af sygeplejerske, chefkonsulent Lisbeth

Læs mere

Lokalcenter Lykkens Gave

Lokalcenter Lykkens Gave Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Lokalcenter Lykkens Gave Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Taxhuset. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Taxhuset. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kmmune Tilsynsrapprt Høje - Taastrup Kmmune Taxhuset Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indhldsfrtegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger g anbefalinger...

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør Personlig pleje og praktisk bistand

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør Personlig pleje og praktisk bistand INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Social og sundhedsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Personlig pleje og praktisk bistand Cura Pleje og Service Hejrevang 15,1 3450

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Humlehaven Bavnager 1 A, 3310 Ølsted WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Metode...

Læs mere

Områdecenter Baunehøj

Områdecenter Baunehøj Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Baunehøj Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget Allerød Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn på Plejecenter Solvænget Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1) Tilsynets formål 2) Tilsynsdato og tidspunkt 3) Tilsynsresumé

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Halsnæs Søndergade 81 3390 Hundested WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Metode...

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Mimosen Uanmeldt tilsyn Juli 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Mimosen Juli 2012 Forord Rapporten er opbygget

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed Ydelsesbeskrivelse Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Leverandør Frederikshavn Kmmune Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Sæbygårdvej 36-38 9300 Sæby Leder: Else Marie Kreutz Suschef: Charltte Abildgaard

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2014. Børnehuset Vigen. Frmål: I 2012 blev der udført pædaggisk tilsyn på samtlige kmmunale g private institutiner i Syddjurs kmmune. Sm resultat

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. Handicaprådet i Gentofte Kommune

ÅRSRAPPORT 2009. Handicaprådet i Gentofte Kommune Handicaprådet ilnavn: handicaprådets årsrapprt 2008, 27. januar udgave Årsrapprt 2008 Handicaprådet i Gentfte ÅRSRAPPORT 2009 Handicaprådet i Gentfte Kmmune Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Frmål g pgaver...

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Søndervang Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland

Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland Niveau: Retningslinjer Hjemmefødsel - en naturlig del af livet Visitatin til g fra Hjemmefødselsrdning Sjælland ID-nr.: R-15 Versin: 1 Standard(er): 2.4.1 g 2.12.1 DDKM 2. vers. Gyldighed: 21.03.14-20.03.17

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn på plejehjem

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn på plejehjem Målepunkter fr Sundhedsstyrelsens tilsyn på plejehjem Den 13. april 2015 Emnemråderne, sm indgår i plejehjemstilsynet, fremgår nummereret fra 1 til 4. Indenfr disse emnemråder har målepunkterne en række

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Daghspitalet Skive Kmpagnigade 11B 7800 Skive Daghspitalet er en del af Regin Midtjyllands samlede behandlingstilbud til mennesker

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Allerød Hjemmepleje Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Allerød Hjemmepleje Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Allerød Hjemmepleje Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje Rønneallé 41 3450 Allerød Tilsynet

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Lokalcenter Rosengård Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 1 Oplysninger Plejecentrets navn og adresse Lokalcenter

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning Grundaftalen fr Sundhedsaftalerne fr 2011-14 mfatter samarbejdet m utilsigtede

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

Center for Social Service Underretningsguide

Center for Social Service Underretningsguide Center fr Scial Service Underretningsguide Børn g unge med udfrdringer har brug fr hjælp i tide 1 Indhld Frrd... 3 Underretningspligten... 4 Hvrnår har du skærpet underretningspligt... 4 Hvrnår skal du

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Plejecenteret Rytterkasernen Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK Generel Studieplan Klinisk undervisning mdul 6 VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK 020615 / D.C. 1 Indhldsfrtegnelse 1. Præsentatin af afdelingen 3 1.1 Organisering af sygeplejen 3 2. Præsentatin af afsnittet

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose.

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose. Side 1 Bilag 5: Medicinsk behandlingsprgram fr diskusprlaps, islerede lændesmerter g spinalstense. 01.09.2013 Bilag til kntrakt mellem Danske Reginer g leverandører der udfører behandlinger under udvidet

Læs mere

Demenscenter Borrebakken

Demenscenter Borrebakken Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport April 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Demenscenter Borrebakken Uanmeldt tilsyn April 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecentret Bomi-Parken Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn juni 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn OK-Hjemmet Arendse Lersø Parkallé 28, opgang O, 2100 København Ø Tilsynet er udført den 21.

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 m uddannelse til prfessinsbachelr sm pædagg. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutinens navn: Adresse: Pstnr. g

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

Nedenfor en række mere detaljerede kommentarer:

Nedenfor en række mere detaljerede kommentarer: Senirrådet i Gladsaxe v/ frmand Carl-Erik Andersen Rådhus Allé, 2860 Søbrg Frmanden træffes på telefn 40 19 54 43 Frmandens e-mail: cea@pst9.tele.dk Til Senirudvalget Høringssvar vedrørende Kvalitetsstandarder

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Engholm Uanmeldt tilsyn Juli 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere