Lokalaftale vedr. Medindflydelse og Medbestemmelse i Billund Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalaftale vedr. Medindflydelse og Medbestemmelse i Billund Kommune"

Transkript

1 Lokalaftale vedr. Medindflydelse og Medbestemmelse i Billund Kommune Billund Kommune Den 23. januar 2007 Oplæg til Lokalaftale vedrørende Medindflydelse og Medbestemmelse i Billund kommune. Aftalen træder i kraft den 1. marts Bilag til mødet i forhandlingsudvalget den 23. januar Ændringer og tilføjelser er anført med gult/markering. Tilrettet af redaktionsgruppen den 11. januar Indholdsfortegnelse 1 Personkreds 2 Formål 3 Form og struktur 4 Sikkerheds- og sundhedsarbejdet 5 Kompetence 6 MED-Hovedudvalget 7 MED- lokaludvalg 8 Personalemøder med MED-status 9 Sikkerheds- og sundhedsarbejdet 10 Aftale vedrørende administrationen 11 Medindflydelse og medbestemmelse 12 Information og drøftelse 13 Retningslinier 14 Valg af tillidsrepræsentanter 15 Tillidsrepræsentantens virksomhed 16 Valg af fællestillidsrepræsentant 17 Valg af suppleanter (stedfortræder) 18 Medarbejderrepræsentanternes vilkår 19 Uddannelse inden for MED-aftalen 20 Frihed til deltagelse i kurser, møder m.v. 21 Afskedigelse af tillidsrepræsentanter 22 Voldgift vedr De centrale parters opgaver og kompetencer 24 Voldgift vedrørende 22, stk Ikrafttræden 26 Opsigelse Kapitel 1: Lokalaftalens område og formål 1 Område Aftalen omfatter: alle ansatte ved Billund Kommune

2 samt alle ansatte ved selvejende institutioner, som Billund Kommune har indgået driftsaftale med. 2 Formål Aftalen er et redskab, som skaber grundlag for og sikrer: at der er en løbende videreudvikling af samarbejdet, samspillet og dialogen mellem ledere / ledelse og medarbejdere at der fortsat er et højt og gensidigt informationsniveau mellem ledere / ledelse og medarbejdere at medarbejdernes ret til og mulighed for medindflydelse og medbestemmelse sker direkte eller gennem en valgt medarbejderrepræsentant at der udformes personalepolitiske rammer at der anvendes ledelsesværdier, som ansporer til faglig og personlig medarbejderudvikling og motiverer til opfyldelse af kommunens og arbejdspladsens visioner og målsætninger at der sker en styrkelse og effektivisering af den forebyggende arbejdsmiljø- og sundhedsindsats 2 I henhold til den vedtagne personalepolitik i Billund kommune, arbejder vi værdibaseret med fokus på at skabe trivsel. Det skal sikre, at vi har en attraktiv arbejdsplads, hvor vi arbejder indlevende, effektivt og serviceorienteret. Trivsel fremmes af de tre værdier Respekt - Respekt er grundlaget for et godt samarbejde Udvikling - Udvikling skal styrke os Dialog -Positiv dialog giver energi Disse værdier er derfor også grundlaget for denne MED-aftale og understøtter aftalens formål. 3 Form og struktur Stk. 1. For at styrke medarbejdernes muligheder for indflydelse og medbestemmelse, samt tilgodese Billund kommunes behov, etableres der et sammenhængende og enstrenget system for medindflydelse og medbestemmelse, der samtidig skal sikre, at sundheds- og sikkerhedsarbejdet er forsvarligt tilrettelagt i kommunen, jævnfør arbejdsmiljøloven. Stk. 2. Det sammenhængende MED-system kan tilpasses de enkelte enheder i Stk. 2 Princippet om det sammenhængende og enstrengede system skal forstås sådan, at MED-strukturen følger ledelseskompetencen. Det betyder, at strukturen på institutionsniveau fungerer indenfor den daglige ledelseskompetence her, samtidig med at den refererer til MED-Hovedudvalget, når det handler om overordnede

3 kommunen, dog således at hovedintentionen om det enstrengede system i MEDstrukturen opretholdes. MED-systemet består af MED-Hovedudvalg MED-Lokaludvalg Personalemøder med MED-status Opbygningen ses af bilag 1 4 Sikkerheds- og sundhedsarbejdet Aftalen vil styrke og effektivisere sikkerhedsog sundhedsarbejdet ved At MED-Hovedudvalget koordinerer sikkerheds- og sundhedsarbejdet i hele den kommunale organisation. At minimum 2 sikkerhedsrepræsentanter deltager som faste repræsentanter i MED- Hovedudvalg, At minimum en sikkerhedsrepræsentant deltager som fast repræsentant i MED-Lokaludvalg og i personalemøder med MEDstatus. At der er faste punkter på dagsordenen om sikkerheds- og sundhedsspørgsmål i alle udvalg. samarbejds-, sikkerheds- og sundhedsspørgsmål. Samtidig skal man på institutionsniveau behandle de initiativer og emner, som kommer fra MED-Hovedudvalget, ligesom institutionerne selv kan tage initiativer og sende forslag til behandling i MED- Hovedudvalget. For at styrke sikkerheds- og sundhedsarbejdet er det vigtigt overalt i MED-strukturen At fokusere på arbejdsmiljøspørgsmål og tage dem med på alle møder. At sætte mål for arbejdsmiljøarbejdet i kommunen, planlægge det kommende års hovedaktiviteter og evaluere på opfyldelsen en gang årligt. 5 Kompetence Stk. 1. Medindflydelse og medbestemmelse udøves inden for det kompetenceområde, som ledelsen har med hensyn til arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Stk. 2. Ledelsen har pligt til at klargøre grænserne for egen kompetence, hvis der opstår tvivl om rækkevidden. 6 MED-Hovedudvalget De elementer, der indgår i en konkret vurdering af ledelseskompetencen er bl.a. om der i ledelsesfunktionerne indgår Selvstændig ledelsesret på det faglige område Personalepolitisk ansvar Selvstændigt budget- og regnskabsansvar Der nedsættes et MED- Hovedudvalg for hele kommunen. MED-Hovedudvalget er det

4 øverste udvalg for udøvelse af medindflydelse og medbestemmelse i kommunen og for varetagelse af sikkerhedsog sundhedsområdet i henhold til arbejdsmiljølovgivningen. Sammensætning Stk. 1. MED- Hovedudvalget er sammensat af 4 ledelsesrepræsentanter og 11 medarbejderrepræsentanter. Stk. 2. Ledelsesrepræsentanterne udpeges af direktionen, og består af direktionen. Stk. 3. Kommunaldirektøren er formand for MED- Hovedudvalget. Stk. 4. Medarbejderrepræsentanterne er tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter. Tillidsrepræsentanterne udpeges blandt tillidsrepræsentanterne i kommunen af organisationerne, således at (4) udpeges af LO, (4) af FTF og (1) af AC. Herudover vælges af og blandt sikkerhedsrepræsentanterne i kommunen 2 medlemmer til MED- Hovedudvalget. Stk. 5. Medarbejderrepræsentanterne vælger en næstformand for MED- Hovedudvalget. Stk. 6. Der udpeges suppleanter for medlemmerne. Ansvarsområde og opgaver Stk. 7. MED- hovedudvalget forhandler og indgår aftaler om udfyldning af generelle rammeaftaler og overenskomster i tilfælde, hvor aftaleretten er delegeret til de lokale repræsentanter. Ansvarsområde og opgaver Det betyder, at MED-Hovedudvalget beskæftiger sig med at udvikle, aftale og gennemføre overordnede retningslinier, bl.a.: Stk. 8. MED- Hovedudvalget har på det overordnede niveau endvidere til opgave Personalepolitik og tilhørende underpolitikker og udmøntningen heraf.

5 gensidigt at informere, drøfte og udarbejde retningslinier vedrørende arbejds-, personale-, samarbejdsforhold, der har betydning for hele kommunen at virke for, at arbejdsmiljøet i kommunen forbedres at samarbejdet på sikkerheds- og sundhedsområdet etableres, udvikles og vedligeholdes på en tilfredsstillende måde at vejlede om udmøntning af den lokale aftale om medindflydelse og medbestemmelse, herunder om nedsættelse af udvalg m.v. at fortolke aftalte retningslinier at fortolke den lokale aftale om medindflydelse og medbestemmelse og behandle uoverensstemmelser herom og at indbringe uoverensstemmelser og fortolkningsspørgsmål vedrørende rammeaftalen m.v. for de centrale forhandlingsparter, jf. 22 i denne aftale at godkende selvejende institutioners tilslutning til aftalen, jf. 1 at godkende oprettelse og nedlæggelse af lokale MED-udvalg, jf. 9, samt at godkende, hvorvidt lokale MEDudvalg tillige planlægger, leder og koordinerer sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for udvalgets/ institutionens/afdelingens område, jf. 7. Arbejdsmiljøpolitik og udmøntningen heraf. Rammeaftaler indgået mellem KL og KTO og udmøntningen heraf. De til enhver tid gældende rammeaftaler findes på og Medarbejdernes inddragelse i arbejdet med rationaliserings- og omstillingsprojekter. Tidsplanen for budgetbehandlingen fremlægges i MED-Hovedudvalget i 1. kvartal til orientering. Status på budget/regnskab følges på hvert møde Fastlægge rammer for MEDudvalgenes og lokaludvalgenes arbejde. Stk. 9. Opnås der i MED- Hovedudvalget ikke enighed om et spørgsmål om fortolkning af den lokale aftale eller om en uoverensstemmelse om den lokale aftale, kan hver af parterne forelægge spørgsmålet for de centrale parter, jf. den centrale rammeaftales 22. stk. 10. MED-Hovedudvalget mødes mindst en gang om året med kommunens økonomiudvalg med henblik på drøftelse af

6 den del af budgetbehandlingen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold i kommunen. Forretningsorden stk.11. MED-Hovedudvalget fastsætter selv sin forretningsorden. Mødefrekvens stk. 12. Møde afholdes 1 gang i kvartalet, eller når formanden, næstformanden eller et flertal af medarbejderrepræsentanterne finder det nødvendigt. 7 MED-Lokaludvalg Stk. 1 Der nedsættes MED-lokaludvalg på alle arbejdspladser med 25 medarbejdere og derover. Udvalgene sammensættes således, at Antallet af medarbejderrepræsentanter er større end antallet af ledelsesrepræsentanter. Der altid er mindst en sikkerhedsrepræsentant som medlem Udvalgets størrelse ikke forhindrer en effektiv sagsbehandling Der udpeges suppleanter for medlemmerne. Stk. 2. Medarbejderrepræsentanterne vælger en næstformand. Stk. 3 Hvert udvalg fastsætter selv sin forretningsorden MED-Hovedudvalget kan dispensere fra denne bestemmelses krav om, at der skal være 25 medarbejdere for at kunne nedsætte MED-udvalg. Tillidsrepræsentanterne fra de på arbejdspladsen repræsenterede medarbejdere er fødte medlemmer i MEDlokaludvalgene. Der foretages valg blandt arbejdspladsens sikkerhedsrepræsentanter. Stk. 4 Opgaver og kompetence. MED-Lokaludvalget forhandler og indgår aftaler om udfyldning af aftaler og overenskomster i tilfælde, hvor aftaleretten er delegeret til de lokale repræsentanter. Stk. 5 MED-Lokaludvalget har på Opgaver og kompetence. Aftaleretten delegeres på medarbejdersiden af de faglige organisationer. Med-lokaludvalgets opgaver Det betyder, at MED-Lokaludvalget beskæftiger sig med at udvikle, aftale og

7 institutionsniveau til opgave at: 1. gensidigt at informere om og drøfte alle forhold af betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. 2. at sikre medbestemmelse ved fastlæggelse af retningslinier for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. 3. at planlægge, lede og koordinere sikkerheds- og sundhedsarbejdet på institutionen. 4. at indbringe uoverensstemmelser, fortolkningsspørgsmål vedrørende rammeaftalen m.v. for MED-Hovedudvalget. stk. 6. Mødefrekvens Møde afholdes 4 gange årligt, eller når formanden, næstformanden eller et flertal af medarbejderrepræsentanterne finder det nødvendigt 8. Personalemøder med MED-status Stk. 1 For de medarbejdere, som ikke er direkte omfattet af et udvalg, skal medarbejdernes medindflydelse og medbestemmelse tilgodeses gennem personalemøder for alle medarbejdere og ledere inden for det pågældende område. Stk. 2. Medarbejderrepræsentanterne vælger en næstformand. Stk. 3. Personalemøder med MED-status er tillagt samme kompetence som MEDlokaludvalgene med hensyn til: At fastlægge retningslinier for tilrettelæggelse af arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold på institutionen. gensidigt at informere om og drøfte alle forhold af betydning for arbejds-, gennemføre retningslinier på institutionsniveau, bl.a.: Personalepolitik og tilhørende underpolitikker og udmøntningen heraf. Arbejdsmiljøpolitik og udmøntningen heraf. APV for det fysiske og psykiske arbejdsmiljø Handlingsplaner og prioriteringer Forebyggelsesarbejde som knytter sig til arbejdsmiljøet og løbende evalueringer af arbejdsmiljøindsatsen. Centralt indgåede rammeaftaler og udmøntningen heraf. De til enhver tid gældende rammeaftaler kan findes på eller Medarbejdernes inddragelse i arbejdet med større rationaliseringsog omstillingsprojekter. Budget/regnskab følges på hvert møde. Personalemøder med MED-status vil primært kunne praktiseres på arbejdspladser med under 25 ansatte. Personalemøderne adskiller sig fra MEDlokaludvalgene ved, at alle medarbejderne og ledere deltager. Personalemødets status, formalia omkring og vilkår for arbejdet skal sikre, at samtlige ansatte inddrages og får reel medindflydelse og medbestemmelse på arbejdspladsen. Personalemøder i MED-regi adskiller sig fra andre former for informationsmøder, personalemøder eller planlægningsmøder, som ledelsen har indkaldt til.

8 personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. At drøfte og planlægge sikkerhedsog sundhedsarbejdet. At indbringe uoverensstemmelser, fortolkningsspørgsmål vedrørende rammeaftalen m.v. for MED- Hovedudvalget Stk. 4 Hvert personalemøde fastsætter selv sin forretningsorden stk. 5. Mødefrekvens Møde afholdes 4 gange årligt, eller når lederen, næstformanden eller et flertal af medarbejderrepræsentanterne finder det nødvendigt 9 Sikkerheds- og sundhedsarbejdet Stk. 1 Organisering i sikkerhedsgrupper i Billund kommune fastlægges i overensstemmelse med arbejdsmiljøloven. Arbejdslederen på den enkelte arbejdsplads er den daglige ansvarlige for institutionens sikkerhedsarbejde. Stk. 2 Sikkerhedsgrupper Sikkerhedsgruppen består af en ledelsesrepræsentant og en sikkerhedsrepræsentant(er) Alle sikkerhedsgrupper refererer til et MED-lokaludvalg eller et Personalemøde med MED-status. Herudover findes MED- hovedudvalget Det anbefales, at der oprettes en funktion som sikkerhedskonsulent i kommunen, som er konsulent for sikkerhedsarbejdet og som også deltager i Hovedudvalgets møder. Arbejdslederen Det er hovedreglen, at det er den arbejdsleder, der i det daglige leder institutionen, der indgår i sikkerhedsgruppen, idet arbejdslederen skal have den fornødne kompetence - til at gennemføre de nødvendige arbejdsmiljø tiltag, som loven kræver. Arbejdslederen har pligt til at indgå i sikkerhedsgruppen og deltage i samarbejdet. Hvornår er man arbejdsleder? Man er arbejdsleder, hvis ens arbejde udelukkende eller i det væsentlige består i at lede og føre tilsyn med arbejdet for de ansatte. Efter Arbejdstilsynets praksis betyder det, at arbejdslederen skal bruge mindst 50 % af sin arbejdstid på at lede og føre tilsyn med arbejdet.

9 Valg af sikkerhedsrepræsentant, herunder valgret, valgbarhed og bestemmelser om valgets gyldighed er fastsat i Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 med tilhørende ændringer i bekendtgørelse nr. 491 af 20. juni Det betyder, at der vælges en sikkerhedsrepræsentant på arbejdspladser med 10 ansatte og derover. Sikkerhedsgruppen Sikkerhedsgruppen er en del af den lokale MED-struktur, selv om den fungerer selvstændigt i henhold til arbejdsmiljøloven. Hvor der ikke er en sikkerhedsgruppe skal institutionslederen sikre, at arbejdsmiljøspørgsmål indgår som en naturlig del af personalemøderne med MEDstatus. Det anbefales, at TR eller MEDrepræsentant udstyres med sikkerhedsuddannelsen på arbejdspladser uden sikkerhedsrepræsentant. Sikkerhedsgruppen skal på sikkerhedsområdet blandt andet varetage følgende funktioner: Kontrol med, at arbejdsmiljøforholdene på institutionen er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt Påvirkning af den enkelte medarbejder til en adfærd, der fremmer egen og andres sikkerhed og sundhed Orientering af medarbejderne om de bestemmelser, der er fastsat til at fremme sikkerheds- og sundhedsarbejdet, herunder deltage i arbejdspladsvurdering Holde MED-lokaludvalget eller Personalemødet med MED-status underrettet og rådgive dette om

10 arbejdsmiljømæssige forhold. 10. Aftale vedrørende administrationen (Kt. 06). Stk. 1. Lokaludvalg i administrationen. Der nedsættes et lokaludvalg i administrationen, som består af medarbejderrepræsentanter, valgt blandt de forskellige forvaltningers/afdelingers personalemøder med MED-status/ MEDmøder. Ledelsesrepræsentanterne udpeges af direktionen. Stk. 2. Efter eget valg kan den enkelte forvaltning og stab afholde personalemøde med MED-status enten for hele forvaltningen under eet eller for hver afdeling for sig. MED-Hovedudvalget orienteres om den endelige struktur. Stk. 3. Såfremt forvaltningen/afdelingen har over 25 medarbejdere, kan man i stedet nedsætte et MED-udvalg. Stk. 4. Jobcentret. Jobcentret har eget MED-udvalg som en del af den administrative struktur. Dette udvalg dækker samtidig særaftalen, der er indgået om samarbejdsudvalg i fælles jobcentre. Stk. 5. Sikkerhedsgrupper i administrationen. Der nedsættes to sikkerhedsgrupper i administrationen, en på hvert rådhus. Der kan vælges op til to sikkerhedsrepræsentanter til hver sikkerhedsgruppe. Ledelsessiden varetages af en forvaltningsdirektør. Jobcentret. CFU/KTO og KL/Personalestyrelsen har indgået vedlagte aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i de fælles jobcentre, som omfatter både de statsansatte og de kommunalt ansatte medarbejdere. For de pågældende medarbejdere erstatter denne aftale Aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner, afsnit B og C i TR/SU-aftalen på det (amts)kommunale område og MEDrammeaftalens kapitel 1,2 og på det (amts)kommunale område. Stk. 6. Lokaludvalg eller MED-udvalg fungerer i henhold til denne aftales 7, 8 og 9 med hensyn til opgaver, kompetence,

11 mødefrekvens og øvrige arbejde. Kapitel 2: Medindflydelse og medbestemmelse. 11 Medindflydelse og medbestemmelse Stk. 1. Medindflydelse indebærer: Gensidig pligt til at informere om og drøfte alle forhold af betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, Stk. 2. Medbestemmelse indebærer: Medbestemmelse ved fastlæggelse af retningslinier for tilrettelæggelse af arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold inden for ledelsens ansvars- og kompetenceområde og mulighed for forhandling og indgåelse af aftaler inden for de rammer, som er afstukket i overenskomster og i centrale aftaler. 12 Information og drøftelse Stk. 1. Grundlaget for medindflydelse og medbestemmelse er, at der er gensidig informationspligt på alle niveauer. Stk. 2. Informationen skal gives på et så tidligt tidspunkt, på en sådan måde og i en sådan form, at det giver de bedste muligheder for en grundig drøftelse, så medarbejdernes/ medarbejderrepræsentanternes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for ledelsens og/eller byrådets beslutninger. Stk. 3. Ledelsen skal give information om fremkomne forslag og trufne beslutninger i byrådet. Stk. 4. Alle forhold, som er omfattet af informationspligten, skal tages op til Hvert udvalg skal drøfte, hvordan informationspligten ønskes udmøntet lokalt. Der udformes en MED-portal, hvor alle relevante informationer for MED-arbejdet og sikkerhedsområdet i kommunen placeres, herunder referater fra alle udvalg i MEDstrukturen. Der arbejdes på at give alle TR og SIR adgang til MED-portalen fra arbejdspladsen Formålet med områdemøderne er, at give mulighed for at medarbejdere og ledelse kan drøfte den mere langsigtede udvikling på området, udveksle ideer og planer med relevans for området drøfte forhold af fælles interesse og betydning for områdets udvikling

12 drøftelse, hvis én af parterne ønsker det. Stk. 5. Ledelsen skal, når beslutning er truffet i et anliggende, der er omfattet af medindflydelse, orientere de berørte medarbejdere og medarbejderrepræsentanter herom og såfremt beslutningen ikke følger medarbejderrepræsentanternes indstilling, redegøre for, hvorfor dette ikke er tilfældet. Stk. 6. Den gensidige informationspligt skal udøves således, at informationen under hensyn til institutionens størrelse og karakter synes optimal for begge parter. Hovedudvalget kan af egen drift eller på baggrund af henvendelse fra én af parterne på en institution beslutte, at der, evt. jævnligt, redegøres for, hvorledes informationen og drøftelsen finder sted. Stk. 7.. Områdemøder. Forvaltningsdirektøren kan indkalde til op til 1-3 årlige møder efter behov på områdeniveau med repræsentation fra lokaludvalgene for at sikre, at ledelse og medarbejdere indenfor et større område har et forum, hvor de kan drøfte emner af fælles interesse for områdets udvikling. Mødet indkaldes, hvis ledelsen eller mindst to lokaludvalg ønsker det. 13 Retningslinier Stk. 1. Når én af parterne ønsker det, skal der snarest muligt indledes drøftelser med henblik på fastlæggelse af retningslinier. Der skal fra begge parters side udvises positiv forhandlingsvilje og søges opnået enighed. Stk. 2. Der skal aftales retningslinier for proceduren for drøftelse af: 1. budgettets konsekvenser for arbejds- og give og hente inspiration i forhold til områdets funktion og fremtid

13 personaleforhold 2. kommunens personale- og arbejdsmiljøpolitik 3. de overordnede retningslinier for efter- og videreuddannelse af medarbejdere, herunder generel uddannelsesplanlægning 4. større rationaliserings- og omstillingsprojekter 5. medarbejdernes inddragelse ved mål- og rammefastlæggelsen på den enkelte arbejdsplads. Stk. 3. Hvis der ikke opnås enighed om retningslinier på et givet område, skal ledelsen, hvis medarbejderne fremsætter ønske herom, skriftligt redegøre for, hvorledes man derefter vil forholde sig på det pågældende område. Stk. 4. Aftalte retningslinier er bindende for begge parter, som er forpligtet til at forsvare og anvende dem. Stk. 5. Alle retningslinier skal udformes skriftligt. Stk. 6. Aftaler om retningslinier kan opsiges med 3 måneders varsel. Inden opsigelse finder sted, skal der søges gennemført ændringer af retningslinierne ved forhandling mellem parterne. Stk. 7. Retningslinier, som er aftalt i henhold til stk. 2, gælder indtil der er opnået enighed om ændringer. Kapitel 3: Tillidsrepræsentanter 14 Valg af tillidsrepræsentanter Stk. 1. På enhver institution kan der vælges 1 tillidsrepræsentant pr. overenskomstgruppe, hvis gruppen omfatter

14 mindst 5 medarbejdere. Stk. 2. Hvis medarbejderne og institutionens ledelse er enige herom, kan der vælges flere end 1 tillidsrepræsentant pr. overenskomstgruppe pr. institution. Stk. 3. Udgør antallet af medarbejdere i en overenskomstgruppe mindre end 5 på institutionen, kan den pågældende gruppe udgøre enten et valgfællesskab med en tilsvarende gruppe på en anden institution i kommunen eller søge bistand hos en tillidsrepræsentant for en anden overenskomstgruppe på institutionen. Stk. 4. To eller flere overenskomstgrupper kan indgå i valgforbund og tilsammen vælge en tillidsrepræsentant, som repræsenterer mindst 5 medarbejdere. Stk. 5. Tillidsrepræsentanten vælges blandt medarbejdere med mindst 1/2 års tilknytning til Billund Kommune. I forbindelse med nyoprettelse af en institution kan der ses bort fra reglen om 1/2 års tilknytning til Billund Kommune, idet dog valg af tillidsrepræsentant i en evt. prøvetid skal undgås. Elever, praktikanter og lærlinge er ikke valgbare. Valget anmeldes skriftligt af vedkommende organisation over for kommunen. Kommunen er berettiget til over for organisationen at gøre indsigelse mod valget inden for en frist på 3 uger fra modtagelse af meddelelse fra organisationen. Stk. 6. Anmeldelse af tillidsrepræsentanter ansat i kommunen sker i overensstemmelse med bilag 1 til rammeaftalen. Stk. 7. Med det formål at styrke tillidsrepræsentantens muligheder for at udføre sit tillidsrepræsentantarbejde bedst muligt, bør det tilstræbes, at pågældende vælges for mindst 2 år ad gangen.

15 Stk. 7. Sikkerhedsrepræsentanter vælges efter reglerne i arbejdsmiljølovgivningen, jf. bekendtgørelse om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde. Sikkerhedsrepræsentanternes virksomhed sker i henhold til arbejdsmiljølovgivningen. 15 Tillidsrepræsentantens virksomhed Stk. 1. Det er tillidsrepræsentantens pligt såvel over for sin organisation som over for kommunen at gøre sit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold. Tilsvarende pligt påhviler kommunens ledelse og dennes repræsentanter. Stk. 2. Tillidsrepræsentanten fungerer som talsmand for de medarbejdere, tillidsrepræsentanten er valgt iblandt, og kan over for ledelsen forelægge forslag, henstillinger og klager fra medarbejdere samt optage forhandling om lokale spørgsmål. Stk. 3. Tillidsrepræsentanten skal ved forestående ansættelser og afskedigelser inden for det område og den gruppe, han/hun repræsenterer, holdes bedst muligt orienteret. Stk. 4. Hvis sikkerheds- og tillidsrepræsentantarbejdet varetages af samme person, har tillidsrepræsentanten tillige de beføjelser, som følger af arbejdsmiljølovgivningen m.v. 16 Valg af fællestillidsrepræsentanter Stk. 1. Det kan mellem de lokale afdelinger af personaleorganisationerne og kommunen aftales, at der for overenskomstgrupperne vælges en fællestillidsrepræsentant til at varetage og forhandle spørgsmål fælles for de medarbejdere, som den pågældende

16 repræsenterer. Valg af fællestillidsrepræsentant sker af og blandt de anmeldte tillidsrepræsentanter, som repræsenterer overenskomstgrupperne. Valget af fællestillidsrepræsentant anmeldes til kommunen ved en af samtlige berørte tillidsrepræsentanter underskrevet anmeldelse. Stk. 2. Fællestillidsrepræsentanten, der er valgt efter stk. 1, kan ikke varetage anliggender inden for de enkelte tillidsrepræsentanters område, medmindre ledelsen og de berørte tillidsrepræsentanter er enige herom. Stk. 3. Det kan mellem en personaleorganisations lokale afdeling og kommunen aftales, at der vælges en fællestillidsrepræsentant, der repræsenterer enten en overenskomstgruppe, som har valgt mere end én tillidsrepræsentant, eller flere overenskomstgrupper omfattet af overenskomst med samme lønmodtagerpart. Det aftales i så fald, hvilke spørgsmål der skal varetages af fællestillidsrepræsentanten. Valget af fællestillidsrepræsentant sker af og blandt de berørte og anmeldte tillidsrepræsentanter. Valget af fællestillidsrepræsentant anmeldes skriftligt af vedkommende personaleorganisation/ organisationer over for kommunen. Stk. 4. Valg af fællestillidsrepræsentanter, der ikke i forvejen er tillidsrepræsentanter, kan alene finde sted efter lokal aftale. Stk. 5. For de overenskomstgrupper, der har 2 eller flere tillidsrepræsentanter, er der i forbindelse med indgåelsen af den lokale aftale mulighed for at vælge en fællestillidsrepræsentant. Denne skal have ansættelsesmæssig tilknytning til kommunen, men behøver ikke at være tillidsrepræsentant i forvejen.

17 17 Valg af suppleanter (stedfortræder) Stk. 1. Der kan vælges 1 suppleant (stedfortræder) for hver medarbejderrepræsentant, herunder tillidsrepræsentant, efter tilsvarende regler som nævnt i 13 samt i 15 for fællestillidsrepræsentanten. Stk. 2. Suppleanten er omfattet af bestemmelsen i 20. Stk. 3. Under medarbejderrepræsentantens fravær indtræder suppleanten i medarbejderrepræsentantens øvrige rettigheder og pligter efter nærværende regler. Stk. 4. I henhold til arbejdsmiljølovgivningen vælges der ikke suppleanter for sikkerhedsrepræsentanterne. 18 Medarbejderrepræsentanternes vilkår Stk. 1. Varetagelsen af hvervet som medarbejderrepræsentanter må ikke indebære indtægtstab stk. 2. Medarbejderne skal have den nødvendigt og tilstrækkelige tid til varetagelsen af deres hverv. stk 3. Medarbejderne som i en længere periode yder et stort arbejde i samarbejdssystemet, oppebærer de samme muligheder for faglige udfordringer som andre medarbejdere, mens de er i systemet. Der kan vælges 1 suppleant (stedfortræder) for hver medarbejderrepræsentant, herunder tillidsrepræsentant, efter tilsvarende regler som nævnt i 13 samt i 15 for fællestillidsrepræsentanten. Der indgås centralt en aftale om tidsanvendelse til deltagelse i HovedMed. bilag 2 Der skal på institutionsniveau indgås aftale om tidsanvendelse til udførelse af hvervet lokalt. Det skal tilstræbes at give TR og Sir gode arbejdsvilkår til udførelse af deres hverv, herunder sikre adgang til Pcer, telefon m.v. Der kan centralt indgås aftale om funktionstillæg til TR under forudsætning af, at der er delegeret forhandlingskompetence fra organisationerne og i øvrigt i henhold til aftale indgået mellem KTO og Kl om aflønning af tillidsrepræsentanter. I særlige tilfælde kan der også indgås aftale om funktionstillæg til SIR, såfremt arbejdsmiljøforholdene tilsiger det. Aftale indgås mellem kommunen og de forhandlingsberettigede organisationer. 19 Uddannelse Repræsentanter i MED-udvalg tilbydes at deltage i MED-uddannelsen, jf. bilag 3.

18 Stk. 1. Uddannelse prioriteres højt på alle niveauer inden for MED arbejdet. Det tilstræbes, at såvel ledelses- som medarbejderrepræsentanter følger de samme grundkurser. Hovedudvalget vil som princip søge at administrere ressourcerne til uddannelse ud fra, hvor behovet er størst. Uddannelse af medlemmer af hovedudvalg finansieres af en central uddannelsespulje 20 Frihed til deltagelse i kurser, møder m.v. Stk. 1. Efter anmodning gives der tillidsrepræsentanten fornøden tjenestefrihed med henblik på Det anses ikke for nødvendigt at indgå aftale om fornøden tjenestefrihed til deltagelse i de af personaleorganisationerne arrangerede aktiviteter som uddannelse og møder. deltagelse i de af personaleorganisationerne arrangerede tillidsrepræsentantkurser, udøvelse af hverv, hvortil tillidsrepræsentanten er valgt inden for sine forhandlingsberettigede personaleorganisationer, og deltagelse i møder, som arrangeres af den forhandlingsberettigede personaleorganisation for de tillidsrepræsentanter, der er valgt i kommunen. Stk. 2. Tjenestefriheden til de i stk. 1 nævnte aktiviteter ydes med løn, mod at vedkommende personaleorganisation refunderer kommunen udgiften til løn under tjenestefriheden. Stk. 3. Der udredes af kommunen et beløb pr. præsteret arbejdstime, der indbetales til»kommunernes Fond for Uddannelse af Tillidsrepræsentanter m.fl.«. De beløb, der indbetales til fonden, anvendes til finansiering af personaleorganisationernes udgifter ved uddannelsen af kommunalt ansatte tillidsrepræsentanter m.fl. Vedtægter

19 for fonden og bestemmelser om størrelsen af kommunernes indbetalinger fastsættes ved aftale mellem Kommunernes Landsforening og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. 21 Afskedigelse af tillidsrepræsentanter Stk. 1. En medarbejderrepræsentants afskedigelse skal begrundes i tvingende årsager. Stk. 2. Inden en medarbejderrepræsentant afskediges, skal sagen være forhandlet mellem kommunen og den personaleorganisation, som medarbejderrepræsentanten er anmeldt af. Kommunen kan kræve forhandlingen afholdt inden for en frist af 3 uger efter, at organisationen har modtaget meddelelsen om den påtænkte opsigelse. Stk. 3. Hvis personaleorganisationen skønner, at den påtænkte afskedigelse ikke er rimeligt begrundet i medarbejderrepræsentantens eller kommunens forhold, kan personaleorganisationen inden en frist på 14 dage efter den i stk. 2 nævnte forhandling over for kommunen skriftligt kræve sagen forhandlet mellem parterne i vedkommende overenskomst/aftale. Kopi af begæring om forhandling sendes til vedkommende kommunale forhandlingsorgan. Forhandling kan kræves afholdt senest 3 uger efter modtagelse af forhandlingsbegæringen. Forhandlingen har opsættende virkning for den påtænkte opsigelse. Stk. 4. Afskedigelse af en medarbejderrepræsentant kan ske med et varsel, der følger af den overenskomst eller aftale, som vedkommende er omfattet af, dog mindst med 5 måneders varsel til udgangen af en måned. Hvis den

20 pågældende medarbejderrepræsentant på tidspunktet for opsigelsen har fungeret som medarbejderrepræsentant i en sammenhængende periode på mindst 5 år, skal afsked dog ske med mindst 6 måneders varsel til udgangen af en måned. Er afskedigelsen begrundet i arbejdsmangel, kan afskedigelsen af en medarbejderrepræsentant ske med et varsel, der følger af den overenskomst eller aftale, som vedkommende er omfattet af, dog ikke under 35 dages varsel til udgangen af en måned. Stk. 5. I tilfælde, hvor medarbejderrepræsentantens adfærd begrunder bortvisning, kan afskedigelse ske uden varsel og uden iagttagelse af bestemmelserne i stk I sådanne tilfælde skal kommunen snarest muligt tage skridt til at afholde en forhandling med den personaleorganisation, medarbejderrepræsentanten er anmeldt af. Hvis personaleorganisationen skønner, at bortvisningen ikke er rimeligt begrundet i medarbejderrepræsentantens forhold, skal personaleorganisationen inden en frist på 14 dage efter forhandlingen over for kommunen skriftligt kræve sagen forhandlet mellem parterne i vedkommende overenskomst. Stk. 6. Spørgsmålet om afskedigelsens berettigelse samt om eventuel godtgørelse for uberettiget afskedigelse af en medarbejderrepræsentant afgøres af en voldgiftsret nedsat i henhold til 21. Godtgørelsen ydes efter de regler herom, som måtte være indeholdt i den overenskomst, som vedkommende er omfattet af. Voldgiftsrettens afgørelse er endelig. Begæring om voldgiftsbehandling forudsætter, at forhandling efter stk. 2, 3 og 5 har fundet sted.

21 Denne begæring må fremsættes skriftligt senest 3 måneder efter den senest afholdte forhandling. Stk. 7. Ved afskedigelse af en prøveansat tjenestemand, der er valgt som medarbejderrepræsentant, finder stk. 1-6 ikke anvendelse. Stk. 8. Stk. 1-7 gælder tilsvarende for andre medarbejderrepræsentanter, der er valgt i henhold til denne aftale. 22 Voldgift vedr Stk. 1. Uoverensstemmelser om fortolkning af om tillidsrepræsentanter afgøres ved en voldgift, der består af 5 medlemmer. 2 af medlemmerne vælges af de kommunale arbejdsgivere og 2 af KTO. Stk. 2. Parterne vælger i forening en formand for voldgiftsretten. Såfremt der ikke kan opnås enighed om valget, udpeges voldgiftsrettens formand af Arbejdsretten. Stk. 3. Parterne forpligter sig til at efterkomme voldgiftsrettens kendelse samt til at bære eventuelle omkostninger. Kapitel 4: De centrale parter Indledning De centrale parters opgaver i forhold til den lokale aftale er, dels at fremme det løbende samarbejde mellem ledelse og medarbejdere 23, stk. 1 og dels at bistå ledelse og medarbejdere i forbindelse med uoverensstemmelser om den centrale rammeaftale, den lokale MED-aftale samt lokalt aftalte retningslinier 23, stk De centrale parters opgaver og kompetencer Stk. 1. De kommunale arbejdsgivere og KTO har i fællesskab til opgave, at vejlede om principper og bestemmelser, der er fastlagt i rammeaftalen

22 forestå information om rammeaftalen etablere mulighed for uddannelse af såvel ledelses- som medarbejderrepræsentanter i alle spørgsmål inden for rammeaftalens område registrere indgåede aftaler, som udfylder rammeaftalen bidrage ved løsning af uenigheder i forbindelse med udfyldningen af rammeaftalen vejlede i uoverensstemmelser, som ikke kan løses lokalt, og som indbringes af parterne. Stk. 2. De kommunale arbejdsgivere og KTO har endvidere til opgave, at behandle spørgsmål om: fortolkning og brud på rammeaftalen fortolkning og brud på lokale aftaler, som udfylder rammeaftalen den lokale aftale er i overensstemmelse med rammeaftalen eller brud på lokalt aftalte retningslinier Stk. 3. Undtaget fra stk. 2 er spørgsmål, der henhører under Arbejdstilsynets myndighedsudøvelse. Stk. 4. Uoverensstemmelse om spørgsmål i stk. 1, kan ikke indbringes for en voldgift. Stk. 5. Uoverensstemmelse om spørgsmål i stk. 2, kan indbringes for en voldgift jf Voldgift vedrørende 22, stk. 2. Stk. 1. Såfremt uoverensstemmelse om spørgsmål, jf. 22, stk. 2 ikke kan bilægges parterne imellem, kan sagen indbringes for en voldgiftsret, der består af 5 medlemmer. 2 af medlemmerne vælges af de kommunale arbejdsgivere og 2 af KTO. Stk. 2. Parterne vælger i forening en

23 formand for voldgiftsretten. Såfremt der ikke kan opnås enighed om valget, udpeges voldgiftsrettens formand af Arbejdsretten. Stk. 3. Voldgiftsrettens kendelser er endelige og bindende for ledelse og medarbejdere og kan således ikke indbringes for Den Kommunale Tjenestemandsret. Stk. 4. Det arbejdsretlige systems behandling af retstvister, ikke finder anvendelse i forhold til denne aftale. Kapitel 5: Ikrafttræden og opsigelse 25 Ikrafttræden Denne aftale træder i kraft den 1. marts 2007, under forudsætning af organisationernes godkendelse. 26 Opsigelse Aftalen evalueres 2 år efter ikrafttræden Stk. 1. Denne aftale kan opsiges skriftlig med 9 måneders varsel til udgangen af september måned i ulige dog tidligst til med udgangen af september måned Stk. 2. Ved aftalens opsigelse har begge parter pligt til at indgå positivt i forhandling om en ny aftale. Aftalen kan genforhandles uden forinden at være opsagt. Stk. 3. Opsigelse af eller forslag om ændring af aftalen fremsættes i Hovedudvalget. Stk. 4. Opnås der ikke enighed om en ny aftale gælder Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg og bestemmelserne i arbejdsmiljølovgivningen efter opsigelsesperiodens udløb dog videreføres uændret den struktur, som er aftale i denne lokale MED-aftale. Billund den 23. januar Tiltrådt under forudsætning af organisationernes endelige godkendelse.

MED-aftale. Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Billund Kommune

MED-aftale. Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Billund Kommune MED-aftale Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Billund Kommune Indholdsfortegnelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Billund Kommune Kapitel 1: Lokalaftalens område og formål

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Kapitel 1 Aftalens område, formål m.v. 1 Område Stk. 1. Aftalen gælder for alle ansatte i Rudersdal Kommune herunder selvejende dag- og døgninstitutioner,

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse.

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Kapitel 1. Aftalens område, formål m.v. Side 2 1. Område Denne aftale gælder for ansatte ved Læsø konunune samt ansatte i selvejende daginstitutioner, som

Læs mere

Aftale om. Medindflydelse og medbestemmelse. i Holbæk Kommune

Aftale om. Medindflydelse og medbestemmelse. i Holbæk Kommune Aftale om Medindflydelse og medbestemmelse i Holbæk Kommune Januar 2007 MED-aftale for Holbæk Kommune Indledning Denne MED-aftale er resultatet af arbejdet i forhandlingsorganet nedsat af de 5 kommuner

Læs mere

Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE. i Odder Kommune

Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE. i Odder Kommune Hovedudvalget Senest ajourført d. 1. sep. 2003 Dok.nr. 416519 Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i Odder Kommune Forord Lokalaftalen om medindflydelse og medbestemmelse har til formål at skabe

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse for Fanø Kommune

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse for Fanø Kommune Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse for Fanø Kommune Indhold: Paragraf Titel Side Forord 3 1 Område 4 2 Formål 4 3 Form og struktur 5 4 Kompetence 5 5 Information, drøftelse og forhandling

Læs mere

MED-aftale. for. Mariagerfjord Kommune

MED-aftale. for. Mariagerfjord Kommune MED-aftale for Mariagerfjord Kommune Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Forord 3 Kapitel 1 - Lokalaftalens område, formål m.v. 3 1 Område 3 2 Formål 4 3 Lokale aftalemuligheder 5 4 Form og struktur 5 5 Kompetence

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt. Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse Beskæftigelsesministeriet har den 21. juni 2001 udstedt bekendtgørelse

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Allerød Kommune

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Allerød Kommune Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Allerød Kommune Indhold Forord...3 1. Område...3 2. Formål...3 3. Arbejdsmiljø...3 4. Form og struktur...6 5. Kompetence...8 6. Medindflydelse og medbestemmelse...8

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Roskilde Kommune

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Roskilde Kommune DEN NYE KOMMUNE Gundsø Ramsø Roskilde Personaleafdelingen 12. december 2006 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Roskilde Kommune Kapitel 1. Aftalens område, formål og vision. 5 1. Aftalens

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune

Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Ikrafttrædelsesdato: 1. maj 2014 Indhold Kapitel 1 - Den lokale MED-aftales område, formål mv. 4 1 Område... 4 2 Formål... 4 3 Form og struktur... 5 4 Kompetence...

Læs mere

MED-aftale for Greve Kommune. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

MED-aftale for Greve Kommune. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse MED-aftale for Greve Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Aftalens gyldighedsområde...3 Kapitel 2. Formål...3 Kapitel 3. Værdier...4 Kapitel 4. MED organisationens

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse BRØNDERSLEV-DRONNINGLUND KOMMUNE Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse April 2006 1. udgave Forord Som offentlig servicevirksomhed lægger Brønderslev-Dronninglund Kommune vægt på, at give borgerne

Læs mere

Lokalaftale. medindflydelse og medbestemmelse. for Jammerbugt Kommune

Lokalaftale. medindflydelse og medbestemmelse. for Jammerbugt Kommune Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse for Jammerbugt Kommune 1 Indholdsfortegnelse: side 1. Lokalaftalens område (Rammeaftalens 1) 3 2. Formål (Rammeaftalens 2) 3 3. Form og struktur (Rammeaftalens

Læs mere

Lokalaftale om. Medindflydelse og Medbestemmelse. Varde Kommune

Lokalaftale om. Medindflydelse og Medbestemmelse. Varde Kommune Lokalaftale om Medindflydelse og Medbestemmelse i Varde Kommune # 443523 1/25 Forord Varde Kommunes lokalaftale er resultatet af arbejdet i Forhandlingsudvalget. Aftalen danner rammen for MED-organisationen

Læs mere

Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse

Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse Bestemmelserne i denne paragraf er minimumsbestemmelser. Medindflydelse og medbestemmelse indebærer: 1. Gensidig pligt til

Læs mere

Syddjurs Kommunes MED-aftale. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse 29. januar 2007

Syddjurs Kommunes MED-aftale. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse 29. januar 2007 Syddjurs Kommunes MED-aftale Aftale om medindflydelse og medbestemmelse 29. januar 2007 Forord Forord til MED-aftalen for Syddjurs Kommune. Denne lokalaftale er indgået mellem Syddjurs Kommune og de forhandlingsberettigede

Læs mere

MED-aftale for Holbæk Kommune

MED-aftale for Holbæk Kommune MED-aftale for Holbæk Kommune Denne MED-aftale er et resultat af evalueringen af den tidligere MED-aftale, som blev gennemført i efteråret 2010, samt den efterfølgende genforhandling. Aftalen er udarbejdet

Læs mere

Rebild Kommunes MEDaftale. MEDindflydelse og MEDbestemmelse

Rebild Kommunes MEDaftale. MEDindflydelse og MEDbestemmelse Rebild Kommunes MEDaftale MEDindflydelse og MEDbestemmelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Kapitel 1. Lokalaftalens område, formål m.v.... 4 1. Område... 4 2. Formål... 4 3. Arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. 08.86 O.13 8/2014 Side 1

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. 08.86 O.13 8/2014 Side 1 Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Sundhedskartellet 08.86 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.86 Side 2 Bilagsoversigt... 3 Forord... 4 Kapitel 1. Rammeaftalens område, formål m.v.... 6

Læs mere

Ansvar. Dialog. MED-aftale 2011. Udvikling

Ansvar. Dialog. MED-aftale 2011. Udvikling Ansvar Dialog MED-aftale 2011 Udvikling 2 Godkendt af MED-forhandlingsorganet i Hedensted Kommune - 1. februar 2011 Indhold Kapitel 1: Rammeaftalens område, formål med videre...5 1 Aftalens område...5

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 2 Indholdsfortegnelse Forord.................................................... 5 1. Aftalens område.........................................6 2. Formål................................................6

Læs mere

RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse

RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse O.08 /2008 Side 1

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse O.08 /2008 Side 1 Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 0.0.0.0 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt... 3 Forord.... 4 Kapitel 1. Rammeaftalens

Læs mere

MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse

MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse 333 MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse 1 Forord En MED-aftale er på plads, og det er vi som henholdsvis formand og næstformand i hovedudvalget utrolig glade for. Aftalen

Læs mere

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg oao.dk 1 Kære MED-repræsentant Din opgave er at være med til at sikre, at alle medarbejdere kan få medindflydelse og medbestemmelse på deres arbejdsforhold.

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Ikast-Brande Kommune

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Ikast-Brande Kommune om medindflydelse og medbestemmelse Ikast-Brande Kommune November 2006 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel 1. Formål og struktur... 2 1. Område...2 2. Formål...2 3. Form og struktur...3 4. Kompetence...6

Læs mere

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 tillid åbenhed fairness MEDindflydelse og MEDbestemmelse kompetence INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 1 Kapitel 1 - Aftalens område, formål mv.... 2 1 Hvem er omfattet

Læs mere

MED-aftale Glostrup Kommune

MED-aftale Glostrup Kommune MED-aftale Glostrup Kommune Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 2016 MED-aftale 2016 INDHOLD FORORD... 3 KAPITEL 1... 4 AFTALENS OMRÅDE, FORMÅL M.V.... 4 1. Område... 4 2. Formål... 4 3. Lokale

Læs mere

Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE Februar 2014 *********** Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Kapitel 1. Område, formål mv. 5 1. Område 5 2. Formål 5 3. Lokale aftalemuligheder

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Afsnit 1. Formål 1 Denne aftale følger reglerne i den til enhver tid gældende rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, som er indgået

Læs mere

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde med senere ændringer

Læs mere

Lokale TR-aftaler. - en fælles vejledning om mulighederne

Lokale TR-aftaler. - en fælles vejledning om mulighederne PindPromotor 13213 Lokale TR-aftaler - en fælles vejledning om mulighederne KL Weidekampsgade 10 Postbox 3370 2300 København S Amtsrådsforeningen Dampfærgevej 22 Postbox 2593 2100 København Ø Frederiksberg

Læs mere

Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af. Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune

Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af. Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Aftalen er gældende for medarbejdere i Slagelse Kommune. 2 Formål stk. 1 Formålet med en lokalaftale er gennem samarbejde mellem

Læs mere

Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse. Middelfart Kommune

Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse. Middelfart Kommune Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse I Middelfart Kommune Forord: Grundlaget for denne lokale aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse er rammeaftalen af xxxx 2011 mellem Kommunernes Landsforening

Læs mere

MED-aftale for Brøndby Kommune 2014

MED-aftale for Brøndby Kommune 2014 MED-aftale for Brøndby Kommune 2014 Vedtaget i Forhandlingsorganet 26.6.2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Aftalen og dens gyldighedsområde... 4 2. Formål... 4 3. Kompetence... 4 4. Medindflydelse

Læs mere

Afdeling: HR-afdelingen Telefon: 89 59 10 00 Dato: januar 2008. MED-aftale for Norddjurs Kommune

Afdeling: HR-afdelingen Telefon: 89 59 10 00 Dato: januar 2008. MED-aftale for Norddjurs Kommune Afdeling: HR-afdelingen Telefon: 89 59 10 00 Dato: januar 2008 for Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse: Sidetal Indledning: Ledelsesvisionen side 1 Værdigrundlaget side 1 Kapitel 1. Område og formål

Læs mere

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale Opdateret 5. februar 2014 MED-aftale Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE Personale Godkendt af Forhandlingsorganet den 15. februar 2010 LOKALAFTALE

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Revideret maj 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 KAPITEL 1... 4 1: Aftalens område... 4 2: Formål... 4 3: Form og struktur...

Læs mere

RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse

RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale mv. **NYT** med virkning fra dato

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

VEJLEDNING OM BEHANDLING AF SAGER VEDR. PÅSTÅET BRUD PÅ MED-RAMMEAFTALEN OG TR/SU-AFTALEN

VEJLEDNING OM BEHANDLING AF SAGER VEDR. PÅSTÅET BRUD PÅ MED-RAMMEAFTALEN OG TR/SU-AFTALEN KTO sagsnr.: 505.1 VEJLEDNING OM BEHANDLING AF SAGER VEDR. PÅSTÅET BRUD PÅ MED-RAMMEAFTALEN OG TR/SU-AFTALEN Formål med vejledningen Formålet med vejledningen er, at beskrive proceduren for behandling

Læs mere

MEDaftale for Region Midtjylland

MEDaftale for Region Midtjylland Rubrik Underrubrik MEDaftale for Region Midtjylland Region Midtjylland HR Regionshuset Viborg INDHOLD Forord... 4 KAPITEL 1 Område 1... 7 Formål og midler 2... 7 Ikrafttræden af MEDaftale og opsigelse

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Side 1 af 48

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Side 1 af 48 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Side 1 af 48 Side 2 af 48 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kapitel 1. Rammeaftalens område, formål m.v.... 5 1. Aftalens område... 5 2. Formål... 5 3. Rammerne

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Vedtaget af Forhandlingsudvalget: 30. maj 2013 Læsevejledning: Den lokale aftale om medbestemmelse og medindflydelse i Frederikssund Kommune er inddelt

Læs mere

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune Revideret november 2012 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel 1. Formål og struktur... 3 1. Område... 3 2. Formål... 3 3. Form og struktur... 3 4. Kompetence... 6 Kapitel 2. Arbejdsmiljøindsatsen...

Læs mere

Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse

Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse Rammeaftalen fastlægger de overordnede rammer for samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunerne. Det lokale samarbejde tilrettelægges med udgangspunkt

Læs mere

MED AFTALE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

MED AFTALE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE MED AFTALE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE MED-aftale Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Kontakt Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Personaleafdelingen

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre

Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre NOTAT Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre Baggrund KL har tidligere orienteret om aftalen om samarbejde og samarbejdsudvalg i jobcentre på KLs hjemmeside. Selve aftalen og

Læs mere

Lokalaftale om. MEDindflydelse og. MEDbestemmelse. i Hørsholm Kommune

Lokalaftale om. MEDindflydelse og. MEDbestemmelse. i Hørsholm Kommune Lokalaftale om MEDindflydelse og MEDbestemmelse i Hørsholm Kommune 2015 10/23366 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 KAPITEL 1. AFTALENS OMRÅDE, FORMÅL MV.... 4 1. Aftalens område... 4 2. Formål... 4 3.

Læs mere

Lokalaftale for. Esbjerg Kommune. om medindflydelse og medbestemmelse. MED-systemet

Lokalaftale for. Esbjerg Kommune. om medindflydelse og medbestemmelse. MED-systemet 1 Lokalaftale for Esbjerg Kommune om medindflydelse og medbestemmelse MED-systemet Februar 2012 2 Forord Lokalaftalen om MED-systemet har til formål at skabe grundlaget for en fortsat udvikling og styrkelse

Læs mere

Samarbejde i regioner og kommuner

Samarbejde i regioner og kommuner FORBUND Samarbejde i regioner og kommuner Information om dit arbejde i MED 2 FOA MED-HOVEDUDVALG Indhold Kære MED-repræsentant 3 Din udpegning 3 Din opgave 4 MED-aftalens formål 4 MED-systemets opbygning

Læs mere

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund Regionshuset Horsens HR Fysisk Arbejdsmiljø Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Side 1 Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side Forord....

Læs mere

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008)

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008) Vejledning om samarbejde og samarbejdsudvalg ved frie grundskoler, udarbejdet i fællesskab af Dansk Friskoleforening, Frie Grundskolers Fællesråd, BUPL, forbundet af pædagoger og klubfolk Danmarks Lærerforening

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. 05.86 O.11 XX/2011 Side 1

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. 05.86 O.11 XX/2011 Side 1 Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt... 3 Forord... 4 1. Område... 6 2. Formål...

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet 1. Regelgrundlag 1. Samarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

MED-aftale 2009 Indgået 24. juni 2009

MED-aftale 2009 Indgået 24. juni 2009 MED-aftale 2009 Indgået 24. juni 2009 Indhold: Forord... side 2 1 okalaftalens område... side 2 2 Formål.. side 2 3 Arbejdsmiljøarbejdet i MED-systemet... side 3 4 Form og struktur... side 5 5 Kompetence...

Læs mere

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. Medarbejderinddragelse og TR-rettigheder ved en kommunalreform. hvad gælder?

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. Medarbejderinddragelse og TR-rettigheder ved en kommunalreform. hvad gælder? Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Medarbejderinddragelse og TR-rettigheder ved en kommunalreform hvad gælder? Denne publikation er tilrettelagt af: Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

BEMÆRKNINGER MED-LOKALAFTALE Januar 1999

BEMÆRKNINGER MED-LOKALAFTALE Januar 1999 LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMEL- SE I ÅRHUS KOMMUNE: Nedenstående lokalaftale er - med forbehold af Byrådets vedtagelse - indgået i det nedsatte forhandlingsudvalg, bestående af lederrepræsentanter

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: FSU

Læs mere

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 1 2. Baggrund og formål RAMMEAFTALEN Lokalaftalen er baseret på MED-Håndbog. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, 4. udgave 2005, som sammen

Læs mere

Dialog og lydhørhed er afgørende for udvikling af et frugtbart samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.

Dialog og lydhørhed er afgørende for udvikling af et frugtbart samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Koncern HR, Viborg, NS 4. december 2011 Præcisering af anvendelse af gældende regler i Region Midtjyllands MEDaftale og rammeaftalen om MED for valg af TR og FTR og om oprettelse og sammensætning af MEDudvalg

Læs mere

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE 2009

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE 2009 AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 KAPITEL 1 AFTALENS OMRÅDE M.V.... 4 1 Område... 4 2 Formål... 4 3 Form og struktur... 5 4 Kompetence... 5 KAPITEL 2 MED-UDVALG

Læs mere

Tiltrådt den 13/12 2006. MED-aftale i Region Hovedstaden

Tiltrådt den 13/12 2006. MED-aftale i Region Hovedstaden Tiltrådt den 13/12 2006 MED-aftale i Region Hovedstaden Indhold: MED aftale i Region Hovedstaden... s. 3 Definition af begreber... s. 3 MED aftalens område ( 1)... s. 4 Formål ( 2)... s. 5 Værdier i samarbejdet...

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt. Bilag 9: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

MED-aftale. for Kolding Kommune 2010. Lokalaftale for Kolding Kommune om rammerne for Medindflydelse og Medbestemmelse. Version 5.

MED-aftale. for Kolding Kommune 2010. Lokalaftale for Kolding Kommune om rammerne for Medindflydelse og Medbestemmelse. Version 5. 1 MED-aftale for Kolding Kommune 2010 Lokalaftale for Kolding Kommune om rammerne for Medindflydelse og Medbestemmelse Version 5.3 2 FORORD MED-aftalen skal skabe grundlag for en forbedring og udvikling

Læs mere

RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse

RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale mv. **NYT** med virkning fra dato

Læs mere

HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET

HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET 09.12.14 1 Forord: I Høje-Taastrup Kommune har vi integreret medbestemmelse og medindflydelse med arbejdsmiljøarbejdet i en enstrenget

Læs mere

MED-aftale for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

MED-aftale for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning MED-aftale for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1. januar 2016 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1 Aftalens område, formål mv.... 4 1. Område... 4 2. Formål... 4 3. Rammerne for aftalen... 4

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse ISHØJ KOMMUNE Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Ishøj Kommune 1 Indledning... 3 1. Formålet med aftalen... 4 Aftalens område og afgrænsning:... 4 2. Medindflydelse og medbestemmelse... 4 3. Struktur...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Kapitel 1, område, form og struktur...3

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Kapitel 1, område, form og struktur...3 MED-aftale 1.1.2007 Indholdsfortegnelse Forord...2 Kapitel 1, område, form og struktur...3 1 Område... 3 2 Formålet med aftalen... 3 3 Samarbejds- og sikkerhedsstrukturen... 3 4 Ledelsens kompetenceområde...

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1) BEK nr 1504 af 15/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 1129/1079-0017 Senere ændringer til

Læs mere

Temaguide om forhandling af nye MED-aftaler

Temaguide om forhandling af nye MED-aftaler Temaguide om forhandling af nye MED-aftaler København den 3. maj 2006 følg med på www.kl.dk/kommunalreformen og www.kl.dk/323366 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 Indholdsoversigt... 4 2 Fakta om forhandlingen...

Læs mere

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Side 61 BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Dette bilag er de centrale parters fælles vejledning om aftale

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I BRØNDERSLEV KOMMUNE. og de tre kerneværdier i personalepolitikken om at være

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I BRØNDERSLEV KOMMUNE. og de tre kerneværdier i personalepolitikken om at være Forord Brønderslev Kommunes brand Det bedste sted at leve i Nordjylland og de tre kerneværdier i personalepolitikken om at være En udviklingsorienteret arbejdsplads En attraktiv arbejdsplads, og En trivselsskabende

Læs mere

Tillidsrepræsentantregler og bestemmelser om samarbejde og samarbejdsudvalg. OK - Fonden

Tillidsrepræsentantregler og bestemmelser om samarbejde og samarbejdsudvalg. OK - Fonden Bilag 3 Tillidsrepræsentantregler og bestemmelser om samarbejde og samarbejdsudvalg for sygeplejersker ansat ved OK - Fonden 1 Generelle bestemmelser... 3 2 Hvor vælges tillidsrepræsentanter... 3 3 Hvem

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave Norddjurs Kommunes MED-aftale 1. udgave indhold Indledning Kapitel 1 3 Åbenhed Ligeværdighed Dialog 1 Aftalens område 4 2 Aftalens formål 4 3 Form og struktur 4 4 Kompetencer 5 5 Hovedudvalg 5 6 Områdeudvalg

Læs mere

AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE. gældende pr. 1. november 2005. Tiltrådt af Odense Byråd den 26.

AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE. gældende pr. 1. november 2005. Tiltrådt af Odense Byråd den 26. AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE gældende pr. 1. november 2005 Tiltrådt af Odense Byråd den 26. oktober 2005 Indholdsfortegnelse: Indledning... Side 1 1. Aftalens

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: LSU udøver sin virksomhed

Læs mere

AFTALE. OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i GLAMSBJERG KOMMUNE

AFTALE. OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i GLAMSBJERG KOMMUNE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i GLAMSBJERG KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens område... side 3 2 Formål... side 4 3 Form og struktur... side 5 4 Kompetence... side 10 5 Medindflydelse og medbestemmelse...

Læs mere

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Retsgrundlaget 1. Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

MEDaftale for Region Midtjylland

MEDaftale for Region Midtjylland MEDaftale for Region Midtjylland... med ændringer som følge af ændringer i arbejdsmiljølovgivningen og OK 2011 Region Midtjylland Koncern HR Regionshuset Viborg Maj 2011 MEDaftale for Region Midtjylland

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Med-aftalen

Indholdsfortegnelse. Med-aftalen MED - aftale Indholdsfortegnelse Indledning...2 1 Område...3 2 Formålet...3 3..Arbejdsmiljøet. Om sikkerheds-. og sundhedsarbejdet...5 3...Arbejdsmiljøarbejdets organisering...6 3.1...Sikkerhedsgruppens.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

MED-aftale 20. december 2006

MED-aftale 20. december 2006 MED-aftale 20. december 2006 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1: Generelt 1 Aftalens område 03 2 Formål 03 Kapitel 2: Udvalgsstruktur 3 Form og struktur 06 4 Kompetence 10 5 Medindflydelse og medbestemmelse

Læs mere

Ledelsen fremmer en kultur i Norddjurs Kommune, hvor den sunde fornuft er til at få øje på i hverdagen og hvor der er plads til prøvehandlinger.

Ledelsen fremmer en kultur i Norddjurs Kommune, hvor den sunde fornuft er til at få øje på i hverdagen og hvor der er plads til prøvehandlinger. Norddjurs Kommunes MED-aftale 1. udgave Indledning Visionerne for Norddjurs Kommunes ledelse er: Balance mellem borgernes og medarbejdernes forventninger og det oplevede serviceniveau En økonomi i balance

Læs mere

05.86 O.15 50/2016 Side 1. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

05.86 O.15 50/2016 Side 1. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Side 1 Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Forhandlingsfællesskabet Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt... 3 Forord... 4 Kapitel 1. Rammeaftalens område, formål m.v.... 5 1. Hvem

Læs mere

MED = MED aftale for Region Nordjylland

MED = MED aftale for Region Nordjylland MED aftale for Region Nordjylland Indgået 25. september 2006 Indhold: Forord 1 okalaftalens område 2 Formål 3 Arbejdsmiljøarbejdet i MED-systemet 4 Form og struktur 5 Kompetence 6 Medindflydelse og medbestemmelse

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES MED-AFTALE

NORDDJURS KOMMUNES MED-AFTALE NORDDJURS KOMMUNES MED-AFTALE 2. UDGAVE 2015 INDHOLD Indledning Kapitel 1 3 Åbenhed Ligeværdighed Dialog 1 Aftalens område 4 2 Aftalens formål 4 3 Form og struktur 4 4 Kompetencer 5 5 Hovedudvalg 5 6 Områdeudvalg

Læs mere

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Så er det igen blevet tid til valg til MED- og sikkerhedsorganisationen! Nu skydes valghandlingen for valgperioden 1. januar 2011 31. december 2013 i gang. I

Læs mere

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET Side 1 af 6 SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET 1. Regelgrundlag 1. XXsamarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere