Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Ikast-Brande Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Ikast-Brande Kommune"

Transkript

1 om medindflydelse og medbestemmelse Ikast-Brande Kommune November 2006

2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel 1. Formål og struktur Område Formål Form og struktur Kompetence...6 Kapitel 2. Arbejdsmiljøindsatsen Målene med arbejdsmiljøindsatsen er For at opfylde målene og samtidig styrke og effektivisere arbejdsmiljøindsatsen iværksættes følgende initiativer Varetagelse af opgaver og funktioner...7 Kapitel 3. Medindflydelse og medbestemmelse Medindflydelse og medbestemmelse Information og drøftelse Retningslinier Hovedudvalget...13 Kapitel 4. Medarbejderrepræsentanter Valg af tillids- og sikkerhedsrepræsentanter Valg af fællestillidsrepræsentanter Medarbejderrepræsentanternes vilkår...14 Kapitel 5. Ikrafttræden og opsigelse Ikrafttræden og opsigelse

3 Ikast-Brande Kommune 6. december 2006 Kapitel 1. Formål og struktur 1. Område Denne lokalaftale gælder for alle ansatte ved Ikast-Brande Kommune. Aftalen gælder desuden for alle selvejende institutioner, som Ikast-Brande Kommune har indgået driftsoverenskomst med. Grundlaget for denne lokalaftale er "Rammeaftale " samt protokollater og vejledninger i "MED-håndbogen" 4. udgave Mindste bestemmelserne i rammeaftalen er altid gældende og i tvivlstilfælde er rammeaftalens tekst afgørende. 2. Formål Lokalaftalen udgør grundlaget for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere i kommunen. Ikast-Brande Kommune vil skabe, attraktive arbejdspladser stor arbejdsglæde et godt fysisk- og psykisk arbejdsmiljø Det vil vi skabe ved, at arbejde med udgangspunkt i værdierne; dialog, tillid og ansvarlighed. at sikre og udvikle samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere på et grundlag, der giver medarbejderne medindflydelse og medbestemmelse gennem direkte inddragelse i beslutningsprocessen på den enkelte arbejdsplads og som helhed. at sikre systematisk kompetenceudvikling, med henblik på at løse kommunens opgaver samt tilgodese medarbejdernes behov for udvikling såvel fagligt som personligt. at fremme engagement og effektivitet. 2

4 3. Form og struktur Lokalaftale Stk. 1. For at styrke arbejdsmiljøindsatsen og medarbejdernes mulighed for medindflydelse og medbestemmelse dannes en sammenhængende struktur for samarbejdet og arbejdsmiljøindsatsen. MED-organisationen omfatter: Hovedudvalg. Sektorudvalg. Lokaludvalg (Arbejdspladsniveau). Personalemøder med MED-status. Stk. 2. Medarbejderrepræsentationen i udvalgsstrukturen skal som udgangspunkt baseres på hovedorganisationerne og afspejle personalesammensætningen. Ledelsen udpeger ledelsesrepræsentanter af sin midte. Antallet af ledelsesrepræsentanterne kan ikke overstige antallet af medarbejderrepræsentanter. Stk. 3. Udvalgenes sammensætning baseres som hovedregel på valgte tillids- og sikkerhedsrepræsentanter. Hvis alle udvalgspladser ikke kan besættes med tillids- og sikkerhedsrepræsentanter kan der vælges andre medarbejderrepræsentanter. Stk. 4. Hovedudvalget er et integreret sikkerheds- og samarbejdsudvalg med hovedansvar for udøvelse af medindflydelse og medbestemmelse i kommunen. Hovedudvalget består af Direktionen og følgende medarbejderrepræsentanter: LO: 5 FTF: 4 AC: 1 SR: 1 Hovedorganisationerne udpeger medarbejderrepræsentanterne blandt fælles-/ tillidsrepræsentanterne i kommunen. Udpegningen af medarbejderrepræsentanter til hoved- og sektorudvalg sker for en periode af 2 år. Der foretages en nyudpegning i fjerde kvartal i lige år med henblik på at fungere fra 1. januar i ulige år. Hovedorganisationerne udpeger sikkerhedsrepræsentanten blandt sikkerhedsrepræsentanter i kommunen. 3

5 Stk. 5. For følgende områder nedsættes et sektorudvalg med den administrative chef som formand. Næstformand for sektorudvalgene vælges af og blandt medarbejderrepræsentanterne. Der oprettes følgende sektorudvalg: Ældre Psykiatri og handicap Skole Daginstitution og Dagpleje Rådhus/administrationen Familie/Børn Park/vej/udeafdeling Hovedorganisationerne udpeger medarbejderrepræsentanterne blandt fælles-/ tillidsrepræsentanterne i kommunen. Hovedorganisationerne udpeger sikkerhedsrepræsentanten blandt sikkerhedsrepræsentanter i kommunen. Antallet af medarbejderrepræsentanter beror på, om der blandt sektorudvalgets medarbejderrepræsentanter er en valgt sikkerhedsrepræsentant. Hvis dette ikke er tilfældet, vælges der - udover det aftalte forholdstal for medarbejderrepræsentanter - en sikkerhedsrepræsentant, som indgår i udvalget. Der er et JobcenterSU, som efter aftale mellem parterne på det statslige og kommunale område kan ændres til et MED-udvalg. Stk. 6. Sektorudvalget for Ældre består af følgende medarbejderrepræsentanter: LO: 7 FTF: 3 Sektorudvalget dækker de institutioner der er placeret i ældrechefens ansvarsområde. Stk. 7. Sektorudvalget for Psykiatri og Handicap består af følgende medarbejderrepræsentanter: LO: 5 FTF: 1 Sektorudvalget dækker de institutioner der er placeret i psykiatri- og handicapchefens ansvarsområde. Stk. 8. Sektorudvalget for Skole består af følgende medarbejderrepræsentanter: LO: 3 FTF: 7 Sektorudvalget dækker de institutioner der er placeret i skolechefens ansvarsområde. 4

6 Stk. 9. Sektorudvalget for Daginstitution og Dagpleje består af følgende medarbejderrepræsentanter: LO: 5 FTF: 5 Sektorudvalget dækker de institutioner der er placeret i institutionschefens ansvarsområde. Stk. 10. Sektorudvalg for Børn/familie består af følgende medarbejderrepræsentanter: LO: 1 FTF: 4 AC: 1 Sektorudvalget dækker de institutioner, der er placeret i børne- og familiechefens ansvarsområde. Stk. 11. Sektorudvalg for Rådhus/Administrationen består af følgende medarbejderrepræsentanter: LO: 3 FTF: 2 AC: 1 Sektorudvalget dækker alle ansatte på rådhuset i Ikast og på de tidligere rådhuse i Brande og Nørre- Snede. Stk. 12. Sektorudvalg for Park/Vej/Udeområdet består af følgende medarbejderrepræsentanter: LO: 5 Sektorudvalget dækker alle ansatte under Park/Vej/Udeområdet. Stk. 13. På øvrige arbejdspladser kan der oprettes et lokaludvalg. Hvis der ikke oprettes et lokaludvalg skal personalemødet have MED-status. Repræsentanter for ledelsen i lokaludvalget udpeges af institutionens/afdelingens ledelse. Medarbejderrepræsentanterne vælges så vidt muligt blandt tillidsrepræsentanterne og sikkerhedsrepræsentanterne i institutionen/afdelingen, jf. dog stk. 3 Kan der ikke lokalt opnås enighed om oprettelse og sammensætning af lokaludvalg eller afholdelse af personalemøder med MED-status, indbringes uenigheden for Hovedudvalget, som træffer afgørelse. Stk. 14. Møder afholdes efter behov og indkaldes efter aftale mellem formand og næstformand i udvalgene. 5

7 4. Kompetence Lokalaftale Medindflydelse og medbestemmelsen udøves inden for det kompetenceområde, som ledelsen har med hensyn til arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Hvis der opstår tvivl om rækkevidden af ledelseskompetencen, skal ledelsen klargøre grænserne herfor. Kapitel 2. Arbejdsmiljøindsatsen Det er en grundlæggende værdi for Ikast-Brande Kommune, at der er et godt arbejdsmiljø på alle kommunens arbejdspladser. Et godt arbejdsmiljø bygger på et forpligtende samarbejde og planlægning mellem ledere og medarbejdere og eksterne institutioner, såsom Arbejdstilsynet eller andre engagerede aktører på området. 5. Målene med arbejdsmiljøindsatsen er, at skabe sunde og udviklende job, at reducere arbejdsbetingede sygdomme og sygefravær, at fjerne risici, der kan føre til ulykker og nedslidning, at fastholde medarbejdere der har pådraget sig helbredsskavanker, at arbejdsmiljøhensyn konsekvent inddrages ved nybyggeri, ombygning og renovering samt indkøb, at arbejdsmiljøhensyn gøres til rutine i den daglige arbejdsplanlægning og -tilrettelæggelse at arbejdsmiljøhensyn inddrages ved udvikling og ændring i arbejdets organisering, at der sker en løbende evaluering af arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøindsatsen. 6. For at opfylde målene og samtidig styrke og effektivisere arbejdsmiljøindsatsen iværksættes følgende initiativer: Udarbejdelse og iværksættelse af en arbejdsmiljøpolitik Udarbejdelse af årlig statusrapport for arbejdsmiljøindsatsen, herunder, o initiativer fra MED-organisationen o skadestatistik med omkostningsopgørelser o resultatet af arbejdspladsvurdering Udpegning af fokusområder til forbedring af arbejdsmiljøet Udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger mindst hvert tredje år samt hvis der sker ændringer i arbejdet eller arbejdsmetoder og processer, som har en betydning for arbejdsmiljøet Årlige tematiserede møder med sikkerhedsgrupperne og MED-repræsentanterne Analyse af hver enkelt arbejdsskadeanmeldelse for at undgå gentagelsestilfælde 6

8 Særlig aftale om retningslinier for håndteringen af arbejdsbetinget stress Særlig aftale om psykologhjælp eller lignende, såvel akut som generelt. 7. Varetagelse af opgaver og funktioner Stk. 1. Hovedudvalget har det overordnede ansvar for, at arbejdsmiljøindsatsen lever op til gældende love og regler samt ovenstående mål. Varetagelsen udføres ved at: Foretage den overordnede planlægning, ledelse og koordinering af arbejdsmiljøindsatsen. Sikre rammerne for at sikkerhedsgrupperne orienteres og vejledes om arbejdsmiljøindsatsen. Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Udarbejde plan over MED-organisationens opbygning, herunder sikkerhedsgrupper. Igangsætte uddannelse for medlemmer af sikkerhedsgrupper. Sikre at sikkerheds- og sundhedselementer indgår i den løbende lederuddannelse. Rådgive MED-organisationen og sikkerhedsgrupper ved løsning af arbejdsmiljømæssige opgaver. Stk. 2. Lokaludvalgene varetager arbejdsmiljøindsatsen ved at: Planlægge arbejdsmiljøindsatsen med udgangspunkt i arbejdspladsvurderinger, herunder handleplaner. Være kontaktled mellem arbejdspladsens medarbejdere og hovedudvalget, herunder underrette om aktuelle arbejdsmiljøproblemer. Afholde årligt møde med sikkerhedsgrupperne. Stk. 3. På alle arbejdspladser med 10 ansatte, eller derover, dannes en sikkerhedsgruppe bestående af arbejdslederen og sikkerhedsrepræsentanten. Sikkerhedsrepræsentanten vælges af og blandt de ansatte. Stk. 4. På arbejdspladser med lokaludvalg har sikkerhedsgrupperne følgende opgaver: Kontrollere at arbejdsforholdene er arbejdsmiljømæssigt fuldt forsvarlige. Påvirke den enkelte til en adfærd, der fremmer egen og andres sikkerhed og sundhed. Orientere de ansatte om de bestemmelser, der er fastsat til at fremme sikkerhed og sundhed. Være kontaktled mellem de ansatte og MED-udvalg. Holde MED-udvalg underrettet om arbejdsmiljømæssige problemer. Deltage i byggemøder ved enhver form for om- og tilbygning/nybygning på arbejdspladsen, med henblik på en vurdering af arbejdsmiljømæssige spørgsmål. På arbejdspladser uden MED-udvalg har sikkerhedsgrupperne tillige til opgave, at planlægge arbejdsmiljøindsatsen, med udgangspunkt i arbejdspladsvurderinger. 7

9 Stk. 5. Arbejdsmiljøindsatsen er integreret i MED-organisationen. Følgende punkter skal altid være på dagsordenen: Orientering om arbejdsskadeanmeldelser og sikkerhedsgruppens handleplan for den konkrete skade. Orientering om status for arbejdsmiljøindsatsen på de enkelte arbejdspladser, herunder trivsel på arbejdspladsen. Kapitel 3. Medindflydelse og medbestemmelse 8. Medindflydelse og medbestemmelse Det er afgørende for en velfungerende arbejdsplads, at retten til medindflydelse og medbestemmelse på forhold, der vedrører egne arbejdsforhold, praktiseres hver dag og direkte, sådan at medarbejderne har reel medindflydelse og medbestemmelse. Medindflydelse og medbestemmelse indebærer Stk. 1. Gensidig pligt til at informere om og drøfte alle forhold af betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Stk. 2. Medbestemmelse ved fastlæggelse af retningslinier for tilrettelæggelse af arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold inden for ledelsens ansvars- og kompetenceområde. Stk. 3. Mulighed for forhandling og indgåelse af aftaler. Stk. 4. Planlægning og koordinering af kommunens arbejdsmiljøarbejde i henhold til kommunens arbejdsmiljøpolitik og arbejdsmiljølovgivningen. Stk. 5. Mindst én gang årligt drøftes i MED-organisationen dialogen mellem ledelse og medarbejdere på følgende 5 områder 1. Politisk/administrative initiativer, visioner samt strategier. 2. Kompetenceudvikling. 3. Ledelsesadfærd. 4. Personalemøder. 5. Initiativpligt. 8

10 ad 1. Politisk/administrative initiativer, visioner samt strategier. Mindst én gang om året drøftes betydningen for arbejds- og personaleforhold af de politiske/ administrative initiativer, visioner samt strategier. ad 2. Kompetenceudvikling. Det er afgørende, at medarbejderne får mulighed for kompetenceudvikling både gennem det daglige arbejde og gennem efter- og videreuddannelse. Etablering af fælles læringsmiljøer og veltilrettelagte, dynamiske kompetenceprocesser er midler hertil og er et fælles anliggende for ledelse og medarbejdere. I den enkelte afdeling foretages strategisk forankret og systematisk kompetenceudvikling for alle medarbejdere. Dette indebærer, at der i dialog mellem medarbejder og ledelse opstilles udviklingsmål for den enkelte medarbejder eller for grupper af medarbejdere. Det forudsættes, at det er en gensidig forpligtelse, at udviklingsmålene gennemføres således, at ledelsen sikrer rammer og betingelser for kompetenceudvikling, og medarbejderen arbejder på at nå de beskrevne udviklingsmål. Det aftales, hvor ofte opfølgning skal finde sted. MED-organisationen skal med afsæt i afdelingernes mål og behov for kompetenceudvikling Drøfte de overordnede mål for kompetenceudvikling på arbejdspladsen, Drøfte sammenhængen mellem arbejdspladsens mål/strategier og kompetenceudvikling, Drøfte hvordan arbejdet med kompetenceudvikling evalueres. ad 3. Ledelsesadfærd. Den velfungerende arbejdsplads med uddelegering af ansvar og kompetence kræver en særlig opmærksomhed på ledelsesadfærd. Ledelsen skal aktivt inddrage medarbejderne i beslutningsprocessen og tilrettelæggelsen af arbejdsopgavernes udførelse. Ledelsen skal på baggrund af den jævnlige kontakt til hver enkelt medarbejder sikre en kontinuerlig højnelse af kvalifikationsniveauet blandt medarbejderne på arbejdspladsen. Det kan ske gennem bevidst anvendelse af de økonomiske muligheder, der er for efteruddannelse og kurser og ved at skabe fællesskab i løsningen af arbejdsopgaverne. ad 4. Personalemøder. Ledelsen har ansvaret for, at medarbejderne har mulighed for at drøfte væsentlige forhold på arbejdspladsen. Drøftelsen kan ske i forbindelse med personalemøder eller andre mødetyper, hvor medarbejderne og ledelsen er samlet. Mødestrukturen kan variere efter arbejdspladsens størrelse og type. Det væsentlige er, at muligheden for drøftelse af forhold på arbejdspladsen er til stede. Det er desuden afgørende for en velfungerende arbejdsplads, at det bliver naturligt løbende at drøfte det daglige samarbejde. For at sikre en positiv udvikling af MED-arbejdet lægges der vægt på, at der en gang om året sættes et punkt på dagsordenen, der giver mulighed for at drøfte, hvorledes MED-strukturen fungerer i forhold til arbejdspladsens medarbejdere. Medarbejdernes repræsentant/kontaktperson i udvalgene 9

11 på alle niveauer vil så kunne give en tilbagemelding om forhold, der vil kunne forbedre samarbejdet. ad 5. Initiativpligt. Den velfungerende arbejdsplads er kendetegnet ved en fælles vilje til og ansvar for at samarbejde om alle væsentlige forhold på arbejdspladsen. Viljen og ansvaret skal findes hos både ledelse og medarbejdere. Der påhviler således alle en initiativpligt. Alle er forpligtet til at fremkomme med ideer til, hvordan arbejdsopgaver kan udføres på en mere hensigtsmæssig måde. 9. Information og drøftelse Stk. 1. Grundlaget for medindflydelse og medbestemmelse er, at der er gensidig informationspligt på alle niveauer. Stk. 2. Information skal gives på et så tidligt tidspunkt, på en sådan måde og i en sådan form, at det giver gode muligheder for en grundig drøftelse, så medarbejdernes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for ledelsens og/eller Byrådets beslutninger. Stk. 3. Ledelsen skal regelmæssigt give information om fremkomne forslag og trufne beslutninger i byrådet. Stk. 4. I overensstemmelse med reglerne om information og drøftelse påhviler det ledelsen, at informere om den seneste udvikling og den forventede udvikling i virksomhedens eller forretningsstedets aktiviteter og økonomiske situation. informere og drøfte situationen, strukturen og den forventede udvikling med hensyn til beskæftigelsen i institutionen samt om alle planlagte forventede foranstaltninger, navnlig når beskæftigelsen er truet. informere og drøfte de beslutninger, som kan medføre betydelige ændringer i arbejdstilrettelæggelse og ansættelsesforholdene, herunder beslutning om virksomhedsoverdragelse. Stk. 5. Beslutninger i henhold til stk. 4, som kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene, herunder beslutning om virksomhedsoverdragelse træffes af byrådet efter en forudgående forhandling med medarbejdernes repræsentanter i MED-organisationen. Stk. 6. For det tilfælde, at beslutninger, som nævnt i stk. 5, indebærer betydelige ændringer for en personalegruppes arbejds- og personaleforhold, og denne gruppe ikke er repræsenteret i MEDorganisationen, kan medarbejdersiden eller denne gruppe inden forhandlingen fremsættes krav om, 10

12 at de suppleres med en tillidsrepræsentant for denne personalegruppe. Et sådant krav skal fremsættes i forlængelse af, at medarbejdersiden bliver bekendt med, at der skal ske en forhandling. Stk. 7. Alle forhold, som er omfattet af informationspligten, skal tages op til drøftelse, hvis en af parterne ønsker det. 10. Retningslinier Stk. 1. Når en af parterne ønsker det, skal der snarest muligt indledes drøftelser med henblik på fastlæggelse af retningslinier. Der skal fra begge parters side udvises positiv forhandlingsvilje og søges opnået enighed. Stk. 2. Regler om arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, som - efter indstilling fra f.eks. hovedudvalget - er fastsat eller godkendt af byrådet, er ikke at betragte som retningslinier, og er derfor ikke omfattet af rammeaftalen, herunder af de særlige bestemmelser om opsigelse, jf. stk. 8. Stk. 3. Der skal aftales og udarbejdes specifikke retningslinier for følgende områder Budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold Kommunens personalepolitik, herunder ligestillingspolitik De overordnede retningslinier for efter- og videreuddannelse af medarbejdere, herunder generel uddannelsesplanlægning Større rationaliserings- og omstillingsprojekter. Stk. 4. Der skal aftales retningslinier for arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til arbejdsbetinget stress. Stk. 5. Det er Ikast-Brande Kommunes mål at skabe og udvikle attraktive arbejdspladser med henblik på, at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere i alle aldre. Der skal udarbejdes retningslinier for rekruttering og fastholdelse. Stk. 6. Hvis der ikke opnås enighed om retningslinier på et givet område, skal ledelsen, hvis medarbejderne fremsætter ønske herom, redegøre for, hvorledes man derefter vil forholde sig på det pågældende område. 11

13 Stk. 7. Aftalte retningslinier er bindende for begge parter, som er forpligtet til at forsvare og anvende dem. Stk. 8. Alle retningslinier skal udformes skriftligt. Aftaler om retningslinier kan opsiges med 3 måneders varsel. Inden opsigelse finder sted, skal der søges gennemført ændringer af retningslinierne ved forhandling mellem parterne. Stk. 9. Retningslinier, som er aftalt i henhold til stk. 3 og 4, gælder indtil, der er opnået enighed om ændringer. Stk. 10. Der gælder følgende retningslinier for proceduren for budgetbehandlingen: Hovedudvalget beslutter procedure og - tidsplan for egen budgetbehandling i god tid før den politiske behandling påbegyndes. MED-organisationen fastlægger en procedure for drøftelse af budgetforslaget inden for eget område. MED-organisationen skal have lejlighed til at fremsætte synspunkter vedrørende budgettet inden budgetforslaget endeligt vedtages. Stk. 10 a. Personalepolitikken, herunder ligestillingspolitikken tages op til revision mindst hvert andet år. Hele MED-organisationen inddrages. Samtidig med revisionen af personalepolitikken fastlægges evt. personalepolitiske indsatsområder for den kommende 2-4 års periode. Medlemmer af Hovedudvalget kan dog til enhver tid tage personalepolitikken op til revision i Hovedudvalget, ligesom der fastlægges retningslinjer for personer på særlige vilkår. Stk. 10 b. Efter- og videreuddannelse af medarbejdere, herunder generel uddannelsesplanlægning. Mindst en gang årligt orienterer ledelsen i MED-organisationen om uddannelsesrammen for det kommende år. Retningslinier vedr. efter- og videreuddannelse samt uddannelsesplanlægning udarbejdes i MEDorganisationen. Stk. 10 c. Større rationaliserings- og omstillingsprojekter / udlicitering. 12

14 Før der i byrådet træffes afgørelse om større rationaliserings- og omstillingsprojekter samt udlicitering / privatisering, skal spørgsmålet have været drøftet i hele MED-organisationen. Medarbejderne skal gives mulighed for at drøfte de arbejds- og personalemæssige konsekvenser af projektets gennemførelse. Stk. 11. Der kan bl.a. udarbejdes lokale retningslinier vedrørende Arbejdsforhold Personaleforhold o Ansættelser o Introduktion og instruktion af nye medarbejdere o Intern uddannelse og efteruddannelse o Medarbejderudviklingssamtaler o Omplacering og afskedigelser o Arbejdsskader og sygefravær o Personalemæssige konsekvenser af at anvende udbud og udlicitering. Aftalte retningslinier sendes til hovedudvalget til orientering. 11. Hovedudvalget Stk. 1. Hovedudvalget forhandler og indgår aftaler om udfyldning af generelle rammeaftaler i henhold til bestemmelserne heri. Stk. 2. Hovedudvalget har på det overordnede niveau endvidere til opgave, gensidigt at informere, drøfte og udarbejde retningslinier vedrørende arbejds-. personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, der har betydning for hele kommunen, at vejlede om udmøntning af lokalaftalen, herunder om nedsættelse af udvalg m.v. at fortolke aftalte retningslinier, at fortolke lokalaftalen og behandle uoverensstemmelser herom, at indbringe uoverensstemmelser, fortolkningsspørgsmål vedrørende rammeaftalen m.v. for de centrale forhandlingsparter, mindst én gang årligt, at drøfte om lokalaftalen fungerer tilfredsstillende. Stk. 3. Hovedudvalget mødes - mindst en gang om året - med kommunens politiske ledelse med henblik på drøftelse af den del af budgetbehandlingen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold i kommunen. 13

15 Kapitel 4. Medarbejderrepræsentanter 12. Valg af tillids- og sikkerhedsrepræsentanter stk. 1. Sikkerhedsrepræsentanten vælges i henhold til arbejdsmiljøloven. Stk. 2. Tillidsrepræsentanten vælges i henhold til rammeaftalen. Stk. 3. Det står medarbejderne på den enkelte institution frit for at vælge den samme person til både tillidsrepræsentant og sikkerhedsrepræsentant. 13. Valg af fællestillidsrepræsentanter Stk. 1. Der kan for overenskomstgrupperne vælges en fællestillidsrepræsentant til at varetage og forhandle spørgsmål fælles for de medarbejdere, som den pågældende repræsenterer. Valg af fællestillidsrepræsentant sker af og blandt de anmeldte tillidsrepræsentanter, som repræsenterer overenskomstgrupperne. Stk. 2. Ikast-Brande Kommune anerkender jf. rammeaftalens 12, stk. 4 og 5, at en organisationsrepræsentant, der ikke tillige er tillidsrepræsentant, kan vælges til fællestillidsrepræsentant. Det er en forudsætning, at den valgte har en ansættelsesmæssig tilknytning til Ikast-Brande Kommune. 14. Medarbejderrepræsentanternes vilkår Stk. 1. Det er vigtigt, at såvel ledelse som medarbejdere respekterer tillidshvervet og accepterer, at det at være medarbejderrepræsentant kræver tid til, forberedelse af og deltagelse i møder og forhandlinger, uddannelse/kurser mv. løbende ajourføring, fordybelse i aktuelle temaer, kontakt til kollegerne. 14

16 Stk. 2. Medarbejderrepræsentanter skal have den nødvendige og tilstrækkelige tid til varetagelse af deres hverv. Det betyder, at ledelsen er ansvarlig for, at den nødvendige og tilstrækkelige tid er til stede på arbejdspladsen og at der tages de fornødne hensyn ved arbejdstilrettelæggelsen, medarbejderrepræsentanter på alle niveauer kan afholde formøde, næstformanden i MED-udvalget på alle niveauer tildeles tid til samarbejdet med formanden for MED-udvalget, medarbejderrepræsentanterne skal have mulighed for kontakt med de medarbejdere, som den pågældende repræsenterer, f.eks. i tilfælde af skiftende arbejdssteder eller store geografiske afstande, medarbejderrepræsentanterne har mulighed for at afholde møder med medarbejderne fra sit område. Der stilles lokaler mv. til rådighed. Stk. 3. Med udgangspunkt i afholdelse af 6 årlige møder afsættes der 42 timer til medarbejderrepræsentanternes forberedelse og deltagelse i møder i henholdsvis hovedudvalg og sektorudvalg. Der indgås lokalt aftale om medarbejderrepræsentanternes tidsforbrug til arbejdet i lokaludvalg. Stk. 4. Der forventes følgende tidsforbrug for medarbejderrepræsentanterne: Tillidsrepræsentant (TR) 60 timer Sikkerhedsrepræsentant (SR) 40 timer Fællestillidsrepræsentant (FTR) 50 timer + 10 timer pr. arbejdssted Grundtakst pr. medarbejder til TR 5 timer Tillæg ved forhandlingskompetence vedr. løn/arbejdstid 1 time Grundtakst pr. medarbejder til SR 1 time Stk. 5. Der skal sikres en kompensation til arbejdsstedet, som dækker medarbejderrepræsentantens tidsforbrug til fællesarbejde. Stk. 6. Varetagelsen af hvervet som medarbejderrepræsentant må ikke indebære indtægtstab. Det betyder, at hvis medarbejderrepræsentanten pålægges at varetage hvervet uden for normal arbejdstid, sker honoreringen efter normal løn inklusiv tillæg mv. medarbejderrepræsentanter ydes befordringsgodtgørelse efter gældende regler, i øvrigt følges bestemmelserne i rammeaftalens 14, kommunen og den forhandlingsberettigede organisation kan indgå aftale om funktionsløn. 15

17 Stk. 7. Forudsætningen for et godt og udviklende samarbejde mellem ledelse og medarbejdere er, at både ledere og medarbejdere har de uddannelsesmæssige forudsætninger for varetagelse af opgaverne vedrørende medindflydelse, medbestemmelse samt arbejdsmiljø og at uddannelsen tilbydes snarest efter nyvalg. Det betyder, at udgangspunktet for uddannelse af medarbejderrepræsentanter vil være det i rammeaftalens bilag 15 og 16 beskrevne aftalte formål, indhold mv. for uddannelsen, som f.eks. udbydes af PUF (Parternes Uddannelses Fællesskab), uddannelse af medarbejderrepræsentanter tilstræbes gennemført hurtigst muligt, efter nyvalg til udvalgene, Hovedudvalget drøfter mindst en gang om året den samlede uddannelsesindsats, udgifter i forbindelse med uddannelse finansieres af centralt afsatte midler i kommunen. Stk. 8. Medarbejderrepræsentanten skal have mulighed for, via tilgængeligt udstyr på arbejdspladsen f.eks. IT-udstyr og internetopkobling, at kunne varetage sine arbejdspladsrelaterede opgaver forsvarligt. Stk. 9. Det er vigtigt, at der gives medarbejderrepræsentanterne mulighed for at holde trit med den faglige udvikling inden for sit arbejdsområde. I forbindelse med ophør af funktionen indgår denne problemstilling i medarbejdersamtalen og der fastsættes en plan for eventuel ajourføring af uddannelsesniveauet. Det betyder, at ved ophøret af hvervet som medarbejderrepræsentant vurderer ledelse og medarbejder i fællesskab, f.eks. i forbindelse med en medarbejdersamtale, behovet for efter- og videreuddannelse/faglig opgradering. På baggrund heraf fastsættes en tids- og handleplan for eventuel efter og videreuddannelse mv. Stk. 10. Hovedudvalget er forpligtet til at følge op på og mindst 1 gang årligt drøfte medarbejderrepræsentanternes vilkår og eventuelt behov for ændringer heri. Hovedudvalget fortolker eventuelle tvivlstilfælde. 16

18 Kapitel 5. Ikrafttræden og opsigelse 15. Ikrafttræden og opsigelse Stk. 1. Aftalen træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Aftalen kan opsiges skriftligt med 9 måneders varsel til udgangen af september i ulige år. Opsigelsen kan således ske inden 31. december i lige årstal til den 30. september året efter. Stk. 3. Opsigelse af, eller forslag om ændring, af lokalaftalen fremsættes i Hovedudvalget. Stk. 4. Aftalen kan genforhandles uden forinden at være opsagt. Stk. 5. Hvis aftalen opsiges, skal der optages forhandlinger mellem Ikast-Brande Kommune og hovedorganisationerne. Kan der ikke opnås enighed om en ny aftale inden udløbet af opsigelsesperioden, kan parterne aftale, at lokalaftalen løber videre indtil en nærmere aftalt frist, eller så længe forhandlingerne om en ny aftale foregår. Stk. 6. Hvis parterne ikke kan nå til enighed om en forlængelse af den gældende lokalaftale, bortfalder aftalen ved periodens udløb, og erstattes af "Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg og arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser om sikkerhedsorganisationen. Stk. 7. Lokalaftalen skal sendes til Kommunernes Landsforening, Kommunale Tjenestemænd, Overenskomstansatte (KTO), Sundhedskartellet og Arbejdstilsynet. Stk. 8. Nærværende aftale evalueres af parterne efter 2 år, dog evalueres sammensætningen af medarbejderfordelingen i sektorudvalg efter 1 år. 17

19

20 Ikast-Brande Kommune Bilag 1 - MED-struktur Hoved-MED Lo: 5 repræsentanter FTF: 4 repræsentanter AC: 1 repræsentant + 1 Sikkerhedssrepræsentant Ca ansatte Sektorniveau Ældre Ældre LO: 7 repr. LO: 7 repr. FTF:3 repr. FTF:3 repr. Ca. 750 ansatte Ca. 750 ansatte Psykiatri og Psykiatri og handicap handicap LO: 5 repr. LO: 5 repr. FTF:1 repr. FTF:1 repr. Ca. 300 ansatte Ca. 300 ansatte Skole Skole LO: 3 repr. LO: 3 repr. FTF: 7 repr. FTF: 7 repr. Ca. 850 ansatte Ca. 850 ansatte Daginstitution Daginstitution LO: 5 LO: 5 FTF: 5 FTF: 5 Ca. 600 ansatte Ca. 600 ansatte Park/Vej/Ude Park/Vej/Ude LO: 5 LO: 5 Ca. 100 ansatte Ca. 100 ansatte Rådhus/Admin Rådhus/Admin LO: 3 LO: 3 FTF: 2 FTF: 2 AC: 1 AC: 1 Ca. 300 ansatte Ca. 300 ansatte Børn/Familie Børn/Familie LO: 1 LO: 1 FTF: FTF: AC: 1 AC: 1 Ca. 100 ansatte Ca. 100 ansatte Øvrige arbejdspladser: Ca. 100 ansatte Medudvalg eller evt. personalemøde med MED-status aftales lokalt på den enkelte arbejdsplads. Personale- og Organisationsafdelingen Susan Hedegaard / rev. 20. december 2006

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune Revideret november 2012 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel 1. Formål og struktur... 3 1. Område... 3 2. Formål... 3 3. Form og struktur... 3 4. Kompetence... 6 Kapitel 2. Arbejdsmiljøindsatsen...

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel 1. Formål og struktur... 2 1. Område...2 2. Formål...2 3. Form og struktur...2 4. Kompetence...5 Kapitel 2. Arbejdsmiljøindsatsen... 5 5. Målene med arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Kapitel 1 Aftalens område, formål m.v. 1 Område Stk. 1. Aftalen gælder for alle ansatte i Rudersdal Kommune herunder selvejende dag- og døgninstitutioner,

Læs mere

MED-aftale for Greve Kommune. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

MED-aftale for Greve Kommune. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse MED-aftale for Greve Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Aftalens gyldighedsområde...3 Kapitel 2. Formål...3 Kapitel 3. Værdier...4 Kapitel 4. MED organisationens

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Vedtaget af Forhandlingsudvalget: 30. maj 2013 Læsevejledning: Den lokale aftale om medbestemmelse og medindflydelse i Frederikssund Kommune er inddelt

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 2 Indholdsfortegnelse Forord.................................................... 5 1. Aftalens område.........................................6 2. Formål................................................6

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse ISHØJ KOMMUNE Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Ishøj Kommune 1 Indledning... 3 1. Formålet med aftalen... 4 Aftalens område og afgrænsning:... 4 2. Medindflydelse og medbestemmelse... 4 3. Struktur...

Læs mere

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008)

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008) Vejledning om samarbejde og samarbejdsudvalg ved frie grundskoler, udarbejdet i fællesskab af Dansk Friskoleforening, Frie Grundskolers Fællesråd, BUPL, forbundet af pædagoger og klubfolk Danmarks Lærerforening

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Afsnit 1. Formål 1 Denne aftale følger reglerne i den til enhver tid gældende rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, som er indgået

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Allerød Kommune

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Allerød Kommune Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Allerød Kommune Indhold Forord...3 1. Område...3 2. Formål...3 3. Arbejdsmiljø...3 4. Form og struktur...6 5. Kompetence...8 6. Medindflydelse og medbestemmelse...8

Læs mere

Lokalaftale vedr. Medindflydelse og Medbestemmelse i Billund Kommune

Lokalaftale vedr. Medindflydelse og Medbestemmelse i Billund Kommune Lokalaftale vedr. Medindflydelse og Medbestemmelse i Billund Kommune Billund Kommune Den 23. januar 2007 Oplæg til Lokalaftale vedrørende Medindflydelse og Medbestemmelse i Billund kommune. Aftalen træder

Læs mere

MED-aftale. for. Mariagerfjord Kommune

MED-aftale. for. Mariagerfjord Kommune MED-aftale for Mariagerfjord Kommune Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Forord 3 Kapitel 1 - Lokalaftalens område, formål m.v. 3 1 Område 3 2 Formål 4 3 Lokale aftalemuligheder 5 4 Form og struktur 5 5 Kompetence

Læs mere

Aftale om. Medindflydelse og medbestemmelse. i Holbæk Kommune

Aftale om. Medindflydelse og medbestemmelse. i Holbæk Kommune Aftale om Medindflydelse og medbestemmelse i Holbæk Kommune Januar 2007 MED-aftale for Holbæk Kommune Indledning Denne MED-aftale er resultatet af arbejdet i forhandlingsorganet nedsat af de 5 kommuner

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7a til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinje

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse for Fanø Kommune

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse for Fanø Kommune Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse for Fanø Kommune Indhold: Paragraf Titel Side Forord 3 1 Område 4 2 Formål 4 3 Form og struktur 5 4 Kompetence 5 5 Information, drøftelse og forhandling

Læs mere

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale Opdateret 5. februar 2014 MED-aftale Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE Personale Godkendt af Forhandlingsorganet den 15. februar 2010 LOKALAFTALE

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse. Middelfart Kommune

Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse. Middelfart Kommune Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse I Middelfart Kommune Forord: Grundlaget for denne lokale aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse er rammeaftalen af xxxx 2011 mellem Kommunernes Landsforening

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 17. juni 2008 Vejledning om procedureretningslinie for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinie

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse.

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Kapitel 1. Aftalens område, formål m.v. Side 2 1. Område Denne aftale gælder for ansatte ved Læsø konunune samt ansatte i selvejende daginstitutioner, som

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af. Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune

Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af. Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Aftalen er gældende for medarbejdere i Slagelse Kommune. 2 Formål stk. 1 Formålet med en lokalaftale er gennem samarbejde mellem

Læs mere

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Så er det igen blevet tid til valg til MED- og sikkerhedsorganisationen! Nu skydes valghandlingen for valgperioden 1. januar 2011 31. december 2013 i gang. I

Læs mere

Procedureretningslinjer

Procedureretningslinjer Procedureretningslinjer DATO 14-04-2011 SAGSNR. 326-2011-18747 SAGSANSVARLIG Rita Jeppesen HR og Personale HR og Personale I henhold til Kalundborg Kommunes lokale MED-aftale er der udarbejdet nedenstående

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt. Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse Beskæftigelsesministeriet har den 21. juni 2001 udstedt bekendtgørelse

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM KOMPETENCEUDVIKLING = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale med virkning fra dato

Læs mere

Lokalaftale for. Esbjerg Kommune. om medindflydelse og medbestemmelse. MED-systemet

Lokalaftale for. Esbjerg Kommune. om medindflydelse og medbestemmelse. MED-systemet 1 Lokalaftale for Esbjerg Kommune om medindflydelse og medbestemmelse MED-systemet Februar 2012 2 Forord Lokalaftalen om MED-systemet har til formål at skabe grundlaget for en fortsat udvikling og styrkelse

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET

HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET 09.12.14 1 Forord: I Høje-Taastrup Kommune har vi integreret medbestemmelse og medindflydelse med arbejdsmiljøarbejdet i en enstrenget

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

4. januar 2007 Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark

4. januar 2007 Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark 4. januar 2007 Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark Indhold: Forord side 2 Formål side 3 Indhold og opgaver Information, drøftelse og retningslinier side 5

Læs mere

MED-aftale Maj

MED-aftale Maj MED-aftale 2013-2016 Maj 2017 Indhold 1. Baggrund... 4 Rammeaftale og lokalaftale...5 Aftalens opbygning og indhold...5 Aftalens r...5 Ikrafttræden...5 Evaluering... 5 Opsigelse...5 Dokumentation og yderligere

Læs mere

Afdeling: HR-afdelingen Telefon: 89 59 10 00 Dato: januar 2008. MED-aftale for Norddjurs Kommune

Afdeling: HR-afdelingen Telefon: 89 59 10 00 Dato: januar 2008. MED-aftale for Norddjurs Kommune Afdeling: HR-afdelingen Telefon: 89 59 10 00 Dato: januar 2008 for Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse: Sidetal Indledning: Ledelsesvisionen side 1 Værdigrundlaget side 1 Kapitel 1. Område og formål

Læs mere

Temaguide om forhandling af nye MED-aftaler

Temaguide om forhandling af nye MED-aftaler Temaguide om forhandling af nye MED-aftaler København den 3. maj 2006 følg med på www.kl.dk/kommunalreformen og www.kl.dk/323366 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 Indholdsoversigt... 4 2 Fakta om forhandlingen...

Læs mere

MED AFTALE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

MED AFTALE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE MED AFTALE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE MED-aftale Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Kontakt Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Personaleafdelingen

Læs mere

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde med senere ændringer

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse BRØNDERSLEV-DRONNINGLUND KOMMUNE Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse April 2006 1. udgave Forord Som offentlig servicevirksomhed lægger Brønderslev-Dronninglund Kommune vægt på, at give borgerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Med-aftalen

Indholdsfortegnelse. Med-aftalen MED - aftale Indholdsfortegnelse Indledning...2 1 Område...3 2 Formålet...3 3..Arbejdsmiljøet. Om sikkerheds-. og sundhedsarbejdet...5 3...Arbejdsmiljøarbejdets organisering...6 3.1...Sikkerhedsgruppens.

Læs mere

Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse

Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse Rammeaftalen fastlægger de overordnede rammer for samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunerne. Det lokale samarbejde tilrettelægges med udgangspunkt

Læs mere

Syddjurs Kommunes MED-aftale. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse 29. januar 2007

Syddjurs Kommunes MED-aftale. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse 29. januar 2007 Syddjurs Kommunes MED-aftale Aftale om medindflydelse og medbestemmelse 29. januar 2007 Forord Forord til MED-aftalen for Syddjurs Kommune. Denne lokalaftale er indgået mellem Syddjurs Kommune og de forhandlingsberettigede

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

MED-aftale FOR VEJEN KOMMUNE Maj 2007

MED-aftale FOR VEJEN KOMMUNE Maj 2007 MED-aftale FOR VEJEN KOMMUNE Maj 2007 Rådhuspassagen 3 I 6600 Vejen I tlf.: 79 96 50 00 E-mail: post@vejenkom.dk I sikkerpost@vejenkom.dk I www.vejenkom.dk Indholdsfortegnelse 1. Område.......................................................

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse

Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse Bestemmelserne i denne paragraf er minimumsbestemmelser. Medindflydelse og medbestemmelse indebærer: 1. Gensidig pligt til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Kapitel 1, område, form og struktur...3

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Kapitel 1, område, form og struktur...3 MED-aftale 1.1.2007 Indholdsfortegnelse Forord...2 Kapitel 1, område, form og struktur...3 1 Område... 3 2 Formålet med aftalen... 3 3 Samarbejds- og sikkerhedsstrukturen... 3 4 Ledelsens kompetenceområde...

Læs mere

AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE. gældende pr. 1. november 2005. Tiltrådt af Odense Byråd den 26.

AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE. gældende pr. 1. november 2005. Tiltrådt af Odense Byråd den 26. AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE gældende pr. 1. november 2005 Tiltrådt af Odense Byråd den 26. oktober 2005 Indholdsfortegnelse: Indledning... Side 1 1. Aftalens

Læs mere

Tiltrådt den 13/12 2006. MED-aftale i Region Hovedstaden

Tiltrådt den 13/12 2006. MED-aftale i Region Hovedstaden Tiltrådt den 13/12 2006 MED-aftale i Region Hovedstaden Indhold: MED aftale i Region Hovedstaden... s. 3 Definition af begreber... s. 3 MED aftalens område ( 1)... s. 4 Formål ( 2)... s. 5 Værdier i samarbejdet...

Læs mere

Lokalaftale om. medindflydelse, medbestemmelse, & arbejdsmiljø

Lokalaftale om. medindflydelse, medbestemmelse, & arbejdsmiljø Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse, & arbejdsmiljø i Region Syddanmark 2007 2009 2 Indhold Forord............................................................ side 4 Formål............................................................

Læs mere

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 tillid åbenhed fairness MEDindflydelse og MEDbestemmelse kompetence INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 1 Kapitel 1 - Aftalens område, formål mv.... 2 1 Hvem er omfattet

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning...5 1 Område...6 2 Formålet...6 3 Arbejdsmiljøet. Om sikkerheds- og sundhedsarbejdet...8 3.1 Arbejdsmiljøarbejdets

Indholdsfortegnelse Indledning...5 1 Område...6 2 Formålet...6 3 Arbejdsmiljøet. Om sikkerheds- og sundhedsarbejdet...8 3.1 Arbejdsmiljøarbejdets MED-aftale 2 3 Indholdsfortegnelse Indledning...5 1 Område...6 2 Formålet...6 3 Arbejdsmiljøet. Om sikkerheds- og sundhedsarbejdet...8 3.1 Arbejdsmiljøarbejdets organisering...10 3.1.1 Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling. 05.31 O.11 50/2011 Side 1

Aftale om kompetenceudvikling. 05.31 O.11 50/2011 Side 1 Aftale om kompetenceudvikling KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.31 Side 1 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet af aftalen... 3 3. Formål... 3 4. Hovedudvalget... 4 5. Udviklingsmål...

Læs mere

Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE. i Odder Kommune

Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE. i Odder Kommune Hovedudvalget Senest ajourført d. 1. sep. 2003 Dok.nr. 416519 Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i Odder Kommune Forord Lokalaftalen om medindflydelse og medbestemmelse har til formål at skabe

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM KOMPETENCEUDVIKLING **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Side 1 af 48

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Side 1 af 48 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Side 1 af 48 Side 2 af 48 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kapitel 1. Rammeaftalens område, formål m.v.... 5 1. Aftalens område... 5 2. Formål... 5 3. Rammerne

Læs mere

MED-aftale. Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Billund Kommune

MED-aftale. Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Billund Kommune MED-aftale Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Billund Kommune Indholdsfortegnelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Billund Kommune Kapitel 1: Lokalaftalens område og formål

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Lokalaftale om. Medindflydelse og Medbestemmelse. Varde Kommune

Lokalaftale om. Medindflydelse og Medbestemmelse. Varde Kommune Lokalaftale om Medindflydelse og Medbestemmelse i Varde Kommune # 443523 1/25 Forord Varde Kommunes lokalaftale er resultatet af arbejdet i Forhandlingsudvalget. Aftalen danner rammen for MED-organisationen

Læs mere

Rebild Kommunes MEDaftale. MEDindflydelse og MEDbestemmelse

Rebild Kommunes MEDaftale. MEDindflydelse og MEDbestemmelse Rebild Kommunes MEDaftale MEDindflydelse og MEDbestemmelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Kapitel 1. Lokalaftalens område, formål m.v.... 4 1. Område... 4 2. Formål... 4 3. Arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse i Holstebro Kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse i Holstebro Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse i Holstebro Kommune Juni 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 KAPITEL1 - OMRÅDE OG FORMÅL... 4 Område... 4 Formål... 4 KAPITEL 2 - FORM, STRUKTUR OG OPGAVER...

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Roskilde Kommune

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Roskilde Kommune DEN NYE KOMMUNE Gundsø Ramsø Roskilde Personaleafdelingen 12. december 2006 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Roskilde Kommune Kapitel 1. Aftalens område, formål og vision. 5 1. Aftalens

Læs mere

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg oao.dk 1 Kære MED-repræsentant Din opgave er at være med til at sikre, at alle medarbejdere kan få medindflydelse og medbestemmelse på deres arbejdsforhold.

Læs mere

TR aftale Region Syddanmark

TR aftale Region Syddanmark TR aftale Region Syddanmark Forord I forbindelse med at der blev indgået en MED-aftale i Forhandlingsorganet, bestående af repræsentanter fra Hovedorganisationerne og ledelsen I Region Syddanmark, blev

Læs mere

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Marts 2014 Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Retsgrundlaget 1. Hovedsamarbejdsudvalget ved Copenhagen Business Academy, efterfølgende benævnt som HSU, virker

Læs mere

Ansvar. Dialog. MED-aftale 2011. Udvikling

Ansvar. Dialog. MED-aftale 2011. Udvikling Ansvar Dialog MED-aftale 2011 Udvikling 2 Godkendt af MED-forhandlingsorganet i Hedensted Kommune - 1. februar 2011 Indhold Kapitel 1: Rammeaftalens område, formål med videre...5 1 Aftalens område...5

Læs mere

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 1 2. Baggrund og formål RAMMEAFTALEN Lokalaftalen er baseret på MED-Håndbog. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, 4. udgave 2005, som sammen

Læs mere

Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017

Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017 Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017 Sanne Kjærgaard Nikolajsen, FOA Lars Kehlet Nørskov, FTF 1 En guide til MED-forhandling Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger 1 MED-aftalen

Læs mere

MED-aftale - Region Sjælland

MED-aftale - Region Sjælland MED-aftale - Region Sjælland - Endelig version, juni 2014 Forord Sammen skaber vi udvikling, nye muligheder og bedre sundhed Region Sjælland er til for dig Sådan lyder visionen for Region Sjælland. Regionsrådet

Læs mere

MED-aftale Glostrup Kommune

MED-aftale Glostrup Kommune MED-aftale Glostrup Kommune Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 2016 MED-aftale 2016 INDHOLD FORORD... 3 KAPITEL 1... 4 AFTALENS OMRÅDE, FORMÅL M.V.... 4 1. Område... 4 2. Formål... 4 3. Lokale

Læs mere

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE HR LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE Indholdsfortegnelse 1.0 Aftalens område 2.0 Formål 3.0 Form og struktur 3.1 Hovedudvalget 3.2 Center MED-udvalg/personalemøder med MED-status 3.3 MED-udvalg/personalemøder

Læs mere

BEMÆRKNINGER MED-LOKALAFTALE Januar 1999

BEMÆRKNINGER MED-LOKALAFTALE Januar 1999 LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMEL- SE I ÅRHUS KOMMUNE: Nedenstående lokalaftale er - med forbehold af Byrådets vedtagelse - indgået i det nedsatte forhandlingsudvalg, bestående af lederrepræsentanter

Læs mere

MED-aftale for Brøndby Kommune 2014

MED-aftale for Brøndby Kommune 2014 MED-aftale for Brøndby Kommune 2014 Vedtaget i Forhandlingsorganet 26.6.2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Aftalen og dens gyldighedsområde... 4 2. Formål... 4 3. Kompetence... 4 4. Medindflydelse

Læs mere

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1 OMRÅDE... 3 2 FORMÅL... 3 3 LOKALE AFTALEMULIGHEDER... 4 4 FORM OG STRUKTUR... 4 5 KOMPETENCE... 12 6 MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE... 12 7 INFORMATION OG DRØFTELSE...

Læs mere

MEDaftale for Region Midtjylland

MEDaftale for Region Midtjylland Rubrik Underrubrik MEDaftale for Region Midtjylland Region Midtjylland HR Regionshuset Viborg INDHOLD Forord... 4 KAPITEL 1 Område 1... 7 Formål og midler 2... 7 Ikrafttræden af MEDaftale og opsigelse

Læs mere

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse KØBENHAVNS AMT INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning.................................................... 3 1. Område (rammeaftalens 1)...................................

Læs mere

Lokalaftale. medindflydelse og medbestemmelse. for Jammerbugt Kommune

Lokalaftale. medindflydelse og medbestemmelse. for Jammerbugt Kommune Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse for Jammerbugt Kommune 1 Indholdsfortegnelse: side 1. Lokalaftalens område (Rammeaftalens 1) 3 2. Formål (Rammeaftalens 2) 3 3. Form og struktur (Rammeaftalens

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet Side 1 Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet KL Sundhedskartellet Side 2 Indledning Til brug for de kommuner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse

Læs mere

MEDaftale for Region Midtjylland

MEDaftale for Region Midtjylland MEDaftale for Region Midtjylland... med ændringer som følge af ændringer i arbejdsmiljølovgivningen og OK 2011 Region Midtjylland Koncern HR Regionshuset Viborg Maj 2011 MEDaftale for Region Midtjylland

Læs mere

MED aftale November 2010

MED aftale November 2010 November 2010 Indhold Forord.... 4 Formål... 5 Indhold... 6 Form og struktur... 10 Hovedudvalgets sammensætning...11 Arbejdsmiljø... 12 Tillidsvalgte... 14 Uddannelse... 16 Rammen... 16 Aftalens område...

Læs mere

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland BILAG 1 Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland J.nr. 1-30-77-76-14 I henhold til 3 i Region Midtjyllands MED- og Arbejdsmiljøaftale sker valg og udpegning af medlemmer til MED og AMO (Arbejdsmiljøorganisationen)

Læs mere

Cirkulære om. Aftale om strategisk og systematisk kompetenceudvikling i statens institutioner

Cirkulære om. Aftale om strategisk og systematisk kompetenceudvikling i statens institutioner Cirkulære om Aftale om strategisk og systematisk kompetenceudvikling i statens institutioner 2002 2 Cirkulære om aftale om strategisk og systematisk kompetenceudvikling i statens institutioner (Til samtlige

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling

Aftale om kompetenceudvikling Aftale om kompetenceudvikling KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. mål...

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Revideret maj 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 KAPITEL 1... 4 1: Aftalens område... 4 2: Formål... 4 3: Form og struktur...

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

MED-aftale Lejre Kommune

MED-aftale Lejre Kommune 11. december 2013 MED-aftale Lejre Kommune MED-aftale Lejre Kommune Indhold: 1 Aftalens område... 2 2 Aftalens formål... 3 3 Form... 5 4 Struktur og arbejdsform... 6 5 Kompetence og opgaver... 11 6 Medindflydelse

Læs mere

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v.

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v. 1 Svendborg Kommunes lokale MED-aftale Indledning Den lokale MED- aftale for Svendborg Kommune er udarbejdet som er en aftale, der er gældende for alle medarbejdere og er et værktøj for ledelsesrepræsentanter

Læs mere

Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune

Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Ikrafttrædelsesdato: 1. maj 2014 Indhold Kapitel 1 - Den lokale MED-aftales område, formål mv. 4 1 Område... 4 2 Formål... 4 3 Form og struktur... 5 4 Kompetence...

Læs mere

MED indflydelse og MED bestemmelse

MED indflydelse og MED bestemmelse MED indflydelse og MED bestemmelse Lokalaftale 2016 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Forhandlingsorganet... 5 1. Aftalens område... 6 2. Formål... 6 3. Form og struktur... 6 Kontaktudvalg uden MED status....

Læs mere

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE Forord Vision Den offentlige service i Stevns Kommune skal ydes af kompetente og engagerede medarbejdere, som har en god og attraktiv arbejdsplads,

Læs mere

Indhold. MED-aftale frederikshavn kommune. Forord 3. Indledning 4. Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6. 1. Område 6. 2.

Indhold. MED-aftale frederikshavn kommune. Forord 3. Indledning 4. Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6. 1. Område 6. 2. MED - aftale 2014 Indhold Forord 3 Indledning 4 Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6 1. Område 6 2. Formål 7 3. Lokale aftalemuligheder 9 4. Form og struktur 13 5. Kompetence 21 Kapitel 2: Medindflydelse

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Side 61 BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Dette bilag er de centrale parters fælles vejledning om aftale

Læs mere