Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Allerød Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Allerød Kommune"

Transkript

1 Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Allerød Kommune

2 Indhold Forord Område Formål Arbejdsmiljø Form og struktur Kompetence Medindflydelse og medbestemmelse Information og drøftelse Retningslinier Hovedudvalget Valg af tillidsrepræsentanter Tillidsrepræsentantens opgaver Valg af fællestillidsrepræsentant Valg af suppleant Medarbejderrepræsentanternes vilkår Frihed til deltagelse i kurser, møder mm Afskedigelse Ikrafttrædelse og opsigelse af MEDaftalen

3 Forord Allerød Kommunes værdigrundlag Resultater gennem dialog kendetegnet ved åbenhed, professionel imødekommenhed og troværdighed ligger til grund for samarbejdet i Allerød Kommune og dermed også for MED-arbejdet. Det er de ansatte, der skal producere og levere de kommunale kerneydelser, og dette kan kun realiseres ved at udnytte og udvikle den viden, som kommunens ansatte kan bidrage med. Derfor er det nødvendigt at udvikle og fastholde attraktive arbejdspladser, herunder et godt arbejdsmiljø, samt skabe et godt samspil mellem ledere og medarbejdere. Derfor har MEDaftalen en høj prioritet. Vi forventer og opfordrer til, at alle ledere og medarbejdere læser MEDaftalen og anvender den i drøftelser og tilrettelæggelsen af samarbejdet på den enkelte virksomhed og i Forvaltningen. 1. Område Denne aftale omfatter alle ansatte i Allerød Kommune, herunder de virksomheder, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med. 2. Formål MEDaftalen skal sikre, at alle har ret til reel medindflydelse og medbestemmelse i forhold til såvel det daglige arbejde som til nye tiltag. Det betyder at aftalen skal: sikre, at hvor der er ledelse, er der MED medvirke til at sikre tryghed og trivsel på arbejdspladsen fremme kommunikation og information mellem Byrådet, kommunens ledelse og medarbejdere og skal bidrage til, at alle medarbejdere får adgang til de nødvendige informationer på rette tidspunkt skabe forudsætninger for, at det skal være attraktivt for både medarbejder- og ledelsesrepræsentanterne at være med i et MEDudvalg fremme et effektivt arbejdsmiljøarbejde og en god og udviklende personalepolitik give Hovedudvalget mulighed for dialog med det politiske niveau sikre, at der arbejdes for konsensusløsninger 3. Arbejdsmiljø Et godt arbejdsmiljø bygger på et forpligtende samarbejde og planlægning mellem Hovedudvalget og MEDudvalg, mellem ledere og medarbejdere samt mellem Allerød Kommune og eksterne aktører, såsom Arbejdstilsynet. Stk.1. Målet med arbejdsmiljøindsatsen er, at: Sikre en sund og sikker arbejdsplads Sikre en arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og bidrager til at skabe trivsel Sikre en styrkelse og effektivisering af arbejdsmiljøindsatsen Arbejdsmiljø hensyn gøres til rutine i den daglige planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet Arbejdsmiljøhensyn inddrages ved udvikling og ændring af arbejdets organisering Sikre en åben dialog om arbejdsmiljøforhold Reducere arbejdsbetingede sygdomme og sygefravær Fjerne risici, der kan føre til ulykker og nedslidning 3

4 Nedbringe sygefraværet. Til understøttelse af målene, er udarbejdet en række politikker. Som udgangspunkt er Allerød Kommunes personalepolitikker udarbejdet som rammepolitikker. Hvor det vurderes relevant, er der udarbejdet retningslinjer /vejledninger, som hjælp til MEDudvalgenes arbejde med at integrere politikkerne i det daglige arbejde, tage ejerskab og gøre politikkerne nærværende for den enkelte virksomhed. For at opfylde målene i personalepolitikkerne og samtidig styrke og effektivisere arbejdsmiljøindsatsen gennemføres følgende: Arbejdspladsvurdering (APV) hvert 2. år. Trivselsundersøgelsen er en integreret del af arbejdspladsvurderingen. Udpegning af fokusområder /indsatser til forbedring af arbejdsmiljøet med udgangspunkt i APV resultater Temamøder for MEDudvalgene Opklaring og forebyggelse af arbejdsulykker Statusrapport om arbejdsmiljø udarbejdes på baggrund af: o Resultat af APV o Sygefraværsstatistikker o Arbejdsskadestatistikker o Arbejdsmiljøindsatser. Evaluering og opfølgning: Personalepolitikker evalueres min. hvert 3. år Indsatser, fokusområder samt forpligtelser som følge af personalepolitikker evalueres i førstkommende APV, hvor det skønnes relevant Årshjul beskriver elementerne i arbejdsmiljøindsatsen konkret Stk.5. Opgaver og funktioner: Hovedudvalget Hovedudvalget har det overordnede ansvar for, at arbejdsmiljøindsatsen lever op til MEDaftalens mål, samt til gældende love og regler. Varetagelsen udføres ved at: Foretage den overordnede planlægning, ledelse og koordinering af arbejdsmiljøindsatsen Sikre rammerne for, at MEDudvalgene orienteres og vejledes om arbejdsmiljøindsatsen Følge op på APV Følge op på arbejdsulykker Følge op på sygefravær Følge op og evaluere på konkrete fokus- og indsatsområder Uddanne ledere og arbejdsmiljørepræsentanter Skabe rammerne for MEDudvalgenes arbejde ved inddragelse af MEDudvalgene Arrangere temadag(e) og statusmøde for MEDudvalgene og/eller repræsentanter fra MEDudvalget Fastlægge og gennemføre indsatsområder MEDudvalget MEDudvalgets opgave er at sikre den enkelte virksomheds arbejdsmiljø, tryghed, trivsel og sundhed. Det er MEDudvalgets ansvar at: Udarbejde lokale personalepolitikker og retningslinjer efter behov Forpligtelser beskrevet i personalepolitikkerne efterleves APV gennemføres min. hvert 2. år. APV en følges op af handleplan for indsatsområder 4

5 Inddrage alle virksomhedens medarbejdere i arbejdet med APV, samt at alle kender til og involveres i APV ens resultat og indsatsområder og ved, hvor APV en findes Evaluere handleplaner og indsatsområder Udarbejde retningslinjer for information til nye medarbejdere om virksomhedens arbejdsmiljøarbejde Sikre at alle medarbejdere har kendskab til Allerød Kommunes personalepolitikker og virksomhedens arbejdsmiljøarbejde Sikre at arbejdspladsen er indrettet arbejdsmiljømæssigt korrekt Enhver arbejdsulykke og nærved-ulykke undersøges og forebygges Planlægge indholdet af arbejdsmiljøarbejdet min. hvert 2. år Arbejdsmiljøgruppen Arbejdsmiljøgruppen består af virksomhedsleder /dagligleder og arbejdsmiljørepræsentant. Arbejdsmiljøgruppen skal løbende arbejde med løsning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer, blandt andet gennem følgende opgaver: Deltage i planlægning af arbejdsmiljøarbejdet Kontrollere at arbejdsforhold er sundheds- og sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlige Være bindeled mellem medarbejdere og MEDudvalg Anmelde arbejdsulykker, undersøge og forebygge Undersøge og forebygge nærved-ulykker Virksomhedslederen Det er virksomhedslederens opgave at varetage det daglige arbejdsmiljøarbejde samt sikre at: Arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige, og at sikkerhedsforanstaltninger virker efter hensigten Arbejdsulykker anmeldes Forpligtelser beskrevet i personalepolitikkerne efterleves Fejl og mangler bliver rettet Medarbejderen Den enkelte medarbejder har ansvaret for sit helbred og trivsel, samt at medvirke til et godt arbejdsmiljø og god trivsel på arbejdspladsen. Det forventes således, at den enkelte medarbejder deltager aktivt i virksomhedens arbejde for et godt arbejdsmiljø. Stk. 6. Arbejdsmiljøgruppen består af arbejdsmiljørepræsentanten og daglig leder af arbejdsmiljøarbejdet. Der skal som minimum oprettes én arbejdsmiljøgruppe uanset virksomhedens størrelse. Hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til virksomhedens geografi, størrelse eller organisering, kan MEDudvalget oprette flere arbejdsmiljøgrupper i virksomheden. Virksomhedslederen er som udgangspunkt daglig leder af arbejdsmiljøarbejdet. Virksomhedslederen kan, hvor det skønnes hensigtsmæssigt, uddelegere den daglige ledelse af arbejdsmiljøarbejdet til en eller flere ledere. Arbejdsmiljøgruppens medlemmer skal have den fornødne tid til rådighed til at varetage deres pligter i arbejdsmiljøarbejdet. Stk. 7. Arbejdsmiljørepræsentanter vælges selvstændigt, uafhængig af faglige tilhørsforhold. Valget foretages af samtlige ansatte uden ledelsesmæssige beføjelser. Ledere og arbejdsledere deltager ikke i valget. Arbejdsmiljørepræsentanter er omfattet af samme regler som tillidsrepræsentanterne. 5

6 Hvis virksomheden omfatter mere end 35 medarbejdere, er der mulighed for at vælge mere end én arbejdsmiljørepræsentant. Tillids- og arbejdsmiljørepræsentant kan være en og samme person. Stk 8. Selvejende institutioner er med denne aftale ikke fritaget for det selvstændige arbejdsgiveransvar efter arbejdsmiljøloven. Det forventes dog, at selvejende institutioner lever op til kravene i Allerød Kommunes MEDaftale vedrørende arbejdsmiljø. Stk. 9 Organisationsplan for Allerød Kommunes arbejdsmiljøarbejde se bilag 3 4. Form og struktur Allerød Kommunes MEDstruktur er et-strenget, hvilket på alle niveauer sikrer en styrkelse og effektivisering af arbejdsmiljøarbejdet, idet samtlige medlemmer har ansvar for og fokus på arbejdsmiljøarbejdet. I Allerød Kommune findes følgende organisering: Hovedudvalg: nedsættes efter beskrivelsen i stk. 6 MED-udvalg: skal nedsættes i alle enheder med over 11 ansatte. Personalemøder: I enheder, hvor der er under 12 ansatte skal personalemødet behandle de emner, som ellers skulle have været behandlet i MED-udvalget. Leder og tillidsvalgte i disse enheder har samme roller som i et MED-udvalg. Arbejdsmiljøgrupper: oprettes i alle enheder og består af virksomhedsleder og arbejdsmiljørepræsentant. Hovedudvalget kan nedsætte ad hoc grupper ved f.eks. udviklingsopgaver og omlægninger MEDstrukturen er opbygget så den medvirker til at kvalificere og effektivisere medindflydelsen og medbestemmelsen. Virksomhedens og forvaltningens MEDudvalg behandler løbende MEDaftalens aftalestof m.v. Medarbejderrepræsentanter i Hovedudvalget og MEDudvalgene skal afspejle medarbejdernes faglige organisering og arbejdsmiljøsorganisationen. Stk. 5 Hovedudvalgets og MEDudvalgenes medarbejderside baseres som hovedregel på tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til enhedens størrelse og organisering, kan der desuden vælges medarbejderrepræsentanter til MED-udvalgene. Hvis der ikke er valgt tillidsrepræsentanter, kan der i stedet vælges medarbejderrepræsentanter. Medarbejderrepræsentanter sidestilles med tillidsrepræsentanter og er omfattet af TR-beskyttelsen. Medlemmer af personalemøder omfattes ikke af TR-beskyttelsen. Stk. 6 6

7 Hovedudvalget skal afspejle kommunens virksomhedsbaserede organisering. Hovedudvalget er: øverste udvalg for medindflydelse og medbestemmelse øverste udvalg på arbejdsmiljøområdet i hele kommunen Hovedudvalget har op til 21 medlemmer. De er fordelt på følgende måde: Kommunaldirektøren 1 ledelsesrepræsentant fra Forvaltningen Arbejdsmiljøchefen Personalechefen 6 ledelsesrepræsentanter fra de decentrale virksomheder 5 tillidsrepræsentanter fra LO 5 tillidsrepræsentanter fra FTF 1 tillidsrepræsentant fra AC Minimum én medarbejderrepræsentant skal være arbejdsmiljørepræsentant. Alle Hovedudvalgets medlemmer skal gennemgå arbejdsmiljøuddannelsen. Formanden for Hovedudvalget er Kommunaldirektøren. Næstformanden vælges af og blandt medarbejderrepræsentanterne i Hovedudvalget. Alle medarbejderrepræsentanter udpeges af hovedorganisationerne. MEDudvalg Stk. 7 Antallet af medlemmer kan ikke overstige 9 (ledere og medarbejdere). Hvis der er flere end 175 ansatte, kan antallet af repræsentanter efter godkendelse i Hovedudvalget udvides fra 9 til 11. Stk. 8 Det enkelte MEDudvalg bør være så repræsentativt som muligt. Stk. 9 Antallet af ledelsesrepræsentanter må ikke overstige antallet af medarbejderrepræsentanter. 0 Ledelsesrepræsentanter i MED-udvalg udpeges af virksomhedslederen. Medarbejderrepræsentanterne i MED-udvalgene vælges af og blandt tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter og vælges efter de regler, der gælder for valg af tillidsrepræsentanter. Min. ét medlem skal være arbejdsmiljørepræsentant. 1 Hvis der ikke er tilstrækkeligt mange tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, kan vælges en person fra medarbejdergruppen, der så får tillidsrepræsentantsbeskyttelse. 2 Fordelingen af medarbejderrepræsentanter, fremgår af bilag 1 3 Hvis der er områder, der ikke er repræsenteret, kan der oprettes et kontaktudvalg på medarbejdersiden. Her har medlemmerne ikke tillidsrepræsentantbeskyttelse. Kontaktudvalgets opgave er at vejlede og rådgive medarbejderrepræsentanterne i MED-udvalget. Møderne bør holdes i arbejdstiden. Medlemmerne skal have den fornødne tid til møderne. 4 De enkelte udvalg fastsætter selv deres forretningsorden. Virksomhedslederen er født formand. 7

8 5 Medarbejderrepræsentanterne i udvalget vælger næstformanden. Alle medlemmer af MED-udvalget skal gennemgå MED-uddannelsen. Arbejdsmiljøleder og arbejdsmiljørepræsentant skal derudover gennemgå arbejdsmiljøuddannelsen. 5. Kompetence Medindflydelse og medbestemmelse udøves indenfor det kompetenceområde, hvor ledelsen har selvstændig ledelsesret med hensyn til et eller flere af de nedenstående punkter: Personaleforhold Arbejdsforhold Samarbejdsforhold Arbejdsmiljøforhold Budget- og regnskabsforhold Hvis der opstår tvivl om omfanget af ledelseskompetencen, skal ledelsen undersøge grænserne herfor. Selvom en leder ikke har kompetence ift. et dagsordenpunkt, kan dette alligevel drøftes på et MEDudvalgsmøde, dog uden at der kan træffes beslutning. Forslaget kan evt. gå videre til Hovedudvalget. 6. Medindflydelse og medbestemmelse Grundlaget for medindflydelse og medbestemmelse er, at der på alle niveauer er gensidig pligt til at informere og drøfte alle forhold af betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. I Allerød Kommune betyder medindflydelse, at ledelsens beslutninger træffes efter forudgående drøftelse med medarbejderne. I de situationer, hvor der er medbestemmelse forudsættes beslutninger truffet i fællesskab mellem ledelse og medarbejdere. Realiseringen af medindflydelse og medbestemmelse kræver åbenhed, imødekommenhed og troværdighed, samt engagement og vilje til samarbejde fra begge sider. Konkret betyder det: at alle ledelsesniveauer informerer om væsentlige forhold for medarbejdere at tillidsvalgte/medarbejderrepræsentanter informerer ledelsen om relevante forhold vedr. arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold at tillidsvalgte/medarbejderrepræsentanter er medbestemmende ved udarbejdelse af procedurer for fastsættelse af retningslinier om arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold at ledelse og tillidsvalgte/medarbejderrepræsentanter har mulighed for forhandling og indgåelse af aftaler 7. Information og drøftelse Informationen skal gives på et så tidligt tidspunkt, på en sådan måde og i en sådan form, at det giver gode muligheder for en grundig drøftelse, så medarbejdernes synspunkter og forslag kan indgå i ledelsens og/eller byrådets beslutninger. Ledelsen skal ved hvert ordinært møde informere om politiske og administrative forslag og beslutninger vedr. arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold skal drøftes hvis ledelse eller tillidsvalgte/ medarbejderrepræsentanter ønsker det. 8

9 Lederne er ansvarlige for, at informationer fra eget MED-udvalg, egen arbejdsmiljøgruppe og Hovedudvalget er tilgængelig for samtlige medarbejdere. De enkelte virksomheder/ forvaltningen skal udarbejde skriftlige dagsordener og referater på MEDudvalgsmøder og arbejdsmiljømøder. Dagsordener og referater fra Hovedudvalgets møder lægges på Allerød Kommunes intranet, mens MEDudvalgenes referater lægges på virksomhedens/ forvaltningens eget intranet. 8 Retningslinier Når en af parterne ønsker det, skal der snarest muligt indledes drøftelser med henblik på at fastlægge retningslinier. Der skal fra begge parters side udvises positiv forhandlingsvilje og søges opnået enighed. Opgaverne på arbejdsmiljøområdet er fastlagt i arbejdsmiljøloven og de tilhørende bekendtgørelser. I Hovedudvalget drøftes retningslinier for, hvordan opgaver på arbejdsmiljøområdet udføres, herunder planlægning, kontrol og vurdering af Allerød Kommunes arbejdsmiljøforhold. Der skal aftales retningslinier for proceduren for drøftelse af: Budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold Kommunens personalepolitik, herunder ligestillingspolitik De overordnede retningslinier for efter- og videreuddannelse af medarbejdere herunder generel uddannelsesplanlægning Større rationaliserings- og omstillingsprojekter Hvis der ikke opnås enighed om retningslinier på et givent område, skal ledersiden, hvis medarbejdersiden fremsætter ønske om det, redegøre for, hvordan lederen/ledelsen fremover vil forholde sig på det pågældende område. Stk. 5 Aftalte retningslinier er bindende for begge parter, som er forpligtet til at være loyale overfor disse. Stk. 6 Retningslinier, som er aftalt i henhold til, gælder indtil der er opnået enighed om ændringer Stk.7 Alle retningslinier udformes skriftligt. Aftaler om retningslinier kan opsiges med 3 måneders varsel. Inden opsigelse finder sted, skal parterne gennem forhandling søge at gennemføre ændringer af retningslinierne. 9 Hovedudvalget Stk 1 Hovedudvalgets opgaver er: at forhandle og indgå aftaler om udfyldning af generelle rammeaftaler vedrørende arbejds-, personale- og samarbejdsforhold samt arbejdsmiljøloven med tilhørende bekendtgørelser at planlægge, koordinere, prioritere og følge op på arbejdsmiljøopgaver på tværs af organisationen se mere i 3 stk. 5. at vejlede om udmøntning af den lokale aftale om medindflydelse og medbestemmelse, herunder nedsættelse af udvalg m.v. at fortolke retningslinier aftalt i Hovedudvalget at fortolke den lokale MED-aftale og behandle uoverensstemmelser herom at indbringe uoverensstemmelser, fortolkningsspørgsmål vedr. rammeaftalen m.v. for de centrale forhandlingsparter 9

10 at udarbejde en tidsplan for årsaktiviteter i Allerød Kommune at planlægge og sikre gennemførelse af uddannelse i MED-systemet med autoriserede undervisere at evaluere anvendelsen af kompetenceudviklingssamtaler i kommunen Hovedudvalget afholder minimum1 årligt dialogmøde med økonomiudvalget bl.a. med henblik på drøftelse af de dele af budgetforhandlingen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold i Allerød Kommune. Derudover skal Hovedudvalget mindst 2 gange årligt holde samlet møde/ temadage med samtlige arbejdsmiljøgrupper. Der afholdes som minimum 4 møder årligt. Se i øvrigt forretningsordenen mht. indkaldelsesvarsel, referat mv 10 Valg af tillidsrepræsentanter Der kan vælges 1 tillidsrepræsentant pr. overenskomstgruppe, hvis gruppen omfatter mindst 5 medarbejdere. Hvis enhedens medarbejdere og ledelse er enige om det, kan der vælges flere end 1 tillidsrepræsentant pr. overenskomstgruppe pr. enhed. Udgør antallet af medarbejdere i en overenskomstgruppe mindre end 5 i enheden, kan den pågældende gruppe udgøre enten et valgfællesskab med en tilsvarende gruppe i en anden enhed i Allerød Kommune eller søge bistand hos en tillidsrepræsentant for en anden overenskomstgruppe i enheden. To eller flere overenskomstgrupper kan indgå i valgforbund og tilsammen vælge en tillidsrepræsentant, som repræsenterer mindst 5 medarbejdere. Stk. 5 Tillidsrepræsentanten vælges blandt medarbejdere med mindst ½ års tilknytning til Allerød Kommune. Elever og lærlinge er ikke valgbare. Stk. 6 Vedkommendes faglige organisation anmelder valget skriftligt til kommunen. Allerød Kommunes personaleafdeling er berettiget til over for den faglige organisation at gøre indsigelse mod valget inden for en frist på 3 uger fra modtagelsen af meddelelsen fra den faglige organisation. Stk. 7 Det tilstræbes at tillidsrepræsentanter vælges for mindst 2 år ad gangen. Når en tillidsrepræsentant genvælges, skal der ligesom ved nyvalg fremsendes anmeldelse til personaleafdelingen. For valg af arbejdsmiljørepræsentanter, se 3 stk Tillidsrepræsentantens opgaver Det er tillidsrepræsentantens pligt såvel over for sin faglige organisation som over for Allerød Kommune at gøre sit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold. Tilsvarende pligt gælder kommunens ledelse og dennes repræsentanter. Tillidsrepræsentanten fungerer som talsmand for de medarbejdere, tillidsrepræsentanten er valgt af, og kan over for ledelsen forelægge forslag, henstillinger og klager fra medarbejdere samt optage forhandling om lokale spørgsmål. 10

11 Det betyder, at tillidsrepræsentanten: varetager interesser for de medarbejdere, tillidsrepræsentanten repræsenterer, men har samtidig en forpligtelse til at arbejde for helheden i MEDstrukturen. modtager og videregiver information til og fra ledelsen modtager og videregiver information til og fra medarbejdere, tillidsrepræsentanten repræsenterer modtager og videregiver informationer til og fra tillidsrepræsentantens faglige organisation, herunder deltager i den faglige organisations møder for tillidsrepræsentanter samarbejder og koordinerer med andre tillidsrepræsentanter sikrer gensidig information med en eventuel fællestillidsrepræsentant forbereder, deltager i og følger op på møder med de medarbejdere, den pågældende repræsenterer forbereder og følger op på møder i MED-udvalg Tillidsrepræsentanten skal ved løn-, ansættelselses- og afskedigelsesforhold inden for det område og den gruppe, han/hun repræsenterer, uopfordret have alle relevante oplysninger, der er nødvendige for at kunne varetage sin funktion Hvis sikkerheds- og tillidsrepræsentantarbejdet varetages af samme person, har tillidsrepræsentanten tillige de beføjelser, som følger af arbejdsmiljølovgivningen og tilhørende bekendtgørelser. 12 Valg af fællestillidsrepræsentant De lokale afdelinger af de faglige organisationer og kommunen kan aftale, at der vælges følgende former for fællestillidsrepræsentant: en fællestillidsrepræsentant for én overenskomstgruppe med flere tillidsrepræsentanter en fællestillidsrepræsentant for flere overenskomstgrupper fra samme faglige organisation For begge gælder at de skal have ansættelsesmæssig tilknytning til kommunen. Valg af fællestillidsrepræsentant sker af og blandt de anmeldte tillidsrepræsentanter, som repræsenterer overenskomstgrupperne. Valget af fællestillidsrepræsentant anmeldes til Allerød Kommune, personaleafdelingen, underskrevet af mindst én af de berørte tillidsrepræsentanter. Valg af fællestillidsrepræsentanter, der ikke i forvejen er tillidsrepræsentanter, kan alene finde sted efter lokal aftale Fællestillidsrepræsentanten varetager ikke anliggender inden for den enkelte tillidsrepræsentants område. Ledelse og de berørte tillidsrepræsentanter kan dog aftale andet, hvis nødvendigt. Fællestillidsrepræsentanten varetager og forhandler fælles spørgsmål for de medarbejdere, pågældende repræsenterer. 13 Valg af suppleant Der kan vælges 1 suppleant (stedfortræder) for hver tillidsrepræsentant, fællestillidsrepræsentant og medarbejderrepræsentant. Suppleanten er omfattet af bestemmelserne i 16 Under tillidsrepræsentantens, fællestillidsrepræsentantens og medarbejderrepræsentantens fravær på MEDudvalgsmøder og Hovedudvalgsmøder, indtræder suppleanten. 11

12 14 Medarbejderrepræsentanternes vilkår Varetagelsen af hvervet som tillidsrepræsentant, fællestillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og medarbejderrepræsentant må ikke indebære indtægtstab. Tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejderrepræsentanter skal sikres den samme løn- og kompetenceudvikling som øvrige medarbejdere i enheden. Hvis hvervet skal varetages uden for normal arbejdstid, skal dette honoreres med overenskomstmæssig løn. Den tillidsvalgtes virksomhed yder transportgodtgørelse hvis den tillidsvalgtes område består af flere adskilte arbejdssteder samt hvis den tillidsvalgte tilkaldes uden for normal arbejdstid I begge tilfælde skal aflægges kørselsregnskab over for lederen. Tillidsrepræsentant, fællestillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og medarbejderrepræsentant skal have den nødvendige tid til varetagelse af hvervet. Ved uoverensstemmelser om definitionen af den nødvendige tid forhandles mellem de faglige organisationer og kommunens ledelse. Arbejdsmiljørepræsentanter skal have den nødvendige tid til at varetage deres opgaver, jf. arbejdsmiljøloven og bekendtgørelser. Den aftalte tid skal indregnes i virksomhedernes/forvaltningens arbejdstid og opgaver. Aktiviteter, der dækkes af f.eks. AKUT-fonden, er ikke omfattet af tidsrammen. 15 Frihed til deltagelse i kurser, møder mm. Efter anmodning får tillidsrepræsentanten fornøden tjenestefrihed med henblik på: deltagelse i tillidsrepræsentantkurser arrangeret af de faglige organisationer udøvelse af hverv, indenfor tillidsrepræsentantens forhandlingsberettigede faglige organisation deltagelse i møder, som arrangeres af de forhandlingsberettigede faglige organisationer for de tillidsrepræsentanter, der er valgt i kommunen Tjenestefrihed til ovennævnte aktiviteter ydes med løn, mod at vedkommendes faglige organisationer via AKUT-midlerne refunderer lønudgiften til den enkelte virksomhed/ forvaltningen. Ved opgørelse af tillidsrepræsentantens anciennitet medregnes tjenestefrihed, som er meddelt efter stk. 1. Der indbetales et beløb pr. præsteret arbejdstime til AKUT-fonden. 16 Afskedigelse Tillidsrepræsentant, fællestillidsrepræsentant og medarbejderrepræsentant, deres suppleanter samt arbejdsmiljørepræsentant er omfattet af de særlige bestemmelser om afsked, der står i Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse 18 I afskedigelsessager skal personaleafdelingen inddrages. 17 Ikrafttrædelse og opsigelse af MEDaftalen Aftalen træder i kraft 1. juli Denne aftale erstatter MEDaftalen fra

13 Aftalen kan opsiges skriftligt af begge parter med 9 måneders varsel til udgangen af september i ulige år. Ved aftalens opsigelse optages forhandling mellem aftalens parter om indgåelse af ny aftale. En lokal aftale kan genforhandles uden forinden at være opsagt. Hvis den lokale MED-aftale opsiges, løber den lokale MED-aftale videre indtil der er opnået enighed om, at den ændres. Det er mellem parterne aftalt, at denne MED-aftale og implementeringen heraf evalueres af Hovedudvalget på basis af tilkendegivelser fra arbejdsmiljøgrupperne og MED-udvalgene i juni Godkendt af Hovedudvalget den 17. juni 2010 Godkendt af Økonomiudvalget den 7. december

Aftale om. Medindflydelse og medbestemmelse. i Holbæk Kommune

Aftale om. Medindflydelse og medbestemmelse. i Holbæk Kommune Aftale om Medindflydelse og medbestemmelse i Holbæk Kommune Januar 2007 MED-aftale for Holbæk Kommune Indledning Denne MED-aftale er resultatet af arbejdet i forhandlingsorganet nedsat af de 5 kommuner

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Kapitel 1 Aftalens område, formål m.v. 1 Område Stk. 1. Aftalen gælder for alle ansatte i Rudersdal Kommune herunder selvejende dag- og døgninstitutioner,

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Allerød Kommune. Allerød Kommune MED-aftale 2013. Personale

Allerød Kommune. Allerød Kommune MED-aftale 2013. Personale Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 21. februar 2014 Allerød Kommune MED-aftale 2013 Indholdsfortegnelse: Forord...

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

Lokalaftale om. MEDindflydelse og. MEDbestemmelse. i Hørsholm Kommune

Lokalaftale om. MEDindflydelse og. MEDbestemmelse. i Hørsholm Kommune Lokalaftale om MEDindflydelse og MEDbestemmelse i Hørsholm Kommune 2015 10/23366 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 KAPITEL 1. AFTALENS OMRÅDE, FORMÅL MV.... 4 1. Aftalens område... 4 2. Formål... 4 3.

Læs mere

MED-aftale for Greve Kommune. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

MED-aftale for Greve Kommune. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse MED-aftale for Greve Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Aftalens gyldighedsområde...3 Kapitel 2. Formål...3 Kapitel 3. Værdier...4 Kapitel 4. MED organisationens

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Vedtaget af Forhandlingsudvalget: 30. maj 2013 Læsevejledning: Den lokale aftale om medbestemmelse og medindflydelse i Frederikssund Kommune er inddelt

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse ISHØJ KOMMUNE Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Ishøj Kommune 1 Indledning... 3 1. Formålet med aftalen... 4 Aftalens område og afgrænsning:... 4 2. Medindflydelse og medbestemmelse... 4 3. Struktur...

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse.

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Kapitel 1. Aftalens område, formål m.v. Side 2 1. Område Denne aftale gælder for ansatte ved Læsø konunune samt ansatte i selvejende daginstitutioner, som

Læs mere

MED-aftale. for. Mariagerfjord Kommune

MED-aftale. for. Mariagerfjord Kommune MED-aftale for Mariagerfjord Kommune Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Forord 3 Kapitel 1 - Lokalaftalens område, formål m.v. 3 1 Område 3 2 Formål 4 3 Lokale aftalemuligheder 5 4 Form og struktur 5 5 Kompetence

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Side 1 af 48

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Side 1 af 48 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Side 1 af 48 Side 2 af 48 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kapitel 1. Rammeaftalens område, formål m.v.... 5 1. Aftalens område... 5 2. Formål... 5 3. Rammerne

Læs mere

MED-aftale for Holbæk Kommune

MED-aftale for Holbæk Kommune MED-aftale for Holbæk Kommune Denne MED-aftale er et resultat af evalueringen af den tidligere MED-aftale, som blev gennemført i efteråret 2010, samt den efterfølgende genforhandling. Aftalen er udarbejdet

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale Opdateret 5. februar 2014 MED-aftale Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE Personale Godkendt af Forhandlingsorganet den 15. februar 2010 LOKALAFTALE

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Ikast-Brande Kommune

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Ikast-Brande Kommune om medindflydelse og medbestemmelse Ikast-Brande Kommune November 2006 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel 1. Formål og struktur... 2 1. Område...2 2. Formål...2 3. Form og struktur...3 4. Kompetence...6

Læs mere

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune Revideret november 2012 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel 1. Formål og struktur... 3 1. Område... 3 2. Formål... 3 3. Form og struktur... 3 4. Kompetence... 6 Kapitel 2. Arbejdsmiljøindsatsen...

Læs mere

Tillid, dialog og arbejdsglæde. Hjørring Kommunes. MED-aftale

Tillid, dialog og arbejdsglæde. Hjørring Kommunes. MED-aftale Tillid, dialog og arbejdsglæde Hjørring Kommunes MED-aftale MED-aftalen for Hjørring Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Område... 3 Formål... 3 Definition af medindflydelse,

Læs mere

Lokalaftale vedr. Medindflydelse og Medbestemmelse i Billund Kommune

Lokalaftale vedr. Medindflydelse og Medbestemmelse i Billund Kommune Lokalaftale vedr. Medindflydelse og Medbestemmelse i Billund Kommune Billund Kommune Den 23. januar 2007 Oplæg til Lokalaftale vedrørende Medindflydelse og Medbestemmelse i Billund kommune. Aftalen træder

Læs mere

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Side 61 BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Dette bilag er de centrale parters fælles vejledning om aftale

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 tillid åbenhed fairness MEDindflydelse og MEDbestemmelse kompetence INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 1 Kapitel 1 - Aftalens område, formål mv.... 2 1 Hvem er omfattet

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Revideret maj 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 KAPITEL 1... 4 1: Aftalens område... 4 2: Formål... 4 3: Form og struktur...

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1 OMRÅDE... 3 2 FORMÅL... 3 3 LOKALE AFTALEMULIGHEDER... 4 4 FORM OG STRUKTUR... 4 5 KOMPETENCE... 12 6 MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE... 12 7 INFORMATION OG DRØFTELSE...

Læs mere

Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af. Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune

Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af. Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Aftalen er gældende for medarbejdere i Slagelse Kommune. 2 Formål stk. 1 Formålet med en lokalaftale er gennem samarbejde mellem

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse BRØNDERSLEV-DRONNINGLUND KOMMUNE Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse April 2006 1. udgave Forord Som offentlig servicevirksomhed lægger Brønderslev-Dronninglund Kommune vægt på, at give borgerne

Læs mere

MED AFTALE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

MED AFTALE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE MED AFTALE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE MED-aftale Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Kontakt Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Personaleafdelingen

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt. Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse Beskæftigelsesministeriet har den 21. juni 2001 udstedt bekendtgørelse

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Afsnit 1. Formål 1 Denne aftale følger reglerne i den til enhver tid gældende rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, som er indgået

Læs mere

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE HR LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE Indholdsfortegnelse 1.0 Aftalens område 2.0 Formål 3.0 Form og struktur 3.1 Hovedudvalget 3.2 Center MED-udvalg/personalemøder med MED-status 3.3 MED-udvalg/personalemøder

Læs mere

Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune

Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Ikrafttrædelsesdato: 1. maj 2014 Indhold Kapitel 1 - Den lokale MED-aftales område, formål mv. 4 1 Område... 4 2 Formål... 4 3 Form og struktur... 5 4 Kompetence...

Læs mere

Dialog og lydhørhed er afgørende for udvikling af et frugtbart samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.

Dialog og lydhørhed er afgørende for udvikling af et frugtbart samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Koncern HR, Viborg, NS 4. december 2011 Præcisering af anvendelse af gældende regler i Region Midtjyllands MEDaftale og rammeaftalen om MED for valg af TR og FTR og om oprettelse og sammensætning af MEDudvalg

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse for Fanø Kommune

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse for Fanø Kommune Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse for Fanø Kommune Indhold: Paragraf Titel Side Forord 3 1 Område 4 2 Formål 4 3 Form og struktur 5 4 Kompetence 5 5 Information, drøftelse og forhandling

Læs mere

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I BRØNDERSLEV KOMMUNE. og de tre kerneværdier i personalepolitikken om at være

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I BRØNDERSLEV KOMMUNE. og de tre kerneværdier i personalepolitikken om at være Forord Brønderslev Kommunes brand Det bedste sted at leve i Nordjylland og de tre kerneværdier i personalepolitikken om at være En udviklingsorienteret arbejdsplads En attraktiv arbejdsplads, og En trivselsskabende

Læs mere

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen.

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen. Bilag 10: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om aftale af organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET Side 1 af 6 SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET 1. Regelgrundlag 1. XXsamarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

Syddjurs Kommunes MED-aftale. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse 29. januar 2007

Syddjurs Kommunes MED-aftale. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse 29. januar 2007 Syddjurs Kommunes MED-aftale Aftale om medindflydelse og medbestemmelse 29. januar 2007 Forord Forord til MED-aftalen for Syddjurs Kommune. Denne lokalaftale er indgået mellem Syddjurs Kommune og de forhandlingsberettigede

Læs mere

HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET

HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET 09.12.14 1 Forord: I Høje-Taastrup Kommune har vi integreret medbestemmelse og medindflydelse med arbejdsmiljøarbejdet i en enstrenget

Læs mere

Rebild Kommunes MEDaftale. MEDindflydelse og MEDbestemmelse

Rebild Kommunes MEDaftale. MEDindflydelse og MEDbestemmelse Rebild Kommunes MEDaftale MEDindflydelse og MEDbestemmelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Kapitel 1. Lokalaftalens område, formål m.v.... 4 1. Område... 4 2. Formål... 4 3. Arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: FSU

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt. Bilag 9: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg oao.dk 1 Kære MED-repræsentant Din opgave er at være med til at sikre, at alle medarbejdere kan få medindflydelse og medbestemmelse på deres arbejdsforhold.

Læs mere

MED-aftale Maj

MED-aftale Maj MED-aftale 2013-2016 Maj 2017 Indhold 1. Baggrund... 4 Rammeaftale og lokalaftale...5 Aftalens opbygning og indhold...5 Aftalens r...5 Ikrafttræden...5 Evaluering... 5 Opsigelse...5 Dokumentation og yderligere

Læs mere

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland BILAG 1 Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland J.nr. 1-30-77-76-14 I henhold til 3 i Region Midtjyllands MED- og Arbejdsmiljøaftale sker valg og udpegning af medlemmer til MED og AMO (Arbejdsmiljøorganisationen)

Læs mere

MED indflydelse og MED bestemmelse

MED indflydelse og MED bestemmelse MED indflydelse og MED bestemmelse Lokalaftale 2016 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Forhandlingsorganet... 5 1. Aftalens område... 6 2. Formål... 6 3. Form og struktur... 6 Kontaktudvalg uden MED status....

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 2 Indholdsfortegnelse Forord.................................................... 5 1. Aftalens område.........................................6 2. Formål................................................6

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Roskilde Kommune

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Roskilde Kommune DEN NYE KOMMUNE Gundsø Ramsø Roskilde Personaleafdelingen 12. december 2006 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Roskilde Kommune Kapitel 1. Aftalens område, formål og vision. 5 1. Aftalens

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet 1. Regelgrundlag 1. Samarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

MED aftale November 2015

MED aftale November 2015 November 2015 Indhold Forord... 3 Formål...4 Indhold....5 Form og struktur....9 Hovedudvalgets sammensætning.... 11 Arbejdsmiljø.... 12 Tillidsvalgte.... 14 Uddannelse....16 Rammen....16 Aftalens område....

Læs mere

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet Side 1 Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet KL Sundhedskartellet Side 2 Indledning Til brug for de kommuner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø > 2 MED-systemet i Region Syddanmark består af 130 udvalg og 630 arbejdsmiljøgrupper MED samarbejdet I samarbejdet

Læs mere

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Marts 2014 Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Retsgrundlaget 1. Hovedsamarbejdsudvalget ved Copenhagen Business Academy, efterfølgende benævnt som HSU, virker

Læs mere

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund Regionshuset Horsens HR Fysisk Arbejdsmiljø Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE 2009

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE 2009 AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 KAPITEL 1 AFTALENS OMRÅDE M.V.... 4 1 Område... 4 2 Formål... 4 3 Form og struktur... 5 4 Kompetence... 5 KAPITEL 2 MED-UDVALG

Læs mere

MED-aftale for Brøndby Kommune 2014

MED-aftale for Brøndby Kommune 2014 MED-aftale for Brøndby Kommune 2014 Vedtaget i Forhandlingsorganet 26.6.2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Aftalen og dens gyldighedsområde... 4 2. Formål... 4 3. Kompetence... 4 4. Medindflydelse

Læs mere

MED-aftale Glostrup Kommune

MED-aftale Glostrup Kommune MED-aftale Glostrup Kommune Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 2016 MED-aftale 2016 INDHOLD FORORD... 3 KAPITEL 1... 4 AFTALENS OMRÅDE, FORMÅL M.V.... 4 1. Område... 4 2. Formål... 4 3. Lokale

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Ansvar. Dialog. MED-aftale 2011. Udvikling

Ansvar. Dialog. MED-aftale 2011. Udvikling Ansvar Dialog MED-aftale 2011 Udvikling 2 Godkendt af MED-forhandlingsorganet i Hedensted Kommune - 1. februar 2011 Indhold Kapitel 1: Rammeaftalens område, formål med videre...5 1 Aftalens område...5

Læs mere

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Så er det igen blevet tid til valg til MED- og sikkerhedsorganisationen! Nu skydes valghandlingen for valgperioden 1. januar 2011 31. december 2013 i gang. I

Læs mere

Lokalaftale. medindflydelse og medbestemmelse. for Jammerbugt Kommune

Lokalaftale. medindflydelse og medbestemmelse. for Jammerbugt Kommune Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse for Jammerbugt Kommune 1 Indholdsfortegnelse: side 1. Lokalaftalens område (Rammeaftalens 1) 3 2. Formål (Rammeaftalens 2) 3 3. Form og struktur (Rammeaftalens

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

Medarbejderrepræsentantvilkår.

Medarbejderrepræsentantvilkår. BILAG 4 Medarbejderrepræsentantvilkår. Når medbestemmelse og medindflydelse skal være reel, vedkommende og i praksis bidrage konstruktivt til velfungerende arbejdspladser, er det en forudsætning, at medarbejdernes

Læs mere

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v.

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v. 1 Svendborg Kommunes lokale MED-aftale Indledning Den lokale MED- aftale for Svendborg Kommune er udarbejdet som er en aftale, der er gældende for alle medarbejdere og er et værktøj for ledelsesrepræsentanter

Læs mere

MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse

MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse 333 MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse 1 Forord En MED-aftale er på plads, og det er vi som henholdsvis formand og næstformand i hovedudvalget utrolig glade for. Aftalen

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Arbejdsmiljø politik og drøftelse

Arbejdsmiljø politik og drøftelse Arbejdsmiljø politik og drøftelse Camilla Skytte Behrendsen og Niels Jørgen Rønje HR Personaleudvikling Arbejdsmiljø og trivsel team 23.feb. 2016 Arbejdsmiljø og trivsel team, der bl.a. arbejder med at

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 17. juni 2008 Vejledning om procedureretningslinie for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinie

Læs mere

MED-aftale. Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Billund Kommune

MED-aftale. Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Billund Kommune MED-aftale Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Billund Kommune Indholdsfortegnelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Billund Kommune Kapitel 1: Lokalaftalens område og formål

Læs mere

MED. aftale. Brøndby Kommune

MED. aftale. Brøndby Kommune MED aftale 2013 Vedtaget i forhandlingsorganet 30. november 2012 Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Aftalen og dens gyldighedsområde... 3 2. Formål... 3 3. Kompetence... 3

Læs mere

Lokalaftale for. Esbjerg Kommune. om medindflydelse og medbestemmelse. MED-systemet

Lokalaftale for. Esbjerg Kommune. om medindflydelse og medbestemmelse. MED-systemet 1 Lokalaftale for Esbjerg Kommune om medindflydelse og medbestemmelse MED-systemet Februar 2012 2 Forord Lokalaftalen om MED-systemet har til formål at skabe grundlaget for en fortsat udvikling og styrkelse

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Fakta og opmærksomhedsfelter i anvendelsen af det kommunale MED system som ramme om dialog og samarbejde i omstillingen

Læs mere

Lokalaftale om. Medindflydelse og Medbestemmelse. Varde Kommune

Lokalaftale om. Medindflydelse og Medbestemmelse. Varde Kommune Lokalaftale om Medindflydelse og Medbestemmelse i Varde Kommune # 443523 1/25 Forord Varde Kommunes lokalaftale er resultatet af arbejdet i Forhandlingsudvalget. Aftalen danner rammen for MED-organisationen

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Forord. Jens Andersen Administrerende direktør Januar 2007

Forord. Jens Andersen Administrerende direktør Januar 2007 Forord Den politiske vision for Region Sjælland sætter den overordnede vision for Region Sjælland: Region Sjælland vil i kraft af sin særlige placering, gennem dialog og videndeling skabe de bedste rammer

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark Xxxxxx Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Lokalaftale - Juni 2015 Xxxxxx Indhold Forord side 3 Formål og område side 4 Medindflydelse

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

MED-aftale - Region Sjælland

MED-aftale - Region Sjælland MED-aftale - Region Sjælland - Endelig version, juni 2014 Forord Sammen skaber vi udvikling, nye muligheder og bedre sundhed Region Sjælland er til for dig Sådan lyder visionen for Region Sjælland. Regionsrådet

Læs mere

Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse. Middelfart Kommune

Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse. Middelfart Kommune Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse I Middelfart Kommune Forord: Grundlaget for denne lokale aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse er rammeaftalen af xxxx 2011 mellem Kommunernes Landsforening

Læs mere

Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE. i Odder Kommune

Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE. i Odder Kommune Hovedudvalget Senest ajourført d. 1. sep. 2003 Dok.nr. 416519 Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i Odder Kommune Forord Lokalaftalen om medindflydelse og medbestemmelse har til formål at skabe

Læs mere

MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014

MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014 MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014 Forord Kapitel 1 1. Område 2. Formål 3. Arbejdsmiljø 4. Form og struktur 5. Kompetence Kapitel 2 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7a til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinje

Læs mere

MEDaftale for Region Midtjylland

MEDaftale for Region Midtjylland MEDaftale for Region Midtjylland... med ændringer som følge af ændringer i arbejdsmiljølovgivningen og OK 2011 Region Midtjylland Koncern HR Regionshuset Viborg Maj 2011 MEDaftale for Region Midtjylland

Læs mere

RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse

RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale mv. **NYT** med virkning fra dato

Læs mere

MED-aftale Lejre Kommune

MED-aftale Lejre Kommune 11. december 2013 MED-aftale Lejre Kommune MED-aftale Lejre Kommune Indhold: 1 Aftalens område... 2 2 Aftalens formål... 3 3 Form... 5 4 Struktur og arbejdsform... 6 5 Kompetence og opgaver... 11 6 Medindflydelse

Læs mere

Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017

Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017 Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017 Sanne Kjærgaard Nikolajsen, FOA Lars Kehlet Nørskov, FTF 1 En guide til MED-forhandling Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger 1 MED-aftalen

Læs mere

Procedureretningslinjer

Procedureretningslinjer Procedureretningslinjer DATO 14-04-2011 SAGSNR. 326-2011-18747 SAGSANSVARLIG Rita Jeppesen HR og Personale HR og Personale I henhold til Kalundborg Kommunes lokale MED-aftale er der udarbejdet nedenstående

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Retsgrundlaget 1. Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

Region Hovedstaden. MED-aftale. i Region Hovedstaden. Pr. 1. april 2013

Region Hovedstaden. MED-aftale. i Region Hovedstaden. Pr. 1. april 2013 Region Hovedstaden MED-aftale i Region Hovedstaden Pr. 1. april 2013 Forhandlingsorganet, 7. februar 2013 Regionsrådet, 12. marts 2013 RegionH Design 17248 2 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Definition af

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 MED-AFTALE 2014 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 Udarbejdet af: Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune FTR Nina Andersen AMR Kim Leider

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 41

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 41 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1 Område... 4 2 Formålet... 4 3 Arbejdsmiljø... 5 1. Indledning... 5 2. Aktiviteter og metoder, der styrker arbejdsmiljøindsatsen... 5 3. Varetagelse af opgaver og funktioner

Læs mere