LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD"

Transkript

1 LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion: landinspektør Kjeld Lohmann Schøler 29. ARGANG, NR I n d h o l d s f o r t e g n e l s e SIDE 086 Meddelelsesbladet 1987 Udsendelser til medlemmer Faglig kalender 087 Årsmødet 1987 Årsmødets samlede program og praktiske oplysninger 088 Indkaldelse til generalforsamling i DdL 089 Indkaldelse til generalforsamling i PLF 090 Indkaldelse til generalforsamling i PALF 091 Indkaldelse til generalforsamling i ALF 092 Personalia Fra ALF L0-F TF-AC-sikkerhedsuddannelserne Fra PLF Annonceringsregler 093 Regler for praktiserende landinspektørers henvendelse til offentligheden 094 Praktiserende Landinspektørers Forenings standardforbehold 095 Licitation - PLF 's standardforbehold Fra ejerlejlighedsudvalget Om videreopdeling af ejerlejligheder Fra Matrikeldirektoratet Tildeling af matr.nre. til umatrikulerede arealer 096 Forhandlingsprotokol PLF's ekstraordinære generalforsamling den 5. maj Fra medlemmer - Per Als - Og hva' så? - svar til Per Als 099 Ejerlejlighedsloven ændret 100 Fra Folketinget 101 Love og bekendtgørelser Annoncer Salg af forretning Stillinger søges Stillinger tilbydes 104 Klip fra INGENIØREN Fra forretningsstatistikken HUSK PLF's forretningsstatistik Nordisk ferieservice 105 Fra forlaget Finn Kjærsdams doktorafhandling 107 Fra efteruddannelsesudvalget kurset NABORET 109 Efteruddannelsesudvalget orienterer

2 1987 side 086 LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD M eddelelsesbladet 1987 Udsendelser til medlemmer N r. DEADLINE UDKOMMER I 1 5/1 23/1 2 5/2 2 5 /2 3 5 /3 2 5 /3 4 6 /4 2 4 /4 5 4 /5 2 2 /5 6 5 /6 25/6 7 1 /7 15 /7 8 { g e n e ra l fo rs a m lln c js m r. - d e r o p ta g e s e j a n n o n c e r) 1 /7 1 /8 9 30/7 14/ /9 2 5 /9 11 5/ / /11 25/ /11 15/ maj 1987 L a n d in s p e k tø re n s M e d d e le ls e s b la d 29. årgang n r m a j S k r iv e ls e v e d r. l i c i t a t i o n - P LF 's s ta n d a rd fo rb e h o ld, udsendt t i l la n d in s p e k tø r fo r r e tn in g e r n e. 27. m aj 1987 S k r iv e ls e v e d r. o v e re n s k o m s tfo rh a n d lin g e rn e m ellem PLF og TL, udsendt t i l P L F 's medlemmer. 4. j u n i 1987 S k r iv e ls e v e d r. u ra fs te m n in g ju n i 1987 om ny a f t a le med TL, ud sen dt t i l P LF 's medlemmer. Hvor s æ rlig e fo r h o ld gø r d e t n ø d v e n d ig t, kan d e r u d g iv e s særnumre a f M e d d e le ls e s b la d e t. ANNONCER E k s p e d itio n : Den danske L a n d in s p e k tø rfo re n in g Lin d e vangs A llé F re d e rik s b e rg T l f P r is : 10 k r. p r. spaltem m. + moms Faglig kalender au gu st 1987 a f h o ld e r de n o rd is k e k a r to g r a fis k e s e ls k a b e t NOR DISK KARTOGRAFISK SOMMERKURSUS på R o s k ild e U n iv e r s it e t s c e n t e r. Næ rm ere o p ly s n in g e r få s ved h e n v e n d e ls e t i l RUC t l f , lo k a l 2465/ a u gust 1987 a f h o ld e r ICA 14th INTERNATIONAL CART0GRAPHIC C0N- FERENCE i B udapest, U ngarn. Næ rm ere o p ly s n in g e r få s ved h e n v e n d e ls e t i l s e k r e t a r i a t e t au gu st 1987 a fh o ld e r fo re n in g e rn e g e n e r a lfo r s a m lin g e r på H o te l K lin t e n, F å b o rg septem ber 1987 a f h o ld e r F IG, k o m m is s io n 7 ( C a d a s tre l and R u ra l Land Management) s i t å r lig e møde i W ien, Ø s t r ig. N æ rm ere o p ly s n in g e r få s ved h e n v e n d e ls e t i l s e k r e t a r ia t e t septem ber 1987 a f h o ld e r Den danske L a n d in s p e k tø rfo re n in g s e f t e r u d d a n n e ls e s u d v a lg k u r s e t EJENDOMSVURDERING på L 0 - S k o le n, H e ls in g ø r. 30. sep tem be r - 3. o k to b e r 1987 a fh o ld e r D e u ts c h e r V e re in f u r Vermessungswesen 7 1. DEUTSCHEN GEODATENTAG i F r a n k fu r t am M a in, V e s t ty s k la n d. Næ rm ere o p ly s n in g e r få s ved h e n v e n d e ls e t i l s e k r e t a r i a t e t o k to b e r 1987 a f h o ld e r th e W orld O rg a n iz a tio n o f B u ild in g O f f i c ia ls (W0B0) WORLD C0NGRESS 0F BUILDING O F F IC IA LS i London, E ng la nd. Næ rm ere o p ly s n in g e r få s ved h e n v e n d e ls e t i l s e k r e t a r ia t e t o k to b e r 1987 a f h o ld e r D a nsk B y p la n la b o ra to riu m DET 37. DANSKE BYPLANMØDE i A a lb o r g h a lle n. Næ rm ere o p ly s n in g e r få s v e d h e n v e n d e ls e t i l Dansk B y p la n la b o ra to riu m, P e d e r S kra m sg a d e 2 B, 1054 København K, t l f november 1987 a f h o ld e r Dansk K a r to g r a fis k S elskab KORTDAGE 1987 på H o te l M a r ie n ly s t, H e ls in g ø r. Næ rm ere o p ly s n in g e r få s v e d h e n v e n d e ls e t i l Dansk K a r to g r a fis k S e ls k a b, P o s tb o x 8 7, Nærum fe b ru a r 1988 a f h o ld e r fo r e n in g e n FAGLIGT MØDE på H o te l Nyborg S tra n d, N yborg j u l i 1988 a f h o ld e r th e I n t e r n a t io n a l S o c ie ty f o r P hotogram - m e try and Remote S ensing (ISRPS) 16TH ISPRS C0N- GRESS i K yo to, Japan. Næ rm ere o p ly s n in g e r få s ved h e n v e n d e ls e t i l s e k r e t a r ia t e t

3 LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD 1987 side 087 Å rsm ø d et Årsmødets samlede program Fredag den 28. august LLO A/S afholder generalforsamling Erhvervsansvarsforsikringen afholder general forsan 1 ing ALF afholder tillidsmandsmøde Middag PLF afholder generalforsamling PALF afholder generalforsamling ALF afholder generalforsamling Natmad Lørdag den 29. august Morgenmad Ledsagertur DdL afholder generalforsamling Frokost Generalforsamlingen fortsætter Festmiddag med efterfølgende bal. Orkester Limeriver Jazzband. Søndag den 30. august Morgenmad Praktiske oplysninger Indkvartering og bespisning Årsmødet finder sted på Hotel Klinten i Fåborg, tlf, , hvor indkvartering og fællesspisning foregår. Priserne for bespisning og overnatning er følgende : Fredag middag incl. 1 øl + kaffe natmad incl. 1 øl overnatning på enkeltværelse incl. morgenmad overnatning på dobbeltværelse incl. morgenmad Lørdag div. bespisning på ledsagerturen frokost incl. 1 øl + kaffe festmiddag incl, div. vine + kaffe overnatning på enkeltværelse incl. morgenmad overnatning på dobbeltværelse incl. morgenmad Ledsagerarrangement kr. 130,- - 50, , ,- kr. 130, , , , ,- Der vil blive arrangeret en udflugt for ledsagere lørdag. Ledsageren betaler frokosten til sekretariatet i forbindelse med den øvrige afregning, og foreningen betaler bussen. Tilmelding Såfremt medlemmerne ønsker deltagelse i fællesarrangement (indkvartering, bespisning m.m.) skal tilmelding være sekretariatet i hænde senest den 5, august Tilmelding bedes foretaget ved anvendelse af kortet på side 103. Afregning Ved ankomsten til Hotel Klinten finder man sekretariatets skranke inden for hovedindgangen. Her erlægges betalingen for de bestilte overnatninger og måltider, og man får anvist værelse. Refusion af rejseudgifter for arbejdsledige Der vil kunne ydes tilskud til befordring for heltidsarbejdsledige medlemmer. Medlemmer, der ønsker tilskud, skal meddele sekretariatet dette skriftligt senest den 5. august Tilskudet vil andrage den del af rejseudgiften, der overstiger 125 kr. Tilskudet vil blive udbetalt ved henvendelse til foreningens sekretariat under årsmødet på Hotel Klinten

4 1987 side 088 LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening Til foreningens medlemmer 22. maj 1987 jr.nr Foreningens ordinære generalforsamling 1987 afholdes på Hotel Klinten, Fåborg lørdag den 29. august 1987 kl med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og mindst 2 sekretærer. 2. Beretning om foreningens virksomhed. 3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber for 1986 til godkendelse. 4. Fastsættelse af kontingent til foreningen og fond. 5. Behandling af mulige indkomne forslag fra medlemmer. 6. Udtrækning af Landinspektørfondens partialobligationer til indløsning den (Tidligere udtrukne endecifre 0, 1, 3, 4, 6, 7 og 9). 7. Eventuelt. Den skriftlige beretning om foreningens virksomhed 1986/87 og de til dagsordenen hørende bilag samt meddelelser i anledning af generalforsamlingen bekendtgøres i generalforsamlingsnummeret af Meddelelsesbladet, der udkommer i juli måned. På bestyrelsens vegne med venlig hilsen Niels Kr. Nielsen formand

5 LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD 1987 side 089 Praktiserende Landinspektørers Forening Til foreningens medlemmer 21. maj 1987 jr.nr Foreningens ordinære generalforsamling 1987 afholdes på Hotel Klinten, Fåborg fredag den 28. august 1987 kl med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og 2 sekretærer. 2. Beretning om foreningens virksomhed. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 1986 til godkendelse. 4 a. Fastsættelse af kontingent til foreningen. b. Fastsættelse af servicebidrag til PLF Data A/S for Behandling af mulige indkomne forslag fra medlemmerne. 6. Eventuelt. De til dagsordenen hørende bilag samt meddelelser i anledning af generalforsamlingen bekendtgøres i generalforsamlingsnummeret af Meddelelsesbladet, der udkommer i juli måned. Den skriftlige beretning om foreningens virksomhed 1986/87 udsendes særskilt til medlemmerne umiddelbart før generalforsamlingen. På bestyrelsens vegne med venlig hilsen Thor Flensburg formand

6 1987 side 090 LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Privatansatte Landinspektørers Forening Til foreningens medlemmer 21. maj 1987 jr.nr Foreningens ordinære generalforsamling 1987 afholdes på Hotel Klinten, Fåborg fredag den 28. august 1987 kl med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og 2 sekretærer. 2. Beretning om foreningens virksomhed. 3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber for 1986 til godkendelse. 4. Fastsættelse af kontingent til foreningen og fond. 5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer. 6. Eventuelt. De til dagsordenen hørende bilag samt meddelelser i anledning af generalforsamlingen bekendtgøres i generalforsamlingsnummeret af Meddelelsesbladet, der udkommer i juli måned. Den skriftlige beretning om foreningens virksomhed 1986/87 udsendes særskilt til medlemmerne umiddelbart inden generalforsamlingen. På bestyrelsens vegne med venlig hilsen Jakob Riise Eriksen formand

7 LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD 1987 side 091 Ansatte Landinspektørers Forening Til foreningens medlemmer 21. maj 1987 jr.nr Foreningens ordinære generalforsamling 1987 afholdes på Hotel Klinten, Fåborg fredag den 28. august 1987 kl med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og 2 sekretærer. 2. Beretning om foreningens virksomhed. 3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber for 1986 til godkendelse. 4. Fastsættelse af kontingent til foreningen og fonden. 5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer. 6. Eventuelt. De til dagsordenen hørende bilag samt meddelelser i anledning af generalforsamlingen bekendtgøres i generalforsamlingsnummeret af Meddelelsesbladet, der udkommer i juli måned. Den skriftlige beretning om foreningens virksomhed 1986/87 udsendes særskilt til medlemmerne umiddelbart inden generalforsamlingen. Ifølge foreningens love 5, stk. 3 skal på generalforsamlingen behandles ethvert forslag eller emne, der fremsættes af bestyrelsen eller er forelagt denne af et medlem inden 1. juli. På bestyrelsens vegne med venlig hilsen

8 1 987 side 092 LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Personalia Runde fødselsdage Den 15. juli 1987 fylder landinspektør J.J. Orbesen, Års, 70 år. Kompagniskaber m.v. Den 30-^april 1987 er landinspektør Ejlif Bertelsen udtrådt af landinspektørfirmaet Møller Christensen, Willy Dollerup, Lehmann Madsen, Frederik Riegels & Ejlif Bertelsen. Firmaet videreføres under navnet Landinspektørerne I/S ved Møller Christensen, Willy Dollerup, Lehmann Madsen og Fr. Riegels. Kontorstedet i Årup ledes i fremtiden af landinspektørerne Fr. Riegels og Willy Dollerup. Den 1. maj 1987 har landinspektør Lorens Friis, Fredericiavej 86, 7100 Vejle, indgået kompagniskab med landinspektør Carsten Eriksen. SCANKORT I/S, Taastrup har pr. 15. maj 1987 optaget landinspektør Vagn W. Laursen (44) i direktionen, som herefter består af landinspektørerne Jens Hallund, Erik H. Petersen og Vagn W. Laursen. Vagn W. Laursen har været ansat som chefkonsulent i Scankort siden marts Den 1. juli 1987 indgår landinspektør Mogens Hjørne, Kraghsvej 2, 9800 Hjørring, kompagniskab med landinspektør Mogens Rosenbech Mortensen. Ansættelser Den 21. april 1987 er landinspektør Lars Scheel- Bech ansat i planstyrelsen. Den 1. maj 1987 er landinspektør Henrik Lennartz Johansen ansat hos Dansk Præcisionslandmåling ApS, Ballerup. Den 11. maj 1987 er landinspektør John Meilsted ansat hos landinspektørfirmaet Sv. og Poul Balling Engelsen & Ib Hansen, Skive. Den 1. juni 1987 er landinspektør Henrik Poulsen ansat ved Frederikshavn kommune, byplanafdelingen. Den 9. juni 1987 er landinspektør Ivan Plougmann Madsen ansat hos landinspektørfirmaet Hvenegaards Eftf., Svendborg. Den 1. juli 1987 er landinspektør Jørn Oliing ansat hos landinspektør Leif Vinghof, Glostrup. Fra ALF Sekretariatet har modtaget et antal eksemplarer af LO-FTF-AC-sikkerhedsuddannelsernes kalender for efteråret 1987 og foråret Kalenderen er en information af tillids- og sikkerhedsrepræsentanter og kan rekvireres ved hen- vendelse til sekretariatet. Fra PLF Annonceringsregler Foreningens hidtil gældende regler for praktiserende landinspektørers henvendelse til offentligheden - i daglig tale kaldet "annonceringsreglerne" - blev vedtaget på et bestyrelsesmøde den 11. januar 1982 og offentliggjort i Meddelelsesbladet 1982, side 017. Bestyrelsen har i længere tid arbejdet på en revision af disse regler, og på bestyrelsesmødet den 21. maj 1987 har bestyrelsen vedtaget et nyt regelsæt, som hermed offentliggøres. Regelsættet, der afløser de hidtidige regler, træder i kraft ved offentliggørelsen, og det er bestyrelsens håb, at foreningens medlemmer vil gøre det let for bestyrelsen at administrere reglerne ved punktlig at overholde disse.

9 LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD 1987 side 093 Regler fo r p raktiserende la n d in sp e k tø re rs henvendelse t i l o ffe n tlig h e d e n V e d ta g e t den 21. m aj 1987 a f b e s ty re ls e n f o r P ra k tis e re n d e L a n d in s p e k tø re rs F o re n in g i m edfør a f 5, s t k. 2 i Den danske L a n d in s p e k tø rfo re n in g s k o lle g ia le v e d tæ g t. 1. N e d e n s tå e n d e r e g le r o m fa tte r e n hve r form f o r e r hvervsm æ ssig r e k la m e, a n n o n c e r in g og p e r s o n lig a k k v i s i t i o n, som den p r a k tis e r e n d e la n d in s p e k tø r fo r e ta g e r i s in v irk s o m h e d. S tk. 2. R e g le r n e t i l s i g t e r god k o l le g ia l sædvane og lo y a l i t e t o v e r f o r la n d in s p e k tø r fa g e t. S tk. 3. E n h v e r fo rm f o r a k t i v i t e t i f ø l g e s t k. 1 s k a l i form og in d h o ld være a f en k a r a k t e r, d e r ik k e e r uvæ rdig f o r en la n d in s p e k tø r, og som ik k e e r e g n e t t i l a t skade la n d in s p e k tø rs ta n d e n s omdømme. S tk. 4. Ved e n h v e r fo rm f o r a k t i v i t e t if ø lg e s t k. 1 kan m edle m sska b a f PLF a n f ø r e s, g e rn e v e d b r u g a f P L F 's lo g o. 2. I en la n d in s p e k tø rv irk s o m h e d s navn s k a l a l t i d in d gå o r d e t la n d in s p e k tø r. S tk. 2. Navne på t i d l i g e r e in d e h a v e re kan in d g å i f ir m a n a v n e t med e l l e r uden e fte r fø lg e r b e te g n e ls e. S tk. 3o. D e r må ik k e anvendes firm a n a v n e, h e ru n d e r b ru g a f s te d n a v n e, d e r kan g iv e a n le d n in g t i l f o r v e k s l i n g e r hos o ffe n tlig h e d e n, e l l e r som kan g iv e in d t r y k a f en s æ r lig e n e r e t. S tk. 4. S a m tlig e a n s v a r lig e in d e h a v e re s navne s k a l a l t i d a n fø re s på b r e v p a p ir, re g n in g e r og an de t m a t e r ia l e, d e r udgår f r a fir m a e ts k o n to r, og h v o r d e t e r a f b e ty d n in g f o r m odtageren a t kende navnene på de a n s v a r lig e in d e h a v e re. 3. En p r a k tis e r e n d e la n d in s p e k tø r må i s in h e n v e n d e l se t i l o ffe n tlig h e d e n a le n e a n fø re fø lg e n d e : 1) F irm a n a v n, lo g o, fo r r e tn in g s a d r e s s e, t e l e f o n -, t e l e x - og te le fa x n u m m e r, te le g ra m a d re s s e, kontonum re og k o n t o r t id, 2) n a v n e og b i lle d e r a f in d e h a v e re og m edarb ejd e r e, n å r d is s e s s t i l l i n g s b e t e g n e l s e a n f ø r e s, s a m t t i t e l b e t e g n e l s e r f o r en a f s l u t t e t f a g lig u d d a n n e ls e, 3) n y e ta b le r in g, in d træ d e n i kom pagniskab samt and re æ n d rin g e r i in d e h a v e r k r e d s e n, æ n d rin g a f k o n t o r a d r e s s e / t i d, in d v ie ls e a f nye e l l e r ændre de k o n to r e r, f ir m a - og k o n to r ju b ilæ u m sam t a n n o n c e rin g e f t e r m e d a rb e jd e re, 4 ) f a g l i g t sam arbejde med andre fir m a e r 5) la n d in s p e k tø re n s a rb e jd s o m rå d e r, en b e s k r iv e ls e a f den b is ta n d, d e r ydes a f la n d in s p e k tø r e n på d is s e o m rå d e r, samt la n d in s p e k tø re n s k v a l i f i k a t io n e r t i l a t u d fø re d is s e a rb e jd e r ud f r a fa k t i s k lø s t e o p g a v e r. Det beskikkelseskrævende arbejdsområde - herunder ejerlejlighedsopdeling - må alene nævnes rent oplysende, og det skal i den forbindelse fremgå, at alle praktiserende landinspektører kan udføre disse opgaver. 4. Henvendelse til offentligheden må alene ske på følgende måder: 1) på brevpapir, formularer, kuverter og lignende, 2) i dag- og ugeblade, telefonkataloger, vejvisere, håndbøger, programmer og andre trykte publikationer, hvor der er almindelig adgang til optagelse for landinspektører, 3) på messer og udstillinger, hvor PLF ikke i forvejen repræsenterer branchen, og hvor der er almindelig adgang til optagelse for landinspektører, 4) ved skiltning i tilknytning til landinspektørfirmaets kontorsted, på firmaets biler samt på bygge- og arbejdspladser, hvor firmaet medvirker, 5) i tryksager i form af brochurer og lignende, såfremt disse alene tilsendes kolleger, klienter og forretningsforbindelser samt personer og firmaer, der har anmodet om oplysning om landinspektørens virksomhed, 6) ved direkte personlig henvendelse til individuelt udvalgte potentielle klienter med det formål at få overdraget en opgave udenfor det beskikkelseskrævende sagsområde, jfr. 3, pkt. 5, Erfarer landinspektøren, at en opgave allerede er overdraget til en kollega, skal akkvisitionen på denne opgave straks ophøre. 5. Henvendelser til offentligheden i henhold til 3 må ikke: 1) indeholde urigtige, vildledende eller urimeligt mangelfulde angivelser. Faktiske oplysninger skal kunne verificeres, 2) indeholde betegnelsen specialist eller tilsvarende udtryk, 3) indeholde prisangivelser, 4) i indhold eller form være pågående eller agressiv, 5) fremhæve landinspektørens egen virksomhed i forhold til andre landinspektørvirksomheder, eller fremhæve kvaliteten af egne ydelser i forhold til andre landinspektørers ydelser, 6) angive arbejdsområder, på hvilke landinspektøren ikke har en rimelig erfaring. 6. Tvivlsspørgsmål efter disse regler afgøres af PLF's bestyrelse.

10 1987 side 094 LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD P ra ktise re n d e Landinspektørers Forenings standardforbehold 1. F o r t i l b u d d e t e r " A lm in d e lig e b e t in g e ls e r f o r a r b e jd e r og le v e ra n c e i b y g g e - og a n læ g s v ir k somhed" a f 29. november 1972 (AB) i d e re s h e l hed gæ ldende, dog b o r t s e t f r a b e s te m m e ls e r, d e r f o r e l i g g e r p r æ c is e r e t som f r a v ig e ls e r i u d b u d s m a te ria le t i e t s a m le t supplem ent t i l AB f o r a l l e de a f t ilb u d d e t o m fa tte d e a r b e jd e r og le v e r a n c e r e l l e r på anden måde lig e s å t y d e lig t og u d t r y k k e l i g t a n g iv e r, h v ilk e p u n k te r i AB, d e r f r a v ig e s. 2. T ilb u d d e t a fg iv e s med fo rb e h o ld f o r s t ig n in g e r a f overenskom stm æ ssig a r b e j d s l ø n, f o r p r i s s t i g n i n g e r på m a t e r ia le r, k ø r s e l og fo r b r u g s - g o d s, samt f o r a n d re u d g i f t s s t i g n i n g e r, d e r p å fø re s t ilb u d s g iv e r e n gennem lo v p li g t ig e f o r s ik r in g s p r æ m ie r, ved g e n e r e lle o v e re n skom stb e s te m m e ls e r e l l e r o f f e n t l i g e p å læ g, a l t med t i l l æ g a f a d m in is tra tio n s s a læ r. F a ld i o v e re n s k o m s tm æ s s ig a rb e jd s lø n og i u d g ifte r a f den fo ra n nævnte a r t g o d tg ø re s udb y d e re n med n e tto b e lø b e t. F o rb e h o ld e t h a r v ir k n in g f o r æ n d r in g e r, d e r træ d e r i k r a f t e l l e r b e k e n d tg ø re s med t ilb a g e v irk e n d e k r a f t e f t e r tilb u d s d a g e n. 3. U d o v e r d e t i AB 2 0, s t k. 2, a n f ø r t e, ydes d e r la n d in s p e k tø re n g o d tg ø re ls e f o r dokum enter e d e u d g i f t e r, n å r d is s e h a r væ ret en uomgæng e lig fø lg e a f sådanne s ta n d s n in g e r og f o r s in k e ls e r a f a r b e jd e t, d e r s k y ld e s o f f e n t l ig e pålæ g, k r i g, u sæ d va n lig e n a tu rb e g iv e n h e d e r e l l e r lig n e n d e. 4. S å fre m t den i AB 26, s t k. 12, fo r u d s a tte a f t a le om b e t a lin g f o r e k s tr a a r b e jd e r ik k e i n d g å s, f i n d e r b e t a lin g s te d i h e n h o ld t i l AB 2 6, s t k I t i l b u d d e t e r m edregnet overenskom stm æ ssige y d e ls e r i fo r b in d e ls e med a r b e jd e ts g e n n e m fø r e l s e i v in te rm å n e d e rn e. A lle m e r u d g ifte r t i l a r b e jd e ts g e n n e m fø r e ls e i v in te r m å n e d e r n e, h e ru n d e r ry d n in g a f sne på b y g g e p la d s og v e je, o p hugning a f fro s s e n jo r d og lig n e n d e f o r b e h o ld e s b e t a lt s æ r s k ilt. F o r ø v r ig e a rb e jd e r g æ ld e r, a t s å fre m t særl i g e v in t e r f o r a n s t a lt n in g e r e r n ø d v e n d ig e f o r a t g e n n e m fø re a r b e jd e t i h e n h o ld t i l d e t a f la n d in s p e k tø re n u d a rb e jd e d e og a f u d b y d e re n g o d ke n d te a rb e jd s p ro g ra m, b e ta le s sådanne f o r a n s t a lt n in g e r, e l l e r d e r g iv e s fo rn ø d e n t i d s f r is t f o r læ n g e ls e. 6. I de a n f ø r t e t ilb u d s p r is e r e r ik k e m edregnet m e r v æ r d ia fg if t, medmindre a n d e t u d t r y k k e l i g t fre m g å r a f t ilb u d d e t. 7. A fm æ rk n in g a f s k e l fo re ta g e s a f la n d in s p e k tø r e n. H v is e t v e ja r e a l e r e r h v e r v e t ved e k s p ro p r i a t i o n, k a n a fm æ rk n in g e n a f græ nserne f o r d e t e k s p ro p rie re d e a re a l dog fo r e ta g e s a f a n læ gsm yndigheden i sam arbejde med la n d in s p e k tø r e n. L a n d in s p e k tø re n fa s tlæ g g e r i n ø d v e n d ig t o m fa n g s k æ r in g e r med e k s is t e r e n d e s k e l og s k e l, d e r i ø v r i g t b e v a re s. L a n d in s p e k tø re n h a r a n s v a re t f o r, a t den sam lede afm æ rkning o p f y l d e r u d s ty k n in g s b e k e n d tg ø re ls e n s r e g le r. 8. U d g i f t e r t i l de i 2 i la n d b r u g s m in is te r ie ts b e k e n d tg ø re ls e n r. 129 n æ v n te m a t e r i a l e r e r ik k e in d e h o l d t i t ilb u d d e t og a fre g n e s e f t e r dokum enterede a fh o ld te u d g if t e r i d e t o m fa n g, m a t e r ia le t ik k e le v e re s a f b y g h e rre n e l l e r anlæ gsm yndigheden. H v is u d b u d s m a t e r ia le t in d e h o ld e r o p ly s n in g om a r e a lb e re g n in g s g ru n d la g e t, j f r. p k t. 9, e r u d g i f t e r t i l de i 2 i la n d b r u g s m in is te r ie ts b e k e n d tg ø re ls e n r. 129 næ vnte m a t e r i a l e r do g in d e h o ld t i t ilb u d d e t. 9. B e r e g n in g s g r u n d la g e t f o r a r e a l e r f o r de m a t r. n r e., d e r e n te n a f g iv e r e l l e r m odtager a r e a le r, s k a l i u d b u d s m a te ria le t væ re o p l y s t f r a M a t r ik e ld ir e k t o r a t e t. I m odsat f a ld a fr e g nes a re a lb e re g n in g s æ r s k ilt u d e n fo r t ilb u d d e t, j f r. p k t H v is d e r under a rb e jd e ts u d fø r e ls e o p s tå r j u - r id is k - m a t r ik u læ r e o p g a v e r, som ik k e u m id d e l b a r t fr e m g å r a f u d b u d s g r u n d la g e t, h e ru n d e r s k e lp ro b le m e r, h v is lø s n in g e r n ø d v e n d ig f o r v e ju d s k ille ls e s s a g e n s g e n n e m fø re ls e, v i l d is s e opgaver b l iv e a fre g n e t s æ r s k ilt u d e n fo r t i l b u d d e t, j f r. p k t S å fr e m t d e r i u d b u d s m a te ria le t e r f a s t s a t en s id s te d a to f o r sagens in d s e n d e ls e t i l M a t r i k e l d ir e k t o r a t e t, fo ru d s æ tte s d e t, a t de kommun a le m y n d ig h e d e rs b e h a n d lin g a f s a g e n ik k e s tr æ k k e r s ig ud o v e r 14 a rb e jd s d a g e. I m odsat f a ld fo rlæ n g e s t i d s f r i s t e n t ils v a r e n d e. 12. E v t. m e r a r b e jd e g r u n d e t ig a n g v æ re n d e ( ik k e a p p ro b e re d e ) m a trik u læ re s a g e r med t ilk n y t n in g t i l o m h a n d le d e opgave, og om h v ilk e d e r ik k e e r o p ly s t i t ilb u d s m a t e r ia le t, a fr e g n e s s æ r s k i l t u d e n fo r t ilb u d d e t, j f r. p k t F a s tp r is fo r b e h o ld. H v is d e r i u d b u d s m a te ria le t e r s t i l l e t k ra v om f a s t p r is, s k e r d e r fø lg e n d e æ n d rin g e r a f f o r anstående fo r b e h o ld : p k t. 2 og 4 u d g å r. I s te d e t in d f ø je s : a. Udover den fa s te p r is s k a l d e r ydes la n d in s p e k tø re n g o d tg ø r e ls e f o r e k s t r a o r d in æ r e p r i s s t i g n i n g e r på m a t e r ia le r og b ræ n d s to f e f t e r r e t n in g s lin ie r n e i B o l ig m i n i s t e r ie t s c ir k u læ r e a f 1. august 1978 om fa s t p r i s og t i d på b y g g e - og a n læ g s a rb e jd e r 7. b. T ilb u d d e t a fg iv e s med fo rb e h o ld om g o d tg ø r e ls e f o r dokum enterede u d g i f t s f o r ø g e l s e r ve d a r b e jd e t s u d fø r e ls e, fo r å r s a g e t a f pålæg f r a s ta te n, som h a r s æ r lig t in d g rib e n d e v ir k n in g e r f o r la n d in s p e k tø ra rb e jd e og medfø r e r en v æ s e n tlig m e r u d g if t, og som ik k e med r im e lig h e d k u n n e ta g e s i b e tra g tn in g ved t ilb u d d e t s a f g iv e ls e. F o rb e h o ld e t o m fa tte r ik k e u d g if t s f o r ø g e l se, d e r s k y ld e s ændrede v a lu ta k u r s e r e l l e r lo v m æ s s ig e lø s n in g e r a f a rb e jd s m a rk e d e ts o v e re n s k o m s tfo rh o ld. 14. A r b e jd e r d e r ik k e e r in d e h o ld t i t ilb u d d e t, a fre g n e s s æ r s k ilt e f t e r la n d in s p e k tø re rn e s a l m in d e lig e h o n o r a r r e g le r. F oran ståen de s ta n d a r d fo r b e h o ld s k a l a n v e n d e s a f p r a k t is e r e n d e la n d in s p e k t ø r e r ve d a fg iv e ls e a f t i l b u d i overensstem m else med k o l l e g i a l e v e d tæ g t e r. V e d ta g e t a f b e s ty re ls e n f o r P ra k tis e re n d e L a n d in s p e k tø re rs F o re n in g den 4. m aj 1987.

11 LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD 1987 side 095 L ic it a t io n - P L F 's standardforbehold B e s ty re ls e n h a r på s i t møde den 4. m aj 1987 v e d ta g e t fo ra n s tå e n d e ( s id e 94) s ta n d a rd f o r b e h o ld t i l b r u g i de t i l f æ l d e, d e t e r t i l l a d t medlemmerne a t d e lta g e i l i c i t a t i o n e l l e r lig n e n d e h o n o ra rk o n k u r re n c e om u d fø re ls e a f a r b e jd e r, d e r kræ ver b e s k ik k e ls e som la n d in s p e k tø r, j f r. 6, s t k. 2, i Den danske L a n d in s p e k tø rfo re n in g s k o l le g ia le v e d tæ g t. B e s t y r e ls e n s k a l in d s k æ rp e, a t d e r altid ved t i l b u d s g iv n in g som nævnt o v e n f o r s k a l h e n v is e s t i l s t a n d a r d f o r b e h o I d e n e, og e t e k s e m p la r a f d is s e s k a l altid vedlæ gges b u d d e t. S ta n d a rd fo rb e h o ld e n e e r a n m e ld t e n d e lig t t i l monop o lt ils y n e t den 7. maj Fra ejerlejlighedsudvalget Om vid e re o p d e lin g a f e je r le jlig h e d e r, j f r. e je rle jlig h e d s lo v e n s 10, s tk. 3 h a r b o l i g s t y r e l s e n i s k r i v e l s e a f 26. m aj 1987 ( j. n r ) t i l Den danske L a n d in s p e k t ø r fo r e n in g u d t a lt : I s k r i v e l s e a f 12. m aj 1987 h a r De r e t t e t henvend e ls e t i l b o lig s t y r e ls e n ve d rø re n d e f o r t o lk n in g e n a f e je r le jlig h e d s lo v e n s 10, s t k. 3. De h a r nærmere s p u r g t, h v o r v id t d e r e r n o g e t t i l h i n d e r f o r a t o p d e le en ejendom i e je r le jlig h e d e r e f t e r de nugæ ldende r e g le r i e j e r l e j l i g h e d s l o v e n f o r d e r p å på e t s e n e r e tid s p u n k t a t fo re ta g e en v id e r e o p d e lin g a f de p å g æ ld e n d e e j e r l e j l i g h e d e r e f t e r e je r le jlig h e d s lo v e n s 10, s t k. 3. De h e n v is e r t i l, a t d e t frem går a f e j e r le jl ig h e d s lo v e n s 10, s t k. 3, a t v id e r e o p d e lin g kan ske a f e j e r l e j l i g h e d e r, d e r l o v l i g t e r o p d e lt e f t e r t i d l ig e r e lo v g iv n in g. B o lig s t y r e ls e n s k a l i denne a n le d n in g m ed de le, a t s ty r e ls e n e r e n ig med Dem i, a t d e r med d e n s e n e s t e a f f a t t e l s e a f e je r le jlig h e d s lo v e n s 10, s t k. 3, næppe e r t i l s i g t e t en s o n d r in g i f o r b i n d e ls e med v id e re o p d e lin g a f e je r le jlig h e d e r m ellem e je n domme, som e r o p d e lt e f t e r de n u g æ ld e n d e e l l e r t i d l i g e r e gældende r e g le r i e je r le jlig h e d s lo v e n. Den e n d e lig e a fg ø re ls e a f de r e js t e spørgsm ål he n- h ø re r un d e r d o m s to le n e Jørgen B. Schm idt Fra M atrikeld irekto ratet T ild e lin g a f m atr.n re. t i l um atrikulerede a re a le r I f o r b i n d e ls e med o rd n in g e n v e d rø re n d e t i l d e l i n g M e d d e le ls e s b la d e t. O r d n in g e n e r s t a r t e t i Fyns a f m a tr.n r e. t i l u m a trik u le re d e a r e a le r (s e s k r i - am t. v e ls e f r a m a t r ik e ld ir e k t o r a t e t a f t i l de (kommune) J. n r. (U /... ) p ra k tis e r e n d e la n d in s p e k tø r e r ) e r d e r f r a decem ber Tommerup o p r e t t e t en f a s t r u b r ik i M e d d e le ls e s b la d e t. G la m sb je rg 6096 I r u b r ik k e n a n g iv e s fre m o v e r i h v i l k e k o m m u n e r, Hårby 6097 o rd n in g e n e r g e n n e m fø rt s id e n s id s te o r ie n t e r in g i B roby 6098

12 1 987 side 096 LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Praktiserende Landinspektørers Forenings generalforsamlingsprotokol pagina 009 GENERALFORSAMLING DEN 5. MAJ Praktiserende Landinspektørers Forening afholdt ekstraordinær generalforsamling den 5. maj 1987 på Hotel Nyborg Strand, Nyborg. Generalforsamlingen med dagsorden var indvarslet ved formandens skrivelse af 10. april 1987 med tilhørende bilag. I henhold til den udsendte dagsorden foretoges følgende beslutninger og valg: ad 1 Valg af dirigent og 2 sekretærer. Til dirigent valgtes advokat N.Fisch-Thomsen. Til sekretærer valgtes Sten Bo Andersen, Hadsten og Jørgen Lund, Køge. ad 2 Bemyndigelse til PLF's bestyrelse til at stifte "Praktiserende Landinspektørers Data A/S" med binavnet PLF Data A/S med vedtægter, der i alt væsentligt er overensstemmende med vedlagte forslag og til for PLF at tegne hele aktiekapitalen ( ,- kr.) i det således nystiftede selskab. ad 3 Bemyndigelse til PLF's bestyrelse til for kalenderåret 1987 at.opkræve et servicebidrag på kr ,- pr. medlem til det under dagsordenens punkt 2 nævnte selskab. PLF's kontingentregulativs bestemmelser er også gældende for opkrævning af dette servicebidrag. Punkt 2 og 3 på dagsordenen blev behandlet under ét. Svend Bonefeld, Horsens havde fremsat ændringsforslag til dagsordenen. Forslaget var udsendt til medlemmerne den 30. april Med henvisning til 5, stk. 5 i foreningens love kunne ændringsforslaget ikke komme til afstemning, men indholdet indgik i debatten. Herefter blev bestyrelsens forslag, som fremgår af dagsordenspunkternes tekst vedtaget ved skriftlig afstemning med 84 stemmer for og 52 stemmer imod. ad 4 Beslutning om regler for udpegning af bestyrelse for det under dagsordenens punkt 2 nævnte selskab: a) formanden samt 1 bestyrelsesmedlem udpeges af PLF's bestyrelse b) 3 bestyrelsesmedlemmer udpeges af PLF's bestyrelse efter indstilling af en PLF generalforsamling. Forslaget til regler som nævnt i dagsordenpunktet blev vedtaget uden afstemning. ad 5 Indstilling af 3 bestyrelsesmedlemmer til det under dagsordenen punkt 2 nævnte selskab. Eske Brun, Fåborg indstillede følgende medlemmer til det nye selskabs bestyrelse: Jens Chr. Rasmussen, Odder Karl Otto Bjerre, Esbjerg Lennart Hansen, Assens Niels Jensen, Randers indstillede Asger Sonne Kristensen, Silkeborg. Ole Schmidt Sørensen, Alborg indstillede Herluf Løhde, Frederikshavn. Ved skriftlig afstemning blev følgende af generalforsamlingen indstillet til bestyrelsesmedlemmer: Jens Chr. Rasmussen, Odder Karl Otto Bjerre, Esbjerg Asger Sonne Kristensen, Silkeborg ad 6 Eventuelt Der fremkom intet under dette punkt. y Niels Fisch-Thomsen dirigent ^2. /sv Sten Bo Andersen sekretærer h Jørgen Lund / -J

13 LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD side 097 Fra medlemmer K r it ik - og h va' man gør v e ' den I M e d d e le ls e s b la d e t, d e r kom den 9. a p r i l 1987, r e t t e r Mogens L in d en k r i t i k mod A n s a tte L a n d in s p e k t ø r e r s F o r e n in g, A LF, i f o r b in d e ls e med den b e tje n in g han og an dre medlemmer f i k i fo r b in d e ls e med u ra fs te m n in g e n om o v e re n s k o m s t. I s i t s v a r t i l Mogens L in d f o r t æ lle r A L F 's f o r mand Kim Ing e m a n n C h r is te n s e n, a t s e k r e t a r ia t e t også i denne s it u a t io n le v e d e op t i l hans f o r v e n t n in g e r om b e tje n in g a f medlemmerne. E v e n tu e l k r i t i k s k a l a lt s å r e t t e s mod form anden og r e s t e n a f b e s t y r e ls e n, i d e t s e k r e t a r ia t e t n a t u r lig v is s k a l a rb e jd e f o r a t le v e op t i l b e s t y r e ls e n s f o r v e n t n in g e r. F ø r je g g å r t i l s a g e n s k e rn e, så v i l je g li g e nævne, a t je g ik k e, i m odsæ tning t i l Mogens L in d, s y n e s, a t d e r e r n o g e t m æ rk e lig t i, a t s e k r e ta r ia t e t ik k e e r a lv id e n d e, e l l e r i a t de e n k e lte m eda rb e jd e re ik k e a l t i d s id d e r ved te le fo n e n. Men n å r d e tte e r s a g t, så v i l je g t i l s l u t t e m ig Mogens L in d s k r i t i k a f d e t m a te r ia le, d e r b le v uds e n d t i fo r b in d e ls e med u r a fs t e m n in g e n. D e t v a r u k l a r t og ik k e i en f o r m, d e r g jo r d e d e t m u lig t f o r m ig a t g e nn em skue k o n s e k v e n s e r n e. ( A t d e r yderm ere v a r en f e j l i m a t e r ia le t, e r i denne f o r b in d e ls e uden b e ty d n in g ). I s i t s v a r t i l Mogens L in d s k r iv e r form anden, a t h v e rk e n han e l l e r s e k r e t a r ia t e t æ ndrer n o g e t b l o t f o r d i " e t e n k e lt medlem henvender s ig 4 gange t i l s e k r e t a r ia t e t ", og a t " v i h a r a n v e n d t l i g e p ræ c is den t i d, som denne sag kan bære... " Jeg s y n e s, a t d is s e c i t a t e r e r s ø r g e lig t re p ræ s e n t a t iv e f o r h e le s v a r e t: h o v e d ry s te n d e s e lv h ø j t i d e l i g t og b e d re v id e n d e - f o r u d e n a t væ re to m t som de Magdeburgske h a lv k u g le r. E f t e r m in o p f a t t e ls e, så e r form andens f o r v e n t n in g e r t i l s e k r e t a r ia t e t s b e tje n in g a f medlemmer f o r l a v e, og s v a r e t s u t i l s t r æ k k e l i g h e d s æ tte s y d e r lig e r e i p e r s p e k tiv a f, a t form anden s e lv in d rø m m e r, a t d e r r e n t f a k t is k e r k o m m u n ik a tio n s p ro b le m e r m ellem fo re n in g e n og A C 's f o r h a n d lin g s u d v a lg i d e t t e f o r m e d le m m e rn e s æ r d e le s v ig t i g e s p ø rg s m å l. B e s ty re ls e n - som g i v e t v is la v e r mængder a f g o d t og k v a l i f i c e r e t a rb e jd e i ø v r ig t - b u rd e, n å r d e r r e t t e s en k r i t i k, ta g e k r it ik k e n a l v o r l i g t i s te d e t f o r a t h e n f a ld e t i l b o r t f o r k la r in g e r ud f r a h o ld n in g e r, som d e t ik k e engang t o l e r e r e s kommer t i l u d t r y k, d e r h v o r je g t i l d a g lig h a r m it a r bejdsm æ ssige v ir k e. S o lkon g e rn e s t i d bø r v æ re d e f i n i t i v t o v e r s tå e t. I d e n n e s i t u a t i o n kunne en k o n s t r u k t iv o p fø lg n in g a f k r it ik k e n f. e k s. være fø lg e n d e ta n k e ræ k k e : 1) M ed le m m e rne h a r k ra v på præ cise og fy ld e s tg ø rende o p ly s n in g e r om lø n - og a r b e jd s v ilk å r. 2) F o r e n in g e n h a r b l. a. på g ru n d a f s i n r in g e s t ø r r e ls e og nuværende a rb e jd s fo rm og s t r u k t u r s v æ rt ved a t yde den nø dve ndige s e r v ic e i o v e r e n s k o m s ts itu a tio n e n. 3) Hvad ka n v i g ø re f o r a t o p fy ld e medlemmernes behov? S kal v i f. e k s. o v e rv e je - a t æ ndre a r b e jd s f o r m / p r io r it e r in g i s e k r e ta r i a t e t, - a t s t y r k e AC, så de kan k la r e in fo r m a tio n s - v irs o m h e d e n, - a t købe e k s p e r tis e u d e fra e l l e r - a t s a m a rb e jd e med a n d re A C - f o r e n in g e r med samme pro blem?? M u lig h e d e r n e e r g iv e t v is mange, men som form anden overbæ rende b e læ re r Mogens L in d, så h a r v i m e n ig e m edlem m er j o "m a n g le n d e v id e n om h v ilk e m u lig h e d e r, s e k r e t a r ia t e t a rb e jd e r u n d e r". Jeg v i l d e r f o r f o r e s l å, a t I, d e r s id d e r in d e med den fo rn ø d n e v id e n, ta g e r k r it ik k e n a l v o r l i g t, v u r d e r e r m u lig h e d e rn e f o r fo r b e d r in g e r og læ gger op t i l åben og k o n s t r u k t iv d e b a t medlemmerne im e l le m. F o r m ens je g udm æ rket kan le v e med ik k e a t v id e n o g e t v id e r e om s e k r e t a r ia t e t s a r b e jd s b e t in g e l s e r, så v i l je g meget g e rn e have m u lig h e d f o r a t v u rd e re h v ilk e lø n - og a r b e jd s fo r h o ld, f o r e n in gen på m ine vegne sø ger a t fo rh a n d le s ig t i l r e t t e om. Id e t je g h å b e r, a t d e tte in d læ g v i l b l iv e m odtag e t i den k o n s tru k tiv e ånd, som d e t e r u n d fa n g e t i, så im ø d e s e s s v a r og in d læ g om emnet med spænd in g. 7. maj 1987 Per A ls -Og hva' så? In d le d n in g s v is v i l je g ta k k e Per A ls f o r hans in d læ g, h v o r i han k r i t i s e r e r m in måde a t t a c k le Mogens L in d s in d læ g i f o r r ig e nummer a f M e d d e le ls e s b la d e t. Dernæ st v i l je g b e k la g e m in e t i l t i d e r b e d r e v id e n d e u d t a le ls e r, som kan t o lk e s u h e ld ig t, kan je g g o d t se n u. Jeg e r g la d f o r a t b l iv e h e v e t på p la d s b la n d t medlemmernes ræ k k e r. Jeg v i l s å le d e s fo rs ø g e a t f o r t s æ t t e i de n k o n s t r u k t iv e å n d, som P ers in d læ g e r u n d fa n g e t i. Pers tankeræ kke e r : - m e d le m m e rn e h a r k r a v på k l a r e o p ly s n in g e r om lø n - og a r b e jd s v ilk å r, og fo re n in g e n h a r b l. a. på g ru n d a f s i n r in g e s t ø r r e l s e og n u v æ re n d e a rb e jd s fo rm og s t r u k t u r svæ rt ved a t yde den nø dvendige s e r v ic e i o v e re n s k o m s t- s it u a t io n e n. Som fø lg e h e r a f h a r Per en række f o r s la g t i l o v e r v e je ls e. D et e r k l a r t, a t medlemmerne h a r k ra v på k la r e oply s n in g e r om lø n - og a r b e jd s v ilk å r e n e. D. v. s. r e s u l t a t e t a f d e t in d g å e d e f o r l i g, som d e r s k u lle ta g e s s t i l l i n g t i l ved u r a fs t e m n in g e n. D e t, som i n t e r e s s e r e r os m est h v e r is æ r, e r, h v o r m eget v i s t ig e r om måneden i k r. og ø re. D e ru d o v e r e r d e t in t e r e s s a n t h v o r m eget, d e r a fs æ tte s t i l p u lje på d e t om råde, som v i e v e n tu e lt kan få a n d e l i

14 1 987 side 098 LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD P r o b le m e t e r, a t m a te r ia le ( lø n t a b e l le r ), som ans k u e lig g ø r konsekve nse rn e a f f o r l i g e t på lø n s k a la e n, f o r e l i g g e r m e g e t s e n t f r a A C 's s id e. Jeg e r bange f o r, a t v i ik k e kan købe e k s p e r t is e u d e f r a e l l e r s a m a r b e jd e med a n d re A C -o rg a n is a tio n e r om p ro b le m e t. AC s id d e r in d e med o p ly s n in g e r n e, oq b u r d e som h o v e d o rg a n is a tio n være h u r tig e r e med a t b e a rb e jd e og omsætte f o r lig s t e k s t e n t i l f o r s t å e l i ge lø n t a b e lle r. Ved d is s e o v e re n s k o m s tfo rh a n d lin g e r m odtog v i i fo re n in g e n u d k a s t t i l lø n s k a la 14 dage fø re n d f o r e n in g e n s a fs te m n in g s r e s u lta t s k u lle f o r e lig g e hos AC. M a t e r ia le t nåede så t i l f æ l d i g v i s ( h e l d i g v i s ) a t b l i v e s e n d t ud t i l medlemmerne ved 2. a fs te m n in g. Det s k a l s ig e s, a t v i f o r h o l d s v i s t i d l i g t t r y k k e d e AC på maven f o r a t få lø n o v e r s ig t e r, da v i v e d, a t d e t sæ d vanlig e m a te r ia le f r a AC e r vans k e l i g t t i l g æ n g e l i g t. Det s k a l også s ig e s, a t AC f a k t is k havde lø n o v e r s ig te r fæ rd ig e t i d l i g e r e end s æ d v a n lig t. V i sad så i den s it u a t io n, a t v i s k u lle have u r a f s te m n in g om e t f o r l i g, h v o r v i på v o re s u d s e n d e l s e s tid s p u n k t havde 2 sæt a f m a t e r ia le. D et ene v a r d e t nummer a f A C - in fo r m a tio n, som b le v s e n d t med ud v e d u r a fs te m n in g e n. Det a n d e t v a r f o r l i g s t e k s te n, som e r endog m eget v a n s k e lig t a t gå t i l. V i v a l g t e a t fo r s ø g e en o m s k riv n in g a f f o r l i g s t e k s te n, så den s k u lle være mere o v e r s k u e lig. Jeg men e r, a t d e t ly k k e d e s. Men - g iv e t e r d e t, a t en lø n s k a la m anglede - og d e t e r r e e l t en s å d a n, som f o r t æ l l e r, hvad f o r l i g e t in d e b æ re r f o r den e n k e l t e. Det e r dog f o r l i g e t som h e lh e d, v i s k a l ta g e s t i l l i n g t i l, h v o r f o r d e r også må være o p ly s n in g om de a n dre e le m e n te r i f o r l i g e t. V e d rø re n d e in fo r m a tio n i fo r h a n d lin g s f o r lø b e t kan man i denne omgang s ig e, a t f o r h a n d lin g e r n e g i k o v e rm å d e s tæ r k t. De v a r a f s l u t t e t på l i d t o v e r én måned, og d e t e r h u r t i g t. V i kunne ik k e nå a t b e a r b e jd e m a t e r ia le t f r a AC og sende d e t u d, fø re n d d e t v a r f o r æ ld e t. Ved s id s te o v e r e n s k o m s tp e r io d e b e a r b e jd e d e je g s e l v m a t e r ia le t, om skrev d e t og s e n d te d e t ud t i l t illid s r e p r æ s e n t a n t e r n e. V i h a r h e le t i d e n v a l g t a t sende m a t e r ia le t d ir e k t e t i l t illid s r e p r æ s e n t a n t e r n e, da M e d d e le ls e s b la d e t h a r en f o r la n g p r o d u k tio n s tid t i l, a t d e t kan anvendes som o f f e n t s i v t in fo rm a tio n s m e d iu m ved a f t a l e - fo r h a n d lin g e r n e. U d fra en o m ko s tn in g s ta n k e g a n g h a r v i ik k e s e n d t m a t e r ia le t t i l a l l e m e d le m m e r, men je g e r s e lv f ø lg e lig ik k e s ik k e r p å, om d e tte e r en r i g t i g v u r d e r in g. Ved d is s e o v e r e n s k o m s tfo r h a n d lin g e r havde je g ik k e p e r s o n lig t r e s s o u r c e r t i l a t yde d e t samme a r b e jd e, som je g g jo r d e ved s id s te o v e re n s k o m s t p e r io d e. S a m tid ig h a r v i ik k e f å e t s k ru e t a r b e jd s fo rm e n i s e k r e t a r i a t e t sammen på en måde, så den p a s s e r t i l en h u r t ig in fo r m a t io n s f o r m id lin g. D e tte hænger sammen med en række f a k t o r e r. D e ls e r d e t ik k e g i v e t, a t den p r i o r i t e r i n g, som f o r e t a g e s i s e k r e t a r ia t e t, e r den r i g t i g e. S ekret a r i a t e t b u rd e være o m s tillin g s b e r e d t og o p p r i o r i t e r e v ig t i g e m edlem sopgaver, n å r d e t s t a r p å. P rob le m e t e r, a t v i kun h a r en m e d a rb e jd e r a t o m s t ille p å, og u n d e r o v e re n s k o m s tfo rh a n d lin g e rn e e r d e r s ta d ig lø bende d a g lig e opgaver a t v a re ta g e. D e ls s id d e r s e k r e t a r ia t e t i en o m s t illin g s p e r io de med m ig som form and og B e r te l B u d tz som r e l a t i v t n y a n s a t, h v o r v i endnu ik k e h a r fu n d e t benene h e lt ( - h v e r ny s t o r opgave e r en læ re p ro c e s ). Oms tillin g s p r o c e s s e n s k y ld e s m it ønske om a t p r o fe s s io n a lis e r e s e k r e t a r ia t e t. D. v. s. opbygge e k s p e r t i s e n i s e k r e t a r i a t e t og ik k e h o s de s k ifte n d e formænd. D e tte e r g j o r t v e d a t s k y d e a l e n k e l t s a g s b e h a n d lin g o v e r i s e k r e t a r ia t e t. P rocessen h a r væ ret la n g v a r ig - og m eget re s s o u rc e k ræ v e n d e. D e ls u n d e rv u rd e re d e je g r e e l t, h v o r meget a r b e j d e, d e r lig g e r i a t b e a rb e jd e m a te r ia le f r a o v e r e n s k o m s tfo r h a n d lin g e r n e t i l e t f o r s t å e l i g t d a n s k. (En t in g e r a t s k r iv e d e t s e lv i s in f r i t i d - n o g e t a n d e t e r, n å r d e t s k a l b e ta le s o v e r f o r e n in gens (A L F 's ) sparsomme b u d g e t). Men hvad gør vi så? Som d e t e r a n ty d e t i d e t fo ra n s tå e n d e e r v i ig a n g med a t g ø re n o g e t i r e l a t i o n t i l P ers 2 f ø r s t e p in d e i p u n kt 3. A rb e jd e t i s e k r e t a r ia t e t e r ved a t b l iv e o m p rio r i t e r e t. Det s ig e r s ig s e lv, a t en fo re n in g a f den k a r a k t e r, som v i h a r h é r, ik k e e r en frim æ rk e k lu b. V i kan ik k e b a s e re d e t be nh årde a r b e jd e med f o r t o l k n i n g, b e a r b e jd n in g og v id e r e fo r m id lin g a f den lø bende strø m a f m a te r ia le under o v e re n skom stfo rh a n d lin g e rn e - e l l e r d e t tid s rø v e n d e og v id e n s - krævende a rb e jd e med e n k e lt-m e d le m m e rs lø n - og ans æ t t e ls e s v il k å r - på en t i l f æ l d i g form ands t i d og e v n e r. A rb e jd e t e r f o r o m fa tte n d e h e r t i l, og d e t e r ik k e en form ands jo b a t la v e e n k e lts a g s b e h a n d l i n g. Konsekvensen e r, a t s e k r e t a r ia t e t ma p r o fe s - s i o n a l i s e r e s. D e t k o s t e r p e n g e - og ta g e r la n g t i d. V e d rø re n d e i n f o r m a t io n f r a AC v a r den b e d re end ved s id s te o v e re n s k o m s tp e rio d e. Men ik k e go d n o k. Man k a n s ig e, a t o rg a n is a tio n e r n e s te d s e h a r h a f t og h a r v a n s k e lig t ved a t f ø lg e med m e d le m m e rn e s in fo rm a tio n s b e h o v - v i h a ls e r a l t i d b a g e fte r - sådan o p le v e r je g d e t i h v e r t f a ld. Det e n e s te, d e r e r a t g ø re, e r a t gø re d e t b e d re i næste omgang. V e d rø re n d e P e rs 2 s i d s t e p in d e m ener j e g, a t e k s p e r t is e s k a l købes u d e fra på o m rå d e r, h v o r d e t d e ls e r s jæ ld e n t, a t d e r o p s t å r p r o b le m e r a f en b e s te m t k a r a k te r, og d e ls kræ ver v i r k e l i g e k s p e r t b is ta n d ( f o r t o lk n in g a f a rb e jd s r e ts s p ø r g s m å l, a d v o k a tb is ta n d e t c. ). På e t område som ove ren skom stf o r h a n d lin g e r b ø r e k s p e r tis e n opbygges i o rg a n is a t io n e n / s e k r e t a r ia t e t. S e k r e t a r ia te t b ø r a lts å være p r o fe s s io n e lt på de "n o rm a le " fa g fo re n in g s o p g a v e r. S a m a rb e jd e med a n d re A C - o r g a n is a t io n e r s k a l s e lv f ø lg e lig u d n y t t e s, h v i l k e t v i da også g ø r. B la n d t a n d e t i p r i v a t - s e k t o r a r b e j d e t. Inden f o r o v e re n s k o m s tfo rh a n d lin g e rn e mener je g d e r im o d, a t AC som h o v e d o rg a n is a tio n, d. v. s. f o r h a n d lin g s p a r t, s k a l yde m e d le m s o rg a n is a tio n e rn e de n n ø d v e n d ig e s e r v i c e, s å le d e s a t d is s e kan yde medlemmerne den nø dvendige s e r v ic e. Som d e t fre m g å r a f m it in d læ g, e r d e r f a k t is k s k e t e t og andet i s e k r e t a r ia t e t in d e n f o r d e t s id s t e å r s t i d. Og denne o v e re n s k o m s tfo rh a n d lin g s p e rio d e h a r læ r t os mere endnu. Men v i k a n s i k k e r t komme v id e r e. Og dermed s ta rte n d e og a fs lu tte n d e i samme k o n s tru k tiv e ånd im ø deser je g g e rn e f l e r e in d læ g f r a medlemmerne. Der e r b ru g f o r d e t. Kim Ingemann Christensen

15 LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD 1987 side 099 Ejerlejlighedsloven ændret Den 3. decem ber 1986 fr e m s a tte boligministeren to lo v f o r s la g, n e m lig n r. 116 om b o lig e r f o r æ ldre og p e rs o n e r med h a n d ic a p og n r. 117 om æ n d rin g e r i en række lo v e som fø lg e a f n r B la n d t d is s e lo v e v a r også ejerlejlighedsloven. Her s ig e s d e t i f o r s la g e ts 6 I lo v om e j e r le jl ig h e d e r, j f. lo v b e k e n d tg ø re l se n r. 455 a f 10. a u g u st 1982, som æ ndret ved lo v n r. 298 a f 4. ju n i 1986, fo re ta g e s fø lg e n de æ n d rin g e r: 1. I 1 0, s t k. 1, in d s æ tte s e f t e r n r. 5 som n y t nummer: " 6. B y g n in g e r, h v o r en d e l a f b y g n in g e n s k a l in d r e t t e s t i l æ ld r e b o lig e r, n å r kom m unalbestyr e ls e n a t t e s t e r e r, a t en d e l a f b y g n in g e n in d r e t t e s t i l b o l i g e r, d e r f å r e l l e r h a r f å e t t ils a g n om s t ø t t e e f t e r lo v om b o lig e r f o r æ l d re og p e rs o n e r med h a n d ic a p. Æ ld r e b o lig e r n e og r e s t e n a f b y g n in g e n s k a l e f t e r o p d e lin g h v e r f o r s ig udgøre én s a m le t e j e r le jl ig h e d. " I bem æ rkningerne t i l lo v f o r s la g e t hedder d e t: T i l n r. 1 T i l 6 B e s te m m e ls e n g iv e r m u lig h e d f o r o p d e lin g i e je r le jlig h e d e r a f b y g n in g e r, h v o r i d e r s k a l in d r e t t e s æ ld r e b o lig e r. O p d e lin g i e j e r l e j l i g heder e r nø dve ndig a f hensyn t i l de n s æ r lig e f in a n s ie r in g, h e ru n d e r p a n ts æ tn in g og g a r a n t i- s t i l l e l s e, a f æ l d r e b o lig e r n e. B e s te m m e ls e n fo r u d s æ tte r, a t æ ld re b o lig e rn e b l iv e r én e j e r le jli g h e d, og a t re s te n a f b y g n in g e n b l i v e r én e j e r le jlig h e d. Det bemærkes e n d e lig, a t v i d e re o p d e lin g ik k e kan fin d e s te d m edmindre d e tte fø lg e r a f bestem m elsen i e je r le jlig h e d s lo v e n s 10, s t k. 3. L o v fo r s la g e t v a r t i l f ø r s t e b e h a n d lin g den 11. december B etæ nkning a f g iv e t den 12. m a j A nden b e h a n d lin g den 14. m aj T illæ g s b e tæ n k n in g a f g iv e t den 20. maj Der fremkom u n d e r b e h a n d lin g e rn e - og i b e tæ n kn in g e rne - i n t e t s p e c ie lt om e je r le jlig h e d s lo v e n. Den 2 1. m aj v e d to g e s lo v fo r s la g e n e n r. 116 og - som en fø lg e h e r a f - n r. 117 v e d t r e d j e b e h a n d l i n g. N r. 117 med 107 stemmer (S, KF, V, RV, FP og K rf) mod 20 (SF og V S ). F o rs la g e t e r s å le d e s v e d ta g e t i den fo rm, je g h a r a n f ø r t fo r a n. Loven træ d e r i k r a f t den 1. j u l i men de n e r en dnu ik k e s ta d fæ s te t (s e n e s te L o v tid e n d e, je g h a r modt a g e t, e r a f 2 9. m aj ). E j e r l e j l i g h e d s l o v e n h a r jo s id e n den kom i 1966 væ re t u n d e rk a s te t en d e l æ n d r in g e r, h v o r f o r je g h e r s k a l b r in g e d e t " æ n d r in g s b ila g ", som v a r k n y t t e t t i l n r Folketingets forhandlinger vedrørende lov om ejerlejligheder F o lk e tin g s å r e t : S p. 5 9, , , A. 497, B. 1009, C L o v e n s t a d f æ s t e t 8. j u n i 1966 (L o v tid e n d e n r ). F o lk e tin g s å r e t : S. 408, 549, 3135, A. 241, B. 489, 623, C L o v e n s ta d fæ s te t 15. m a rts 1972 (L o v tid e n d e n r. 6 0 ). F o lk e tin g s å r e t : S p , , , , A. 1201, B. 577, 651, C L o v e n s t a d f æ s t e t 2 5. f e b r u a r 1976 (L o v tid e n d e n r. 5 9 ). F o lk e tin g s å r e t : S p , , , A. 3941, B. 321, 4 8 1, C L o v e n s t a d f æ s t e t 1 8. m aj 1977 (L o v tid e n d e n r ). F o lk e tin g s å r e t : S p , 6787, 11238, A. 2617, B. 1009, C L o v e n s t a d f æ s t e t 8. j u n i 1979 (L o v tid e n d e n r ). F o lk e tin g s å r e t : Sp. 73, 281, 408, 486. A. 1, B. 111, 137, C. 1. Loven s ta d fæ s te t 14. november 1979 ( L o v tid e n d e n r ). F o lk e tin g s å r e t : S p , 6051, , A. 4147, B. 815, 857, C L o v e n s t a d f æ s t e t 2 6. m a j 1982 (L o v tid e n d e n r ). F o lk e tin g s å r e t : S p , , , , , A. 3363, B. 1627, C L o v e n s t a d f æ s t e t 4. j u n i 1986 (L o v tid e n d e n r ) Kay L a u r itz e n

16 1987 side 100 LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Fra Folketinget Den 22. a p r i l 1987 a fg a v m iljø - og p la n læ g n in g s u d v a lg e t be tæ nkn ing o v e r lo v fo r s la g n r. 156 (fre m s a t 1 4. ja n u a r 1987 a f m iljø m in is te r e n ) am æ n drin g a f b y - og la n d z o n e lo v e n gående ud på a t s k a ffe mere b e s k æ ftig e ls e og l i v i la n d s b y e r n e ved b l. a. a t s m id ig g ø r e r e g le rn e f o r b e n y tte ls e a f tomme la n d b ru g s b y g n in g e r. Et m in d r e ta l (S og SF) f a n d t d e t u h e l d i g t, h v is amtskommunernes m u lig h e d e r f o r a t s ty r e u d v ik lin g e n i d e t åbne la n d b le v s v æ kke t. Et m in d r e t a l (S F ) in d e n f o r m in d r e t a lle t ønskede a t t i l f ø j e, a t lo v fo r s la g e t s fo rm å l kunne o p n å s g e n nem in d d r a g e ls e i byzone e l l e r gennem la n d z o n e lo - k a lp la n læ g n in g. E t f l e r t a l (KF, V, RV og K rf ) f o r s lå r uæ ndret v e d ta g e ls e og e t m in d r e ta l (RV) in d e n fo r f l e r t a l l e t ø n s k e r a t u d ta le, " a t d e t k a n have en p s y k o lo g is k e f f e k t, d e r kan anim e re t i l, at man f å r u d n y tte t de tomme la n d b r u g s b y g n in g e r, d e r e r e g n e t t i l d e t. " Den 28. a p r i l 1987 kom lo v f o r s la g e t t i l 2. behandl i n g. N a v n lig m in d r e t a lle t (S og SF) b r u g te mange o r d, d e r b le v im ødegået a f Dagmar Mørk Jensen (RV) og P o u ls g a a rd (F P ). Mange k o r te be m æ rkn ing er. Også M iljø m in is te r e n (C h r. C h ris te n s e n ) d e lto g l i v l i g t. Lad mig b l o t c i t e r e en e n k e lt a f h a n s b e m æ rk n in g e r : " J e g må jo s ig e, a t min u n d re n b l iv e r s tø r r e og s t ø r r e, e fte rh å n d e n som d e b a tte n s k r id e r fr e m. Man a n g r ib e r f o r s la g e t ud f r a den b e tr a g tn in g, at d e t e r ganske o v e r f lø d ig t, d e t æ ndrer ik k e en p in d ved de b e ståen de f o r h o ld, d e t æ ndrer i n t e t, d e t e r hve rken fo r e n k lin g e l l e r noget som h e ls t a n d e t. Og s a m t id ig a n g r i b e r man f o r s l a g e t, f o r d i d e t v i l ødelægge z o n e lo v g iv n in g e n. Det f o r s t å r je g i k k e. " Uden a f s t e m n in g e r g i k f o r s la g e t t i l fo r n y e t beh a n d lin g i u d v a lg e t. F o r e n in g e n a f B yplanlæ g gere havde s å v e l m u n d tlig t som s k r i f t l i g t fo re træ d e fo r u d v a lg e t, d e r i s in tillæ g s b e tæ n k n in g a f 30. a p r il 1987 f o r m in d r e ta l- l e t s vedkommende f ø l t e s ig y d e r lig e r e b e s ty r k e t i, a t " f o r s l a g e t e r uegn et t i l fo r m å le t og i ø v r ig t s k a d e lig t i henseende t i l v a re ta g e ls e n a f de o v e r o rd n e d e p r i n c ip p e r og mål i den fy s is k e p la n læ g n in g. " Men d e t rokke de ik k e n o g e t ved f l e r t a l l e t s o p f a t t e l s e, og da lo v f o r s la g e t kom t i l 3. behandl i n g d e n 5. maj 1987 u d ta lte ^ Hanne S e v e rin s e n (V) " s t o r glæ de v e d, a t v i nu f å r d e t t e l o v f o r s l a g ig e n n e m." Hanne S e v e rin s e n f a n d t, at a l l e de in d v e n d in g e r, d e r v a r f r e m f ø r t m e lle m 2. og 3. b e h a n d lin g v a r " h e lt ude a f t r i t med v ir k e lig h e d e n." D agm ar M ø rk J e n s e n (RV) im ø d e g ik b y p la n læ g g e rn e s in d v e n d in g om ø d e la g te v e je, n å r d e r kom t i l k ø r s e l t i l d is s e små v irk s o m h e d e r med: "D e t e r m in o p f a t t e ls e, a t så h a r b y p la n læ g g e rn e ik k e v æ re t ude på la n d e t f o r n y l i g og s e t, h v o r tu n g e de l a s t b i l e r e r, d e r k ø r e r f o r s y n i n g e r t i l la n d b r u g e t. " Og e f t e r en k o r t d e b a t b le v f o r s la g e t v e d ta g e t med 70 stemmer (KF, V, RV, CD, FP og K rf ) mod 57 ( S, VS og SF) mens 1 (L o n e Dybkjæ r (R V )) h v e rken stem te fo r e l l e r im od. Nu s ta d fæ s te t som lo v n r. 286 a f 13. maj L a n d b r u g s m in is t e r e n s ( B r i t t a S c h a ll H o lb e rg s ) s k o v p o lit is k e re d e g ø re ls e f o r e l å s k r i f t l i g t den 3 0. a p r i l 1987 ( F o lk e tin g e ts F o rh a n d lin g e r s p a lte ). N o rm a lt g iv e r la n d m å le r e s ig ik k e meget a f med s k o v e, men je g f in d e r dog i a f s n i t t e t "Nye skove " l i d t, d e r kan være a f in te r e s s e. Skova r e a l e t ø g e s i dag m e lle m og ha p r. å r, og m in is te r e n v e n te r en ø g e t t i l p l a n t n i n g i p r i v a t r e g i b l. a. på g ru n d a f u d v ik lin g e n in d e n f o r la n d b ru g s e rh v e rv e t. D e tt e v i l k u n n e m e d fø re æ n d r in g e r i la n d b ru g s lo v g iv n in g e n - b l. a. le m p e l s e r i e rh v e rv e ls e s b e s te m m e ls e rn e på v is s e b e t i n g e ls e r. Det o f f e n t l ig e v i l også kunne være med t i l a t e ta b le r e h e n s ig ts m æ s s ig e n y e d r i f t s e n h e d e r, s tø r r e sam lede s k o v a re a le r og en b e d re a rro n d e rin g a f de e k s is te r e n d e. Det v i l in v o lv e r e j o r d f o r d e lin g s r e g le r n e og e rh v e r v e ls e s - og a fh æ n d e ls e s p o lit ik k e n i Jo rd fo n d e n s r e g i. Det v i l også væ re n ø d v e n d ig t a t ændre fo rb e d rin g s lo v e n s bestem m elser om s t ø t t e t i l t ilp la n t n in g e r e l l e r la v e en n a t i o n a l s t ø t t e o r d n i n g, og d e t v i l være n ø d v e n d ig t i dansk lo v g iv n in g a t in d a r b e jd e de f o r a n s t a l t n i n g e r i E F 's s o c io s t r u k t u r e lle p o l i t i k, d e r åbner m u lig h e d f o r a t kom binere e k s te n s iv e rin g s o rd n in g e n med t i l p la n tn in g. Den 2 0. m a j 1987 fre m s a tte M iljø m in is te r e n (C h r. C h ris te n s e n ) lo v fo r s la g n r. 244 om æ ndring a f m i l jø b e s k y t t e ls e s lo v e n og s t ø tte lo v e n f o r m i l j ø f o r bedrende in v e s t e r in g e r i m in d re la n d b ru g. F o r s la g e t h a r s in rod i en m o tiv e r e t da gso rden e f t e r en de ba t om fo ru re n in g e n a f danske h a v o m rå d e r. Den p å la g d e r e g e r in g e n a t fremkomme med en sa m le t p la n om fo ru re n in g e n in d e n 1. fe b ru a r D e t n å e d e m iljø m in is t e r e n li g e a k k u r a t, id e t han den 3 1. ja n u a r 1987 fo re la g d e en h a n d lin g s p la n om f o r u r e n in g e n a f d e t danske v a n d m iljø med n æ rin g s s a lt e. Den 3 0. a p r i l 1987 a fg a v m iljø - og p la n læ g n in g s u d v a lg e t en b e r e tn in g om "e n v a n d m iljø h a n d lin g s p la n ", h v o r i e t f l e r t a l h a r i n d s t i l l e t en ræ kke æ n d rin g e r i h a n d lin g s p la n e n. Da f o lk e t in g s sa m lin g e n s n a rt e r s l u t, s ig e r m in is t e r e n i s in fo re læ g g e ls e : "h a r re g e rin g e n v a lg t a le n e a t fre m sæ tte fo r s la g om de lo v æ n d rin g e r, d e r e r n ø d v e n d i g e, f o r a t o p fø lg n in g e n a f v a n d m iljø h a n d lin g s p la nen kan sæ ttes i gang n u. U m id d e lb a rt i b e g y n d e l sen a f den næste s a m lin g v i l re g e rin g e n fremkomme med ø v rig e nø dvendige lo v f o r s la g. " L o v f o r s la g e t bem yndiger m in is te r e n t i l a t f a s t sæ tte r e g le r om, a t a f g ø r e ls e r k a n æ n d re s ( n y 7 ), h v is d e t e r n ø d v e n d ig t f o r a t fo rm in d s k e f o r u re n in g e n a f l u f t, vand og jo r d. I 56 kommer e t n y t s t k. 2, e f t e r h v ilk e t m in is te r e n kan fa s ts æ tte r e g le r om, a t k o m m u n a lb e s ty re ls e rn e og a m ts rå d e n e s k a l s e n d e in d b e r e t n in g e r om d e re s k o rtlæ g n in g s - og tils y n s v ir k s o m h e d. M in is te re n kan bestemme in d b e r e t n in g e r n e s fo rm. I 48 in d s æ tte s e t n y t s t k. 4, h v o r e f t e r m in is te r e n kan bestem m e, a t kommunalb e s t y r e ls e n s k a l påse o v e rh o ld e ls e n a f r e g le r uds te d t med hjem m el i anden lo v g iv n in g med h e n b lik på a t b e s k y t t e m il jø e t. Der kan s å le d e s fo ru d s e s en række nye b e k e n d t g ø r e ls e r i f o r b i n d e ls e med denne v a n d m iljø h a n d lin g s p la n s f ø r s t e lo v f o r s la g. Og mens v a lg ta le r n e to n e r f r a min r a d io f r a F o lk e t in g e t s a fs lu tn in g s d e b a t s lu t t e s f o r denne gang Kay L a u ritz e n

17 LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD 1987 side Love og bekendtgørelser 3 0. a p r i l , b e k e n d tg ø re ls e n r. 253 om a f g i f t f o r e k s p e d itio n a f u d s ty k n in g s s a g e r. ( I k r a f t de n ). ( S a m t id ig ophæves b e k e n d tg ø re ls e n r. 390 a f ). 30. a p r i l 1987, b e k e n d tg ø re ls e n r. 254 om fa s ts æ t t e ls e a f b e lø b s g r æ n s e r i u d s t y k n in g s lo v e n. ( I k r a f t de n ). (S a m tid ig ophæves be kendtg ø r e ls e n r. 389 a f ) m a j , lo v n r. 265 om æ n d rin g a f lo v om b o lig b y g g e r i. ( I k r a f t den ). ( V e d r ø r e r p lig tm æ s s ig e b id ra g t i l la n d s b y g g e fo n d, s t ø t t e t i l om bygning a f le d ig e le jlig h e d e r og m iljø fo r b e d r in g i a lm e n n y ttig e b e b y g g e ls e r m. v. ). 13. maj 1987, lo v n r. 286 om æ ndring a f lo v om b y - og la n d z o n e r. ( I k r a f t den ) m a j , lo v n r. 287 om æ n d rin g a f lo v om kom m uneplanlæ gning. ( S tø tte t i l la n d s b y - og a n d re lo k a ls a m fu n d s p r o je k te r ). ( I k r a f t den ) maj 1987, b e k e n d tg ø re ls e n r. 324 om o p t a g e ls e ved u d d a n n e ls e rn e på R o s k ild e og A a lb o rg u n iv e r s i t e t s c e n tr e. (G æ lder e j HD ved A a lb o rg ). ( V ir k n in g f r a so m m e ro p ta g e ls e rn e ). (B e k e n d tg ø re ls e n r. 374 a f ophæ ves). (O ptages e j i Lovsamlin g e n ) Kay L a u r itz e n Salg af forretning S tillinger søges A l s i d i g la n d p r a k s i s sæ lg e s omgående på grund a f sygdom. S k r i f t l i g h e n ve n d e lse t i l L a n d in s p e k tø r P. F lø e Jensen A l gade V o rd in g b o rg 8497 Nye u d f o r d r in g e r s ø g e s L a n d in s p e k t ø r i b e g yn d e lsen a f 3 0 -e rn e med e r f a r in g f r a p r iv a t e a n s æ tte ls e r i in d - og u d la n d s ø g e r dynam isk fir m a med moderne le d e ls e s m e to d e r. Lø snin g a f m angeartede o p g a v e ty p e r h a r g i v e t en b r e d e r f a r i n g og m e d fø rt n o g le ta n k e r og h o ld n in g e r om f ir m a s t r u k t u r og kommende a rb e jd s o p g a v e r. H e n ve n d e lse r im ødeses d e r fo r f r a f ir m a e r, d e r e r i n d s t i l l e t på a t in v e s te r e i s å v e l t e k n ik som p e r s o n a le f o r a t k la r e de u d fo r d r in g e r, som f r e m t i dens la n d in s p e k tø r fo r r e tn in g s tå r o v e r fo r. B e s k ik k e ls e h a ves. H envendelse t i l b ille tm æ rk e Stillinger tilbydes Medlemmernes opmærksomhed h e n le d e s på nedenstående bestem m elser i 3 i fo re n in g e n s k o l l e g i a l e v e d tæ g te r : 3 E t m edlem må ik k e som la n d in s p e k tø r m odtage nogen s t i l l i n g ( h e l- e l l e r d e ltid s a n s æ tte ls e ), o f f e n t l i g e l l e r p r i v a t, fo r in d e n a n s æ tte ls e s v ilk å r e n e e r g o d ke n d t a f b e s ty re ls e n f o r h e n h o ld s v is A n s a t te e l l e r P r iv a ta n s a tte L a n d in s p e k tø re rs F o re n in g. I h e n h o ld h e r t i l h a r b e s ty re ls e n v e d ta g e t fø lg e n d e r e g le r om s t i l l i n g s k o n t r o l : 1) F o r s t i l l i n g e r, d e r a n n o n c e re s (o p ta g e s ) i M e d d e le ls e s b la d e t uden s æ r lig m æ rk n in g, kan v i l k å r e n e a n s e s f o r g o d k e n d t, og forudgående t i l l a d e l s e t i l a t a c c e p te re sådanne s t i l l i n g e r e r s å le d e s u fo rn ø d e n. 2) D e rim o d må s t i l l i n g e r, som annonceres med e l l e r * ku n a c c e p te re s e f t e r fo ru d in d h e n te t g o d ke n d e lse f r a vedkommende b e s t y r e ls e ( j f r. o v e n f o r ). 3) S t i l l i n g e r som ik k e h a r væ ret a n n o n c e re t (o p ta g e t) i M e d d e le ls e s b la d e t må k u n a c c e p t e r e s e f t e r fo ru d in d h e n te t g o d k e n d e ls e. En b e t y d e r, a t fo re n in g e n ik k e på d e t f o r e l i g gende g ru n d la g h a r kunnet a fg ø re, om de a n s æ t t e l s e s v ilk å r, d e r t ilb y d e s, e r i ove rensstem m else med f o r e n in g e n s k r a v, og en * b e ty d e r, a t fo re n in g e n ik k e kan a c c e p te re de t ilb u d t e a n s æ t t e ls e s v ilk å r e l l e r, a t d e r i ø v r ig t b e s tå r uo vere nsstem m elser m ellem fo re n in g e n og vedkommende a n s æ tte ls e s m y n d ig h e d ( a r b e jd s g iv e r )

18 1987 side 102 LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Landinspektør eller ingeniør søges til systemudvikling på EDB-baseret kort- og ledningsregistreringssystem. Arbejdsområde: - Systemudvikling på vort DanGraf system. - Udarbejde kravspecifikation for nye funktioner. - Udarbejde produktionsvejledninger. - Deltage i brugerundervisning. - Udvikle brugerprogrammer. Desuden er der mulighed for, at du skal fungere som stedfortræder for funktionslederen. Kvalifikationer: Relevant teoretisk uddannelse. Erfaring i:/kendskab til: EDB, grundkortfremstilling, ledningsregistrering. Vi tilbyder: Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst indgået mellem Kommunernes Landsforening og relevant faglig organisation. Kvalifikationstillæg. Pensionsordning. Flextidsordning. Gode efteruddannelsesmuligheder. Information: Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Henning Melkersen. Ansøgning: Ansøgning mrk. "Systemudvikling med oplysninger om uddannelse og tidligere erhvervserfaring bedes sendt til personalekontoret inden den 13. juli 1987, f t ø j N a t u r g a s S j æ t / a n d E n e r g i v e j 3, S o r ø T e l f Naturgas Sjælland // S er stifteid. II. december Interessenterne er 2] primærkommuner i Vestsjællands og Storstrøms amter. Selskabets formål er at forhandle naturgas, samt at forestå etablering og drift af den regionale fordeling af naturgas fra transmissionsnet til lokal forbruger. Selskabet har hjems,ed,sor R I N G K J Ø B I N G A M T S K O M M U N E T e k n ik - og m ilj ø f o r v a l t n i n g e n T r a f ik s e ls k a b e t R in g k j s b in g amt Ved T r a f ik s e ls k a b e t R in g k jø b in g amt (TRA) ønskes en s t i l l i n g f o r en in g e n iø r, økonom e l l e r a n d e n med t i l s v a r e n d e r e le v a n t u d d a n n e ls e s g ru n d la g b e s a t s n a r e s t. T r a f ik s e l s k a b e t f o r e s t å r a d m in is t r a t io n og p la n læ g n in g a f de n k o l l e k t i v e b u s t r a f i k i R in g k jø b in g am t. H o vedopgave n e r a t fo r e s tå lø s n in g e n a f opgave rn e med t r a f ik s e ls k a b e t s b i l l e t - og ta k s fc s y - s te m, h e r u n d e r t a k s t f a s t s æ t t e ls e r, r e js e b e s te m m e ls e r, c h a u ffø r v e jle d n in g e r og in d t æ g t s f o r h o ld. Under a rb e jd s o m rå d e t h e n h ø re r også opgaver med g o d s b e fo rd rin g og fo r h o ld e t t i l r u t e b i l s t a t i o n e r. E n d v id e r e f u n g e r e r s t illin g s in d e h a v e r e n som s te d fo r tr æ d e r f o r a fd e lin g s le d e r e n. A rb e jd e t o m fa tte r megen k o n ta k t med b ru g e re a f d e t k o lle k t iv e t r a f ik s y s t e m, r u t e b i l e j e r e og kom m uner m.v. D e r læ gges d e r fo r vægt på evne t i l a t u d try k k e s ig m u n d tlig t og s k r i f t l i g t. A n s æ tte ls e s k e r i h e n h o ld t i l o ve re n skom st m ellem A m ts rå d s fo re n in g e n i Danmark og vedkommendes f a g lig e o r g a n is a tio n. A nsøgning om 1, s t k. 2 - t illæ g v i l b l iv e f o r h a n d le t. Y d e r lig e r e o p ly s n in g e r få s hos a f d e lin g s le d e r Inge F le n s te d Je n sen, t e le f o n , l o k a l 271. A n s ø g n in g med d o k u m e n ta tio n f o r udda nn else og t i d l i g e r e b e s k æ ftig e ls e sendes t i l R in g k jø b in g am tskom m une, c e n t r a lf o r v a lt n in g e n, p e rs o n a le k o n to r e t, S t. B l i c h e r s v e j 6, p o s tb o k s 152, 6950 R in g k ø b in g, s e n e s t den 8. j u l i A nsøgning bedes mærket n r Y n g re la n d in s p e k t ø r g e rn e med b e s k ik k e ls e s ø g e s t i l m a trik u læ re og te k n is k e o p g a v e r. L a n d in s p e k tø re rn e A. F r o s t og H. Ø s te rg a a rd K a lu n d b o rg v e j 14 B, 4300 Holbæ k. T l f

19 LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD 1987 side 103 GENOPSLAG SKJERN KOMMUNE PLANLÆ GNINGSMEDARBEJDER Med h e n b lik på a t fre m k a ld e y d e r lig e r e k v a l i f i c e re d e ansøgere g e n o p s lå s s t i l l i n g e n som p la n læ g n in g s m e d a rb e jd e r i te k n is k f o r v a ltn in g t i l besæ t t e ls e s n a re s t m u lig t. A r b e jd s o m r å d e t v i l o m fa tte a l le fo rm e r f o r f y s is k p la n læ g n in g, h e ru n d e r kom m uneplanlæ gning, l o k a lp la n læ g n in g, u d s ty k n in g s p la n e r og a f f a ld s p la n læ g n in g samt o p g a ver a f a d m in is t r a t iv k a r a k te r. Ansøgere med k r e a tiv e e v n e r, d e r a rb e jd e r s y s te m a tis k s å v e l s e lv s tæ n d ig t som i sam arbejde med and r e, og som h a r e r f a r in g in d e n f o r a rb e jd s o m rå d e t, v i l b liv e f o r e t r u k k e t, d e r læ gges vægt på evne t i l a t f o r m u le r e s ig s å v e l g r a f is k som s k r i f t l i g t og m u n d t lig t. Lø n- og a n s æ tte ls e s fo rh o ld i h e n h o ld t i l gæ ldende o v e re n s k o m s t. Der v i l b l iv e sø gt t i l l a g t s t i l li n g e n e t 1, s t k. 2 - t i l l æ g. Der ydes k ø r s e ls g o d tg ø re ls e e f t e r s ta te n s r e g le r. Næ rm ere o p ly s n in g e r om s t i l l i n g e n kan få s ved h e n ve n d e lse t i l s ta d s in g e n iø r G.H. G re g e rsen, t l f , lo k a l 600. A nsøgning med o p ly s n in g om u d d a n n e ls e, nuværende og t i d l i g e r e b e s k æ ftig e ls e - b i l a g t k o p i a f e k s a m e n s p a p ir e r og e v t. u d t a le ls e r - s k a l være kommunen i hænde s e n e s t den 1 5. j u l i SKJERN BYRAD Rådhuset 6900 S k je rn S k je r n kommune h a r c a in d b y g g e re og en a re a lu d s træ k n in g på 349 km ^, b e lig g e n d e i en s t o r s lå e t v e s t jy s k n a t u r, med r i g e m u lig h e d e r f o r d y r k n in g a f a l l e fo r m e r f o r f r i t i d s a k t i v i t e t e r, b l. a. ja g t og f i s k e r i i og om kring S k je rn A, s e j l s p o r t på R in g k ø b in g F jo r d, g o l f, f ly v n in g, r id n in g samt a l le fo rm e r f o r b o ld s p il i e t b r e d t v e lfu n g e re n d e f o r e n in g s liv VIBORG AMTSKOMMUNE T e k n is k f o r v a l t n i n g PLANLÆ GNINGSMEDARBEJDERE T i l te k n is k f o r v a lt n in g s p la n k o n to r søges t o p la n læ gning sm e d a rb e jd e re med ud dannelse som a r k i t e k t, la n d in s p e k t ø r e l. l i g n. - T iltr æ d e ls e s n a re s t mul i g t, s e n e s t 1. septem ber K o n to re ts arb ejd som rå d e b e s tå r f ø r s t og frem m est i k o n to r e ts egne p la n læ g n in g s o p g a v e r og s a g s b e h a n d lin g i h e n h o ld t i l kom m uneplanloven, z o n e lo ven og lo v om sommerhuse og c a m p e rin g. H e ru d o ver v a re t a g e r k o n t o r e t fo r v a ltn in g e n s re g io n p la n o p g a v e r - h e ru n d e r k o o rd in e r in g s o p g a v e r i f o r b i n d e ls e med fo r v a ltn in g e n s s e k to rp la n læ g n in g. K o n to re t e r i dag t v æ r f a g l i g t b e m a n d e t, og v i f o r s ø g e r a t f o r d e l e de f o r s k e l lig e ty p e r a f a r b e jd s o p g a v e r jæ v n t på de a n s a tte - b l. a. med h e n b l i k på a t fa s th o ld e en sammenhæng i de f o r s k e l l i ge o p g a v e r. Den p la n læ g n in g s m æ s s ig e h o ld n in g t i l a rb e jd e t v i l d e r fo r være den v æ s e n t lig s t e k v a l i f i k a t i o n. D e ru d o ver f o r e s t i l l e r v i os m e d a rb e jd e re med n o g le å rs e r f a r in g in d e n fo r e t e l l e r f le r e a f de næ vnte a rb e jd s o m rå d e r g e rn e f r a en t ils v a r e n d e s t i l l i n g i en kommune e l l e r amtskommune. A n s æ tte ls e v i l s k e på o v e r e n s k o m s tv ilk å r, id e t d e r f o r en ansøger med p a s s e n d e k v a l i f i k a t i o n e r v i l væ re m u lig h e d f o r y d e ls e a f e t t i l l æ g i henh o ld t i l ove ren skom sten s 1, s t k. 2. Ansøgning m rk sendes t i l V ib o rg amtskommune t e k n is k f o r v a lt n in g p i an k o n to r e t S k o tte n b o rg V ib o rg in d e n 10. j u l i Nærmere o p ly s n in g e r kan få s på t l f , lo k a l w å < - Navn Navn på e v t. le d s a g e r ANMELDER DELTAGELSE I FORENINGENS ÅRSMØDE FREDAG DEN SØNDAG DEN OG I DE MED KRYDS BESTILTE FORENINGSARRANGEMENTER: Ø nsker v e d r. o v e rn a tn in g E n k e ltv æ re ls e med bad og t o i l e t på H o te l K lin t e n D o b b e ltv æ re ls e med bad og t o i l e t på H o te l K lin t e n S ø rger s e lv f o r in d k v a r te r in g q O q middag fr e d a g... natmad fr e d a g... o v e rn a tn. f r e / l ø r. le d s a g e r tu r lø rd a g fr o k o s t lø rd a g m id d a g /b a l lø rd a g, o v e rn a tn. lø r / s ø n. o v e rn a tn. t o r s / f r e. fr o k o s t f r e d a g... Årgang t i l s l u t t e t fo re n in g PLF PALF ALF d e l- le d - ta g e r sager

20 1987 side 104 LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD K lip fra INGENIØREN P r iv a ta n s æ tte lse M in im a llø n PFU har med virkning fra 1. april 1987 fastsat følgende minimallønninger for ansættelse i private virksomheder: Akademi- og teknikumingeniører kr pr. m d. Civilingeniører kr pr. m d. pfu PrtvstanttttM fællesudvalg Anton Igade 4,3. sal 1106 København K TH. (01) Ingeniørforbundet * Ingeniør-Sammenslutningen Fra fo rretn in g sstatistikken HUSK PLF 's f o r r e t n in g s s t a t is t ik (indtæ gtsundersøgelse) S id s te f r i s t f o r in d s e n d e ls e a f o p ly s n in g e r e r 3 0. j u n i 1987 NB. Kun d e, d e r in d s e n d e r re g n s k a b s o p ly s n in g e r v i l f å t i l s e n d t a n a ly s e r e s u lta te r n e (n o rm ta ls h æ f t e t ). Med v e n lig h ils e n H. R a n n e rie s Nordisk ferieservice * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * T ilb y d e r : V i l l a i tid e n ju li/ a u g u s t f o r 3-4 p e r s. S v e rig e B e lig g e n h e d i la n d e t: Rimbo, 70 km n o rd f o r S tockholm 50 km ø s t f o r U ppsala N avn: 8o Johansson A d re s s e : K yrkv9gen 1 S N ykbping T e lf. p r i v a t : a r b e jd s p la d s : # * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * # * * # * * * * * # * * # # * *.* * * * * * * * Porto Den danske Landinspektørforening Lindevangs Allé Frederiksberg

21 LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD 1987 side 105 F r a f o r l a g e t Finn Kjærsdams doktorafhandling F Y S I S K P L A N L Æ G N I N G O G A N V E N D T V I D E N S K A B MD e r v a r e n g a n g en gam m el p e s s im is tis k in d ia n e r. Han sagde t i l de unge i la n d s b y e n, a t d e t nok b le v en h å rd v i n t e r, så de s k u lle hugge v e d. De u n g e h u g g e d e i f l e r e u g e r, men b le v tr æ t te og he n ve n d te s ig t i l m edicinm anden f o r a t h ø re, om d e t h a v d e n o g e t på s ig med de n h å rd e v i n t e r. M edicinm anden s v a re d e, a t d e r ik k e v a r te g n f r a g u d e rn e, men u f o r m e lt k u n n e han s ig e, a t d e t nok b le v en hå rd v i n t e r, f o r in d ia n e rn e v a r a lle r e d e ig a n g med a t hugge v e d." Afhandlingens tredie del indledes med denne lille latin-amerikanske fortælling, der med få ord siger noget om den fysiske planlægning og om dens sammenhæng med forskningen. Med afhandlingens næsten 700 sider gives en mere uddybet og argumenteret fremstilling af * Udviklingen i den fysiske planlægnings teori og metode * Sammenhængen mellem forskningen og planlægningens praksis * Den fysiske planlægnings omfang og indhold gennem de sidste 40 år. MDer er her samlet og analyseret materiale om efterkrigstidens planlægnings- og forskningsarbejde, som i sig selv vil have værdi for alle, som har behov for at vurdere aktuelle planlægningsproblemer og det fremtidige arbejde." Edmind Hansen, anmeldelse i BYPLAN 1/86 "En sand skatkiste for fagfolk" Stig Enemark, omtale i Landinspektøren, februar Undertegnede bestiller hermed Fysisk planlægning og anvendt videnskab stk. af afhandlingen Pris for medlemmer af DdL kr. 200 Pris for ikke-medlemmer kr. 250 Ekspeditionsgebyr pr. stk. kr. 25 incl. forsendelse. Beløbet vedlægges i check Opkræves pr. giro Navn: Adresse: u n d erskrift

22 1 987 side 106 LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD 1Men fordi økonomerne opgiver en samlet styring af samfundet gennem en altomfattende planlægning, behøver vi ikke også opgive en planlagt regulering af samfundets fysiske udbygning. Tværtimod kan en sådan medvirke til at sikre, at samfundet også er fysisk funktionelt på længere sigt, at det ikke ødelægger flere ressourcer end nødvendigt, og at også de svageste i samfundet får rimelige og værdige levevilkår. At dette ikke sker uden planlægning, ved vi, og at det kan ske ved planlægning, ved vi også." Porto Den danske Landinspektørforening Lindevangs Allé Frederiksberg

23 DEN DANSKE LANDINSPEKTØRFORENING EFTERUDDANNELSESUDVALGET LINDEVANGS ALLÉ KØBENHAVN F. TELEFON (01) N a b o r e t Den danske Landinspektørforenings efteruddannelsesudvalg indbyder hermed til ovennævnte kursus, der afholdes den 16. og 17. november 1987 på Munkebjerg, Vejle. KURSETS FORMAL D et e r k u r s e ts fo rm å l a t g iv e d e lta g e rn e en s a m le t f r e m s t ill in g a f de ju r id i s k e n a b o r e tlig e gru nd sæ t n in g e r og de g æ ld e n d e r e t s r e g le r, d e r r e g u le r e r fo r h o ld e t m ellem na boer in d b y rd e s. D e t e r e n d v id e r e f o r m å le t a t g iv e d e lta g e rn e in d s ig t i, hvordan o f f e n t l ig e m yndigheder i s tø r r e og s t ø r r e omfang in v o lv e r e s i lø s n in g a f n a b o re t- l i g e t v i s t e r i m i l j ø -, p la n - og v e jlo v g iv n in g e n. KURSUSFORM I n t e r n a t. K u rs e ts emner gennemgås ved fo r e d r a g, og d e lt a g e r n e f å r m u lig h e d f o r a t d r ø f t e og ta g e s t i l l i n g t i l f o r s k e llig e n a b o r e tlig e p r o b le m s t illin g e r gennem ekse m pler f r a domme og k e n d e ls e r om f a s t e je n d o m, d e ls u n d e r fo r e d r a g e n e, d e ls ved gru p p e o p g a ver og fæ lle s d is k u s s io n e r. KURSUSLÆRERE KURSETS INDHOLD Under k u r s e t v i l b l. a. fø lg e n d e h o v e d p u n k te r b liv e gennem gået: N a b o r e tlig e g ru n d s æ tn in g e r, tå le g r æ n s e r, r e a k t i o n e r im o d n a b o u le m p e r, n a b o h ø rin g e r, h e g n s lo v g iv n in g, s k e ls p ø r g s m å l, n a b o fo r h o ld t i l o f f e n t l i g e og p r iv a t e v e je, n a b o re a k tio n e r i f o r b in d e ls e med a d m in is tr a tio n a f p l a n lo v g iv n in g e n, n a b o re tte n, m iljø g e n e r, h e ru n d e r m iljø m y n d ig h e d e r nes m u lig h e d f o r lø s n in g a f n a b o tv is te r, m u lig h e d e r f o r l o v l i g g ø r e l s e n å r p r iv a t e og o f f e n t l ig e m yndigheder o v e r s k r id e r n a b o r e tlig e g ru n d s æ tn in g e r og r e g le r m.m. P ro fe s s o r, d r. j u r. W.E. von Eyben, C h a rlo tte n lu n d L a n d in s p e k tø r, li c. a g r o. Hans F aaru p, A rh u s a m ts kommune N æ v n s fo rm a n d, c a n d. ju r. O le Jacobsen, M iljø a n k e nævnet A d v o k a t, la n d in s p e k tø r, l i c. a g r o. F in n M arte n sen, H jø r r in g. KURSUSLEDER L a n d in s p e k tø r, li c. a g r o. Hans F aarup. P o stb esørg es u fra n k ere t (m odtageren b etaler p o rto e n ) 117 D E N D A N S K E L A N D I N S P E K T Ø R F O R E N I N G Lindevangs Allé København F. Reserveret postvæ senet

24 1987 side 108 LANDINSPEKTORENS MEDDELELSESBLAD KURSUSDELTAGELSE K u r s e t e r å b e n t f o r a l l e, men henvender s ig f o r t r i n s v i s t i l o f f e n t l i g t og p r i v a t a n s a tte l a n d i n s p e k tø r e r, j u r i s t e r, in g e n iø r e r, a r k ite k t e r og and r e, d e r i d e re s a rb e jd e b e s k æ ftig e r s ig med adm i n i s t r a t i o n og r e g u le r in g a f f a s t ejendom. D e lt a g e r a n ta lle t e r fa s ts a t t i l 35 I t i l f æ l d e a f o v e r t e g n in g v i l udvæ lgelsen ske ved lo d tr æ k n in g. T ilm e ld in g, d e r ik k e e f t e r l o d t r æ k n in g k a n t ilg o d e s e s, g iv e s f o r t r i n s s t i l l i n g, h v is k u r s e t g e n ta g e s. E fte ru d d a n n e ls e s u d v a lg e t kan i t ilf æ l d e a f u t i l s tr æ k k e lig t i l s l u t n i n g a fly s e k u r s e t. TILMELDING T ilm e ld in g s k e r ved in d s e n d e ls e a f b r e v k o r te t n e - d e r s t på denne s id e. S id s te f r i s t f o r t i l m e l d i n g e r mandag den 14. septem ber U m id d e lb a rt h e r e f t e r v i l a lle t ilm e ld t e få m e d d e le ls e v e d rø re n d e o p t a g e ls e. K u r s u s a f g ift e n s k a l f ø r s t in d b e ta le s, n a r m e d d e le lse om o p ta g e ls e f o r e lig g e r. A fm e ld in g fø r den 14. septem ber 1987 kan ske ve d e r l a g s f r i t, e f t e r den 1 4. septem ber 1987 opkræ ves e t a d m in is tra tio n s g e b y r på 20 %a f k u r s u s a f g ift e n, dog 90 %s å fre m t a fm e ld in g f ø r s t fo re ta g e s i ugen in d e n k u r s e ts b e g y n d e ls e. KURSUSMATERIALE In d e n k u r s e t s a fh o ld e ls e udsendes en kursusm appe t i l d e lt a g e r n e med o p g a v e r og n ø d v e n d ig t b a g - g r u n d s m a te ria le. TID OG STED K u r s e t b e g y n d e r mandag den 16. november 1987 k l og s lu t t e r t ir s d a g den 1 7. n o v e m b e r 1987 k l K u rs e t a fh o ld e s på M u n k e b je rg, V e jle. KURSUSAFGIFT K u r s u s a fg ifte n e r f a s t s a t t i l k r. I a f g if t e n e r in k lu d e r e t a l le m å ltid e r f r a m andag fo r m id d a g t i l t i r s d a g e f t e r m id d a g. Desuden dækker b e ta lin g e n o v e r n a tn in g på e n k e lt v æ r e ls e r med ba d og t o i l e t. E n d e lig e r k u r s u s m a te r ia le t in d r e g n e t. ADRESSER OG TELEFONNØGLE Den danske L a n d in s p e k tø rfo re n in g L in d e vangs A llé F re d e rik s b e rg T e lf M unkebjerg M u n k e b je rg v e j V e jle T e lf Navn Gadenavn oq n r. uddannelse k a n d id a tå r I I P o s tn r. oq d i s t r i k t I s t i l l i n g, A n s æ tte ls e s s te d U ndertegnede t ilm e ld e r s ig D dl's e fte ru d d a n n e ls e s k u rs u s NABORET den 16. og 17. novem ber 1987 på M u n k e b je rg, V e jle. t e le f o n... 1 M e d d e le lse v e d r. o p ta g e ls e og 1 b e t a lin g a f k u r s u s a f g ift bedes s e n d t t i l : (sæ t k ry d s ) i P r iv a t a d r. : A n s æ tte ls e s s te d :. 1 S e k r e ta r ia te ts. n o te r in g e r T ilm e ld in g m odtaget den d a to U n d e r s k r ift 1 1 i

25 1987 side 109 LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD E fte r u d d a n n e ls e su d v a lg e t Som o m t a l t i in d læ g g e t f r a e f t e r u d d a n n e ls e s u d v a l g e t på N y b o rg -m ø d e t, v i l v i med m e lle m ru m h e r i b l a d e t o r i e n t e r e om a r b e jd e t i u d v a lg e t. B e g ru n d e ls e r n e h e r f o r e r f l e r e. Den v æ s e n t li g s t e e r, a t d e t f o r h å b e n t lig v i l f o r b e d re m u lig h e d e rn e f o r a t p la n læ g g e e f t e r u d d a n n e l se s a k t i v i t e t e r s å v e l f o r den e n k e lte som på la n d in s p e k t ø r k o n t o r e r n e. Det e r m e n in g e n, a t d e k u r s e r, v i endnu ik k e h a r u d b u d t, men som e r i s tø b e s k e e n, v i l b l i v e nævnt i o r i e n t e r in g e n. En a n d e n b e g ru n d e ls e e r, a t d e r t ils y n e la d e n d e e r e t behov f o r a t m a r k e d s f ø r e f o r e n in g e n s k u r s e r b l a n d t l a n d i n s p e k t ø r e r. I a l be skedenhed h a r v i r i m e l i g t h e ld med de k u r s e r, v i a r r a n g e r e r. Økono m ie n e r f o r d e t m e s te g o d, d e lt a g e r n e e r i d e t s t o r e og h e le t i l f r e d s e. Hen - v i e r m eget tæ t på den m a g iske græ nse, h v o r o v e r 50 %a f k u r s u s d e lt a g e rn e h e n te s b la n d t a n d re end la n d in s p e k t ø r e r. Ud f r a d e t s y n s p u n k t, a t e f t e r u d d a n n e ls e s k u r s e r i la n d in s p e k t ø r f o r e n in g e n s r e g i e r m e d v ir k e n d e t i i a t g ø r e s ta n d e n k e n d t og a n e r k e n d t, e r d e t j o u d m æ rke t. Hen e fte r u d d a n n e ls e s u d v a lg e ts prim æ re fo r m å l e r a t sø rg e f o r, a t fo r e n in g e n s m e d le m m e r f å r t i l b u d t d e n e f t e r u d d a n n e ls e, de h a r behov f o r - og ud f r a den s y n s v in k e l kan v i g o d t b l i v e en sm ule b e kym re d e. Lad m ig i d e n f o r b i n d e l s e m in de om, a t h v is o v e re n s k o m s te n med TL v e d ta g e s (de n e r t i l a fs te m n i n g i s k r iv e n d e s tu n d ) kan a l l e a n s a tte på la n d in s p e k tø r k o n t o r e r, og som h a r en o v e re n s k o m s t med PLF ( a s s i s t e n t e r, la n d m å lin g s t e k n ik e r e og te g n e r e ) få k u r s e r b e t a l t og har r e t t i l f r i h e d t i l a t gå på dem. En m u lig h e d d e r b ru g e s a l t f o r l i d t. En t r e d i e b e g ru n d e ls e - som v i læ gg er s t o r i u d v a lg e t - e r, a t de, der læ s e r om v o re s måske f a r gode id e e r, e l l e r m åske g e r n e s å æ n d re t i s å v e l ku rs u s u d b u d som k u r s u s in d h o ld som måske b a re v i l komme med go d e r å d e l l e r vægtpå p la n e r, noget e lle r k r i o rie n te re r t i k. A l t v i l være m eget v e lk o m m e n t. Og d e t e r ik k e v a n s k e lig t a t b l i v e h ø r t. Under denne o r i e n t e r i n g e r u d v a l g e t s medlemmer a n f ø r t med d e t te le fo n n u m m e r, h v o rp å v i kan t r æ f f e s in d e n f o r a r b e j d s t i d e n, så d e t s k u l l e væ re nemt a t k o n ta k te o s. H v is man h e l l e r e v i l n e d fæ ld e s in e t a n k e r på e t s t y k k e p a p i r, k a n man g ø re d e t og sende d e t t i l fo r e n in g e n - så f å r v i d e t u d s e n d t i lø b e t a f få d a g e. S id e n o r i e n t e r i n g e n på N yb org -m ø de t h a r v i h o ld t t o møder i u d v a lg e t. I m a rts h o ld t v i møde på AUC, h v o r læ re re f r a 1 a n d in s p e k tø rfa g e n e v a r i n v i t e r e t. H e n in g e n med mødet v a r a t få nye id e e r t i l u d v a l g e ts a r b e jd e. D e t havde v i s t o r t u d b y tte a f. F ø r s t og fre m m e st kom d e t t i l a t b e ty d e, a t u d v a l g e t b l e v s u p p le r e t med la n d in s p e k t ø r L a rs Ram høj, l e k t o r i m a tr ik e lv æ s e n. U d v a lg e t h a r s id e n Ebbe H o lm b o e s u d træ d e n ku n b e s t å e t a f 4 p e r s o n e r, og med L a r s ' s t o r e f a g l i g e v id e n og gode k o n t a k t t i l AUC e r v i m eget g la d e f o r a t h a ve få e t L a rs Ramhøj med i u d v a lg e t. F o r d e t a n d e t f i k v i mange gode id e e r. En id é, v i a r b e jd e r v id e r e med, e r a t a r r a n g e r e k o n f e r e n c e r om c e n t r a l e e m n e r in d e n f o r n y e e l l e r u d v id e d e fa g o m rå d e r. V i h å b e r a lle r e d e i e f t e r å r e t a t kunne i n v i t e r e n ø g le p e r s o n e r t i l en k o n fe re n c e om b r u g e r s id e n a f L a n d in fo rm a tio n s s y s te m e r ( L I S ), og da d e t t e h a r tæ t t i l k n y t n i n g t i l IG S - t e k n o lo g ie n, v i l v i f ø lg e k o n fe re n c e n op med e t k u r s u s i d i g i t a l e k o r t i f o r å r e t På m ø d e t b le v v i også g j o r t opmærksom på de mange f a g lig e a k t i v i t e t e r, d e r kan h a v e in t e r e s s e f o r l a n d i n s p e k t ø r e r, men h v o r t ilb u d e n e ik k e n å r ud t i l e t b r e d t u d s n it a f s ta n d e n. V i v i l med a n d re o r d s a t s e mere på a t a n n o n ce re a n d re s e f t e r u d d a n n e ls e s t i lb u d og lig n e n d e a k t i v i t e t e r. E n d e lig b le v d e r v e d mødet s k i t s e r e t mange m u lig e k u rs u s e m n e r, som je g v i l komme in d på i en s e n e re o r i e n t e r i n g.

26 1987 side 110 LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Endelig^vil jeg nævne, at det er vort håb allerede i efteråret 1987 at kunne tilbyde nedenstående kurser - der vil blive udbudt i august/september. Matrikulært grundkursus for teknisk personale En genoplivning i forkortet udgave at det tidligere afholdte - og stadig med overmatrikelkontrollør Anders Vasehus Madsen, matrikeldirektoratet, som kursusleder. Ejerlejligheder Da det trækker ud med vedtagelsen af en ny udstykningslov - som jo hænger nøje sammen med ejerlejlighedsbegrebet - mener vi ikke, at et "ambulance-kursus" med dette emne kan afvente lovens vedtagelse - vi håber at kunne lave et orienteringskursus rundt om i landet om de - mindst - syv kors, man for tiden må slå for sig ved opdelinger. Vejproblemer i den matrikulære sag/udstykningsprocessen Disse to overbliksgivende genopfriskningskurser af en dags varighed er faktisk grydeklare. Lykkes det ikke at få udbudt et ejerlejlighedskursus, vil vi forsøge at lancere et af ovennævnte kurser i efteråret Landbrugsloven (gentagelse) Da de to afholdte kurser med dette emne var en stor succes, vil vi forsøge med en gentagelse i det jysk/fynske område. Udbydes i august. Odder i juni 1987 Jens Chr. E. Rasmussen Per Bernth-Johannsen Hans Cordius Poul Arne Iversen Lars Ramhøj Jens Chr. Rasmussen tlf tlf tlf tlf tlf

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Register. I. Forholdet til kunderne

Register. I. Forholdet til kunderne Register I. Forholdet til kunderne B efo rd rin g a f d a g b la d e, re g le m e n t V, a fs n it 3.1.5... 225 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t.... 113, 143, 195 B re v p o s tta k s t, re tte

Læs mere

Generalforsamlingerne 1987

Generalforsamlingerne 1987 L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Oen danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n c e e k sp e d itio

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget 22. september 2005 Side 1 af 7 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Plan og Miljøudvalget torsdag den 22. september 2005 kl. 14.00 i mødelokale udvalgsværelset Mødedeltagere: F inn V

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e da ktion og a n n o nce ekspedition samme sted. R e d a k tio n : la n

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør landinspektøren s meddelelsesblad sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør adresse Bredgade 45 B, 1260 København K. indhold Overenskomst mellem

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft Frank Hvam på spanden i tv-serien K lovn (framegrab). Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn A f Julie Hornbek Toft F r a n k H v a m s æ tte r s i g p å h u g o v e

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) ARGANG, NR. 13 SÆRNUMMER

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) ARGANG, NR. 13 SÆRNUMMER LA N D IN S P E K T Ø R E N S M E D D E LE LS E S B LA D Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion:

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN V E D stadsskoleinspektør S v e n d B iskjæ r ~],a og b p ig e r i d e n n ye g y m n a s tik s a l Skagen skol ekommission: (d.

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 9. maj 2001 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Onsdag den 9. maj kl. 18.30 i mødelokale 3 Mødedeltagere: Grethe Olsen, D ann Eland, K urt Jensen, K

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører adresse: Bredgade 45B 1260 København K indhold: ÅRSMØDE

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105 Register I. Forholdet til kunderne B eta lin g s o v e rs ig te r, G ir o... 235 B e te g n e ls e n P o stlin ien æ n d r e s til P o s tv æ s e n e t... 1 7 9 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t...

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER R E G IS TR A TU R OVER KIRKEBØGER BIND 11 S O G N E -N U M R E N E 6 2 7-6 5 8 LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER K O R R E K T U R -U D S K R IF T L A N D S A R K IV E T

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen Beretning for året 1970-71 KJPFpn Beretning om Skagen kommunale skolevasen for 1970-71 v ed stadsskoleinspektør Svend Biskjær Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekom

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å LANDINSPEKTØRENS M EDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n ce e k sp e d itio n samme sted. R e d a k tio

Læs mere

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v.

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v. Register I. Udsendelser Tjenestedokumenter. R e g le m e n t I, n o t e r t i l... 15 R e g le m e n t X I I... 4 5 V e jle d n in g v e d k o n tro lle r in g a f b r e v b æ r e r d is t r i k t e r...

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Register. I. Udsendelser

Register. I. Udsendelser Register I. Udsendelser T jenestedokum enter. Reglement IX A...>... 15 Reglement X... 155 Postgirobogen...5, 21 Tryksagsfortegnelsen... 199 Vejledning for landpostbude... 119 Monteringsvejledning... 119

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen B E R E T N IN G for 1972-73 v ed s k o le d ire k tø r S v e n d B isk jæ r Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen fra 1. juni 1970 V a lg t a f b y rå

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Landinspektørens M ed d ele ls e s b la d Den danske Landinspektø rforening Lindevangs A llé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 Hjemmeside: w w w.ddl.org e-m ail:ddl@ ddl.org Fax: 38 86 02 52 R edaktion

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 6. juni 2000 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Tirsdag den 6. juni 2000 kl. 16.30 i mødelokale nr. 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D

L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion:

Læs mere

Generalforsamlingerne 1995

Generalforsamlingerne 1995 Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 31 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktør: landinspektør Kjeld Lohmann

Læs mere

Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r

Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r P e rs o n lig e o p ly s n in g e r T illid s re p ræ s e n ta n t M edlem sorganisation CPR- nr. eller m edlem s num m er Fulde navn Gade/vej

Læs mere

Side/dørnr. t A \ L. H / M fe L O M / ih P Q P E N E f L t r. Nødvendige bilag vedlægges ansøgningen (se uddrag af bygningsreglementet på bagsiden)

Side/dørnr. t A \ L. H / M fe L O M / ih P Q P E N E f L t r. Nødvendige bilag vedlægges ansøgningen (se uddrag af bygningsreglementet på bagsiden) o Abn'ma Mr. A. 2 rvk. NÆSTVED KOMMUNE BRAND- OG BYGNINGSINSPEKTORATET BROGADE 2. 4700 NÆSTVED TIf. 03-73 01 00. Giro 2 01 64 00 Ekspeditio nstid: 9-1 3. Torsdag tid ige 1 5-1 7.3 0 Ansøgning Indsendes

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde.

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde. R E G I S T E R F r e m s e n d e l s e a f t j e n e s t e d o k u m e n t e r. * ) A. Rettelse af tjenestedokumenter. F r em sen d else a f serie A n r. 1 5. - A n r. 6 9. R e g le m e n t I (o r g a

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979 143 Foredrag ved Nordiske D atalin g vistd ag e på laml, Københavns U n iv e rs ite t, 9.-1 0. oktober 1979. Henrik Holmboe: Lemmatisering - h v ilk e af de id e e lle krav t i l lemmatisering er o p fy

Læs mere

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND RI3EGADE 13 0 79 SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND 45. AARGANG 1960 NUMMER 9. NOVEMBER D en gam le Hovslag, råb og piskesmæld, knirkende kareter, liv og fart fra gry til kvæld gennem mange

Læs mere

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r Rester I. Udsendelser T j e n e s te d o k u m e n te r side B r e v p o s tt a k s t... 13, 63, 197 Checkvejledning... 125, 217 D SB K øreplan...... 103, 183 Erindringsliste for p o stk o n to re r...

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa j i L i r - i j i i i 11 Hl Bygningens energimærke: A A A B C D E F G 2020 2015 2010 ^ ^ Gyldig

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60 SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN i 195 9-60 Å R S B E R E T N I N G F O R S K A G E N K O M M U N A L E S K O L E V Æ S E N V E D stadsskoleinspektør V. Lykkegaard Nielsen Skagen skolekommission: (d. 1/ 4 1958)

Læs mere

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen P o l it ik f o r k v a l it e t i u n d e r v is n in g e n Hvordan udvikler vi vores skole, så den bliver endnu bedre? Vedtaget af Hovedbestyrelsen 9/5-2015 Indholdsfortegnelse 2 Politik for kvalitet

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

Invitation til generalforsamling i

Invitation til generalforsamling i Til medlemmer af Danske Råstoffer Maj 2017 Invitation til generalforsamling i Danske Råstoffer Fredag den 16. juni 2017 Molskroen Kære medlemmer I indkaldes hermed til generalforsamlingsarrangement i Danske

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs.

Delegeretmøde. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs. Inden selve delegeretmødet blev Kaj Mortensen mindet. 1. Valg af dirige n t, dirige n tse k re tæ r o g m ø de se

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n

SIKKERHEDSDATABLAD. P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n SIKKERHEDSDATABLAD P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n 1.1.P ro d u k tid e n tifik a to r Ha n d e ls n a v n P ro d u k t n

Læs mere

Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v

Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v Poul Petersen indledte mødet med at takke Haderslev Akvarieforening for et godt og flot arrangement.

Læs mere

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 2 Område og medlemmer Foreningen omfatter ejere af følgende matr. nr. 3 ha, 3 hb, 3 hc, 3 hd, 3 he, 3 hf,

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Kratlodden/Kærlodden", Ballerup kommune.

VEDTÆGTER. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Kratlodden/Kærlodden, Ballerup kommune. GRUNDEJERFORENINGEN KRATLODDEN/KÆRLODDEN VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Kratlodden/Kærlodden", Ballerup kommune. 2 Område og medlemmer. Foreningen omfatter matr.

Læs mere

Grundejerforeningen VED SØNDERSØ

Grundejerforeningen VED SØNDERSØ Vedtægter for Grundejerforeningen VED SØNDERSØ 1. Navn og hjemsted: Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen VED SØNDERSØ. Grundejerforeningens hjemsted Ll. Værløse i Furesø Kommune. 2. Formål:

Læs mere

Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet

Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet Formål At løfte Danmarks to nationale cykelruter Vestkystruten (Rudbøl-Skagen) og Berlin-København (den danske del)

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - I nv e s t o re r Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e Alm.

Læs mere

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Web adresse: www.trans-danmark.dk Lørdag den 26. april 2003 I Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Navn

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5.

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. RIBEGADE 18 0 7 9 SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. M A J dette er vort og værd at værne om B O G T R Y K K E R I E T S E L A N D I A. F Æ L L

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK «s v m DET KONGELIGE BIBLIOTEK 1300185044 ' X - j - - f r - * - - % J ' r J. J, ' f'j. : > % ; " ' ; ; ' ' %*** *&_ r - tf C- :». : r L r, A. f ' **v A v S k a. -.. C * '. >. Prlis-Gourant for velmlfort

Læs mere

Vedtægter for Hinnerup Vandværk a.m.b.a. Stiftet 1932

Vedtægter for Hinnerup Vandværk a.m.b.a. Stiftet 1932 Vedtægter for Hinnerup Vandværk a.m.b.a. Stiftet 1932 Side 1 af 5 VEDTÆGTER FOR HINNERUP VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hinnerup Vandværk

Læs mere

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SO RØ BEKLÆDNINGSOPLAG 1ste Kl.s Skrædderi. A lt i Herreekvipering. Uniform er til Sorø Akademi altid bedst og billigst. J. M. POHL's Eftf. Telf.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK Februar 2014 VEDTÆGTER FOR JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 7. september 1963, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Jørlunde Østre Vandværk. Selskabet

Læs mere

Nørresundby Grundejerforening

Nørresundby Grundejerforening Nørresundby Grundejerforening Generalforsamling Torsdag den. 18.April 2013 i Nørresundby Bank, Torvet, 9400 Nørresundby Generalforsamlingen starter kl. 18.30 ( se dagsordenen på side 4 ) Når generalforsamlingen

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Alvorlig konflikt med skole

Alvorlig konflikt med skole Alvorlig konflikt med skole Om samarbejdsproblemer S p ø r g s m å l : He j Je g ha r e t s æt tvilling e r på 8 å r, s o m g å r i 1. kla s s e på e n fo lke s ko le. De t he dde r s ig, a t s ko le n

Læs mere

Film skal ses i biografen. En historisk anlagt montage om filmens fremtid. A f Erik Svendsen

Film skal ses i biografen. En historisk anlagt montage om filmens fremtid. A f Erik Svendsen Un chien andalou (1929, Den andalusiske hund, instr. Luis Bunuel). Film skal ses i biografen En historisk anlagt montage om filmens fremtid A f Erik Svendsen D e t f ø lg e n d e e r r e f le k s i o n

Læs mere

Indholdsfortegnelse. - D e b l å s i d e r - ISSN 1335-0436 43. årg an g nr. 6 6. 6. 2 0 0 1

Indholdsfortegnelse. - D e b l å s i d e r - ISSN 1335-0436 43. årg an g nr. 6 6. 6. 2 0 0 1 Landinspektørens Meddelelsesblad D en d a n s k e L a n d in s p e k tø rfo re n in g L in d e v a n g s A llé 4 2000 F re d e rik s b e rg te le fo n 38 86 10 70 H je m m e s id e : w w w.d d l.o rg e

Læs mere

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere.

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Kære læser. Der er ophavsret på denne bog. Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Pdf-filen kan downloades

Læs mere

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI DAGGRY udkommer om Gud vil i Begyndelsen af hver Maaned eller hveranden. Det udgives af nogle Brødre i København og bæres økonomisk af gamle Sandheds-Venner.

Læs mere

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 ad dagsordenens punkt 4, forslag til vedtægtsændringer (markeret med rødt/det med rødt overstregede udgår) nuværende forslag 1 Navn Foreningens

Læs mere

Udtræ de n a f le je kontra kte r før kontra ktudløb

Udtræ de n a f le je kontra kte r før kontra ktudløb Udtræ de n a f le je kontra kte r før kontra ktudløb Dansk Selskab for Boligret 26. februar 2013 p TATI RÆ SEN ON Dias 2 Dansk Se lska b for Bolig re t Generelt om kontrakter med lang løbetid Problem:

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland. Fredag den 4. november 2011 på Hotel Fjordgården, Ringkøbing

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland. Fredag den 4. november 2011 på Hotel Fjordgården, Ringkøbing Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland Fredag den 4. november 2011 på Hotel Fjordgården, Ringkøbing GENEraLforsamLING i Dansk Byggeri midt- og Vestjylland fredag den 4. november

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland

Generalforsamling i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland Generalforsamling i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland Fredag den 4. november 2016 På Hotel Strandtangen, Skive På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland inviteres du hermed til den

Læs mere

FORÆLDREINDDRAGELSE I DAGTILBUD (VIDA+) PETER BERLINER & DORTE KOUSHOLT

FORÆLDREINDDRAGELSE I DAGTILBUD (VIDA+) PETER BERLINER & DORTE KOUSHOLT FORÆLDREINDDRAGELSE I DAGTILBUD (VIDA+) PETER BERLINER & DORTE KOUSHOLT SMÅ BØ RNS INSTITUTIO NS- OG HVERDAGSLIV BAGGRUND VIDA+ retter sig mod at uddanne ledere og pæ dagoger til a t medinddrage foræ ldre

Læs mere

Vedtægter. For Nimtofte Vandværk A.m.b.a. CVR nummer

Vedtægter. For Nimtofte Vandværk A.m.b.a. CVR nummer Vedtægter For Nimtofte Vandværk A.m.b.a CVR nummer 34775702 Stiftet den 1 januar 2013 1 VEDTÆGTER FOR NIMTOFTE VANDVÆRK A.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Østjylland

Generalforsamling i Dansk Byggeri Østjylland Generalforsamling i Dansk Byggeri Østjylland Valgmøder i Træ- og Murersektionen, møde i lokalforeningernes Udannelelsesfond, temamøde om urbanisering, ledsagerarrangement og fest Fredag den 30. oktober

Læs mere

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystturismen Information om rapportens -7.300 datagrundlag km. potentiale Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystovernatninger i Danmark Kystturisterne i Danmark vælger primært feriehuset og camping

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM-Generalforsamling og Branchedag 2014

Indkaldelse til ordinær DM-Generalforsamling og Branchedag 2014 TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 10. oktober 2014 KNi/hhh Indkaldelse til ordinær DM-Generalforsamling og Branchedag 2014 Fredag den 21. november 2014 Trinity Hotel & Konference

Læs mere

GENERALFORSAMLINGERNE

GENERALFORSAMLINGERNE L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion:

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark Savoy - Live musik i særklasse Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere