FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI"

Transkript

1 FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI

2 DAGGRY udkommer om Gud vil i Begyndelsen af hver Maaned eller hveranden. Det udgives af nogle Brødre i København og bæres økonomisk af gamle Sandheds-Venner. Aars-Abonnement for Bladet er 7 Kroner. Bladet bestilles hos Daggry-Forlaget, Hyldebærvej 13, København F. (Telf. Godthaab 6619). Ansvarlig Udgiver: Herman Larsen. Sandheds-Venner, som ikke har Raad til at betale det fastsatte Beløb, v il vi med Glæde sende Bladet gratis, om der blot for hvert Aars Begyndelse tilgaar os Meddelelse om. at det ønskes. Abonnementet kan indbetales paa Postgiro DAG G RY udkommer ogsaa paa engelsk - tysk - fransk - italiensk - græsk. A M E R IK A : The Dawn Bible Students Association, Triangle, East Rutherford, New Jersey. C A N A D A : P. O. Box 217. Winnipeg. Manitoba. EN G LAN D : 98 Seel Street, Liverpool 1. AU S TR A LIE N: Berean Bible Institute, 19 Erm ington Place, Kew E 4, Victoria. TYSKLA N D : Tagesanbruch Bibelstudien-Vereinigung, Berlin-Friedenau, Menzelstrasse 2. SW EITZ: (Fransk Sprog) Assoc, des Etudiants de la Bible Aurore, P rilly -Lausanne. IT A L IE N : Aurora Associazione Studenti Della Bibbia, Corso Novara, 1/16, Napoli. G RÆ KENLAN D : He Haravgi (Daggry), Agion Theodoron 4, Athen.

3 FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE NrT Nr. 6-7 JUNI-JULI Årgang IN D H O L D : Tilskynder hverandre" M it folk giver ikke agt Vennestævne på Slusemellen Opmuntrende brev Traktater... 17»Tilskynder hverandre«i s V i is- v i y - v v v - i V v i / v ^ v v / ^ V / ^ > - / x / ^ v / ^. a S L a d os give agt, så v i o p fla m m e r hverandre t il kæ rlig hed og gode g e rn in g e r og ik k e u ndlade at kom m e sam m en, som nogle h a r fo r s k ik, men tils k y n d e r hverandre, og det så meget m ere, som I ser dagen næ rm e sig!«h ebr. 10:24, 25. O rdet o p fla m m e betyder tils k y n d e e lle r s tim u le re t il v irk s o m hed. Det bruges i a lm indelighed i en d å rlig b e tyd n in g, m en anvendes i v o r te kst t il at beskrive en tilskyndelse t il gode g e rn in ger, gode ta n k e r o.s.v. Den fa ldne m enneskelige n a tu r drages m od det lave, det selviske, det slette, og den n a tu rlig e tilb ø je lig hed er at anspore e lle r tils k y n d e sådanne lave, uvæ rdige ta n ke r, o rd og h a n d lin g e r hos andre, så det er blevet et ordsprog, a t»dårlig t selskab fo rd æ rver gode sæder.«a lle kender a f e rfa rin g denne a lm in d e lig e tilb ø je lig h e d hos det onde t il at avle o ndt, og t il at fordæ rve e lle r besm itte det, som er æ dlere og renere end det 1

4 selv; d e rfo r h a r v i s k rifte n s e rk læ rin g :»S alig er den m and, som ik k e va n d re r i ugudeliges rå d og ik k e s tå r på synderes ve j og ik k e sidder i spotteres svede.«de, der fo rsø m m e r dette råd, m å ik k e undres, om de stadig fa ld e r i fris te ls e r, og dersom de in d flyd e lser, de ko m m er i b e rø rin g m ed i nogen grad m edfø re r ugudelighed og synd og a dskille lse fra de tin g, der er ædle, rene og sande. Men hos den nye-skahnin g i K ris tu s Jesus er H errens ånds om dannende in d flydelse allerede begyndt den h a r et n y t h je rte, en n y v ilje, en n y tæ nkem åde. Hos sådanne er»det gam le fo r b i gangent, se a lt er blevet n y t«; de er blevet avlede på n y det v il sige avlede t il nye fo rh å b n in g e r, nye ønsker, nye ta n k e r om det rette. I stedet fo r den jo rd is k e visdom og handlem åde med dens»beske a vin d og træ ttesyge, som ik k e ko m m e r o venfra, men er jo rd is k, sanselig, djæ velsk,«h a r de nu den visdom, som er o venfra og et h je rte (en tilb ø je lig h e d ), der væ rdsæ tter og fø l ger dens a nvisnin g, som er fø rst renhed, dernæ st fredsom m elig hed, m ild h e d, ydm yghed, b a rm h je rtig h e d, gode fru g te r, uden p a rtiskhed og uden h y k le ri. Og denne klasses tilb ø je lig h e d v il i sam m e fo rh o ld som den h a r opnået h im m e lsk visdom og en ny n a tu r være at»opflam m e e lle r tils k y n d e h veran dre og alle dem, de ko m m e r i b erø ring med til sådanne gode ta n ke r, o rd og h a n d lin g e r, som er i overensstem m else med den h im m elske visdom, der leder deres egen frem gangsm åde. Den regel er u fo ra n d e rlig nedlagt i s k rifte n, at»en b itte r k ild e kan ik k e udsende sodt vand og en god k ild e kan ik k e udsende d å rlig t vand.en tid sel kan ik k e bære d ru e r og en v in s to k kan ik k e bære tidsler.«det er M esteren selv, der sige r:» A f deres fru g te r ska l I kende dem.«dersom vi d e rfo r ønsker at prøve os selv a t bedømme v o r frem g an g: a t u n d e rtvin g e (døde) den gam le n a tu r og vo r væ kst i den nye, da v il vi bedømme os selv e fte r denne standard og besvare fo r os selv det spørgsm ål: er m in egen ånd (tilb ø je lig h e d ) en, som glæ der sig ved synd i dens fo r skellige fo rm e r: fa lskhed, m isundelse, uenighed, fo rfæ ngelig ære, bagtalelse, ond m is ta n k e o. s. v. (ik k e n ø dvendigvis i dens gro- 2

5 vere fo rm e r m ord, ty v e ri o. s. v.), e lle r glæ der jeg m ig m ere og m ere ved retfæ rdighed, sandhed, godhed, m ild h e d, ydm yghed, tå lm o dig he d, kæ rlighed. Dersom det første er tilfæ ld e t, da er vi endnu enten h e lt e lle r delvis i h itte rh e d s galde og i syndens træ l dom og træ nger t il ø je b lik k e lig a t gå t il den store læge, og t il at u nderkaste os Hans g ru n d ig e b ehandling afskæ reisen fra synd, und ertvingelse a f sådanne kødelige tilb ø je lig h e d e r o. s, v. Men dersom den sidstnæ vnte er vo r h je rte s tillin g, da h a r vi g ru n d t il at glæde os, dog er der ingen g ru n d t il sto lthed e lle r p ra le n, fo r vi kan k u n sige, at v i h a r g jo rt v o r p lig t, og b lo t læ rt og k u n u fu ld k o m m e n t de le k tie r, som v o r store læ rer h a r g ive t os at lære. Apostelen ta le r til m enigheden, den indviede nye ska bnin g i K ris tu s Jesus. D et viser teksten, fo r H an sæ tter sig selv i klasse med den og b ru g e r o rd et»os«; også sammenhæ ngen viser det. H an henleder de indviedes opm æ rksom hed på den indflydelse, der udgår fra den ene t il den anden, og på b etydningen af, at denne in d flydelse a ltid hør være stim u le re n d e e lle r tilskyndende t i l det gode. Apostelen havde uden tv iv l e rfa re t, som vi nu gør det, at mange, som er indviede, dog ik k e k la r t kan se, h vorle des denne indvielse s k u lle give sig tilk e n d e i a lle vore o rd og h a n d lin g e r. M åske Apostelen så, som v i nu ser det, at den hellige in d flyd e lse, som sandheden h a r v irk e t ved et møde a f H errens fo lk ved deres h je rte fo rb in d e ls e m ed hinanden og med H erren, ik k e sjæ ldent b liv e r odelagt og fu ld stæ n d ig sat t il ved bensy nslose e lle r ukæ rlige b em æ rkn inger fra nogle a f skaren ved mødets a fs lu tn in g. Hvem kender ik k e a f e rfa rin g, h v o r s to rt et s trid s p u n k t en lille ild kan antæ nde; h vo r meget o ndt, der kan opvæ kkes ved tu n gens ild H vor m ange u kæ rlige ta n ke r, ond fo rm o d n in g og m istanke, h v o r megen vrede, ondskab, had og s trid, der kan opvæ k kes b lo t ved en a n ty d n in g Da nu H erren e rk læ re r: *u d a f h je r tets o verflø dighed ta le r m unden,«fø lger deraf, at det h je rte og de læber fra h v ilk e disse onde in d fly d e ls e r udgår, ik k e b liv e r sty- 3

6 rede a f den visdom, der ko m m e r fra oven, selv om de i noget m ål er indviede til H erren. Det er også en s to r fe jltagelse a t mene, at n å r det onde siges på en ve n lig og b lid måde, så er det noget godt og bevis på et re n t h je rte, der er fu ld t a f kæ rlig h e d ; v i ved tvæ rtim o d, at den store m odstander stadig fre m s tille r sig i en lysets klæ dning, fo r at han kan få sto rre in d flyd e lse t il det onde o v e rfo r dem, der h a r s lu tte t en pagt med H erren. Således er også de, der in d p re n te r onde ta n k e r, fo rm o d n in g e r o. s. v. på en venlig og dannet m åde og m åske med en tåre, de fa rlig s te fje n d e r a f fred og sa m fu nd, og g or o fte des m ere skade, fo rd i det lykkes dem at p la nte b itterhedsrødder og ta n k e r om o n d t i h je rte r, som t il det yderste v ille m odstå de samme onde ta n k e r og onde fo rm o d n in g e r, d ersom de blev fre m sa t på en sim pel, anstødelig og påtræ ngende måde. V i m å ik k e være ligegyldige o v e rfo r hverandres interesser. V i skal i v o r fo rb indelse med h verandre enten den er personlig s k r iftlig e lle r det er en fo rb indelse gennem dette blads s p a lte r betragte h verandre. V i skal overveje, hvad d er v ille være til h jæ lp, og hvad der v ille være h in d rin g e r, hvad der v ille o p m u n tre, og hvad der v ille være snublestene; og vi skal gøre a lt, hvad d er stå r i vor m agt fo r a t hjæ lpe hverandre med i tålm odighed at løbe løbet fo r den h im m e lske se jerspris. Dersom vi i sandhed er in d viede t il H erren, da kan v i ik k e gøre noget im o d sandheden, men (enhve r bestræbelse må være)» fo r sandheden«(2. K o r. 1 3 :8 ). H v ilk e t bræ ndende og strålende lys v ille ik k e enhver k ris te n være, dersom alle hans h a n d lin g e r va r overvejede og derved blev til gavn fo r dem, han ko m m e r i b erø ring m e d! H v ilk e n velsignelse v ille det ik k e være i h je m m e t! H v ilk e n velsignelse v ille det ik k e være i m enigheden! Denne b ro d e rlig e hensyntagen er det, apostelen tils k y n d e r os t il:»betragt h verandre fo r at o pfla m m e (tils k y n d e, o p m u n tre ) t il kæ rlighed og gode gerninger.«undgå så v id t m u lig t e th ve rt ord og enhver h a n d lin g, der kunne tils k y n de t il had, vrede, s trid, b itte rh e d og onde g erninger, der svarer t il disse fø lelser, der alle er kødelige og fra djæ velen. 4

7 Apostelen fo rb in d e r dette råd med tilskyndelse n til som H errens fo lk ik k e at undlade a t samles. Ingen a f os er så stæ rke i den nye n a tu r, at han kan u nd la de at tage hensyn til sam fu nd med beslægtede sind. Men selv om v i fo le r os tils træ k k e lig stæ rke i os selv, sku lle kæ rlighedens ånd i os lede os sådan,, at v i v ille glæde os over a t modes med»brødrene«fo r deres skyld, selv om v i ik k e selv havde nogen gavn deraf. Men v i er m er e lle r m in d re ligesom gioder, der, om de er a dskilte, h a r tilb ø je lig h e d til h u rtig at afkøles, men n å r de samles er tilb ø je lig e til at fo r stæ rke varm en i hele massen. H erren h a r o p m u n tre t s it fo lk til a t søge hinandens sa m fu nd t il delagtighed i stu d ie t a f Hans o rd og i bon, og H an love r sæ rlige velsignelser over s it fo lk s sam m en kom ste r, selv om der k u n er to e lle r tre. Det er vel sandt, a t u n d e rtid e n er nogle a f de ensomme, der ik k e h a r noget sa m fu nd i den na>rværende sandhed (undtagen gennem D a g g ry), b la n d t de m est tro fa ste, hengivne og selvopofrende a f H errens fo lk ; men v i b or ik k e d e ra f drage den s lu t n in g, at velsignelsen skyldes deres ensom hed; men v i m å snarere antage, at da denne ensom hed er uundgåelig, e rs ta tte r H e r ren dem ved sin egen næ rvæ relse og velsignelse det, som de m angle r a f sa m fu nd med andre lem m er på legemet. Men dersom en havde le jlig h e d t il a t samles med andre i tilbedelse a f H erren og s tu d iu m a f Hans ord og forsø m te s it p riv ile g iu m, da kan vi ik k e vente, at H erren v ille u d v irk e sæ rlige undere til bedste fo r ham. H errens u n d e rg e rn in g e r kan ku n ventes i nødsfald og fo r at e rsta tte n a tu rlig e m angle r e lle r u tils træ k k e lig h e d. Apostelen a n tyd e r, at eftersom»dagen* næ rm er sig, v il der være m ere nødvendighed fo r at overholde dette råd angående H e r rens fo lks sa m fu nd og fo rb indelse med h verandre. E rfa rin g e n beviser dette. T u sin d å re ts store dag, der allerede kro n o lo g is k er beg yndt, h a r m e d fø rt mere virkso m h e d fo r sind og legeme, et stø r re fo rre tn in g sp re s, stæ rkere fre m sto rm e n fo r at følge med tiden og en tilsvare n d e stø rre fa re fo r H errens fo lk fo r at b live overvæ ldet a f om sorg fo r dette liv, e lle r med rigdom s fo rfø re lse e lle r det at søge rig d o m. V i træ nger t il noget, der kan ophæve denne 5

8 tilta ge nde in d flyd e lse fra verden og dens anliggender. Den m odvirke n d e in d flyd e lse m å a f H errens fo lk soges og findes b la n d t dem selv i sam fu nd med hverandre og med H erren, og ved at tils k y n d e og o p m u n tre t il bestandighed o v e rfo r den belæ ring, d er er nedlagt i Hans o rd ; og ik k e b lo t det, men v i ser også, at begyndelsen a f denne store T u sin dårsd ag er en»træ ngselsdag«. V i ser, at slu tn in g e n a f denne træ ngselsdag v il kom m e over verden, og at H erren lovede sin m enighed, a t dersom de er trofaste, skal de b live»regnet væ rdige t i l at und slip pe a lt det, d er k o m m e r over verden.«men v i h a r også set i ordet, a t den fo rste del a f denne træ ngsel, som er en beredelsestid fo r verdens træ ngsel, v il være en sæ rlig træ ngsel, prøve og sigtelse fo r m enigheden fo r denne dags dom»må begynde m ed Guds hus.«v i ser denne sigten og rysten gå fo r sig ru n d t om os i n a v n k irk e n og endnu m ere indgribende b la n d t dem, der in d ta g e r en h øje re s tillin g og o p lysnin g på g ru n d a f ku n d ska b om den næ rvæ rende sandhed. Hans store vredesdag (do m, prøve og sigtelse fo rs t over menigheden og d e re fte r over n a tio n e rn e ) er kom m en, og hvem v il være i stand til at bestå? V i h ø re r apostelens fo rm a n in g, idet han p ro fe tis k så ned t il v o r tid.»tag d e rfo r Guds fu ld e ru s t n in g på, fo r at / kan gore m odstand på den onde dag og stå e fte r at have overvundet a lt, th i v i h a r ik k e kam p m od ko d og blod, men m od m agter, m od ondskabens ånde-hæ r i h im m e l rum m e t.«(e fs. 6:13, 12). D et er sæ rligt, n å r v i ser dagen»nærme sig«, a t v i må være m ere iv rig e e fte r at samles med dem, der h a r den sam m e dyrebare tro, iv rig e e fte r at tils k y n de og o p m u n tre t il kæ rlighed og gode g ernin ger, og således hjæ lpe h verandre til at ifo re os Guds fu ld e ru s tn in g k a ra k terens dyder, ydm yghed, tå lm o dig hed, m ild hed, b ro d e rlig kæ r lighed, tro, sandhed, håb fo r a t v i med disse som den g uddom m elige ru s tn in g, der b e skytte r os m od m odstanderens angreb på denne dag, kan være i stand til a t bestå. Denne ru s t n in g in d b e fa tte r m ere end b lo t kundskab, repræ senteret v&d h je lm e n ; den in d b e fa tte r den hele retfæ rdigheds b ry n je, h je rte ts renhed, troens s k jo ld, åndens sværd og indvielsens sandaler. 6

9 I de følgende vers o m ta le r apostelen m uligheden fo r bevidst synd b la n d t H errens fo lk, og hvad den v ille m edføre den anden død (en a lvo rlig e re s tra f end den første død, fo rd i den v il være uden håh)»en evig fo rtab else fr a H errens åsyn og H ans m agts h e r lighed.«(d ia g lo tt). S kønt synd med v ilje a ltid h a r væ ret den samme, v ille det dog ik k e være u fo r n u ftig fra apostelens ord at drage den s lu t n in g, at friste lse rn e på denne onde dag, i h v ilk e n vi lever, sæ rligt v il gå i den re tn in g. Lad os lægge m æ rke til, at apostelen ik k e ta le r om synder hegået i uvidenhed e lle r lejlighedsvise fe jltrin, der kan ske ved, a t v i o verru m p les a f en fe jl, en synd, der ik k e er til døden, og fra h v ilk e n overtræ deren ved en yd m yg ånd kan b live h ju lp e t op. H an sigter u d try k k e lig til en fu ld og hel synd, fo r h v ilk e n den fu ld e s tra f med re tte v il b live givet. M ange kunne ved den første ta nke herom være tilb ø je lig e til a t sige: Jeg er dog ik k e udsat fo r den synd, fo r jeg er vis på, at jeg ik k e v ille begå synd med v ilje og med hensigt. Men lad os lægge m æ rke til, kære venner, at der er en måde, på h v ilk e n vi kan b live o verfa ld e t a f synd, uden at denne i begyndelsen va r en bevidst synd, men som senere kunne b live det, f. eks. kunne en e lle r anden overtræ delse, der blev begået i fu ld stæ n d ig u vid e n hed e lle r med k u n delvis sa m tykke a f v o r v ilje, senere b live en fu ld bevidst, fr iv illig synd, dersom v i senere va r kom m en til en k la r forståelse a f sandheden angående sagen, og u n d lo d at gå til H erren i anger og u n d lo d a t gøre godt, hvad v i havde fo rb ru d t o v e rfo r vore m edskabninger. A t fa sth olde en synd, som m an k la r t fo rs tå r er en synd, b lo t fo rd i v i v a r uvidende derom, da den blev begået, og at nægte at re tte den begåede synd og således sam stem m e med den, v ille gøre den t il en bevidst synd. Med denne o pfattelse a f sagen tø r Guds børn ik k e i deres sind sam stem m e med den ringeste u re tfæ rd ig h e d e lle r usandhed o v e rfo r hin anden e lle r o v e rfo r nogen. Det væ sentlige i denne ta n ke findes i H errens b e fa lin g : D e rfo r, n å r du bæ rer d it o ffe r fre m til a lte re t (dersom v i h a r noget at o fre t il h erre n, enten tjeneste, taksigelse e lle r tilbedelse), og der ko m m e r i h u, at din 7

10 b ro der h a r noget im od dig (a t du h a r g jo rt nogen u re t enten i tanke, ord e lle r g e rn in g ), så lad d it o ffe r ligge der fo ra n a lte re t (tæ n k ik k e, a t det v il være a nta gelig t fo r Gud, medens du i ta nke e lle r g ern in g h a r øvet u re t o v e rfo r a n d re ), gå fø rst b o rt og fo r lig dig med d in b ro der (gø r a fb ig t o v e rfo r ham, gør u n d s k y ld n in g, fo rk la r ham til fu ld e den u re t, du m åske h a r begået overfo r h a m ), og kom så og bær d it o ffe r frem «(fo rvisse t om, at i en sådan h je rte s tillin g v il H erren den alm æ gtige have behag i og antage d in gave. F o r a t beskrive dem, der bevidst synder, b ru g e r apostelen en stæ rk b ille d lig tale og siger, at i samme grad deres h je rte er i sym p a ti med synd og ik k e i o pposition m od den, er de Guds søns m odstandere, Jesus v a r så h e lt ude a f s ym p a ti med synd i a lle dens fo rm e r,a t han nedlagde s it liv fo r at genløse os fra dens m agt og forbandelse. A postelen e rklæ re r, a t sådanne bevidste syndere m å agtes som K r is ti fje n d e r, der v irk e lig bogstaveligt træ der Ham og Hans godhed og kæ rlighed u n d e r fod, fo rd i de fo ra g te r Hans b a rm h je rtig h e d og nåde, såvel som Hans belæ ring i re tfæ r dighed. H an siger, at eftersom de en gang v a r helligede, som res u lta t a f deres tro på det dyrebare blod og dets rensnin g fra synd, v ille nu deres tilbagevenden til h a rm o n i med synd in d b e fa t te, at de nu ringeagtede K r is ti blod, der genløste os t il Gud, id e t de regner det fo r noget ik k e h e llig t noget a lm in d e lig t og træ der på den guddom m elige nåde, der havde tilb u d t dem frih e d fra syndens åg og tils id s t befrielse fra dens s tra f, døden; og som H errens fo lk det evige livs krone. Medens apostelen således fo r m enigheden fre m h o ld e r syndens fa re r og fa re n fo r at falde b o rt fra troskaben m od K ris tu s og Hans retfæ rdigheds p rin c ip p e r, o p m u n tre r han os t il at fortsæ tte v o r ka m p im o d synd og dens in d flyd e lse i os selv og i andre,»idet v i fu ld e n d e r v o r helliggørelse i g u d s fry g t.«d e re fte r m in der han os om v o r første kæ rlighed og n idkæ rhed,»de gam le doge, da I, e fte r at være blevet oplyste u d h o ld t en s to r s trid i l i delser; idet I dels blev t i l et sku e sp il ved hån og træ ngsler, dels led m ed dem, d er havde det således.«h an v ille således o p m u n tre 8

11 H errens fo lk til a t fortsæ tte den gode s trid a t føre k rig m od verden, kødet, djæ velen og disses ånd, sæ rlig t i dem selv, på deres egen sjæ ls sla g m a rk, og han gør gældende, at tro på H erren og den belø nning, som H an senere v il give, n å r H an b liv e r h e rlig - g jo rt i sine hellige, er meget nødvendig fo r v o r udholdenhed i vanskeligheder som gode soldater i kam p m od det onde både i og u d e n fo r os, og siger»kast d e rfo r ik k e eders frim o d ig h e d b o rt, som h a r s to r lø n u n d la d ik k e at samles som nogle h a r fo r s k ik, men tils k y n d e r h verandre og det så meget m ere, som / ser dagen næ rm e sig.«og dette m in d e r os om H errens ord gennem pro feten M alakias (3:1 5 17). På den tid, da de sto lte er ly k k e lig e og de som øve ugudelighed er stæ rke i m agt og in d flyd e lse og de, der f r i ster Gud, synes at b live velsignede»da la lle de som frygte d e H erren ofte m ed hin anden (sym patiserede med og opm untrede så meget desmere h ve ra n d re ), og H erren lytte d e og hørte d e t; og d e r blev skrevet fo r hans åsyn en ihukom m elsesbog fo r dem, som fry g te H erren og tænke på Hans n a v n ; og de skal, siger H e r ren, på den dag je g sa m ler m ine ju v e le r, være m in ejendom, og je g v il vise skånsel m od dem, ligesom en m and viser skånsel m od sin son, d e r tje n e r ham.«men medens a lle s k u lle o p m u n tre t il kæ rlighed og gode g ernin ger og til glæde, så ved vi, a t de fle ste gør det m odsatte. D e rfo r v il v i tils k y n d e H errens sæ rlige fo lk t il at være så beherskede a f H errens ord og dets ånd, at de v il tilskyndes t il gode g erninger, selv u n d e r de m est ugunstige fo r hold. Ile tra g t Stefanus s tille t o v e rfo r dem, der senere berøvede ham liv e t; han havde ik k e b lo t m od til at præ dike fo r dem, men hans h je rte v a r så tils k y n d e t t il kæ rlig hed og gode gerninger, a t hans a nsigt strålede som en engels a f skønhed (A pg. 6 :1 5 ). Den sam m e ånd satte ham i stand t il at bede fo r sine m ordere (A pg. 7 :6 0 ). In te t ku nne tils k y n d e en så å n d s fy ld t h e llig t il noget ond t. L ad os således følge H errens og S tefa nu s eksem pel. (C. T. R.) 9

12 » M it fo lk giver ikke agt M æ rk, h v a d je g s ig e r; H e rre n v il jo give d ig in d s ig t.* 2. T im. 2, 7. M æ r k! o v e rv e j, tæ n k, s tu d e r, g ra n s k. M an k a n sige, h vad m a n v il o m h e d e n s k a b e ts og k ris te n h e d e n s re lig io n e r m ed h e n s y n t i l, a t de ik k e k ræ v e r m egen g ra n s k e n og tæ n ken, m en såd a n e r d e t ik k e m e d b ib e le n s re lig io n. D en e r ing en le ttro e n h e d s r e lig io n a f d e n s la g s :» Ø jn e n e i og m u n d e n op«og slu g, h vad d e r b liv e r p u tte t i d e n ; m e n den e r en tr o g ru n d la g t p å k u n d s k a b om G u d, h v is p la n og k a r a k te r den å b e n b a re r. D e rfo r er det, at s k r if te n in d b y d e r de tro fa s te t il a t o v e rv e je, g ra n ske, u n d e r søge, id e t den s ig e r:» K o m, la d os o v e rv e je sa m m e n.* D et er v æ rd a t læ gge m æ rk e t i l, a t k ris te n h e d e n s fa ls k e syste m e r søger, s tik im o d s k r ifte n s p å b u d, a t o p n å h a rm o n i og enhed ved a f fo r h o ld s v is u v id e n h e d, i ste d e t fo r på basis a f v a 'k s t i nåde og k u n d s k a b. L ig e s o m d e tte e r tilfæ ld e t i v o re dage m ed d et å ndelige Is ra e l, k ris te n h e d e n, således v a r d e t også i g a m le dage tilfa d d e t m ed det n a tu r lig e Is ra e l, o m h v e m H e rre n sagde:»o ksen k e n d e r sin e je rm a n d og e l asen s in h e rre s k ry b b e ; m en Is ra e l k e n d e r ik k e ; m it f o lk g iv e r ik k e a g t«(e s. 1 :3 ). V i s k a l ik k e fo rs tå det således, a t H e rre n m e n e r, a t jø d e fo lk e t in g e n k e n d s k a b h avde til h a m, h v is lo ve, o fr in g e r og tje n e s te r de d a g lig h avde fo r øje, e lle r a t H e rre n m e n e r, a t n a v n k ris tn e, som dog v is e r en vis g ra d res p e k t og æ r e fry g t fo r H e rre n, e r h e lt u v id e n d e om h a m. T a n k e n e r s n a re re, a t G uds b e ke n d e n d e fo lk i dag, ligesom i g am le dage, ik k e k e n d e r d eres s k a b e r og g en lø se r i den fo rs ta n d, a t de i sandhed h a r læ rt h a n s k a r a k te r a t ke nd e. I m a n g e henseender tje n e r de en fre m m e d G u d, fo r d i de ik k e v ir k e lig og h e lt ke n d e r h a m, og e t s å d a n t k e n d s k a b k a n k u n o pnås ved a t»give a g t*, o verveje. 10

13 betragte og studere det, som Gud h a r åbenbaret om sig selv. Ik k e at s k rifte n g ive r os en d e ta ille re t beskrivelse a f v o r skaber, men den åbenbarer hans p la n e r fo r os, og derved få r vi forståelse a f Guds k a ra k te r. Ligesom et m enneske kendes a f dets gerninger, således er Gud ke n d t a f sine g erninger. D e rfo r m å enhver, som v il kende Gud og fo rs tå den guddom m elige k a ra k te r, gøres beke nd t med hans p la n e r. Satan, den store m odstander, synes at fo rstå dette godt, og han b ru g e r a lle sine kunstg re b fo r at h in d re m ennesker i at få kendskab til Gud. H an h a r h a ft m æ rkvæ rdig held med sig, hvad apostelen også e rk læ re r:»denne verdens Gud h a r fo rb lin d e t de va ntros ta n ke r, fo r at lyset om K r is ti h erlig hed ik k e s k u lle skinne fo r dem «(2. K o r. 4 :4 ). Men det er u m u lig t fo r ham a t h in d re al ku n d skab og al væ rdsæ ttelse a f skaberen, fo rd i æ refrygt-egenskaben er d y b t nedgravet i det n a tu rlig e m enneske, som skø nt det er fa ld e t og fo rve n d t, a lligevel in s tin k t mæssigt spejder e fte r en Gud at d yrke. D e rfo r er der mange a f disse fo rb lin d e d e og bedragne m ennesker, der, som apostelen siger, søger e fte r Gud, om de dog kunne føle sig fre m og fin de ham (A pg. 17:27). M odstanderen v ille ik k e have h a ft det held til at fo rb lin d e menneskene, dersom han ik k e havde o v e rta lt dem t il at lade være med at spekulere over religiøse spørgsm ål og fået dem b ild t in d, at det er godt a t undersøge, betragte, grunde over e th ve rt andet spørgsm ål, m en på det religiøse om råde er lettroenhed som fe jla g tig antages fo r tro det klogeste og m est sikre. Så s to rt h a r hans held væ ret, at uvidenhed og o vertro angående religiøse tin g h ersker i kristenheden såvel som b la n d t hedninger, hos p ro te sta n te r såvel som hos k a to lik k e r. M id le t m od dette a lm in d e lige onde må søges og findes a f alle, som v il være h ellige og b live se jrvin d e re, de m å kende H erren, ik k e alene te o re tisk, men v ir k e lig t, kende hans k a ra k te r, som åbenbares gennem hans p la n. Lad os la'gge m æ rke til, hvorledes s k rifte n tils k y n d e r Guds fo lk t il at undersøge. De m å betragte de n a tu rlig e tin g, som de ko m m er i b erø ring med og i dem lære visse store le k tie r med hensyn t il deres skaber. Se fo r eksem pel H errens o rd i M a tt. 6 :2 8 :»Bel l

14 tra g t H ilie rn e på m arken«, og i L u k. 12:24:»Giv agt på ravnene.«h erren viser os, hvorledes sådanne rin ge tin g i n a tu re n skal have v o r opm æ rksom hed. I)e le k tie r, vi skal lære i alle livets anliggender, v il b live en h jæ lp, n å r v i stu dere r på rette måde i tro t il skaberen, at han repra*senterer det hojeste og ædleste, som en m ennesketanke kan fa tte, at han er fu ld k o m m e n i re t fæ rdighed, fu ld ko m m e n i visdom,fu ld kom m e n i m agt og fu ld k o m men i kæ rlighed. F ra dette s ta n d p u n k t kan v i lære en sto r le k tie ved at betragte lillie rn e. Deres skønhed viser os, a t H erren h a r en fin væ rdsæ ttelse a f det sm ukke, og a t de er blevet således, uden at de h a r a rb e jd e t e lle r spundet, læ rer os, at Gud er rigelig i stand t il at fre m s k a ffe det skønne uden vo r h jæ lp og a t han, om det er nødvendigt, på samme o v e rn a tu rlig e m åde kunne klæde os. D et læ rer os, at n å r han ik k e h a r g jo rt sådanne fo ra n s ta ltn in g e r fo r os, er det, fo rd i han ser, a t det er os g a vn lig t gennem livets e rfa rin g e r og ved u d v ik lin g e n a f n atu re n s h jæ lp e m id le r selv at sørge fo r vore behov. Ligeledes ved a t give agt på ravnene og spurvene ser vi, hvorledes H erren fo rs y n e r dem, uden a t de behover at sam le i lade fo r v in te rtid e n, og fo rs tå r, a t hans m agt og visdom på lignende måde kunne fo rsyn e os uden v o r m e d v irk n in g, og n å r han lader m enneskene va*re underkastede livets om s k ifte ls e r fre m fo r dyrene, er det uden tv iv l, fo rd i han således v il undervise m enneskene i at u d v ik le deres fo rn u fte g e n ska b e r med hensyn t il liv e ts interesser. T ro e n kan tage lære a f alle liv e ts anliggender og forvisse sig selv om, at m ennesket i Guds øjne er meget m ere værd end m ange spurve, m ange ravne og mange lillie r. V i kan d e rfo r fo rn u ftm æ ssig t stole på hans godhed og hans interesse fo r de m enneskelige anliggender. Ved således at give agt på de små tin g i liv e t og se Guds ka ra k te r åbenbaret i dem, b liv e r sindet beredt fo r den endnu større åbenbaring a f Guds godhed, g ive t os i ordet. Og dette hans ord fo rs ik re r os om hans m edfølelse med menneskesla-gten i dens fa ldne tils ta n d og om hans villig h e d t il at hjæ lpe skabningen ud a f synden og døden med retfæ rdighed og kæ rlighed. N å r vi ud fra dette s ta n d p u n k t g ive r agt, åbner vore h je rte r sig med det 12

15 samme fo r Guds kæ rlig hed, igennem lians son Jesus K ris tu s, fo rd i v i fin d e r det i overensstem m else med hans h erlig e k a ra k te r. Det h je rte, der således g iv e r agt, g or fre m s k rid t, vokser i nåde, i ku ndskab, i kæ rlig hed. Det h je rte, der u n d la d e r a t give agt på de små tin g, b liv e r ik k e i stand t il a t væ rdsæ tte de større tin g, og b liv e r h in d re t i at betragte Gud og hans p la n og hans k a ra k te r på re tte måde. P rofeten D avid u d b ry d e r:»n å r jeg b etragte r d in h im m e l, dine fin g re s g e rn in g /«(Sal. 8 :4 ). D avids sind va r re t og han gav agt på disse tin g og sagde:»den ene dag lader sin tale udstrøm m e t i l den anden, og den ene n at fo rk y n d e den anden sin k u n d ska b «om Guds herlig hed og g ernin g, og d e rfo r kunne Kong D avid længe fø r sønnekårelsens ånd va r givet, længe fø r de u v u rd e rlig e velsignelser, som i dag er vore, erhverve en dyb væ rdsæ ttelse a f hans skaber, h v ilk e t fo r ham blev et sjælens a nke r, der er s ik k e rt og fast og som bragte ham næ r til Gud, i ydm yghed, i tilbedelse, i kæ rlighed. Men n å r det er os n y ttig t og b rin g e r velsignelse at give agt på h im len e og på tin g i n a tu re n, h v o r meget større velsignelse b rin ger det så ik k e at give agt på de endnu højere tin g, som ved den h ellig e ånd er åbenbaret fo r evangeligem enigheden siden pinsedagen. P aulus henleder vo r opm æ rksom hed i den re tn in g, idet han sige r:»b etragt vo r bekendelses udsending og ypperstepræ st, Jesus«(H e br. 3 :1 ). Men h vo r få bibellæ sere h a r nogen sinde fu lg t apostelens h e n s tillin g. H vor få h a r nogen sinde g ive t agt på Jesus som m enighedens udsending, e lle r sæ rlige leder, sendt a f Gud, og som m enighedens ypperstepræ st, til hvem de tro fa ste er k n y tte t som u nderpræ ster. H vis H errens fo lk havde givet bedre agt, v ille m ange fle re være videre fre m skre d e t i Guds k u n d skab og kæ rlig be d. end de er i dag. De v ille have set, a t n å r Jesus er m enighedens sæ rlige leder og ypperste p ræ st og m enigheden hans elever, hans brø dre og underpræ ster, så m å der v irk e lig, hvad s k rifte n e rklæ re r, en gang i fre m tid e n b live en endnu større velsignelse, h v o r både ypperstepræ sten og underpræ sterne v il være Guds redskaber t il velsignelse a f alle jo rd e n s slæ gter. 13

16 N å r vi h a r læ rt a t give agt på de n a tu rlig e tin g, lillie rn e, ra v nene, h im lene o. s. v ta le r apostelen også om at give agt på de åndelige tin g :»B etragter ham, som h a r u d h o ld t en sådan m odsigelse im o d sig a f syndere, fo r at I ik k e ska t b live træ tte og fo r sagte i eders sjæ le«(h ebr. 1 2 :3 ). A k, h vo r m ange a f Guds sande fo lk b liv e r ik k e træ tte og m odiose og s tå r i fare fo r at gå g lip a f den høje p ris, fo rd i de ik k e h a r givet agt på, g ru n d e t på, søgt at fo rstå og kende H erren Jesus, og hvad han tro fa s t u d h o ld t af m odsigelser. H vis de v ille betragte hans fu ld ko m m e n h e d og h v o r ledes lyset fra ham skinnede i m ø rke t og ik k e blev væ rdsat, så v ille de h e lle r ik k e kunne vente, a t det lys, d er s k in n e r fra dem, s k u lle b liv e sæ rlig vel m odtaget (Joh. 1 :5 ). H vis de v ille betragte, hvorledes H erren led, i enhver fo rsta n d u re tfæ rd ig t og fo r retfæ rdigheds skyld og de så v ille betænke, a t deres egen opforsel, skø nt vel m ent, er u fu ld k o m m e n, da v ille det s ty rk e dem t il at»tide ondt som en god K r is ti Jesu s trid s m a n d «, til ik k e at blive træ tte a f at gøre det gode, og t il ik k e at forsage u n d e r m odstand. Det v ille også lære dem at fo rstå, hvad s k rifte n ty d e lig t viser, a t e rfa rin g e r og prøvelser er nødvendige fo r H errens fo lk, og om disse b liv e r taget im od på rette måde, v il de u d v irk e evig velsignelse. Ved således a t beskue H erren og hvad han m åtte udholde og sam m enligne det med deres egne u fu d kom m enheder, medens de søger a t vandre i hans fodspor, ko m m e r de til a t væ rdsæ tte H e r rens m edfølelse med s it fo lk og hans nåde im od dem ved at dæ kke over deres u friv illig e u fu ld kom m e n h e d e r og m angler, og det v il også lede dem t il b a rm h je rtig h e d og m edfølelse med deres brø dre på den trange ve j. Apostelen viser betim eligheden ved sådanne overvejelser, idet h an fo rm a n e r:»lad os give agt på hverandre, så v i o p fla m m e r hverandre t il kæ rlig hed og gode gern in g e r«(h e br. 10:24). O, h v o r behover ik k e Guds fo lk denne fo rm a n in g, dersom de v il have den rette overbivrenhed og kæ r lighed im od h verandre. B la n d t K ris ti brødre b etyder det a t»give a g t«a ltid at ta*nke ve n lig t og b a rm h je rtig t, selv angående de p le tte r, som kæ rligheden ik k e kan s k ju le. Sådanne p le tte r må 14

17 ik k e betragtes e lle r gives agt på, så de fo rb itre r vore h je rte r og opvæ kke m odstand im od h verandre i vore sind. De må h e lle r ikke gives agt på som u n d s k y ld n in g fo r snak og sladder. Apostelens fo rm a n in g går ud på, at v i skal give agt på hverandre med det fo r o je hvorledes v i bedst kan være til h jæ lp fo r hverandre på den trange vej til opbyggelse, styrkelse og o pfla m m en. Men der er en anden sag endnu. N å r v i ser tilbage til v o r te k s t:»giv agt på hvad je g sig e r; th i H erren v il give dig in d s ig t«, fin d e r vi, at apostelen d eri h a r fo rb u n d e t to ta n k e r: fø rst nødvendigheden a f at give agt, dernæ st nødvendigheden a f at have Guds h jæ lp fo r at få en rig tig forståelse. Det n a tu rlig e m enneske kan nå op til en hel del af, hvad v i her h a r skre ve t; dog v il nogle sæ rlige tin g være u m u lig e fo r ham at gribe. K u n de, der næ rm er sig fo r at give agt på Guds v ilje, kun de, der b e tra g te r fo r at lære a f K ris tu s i hans skole, kan have den bistan d fra Gud, som apostelen o m ta le r, den in d s ig t og fo r ståelse, som ko m m e r fra H erren. D er fo rd res tro på Gud og hans o rd fo r på re tte måde at kunne væ rdsæ tte det, som tilh ø re r os, både de n a tu rlig e og de åndelige tin g, og fo r at kunne næres d erved i vore h je rte r og vokse os stæ rke derved i vo r k a ra k te r. (C. T. R.) Tre dages vennestævne på Slusemøllen Søndag, mandag og tirsdag fra 5. til 7. august 1956 (T ilrejse lørdag den 4/8 A frejse onsdag den 8/8.) Så indbyder vore kære venner os atter til stævne på dette fredfyldte sted, hvor Herren så ofte velsignede hjerterne, når vi samledes om Guds hellige ord. Lad os bede om rig velsignelse over dette måske sidste konvent dér! Lad os bede fo r vore soskende, broder Axel og navnlig for søster Dina, at de må få kraft til det store forberedende arbejde et sådant stævne fører med sig. 15

18 Lad os komme med forventningsfulde og opladtc hjerter fo r selv at modtage rige velsignelser fra skrifterne, og søge at være til opbyggelse og tilskyndelse fo r vore kære søskende. V i tilskynder meget vennerne til, så snart det er dem m uligt, at meddele broder Axel Christensen, Slusemøllen p r. Kappendrup, om deres deltagelse i stævnet. H jertelid velkommen! Sverige: Andre konventer Konvent i Stockholm september. Vore kære svenske venner har, om Gud så vil, anordnet stævne på Kungsholmens Sludiehem, Pipersgatan 23, Stockholm, de tre forste dage af september. Da det er ganske længe siden noget konvent er blevet holdt i Sverige, bar virksomme»dagningen«s venner besluttet at samle sandhedens venner til»opbyggelse på vor aller helligste tro«. Alle Sandhedens Venner er hjertelig velkomne til dette konvent. Der ventes tre indholdsrige dage. M uligvis kommer en broder fra»the Dawn«i U.S.A. til at medvirke, og måske også venner fra Danmark og Finland. Anmeldelse om deltagelse bedes gjort så tid lig som mulig, ligeledes om man selv ordner indkvarteringen eller ønsker at bestyrelsen for konventet skal gøre det. Skriv til Dagningens Expedition, Torpagatan 32 A. Jonkoping, Sverige. F inland: I Tampere (Tam m erfors) b live r der afholdt konvent lordag den og søndag den I Helsingfors søndagen den Anmeldelse til broder IV. Berghall, Kapytie i6, Tampere-Kuleva, Finland. Am erika: Vennernes store fælleskonvent i U.S.A. falder i år sammen med vort stævne på Sluscmøllen. Det afholdes fra august i Universitetet, Bloomington, Indiana, U.S.A. Lad os bede at Guds rige velsignelse må hvile over ethvert af disse konventer og dels dellagere! 16 HILBO FRIIS KØBENHAVN

19 Studier i Skriften af Broder C. T. Russell. I Guds Tidsalderplan i l Tiden er nær III Komme dit Rige IV Hævnens Dag V Forsoningen mellem Gud og Mennesker AT Den nye Skabning. V i anbefaler meget disse Studier som Bibelnøgler der virke lig lukke r op for Guds hellige Ord. Desværre har vi ikke disse Bøger at sælge, men kun til at laane ud til enhver der omhyggeligt v il studere dem. Sandheds Litteratur for vor Tid leverer vi Vennerne frit. T il Uddeling overalt forskellige Traktater og Brevkort om Guds Rige. T il Samtaler og personlige Vidnesbyrd kan følgende S krifte r leveres frit: Se jeg gør alle Ting nye Sider Guds Genoprettelses P l a n...14 Haah hinsides G r a v e n...12 I.æ rer Bibelen alle Menneskers endelige Frelse? (U n iv e rs a lis m e )...14 Guds R i g e...14 Kristus er kommet tilbage for at løse Verdensproblemerne Gud og F o r n u f t e n...42 DAGGRY HYLDEBÆR VEJ 13 KØBENHAVN F

20 j. A t Menigheden er den levende Guds Tempel i særlig f* Betydning Hans V æ rk, hvis Opbyggelse er gaaet for sig 4* hele Evangeliets Tidsalder igennem siden K ristus blev Verdens Genlpser og Hovedhjørnestenen i dette Tempel; og naar det er fuldendt, skal Guds Velsignelser derigennem flyde ud " til alle Folk, og de skal finde Adgang til Ham. I. Kor. 3:16. 17; Ef. 2:20 22; I. Mos. 28:14; Gal. 3:29 A t Afslibningen, Tildannelsen og Fuldkommengørelsen af dem, der tro r paa K ris ti Forsonings vær k. og som er ind løi.e til Ham. skrider frem i Mellemtiden; og naar de sidste af disse levende Stene, som er udvalgte og dyrebare", er endelig tilhuggede, v il den store Bygmester samle dem alle i den første Opstandelse; og Templet skal fyldes med Hans H er- V*!**i**h4'*f'*!'*!*'F*i**J**f"*2'* ^v*i*v*!'4*~i**j*^*^**f*f*2**i**f i* vvv*f*i"!**!**i**!**i"!*

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105 Register I. Forholdet til kunderne B eta lin g s o v e rs ig te r, G ir o... 235 B e te g n e ls e n P o stlin ien æ n d r e s til P o s tv æ s e n e t... 1 7 9 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t...

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v.

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v. Register I. Udsendelser Tjenestedokumenter. R e g le m e n t I, n o t e r t i l... 15 R e g le m e n t X I I... 4 5 V e jle d n in g v e d k o n tro lle r in g a f b r e v b æ r e r d is t r i k t e r...

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979 H anne Ruus 139 In stitu t for nordisk filo lo g i Københavns Universitet Njalsgade 80 DK 2300 København S. SEMANTIK I AUTOMATISK LEMMATISERING. De fleste, der beskæftiger sig med lemmatisering, har som

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v

Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v Poul Petersen indledte mødet med at takke Haderslev Akvarieforening for et godt og flot arrangement.

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005 LO s formand Hans Jensen Tale ved LO s konference om globalisering Odense d. 31. jan. 2005 --------------------------------------------------------------------- I valgkampe går det alt for ofte sådan,

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7 ldrig alene m m m m sus m Kærligheden vandt m sus a verden blev stille - stille m u havde sagt og gjort m sus lt hvad du skulle - skulle m m øden fik et nej m m Og du rejste dig m m Stenen fjernede sig

Læs mere

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Jens Kristiansen Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Om rollefordelingen mellem overenskomstparterne, Folketinget og domstolene 1) Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 F o ro rd... 13 In

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsf o rsi kri ng N r 5 1 5 3 5153 S æ l g e r a n s v a r S id e 2 I nd h o ld sf o rt egnelse S id e 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 H vem er dæ k k et 4 2

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs.

Delegeretmøde. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs. Inden selve delegeretmødet blev Kaj Mortensen mindet. 1. Valg af dirige n t, dirige n tse k re tæ r o g m ø de se

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Velkommen. Guds kærlighed kom først

Velkommen. Guds kærlighed kom først Bedeuge Januar 2012 Velkommen Dette hæfte er udgivet af Evangelisk Alliance. De valgte emner afspejler den store Lausanne Konference i Cape Town, der for godt et år siden samlede kirke og organisationsledere

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

ATP-beskæftigelsestal 3. kvartal 2009 Krisen har bidt sig godt fast i IT -branchen D en økonom iske krise har gjort endnu et solidt indhug i IT-branchens beskæ ftigelse. Branchen har nu i de tre første

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP

INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP VELKOMMEN INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP DAGSORDEN 1. Velkomst og kort introduktion til mø det ved medlemmer af arbejdsgruppen,

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

LO«s notat om anvendelse af arbejdsevnekriteriet

LO«s notat om anvendelse af arbejdsevnekriteriet September 2000 LO«s notat om anvendelse af arbejdsevnekriteriet Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 LO«s forslag til konkrete initiativer... 5 Model til anvendelse af arbejdsevnekriteriet...

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

02 - Vi kommer ind for din trone. 01- Jeg si r dig tak

02 - Vi kommer ind for din trone. 01- Jeg si r dig tak 01- Jeg si r dig tak m Jeg si r dig tak F F/ For alt hvad du har gjort for mig. m Mit hjerte strømmer over F F/ f ubeskrivelig kærlighed. 02 - Vi kommer ind for din trone E F#m7 Vi kommer ind for in trone.

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

At være og at gøre. Ugens vers. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22).

At være og at gøre. Ugens vers. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22). 4 TIL SABBATTEN 25. OKTOBER 2014 At være og at gøre Ugens vers Introduktion Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22). William Niblo, også kendt som den store Blondin,

Læs mere

Jeg vil prise dit navn

Jeg vil prise dit navn Jeg vil prise dit navn Vekselsange til messen Gregorianiserende vekselsange til alle tre kirkeårs søn- og helligdage samt Påskeliturgien Udarbejdet af Jette Thomsen Jeg vil prise dit navn Vekselsange til

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1. Køn og ungdomsuddannelserne...2 Problemer med statistikken på området...2 Hovedpointerne...3

Indholdsfortegnelse...1. Køn og ungdomsuddannelserne...2 Problemer med statistikken på området...2 Hovedpointerne...3 Den.11.juni 2003. QRJXQJGRPVXGGDQQHOVHUQH,QGKROGVIRUWHJQHOVH Indholdsfortegnelse...1 Køn og ungdomsuddannelserne...2 Problemer med statistikken på området...2 Hovedpointerne...3 Generelt om uddannelsesniveauet...4

Læs mere

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 Matt 20,1-16, s.1 Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 NÅDENS URIMELIGHED Først og sidst Vi hører om en vingård, hvor nogle medarbejdere er i gang fra den tidlige

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Luthers lille Katekismus

Luthers lille Katekismus Luthers lille Katekismus Af Dr. Martin Luther Luthers lille Katekismus er gengivet i samme form som i Den danske Salmebog Indhold De 10 bud Troen Fadervor Dåben Skriftemål Nadver De ti bud De ti bud således

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Ledelse af medarbejdere: Hvordan arbejder man systematisk med at motivere sine medarbejdere og skabe de bedst mulige resultater?

Ledelse af medarbejdere: Hvordan arbejder man systematisk med at motivere sine medarbejdere og skabe de bedst mulige resultater? Ledelse af medarbejdere: Hvordan arbejder man systematisk med at motivere sine medarbejdere og skabe de bedst mulige resultater? Lotte Bøgh Andersen Professor Indhold Intro: Hvad er ledelse, styring og

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder

Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder Øje på arbejdsmiljøet, maj 2002 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allè 12 1634 København V E-mail: lo@lo.dk Tlf.: 3524 6000 Fax:

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014.

Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014. Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014. Stine Munch. I år har været året, hvor vi har forkastet selvudviklings og selvhjælpsbøgerne. Eller det er måske at overdrive, men i hvert

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Det kristne fællesskab en gave til os

Det kristne fællesskab en gave til os Det kristne fællesskab en gave til os Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.

Læs mere

Læ s e p la n fo r Na tu r/ te k n ik Eg e d a l Ko m m u n e 2 0 0 9

Læ s e p la n fo r Na tu r/ te k n ik Eg e d a l Ko m m u n e 2 0 0 9 Læ s e p la n fo r Na tu r/ te k n ik Eg e d a l Ko m m u n e 2 0 0 9 He n s ig te n I forlængelse af udarbejdelsen af Fælles Mål 2009 har en arbejdsgruppe, nedsat af Pæd. Central, udarbejdet en lokal

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen.

Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen. Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen. Mening og meningsløshed, godt og ondt, er side om side i vores menneskeliv.

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere