Skagen kommunale skolevæsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skagen kommunale skolevæsen"

Transkript

1 Skagen kommunale skolevæsen B E R E T N IN G for v ed s k o le d ire k tø r S v e n d B isk jæ r

2 Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen fra 1. juni 1970 V a lg t a f b y rå d e t: D ire k tø r C arlw inter, fo rm a n d F y sio te ra p e u t Olaug Olsen H u s m o d e r Helga Jensen K o n to rb e sty re r Erik T hom sen H u s m o d e r Karen M arie Jensen, n æ s tfo rm a n d H u s m o d e r Ruth G jøde - ik k e m e d le m a f b y rå d e t V a lg t a f sk o le n æ v n e n e : A rb e jd sm a n d A h lm an n Peders en T ø m re rsv e n d A nders Jensen T a n d læ g e H e n ning Sehested B e sty rer G unnar C hristensen F æ n g se lso v e rb e tje n t B. J u u ln ie lse n S e k retæ r: sk o le d ire k tø r Svend Biskjær Skoleudvalget fra 1. april 1970 K o n to rb e sty re r Erik Thom sen, fo rm a n d D ire k tø r Carl W inter, n æ s tfo rm a n d F isk e e k sp o rtø r H em m in g N ibe H ansen F y sio te ra p e u t O laug Olsen L æ re r Sten Rubak Larsen S e k retæ r: sk o le d ire k tø r Svend Biskjær Skolenævnene fra maj 1970 I Ankermedets skole: H u s m o d e r Helga Jensen, fo rm a n d T ø m re rsv e n d Anders Jensen, n æ s tfo rm a n d F u ld m æ g tig Poul E. Godsk A rb e jd sm a n d A h lm an n Pedersen H u s m o d e r Karen Rygaard H ansen S e k retæ r: v ic e sk o le in sp e k tø r Knud O vergaard II Kappelborgskolen: T a n d læ g e H en n in g Sehested, fo rm a n d B e sty re r G unnar Christensen, n æ s tfo rm a n d Glad y s Lauritzen S k o le k o n su le n t Else Ø stergaard H u s m o d e r Inger Skødt S e k retæ r: sk o le in sp e k tø r V. Stroyer H ansen III Albæk skole: F æ n g se lso v e rb e tje n t B. Juul Nielsen, fo rm a n d H u s m o d e r Ellen B e c h, n æ s tfo rm a n d R a d io fo rh a n d le r O l e Jensen S e k re tæ r: sk o le in sp e k tø r Poul W i l l e r Skoleforvaltningen C. S. M ø llersv ej 2, tlf. ( 0 8 ) M a n d a g - f r e d a g :0 0 T o rs d a g till

3 S k o le d ire k tø r Svend Biskjæ r træ ffe s p å sk o le d a g e k l :0 0 e lle r e fte r a fta le ( tlf. p riv a t ) O v e ra ssiste n t G u d ru n C hristensen o g k o n to ra ssiste n t Iris C: Rum p Skoleledere (k o n to rtid m a n d a g - f r e d a g ) S k o le in sp e k tø r Claus O lev agning, A n k e rm e d e ts sk ole, tlf (p riv a t ) S k o le in sp e k tø r V. Stroyer Hansen, K a p p e lb o rg s k o le n, tlf S k o le in sp e k tø r Poul W i l l e r, A lb æ k sk ole, tlf U ngdomsskoleleder U n g d o m ssk o le in s p e k tø r Søren Erik Dyrbye Christensen, tlf , p riv a t Skolepsykologisk kontor S k o lep sy k o lo g isk rå d g iv n in g fo r H irts h a ls, S in d al o g S k ag en k o m m u n e r, V e d sk o len 1, H irts h a ls, tlf. ( 0 8 ) L e d e n d e sk o le p sy k o lo g P e r K orgaard-s ørensen, H irts h a ls Tale-hørekonsulent Hans Jørgen M ortensen, H irts h a ls Tale-hørelærer B jarne K læ strup Larsen, S k ag en Skolelægen, Skagen F ra 1. n o v e m b e r 1971 Jacob Dahl Sønderholm, A n k e rm e d e ts sk ole o g K a p p e lb o rg s k o le n, tlf L æ g e se k re tæ r: Tonny Ladekæ r Jensen Skolelægen. Albæk F ra 1. n o v e m b e r 1971 A lfred Bigler, A lb æ k sk ole, tlf L æ g e se k re tæ r: fru Fibiger Skolet andlæ ger K lin ik c h e f Poul Bendixen, K a p p e lb o rg s k o le n, tlf (p riv a t ) K lin ik le d e r Jørgen Blegvad, A n k e rm e d e ts skole, tlf K lin ik le d e r Grete Vestergård, A lb æ k sk ole, tlf B ø rn e ta n d læ g e Steintor Larsen B ø rn e ta n d læ g e E v a L e t h

4 Lærerrådenes formand F æ lle slæ re rrå d e t: O v e rlæ re r A. V. M e l d g a a rd L æ re rrå d e t v ed K a p p e lb o rg s k o le n : L æ re r Erik Kj eldal C hristensen L æ re rrå d e t ved A n k e rm e d e ts sk o le: O v e rlæ re r Aksel K nudsen L æ re rrå d e t v ed A lb æ k sk ole: L æ re r G rethe Larsen Lærerværelserne A n k e rm e d e ts skole, tlf K a p p e lb o rg s k o le n, tlf A lbæ k skole, tlf Skolebetjentene A n k e rm e d e ts skole: Hans Chr. Bertelsen, tlf K a p p e lb o rg s k o le n : K a j Riise Leer, tlf Å lb æ k sk o le: Knud Thom sen, tlf Tritidskommissionen fra 1. august 1970 K o n to rb e sty re r Erik Thomsen, fo rm a n d H u s m o d e r Helga Jensen, n æ s tfo rm a n d O v e ra ssiste n t Finn Lund H u s m o d e r Inger Skødt F y sio te ra p e u t O laug Olsen H u s m o d e r Ruth Gjøde S k o le k o n su le n t Carl Jul Sørensen F æ n g se lsb e tje n t E isenhardt C hristensen H u s m o d e r Erna Holm O v e rlæ re r Aksel K n u d s e n M u re r Erling Jørgensen S e k retæ r: s k o le d ire k tø r Svend Biskjæ r U ngdomsskolenævnet S k o le k o n su le n t Carl Jul Sørensen, fo rm a n d O v e ra ssiste n t Finn L u n d, n æ s tfo rm a n d F isk e sk ip p e r Henry Jensen J o u rn a lis t M ichael Gersbøll U n g d o m ssk o le in s p e k tø r Søren E. Dyrby e C hristensen Tritidsnævnet F æ n g se lsb e tje n t E isenhardt M u re r Erling Jørgensen, n æ s tfo rm a n d F isk e r Svend G regersen F æ n g se lso v e rb e tje n t B. Juul N ielsen O v e rlæ re r Aksel K nudsen V oksenundervisningsnævnet H u s m o d e r Erna Holm, fo rm a n d K o n to rb e sty re r Erik T hom sen M u re r Erling Jørgensen H u s m o d e r Edith Jensen J o u rn a lis t M ichael G ersbøll Christensen, fo rm a n d

5 Skolebiblioteksudvalget A rb e jd s fo rm id le r Erik Thom sen, fo rm a n d D ire k tø r Carl W in ter H u s m o d e r H elga Jensen V ic e sk o le in sp e k tø r Knud O vergaard S k o le in sp e k tø r V. Stroyer H ansen S k o le b ib lio te k sk o n su le n t K nud Olesen, n æ s tfo rm a n d S k o le d ire k tø r Svend Biskjær, se k re tæ r O v e rb ib lio te k a r H en n in g R asm ussen B ø rn e b ib lio te k a r Birgit W a n tin g Planlægningsudvalget for ny skole S k o le d ire k tø r Svend Biskjæ r L æ re r Sten Rubak Larsen S k o le k o n su le n t Carl Jul Sørensen O v e rlæ re r Aksel K nudsen O v e rlæ re r V i v i a O vergaard V ic e sk o le in sp e k tø r Carsten Elken Fru Helga Jensen M u re r Erling Jørgensen S o c ia lin sp e k tø r Poul Godsk T a n d læ g e H en n in g Sehested T ø m re r A nders Jensen Elevrådsrepræsentanter Leo Pedersen. A n k e rm e d e ts sk o le Jens Chr: Møller, K a p p e lb o rg s k o le n H enning Møller, A lb æ k sk o le Det forløbne skoleår. Så g ik sk o le å re t /7 3, et å r p ræ g e t a f b e ty d e lig e v a n s k e lig h e d e r p å fle re o m rå d e r. E n del a f d e nve b e ste m m e lse r fo r fo lk e sk o le n h a r v æ re t p ræ g e t a f en vis u sik k e rh e d, d e r h a r sk a b t p ro b le m e r fo r p la n læ g n in g sa rb e jd e t: N å r d e t - tro d s b e s v æ rlig h e d e rn e - e r ly k k ed es os så n o g e n lu n d e a t re d d e os ig e n n e m d e t a fv ig te sk o leår, e r d e t m e st a f a lt p å g ru n d a f d e n a rb e jd s in d sa ts o g p o sitiv e in d s tillin g til p ro b le m e rn e, d e r e r y d e t fra p e rso n a le t v ed d e e n k e lte sk o le r sam t d e n v e lv ilje, d e k o m m u n a le m y n d ig h e d e r p å m a n g e o m rå d e r h a r v ist sk o lev æ senet. D e t e r selv sag t ik k e m u lig t i en å rs b e re tn in g a t m e d ta g e alle e n k e lth e d e r o g g iv e en d e ta lje re t b esk riv else a f årets g a n g, h v o rfo r d e r h e r k u n v il b liv e fre m d ra g e t v isse h o v e d træ k fra d e t sto re a rb e jd so m rå d e. M e d h en sy n til d e t p æ d a g o g isk e m å n æ v n es o p re tte ls e n a f o b se rv a tio n s k lin ik k e r p å A n k e rm e d e ts sk o le o g K a p p e lb o rg s k o le n. D isse k lin ik k e r b le v o p re tte t som e n fo rs ø g s o rd n in g fo r sk o le å re t /7 3, o g re su lta te t h a r v æ re t så p o sitiv t, a t m a n h a r sø g t o m o g få e t o rd n in g e n fo rlæ n g e t u æ n d re t f o r sk o le å re t /7 4. V e d A lb æ k sk o le fo rts æ tte r m a n u n d e rv is n in g s fo rs ø g e t m e d sa m læ sn in g m e lle m k la sse rn e o g re a la fd e lin g e n. V e d p la n læ g n in g e n a f sk o le å re t /7 3 h a r to fo rh o ld v æ re t re t a fg ø re n d e. F o r d e t fø rs te u d v id e ls e n a f u n d e rv is n in g s p lig te n m e d e t å r - fra 7 4

6 til 8 års u n d e rv is n in g s p lig t - h v ilk e t d o g ik k e h a v d e d e h e lt sto re d im e n sio n e r, d a n æ ste n a lle elev er d e se n e re å r h a r fo rts a t s k o le g a n g e n i 8. sk o leår. F o r d e t a n d e t k a n n æ v n es æ n d rin g e n a f o p ta g e lse sp ro c e d u re n til I real, h v o re fte r fo ræ ld re n e sam m en m e d ele v e n o g e fte r rå d g iv n in g fra sk o le n h a r a fg ø re ls e n a f, o m elev en sk al i re a la fd e lin g e n, s å fre m t v e d k o m m e n d e a f læ re rrå d e t v a r in d s tille t til o p ry k n in g fra 7: klasse: I d e t sto re o g h e le fo rlø b d e n n e o rd n in g g o d t, o g k u n i få tilfæ ld e fu lg te fo ræ ld re n e o g ele v e n ik k e sk o le n s rå d g iv n in g. D e n sid ste d el a f sk o leåret v a r p ræ g e t a f fo rb e re d e lse n fo r sk o le å re t / 7 4: H e r b le v m a n s tille t o v er fo r m e n in g s lø s t sto re p ro b le m e r, fo rd i g æ ld e n d e b este m m e lse r æ n d re d e s så sen t, at d e t fa k tisk b lev n ø d v e n d ig t a t lav e p la n læ g n in g e n to g a n g e, o g d e tte m e d fø rte h e lt u rim e lig t sto re v a n sk e lig h e d e r fo r sk o le rn e. P la n læ g n in g s a rb e jd e ts k v a lite t a fh æ n g e r o fte a f d e n tid, m a n h a r til d et, m e n o p stå r d e r tid n ø d, k an d e t fo re k o m m e, at visse re su lta te r accepteres, so m u n d e r m e re n o rm a le fo rh o ld v ille b liv e fo rk a ste t: F o rsty rre lse n i p la n læ g n in g s a rb e jd e t sk y ld tes bl. a. d e æ n d re d e b e ste m m e lse r o m læ re rn e s tim e ta l, h v o ro m d e r fø rs t b le v u d se n d t c irk u læ re d e n 17. a p ril : L æ re rm a n g e le n e r m in d re fø le lig e n d tid lig e re, m e n d e n e r sta d ig en v a n sk elig fa k to r, isæ r in d e n fo r v ik a ro m rå d e t. P å g ru n d a f d e n ny læ re ru d d a n n else slo v b le v d e r k u n d im itte re t et m in d re a n ta l læ rere i F o rb e re d e lse n til d en ny sk o le h a r v æ re t m e g e t o m fa tte n d e, id e t d e r er u d a rb e jd e t såvel s k itse p ro je k t fo r h e le sk o le n som d e ta jlp ro je k t fo r fø rste e ta p e b e stå e n d e a f 3 k ly n g e r, d e r sk al v æ re k la r til u b ru g ta g n in g d e n 1. a u g u st Selv o m d e r såled es er sk et e n h e l d el in d e n fo r sk o lev æ se n e t i d e t f o r lø b n e år, v e n te r sta d ig sto re o p g a v e r p å e n lø sn in g. H e r tæ n k es ik k e m in d s t p å fo rb e d rin g e r o g m o d e rn is e rin g e r a f d e b e stå e n d e sk oler. D e r sk al til slu t lyde en tak til såvel tils y n sm y n d ig h e d e r som d e b e v ilg e n d e m y n d ig h e d e r fo r g o d t sa m a rb e jd e o g fo r en p o sitiv, v e lv illig in d s tillin g : L ig eled es sk al d e r fra sk o lev æ se n e ts sid e ly d e en tak til sk o le le d e re, læ re r o g a d m in istra tiv t p e rso n a le sam t alle a n d re in d e n fo r sk o le se k to re n fo r v el u d f ø r t a rb e jd e i d et fo rlø b n e sk o leår. Kommunens skoler. S k ag en k o m m u n a le sk o lev æ sen o m fa tte r 3 sk o le r: Svend Biskjær. A n k e rm e d e ts sk o le fra , u d v id e t , , o g K a p p e lb o rg s k o le n fra , o m b y g g e t , u d v id e t , b a ra k o g u d v id e t sa m t A lb æ k sk o le fra , u d v id e t Skolegangen. S k o le g a n g e n e r fra k l til k l m e d sp isep au se o g frik v a rte r fra k l D e r rin g e s: M a n d a g - fre d a g : 1. tim e tim e tim e tim e 1 3 : : tim e 1 0 : : tim e tim e sp isep au se 5

7 Oversigt over skolernes lokaler. 1. a u g u st A K Å I a l t N o rm a lk la s se ru m L o k a le r til s p e c ia lu n d e rv isn in g B ø rn e h a v e k la sse lo k a le r U n g d o m slo k a le F o rsa m li n g slo k a li te te r Faglokaler: N a tu rlæ re lo k a le B io lo g ilo k a le O rie n te rin g s lo k a le G e o g ra filo k a le S a n g /m u sik lo k a le H å n d a rb e j d slo k a le M a sk in sk riv n in g slo k a le F o rm n in g s lo k a le L æ sestu e U d lå n s lo k a le K o m b in e re t læ sestu e o g u d lå n G y m n a stik sa l L egesal H u s g e rn in g T ræ s lø jd lo k a le M e ta lslø j d lo k a le M o to rlæ re lo k a le S v ø m m esal - h a l T e o rilo k a le O b s e rv a tio n s k lin ik S a m let a n ta l lo k a le r til u n d e rv is n in g Andre lokaler: T a n d p le je (fo re b y g g e n d e ) T a n d k lin ik ( b e h a n d lin g ) S u n d h e d s p le je L æ g e k o n su lta tio n S k o lep sy k o lo g (k o n to r ) S am tale- o g s tu d ie ru m L æ re rv æ relse K o n fe re n c e lo k a le A d m in is tra tio n I a lt Udskrivning pr. 31. juli Fra realkl. Fra II realkl: F ra 10. kl. Fra 9. kl. Fra 8. kl. Fra andre klasser A n k e rm e d e ts sk o le K a p p e lb o rg s k o le n A lb æ k sk o le I a lt I alt 6

8 F ra A n k e rm e d e ts sk oles to 9: k l: b lev u d sk re v e t 4 6,8 pct: (i ,1 p c t:), altså fo rts æ tte r 53,2 pct: i 10: k l: - F ra d e to 8: k l. b le v u d sk re v e t 5,6 p ct. (i ,9 p c t.), a ltså fo rts æ tte r 9 4,4 pct: i 9: k l: - F ra d e fire 7: kl: b le v u d sk re v e t 2,0 pct: ( i ,1 p c t:), altså fo rts æ tte r 9 8,0 p ct: i I real e lle r 8: klasse: F ra K a p p e lb o rg s k o le n s to 9. k l. b le v u d sk re v e t 4 8,5 p ct. (i ,7 p c t.), a ltså fo rts æ tte r 51,1 p ct. i 10. k l. - F ra d e to 8: k l. b lev u d sk re v e t 0 p ct. (i ,3 p c t.), altså fo rts æ tte r 100 p ct. i 9. k l. - F ra h jæ lp e sk o le n b lev u d sk re v e t 0 p ct. a f sam tlig e elev er. F ra A lb æ k sk oles 9. k l. b le v u d sk re v e t 6 4,9 p ct. - m e n 8 elev er fo rts a tte k l. - F ra 8. k l. blev u d sk re v e t 0 p c t. (i ,9 p c t:), altså fo rts æ tte r sam tlig e elever i 9. kl. Ankermedets skole. Elevernes antal og fordeling siden 1956 u. upl: alder i upl. alder o. upl alder i alt dr. pi. i alt dr. pi: i alt dr: pi: i alt dr. pi. i alt kl * Kappelborgskolen. Elevernes antal og fordeling siden 1956 u. upl. alder i upl. alder o. upl. alder i alt dr. pi. i alt dr. pi. i alt dr. pi. i alt dr. pi. i alt kl

9 u. upl: alder dr: pi: i alt Ålbæk skole. Elevernes antal og fordeling siden 1969 i u ipl: alder dr: pi: i alt o: upl alder dr: pi. i alt dr: i alt pi. i alt kl Indskrivning til de nye 1. klasser for skoleåret Indskrevet Skolem odenhedspr venter I skole D re n g e P ig e r I a lt Fordeling af 1. klasser. D renge Piger I alt Kl. A n k e rm e d e ts sk o le K a p p e lb o rg s k o le n A lb æ k sk o le H jæ lp e s k o le n I a lt Skolesøgende og undervisningspligtige børn i Skagen kommune pr. 1/ U nder undervisn in g sp lig tig ald er D. P: I alt Fra Skagen kommune I u n d e rv isn in g s p lig tig alder D P: I alt O ver undervisningsp lig tig ald er D. P. I alt Ankermedets skole K appelborgskolen Albæk skole I alt D e u n d e rv is n in g s p lig tig e e le v e r u d g jo rd e 14 p ct. a f k o m m u n e n s in d b y g g e ra n ta l, d e r a f fo lk e re g is tre t p r: 1: ju li e r o p g jo rt til S a m tlig e sk o le sø g e n d e i k o m m u n e n b o e n d e elev er ( ) u d g jo rd e 17,9 p ct. a f k o m m u n e n s in d b y g g e re : P å F re d e rik s h a v n g y m n a siu m u n d e rv ise s 6 6 e le v e r i g y m n a s ie a fd e lin g e n o g 31 e le v e r p å H F. Stamklassekvotienter K lasser Landsbasis Skagen kommune : kl: 20,5 22, : kl. 1 6,8 1 8,0 I-III real 19,3 2 3,9 Specialkl: 8,2 7,6 I alt

10 Elevtal, klassetal og klassekvotienter pr. 1/ Ankermedets skole Elevtal K l.tal K vot: K appelborgskolen Elevtal K l.tal K vot. Ålbæk skole Elevtal K l.tal K vot. 1. klasse , , ,0 2. klasse , , ,5 3: klasse , , ,5 4. klasse , ,5 5. klasse , , ,5 6. klasse , , ,0 7. klasse , , ,5 8. klasse , , ,0 9. klasse , , ,0 10. klasse , , ,0 I real , , ,0 II real , , ,0 III real , , ,0 Hjælpeklasse , I alt , , ,4 Observationsklinik Å r Oversigt over folketal, fødsler og elever i Skagen fra Byens fo lk etal pr. 1. juli A ntal fø d sler B eg y n d t i 1: kl. i sk olen S k o lesø g ende b ø rn D renge Piger I alt pct. skolesøgende A ntal i byen kl : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , H , , , : , : ,3 87 Kommunesammenlægning , , : , ,

11 Skoleåret Valgfri fag i 8.-10: skoleår Ankermedets skole Kappelborgskolen Albæk skole 8. kl. 9. kl. 10. kl. 8. kl. 9. kl. 10. kl. 8. kl. 9. kl. elever elever elever elever elever elever elever elever E ngelsk I Engelsk II med skr Tysk I Tysk II Maskinskrivning Regnskabsføring Fysik og kemi Praktisk arbejde: Træarbejde Metalarbejde Motorlære Faglig tegning Husgerning, hjemmets fysik og kemi Håndarbejde Formning Biologi (førstehjælp) Matematik K ulturorientering Musik Det bemærkes, at større hold deles, og at der sker samlæsning ved mindre hold.

12 Skoleåret Valgfri fag i realafdelingen Ankermedets skole I r. II r. III r: elever elever elever Kappelborgskolen I r: II r: elever elever III r. elever Albæk skole II r: III r. elever elever Musik Formning Håndarbejde Husgerning Træsløjd Latin Fransk Maskinskrivning

13 Skolernes fælles ordensreglement. 1. D e r m å i sk o le n tilstræ b e s en g o d o rd e n o g et g o d t a rb e jd s k lim a, såled es a t e le v e rn e k a n få d e t b e d st m u lig e u d b y tte a f sk o le tid e n såvel m e d h e n syn til k u n d s k a b e r o g fæ rd ig h e d e r so m m e d h e n sy n til u d v ik lin g a f fo rstå e lse o g a n sv a rsfø le lse o v er f o r an d re : 2: S k o len e r in d s tille t p å e t p o s i tiv t d ire k te s a m a rb e jd e m e d h je m m e t, d e r i h e n h o ld til c irk u læ re a f 14. ju n i h a r h o v e d a n s v a re t fo r b a rn e ts o p fø rse l sa m t en v æ se n tlig in d fly d e lse p å d ets in d s tillin g til a rb e jd e t i sk o len. U d e n d e tte s a m a rb e jd e k a n sk o len ik k e p å tilfre d s s tille n d e m å d e lø se sin o p g a v e. 3. B ø g e r o g a n d e t sk o le m a te rie l, so m e le v e rn e få r u d le v e re t a f sk o le n so m lån, m å s e lv fø l g e lig b e h a n d le s m e d o m h u : B ø g e rn e fo rsy n e s m e d o m slag o g n a v n. B e sk ad ig else a f sk o len s o g k a m m e ra te rn e s e je n d e le k a n m e d fø re e rs ta tn in g s p lig t: D e n, d e r h a r fo rv o ld t b esk ad ig else, h a r p lig t til strak s a t g iv e m e d d e le lse h e ro m til sk olen : 4. C y k ler, k n a lle rte r, m e d b ra g te p e n g e o g v æ rd ig e n s ta n d e k a n sk o le n ikke p å ta g e sig a n sv a re t fo r. D e t b ø r d o g a ltid m e d d e le s sk o len, så fre m t en elev h a r m iste t n o g e t a f v æ rd i p å sk o le n s o m rå d e. 5. T ils id e sæ tte r en elev sin e p lig te r o v e r fo r sk o len, o g v iser sa m ta le r, ire tte sæ tte lse r e lle r a d v a rsle r sig v irk n in g slø se, k a n sk o le n i o v e ren sstem m else m e d u n d e rv is n in g s m in iste rie ts c irk u læ re o g b e k e n d tg ø re lse a f 14. ju n i iv æ rk sæ tte fø l g e n d e : A. F ly tn in g in d e n fo r k la ssen. A n v is n in g a f m in d re e k s tra a rb e jd e eller U d e lu k k e ls e fra u n d e rv is n in g e n i d e n re ste re n d e d e l a f tim e n. B. E fte rs id n in g e fte r f o r u d g å e n d e m e d d e le lse til h je m m e t. E fte rs id n in g k a n fin d e ste d såvel fø r so m e fte r e lev en s n o rm a le sk o le tid. E fte rs id n in g a n v e n d e s ik k e o v er fo r e le v e r i fø rste sk o leår o g k u n u n d ta g e l sesvis fo r ele v e r i a n d e t sk oleår: C: O v e rfly tn in g til p a ra lle l k la sse v e d sam m e skole: D. H e l e lle r d elv is u d e lu k k e lse fra a lm in d e lig u n d e rv isn in g i k o rte re e lle r læ n g e re tid, E: O v e rfly tn in g til p a ra lle l k la sse v e d a n d e n skole: 6: E r d e r g ru n d til a t a n ta g e, at en elev s u tilfre d s s tille n d e o p fø rse l k a n v æ re en fø lg e a f le g e m lig e e lle r p sy k isk e lid e l ser, v il sk o le n y d e stø tte g e n n e m sa m a rb e jd e m e d f. eks: sk o le læ g e n, sk o lep sy k o lo g e n, b ø rn e - o g u n g d o m sv æ rn e t: E n så d a n stø tte v il b liv e sø g t e ta b le re t i fo rstå e lse o g s a m a rb e jd e m e d h je m m e t. 7. D e tte o rd e n s re g le m e n t træ d e r i k r a f t d e n 1. m aj S k ag en, d e n 17: a p ril : Skolekommissionen. 12

14 Ind- og udskrivning. S k o leåret b e g y n d e r d e n 1: a u g u st o g s lu tte r d e n 31. ju li. F o r in d s k riv n in g til sk o le å re t g æ ld e r fø lg e n d e re g le r: 1 ) Børn født i 1966 e r u n d e rv is n in g s p lig tig e o g skal b e g y n d e u n d e rv is n in g e n i 1. k lasse a u g u st S å fre m t sæ rlig e g ru n d e ta le r d e rfo r, k a n p å b e g y n d e lse n a f u n d e rv is n in g e n d o g - e fte r a n s ø g n in g - u d sæ tte s til a u g u st ) Børn født i 1967 k a n e fte r fo ræ ld re n e s a n m o d n in g o p ta g e s i 1. k lasse fra sk o le å re ts b eg y n d e lse , h v is d e m å a n tag es at k u n n e fø lg e u n d e rv isn in g e n i k lassen. E rfa rin g e rn e v iser, at fo r tid lig p å b e g y n d t sk o le g a n g k a n v æ re til sk ad e fo r b a rn e t. B ø rn e n e m å h a v e n å e t en u d v ik lin g o g m o d n in g, d e r b e tin g e r, a t d e e r i sta n d til m e d u d b y tte at d e lta g e i sk o leliv e t, såled es som d e t u d fo ld e r sig b å d e i sk o lestu en o g p å le g e p la d se n. D e b ø r d e rfo r tæ n k e D e m g o d t o m, fø r D e b e ste m m e r D e m til a t sen d e D e re s b a rn i skole. F o r at h jæ lp e D e m, v il sk o le n la d e b ø rn fø d t i in d k a ld e til e n sk o le m o d e n h e d su n d e rsø g e lse, e fte r h v ilk e n sk o le n b e d re k a n rå d e D e m. D e t b em æ rk es, a t d e r ik k e m e re h o ld e s s k o le m o d e n h e d su n d e rsø g e lse fo r d e elever, d e r er u n d e rv is n in g s p lig tig e. E n d v id e re g ø re s o p m æ rk so m p å, at d e t b a rn, d e r e r fø d t i o g som in d sk riv e s, k u n v il k u n n e o p ta g e s i sk o le n e fte r fo re ta g e n sk o le m o d e n h e d s u n d e rsø g e lse, o g så fre m t re s u lta te t ta le r fo r, a t b a rn e t v il k u n n e fø lg e u n d e rv isn in g e n i 1. klasse. D åb s- (e lle r fø d se ls-) o g k o p p e a tte s t sam t p e rso n n u m m e rb e v is sk al m e d b rin g e s v e d in d sk riv n in g e n : In d - o g u d s k riv n in g e n k a n k u n fo re ta g e s a f d e n fo r b a rn e ts u n d e rv is n in g a n sv a rlig e - e n te n fa d e r, m o d e r e lle r v æ rg e, o g v e d k o m m e n d e m å h e n v e n d e sig p e rs o n lig t p å sk o len s k o n to r. Skolebørns anvendelse til erhvervsmæssigt arbejde. I h e n h o ld til u n d e rv is n in g s m in iste rie ts c irk u læ re a f 12. m a j e r f o r b u d e t m o d a t a n v e n d e s k o le p lig tig e b ø rn til e rh v e rv sm æ ssig t a rb e jd e fo ru d fo r sk o le tid e n o p h æ v et. D e tte b e ty d e r d o g ikke, at d e t n u e r tilla d t fo r sk o le b ø rn at h a v e e rh v e rv s a rb e jd e o m m o rg e n e n. E fte r a rb e jd sb e sk y tte lse slo v e n e a f 11. ju n i m å b ø rn, d e r ikke e r fy ld t 14 å r o g lo v lig u d sk re v e t a f sk o len, so m h o v e d re g e l ik k e a n v e n d e s til e rh v e rv sm æ ssig t a rb e jd e. H e rfra g æ ld e r d o g e n k e lte u n d tag elser, d e r tilla d e r visse fo rm e r fo r b e sk æ ftig e lse i b e g ræ n set o m fa n g, d e r u n d e r b u d tje n e s te i in d til 2 tim e r d a g lig e fte r sk o le tid. E n d v id e re e r v isse a rb e jd s o m rå d e r h e lt u n d ta g e t, b l. a. h u slig t a rb e jd e. ( D e r h e n v ises i ø v rig t o m d isse b e ste m m e lse r til b e tæ n k n in g n r om u n d e rv is n in g s p lig te n s u d v id e lse, sid e ). A rb e jd e rb e sk y tte lse slo v e n e s a lm in d e lig e re g le r o m b ø rn s e rh v e rv sa rb e jd e v il b liv e ta g e t o p til rev isio n m e d h e n b lik p å e n tilp a s n in g til d e n fo rlæ n g e d e sk o leg an g. Elevernes forsømmelser. S k o len h e n s tille r in d træ n g e n d e til h je m m e n e, at d e ikke h o ld e r b ø rn e n e h je m m e, u d e n d e t e r tv in g e n d e n ø d v e n d ig t. S k u lle d e r in d træ ffe tilfæ ld e, h v o r h je m m e t m e n e r, a t d e t e r ab so lu t n ø d v e n d ig t m e d en e lle r fle re d ag es 13

15 ek stra frid a g e, b ed es m a n - h e ls t n o g le d a g e f ø r sæ tte sig i fo rb in d e ls e m e d sk o len s k o n to r. L ig e le d e s an m o d e s h je m m e n e o m så v id t m u lig t a t u n d la d e fre m se n d e lse a f a n d ra g e n d e o m fo rlæ n g e ls e a f d e o rd in æ re fe rie r. N å r e n elev, d e r h a r h a f t e k stra frih e d, a n k o m m e r til sk o len, e r h a n eller h u n sæ d v a n lig v is ik k e ale n e b a g e fte r sin e k a m m e ra te r, m e n k a n o g så b liv e sk yld i, at k la ssen s ø v rig e ele v e r sin k es, fo rd i læ re rn e m å b ru g e en d e l a f tid e n til a t fo rk la re p å g æ ld e n d e elev, h v a d d e a n d re e le v e r h a r få e t g e n n e m g ået. m e d e n s v e d k o m m e n d e h a r v æ re t b o rte fra sk o len. H v is en elev lig g e r syg h je m m e e lle r p å sy gehus i læ n g e re tid, b ed es h je m m e t sn a re st sæ tte sig i fo rb in d e ls e m e d sk o len, så d e r o m fo rn ø d e n t k a n eta b le re s sy g e u n d e rv isn in g, d e r b etales a f sk olen : Elevernes forsømmelser i 1972/ 73 i dage og beregnet efter elevtallet pr. 1/ Anden Uden Sygdom lovl: grund lovl: grund I alt D ag e D age D ag e D ag e D age pr. elev D age pr. elev D age pr: elev D age pr. elev A n k e rm e d e ts s k o l e : , , , ,3 K a p p e lb o rg s k o le n , ,3 31 0, ,5 A lb æ k sk o le , , ,9 Eftersidning. T ils id e sæ tte r en elev sin p lig t til g o d o rd e n o g o p fø rse l, o g v ise r sam taler, ire tte sæ tte lse r o g a d v a rsle r sig v irk n in g slø se, k a n e fte rs id n in g a n v e n des. E fte rs id n in g k a n e n d v id e re a n v e n d e s o v e r fo r d e elev er, d e r tro d s p å m in d e lse r o g a d v a rsle r u n d la d e r a t u d fø re d e t a rb e jd e, d e r p å læ g g e s d em. E fte rs id n in g k a n ik k e a n v e n d e s i 1. sk oleår. E fte rs id n in g m å k u n f in d e ste d u n d e r sta d ig t tilsy n, ik k e u d o v er 1 tim e ad g a n g e n, o g k u n e fte r fo ru d g å e n d e m e d d e le lse til h je m m e t. E le v e n f å r en sed d e l m e d h je m til fo re v is n in g o m e fte rs id n in g : D e n n e sed d el h a r til f o r m å l at u n d e rre tte h je m m e t o m e fte rs id n in g e n - a ltså in g e n g o d k e n d e lse a f e fte rs id n in g e n : Skolegangen og de smitsomme sygdomme. N å r d e r h o s et sk o le b a rn e lle r i en h u ssta n d, h v o r d e r fin d e s sk o lesø g e n d e b ø rn, p åv ises a lv o rlig e sm itso m m e sy g d o m m e so m ty fu s, p a ra ty fu s, p a ra d y se n te ri, d ifte ri, sk a rla g e n sfe b e r, m e n in g itis e lle r b ø rn e la m m e lse, skal sk o le n u n d e rre tte s, o g b a rn e t m å ik k e m ø d e i sk o len, fø r d e t m e d b rin g e r a tte st fo r, at d e t ik k e k a n a n tag es a t k u n n e sm itte. S ø sk en d e m å ik k e g å i sk o le fø r e t n æ rm e re a n g iv e t a n ta l d a g e e fte r sy g d o m m en s u d b ru d : M e d h e n sy n til m æ s lin g e r o g k ig h o s te g æ ld e r visse k a ra n tæ n e b e s te m m e l ser fo r d e n a n g re b n e, m e n ik k e fo r sø sk en d e. F o r en ræ k k e m in d re a lv o rlig e sy g d o m m e e r re g le rn e ik k e så stre n g e, d e tte g æ ld e r rø d e h u n d e, sk o ld k o p p e r o g fåresy g e: I d isse tilfæ ld e m å b a rn e t m ø d e i sk o le n, n å r d e t a k u tte sta d iu m e r o v erstået: S ø sk en d e h a r in g e n frita g e lse. E n elev, d e r lid e r a f sm itso m m e h u d sy g d o m m e, h e ru n d e r b ø rn e så r, ro sen, fn a t e lle r sk u rv, m å ik k e m o d ta g e s i sk o le n, fø r elev en e r h e lb re d t. D e t k a n p å læ g g e s elev er, d e r e r b e fæ n g t m e d u tø j, a t h o ld e sig b o rte fra sk o len, in d til re n s n in g h a r fu n d e t sted. 14

16 Latin i II r. I sk o le rn e s II realk lasse b liv e r d e r g iv e t u n d e rv is n in g i la tin. D e n n e u n d e rv is n in g er n ø d v e n d ig fo r o p ta g e lse i d et n y sp ro g lig e g y m n asiu m, m e n tilrå d e s o g så m e g e t stæ rk t elev er til d e n m a te m a tisk -n a tu r- v id e n sk a b e lig e lin ie: L ig e le d e s k a n la tin u n d e rv is n in g v æ re a f b e ty d n in g fo r elev er, d e r tæ n k e r p å a t u d d a n n e sig som sy g e p le je rsk e r, la b o ra n te r e lle r lig n e n d e : U n d e rv is n in g e n o m fa tte r 4 u g e n tlig e tim e r, o g e lev ern e m å fo r at k u n n e få la tin g iv e a fk a ld p å 1 u g e n tlig tim e i d an sk o g re g n in g. U n d e rv is n in g i la tin fin d e r k u n ste d i II realk lasse, m e n b å d e års- o g e k sa m e n sk a ra k te re n o v e rfø re s til realek sam en : L a tin e r e t a f d e så k a ld te v a lg frie fa g, h v ilk e t v il sige, a t d e t k a n m e d tag es e lle r b o rtv æ lg e s. S k ø n n es d e t, a t e n elev h a r så v a n s k e lig t v e d a t k la re fa g e t, at d e t g å r v æ sen tlig u d o v e r d e t ø v rig e sk o le a rb e jd e, k a n v e d k o m m e n d e u n d e r f o ru d sæ tn in g a f sk o len s sam ty k k e frita g e s fo r u n d e rv is n in g e n i lø b e t a f sk o leårets fø rs te h a lv d e l. I a lle a n d re tilfæ ld e m å en p å b e g y n d t u n d e rv is n in g b e tra g te s so m b in d e n d e fo r h e le sk o leåret. Fransk i III r. I sk o le rn e s I I I realk lasse u n d e rv ise s d e r i fra n sk. D e n n e u n d e rv is n in g e r n ø d v e n d ig fo r sen e re at o p n å a n sæ ttelse i g a n sk e b e ste m te s tillin g e r, lig eso m o g så a d sk illig e e rh v e rv sv irk so m h e d e r sæ tte r p ris p å en v is k u n n e n i d e t ro m a n sk e sp ro g : U n d e rv is n in g e n o m fa tte r 4 u g e n tlig e tim e r, so m læ g g es n a tu rlig t in d i klassen s skem a. F ra n sk e r til realek sam en e t a f d e såk a ld te v a lg frie fa g, h v ilk e t v il sige, at d e t k a n m e d ta g e s eller b o rtv æ lg e s, m e n i sk o len s u n d e rv is n in g s p la n u n d e rstre g e s d e t a f u n d e rv is n in g s m in iste re n, a t m u lig h e d e n fo r b o rtv a lg a f fra n sk b ø r v æ re u n d ta g e lse n. E n re a le k sa m e n m ed fra n s k e r selv sag t m e re v æ rd e n d en reale k sa m e n u d e n fra n sk, h v o r fo r vi g e rn e fra sk o len s sid e v il a n b e fa le, a t D e re s b a rn få r u n d e rv is n in g i d e tte fag : Maskinskrivning i III r. T il elev er, d e r u n d ta g e lse sv is b o rtv æ lg e r fra n sk, k a n d e r b l. a. tilb y d e s u n d e rv is n in g i m a sk in s k riv n in g m e d 4 u g e n tlig e tim er. U n d e rv is n in g e n a fslu tte s m e d e n s ta ts k o n tro lle re t p rø v e. Stipendier. I h e n h o ld til g æ ld e n d e b e ste m m e lse r e r d e r u d b e ta lt s tip e n d ie r til e lev er i 9: kl: o g II real sam t elev er i 10. kl: og III real. D e t e r i ø v rig t en fo ru d s æ tn in g fo r tild e lin g a f s tip e n d iu m, a t h je m m e ts ø k o n o m i e lle r a n d re fo rh o ld i sæ rlig g ra d ta le r d e rfo r. V e d b e d ø m m e lse n h e ra f k a n o m s tæ n d ig h e d e r som sy g d o m i h je m m e t, a rb e jd slø sh e d o g a n ta lle t a f b ø rn u n d e r u d d a n n e ls e tag es i b e tra g tn in g. F o ræ ld re n e s (fo r s ø r g e re n s ) s k a tte p lig tig e in d tæ g t o g fo rm u e m å oplyses. D e r k a n ikke fa s t sæ ttes en b e ste m t in d tæ g ts- o g fo rm u e g ræ n se, in d e n fo r h v ilk e n stø tte k a n y des, m e n d e t e r en fo ru d sæ tn in g, a t h je m m e ts ø k o n o m isk e fo rh o ld sk ø n n es a t v æ re så d a n n e, a t y d elsen a f et stip e n d iu m e r a f a fg ø re n d e b e ty d n in g fo r a t m u lig g ø re b a rn e ts fo rts a tte sk o le g a n g, o g at h je m m e t ik k e e r i s ta n d til a t b æ re d e n fu ld e u d g ift h e rv e d. 15

17 D e t h ø je ste å rlig e b elø b, d e r y des so m s tip e n d iu m, e r ,- k r: fo r elev er i 9: kl: o g II real: T il d isse e le v e r e r d e r i sk o le å re t a f k o m m u n e n u d d e lt fø lg e n d e b e lø b : A n k e rm e d e ts sk o le ,- k r. fo rd e lt p å 13 elev er K a p p e lb o rg s k o le n... 9 :6 0 0,- k r: fo rd e lt p å 10 ele v e r A lb æ k sk o le... 6 :8 0 0,- k r: fo rd e lt p å 10 ele v e r I a lt :8 0 0, k r: fo rd e lt p å 33 elev er F ra o g m e d sk o le å re t k a n d e r ik k e - in d til v id e re u d d e le s s tip e n d ie r til d isse elev er, id e t d e r fo r tid e n k u n e r m u lig h e d f o r tild e lin g a f s tip e n d ie r til e le v e r o v er d en u n d e rv is n in g s p lig tig e a ld e r, altså elev er i III realklasse o g 10: klasse. E le v e rn e i 10. k la sse o g I II re a l f å r d eres s tip e n d ie r u d b e ta lt d ire k te fra S taten s U d d a n n e ls e s s tø tte i K ø b e n h a v n : Erhvervsvejledningen for : A. Orientering. I a lle a fg a n g sk la sse r e r d e r g iv e t e rh v e rv so rie n te rin g : L æ re rn e h a r g e n n e m g å e t d e t fo re lig g e n d e e rh v e rv s v e jle d n in g s s to f. E rh v e rv sv e jle d e re n h a r a fla g t b esø g i k la sse rn e o g h a r g iv e t en b re d o rie n te rin g o m e rh v e rv sm u lig h e d e r o g h a r d e su d e n h e n le d t e lev ern es o p m æ rk so m h e d p å, at d e r b å d e i o g e fte r s k o le tid e n e r m u lig h e d fo r a t få e rh v e rv s v e jle d n in g s h jæ lp p å a r b e jd sfo rm id lin g s k o n to re t: A lle ele v e r i 10: sk o le å r h a r d e su d e n få e t tilb u d t in d iv id u e l e rh v e rv sv e j le d n in g p å sk o le n o g h a r i m e g e t sto r u d s træ k n in g b e n y tte t sig a f tilb u d e t: B. Vejledning. P å a rb e jd s fo rm id lin g e n s k o n to r, Sct. L a u re n tiiv e j 18, træ ffe s e rh v e rv s v e jle d e re n h v e r o n sd a g fra sa m t d e n sid ste o n sd a g i m å n e d e n fra C. Erhvervspraktik. D e r e r g e n n e m fø rt en e rh v e rv s p ra k tik o rd n in g, h v o rv e d e le v e rn e i 9. sk o leår 1 g a n g a f 2 u g e r i fo rh o ld til d eres e v n e r, a n læ g o g ø n sk e r h a r v æ re t u d sta tio n e re t v e d fo rsk e llig e firm a e r, v æ rk s te d e r o g v irk so m h e d e r, h v o r d e u n d e r v e jle d n in g a f e rh v e rv e n e s fo lk h a r få e t in d b lik i v irk so m h e d e rn e s fu n k tio n e r, o rg a n is a tio n o g k ra v o g d e lta g e t i d e t d a g lig e a rb e jd e i så h ø j g ra d, som d e h a r fo rm å e t. U n d e r d isse e rh v e rv s o p h o ld e r d e r g iv e t e le v e rn e m u lig h e d f o r at k o m m e til k la rh e d o v er, h v o rv id t d eres ø n sk e r, b e tin g e ls e r o g m u lig h e d e r sv a re r til h in a n d e n. S k o le rn e v il g e rn e re tte en tak til alle p ra k tik v æ rte r, fo rd i v o re ele v e r b lev så v e n lig t m o d ta g e t. C. Jul Sørensen. Idrætsmærker i fri idræt. Drenge Piger Sølv G uld Sølv G uld G uld - Antal Br. Sølv G uld m.em. m. em. Br. Sølv G uld m.em. m.em fakkel mrk: A n k e rm e d e ts sk: K a p p e lb o rg sk : A lb æ k sk ole I alt

18 D e r e r ik k e ta g e t id ræ tsm æ rk e r i g y m n astik : P å A n k e rm e d e ts sk ole e r d e r ta g e t fø lg e n d e a f d e så k a ld te e lite d ip lo m e r: Drenge Piger I alt H ø jd e s p rin g L øb I a lt Ankermedets skoles lærerpersonale pr. 1/ Skoleinspektør Claus Ole Vagning... Souschef Knud Overgaard... Viceskoleinspektør Aage Mygind Sørensen O verlærer Niels Helledie... - Aksel Nielsen Knudsen... - Jørgen Billeskov Sloth... - Kirsten Sloth... - Else Mygind Sørensen... - Tove Sørensen... - Jørgen Thastum... - Poul Østergaard... Lærer Leif Rosenkjær Andersen... - Ernst Christiansen... - Børge Dahl-Hansen... - Svend Erik Floor... - Bent Hulgaard... - Frede Højmark... - Bjarne K læstrup Larsen... - Gunnar Thinggaard Nielsen... - Poul-E rik Nielsen... - Torben Sudergaard Pedersen... - Bent Svendsen... - Jens Peter Søholm... - Finn Blåbjerg Sørensen... - Jens Chr. Thomsen... - E rik Ustrup... - Flemming Wandborg... - Harald Aaen... - K lara Andersen... - Rita Holm Andersen... - Ruth Andersen... - Rigmor K jøller Christensen... - Judit Dahl-Hansen... - Jette E delvold... - Mona Lisa Frandsen... - G urli Hansen... - Inger Hansen... - Kirsten Henriksen... - Inge Knudsen... - Elisabeth Lorentzen... - Tove Rørbæk Madsen... - Jonna Holst Nielsen... - Bente Rasmussen... - Ingelise Hovgaard Sørensen... - Inger Tuel Sørensen... - K irsten Villaume... - Merete Hagen Bielefeldt Wandborg Lærer på prøve Hans Henrik Hansen K ristian Rasch... Timelærer Elin Madsen... Ditnit. Til Skagen Fast ansat her , L

19 Kappelborgskolens lærerpersonale pr. 1/ Dimit. Til Skagen Fast ansat her Skoleinspektør V. Stroyer Hansen : Ungdomsskoleinspektør S. E. Dyrbye Christensen : :7 3 Souschef Kristen Rasmussen Viceskoleinspektør A. V. Moltzen Skolebibliotekskonsulent Knud Olesen Skolekonsulent for specialkl. Anna Else Korn Østergaard :8.5 4 Skolekonsulent for erhvervs- og uddannelsesorientering Carl Jul Sørensen Skolekonsulent for kuratorvirksomhed K ristian Nielsen O verlærer Fritz Leer-Pedersen Albert V. Meldgaard Harry Poulsen Niels Poulsen K lara Hansen Lvdia Jensen Vivia Overgaard Else Grøn Pedersen : Martha Senstius Lærer Jørgen B asser Poul Henning Bernth E rik K ieldal Christensen Keld D iget Carsten Hansen K aj Sander Jensen Svend Aage K larskov Per Mouritzen :9 :6 7 Mogens Ørsted Rasmussen E rik Senstius Knud Nørr-Kristensen Leif Pedersen Ruth Faruo : Inger Beneé Helledie Karen-Eva D algaard Jensen Hanne Aagaard Tensen Annalise Nvmand Inge Margrethe Hovgaard Pedersen.: Lise Surland R'ta Cettv Sørensen B irgit Ustrup Lise NøT-K ristensen Birthe Carlsen Ulla Christensen Elsebeth Poulsen : Kari Thvkier vestergaard Lærer på prøve B irger Brønderslev Timelærer Inger K. Bertelsen :73 Ålbæk skoles lærerpersonale pr. 1/ Dimit. Til Skagen Fast ansat her Skoleinspektør Poul W iller : Viceskoleinspektør Carsten Elken Overlærer Holger Hjorth Mona Lissa Elken Lærer Knud K ahler B ilde Christian Christensen Knud Hansen W illy Karsbek

20 Sten Rubak Larsen Per Vestergaard Sonny John Blynel Else With Bindslev Kathe Larsen Grethe K irkegård Larsen Lis Madsen Dorrith I: Stenstrup Petersen Kirsten W iller Tove K. Hansen Ebba Nielsen Inger Løth Inger Christensen Lærer på prøve Hanne W. Christensen L isse T ra d s d e n : A n n a B irg itte B ly n el d en B e n te A sb jø rn d e n K a re n O le se n d e n Afgang 1972/ 73. A n n i M a rg re th e M a d se n d e n : E lse M a rie L ø n s tru p S v en d sen d e n K e ld A n to n O le se n d e n 0 1 :0 8 : B e n te K lit H a n s e n d en 0 1 :0 8 : : F re d e B ech G a a rd lu n d d e n Tilgang 1972/ 73. Je n s C h ris tia n T h o m se n a n sa t so m tje n e ste m a n d p å p rø v e d e n S ø ren E rik D y rb y e C h riste n se n a n sa t so m u n g d o m ssk o le in s p e k tø r d e n H a n s H e n rik H a n s e n a n sat so m tje n e ste m a n d p å p rø v e d e n 0 1 :0 8 : G u rli H a n s e n a n sa t som fa st læ re r d e n K a ri T h y k ie r V e ste rg a a rd a n sa t so m fa st læ re r d e n K ristia n R asch a n sa t som tje n e ste m a n d p å p rø v e d e n : In g e r K jæ r B e rte lse n an sat so m tim e læ re r d e n 0 1 :0 8 : In g e r C h riste n se n an sa t so m fa st læ re r d e n U lla D y rb y e C h riste n se n a n sa t som fa st læ re r d e n Ansættelse indenfor skoleåret 1972/ 73. K ristia n N ie ls e n an sat som s k o le k o n su le n t fo r k u ra to rv irk s o m h e d d e n 0 1 :0 8 : C arl Ju l S ø re n sen a n sat som sk o le k o n su le n t fo r erh v erv s- o g u d d a n n e ls e s o rie n te rin g d e n Jø rg e n T h a s tu m a n sa t so m o v e rlæ re r d e n T o v e S ø re n sen a n sa t som o v e rlæ re r d e n C arl J u l S ø re n sen an sat som o v e rlæ re r d e n : K irste n S lo th a n sa t som o v e rlæ re r d e n J ø rg e n B ille sk o v S lo th an sa t so m o v e rlæ re r d e n : L e if R o se n k jæ r A n d e rs e n a n sa t so m fa st læ re r d e n R ig m o r K jø lle r C h riste n se n a n sa t so m fa st læ re r d e n 0 1 :0 8, T o v e R ø rb æ k M a d se n a n sat so m fa st læ re r d e n 0 1 :0 8, B irth e C a rlse n a n sa t som fa st læ re r d e n A n n i M a rg re th e M a d se n a n sa t so m fa st læ re r d e n 0 1 :0 8, K ris tia n N ie ls e n an sa t so m fa st læ re r d e n : E lse b e th P o u lse n a n sat so m fa st læ re r d e n

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen Beretning for året 1970-71 KJPFpn Beretning om Skagen kommunale skolevasen for 1970-71 v ed stadsskoleinspektør Svend Biskjær Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekom

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Register. I. Forholdet til kunderne

Register. I. Forholdet til kunderne Register I. Forholdet til kunderne B efo rd rin g a f d a g b la d e, re g le m e n t V, a fs n it 3.1.5... 225 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t.... 113, 143, 195 B re v p o s tta k s t, re tte

Læs mere

Skagen kom m unale skolevæsen

Skagen kom m unale skolevæsen Skagen kom m unale skolevæsen B eretning for året 1969-70 om Skagen kommunale skolevæsen for 1969-70 ved stadsskoleinspektør Svend Biskjar Foto: G. Nlathiassen Sk olevæ sen ets tilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60 SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN i 195 9-60 Å R S B E R E T N I N G F O R S K A G E N K O M M U N A L E S K O L E V Æ S E N V E D stadsskoleinspektør V. Lykkegaard Nielsen Skagen skolekommission: (d. 1/ 4 1958)

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN V E D stadsskoleinspektør S v e n d B iskjæ r ~],a og b p ig e r i d e n n ye g y m n a s tik s a l Skagen skol ekommission: (d.

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget 22. september 2005 Side 1 af 7 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Plan og Miljøudvalget torsdag den 22. september 2005 kl. 14.00 i mødelokale udvalgsværelset Mødedeltagere: F inn V

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105 Register I. Forholdet til kunderne B eta lin g s o v e rs ig te r, G ir o... 235 B e te g n e ls e n P o stlin ien æ n d r e s til P o s tv æ s e n e t... 1 7 9 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t...

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 9. maj 2001 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Onsdag den 9. maj kl. 18.30 i mødelokale 3 Mødedeltagere: Grethe Olsen, D ann Eland, K urt Jensen, K

Læs mere

Skagen kom m unale skolevæ sen

Skagen kom m unale skolevæ sen Skagen kom m unale skolevæ sen B eretning fo r året 1967-68 o Årsberetning fo r Skagen kommunale skolevasen fo r 1967-68 ved stadsskoleinspektør Svend Biskjetr F o to : G. M a th ia s se n Skolevæsenets

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft Frank Hvam på spanden i tv-serien K lovn (framegrab). Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn A f Julie Hornbek Toft F r a n k H v a m s æ tte r s i g p å h u g o v e

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 6. juni 2000 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Tirsdag den 6. juni 2000 kl. 16.30 i mødelokale nr. 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND RI3EGADE 13 0 79 SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND 45. AARGANG 1960 NUMMER 9. NOVEMBER D en gam le Hovslag, råb og piskesmæld, knirkende kareter, liv og fart fra gry til kvæld gennem mange

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Generalforsamlingerne 1987

Generalforsamlingerne 1987 L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Oen danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n c e e k sp e d itio

Læs mere

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SO RØ BEKLÆDNINGSOPLAG 1ste Kl.s Skrædderi. A lt i Herreekvipering. Uniform er til Sorø Akademi altid bedst og billigst. J. M. POHL's Eftf. Telf.

Læs mere

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde.

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde. R E G I S T E R F r e m s e n d e l s e a f t j e n e s t e d o k u m e n t e r. * ) A. Rettelse af tjenestedokumenter. F r em sen d else a f serie A n r. 1 5. - A n r. 6 9. R e g le m e n t I (o r g a

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen

Frederikshavn kommunale skolevæsen Frederikshavn kommunale skolevæsen S k o le åre t 19 7 1-7 2 V ed K. Hillers-Andersen Kai Hjortlund og Karsten Thorst F red erik sh av n E k sp res- T ry k k eriet 19 7 2 De kom m unale skoler IS S kolen

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

Landsbykommissionen delbetænkning 2. befolkning og offentlig service

Landsbykommissionen delbetænkning 2. befolkning og offentlig service Landsbykommissionen delbetænkning 2 befolkning og offentlig service Betænkning nr. 927 Maj 1981 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1980 890 B ørneteater og opsøgende teater 891 Redegørelse om R

Læs mere

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r Rester I. Udsendelser T j e n e s te d o k u m e n te r side B r e v p o s tt a k s t... 13, 63, 197 Checkvejledning... 125, 217 D SB K øreplan...... 103, 183 Erindringsliste for p o stk o n to re r...

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER R E G IS TR A TU R OVER KIRKEBØGER BIND 11 S O G N E -N U M R E N E 6 2 7-6 5 8 LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER K O R R E K T U R -U D S K R IF T L A N D S A R K IV E T

Læs mere

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v.

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v. Register I. Udsendelser Tjenestedokumenter. R e g le m e n t I, n o t e r t i l... 15 R e g le m e n t X I I... 4 5 V e jle d n in g v e d k o n tro lle r in g a f b r e v b æ r e r d is t r i k t e r...

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e da ktion og a n n o nce ekspedition samme sted. R e d a k tio n : la n

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Register. I. Udsendelser

Register. I. Udsendelser Register I. Udsendelser T jenestedokum enter. Reglement IX A...>... 15 Reglement X... 155 Postgirobogen...5, 21 Tryksagsfortegnelsen... 199 Vejledning for landpostbude... 119 Monteringsvejledning... 119

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Generalforsamlingerne 1995

Generalforsamlingerne 1995 Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 31 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktør: landinspektør Kjeld Lohmann

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør landinspektøren s meddelelsesblad sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør adresse Bredgade 45 B, 1260 København K. indhold Overenskomst mellem

Læs mere

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND ADR HR W E D E G E RIBEGADE 18 0 79 SO R A 1V ER B IA D ET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 39. AARGANG 1954 NUMMER 7. JULI Bogen for Dem! SVEND HANSEN BANKKREDITTENS GRUNDLAG En samlet og bearbejdet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n

SIKKERHEDSDATABLAD. P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n SIKKERHEDSDATABLAD P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n 1.1.P ro d u k tid e n tifik a to r Ha n d e ls n a v n P ro d u k t n

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) ARGANG, NR. 13 SÆRNUMMER

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) ARGANG, NR. 13 SÆRNUMMER LA N D IN S P E K T Ø R E N S M E D D E LE LS E S B LA D Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion:

Læs mere

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979 143 Foredrag ved Nordiske D atalin g vistd ag e på laml, Københavns U n iv e rs ite t, 9.-1 0. oktober 1979. Henrik Holmboe: Lemmatisering - h v ilk e af de id e e lle krav t i l lemmatisering er o p fy

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion: landinspektør Kjeld

Læs mere

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI DAGGRY udkommer om Gud vil i Begyndelsen af hver Maaned eller hveranden. Det udgives af nogle Brødre i København og bæres økonomisk af gamle Sandheds-Venner.

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Landinspektørens M ed d ele ls e s b la d Den danske Landinspektø rforening Lindevangs A llé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 Hjemmeside: w w w.ddl.org e-m ail:ddl@ ddl.org Fax: 38 86 02 52 R edaktion

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

TOFTEGÅRDSSKOLEN OG DENS ADMINISTRATION 1970

TOFTEGÅRDSSKOLEN OG DENS ADMINISTRATION 1970 TOFTEGÅRDSSKOLEN OG DENS ADMINISTRATION 1970 Borgmester: P. N. Jensen, telf. 820777. Skolekommissionen: ( I 1970 var der en Skolekommission) Formand: Gdr. Gunner Hansen, Løkkenvej 365, 9700 Brønderslev.

Læs mere

GRUPPEINDDELINGEN. Teknisk u d s t y r... Tjenstlige E fte rre tn in g e r... V I T rafikforhold... V I U n d e r v is n in g...

GRUPPEINDDELINGEN. Teknisk u d s t y r... Tjenstlige E fte rre tn in g e r... V I T rafikforhold... V I U n d e r v is n in g... GRUPPEINDDELINGEN A u to m a tc e n tra le r og a u to m a tis e rin ger... I I I B ib lio te k e t... I I I B oganm eldelser B y g n in g e r og g r u n d e... I I I N oter C e ntrale r, n e d la g t

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK «s v m DET KONGELIGE BIBLIOTEK 1300185044 ' X - j - - f r - * - - % J ' r J. J, ' f'j. : > % ; " ' ; ; ' ' %*** *&_ r - tf C- :». : r L r, A. f ' **v A v S k a. -.. C * '. >. Prlis-Gourant for velmlfort

Læs mere

SORAIVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND DANSKETAPETFABRIKKER. De manges Fordel - for almént Vel! Lotteriet støtter dansk Produktion.

SORAIVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND DANSKETAPETFABRIKKER. De manges Fordel - for almént Vel! Lotteriet støtter dansk Produktion. SORAIVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 30. A A R G A N G 1945 N U M M E R 6. J U N I DANSKETAPETFABRIKKER AKTIESELSKAB KØBENHAVN ODENSE ' KØBENHAVNS EJENDOMS FORVALTNING AKTIESELSKAB K. E.

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Badmintonstævne for 60+`ere

Badmintonstævne for 60+`ere Badmintonstævne for 60+`ere hallerne Kongens Enge 42 2690 Tlf.: 46 15 16 76 Torsdag d. 8. november 2012 kl. 09.00 Der deltager ialt 104 spillere fra 11 foreninger. Der er én præmie pr. påbegyndt 5 deltagere

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Jens Kristiansen Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Om rollefordelingen mellem overenskomstparterne, Folketinget og domstolene 1) Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 F o ro rd... 13 In

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen Ldm Senior 15m riffel 2015

Resultatliste - DGI Storstrømmen Ldm Senior 15m riffel 2015 Side 1 af 8 01-03-2015 21:46:51 - DDS SP v.3.14.3.1 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen Ldm Senior 15m riffel 2015 Holdkonkurrence: Senior Ung Hold 1 Stege Ndr. Skytteforening 53091 Line N. With Klasse: 1 191/04

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011 AGU Rasmussen Anton 1960 Formand 1960-11-16 skole Thuesen Ejvind 1960 Kasserer Grøndal Skole Hansen Åge Munk 1960 Vibæk Hansen Carl Jørgen 1960 Bavnen Møller Britta 1960 Østermark Rasmussen Anton 1960

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

(efter 2004: pladsgivende placeringer)

(efter 2004: pladsgivende placeringer) Distrikt Forbund 0-0- 0- Albert Mylius Nielsen Tonny Hessel / Birthe Jespersgaard Ole Beltoft / BK af 97, Hjørring Anna Lise Hyldig Per Frederiksen Lene Høybye Karl Anton Olesen BK af 97, Hjørring Svend

Læs mere

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979 H anne Ruus 139 In stitu t for nordisk filo lo g i Københavns Universitet Njalsgade 80 DK 2300 København S. SEMANTIK I AUTOMATISK LEMMATISERING. De fleste, der beskæftiger sig med lemmatisering, har som

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å LANDINSPEKTØRENS M EDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n ce e k sp e d itio n samme sted. R e d a k tio

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - I nv e s t o re r Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e Alm.

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere.

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Kære læser. Der er ophavsret på denne bog. Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Pdf-filen kan downloades

Læs mere