Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen"

Transkript

1 Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film A f Tina Brændgaard Nissen H v a d f... e r m e n i n g e n? M e d m o d e r n e b o l ig b y g g e r i. S e t g e n n e m e n r e g n v å d b i l r u d e p å v e j i n d m o d K ø b e n h a v n s c e n t r u m e n k o l d e f t e r å r s d a g l i g n e r e n s t o r t a n l a g t b e t o n f o r s t a d s o m H ø j e G l a d s a x e e t m a r e r i d t. B o r d e r m e n n e s k e r d e r i n d e? M e d e n h e lt a l m i n d e l i g h v e r d a g? J e g f å r l y s t t i l a t d r e je a f, p a r k e r e b i l e n f o r a n e n a f d e s t o r e b l o k k e, g å r u n d t o m b y g g e r ie t - e l l e r m å s k e e n d d a r i n g e p å e n d ø r o g k o m m e i n d e n f o r! S o m e n a n d e n a m a t ø r a n t r o p o l o g. N j a e, d e t b l i v e r e n a n d e n g a n g. B e t o n k o l o s s e n i n d b y d e r i k k e l i g e f r e m t i l b e s ø g, o g d e s u d e n e r d e t m å s k e f a r lig t. E n e p r o v i n s p ig e p å g h e t t o - v i s i t, I d o n t t h i n k s o. M i n e f o r e s t il l i n g e r ( læ s : f o r d o m m e ) o m s å d a n n o g le s t e d e r e r s t æ r k e r e e n d m i n n y s g e r r ig h e d. H v o r d a n 43

2 k a n d e t v æ r e? J e g v e d m e g e t l i d t o m l i v e t i o p l a n d s - D a n m a r k s b e t o n f o r s t æ d e r, a l l i g e v e l e r m i t h o v e d f u l d t a f b il l e d e r. G r i m m e b il l e d e r. H v o r k o m m e r d e f r a? T v, a v is e r, f i l m. S e l v f ø lg e l ig! J e g g a s s e r o p, k ø r e r f o r b i. D e t i m p o s a n t e o m r i d s a f f e m b e t o n b o l i g b l o k k e p å r æ k k e f o r s v i n d e r b a g m i g. J e g v i l g e r n e p r ø v e a t f o r s t å d e t h e r l a n d s k a b, m e n j e g t ø r i k k e g å d e r i n d. J e g g å r i a r k i v e t. F i l m a r k i v e t. O g b e g y n d e r a t l e d e e f t e r d a n s k e s p i l l e f i l m, d e r o m h a n d l e r f o r s t æ d e r o g b e t o n b o lig b y g g e r i. H v o r d a n e r d e t g å e t t i l? I e n b l a n d i n g a f f a s c i n a t i o n a f o g e g n e f o r d o m m e o v e r f o r d e n n e f o r m f o r m o d e r n e a r k i t e k t u r i n d l e d e r j e g e n u n d e r s ø g e l s e a f, h v o r d a n d a n s k e s p i l l e f i l m h a r f r e m s t i l l e t b e t o n f o r s t a d s m i l jø e t, f r a e r n e - h v o r d e t i n d u s t r i a l i s e r e d e m o n t a g e b y g g e r i, d e r e r s å k a r a k t e r i s t i s k f o r d e s t o r e p l a n b e b y g g e ls e r, b l e v u d v i k l e t o g o p f ø r t - o g f r e m t i l i d a g, h v o r b e t o n f o r s t æ d e r n e f i g u r e r e r i m e d i e r o g p å f i l m s o m d e n m a t e r i e l l e m a n i f e s t a t i o n a f v o l d, k r i m i n a l i t e t o g g e n e r e l s o c i a l t r is t e s s e. M i n h y p o t e s e e r, a t f i l m e n s o m m a s s e m e d i e o g p o p u l æ r h i s t o r i e f o r t æ l l e r h a r s p i ll e t e n a k t i v r o l l e i k o n s t r u k t i o n e n a f n o g le b e s t e m t e f o r e s t il l i n g e r o m b e t o n f o r s t a d s m il j ø e r, o g a t d is s e f o r e s t il l i n g e r i n d g å r i e n b r e d e r e m e n i n g s h o r i s o n t, d e r a n g i v e r r a m m e r n e f o r, h v o r d a n d e r t a le s o m o g h a n d l e s i f o r h o l d t i l o m r å d e r n e. E n a n t a g e ls e, d e r a b o n n e r e r k r a f t i g t p å d e n s o c i a l k o n s t r u k t i v i s t i s k e k o n g s t a n k e o m, a t v o r e s v i d e n o m v e r d e n i k k e u m i d d e l b a r t k a n t a g e s f o r o b j e k t i v s a n d h e d, m e n o g s å e r e t p r o d u k t a f v o r e s m å d e a t k a t e g o r is e r e v e r d e n p å. D e r f o r k a n d e t v æ r e n y t t ig t m e d j æ v n e m e l l e m r u m a t s æ t t e s p ø r g s m å l s t e g n v e d d e n v i d e n. J e g s t il l e d e s p ø r g s m å le t : H v o r d a n e r d e t g å e t t i l, a t e n f o r m f o r a r k it e k t u r, d e r b l e v o p f ø r t o g p r o m o v e r e t s o m e t m o d e r n e v i d u n d e r, e r e n d t s o m e t s y m b o l p å d e t s t i k m o d s a t t e - e t u r b a n t m a r e r i d t? M i n m å d e a t f i n d e s v a r e n e p å v a r a t h o l d e e t u d v a l g a f d a n s k e s p i l l e f i l m s is c e n e s æ t t e ls e r a f m i l j ø e t o p i m o d e n h i s t o r i s k, k u l t u r e l o g s o c i a l p o l i t i s k k o n t e k s t, h v i s o m d r e j n i n g s p u n k t f ø r s t o g f r e m m e s t e r o p b y g n i n g e n a f d e n d a n s k e v e lf æ r d s s t a t e fte r A n d e n V e r d e n s k r i g. V e l s m u r t m a s k i n e. S e t m e d n u t i d i g e ø j n e k a n d e t s y n e s v a n v i t t i g t a t o p f ø r e s t o r e b e t o n b o l i g k o m p l e k s e r i u d k a n t e n a f l a n d e t s s t ø r s t e b y e r. M e n d e r v a r m e n i n g m e d g a l s k a b e n (jf. C l a u s B e c h - D a n i e l s e n ). B y g g e r i e t lø s t e n o g le p r e s s e r e n d e p r o b l e m e r m e d b o l i g n ø d o g d å r l i g e l e j l i g h e d e r - p r o b l e m e r, d e r h a v d e p la g e t d e d a n s k e b y e r s i d e n d e n t i d l i g e i n d u s t r i a l i s e r in g. D e t a l m e n n y t t i g e b o l i g b y g g e r i v a r i m i d l e r t i d o g s å e t v i g t ig t i n s t r u m e n t i e n s o c i a l d e m o k r a t i s k le d e t r e g e r in g s v e l f æ r d s v is i o n e r. M å l e t v a r, a t a lle s k u l l e h a v e m u l i g h e d f o r a t b o i e n m o d e r n e l e j l i g h e d i e t v e l f u n g e r e n d e b o l i g o m r å d e m e d ly s o g lu f t o g d i r e k t e a d g a n g t i l g r ø n n e o m r å d e r. O g s å a r b e j d e r f a m i l i e r n e, d e r h e l t f r e m t il s l u t n in g e n a f e r n e s t a d ig f o r m a n g e s v e d k o m m e n d e v a r s t u v e t s a m m e n i b y k e r n e r n e s n e d s l i d t e b o l i g m a s s e. I n s p i r a t i o n e n t il d e n y e b o l i g b e b y g g e ls e r k o m f r a f u n k t i o n a l i s m e n, h v i s b a n n e r f ø r e r, d e n s c h w e iz is k e a r k i t e k t L e C o r b u s i e r, h a v d e a m e r i k a n s k e s t o r b y e r s o m f o r b i l l e d e, d a h a n i f o r m u l e r e d e s i n e v i s i o n e r f o r d e n f u n k t i o n s o p d e l t e b y 1. T a n k e n v a r a t p l a n l æ g g e o g b y g g e e t l o k a l s a m f u n d t æ t p å n a t u r e n m e d t r a f i k a l t i l k n y t n i n g t i l b y e n o g a r b e jd e t. A l t f r a i n s t i t u t i o n e r t i l v a s k e r i o g d a g l i g v a r e b u t i k k e r s k u l l e o p f ø r e s i t i l k n y t n i n g t il b o l i g b e b y g g e ls e n, o g i p l a n e n f o r e n f u n k t i o n a l i s t i s k

3 a f Tina Brcendgaard Nissen mm Cool Bellahøj anno Det varpaa Rundetaarn (Poul Bang, 1955). Foto: ubekendt. Saga Studio. i d e a l b y t æ n k t e s b å d e a r k i t e k t u r o g l iv e t a t f u n g e r e s o m e n v e l s m u r t, h a r m o n i s k o g s u n d m a s k i n e. L e C o r b u s i e r k a l d t e e n d d a s i n e b o l ig e r f o r b o - m a s k i n e r. H o m o g e n i t e t e n i a r k i t e k t u r o g l a n d s k a b v a r o g s å u d t r y k fo r e t ø n s k e o m a t s le tte s e lv e id é e n o m f o r s k e lle b e b o e r n e i m e l l e m - h v ilk e t f a l d t g o d t i t r å d m e d d e n d a n s k / s k a n d i n a v i s k e v e l f æ r d s m o d e l, h v i s m å l v a r a t b r y d e m e d d e t t r a d i t i o n e l l e s a m f u n d s k l a s s e o p d e l in g o g k ø n s f o r s k e l l e v e d a t g iv e a l l e lig e m u l i g h e d e r. Cool Bellahøj. F u n k t i o n a l i s m e n s o m a r k i t e k t o n is k o g k u l t u r e l s t r ø m n i n g v a r i D a n m a r k is æ r k o n c e n t r e r e t o m d e t k u l t u r r a d i k a l e t i d s s k r i f t Kritisk Revy o g d e t s s t if t e r e P o u l H e n n i n g s e n o g A r n e J a c o b s e n. P o u l H e n n i n g s e n s d o k u m e n t a r f i l m Danmark f r a p o r t r æ t t e r e r D a n m a r k s o m e t l a n d i f o r a n d r i n g. F r e m s t i l l i n g e n a f K ø b e n h a v n s o m m o d e r n e m e t r o p o l i s h a r l i g h e d e r m e d D z i g a V e r t o v s Chelovek s kino- apparatom ( , Manden med kameraet) o g W a l t e r R u t t m a n n s Berlin: Die Sinfonie der Grosstadt ( , Berlin - en storbysymfoni) o g d i s s e s f a s c i n a t i o n a f b y e n s r y t m e o g p u l s. I Danmark f å r v i e t g l i m t a f e t g a m m e l t k ø b e n h a v n e r k v a r t e r, d e r b l iv e r s a n e r e t. H v o r e f t e r d e r k l i p p e s d ir e k t e t i l e t h v i d k a l k e t B e l l a v i s t a - k o m p l e k s n o r d f o r K ø b e n h a v n. M e d s i n e h v i d e, s o l v e n d t e f a c a d e r e r B e l l a v i s t a - d e r v a r b le v e t b y g g e t a f A r n e J a c o b s e n å r e t f o r i n d e n m e d k r a f t i g i n s p i r a t i o n f r a d e n i n t e r n a t io n a l e f u n k t i o n a l i s m e - e n p e r f e k t i l l u s t r a t i o n a f 45

4 Fra slot til skrot d e n n y e a r k i t e k t u r s id e a le r. M o d e r n e a r k i t e k t u r f e jr e s h e r b å d e s o m e t r e e lt a l t e r n a t i v t i l e n n e d s l i d t b o l i g m a s s e o g s o m m e t a f o r f o r d e n l y s e, s m u k k e f r e m t i d, d e r lig g e r o g v e n t e r r u n d t o m h j ø r n e t e l l e r p å t o p p e n a f e n g r æ s k l æ d t b a k k e n o r d f o r K ø b e n h a v n. B e l l a h ø j - l a n d e t s f ø r s t e i n d u s t r i e l t f r e m s t i l l e d e h ø j h u s b y g g e r i, o p f ø r t n o r d f o r K ø b e n h a v n i p e r i o d e n v a r i k k e p o p u l æ r t i d a t i d e n s a l m e n e b e f o l k n i n g. M a n g e s å d e s l a n k e, m o d e r n i s t i s k e h ø j h u s e s o m e n a m e r i k a n i s e r i n g a f d e n k ø b e n h a v n s k e s k y l i n e, o g d e t b e k o s t e lig e p r o je k t k u n n e h e l l e r i k k e le v e o p t i l s it f o r m å l s o m a l m e n n y t t i g t b o l i g b y g g e r i. L e j l i g h e d e r n e v a r f o r d y r e. M o d s t a n d t i l t r o d s v a r B e l l a h ø j i m i d l e r t i d u d t r y k f o r e n m o d e r n i s e r i n g a f d e t d a n s k e s a m f u n d, o g f o r d e n d r if t ig e, f r e m s k r i d t s g l a d e d e l a f b y b e f o l k n in g e n v a r d e t p r e s t i g e f y l d t a t b o i h ø j h u s e n e. B e l l a h ø j b l e v e t s y m b o l p å m o d e r n e l i v s s t i l - o g s å p å d e t s t o r e læ r r e d. D et var paa Rundetaarn ( P o u l B a n g, ) å b n e r m e d e t k i g i n d i l a n d s r e t s s a g f ø r e r H a r t s e n s ( P a u l H a g e n ) p e n t h o u s e - l e j l i g h e d p å B e l l a h ø j. D e t e r m o r g e n, o g s o m h a n s t a r t e r d a g e n m e d a t s t ig e i n d i e l e v a t o r e n if ø r t j a k k e s æ t o g m e d m a p p e u n d e r a r m e n, i n k a r n e r e r H a r t s e n p å s m u k k e s t e v i s i d é e n o m d e n f u n k t i o n s o p d e l t e b y. H a n t a g e r t u r e n n e d f r a ø v e r s t e e t a g e t i l p a r k e r i n g s p l a d s e n f o r a n b y g g e r ie t, f i n d e r s i n b i l o g k ø r e r i n d t i l s it k o n t o r i b y e n. S t o r s m i - l e n d e o g u n d e r h ø j s o l. O g s å i Verdens rigeste pige ( L a u L a u r i t - z e n o g A l i c e O F r e d e r i c k s, ) e r b e b o e r e n p å B e l l a h ø j la n d s r e t s s a g f ø r e r. L e g e m - l i g g j o r t a f P o u l R e i c h h a r d t e r h a n e n d d a e n d r ø m a f e n u n g k a r l m e d g e n n e m d e s i g n e t l e j l i g h e d o g f lo t u d s ig t o v e r K ø b e n h a v n s t a g e. O g i Onkel Bill fra New York ( P e e r G u l d b r a n d s e n, ) e r b y g g e r ie t r a m m e n 46 o m D i r e k t ø r H ø j ( D i r c h P a s s e r ) o g f r u e s ( H e l l e V i r k n e r ) j e t s e t - l i v. D e r e r i k k e m e g e t g h e t t o e lle r s o c i a l t b e la s t e t b o l i g o m r å d e o v e r 5 0 e r - f i l m e n e s c o o l B e l l a h ø j. N u h ø r e r B e lla h ø j h e l l e r ik k e t i l d e m e s t u d s k æ l d t e o m r å d e r i d e n o f f e n t lig e d e b a t - f o r m e n t l i g s o m f ø lg e a f d e t a r k i t e k t o n i s k e o g f i n a n s i e l l e o v e r s k u d, d e r t i l f a l d e r e t p r e s t ig e p r o j e k t - m e n d e t h a r i d a g m is t e t s i n a t t r a k t iv e s y m b o l v æ r d i o g f i g u r e r e r n u b l o t s o m r e t r o - k u l i s s e i f.e k s. Pip & Papegøje ( B & U, D R / F r o n t i e r ) og Krøniken ( D R T V - D r a m a ). M æ n d s l u g t. M e d o p f ø r e ls e n a f i n d u s t r i e l t f r e m s t i l l e d e b o l i g e r o m å r e t l y k k e d e s d e t i l ø b e t a f e r n e o g 7 0 e r n e a t d æ m m e o p f o r b o l i g n ø d e n. M e n d e r v a r o g s å r ø s t e r, d e r b e g y n d t e a t sæ tte s p ø r g s m å l s t e g n v e d l i v s k v a l i t e t e n i d e s t o r e b o l i g p r o je k t e r, o g a lle r e d e i e r n e v a r d e r b e t y d e l i g m o d s t a n d m o d f o r e s t il l i n g e n o m f o r s t a d e n s o m e t l a n d s k a b, h v o r k a m p e n m o d b y e n s s n a v s, k a o s o g f a t t ig d o m e r v u n d e t. D e t v a r e g e n t l i g m e n i n g e n, a t Støv på hjernen ( P o u l B a n g, ) s k u lle f o r e g å i d e t d e n g a n g n y o p f ø r t e B r ø n d b y e r n e, m e n p l a n b e b y g g e l s e n s t o lv -e t a g e r s g r å b e t o n b l o k k e b l e v f r a v a lg t s o m l o c a t io n t i l f o r d e l f o r e n m e r e n æ n s o m u d g a v e a f f u n k t i o n a l i s t i s k i n s p i r e r e t f o r s t a d s b y g g e r i. I f i l m e n s i n d l e d n i n g s s e k v e n s p a n o r e r e r k a m e r a e t h e n o v e r e t b o l i g k o m p l e k s b e s t å e n d e a f t r e -e t a g e r s k a r r é e r o p f ø r t i g u le m u r s t e n m e d s t o r e a l t a n e r o g g r ø n n e o m r å d e r i m e l l e m b l o k k e n e. D e t e r t i d l i g m o r g e n p å L y k k e v e j. S o le n s k i n n e r f r a e n s k y f r i h i m m e l, o g m u n t e r m u s i k l e d s a g e r e t p o s t b u d i h ø j r ø d j a k k e p å h a n s r u n d e m e l l e m b l o k k e n e. H v o r f o r s k e l l ig e L y k k e v e j s b e b o e r e e n d m å t t e v æ r e, e r m ø n s t r e n e f o r d e r e s m o r g e n r i t u a l e r lig e s å e n s a r t e d e s o m i n d t r y k k e t a f d e t b y g g e r i, d e b o r i. M æ n d e n e m ø d e s p å t r a p p e o p -

5 a f Tina Brændgaard Nissen g a n g e n, ifø rt d e t o b lig a t o r is k e ja k k e s æ t, e r f o r a n k r e t i h je m m e t o g s k a l id e e lt se t o g m e d h v e r s in m a p p e u n d e r a r m e n m a r s e r v ic e r e ik k e b a r e f a m ilie n, m e n h e le c h e r e r d e i s a m le t t r o p m o d S -t o g e t, d e r lo k a ls a m f u n d e t. D e t ly k k e s g a n s k e g o d t i s k a l fø r e d e m in d t il d e r e s k o n t o r e r i b y e n. f ilm e n, m e n v ir k e lig h e d e n v a r s n a r e r e, at D a to g e t e r p å v e j i n d p å p e r r o n e n, o g the m a n g e f o r s t æ d e r lå ø d e h e n i d a g t im e r n e urban crowd m a s e r s ig f r e m fo r a t få p la d s o g a f s a m m e g r u n d b le v k a ld t s o v e b y e r. i et i f o r v e je n p r o p f y ld t t o g, e r d e n f ilm is k e L o k a ls a m f u n d s t a n k e n lo d s ig v a n s k e lig t f r e m s t illin g a f d e t m o d e r n e s t o r b y liv så g e n n e m f ø r e - is æ r ik k e d a fle re o g fle re k la s s is k, s o m d e n n æ s t e n k a n b liv e. k v in d e r o p ig e n n e m e r n e o g 7 0 e r n e M o b ilit e t e n e r s e lv e f u n d a m e n t e t fo r liv e t i f o r s tæ d e r n e, o g S -t o g e t e r d e t f o r b e g y n d t e at a r b e jd e u d e, o g f a m i li e m ø n s t r e n e æ n d r e d e s ig. b in d e ls e s le d m e lle m b y e n o g f o r s t a d e n, d e r g ø r z o n in g e n m u lig. M e n i Støv på hjernen G a r d i n e r, f y! K v in d e r n e p å L y k k e v e j e r e r m o b ilit e t e n f o r b e h o ld t m æ n d, b ø r n o g b e s a t a f a t e lim in e r e stø v. D e g ø r r e n t, p u d e n e n k e lt k v in d e, j o u r n a l is t e n M o n a L is a s e r v i n d u e r o g v a s k e r tø j i e t o m f a n g, d e r ( H a n n e B o r c h s e n iu s ). N å r to g e t h a r s lu g t f u ld t u d le v e r o p t il d e f u n k t io n a lis t is k e m æ n d e n e o g fra g te t d e m i n d t il d e r e s te r id e a le r o m et k l i n i s k r e n t h je m. P r o b le m e t r it o r ie r i c ity, e r f o r s t a d e n d o m in e r e t a f e r b lo t, a t d e m e s t g e s k æ ft ig e a f d e m e r r e n g ø r in g s v a n v it t ig e k v in d e r. K v in d e r n e g o d t i g a n g m e d at sk ru b b e d eres m æ n d u d Lykkevejs vicevært (Dirch Passer) med to af bebyggelsens hjemmegående husm ødre (Helle V irkner og Beatrice Palner). Støv på hjernen (Poul Bang, 1961). Foto: ubekendt. Saga Studio.

6 Fra slot til skrot a f h u s e t. N å r e n h u s m o r h a r k n o k l e t m e d r e n g ø r i n g e n e n h e l d a g, e r h u n i k k e o p la g t t i l l ø je r, n å r æ g t e m a n d e n k o m m e r h j e m f r a a r b e j d e. O g d e t g å r u d o v e r æ g t e s k a b e t o g f a m i l i e l i v e t. I e n t o t a l a f b l o k k e n u d e f r a s e r v i k v i n d e r n e s t å p å h v e r s i n a l t a n o g e n e r g i s k p u d s e l e j l i g h e d e r n e s s t o r e v i n d u e s p a r t i e r. V i n d u e s p u d s n i n g e n h a r s t o r s y m b o l v æ r d i. I n d b y g g e t i v i s i o n e n o m d e n n e æ r l i g h e d e n s a r k i t e k t u r l i g g e r e n b lo t t e ls e a f d e t i n d r e, d e r i s i n y d e r s t e k o n s e k v e n s s k a l b l iv e d e t y d r e. B e ly s t i n d e f r a s k a l m a n k u n n e se b y g g e r ie t s s k e le t o g a lt, h v a d d e t i n d e h o l d e r. D e t e r d e t t e m m e l i g a b s u r d e i d e a l, d e r l i g g e r b a g f u n k t i o n a l is t e r n e s f o r d ø m m e l s e a f g a r d i n e r m e d h e n v i s n i n g t i l, a t d e s t ø v e r. D e t, d e r t r a d i t i o n e l t o p f a t t e s s o m p r i v a t s f æ r e n, s k a l k u n n e t å le a t b l iv e b e ly s t. N å r d e t i n d r e s å le d e s s t il l e s t i l s k u e i d e n o f f e n t lig e s f æ r e, m å s t ø v o g s k id t s o m e n n a t u r l i g f ø lg e h e r a f f o r a g t e s o g b e k æ m p e s - o g h v a d d e r g æ ld e r f o r h u s e, g æ ld e r o g s å f o r m e n n e s k e r. I d e n f u n k t i o n a l i s t i s k e l i v s a n s k u e l s e i n d b e f a t t e r r e n s e l s e s p r o c e s s e n o g s å d e t m e n t a l e. I k k e u n d e r l i g t r e p r æ s e n t e r e s f o r s t a d e n o f t e s o m e t v i s u e l t l a n d s k a b, h v o r g r æ n s e n m e l l e m d e n o f f e n t lig e o g d e n p r i v a t e s f æ r e e r b r u d t n e d o g o v e r v å g n i n g e n t o t a l. O g i k k e u n d e r l i g t b e f o lk e s d i s s e f r e m s t i l l i n g e r o fte a f f u l d s t æ n d i g f r e m m e d g j o r t e k v i n d e r, d e r k o n s t a n t e r p å s a m m e n b r u d d e t s r a n d. D e n a m e r i k a n s k e f i l m i n s t r u k t ø r T o d d H a y n e s h a r m e d f i l m s o m Safe ( ) o g Far From Heaven ( ) g j o r t J u l i a n n e M o o r e s g e n n e m s ig t i g e s k ø n h e d t i l i n d b e g r e b e t a f d e n s la g s e n s o m m e f o r s t a d s k v i n d e r s u l y k k e l i g e s k æ b n e r. Livet støver. K v i n d e r n e i Støv på hjernen e r i m i d l e r t i d i k k e f o r a l v o r f a n g e t i f o r s t a d s l a n d s k a b e t. D e s k a l b a r e f o r e t a g e e t p a r ju s t e r i n g e r. D e t g æ ld e r i k k e m i n d s t 48 F r u H e n r i k s e n ( H e l l e V i r k n e r ), d e r m e d s i t r e n g ø r i n g s v a n v i d o g s in e s e r v i c e r e n d e h u s m o r - m a n e r e r h a r få e t s i n m a n d t i l a t k i g g e l a n g t e f t e r L y k k e v e j s e n e s t e s i n g l e p i g e, d e n s e l v s i k r e j o u r n a l i s t M o n a L i s a. D e t l y k k e s F r u H e n r i k s e n i lø b e t a f f i l m e n a t v i n d e s i n m a n d s in t e r e s s e t ilb a g e. M e n d e t k r æ v e r k v i n d e l i s t o g e n l e k t i o n u d i m o d e r n e, k v i n d e f r i g j o r t l i v s s t il. E n l e k t i o n, d e r g i v e s b e r e d v i l l i g t a f s e lv s a m m e M o n a L i s a, d e r e f t e r a t h a v e t ø m t e t f y ld t a s k e b æ g e r i h o v e d e t p å F r u H e n r i k s e n, m e n s d e n n e p u d s e d e v i n d u e r, u n d s k y l d e r m e d, a t d e r j o a l t i d v i l v æ r e s t ø v, h v o r liv e t le v e s. M e d d e n r e p r i m a n d e le v e r e r M o n a L i s a f i l m e n s v e l n o k m e s t r a m m e n d e k r i t i k a f f u n k t i o n a l i s m e n s p u r i s t i s k e v i s i o n. D e n k r i t i k a f d e s t o r e b o lig p r o je k t e r, d e r f o r a l v o r v o k s e d e f r e m i lø b e t a f e r n e, p e g e d e i m i d l e r t i d o g s å p å f u n k t i o n a l i s m e n s d i l e m m a, n e m l i g a t d e n v a r a f h æ n g ig a f k a p i t a l i s m e n o g d e r m e d a f m æ g t ig o v e r f o r d e n n e s i b o e n d e v i r k e m å d e. I e n s t o r d e l a f e r n e o g 7 0 e r n e s i n d u s t r i e l l e b y g g e r i b l e v d e o p r i n d e l i g e id e a l e r o m a t b y g g e f o r f o lk e t g l e m t t i l f o r d e l f o r e n k v a n t i t a t i v m å l s æ t n i n g o m a t b y g g e s å m e g e t s o m m u l i g t s å b i l l i g t s o m m u lig t. E n s r e t n in g e n v a r e n r e a lit e t. Paradislængsel. D e t n o k m e s t b a s t a n t e o g k o n k r e t e u d t r y k f o r d e n m o d s t a n d, s o m d e t m o d e r n e b o lig b y g g e r i m ø d t e - b å d e s o m r e e lt b o l i g r u m o g s o m s y m b o l p å e t s a m f u n d, d e r p r ø v e d e a t r e g u le r e b e f o l k n i n g e n s a d f æ r d v e d h j æ l p a f f y s i s k p l a n l æ g n i n g - v a r o p r e t t e ls e n a f f r i s t a d e n C h r i s t i a n i a i C h r i s t i a n i a b l e v f ø d t a f e n d r ø m o m e n b e b o e r s t y r e t b y o g e t l i v i f r i h e d. I J a n n i k H a s t r u p o g F l e m m i n g Q u i s t M ø l l e r s Bennys badekar ( ) s t il l e s s å d a n n e t i d s t y p i s k e f o r e s t il l in g e r o m e t l i v i f r i h e d i e t n a t u r l i g t l a n d s k a b o p i m o d e t u f r i t l i v i e t u v e n l i g t b e t o n la n d s k a b. B e n n y b o r i e n l e j l i g h e d ø v e r s t i e n b e -

7 a f Tina Brændgaard Nissen Bennys badekar (Jannik H astrup og Flemming Quist Møller, 1971). Framegrab. Fiasco Film. t o n b o lig b lo k ( H ø je G l a d s a x e ). D e t e r et in t e r iø r d o m in e r e t a f o r d e n o g r e n lig h e d. B e n n y m ø d e r e n g a k k e t o r n it o lo g, d e r - i m o d s æ t n in g t il d e v o k s n e d e r h je m m e - M o d e r e n s f in e s tu e r d a n n e r r a m m e o m u n d e r h o ld e r m e d s jo v e h is t o r ie r. H a n f i n d e v o k s n e s s a m v æ r, m e n s B e n n y f o r v is e s d e r o g s å e n sø. F a n g e r e n h a le t u d s e, p r o p t i l e n m e n n e s k e t o m, f o r b læ s t le g e p la d s. p e r d e n i e t s y lt e t ø js g la s o g d r ø n e r t ilb a g e H a n p r ø v e r a t lege, m e n h a n s le g e tø j g å r i t il le jlig h e d e n f o r a t v is e s in fa n g s t f r e m. s t y k k e r, d a d e t fa ld e r u d o v e r k a n t e n p å e n M e n B e n n y s m o r s y n e s, h a le t u d s e r e r s a n d k a s s e o g r a m m e r b e t o n e n. H e ld ig v is u læ k r e, o g k o m m a n d e r e r B e n n y u d p å b a d u k k e r e n p ig e o p m e d e t f is k e n e t, s o m d e v æ r e ls e t, h v o r h a n få r b e s k e d p å a t v a s k e h a n få r b y t t e t s ig t il, o g B e n n y b e s lu t t e r s ig s ig f u ld s t æ n d ig t r e n, in d e n f a d e r e n k o m f o r at sæ tte k u r s m o d n æ r lig g e n d e g r ø n n e m e r h je m fr a k o n t o r e t. E lle r s b liv e r d e r o m r å d e r. H ø jl i g t s y m b o l s k e r o v e r g a n g e n b a lla d e. A f v is t e n d n u e n g a n g f o r t r æ k k e r f r a b e t o n o m r å d e t t il d e t g r ø n n e m a r k e r e t B e n n y t il a f v a s k n in g e n s h e llig e h a lle r. M e n a f en b u n k e h e n k a ste d e b ræ d d e r o g m u r d a h a n h æ ld e r h a le t u d s e n u d i d e t f y ld t e b r o k k e r. G r æ n s e n m e l l e m d e n r e g e lb u n d b a d e k a r, b liv e r d e n t il e n p r in s, d e r v i l v is e n e v e r d e n o g f r ih e d e n u d g ø r e s a f b y g g e r o d, B e n n y s in h e m m e lig e e v e n t y r v e r d e n p å d e r s å le d e s u d g ø r f ø r s t e s k r id t p å d e n v e j d e n a n d e n s id e a f b u n d p r o p p e n. V a lg e t m o d d e n t o t a le o p lø s n in g a f fa s te e le m e n a f e n h a le t u d s e s o m n ø g le t il e n m a g is k te r, s o m k u lm in e r e r m e d B e n n y s in d t r æ o g p o e t is k v e r d e n e r ik k e t ilf æ ld ig t. D e t t e d e n i en u n d e rv e rd e n a f v a n d. m æ r k v æ r d ig e le d d e lø s e d y r e r e t h v e r k e n / 49

8 Fra slot til skrot e lle r, e t b å d e / o g, o g l i g e s o m b a r n e t B e n n y e r d e t s s t r u k t u r i k k e f a s t la g t, m e n m i d t i e n p r o c e s f u l d a f m u l i g h e d e r. Flip ud. M e d is c e n e s æ t t e l s e n a f u n d e r v a n d s v e r d e n e n s o m B e n n y s r e d n i n g o g e t f e s t e n s r u m k r i t i s e r e r Bennys badekar m o d e r n e b y p l a n l æ g n i n g o g f r e m v i s e r s a m t i d i g n o g e t a f d e t, d e r e r u d e l u k k e t f r a p l a n l æ g n i n g e n s h e r o is k e f o r t æ llin g e r. F o r t æ l l i n g e r, d e r s o m s a g t i n d e h o l d e r f o r e s t i l l i n g e r o m m o r a l s k r e n h e d, s o m t æ n k e s o p n å e t v e d a t r y k k e a r b e j d e r n e u d a f d e n b e s k id t e b y m e d d e n s k n e j p e r, s k ø g e r o g f o r d æ r v. I v a n d v e r d e n e n m ø d e r B e n n y f o r d r u k n e s k e le t t e r, f o r f ø r e n d e h a v f r u e r o g a n g r e b s ly s t n e k r a b b e r - d e t u n d e r t r y k t e s t i l b a g e v e n d e n s o m a n o m a l i o g a m b i v a l e n s h i l s e s v e l k o m m e n ( D i k e n : 6 2 ). Bennys badekar h a r t e m a t is k l i g h e d m e d a n d r e a f e r n e s a n t i - a u t o r i t æ r e b ø r n e - o g u n g d o m s f i l m s å s o m Ang: Lone ( F r a n z E r n s t, ), I din fars lomme ( L i s e R o o s o g A n k e r S ø r e n s e n, ), La os være ( L a s s e N i e l s e n o g E r n s t J o h a n s e n, ) o g Vil du se min smukke navle ( S ø r e n K r a g h - J a c o b s e n, ), d e r a lle o p e r e r e r m e d b e f r i e n d e u d f l u g t e r t i l e n u s p o l e r e t n a t u r. F o r s t a d e n, d e r i m o d, f r e m s t å r s o m e m b l e m p å m o d e r n i t e t e n s m e s t t r is t e a s p e k t e r, h v o r f o r f lu g t e n b l i v e r e n e s t e u d v e j - s t i k i m o d d e n f u n k t i o n a l i s t i s k e h e n s i g t m e d b e t o n b e b y g g e l s e r n e, d e r j o s k u l l e b r i n g e f o l k o g i k k e m i n d s t b ø r n e n e v æ k f r a s t e n b r o e n o g t æ t t e r e p å d e a f n a t u r e n s g læ d e r, s o m a l le m e n n e s k e r if ø lg e s e l v s a m m e f u n k t i o n a l i s t e r h a v d e r e t t i l. M e n h v i s d e f i n i t i o n e n p å d e t m e n n e s k e l ig e e r e n f r i o g u a f h æ n g i g s jæ l o g k r o p, d e r k r æ v e r b l ø d e o g m e d g ø r l i g e r a m m e r o g p l a d s t i l a t s v in e, le g e, d a n s e o g f l i p p e u d, m å b e t o n l a n d s k a b e t n ø d v e n d i g v i s b e t e g n e s s o m e t u m e n n e s k e l i g t m i l jø. Spildprocenter. I lø b e t a f e r n e s k e te d e r e t s k r e d i r e p r æ s e n t a t io n e n a f b e t o n f o r s t a d e n. F r a m o d e r n e v i d u n d e r t i l u r b a n t m a r e r i d t. D e n o r d e n s d is k u r s, d e r o p r i n d e l i g h a v d e p r o m o v e r e t m i l jø e t s o m e t p o s i t i v t a l t e r n a t i v t il e t b e s k id t o g k a o t i s k b y m i l j ø, b l e v n u f o r b u n d e t m e d n o g e t s t e r i l t o g u m e n n e s k e l ig t. O g i k ø l v a n d e t p å 7 0 e r n e s ø k o n o m i s k e k r i s e, d e r b l.a. b e t ø d e n k r a f t ig s t i g n i n g i a r b e j d s l ø s h e d e n, b le v b e t o n f o r s t æ d e r n e o p i g e n n e m e r n e o g 9 0 e r n e i s t ig e n d e g r a d e t s y m b o l p å f o r f a l d o g d e g e n e r e r in g. I k k e m i n d s t s o m fø lg e a f e n t v i v l s o m s o c i a l p o l i t i k, d e r p la c e r e d e o g k o n c e n t r e r e d e f o l k m e d s o c i a l e p r o b l e m e r i d e t a l m e n n y t t ig e b o l i g b y g g e r i i b e t o n f o r s t æ d e r n e. D e n m o d e r n i s t i s k e a r k i t e k t u r s d ø d d a t e r e s a f d e n a m e r i k a n s k e a r k i t e k t u r h is t o r i k e r C h r i s t o p h e r J e n c k s t il k l o k k e n d e n 1 5. j u l i , d a P r u i t t - I g o e H o u s i n g i St. L o u i s, U S A, b l e v s p r æ n g t i lu f t e n ( H a r v e y : ). P r u i t t - I g o e H o u s i n g v a r b y g g e t s o m e n v a r i a n t a f L e C o r b u s i e r s b o m a s k i n e, m e n v a r e f t e r h å n d e n b l e v e t u b e b o e l i g t f o r d e l a v i n d k o m s t f a m i l i e r, b y g g e r ie t h u s e d e. O g s å i D a n m a r k h a r p o lit i k e r e o g e k s p e r t e r s i d e n e r n e d is k u t e r e t m u l i g h e d e n a f a t læ g g e d y n a m i t u n d e r d e m e s t b e la s t e d e a f b e t o n f o r s t æ d e r n e, o g d e b a t t e n e r f o r s a t h e d. I B r i t a W i e l o p o l s k a s 17 op ( a l t e r n a t i v t i t e l Sallys bizniz, ) s y n e s s a m m e n b r u d d e t d a o g s å a t v æ r e n æ r t f o r e s t å e n d e. D e t m å s k e m e s t b e m æ r k e l s e s v æ r d ig e - o g fo r d a n s k f i l m s v e d k o m m e n d e a t y p is k e p å d e t h e r t i d s p u n k t - er, a t 17 op is c e n e s æ t t e r o g k o m m e n t e r e r r e e lle s o c i a l e p r o b l e m s t i l l i n g e r i e t s u r r e a l i s t i s k m i l j ø. I H y r d i n d e p a r k e n e r d e n s o c ia l e v i r k e l i g h e d s t r is t e s s e s å le d e s o v e r g j o r t o g s k æ w r e d e t t i l g r o t e s k e d i m e n s i o n e r. H v e r d a g s t i l l e r e n n y b e b o e r s it f o d t ø j p å h ø j h u s e t s t o p o g t a g e r t u r e n d e 1 7 e t a g e r n e d i d e t, d e r m e d s t ø r s t e s e lv -

9 af Tina Brændgaard Nissen f ø l g e l ig h e d k a l d e s D a g e n s H o p. D e n f e m - t e n - å r ig e S a l l y h a r i k k e m e g e t t i l o v e r s fo r h o p p e r n e, d e r e fte r h e n d e s u d s a g n e r e n t e n p e r k e r e e lle r f a t t ig r ø v e o g k a n s a m m e n f a t t e s u n d e r f æ l l e s b e t e g n e l s e n s p ild p r o c e n t e r. S a l l y s e lv h a r t r a v lt m e d a t l a v e business, f o r d e t e r, s o m h u n b e t r o r s i n m ø g b e s k i d t e l i l l e b r o r P i s u n g e n, d e n e n e s t e v e j u d a f b e t o n e n. H u n r a s l e r r u n d t i d e t u d b o m b e d e b e t o n l a n d s k a b m e d P i s u n g e n k l o d s e t o p i e n b a r n e v o g n f u l d a f f l a s k e r o g a f f a ld - a l t i d p å ja g t e f t e r e n n y i n v e s t e r in g. E n s å d a n b y d e r s ig t i l, d a d e n t y r k i s k e p ig e Z u h a l f ly t t e r i n d. S a l l y h a r s o m H y r d i n d e p a r k e n s a n d r e d a n s k e b e b o e r e e t a n s t r e n g t f o r h o l d t i l i n d v a n d r e r e, m e n h u n ø j n e r e n m u l i g h e d f o r a t t je n e p e n g e p å Z u h a l s t a le n t e r s o m h a r m o n i k a s p i l l e r o g i n d l e d e r d e r f o r e t b e k e n d t s k a b. B e k e n d t s k a b e t b l i v e r t il e t v e n s k a b, m e n p l u d s e l i g e r Z u h a l b le v e t g if t m e d e n m a n d i h j e m l a n d e t o g p å v e j t i l T y r k i e t. F i l m e n s lu t t e r p å h ø j h u s b y g g e r ie t s ta g, h v o r P i s u n g e n s a f d ø d e m å g e s e n d e s t il v e j r s m e d e n b a l l o n o g e t ø n s k e o m d e j l i g t v e jr. P å l y d s i d e n f r e m f ø r e s s c h l a g e r e n D e n g a m le g a r t n e r i, h v a d d e r m å o p f a t t e s s o m e t s p a r k t il f o l k e k o m e d i e r n e s b i l l e d e a f, a t d e t m å s k e n o k e r h å r d t a t v æ r e f a t t ig, m e n d e t e r o g s å r e t h y g g e l ig t, h v i s b a r e m a n t a g e r d e t h e l e m e d g o d t h u m ø r. H u s e t v æ lt e r. A t e n f i l m s o m 17 op i f r e m s t i l l e r e t m i l j ø, d e r a f f o r s k e l l ig e å r s a g e r ik k e e r e g n e t s o m b o l i g r u m, a f s p e jle r d e n k r i t i k, d e r f r a f le r e s i d e r h a v d e r e js t s i g m o d d e s t o r e p l a n b e b y g g e l s e r. O g m e d g o d g r u n d. B y g g e r ie t v a r p la g e t a f s v æ r e s o c i a l e p r o b l e m e r, k r i m i n a l i t e t o g f o r f a ld, o g m a n g e a f o m r å d e r n e b l e v e f t e r h å n d e n k a t e g o r is e r e t s o m s o c i a l t b e la s t e d e e lle r g h e t t o e r. B e t o n e n s l o g i o r d e t s b o g s t a v e l ig s t e f o r s t a n d r e v n e r. D e t h a r s å l e d e s s a t i r i s k b id, n å r P i s u n g e n s t å r o g h o l d e r p å e t s t il l a d s i H y r d i n d e p a r k e n o g r å b e r : S a lly, S a lly, h u s e t v æ l t e r! I d e t h e l e t a g e t e r 17 op k e n d e t e g n e t v e d e t u s æ d v a n l i g t l ig e f r e m t s p r o g. S a l l y k a l d e r Z u h a l p e r k e r l u d e r o g h e n d e s b r ø d r e f o r g e d e lo r t e, o g h u n læ g g e r h e l l e r i k k e f in g r e n e i m e l l e m, n å r h u n s p r a y m a l e r e n b æ n k m e d o r d e n e d r æ p e n t ø r k e r. G o d t n o k u b e h j æ l p s o m t s t a v e t o g ir e t t e s a t a f d e n p e r f e k t t a l e n d e Z u h a l, m e n m e d u d s y n f r a e t a k t u e l t p o l i t i s k a n s p æ n d t k l i m a e r d e n b a r s k h e d, h v o r m e d f i l m e n f r e m s t i l l e r d a n s k e r n e s f o r h o l d t i l i n d v a n d r e r e, i ø j n e f a l d e n d e. 17 op b e r ø r e r s å le d e s i n d v a n d r e r s p ø r g s m å l e t, m e n u d e n a t g ø r e d e t t i l e t s æ r s k i l t p r o b l e m. S a m t l ig e b e b o e r e i H y r d i n d e p a r k e n e r s o c i a l t u d s t ø d t e o g o f r e f o r e n f e jls la g e n s o c i a l p o l i t i k. M e n e n v o k s e n d e k o n c e n t r a t i o n a f i n d v a n d r e r e i o m r å d e r n e h a r g j o r t b e t o n s p ø r g s m å le t s y n o n y m t m e d i n d v a n d r e r - o g in t e g r a t io n s d e b a t t e n. I n d v a n d r e r e b l iv e r s a m m e n m e d k r i m i n e l l e, p s y k i s k s y g e, a r b e j d s l ø s e o g d r a n k e r e f a s te k a r a k t e r e r i d e f i l m i s k e f r e m s t i l l i n g e r a f m i l jø e t. B l.a. i E r i k C l a u s e n s Rami og Julie ( ), h v o r T å s t r u p d a n n e r k ø l i g t b a g t æ p p e f o r e n m o d e r n e o g n o g e t p r æ t e n t iø s is c e n e s æ t t e ls e a f S h a k e s p e a r e s k l a s s is k e h i s t o r i e o m u n g k æ r l i g h e d p å t r o d s. R a m i ( S a l e h M a l e k ) e r p a l æ s t i n e n s e r, o g J u l ie ( S o f ie G r å b ø l ) e r d a n s k e r. D e e r f o r e ls k e d e, m e n k a n i k k e få h i n a n d e n p å g r u n d a f o m g iv e l s e r n e s t r a d i t i o n e r o g f o r d o m m e. K a o s o g k a m p. I N i e l s A r d e n O p l e v s Portland ( ) e r A a l b o r g f o r v a n d l e t t i l e t p i s g u l t i n d u s t r i e l t h e lv e d e, h v o r e n u n d e r v e r d e n a f v o l d, k r i m i n a l i t e t o g s t o f f e r i b o g s t a v e lig s t e f o r s t a n d s y n e s a t v æ r e v o k s e t o p o g u d a f d e u r b a n e ø d e m a r k e r o g b e t o n k o m p l e k s e r, s o m c e m e n t i n d u s t r i e n h a r s k a b t. A a l b o r g P o r t l a n d, D a n m a r k s e n e s t e c e m e n t p r o d u c e r e n d e v i r k s o m h e d, 5 1

10 Fra slot til skrot Jane Eggertsen som den foretagsomme Sally på social- og surrealistisk betonbaggrund i Brita Wielopolskas 17 op (1989). Foto: Henrik Saxgren. Obel Film. 52 læ g g e r n a v n t i l f i l m e n o m b r ø d r e n e J a k o b ( M i c h a e l M ü l l e r ) o g J a n u s ( A n d e r s W. B e r t h e l s e n ), d e r l i g e s o m S a l l y i 17 op g ø r, h v a d d e k a n, f o r a t o v e r le v e i e n b e s k id t o g k y n i s k v e r d e n. H v i l k e t v i l s ig e a t v æ r e s ig s e l v n æ r m e s t. I f i l m e n s a n s l a g s i d d e r J a k o b o g v e n t e r p å s i n b r o r u d e n f o r e t f æ n g s e l. D a J a n u s e r k o m m e t u d, h a r s a t s ig b a g r a t t e t o g i n d t a g e t d a g e n s f ø r s t e s k u d s t o f f e r, i n d l e d e r d e to b r ø d r e e n h æ s b læ s e n d e k ø r e t u r g e n n e m A a l b o r g s t r ø s t e s lø s e b e t o n l a n d s k a b e r o g e t s a m a r b e j d e, d e r s k a l i n d f r i J a n u s g æ ld t i l d e n l o k a l e b a n d e. D e r e r i k k e m a n g e f o r m i l d e n d e o m s t æ n d i g h e d e r i d e t p o r t l a n d s k e m i l j ø. U t o p i e n o m d e t p e r f e k t e m e n n e s k e i p e r f e k t e o m g iv e l s e r e r e n d t i s i n d y s t o p i s k e m o d s æ t n i n g, o g d e t s n a v s, s o m h u s m ø d r e n e i Støv på hjernen i h æ r d i g t b e k æ m p e d e o g s k u l l e læ r e a t t å le, e r i Portlands A a l b o r g a l le s t e d s n æ r v æ r e n d e. P å d e t n a r r a t i v e o g t e m a t is k e p l a n k a n m a n t a le o m e n m a g t f o r s k y d n i n g. E t o p r ø r i m o d d e k r æ f t e r, d e r f o r s ø g e r a t d i s c i p l i n e r e m e n n e s k e t t i l a t f u n g e r e i n d e n f o r n o g le i f o r v e je n f a s t la g t e o g r i g i d e r a m m e r, b l.a. r e p r æ s e n t e r e t v e d a r b e j d e, f a m i l i e, b o l i g o g o f f e n t lig e i n s t i t u t io n e r. M e n o p r ø r e t e r a f s e l v d e s t r u k t iv a r t. D e r h e r s k e r k u n k a o s, i l l u s i o n s l ø s h e d o g k a m p e n f o r e g e n o v e r le v e ls e, h v i l k e t m å s ig e s a t lig g e s å l a n g t v æ k f r a id e a l e r n e i d e n s o c i a l d e m o k r a t i s k e v e lf æ r d s s t a t, s o m m a n k a n k o m m e. Portland b l e v u d v a l g t t i l h o v e d k o n k u r r e n c e n p å f i l m f e s t i v a l e n i B e r l i n, h v o r e n

11 a f Tina Brændgaard Nissen Sociale misfits i Aalborgs pisgule betonhelvede. Portland (Niels Arden Oplev, 1996). Foto: ubekendt. Zentropa Entertainments. d e l a f p u b l i k u m u d v a n d r e d e, f o r d i f i l m e n s T a r a n t i n o - i n s p i r e r e d e s t i l i s e r i n g o g æ s t e t i s e r i n g a f v o l d, ø d e læ g g e ls e o g s o c i a l d e r o u t e b l a n d t d ø d s m æ r k e d e n a r k o m a n e r v a r f o r h å r d k o s t. H v i s d e v a r b le v e t h æ n g e n d e, v i l l e d e h a v e o p le v e t, a t Portland t r o d s a lt i k k e h e lt a f l i v e r u t o p ie n o m d e t l y k k e l ig e ( l æ s : b o r g e r l ig e ) liv. J a n u s o g k æ r e s t e n E v a ( I b e n H j e j l e ) e n d e r m e d k i r k e b r y l l u p o g k r o n h j o r t o v e r s o f a e n h j e m m e i b e t o n s l u m m e n. F e e l g o o d - s u p p e. H e l t s å g o d t g å r d e t i k k e f o r d r a n k e r e n K a j ( J e s p e r C h r i s t e n s e n ) i Bænken ( P e r F ly, ). H a n d ø r. I k k e u m i d d e l b a r t o p s k r i f t e n p å e n p u b l i k u m s s u c c e s. I s æ r ik k e n å r d ø d s k a m p e n f o r e g å r i e t a l m e n n y t t i g t o g, i d e f le s t e m e n n e s k e r s ø j n e, d ø d s e n s t r i s t f o r s t a d s b y g g e r i. M e n Bænken t r a k b e t a l e n d e p u b l i k u m m e r i b io g r a f e n. K a j e r d r a n k e r o g b o r i T i n g b j e r g. E t b o l i g k o m p l e k s, d e r t i l f o r v e k s l in g l i g n e r L y k k e v e j i Støv på hjernen, m e n K a j s s p r u t b l a n d i n g s m o r g e n r i t u a l e r n o g e t a n d e r l e d e s e n d L y k k e v e j s b e b o e r e s o p v å g n e n t i l s o l, r is t e t b r ø d o g f r i s k b r y g g e t k a f f e. O g h v o r m æ n d e n e p å L y k k e v e j g å r t i l S - t o g e t i s a m le t t r o p, m ø d e s K a j o g k a m m e r a t e n S t ig ( N i c o l a j K o p e r n i k u s ) f o r a t l u n t e s t il l e o g r o l i g t n e d i M i l j ø p a t r u l j e n o g g ø r e s ig f o r t je n t t i l d e r e s b is t a n d s h jæ l p. D e t l y d e r t r is t, m e n e r d e t i k k e. Bænken i n s i s t e r e r p å e n n a t u r a l i s t i s k o g s e m i - d o k u m e n t a r i s k s k i l d r i n g a f b e t o n f o r s t a d s m i l j ø e t, m e n l e v n e r s a m t i d i g p l a d s t i l e n g o d p o r t i o n comic relief. I k k e m i n d s t i s a m s p i l l e t m e l l e m u n d e r h u n d e n S t ig o g d r a n k e r k o n g e n K a j s a m t i d e s m å u d f a l d m o d d e t o f f e n t lig e s r i g i d e h å n d t e r i n g a f s o c i a l e p r o b l e m a t i k k e r - b e g g e d e le k a r a k t e r i s t i s k e f o r f o l k e k o m e d i e n. Bænkens 53

12 Fra slot til skrot M» v a «r i «M M.4 K Byplanlægning på tegnebrættet. Indledningen til 1:1 (Annette K. Olesen, 2006). Framegrab, Zentropa Entertainments. r e f le k s i o n o v e r d e s o c i a l e p r o b l e m s t i l l i n g e r e r s å le d e s t y p i s k d a n s k i s i n h y g g e lig e f r e d s o m m e l i g h e d, h v i l k e t f o r m e n t l i g o g s å e r e n a f g r u n d e n e t i l, a t f i l m e n h a r f å e t s å s t o r t e t p u b l i k u m. O g f å e t p å p u k l e n f o r a t v æ r e e n k o p t y n d, s o c i a l r e a l i s t i s k f e e l g o o d - s u p p e ( G r o d a l ). F i l m e n b e n y t t e r s ig g a n s k e r i g t i g t a f g e n k e n d e lig e g e n r e k o n v e n t i o n e r o g s o c i a l e s t e r e o t y p e r, m e n s a m t i d i g f r e m s t i l l e r d e n b e t o n f o r s t a d e n s o m e t a l m i n d e l i g t, g r æ n - s e n d e t i l d e t t r i v ie l l e h v e r d a g s m i l j ø. O g d e r v e d l y k k e s d e t d e n a t s t y r e k l a r s å v e l a f d e n i d e o l o g i s k v e l m e n e n d e s o c i a l r e a l is m e s o m a f d e n e l l e r s s å t i d s t y p is k e f a s c i n a t i o n a f v o l d, s t o f m i s b r u g o g k r i m i n a l i t e t. M a n h ø r e r s å m e g e t. E n l i g n e n d e n a t u r a l i s t i s k m i l j ø s k i l d r i n g f i n d e r m a n i 1:1 ( A n n e t t e K. O l e s e n, ). E n h i s t o r i e o m l iv e t i e n g h e t t o, d e r e r p r æ g e t a f d y b e k o n f lik t e r b å d e m e l l e m n y - o g g a m m e l d a n s k e r e o g m e l l e m n y d a n s k e r e o g p o lit i e t, m e n i lig e s å h ø j g r a d a f k æ r l i g h e d o g a l m i n d e l i g e h v e r d a g s k o n f l i k t e r i h e n h o l d s v i s e n d a n s k 54 o g e n p a l æ s t i n e n s i s k f a m i l i e. F i l m e n s tite l h e n v i s e r t i l u t o p ie n o m d e t s o c ia le s o m e n g e n n e m s ig t i g t i l s t a n d, h v o r p l a n l æ g n i n g e n a f s p e j l e r v i r k e l i g h e d e n i f o r h o ld e t 1 : 1. E n f o r e s t illin g, s o m u d v i k l i n g e n i b e t o n b y g g e r ie t s e l v - o g r e p r æ s e n t a t io n e n a f m i l jø e t i d a n s k e s p i l l e f i l m - a l le r e d e h a r f ø r t b e v is f o r v a r g e n n e m f ø r t t å b e lig. 1:1 å b n e r m e d e n s o r t - h v i d p r æ s e n t a t i o n a f v i s i o n e r n e fo r o p f ø r e ls e n a f b e t o n b o l i g b l o k k e o g i l lu s t r e r e r b y p l a n l æ g g e r n e s b e g e js t r i n g m e d e t s a m m e n k l i p a f a r k i v b il l e d e r. E n b e g e js t r i n g, s o m S ø s ( A n e t t e S t ø v e l b æ k ) m o r B o n n ie ( L o n e H e r t z ) ik k e d e le r. B o n n i e t i l b y d e r l i g e f r e m s i n d a t t e r p e n g e f o r a t f ly t t e fra A v e d ø r e S t a t io n s b y. M a n h ø r e r j o s å m e g e t, s o m h u n s ig e r. D a S ø s s ø n b l i v e r o v e r f a ld e t, o g a lle s p o r e fte r g e r n i n g s m a n d e n p e g e r i r e t n i n g a f e n l o k a l p a l æ s t i n e n s i s k d r e n g, b e g y n d e r S ø s s e lv a t t v iv l e p å v æ r d i e n a f g h e t t o - l i v e t. E n d a g, h u n t r æ d e r u d a f o p g a n g e n o g s t å r p å f o r t o v e t u d e n f o r d e n b lo k, h u n b o r i, s e r h u n p l u d s e l i g A v e d ø r e S t a t i o n s b y u d e f r a, m e d o m v e r d e n e n s f o r d ø m m e n d e b lik. E t b l ik, d e r p å m a n g e m å d e r e r b l e v e t b e k r æ f t e t. M i t b l i k p å f o r s t a d s m il j ø e t h a r t i l g e n -

13 a f Tina Brændgaard Nissen g æ ld æ n d r e t s i g. S a m m e n m e d f ilm e n e. N u v e l, f o r d o m m e e r b l e v e t b e k r æ f t e t. D a n s k e s p i l l e f i l m s is c e n e s æ t t e l s e r a f l i v e t i b e t o n e n h a r ik k e t i l b u d t d e r e s p u b l i k u m n æ v n e v æ r d i g e a l t e r n a t iv e r e p r æ s e n t a t i o n e r. M e n e n u n d e r s ø g e l s e a f m i l jø e t s r e a l - s å v e l s o m s y m b o l h i s t o r is k e u d v i k l i n g u d f o r d r e r a l lig e v e l f r e m h e r s k e n d e b e t o n s t e r e o t y p e r. F o r d i d e n t y d e l i g g ø r, a t v o r e s s y n p å v e r d e n a lt id e r k u l t u r e l t o g h i s t o r i s k i n d l e j r e t o g d e r m e d i k k e k a n g ø r e k r a v p å n o g e t s a n d h e d s p r æ d i k a t. S o m d e n b r i t i s k e i n s t a l l a t i o n s k u n s t n e r K a t h e r i n e S h o n f i e l d a r g u m e n t e r e r f o r i b o g e n Walls Have Feelings ( ), k a n v i d e n f r a f i l m, o g f i k t i o n i d e t h e le t a g e t, b r u g e s t i l a t s t il l e n y e s p ø r g s m å l t i l o g u d f o r d r e p r o f e s s io n e l l e a n t a g e ls e r o m, h v o r d a n a r k i t e k t u r e n o g b y e n f u n g e r e r.2 A r t i k l e n e r e t r e d ig e r e t u d d r a g a f f o r f a t t e r e n s s p e c i a l e a f h a n d l i n g Fra moderne vidunder til urbant m areridt -frem stillinger a flivet betonboligbyggeri i dansk film fra ( ). Noter 1. I 1933 fremlagde CIAM, en sammenslutning af arkitekter, heriblandt Le Corbusier, Athenerklæringen. Den fastslog hovedteserne for moderne byplanlægning med zoneinddeling som et ledende princip. Det vil sige en rumlig adskillelse af byens funktioner i områderne: bolig, arbejde, rekreation og trafik (Bertelsen 1997). 2. Katherine Shonfield bruger film til revurdere efterkrigstids-arkitektur og urbanisme i London, Paris og New York. Litteratur Bech-Danielsen, Claus (2004). Moderne arkitektur - hva er meningen. Århus, Forlaget Systime. Bertelsen, Svend (1997). Bellahøj, Ballerup, Brøndby Strand - 25 år der industrialiserede byggeriet. Hørsholm, SBI. Diken, Biilent (1999). Byen, fantasien og ghettoen. In: Øjeblikket , vol. 8, nr. 36/37. Grodal, Torben (2006). Falsk realisme. In: EKKO nr. 32, marts-oktober Harvey, David (1989). The Urban Experience. Oxford UK og Cambridge USA, Blackwell. Sestoft, Jørgen (1986). Funktionalisme. Odense, Odense Universitetsforlag. Shonfield, Katherine (2000). Walls Have Feelings - architecture, film and the city. London og New York, Routledge.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft Frank Hvam på spanden i tv-serien K lovn (framegrab). Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn A f Julie Hornbek Toft F r a n k H v a m s æ tte r s i g p å h u g o v e

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Film skal ses i biografen. En historisk anlagt montage om filmens fremtid. A f Erik Svendsen

Film skal ses i biografen. En historisk anlagt montage om filmens fremtid. A f Erik Svendsen Un chien andalou (1929, Den andalusiske hund, instr. Luis Bunuel). Film skal ses i biografen En historisk anlagt montage om filmens fremtid A f Erik Svendsen D e t f ø lg e n d e e r r e f le k s i o n

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60 SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN i 195 9-60 Å R S B E R E T N I N G F O R S K A G E N K O M M U N A L E S K O L E V Æ S E N V E D stadsskoleinspektør V. Lykkegaard Nielsen Skagen skolekommission: (d. 1/ 4 1958)

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Interview med et filmfantom. J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler. A f Mads Mikkelsen

Interview med et filmfantom. J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler. A f Mads Mikkelsen Peep Show (1965). Interview med et filmfantom J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler A f Mads Mikkelsen H v i s d e t e r d e f æ r r e s t e, d e r h a r h ø r t o m d e n a m e r i k a n s k e

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

Register. I. Forholdet til kunderne

Register. I. Forholdet til kunderne Register I. Forholdet til kunderne B efo rd rin g a f d a g b la d e, re g le m e n t V, a fs n it 3.1.5... 225 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t.... 113, 143, 195 B re v p o s tta k s t, re tte

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN V E D stadsskoleinspektør S v e n d B iskjæ r ~],a og b p ig e r i d e n n ye g y m n a s tik s a l Skagen skol ekommission: (d.

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget 22. september 2005 Side 1 af 7 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Plan og Miljøudvalget torsdag den 22. september 2005 kl. 14.00 i mødelokale udvalgsværelset Mødedeltagere: F inn V

Læs mere

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde.

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde. R E G I S T E R F r e m s e n d e l s e a f t j e n e s t e d o k u m e n t e r. * ) A. Rettelse af tjenestedokumenter. F r em sen d else a f serie A n r. 1 5. - A n r. 6 9. R e g le m e n t I (o r g a

Læs mere

Generalforsamlingerne 1987

Generalforsamlingerne 1987 L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Oen danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n c e e k sp e d itio

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER R E G IS TR A TU R OVER KIRKEBØGER BIND 11 S O G N E -N U M R E N E 6 2 7-6 5 8 LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER K O R R E K T U R -U D S K R IF T L A N D S A R K IV E T

Læs mere

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v.

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v. Register I. Udsendelser Tjenestedokumenter. R e g le m e n t I, n o t e r t i l... 15 R e g le m e n t X I I... 4 5 V e jle d n in g v e d k o n tro lle r in g a f b r e v b æ r e r d is t r i k t e r...

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør landinspektøren s meddelelsesblad sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør adresse Bredgade 45 B, 1260 København K. indhold Overenskomst mellem

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen B E R E T N IN G for 1972-73 v ed s k o le d ire k tø r S v e n d B isk jæ r Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen fra 1. juni 1970 V a lg t a f b y rå

Læs mere

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5.

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. RIBEGADE 18 0 7 9 SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. M A J dette er vort og værd at værne om B O G T R Y K K E R I E T S E L A N D I A. F Æ L L

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen Beretning for året 1970-71 KJPFpn Beretning om Skagen kommunale skolevasen for 1970-71 v ed stadsskoleinspektør Svend Biskjær Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekom

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen

Frederikshavn kommunale skolevæsen Frederikshavn kommunale skolevæsen S k o le åre t 19 7 1-7 2 V ed K. Hillers-Andersen Kai Hjortlund og Karsten Thorst F red erik sh av n E k sp res- T ry k k eriet 19 7 2 De kom m unale skoler IS S kolen

Læs mere

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105 Register I. Forholdet til kunderne B eta lin g s o v e rs ig te r, G ir o... 235 B e te g n e ls e n P o stlin ien æ n d r e s til P o s tv æ s e n e t... 1 7 9 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t...

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e da ktion og a n n o nce ekspedition samme sted. R e d a k tio n : la n

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Register. I. Udsendelser

Register. I. Udsendelser Register I. Udsendelser T jenestedokum enter. Reglement IX A...>... 15 Reglement X... 155 Postgirobogen...5, 21 Tryksagsfortegnelsen... 199 Vejledning for landpostbude... 119 Monteringsvejledning... 119

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å LANDINSPEKTØRENS M EDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n ce e k sp e d itio n samme sted. R e d a k tio

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) ARGANG, NR. 13 SÆRNUMMER

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) ARGANG, NR. 13 SÆRNUMMER LA N D IN S P E K T Ø R E N S M E D D E LE LS E S B LA D Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion:

Læs mere

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND ADR HR W E D E G E RIBEGADE 18 0 79 SO R A 1V ER B IA D ET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 39. AARGANG 1954 NUMMER 7. JULI Bogen for Dem! SVEND HANSEN BANKKREDITTENS GRUNDLAG En samlet og bearbejdet

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Landinspektørens M ed d ele ls e s b la d Den danske Landinspektø rforening Lindevangs A llé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 Hjemmeside: w w w.ddl.org e-m ail:ddl@ ddl.org Fax: 38 86 02 52 R edaktion

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK «s v m DET KONGELIGE BIBLIOTEK 1300185044 ' X - j - - f r - * - - % J ' r J. J, ' f'j. : > % ; " ' ; ; ' ' %*** *&_ r - tf C- :». : r L r, A. f ' **v A v S k a. -.. C * '. >. Prlis-Gourant for velmlfort

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion: landinspektør Kjeld

Læs mere

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystturismen Information om rapportens -7.300 datagrundlag km. potentiale Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystovernatninger i Danmark Kystturisterne i Danmark vælger primært feriehuset og camping

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere.

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Kære læser. Der er ophavsret på denne bog. Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Pdf-filen kan downloades

Læs mere

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SO RØ BEKLÆDNINGSOPLAG 1ste Kl.s Skrædderi. A lt i Herreekvipering. Uniform er til Sorø Akademi altid bedst og billigst. J. M. POHL's Eftf. Telf.

Læs mere

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND RI3EGADE 13 0 79 SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND 45. AARGANG 1960 NUMMER 9. NOVEMBER D en gam le Hovslag, råb og piskesmæld, knirkende kareter, liv og fart fra gry til kvæld gennem mange

Læs mere

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979 143 Foredrag ved Nordiske D atalin g vistd ag e på laml, Københavns U n iv e rs ite t, 9.-1 0. oktober 1979. Henrik Holmboe: Lemmatisering - h v ilk e af de id e e lle krav t i l lemmatisering er o p fy

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i dansk

Resultatet af den kommunale test i dansk Resultatet af den kommunale test i dansk Egedal Kommune Skoleåret 2011-12 Udarbejdet af Anne Marie Brimnes Damholt Pædagogisk medarbejder i dansk Egedal Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning side 3 De

Læs mere

Side/dørnr. t A \ L. H / M fe L O M / ih P Q P E N E f L t r. Nødvendige bilag vedlægges ansøgningen (se uddrag af bygningsreglementet på bagsiden)

Side/dørnr. t A \ L. H / M fe L O M / ih P Q P E N E f L t r. Nødvendige bilag vedlægges ansøgningen (se uddrag af bygningsreglementet på bagsiden) o Abn'ma Mr. A. 2 rvk. NÆSTVED KOMMUNE BRAND- OG BYGNINGSINSPEKTORATET BROGADE 2. 4700 NÆSTVED TIf. 03-73 01 00. Giro 2 01 64 00 Ekspeditio nstid: 9-1 3. Torsdag tid ige 1 5-1 7.3 0 Ansøgning Indsendes

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Udbygningsprincipper for rækkehusbebyggelse. Se endvidere byplanvedtægt nr. 4 Ormslev-Kolt.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Udbygningsprincipper for rækkehusbebyggelse. Se endvidere byplanvedtægt nr. 4 Ormslev-Kolt. Århus Kommune Lokalplan nr. 030 Udbygningsprincipper for rækkehusbebyggelse i 'Kolt Haveby' Se endvidere byplanvedtægt nr. 4 Ormslev-Kolt KONGSBAK INFORMATIK Marts 1979 .~.. I hhus kommune Lokalplan nr.:

Læs mere

CATALOG ------------

CATALOG ------------ CATALOG ------------ Privat Eftersyn Fredag d. 26 Februar Kl. 11 3. H / o'/ CATALOG over MALERI E R tilhørende Malerne H. A. Brendekilde, Henrik Jespersen, Viggo Langer, Frk. Mundt, Viggo Pedersen, Thorolf

Læs mere

landinspektøren s Annoncer... side 55 Annoncer - Klip... side 56

landinspektøren s Annoncer... side 55 Annoncer - Klip... side 56 landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lauritzen landinspektører adresse: Kong Georgs Vej 11 København F indhold: Om

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 9. maj 2001 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Onsdag den 9. maj kl. 18.30 i mødelokale 3 Mødedeltagere: Grethe Olsen, D ann Eland, K urt Jensen, K

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n

SIKKERHEDSDATABLAD. P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n SIKKERHEDSDATABLAD P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n 1.1.P ro d u k tid e n tifik a to r Ha n d e ls n a v n P ro d u k t n

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

KATALOG OVER EN PRIVAT MALERISAMLING DER BORTSÆLGES VED AUKTION DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING MANDAG D. 15. MARTS 1909 KL. 11*/* FORM.

KATALOG OVER EN PRIVAT MALERISAMLING DER BORTSÆLGES VED AUKTION DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING MANDAG D. 15. MARTS 1909 KL. 11*/* FORM. 1571. (_ ^ q fotpografisamlingen ( A å C ^ KATALOG OVER EN PRIVAT MALERISAMLING DER BORTSÆLGES VED AUKTION i DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING MANDAG D. 15. MARTS 1909 KL. 11*/* FORM. EFTERSYN: FREDAG cl. 12.,

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 6. juni 2000 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Tirsdag den 6. juni 2000 kl. 16.30 i mødelokale nr. 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979 H anne Ruus 139 In stitu t for nordisk filo lo g i Københavns Universitet Njalsgade 80 DK 2300 København S. SEMANTIK I AUTOMATISK LEMMATISERING. De fleste, der beskæftiger sig med lemmatisering, har som

Læs mere

Skagen kom m unale skolevæsen

Skagen kom m unale skolevæsen Skagen kom m unale skolevæsen B eretning for året 1969-70 om Skagen kommunale skolevæsen for 1969-70 ved stadsskoleinspektør Svend Biskjar Foto: G. Nlathiassen Sk olevæ sen ets tilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen

Læs mere

MALERIER CITY AUKTIONS-LOKALER. G. E. NØHRMflNN - AUKTIONSHOLDER KRISTEN BERNIKOWGADE 2 TELEFON 9720

MALERIER CITY AUKTIONS-LOKALER. G. E. NØHRMflNN - AUKTIONSHOLDER KRISTEN BERNIKOWGADE 2 TELEFON 9720 City A u k tio n s lo k a le r Kristen Bernikowgade 2 Telf. 9720 (Hjørnet af Citygade). ONSDAG DEN 19. FEBRUAR 1913 KL. 12 MIDDAG OG FØLGENDE DAGE KL. I I 1/* AFHOLDES OFFENTLIG AUKTION I CITY AUKTIONS-LOKALER

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet

Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet Formål At løfte Danmarks to nationale cykelruter Vestkystruten (Rudbøl-Skagen) og Berlin-København (den danske del)

Læs mere

Å F - I n g e m a n s s o n. A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r. L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n

Å F - I n g e m a n s s o n. A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r. L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n Å F - I n g e m a n s s o n A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n M e d d e n n e f o l d e r v i l v i i n f or m er e o m I n ge

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa j i L i r - i j i i i 11 Hl Bygningens energimærke: A A A B C D E F G 2020 2015 2010 ^ ^ Gyldig

Læs mere

Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v

Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v Poul Petersen indledte mødet med at takke Haderslev Akvarieforening for et godt og flot arrangement.

Læs mere

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT. MEDLEMSBLAD NR. 1 januar 2009. Side 1

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT. MEDLEMSBLAD NR. 1 januar 2009. Side 1 Boldklubben SØNDERBRO FIGHT MEDLEMSBLAD NR. 1 januar 2009 Side 1 Formand: Næstformand: Kasserer: Frank Lindhardsen Karsten Laurberg Finn Nielsen Højdevej 32, st. th. Prags Boulevard 34, 2. Krostrædet 1.

Læs mere

Emma Gad gider lederne! Arbejdsmiljøkonference november 2009

Emma Gad gider lederne! Arbejdsmiljøkonference november 2009 Emma Gad gider lederne! Arbejdsmiljøkonference 2009 Emma Gad gider lederne! Oplæg ved Jan Nielsen Production Manager Leif Christiansen Miljø- og Kvalitetschef Daglig arbejdsmiljøleder Emma Gad gider lederne!

Læs mere

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen P o l it ik f o r k v a l it e t i u n d e r v is n in g e n Hvordan udvikler vi vores skole, så den bliver endnu bedre? Vedtaget af Hovedbestyrelsen 9/5-2015 Indholdsfortegnelse 2 Politik for kvalitet

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT Tingbogen AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 20.05.2016-1007301872 TINGLYSNINGSDATO: 20.05.2016 07:51:00 EJENDOM: Adresse: Sømandshvilevej 35 0005hx Adresse: Sømandshvilevej 33 0005hy

Læs mere

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere.

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Kære læser. Der er ophavsret på denne bog. Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Pdf-filen kan downloades

Læs mere

GRUPPEINDDELINGEN. Teknisk u d s t y r... Tjenstlige E fte rre tn in g e r... V I T rafikforhold... V I U n d e r v is n in g...

GRUPPEINDDELINGEN. Teknisk u d s t y r... Tjenstlige E fte rre tn in g e r... V I T rafikforhold... V I U n d e r v is n in g... GRUPPEINDDELINGEN A u to m a tc e n tra le r og a u to m a tis e rin ger... I I I B ib lio te k e t... I I I B oganm eldelser B y g n in g e r og g r u n d e... I I I N oter C e ntrale r, n e d la g t

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D

L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion:

Læs mere

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r Rester I. Udsendelser T j e n e s te d o k u m e n te r side B r e v p o s tt a k s t... 13, 63, 197 Checkvejledning... 125, 217 D SB K øreplan...... 103, 183 Erindringsliste for p o stk o n to re r...

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.8.1 Elmehusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.8.1 Elmehusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Lokalplantillæg nr. 17.8.1 Elmehusene www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en

Læs mere

Den 20. februar 1972 fylder landinspektør N ic. N ellem ann, Ålborg 80 år.

Den 20. februar 1972 fylder landinspektør N ic. N ellem ann, Ålborg 80 år. LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD 1972 side 001 FAGLIG KALENDER 28. februar - 2. m arts arran gerer foreningen efteruddannelseskursus i "Deklarationer, servitu tter og vedtæ gter på Byggecentrum i M iddelfart.

Læs mere

FORÆLDREINDDRAGELSE I DAGTILBUD (VIDA+) PETER BERLINER & DORTE KOUSHOLT

FORÆLDREINDDRAGELSE I DAGTILBUD (VIDA+) PETER BERLINER & DORTE KOUSHOLT FORÆLDREINDDRAGELSE I DAGTILBUD (VIDA+) PETER BERLINER & DORTE KOUSHOLT SMÅ BØ RNS INSTITUTIO NS- OG HVERDAGSLIV BAGGRUND VIDA+ retter sig mod at uddanne ledere og pæ dagoger til a t medinddrage foræ ldre

Læs mere

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere.

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Kære læser. Der er ophavsret på denne bog. Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Pdf-filen kan downloades

Læs mere

Belysning - Vejbelysningsskabe

Belysning - Vejbelysningsskabe DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. oktober 2012 11/12993 Thomas Lind Hansen thoh@vd.dk 7244 2727 Belysning - Vejbelysningsskabe Bilag D1 - Type 3 - Tavledokumentation, 2012.10.04 Teglgårdsparken

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold D si å ikk kpis Glæ & Bø v/lis Tia Si 3 Ihl Vlk il Mi Sykbg s 4 Øvls 1: D 24 syk s 5 Øvls 2: Sykspill s 9 Øvls 3: Syksls 10 Øvls 4: Sykhisis 11 Øvls 5: Syk i gpps 13 Øvls 6: Mi psyks 15 Øvls 7: Syklaskab

Læs mere

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE

Læs mere

Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r

Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r P e rs o n lig e o p ly s n in g e r T illid s re p ræ s e n ta n t M edlem sorganisation CPR- nr. eller m edlem s num m er Fulde navn Gade/vej

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - I nv e s t o re r Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e Alm.

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53 BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN Byplanvedtægt nr. 53 Byplanvedtægt nr. 53 for Ålholmparken I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

SORMERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORANSK - SAMFUND

SORMERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORANSK - SAMFUND PIBEGADE 18 79 0 SORMERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORANSK - SAMFUND 45. AARGANG 1960 NUMMER 7. SEPTEMBER 50-års studenter jubilar er 1960 F o r r e s te r æ k k e f r a v e n s tre : L a v e N ø rg a a rd,

Læs mere