Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen"

Transkript

1 Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film A f Tina Brændgaard Nissen H v a d f... e r m e n i n g e n? M e d m o d e r n e b o l ig b y g g e r i. S e t g e n n e m e n r e g n v å d b i l r u d e p å v e j i n d m o d K ø b e n h a v n s c e n t r u m e n k o l d e f t e r å r s d a g l i g n e r e n s t o r t a n l a g t b e t o n f o r s t a d s o m H ø j e G l a d s a x e e t m a r e r i d t. B o r d e r m e n n e s k e r d e r i n d e? M e d e n h e lt a l m i n d e l i g h v e r d a g? J e g f å r l y s t t i l a t d r e je a f, p a r k e r e b i l e n f o r a n e n a f d e s t o r e b l o k k e, g å r u n d t o m b y g g e r ie t - e l l e r m å s k e e n d d a r i n g e p å e n d ø r o g k o m m e i n d e n f o r! S o m e n a n d e n a m a t ø r a n t r o p o l o g. N j a e, d e t b l i v e r e n a n d e n g a n g. B e t o n k o l o s s e n i n d b y d e r i k k e l i g e f r e m t i l b e s ø g, o g d e s u d e n e r d e t m å s k e f a r lig t. E n e p r o v i n s p ig e p å g h e t t o - v i s i t, I d o n t t h i n k s o. M i n e f o r e s t il l i n g e r ( læ s : f o r d o m m e ) o m s å d a n n o g le s t e d e r e r s t æ r k e r e e n d m i n n y s g e r r ig h e d. H v o r d a n 43

2 k a n d e t v æ r e? J e g v e d m e g e t l i d t o m l i v e t i o p l a n d s - D a n m a r k s b e t o n f o r s t æ d e r, a l l i g e v e l e r m i t h o v e d f u l d t a f b il l e d e r. G r i m m e b il l e d e r. H v o r k o m m e r d e f r a? T v, a v is e r, f i l m. S e l v f ø lg e l ig! J e g g a s s e r o p, k ø r e r f o r b i. D e t i m p o s a n t e o m r i d s a f f e m b e t o n b o l i g b l o k k e p å r æ k k e f o r s v i n d e r b a g m i g. J e g v i l g e r n e p r ø v e a t f o r s t å d e t h e r l a n d s k a b, m e n j e g t ø r i k k e g å d e r i n d. J e g g å r i a r k i v e t. F i l m a r k i v e t. O g b e g y n d e r a t l e d e e f t e r d a n s k e s p i l l e f i l m, d e r o m h a n d l e r f o r s t æ d e r o g b e t o n b o lig b y g g e r i. H v o r d a n e r d e t g å e t t i l? I e n b l a n d i n g a f f a s c i n a t i o n a f o g e g n e f o r d o m m e o v e r f o r d e n n e f o r m f o r m o d e r n e a r k i t e k t u r i n d l e d e r j e g e n u n d e r s ø g e l s e a f, h v o r d a n d a n s k e s p i l l e f i l m h a r f r e m s t i l l e t b e t o n f o r s t a d s m i l jø e t, f r a e r n e - h v o r d e t i n d u s t r i a l i s e r e d e m o n t a g e b y g g e r i, d e r e r s å k a r a k t e r i s t i s k f o r d e s t o r e p l a n b e b y g g e ls e r, b l e v u d v i k l e t o g o p f ø r t - o g f r e m t i l i d a g, h v o r b e t o n f o r s t æ d e r n e f i g u r e r e r i m e d i e r o g p å f i l m s o m d e n m a t e r i e l l e m a n i f e s t a t i o n a f v o l d, k r i m i n a l i t e t o g g e n e r e l s o c i a l t r is t e s s e. M i n h y p o t e s e e r, a t f i l m e n s o m m a s s e m e d i e o g p o p u l æ r h i s t o r i e f o r t æ l l e r h a r s p i ll e t e n a k t i v r o l l e i k o n s t r u k t i o n e n a f n o g le b e s t e m t e f o r e s t il l i n g e r o m b e t o n f o r s t a d s m il j ø e r, o g a t d is s e f o r e s t il l i n g e r i n d g å r i e n b r e d e r e m e n i n g s h o r i s o n t, d e r a n g i v e r r a m m e r n e f o r, h v o r d a n d e r t a le s o m o g h a n d l e s i f o r h o l d t i l o m r å d e r n e. E n a n t a g e ls e, d e r a b o n n e r e r k r a f t i g t p å d e n s o c i a l k o n s t r u k t i v i s t i s k e k o n g s t a n k e o m, a t v o r e s v i d e n o m v e r d e n i k k e u m i d d e l b a r t k a n t a g e s f o r o b j e k t i v s a n d h e d, m e n o g s å e r e t p r o d u k t a f v o r e s m å d e a t k a t e g o r is e r e v e r d e n p å. D e r f o r k a n d e t v æ r e n y t t ig t m e d j æ v n e m e l l e m r u m a t s æ t t e s p ø r g s m å l s t e g n v e d d e n v i d e n. J e g s t il l e d e s p ø r g s m å le t : H v o r d a n e r d e t g å e t t i l, a t e n f o r m f o r a r k it e k t u r, d e r b l e v o p f ø r t o g p r o m o v e r e t s o m e t m o d e r n e v i d u n d e r, e r e n d t s o m e t s y m b o l p å d e t s t i k m o d s a t t e - e t u r b a n t m a r e r i d t? M i n m å d e a t f i n d e s v a r e n e p å v a r a t h o l d e e t u d v a l g a f d a n s k e s p i l l e f i l m s is c e n e s æ t t e ls e r a f m i l j ø e t o p i m o d e n h i s t o r i s k, k u l t u r e l o g s o c i a l p o l i t i s k k o n t e k s t, h v i s o m d r e j n i n g s p u n k t f ø r s t o g f r e m m e s t e r o p b y g n i n g e n a f d e n d a n s k e v e lf æ r d s s t a t e fte r A n d e n V e r d e n s k r i g. V e l s m u r t m a s k i n e. S e t m e d n u t i d i g e ø j n e k a n d e t s y n e s v a n v i t t i g t a t o p f ø r e s t o r e b e t o n b o l i g k o m p l e k s e r i u d k a n t e n a f l a n d e t s s t ø r s t e b y e r. M e n d e r v a r m e n i n g m e d g a l s k a b e n (jf. C l a u s B e c h - D a n i e l s e n ). B y g g e r i e t lø s t e n o g le p r e s s e r e n d e p r o b l e m e r m e d b o l i g n ø d o g d å r l i g e l e j l i g h e d e r - p r o b l e m e r, d e r h a v d e p la g e t d e d a n s k e b y e r s i d e n d e n t i d l i g e i n d u s t r i a l i s e r in g. D e t a l m e n n y t t i g e b o l i g b y g g e r i v a r i m i d l e r t i d o g s å e t v i g t ig t i n s t r u m e n t i e n s o c i a l d e m o k r a t i s k le d e t r e g e r in g s v e l f æ r d s v is i o n e r. M å l e t v a r, a t a lle s k u l l e h a v e m u l i g h e d f o r a t b o i e n m o d e r n e l e j l i g h e d i e t v e l f u n g e r e n d e b o l i g o m r å d e m e d ly s o g lu f t o g d i r e k t e a d g a n g t i l g r ø n n e o m r å d e r. O g s å a r b e j d e r f a m i l i e r n e, d e r h e l t f r e m t il s l u t n in g e n a f e r n e s t a d ig f o r m a n g e s v e d k o m m e n d e v a r s t u v e t s a m m e n i b y k e r n e r n e s n e d s l i d t e b o l i g m a s s e. I n s p i r a t i o n e n t il d e n y e b o l i g b e b y g g e ls e r k o m f r a f u n k t i o n a l i s m e n, h v i s b a n n e r f ø r e r, d e n s c h w e iz is k e a r k i t e k t L e C o r b u s i e r, h a v d e a m e r i k a n s k e s t o r b y e r s o m f o r b i l l e d e, d a h a n i f o r m u l e r e d e s i n e v i s i o n e r f o r d e n f u n k t i o n s o p d e l t e b y 1. T a n k e n v a r a t p l a n l æ g g e o g b y g g e e t l o k a l s a m f u n d t æ t p å n a t u r e n m e d t r a f i k a l t i l k n y t n i n g t i l b y e n o g a r b e jd e t. A l t f r a i n s t i t u t i o n e r t i l v a s k e r i o g d a g l i g v a r e b u t i k k e r s k u l l e o p f ø r e s i t i l k n y t n i n g t il b o l i g b e b y g g e ls e n, o g i p l a n e n f o r e n f u n k t i o n a l i s t i s k

3 a f Tina Brcendgaard Nissen mm Cool Bellahøj anno Det varpaa Rundetaarn (Poul Bang, 1955). Foto: ubekendt. Saga Studio. i d e a l b y t æ n k t e s b å d e a r k i t e k t u r o g l iv e t a t f u n g e r e s o m e n v e l s m u r t, h a r m o n i s k o g s u n d m a s k i n e. L e C o r b u s i e r k a l d t e e n d d a s i n e b o l ig e r f o r b o - m a s k i n e r. H o m o g e n i t e t e n i a r k i t e k t u r o g l a n d s k a b v a r o g s å u d t r y k fo r e t ø n s k e o m a t s le tte s e lv e id é e n o m f o r s k e lle b e b o e r n e i m e l l e m - h v ilk e t f a l d t g o d t i t r å d m e d d e n d a n s k / s k a n d i n a v i s k e v e l f æ r d s m o d e l, h v i s m å l v a r a t b r y d e m e d d e t t r a d i t i o n e l l e s a m f u n d s k l a s s e o p d e l in g o g k ø n s f o r s k e l l e v e d a t g iv e a l l e lig e m u l i g h e d e r. Cool Bellahøj. F u n k t i o n a l i s m e n s o m a r k i t e k t o n is k o g k u l t u r e l s t r ø m n i n g v a r i D a n m a r k is æ r k o n c e n t r e r e t o m d e t k u l t u r r a d i k a l e t i d s s k r i f t Kritisk Revy o g d e t s s t if t e r e P o u l H e n n i n g s e n o g A r n e J a c o b s e n. P o u l H e n n i n g s e n s d o k u m e n t a r f i l m Danmark f r a p o r t r æ t t e r e r D a n m a r k s o m e t l a n d i f o r a n d r i n g. F r e m s t i l l i n g e n a f K ø b e n h a v n s o m m o d e r n e m e t r o p o l i s h a r l i g h e d e r m e d D z i g a V e r t o v s Chelovek s kino- apparatom ( , Manden med kameraet) o g W a l t e r R u t t m a n n s Berlin: Die Sinfonie der Grosstadt ( , Berlin - en storbysymfoni) o g d i s s e s f a s c i n a t i o n a f b y e n s r y t m e o g p u l s. I Danmark f å r v i e t g l i m t a f e t g a m m e l t k ø b e n h a v n e r k v a r t e r, d e r b l iv e r s a n e r e t. H v o r e f t e r d e r k l i p p e s d ir e k t e t i l e t h v i d k a l k e t B e l l a v i s t a - k o m p l e k s n o r d f o r K ø b e n h a v n. M e d s i n e h v i d e, s o l v e n d t e f a c a d e r e r B e l l a v i s t a - d e r v a r b le v e t b y g g e t a f A r n e J a c o b s e n å r e t f o r i n d e n m e d k r a f t i g i n s p i r a t i o n f r a d e n i n t e r n a t io n a l e f u n k t i o n a l i s m e - e n p e r f e k t i l l u s t r a t i o n a f 45

4 Fra slot til skrot d e n n y e a r k i t e k t u r s id e a le r. M o d e r n e a r k i t e k t u r f e jr e s h e r b å d e s o m e t r e e lt a l t e r n a t i v t i l e n n e d s l i d t b o l i g m a s s e o g s o m m e t a f o r f o r d e n l y s e, s m u k k e f r e m t i d, d e r lig g e r o g v e n t e r r u n d t o m h j ø r n e t e l l e r p å t o p p e n a f e n g r æ s k l æ d t b a k k e n o r d f o r K ø b e n h a v n. B e l l a h ø j - l a n d e t s f ø r s t e i n d u s t r i e l t f r e m s t i l l e d e h ø j h u s b y g g e r i, o p f ø r t n o r d f o r K ø b e n h a v n i p e r i o d e n v a r i k k e p o p u l æ r t i d a t i d e n s a l m e n e b e f o l k n i n g. M a n g e s å d e s l a n k e, m o d e r n i s t i s k e h ø j h u s e s o m e n a m e r i k a n i s e r i n g a f d e n k ø b e n h a v n s k e s k y l i n e, o g d e t b e k o s t e lig e p r o je k t k u n n e h e l l e r i k k e le v e o p t i l s it f o r m å l s o m a l m e n n y t t i g t b o l i g b y g g e r i. L e j l i g h e d e r n e v a r f o r d y r e. M o d s t a n d t i l t r o d s v a r B e l l a h ø j i m i d l e r t i d u d t r y k f o r e n m o d e r n i s e r i n g a f d e t d a n s k e s a m f u n d, o g f o r d e n d r if t ig e, f r e m s k r i d t s g l a d e d e l a f b y b e f o l k n in g e n v a r d e t p r e s t i g e f y l d t a t b o i h ø j h u s e n e. B e l l a h ø j b l e v e t s y m b o l p å m o d e r n e l i v s s t i l - o g s å p å d e t s t o r e læ r r e d. D et var paa Rundetaarn ( P o u l B a n g, ) å b n e r m e d e t k i g i n d i l a n d s r e t s s a g f ø r e r H a r t s e n s ( P a u l H a g e n ) p e n t h o u s e - l e j l i g h e d p å B e l l a h ø j. D e t e r m o r g e n, o g s o m h a n s t a r t e r d a g e n m e d a t s t ig e i n d i e l e v a t o r e n if ø r t j a k k e s æ t o g m e d m a p p e u n d e r a r m e n, i n k a r n e r e r H a r t s e n p å s m u k k e s t e v i s i d é e n o m d e n f u n k t i o n s o p d e l t e b y. H a n t a g e r t u r e n n e d f r a ø v e r s t e e t a g e t i l p a r k e r i n g s p l a d s e n f o r a n b y g g e r ie t, f i n d e r s i n b i l o g k ø r e r i n d t i l s it k o n t o r i b y e n. S t o r s m i - l e n d e o g u n d e r h ø j s o l. O g s å i Verdens rigeste pige ( L a u L a u r i t - z e n o g A l i c e O F r e d e r i c k s, ) e r b e b o e r e n p å B e l l a h ø j la n d s r e t s s a g f ø r e r. L e g e m - l i g g j o r t a f P o u l R e i c h h a r d t e r h a n e n d d a e n d r ø m a f e n u n g k a r l m e d g e n n e m d e s i g n e t l e j l i g h e d o g f lo t u d s ig t o v e r K ø b e n h a v n s t a g e. O g i Onkel Bill fra New York ( P e e r G u l d b r a n d s e n, ) e r b y g g e r ie t r a m m e n 46 o m D i r e k t ø r H ø j ( D i r c h P a s s e r ) o g f r u e s ( H e l l e V i r k n e r ) j e t s e t - l i v. D e r e r i k k e m e g e t g h e t t o e lle r s o c i a l t b e la s t e t b o l i g o m r å d e o v e r 5 0 e r - f i l m e n e s c o o l B e l l a h ø j. N u h ø r e r B e lla h ø j h e l l e r ik k e t i l d e m e s t u d s k æ l d t e o m r å d e r i d e n o f f e n t lig e d e b a t - f o r m e n t l i g s o m f ø lg e a f d e t a r k i t e k t o n i s k e o g f i n a n s i e l l e o v e r s k u d, d e r t i l f a l d e r e t p r e s t ig e p r o j e k t - m e n d e t h a r i d a g m is t e t s i n a t t r a k t iv e s y m b o l v æ r d i o g f i g u r e r e r n u b l o t s o m r e t r o - k u l i s s e i f.e k s. Pip & Papegøje ( B & U, D R / F r o n t i e r ) og Krøniken ( D R T V - D r a m a ). M æ n d s l u g t. M e d o p f ø r e ls e n a f i n d u s t r i e l t f r e m s t i l l e d e b o l i g e r o m å r e t l y k k e d e s d e t i l ø b e t a f e r n e o g 7 0 e r n e a t d æ m m e o p f o r b o l i g n ø d e n. M e n d e r v a r o g s å r ø s t e r, d e r b e g y n d t e a t sæ tte s p ø r g s m å l s t e g n v e d l i v s k v a l i t e t e n i d e s t o r e b o l i g p r o je k t e r, o g a lle r e d e i e r n e v a r d e r b e t y d e l i g m o d s t a n d m o d f o r e s t il l i n g e n o m f o r s t a d e n s o m e t l a n d s k a b, h v o r k a m p e n m o d b y e n s s n a v s, k a o s o g f a t t ig d o m e r v u n d e t. D e t v a r e g e n t l i g m e n i n g e n, a t Støv på hjernen ( P o u l B a n g, ) s k u lle f o r e g å i d e t d e n g a n g n y o p f ø r t e B r ø n d b y e r n e, m e n p l a n b e b y g g e l s e n s t o lv -e t a g e r s g r å b e t o n b l o k k e b l e v f r a v a lg t s o m l o c a t io n t i l f o r d e l f o r e n m e r e n æ n s o m u d g a v e a f f u n k t i o n a l i s t i s k i n s p i r e r e t f o r s t a d s b y g g e r i. I f i l m e n s i n d l e d n i n g s s e k v e n s p a n o r e r e r k a m e r a e t h e n o v e r e t b o l i g k o m p l e k s b e s t å e n d e a f t r e -e t a g e r s k a r r é e r o p f ø r t i g u le m u r s t e n m e d s t o r e a l t a n e r o g g r ø n n e o m r å d e r i m e l l e m b l o k k e n e. D e t e r t i d l i g m o r g e n p å L y k k e v e j. S o le n s k i n n e r f r a e n s k y f r i h i m m e l, o g m u n t e r m u s i k l e d s a g e r e t p o s t b u d i h ø j r ø d j a k k e p å h a n s r u n d e m e l l e m b l o k k e n e. H v o r f o r s k e l l ig e L y k k e v e j s b e b o e r e e n d m å t t e v æ r e, e r m ø n s t r e n e f o r d e r e s m o r g e n r i t u a l e r lig e s å e n s a r t e d e s o m i n d t r y k k e t a f d e t b y g g e r i, d e b o r i. M æ n d e n e m ø d e s p å t r a p p e o p -

5 a f Tina Brændgaard Nissen g a n g e n, ifø rt d e t o b lig a t o r is k e ja k k e s æ t, e r f o r a n k r e t i h je m m e t o g s k a l id e e lt se t o g m e d h v e r s in m a p p e u n d e r a r m e n m a r s e r v ic e r e ik k e b a r e f a m ilie n, m e n h e le c h e r e r d e i s a m le t t r o p m o d S -t o g e t, d e r lo k a ls a m f u n d e t. D e t ly k k e s g a n s k e g o d t i s k a l fø r e d e m in d t il d e r e s k o n t o r e r i b y e n. f ilm e n, m e n v ir k e lig h e d e n v a r s n a r e r e, at D a to g e t e r p å v e j i n d p å p e r r o n e n, o g the m a n g e f o r s t æ d e r lå ø d e h e n i d a g t im e r n e urban crowd m a s e r s ig f r e m fo r a t få p la d s o g a f s a m m e g r u n d b le v k a ld t s o v e b y e r. i et i f o r v e je n p r o p f y ld t t o g, e r d e n f ilm is k e L o k a ls a m f u n d s t a n k e n lo d s ig v a n s k e lig t f r e m s t illin g a f d e t m o d e r n e s t o r b y liv så g e n n e m f ø r e - is æ r ik k e d a fle re o g fle re k la s s is k, s o m d e n n æ s t e n k a n b liv e. k v in d e r o p ig e n n e m e r n e o g 7 0 e r n e M o b ilit e t e n e r s e lv e f u n d a m e n t e t fo r liv e t i f o r s tæ d e r n e, o g S -t o g e t e r d e t f o r b e g y n d t e at a r b e jd e u d e, o g f a m i li e m ø n s t r e n e æ n d r e d e s ig. b in d e ls e s le d m e lle m b y e n o g f o r s t a d e n, d e r g ø r z o n in g e n m u lig. M e n i Støv på hjernen G a r d i n e r, f y! K v in d e r n e p å L y k k e v e j e r e r m o b ilit e t e n f o r b e h o ld t m æ n d, b ø r n o g b e s a t a f a t e lim in e r e stø v. D e g ø r r e n t, p u d e n e n k e lt k v in d e, j o u r n a l is t e n M o n a L is a s e r v i n d u e r o g v a s k e r tø j i e t o m f a n g, d e r ( H a n n e B o r c h s e n iu s ). N å r to g e t h a r s lu g t f u ld t u d le v e r o p t il d e f u n k t io n a lis t is k e m æ n d e n e o g fra g te t d e m i n d t il d e r e s te r id e a le r o m et k l i n i s k r e n t h je m. P r o b le m e t r it o r ie r i c ity, e r f o r s t a d e n d o m in e r e t a f e r b lo t, a t d e m e s t g e s k æ ft ig e a f d e m e r r e n g ø r in g s v a n v it t ig e k v in d e r. K v in d e r n e g o d t i g a n g m e d at sk ru b b e d eres m æ n d u d Lykkevejs vicevært (Dirch Passer) med to af bebyggelsens hjemmegående husm ødre (Helle V irkner og Beatrice Palner). Støv på hjernen (Poul Bang, 1961). Foto: ubekendt. Saga Studio.

6 Fra slot til skrot a f h u s e t. N å r e n h u s m o r h a r k n o k l e t m e d r e n g ø r i n g e n e n h e l d a g, e r h u n i k k e o p la g t t i l l ø je r, n å r æ g t e m a n d e n k o m m e r h j e m f r a a r b e j d e. O g d e t g å r u d o v e r æ g t e s k a b e t o g f a m i l i e l i v e t. I e n t o t a l a f b l o k k e n u d e f r a s e r v i k v i n d e r n e s t å p å h v e r s i n a l t a n o g e n e r g i s k p u d s e l e j l i g h e d e r n e s s t o r e v i n d u e s p a r t i e r. V i n d u e s p u d s n i n g e n h a r s t o r s y m b o l v æ r d i. I n d b y g g e t i v i s i o n e n o m d e n n e æ r l i g h e d e n s a r k i t e k t u r l i g g e r e n b lo t t e ls e a f d e t i n d r e, d e r i s i n y d e r s t e k o n s e k v e n s s k a l b l iv e d e t y d r e. B e ly s t i n d e f r a s k a l m a n k u n n e se b y g g e r ie t s s k e le t o g a lt, h v a d d e t i n d e h o l d e r. D e t e r d e t t e m m e l i g a b s u r d e i d e a l, d e r l i g g e r b a g f u n k t i o n a l is t e r n e s f o r d ø m m e l s e a f g a r d i n e r m e d h e n v i s n i n g t i l, a t d e s t ø v e r. D e t, d e r t r a d i t i o n e l t o p f a t t e s s o m p r i v a t s f æ r e n, s k a l k u n n e t å le a t b l iv e b e ly s t. N å r d e t i n d r e s å le d e s s t il l e s t i l s k u e i d e n o f f e n t lig e s f æ r e, m å s t ø v o g s k id t s o m e n n a t u r l i g f ø lg e h e r a f f o r a g t e s o g b e k æ m p e s - o g h v a d d e r g æ ld e r f o r h u s e, g æ ld e r o g s å f o r m e n n e s k e r. I d e n f u n k t i o n a l i s t i s k e l i v s a n s k u e l s e i n d b e f a t t e r r e n s e l s e s p r o c e s s e n o g s å d e t m e n t a l e. I k k e u n d e r l i g t r e p r æ s e n t e r e s f o r s t a d e n o f t e s o m e t v i s u e l t l a n d s k a b, h v o r g r æ n s e n m e l l e m d e n o f f e n t lig e o g d e n p r i v a t e s f æ r e e r b r u d t n e d o g o v e r v å g n i n g e n t o t a l. O g i k k e u n d e r l i g t b e f o lk e s d i s s e f r e m s t i l l i n g e r o fte a f f u l d s t æ n d i g f r e m m e d g j o r t e k v i n d e r, d e r k o n s t a n t e r p å s a m m e n b r u d d e t s r a n d. D e n a m e r i k a n s k e f i l m i n s t r u k t ø r T o d d H a y n e s h a r m e d f i l m s o m Safe ( ) o g Far From Heaven ( ) g j o r t J u l i a n n e M o o r e s g e n n e m s ig t i g e s k ø n h e d t i l i n d b e g r e b e t a f d e n s la g s e n s o m m e f o r s t a d s k v i n d e r s u l y k k e l i g e s k æ b n e r. Livet støver. K v i n d e r n e i Støv på hjernen e r i m i d l e r t i d i k k e f o r a l v o r f a n g e t i f o r s t a d s l a n d s k a b e t. D e s k a l b a r e f o r e t a g e e t p a r ju s t e r i n g e r. D e t g æ ld e r i k k e m i n d s t 48 F r u H e n r i k s e n ( H e l l e V i r k n e r ), d e r m e d s i t r e n g ø r i n g s v a n v i d o g s in e s e r v i c e r e n d e h u s m o r - m a n e r e r h a r få e t s i n m a n d t i l a t k i g g e l a n g t e f t e r L y k k e v e j s e n e s t e s i n g l e p i g e, d e n s e l v s i k r e j o u r n a l i s t M o n a L i s a. D e t l y k k e s F r u H e n r i k s e n i lø b e t a f f i l m e n a t v i n d e s i n m a n d s in t e r e s s e t ilb a g e. M e n d e t k r æ v e r k v i n d e l i s t o g e n l e k t i o n u d i m o d e r n e, k v i n d e f r i g j o r t l i v s s t il. E n l e k t i o n, d e r g i v e s b e r e d v i l l i g t a f s e lv s a m m e M o n a L i s a, d e r e f t e r a t h a v e t ø m t e t f y ld t a s k e b æ g e r i h o v e d e t p å F r u H e n r i k s e n, m e n s d e n n e p u d s e d e v i n d u e r, u n d s k y l d e r m e d, a t d e r j o a l t i d v i l v æ r e s t ø v, h v o r liv e t le v e s. M e d d e n r e p r i m a n d e le v e r e r M o n a L i s a f i l m e n s v e l n o k m e s t r a m m e n d e k r i t i k a f f u n k t i o n a l i s m e n s p u r i s t i s k e v i s i o n. D e n k r i t i k a f d e s t o r e b o lig p r o je k t e r, d e r f o r a l v o r v o k s e d e f r e m i lø b e t a f e r n e, p e g e d e i m i d l e r t i d o g s å p å f u n k t i o n a l i s m e n s d i l e m m a, n e m l i g a t d e n v a r a f h æ n g ig a f k a p i t a l i s m e n o g d e r m e d a f m æ g t ig o v e r f o r d e n n e s i b o e n d e v i r k e m å d e. I e n s t o r d e l a f e r n e o g 7 0 e r n e s i n d u s t r i e l l e b y g g e r i b l e v d e o p r i n d e l i g e id e a l e r o m a t b y g g e f o r f o lk e t g l e m t t i l f o r d e l f o r e n k v a n t i t a t i v m å l s æ t n i n g o m a t b y g g e s å m e g e t s o m m u l i g t s å b i l l i g t s o m m u lig t. E n s r e t n in g e n v a r e n r e a lit e t. Paradislængsel. D e t n o k m e s t b a s t a n t e o g k o n k r e t e u d t r y k f o r d e n m o d s t a n d, s o m d e t m o d e r n e b o lig b y g g e r i m ø d t e - b å d e s o m r e e lt b o l i g r u m o g s o m s y m b o l p å e t s a m f u n d, d e r p r ø v e d e a t r e g u le r e b e f o l k n i n g e n s a d f æ r d v e d h j æ l p a f f y s i s k p l a n l æ g n i n g - v a r o p r e t t e ls e n a f f r i s t a d e n C h r i s t i a n i a i C h r i s t i a n i a b l e v f ø d t a f e n d r ø m o m e n b e b o e r s t y r e t b y o g e t l i v i f r i h e d. I J a n n i k H a s t r u p o g F l e m m i n g Q u i s t M ø l l e r s Bennys badekar ( ) s t il l e s s å d a n n e t i d s t y p i s k e f o r e s t il l in g e r o m e t l i v i f r i h e d i e t n a t u r l i g t l a n d s k a b o p i m o d e t u f r i t l i v i e t u v e n l i g t b e t o n la n d s k a b. B e n n y b o r i e n l e j l i g h e d ø v e r s t i e n b e -

7 a f Tina Brændgaard Nissen Bennys badekar (Jannik H astrup og Flemming Quist Møller, 1971). Framegrab. Fiasco Film. t o n b o lig b lo k ( H ø je G l a d s a x e ). D e t e r et in t e r iø r d o m in e r e t a f o r d e n o g r e n lig h e d. B e n n y m ø d e r e n g a k k e t o r n it o lo g, d e r - i m o d s æ t n in g t il d e v o k s n e d e r h je m m e - M o d e r e n s f in e s tu e r d a n n e r r a m m e o m u n d e r h o ld e r m e d s jo v e h is t o r ie r. H a n f i n d e v o k s n e s s a m v æ r, m e n s B e n n y f o r v is e s d e r o g s å e n sø. F a n g e r e n h a le t u d s e, p r o p t i l e n m e n n e s k e t o m, f o r b læ s t le g e p la d s. p e r d e n i e t s y lt e t ø js g la s o g d r ø n e r t ilb a g e H a n p r ø v e r a t lege, m e n h a n s le g e tø j g å r i t il le jlig h e d e n f o r a t v is e s in fa n g s t f r e m. s t y k k e r, d a d e t fa ld e r u d o v e r k a n t e n p å e n M e n B e n n y s m o r s y n e s, h a le t u d s e r e r s a n d k a s s e o g r a m m e r b e t o n e n. H e ld ig v is u læ k r e, o g k o m m a n d e r e r B e n n y u d p å b a d u k k e r e n p ig e o p m e d e t f is k e n e t, s o m d e v æ r e ls e t, h v o r h a n få r b e s k e d p å a t v a s k e h a n få r b y t t e t s ig t il, o g B e n n y b e s lu t t e r s ig s ig f u ld s t æ n d ig t r e n, in d e n f a d e r e n k o m f o r at sæ tte k u r s m o d n æ r lig g e n d e g r ø n n e m e r h je m fr a k o n t o r e t. E lle r s b liv e r d e r o m r å d e r. H ø jl i g t s y m b o l s k e r o v e r g a n g e n b a lla d e. A f v is t e n d n u e n g a n g f o r t r æ k k e r f r a b e t o n o m r å d e t t il d e t g r ø n n e m a r k e r e t B e n n y t il a f v a s k n in g e n s h e llig e h a lle r. M e n a f en b u n k e h e n k a ste d e b ræ d d e r o g m u r d a h a n h æ ld e r h a le t u d s e n u d i d e t f y ld t e b r o k k e r. G r æ n s e n m e l l e m d e n r e g e lb u n d b a d e k a r, b liv e r d e n t il e n p r in s, d e r v i l v is e n e v e r d e n o g f r ih e d e n u d g ø r e s a f b y g g e r o d, B e n n y s in h e m m e lig e e v e n t y r v e r d e n p å d e r s å le d e s u d g ø r f ø r s t e s k r id t p å d e n v e j d e n a n d e n s id e a f b u n d p r o p p e n. V a lg e t m o d d e n t o t a le o p lø s n in g a f fa s te e le m e n a f e n h a le t u d s e s o m n ø g le t il e n m a g is k te r, s o m k u lm in e r e r m e d B e n n y s in d t r æ o g p o e t is k v e r d e n e r ik k e t ilf æ ld ig t. D e t t e d e n i en u n d e rv e rd e n a f v a n d. m æ r k v æ r d ig e le d d e lø s e d y r e r e t h v e r k e n / 49

8 Fra slot til skrot e lle r, e t b å d e / o g, o g l i g e s o m b a r n e t B e n n y e r d e t s s t r u k t u r i k k e f a s t la g t, m e n m i d t i e n p r o c e s f u l d a f m u l i g h e d e r. Flip ud. M e d is c e n e s æ t t e l s e n a f u n d e r v a n d s v e r d e n e n s o m B e n n y s r e d n i n g o g e t f e s t e n s r u m k r i t i s e r e r Bennys badekar m o d e r n e b y p l a n l æ g n i n g o g f r e m v i s e r s a m t i d i g n o g e t a f d e t, d e r e r u d e l u k k e t f r a p l a n l æ g n i n g e n s h e r o is k e f o r t æ llin g e r. F o r t æ l l i n g e r, d e r s o m s a g t i n d e h o l d e r f o r e s t i l l i n g e r o m m o r a l s k r e n h e d, s o m t æ n k e s o p n å e t v e d a t r y k k e a r b e j d e r n e u d a f d e n b e s k id t e b y m e d d e n s k n e j p e r, s k ø g e r o g f o r d æ r v. I v a n d v e r d e n e n m ø d e r B e n n y f o r d r u k n e s k e le t t e r, f o r f ø r e n d e h a v f r u e r o g a n g r e b s ly s t n e k r a b b e r - d e t u n d e r t r y k t e s t i l b a g e v e n d e n s o m a n o m a l i o g a m b i v a l e n s h i l s e s v e l k o m m e n ( D i k e n : 6 2 ). Bennys badekar h a r t e m a t is k l i g h e d m e d a n d r e a f e r n e s a n t i - a u t o r i t æ r e b ø r n e - o g u n g d o m s f i l m s å s o m Ang: Lone ( F r a n z E r n s t, ), I din fars lomme ( L i s e R o o s o g A n k e r S ø r e n s e n, ), La os være ( L a s s e N i e l s e n o g E r n s t J o h a n s e n, ) o g Vil du se min smukke navle ( S ø r e n K r a g h - J a c o b s e n, ), d e r a lle o p e r e r e r m e d b e f r i e n d e u d f l u g t e r t i l e n u s p o l e r e t n a t u r. F o r s t a d e n, d e r i m o d, f r e m s t å r s o m e m b l e m p å m o d e r n i t e t e n s m e s t t r is t e a s p e k t e r, h v o r f o r f lu g t e n b l i v e r e n e s t e u d v e j - s t i k i m o d d e n f u n k t i o n a l i s t i s k e h e n s i g t m e d b e t o n b e b y g g e l s e r n e, d e r j o s k u l l e b r i n g e f o l k o g i k k e m i n d s t b ø r n e n e v æ k f r a s t e n b r o e n o g t æ t t e r e p å d e a f n a t u r e n s g læ d e r, s o m a l le m e n n e s k e r if ø lg e s e l v s a m m e f u n k t i o n a l i s t e r h a v d e r e t t i l. M e n h v i s d e f i n i t i o n e n p å d e t m e n n e s k e l ig e e r e n f r i o g u a f h æ n g i g s jæ l o g k r o p, d e r k r æ v e r b l ø d e o g m e d g ø r l i g e r a m m e r o g p l a d s t i l a t s v in e, le g e, d a n s e o g f l i p p e u d, m å b e t o n l a n d s k a b e t n ø d v e n d i g v i s b e t e g n e s s o m e t u m e n n e s k e l i g t m i l jø. Spildprocenter. I lø b e t a f e r n e s k e te d e r e t s k r e d i r e p r æ s e n t a t io n e n a f b e t o n f o r s t a d e n. F r a m o d e r n e v i d u n d e r t i l u r b a n t m a r e r i d t. D e n o r d e n s d is k u r s, d e r o p r i n d e l i g h a v d e p r o m o v e r e t m i l jø e t s o m e t p o s i t i v t a l t e r n a t i v t il e t b e s k id t o g k a o t i s k b y m i l j ø, b l e v n u f o r b u n d e t m e d n o g e t s t e r i l t o g u m e n n e s k e l ig t. O g i k ø l v a n d e t p å 7 0 e r n e s ø k o n o m i s k e k r i s e, d e r b l.a. b e t ø d e n k r a f t ig s t i g n i n g i a r b e j d s l ø s h e d e n, b le v b e t o n f o r s t æ d e r n e o p i g e n n e m e r n e o g 9 0 e r n e i s t ig e n d e g r a d e t s y m b o l p å f o r f a l d o g d e g e n e r e r in g. I k k e m i n d s t s o m fø lg e a f e n t v i v l s o m s o c i a l p o l i t i k, d e r p la c e r e d e o g k o n c e n t r e r e d e f o l k m e d s o c i a l e p r o b l e m e r i d e t a l m e n n y t t ig e b o l i g b y g g e r i i b e t o n f o r s t æ d e r n e. D e n m o d e r n i s t i s k e a r k i t e k t u r s d ø d d a t e r e s a f d e n a m e r i k a n s k e a r k i t e k t u r h is t o r i k e r C h r i s t o p h e r J e n c k s t il k l o k k e n d e n 1 5. j u l i , d a P r u i t t - I g o e H o u s i n g i St. L o u i s, U S A, b l e v s p r æ n g t i lu f t e n ( H a r v e y : ). P r u i t t - I g o e H o u s i n g v a r b y g g e t s o m e n v a r i a n t a f L e C o r b u s i e r s b o m a s k i n e, m e n v a r e f t e r h å n d e n b l e v e t u b e b o e l i g t f o r d e l a v i n d k o m s t f a m i l i e r, b y g g e r ie t h u s e d e. O g s å i D a n m a r k h a r p o lit i k e r e o g e k s p e r t e r s i d e n e r n e d is k u t e r e t m u l i g h e d e n a f a t læ g g e d y n a m i t u n d e r d e m e s t b e la s t e d e a f b e t o n f o r s t æ d e r n e, o g d e b a t t e n e r f o r s a t h e d. I B r i t a W i e l o p o l s k a s 17 op ( a l t e r n a t i v t i t e l Sallys bizniz, ) s y n e s s a m m e n b r u d d e t d a o g s å a t v æ r e n æ r t f o r e s t å e n d e. D e t m å s k e m e s t b e m æ r k e l s e s v æ r d ig e - o g fo r d a n s k f i l m s v e d k o m m e n d e a t y p is k e p å d e t h e r t i d s p u n k t - er, a t 17 op is c e n e s æ t t e r o g k o m m e n t e r e r r e e lle s o c i a l e p r o b l e m s t i l l i n g e r i e t s u r r e a l i s t i s k m i l j ø. I H y r d i n d e p a r k e n e r d e n s o c ia l e v i r k e l i g h e d s t r is t e s s e s å le d e s o v e r g j o r t o g s k æ w r e d e t t i l g r o t e s k e d i m e n s i o n e r. H v e r d a g s t i l l e r e n n y b e b o e r s it f o d t ø j p å h ø j h u s e t s t o p o g t a g e r t u r e n d e 1 7 e t a g e r n e d i d e t, d e r m e d s t ø r s t e s e lv -

9 af Tina Brændgaard Nissen f ø l g e l ig h e d k a l d e s D a g e n s H o p. D e n f e m - t e n - å r ig e S a l l y h a r i k k e m e g e t t i l o v e r s fo r h o p p e r n e, d e r e fte r h e n d e s u d s a g n e r e n t e n p e r k e r e e lle r f a t t ig r ø v e o g k a n s a m m e n f a t t e s u n d e r f æ l l e s b e t e g n e l s e n s p ild p r o c e n t e r. S a l l y s e lv h a r t r a v lt m e d a t l a v e business, f o r d e t e r, s o m h u n b e t r o r s i n m ø g b e s k i d t e l i l l e b r o r P i s u n g e n, d e n e n e s t e v e j u d a f b e t o n e n. H u n r a s l e r r u n d t i d e t u d b o m b e d e b e t o n l a n d s k a b m e d P i s u n g e n k l o d s e t o p i e n b a r n e v o g n f u l d a f f l a s k e r o g a f f a ld - a l t i d p å ja g t e f t e r e n n y i n v e s t e r in g. E n s å d a n b y d e r s ig t i l, d a d e n t y r k i s k e p ig e Z u h a l f ly t t e r i n d. S a l l y h a r s o m H y r d i n d e p a r k e n s a n d r e d a n s k e b e b o e r e e t a n s t r e n g t f o r h o l d t i l i n d v a n d r e r e, m e n h u n ø j n e r e n m u l i g h e d f o r a t t je n e p e n g e p å Z u h a l s t a le n t e r s o m h a r m o n i k a s p i l l e r o g i n d l e d e r d e r f o r e t b e k e n d t s k a b. B e k e n d t s k a b e t b l i v e r t il e t v e n s k a b, m e n p l u d s e l i g e r Z u h a l b le v e t g if t m e d e n m a n d i h j e m l a n d e t o g p å v e j t i l T y r k i e t. F i l m e n s lu t t e r p å h ø j h u s b y g g e r ie t s ta g, h v o r P i s u n g e n s a f d ø d e m å g e s e n d e s t il v e j r s m e d e n b a l l o n o g e t ø n s k e o m d e j l i g t v e jr. P å l y d s i d e n f r e m f ø r e s s c h l a g e r e n D e n g a m le g a r t n e r i, h v a d d e r m å o p f a t t e s s o m e t s p a r k t il f o l k e k o m e d i e r n e s b i l l e d e a f, a t d e t m å s k e n o k e r h å r d t a t v æ r e f a t t ig, m e n d e t e r o g s å r e t h y g g e l ig t, h v i s b a r e m a n t a g e r d e t h e l e m e d g o d t h u m ø r. H u s e t v æ lt e r. A t e n f i l m s o m 17 op i f r e m s t i l l e r e t m i l j ø, d e r a f f o r s k e l l ig e å r s a g e r ik k e e r e g n e t s o m b o l i g r u m, a f s p e jle r d e n k r i t i k, d e r f r a f le r e s i d e r h a v d e r e js t s i g m o d d e s t o r e p l a n b e b y g g e l s e r. O g m e d g o d g r u n d. B y g g e r ie t v a r p la g e t a f s v æ r e s o c i a l e p r o b l e m e r, k r i m i n a l i t e t o g f o r f a ld, o g m a n g e a f o m r å d e r n e b l e v e f t e r h å n d e n k a t e g o r is e r e t s o m s o c i a l t b e la s t e d e e lle r g h e t t o e r. B e t o n e n s l o g i o r d e t s b o g s t a v e l ig s t e f o r s t a n d r e v n e r. D e t h a r s å l e d e s s a t i r i s k b id, n å r P i s u n g e n s t å r o g h o l d e r p å e t s t il l a d s i H y r d i n d e p a r k e n o g r å b e r : S a lly, S a lly, h u s e t v æ l t e r! I d e t h e l e t a g e t e r 17 op k e n d e t e g n e t v e d e t u s æ d v a n l i g t l ig e f r e m t s p r o g. S a l l y k a l d e r Z u h a l p e r k e r l u d e r o g h e n d e s b r ø d r e f o r g e d e lo r t e, o g h u n læ g g e r h e l l e r i k k e f in g r e n e i m e l l e m, n å r h u n s p r a y m a l e r e n b æ n k m e d o r d e n e d r æ p e n t ø r k e r. G o d t n o k u b e h j æ l p s o m t s t a v e t o g ir e t t e s a t a f d e n p e r f e k t t a l e n d e Z u h a l, m e n m e d u d s y n f r a e t a k t u e l t p o l i t i s k a n s p æ n d t k l i m a e r d e n b a r s k h e d, h v o r m e d f i l m e n f r e m s t i l l e r d a n s k e r n e s f o r h o l d t i l i n d v a n d r e r e, i ø j n e f a l d e n d e. 17 op b e r ø r e r s å le d e s i n d v a n d r e r s p ø r g s m å l e t, m e n u d e n a t g ø r e d e t t i l e t s æ r s k i l t p r o b l e m. S a m t l ig e b e b o e r e i H y r d i n d e p a r k e n e r s o c i a l t u d s t ø d t e o g o f r e f o r e n f e jls la g e n s o c i a l p o l i t i k. M e n e n v o k s e n d e k o n c e n t r a t i o n a f i n d v a n d r e r e i o m r å d e r n e h a r g j o r t b e t o n s p ø r g s m å le t s y n o n y m t m e d i n d v a n d r e r - o g in t e g r a t io n s d e b a t t e n. I n d v a n d r e r e b l iv e r s a m m e n m e d k r i m i n e l l e, p s y k i s k s y g e, a r b e j d s l ø s e o g d r a n k e r e f a s te k a r a k t e r e r i d e f i l m i s k e f r e m s t i l l i n g e r a f m i l jø e t. B l.a. i E r i k C l a u s e n s Rami og Julie ( ), h v o r T å s t r u p d a n n e r k ø l i g t b a g t æ p p e f o r e n m o d e r n e o g n o g e t p r æ t e n t iø s is c e n e s æ t t e ls e a f S h a k e s p e a r e s k l a s s is k e h i s t o r i e o m u n g k æ r l i g h e d p å t r o d s. R a m i ( S a l e h M a l e k ) e r p a l æ s t i n e n s e r, o g J u l ie ( S o f ie G r å b ø l ) e r d a n s k e r. D e e r f o r e ls k e d e, m e n k a n i k k e få h i n a n d e n p å g r u n d a f o m g iv e l s e r n e s t r a d i t i o n e r o g f o r d o m m e. K a o s o g k a m p. I N i e l s A r d e n O p l e v s Portland ( ) e r A a l b o r g f o r v a n d l e t t i l e t p i s g u l t i n d u s t r i e l t h e lv e d e, h v o r e n u n d e r v e r d e n a f v o l d, k r i m i n a l i t e t o g s t o f f e r i b o g s t a v e lig s t e f o r s t a n d s y n e s a t v æ r e v o k s e t o p o g u d a f d e u r b a n e ø d e m a r k e r o g b e t o n k o m p l e k s e r, s o m c e m e n t i n d u s t r i e n h a r s k a b t. A a l b o r g P o r t l a n d, D a n m a r k s e n e s t e c e m e n t p r o d u c e r e n d e v i r k s o m h e d, 5 1

10 Fra slot til skrot Jane Eggertsen som den foretagsomme Sally på social- og surrealistisk betonbaggrund i Brita Wielopolskas 17 op (1989). Foto: Henrik Saxgren. Obel Film. 52 læ g g e r n a v n t i l f i l m e n o m b r ø d r e n e J a k o b ( M i c h a e l M ü l l e r ) o g J a n u s ( A n d e r s W. B e r t h e l s e n ), d e r l i g e s o m S a l l y i 17 op g ø r, h v a d d e k a n, f o r a t o v e r le v e i e n b e s k id t o g k y n i s k v e r d e n. H v i l k e t v i l s ig e a t v æ r e s ig s e l v n æ r m e s t. I f i l m e n s a n s l a g s i d d e r J a k o b o g v e n t e r p å s i n b r o r u d e n f o r e t f æ n g s e l. D a J a n u s e r k o m m e t u d, h a r s a t s ig b a g r a t t e t o g i n d t a g e t d a g e n s f ø r s t e s k u d s t o f f e r, i n d l e d e r d e to b r ø d r e e n h æ s b læ s e n d e k ø r e t u r g e n n e m A a l b o r g s t r ø s t e s lø s e b e t o n l a n d s k a b e r o g e t s a m a r b e j d e, d e r s k a l i n d f r i J a n u s g æ ld t i l d e n l o k a l e b a n d e. D e r e r i k k e m a n g e f o r m i l d e n d e o m s t æ n d i g h e d e r i d e t p o r t l a n d s k e m i l j ø. U t o p i e n o m d e t p e r f e k t e m e n n e s k e i p e r f e k t e o m g iv e l s e r e r e n d t i s i n d y s t o p i s k e m o d s æ t n i n g, o g d e t s n a v s, s o m h u s m ø d r e n e i Støv på hjernen i h æ r d i g t b e k æ m p e d e o g s k u l l e læ r e a t t å le, e r i Portlands A a l b o r g a l le s t e d s n æ r v æ r e n d e. P å d e t n a r r a t i v e o g t e m a t is k e p l a n k a n m a n t a le o m e n m a g t f o r s k y d n i n g. E t o p r ø r i m o d d e k r æ f t e r, d e r f o r s ø g e r a t d i s c i p l i n e r e m e n n e s k e t t i l a t f u n g e r e i n d e n f o r n o g le i f o r v e je n f a s t la g t e o g r i g i d e r a m m e r, b l.a. r e p r æ s e n t e r e t v e d a r b e j d e, f a m i l i e, b o l i g o g o f f e n t lig e i n s t i t u t io n e r. M e n o p r ø r e t e r a f s e l v d e s t r u k t iv a r t. D e r h e r s k e r k u n k a o s, i l l u s i o n s l ø s h e d o g k a m p e n f o r e g e n o v e r le v e ls e, h v i l k e t m å s ig e s a t lig g e s å l a n g t v æ k f r a id e a l e r n e i d e n s o c i a l d e m o k r a t i s k e v e lf æ r d s s t a t, s o m m a n k a n k o m m e. Portland b l e v u d v a l g t t i l h o v e d k o n k u r r e n c e n p å f i l m f e s t i v a l e n i B e r l i n, h v o r e n

11 a f Tina Brændgaard Nissen Sociale misfits i Aalborgs pisgule betonhelvede. Portland (Niels Arden Oplev, 1996). Foto: ubekendt. Zentropa Entertainments. d e l a f p u b l i k u m u d v a n d r e d e, f o r d i f i l m e n s T a r a n t i n o - i n s p i r e r e d e s t i l i s e r i n g o g æ s t e t i s e r i n g a f v o l d, ø d e læ g g e ls e o g s o c i a l d e r o u t e b l a n d t d ø d s m æ r k e d e n a r k o m a n e r v a r f o r h å r d k o s t. H v i s d e v a r b le v e t h æ n g e n d e, v i l l e d e h a v e o p le v e t, a t Portland t r o d s a lt i k k e h e lt a f l i v e r u t o p ie n o m d e t l y k k e l ig e ( l æ s : b o r g e r l ig e ) liv. J a n u s o g k æ r e s t e n E v a ( I b e n H j e j l e ) e n d e r m e d k i r k e b r y l l u p o g k r o n h j o r t o v e r s o f a e n h j e m m e i b e t o n s l u m m e n. F e e l g o o d - s u p p e. H e l t s å g o d t g å r d e t i k k e f o r d r a n k e r e n K a j ( J e s p e r C h r i s t e n s e n ) i Bænken ( P e r F ly, ). H a n d ø r. I k k e u m i d d e l b a r t o p s k r i f t e n p å e n p u b l i k u m s s u c c e s. I s æ r ik k e n å r d ø d s k a m p e n f o r e g å r i e t a l m e n n y t t i g t o g, i d e f le s t e m e n n e s k e r s ø j n e, d ø d s e n s t r i s t f o r s t a d s b y g g e r i. M e n Bænken t r a k b e t a l e n d e p u b l i k u m m e r i b io g r a f e n. K a j e r d r a n k e r o g b o r i T i n g b j e r g. E t b o l i g k o m p l e k s, d e r t i l f o r v e k s l in g l i g n e r L y k k e v e j i Støv på hjernen, m e n K a j s s p r u t b l a n d i n g s m o r g e n r i t u a l e r n o g e t a n d e r l e d e s e n d L y k k e v e j s b e b o e r e s o p v å g n e n t i l s o l, r is t e t b r ø d o g f r i s k b r y g g e t k a f f e. O g h v o r m æ n d e n e p å L y k k e v e j g å r t i l S - t o g e t i s a m le t t r o p, m ø d e s K a j o g k a m m e r a t e n S t ig ( N i c o l a j K o p e r n i k u s ) f o r a t l u n t e s t il l e o g r o l i g t n e d i M i l j ø p a t r u l j e n o g g ø r e s ig f o r t je n t t i l d e r e s b is t a n d s h jæ l p. D e t l y d e r t r is t, m e n e r d e t i k k e. Bænken i n s i s t e r e r p å e n n a t u r a l i s t i s k o g s e m i - d o k u m e n t a r i s k s k i l d r i n g a f b e t o n f o r s t a d s m i l j ø e t, m e n l e v n e r s a m t i d i g p l a d s t i l e n g o d p o r t i o n comic relief. I k k e m i n d s t i s a m s p i l l e t m e l l e m u n d e r h u n d e n S t ig o g d r a n k e r k o n g e n K a j s a m t i d e s m å u d f a l d m o d d e t o f f e n t lig e s r i g i d e h å n d t e r i n g a f s o c i a l e p r o b l e m a t i k k e r - b e g g e d e le k a r a k t e r i s t i s k e f o r f o l k e k o m e d i e n. Bænkens 53

12 Fra slot til skrot M» v a «r i «M M.4 K Byplanlægning på tegnebrættet. Indledningen til 1:1 (Annette K. Olesen, 2006). Framegrab, Zentropa Entertainments. r e f le k s i o n o v e r d e s o c i a l e p r o b l e m s t i l l i n g e r e r s å le d e s t y p i s k d a n s k i s i n h y g g e lig e f r e d s o m m e l i g h e d, h v i l k e t f o r m e n t l i g o g s å e r e n a f g r u n d e n e t i l, a t f i l m e n h a r f å e t s å s t o r t e t p u b l i k u m. O g f å e t p å p u k l e n f o r a t v æ r e e n k o p t y n d, s o c i a l r e a l i s t i s k f e e l g o o d - s u p p e ( G r o d a l ). F i l m e n b e n y t t e r s ig g a n s k e r i g t i g t a f g e n k e n d e lig e g e n r e k o n v e n t i o n e r o g s o c i a l e s t e r e o t y p e r, m e n s a m t i d i g f r e m s t i l l e r d e n b e t o n f o r s t a d e n s o m e t a l m i n d e l i g t, g r æ n - s e n d e t i l d e t t r i v ie l l e h v e r d a g s m i l j ø. O g d e r v e d l y k k e s d e t d e n a t s t y r e k l a r s å v e l a f d e n i d e o l o g i s k v e l m e n e n d e s o c i a l r e a l is m e s o m a f d e n e l l e r s s å t i d s t y p is k e f a s c i n a t i o n a f v o l d, s t o f m i s b r u g o g k r i m i n a l i t e t. M a n h ø r e r s å m e g e t. E n l i g n e n d e n a t u r a l i s t i s k m i l j ø s k i l d r i n g f i n d e r m a n i 1:1 ( A n n e t t e K. O l e s e n, ). E n h i s t o r i e o m l iv e t i e n g h e t t o, d e r e r p r æ g e t a f d y b e k o n f lik t e r b å d e m e l l e m n y - o g g a m m e l d a n s k e r e o g m e l l e m n y d a n s k e r e o g p o lit i e t, m e n i lig e s å h ø j g r a d a f k æ r l i g h e d o g a l m i n d e l i g e h v e r d a g s k o n f l i k t e r i h e n h o l d s v i s e n d a n s k 54 o g e n p a l æ s t i n e n s i s k f a m i l i e. F i l m e n s tite l h e n v i s e r t i l u t o p ie n o m d e t s o c ia le s o m e n g e n n e m s ig t i g t i l s t a n d, h v o r p l a n l æ g n i n g e n a f s p e j l e r v i r k e l i g h e d e n i f o r h o ld e t 1 : 1. E n f o r e s t illin g, s o m u d v i k l i n g e n i b e t o n b y g g e r ie t s e l v - o g r e p r æ s e n t a t io n e n a f m i l jø e t i d a n s k e s p i l l e f i l m - a l le r e d e h a r f ø r t b e v is f o r v a r g e n n e m f ø r t t å b e lig. 1:1 å b n e r m e d e n s o r t - h v i d p r æ s e n t a t i o n a f v i s i o n e r n e fo r o p f ø r e ls e n a f b e t o n b o l i g b l o k k e o g i l lu s t r e r e r b y p l a n l æ g g e r n e s b e g e js t r i n g m e d e t s a m m e n k l i p a f a r k i v b il l e d e r. E n b e g e js t r i n g, s o m S ø s ( A n e t t e S t ø v e l b æ k ) m o r B o n n ie ( L o n e H e r t z ) ik k e d e le r. B o n n i e t i l b y d e r l i g e f r e m s i n d a t t e r p e n g e f o r a t f ly t t e fra A v e d ø r e S t a t io n s b y. M a n h ø r e r j o s å m e g e t, s o m h u n s ig e r. D a S ø s s ø n b l i v e r o v e r f a ld e t, o g a lle s p o r e fte r g e r n i n g s m a n d e n p e g e r i r e t n i n g a f e n l o k a l p a l æ s t i n e n s i s k d r e n g, b e g y n d e r S ø s s e lv a t t v iv l e p å v æ r d i e n a f g h e t t o - l i v e t. E n d a g, h u n t r æ d e r u d a f o p g a n g e n o g s t å r p å f o r t o v e t u d e n f o r d e n b lo k, h u n b o r i, s e r h u n p l u d s e l i g A v e d ø r e S t a t i o n s b y u d e f r a, m e d o m v e r d e n e n s f o r d ø m m e n d e b lik. E t b l ik, d e r p å m a n g e m å d e r e r b l e v e t b e k r æ f t e t. M i t b l i k p å f o r s t a d s m il j ø e t h a r t i l g e n -

13 a f Tina Brændgaard Nissen g æ ld æ n d r e t s i g. S a m m e n m e d f ilm e n e. N u v e l, f o r d o m m e e r b l e v e t b e k r æ f t e t. D a n s k e s p i l l e f i l m s is c e n e s æ t t e l s e r a f l i v e t i b e t o n e n h a r ik k e t i l b u d t d e r e s p u b l i k u m n æ v n e v æ r d i g e a l t e r n a t iv e r e p r æ s e n t a t i o n e r. M e n e n u n d e r s ø g e l s e a f m i l jø e t s r e a l - s å v e l s o m s y m b o l h i s t o r is k e u d v i k l i n g u d f o r d r e r a l lig e v e l f r e m h e r s k e n d e b e t o n s t e r e o t y p e r. F o r d i d e n t y d e l i g g ø r, a t v o r e s s y n p å v e r d e n a lt id e r k u l t u r e l t o g h i s t o r i s k i n d l e j r e t o g d e r m e d i k k e k a n g ø r e k r a v p å n o g e t s a n d h e d s p r æ d i k a t. S o m d e n b r i t i s k e i n s t a l l a t i o n s k u n s t n e r K a t h e r i n e S h o n f i e l d a r g u m e n t e r e r f o r i b o g e n Walls Have Feelings ( ), k a n v i d e n f r a f i l m, o g f i k t i o n i d e t h e le t a g e t, b r u g e s t i l a t s t il l e n y e s p ø r g s m å l t i l o g u d f o r d r e p r o f e s s io n e l l e a n t a g e ls e r o m, h v o r d a n a r k i t e k t u r e n o g b y e n f u n g e r e r.2 A r t i k l e n e r e t r e d ig e r e t u d d r a g a f f o r f a t t e r e n s s p e c i a l e a f h a n d l i n g Fra moderne vidunder til urbant m areridt -frem stillinger a flivet betonboligbyggeri i dansk film fra ( ). Noter 1. I 1933 fremlagde CIAM, en sammenslutning af arkitekter, heriblandt Le Corbusier, Athenerklæringen. Den fastslog hovedteserne for moderne byplanlægning med zoneinddeling som et ledende princip. Det vil sige en rumlig adskillelse af byens funktioner i områderne: bolig, arbejde, rekreation og trafik (Bertelsen 1997). 2. Katherine Shonfield bruger film til revurdere efterkrigstids-arkitektur og urbanisme i London, Paris og New York. Litteratur Bech-Danielsen, Claus (2004). Moderne arkitektur - hva er meningen. Århus, Forlaget Systime. Bertelsen, Svend (1997). Bellahøj, Ballerup, Brøndby Strand - 25 år der industrialiserede byggeriet. Hørsholm, SBI. Diken, Biilent (1999). Byen, fantasien og ghettoen. In: Øjeblikket , vol. 8, nr. 36/37. Grodal, Torben (2006). Falsk realisme. In: EKKO nr. 32, marts-oktober Harvey, David (1989). The Urban Experience. Oxford UK og Cambridge USA, Blackwell. Sestoft, Jørgen (1986). Funktionalisme. Odense, Odense Universitetsforlag. Shonfield, Katherine (2000). Walls Have Feelings - architecture, film and the city. London og New York, Routledge.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft Frank Hvam på spanden i tv-serien K lovn (framegrab). Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn A f Julie Hornbek Toft F r a n k H v a m s æ tte r s i g p å h u g o v e

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Film skal ses i biografen. En historisk anlagt montage om filmens fremtid. A f Erik Svendsen

Film skal ses i biografen. En historisk anlagt montage om filmens fremtid. A f Erik Svendsen Un chien andalou (1929, Den andalusiske hund, instr. Luis Bunuel). Film skal ses i biografen En historisk anlagt montage om filmens fremtid A f Erik Svendsen D e t f ø lg e n d e e r r e f le k s i o n

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60 SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN i 195 9-60 Å R S B E R E T N I N G F O R S K A G E N K O M M U N A L E S K O L E V Æ S E N V E D stadsskoleinspektør V. Lykkegaard Nielsen Skagen skolekommission: (d. 1/ 4 1958)

Læs mere

Interview med et filmfantom. J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler. A f Mads Mikkelsen

Interview med et filmfantom. J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler. A f Mads Mikkelsen Peep Show (1965). Interview med et filmfantom J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler A f Mads Mikkelsen H v i s d e t e r d e f æ r r e s t e, d e r h a r h ø r t o m d e n a m e r i k a n s k e

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN V E D stadsskoleinspektør S v e n d B iskjæ r ~],a og b p ig e r i d e n n ye g y m n a s tik s a l Skagen skol ekommission: (d.

Læs mere

Register. I. Forholdet til kunderne

Register. I. Forholdet til kunderne Register I. Forholdet til kunderne B efo rd rin g a f d a g b la d e, re g le m e n t V, a fs n it 3.1.5... 225 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t.... 113, 143, 195 B re v p o s tta k s t, re tte

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde.

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde. R E G I S T E R F r e m s e n d e l s e a f t j e n e s t e d o k u m e n t e r. * ) A. Rettelse af tjenestedokumenter. F r em sen d else a f serie A n r. 1 5. - A n r. 6 9. R e g le m e n t I (o r g a

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen B E R E T N IN G for 1972-73 v ed s k o le d ire k tø r S v e n d B isk jæ r Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen fra 1. juni 1970 V a lg t a f b y rå

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen Beretning for året 1970-71 KJPFpn Beretning om Skagen kommunale skolevasen for 1970-71 v ed stadsskoleinspektør Svend Biskjær Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekom

Læs mere

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v.

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v. Register I. Udsendelser Tjenestedokumenter. R e g le m e n t I, n o t e r t i l... 15 R e g le m e n t X I I... 4 5 V e jle d n in g v e d k o n tro lle r in g a f b r e v b æ r e r d is t r i k t e r...

Læs mere

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5.

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. RIBEGADE 18 0 7 9 SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. M A J dette er vort og værd at værne om B O G T R Y K K E R I E T S E L A N D I A. F Æ L L

Læs mere

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105 Register I. Forholdet til kunderne B eta lin g s o v e rs ig te r, G ir o... 235 B e te g n e ls e n P o stlin ien æ n d r e s til P o s tv æ s e n e t... 1 7 9 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t...

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e da ktion og a n n o nce ekspedition samme sted. R e d a k tio n : la n

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen

Frederikshavn kommunale skolevæsen Frederikshavn kommunale skolevæsen S k o le åre t 19 7 1-7 2 V ed K. Hillers-Andersen Kai Hjortlund og Karsten Thorst F red erik sh av n E k sp res- T ry k k eriet 19 7 2 De kom m unale skoler IS S kolen

Læs mere

Register. I. Udsendelser

Register. I. Udsendelser Register I. Udsendelser T jenestedokum enter. Reglement IX A...>... 15 Reglement X... 155 Postgirobogen...5, 21 Tryksagsfortegnelsen... 199 Vejledning for landpostbude... 119 Monteringsvejledning... 119

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å LANDINSPEKTØRENS M EDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n ce e k sp e d itio n samme sted. R e d a k tio

Læs mere

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND ADR HR W E D E G E RIBEGADE 18 0 79 SO R A 1V ER B IA D ET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 39. AARGANG 1954 NUMMER 7. JULI Bogen for Dem! SVEND HANSEN BANKKREDITTENS GRUNDLAG En samlet og bearbejdet

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SO RØ BEKLÆDNINGSOPLAG 1ste Kl.s Skrædderi. A lt i Herreekvipering. Uniform er til Sorø Akademi altid bedst og billigst. J. M. POHL's Eftf. Telf.

Læs mere

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND RI3EGADE 13 0 79 SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND 45. AARGANG 1960 NUMMER 9. NOVEMBER D en gam le Hovslag, råb og piskesmæld, knirkende kareter, liv og fart fra gry til kvæld gennem mange

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystturismen Information om rapportens -7.300 datagrundlag km. potentiale Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystovernatninger i Danmark Kystturisterne i Danmark vælger primært feriehuset og camping

Læs mere

landinspektøren s Annoncer... side 55 Annoncer - Klip... side 56

landinspektøren s Annoncer... side 55 Annoncer - Klip... side 56 landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lauritzen landinspektører adresse: Kong Georgs Vej 11 København F indhold: Om

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Landinspektørens M ed d ele ls e s b la d Den danske Landinspektø rforening Lindevangs A llé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 Hjemmeside: w w w.ddl.org e-m ail:ddl@ ddl.org Fax: 38 86 02 52 R edaktion

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

CATALOG ------------

CATALOG ------------ CATALOG ------------ Privat Eftersyn Fredag d. 26 Februar Kl. 11 3. H / o'/ CATALOG over MALERI E R tilhørende Malerne H. A. Brendekilde, Henrik Jespersen, Viggo Langer, Frk. Mundt, Viggo Pedersen, Thorolf

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i dansk

Resultatet af den kommunale test i dansk Resultatet af den kommunale test i dansk Egedal Kommune Skoleåret 2011-12 Udarbejdet af Anne Marie Brimnes Damholt Pædagogisk medarbejder i dansk Egedal Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning side 3 De

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n

SIKKERHEDSDATABLAD. P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n SIKKERHEDSDATABLAD P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n 1.1.P ro d u k tid e n tifik a to r Ha n d e ls n a v n P ro d u k t n

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Udbygningsprincipper for rækkehusbebyggelse. Se endvidere byplanvedtægt nr. 4 Ormslev-Kolt.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Udbygningsprincipper for rækkehusbebyggelse. Se endvidere byplanvedtægt nr. 4 Ormslev-Kolt. Århus Kommune Lokalplan nr. 030 Udbygningsprincipper for rækkehusbebyggelse i 'Kolt Haveby' Se endvidere byplanvedtægt nr. 4 Ormslev-Kolt KONGSBAK INFORMATIK Marts 1979 .~.. I hhus kommune Lokalplan nr.:

Læs mere

MALERIER CITY AUKTIONS-LOKALER. G. E. NØHRMflNN - AUKTIONSHOLDER KRISTEN BERNIKOWGADE 2 TELEFON 9720

MALERIER CITY AUKTIONS-LOKALER. G. E. NØHRMflNN - AUKTIONSHOLDER KRISTEN BERNIKOWGADE 2 TELEFON 9720 City A u k tio n s lo k a le r Kristen Bernikowgade 2 Telf. 9720 (Hjørnet af Citygade). ONSDAG DEN 19. FEBRUAR 1913 KL. 12 MIDDAG OG FØLGENDE DAGE KL. I I 1/* AFHOLDES OFFENTLIG AUKTION I CITY AUKTIONS-LOKALER

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

Skagen kom m unale skolevæsen

Skagen kom m unale skolevæsen Skagen kom m unale skolevæsen B eretning for året 1969-70 om Skagen kommunale skolevæsen for 1969-70 ved stadsskoleinspektør Svend Biskjar Foto: G. Nlathiassen Sk olevæ sen ets tilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen

Læs mere

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT. MEDLEMSBLAD NR. 1 januar 2009. Side 1

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT. MEDLEMSBLAD NR. 1 januar 2009. Side 1 Boldklubben SØNDERBRO FIGHT MEDLEMSBLAD NR. 1 januar 2009 Side 1 Formand: Næstformand: Kasserer: Frank Lindhardsen Karsten Laurberg Finn Nielsen Højdevej 32, st. th. Prags Boulevard 34, 2. Krostrædet 1.

Læs mere

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979 H anne Ruus 139 In stitu t for nordisk filo lo g i Københavns Universitet Njalsgade 80 DK 2300 København S. SEMANTIK I AUTOMATISK LEMMATISERING. De fleste, der beskæftiger sig med lemmatisering, har som

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v

Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v Poul Petersen indledte mødet med at takke Haderslev Akvarieforening for et godt og flot arrangement.

Læs mere

Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet

Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet Formål At løfte Danmarks to nationale cykelruter Vestkystruten (Rudbøl-Skagen) og Berlin-København (den danske del)

Læs mere

Emma Gad gider lederne! Arbejdsmiljøkonference november 2009

Emma Gad gider lederne! Arbejdsmiljøkonference november 2009 Emma Gad gider lederne! Arbejdsmiljøkonference 2009 Emma Gad gider lederne! Oplæg ved Jan Nielsen Production Manager Leif Christiansen Miljø- og Kvalitetschef Daglig arbejdsmiljøleder Emma Gad gider lederne!

Læs mere

Den 20. februar 1972 fylder landinspektør N ic. N ellem ann, Ålborg 80 år.

Den 20. februar 1972 fylder landinspektør N ic. N ellem ann, Ålborg 80 år. LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD 1972 side 001 FAGLIG KALENDER 28. februar - 2. m arts arran gerer foreningen efteruddannelseskursus i "Deklarationer, servitu tter og vedtæ gter på Byggecentrum i M iddelfart.

Læs mere

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r Rester I. Udsendelser T j e n e s te d o k u m e n te r side B r e v p o s tt a k s t... 13, 63, 197 Checkvejledning... 125, 217 D SB K øreplan...... 103, 183 Erindringsliste for p o stk o n to re r...

Læs mere

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - I nv e s t o re r Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e Alm.

Læs mere

L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D

L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion:

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold D si å ikk kpis Glæ & Bø v/lis Tia Si 3 Ihl Vlk il Mi Sykbg s 4 Øvls 1: D 24 syk s 5 Øvls 2: Sykspill s 9 Øvls 3: Syksls 10 Øvls 4: Sykhisis 11 Øvls 5: Syk i gpps 13 Øvls 6: Mi psyks 15 Øvls 7: Syklaskab

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53 BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN Byplanvedtægt nr. 53 Byplanvedtægt nr. 53 for Ålholmparken I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.8.1 Elmehusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.8.1 Elmehusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Lokalplantillæg nr. 17.8.1 Elmehusene www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en

Læs mere

Højtuddannede i SMV er

Højtuddannede i SMV er Højtuddannede i SMV er Håndværksrådets konjunkturundersøgelse for 4. kvartal 2011 er baseret på et spørgeskema udsendt til knap 1600 respondenter, hvoraf 708 små og mellemstore virksomheder (SMV er) har

Læs mere

a ler i Huktion Uisnmelskafm 39,»«$*. Gir$dag den 6. februar 1906 RI. ir 2 form.

a ler i Huktion Uisnmelskafm 39,»«$*. Gir$dag den 6. februar 1906 RI. ir 2 form. a ler i Huktion Uisnmelskafm 39,»«$*. Gir$dag den 6. februar 1906 RI. ir 2 form. I m o Katalog: over af danske Kunstnere, * der bortsælges ved offentlig Avktion M a i dm 6. Februar 1906 KL 11*1* F o n.

Læs mere

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI DAGGRY udkommer om Gud vil i Begyndelsen af hver Maaned eller hveranden. Det udgives af nogle Brødre i København og bæres økonomisk af gamle Sandheds-Venner.

Læs mere

GRUPPEINDDELINGEN. Teknisk u d s t y r... Tjenstlige E fte rre tn in g e r... V I T rafikforhold... V I U n d e r v is n in g...

GRUPPEINDDELINGEN. Teknisk u d s t y r... Tjenstlige E fte rre tn in g e r... V I T rafikforhold... V I U n d e r v is n in g... GRUPPEINDDELINGEN A u to m a tc e n tra le r og a u to m a tis e rin ger... I I I B ib lio te k e t... I I I B oganm eldelser B y g n in g e r og g r u n d e... I I I N oter C e ntrale r, n e d la g t

Læs mere

Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r

Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r P e rs o n lig e o p ly s n in g e r T illid s re p ræ s e n ta n t M edlem sorganisation CPR- nr. eller m edlem s num m er Fulde navn Gade/vej

Læs mere

8. november afholdes parallelt med FIG permanente komites gentager foreningens efteruddannelsesudvalg møde i Edinburgh. Foreløbigt program kan fås

8. november afholdes parallelt med FIG permanente komites gentager foreningens efteruddannelsesudvalg møde i Edinburgh. Foreløbigt program kan fås LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD 21. ÅRGANG NR. 14 DEN DANSKE LANDINSPEKTØRFORENING. LINDEVANGS ALLÉ 4. 2000 KØBENHAVN F. TLF.

Læs mere

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 2 Område og medlemmer Foreningen omfatter ejere af følgende matr. nr. 3 ha, 3 hb, 3 hc, 3 hd, 3 he, 3 hf,

Læs mere

FORLØBSVEJLEDNING. TRIN: 9. klasse. VARIGHED: 6-8 lektioner. FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her.

FORLØBSVEJLEDNING. TRIN: 9. klasse. VARIGHED: 6-8 lektioner. FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her. A M M B J TRIN: 9 VARIGHED: 6-8 FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S æ- ø y LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S æ æ D ø Ey 2 S y V y ø ø L ø : K Læ Uø O Pæ S E KOM GODT I GANG D ø ø K H ø LÆRINGSMÅL D : æ æ ø y æ æ

Læs mere

00.X Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

00.X Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 00.X Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag AE DAn B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE MUS mu AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE IDR id AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5

Læs mere

P a rk ering i S v end b org

P a rk ering i S v end b org P a rk ering i S v end b org P a rk ering sstruk tur og p a rk ering sp olitik U d a rb ejd et a f S v en A lla n J ensen a s for S v end b org Kom m une Version 2.0 / TKL 1 I d e t fø lg e n d e e r d

Læs mere

DANwORD Hyppighedsundersøgelser i moderne dansk. Bente Maegaard og Hanne Ruus

DANwORD Hyppighedsundersøgelser i moderne dansk. Bente Maegaard og Hanne Ruus DANwORD Hyppighedsundersøgelser i moderne dansk Bente Maegaard og Hanne Ruus F o rm å let m ed p rojek tot DANwORD e r at undersøge et rep ræ scn tativt udsnit (på 1.25 m illio n løbcnde o r d ) af m odern

Læs mere

Hold indrangering Bowling 2015/2016

Hold indrangering Bowling 2015/2016 A GRUPPESNIT: 168 VDL-1 193 175 00710013 Johannes Jørgensen 181 00710015 Hans Græsvig 172 00710017 Steen Hansen 171 DANSK REVISION-1 173 02770011 Daniel Klemmensen 187 02770001 Jens Ole Klemmensen 160

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORANSH - SAMFUND

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORANSH - SAMFUND RI3EGADE 13 0 73 SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORANSH - SAMFUND 45. AARGANG 1960 E M M S NUMMER 10. DECEMBE'R D E T N Y E ALU M N AT VEI.UX FACAÜEVINDUER Gode gamle Soraner! Hvis du har mulighed for

Læs mere

TRODS NYT LOVFORSLAG ER DET STADIG DYRT AT VINDE OVER SKAT

TRODS NYT LOVFORSLAG ER DET STADIG DYRT AT VINDE OVER SKAT Af erhvervsjuridisk seniorkonsulent Henriette Kinnunen Direkte telefon 33 45 60 33/28 89 21 33 13. august 2011 TRODS NYT LOVFORSLAG ER DET STADIG DYRT AT VINDE OVER SKAT Skatteministeriet har sendt et

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

SORAIVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND DANSKETAPETFABRIKKER. De manges Fordel - for almént Vel! Lotteriet støtter dansk Produktion.

SORAIVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND DANSKETAPETFABRIKKER. De manges Fordel - for almént Vel! Lotteriet støtter dansk Produktion. SORAIVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 30. A A R G A N G 1945 N U M M E R 6. J U N I DANSKETAPETFABRIKKER AKTIESELSKAB KØBENHAVN ODENSE ' KØBENHAVNS EJENDOMS FORVALTNING AKTIESELSKAB K. E.

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs.

Delegeretmøde. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs. Inden selve delegeretmødet blev Kaj Mortensen mindet. 1. Valg af dirige n t, dirige n tse k re tæ r o g m ø de se

Læs mere

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af Thermografirapport 2010 I l:i le7 Udarbejdet af Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia Tlf.: 76 20 75 15-36 16 83 44 www. tr.jeld-lauridsen. dk rd Undersøgdsessted: Thorsager

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

På vej mod FAM i Odense. Det største paradigmeskift. Fælles Akut Modtagelse. Torsdag d. 30. august 2012. Psykiatrien i Region Syddanmark

På vej mod FAM i Odense. Det største paradigmeskift. Fælles Akut Modtagelse. Torsdag d. 30. august 2012. Psykiatrien i Region Syddanmark Fælles Akut Modtagelse På vej mod FAM i Odense Det største paradigmeskift Torsdag d. 30. august 2012 Psykiatrien i Region Syddanmark Odense Universitetshospital Sundhedsstyrelsen 1. Færre akutsygehuse!

Læs mere

Indholdsfortegnelse. - D e b l å s i d e r - ISSN 1335-0436 43. årg an g nr. 6 6. 6. 2 0 0 1

Indholdsfortegnelse. - D e b l å s i d e r - ISSN 1335-0436 43. årg an g nr. 6 6. 6. 2 0 0 1 Landinspektørens Meddelelsesblad D en d a n s k e L a n d in s p e k tø rfo re n in g L in d e v a n g s A llé 4 2000 F re d e rik s b e rg te le fo n 38 86 10 70 H je m m e s id e : w w w.d d l.o rg e

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Alvorlig konflikt med skole

Alvorlig konflikt med skole Alvorlig konflikt med skole Om samarbejdsproblemer S p ø r g s m å l : He j Je g ha r e t s æt tvilling e r på 8 å r, s o m g å r i 1. kla s s e på e n fo lke s ko le. De t he dde r s ig, a t s ko le n

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

Vagtplan for KINO Hjallerup December 2015 1. del

Vagtplan for KINO Hjallerup December 2015 1. del Vagtplan for KINO Hjallerup December 2015 1. del OPERATØR KIOSK FILM Tirs 1 Dec 49 Bjørn Coltau Nøgle Hus Spejl Nøgle Hus Spejl Ons 2 Dec Jette Nissen Nøgle Hus Spejl Tors 3 Dec Mads Hostrup Lonni Christensen

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Skoleåret 2012 2013. Vi skaber en. oelitesport.dk. indgår i din uddannelse. Kom i lære som idrætstalen. Har du viljen til at blive en af de bedste!

Skoleåret 2012 2013. Vi skaber en. oelitesport.dk. indgår i din uddannelse. Kom i lære som idrætstalen. Har du viljen til at blive en af de bedste! R T N L A T Y N Slåt 2012 2013 l DM l f Pwtl O f tl A S æ j Aaa Sf Jl stø AMas V sa va v ltst å als s 8S Pll Mat ljlø DM lv ltstat DM z TX DM-sølv f T Røssl S a L tl U18 U16 Kvalfat ltst wwwlst K læ s

Læs mere

Oliemalerier, Akvareller

Oliemalerier, Akvareller P?.OZ / / 09 / 1110 Fortegnelse over afd. Lanisfcatismiiep Hans Fischer s \ efterladte Oliemalerier, Akvareller og Tegninger, som sælges ved offentlig Auction, der afholdes i K u n s t u d s t i l l i

Læs mere

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk SYD DJURS KOMMUNE PLAN & BYG syddjurs@syddjurs.dk Tlf: 87530000 [... jekhltel Konsulent 1 J()~tJF\ ~R.\(. ;]fa)5f~ Advokat Flemming Dahl : ~GL\4f\ V&) ~\ %S1o \WS ~ Sønder Alle 9 8000 Aarhus C "JhJ~A)~)lo@

Læs mere

VEDTÆGTER for. Grundejerforeningen Egebjerggård, 4. etape.

VEDTÆGTER for. Grundejerforeningen Egebjerggård, 4. etape. 1 Matr. Nr. 8 in, m.fl. Ballerup by Ballerup (jfr. 19) afgift 1.400 kr. Anmelder: advokat Liselotte Bache Grønnegade 23 5591 Gelsted tlf. 64 49 25 20 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Egebjerggård, 4.

Læs mere

Se d en paa B a g sid en tr y k te V ejlednin g'. Ansøgning om Rationeringsmærker for PETROLEUM

Se d en paa B a g sid en tr y k te V ejlednin g'. Ansøgning om Rationeringsmærker for PETROLEUM A. Se d en paa B a g sid en tr y k te V ejlednin g'. Ansøgning om Rationeringsmærker for PETROLEUM til Husholdning og andet privat Forbrug i Helaarsbolig. Undertegnede, boende Menstrup pr Hyllinge (B oligen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side2

Indholdsfortegnelse. Side2 Side1 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Oplysninger til brug ved læsning/tolkning af diagrammerne side 3 1 Generel vurdering af skolegangen side 4 2 Hvordan lærer man bedst? side 8 3 Samarbejde side 9

Læs mere