Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v."

Transkript

1 Register I. Udsendelser Tjenestedokumenter. R e g le m e n t I, n o t e r t i l R e g le m e n t X I I V e jle d n in g v e d k o n tro lle r in g a f b r e v b æ r e r d is t r i k t e r T r y k s a g s f o r te g n e ls e n K o n te r in g s v e jle d n in g B r e v p o s t t a k s t , P a k k e p o s t t a k s t... 1, 1 4 9, T e l e f o n t a k s t T e l e g r a m t a k s t I n d e n r ig s k a v is f o r t e g n e ls e , 1 3 7, 2 0 1, U d e n r ig s k a v is f o r t e g n e ls e , 1 3 7, 2 0 1, P o s tb e f o r d r in g e n i i n d l a n d e t , P o s tfo r b in d e ls e n til u d l a n d e t s a m t til F æ r ø e r n e o g G r ø n l a n d... 1, 1 9, 3 9, 6 7, 8 9, 1 3 3, 1 4 5, 1 6 7, 1 8 9, 2 1 1, 2 3 3, O m d e lin g s tid e r i b y - o g la n d d i s tr i k te r n e , G a d e f o r te g n e ls e f o r d e t k ø b e n h a v n s k e p o s to m r å d e s a m t fo r O d e n s e o g Å r h u s m e d f o r s t æ d e r D a n s k e r a d i o s t a t i o n e r , 8 9 P e r s o n a l e t i p o s t- o g t e l e g r a f v æ s e n e t... 1 B e r e tn in g o g S t a tis tik fo r f in a n s å r e t B lin d k o r t o v e r D a n m a rk, n y u d g a v e B r u g s ta r if f e n...1 1, 2 5 K o n g e r ig e t D a n m a rk s H a n d e ls - K a le n d e r u d g a v e P o s t g a n g e n i p i n s e n P o s t g a n g e n i p å s k e n m T e l e t e k n i k T ite lb la d o g r e g is te r til O ffic ie lle M e d d e le ls e r, å r g a n g Rettelser til tjenestedokumenter. R e g le m e n t I o g b i l a g s b o g e n , 1 0 1, 1 2 9, R e g le m e n t I I R e g le m e n t I V R e g le m e n t V I , R e g le m e n t IX R e g le m e n t-x V e jle d n in g f o r p o s t b u d p e r s o n a l e t , 1 3 7, V e jle d n in g f o r d e t te k n is k e p e r s o n a l e , 1 3 7, V e jle d n in g f o r l a n d p o s t b u d e , 1 3 7, V e jle d n in g fo r k o n t o r a s s i s t e n t p e r s o n a l e t...1, 1 0 1, B r e v p o s t t a k s t... *153 O m s æ t n in g s t a b e l le r , 6 1, 6 7, 7 3, 8 5, 8 9, 9 5, 1 0 1, 1 0 5, 1 1 3, 1 2 9, 1 3 3, 1 3 7, 1 4 5, 1 4 9, 1 6 7, 1 8 3, 1 9 4, 2 0 5, 2 1 1, 2 1 9, 2 2 9, 2 3 3, 2 4 5, 2 4 9, 2 5 5, 2 6 1, 2 6 7, P o s tb e f o r d r in g e n i i n d l a n d e t B r u g s ta r if f e n , 3 1, 4 5, 6 1, 8 5, 1 2 9, 1 6 3, 1 8 3, 1 9 4, 2 0 1, 2 1 1, 2 1 9, 2 2 9, K u r s m e d d e le ls e r , 1 1, 1 5, 1 9, 2 5, 3 1, 3 9, 4 5, 5 3, , 6 7, 7 3, 7 9, 8 5, 8 9, 9 5, 1 0 1, 1 0 5, 1 1 3, 1 2 9, 1 3 3, 1 3 7, 1 4 5, 1 4 9, 1 5 3, 1 5 9, 1 6 3, ^ 1 8 3, 1 8 9, 1 9 4, 2 0 1, 2 0 5, 2 1 1, 21 5, 21 9, 2 2 9, 2 3 3, 2 3 7, 2 4 5, 2 4 9, 2 5 5, 2 6 1, 2 6 7, 2 7 1, S æ rtry k a f r e tte ls e r til r e g le m e n t III til o v e r p a k m e s tr e m. fl S æ rtry k a f r e tte ls e r til r e g le m e n t X til k o n t o r a s s is t e n t p e r s o n a l e t V a r e b e s te m m e ls e s r e g le m e n te t ( V A B )...6 ^ ' ^ 7, sjde Cirkulæreskrivelser m. v. A d r e s s e k o r t, b e h a n d lin g a f i j u l e p e r i o d e n A d r e s s e k o r t i s ta n d a r d f o r m a t A * Adresseløseforsendelser A n k o m n e a v is e r, s ta t is t ik o v e r A n n o n c e r in g m. v. v e d r. ju le p e r io d e n A n s ø g n in g e r, i k k e - i m ø d e k o m n e... 1 A r b e j d s t i d s n e d s æ t t e l s e n , 2 6 1, Arbejdsstandsning for postekspeditører/brevsamlere, varslet...5 7, 6 1, 7 3 Arbejdsulykker, statistik over... *

2 A T P -o r d n in g e n, æ n d r in g a f p r o c e d u r e n v e d r A v is p o rto e n, f o rh ø je ls e a f B e r e tn in g o g S t a t i s t i k B e s p a re ls e r i f in a n s å r e t B la d u d g iv e r e, a d r e s s e r in g m. v. a f b la d e, g o d t g ø r e l s e t i l B o lig b id ra g f o r t je n e s te - o g le je b o lig e r fra 1. o k to b e r , f o rh ø je ls e a f B re v e m e d p å te g n in g» S ø n d a g s b re v «, o m d e lin g a f B r e v fo r s e n d e ls e r, a fg iv e ls e a f til t o g p e r s o n a l e t B r e v fo r s e n d e ls e r i p e r io d e n m a r ts , s ta tis tik k e n o v e r a lm B r e v k a s s e a n læ g /b r e v k a s s e r , 8 5, B r e v p o s t fra D e F o r e n e d e S t a te r i ju n i/ju li m å n e d , fo rs in k e ls e a f » B r e v p o s tk lo d s e r «i p a k s æ k k e fra o m k a r te r in g s k o n to r e t i ju le p e r io d e n B re v s ta tis tik, æ n d r in g i b e r e g n in g e r v e d r B r e v v æ g t, R e x, n y t y p e B r o c h u r e h o ld e r e, le v e rin g a f C y k le r, ty v e ri a f C y k e lta s k e, d o b b e lt a s k e, litra J D a g p e n g e b e r e g n i n g a f n a tp e n g e m D a g p e n g e, f o rh ø je ls e a f m a k s i m u m b e lø b e t D a n s k A r b e jd s m a n d s - o g S p e c ia la r b e jd e r F o r b u n d, n y t a r i f o v e r e n s k o m s t D e s in g p ro g r a m m e t, k o n v o lu tte r o g b r e v p a p ir til b r u g v e d a r b e jd e t m e d D y rtid s tillæ g til v is s e t je n e s te m a n d s l ø n n in g e r, o p s p a r in g a f D y r tid s tillæ g s o r d n in g e n m. v. f o r p r iv a te m e d h j æ l p e r e D æ k n in g s lø s e c h e c k s E d b - p e r s o n a le p o l it i k E k s tra b u d e, l ø n r e g u l e r i n g , E le v a n ta g e ls e n p r. 1. a u g u s t , E n e r g if o rb r u g e t, b e g r æ n s n in g a f E n e rg ik ris e n, p o s tg a n g e n i f o r b in d e ls e m e d » E r h v e rv s b la d e ts «o p la g til J y lla n d, b e f o r d r in g e n a f » E r h v e rv s b la d e ts «o v e r g a n g til d a g b l a d s u d s e n d e l s e E r h v e rv s p r a k tik a n to r d n in g e n m. v., n y e b r o c h u r e r F a lsk e 5 0 k r.- o g kr. s e d l e r F e jltæ llin g s g o d tg ø r e ls e, a fr u n d in g s r e g le r o g i n d r a p p o r te r in g s f o r m F e r ie g o d tg ø r e ls e o g s ø g n e h e l l i g d a g s b e t a l i n g F e r ie m æ r k e r, f a l s k e F ilm fo r te g n e ls e, n y F ilm - f r e m s tillin g F o rm u la r S 9 m e d o v e rtry k, b r u g e n a f F o r r e tn in g s o r d e n, f o rs la g t i l F o ru ly k k e t fly v e m a s k in e, N a iro b i d e n 2 0. n o v e m b e r F r im æ r k e k o n k u r r e n c e F r im æ r k e p la n e n F rim æ rk e r, re k la m e r in g f o r F u n k tio n s g o d tg ø r e ls e til e k s t r a b u d e G e n e r a ld ire k to r a te ts k o n to re r, lu k n in g a f G e n g iv e ls e r a f kr. s e d l e r G iro u d v e k s lin g e n m e d u d l a n d e t... 1 G r u n d u d d a n n e ls e a f k o n t o r a s s is t e n t e r v e d p r o v in s p o s tk o n to r e r, æ n d r e d e r e t n i n g s l i n je r G u m m ib å n d til o p b u n d t n in g a f b r e v b u n d t e r... 1 H a n d e ls - o g K o n to r fu n k tio n æ re r n e s F o r b u n d i D a n m a rk, f o rn y e ls e a f o v e r e n s k o m s t... 1 H o te ln ø g le r til e n k e l t p o r t o I n d b e ta lin g s k o r t, jo u rn a lis e rin g m , 7 3, 1 5 3, 1 8 3, 2 5 5, 2 6 1, In d b e ta lin g s k u r s e r n e fo r a n v is n in g e r til u d l a n d e t, s u s p e n s i o n a f I n d e n la n d s k e b r e v o r s e n d e ls e r, m in im u m s d im e n s io n e r n e ( d is p e n s a tio n f r a ) I n d e n la n d s k e p a k k e e f te r ly s n in g e r, b e h a n d lin g a f I n d le v e r in g s p e r s o n a le t's p e n g e, f o rs ø g p å f r a n a r r e l s e I n d - o g u d b e ta lin g s lis te r, n u m m e r e r in g a f... T J u b il æ u m s a n c i e n n it e ts d a to e n f o r l ø n g ir o k o n to h a v e r e J u b il æ e r J u b ilæ u m s m e d a lje, tilb u d p å J u le p e r io d e n J u le p l a k a t e r, a n ta l le t a f J u l e p o s t e n til u d l a n d e t, in d le v e rin g s fris te r f o r J u l e s t a t i s t i k k e n K ild e s k a tte o p ly s n in g e r f o r s k a tte å r e t K o m p e n s a tio n til in s tr u k tø r e r f o r m e d v ir k e n v e d u d d a n n e ls e a f k o n to r a s s is te n tp e r s o n a le o g e l e v e r

3 Kontering, æ ndring a f Kontorassistenter, g ru n d u d d an n elsen Konvolutter til g entagen brug, godkendelse a f Kopi af sager der sendes til udtalelse, levering a f Licenskort fra DR, returnering a f Luftposttillæ gsfrankerede brevforsendelser, indregnede takster fo r, Luftpostpakker til Frankrig m. v Lønanciennitet ved oprykning fra Ir. 3 til Ir Lønkoder i edb-m ånedslønsystem et, n y e Lønm odtagernes garantifond, bidrag t i l Lønnen til ekstrabude, regulering a f Lønnen til rengøringsassistenter, regulering a f Løntælling for s ta ts a n s a tte Lån, ansøgning om, formular til lønkontohavere M asseforsendelser for 1. halvår 1974, indberetning af a n ta lle t M eddelelser fra s tru k tu ru d v a lg e t M eldingsordningen, adm inistration a f M erværdiafgift i forbindelse med erstatn in g er... r W M inim um sdim ensioner for b re v fo rse n d e lse r...5, 159 M ålstyring, redegørelse vedr... 95»Nu er d et snart jul igen«, udsendelse af try k sa g e n N um m eratørstem pler Nytårskortet Nødadressekort i forbindelse med udlandet, form. P 33, æ ndring a f O CR-indbetalingsservice, brochure f o r O m adressering af visse fo rsen d elser Omklassificering af tjenestem andsstillinger, forslag t i l O verarbejdspenge m. v...* , 73, 271 Overfladepakker til Norge, dirigering a f Pakkepost fra København onsdag den 19. juni 1974, afsendelse a f Pekker til C anada, æ ndring af ta k s te r P en g e k asser P ersonaleanvendelsesarbejdsgruppen afgiver rapport I I »Personalepolitiske forhold i forbindelse med strukturæ ndringerne«, in d læ g g e t Personalerepræ sentation ved forfrem m elsessager, fo rsø g so rd n in g Personaleundersøgelse i o m d e lin g stjen esten , 15 Perspektivplan-redegørelsen PO 75, inform ation m. v. o m... 15, 245 Postale norm alforsendelser, brochure o m Postanvisninger, fa ls k e Postanvisninger i bym æ ssige b e b y g g elser P ostanvisningsudvekslingen med u d la n d e t... 19, 133 Postbefordringen efter genoptagelse af sejladsen m ed jernbanefæ rger på Store B æ lt Postbefordringen m. v. i forbindelse med køreplanskiftet pr. 26. maj Postbefordringen over Store Bælt, tjenestetelegram m er o m Postbefordringen til C y pern , 175 Postbefordringen til og fra B ornholm Postbud- og landpostbududdannelse, ekstrabude evt. deltagelse i Postekspeditioner, strejk eram te...57, 61 Postekspeditører og brevsam lere, ny o v eren sk o m st Postforbindelsen m ed Island under strejke blandt islandske sø fo lk Postforsendelser fra København til provinsen, befordringstiden fo r P ostgangen på jernbanerne pr. 26. maj , 113 Postgirokonti tilhørende velgørende institutioner, fortegnelse o v e r Postgirokontoret, forsinkelse i ek sp ed itio n en Postloven, forslag om æ ndring a f...25, 61, 95, 113, 137 ost- og telegrafadressebogen, rettelser t i l Post- og telegrafvæ senets 350-års jubilæ um, aktiviteter i forbindelse m e d... 73, 1 0 1, 219, 233, 267»Post- og teletal«, fo ld e re n p o sto m d elin g af reklamer«h æ fte t ostom deling, analyse af behovet fo r Postpakke, efterlysning af rekom m anderet... 5 ostpakker forsinket som følge af arbejdsnedlæ ggelser, erstatning f o r ostsparebankbøger, sv e n s k e , 237 Poststrejke i C a n a d a Poststrejke i F rankrig , 237, 267 Posttogene, frem førelsen a f

4 P r iv a te m e d h jæ lp e r e, l ø n æ n d r in g p r. 1. d e c e m b e r R a tio n a lis e r in g s f o rs la g, p r æ m ie r in g a f R e g n in g s - in d b e ta lin g s k o r t m e d lo d re t p e r f o r e r in g R e n g ø r in g, u d g ifte r t i l R e n g ø r in g s a s s is te n te r, l ø n r e g u l e r i n g , R e s e rv e n ø g le r, p la s tic e tu ie r til o p b e v a r in g a f S a m a r b e jd s u d v a lg e t ( h o v e d u d v a l g e t ) , 5 7, 1 4 5, S a m a r b e jd s u d v a lg e n e i p o s t- o g t e l e g r a f v æ s e n e t, a k tiv ite te n i , 6 1, 1 4 5, 2 3 3» S itu a tio n «p o s tb e s ø r g e l s e a f S t a te n s k o m m itte r e d e i i n d k ø b s s p ø r g s m å l , 4 5, 6 1, 2 3 3, 2 3 7, 2 5 5, 2 6 1, S ta tis tik fo r m u la r K.b., in d s e n d e l s e a f S ta tis tik o v e r a lm in d e lig e b r e v f o r s e n d e l s e r S ta tis tik o v e r p a k k e r i j u l e p e r i o d e n S ta tis tik o v e r t r a n s is t e r e n d e f o r s e n d e ls e r, k a r te a f s lu tn in g e r m S t a ts li g t a n s æ t te l s e s s to p, m id l e r t id i g t S tillin g e r, o p s la g a f l e d i g e "* S tru k tu r s p ø r g s m å l, d e b a tm ø d e r o m...9 5, S tr u k tu r u d v a lg e t, m e d d e le ls e r f r a...9 5, S æ r lig e y d e ls e r p r. 1. d e c e m b e r , re g u le rin g a f S æ k k e , 1 5 9, S æ r s ta tis tik o v e r a n ta lle t a f in d b e ta lte I K T a k s te r f o r p a k k e r til u d l a n d e t p r. 1. ju li T a k s tf o r h ø je ls e n, a n n o n c e r in g o m T a k s tæ n d r in g e r pr ju n i T e le g r a ff o r b in d e ls e n m e d F r a n k r i g , T e le g r a m m e r o g e k s p r e s f o r s e n d e ls e r, f o r h ø je ls e a f g o d t g ø r e l s e n fo r u d b r in g n in g v e d e k s tr a b u d m. fl T e le g r a m p o s ta n v is n in g e r, a f f a tte ls e n a f T e le x D a n m a rk, T e le te k n is k o g D a te lb r o c h u r e r n e, le v e rin g a f T im e lø n n e d e e k s tr a b u d e s b e s k æ f tig e ls e i T im e lø n n e d e k o n to r f u n k tio n æ r e r, b e ta lin g t i l... T im e - o g d a g p e n g e, k ø r e p e n g e o g s e jlp e n g e, n y e r e g l e r T j e n e s t e m æ n d s a d g a n g til a v a n c e m e n t p å d e l t i d T j e n e s te o r d n in g e n i ju le n T je n e s te re js e r, f o rm u la r til b r u g v e d u d b e ta lin g o g a f r e g n in g a f f o rs k u d t i l T je n e s te re js e r, g o d t g ø r e l s e f o r b e n y tte ls e a f e g e n b i l T r y k s a g s f o r s e n d e ls e r, u k o n v u l u te r e d e , T u r is tb ro c h u r e, f l e r s p r o g e t U d g iv e ra d r e s s e r in g a f d a g e s b la d e t M o t o r , V a lg k o rt, t a k s e r in g a f V a lg tr y k s o g e r , V e r d e n a p o s tk o n g r ø s a e n i L a u a a n n a , n y e b a a ta m m e l a ø r II. Forholdet til publikum A d r e s s e k o r t m e d v e d h æ n g e n d e a d r e s s e s e d d e l D a n s k R a d io - H jæ lp e f o n d, s æ r lig t p o s t n u m m e r D - c e n tr a le r n e E va, V e s te r o g R y v a n g D ir e k to r a te t f o r a r b e jd s tils y n e ts f e r ie lo v k o n to r, n y a d r e s s e F e s tb l a n k e tt je n e s te n, æ n d r i n g a f , F in s k e, n o r s k e o g s v e n s k e i n d b e t a li n g s k o r t » F o r h o ld e t til p u b lik u m «, o v e rs k r if te n æ n d r e s F o r s e n d e ls e r m e d p å t e g n i n g :» E f te r s e n d e s i k k e... «, ty d e lig a d r e s s e a n g i v e l s e F o r te g n e ls e o v e r p o s th u s e i D a n m a rk, u d s o l g t F ø r s te d a g s s t e m p e l , 4 5, 9 0, 1 2 9,^ H je m m e f r a n k o s te m p lin g s m a s k in e r...t. 1 9, 6 1, 7 9 H u s b r e v k a s s e r /B r e v k a s s e r... 5, 3 9, 6 2, 6 8, 8 9 I n d b e ta lin s k o r t til r e s t s k a t I n d b e ta lin g s k o r t, m e d m a n g le n d e i n d b e t a l e r b e t e g n e l s e K ilo v are r, s a lg a f...5 8, K o n to r f r a n k o s te m p lin g L a n d s f o r e n in g e n til K ræ fte n s B e k æ m p e ls e, s a lg e t a f f e s t b l a n k e t t e r L u f tp o s ttillæ g s ta k s te r n e f o r G r ø n la n d o g F æ rø e r n e o m b y tt e t, fo rm. A L y d b ille d b å n d o m p o s t - o g te l e g r a f v æ s e n e t, æ n d r i n g e r i L y k k e lo tte r ie t , 2 0 1

5 M inim um sdim ensioner for takkekort m. m M æ rkebøger, sø g n eh ellig d ag sb etalin g... 5, 35, 268 Nordisk Posttidsskrift, abonnem ent p å P ennepostkuponen, ny u d g a v e Plakat over frim æ rker der kan købes på p o s th u se n e , 31, 35, 58, 79, 137, 149, 175, 194, 201 fl, P o s t o g te le tr a f ik k e n m e d : A u stralien ,1 6 3, 205 Costa R ic a C a n a d a... 5 C y p ern ,1 9 4, E lfenbenskysten F ilippinerne F in lan d... 1, 5 Frankrig , 256 Fransk G u y a n a G ibraltar G ræ k en lan d G rø n la n d... 5, 95, 138 G u ad elo u p e G u a m Hong K o n g...3 1, 2 20 In d ie n In d o n e sien Irlan d Islan d...1, 5, Ita lie n... 5 Khmeriske Republik (C am b o d ja)...25, 129 K ina L uxem bourg M alaysia M artin iq u e N o rg e , 79 P o le n P o rtu g al P u erto R ico R éu n io n S audi-a rab ien S c h w eiz ,1 4 5, 249 S in g ap o re S p an ien qj I Storbritannien og N ordirland... 1, 1 8 3, 229 S v erig e Syrien, Arabiske R epublik , T h ailan d Tjekkoslovakiet T yrkiet U.S.A V esttyskland Virgin Islands (W.U.I.) Z a ire Ø strig ,1 3 8, 145»Postom deling af reklamer«h æ f t e t , 167 R eklam eklicheer , 36, 46, 54, 62, 6 8, 74, 89, 95, 101, 105, 129, 133, 138, 145, 149, 153, 159, 167, 175, 1 83, 194, 201, 205, 215, 229, 234, 237, jj Reklameskilt for p o s t-o g telegrafhåndbogen n e d ta g e s Rekom m anderede brevforsendelser, lukning a f R igstelefonkataloget... 25, 1 0 1, 189, 194, 205, 267, 2 7 2! S o m m ertid... 15, 25, 39, 45, 62, 85, 89, 95, 153, 159, 171, 215, 2 1 9, 229, 2 3 7, 268 Sæ rfredning af visse p a tte d y r Særfrim ærker, F æ rø ern e Sæ rstem pel 1, 1 2, 36, 3 9, 5 4, 7 4, 7 9, 85, 89, 96, 1 0 1, 1 05, 153, 159, 163, , 205, 2 1 1, 2 1 2, 219, 250, 256, 262, 268, 272 Takster pr. 15. juni , 138 I Telecenter, Teknisk Skole, V iborg Telefonbog S ønderjylland I 250 I

6 T e le f o n ta k s te r, f o rh ø je ls e a f... T e le g r a m tje n e s te n, æ n d r in g a f... T e le ta k s te r, æ n d r in g a f , 2 2 0, 2 4 9, T u r is tb ro c h u r e, f l e r s p r o g e t... 1 U b e s ø r g e lig e f o r s e n d e ls e r, t il b a g e s e n d e ls e a f U d la n d s s e lv v a lg, u d v id e ls e a f , 9 5, 1 0 5, 1 3 3, 1 9 4, 2 1 1, 2 1 9, 2 3 0, 2 3 8, 2 4 5, U k o n v o lu te r e d e r e g n i n g s in d b e t a lin g s k o r t III. Den indre tjeneste A d r e s s e k o r t til lu ftp o s tp a k k e r, n e d læ g n in g a f...7 4, A d r e s s e k o r t til Å r h u s m e d f o r s t æ d e r A n s ø g n in g s s k e m a til b r u g til ik k e - p e n s io n s s ik r e t p e r s o n a le i s t a t e n s tje n e s te, n y t A rk iv s a g e r, in d s e n d e l s e a f... A v is v æ s e n : A v is e r, in d d r a g e ls e a f...6 2, 2 6 3, I n d e n r ig s k a v is f o r te g n e ls e, æ n d r i n g a t , 1 4 7, 2 0 6, P o s ta d r e s s e r e d e a v is e r, k o n tro ltæ llin g a f D r ifts in d tæ g te r o g d r if ts u d g i f t e r , 1 0 2, 1 7 6, D r ifts r e g n s k a b e t f o r f in a n s å r e t E k s p r e s f o r s e n d e ls e r til v is s e la n d e, u d v e k s lin g e n a f » F o r te g n e ls e o v e r p o s tk o n to r e r o g p o s te k s p e d itio n e r i r u te o r d e n «, u d g å r s o m t j e n e s t e d o k u m e n t H je m m e fr a n k o s te m p lin g s m a s k in e r, s tj å le t fra b r u g e r e n , I n d b e ta lin g s k o r t p å f in s k e, n o r s k e o g s v e n s k e b la n k e tte r, o p t a g e s p å s t r a k s - l i s t e n K a s s e d if f e r e n c e r, u o p k l a r e d e K o n tr a b o g f o r la n d p o s t b u d e, æ n d r in g v e d r. a ftr y k a f r u te n s n a v n e s t e m p e l M e ld in g s te le g r a m m e r, e k s p e d itio n a f O p k a ld til , o g f ly t te t fra Å lb o rg t e le g r a f k o n to r til Å r h u s t e l e g r a f k o n t o r , 6 2 P o s t o p k r æ v n in g s a d r e s s e k o r t til p o s to p k r æ v n in g s - b r e v f o r s e n d e ls e, a n b r in g e ls e a f v e d r e t u r n e r i n g R ig s c e n tr a l N y k ø b in g, n e d l a g t S t a te n s a n n o n c e - o g re k la m e k o n to r, f ly tn in g a f T e le f o n b o g M ø n o g T e le f o n b o g L o lla n d - F a ls te r, æ n d r i n g a f T e le g r a m m e r m e d s v a r b e ta l t fra F æ r ø e r n e o g G r ø n l a n d T e le g r a m m e r m e d s v a r b e ta l t fra N o rg e o g S v e r i g e » T e le g r a m ta k s t«r e t t e l s e r...» S a m v irk e «o v e rg å r til m å n e d s u d g i v e l s e » U n io n P o s ta le «a b o n n e m e n t p å... ^ 3 4 V e r d e n s p o s tf o r e n in g e n, b o g i a n le d n in g a f å r s j u b i l æ e t IV. Organisations- og personelforhold A f lø s n in g s tje n e s te, in d k a ld e ls e a f a n s ø g n i n g e r B u d g e tm in is te r ie t, n e d læ g g e ls e a f... D a n s k P o s t f o r b u n d s k o n g r e s, t je n e s te f r ih e d i a n le d n in g a f D S B k o n to r e t f o r tje n e s te m a n d s f ly tn in g e r, f ly tn in g a f...80, 234 F e j ltæ l li n g s g o d tg ø r e ls e F e r ie k o r t, u d s e n d e l s e a f... "*2 a F la g d a g e, f a s t e...^ 7 4 F la g n in g i s æ r lig a n l e d n i n g , 263 F o r fly tte ls e r m. v., in d k a ld e ls e a f a n s ø g n i n g e r... ^ 7 3 G e n e r a ld ire k to r a te ts k o n to r tid, æ n d r i n g a f K u rs u s o g f a g p r ø v e r... 6, 12, 20, 36, 39, 46, 80, 8 6, 138, 189, 202, 215, 238, 268 L a n d p o s tr u te r, h v o r a n ta l le t a f f r itid s h u s e e r f o r ø g e t m e d m in d s t 25 p c t., i n d s e n d e ls e a f f o r t e g n e l s e o v e r » O m d e lin g s tid e r i b y - o g la n d d is tr ik te r n e «, n y u d g a v e...74, 171 P o s te k s p e d itio n O d e n s e 7, s e lv s t æ n d ig r e g n s k a b s f ø r e n d e P o s t g ir o k o n to r e ts r e v is io n s a f d e lin g, f ly tn in g a f S a m a r b e jd s u d v a lg ( h o v e d u d v a l g e t), æ n d r e t s a m m e n s æ t n i n g S t illin g s b e te g n e ls e r, n y e U n i f o r m s h u e r...96, 129 V a rm e o g le v e rin g a f v a rm t v a n d til t je n e s te - o g le je b o lig e r, a f g if te n f o r... 85» V e jle d n in g f o r c y k e lb u d e «, o p l a g e t o p b r u g t Å r h u s a v is - o g p a k k e p o s te k s p e d itio n, a d r e s s e æ n d r i n g

7 V. Tryksager og materiel A b o n n e m e n t p å n y e f rim æ rk e r o g f ø r s t e d a g s k o n v o l u tt e r, n y b r o c h u r e i» B re v k a s s e r i f ritid s h u s o m r å d e r «, n y t o p la g a f b r o c h u r e n B r æ n d s to f o g e le k tric ite t, f o rb r u g a f D a g s te m p le r m e d m a n g le n d e å r s t a la n g i v e l s e f»e n s m å p a k k e e r e n m e lle m tin g «, n y t o p la g a f b r o c h u r e n F a c it A / S, a d r e s s e æ n d r i n g F o rm. A 8, n y F o rm. A 7 1, n y...4 6, n F o rm. A 1 4 3, A o g A 1 4 5, n y H F o rm. A 1 4 6, n y j F o rm. B 2 1, n y I F o rm. B 5 1, n y u d g a v e F o rm. B 6 7, n y F o rm. B 7 5, n y F o rm. B 1 2 2, n y F o rm. D 7, n y F o rm. E 3 4, n y F o rm. E 5 5, n y F o rm. K 4, n y u d g a v e... 7 F o rm. L 1 6, n y u d g a v e...* * F o rm. M 8 8, n y u d g a v e F o rm. S 4 1, n y... *...,... 7 F r ig ø r e ls e s m id le r , 1 5, 2 6, 3 2, 3 6, 4 0, 4 6, 5 8, 6 8, 9 6, 1 0 2, 1 0 6, 1 2 6, 1 3 4, 1 4 0, 1 4 7, 1 5 4, 1 6 0, 1 6 8, 1 7 1, 1 7 6, 1 7 9, 1 8 4, 2 3 8, 2 3 9, 2 6 4, 2 6 8, Frim ærkehæfter, reklam em æ rkat f o r Frimærkejournal for indleveringstjenesten... 2 Internationale svarkuponer, ny ty p e Julem æ rket Kontormateriel i juleperioden, bestilling a f Litra E. 44, lin eal... 1 ^ 6 Litra E. 106, k u g lep en n estan d er Litra E , sejlgarn Litra E. 139, p e n g ek asse Litra F. 1, avisom slag af v an d tæ t se jld u g Litra F. 14, brevbæ rerem med k la p Litra F. 51, 52, 53 og 55, k assetø m n in g stask er Lodder, om justering a f... 7 Post- og paksæ kke, rekvisition p å Post- og teleg ra fh ån d b o g en...207, 216 Statens kom m itterede i indkøbsspørgsm ål, æ ndret a d re ss e Særlig konvolut til brug ved udsendelser fra g eneraldirektoratet Transportkasser, returnering a f I VI. Postgangen Juleposten til udlandet Luftpostafslutninger til udlandet i påsken P akker til A z o re rn e, M a d e ir a, P o r tu g a l o g S p a n ie n, æ n d r e t d irig e rin g a f P akker til F inland m ed d ire k te sk ib o p h ø r e r P a k k e r m e d s k ib til H o n g K o n g, M a la y s ia, S in g a p o r e o g T h a ila n d, i n d s t i l l e t C. Skibsruter. Hirtshals-Kristiansand S

8 VII. Posthuse og telegrafstationer A. P o s t k o n t o r e r o g t e l e g r a f k o n t o r e r. s id e H e l s in g ø r K o ld in g...1 3, 6 9, 9 7 N æ s t v e d N ø r r e s u n d b y R o s k i ld e S l a n g e r u p T r a n e b je rg S a m s ø V e j le V e s t e r v i g Å lb o rg T , 2 0 7, I n d le v e r in g s p o s tk o n to r I n d le v e r in g s p o s tk o n to r B. P o s t e k s p e d i t i o n e r B o e s l u n d e B o r r is... 2 F l e m l ø s e G e t t r u p H e l le v a d H o ls te d S t J e j s i n g J e l s... 2 K lip le v K n a r r e b o r g L ø n s t r u p O d e n s e S a n d h o l m l e jr e n S k a r r i ld... 2 S t o r e - M a g l e b y T o m m e r u p T r o l d h e d e... 2 T v e r s t e d V e r n in g e V e s l ø s Ø r s le v Ø s te rb y H a v n A n s 'B y B a n d h o l m B i n d s le v...* B o r d i n g C h r is tia n s F a r s ø F r o ö b a F r ø s t r u p F u n n in g s f jø r f lu r G a d s t r u p G e t t r u p G u g H e m m e t J e r s l e v S j æ l l a n d K a n g e q K lo v b o r g K o k k e d a l K o lla fjø rflu r L e irv ik L e llin g e L is e le je L ø s n i n g M ø r k ø v M å r s l e t N o r d e p il R u d e R ø d k æ r s b r o S k a l b o r g S l a n g e r u p S t o r e - F u g l e d e S t ø v r i n g T a n d s l e t T o l n e T r a n b je r g J T v ø r o y r i T å r s V e m b V e s t e r v i g V id a r e id i Ø r e v ik Ø s t e r - V r å C. B r e v s a m l i n g s s t e d e r, p o s t i n d l e v e r i n g s s t e d e r o g i n d l e v e r i n g s p o s t e k s p e d i t i o n e r A g g e r A lle rø d A n h o lt H a v n B je r r e g r a v B l o v s tr ø d B r ø n s h ø j H a d e r s le v H o v e n... 2 K a r s to f t... 2 K o lb y K å s K o lla f jø rd u r K r e g m e M a m m e n O d e n s e O d e n s e S jæ ls m a rk K a s e r n e S p r in g f o r b i V e s t e r - S o t t r u p D. T elegrafekspeditioner A g e r b æ k A n h o lt B y E. M idlertidige posthuse og telegrafstationer P o s t k o n to r i a n le d n in g a f D a n s k S k y tte U n io n s e u r o p a m e s t e r s k a b P o s t k o n to r i a n le d n in g a f D e n in te r n a t i o n a l e b la d u d g iv e r k o n g r e s P o s t k o n to r i a n le d n in g a f D e t d a n s k e S p e jd e r k o r p s k o r p s lejr P o s t k o n to r i a n le d n in g a f 8. I n te r n a tio n a le F is k e r i-m e s s e 7 6 P o s t k o n to r i a n le d n in g a f V lth I n te r n a tio n a l C o n g r e s s o f E c o n o m ic H i s to r y P o s t k o n to r i a n le d n in g a f T h e I n te r n a tio n a l C o u n c il o f M u s e u m 's 1 0. k o n g r e s Som m erpostekspeditioner V e je rs S t r a n d Brevsam lingssteder H e n n e S t r a n d H ø j e n M a r ie ly s t S ø n d e r v i g

9 VIII. Opslag af ledige stillinger Postmesterstillingen B ag sv æ rd... B irkerød B ran d e... Fakse... H o b ro... Jern b an ep o stk o n to r 1... Jernban ep o stk o n to r 2... København lufthavn p o stk o n to r... O d e n se... Indleveringspostkontor T eleg raf b e sty re rstillin g e n Blåvand radiotelegrafkontor... G eneraldirektør, Ir Telegrafingeniør, Ir. 36 Telegrafingeniør, Ir. 35 Bogholderichef, Ir Postinspektør, Ir Postinspektor, Ir , Postinspektør, Ir , Overkontrollør, Ir Overkontrollør, Ir , Overkontrollør, Ir , 47, 106,, Overkontrollør, Ir 'Kontrollør, Ir ,1 0 6,1 9 0, Postforvalter, Ir Kontrollør, Ir , 47, 76, 106, 164,, 2 2 1, Kontrollør, Ir , 76, 106, 2 2 1, Telegrafmester, Ir Overassistent, Ir , 107, side O v e rm e k a n ik e r, Ir s id e M a s k in m e s te r, Ir O v e r a s s is te n t, Ir , 4 8, 7 6, 1 0 7, 1 6 4, 1 9 0, 2 2 1, O v e r m e k a n ik e r, Ir P o s tv a g tm e s te r, Ir , O v e rm e k a n ik e r, Ir , 1 0 7, 1 6 4, M e k a n ik e r, Ir , 1 0 7, 1 9 1, O v e rm e k a n ik e r, Ir , P o s tv a g tm e s te r, Ir , 7 6, 1 6 4, 191 L in je m e s te r, Ir M e k a n ik e r, Ir , 1 0 7, 1 6 4, 2 2 1, O v e rm e k a n ik e r, Ir M e k a n ik e r, Ir , 1 0 7, P o s tb u d f o r m a n d, Ir , 4 8, 7 6, 1 0 7, 1 9 1, 2 2 1, P o s tb u r e a u f o r m a n d, Ir , M e k a n ik e r, Ir , 4 8, 7 6, 1 0 7, 1 9 1, O v e r m o n tø r, Ir , 7 7, 191 O v e r p a k m e s te r, Ir , 4 8, 7 7, 1 6 4, 2 2 1, P o s tb u d f o r m a n d, Ir , 2 2 1, O v e r p a k m e s te r, Ir , 2 9, 1 0 8, 1 6 4, 1 9 1, 2 2 1, K o n to r a s s is te n t 1, Ir Afgivelser m. m. G e n e r a ld ire k to ra te t, 1. e k s p e d i t io n s k o n t o r ( a s s is te n tp e r s o n a le, p o s t b u d p e r s o n a l e ) G e n e r a ld ire k to r a te t ( e d b - s e k r e t a r i a te t ) ( a s s i s t e n te r o g m e d h j æ l p e r e ) O v e r p o s tin s p e k to r a te r n e ( k o n to r a s s i s te n t a f l ø s e r e ) A f lø s n in g s tje n e s te p å G r ø n la n d ( a s s i s t e n t e lle r m e d h j æ l p e r ) B e s ty re r a f s o m m e r p o s t e k s p e d i ti o n e n V e je rs S t r a n d ( a s s i s t e n t e lle r k o n t o r a s s i s t e n t )

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105 Register I. Forholdet til kunderne B eta lin g s o v e rs ig te r, G ir o... 235 B e te g n e ls e n P o stlin ien æ n d r e s til P o s tv æ s e n e t... 1 7 9 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t...

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

l e tte ls e r til tje n e s te d o k u m e n te r. Reglem ent I... 41. 159. 229. 315. O s t g ^ g ^...

l e tte ls e r til tje n e s te d o k u m e n te r. Reglem ent I... 41. 159. 229. 315. O s t g ^ g ^... Register I. U dsendelser T je n e s te d o k u m e n te r. Reglem ent IX B. M ateriel. F o rte g n e lse over teknisk m ateriel... Vejledning for b rev sam lere ved b re v sam lin g ssted er u den om deling

Læs mere

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Jens Kristiansen Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Om rollefordelingen mellem overenskomstparterne, Folketinget og domstolene 1) Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 F o ro rd... 13 In

Læs mere

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979 H anne Ruus 139 In stitu t for nordisk filo lo g i Københavns Universitet Njalsgade 80 DK 2300 København S. SEMANTIK I AUTOMATISK LEMMATISERING. De fleste, der beskæftiger sig med lemmatisering, har som

Læs mere

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI DAGGRY udkommer om Gud vil i Begyndelsen af hver Maaned eller hveranden. Det udgives af nogle Brødre i København og bæres økonomisk af gamle Sandheds-Venner.

Læs mere

Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v

Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v Poul Petersen indledte mødet med at takke Haderslev Akvarieforening for et godt og flot arrangement.

Læs mere

Højtuddannede i SMV er

Højtuddannede i SMV er Højtuddannede i SMV er Håndværksrådets konjunkturundersøgelse for 4. kvartal 2011 er baseret på et spørgeskema udsendt til knap 1600 respondenter, hvoraf 708 små og mellemstore virksomheder (SMV er) har

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF =

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = TELEGRAM fra + KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = Adressen Tj. Bem. BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = ''v-vs. i ). Kl. af Lbnr. X /! > # 9 ui den Kl. Telegrafstation ^ N y k ø b i n g F / t t j l l t j j g D at?:.9.apa..m

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Danmarks konkurrenceevne er svækket over for 8 af de 10 vigtigste eksportlande

Danmarks konkurrenceevne er svækket over for 8 af de 10 vigtigste eksportlande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 32 September 2012 Danmarks konkurrenceevne er svækket over for 8 af de 10 vigtigste eksportlande Otte ud af Danmarks ti største eksportlande har haft

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsf o rsi kri ng N r 5 1 5 3 5153 S æ l g e r a n s v a r S id e 2 I nd h o ld sf o rt egnelse S id e 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 H vem er dæ k k et 4 2

Læs mere

A la s k a... 206 A. O. F.s brevskole... 242 A rbejdsdag igen... 195 A utom atisering (Ron Smith)... 50 A vis eller lotteriseddel...

A la s k a... 206 A. O. F.s brevskole... 242 A rbejdsdag igen... 195 A utom atisering (Ron Smith)... 50 A vis eller lotteriseddel... Side A k k o rd e lle r tim e lø n... 234 A la s k a... 206 A. O. F.s brevskole... 242 A rbejdsdag igen... 195 A utom atisering (Ron Smith)... 50 A vis eller lotteriseddel... 264 B elgiens arbejdsforhold

Læs mere

Læ s e p la n fo r Na tu r/ te k n ik Eg e d a l Ko m m u n e 2 0 0 9

Læ s e p la n fo r Na tu r/ te k n ik Eg e d a l Ko m m u n e 2 0 0 9 Læ s e p la n fo r Na tu r/ te k n ik Eg e d a l Ko m m u n e 2 0 0 9 He n s ig te n I forlængelse af udarbejdelsen af Fælles Mål 2009 har en arbejdsgruppe, nedsat af Pæd. Central, udarbejdet en lokal

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs.

Delegeretmøde. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs. Inden selve delegeretmødet blev Kaj Mortensen mindet. 1. Valg af dirige n t, dirige n tse k re tæ r o g m ø de se

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det Fredensborg Kommune 2 7-1 0-2 0 1 0 Ældre Sagen anmodede ved brev af 13. april 2010 Statsforvaltningen Hovedstaden om at vurdere lovligheden af, at Fredensborg Kommune har ændret sin kvalitetsstandard

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - P re s s e Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e De fem mål

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Em il Birke lan d Klin torp

Em il Birke lan d Klin torp CURRICULUM VITAE Em il Birke lan d Klin torp PERSONLIG PROFIL Fødselsdato: 8. juli 1982 Adresse: Nyborggade 11G, 10. sal, lejlighed 328, 2100 København Ø Mobiltelefon: +45 28135041 E-mail: emilbk@emilbk.dk

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32. 2. februar 2015

Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32. 2. februar 2015 Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 2. februar 2015 De nordiske velfærdssamfund deler en række karakteristika. Der er et forholdsvis højt velstandsniveau i alle de nordiske lande.

Læs mere

Økonomiske modeller og noter JV2000

Økonomiske modeller og noter JV2000 1 Økonomiske modeller og noter JV2000 2 Idegrundlag Planlægning/planer Målsætning Budgettering Politikker Registrering Strategisk analyse Kontrol/revision Komme til / Falde bort analyse (beslutning her)

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

S/SF-SKAT PÅ BANKER KOSTER 2.000 ARBEJDSPLADSER

S/SF-SKAT PÅ BANKER KOSTER 2.000 ARBEJDSPLADSER Af specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 6 32 13. september 211 S/SF-SKAT PÅ BANKER KOSTER 2. ARBEJDSPLADSER S og SF ønsker en særskat på i alt 2 mia. kr. på banker og andre finansielle virksomheder.

Læs mere

ERNST ANDERSEN FAMILIERET JURISTFORBUNDETS FORLAG. København 1964

ERNST ANDERSEN FAMILIERET JURISTFORBUNDETS FORLAG. København 1964 ERNST ANDERSEN FAMILIERET JURISTFORBUNDETS FORLAG København 1964 Første afsnit: Æ gteskabs indgåelse. INDHOLD 1. Fam ilierettens om råde. Æ gteskab, slægtskab og svogerskab 5-8 2. Forlovelse... 9-14 3.

Læs mere

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af Thermografirapport 2010 I l:i le7 Udarbejdet af Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia Tlf.: 76 20 75 15-36 16 83 44 www. tr.jeld-lauridsen. dk rd Undersøgdsessted: Thorsager

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Børn og leversygdom Bodil Laub Petersen, Patologiafdelingen, Rigshospitalet

Børn og leversygdom Bodil Laub Petersen, Patologiafdelingen, Rigshospitalet Børn og leversygdom Bodil Laub Petersen, Patologiafdelingen, Rigshospitalet Nyfødte og leversygdom Hæmolyse ; HbF Ukonjugeret hyperbilirubinæmi Kernicterus og cerebral skade Børn og leversygdom Nyfødte

Læs mere

!"#$%&'()*+#*+,"$-(,#&.#"#/$+0!!()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$

!#$%&'()*+#*+,$-(,#&.##/$+0!!()+,$&)*12+*##/$#,)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %052(6&+*+$ "#$%&'()*+#*+,"$(,#&.#"#/$+0()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&*3.34*$ $ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$ $ "#$%&'()('*%+,./01 2"&%3%4%5%&63527++%&8%3 9 :";73"4""$(:,'(;*%(< =%*&%5%(>?"(8,%3@"6

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

ASSER KNUDSEN Landinspektør (HJ. LARSENS EFRERFØLGER) Sdr. Jagtvej 23 (01) 86 01 63 HØRSHOLM

ASSER KNUDSEN Landinspektør (HJ. LARSENS EFRERFØLGER) Sdr. Jagtvej 23 (01) 86 01 63 HØRSHOLM ASSER KNUDSEN Landinspektør (HJ. LARSENS EFRERFØLGER) Sdr. Jagtvej 23 (01) 86 01 63 HØRSHOLM Deklaration. I anledning af udstykning af en del af ejendommen matr. Nr. 1 b Jellerødgård By, Karlebo Sogn,

Læs mere

Danmark fravælges som investeringsland

Danmark fravælges som investeringsland Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 September 2012 De udenlandske investeringer i Danmark ligger på et lavt niveau sammenlignet med andre lande. Opgør man den estimerede job-skabelse

Læs mere

Udenlandske investeringer i nye danske arbejdspladser er halveret siden 2007

Udenlandske investeringer i nye danske arbejdspladser er halveret siden 2007 Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 6 32 5. oktober 212 Udenlandske investeringer i nye danske arbejdspladser er halveret siden 2 Der bliver ikke skabt nok nye arbejdspladser fra udenlandske

Læs mere

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Metal Sorting Plant - Copenhagen Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Overview 1. Plant capacity, lay-out and function 2. Supply of Screens

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d 1 7-1 1-2 0 1 0 Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune har ved brev af 20. september

Læs mere

ATP-beskæftigelsestal 3. kvartal 2009 Fra 2. til3. kvartal20 0 9 faldt beskæ ftigelsen m ed 4,6 pct. ivikarbranchen og fortsæ tter derm ed den nedadgående tendens fra 20 0 8 og 20 0 9. Faldet har dog ikke

Læs mere

Hvor erhvervsvenlige er kommunerne? - Stor variation i kommunale byggesagsgebyrer og sagsbehandlingstider

Hvor erhvervsvenlige er kommunerne? - Stor variation i kommunale byggesagsgebyrer og sagsbehandlingstider Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 30. august 2013 Hvor erhvervsvenlige er kommunerne? - Stor variation i kommunale byggesagsgebyrer og sagsbehandlingstider I disse år er beskæftigelsen

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Indholdsfortegnelse g g u S k E l e k t r i s k s i k k e r h e d S i k k e r h e d v e d i n s t a l l a t i o n e n S i k k e r h e d v e d r e n g ø r i n g e n S æ b L C D k æ E l l l P l a c e r i

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

A. Almindelige Bestem m elser.

A. Almindelige Bestem m elser. R e g - i s t e r. A. Almindelige Bestem m elser. Side. I. Indlandet. B etingelser for at Postanvisninger kunne udbetales A dressaterne af A fsem lelsesp o sth u set... P osthusenes Revision af R ejsehaan

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt Mikael Kjeldga a rd Truelse n Duedale n 44 5240 Odense NØ 2014-173582 D a t o : 1 9-02 - 2 01 5 T i ls y n e t Henvendelse vedrørende Odense Kommunes

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005 LO s formand Hans Jensen Tale ved LO s konference om globalisering Odense d. 31. jan. 2005 --------------------------------------------------------------------- I valgkampe går det alt for ofte sådan,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

På grundlag af disse meddelelser fastsættes i vedlagte skemaer datoen, fra hvilken den diagonale kumulation gælder.

På grundlag af disse meddelelser fastsættes i vedlagte skemaer datoen, fra hvilken den diagonale kumulation gælder. 23.1. DA Den Europæiske Unions Tidende C 22/3 Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsesdatoen for den regionale konvention om pan-euro- Middelhavsregler for præferenceoprindelse eller protokollerne om

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Fængselsstraf i kartelsager - et retssikkerhedsmæssigt skred

Fængselsstraf i kartelsager - et retssikkerhedsmæssigt skred Af erhvervsjuridisk seniorkonsulent Henriette Kinnunen Direkte telefon 28 89 21 33 December 2012 Fængselsstraf i kartelsager - et retssikkerhedsmæssigt skred Erhvervs- og vækstministeren har den 26. oktober

Læs mere

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Steffen Christensen, MD, Malene Engebjerg Msc Jacob Jacobsen Msc Mette Nørgaard, MD, Phd Pr ogram Få generelle betragtninger HSMR Baggrund for HSMR Styrker

Læs mere

FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 2003 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR

FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 2003 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 0 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR LO S EKSTRAORDINÆRE KONGRES 0 / FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE Forslag til kongresvedtagelse:

Læs mere

Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune

Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune Vand- og naturforvaltning i Danmark Staten fastlægger mål Statslige og Internationale interesser

Læs mere

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej LOKALPLAN for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL

Læs mere

Lokalplan 257. for Aurehøj Gymnasium

Lokalplan 257. for Aurehøj Gymnasium Lokalplan 257 for Aurehøj Gymnasium INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 257 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

Bnt. - Alt stål varmfor inkes.

Bnt. - Alt stål varmfor inkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVE IDE INGENIØRER Bnt GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr.

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr. V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening 1 Navn og medlemmer Foreningens navn er Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr.

Læs mere

Ny efterskole - Smededal Efterskole, Mørkøv.

Ny efterskole - Smededal Efterskole, Mørkøv. TORNVED KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-14 for en delf Mørkøv by - Smededlsgården - Ny efterskole - Smededl Efterskole, Mørkøv. I henhold til kommuneplnloven (lov nr. 287 f 26. juni 1975) fstsættes herved følgende

Læs mere

Landsdækkende belysning

Landsdækkende belysning Laddæede eig Går De med aer om a åe i eer reoere Dere ærede i eer oor a i ide føgede: Laddæede eigoeer, om år i rådighed med dregig af id og eregiger. Koeere føger projeere i dør i de er færdigmoerede.

Læs mere

! " # $ %%$ $ ) ) ! ) '(% + /''(! + ) '(( %% '(( 01 * + + ) + %% '(' '(/ +! % / '(' %% ! %.2!! '((! &!! 0+ +. ) '(( " $ '((3- ) 4!

!  # $ %%$ $ ) ) ! ) '(% + /''(! + ) '(( %% '(( 01 * + + ) + %% '(' '(/ +! % / '(' %% ! %.2!! '((! &!! 0+ +. ) '((  $ '((3- ) 4! Resultatkontrakt Vedrørende Etnisk Erhvervsfremme 1. april 2010-31. december 2013 Journalnummer: Kontraktens parter Region M idtjylland(rm ) Regional U dvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:5 798

Læs mere

att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010

att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010 Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010 vedr. høring forud for evt. dispensation fra lokalplan 228. Som medlem af Grundejerforeningen Klitheden er jeg

Læs mere

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908.

Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i Grenaa fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Peter Blechinberg Tiltrådt som postekspeditør i fra 1. maj 1877, postmester fra den 1.oktober 1889 og fratrådt den 30. september 1908. Brev af 1 vægtklasse sendt fra Skærvad til Consul A. K. Carøe i Liverpool

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler Resum é: S tatsf or val tni ngen Hovedstaden udtal er, at en r ække kommuner ikke har tilsidesat reglerne i servicelovens 112 ved ikke på villingen

Læs mere

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformation I-1. Pakkens indhold Smart stikkontakt Lyninstallationsguide CD med hurtig installationsvejledning I-2. Frontpanel Strømlysdioder

Læs mere

Touran. Page 1 of Strømskema nr. 115 / 1. Udgave 04.2008. Informationer om

Touran. Page 1 of Strømskema nr. 115 / 1. Udgave 04.2008. Informationer om Udgave 04.2008 Page 1 of Strømskema nr. 115 / 1 Komfortsystem Sidespejl, kan opvarmes og indstilles Automatisk afblænding af bakspejl Tyverialarm Rudeoptræk foran og bagi Oplåsning af bagklap Bagagerumslys

Læs mere

VEDTÆGTER for. Grundejerforeningen Egebjerggård, 4. etape.

VEDTÆGTER for. Grundejerforeningen Egebjerggård, 4. etape. 1 Matr. Nr. 8 in, m.fl. Ballerup by Ballerup (jfr. 19) afgift 1.400 kr. Anmelder: advokat Liselotte Bache Grønnegade 23 5591 Gelsted tlf. 64 49 25 20 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Egebjerggård, 4.

Læs mere

Transporter Strømskema nr. 105 / 1

Transporter Strømskema nr. 105 / 1 Side 1 af 13 Transporter Strømskema nr. 105 / 1 Komfortsystem, uden elektrisk rudeoptræk Sidespejl, kan opvarmes og indstilles elektrisk Tyverialarm med kabineovervågning Centrallås med fjernbetjening

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen 1 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen. 2. Foreningens hjemsted er Høje Tåstrup Kommune under

Læs mere

Ledelse af medarbejdere: Hvordan arbejder man systematisk med at motivere sine medarbejdere og skabe de bedst mulige resultater?

Ledelse af medarbejdere: Hvordan arbejder man systematisk med at motivere sine medarbejdere og skabe de bedst mulige resultater? Ledelse af medarbejdere: Hvordan arbejder man systematisk med at motivere sine medarbejdere og skabe de bedst mulige resultater? Lotte Bøgh Andersen Professor Indhold Intro: Hvad er ledelse, styring og

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse a f tjenestedokum enter m. v. *)

REGISTER. I. Frem sendelse a f tjenestedokum enter m. v. *) REGISTER I. Frem sendelse a f tjenestedokum enter m. v. *) A. Rettelse til tjenestedokumenter. Frem sendelse af»rettelser til post- og telegrafvæsenets reglementer«nr. 1-6. Reglem ent I (organisations-

Læs mere

Eport 4 Håndbog. Indhold. Find dit svar i denne håndbog. Ellers giv os et ring! Eport Manual

Eport 4 Håndbog. Indhold. Find dit svar i denne håndbog. Ellers giv os et ring! Eport Manual Eport 4 Håndbog Indhold Find dit svar i denne håndbog. Ellers giv os et ring! Eport Manual Bestilling af rapporter / Nyt projekt Side 1: Køb af credits Side 2: Bestilling af rapporter Side 5: Bestilling

Læs mere

Transporter Strømskema nr. 143 / 1

Transporter Strømskema nr. 143 / 1 Side 1 af 15 Transporter Strømskema nr. 143 / 1 Komfortsystem, uden elektrisk rudeoptræk Sidespejl, kan opvarmes og indstilles elektrisk Tyverialarm med kabineovervågning Centrallås med fjernbetjening

Læs mere

CSR-KRAV VED OFFENTLIGE UDBUD ER UNØDVENDIGT BYR- DEFULDE OG BEGRÆNSER KONKURRENCEN

CSR-KRAV VED OFFENTLIGE UDBUD ER UNØDVENDIGT BYR- DEFULDE OG BEGRÆNSER KONKURRENCEN Af erhvervsjuridisk seniorkonsulent Henriette Kinnunen Direkte telefon 33 45 60 33/28 89 21 33 18. august 2011 CSR-KRAV VED OFFENTLIGE UDBUD ER UNØDVENDIGT BYR- DEFULDE OG BEGRÆNSER KONKURRENCEN Igennem

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Dansk Forening For Udbudsret 15. januar 2015 Tina Braad, Partner Bech-Bruun 2 Anvendelsesområdet for udbud med forhandling ( 60) 1. Ved

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere