Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v."

Transkript

1 Register I. Udsendelser Tjenestedokumenter. R e g le m e n t I, n o t e r t i l R e g le m e n t X I I V e jle d n in g v e d k o n tro lle r in g a f b r e v b æ r e r d is t r i k t e r T r y k s a g s f o r te g n e ls e n K o n te r in g s v e jle d n in g B r e v p o s t t a k s t , P a k k e p o s t t a k s t... 1, 1 4 9, T e l e f o n t a k s t T e l e g r a m t a k s t I n d e n r ig s k a v is f o r t e g n e ls e , 1 3 7, 2 0 1, U d e n r ig s k a v is f o r t e g n e ls e , 1 3 7, 2 0 1, P o s tb e f o r d r in g e n i i n d l a n d e t , P o s tfo r b in d e ls e n til u d l a n d e t s a m t til F æ r ø e r n e o g G r ø n l a n d... 1, 1 9, 3 9, 6 7, 8 9, 1 3 3, 1 4 5, 1 6 7, 1 8 9, 2 1 1, 2 3 3, O m d e lin g s tid e r i b y - o g la n d d i s tr i k te r n e , G a d e f o r te g n e ls e f o r d e t k ø b e n h a v n s k e p o s to m r å d e s a m t fo r O d e n s e o g Å r h u s m e d f o r s t æ d e r D a n s k e r a d i o s t a t i o n e r , 8 9 P e r s o n a l e t i p o s t- o g t e l e g r a f v æ s e n e t... 1 B e r e tn in g o g S t a tis tik fo r f in a n s å r e t B lin d k o r t o v e r D a n m a rk, n y u d g a v e B r u g s ta r if f e n...1 1, 2 5 K o n g e r ig e t D a n m a rk s H a n d e ls - K a le n d e r u d g a v e P o s t g a n g e n i p i n s e n P o s t g a n g e n i p å s k e n m T e l e t e k n i k T ite lb la d o g r e g is te r til O ffic ie lle M e d d e le ls e r, å r g a n g Rettelser til tjenestedokumenter. R e g le m e n t I o g b i l a g s b o g e n , 1 0 1, 1 2 9, R e g le m e n t I I R e g le m e n t I V R e g le m e n t V I , R e g le m e n t IX R e g le m e n t-x V e jle d n in g f o r p o s t b u d p e r s o n a l e t , 1 3 7, V e jle d n in g f o r d e t te k n is k e p e r s o n a l e , 1 3 7, V e jle d n in g f o r l a n d p o s t b u d e , 1 3 7, V e jle d n in g fo r k o n t o r a s s i s t e n t p e r s o n a l e t...1, 1 0 1, B r e v p o s t t a k s t... *153 O m s æ t n in g s t a b e l le r , 6 1, 6 7, 7 3, 8 5, 8 9, 9 5, 1 0 1, 1 0 5, 1 1 3, 1 2 9, 1 3 3, 1 3 7, 1 4 5, 1 4 9, 1 6 7, 1 8 3, 1 9 4, 2 0 5, 2 1 1, 2 1 9, 2 2 9, 2 3 3, 2 4 5, 2 4 9, 2 5 5, 2 6 1, 2 6 7, P o s tb e f o r d r in g e n i i n d l a n d e t B r u g s ta r if f e n , 3 1, 4 5, 6 1, 8 5, 1 2 9, 1 6 3, 1 8 3, 1 9 4, 2 0 1, 2 1 1, 2 1 9, 2 2 9, K u r s m e d d e le ls e r , 1 1, 1 5, 1 9, 2 5, 3 1, 3 9, 4 5, 5 3, , 6 7, 7 3, 7 9, 8 5, 8 9, 9 5, 1 0 1, 1 0 5, 1 1 3, 1 2 9, 1 3 3, 1 3 7, 1 4 5, 1 4 9, 1 5 3, 1 5 9, 1 6 3, ^ 1 8 3, 1 8 9, 1 9 4, 2 0 1, 2 0 5, 2 1 1, 21 5, 21 9, 2 2 9, 2 3 3, 2 3 7, 2 4 5, 2 4 9, 2 5 5, 2 6 1, 2 6 7, 2 7 1, S æ rtry k a f r e tte ls e r til r e g le m e n t III til o v e r p a k m e s tr e m. fl S æ rtry k a f r e tte ls e r til r e g le m e n t X til k o n t o r a s s is t e n t p e r s o n a l e t V a r e b e s te m m e ls e s r e g le m e n te t ( V A B )...6 ^ ' ^ 7, sjde Cirkulæreskrivelser m. v. A d r e s s e k o r t, b e h a n d lin g a f i j u l e p e r i o d e n A d r e s s e k o r t i s ta n d a r d f o r m a t A * Adresseløseforsendelser A n k o m n e a v is e r, s ta t is t ik o v e r A n n o n c e r in g m. v. v e d r. ju le p e r io d e n A n s ø g n in g e r, i k k e - i m ø d e k o m n e... 1 A r b e j d s t i d s n e d s æ t t e l s e n , 2 6 1, Arbejdsstandsning for postekspeditører/brevsamlere, varslet...5 7, 6 1, 7 3 Arbejdsulykker, statistik over... *

2 A T P -o r d n in g e n, æ n d r in g a f p r o c e d u r e n v e d r A v is p o rto e n, f o rh ø je ls e a f B e r e tn in g o g S t a t i s t i k B e s p a re ls e r i f in a n s å r e t B la d u d g iv e r e, a d r e s s e r in g m. v. a f b la d e, g o d t g ø r e l s e t i l B o lig b id ra g f o r t je n e s te - o g le je b o lig e r fra 1. o k to b e r , f o rh ø je ls e a f B re v e m e d p å te g n in g» S ø n d a g s b re v «, o m d e lin g a f B r e v fo r s e n d e ls e r, a fg iv e ls e a f til t o g p e r s o n a l e t B r e v fo r s e n d e ls e r i p e r io d e n m a r ts , s ta tis tik k e n o v e r a lm B r e v k a s s e a n læ g /b r e v k a s s e r , 8 5, B r e v p o s t fra D e F o r e n e d e S t a te r i ju n i/ju li m å n e d , fo rs in k e ls e a f » B r e v p o s tk lo d s e r «i p a k s æ k k e fra o m k a r te r in g s k o n to r e t i ju le p e r io d e n B re v s ta tis tik, æ n d r in g i b e r e g n in g e r v e d r B r e v v æ g t, R e x, n y t y p e B r o c h u r e h o ld e r e, le v e rin g a f C y k le r, ty v e ri a f C y k e lta s k e, d o b b e lt a s k e, litra J D a g p e n g e b e r e g n i n g a f n a tp e n g e m D a g p e n g e, f o rh ø je ls e a f m a k s i m u m b e lø b e t D a n s k A r b e jd s m a n d s - o g S p e c ia la r b e jd e r F o r b u n d, n y t a r i f o v e r e n s k o m s t D e s in g p ro g r a m m e t, k o n v o lu tte r o g b r e v p a p ir til b r u g v e d a r b e jd e t m e d D y rtid s tillæ g til v is s e t je n e s te m a n d s l ø n n in g e r, o p s p a r in g a f D y r tid s tillæ g s o r d n in g e n m. v. f o r p r iv a te m e d h j æ l p e r e D æ k n in g s lø s e c h e c k s E d b - p e r s o n a le p o l it i k E k s tra b u d e, l ø n r e g u l e r i n g , E le v a n ta g e ls e n p r. 1. a u g u s t , E n e r g if o rb r u g e t, b e g r æ n s n in g a f E n e rg ik ris e n, p o s tg a n g e n i f o r b in d e ls e m e d » E r h v e rv s b la d e ts «o p la g til J y lla n d, b e f o r d r in g e n a f » E r h v e rv s b la d e ts «o v e r g a n g til d a g b l a d s u d s e n d e l s e E r h v e rv s p r a k tik a n to r d n in g e n m. v., n y e b r o c h u r e r F a lsk e 5 0 k r.- o g kr. s e d l e r F e jltæ llin g s g o d tg ø r e ls e, a fr u n d in g s r e g le r o g i n d r a p p o r te r in g s f o r m F e r ie g o d tg ø r e ls e o g s ø g n e h e l l i g d a g s b e t a l i n g F e r ie m æ r k e r, f a l s k e F ilm fo r te g n e ls e, n y F ilm - f r e m s tillin g F o rm u la r S 9 m e d o v e rtry k, b r u g e n a f F o r r e tn in g s o r d e n, f o rs la g t i l F o ru ly k k e t fly v e m a s k in e, N a iro b i d e n 2 0. n o v e m b e r F r im æ r k e k o n k u r r e n c e F r im æ r k e p la n e n F rim æ rk e r, re k la m e r in g f o r F u n k tio n s g o d tg ø r e ls e til e k s t r a b u d e G e n e r a ld ire k to r a te ts k o n to re r, lu k n in g a f G e n g iv e ls e r a f kr. s e d l e r G iro u d v e k s lin g e n m e d u d l a n d e t... 1 G r u n d u d d a n n e ls e a f k o n t o r a s s is t e n t e r v e d p r o v in s p o s tk o n to r e r, æ n d r e d e r e t n i n g s l i n je r G u m m ib å n d til o p b u n d t n in g a f b r e v b u n d t e r... 1 H a n d e ls - o g K o n to r fu n k tio n æ re r n e s F o r b u n d i D a n m a rk, f o rn y e ls e a f o v e r e n s k o m s t... 1 H o te ln ø g le r til e n k e l t p o r t o I n d b e ta lin g s k o r t, jo u rn a lis e rin g m , 7 3, 1 5 3, 1 8 3, 2 5 5, 2 6 1, In d b e ta lin g s k u r s e r n e fo r a n v is n in g e r til u d l a n d e t, s u s p e n s i o n a f I n d e n la n d s k e b r e v o r s e n d e ls e r, m in im u m s d im e n s io n e r n e ( d is p e n s a tio n f r a ) I n d e n la n d s k e p a k k e e f te r ly s n in g e r, b e h a n d lin g a f I n d le v e r in g s p e r s o n a le t's p e n g e, f o rs ø g p å f r a n a r r e l s e I n d - o g u d b e ta lin g s lis te r, n u m m e r e r in g a f... T J u b il æ u m s a n c i e n n it e ts d a to e n f o r l ø n g ir o k o n to h a v e r e J u b il æ e r J u b ilæ u m s m e d a lje, tilb u d p å J u le p e r io d e n J u le p l a k a t e r, a n ta l le t a f J u l e p o s t e n til u d l a n d e t, in d le v e rin g s fris te r f o r J u l e s t a t i s t i k k e n K ild e s k a tte o p ly s n in g e r f o r s k a tte å r e t K o m p e n s a tio n til in s tr u k tø r e r f o r m e d v ir k e n v e d u d d a n n e ls e a f k o n to r a s s is te n tp e r s o n a le o g e l e v e r

3 Kontering, æ ndring a f Kontorassistenter, g ru n d u d d an n elsen Konvolutter til g entagen brug, godkendelse a f Kopi af sager der sendes til udtalelse, levering a f Licenskort fra DR, returnering a f Luftposttillæ gsfrankerede brevforsendelser, indregnede takster fo r, Luftpostpakker til Frankrig m. v Lønanciennitet ved oprykning fra Ir. 3 til Ir Lønkoder i edb-m ånedslønsystem et, n y e Lønm odtagernes garantifond, bidrag t i l Lønnen til ekstrabude, regulering a f Lønnen til rengøringsassistenter, regulering a f Løntælling for s ta ts a n s a tte Lån, ansøgning om, formular til lønkontohavere M asseforsendelser for 1. halvår 1974, indberetning af a n ta lle t M eddelelser fra s tru k tu ru d v a lg e t M eldingsordningen, adm inistration a f M erværdiafgift i forbindelse med erstatn in g er... r W M inim um sdim ensioner for b re v fo rse n d e lse r...5, 159 M ålstyring, redegørelse vedr... 95»Nu er d et snart jul igen«, udsendelse af try k sa g e n N um m eratørstem pler Nytårskortet Nødadressekort i forbindelse med udlandet, form. P 33, æ ndring a f O CR-indbetalingsservice, brochure f o r O m adressering af visse fo rsen d elser Omklassificering af tjenestem andsstillinger, forslag t i l O verarbejdspenge m. v...* , 73, 271 Overfladepakker til Norge, dirigering a f Pakkepost fra København onsdag den 19. juni 1974, afsendelse a f Pekker til C anada, æ ndring af ta k s te r P en g e k asser P ersonaleanvendelsesarbejdsgruppen afgiver rapport I I »Personalepolitiske forhold i forbindelse med strukturæ ndringerne«, in d læ g g e t Personalerepræ sentation ved forfrem m elsessager, fo rsø g so rd n in g Personaleundersøgelse i o m d e lin g stjen esten , 15 Perspektivplan-redegørelsen PO 75, inform ation m. v. o m... 15, 245 Postale norm alforsendelser, brochure o m Postanvisninger, fa ls k e Postanvisninger i bym æ ssige b e b y g g elser P ostanvisningsudvekslingen med u d la n d e t... 19, 133 Postbefordringen efter genoptagelse af sejladsen m ed jernbanefæ rger på Store B æ lt Postbefordringen m. v. i forbindelse med køreplanskiftet pr. 26. maj Postbefordringen over Store Bælt, tjenestetelegram m er o m Postbefordringen til C y pern , 175 Postbefordringen til og fra B ornholm Postbud- og landpostbududdannelse, ekstrabude evt. deltagelse i Postekspeditioner, strejk eram te...57, 61 Postekspeditører og brevsam lere, ny o v eren sk o m st Postforbindelsen m ed Island under strejke blandt islandske sø fo lk Postforsendelser fra København til provinsen, befordringstiden fo r P ostgangen på jernbanerne pr. 26. maj , 113 Postgirokonti tilhørende velgørende institutioner, fortegnelse o v e r Postgirokontoret, forsinkelse i ek sp ed itio n en Postloven, forslag om æ ndring a f...25, 61, 95, 113, 137 ost- og telegrafadressebogen, rettelser t i l Post- og telegrafvæ senets 350-års jubilæ um, aktiviteter i forbindelse m e d... 73, 1 0 1, 219, 233, 267»Post- og teletal«, fo ld e re n p o sto m d elin g af reklamer«h æ fte t ostom deling, analyse af behovet fo r Postpakke, efterlysning af rekom m anderet... 5 ostpakker forsinket som følge af arbejdsnedlæ ggelser, erstatning f o r ostsparebankbøger, sv e n s k e , 237 Poststrejke i C a n a d a Poststrejke i F rankrig , 237, 267 Posttogene, frem førelsen a f

4 P r iv a te m e d h jæ lp e r e, l ø n æ n d r in g p r. 1. d e c e m b e r R a tio n a lis e r in g s f o rs la g, p r æ m ie r in g a f R e g n in g s - in d b e ta lin g s k o r t m e d lo d re t p e r f o r e r in g R e n g ø r in g, u d g ifte r t i l R e n g ø r in g s a s s is te n te r, l ø n r e g u l e r i n g , R e s e rv e n ø g le r, p la s tic e tu ie r til o p b e v a r in g a f S a m a r b e jd s u d v a lg e t ( h o v e d u d v a l g e t ) , 5 7, 1 4 5, S a m a r b e jd s u d v a lg e n e i p o s t- o g t e l e g r a f v æ s e n e t, a k tiv ite te n i , 6 1, 1 4 5, 2 3 3» S itu a tio n «p o s tb e s ø r g e l s e a f S t a te n s k o m m itte r e d e i i n d k ø b s s p ø r g s m å l , 4 5, 6 1, 2 3 3, 2 3 7, 2 5 5, 2 6 1, S ta tis tik fo r m u la r K.b., in d s e n d e l s e a f S ta tis tik o v e r a lm in d e lig e b r e v f o r s e n d e l s e r S ta tis tik o v e r p a k k e r i j u l e p e r i o d e n S ta tis tik o v e r t r a n s is t e r e n d e f o r s e n d e ls e r, k a r te a f s lu tn in g e r m S t a ts li g t a n s æ t te l s e s s to p, m id l e r t id i g t S tillin g e r, o p s la g a f l e d i g e "* S tru k tu r s p ø r g s m å l, d e b a tm ø d e r o m...9 5, S tr u k tu r u d v a lg e t, m e d d e le ls e r f r a...9 5, S æ r lig e y d e ls e r p r. 1. d e c e m b e r , re g u le rin g a f S æ k k e , 1 5 9, S æ r s ta tis tik o v e r a n ta lle t a f in d b e ta lte I K T a k s te r f o r p a k k e r til u d l a n d e t p r. 1. ju li T a k s tf o r h ø je ls e n, a n n o n c e r in g o m T a k s tæ n d r in g e r pr ju n i T e le g r a ff o r b in d e ls e n m e d F r a n k r i g , T e le g r a m m e r o g e k s p r e s f o r s e n d e ls e r, f o r h ø je ls e a f g o d t g ø r e l s e n fo r u d b r in g n in g v e d e k s tr a b u d m. fl T e le g r a m p o s ta n v is n in g e r, a f f a tte ls e n a f T e le x D a n m a rk, T e le te k n is k o g D a te lb r o c h u r e r n e, le v e rin g a f T im e lø n n e d e e k s tr a b u d e s b e s k æ f tig e ls e i T im e lø n n e d e k o n to r f u n k tio n æ r e r, b e ta lin g t i l... T im e - o g d a g p e n g e, k ø r e p e n g e o g s e jlp e n g e, n y e r e g l e r T j e n e s t e m æ n d s a d g a n g til a v a n c e m e n t p å d e l t i d T j e n e s te o r d n in g e n i ju le n T je n e s te re js e r, f o rm u la r til b r u g v e d u d b e ta lin g o g a f r e g n in g a f f o rs k u d t i l T je n e s te re js e r, g o d t g ø r e l s e f o r b e n y tte ls e a f e g e n b i l T r y k s a g s f o r s e n d e ls e r, u k o n v u l u te r e d e , T u r is tb ro c h u r e, f l e r s p r o g e t U d g iv e ra d r e s s e r in g a f d a g e s b la d e t M o t o r , V a lg k o rt, t a k s e r in g a f V a lg tr y k s o g e r , V e r d e n a p o s tk o n g r ø s a e n i L a u a a n n a , n y e b a a ta m m e l a ø r II. Forholdet til publikum A d r e s s e k o r t m e d v e d h æ n g e n d e a d r e s s e s e d d e l D a n s k R a d io - H jæ lp e f o n d, s æ r lig t p o s t n u m m e r D - c e n tr a le r n e E va, V e s te r o g R y v a n g D ir e k to r a te t f o r a r b e jd s tils y n e ts f e r ie lo v k o n to r, n y a d r e s s e F e s tb l a n k e tt je n e s te n, æ n d r i n g a f , F in s k e, n o r s k e o g s v e n s k e i n d b e t a li n g s k o r t » F o r h o ld e t til p u b lik u m «, o v e rs k r if te n æ n d r e s F o r s e n d e ls e r m e d p å t e g n i n g :» E f te r s e n d e s i k k e... «, ty d e lig a d r e s s e a n g i v e l s e F o r te g n e ls e o v e r p o s th u s e i D a n m a rk, u d s o l g t F ø r s te d a g s s t e m p e l , 4 5, 9 0, 1 2 9,^ H je m m e f r a n k o s te m p lin g s m a s k in e r...t. 1 9, 6 1, 7 9 H u s b r e v k a s s e r /B r e v k a s s e r... 5, 3 9, 6 2, 6 8, 8 9 I n d b e ta lin s k o r t til r e s t s k a t I n d b e ta lin g s k o r t, m e d m a n g le n d e i n d b e t a l e r b e t e g n e l s e K ilo v are r, s a lg a f...5 8, K o n to r f r a n k o s te m p lin g L a n d s f o r e n in g e n til K ræ fte n s B e k æ m p e ls e, s a lg e t a f f e s t b l a n k e t t e r L u f tp o s ttillæ g s ta k s te r n e f o r G r ø n la n d o g F æ rø e r n e o m b y tt e t, fo rm. A L y d b ille d b å n d o m p o s t - o g te l e g r a f v æ s e n e t, æ n d r i n g e r i L y k k e lo tte r ie t , 2 0 1

5 M inim um sdim ensioner for takkekort m. m M æ rkebøger, sø g n eh ellig d ag sb etalin g... 5, 35, 268 Nordisk Posttidsskrift, abonnem ent p å P ennepostkuponen, ny u d g a v e Plakat over frim æ rker der kan købes på p o s th u se n e , 31, 35, 58, 79, 137, 149, 175, 194, 201 fl, P o s t o g te le tr a f ik k e n m e d : A u stralien ,1 6 3, 205 Costa R ic a C a n a d a... 5 C y p ern ,1 9 4, E lfenbenskysten F ilippinerne F in lan d... 1, 5 Frankrig , 256 Fransk G u y a n a G ibraltar G ræ k en lan d G rø n la n d... 5, 95, 138 G u ad elo u p e G u a m Hong K o n g...3 1, 2 20 In d ie n In d o n e sien Irlan d Islan d...1, 5, Ita lie n... 5 Khmeriske Republik (C am b o d ja)...25, 129 K ina L uxem bourg M alaysia M artin iq u e N o rg e , 79 P o le n P o rtu g al P u erto R ico R éu n io n S audi-a rab ien S c h w eiz ,1 4 5, 249 S in g ap o re S p an ien qj I Storbritannien og N ordirland... 1, 1 8 3, 229 S v erig e Syrien, Arabiske R epublik , T h ailan d Tjekkoslovakiet T yrkiet U.S.A V esttyskland Virgin Islands (W.U.I.) Z a ire Ø strig ,1 3 8, 145»Postom deling af reklamer«h æ f t e t , 167 R eklam eklicheer , 36, 46, 54, 62, 6 8, 74, 89, 95, 101, 105, 129, 133, 138, 145, 149, 153, 159, 167, 175, 1 83, 194, 201, 205, 215, 229, 234, 237, jj Reklameskilt for p o s t-o g telegrafhåndbogen n e d ta g e s Rekom m anderede brevforsendelser, lukning a f R igstelefonkataloget... 25, 1 0 1, 189, 194, 205, 267, 2 7 2! S o m m ertid... 15, 25, 39, 45, 62, 85, 89, 95, 153, 159, 171, 215, 2 1 9, 229, 2 3 7, 268 Sæ rfredning af visse p a tte d y r Særfrim ærker, F æ rø ern e Sæ rstem pel 1, 1 2, 36, 3 9, 5 4, 7 4, 7 9, 85, 89, 96, 1 0 1, 1 05, 153, 159, 163, , 205, 2 1 1, 2 1 2, 219, 250, 256, 262, 268, 272 Takster pr. 15. juni , 138 I Telecenter, Teknisk Skole, V iborg Telefonbog S ønderjylland I 250 I

6 T e le f o n ta k s te r, f o rh ø je ls e a f... T e le g r a m tje n e s te n, æ n d r in g a f... T e le ta k s te r, æ n d r in g a f , 2 2 0, 2 4 9, T u r is tb ro c h u r e, f l e r s p r o g e t... 1 U b e s ø r g e lig e f o r s e n d e ls e r, t il b a g e s e n d e ls e a f U d la n d s s e lv v a lg, u d v id e ls e a f , 9 5, 1 0 5, 1 3 3, 1 9 4, 2 1 1, 2 1 9, 2 3 0, 2 3 8, 2 4 5, U k o n v o lu te r e d e r e g n i n g s in d b e t a lin g s k o r t III. Den indre tjeneste A d r e s s e k o r t til lu ftp o s tp a k k e r, n e d læ g n in g a f...7 4, A d r e s s e k o r t til Å r h u s m e d f o r s t æ d e r A n s ø g n in g s s k e m a til b r u g til ik k e - p e n s io n s s ik r e t p e r s o n a le i s t a t e n s tje n e s te, n y t A rk iv s a g e r, in d s e n d e l s e a f... A v is v æ s e n : A v is e r, in d d r a g e ls e a f...6 2, 2 6 3, I n d e n r ig s k a v is f o r te g n e ls e, æ n d r i n g a t , 1 4 7, 2 0 6, P o s ta d r e s s e r e d e a v is e r, k o n tro ltæ llin g a f D r ifts in d tæ g te r o g d r if ts u d g i f t e r , 1 0 2, 1 7 6, D r ifts r e g n s k a b e t f o r f in a n s å r e t E k s p r e s f o r s e n d e ls e r til v is s e la n d e, u d v e k s lin g e n a f » F o r te g n e ls e o v e r p o s tk o n to r e r o g p o s te k s p e d itio n e r i r u te o r d e n «, u d g å r s o m t j e n e s t e d o k u m e n t H je m m e fr a n k o s te m p lin g s m a s k in e r, s tj å le t fra b r u g e r e n , I n d b e ta lin g s k o r t p å f in s k e, n o r s k e o g s v e n s k e b la n k e tte r, o p t a g e s p å s t r a k s - l i s t e n K a s s e d if f e r e n c e r, u o p k l a r e d e K o n tr a b o g f o r la n d p o s t b u d e, æ n d r in g v e d r. a ftr y k a f r u te n s n a v n e s t e m p e l M e ld in g s te le g r a m m e r, e k s p e d itio n a f O p k a ld til , o g f ly t te t fra Å lb o rg t e le g r a f k o n to r til Å r h u s t e l e g r a f k o n t o r , 6 2 P o s t o p k r æ v n in g s a d r e s s e k o r t til p o s to p k r æ v n in g s - b r e v f o r s e n d e ls e, a n b r in g e ls e a f v e d r e t u r n e r i n g R ig s c e n tr a l N y k ø b in g, n e d l a g t S t a te n s a n n o n c e - o g re k la m e k o n to r, f ly tn in g a f T e le f o n b o g M ø n o g T e le f o n b o g L o lla n d - F a ls te r, æ n d r i n g a f T e le g r a m m e r m e d s v a r b e ta l t fra F æ r ø e r n e o g G r ø n l a n d T e le g r a m m e r m e d s v a r b e ta l t fra N o rg e o g S v e r i g e » T e le g r a m ta k s t«r e t t e l s e r...» S a m v irk e «o v e rg å r til m å n e d s u d g i v e l s e » U n io n P o s ta le «a b o n n e m e n t p å... ^ 3 4 V e r d e n s p o s tf o r e n in g e n, b o g i a n le d n in g a f å r s j u b i l æ e t IV. Organisations- og personelforhold A f lø s n in g s tje n e s te, in d k a ld e ls e a f a n s ø g n i n g e r B u d g e tm in is te r ie t, n e d læ g g e ls e a f... D a n s k P o s t f o r b u n d s k o n g r e s, t je n e s te f r ih e d i a n le d n in g a f D S B k o n to r e t f o r tje n e s te m a n d s f ly tn in g e r, f ly tn in g a f...80, 234 F e j ltæ l li n g s g o d tg ø r e ls e F e r ie k o r t, u d s e n d e l s e a f... "*2 a F la g d a g e, f a s t e...^ 7 4 F la g n in g i s æ r lig a n l e d n i n g , 263 F o r fly tte ls e r m. v., in d k a ld e ls e a f a n s ø g n i n g e r... ^ 7 3 G e n e r a ld ire k to r a te ts k o n to r tid, æ n d r i n g a f K u rs u s o g f a g p r ø v e r... 6, 12, 20, 36, 39, 46, 80, 8 6, 138, 189, 202, 215, 238, 268 L a n d p o s tr u te r, h v o r a n ta l le t a f f r itid s h u s e e r f o r ø g e t m e d m in d s t 25 p c t., i n d s e n d e ls e a f f o r t e g n e l s e o v e r » O m d e lin g s tid e r i b y - o g la n d d is tr ik te r n e «, n y u d g a v e...74, 171 P o s te k s p e d itio n O d e n s e 7, s e lv s t æ n d ig r e g n s k a b s f ø r e n d e P o s t g ir o k o n to r e ts r e v is io n s a f d e lin g, f ly tn in g a f S a m a r b e jd s u d v a lg ( h o v e d u d v a l g e t), æ n d r e t s a m m e n s æ t n i n g S t illin g s b e te g n e ls e r, n y e U n i f o r m s h u e r...96, 129 V a rm e o g le v e rin g a f v a rm t v a n d til t je n e s te - o g le je b o lig e r, a f g if te n f o r... 85» V e jle d n in g f o r c y k e lb u d e «, o p l a g e t o p b r u g t Å r h u s a v is - o g p a k k e p o s te k s p e d itio n, a d r e s s e æ n d r i n g

7 V. Tryksager og materiel A b o n n e m e n t p å n y e f rim æ rk e r o g f ø r s t e d a g s k o n v o l u tt e r, n y b r o c h u r e i» B re v k a s s e r i f ritid s h u s o m r å d e r «, n y t o p la g a f b r o c h u r e n B r æ n d s to f o g e le k tric ite t, f o rb r u g a f D a g s te m p le r m e d m a n g le n d e å r s t a la n g i v e l s e f»e n s m å p a k k e e r e n m e lle m tin g «, n y t o p la g a f b r o c h u r e n F a c it A / S, a d r e s s e æ n d r i n g F o rm. A 8, n y F o rm. A 7 1, n y...4 6, n F o rm. A 1 4 3, A o g A 1 4 5, n y H F o rm. A 1 4 6, n y j F o rm. B 2 1, n y I F o rm. B 5 1, n y u d g a v e F o rm. B 6 7, n y F o rm. B 7 5, n y F o rm. B 1 2 2, n y F o rm. D 7, n y F o rm. E 3 4, n y F o rm. E 5 5, n y F o rm. K 4, n y u d g a v e... 7 F o rm. L 1 6, n y u d g a v e...* * F o rm. M 8 8, n y u d g a v e F o rm. S 4 1, n y... *...,... 7 F r ig ø r e ls e s m id le r , 1 5, 2 6, 3 2, 3 6, 4 0, 4 6, 5 8, 6 8, 9 6, 1 0 2, 1 0 6, 1 2 6, 1 3 4, 1 4 0, 1 4 7, 1 5 4, 1 6 0, 1 6 8, 1 7 1, 1 7 6, 1 7 9, 1 8 4, 2 3 8, 2 3 9, 2 6 4, 2 6 8, Frim ærkehæfter, reklam em æ rkat f o r Frimærkejournal for indleveringstjenesten... 2 Internationale svarkuponer, ny ty p e Julem æ rket Kontormateriel i juleperioden, bestilling a f Litra E. 44, lin eal... 1 ^ 6 Litra E. 106, k u g lep en n estan d er Litra E , sejlgarn Litra E. 139, p e n g ek asse Litra F. 1, avisom slag af v an d tæ t se jld u g Litra F. 14, brevbæ rerem med k la p Litra F. 51, 52, 53 og 55, k assetø m n in g stask er Lodder, om justering a f... 7 Post- og paksæ kke, rekvisition p å Post- og teleg ra fh ån d b o g en...207, 216 Statens kom m itterede i indkøbsspørgsm ål, æ ndret a d re ss e Særlig konvolut til brug ved udsendelser fra g eneraldirektoratet Transportkasser, returnering a f I VI. Postgangen Juleposten til udlandet Luftpostafslutninger til udlandet i påsken P akker til A z o re rn e, M a d e ir a, P o r tu g a l o g S p a n ie n, æ n d r e t d irig e rin g a f P akker til F inland m ed d ire k te sk ib o p h ø r e r P a k k e r m e d s k ib til H o n g K o n g, M a la y s ia, S in g a p o r e o g T h a ila n d, i n d s t i l l e t C. Skibsruter. Hirtshals-Kristiansand S

8 VII. Posthuse og telegrafstationer A. P o s t k o n t o r e r o g t e l e g r a f k o n t o r e r. s id e H e l s in g ø r K o ld in g...1 3, 6 9, 9 7 N æ s t v e d N ø r r e s u n d b y R o s k i ld e S l a n g e r u p T r a n e b je rg S a m s ø V e j le V e s t e r v i g Å lb o rg T , 2 0 7, I n d le v e r in g s p o s tk o n to r I n d le v e r in g s p o s tk o n to r B. P o s t e k s p e d i t i o n e r B o e s l u n d e B o r r is... 2 F l e m l ø s e G e t t r u p H e l le v a d H o ls te d S t J e j s i n g J e l s... 2 K lip le v K n a r r e b o r g L ø n s t r u p O d e n s e S a n d h o l m l e jr e n S k a r r i ld... 2 S t o r e - M a g l e b y T o m m e r u p T r o l d h e d e... 2 T v e r s t e d V e r n in g e V e s l ø s Ø r s le v Ø s te rb y H a v n A n s 'B y B a n d h o l m B i n d s le v...* B o r d i n g C h r is tia n s F a r s ø F r o ö b a F r ø s t r u p F u n n in g s f jø r f lu r G a d s t r u p G e t t r u p G u g H e m m e t J e r s l e v S j æ l l a n d K a n g e q K lo v b o r g K o k k e d a l K o lla fjø rflu r L e irv ik L e llin g e L is e le je L ø s n i n g M ø r k ø v M å r s l e t N o r d e p il R u d e R ø d k æ r s b r o S k a l b o r g S l a n g e r u p S t o r e - F u g l e d e S t ø v r i n g T a n d s l e t T o l n e T r a n b je r g J T v ø r o y r i T å r s V e m b V e s t e r v i g V id a r e id i Ø r e v ik Ø s t e r - V r å C. B r e v s a m l i n g s s t e d e r, p o s t i n d l e v e r i n g s s t e d e r o g i n d l e v e r i n g s p o s t e k s p e d i t i o n e r A g g e r A lle rø d A n h o lt H a v n B je r r e g r a v B l o v s tr ø d B r ø n s h ø j H a d e r s le v H o v e n... 2 K a r s to f t... 2 K o lb y K å s K o lla f jø rd u r K r e g m e M a m m e n O d e n s e O d e n s e S jæ ls m a rk K a s e r n e S p r in g f o r b i V e s t e r - S o t t r u p D. T elegrafekspeditioner A g e r b æ k A n h o lt B y E. M idlertidige posthuse og telegrafstationer P o s t k o n to r i a n le d n in g a f D a n s k S k y tte U n io n s e u r o p a m e s t e r s k a b P o s t k o n to r i a n le d n in g a f D e n in te r n a t i o n a l e b la d u d g iv e r k o n g r e s P o s t k o n to r i a n le d n in g a f D e t d a n s k e S p e jd e r k o r p s k o r p s lejr P o s t k o n to r i a n le d n in g a f 8. I n te r n a tio n a le F is k e r i-m e s s e 7 6 P o s t k o n to r i a n le d n in g a f V lth I n te r n a tio n a l C o n g r e s s o f E c o n o m ic H i s to r y P o s t k o n to r i a n le d n in g a f T h e I n te r n a tio n a l C o u n c il o f M u s e u m 's 1 0. k o n g r e s Som m erpostekspeditioner V e je rs S t r a n d Brevsam lingssteder H e n n e S t r a n d H ø j e n M a r ie ly s t S ø n d e r v i g

9 VIII. Opslag af ledige stillinger Postmesterstillingen B ag sv æ rd... B irkerød B ran d e... Fakse... H o b ro... Jern b an ep o stk o n to r 1... Jernban ep o stk o n to r 2... København lufthavn p o stk o n to r... O d e n se... Indleveringspostkontor T eleg raf b e sty re rstillin g e n Blåvand radiotelegrafkontor... G eneraldirektør, Ir Telegrafingeniør, Ir. 36 Telegrafingeniør, Ir. 35 Bogholderichef, Ir Postinspektør, Ir Postinspektor, Ir , Postinspektør, Ir , Overkontrollør, Ir Overkontrollør, Ir , Overkontrollør, Ir , 47, 106,, Overkontrollør, Ir 'Kontrollør, Ir ,1 0 6,1 9 0, Postforvalter, Ir Kontrollør, Ir , 47, 76, 106, 164,, 2 2 1, Kontrollør, Ir , 76, 106, 2 2 1, Telegrafmester, Ir Overassistent, Ir , 107, side O v e rm e k a n ik e r, Ir s id e M a s k in m e s te r, Ir O v e r a s s is te n t, Ir , 4 8, 7 6, 1 0 7, 1 6 4, 1 9 0, 2 2 1, O v e r m e k a n ik e r, Ir P o s tv a g tm e s te r, Ir , O v e rm e k a n ik e r, Ir , 1 0 7, 1 6 4, M e k a n ik e r, Ir , 1 0 7, 1 9 1, O v e rm e k a n ik e r, Ir , P o s tv a g tm e s te r, Ir , 7 6, 1 6 4, 191 L in je m e s te r, Ir M e k a n ik e r, Ir , 1 0 7, 1 6 4, 2 2 1, O v e rm e k a n ik e r, Ir M e k a n ik e r, Ir , 1 0 7, P o s tb u d f o r m a n d, Ir , 4 8, 7 6, 1 0 7, 1 9 1, 2 2 1, P o s tb u r e a u f o r m a n d, Ir , M e k a n ik e r, Ir , 4 8, 7 6, 1 0 7, 1 9 1, O v e r m o n tø r, Ir , 7 7, 191 O v e r p a k m e s te r, Ir , 4 8, 7 7, 1 6 4, 2 2 1, P o s tb u d f o r m a n d, Ir , 2 2 1, O v e r p a k m e s te r, Ir , 2 9, 1 0 8, 1 6 4, 1 9 1, 2 2 1, K o n to r a s s is te n t 1, Ir Afgivelser m. m. G e n e r a ld ire k to ra te t, 1. e k s p e d i t io n s k o n t o r ( a s s is te n tp e r s o n a le, p o s t b u d p e r s o n a l e ) G e n e r a ld ire k to r a te t ( e d b - s e k r e t a r i a te t ) ( a s s i s t e n te r o g m e d h j æ l p e r e ) O v e r p o s tin s p e k to r a te r n e ( k o n to r a s s i s te n t a f l ø s e r e ) A f lø s n in g s tje n e s te p å G r ø n la n d ( a s s i s t e n t e lle r m e d h j æ l p e r ) B e s ty re r a f s o m m e r p o s t e k s p e d i ti o n e n V e je rs S t r a n d ( a s s i s t e n t e lle r k o n t o r a s s i s t e n t )

l e tte ls e r til tje n e s te d o k u m e n te r. Reglem ent I... 41. 159. 229. 315. O s t g ^ g ^...

l e tte ls e r til tje n e s te d o k u m e n te r. Reglem ent I... 41. 159. 229. 315. O s t g ^ g ^... Register I. U dsendelser T je n e s te d o k u m e n te r. Reglem ent IX B. M ateriel. F o rte g n e lse over teknisk m ateriel... Vejledning for b rev sam lere ved b re v sam lin g ssted er u den om deling

Læs mere

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI DAGGRY udkommer om Gud vil i Begyndelsen af hver Maaned eller hveranden. Det udgives af nogle Brødre i København og bæres økonomisk af gamle Sandheds-Venner.

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

A. Almindelige Bestem m elser.

A. Almindelige Bestem m elser. R e g - i s t e r. A. Almindelige Bestem m elser. Side. I. Indlandet. B etingelser for at Postanvisninger kunne udbetales A dressaterne af A fsem lelsesp o sth u set... P osthusenes Revision af R ejsehaan

Læs mere

ALM. BRAND A/S. Alm. sund fornuft DELÅRSRAPPORT BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 ALM.SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S. Alm. sund fornuft DELÅRSRAPPORT BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 ALM.SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 Midtermolen 7, 2100 København Ø, CVR-nr. 77 33 35 17 Alm. sund fornuft WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT M I n d h o l d s f o r

Læs mere

Betingelser Familieforsikring Familieforsikring N r. 5 0 3 6 S i d e 2 Ind h old sfort egnelse S i d e 3 1. Fæ llesb estemmelser 1.1. S ikred e... 4 1.2. G eog rafisk områd e... 4 1.3. F lytning og risikoforand

Læs mere

Indholdsfortegnelse g g u S k E l e k t r i s k s i k k e r h e d S i k k e r h e d v e d i n s t a l l a t i o n e n S i k k e r h e d v e d r e n g ø r i n g e n S æ b L C D k æ E l l l P l a c e r i

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - P re s s e Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e De fem mål

Læs mere

Højtuddannede i SMV er

Højtuddannede i SMV er Højtuddannede i SMV er Håndværksrådets konjunkturundersøgelse for 4. kvartal 2011 er baseret på et spørgeskema udsendt til knap 1600 respondenter, hvoraf 708 små og mellemstore virksomheder (SMV er) har

Læs mere

Få alle fordelene allerede i år med Pension For Selvstændige

Få alle fordelene allerede i år med Pension For Selvstændige Ny bog: "Foss" skriver erhvervshistorien om > 6 7 Prikker til produktivitet Får medarbejrne resultatløn, øges produktiviteten, viser ny DI-unrsøgelse > si 3 MMV'ere un miljøkrav MMV-virksomher stiller

Læs mere

Danmark fravælges som investeringsland

Danmark fravælges som investeringsland Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 September 2012 De udenlandske investeringer i Danmark ligger på et lavt niveau sammenlignet med andre lande. Opgør man den estimerede job-skabelse

Læs mere

RØDOVRE TRÆK AF KOMMUNENS BYPLANHISTORIE. Dansk B yplanlaboratorium B yplanhistoriske noter 18

RØDOVRE TRÆK AF KOMMUNENS BYPLANHISTORIE. Dansk B yplanlaboratorium B yplanhistoriske noter 18 RØDOVRE TRÆK AF KOMMUNENS BYPLANHISTORIE. Dansk B yplanlaboratorium B yplanhistoriske noter 18 F O R O R D Det er godt, at Niels Fosdal - gennem næsten 40 år ansat og virksom 1 Rødovre, en af Københavnsegnens

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

Udbudshåndbog Udbudshåndbog Center for Arbejdsliv 1

Udbudshåndbog Udbudshåndbog Center for Arbejdsliv 1 Udbudshåndbog Udbudshåndbog Center for Arbejdsliv 1 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Udbud generelt... 4 Konkurrencestyrelsens vejledning om tilbudsloven... 6 Firmaets overvejelser... 7 Vejledning til

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

CYKELHUSET. Et fælles mødested for cyklister CVR-NR: 28860234 REG. NR: 2114 KONTO: 5365981703

CYKELHUSET. Et fælles mødested for cyklister CVR-NR: 28860234 REG. NR: 2114 KONTO: 5365981703 CYKLHU t fælles mødested for cyklister ARCHITCTS COPNHN MINUNGS 8D, 2TH 2200 KØBNHAVN N, DK PH: +45 3369 0908 WWW.ARCHITCTS.DK @ARCHITCTS.DK CVR-NR: 28860234 RG. NR: 2114 KONTO: 5365981703 IBAN: DK8120005365981703

Læs mere

Konkurrenceevne er mere end produktivitet

Konkurrenceevne er mere end produktivitet Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 6 32 17. september 212 Konkurrenceevne er mere end produktivitet World Economic Forum (WEF) offentliggjorde. september 212 The Global Competitiveness

Læs mere

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3.

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3. LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3 Fe br ua r 1 98 3. I NDBOLD: Fa5te1a vn5baden.... 5.42 Ko mme nt a r........... 5. 34 Hvor fo r hedde r det 5adan? Fri1uf t55cene n....... 5.35

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i B rø nsh ø j P arc elforening. Mødedato: 2 2.0 2.2 0 0 6, kl. 19.0 0. Mødes ted: P ilegå rden, mø delokale 7. T i l s tedev æ r en de: B eb oerne på fø lgende parc

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

CSR-KRAV VED OFFENTLIGE UDBUD ER UNØDVENDIGT BYR- DEFULDE OG BEGRÆNSER KONKURRENCEN

CSR-KRAV VED OFFENTLIGE UDBUD ER UNØDVENDIGT BYR- DEFULDE OG BEGRÆNSER KONKURRENCEN Af erhvervsjuridisk seniorkonsulent Henriette Kinnunen Direkte telefon 33 45 60 33/28 89 21 33 18. august 2011 CSR-KRAV VED OFFENTLIGE UDBUD ER UNØDVENDIGT BYR- DEFULDE OG BEGRÆNSER KONKURRENCEN Igennem

Læs mere

ror,~'::';,,~'~~" :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han

ror,~'::';,,~'~~ :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han Vorupør -fiskorbaad torlist. Redølørlb dea b'errede de lire omb(jrd'f~rc:øde. Our.. lir fem Slide Vorup.' allel ud lor.e!l nogle Redikabet '01:'1 de havde 'lende H.V ~ ror~'::';~'~~ :.':;' Vedkommende

Læs mere

Falske b illed er og fo rtid en s synder: D en tredje B alkankrig på film

Falske b illed er og fo rtid en s synder: D en tredje B alkankrig på film Før regnen Falske b illed er og fo rtid en s synder: D en tredje B alkankrig på film På s a m m e m å d e s o m V ie tn a m k rig e n så at sige a ffø d te e n ny g e n r e i a m e rik a n sk film h a

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

Spærreballon over Thyo. Ny Ravage paa ledoiorsoettet.

Spærreballon over Thyo. Ny Ravage paa ledoiorsoettet. ørtheml1t1u UUHlIe Tiden herskende e Punkter paa Kammeraterne gende iii al møde r. by? fra Koldbyegnen gs sammen med hjem Ira Thisted en ung Mand ud øndag den o KI. \-5 nde: Øre r 2 dl. 92 48 &3 12 12

Læs mere

Bilbade paa 6000 Kr. Ved Thisled Ret f.ldl j Oali: en ~~~ BlIdom, der vii væ\(ke Opsigt i Klo. t.r derfor ikll:, appellare Dommen. [ ~I.

Bilbade paa 6000 Kr. Ved Thisled Ret f.ldl j Oali: en ~~~ BlIdom, der vii væ\(ke Opsigt i Klo. t.r derfor ikll:, appellare Dommen. [ ~I. met! køldt 0l epklørende Vejr '''flere seo V.d'rej.llli' mod Ve.t. Re ".rtde1lyf(lerne' r.. nde.t 2036 "12' en.rukklls.10. Be Bilbade paa 6000 Kr. Skarp Kurs ved Thisted Ret - imo K~ KO mod de 8orle" BUb.ødelu.

Læs mere

S/SF-SKAT PÅ BANKER KOSTER 2.000 ARBEJDSPLADSER

S/SF-SKAT PÅ BANKER KOSTER 2.000 ARBEJDSPLADSER Af specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 6 32 13. september 211 S/SF-SKAT PÅ BANKER KOSTER 2. ARBEJDSPLADSER S og SF ønsker en særskat på i alt 2 mia. kr. på banker og andre finansielle virksomheder.

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere