4. REPRÆSENTANTSKABSMØDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. REPRÆSENTANTSKABSMØDER"

Transkript

1 4. REPRÆSENTANTSKABSMØDER a. Generelt 1. Repræsentantskabsmøde og ekstraordinært Repræsentantskabsmøde afholdes i henhold til bestemmelserne fastsat i DG s vedtægter. 2. Repræsentantskabsmøde dækker alene over afholdelse af det vedtægtsbestemte møde. Ansvaret for planlægning og afholdelse af Repræsentantskabsmødet påhviler DG s Præsidie. 3. Udvidet Repræsentantskabsmøde vil omfatte selve Repræsentantskabsmødet samt eventuelle andre aktiviteter afholdt i tilknytning hertil. Disse aktiviteter kan være for eksempel andagt, march gennem byen, dametur, herrefrokost, kammeratskabsaften og aftenfest. De yderligere aktiviteter fastsættes af værtsforeningen, der herefter har ansvaret for planlægning og afholdelse heraf. b. Organisation 1. Repræsentantskabsmøde afholdes normalt hvert år i juni måned. Udgifter til såvel ordinært som ekstraordinære repræsentantskabsmøder afholdes af DG. Alle medlemmer kan således frit deltage i repræsentantskabsmøder, idet garderforeningerne/medlemmerne selv afholde udgifter til transport og frokost. 2. Repræsentantskabet godkender mødested for ordinære Repræsentantskabsmøder samt, at en Garderforening efter forudgående tilbud påtager sig værtsskabet for mødet. 3. Kandidater til værtsskabet melder sig 2 år forinden og oplyser, om det er værtsskab udelukkende for repræsentantskabsmøde, eller om det er for et udvidet repræsentantskabsmøde. 4. Præsidiet har det overordnede ansvar for Repræsentantskabsmødets gennemførelse, men det påhviler værtsforeningen i samvirke med Vicepræsidenten og DG s Forretningsfører at varetage de opgaver, der er forbundet med mødets planlægning og praktiske gennemførelse. 5. Regionens Vicepræsident er koordinerende bindeled til Præsidiet. 6. På et passende tidspunkt efter et Repræsentantskabsmøde afholdes et møde med formanden for sidst arrangerende forening og kommende forening for at videregive erfaringerne. c. Program for Repræsentantskabsmøde Kaffe/the og rundstykke og indrykning i mødelokalet Værtsforeningens fane føres ind Repræsentantskabsmødet åbner Frokost (egenbetaling) Repræsentantskabsmødet fortsætter (hvis behov herfor). xx.xx Værtsforeningens fane føres ud og Repræsentantskabsmødet slutter. d. Opgavefordeling og udførelse 1

2 1. Ordinært Repræsentantskabsmøde a. Værtsforeningen 1. Forud for mødet drager værtsforeningen omsorg for: a. At reservere lokale i god tid. b. I Garderbladets marts-nummer at indbyde til årets Repræsentantskabsmøde. c. I Garderbladets april-nummer at indrykke endeligt program samt tilmeldingsblanket, af hensyn til klargøring af mødelokale, kuverter kaffe/te og frokost. 2. Til dagen før mødet: a. At reservere et lokale fra kl. 15,00, hvori Præsidiets medlemmer, værtsforeningens formand med flere kan mødes. Nærmere herom vil tilgå fra Forretningsføreren. b. At reservere et lokale fra ca. 16,00-18,00 til afholdelse af et Præsidiemøde. Formanden med flere for værtsforeningen deltager med henblik på en detaljeret gennemgang af mødedagens arrangementer. 3. Til mødedagen a. I mødelokalet bør være reserveret plads til, at præsidiet kan sidde samlet (inkl. revisor, redaktør, og skydeudvalgsformand). b. Ved siden af talerstolen bør være en platform med bord med plads til Dirigent, Præsident, Forretningsfører og Sekretær. c. Have indrettet mødelokalet med borde og stole til hver enkelt deltager. Lokalet skal være udstyret med talerstol og højttaleranlæg, hvor som minimum talerstol og dirigentens plads skal være udstyret med mikrofon. Almindelige audiovisuelle hjælpemidler bør være til stede. d. Navneskilte til de deltagende foreninger, dagsorden samt en trykt morgensang skal være udlagt før mødets begyndelse. Værtsforeningen skal inden mødet have udpeget 5 medlemmer, der under mødet kan bistå med uddeling og indsamling af stemmesedler samt ved stemmeoptælling. Plan for mødets gennemførelse fremgår af bilag 3. e. At have reserveret et lokale, hvor mødedeltagerne kan indtage en passende frokost til en rimelig pris. 4. Efter mødet a. Senest 3 måneder efter Repræsentantskabsmødets afholdelse tilsendes endeligt regnskab med bilag til Præsidiet. b. Regnskab aflægges efter retningslinjer som vist på bilag 5. 2

3 b. Præsidiet 1. Senest 30 dage før afholdelse af Repræsentantskabsmødet at meddele dagsorden for mødet på DG hjemmeside, i Garderbladet eller ved udsendelse til foreningerne. (jævnfør Fællesvedtægternes 6, stk.8). 2. Udsender materiale/bilag til dagsordenens enkelte punkter senest 2 uger før mødets afholdelse. 3. Medbringer stemmesedler til Repræsentantskabsmødet. 4. Udarbejder og udsender referat fra Repræsentantskabsmødet, samt et forkortet referat til optagelse i førstkommende Garderblad. 5. Forestår afsendelse af fornødne telegrafiske hilsener/telegram til HMD. 2. Udvidet repræsentantskabsmøde a. Værtsforeningen 1. Forud for mødet drager værtsforeningen omsorg for: a. At iværksætte planlægningen så betids, at: Reservationer af lokaler, hotelværelser, samt reservation af faciliteter til udenoms aktiviteter Planlægge for øvrige aktiviteter gennemførelse i tilknytning til Repræsentantskabsmødet. Disse aktiviteter kan for eksempel være: Kammeratskabsaften fredag aften Koncert med LG musikkorps/tambourkorps Morgenandagt lørdag March gennem værtsbyen lørdag Dametur lørdag Aftenfest Kulturelle indslag Værtsforeningen er dog ikke bundet eller begrænset til ovennævnte aktiviteter, men fastsætter selv hvilke aktiviteter foreningen ønsker gennemført Udarbejde en foreløbig plan og et budget for det udvidede Repræsentantskabsmødes afvikling. b. Såfremt værtsforeningen ønsker deltagelse af Livgardens tambourer og/eller et militært musikkorps at ansøge herom senest 6 måneder før Repræsentantskabsmødet. c. I Garderbladets marts-nummer at indbyde til årets Repræsentantskabsmøde med kort beskrivelse af egnen omkring den pågældende Garderforening og evt. påtænkte aktiviteter. d. I Garderbladets april-nummer at indrykke endeligt program med tilmeldingsblanket og oversigter over overnatningsmuligheder sammen med 3

4 fornødne oplysninger om priser for deltagelse i diverse arrangementer, måltider samt for overnatning (enkelt/dobbeltværelse) m.v. Programmet gentages i Garderbladets maj-nummer. e. Senest 2 måneder før mødets afholdelse udsende indbydelser direkte til hver forening sammen med en opfordring til at foreningsfanen kommer med til eventuel march og mødet. f. Senest fjorten dage før mødedagen at udsende program, oplysning om værelsesreservation, billetter og navnemærker til de enkelte deltagere. 2. Til dagen før mødet a. At oprette et informationskontor/tilmeldingssted. Der bør her være eller kunne anvises et aflåseligt rum til opbevaring af skydepræmier natten før mødet. b. At reservere et lokale fra kl , hvori Præsidiets medlemmer og værtsforeningens formand med flere kan mødes. Nærmere herom vil tilgå fra DG s Forretningsfører. c. At reservere et lokale fra ca til afholdelse af et Præsidiemøde. Formanden m.fl. for foreningen deltager med henblik på en detaljeret gennemgang af mødedagens arrangementer. 3. Til mødedagen a. Efter forud indhentet tilladelse fra lokale myndigheder (politiet) at have tilsikret en passende stilleplads for mødedeltagerne samt en passende rute for en propagandamarch under politiledsagelse gennem centrale dele af byen til mødelokalet. Marchen bør ikke være af længere varighed end min. Paradens opstilling fremgår af bilag 2. På stillepladsen bør være mulighed for en eventuel musicering. b. I mødelokalet bør være reserveret plads til, at præsidiet kan sidde samlet (inkl. revisor, redaktør, skydeudvalgsformand og sekretær). c. Ved siden af talerstolen bør være en platform med bord med plads til Dirigent, Præsident og Forretningsfører. d. At have opstillet mødelokale med borde og stole til hver enkelt deltager. Lokalet skal være udstyret med talerstol og højttaleranlæg, hvor som minimum talerstol og dirigentens plads skal være udstyret med mikrofon. Almindelige audiovisuelle hjælpemidler bør være til stede. e. Navneskilte til de deltagende foreninger, dagsorden samt en trykt morgensang skal være udlagt før mødets begyndelse. Foreningen skal inden mødet have udpeget 5 medlemmer, der under mødet kan bistå med uddeling og indsamling af stemmesedler samt ved stemmeoptælling. Plan for mødets gennemførelse fremgår af bilag 3. f. At have reserveret et lokale, hvor mødedeltagerne kan indtage en passende frokost til en rimelig pris. Såfremt der er planlagt en aftenfest bør 4

5 frokosten være af lettere karakter, således at den tager hensyn til den senere festmiddag. g. At arrangere en udflugt eller lignende med frokost for mødedeltagernes damer og for eventuelle tilstedeværende Tambourer. Også her bør frokosten være af lettere karakter, såfremt der er planlagt en senere aftenfest. h. At reservere et lokale til afholdelse af en festmiddag for tilmeldte deltagere og særligt indbudte gæster. Standardplan fremgår af bilag 4. i. Bordplan for deltagerne lægges af foreningen. Bordplan for hovedbord(e) koordineres af forretningsføreren i samråd med præsidenten og værtsforeningen. j. At arrangere fornødne fællestransporter for deltagerne mellem mødelokaler, overnatningssteder og lignende, hvor der finder Repræsentantskabsmødeaktiviteter sted. 4. Efter mødet a. Regnskab 1. Senest 3 måneder efter Repræsentantskabsmødets afholdelse tilsendes endeligt regnskab med bilag til Præsidiet. 2. Regnskab aflægges efter retningslinier som vist på bilag 5. b. Arkivalier 1. For til stadighed at kunne medvirke til at lette forberedelserne til og eventuelt forbedre fremtidige Repræsentantskabsmøder tilsender værtsforeningen til Præsidiet sammen med indsendelse af regnskaber kopi af al relevant korrespondance med videre vedrørende Repræsentantskabsmødet. 2. Samtidig tilsendes en rapport over erfaringer, der kan give anledning til eventuelle ændringer. b. Præsidiet 1. Senest 30 dage før afholdelse af Repræsentantskabsmødet at meddele dagsorden for mødet på DG hjemmeside, i Garderbladet eller ved udsendelse til foreningerne. (jævnfør Fællesvedtægternes 6, stk.8). 2. Udsender materiale/bilag til dagsordenens enkelte punkter senest 2 uger før mødets afholdelse. 3. Medbringer stemmesedler til Repræsentantskabsmødet. 4. Udarbejder og udsender referat fra Repræsentantskabsmødet, samt et forkortet referat til optagelse i førstkommende Garderblad 5

6 5. Forestå afsendelse af fornødne telegrafiske hilsener/telegram til HMD. c. Økonomi 1. DG forestår alle udgifter til afholdelse af repræsentantskabsmødet. 2. Budget og udgifter for selve Repræsentantskabsmødet koordineres løbende mellem DG s Sekretariat og værtsforeningen. 3. Budget/udgifter/indtægter for udenoms aktiviteter påhviler værtsforeningen alene. 4. For budgetlægningen skal gives følgende generelle retningslinier: a. DG s Sekretariat betaler for Præsidiets medlemmer og medarbejdere samt de af Præsidiet inviterede deltagere og gæster for de arrangementer de tilmeldes. b. Værtsforeningen betaler for Egne inviterede gæster. Bespisning og overnatning for deltagelse af Livgardens tambourer. Udgifter forbundet med deltagelse af musikkorps. c. Øvrige deltagere betaler prisen for de arrangementer vedkommende tilmelder sig. 5. Da værtsforeningen er ansvarlig for planlægning og gennemførelse af alle udenoms aktiviteter ved et udvidet Repræsentantskabsmøde påhviler budgetlægning og økonomi derfor også værtsforeningen. Det skal i den forbindelse erindres, at udenoms aktiviteter planlægges af gamle gardere og for gamle gardere, hvorfor værtsforeningen stedse skal være sig udgifter for deltagelse bevidst. Udgift for deltagelse skal holdes på et rimeligt leje og under hensyntagen til, at deltagelse med ledsager jo øger udgiften for den enkelte garder. Budgetmæssigt skal der derfor planlægges med. at udgifter og indtægter balancerer. Naturligvis må der gerne være et mindre overskud til værtsforeningen, men overskud er ikke målet for afholdelse af udvidet Repræsentantskabsmøde. 6

7 Bilag 1 Program for udvidet Repræsentantskabsmøde (Eksempel) Fredag Informationskontor åbner Kl Præsidiet samles Kl Præsidiemøde Kammeratskabsaften Lørdag Informationskontor åbner Evt. kort andagt i lokale kirke Samling til parade. (Musikkorps musicerer) Paraden formeres (med Musikkorps + 4 Tambourer) Paraden afmarcherer til mødestedet Kl Indrykning i mødelokalet Kl Værtsforeningens fane føres ind Kl Repræsentantskabsmødet åbner Frokost (egenbetaling) Repræsentantskabsmødet fortsætter. Værtsforeningens fane føres ud og Repræsentantskabsmødet slutter. X Dametur Festmiddag ( - fastsættes individuelt fra møde til møde.) Hvis det er muligt bør møde, frokost og festmiddag holdes i samme bygning. Hotellerne bør ligge indenfor en radius af 10 km fra mødets center. 7

8 Bilag 2 Opstilling af parade (Eksempel) Samling på det af den arrangerende forening valgte sted. Eventuelt deltagende musikkorps/tambourkorps musicerer. Paraden træder an i ordenen: Musikkorps 4 Tambourer fra Livgarden Den arrangerende forenings fane med faneløjtnant og fanebærer. Andre faner i foreningsvis aldersorden (utildækkede), evt. opstillet i 3 faneborge Præsidiet Øvrige deltagere. Paraden formeres: Formanden for den arrangerende forening melder styrken af til Præsidenten. Præsidenten ledsaget af formanden skridter fronten af. Præsidenten lader den arrangerende forenings fane afdække, såfremt dette ikke er sket inden eventuel morgenandagt. Såfremt det passer ind i arrangementet kan Præsidenten aflevere styrken til den stedlige borgmester, der derpå holder en kort velkomsttale. Afmarch til stedet for Repræsentantskabsmødet Indrykning i mødesalen med gæstefanerne først. Disse faner anbringes i de hensatte fanestøtter. Alle på plads i mødesalen. Værtsforeningens fane føres ind. Repræsentantskabsmødet starter. 8

9 Bilag 3 Standardplan for Repræsentantskabsmøde 1. Indledning Præsidenten går på talerstolen. (Ved deltagelse af tambourer blæses Præsidentens signal). Præsidenten erklærer mødet for åbent. Beordrer den arrangerende foreningsfane indført. Præsidenten udtaler: Gud bevare Dronningen. Dette gentages af forsamlingen. Faner sænkes. Præsidenten byder velkommen til mødet og en fællessang afsynges. Præsidenten overlader ordet til Forretningsføreren for konstatering af tilstedeværende delegerede og meddelelse af praktiske bemærkninger. Præsidenten forestår valg af dirigent. Det skal være en erfaren dirigent, der er inde i Fællesvedtægterne. Dirigent takker for valget, byder velkommen. Dirigenten konstaterer rettidig indkaldelse til mødet, og om hvorvidt forsamlingen er beslutningsdygtig. Dirigenten giver ordet til Præsidenten for aflæggelse af beretning. 2. Præsidentens beretning Mindeord for de døde - ÆRET VÆRE DERES MINDE - fanerne sænkes. Her skal værtsforeningens fanebærer være klar med fanen ved fod allerede inden Præsidenten begynder sin beretning. Når fanen har været sænket, beordrer Præsidenten den hensat i fanestøtten, og fanebærer indtager sin plads. Speciel velkomst til nyvalgte forenings- og regionsformænd - disse rejser sig op, efterhånden som de nævnes. 3. Herefter sker alt jævnfør dagsordenen. 9

10 Bilag 4 Standardplan for Repræsentantskabsmiddag Kl Til bords. Den arrangerende forenings fane føres ind og anbringes i fanefod på et centralt sted. (Gæstefaner er anbragt før middagen). Forretten (såfremt kold) er serveret og et glas hvidvin er skænket pr. kuvert. Præsidenten motiverer Hendes Majestæt Dronningens skål. Sang: Første vers af Kong Christian. Velkomst, specielt til indbudte gæster. Introduktion af toastmaster. Hvidvin skænkes 2. gang. Service fra forretten tages ud Foreningen: Tale for Danmark, Flaget og Livgarden. Sang: Der er ingenting, der maner. Rødvin skænkes. Præsidentens hovedtale, der slutter med en tak til formændene, der stående modtager Præsidentens skål. Hovedretten serveres Rødvin skænkes - hovedretten serveres 2. gang. Ingen taler under spisning af hovedret. Service fra hovedretten tages ud Repræsentant fra kommunen taler. Livgardens signal blæses: Chefen for Livgarden taler. Portvin/Sherry skænkes. Desserten serveres Tilmeldte talere (kun talere, der har meldt sig til Forretningsføreren senest ved frokosten). Sang for damerne (evt. tale for damerne, såfremt en virkelig god taler haves). Præsidenten afslutter ved at lade gæstefanerne føre ud og byde velbekomme. Foreningens fane føres ud og tildækkes udenfor festlokalet. Repræsentantskabsmiddagen afsluttes. 10

11 Bilag 5 Regnskab for et Repræsentantskabsmøde (Eksempel) Indtægter Hvis der er nogen kr. 0,- Andet kr. 0,- kr. 0,- Udgifter 156 stk. kaffe/te med rundstykke á kr. 28,- kr ,- Leje af lokaler kr ,- Højttaleranlæg m.v. kr ,- Evt. andre udgifter (specificeret) kr ,- kr ,- Udgifter i alt (betales af DG) kr ,- 11

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund 2011 Side 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Organisation... 3 1.1 Organisatorisk oversigt... 3 1.2 Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund... 3 1.3 Retningslinjer for lønnet

Læs mere

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Organisation... 3 1.1 Organisatorisk oversigt... 3 1.2 Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund... 3 1.3 Retningslinjer for lønnet

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Lyngby almennyttige Boligselskab Administrator: DAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Lyngby almennyttige Boligselskab.

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

HÅNDBOG FOR DANSKE LIONSKLUBBER (Den grønne håndbog) INDEKS

HÅNDBOG FOR DANSKE LIONSKLUBBER (Den grønne håndbog) INDEKS HÅNDBOG FOR DANSKE LIONSKLUBBER (Den grønne håndbog) INDEKS 1. Lions Clubs International 1.1. Generel information om lions 1.2. Historie 1.3. Logo 1.4. Hensigten med sammenslutningen 1.5. Lions formål

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG Udgave 01-06-2015 Gruppe: 000 Dato: 01-06-2015 Side: 2 (2) INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Lysegrå kapitler udgået eller ikke færdiredigerede:

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Gruppe: 000 Side: 1 (2) De nedtonede grupper er planlagte, men ikke færdigbearbejdede grupper. 000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Lions Club Søllerød s Klubhåndbog. Klubhåndbog. LC Søllerød. Klubhåndbog 20150622 V505.docx Side 1/26

Lions Club Søllerød s Klubhåndbog. Klubhåndbog. LC Søllerød. Klubhåndbog 20150622 V505.docx Side 1/26 Klubhåndbog LC Søllerød Klubhåndbog 20150622 V505.docx Side 1/26 Indholdsfortegnelse 1 Formål og Lions Organisation.... 5 1.1 Klubhåndbogens formål.... 5 1.2 Sådan er Lions opbygget (år 2009).... 5 1.3

Læs mere

Love. Kongressen 2012

Love. Kongressen 2012 Love Kongressen 2012 Udgiver: Dansk Metalarbejderforbund Redaktion og layout: Kommunikationsafdelingen Foto: Michael Bo Rasmussen Redaktionen er afsluttet den 29.10. 2012 Indhold Forbundets formål... 6

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Skakhåndbogen Version 13.2

Skakhåndbogen Version 13.2 Skakhåndbogen Version 13.2 Copyright September 2004 ved Dansk Skak Union i Denne version 13.2 er en opdatering af Skakhåndbogens 13. udgave i en elektronisk version til nedhentning fra Dansk Skak Unions

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Gældende pr. 25-04-2015 Formål og virksomhed 1 Den Danske Europabevægelse er en forening, der arbejder for et demokratisk EU og et stadig stærkere fællesskab mellem

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE Førerstævnet 2011 - Rebild Efterskole Udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Sats og layout Stine Suhr Skovgård Print Korpskontoret

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Esbjerg kreds.

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Esbjerg kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. Vedtægter for Kolonihaveforbundets Esbjerg kreds. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Esbjerg kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Esbjerg og Varde

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere