Cykelkampagne. Evaluering af karmakampagnen. Oktober 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cykelkampagne. Evaluering af karmakampagnen. Oktober 2012"

Transkript

1 Cykelkampagne Evaluering af karmakampagnen Oktober 2012

2 ISBN Oktober 2012 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 13 Postboks København V Rapporten er udarbejdet af YouGov i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Ressourcer/Effektmåling. Københavns Kommune har alle rettigheder til rapporten i henhold til lov om ophavsret. Citater og kopiering af uddrag af rapporten er tilladt med fuld kildeangivelse: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer

3 Indhold 1. Undersøgelsens formål Metode og gennemførelse Statistisk usikkerhed Hovedresultater Transportmidler Cykelfrekvens Adfærd blandt cyklister Karmakampagnen kendskab Karmakampagnen vurdering Bilag Spørgeramme Åbne besvarelser

4 1. Undersøgelsens formål Formålet med undersøgelsen er udover at afdække københavnernes cykeladfærd og cykelvaner, at måle københavnernes kendskab til Karmakampagnen Metode og gennemførelse I perioden fra den 14. september til den 20. september 2012 gennemførte Københavns Kommune en elektronisk spørgeskemaundersøgelse via YouGov-panelet med henblik på at afdække københavnernes kendskab og holdning til karmakampagnen. Undersøgelsen er gennemført blandt borgere i Københavns Kommune i alderen fra 15 år og opefter, som cykler minimum af og til. Der i alt indhentet 859 besvarelser blandt borgere fra Københavns Kommune, hvoraf 749 faldt inden for målgruppen. Deltagerne i undersøgelsen er udvalgt således, at de udgør et repræsentativt udsnit af borgerne i Københavns Kommune. Der er indledningsvis i spørgeskemaet opstillet en række screeningsspørgsmål med henblik på at komme frem til målgruppen. I undersøgelsen er der for at få indblik i mulige forskelle på tværs af forskellige demografika spurgt til følgende baggrundsvariable: Køn Alder Husstandsindkomst Cykelfrekvens Totalpopulationen i undersøgelsen er vejet ud fra et ideal for sammensætningen af borgere i Københavns Kommune, hvorfor det er muligt at udtale sig repræsentativt om københavnerne på baggrund af svarene i denne undersøgelse. 4

5 Vejningen i den indeværende undersøgelse ser således ud: Base uvejet Base (%) uvejet Base vejet Base (%) vejet Total % % Køn Kvinde % % Mand % % Alder år % % år % % år % % 65+ år % % 2.1 Statistisk usikkerhed Den statistiske udvalgsusikkerhed på en stikprøveundersøgelse som denne med 748 interview er på maksimalt +/- 4 procentpoint på et procenttal, der er baseret på alle besvarelser i undersøgelsen. Dette betyder, at såfremt 25 % af de 748 københavnere i undersøgelsen svarer ja til et givent spørgsmål, bør det resultat, som man ville have opnået, hvis man havde spurgt samtlige københavnere med internetadgang i alderen 15 år +, ikke være lavere end 21 % og ikke højere end 29 %. Det er samtidig vigtigt at understrege, at den statistiske udvalgsusikkerhed stiger, hvis man sammenligner mindre delgrupper med hinanden. Dette betyder, at såfremt man sammenligner 100 respondenter, der alle har samme karakteristikum (eksempelvis en bestemt alder), med 100 andre respondenter med et andet karakteristikum, og 25 % af førstnævnte gruppe har svaret ja, så skal sidstnævnte gruppe afvige med mindst 11 %- point. Det betyder, at mindst 14 % og mere end 36 % svarer ja, før man kan føle sig sikker på, at den fundne forskel kan generaliseres til at gælde alle de personer med de pågældende karakteristika og ikke blot de to gange 100 respondenter, der har deltaget i undersøgelsen. Undersøgelsen indeholder en del skalaspørgsmål. På baggrund af disse skalaspørgsmål er der beregnet et gennemsnit. Et skalagennemsnit lige omkring 3,0 på en 5-punkt skala betyder, at der er omtrent lige mange respondenter, der er enige og uenige. En overvægt 5

6 at enige respondenter giver et skalagennemsnit højere end 3,0, og en overvægt af uenige respondenter giver et skalagennemsnit lavere end 3,0. 6

7 3. Hovedresultater 3.1. Transportmidler 100% Sp.1 Hvilket transportmiddel benytter du oftest? Base: (n=859) 90% 80% 70% 60% 62% 50% 40% 30% 20% 21% 15% 10% 0% Cykel Offentlig transport (bus, tog) Bil Andet Ved ikke 2% 1% Som det fremgår af ovenstående, er cyklen det mest benyttede transportmiddel i København. Cyklen benyttes omtrent dobbelt så hyppigt som offentlig transport og mere end tre gange så hyppigt som bilen. Københavnernes valg af transportmiddel er i høj grad influeret af alder. Signifikant flere københavnere i alderen år (78 %) benytter cyklen oftest. Samtidig viser undersøgelsen, at der er sammenhæng mellem alder og det at benytte bilen oftest. Signifikant flere københavnere i aldersgrupperne år (22 %), år (26 %), 66+ år (28 %) benytter i højere grad bilen oftest. Betragter man forskellene mellem mænd og kvinder, er der ingen signifikante forskelle i forhold til cyklen som det mest benyttede transportmiddel, om end kvinder (61 %) i lidt højere grad end mænd (56 %) benytter cyklen oftest. Der er derimod signifikant flere mænd (19 %), hvor bilen er det mest benyttede transportmiddel. 7

8 Betragter man københavnernes mest benyttede transportmiddel på tværs af indkomstgrupper, er det interessant at signifikante 67 % af københavnerne med en årlig husstandsindkomst på under kr. benytter cyklen oftest. Samtidig er der signifikant flere i indkomstgrupperne med en årlig husstandsindkomst over kr. (24-29 %), hvor bilen er det mest benyttede transportmiddel Cykelfrekvens 100% Sp.2 Hvor ofte cykler du i København? Base: (n=859) 90% 80% 70% 60% 58% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hver dag/næsten hver dag 12% 11% 13% 5% 1% Et par gange om ugen Ca. en gang om ugen Sjældnere end ugentligt Aldrig Ved ikke/vil ikke svare 58 % af københavnerne i undersøgelsen benytter cyklen dagligt eller næsten dagligt. Hvor ofte man benytter cyklen er i høj grad influeret af alder. Signifikant flere københavnere i alderen år (73 %) benytter cyklen dagligt, hvor signifikant flere københavnere i alderen 50+ år (64 %) aldrig benytter cyklen. Kvinder (61 %) benytter i lidt højere grad end mænd (56 %) cyklen dagligt. Denne forskel er dog ikke signifikant. Ser man på tværs af indkomstgrupper, er der signifikant flere københavnere med en årlig husstandsindkomst under kr. (64 %), der 8

9 dagligt/næsten dagligt benytter cyklen. Der er samtidig signifikant flere med en årlig husstandsindkomst over kr. (18 %), der benytter cyklen et par gange om ugen Adfærd blandt cyklister Sp.3 Hvad indebærer det for dig at køre hensynsfuldt som cyklist? Base: (n=748) Vis hensyn til andre/vise ansvar/giv plads 38% Overhold færdselsreglerne 33% Vær opmærksom/orientere sig/se sig for i trafikken 26% Udvis tegn i trafikken/signaler 13% Stop for rødt 5% Kør generelt ordentligt/roligt/ingen stress 4% Kør efter forholdende/sørg for at trafikken glider/overhold uskrevne regler 4% Ingen musik/mobil i trafikken 2% Benyt lygter når det bliver mørkt 1% Andet 4% Ved ikke 15% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Deltagerne har indledningsvist fået stillet et åbent spørgsmål omkring, hvad det indebærer for dem at køre hensynsfuldt som cyklist. Disse svar er kodet og er præsenteret ovenfor. Vise hensyn til andre/vise ansvar/giv plads er de årsager flest angiver som deres definition på hvad det indebærer for dem at køre hensynsfuldt som cyklist. Betragter man forskelle blandt mænd og kvinder, er der signifikant flere kvinder der angiver udvis tegn i trafikken/signaler (20 %) og overhold færdselsreglerne (38 %), som definition på hvad det vil sige at køre hensynsfuldt som cyklist. Aldersmæssigt er der ligeledes forskelle på, hvordan københavnerne ser på, hvad det vil sige at køre hensynsfuldt som cyklist. Signifikant flere af de 15-29årige københavnere (35 9

10 %) mener, at køre hensynsfuldt som cyklist indebærer at være opmærksom/orientere sig/se sig for i trafikken. Holdningen til, hvad det indebærer at køre hensynsfuldt som cyklist, er i nogle tilfælde influeret af, hvor ofte man cykler. Signifikant flere af de københavnere, der cykler dagligt/næsten dagligt vurderer, at det at køre hensynsfuldt som cyklist, indebærer at vise hensyn til andre/vise ansvar/give plads (42 %) samt at være opmærksom/orientere sig/se sig for i trafikken (30 %). Signifikante 45 % af de københavnere, der cykler sjældnere end ugentligt, mener at man kører hensynsfuldt som cyklist, såfremt man overholder færdselsreglerne. Sp.4 Hvad opfatter du som værende ikke hensynsfuld adfærd blandt cyklister? (Marker højst 3 svar) Det er ikke hensynsfuldt, når andre cyklister: Base: (n=748) undlader at give tegn, når de stopper eller drejer til højre 50% ikke holder til højre på cykelstien, så det er svært for dig at overhale 49% ikke respekterer rødt lys 37% råber af andre i trafikken 32% der kører langsommere end dig, kører ind foran dig, når du holder for rødt lys 30% snakker i mobiltelefon 29% kører på fortovet 28% kører to og to ved siden af hinanden og snakker 26% undlader at bruge ringeklokken, når de vil overhale 7% bruger ringeklokken, når de vil overhale 2% Ingen af disse 0% Ved ikke 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Københavnerne i undersøgelsen er ligeledes blevet bedt om, at vurdere hvad de anser som ikke værende hensynsfuld adfærd blandt cyklister. Undlade at give tegn, når de stopper eller drejer til højre samt ikke holder til højre på cykelstien, så det er svært for dig at overhale er adfærd flest vurderer ikke er at vise hensynsfuld adfærd som cyklist. 10

11 Kvinder (61 %) mener i signifikant højere grad end mænd, at det at undlade at give tegn, når man stopper eller skal dreje til højre er at udvise hensynsløs adfærd som cyklist. Mænd (36 %) mener derimod i signifikant højere grad, at man udviser hensynsløs adfærd ved at køre langsommere (end en selv) eller ved at køre ind foran en, når man holder for rødt. Når man ser på holdningerne på tværs af aldersgrupper, er der ligeledes signifikante forskelle. De yngste københavnere (15-29 år) mener i højere grad, at man udviser hensynsløs adfærd som cyklist ved at køre langsommere (end en selv) eller ved at køre ind foran en, når man holder for rødt (38 %). Samtidig er der signifikant flere i denne aldersgruppe, der mener, at man udviser hensynsløs adfærd som cyklist ved at råbe af andre i trafikken (37 %) og ved ikke at holde til højre på cykelstien (54 %). De 30-49årige mener i signifikant højere grad, at cyklister udviser hensynsløs adfærd, når de kører to og to ved siden af hinanden når de snakker (33 %). Ser man på holdningen til, hvornår man som cyklist udviser hensynsløs adfærd blandt de ældste aldersgrupper, år og 66+ år, er der et klart sammenfald. De 50-65årige (41 %) og de 66+ årige (46 %) vurderer i signifikant højere grad, at man som cyklist udviser hensynsløs adfærd ved at snakke i mobiltelefon. Samtidig vurderer de, at man ikke udviser hensynsfuld adfærd, hvis man ikke respekterer rødt lys (48 % af de 50-65årige og 54 % af de 66+ årige) samt kører på fortovet (45 % af de 50-65årige og 58 % af de 66+ årige). Når man ser, på holdningen til hvad det indebærer ikke at udvise hensynsfuld adfærd i forhold til, hvor ofte man cykler, er der i undersøgelsen observeret forskelle. Signifikant flere af de københavnere, der cykler dagligt/næsten dagligt vurderer, at man som cyklist ikke udviser hensynsfuld adfærd, hvis man kører langsommere (end en selv)(38 %) og hvis man ikke holder til højre på cykelstien (56 %). Signifikante 58 % af de københavnere, der cykler sjældnere end ugentligt, mener, at man ikke udviser hensynsfuld adfærd, såfremt man ikke respekterer rødt lys. De københavnere, der ikke cykler dagligt/næsten dagligt, mener i signifikant højere grad, at man ikke udviser hensynsfuld adfærd blandt cyklister, såfremt man kører på fortovet. 11

12 100% Sp.5 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Jeg viser hensyn til andre cyklister i trafikken. Base: (n=748) Gennemsnit: 4,16 90% 80% Enig (NET): 89% 70% 60% 55% 50% 40% 34% 30% Uenig (NET): 4% 20% 10% 0% 3% 1% Helt uenig (1) Uenig (2) Hverken enig eller uenig (3) 6% 1% Enig (4) Helt enig (5) Ved ikke Ikke overraskende vurderer hele 89 % af københavnerne, at de selv viser hensyn til andre cyklister i trafikken. Holdningen til, hvorvidt man tager hensyn til andre cyklister i trafikken, er i høj grad influeret af alder. De yngre københavnere erklærer sig i højere grad enige i udsagnet, hvor de ældre københavnere i højere grad erklærer sig helt enige. Denne forskel er ikke signifikant. Dog er signifikante 47 % af de 50-65årige helt enige i udsagnet. 12

13 Sp.6 Kan du huske én eller flere situationer på én af dine 5 seneste cykelture, hvor du har gjort følgende? Base: (n=748) Har undladt at bruge ringeklokken ved overhaling 45% Kørt på fortovet 32% Har brugt ringeklokken ved overhaling 30% Kørt to og to ved siden af hinanden og snakket 30% Ikke respekteret rødt lys 29% Undladt at give tegn, når du har stoppet eller svinget til højre 25% Har kørt ind foran andre, der holder for rødt lys 19% Snakket i mobiltelefon 12% Råbt af andre i trafikken Har undladt at holde til højre på cykelstien, så en bagvedkørende ikke kunne overhale dig 2% 4% Ingen af disse 11% Ved ikke 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Det er interessant, at til trods for at hele 89 % af københavnerne mener, at de tager hensyn til andre cyklister, har 45 % undladt at bruge ringeklokken ved overhaling, 32 % kørt på fortovet, 30 % kørt to og to ved siden af hinanden og talt, og hele 29 % kørte over for rødt en eller flere gange på deres 5 seneste cykelture. Mænd undlader i signifikant højere grad, at give tegn når de skal stoppe eller svinge til højre (31 %). Når man betragter adfærd i forhold til alder, er det interessant, at den yngste aldersgruppe (15-29 år) skiller sig signifikant ud fra de øvrige aldersgrupper på langt de fleste af de beskrevne situationer. Med udgangspunkt i de 15-29åriges egne besvarelser kan man konkludere, at de yngste københavnere i signifikant højere grad end de ældre udviser mindre hensynsfuld adfærd på cykelstierne. 13

14 Ikke overraskende er der en sammenhæng mellem hvor ofte man cykler og den adfærd, man har udvist, på en af de seneste 5 cykleture man har kørt. Dette skal ses i forhold til, at der er signifikant flere af de 15-29årige københavnere, der cykler dagligt/næsten dagligt. Det kan derfor konkluderes, at der er signifikant flere, af de københavnere der cykler dagligt/næsten dagligt, der udviser mindre hensynsfuld adfærd på cykelstierne, idet de i højere grad end andre har oplevet en eller flere af langt størstedelen af de listede situationer. Sp.7 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Base: (n=748) Gennemsnit (1-5) Flertallet af københavnske cyklister viser hensyn til andre i trafikken 12% 33% 22% 30% 2% 1% 2.78 Flertallet af københavnske bilister viser hensyn til andre i trafikken 6% 22% 25% 42% 3% % Flertallet af københavnske fodgængere viser hensyn til andre i trafikken 5% 22% 27% 41% 5% % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helt uenig (1) Uenig (2) Hverken enig eller uenig (3) Enig (4) Helt enig (5) Ved ikke Det er en interessant observation, at til trods for at 89 % af københavnerne mener de tager hensyn til andre cyklister i trafikken, er der kun 32 %, der vurderer, at flertallet af københavnske cyklister viser hensyn til andre. Ser man på tværs af aldersgrupper, er signifikante 36 % af de 15-29årige enige i dette udsagn. Det er en interessant betragtning, at den gruppe af københavnere, der ifølge deres egne besvarelser (adfærd) udviser 14

15 mindst hensynsfuld adfærd, i langt højere grad vurderer, at flertallet af københavnske cyklister tager hensyn til andre i trafikken. Holdningen til de københavnske bilisters adfærd i trafikken er dog langt mere positiv. 45 % vurderer, at flertallet af københavnske bilister viser hensyn til andre i trafikken. Igen er den yngste aldersgruppe langt mere positiv end de øvrige. Signifikante 49 % af de 15-29årige er enige i udsagnet. De 66+ årige (35 %) er i signifikant højere grad uenige i dette udsagn. 46 % af københavnerne er enige i, at flertallet af københavnske fodgængere viser hensyn til andre i trafikken. Der er ingen signifikante forskelle på alder eller køn i relation til dette udsagn. Sp.8 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Base: (n=748) Gennemsnit (1-5) Når jeg oplever, at andre cyklister udviser hensynsfuld adfærd, får det mig selv til at køre mere hensynsfuldt 2% 7% 25% 46% 17% 2% 3.69 Når jeg oplever, at andre cyklister udviser adfærd, der ikke er hensynsfuld, får det mig selv til at køre mindre hensynsfuldt 24% 42% 17% 14% 2% % Når jeg oplever, at andre cyklister udviser adfærd, der ikke er hensynsfuld, føles det mere utrygt at cykle 2% 9% 17% 47% 24% 1% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helt uenig (1) Uenig (2) Hverken enig eller uenig (3) Enig (4) Helt enig (5) Ved ikke Københavnerne lader sig i høj grad påvirke af deres medcyklisters adfærd, når det kommer til at udvise hensynsfuld adfærd på cykelstien. Hele 63 % vurderer, at andre 15

16 cyklisters hensynsfulde adfærd på cykelstien har en positiv indflydelse på deres egen adfærd. Omvendt er der kun 16 %, der vurderer, at andre cyklisters hensynsløse adfærd har en negativ indflydelse på dem, og får dem til at udvise samme hensynsløse adfærd. Når man ser på tværs af aldersgrupper er det interessant, at de ældste aldersgrupper i signifikant højere grad erklærer sig uenige i, at andres hensynsløse adfærd får dem til at udvise samme hensynsløshed. Man kan ud fra besvarelserne konkludere, at en positiv adfærd har langt større effekt på andres adfærd, end en negativ adfærd har. Hele 71 % af københavnerne mener, at andres hensynsløse adfærd på cykelstien får dem til at føle sig mere utrygge som cyklister. Generelt føler kvinder (83 %) i højere grad end mænd (60 %), at andres hensynsløse adfærd på cykelstien får dem til at føle sig mere utrygge i trafikken. Denne forskel er dog ikke signifikant. Der er dog signifikant flere kvinder (32 %), der er helt enige og signifikant flere mænd (14 %) der er uenige i denne holdning. 16

17 Sp.9 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Base: (n=748) Som cyklist er jeg opmærksom på, at køre hensynsfuldt på strækninger, hvor cyklister cykler tæt. 1% 5% 1% 52% 40% Gennemsnit (1-5) 1% 4.32 Som cyklist er jeg opmærksom på, at køre hensynsfuldt på steder, hvor cyklister holder tæt. 1% 7% 1% 52% 37% 2% 4.27 Som cyklist er jeg opmærksom på, at køre hensynsfuldt på strækninger, hvor der er mange cyklister i forhold til pladsen at cykle på 1% 6% 1% 50% 41% 1% 4.31 Som cyklist er jeg opmærksom på, at køre hensynsfuldt på strækninger med brede cykelstier, uanset mængden af cyklister 5% 1% 20% 52% 20% 2% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helt uenig (1) Uenig (2) Hverken enig eller uenig (3) Enig (4) Helt enig (5) Ved ikke I overensstemmelse med undersøgelsens øvrige resultater vurderer københavnerne deres egen adfærd på cykelstierne yderst positiv. Hele 92 % vurderer, at de er opmærksomme på, at køre hensynsfuldt på strækninger, hvor man cykler tæt. Signifikant flere af de 50-65årige (51 %) er enige i dette udsagn. På samme måde vurderer 89 %, at de er opmærksomme på, at køre hensynsfuldt de steder, hvor cyklister holder tæt. Igen deler signifikant flere af de 56-65årige (48 %) denne holdning og erklærer sig helt enige. 91 % af københavnerne vurderer, at de er opmærksomme på, at køre hensynsfuldt på strækninger, hvor der er mange cyklister i forhold til den plads, der er at cykle på. Udover at der er signifikant flere af de 50-65årige københavnere, der er helt enige i dette udsagn, er der signifikant flere kvinder (47 %), der ligeledes erklærer sig helt enige i udsagnet. 17

18 72 % vurderer, at de er opmærksomme på, at køre hensynsfuldt på strækninger med brede cykelstier uanset antallet af cyklister. I relation til denne holdning er der ligeledes aldersmæssige forskelle. Hvor 8 % af de 15-29årige erklærer sig uenige, erklærer 31 % af de 50-65årige sig helt enige i udsagnet. Denne forskel er signifikant. Sp.10 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Base: (n=748) Gennemsnit (1-5) Andre cyklister er mere hensynsfulde på strækninger, hvor cyklister cykler tæt. 5% 28% 34% 24% 2% 6% 2.90 Andre cyklister er mere hensynsfulde på steder, hvor cyklister holder tæt. 6% 25% 40% 21% 2% 7% 2.87 Andre cyklister er mere hensynsfulde på strækninger, hvor der er mange cyklister i forhold til pladsen at cykle på 6% 26% 36% 23% 3% 7% 2.91 Andre cyklister er mere hensynsfulde på strækninger med brede cykelstier, uanset mængden af cyklister 6% 32% 40% 12% 2% 9% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helt uenig (1) Uenig (2) Hverken enig eller uenig (3) Enig (4) Helt enig (5) Ved ikke Når man sammenligner holdningen til københavnernes egen adfærd på cykelstien og deres vurdering af deres medcyklisters adfærd, er det interessant at se, at de vurderer deres egen adfærd langt mere positiv og dermed som langt mere hensynsfulde cyklister end deres medcyklister. Hele 92 % af københavnerne vurderer, at de var opmærksomme på at køre hensynsfuldt, på strækninger, hvor man cykler tæt. Det er interessant, at kun 26 % vurderer, at andre cyklister udviser samme adfærd som dem selv. 18

19 I relation til at udvise hensynsfuld adfærd på steder hvor cykler holder tæt, vurderer 89 %, at de selv udviser hensynsfuld adfærd. Kun 23 % vurderer, at andre cyklister udviser denne adfærd. Det samme gør sig gældende, i forhold til de strækninger hvor der er mange cyklister i forhold til den plads, der er at cykle på. Hvor 91 % vurderer, at de selv udviser denne adfærd, mener kun 26 %, at andre cyklister udviser samme hensynsfulde adfærd. Ikke helt overraskende vurderer langt flere københavnere (72 %), at de selv udviser hensynsfuld adfærd på strækninger med brede cykelstier uanset antallet af cykler. Kun 14 % vurderer, at andre københavnske medcyklister udviser samme adfærd. 19

20 3.4. Karmakampagnen kendskab 100% Kendskab til kampagneelementer Base: (n=748) 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 25% 20% 10% 10% 3% 0% Karmarazzia Cykeldogmer Konkurrence Jagten på det 6. cykeldogme Det samlede kendskab til de enkelte kampagneelementer fremgår af ovenstående. Med 25 % er Karmarazzia den del af kampagen som flest har hørt om eller set. Uhjulpet er kendskabet til Kamarazzia 20 %, 4 % for Cykeldogmer og 2 % for konkurrencen Jagten på det 6. cykeldogme. Uhjulpet kendskab er andelen af københavnere der har kendskab til de enkelte kampagneelementer uden at få fremvist billeder af kampagneelementerne. Sammenlignet med sidste års kampagne er det samlede kendskab til Karmarazzia steget fra 21 % i 2011 til 25 % i Dog er kendskabet til Cykeldogmer i 2012 faldet til 10 % fra 15 % i I alt har 28 % af alle københavnerne i undersøgelsen været eksponeret for mindst et af de tre kampagneelementer. Dette er lavere sammenlignet med 2011, hvor denne andel 20

21 udgjorde 37 %. Segmenteret på de københavnere der cykler dagligt eller næsten dagligt, er der ligeledes sket et fald fra 2011 til % af de københavnere, der cykler dagligt/næsten dagligt, blev i 2011 eksponeret for mindst et kampagneelement. Denne andel er faldet til 30 % i Faldet i eksponeringsgraden fra 2011 til 2012 skal ses i lyset af, at kampagnen i 2011 var sammensat af fire elementer mod tre i To af kampagneelementerne fra 2011 (Det gode cykeløjeblik og Brændende kærlighed) har ikke indgået i 2012 kampagnen. Kendskabet til disse to elementer var betydelig højere end kendskabet til Jagten på det 6. cykeldogme, som er anvendt i 2012, hvilket har påvirket både kendskabs- og eksponeringsgraden i negativ retning. Kendskabet til Karmakampagnen og de enkelte kampagneelementer vurderes dog, at være acceptabelt. Dette vurderes ud fra, at de mere synlige kampagneelementer har kørt i en relativ kort periode, hvorfor de mindre frekvente cyklister ikke i lige så høj grad har været eksponeret for kampagnen og de relaterede aktiviteter. Det er samtidig vigtigt at understrege, at den geografiske spredning på kampagnens aktiviteter i høj grad har indflydelse på kendskabsgraden. 21

22 100% Hvem har du talt med om kampagnen? Base: Har talt med andre om kampagnen 90% 80% 70% 60% 66% 64% 50% 40% 30% 36% 31% 32% 24% 20% 10% 0% 12% Venner Familien Kolleger på arbejdspladsen Karma-razzia (n=28) 12% 5% 5% 0% 0% Medstuderende Andre Ved ikke Cykeldogmerne (n=11) De københavnere der har set kampagneelementerne Karmarazzia og Cykeldogmerne, og har talt med andre herom, har primært talt med venner og familie. Karmarazzia er det element, som flest har talt om. Dette hænger sammen med, at det er det kampagneelement flest har kendskab til. 22

23 3.5. Karmakampagnen vurdering 100% Sp.15 Hvor enig er du i følgende udsagn? Jeg synes, det er en god idé, at I bike CPH afholder en sådan kampagne, hvor cyklisters gode handlinger belønnes. Base: (n=748) Gennemsnit: 4,02 90% 80% 70% Enig (NET): 75% 60% 50% 40% 30% Uenig (NET): 7% 40% 35% 20% 14% 10% 0% 4% 3% Helt uenig (1) Uenig (2) Hverken enig eller uenig (3) 3% Enig (4) Helt enig (5) Ved ikke 75 % er enige i, at det er en god idé, at I bike CPH afholder en kampagne, hvor cyklisters gode handlinger belønnes. Med et skalagennemsnit på 4,02 vurderes det, at kampagnen er et godt initiativ. Det er vigtigt at understrege, at der ikke er markante forskelle i holdningen til kampagnen, når man ser på, hvor ofte man cykler. Man kan derfor konkludere, at der er bred opbakning til kampagnen. 23

24 Sp.20 Hvor enig er du i, at de enkelte cykelråd/dogmeregler er relevante for at fremme hensynsfuld adfærd blandt cyklister? Base: (n=748) Gennemsnit (1-5) Spred god Karma 5% 8% 20% 32% 30% 5% 3.77 Hold til højre 2% 2% 5% 30% 59% 2% 4.46 Overhal med omtanke 3% 2% 7% 34% 52% 2% 4.35 Husk armen 3% 2% 7% 38% 49% 2% 4.33 Hør klokken 3% 4% 15% 40% 36% 3% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helt uenig (1) Uenig (2) Hverken enig eller uenig (3) Enig (4) Helt enig (5) Ved ikke Som det fremgår af ovenstående, kan det konkluderes at alle fem cykelråd vurderes relevante. Med et skalagennemsnit på 4,46 er Hold til højre det råd, som flest vurderer relevant. Spred god Karma er med et skalagennemsnit på 3,77 det cykelråd, der vurderes mindst relevant. Flere forholder sig neutralt til rådet om Spred god karma. Det kan tolkes på mange måder. Det kunne eksempelvis være udtryk for, at en stadig stor del af københavnerne ikke ved, hvad karma betyder eller, at der er mange, der ikke kan se sammenhængen mellem karma og det at køre hensynsfuldt på cykel. Når man ser på tværs demografi, er det interessant, at kvinder i signifikant højere grad er helt enige i, at alle fem råd er relevante for at fremme hensynsfuld adfærd blandt cyklister. 24

25 100% Sp.21 Er du enig i, at I bike CPH's Cykeldogmer er en god måde at kommunikere til de københavnske cyklister om, hvordan man som cyklist udviser hensynsfuld adfærd? Base: (n=748) Gennemsnit: 3,76 90% 80% 70% Enig (NET): 64% 60% 50% 43% 40% 30% Uenig (NET): 9% 20% 21% 21% 10% 4% 6% 6% 0% Helt uenig (1) Uenig (2) Hverken enig eller uenig (3) Enig (4) Helt enig (5) Ved ikke 64 % er enige i, at I bike CPH s Cykeldogmer er en god måde at kommunikere til de københavnske cyklister om, hvordan man som cyklist udviser hensynsfuld adfærd. Der er på tværs af aldersgrupper og cykelfrekvens ikke markante forskelle. Dog er kvinder i signifikant højere grad (27 %) helt enige i, at I bike CPH s Cykeldogmer er en god måde at kommunikere til de københavnske cyklister om, hvordan man som cyklist udviser hensynsfuld adfærd 25

26 100% Sp.24 Hvor enig er du i følgende udsagn? Jeg synes, det er en god idé, at I bike CPH giver cyklisterne medbestemmelse i definitionen af god cykeladfærd via en konkurrence som 'Jagten på det 6. cykeldogme.' Base: (n=748) Gennemsnit: 3,83 90% 80% 70% Enig (NET): 66% 60% 50% 44% 40% Uenig (NET): 6% 30% 20% 22% 22% 10% 0% 3% 3% Helt uenig (1) Uenig (2) Hverken enig eller uenig (3) 5% Enig (4) Helt enig (5) Ved ikke 66 % er enige i, at det er en god idé, at I bike CPH giver cyklisterne medbestemmelse i definitionen af god cykeladfærd via en konkurrence som Jagten på det 6. Cykeldogme. Hvor mænd i signifikant højere grad er helt uenige (6 %) i, at det er en god idé at give cyklisterne medbestemmelse, er kvinderne i højere grad af en anden holdning. Signifikante 29 % af kvinderne er helt enige i, at det er en god idé at inddrage cyklisterne. På samme måde er de 15-29årige signifikant mere positive, idet 50 % er enige i, at det er en god idé at give cyklisterne medbestemmelse i definitionen af god cykeladfærd. 26

27 Sp.25 Hvor enig er du i følgende udsagn? Base: (n=748) Gennemsnit (1-5) Det er en god idé, at Københavns Kommune prioriterer at lave kampagner, med fokus på cyklisters adfærd 1% 2% 12% 39% 41% 4% 4.20 Jeg har fået et mere positivt syn på andres cyklisters adfærd som følge af adfærdskampagnen 16% 18% 32% 6% 28% 2.42 Samlet set har adfærdskampagnen fået mig til at køre mere hensynsfuldt som cyklist 18% 19% 32% 6% 1% 24% 2.36 Samlet set har adfærdskampagnen fået de københavnske cyklister til at udvise mere hensynsfuld adfærd 10% 12% 27% 1% 4% 46% 2.50 Jeg har stort set ikke bemærket adfærdskampagnen 3% 1% 10% 22% 58% 5% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helt uenig (1) Uenig (2) Hverken enig eller uenig (3) Enig (4) Helt enig (5) Ved ikke 80 % af københavnerne vurderer, at det er positivt, at Københavns Kommune prioriterer at udarbejde kampagner med fokus på cyklisters adfærd. Det er interessant og paradoksalt, at hele 63 % af københavnerne i undersøgelsen vurderer, at andre cyklisters hensynsfulde adfærd har positiv effekt på deres egen cykeladfærd, og at hele 37 % samtidig vurderer, at Københavns Kommunes adfærdskampagne ikke har fået dem til at ændre adfærd. Samtidig vurderer 46 %, at de ikke ved om kampagnen har haft indflydelse på deres medcyklisters adfærd. Dette skal dog ses i lyset af, at 80 % giver udtryk for ikke at have bemærket kampagnen. På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at københavnerne er yderst positive overfor denne type adfærdsændrende kampagner, men at kampagnerne ikke rammer 27

28 bredt nok. Sp.26 I hvilken grad tror du, at følgende faktorer påvirker din adfærd som cyklist? Base: (n=748) Gennemsnit (1-5) Kampagner med brug af humor og positive budskaber 5% 10% 38% 30% 13% 4% 3.38 Bredere cykelstier 4% 5% 24% 40% 23% 4% 3.75 Politirazzia, hvor der deles bøder ud til cyklister der overtræder færdselsloven 10% 16% 26% 23% 22% 3% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Slet ikke (1) I mindre grad (2) I nogen grad (3) I høj grad (4) I meget høj grad (5) Ved ikke 43 % vurderer, at denne type kampagner kan være med til at ændre deres adfærd. Med udgangspunkt i dette kan det konkluderes, at cyklisternes adfærd ikke kan ændres via kampagner med brug af humor og positive budskaber alene. 45 % vurderer, at lovmæssig indblanding som eksempelvis en politirazzia med uddeling af bøder kan have en adfærdsændrende effekt. Signifikante 39 % af de københavnere, der cykler ca. én gang om ugen, vurderer, at en politirazzia i høj grad kan have indvirkning på deres adfærd. De 50-65årige (30 %) vurderer samtidig, at en 28

29 økonomisk sanktion i form af bøde i høj grad kan påvirke deres adfærd. Hele 63 % vurderer derimod, at bredere cykelstier vil have en positiv effekt på deres adfærd som cyklist. Det er samtidig interessant, at 27 % af de københavnere, der cykler dagligt/næsten dagligt, i signifikant højere grad vil ændre adfærd, såfremt cykelstierne var bredere. Sp.27 Har du i øvrigt forslag til, hvordan københavnere kan motiveres til at køre hensynsfuldt i trafikken? Base: (n=748) Bedre cykelforhold (bedre/flere cykelstier/ adfærdsskilte/lyskryds for cykler) 6% Lav flere kampagner/tv-udsendelser 5% Mere politi kontrol/uddeling af bøder 5% Fokus på cykellistens opførsel/fremfør adfærdskørekort/oplys mere omkring adfærd 5% Tydelig baneafmærkninger/\hold til højre-skilt/indfør motorvej for cykler Fokus på højresvingsbaner/lad cykler kunne dreje selvom det er rødt 2% 2% Flere grønne bølger 1% Musik/mobil skal være forbudt 0% Andet 6% Ved ikke 7% Intet svar/ Ingen/ Nej 66% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Afslutningsvis er deltagerne blevet bedt om, at komme med forslag til hvordan københavnere kan motiveres til at køre hensynsfuldt i trafikken. Som det fremgår 29

30 af ovenstående, har hele 66 % ikke ønsket at komme med forslag hertil. Alle svar er efterfølgende blevet kodet og kategoriseret. Blandt de københavnere, der er kommet med forslag, er der en jævn fordeling af aspekter om adfærdskampagner, cykelforhold og lovmæssig indgriben. Med udgangspunkt i dette og i undersøgelsens øvrige resultater kan det konkluderes, at en kombination af disse tre aspekter vil have størst effekt på cyklisternes adfærd. 30

31 4. Bilag 4.1 Spørgeramme Københavns Kommune Cykel/Karmakampagnen Endeligt skema DK MBM X:\Clients-DK\Københavns Kommune \Ordrer\DK Cykelkampagne\Endeligt skema.docx Last printed: :34:00 Baggrundsspørgsmål: Introduktion: Køn Alder Husstandsindkomst Vi vil i denne undersøgelse stille dig en række spørgsmål om dine cykelvaner og de seneste cykelkampagner i Københavns Kommune. På forhånd tak. Enkeltsvar halvåbent randomiser 1-3 Sp.1 hvilket transportmiddel benytter du oftest? Tekst: 1. Bil 2. Cykel 3. Offentlig transport (bus, tog) 4. Andet, noter hvilket: 5. Ved ikke De følgende spørgsmål omhandler dine cykelvaner. Enkeltsvar Sp.2 Hvor ofte cykler du i København? 1. Hver dag/næsten hver dag 2. Et par gange om ugen 3. Ca. en gang om ugen 4. Sjældnere end ugentligt 5. Aldrig 6. Ved ikke/vil ikke svare (Hvis Sp.2 = 5 screen-out) Enkeltsvar halvåbent 31

32 Sp.3 Hvad indebærer det for dig at køre hensynsfuldt som cyklist? 1. Noter venligst: 2. Ved ikke Flersvar max 3 svar randomiser Sp.4 Hvad opfatter du som værende ikke hensynsfuld adfærd blandt cyklister? Marker højst 3 svar Det er ikke hensynsfuldt, når andre cyklister: 1. undlader at give tegn, når de stopper eller drejer til højre 2. bruger ringeklokken, når de vil overhale 3. undlader at bruge ringeklokken, når de vil overhale 4. der kører langsommere end dig, kører ind foran dig, når du holder for rødt lys 5. ikke holder til højre på cykelstien, så det er svært for dig at overhale 6. snakker i mobiltelefon 7. kører to og to ved siden af hinanden og snakker 8. ikke respekterer rødt lys 9. kører på fortovet 10. råber af andre i trafikken 11. Ingen af disse 12. Ved ikke Enkeltsvar Sp.5 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Jeg viser hensyn til andre cyklister i trafikken! 1. Helt uenig 2. Uenig 3. Hverken enig eller uenig 4. Enig 5. Helt enig 6. Ved ikke Flersvar randomiser Sp.6 Kan du huske én eller flere situationer på én af dine 5 seneste cykelture, hvor du har gjort følgende? 1. Undladt at give tegn, når du har stoppet eller svinget til højre 2. Har brugt ringeklokken ved overhaling 3. Har undladt at bruge ringeklokken ved overhaling 4. Har kørt ind foran andre, der holder for rødt lys 5. Har undladt at holde til højre på cykelstien, så en bagvedkørende ikke kunne overhale dig 6. Snakket i mobiltelefon 7. Kørt to og to ved siden af hinanden og snakket 8. Ikke respekteret rødt lys 9. Kørt på fortovet 10. Råbt af andre i trafikken 11. Ingen af disse 12. Ved ikke Batteri enkeltsvar randomiser udsagn Sp.7 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 1. Flertallet af københavnske cyklister viser hensyn til andre i trafikken 2. Flertallet af københavnske bilister viser hensyn til andre i trafikken 3. Flertallet af københavnske fodgængere viser hensyn til andre i trafikken 32

33 Skala: 1. Helt uenig 2. Uenig 3. Hverken enig eller uenig 4. Enig 5. Helt enig 6. Ved ikke Batteri enkeltsvar randomiser udsagn Sp.8 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Skala: 1. Når jeg oplever, at andre cyklister udviser hensynsfuld adfærd, får det mig selv til at køre mere hensynsfuldt 2. Når jeg oplever, at andre cyklister udviser adfærd, der ikke er hensynsfuld, får det mig selv til at køre mindre hensynsfuldt 3. Når jeg oplever, at andre cyklister udviser adfærd, der ikke er hensynsfuld, føles det mere utrygt at cykle 1. Helt uenig 2. Uenig 3. Hverken enig eller uenig 4. Enig 5. Helt enig 6. Ved ikke Batteri enkeltsvar randomiser udsagn Sp.9 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Skala: 1. Som cyklist er jeg opmærksom på, at køre hensynsfuldt på strækninger, hvor cyklister cykler tæt. 2. Som cyklist er jeg opmærksom på, at køre hensynsfuldt på steder, hvor cyklister holder tæt. 3. Som cyklist er jeg opmærksom på, at køre hensynsfuldt på strækninger, hvor der er mange cyklister i forhold til pladsen at cykle på 4. Som cyklist er jeg opmærksom på, at køre hensynsfuldt på strækninger med brede cykelstier, uanset mængden af cyklister 1. Helt uenig 2. Uenig 3. Hverken enig eller uenig 4. Enig 5. Helt enig 6. Ved ikke Batteri enkeltsvar randomiser udsagn Sp.10 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Skala: 1. Andre cyklister er mere hensynsfulde på strækninger, hvor cyklister cykler tæt. 2. Andre cyklister er mere hensynsfulde på steder, hvor cyklister holder tæt. 3. Andre cyklister er mere hensynsfulde på strækninger, hvor der er mange cyklister i forhold til pladsen at cykle på 4. Andre cyklister er mere hensynsfulde på strækninger med brede cykelstier, uanset mængden af cyklister 33

34 1. Helt uenig 2. Uenig 3. Hverken enig eller uenig 4. Enig 5. Helt enig 6. Ved ikke Tekst Københavns Kommunes har i regi af I bike CPH afholdt en større kampagne i perioden den 27. august til den 7. september 2012 for at sætte fokus på cyklisters adfærd. Et element i kampagnen var en Karmarazzia, hvor Karma-spottere var sendt på gaden for at belønne cyklisters hensynsfulde adfærd med bl.a. lakrids. Enkeltsvar Sp.11 Har du hørt om I bike CPH s Karmarazzia eller set karma-spotterne på gaden i København? 1. Ja 2. Nej 3. Ved ikke Tekst vis billede hvis sp.11=2-3 I bike CPH s Karmarazzia eller set karma-spotterne så sådan ud, da karma-spotterne var på gaden. Enkeltsvar hvis sp.11=2-3 Sp.12 Når du har set billedet, har du så hørt om Karma-razziaen eller set Karma-spotterne på gaden i København? 1. Ja 2. Nej 3. Ved ikke Enkeltsvar sp.11=1 eller sp.12=1 Sp.13 Har du talt med andre om Karma-razziaen eller Karma-spotterne? 1. Ja 2. Nej 3. Ved ikke Flersvar hvis sp.13=1 randomiser 1-4 Sp.14 Hvem har du talt med om karma-razzia om? 1. Kolleger på arbejdspladsen 2. Medstuderende 3. Familien 4. Venner 5. Andre 6. Ved ikke Enkeltsvar Sp.15 Hvor enig er du i følgende udsagn? Jeg synes du det er en god idé, at I bike CPH afholder en sådan kampagne, hvor cyklisters gode handlinger belønnes! 1. Helt uenig 2. Uenig 3. Hverken enig eller uenig 4. Enig 34

35 5. Helt enig 6. Ved ikke Tekst I Bike CPH udviklede I forbindelse med kampagnen fem gode råd til cyklister I bike CPH s Cykeldogmer. Enkeltsvar Sp.16 Har du hørt om eller set I bike CPH s Cykeldogmer? 1. Ja 2. Nej 3. Ved ikke Tekst vis billede hvis sp.16=2-3 I bike CPH s Cykeldogmer ser således ud, og var bl.a. synlige på Facebook. Enkeltsvar hvis sp.16=2-3 Sp.17 Når du har set billederne, har du så hørt om eller set Cykeldogmerne? 1. Ja 2. Nej 3. Ved ikke Enkeltsvar - sp.16=1 eller sp.17=1 Sp.18 Har du talt med andre om Cykeldogmerne? 1. Ja 2. Nej 3. Ved ikke Flersvar hvis sp.18=1 randomiser 1-4 Sp.19 Hvem har du talt med om cykeldogmerne? 1. Kolleger på arbejdspladsen 2. Medstuderende 3. Familien 4. Venner 5. Andre 6. Ved ikke Tekst I bike CPH s Cykeldogmer har til hensigt, at fremme hensynsfuld adfærd blandt københavnske cyklister. Batteri enkeltsvar randomiser udsagn Sp.20 Hvor enig er du i, at de enkelte cykelråd/dogmeregler er relevante for at fremme hensynsfuld adfærd blandt cyklister? Skala: 1. Spred god Karma 2. Hold til højre 3. Overhal med omtanke 4. Husk armen 5. Hør klokken 1. Helt uenig 2. Uenig 3. Hverken enig eller uenig 4. Enig 35

36 5. Helt enig 6. Ved ikke Enkeltsvar Sp.21 Er du enig i, at I bike CPH s Cykeldogmer er en god måde at kommunikere til de københavnske cyklister om, hvordan man som cyklist udviser hensynsfuld adfærd? 1. Helt uenig 2. Uenig 3. Hverken enig eller uenig 4. Enig 5. Helt enig 6. Ved ikke Tekst I bike CPH afholdt i perioden den 25. august til den 7. september 2012 en konkurrence Jagten på det 6. cykeldogme, hvor cyklister blev opfordret til at stemme på et nyt cykeldogme via Facebook. Enkeltsvar Sp.22 Har du hørt om I bike CPH s konkurrence Jagten på det 6. cykeldogme? 1. Ja 2. Nej 3. Ved ikke Tekst vis billede hvis sp.22=2-3 Der blev i forbindelse med konkurrencen informeret om den via billeder på fodhvilere, Go Cards, plakater og på Facebook. Billederne så f.eks. således ud: Enkeltsvar hvis sp.22=2-3 Sp.23 Når du har set billederne, har du så hørt om konkurrencen Jagten på det 6. cykeldogme? 1. Ja 2. Nej 3. Ved ikke Enkeltsvar Sp.24 Hvor enig er du i følgende udsagn? Jeg synes det er en god idé, at I bike CPH giver cyklisterne medbestemmelse i definitionen af god cykeladfærd via en konkurrence som Jagten på det 6. cykeldogme 1. Helt uenig 2. Uenig 3. Hverken enig eller uenig 4. Enig 5. Helt enig 6. Ved ikke Batteri Enkeltsvar randomiser udsagn Sp.25 Hvor enig er du i følgende udsagn? 1. Det er en god idé, at Københavns Kommune prioriterer at lave kampagner, med fokus på cyklisters adfærd 2. Jeg har fået et mere positivt syn på andres cyklisters adfærd som følge af adfærdskampagnen 3. Samlet set har adfærdskampagnen fået mig til at køre mere hensynsfuldt som cyklist 4. Samlet set har adfærdskampagnen fået de københavnske cyklister til at udvise mere hensynsfuld adfærd 5. Jeg har stort set ikke bemærket adfærdskampagnen 36

37 Skala: 1. Helt uenig 2. Uenig 3. Hverken enig eller uenig 4. Enig 5. Helt enig 6. Ved ikke Batteri Enkeltsvar Sp.26 I hvilken grad tror du, at følgende faktorer påvirker din adfærd som cyklist? Skala: 1. Kampagner med brug af humor og positive budskaber 2. Bredere cykelstier 3. Politirazzia, hvor der deles bøder ud til cyklister der overtræder færdselsloven 4. Andet 1. Slet ikke 2. I mindre grad 3. I nogen grad 4. I høj grad 5. I meget høj grad 6. Ved ikke Åbent ingen tvang Sp.27 Har du i øvrigt forslag til, hvordan københavnere kan motiveres til at køre hensynsfuldt i trafikken? Noter venligst her: 37

38 4.2 Åbne besvarelser Spørgsmål 1 benene el-scooter Gå, da zonekort er for dyrt og jeg er pensioneret og de tider hvor jeg ikke må bruge tog, bus metro, er der jeg har brug for at komme frem og tilbage Gåben går Går går mest Kombination af cykel, gang og bus metro scooter til fods tog + cykel Spørgsmål 3 Årvågenhed være opmærksom, opretholde loven! være opmærksom, give tegn, overholde vigepligt Være opmærksom, give tegn, give plads Være opmærksom, give plads være opmærksom på medtraffikanter Være opmærksom på hvad der sker omkring mig Være opmærksom på hinanden Være opmærksom på de øvrige cykellister på vejen. Være opmærksom på de omkringkørende trafikanter være opmærksom på andre trafikanter, ikke køre for hurtigt og at overholde færdselsreglerne Være opmærksom på andre i trafikken. være opmærksom på andre i trafikken Være opmærksom på andre være opmærksom på andre være opmærksom på andre være opmærksom og venlig Være opmærksom og følge vigepligter være opmærksom i trafikken Være opmærksom være hensynsfuld Vær opmærksom på hvad der sker omkring een vise, hvad man gør i trafikken vise tegn, ikke køre for hurtigt Vise tegn ved stop, drej m.m. vise stoptegn og vise h'jre/venstresving, se bagud ved overhaling af andre cyklister, bruge ringeklokken "meningsfuldt" og vøre opmærksom på andre traffikanter vise stopsignal - holde til højre -ikke overhale indenom-ikke køre på fortov-ikke ræse vildt afsted-vise hensyn til de andre cyklister vise opmærksomhed 38

39 vise hensyn til de svage trafikanter også dem der ikke er så sikker på cyklen - give plads til andre Vise hensyn til andre i trafikken - både de gående men sandelig også dem på cykler. Overholde de gældende færdselsregler. Vise hensyn og få trafikken til at glide Vise hensyn og følge strømmen, i stedet for at tænke at det handler om at komme hurtigt fra A til B. vise hensyn for de gående vise hensyn for de andre trafikanter vise hensyn vise hensyn vise af, se sig for og være overbærende i trafikken Vise af, når jeg skal dreje, holde tilbage for andre cyklister, gående, m.v. Vise af ved stop og sving vise af når jeg drejer eller stopper, ikke tale i mobil, se mig bagud og være obs på andre trafikanter vise af med armene, og ikke køre i vejen for bilerne Vis hensyn Vejret vand undgå ulykker udvise overskud tænke på andre mennesker incl. mig selv tænk over hvor du køre trygt og sikkert Tryghed trafikregler oveholdes tilfredshed over for mig selv og mine medtrafikanter tilfredshed Tegngivning, gøre sig synlig, hensyn til fodgængere takt og tone og hensyn Tager hensyn til de andre cyklister tagehensyn Tage hensyn, slappe lidt mere af i trafikken Tage hensyn, følge reglerne... tage hensyn tilandre trafikanter, eks. ved at vise af tage hensyn til traffiken samt andre trafikanter tage hensyn til medtrafikanter og følge reglerne tage hensyn til fodgængere og biler tage hensyn til den øvrige trafik biler, cykler og fodgængere.overholde færdselsreglerne tage hensyn til de andre trafikanter Tage hensyn til de andre i trafikken. Tage hensyn til andre, holde øje og være opmærksom Tage hensyn til andre ved at overholde færdselsreglerne Tage hensyn til andre trafikanter og passe på mig selv Tage hensyn til andre trafikanter tage hensyn til andre trafikanter Tage hensyn til andre og overholde færdselsreglerne tage hensyn til andre i trafikken Tage hensyn til andre i trafikken Tage hensyn til andre cyklister, således at alle føler sig trygge på cykelstien. Ligeledes at tage hensyn til andre medtrafikanter og køre på en forudsigelig måde tage hensyn til andre cyklister tage hensyn til andre Tage hensyn til andre tage hensyn til andre 39

40 tage hensyn til andre Tage hensyn til alle andre trffikanter Tage hensyn til alle andre i trafikken tage hensyn og give plads tage hensyn og forsøge at parkere cyklen, så fodgængere stadig kan komme forbi!!! Tage hensyn tage hensyn tage hensyn Tage det lidt med ro når der er mange på cykelstierne. Være opmærksom, både på biler fodgængere medcyklister og vejens forløb i det hele taget. ta hensyn Sørge for ikke at være i vejen for andre cyklister Stoppe ved gult og rødt lys. ikke holde ved fodgænger overgang. kigge mig for og vise respekt for andre i trafikken stoppe for rødt. kigge bagud når jeg overhæler, og eller følge regler og love Stoppe for rødt, række hånden ud ved drejning, IKKE dreje i kryds hvis der er rødt, ikke køre over på fodgængerfeltet, stoppe når bussen stopper ved siden af og folk skal ud. Samt række hånden (venstre) lp n stoppe for rødt, og kigge tilbage hvis man overhaler stoppe for rødt, holde til højre på cykelstien så de hurtigere kan komme forbi sikkerhed for mig selv og andre sikkerhed for mig og andre sikkerhed sikkerhed signalere og holde afstand signalere at jeg stopper og drejer. Orienterer mig bagud inden jeg overhaler. Ser mig for, generelt. signalere se sig tilbage ved overhaling se sig for, overholde reglerne og tage hensyn til med traffikkanterne se sig for, køre til højre på cykelstien, tage hensyn til andre i trafikken og generelt overholde førdselsloven Se sig for og tage hensyn til andre. Følge færdselsreglerne se sig for og ikke tale i mobil. Se sig for og ikke køre over for rødt, ude på kørebanen, eller ligende se sig for Se sig for se sig for Se mig for, køre til højre og overholde færdselsreglerne. se mig for og være opmærksom på andre trafikanter se mig for og ikke køre på fortorv se mig for i trafikken række hånden ud.stoppe ved rødt lys Række hånden ud ved sving. Holde tilbage i fodgængerfelter. Orientere mig generelt. Række hånden ud når man skal dreje, ikke køre over for rødt, orientere sig om anden trafik Række hånden op når man stopper, vise af når man drejer, se sig tilbage når man overhaler andre cyklister. rimelig fart, vise af når jeg skal dreje,følge alm færdselsregler Respekterer de forhold man er omgivet af på cykelstien, det værende andre cyklister, trafikanter, vejret osv. respektere lyssignal Respektere andre i trafiken Respektere andre Respekt og tålmodighed i trafikken respekt og opmærksomhed omkring andre traffikanter Respekt for mine medtrafikanter respekt pæn opførsel, giv plads, slap af 40

41 plads til siden og foran til overhæling, give tegn, ingen christaniacykler eller andre meget lange eller brede cykler passer på de andre i trafikken passe på fodgængere og hinanden (og holde øje med bilerne) passe på de ander i trafikken passe på andre, give tegn, kigge mig for Passe på andre cyklister og vise hensyn Overvågenhed overholdese af love, og god skik, særligt ift. andre cykelister overholder færdselsregler overholder færdselsloven overholder færdelsreglerne. D.v.s kører ind til siden så andre kan overhale. Tager hensyn. Ligger kun til højre og kører aldrig ud melllem bilerne. Kører kun overfor grøn lys og holder tilbage ved busstop. Tager hensyn til børn. Kunne ikke drømme om at cykle i modsat retning på cykelstien og kunne ikke drømme om at køre på fortorvet Overholdelse af færdselsreglerne og ånden i disse Overholde vigepligter, rødt lys, markere hvis du skal dreje og stoppe. Kører uden musik i ørerne. Overholde trafikreglerne, ikke overhale hasarderet, se mig over skulderen inden jeg overhaler, særlig hensyn overfor "svage" cyklister som ældre, børn, forældre med børn bag på overholde trafikreglerne, følge strømmen, holde farten, ikke stoppe op midt i det hele, holde tilbage for fodgængere og være opmærksom overholde trafikregler, vise hensyn overholde trafikregler Overholde trafikregler overholde trafik reglerne Overholde reglerne. De er der af en årsag. Og koncentrere sig om at cykle og hvad der sker omkring en. overholde reglerne, være opmærksom i trafikken overholde reglerne, vaere opmaerksom, bruge lys overholde reglerne og være opmærksom over for andre i trafikken Overholde reglerne og tage hensyn Overholde reglerne.. Overholde reglerne overholde reglerne overholde reglerne Overholde reglerne Overholde regler, ikke høre musik og ikke tale i telefon overholde regler overholde lovene Overholde loven og give god plads til andre cyklister samt være opmærksom. overholde loven Overholde gældende regler overholde færselsreglerne, holde øje med de øvrige trafikanter og vise hensyn til 'svage' trafikanter ex børn og gamle på cykel overholde færselsreglerne, give plads til andre og se sig for Overholde færselsregler og tage hensyn til andre OVERHOLDE FÆRDSELSREGNERNE Overholde færdselsreglerne... Overholde færdselsreglerne, specielt tegnsignalerne vise af og benytte signal for stop, hvis der er cyklister bag mig. overholde færdselsreglerne, ikke køre på fortov, ikke køre opad ensretninger, give tegn ved standsning og sving, ikke køre overfor rødt, holde tilbage ved busser. Overholde færdselsreglerne, ikke fylde ved langsom kørsel Overholde færdselsreglerne, gøre min pligt, holde på min ret, og at bilister, fodgængere og andre cyklister gør det samme. 41

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013 Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger August 2013 ISBN 978-87-92689-81-8 August 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 ISBN 978-87-92689-33-7 Københavns Kommune Marts 2011 Center for Ressourcer Teknik-

Læs mere

Byliv. En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune. November 2012

Byliv. En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune. November 2012 Byliv En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune November 2012 ISBN 978-87-92689-70-2 November 2012 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Fodgængere i Københavns Kommune. November 2012

Fodgængere i Københavns Kommune. November 2012 Fodgængere i Københavns Kommune November 2012 ISBN 978-87-92689-71-9 November 2012 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 13 Postboks 453 1505 København V Rapporten

Læs mere

SIKRE SKOLEVEJE I KØBENHAVNS KOMMUNE Forundersøgelse af københavnske forældres vurdering af skolevejene Juni 2010

SIKRE SKOLEVEJE I KØBENHAVNS KOMMUNE Forundersøgelse af københavnske forældres vurdering af skolevejene Juni 2010 SIKRE SKOLEVEJE I KØBENHAVNS KOMMUNE Forundersøgelse af københavnske forældres vurdering af skolevejene Juni 2010 Rapporten er én ud af fire rapporter om børns skoleveje, belyst fra hhv. forældrenes, skoleledernes

Læs mere

Byliv. En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune. December 2013

Byliv. En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune. December 2013 Byliv En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune December 2013 ISBN 978-87-92689-83-2 December 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011 Trafik og bil BD272 Business Danmark juli 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Afstand til forankørende...

Læs mere

KNALLERT - SIKKERT AF STED

KNALLERT - SIKKERT AF STED KNALLERT - SIKKERT AF STED Velkommen til den evaluerende knallertprøve A Du har ti minutter til at besvare alle spørgsmålene. Du skal lave en ring om det rigtige svar. Efter prøven er slut, skal du aflevere

Læs mere

Uhensigtsmæssig adfærd blandt cyklister

Uhensigtsmæssig adfærd blandt cyklister Uhensigtsmæssig adfærd blandt cyklister Foto: Mikkel Østergaard Uhensigtsmæssig adfærd blandt cyklister 1 Forord I de senere år har der i perioder været en hektisk debat på diverse medier om cyklisternes

Læs mere

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 Nu begynder den del af spørgeskemaet, som omhandler dine holdninger til og erfaringer med trafik. Det er vigtigt, at du husker

Læs mere

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 INDHOLD 1. OPSUMMERING 2. HVEM CYKLER I VINTERHALVÅRET? 3. CYKLISTER DER STOPPER MED AT CYKLE OM VINTEREN 4. CYKLISTER DER CYKLER MINDRE OM VINTEREN

Læs mere

Københavnernes oplevelse som fodgængere

Københavnernes oplevelse som fodgængere Københavnernes oplevelse som fodgængere Evaluering af MED-aftalen Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Oktober 2017 Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune November 2017 November

Læs mere

Københavnernes holdning til bylivet Evaluering af MED-aftalen

Københavnernes holdning til bylivet Evaluering af MED-aftalen Københavnernes holdning til bylivet Evaluering af MED-aftalen Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Teknik- og Kommune Miljøforvaltningen, Københavns Kommune November Oktober 2017 November 2017 TMF

Læs mere

Færdselsloven gælder for alle også for dig. Ved at følge loven signalerer du ansvarlighed over for dine kunder og dine medtrafikanter.

Færdselsloven gælder for alle også for dig. Ved at følge loven signalerer du ansvarlighed over for dine kunder og dine medtrafikanter. guide 2014 2 København er cyklernes by At cykle er sundt, det er godt for miljøet og så giver cyklisterne København en unik identitet, som sætter vores hovedstad på verdenskortet. Vi er stolte af vores

Læs mere

ISBN 978-87-92689-45-0

ISBN 978-87-92689-45-0 0 ISBN 978-87-92689-45-0 Københavns Kommune Oktober 2011 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 13 Postboks 453 1505 København V Rapporten er udarbejdet af Voxmeter

Læs mere

Gallup til Berlingske om høflighed

Gallup til Berlingske om høflighed Feltperiode: Den 20.-25. november 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1052 personer Stikprøven er vejet

Læs mere

1. Nu kommer en række generelle spørgsmål om cykelpendlerruten.

1. Nu kommer en række generelle spørgsmål om cykelpendlerruten. Interview Nr. Dato og ca. tidspunkt Interviewer Interviewsted Velkommen Dette spørgeskema er lavet for at undersøge effekterne af cykelpendlerruten.. Vi vil gerne bede om din vurdering af den så vi kan

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

Nulpunktsmåling til cykliststrategi

Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rådet for Større Færdselssikkerhed Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rapport Capacent Epinion 30. december 2008 Indholdsfortegnelse 1 Kort Capacent Epinion...3 2 Baggrund...4 2.1 Indledning...4 3 Frekvenser...5

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Evaluering af Cykel-Sidevejskampagne 2010. Hold øje ved sidevejene. Du ved aldrig hvad der kommer

Evaluering af Cykel-Sidevejskampagne 2010. Hold øje ved sidevejene. Du ved aldrig hvad der kommer Evaluering af Cykel-Sidevejskampagne 2010 Hld øje ved sidevejene. Du ved aldrig hvad der kmmer 1 Indhld Frmål g metde Resultater Oplevede farer g cykeladfærd Kendskab til kampagnen Frståelse af kampagnens

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved 1Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Indhold Beskrivelse af projektet: De 2 faser Hvad er en cykelgade? Udformningen Parkeringsforhold Plads til ophold i byrummet

Læs mere

PARKERING I KØBENHAVNS KOMMUNE Undersøgelse af borgernes erfaringer med p- vagter og Center for Parkering Februar 2011

PARKERING I KØBENHAVNS KOMMUNE Undersøgelse af borgernes erfaringer med p- vagter og Center for Parkering Februar 2011 PARKERING I KØBENHAVNS KOMMUNE Undersøgelse af borgernes erfaringer med p- vagter og Center for Parkering Februar 2011 ISBN 978-87-92689-31-3 Københavns Kommune Februar 2011 Center for Ressourcer Teknik-

Læs mere

Kampagne effektmåling af

Kampagne effektmåling af Kampagne effektmåling af Åben dør og Se mig Gennemført d. 23. juni til 24. juni 2015 1 Baggrund og formål Citrusmedia har for Frederiksberg Kommune i løbet af den seneste måned kørt kampagnen Åben dør

Læs mere

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS Evaluering af kampagnen Rapport Indholdsfortegnelse 1 Konklusioner 8 2 Hovedresultater 16 3 Demografi 58 4 Bilag 64 2 Formål og målsætning Sundhedsstyrelsen har i ugerne 21 og 22, 2016 gennemført kampagnen

Læs mere

1 of :15

1 of :15 http://www.sparpaafarten.dk/spr3/s1.php?p=99999 1 of 1 02-11-2006 15:15 Kære deltager i Spar på farten For nogle måneder siden udfyldte du et spørgeskema omhandlende dine holdninger til og erfaringer med

Læs mere

Trafikpolitik Sebber Landsbyordning, Regnbuen og Sebber Skole

Trafikpolitik Sebber Landsbyordning, Regnbuen og Sebber Skole Trafikpolitik Sebber Landsbyordning, Regnbuen og Sebber Skole Sebber Landsbyordning, Regnbuen og Sebber Skole Gl. Skolevej 1 A+B Tlf. 98 35 54 62 www.sebberskole.dk 9240 Nibe sebberskole@aalborg.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den nationale cyklistundersøgelse

Den nationale cyklistundersøgelse 2016 Den nationale cyklistundersøgelse Kommunerne i Danmark Spørgsmålskatalog: Fællesspørgsmål og tilvalgsspørgsmål for undersøgelsen Fællesspørgsmål (Obligatoriske) 08.01.16 Den Nationale cyklistundersøgelse,

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Undersøgelse om danskernes mobilvaner

Undersøgelse om danskernes mobilvaner t Undersøgelse om danskernes mobilvaner Danmarks Radio 2. dec 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 24 3. Kryds med alder...

Læs mere

Skoledagen starter allerede. På vej til skole. Gode råd. En god tommelfingerregel. at børn først kan overskue trafikken omkring årsalderen

Skoledagen starter allerede. På vej til skole. Gode råd. En god tommelfingerregel. at børn først kan overskue trafikken omkring årsalderen Skoledagen starter allerede på vej til skole Den første skoledag bringer mange oplevelser og indtryk med sig, og vejen til skolen er ingen undtagelse. Det er vigtigt, at dit barn allerede i en tidlig alder

Læs mere

243 personer har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, heraf har 166 peget på en eller flere utrygge lokaliteter eller strækninger i Aalborg Øst.

243 personer har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, heraf har 166 peget på en eller flere utrygge lokaliteter eller strækninger i Aalborg Øst. Tryg sti- kampagne spørgeundersøgelse Dette notat redegør for resultaterne af en spørgeundersøgelse gennemført den 7. april 2005 på forskellige lokaliteter på stisystemet i Aalborg Øst i forbindelse med

Læs mere

Kørsel på vej. Øvelseshæfte

Kørsel på vej. Øvelseshæfte EasyDrive.dk Administration: Tranegilde Bygade 13, 2635 Ishøj Tlf. 24 25 42 00 e-mail info@easydrive.dk Kørsel på vej Øvelseshæfte Mål med øvelserne på vej Formålet med undervisningen er at give dig færdighed

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

BEFOLKNINGENS HOLDNING TIL MATCHFIXING

BEFOLKNINGENS HOLDNING TIL MATCHFIXING NOTAT 1. NOVEMBER 2013 DIF UDVIKLING, TEAM ANALYSE BEFOLKNINGENS HOLDNING TIL MATCHFIXING Fra: Kasper Lund Kirkegaard og Michael Fester, Team Analyse I forbindelse med DIF s vedtagelse af et regelsæt gældende

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012 Indkøb og transportvaner i København Trafikdage 2012 Hvad vidste vi i forvejen? 2 Fra bl.a. Holland og Sverige Cyklister bruger færre penge pr. besøg, men kommer til gengæld oftere. Cyklister lægger samlet

Læs mere

Nordstjerneskolens trafikpolitik

Nordstjerneskolens trafikpolitik Nordstjerneskolens trafikpolitik Her på skolen vil vi gerne være med til at gøre noget for at skabe sikker trafik for vores børn og unge, men det kræver en målrettet indsats fra såvel forældre som fra

Læs mere

På vej til skole På vej til skole Side 1

På vej til skole På vej til skole Side 1 Side 1 Skoledagen starter allerede på vej til skole En god tommelfingerregel siger, at omkring 10-12-års alderen kan børn selv overskue trafikken. Den første skoledag bringer mange oplevelser og indtryk

Læs mere

Boligejernes forståelse af boliglån Bidragssats, rentetillæg, afdragsfrihed

Boligejernes forståelse af boliglån Bidragssats, rentetillæg, afdragsfrihed Boligejernes forståelse af boliglån Bidragssats, rentetillæg, afdragsfrihed En undersøgelse for Penge- og Pensionspanelet Dorthe Ibinger & Christian Brüggemann 24-10-2017 Om undersøgelsen Kantar Gallup

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

Skolevejsanalyse Hjørring Kommune Samlet rapport Fri- og privatskoler

Skolevejsanalyse Hjørring Kommune Samlet rapport Fri- og privatskoler Skolevejsanalyse Hjørring Kommune 2017 Samlet rapport Fri- og privatskoler Hjørring Kommune Skolevejsanalyse 2017 Udarbejdet af Hjørring Kommune i samarbejde med Sweco A/S Kontaktoplysninger: Teknik og

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Runde 2: November 2014

Runde 2: November 2014 Runde 2: November 2014 INDHOLD Metode Forbrugeradfærd Mærkekendskab Mærkeevaluering Opsummering Målgruppestudie METODE Formål: At måle opfattelse og overvejelse af Cphbusiness, med hensigt på at kunne

Læs mere

Trafikpolitik på Torslev Skole

Trafikpolitik på Torslev Skole Trafikpolitik på Torslev Skole Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Københavns Kommune. Skolevejundersøgelse for Vigerslev Allés Skole

Københavns Kommune. Skolevejundersøgelse for Vigerslev Allés Skole Københavns Kommune Skolevejundersøgelse for Vigerslev Allés Skole Januar 2006 Notatet er udarbejdet i samarbejde mellem Københavns Kommune og Rambøll Nyvig. 30.1.2006 Rambøll Nyvig A/S Bredevej 2 2830

Læs mere

Ishøj Kommune. Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013. Ishøj Kommune TNS

Ishøj Kommune. Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013. Ishøj Kommune TNS Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013 Indhold 1 Indledning 3 2 Design 5 3 Baggrundsdata 7 4 Tryghedsbarometer 9 5 Konkrete tryghedsskabere 16 6 Konkrete utryghedsskabere 18 7 Trygge og utrygge

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Trafikpolitik for Fællesskolen Nustrup-Sommersted

Trafikpolitik for Fællesskolen Nustrup-Sommersted Trafikpolitik for Fællesskolen Nustrup-Sommersted - 2 - Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at eleverne, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden.

Læs mere

Evaluering af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København

Evaluering af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Evaluering af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Aalborg trafikdage 24-25 aug. 2009 Anne Eriksson Center for Trafik, Københavns Kommune anneri@tmf.kk.dk Tre forskellige

Læs mere

Trafikpolitik for Haldum-Hinnerup Skolen

Trafikpolitik for Haldum-Hinnerup Skolen 1 Trafikpolitik for Haldum-Hinnerup Skolen Kære forældre Haldum-Hinnerup Skolen har udarbejdet en trafikpolitik ud fra et ønske om at skabe sikre og trygge skoleveje og samtidig gøre skolens elever til

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Når man kører på skateboard i trafikken, skal man køre på - Vejen - Cykelstien - Fortovet - Det er ikke tilladt at køre på skateboard i trafikken

Når man kører på skateboard i trafikken, skal man køre på - Vejen - Cykelstien - Fortovet - Det er ikke tilladt at køre på skateboard i trafikken Trafik Quiz De rigtige svar er markeret med fed. 1. 2. 3. 4. 5. Hvor meget reduceres fodgængeres risiko for at komme til skade i mørke, hvis de bærer reflekser? - 15 % - 25 % - 55 % - 85 % Når man kører

Læs mere

Kampagne effektmåling af

Kampagne effektmåling af Kampagne effektmåling af Se mig Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Jesper Bay-Callesen Gennemført d. 16. til 19. november, 2015 1 Baggrund og formål Citrusmedia har for Frederiksberg Kommune i løbet

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dronninggårdskolens trafikpolitik Juni 2008

Dronninggårdskolens trafikpolitik Juni 2008 s trafikpolitik Juni 2008 Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og personale kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO BORGERPANELUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS JANUAR 2017 Indhold Rapporten er inddelt i: Om undersøgelsen.. Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning. Side 4 Holbæk by som

Læs mere

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve.

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve. Dias 1 Cyklistprøve Rute Ulrikkenborg Engelsborgskolen, Billum Private Skole, Lyngby Private Skole Sankt Knud Lavard Skole og Lyngby Friskole Denne powerpoint er beregnet til brug af klasselæreren så ruten

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

BILAG Bilag 1 Evaluering af cykling I gågader - Kommentarer Bilag 2 Evaluering af cykling i gågader - Tællinger

BILAG Bilag 1 Evaluering af cykling I gågader - Kommentarer Bilag 2 Evaluering af cykling i gågader - Tællinger AALBORG KOMMUNE EVALUERING CYKLING I GÅGADER ADRESSE COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9 Aalborg TLF +45 56 4 FAX +45 56 4 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Undersøgelserne 2 3 Omfang af gående

Læs mere

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole Trafikpolitik Askov-Malt Skole EMNE Hvad er en trafikpolitik Målet for trafikpolitikken Hvordan søger vi målet? Undervisning Færdselskontaktlærer HANDLING En trafikpolitik beskriver, hvad skolen gør for

Læs mere

Sønderlandsskolens trafikpolitik

Sønderlandsskolens trafikpolitik Sønderlandsskolens trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre, lærere og pædagoger kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Overvejelser om at stoppe med at køre bil

Overvejelser om at stoppe med at køre bil Overvejelser om at stoppe med at køre bil Overvejer du eller har du tidligere overvejet at stoppe med at køre bil? Base: 891 (kører selv i bil) 10 93% 8 6 4 2 5% Ja Nej Ved ikke 2% Side 51 Overvejelser

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

Status for kendskabet til Passagerpulsen

Status for kendskabet til Passagerpulsen Status for kendskabet til Passagerpulsen Februar 2017 Side 2 Indhold 1. Indledning 3 2. Resultater 4 3. Kommentarer til resultaterne 6 4. Om undersøgelsen 7 5. Om deltagerne i undersøgelsen 8 6. Spørgeskema

Læs mere

KPMG Oktober/november 2009

KPMG Oktober/november 2009 KPMG CSR undersøgelse Jobno. DK2009-805 Oktober/november 2009 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Tabeller Åbne besvarelser Spørgeskema 2009 YouGov Zapera A/S Ryesgade 3 DK-2200 København N - Tel 70

Læs mere

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar På vej til skole Sikker skolevej et fælles ansvar Ny skolevej Sikker skolevej og sunde børn færre bilister - flere børn der cykler eller går Færre og færre børn går eller cykler til skole. Flere og flere

Læs mere

Formålet med trafiksaneringen var, at nedsætte biltrafikkens hastighed og øge trygheden for de bløde trafikanter.

Formålet med trafiksaneringen var, at nedsætte biltrafikkens hastighed og øge trygheden for de bløde trafikanter. NOTAT Projekt Evaluering af 2 minus 1 vej på Stumpedyssevej Kunde Hørsholm Kommune Notat nr. 01 Dato 2016-12-20 Til Johanne Leth Nielsen Fra Lars Testmann Kopi til Charlotte Skov 1. Evaluering af 2 minus

Læs mere

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Syddjurs Kommune, Region Midtjylland, Århus Kommune, Visit Århus og Århus Cityforening Rapport Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse:

Læs mere

FEJLKATALOG Praktisk prøve

FEJLKATALOG Praktisk prøve 2. udgave FEJLKATALOG Praktisk prøve Kategori AM (lille) Bedømmelse af fejl Formålet med den praktiske prøve er, at den censor skal bedømme, om den enkelte elev har tilegnet sig de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

& '( " #) * + ,-.! /)-0/* * 0 0 00 * 02 * 3 " #)

& '(  #) * + ,-.! /)-0/* * 0 0 00 * 02 * 3  #) #$ & '( #) * + #, $/)01 /)0/* * 0 0 00 * 02 * 3 /)0/* * #) '( 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Læs mere

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013 Lektiebusser Evaluering af gratis internet i busser December 2013 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Facts og metode... 4 2.1 Repræsentativitet og validitet... 5 3 Respondenter... 6 4 Konklusioner...

Læs mere

Børnehaven Svalehusets trafikpolitik

Børnehaven Svalehusets trafikpolitik Børnehaven Svalehusets trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og pædagoger kan færdes sikkert omkring institutionen i og uden for åbningstiden. Også

Læs mere

Til. Rødovre Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Februar Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER

Til. Rødovre Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Februar Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER Til Rødovre Kommune Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER Revision 0a Dato 2015-02-13 Beskrivelse Foreløbig udgave

Læs mere

Interview om de grønne områder i Frederiksberg Kommune

Interview om de grønne områder i Frederiksberg Kommune Interview om de grønne områder i Frederiksberg Kommune Udgivelsesmåned: Juli 2017 Undersøgelsesmåned: Juni 2017 Rostra Research A/S Side 1 Indhold Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Formål

Læs mere

DAGINSTITUTIONERNES OVERORDNEDE TRAFIKPOLITIK. Helle Vibeke Hansen Pædagogisk Konsulent Børn & Skole Kultur & Fritid

DAGINSTITUTIONERNES OVERORDNEDE TRAFIKPOLITIK. Helle Vibeke Hansen Pædagogisk Konsulent Børn & Skole Kultur & Fritid DAGINSTITUTIONERNES OVERORDNEDE TRAFIKPOLITIK Helle Vibeke Hansen Pædagogisk Konsulent Børn & Skole Kultur & Fritid Hvorfor en Overordnet Trafikpolitik? Det er i kredsrådet besluttet, at alle daginstitutioner

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018 Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018 2 Indholdsfortegnelse Formål med undersøgelsen 4 Sammenfatning af resultater fra undersøgelsen 5 Præsentation af undersøgelsens resultater

Læs mere

Gallup om relation mellem søskende

Gallup om relation mellem søskende TNS Dato: 10. februar 014 Projekt: 59745 Design Feltperiode: Den 5.10. februar 014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Unges holdning til køb og salg af sex

Unges holdning til køb og salg af sex Feltperiode: Den december 2014 januar 2015. Målgruppe: Respondenter i alderen 1520 år Metode: CATI (telefoninterviews). Interviews er foretaget af udvalgte interviewere, som forud har modtaget en særlig

Læs mere

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Dato: 10.02.2016 Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Projekt nr.: 1004226-004 T: 33 73 71 23 E: jah@moe.dk 1 Om spørgeskemaundersøgelsen Som en del af projektet gennemføres

Læs mere

Gallup om danskernes syn på sex

Gallup om danskernes syn på sex Feltperiode: Den 12.17. september 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1103 personer Stikprøven er vejet

Læs mere

Svinninge Skole og SFO Hovedgaden 76 F. 4520 Svinninge Tlf. 7236 7690 E-mail: svinningeskole@holb.dk

Svinninge Skole og SFO Hovedgaden 76 F. 4520 Svinninge Tlf. 7236 7690 E-mail: svinningeskole@holb.dk Trafikpolitik ved Svinninge skole Svinninge skole vil arbejde for, at alle elever får gode forudsætninger og muligheder for at færdes sikkert i trafikken, hvorfor skolen aktivt arbejder for, at alle elever

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Nørre Snede Skole

Skolevejsanalyse 2013 Nørre Snede Skole Skolevejsanalyse 2013 Nørre Snede Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Adfærd og holdninger hos pårørende til svækkede ældre

Adfærd og holdninger hos pårørende til svækkede ældre Analyse for Ældre Sagen: Adfærd og holdninger hos pårørende til svækkede ældre Delrapport 2 -Forhold mellem hjælp og familieliv - Forhold mellem hjælp og arbejdsliv September 2009 Baggrund, formål, metode

Læs mere

Trafikpolitik Lyngbjerggårdskolen

Trafikpolitik Lyngbjerggårdskolen Trafikpolitik Lyngbjerggårdskolen Indholdsfortegnelse Lyngbjerggårdskolen Side Forord 3 Skolevejsanalyse 4 Skolens trafikpolitik 5 På vej 6 Undervisning 10 Rollemodel 14 Samarbejde 16 Forord I henhold

Læs mere

Medievaner 2016. Koda

Medievaner 2016. Koda Medievaner 2016 Koda Metodebeskrivelse Interviewperiode & dataindsamlingsmetode Undersøgelsen er gennemført i perioden 16. 21. marts 2016 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet i Danmark. Målgruppe

Læs mere