Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013"

Transkript

1 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203

2 ISBN Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns Kommune har alle rettigheder til rapporten i henhold til lov om ophavsret. Citater, kopiering og af uddrag af rapporten er tilladt med fuld kildeangivelse: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer

3 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Metode og gennemførelse... 2 Hovedkonklusioner... 3 Anbefalinger... 4 Respondenterne karakteristika... 5 Respondenternes transportvaner... 6 Cykelhyppighed... 7 Kombination af cykel og offentlige transportmidler samt afstand mellem bopæl, arbejde, uddannelse eller lignende... 8 Kendskab til Farumruten... 9 Brug af Farumruten... 9 Kendskab til og oplevelse af den orange stribe... 0 Kendskab uhjulpet... 0 Samlet kendskab... 0 Oplevelse af den orange stribe... Åbningsarrangementet i Farum... 2 Oplevelse af åbningsarrangementet... 4 Deltagelse aktiviteterne ved åbningsarrangementet... 5 Oplevelse af aktiviteterne ved åbningsarrangementet... 6 Deltagernes samlede motivation til at cykle mere... 7 Aktiviteter for børn ved åbningsarrangementet... 8 Respondenternes oplevelse af aktiviteterne for børn... 9 Fordelingen af besvarelser på spørgekort Bilag Spørgeskemaer... Online survey... Spørgekort... 5

4 Introduktion Af denne rapport fremgår resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført i forbindelse med åbningen af den anden Cykelsupersti, Farumruten, C95. Cykelpendlerruten åbnede den 20. april 203 og blev markeret med en fælles cykeltur på ruten fra København via Gladsaxe til Farum. I Farum blev åbningen yderligere markeret med afholdelsen af et arrangement, hvor der var aktiviteter for både børn og voksne. Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er primært at belyse kendskabet til Farumruten samt oplevelsen af de aktiviteter, der fandt sted i forbindelse med åbningen af Farumruten. Indledningsvist er respondenternes cykelvaner belyst. Svarfordelingen på spørgsmålene er præsenteret grafisk i denne rapport. Såfremt resultaterne varierer markant i forhold til relevante baggrundsvariable, er dette kommenteret i teksten. I tabelrapporten resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen præsenteret i tabeller. Bilag til rapporten omfatter de anvendte spørgeskemaer. Metode og gennemførelse Undersøgelsen er gennemført som en linkundersøgelse via Cykelsuperstiernes hjemmeside Cykelsuperstier.dk via nyhederne på hjemmesiden og via Cykelsuperstiernes Facebookside. Linket blev offentliggjort umiddelbart efter åbningen af Farumruten, - mandag d. 22. april 203. Linket var åbent i 4 uger. Nyheden blev udsendt yderligere en gang i løbet af indsamlingsperioden og lagt på Facebook 2 gange. Dertil blev der i forbindelse med åbningsarrangementet i Farum uddelt spørgekort til de deltagende. En mail med link til spørgeskemaet blev sendt ud til de deltagere, der udfyldte spørgekortet med en gyldig e- mailadresse, - i alt 4. Der er via linket indkommet i alt 64 brugbare besvarelser, hvilket er et pænt antal besvarelser taget i betragtning af, at spørgeskemaet primært har været eksponeret for besøgende på Cykelsuperstier.dk og Cykelsuperstiernes Facebookside. 2

5 Hovedkonklusioner Det skal indledningsvist bemærkes, at linket til spørgeskemaet blev sendt ud via kanaler, hvor det må forventes, at modtagerne har stort kendskab til cykelpendlerruten og åbningseventen i forhold til, hvis spørgeskemaet var blevet sendt ud til et tilfældigt udsnit af befolkningen. Ligeledes er det forventeligt, at en større andel af respondenterne i denne undersøgelse har cyklen som sit foretrukne transportmiddel og cykler næsten hver dag. Resultaterne af denne undersøgelse kan således ikke generaliseres til den generelle befolkning. De 64 respondenter, der har udfyldt spørgeskemaet, udgøres dog overvejende af respondenter, der falder indenfor målgruppen for Farumruten. 56 respondenter, 95 %, er bosat i Region Hovedstaden. 20 respondenter, 20 %, bor i Furesø Kommune, 2 respondenter, 3 %, bor i Gladsaxe Kommune, 57 respondenter, 35 %, bor i Københavns Kommune og 9 respondenter, 5 %, bor i Frederiksberg Kommune. Derved er hovedparten af respondenterne bosat i de kommuner, der omfattes af cykelpendlerruten. 32 respondenter, 80 %, er også i beskæftigelse og 35, 82 %, har mindst 5 km. til og fra arbejde, uddannelse eller lignende. 40 respondenter, 85 %, er også bekendte med Farumruten og 54 % heraf, 76 respondenter, anvender også hele eller dele af cykelpendlerruten. Det samlede kendskab til den orange stribe, blandt de 40 respondenter, der er bekendte Farumruten, er 86 %. Dertil har 2 respondenter, svarende til 80 % blandt dem, der er bekendte med Farumruten, en positiv oplevelse af den orange stribe, i det de mener, at det er en god måde, at gøre opmærksom på cykelpendlerruten på. 23 af de 40 respondenter, eller 6 %, der er bekendte med Farumruten, har deltaget i det officielle åbningsarrangement d. 20. april 203. Åbningsarrangementet har haft en positiv indflydelse på deltagernes motivation for at cykle mere til arbejde, uddannelse og lignende fremover. 6 ud af de 23, 70 % af deltagerne, angiver, at de er enige eller meget enige i, at de alt i alt har lyst til at cykle mere til og fra arbejde og uddannelse fremover. Trods et usikkert resultat, grundet de få besvarelser evalueringen af åbningsarrangementet er baseret på, kan det derfor konkluderes, at arrangementet har påvirket deltagernes motivation til at cykle i en positiv retning. 8 af de 23 respondenter, der deltog i åbningsarrangementet, angiver, at de har læst eller hørt om arrangementet på hjemmesiden cykelsuperstier.dk. 5 angiver at have læst eller hørt om arrangementet i avisartikler, 5 via personligt netværk og 6 via Facebook. Det er således også disse 4 kommunikationskanaler, der har fået flest besvarelser (Respondenterne har kunnet angive flere). 2 af de 23 respondenter, eller 9 % af dem, der deltog i åbningsarrangementet, mener, at det er en god måde, at gøre opmærksom på den nye cykelpendlerrute med et officielt åbningsarrangement. Mellem 5 og 7 af de 23, eller mellem 65 % og 74 % af de 23 respondenter, angiver, at de er meget enige eller enige i udsagnene om deres oplevelse af arrangementet i forhold til aktiviteter, forfriskninger og merchandise. Ved hvert af de 3 udsagn, er der dog også 6 af de 23 respondenter, 26 %, der er delvist uenige i udsagnene. 20 af de 23 respondenter, eller 87 % af dem, der deltog i åbningsarrangementet, deltog i den fælles cykeltur på Farumruten d. 20. april, og 9 heraf angiver, at de har haft en god oplevelse med turen og de andre cyklister. Den fælles cykeltur er således også den mest populære af aktiviteterne ved åbningsarrangementet. 8 af de 23 respondenter, der deltog i åbningsarrangementet, havde børn med. Blandt aktiviteterne for børn er Cykelmyggen Egons cykelkunstner den mest populære. 3

6 Anbefalinger Fordelingen af besvarelserne på nogle af spørgsmålene i undersøgelsen vedrørende den orange stribe og aktiviteterne ved åbningsarrangementet viser, at på trods af, at hovedparten af respondenterne er positive, så er en forholdsvis stor andel, der er delvist uenige eller uenige i nogle udsagn. Denne spørgeskemaundersøgelse bidrager ikke med nærmere begrundelser herfor, og det anbefales derfor at overveje, om dette bør undersøges nærmere, hvilke forhold, der gør sig gældende. De pågældende resultater, som giver anledning til nærmere refleksion er følgende: - 6 %, eller 22 af de 40 respondenter, der har angivet, at de er bekendte med Farumruten, er delvist uenige eller uenige i, at det er en god idé at markere cykelpendlerruten med en orange stribe. - 6 ud af de 23 af respondenter, eller 26 %, der deltog i åbningsarrangementet d. 20. april 203, svarer delvist uenig eller uenig til de tre udsagn om aktiviteter, forfriskninger og merchandise. Udover at undersøge ovenstående nærmere, kan det klart anbefales, at gentage de aktiviteter, der i denne undersøgelse har fået positiv respons. Dette er især åbningsarrangement med fælles cykeltur langs ruten og Cykelmyggen Egons cykelkunstner. Dertil er det fortsat hovedparten af respondenterne, der er positive overfor den orange stribe langs cykelruten. 4

7 Respondenterne karakteristika Der er i alt indkommet 64 brugbare besvarelser af spørgeskemaet. Hovedparten af respondenterne er mænd. Blandt de 64 besvarelser er 56 bosat i Region Hovedstaden. Heraf bor 57 i Københavns Kommune, 2 i Gladsaxe, 20 i Furesø og 9 på Frederiksberg. 76 % af respondenterne er mænd og 24 % er kvinder. Lidt over halvdelen af respondenterne er 40 år eller derover. Med hensyn til familiesituation fordeler besvarelserne sig primært mellem ikke at have hjemmeboende børn og at have hjemmeboende børn i forskellige aldersgrupper. Få angiver, at de selv er hjemmeboende. Med hensyn til beskæftigelsessituation er 8 % af respondenterne i beskæftigelse, 9 % er studerende og de sidste 0 % fordeler sig på at være på pension eller jobsøgende. Uddannelsesmæssigt har knap halvdelen en lang videregående uddannelse. Fordelingen af respondenternes besvarelser på baggrundsvariable fremgår mere detaljeret af tabelrapporten. Såfremt resultaterne varierer markant mellem f.eks. aldersgrupper eller køn vil dette blive fremhævet i rapporten. 5

8 Respondenternes transportvaner Der er indledningsvist spurgt ind til respondenternes transportvaner. Dette omfatter respondenternes foretrukne transportmiddel, generel cykelhyppighed og cykelhyppighed i forbindelse med arbejde, uddannelse eller lignende, kombination af cykling og offentlige transportmidler samt afstanden mellem bopæl og arbejdsplads eller uddannelse. Hvad er dit foretrukne transportmiddel? 8% 73% 8% % 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% n = 64 Bil Cykel Offentlig transport (bus, tog, metro, mv.) Andet Af ovenstående graf fremgår fordelingen af besvarelserne på spørgsmålet om respondenternes foretrukne transportmiddel. Ikke overraskende har hele 73 % cyklen som deres foretrukne transportmiddel. 6

9 Cykelhyppighed Respondenterne er blevet adspurgt om, hvor ofte de cykler generelt og hvor ofte, de cykler til arbejde, uddannelse eller lignende. Fordelingen af besvarelserne er præsenteret nedenfor. Resultaterne er i tråd med, at hovedparten af respondenterne har cyklen som deres foretrukne transportmiddel. Hvor ofte cykler du? 76% 2% 5% 5% % 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% n = 64 Næsten hver dag Et par gange om ugen Ca. en gang om ugen Mindre end en gang om ugen Aldrig Det fremgår af ovenstående graf, at 76 % af de 64 respondenter cykler næsten hver dag. Hvor ofte cykler du til arbejde, uddannelse eller lignende? 62% 6% 6% 5% 0% % 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% n = 64 Næsten hver dag Et par gange om ugen Ca. en gang om ugen Mindre end en gang om ugen Aldrig Ved ikke Det fremgår af ovenstående graf, at 62 % af de 64 respondenter cykler til arbejde, uddannelse eller lignende næsten hver dag. 7

10 Kombination af cykel og offentlige transportmidler samt afstand mellem bopæl, arbejde, uddannelse eller lignende Respondenterne er blevet spurgt ind til, hvor ofte de kombinerer cykel og offentlige transportmidler. Fordelingen af besvarelserne fremgår af nedenstående graf. Hvor ofte kombinerer du cykel og offentlige transportmidler? 5% 0% 2% 37% 24% % 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% n = 64 Næsten hver dag Et par gange om ugen Ca. en gang om ugen Mindre end en gang om ugen Aldrig Ved ikke Den største andel af respondenterne, 37 %, angiver, at de kombinerer cykel og offentlig transport mindre end en gang om ugen. 24 % angiver, at de aldrig kombinerer cyklen med offentlig transport, mens 37 % angiver, at de kombinerer transporten en gang om ugen eller hyppigere. Dette resultat kan meget vel hænge sammen med respondenternes afstand mellem bopæl, arbejde, uddannelse eller lignende. Resultatet af besvarelserne på dette spørgsmål fremgår nedenfor. En krydsning af besvarelserne mellem de to spørgsmål viser, at en stor andel af de respondenter, der kombinerer cykel og offentlig transport næsten hver dag også har over 20 km. til arbejde (3 respondenter ud af 25). Hvor stor er afstanden mellem din bopæl og dit arbejde, uddannelse eller lignende? 5% 2% 5% 5% 30% 3% 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% n = km. 5-0 km. -5 km km. Over 20 km. Ved ikke Cykelsuperstiernes primære målgruppe er borgere, der har mindst 5 km. til arbejde, uddannelse eller lignende. Det fremgår således af grafen ovenfor, at langt hovedparten af respondenterne falder indenfor målgruppen. 30 % af respondenterne har mere end 20 km. til arbejde, uddannelse eller lignende og 5 % af respondenterne har mellem 5 og 20 km. til arbejde, uddannelse eller lignende. 8

11 Kendskab til Farumruten Respondenternes kendskab til Farumruten er stort. Dette hænger naturligvis sammen med, at besvarelserne på spørgeskemaet er indsamlet via Cykelsuperstiernes hjemmeside og Cykelsuperstiernes side på Facebook. Det fremgår af grafen nedenfor, at 85 % svarende til 40 respondenter, angiver, at de har bemærket, at der er åbnet en ny cykelpendlerrute, der forbinder Furesø, Gladsaxe og Københavns Kommune. Har du bemærket, at der er åbnet en ny cykelpendlerrute, der forbinder Furesø, Gladsaxe og Københavns Kommune? 3% % 85% n = 64 Ja Nej Ved ikke De følgende spørgsmål omkring respondenternes anvendelse af Farumrute, kendskabet til den orange stribe langs ruten samt deltagelse i åbningsarrangementet, er kun stillet de 40 respondenter, der har bemærket, at der er åbnet en ny cykelpendlerrute. Brug af Farumruten Af nedenstående graf fremgår fordelingen af de 40 respondenters besvarelser på spørgsmålet om, hvorvidt de benytter hele eller dele af Farumruten. Lige over halvdelen, 54 %, svarer ja til spørgsmålet. Denne fordeling viser, at Farumrutens målgruppe udgør en stor del af respondenterne i denne undersøgelse. Benytter du hele eller dele af den nye cykelpendlerrute, der forbinder Furesø, Gladsaxe og Københavns Kommune? 3% 43% 54% n = 40 Ja Nej Ved ikke 9

12 Kendskab til og oplevelse af den orange stribe De 40 respondenter, der har angivet, at de er bekendte med Farumruten, er blevet spurgt, om de har bemærket den orange stribe langs med ruten. Spørgsmålet er først stillet som et uhjulpet spørgsmål og dernæst hjulpet. Det vil sige, at hvis respondenterne angiver, at de ikke har bemærket den orange stribe langs ruten, eller ikke ved om de har bemærket den, vises et billede (forsidebilledet) af striben og derefter spurgt igen. Kendskab uhjulpet Uhjulpet er det hele 73 % af de 40 respondenter, der angiver, at de har bemærket den orange stribe langs Farumruten. 28 % svarende til 38 respondenter har ikke bemærket eller kan ikke huske at have bemærket striben. Har du bemærket en orange stribe langs den nye cykelpendlerrute, der forbinder Furesø, Gladsaxe og Københavns Kommune? 24% 4% 73% n = 40 Ja Nej Ved ikke Samlet kendskab Efter visning af et billede af den orange stribe, er der yderligere 8 ud af de 38 respondenter, der genkender den orange stribe. Grafen nedenfor viser således, at det samlede kendskab blandt de 40 respondenter er på 86 % svarende til, at 20 ud af de 40 har bemærket striben. Samlet kendskab 4% 86% n = 40 Ja Nej / Ved ikke 0

13 Oplevelse af den orange stribe Respondenternes oplevelse af den orange stribe, der markerer Farumruten, er undersøgt ved hjælp af to spørgsmål. Et generelt spørgsmål om striben er en god måde at markere cykelpendlerruten på, og et specifikt spørgsmål om det gør det nemmere for cyklisterne, at cykelpendlerruten er markeret. En orange stribe langs cykelpendlerruten er en god måde at gøre opmærksom på den nye rute på 44% 36% 7% 9% 4% 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% n = 40 Meget enig Enig Delvist uenig Uenig Ved ikke Det generelle spørgsmål om den orange stribe er stillet de 40 respondenter, der har angivet, at de er bekendte med Farumruten. Langt hovedparten er enige eller meget enige i, at det er en god idé. En forholdsvis stor andel, 6 % eller 22 respondenter, angiver imidlertid, de er delvist uenige eller uenige. Det kan være interessant at undersøge nærmere, hvilke forhold der her gør sig gældende. Det gør det nemmere for mig som cyklist, at cykelpendlerruten er markeret med en orange stribe 28% 4% 4% 4% 3% 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% n = 20 Meget enig Enig Delvist uenig Uenig Ved ikke De 20 respondenter, der har bemærket den orange stribe, dvs. de 86 % af de 40 respondenter, der har hørt om Farumruten, er blevet spurgt, om markeringen af cykelruten gør det nemmere for dem som cyklister. Igen er langt hovedparten enige eller meget enige i udsagnets postulat. Igen er der dog en stor andel, 28 %, svarende til 34 respondenter, der er delvist uenige eller uenige i udsagnet. En krydstabel mellem de to spørgsmål viser, at de respondenter, der er delvist uenige eller uenige i, at den orange stribe er en god måde at gøre opmærksom på cykelruten på, også er delvist uenige eller uenige i dette udsagn.

14 Åbningsarrangementet i Farum Af dette afsnit fremgår resultaterne af respondenternes besvarelser på spørgsmålene omkring åbningsarrangementet, der blev afholdt i Farum den 20. april 203. Kun de respondenter, der indledningsvist har angivet, at de har bemærket, at der er åbnet en ny cykelrute, dvs. 40 respondenter, er blevet spurgt, om de deltog i den officielle åbning. Af grafen nedenfor fremgår det, at 6 %, svarende til 23 respondenter af de 40 respondenter, der er bekendte med Farumruten, deltog i den officielle åbning af Farumruten. 9 af de 23 respondenter blev inviteret til at deltage i undersøgelsen via idet det udfyldte et spørgekort i forbindelse med arrangementet, mens de øvrige 4 respondenter har besvaret spørgeskemaet via nyhedsbrevet på Cykelsuperstiers hjemmeside eller via Facebook. Deltog du i den officielle åbning af den nye cykelpendlerrute, der forbinder Furesø, Gladsaxe og Københavns Kommune? 6% 84% n = 40 Ja Nej Det er kun de 23 respondenter, der har deltaget i den officielle åbning af Farumruten, der efterfølgende er adspurgt, om hvordan de blev opmærksomme på arrangementet, hvilke aktiviteter de deltog i samt deres vurdering heraf. Grundet det få antal respondenter, er resultaterne i det følgende præsenteret som fordelingen i antallet af besvarelser frem for fordelingen af andelen af besvarelser. Grundet det få antal respondenter skal det også bemærkes, at resultaterne i det følgende er behæftet med en stor usikkerhed. Mere konkret betyder det, at såfremt undersøgelsen blev gentaget under de samme forudsætninger, ville man kunne forvente store afvigelser i resultaterne i forhold til denne undersøgelse. 2

15 De 23 respondenter, der deltog i åbningsarrangementet er blevet spurgt om, hvor de har læst eller hørt om arrangementet. Resultaterne fremgår af nedenstående graf. Hvor har du læst eller hørt om arrangementet? Avisartikler Hjemmesiden cykelsuperstier.dk Infostand på min arbejdsplads Familie, venner, bekendte Facebook Nyhedsmails Min kommunes hjemmeside Andet Ingen af ovenstående n = Hjemmeside cykelsuperstier.dk er den svarmulighed, der har fået flest besvarelser. Resultatet må naturligvis antages at være påvirket af, at spørgeskemaet primært er sendt ud via hjemmesiden. Avisartikler, netværk (familie, venner, bekendte) og Facebook får også en del besvarelser af de 23 respondenter. Ved angivelse af svarmuligheden Andet har respondenterne haft mulighed for at angive hvor. De 4 besvarelser er følgende: - Cykelinteresse - DårligIde.dk - Infostand på ruten - Opslag m. Plakat på metro byggeplads Respondenterne har haft mulighed for at angive flere svar. Der er i alt 34 svar svarende til, at respondenterne har sat mellem -2 krydser i gennemsnit. 3

16 Oplevelse af åbningsarrangementet De 23 respondenter er efterfølgende blevet spurgt ind til deres oplevelse af arrangementet. De er blevet bedt om at angive, hvor enige eller uenige de er i 4 forskellige udsagn om åbningsarrangementet. Hvor enig er du i følgende udsagn? Et officielt åbningsarrangement er en god måde at gøre opmærksom på den nye cykelpendlerrute på 0 2 Der var generelt nogle gode og spændende aktiviteter ved åbningsarrangementet 6 5 Der var gode muligheder for at få forfriskninger ved åbningsarrangementet Der var gode muligheder for at få merchandise ved åbningsarrangementet n = 23 Meget enig Enig Delvist uenig Uenig Ved ikke De respondenter, der har deltaget i åbningsarrangementet kan antages at have deltaget, fordi de inden arrangementet har fundet det som en god idé, at holde et arrangement. Langt hovedparten angiver da også, at det generelt er en god måde, at gøre opmærksom på den nye cykelrute på. Det vækker dog undren, at en forholdsvis stor andel ser sig delvist uenige i de tre øvrige udsagn om åbningsarrangementet. Oplevelsen af aktiviteterne, mulighederne for at få forfriskninger og merchandise ved åbningsarrangementet får forholdsvis mange negative besvarelser. 6 ud af de 23 respondenter svarer delvist uenig eller uenig til de tre udsagn om aktiviteter, forfriskninger og merchandise. 4

17 Deltagelse aktiviteterne ved åbningsarrangementet De 23 respondenter, der har deltaget i åbningsarrangementet, er blevet spurgt om hvilke aktiviteter de deltog i. Det fremgår af nedenstående graf, at hovedparten, 20 respondenter, deltog i den fælles cykeltur. Udstillingen ved Bicycle Innovation Lab og prøvekørsel af el-cykel får henholdsvis 7 og 2 besvarelser. Ingen af respondenterne har benyttet muligheden for at få et gratis sundhedstjek. Respondenterne har haft mulighed for at markere flere svarkategorier. Hvilke af følgende aktiviteter ved åbningsarrangementet deltog du i? Fælles cykeltur på Farumruten 20 Gratis sundhedstjek 0 Udstilling ved Bicycle Innovation Lab 7 Prøvekørsel af el-cykel 2 Ingen af ovenstående n =

18 Oplevelse af aktiviteterne ved åbningsarrangementet De respondenter, der har angivet, at de har deltaget i den fælles cykeltur og/eller set udstillingen ved Bicycle Innovation Lab, er efterfølgende spurgt ind til deres oplevelse heraf, ved at angive hvor enige eller uenige de er i et udsagn om aktiviteten. Således er de 20 respondenter, der har angivet, at de deltog i den fælles cykeltur på Farumruten, blev spurgt, om det var en god oplevelse. Af nedenstående graf fremgår det, at blot én respondent er delvist uenig i udsagnet. Det var en god oplevelse, at cykle langs ruten, sammen med en masse andre cyklister n = 20 Meget enig Enig Delvist uenig Uenig Ligeledes er de 7 respondenter, der har angivet, at de så udstillingen ved Bicycle Innovation Lab og set deres løsninger, blevet spurgt, om det har motiveret til at cykle mere fremover. For 3 af de 7 respondenter er dette tilfældet. Udstillingen ved Bicycle Innovation Lab og deres løsninger har motiveret mig til at cykle mere til og fra arbejde og uddannelse fremover n = 7 Meget enig Enig Delvist uenig Uenig Ved ikke 6

19 Deltagernes samlede motivation til at cykle mere Som en samlet vurdering af åbningsarrangementets indflydelse på deltagernes motivation til at cykle mere til og fra arbejde og uddannelse fremover, er respondenterne blevet spurgt, om hvor enige eller uenige de er i et generelt udsagn herom. Fordelingen af besvarelserne på spørgsmålet fremgår af nedenstående graf. Alt i alt har jeg lyst til at cykle mere til og fra arbejde og uddannelse fremover n = 23 Meget enig Enig Delvist uenig Uenig Ved ikke Åbningsarrangementet har haft en positiv indflydelse på deltagernes motivation for at cykle mere til arbejde, uddannelse og lignende fremover. 6 ud af de 23 angiver at de er enige eller meget enige i, at de alt i alt har lyst til at cykle mere til og fra arbejde og uddannelse fremover. Da respondenterne i denne undersøgelse, og formodentlig også deltagerne ved åbningsarrangementet generelt, kan antages at bestå af personer, der i forvejen er positivt indstillede overfor at cykle og er aktive cyklister, er dette et meget positivt resultat. Trods den usikkerhed resultatet er behæftet med, grundet de få besvarelser, fremgår det således, at åbningsarrangementet har påvirket deltagernes motivation til at cykle i en positiv retning. 7

20 Aktiviteter for børn ved åbningsarrangementet Ved åbningsarrangementet var der også aktiviteter målrettet børn. De 23 respondenter, der deltog i åbningsarrangementet, er derfor blevet spurgt om de havde børn med til arrangementet. Nedenstående graf viser, at 8 af de 23 respondenter havde børn med til åbningsarrangementet. Havde du børn med til arrangementet? 8 5 n = 23 Ja Nej Af nedenstående graf fremgår det, at 5 respondenter deltog i Cykelmyggen Egons cykelkunster sammen med deres børn, mens 3 prøvede Cyklistforbundets legebane. Respondenterne har kunnet angive flere aktiviteter, med mindre de har angivet Ingen af ovenstående. 5 af de 8 respondenter har derved deltaget i aktiviteterne, og alle 5 har set Cykelmyggen Egons cykelkunstner. Hvilke af følgende aktiviteter ved åbningsarrangementet deltog du i? Cykelmyggen Egons cykelkunstner 5 Cyklistforbundets legebane Ingen af ovenstående 3 3 n =

21 Respondenternes oplevelse af aktiviteterne for børn De 8 respondenters oplevelse af aktiviteterne for børn ved åbningsarrangementet er vurderet ved hjælp af 3 udsagn om aktiviteterne, som respondenterne har angivet, hvor enige eller uenige de er i. Fordelingen af besvarelserne fremgår af nedenstående graf. Hvor enig er du i følgende udsagn? Det er en god idé, at have aktiviteter for børn ved åbningsarrangementet 7 Aktiviteterne for børn er den primære årsag til, at vi deltog i åbningsarrangementet Aktiviteterne for børn er med til at motivere mig og barnet/børnene til at cykle mere fremover n = 8 Meget enig Enig Delvist uenig Uenig Ved ikke Respondenterne er overvejende positive. Alle synes det er en god idé med aktiviteter for børn, og 5 respondenter angiver det som den primære årsag til, at de deltog i arrangementet. En krydsning mellem dette spørgsmål og deltagelsen i aktiviteter ved arrangementet viser, at 4 af de respondenter, der har set Cykelmyggen Egons cykelkunstner, har angivet aktiviteterne for børn som den primære årsag til deltagelsen. Overordnet angiver 6 af respondenterne, at aktiviteterne for børn har motiveret dem og børnene de havde med til arrangementet, til at cykle mere fremover. Igen er dette et positivt, men selvfølgelig et meget usikkert resultat. 9

22 Fordelingen af besvarelser på spørgekort I forbindelse med åbningsarrangementet i Farum blev der uddelt spørgekort med 3 spørgsmål til de deltagende. 5 spørgekort blev returneret med besvarelser. Fordelingen af besvarelserne på spørgekortene fremgår af nedenstående grafer. Fælles cykeltur på indvielsesdagen - Cyklede du med? Fra Bellahøj Fra Gladsaxe 5 5 Cyklede ikke med, men deltog i Cykelfesten i Farum n = Hvordan blev du opmærksom på arrangementet? Lokalavis 7 Landsdækkende dagblad 0 Facebook 2 Cykelsuperster.dk 0 Arbejdsplads Andet? 3 3 n = Hvad var din bedste oplevelse i dag? Fælles cykeltur Cykelmyggen Egon 6 6 Sundhedstjek 0 Bicykle Innovation Lab udstilling 3 Prøve el-cykler 0 n = af spørgekortene havde gyldige adresser, som det fulde spørgeskema blev sendt ud til. Heraf har 9 besvaret spørgeskemaet. 20

23 Bilag Spørgeskemaer Online survey Tak fordi du vil deltage i undersøgelsen! Spørgeskemaet tager ca. 5 min. at besvare. Først vil vi gerne spørge ind til dine transportvaner. Hvad er dit foretrukne transportmiddel? Bil Motorcykel Cykel Offentlig transport (bus, tog, metro, mv.) Andet Hvor ofte......cykler du?...cykler du til arbejde, uddannelse eller lignende?...kombinerer du cykel og offentlige transportmidler? Næsten hver dag Et par gange om ugen Ca. en gang om ugen Mindre end en gang om ugen Aldrig Ved ikke Hvor stor er afstanden mellem din bopæl og dit arbejde, uddannelse eller lignende? 0-4 km. 5-0 km. -5 km km. Over 20 km. Ved ikke Har du bemærket, at der er åbnet en ny cykelpendlerrute, der forbinder Furesø, Gladsaxe og Københavns Kommune? Ja Nej Ved ikke Benytter du hele eller dele af den nye cykelpendlerrute, der forbinder Furesø, Gladsaxe og Københavns Kommune? Ja Nej Ved ikke Har du bemærket en orange stribe langs den nye cykelpendlerrute, der forbinder Furesø, Gladsaxe og Københavns Kommune? Ja Nej

24 Ved ikke Nedenfor kan du se et billede af den orange stribe. (Forsidebillede) Når du har set billedet. Husker du så den orange stribe? Ja Nej Ved ikke Hvor enig er du i følgende udsagn? Meget enig Enig Delvist uenig Ueni g Ved ikke En orange stribe langs cykelpendlerruten er en god måde at gøre opmærksom på den nye rute på Det gør det nemmere for mig som cyklist, at cykelpendlerruten er markeret med en orange stribe Lørdag d. 20. april var der en officiel åbning af cykelpendlerruten, der forbinder Furesø, Gladsaxe og Københavns Kommune, - Farumruten. Politikere, de involverede i projektet samt alle interesserede cyklister var inviteret til at cykle hele ruten fra København via Gladsaxe og videre til Furesø. Deltog du i den officielle åbning af den nye cykelpendlerrute, der forbinder Furesø, Gladsaxe og Københavns Kommune? Ja Nej Ved ikke Hvor har du hørt eller læst om arrangementet? Gerne flere svar Avisartikler Hjemmesiden cykelsuperstier.dk Infostand på min arbejdsplads Lommekort Familie, venner, bekendte Facebook Annoncer i medier Nyhedsmails Min kommunes hjemmeside Andet. Angiv: Ingen af ovenstående Hvor enig er du i følgende udsagn? Et officielt åbningsarrangement er en god måde at gøre opmærksom på den nye cykelpendlerrute på Der var generelt nogle gode og spændende aktiviteter ved Meget enig Enig Delvist uenig Ueni g Ved ikke 2

25 åbningsarrangementet Der var gode muligheder for at få forfriskninger ved åbningsarrangementet Der var gode muligheder for at få merchandise ved åbningsarrangementet Hvilke af følgende aktiviteter ved åbningsarrangementet deltog du i? Gerne flere svar Fælles cykeltur på Farumruten Gratis sundhedstjek Udstilling ved Bicycle Innovation Lab Prøvekørsel af el-cykel Ingen af ovenstående Hvor enig er du i følgende udsagn? Mege t enig Enig Delvist Uen uenig ig Ved ikke Det var en god oplevelse, at cykle langs ruten, sammen med en masse andre cyklister Det gratis sundhedstjek har motiveret mig til at cykle mere til og fra arbejde og uddannelse fremover Udstillingen ved Bicycle Innovation Lab og deres løsninger har motiveret mig til at cykle mere til og fra arbejde og uddannelse fremover Alt i alt har jeg lyst til at cykle mere til og fra arbejde og uddannelse fremover Havde du børn med til arrangementet? Med børn menes børn på 5 år og derunder Ja Nej Hvilke af følgende aktiviteter deltog du i med barnet/børnene ved arrangementet? Gerne flere svar Cykelmyggen Egons cykelkunstner Cyklistforbundets legebane Ingen af ovenstående Hvor enig er du i følgende udsagn? Det er en god idé, at have aktiviteter for børn ved åbningsarrangementet Aktiviteterne for børn er den primære årsag til, at vi deltog i åbningsarrangementet Aktiviteterne for bøn er med til at motivere mig og barnet/børnene til at cykle mere fremover Meget enig Enig Delvist uenig U enig Ved ikke Til sidst vil vi gerne stille et par generelle spørgsmål. 3

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. - måling af brug, tilfredshed og effekt

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. - måling af brug, tilfredshed og effekt Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere - måling af brug, tilfredshed og effekt Brugerundersøgelse 2009 Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Version 2 Af Jeppe Krag

Læs mere

Evaluering af Jobnet blandt brugere

Evaluering af Jobnet blandt brugere Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Brugerundersøgelse 2007 Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Af Jeppe Krag Indhold 1 Indledning...

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER VIRKSOMHEDER I SKEJBY Dato December 0 Citat fra undersøgelsen: "Jeg behøver ikke bestikkelse for at cykle" Citat fra undersøgelsen: "Af ideologiske grunde ser jeg ikke nogen

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 April 2015 - Region Hovedstaden Region Hovedstaden Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Telefonsurvey blandt 1.106 borgere, der har ringet til 1813 Udarbejdet

Læs mere

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse Terapi- og Samtalegrupper i En brugerundersøgelse Unge & Sorg juni 7 Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg - En brugerundersøgelse Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg København, Århus og Odense

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Ledere i udvikling. Resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt ledermedlemmer i Kost & Ernæringsforbundet. August 2006

Ledere i udvikling. Resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt ledermedlemmer i Kost & Ernæringsforbundet. August 2006 Resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt ledermedlemmer i Kost & Ernæringsforbundet August 2006 1 Indholdsfortegnelse: Resumé...4 Del 1. Introduktion...7 1. Formål...8 2. Baggrund...8 3. Målgruppe...8

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

DISCUS A/S RAPPORT. LO medlemmers modtagelse af indvandrere på arbejdspladsen

DISCUS A/S RAPPORT. LO medlemmers modtagelse af indvandrere på arbejdspladsen RAPPORT LO medlemmers modtagelse af indvandrere på Januar 2005 Forord LO Århus har gennem mange år været engageret i problematikkerne omkring flygtninge og indvandreres plads i det danske samfund i almindelighed

Læs mere

Unge ledige i Københavns Kommune

Unge ledige i Københavns Kommune Unge ledige i Københavns Kommune En analyse af unge ledige uden uddannelse December 2007 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Anbefalinger...4 2. Indledning og metode...7 2.1

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Individuel og gruppebaseret projekteksamen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Individuel og gruppebaseret projekteksamen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet ProjektGruppeEksamen Delrapport 6: Individuel og gruppebaseret projekteksamen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet En sammenligning imellem gruppebaserede projekteksaminer 2006

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Sundhedsstyrelsen Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Afrapportering Marts 2009 KOLOFON Evalueringen af webportalen, som Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Forundersøgelsen til Young Skills

Forundersøgelsen til Young Skills Forundersøgelsen til Young Skills Center for Strategisk Uddannelsesforskning, Aarhus Universitet, 2013 Troels Barkholt-Spangsbo og Niels Egelund UDDANNELSESCENTER KØBENHAVN WEST Indhold Indledning og baggrund

Læs mere

Patienttilfredsundersøgelse November 2009

Patienttilfredsundersøgelse November 2009 Patienttilfredsundersøgelse November 2009 November 2009 Indhold Resumé... 3 Indledning... 5 Data... 6 Resultater... 6 Køns- og aldersfordeling... 7 Hvordan finder patienterne frem til klinikken... 7 Klinikkens

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling

Læs mere

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål... 3 2. Hovedtendenser... 3 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen... 6 3.1 Respondenternes

Læs mere

Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening af Samsø Rapport

Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening af Samsø Rapport Samsø Kommune/Trafikstyrelsen Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening af Samsø Rapport Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Evaluering af Vagtprojektet

Evaluering af Vagtprojektet Evaluering af Vagtprojektet Udfordringer relateret til yngre lægers vagtarbejde på hospitalerne i tidsrummet 20.00 08.00 Christina Holm-Petersen Dansk Sundhedsinstitut Måned 2007 Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere