Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013"

Transkript

1 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203

2 ISBN Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns Kommune har alle rettigheder til rapporten i henhold til lov om ophavsret. Citater, kopiering og af uddrag af rapporten er tilladt med fuld kildeangivelse: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer

3 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Metode og gennemførelse... 2 Hovedkonklusioner... 3 Anbefalinger... 4 Respondenterne karakteristika... 5 Respondenternes transportvaner... 6 Cykelhyppighed... 7 Kombination af cykel og offentlige transportmidler samt afstand mellem bopæl, arbejde, uddannelse eller lignende... 8 Kendskab til Farumruten... 9 Brug af Farumruten... 9 Kendskab til og oplevelse af den orange stribe... 0 Kendskab uhjulpet... 0 Samlet kendskab... 0 Oplevelse af den orange stribe... Åbningsarrangementet i Farum... 2 Oplevelse af åbningsarrangementet... 4 Deltagelse aktiviteterne ved åbningsarrangementet... 5 Oplevelse af aktiviteterne ved åbningsarrangementet... 6 Deltagernes samlede motivation til at cykle mere... 7 Aktiviteter for børn ved åbningsarrangementet... 8 Respondenternes oplevelse af aktiviteterne for børn... 9 Fordelingen af besvarelser på spørgekort Bilag Spørgeskemaer... Online survey... Spørgekort... 5

4 Introduktion Af denne rapport fremgår resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført i forbindelse med åbningen af den anden Cykelsupersti, Farumruten, C95. Cykelpendlerruten åbnede den 20. april 203 og blev markeret med en fælles cykeltur på ruten fra København via Gladsaxe til Farum. I Farum blev åbningen yderligere markeret med afholdelsen af et arrangement, hvor der var aktiviteter for både børn og voksne. Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er primært at belyse kendskabet til Farumruten samt oplevelsen af de aktiviteter, der fandt sted i forbindelse med åbningen af Farumruten. Indledningsvist er respondenternes cykelvaner belyst. Svarfordelingen på spørgsmålene er præsenteret grafisk i denne rapport. Såfremt resultaterne varierer markant i forhold til relevante baggrundsvariable, er dette kommenteret i teksten. I tabelrapporten resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen præsenteret i tabeller. Bilag til rapporten omfatter de anvendte spørgeskemaer. Metode og gennemførelse Undersøgelsen er gennemført som en linkundersøgelse via Cykelsuperstiernes hjemmeside Cykelsuperstier.dk via nyhederne på hjemmesiden og via Cykelsuperstiernes Facebookside. Linket blev offentliggjort umiddelbart efter åbningen af Farumruten, - mandag d. 22. april 203. Linket var åbent i 4 uger. Nyheden blev udsendt yderligere en gang i løbet af indsamlingsperioden og lagt på Facebook 2 gange. Dertil blev der i forbindelse med åbningsarrangementet i Farum uddelt spørgekort til de deltagende. En mail med link til spørgeskemaet blev sendt ud til de deltagere, der udfyldte spørgekortet med en gyldig e- mailadresse, - i alt 4. Der er via linket indkommet i alt 64 brugbare besvarelser, hvilket er et pænt antal besvarelser taget i betragtning af, at spørgeskemaet primært har været eksponeret for besøgende på Cykelsuperstier.dk og Cykelsuperstiernes Facebookside. 2

5 Hovedkonklusioner Det skal indledningsvist bemærkes, at linket til spørgeskemaet blev sendt ud via kanaler, hvor det må forventes, at modtagerne har stort kendskab til cykelpendlerruten og åbningseventen i forhold til, hvis spørgeskemaet var blevet sendt ud til et tilfældigt udsnit af befolkningen. Ligeledes er det forventeligt, at en større andel af respondenterne i denne undersøgelse har cyklen som sit foretrukne transportmiddel og cykler næsten hver dag. Resultaterne af denne undersøgelse kan således ikke generaliseres til den generelle befolkning. De 64 respondenter, der har udfyldt spørgeskemaet, udgøres dog overvejende af respondenter, der falder indenfor målgruppen for Farumruten. 56 respondenter, 95 %, er bosat i Region Hovedstaden. 20 respondenter, 20 %, bor i Furesø Kommune, 2 respondenter, 3 %, bor i Gladsaxe Kommune, 57 respondenter, 35 %, bor i Københavns Kommune og 9 respondenter, 5 %, bor i Frederiksberg Kommune. Derved er hovedparten af respondenterne bosat i de kommuner, der omfattes af cykelpendlerruten. 32 respondenter, 80 %, er også i beskæftigelse og 35, 82 %, har mindst 5 km. til og fra arbejde, uddannelse eller lignende. 40 respondenter, 85 %, er også bekendte med Farumruten og 54 % heraf, 76 respondenter, anvender også hele eller dele af cykelpendlerruten. Det samlede kendskab til den orange stribe, blandt de 40 respondenter, der er bekendte Farumruten, er 86 %. Dertil har 2 respondenter, svarende til 80 % blandt dem, der er bekendte med Farumruten, en positiv oplevelse af den orange stribe, i det de mener, at det er en god måde, at gøre opmærksom på cykelpendlerruten på. 23 af de 40 respondenter, eller 6 %, der er bekendte med Farumruten, har deltaget i det officielle åbningsarrangement d. 20. april 203. Åbningsarrangementet har haft en positiv indflydelse på deltagernes motivation for at cykle mere til arbejde, uddannelse og lignende fremover. 6 ud af de 23, 70 % af deltagerne, angiver, at de er enige eller meget enige i, at de alt i alt har lyst til at cykle mere til og fra arbejde og uddannelse fremover. Trods et usikkert resultat, grundet de få besvarelser evalueringen af åbningsarrangementet er baseret på, kan det derfor konkluderes, at arrangementet har påvirket deltagernes motivation til at cykle i en positiv retning. 8 af de 23 respondenter, der deltog i åbningsarrangementet, angiver, at de har læst eller hørt om arrangementet på hjemmesiden cykelsuperstier.dk. 5 angiver at have læst eller hørt om arrangementet i avisartikler, 5 via personligt netværk og 6 via Facebook. Det er således også disse 4 kommunikationskanaler, der har fået flest besvarelser (Respondenterne har kunnet angive flere). 2 af de 23 respondenter, eller 9 % af dem, der deltog i åbningsarrangementet, mener, at det er en god måde, at gøre opmærksom på den nye cykelpendlerrute med et officielt åbningsarrangement. Mellem 5 og 7 af de 23, eller mellem 65 % og 74 % af de 23 respondenter, angiver, at de er meget enige eller enige i udsagnene om deres oplevelse af arrangementet i forhold til aktiviteter, forfriskninger og merchandise. Ved hvert af de 3 udsagn, er der dog også 6 af de 23 respondenter, 26 %, der er delvist uenige i udsagnene. 20 af de 23 respondenter, eller 87 % af dem, der deltog i åbningsarrangementet, deltog i den fælles cykeltur på Farumruten d. 20. april, og 9 heraf angiver, at de har haft en god oplevelse med turen og de andre cyklister. Den fælles cykeltur er således også den mest populære af aktiviteterne ved åbningsarrangementet. 8 af de 23 respondenter, der deltog i åbningsarrangementet, havde børn med. Blandt aktiviteterne for børn er Cykelmyggen Egons cykelkunstner den mest populære. 3

6 Anbefalinger Fordelingen af besvarelserne på nogle af spørgsmålene i undersøgelsen vedrørende den orange stribe og aktiviteterne ved åbningsarrangementet viser, at på trods af, at hovedparten af respondenterne er positive, så er en forholdsvis stor andel, der er delvist uenige eller uenige i nogle udsagn. Denne spørgeskemaundersøgelse bidrager ikke med nærmere begrundelser herfor, og det anbefales derfor at overveje, om dette bør undersøges nærmere, hvilke forhold, der gør sig gældende. De pågældende resultater, som giver anledning til nærmere refleksion er følgende: - 6 %, eller 22 af de 40 respondenter, der har angivet, at de er bekendte med Farumruten, er delvist uenige eller uenige i, at det er en god idé at markere cykelpendlerruten med en orange stribe. - 6 ud af de 23 af respondenter, eller 26 %, der deltog i åbningsarrangementet d. 20. april 203, svarer delvist uenig eller uenig til de tre udsagn om aktiviteter, forfriskninger og merchandise. Udover at undersøge ovenstående nærmere, kan det klart anbefales, at gentage de aktiviteter, der i denne undersøgelse har fået positiv respons. Dette er især åbningsarrangement med fælles cykeltur langs ruten og Cykelmyggen Egons cykelkunstner. Dertil er det fortsat hovedparten af respondenterne, der er positive overfor den orange stribe langs cykelruten. 4

7 Respondenterne karakteristika Der er i alt indkommet 64 brugbare besvarelser af spørgeskemaet. Hovedparten af respondenterne er mænd. Blandt de 64 besvarelser er 56 bosat i Region Hovedstaden. Heraf bor 57 i Københavns Kommune, 2 i Gladsaxe, 20 i Furesø og 9 på Frederiksberg. 76 % af respondenterne er mænd og 24 % er kvinder. Lidt over halvdelen af respondenterne er 40 år eller derover. Med hensyn til familiesituation fordeler besvarelserne sig primært mellem ikke at have hjemmeboende børn og at have hjemmeboende børn i forskellige aldersgrupper. Få angiver, at de selv er hjemmeboende. Med hensyn til beskæftigelsessituation er 8 % af respondenterne i beskæftigelse, 9 % er studerende og de sidste 0 % fordeler sig på at være på pension eller jobsøgende. Uddannelsesmæssigt har knap halvdelen en lang videregående uddannelse. Fordelingen af respondenternes besvarelser på baggrundsvariable fremgår mere detaljeret af tabelrapporten. Såfremt resultaterne varierer markant mellem f.eks. aldersgrupper eller køn vil dette blive fremhævet i rapporten. 5

8 Respondenternes transportvaner Der er indledningsvist spurgt ind til respondenternes transportvaner. Dette omfatter respondenternes foretrukne transportmiddel, generel cykelhyppighed og cykelhyppighed i forbindelse med arbejde, uddannelse eller lignende, kombination af cykling og offentlige transportmidler samt afstanden mellem bopæl og arbejdsplads eller uddannelse. Hvad er dit foretrukne transportmiddel? 8% 73% 8% % 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% n = 64 Bil Cykel Offentlig transport (bus, tog, metro, mv.) Andet Af ovenstående graf fremgår fordelingen af besvarelserne på spørgsmålet om respondenternes foretrukne transportmiddel. Ikke overraskende har hele 73 % cyklen som deres foretrukne transportmiddel. 6

9 Cykelhyppighed Respondenterne er blevet adspurgt om, hvor ofte de cykler generelt og hvor ofte, de cykler til arbejde, uddannelse eller lignende. Fordelingen af besvarelserne er præsenteret nedenfor. Resultaterne er i tråd med, at hovedparten af respondenterne har cyklen som deres foretrukne transportmiddel. Hvor ofte cykler du? 76% 2% 5% 5% % 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% n = 64 Næsten hver dag Et par gange om ugen Ca. en gang om ugen Mindre end en gang om ugen Aldrig Det fremgår af ovenstående graf, at 76 % af de 64 respondenter cykler næsten hver dag. Hvor ofte cykler du til arbejde, uddannelse eller lignende? 62% 6% 6% 5% 0% % 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% n = 64 Næsten hver dag Et par gange om ugen Ca. en gang om ugen Mindre end en gang om ugen Aldrig Ved ikke Det fremgår af ovenstående graf, at 62 % af de 64 respondenter cykler til arbejde, uddannelse eller lignende næsten hver dag. 7

10 Kombination af cykel og offentlige transportmidler samt afstand mellem bopæl, arbejde, uddannelse eller lignende Respondenterne er blevet spurgt ind til, hvor ofte de kombinerer cykel og offentlige transportmidler. Fordelingen af besvarelserne fremgår af nedenstående graf. Hvor ofte kombinerer du cykel og offentlige transportmidler? 5% 0% 2% 37% 24% % 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% n = 64 Næsten hver dag Et par gange om ugen Ca. en gang om ugen Mindre end en gang om ugen Aldrig Ved ikke Den største andel af respondenterne, 37 %, angiver, at de kombinerer cykel og offentlig transport mindre end en gang om ugen. 24 % angiver, at de aldrig kombinerer cyklen med offentlig transport, mens 37 % angiver, at de kombinerer transporten en gang om ugen eller hyppigere. Dette resultat kan meget vel hænge sammen med respondenternes afstand mellem bopæl, arbejde, uddannelse eller lignende. Resultatet af besvarelserne på dette spørgsmål fremgår nedenfor. En krydsning af besvarelserne mellem de to spørgsmål viser, at en stor andel af de respondenter, der kombinerer cykel og offentlig transport næsten hver dag også har over 20 km. til arbejde (3 respondenter ud af 25). Hvor stor er afstanden mellem din bopæl og dit arbejde, uddannelse eller lignende? 5% 2% 5% 5% 30% 3% 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% n = km. 5-0 km. -5 km km. Over 20 km. Ved ikke Cykelsuperstiernes primære målgruppe er borgere, der har mindst 5 km. til arbejde, uddannelse eller lignende. Det fremgår således af grafen ovenfor, at langt hovedparten af respondenterne falder indenfor målgruppen. 30 % af respondenterne har mere end 20 km. til arbejde, uddannelse eller lignende og 5 % af respondenterne har mellem 5 og 20 km. til arbejde, uddannelse eller lignende. 8

11 Kendskab til Farumruten Respondenternes kendskab til Farumruten er stort. Dette hænger naturligvis sammen med, at besvarelserne på spørgeskemaet er indsamlet via Cykelsuperstiernes hjemmeside og Cykelsuperstiernes side på Facebook. Det fremgår af grafen nedenfor, at 85 % svarende til 40 respondenter, angiver, at de har bemærket, at der er åbnet en ny cykelpendlerrute, der forbinder Furesø, Gladsaxe og Københavns Kommune. Har du bemærket, at der er åbnet en ny cykelpendlerrute, der forbinder Furesø, Gladsaxe og Københavns Kommune? 3% % 85% n = 64 Ja Nej Ved ikke De følgende spørgsmål omkring respondenternes anvendelse af Farumrute, kendskabet til den orange stribe langs ruten samt deltagelse i åbningsarrangementet, er kun stillet de 40 respondenter, der har bemærket, at der er åbnet en ny cykelpendlerrute. Brug af Farumruten Af nedenstående graf fremgår fordelingen af de 40 respondenters besvarelser på spørgsmålet om, hvorvidt de benytter hele eller dele af Farumruten. Lige over halvdelen, 54 %, svarer ja til spørgsmålet. Denne fordeling viser, at Farumrutens målgruppe udgør en stor del af respondenterne i denne undersøgelse. Benytter du hele eller dele af den nye cykelpendlerrute, der forbinder Furesø, Gladsaxe og Københavns Kommune? 3% 43% 54% n = 40 Ja Nej Ved ikke 9

12 Kendskab til og oplevelse af den orange stribe De 40 respondenter, der har angivet, at de er bekendte med Farumruten, er blevet spurgt, om de har bemærket den orange stribe langs med ruten. Spørgsmålet er først stillet som et uhjulpet spørgsmål og dernæst hjulpet. Det vil sige, at hvis respondenterne angiver, at de ikke har bemærket den orange stribe langs ruten, eller ikke ved om de har bemærket den, vises et billede (forsidebilledet) af striben og derefter spurgt igen. Kendskab uhjulpet Uhjulpet er det hele 73 % af de 40 respondenter, der angiver, at de har bemærket den orange stribe langs Farumruten. 28 % svarende til 38 respondenter har ikke bemærket eller kan ikke huske at have bemærket striben. Har du bemærket en orange stribe langs den nye cykelpendlerrute, der forbinder Furesø, Gladsaxe og Københavns Kommune? 24% 4% 73% n = 40 Ja Nej Ved ikke Samlet kendskab Efter visning af et billede af den orange stribe, er der yderligere 8 ud af de 38 respondenter, der genkender den orange stribe. Grafen nedenfor viser således, at det samlede kendskab blandt de 40 respondenter er på 86 % svarende til, at 20 ud af de 40 har bemærket striben. Samlet kendskab 4% 86% n = 40 Ja Nej / Ved ikke 0

13 Oplevelse af den orange stribe Respondenternes oplevelse af den orange stribe, der markerer Farumruten, er undersøgt ved hjælp af to spørgsmål. Et generelt spørgsmål om striben er en god måde at markere cykelpendlerruten på, og et specifikt spørgsmål om det gør det nemmere for cyklisterne, at cykelpendlerruten er markeret. En orange stribe langs cykelpendlerruten er en god måde at gøre opmærksom på den nye rute på 44% 36% 7% 9% 4% 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% n = 40 Meget enig Enig Delvist uenig Uenig Ved ikke Det generelle spørgsmål om den orange stribe er stillet de 40 respondenter, der har angivet, at de er bekendte med Farumruten. Langt hovedparten er enige eller meget enige i, at det er en god idé. En forholdsvis stor andel, 6 % eller 22 respondenter, angiver imidlertid, de er delvist uenige eller uenige. Det kan være interessant at undersøge nærmere, hvilke forhold der her gør sig gældende. Det gør det nemmere for mig som cyklist, at cykelpendlerruten er markeret med en orange stribe 28% 4% 4% 4% 3% 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% n = 20 Meget enig Enig Delvist uenig Uenig Ved ikke De 20 respondenter, der har bemærket den orange stribe, dvs. de 86 % af de 40 respondenter, der har hørt om Farumruten, er blevet spurgt, om markeringen af cykelruten gør det nemmere for dem som cyklister. Igen er langt hovedparten enige eller meget enige i udsagnets postulat. Igen er der dog en stor andel, 28 %, svarende til 34 respondenter, der er delvist uenige eller uenige i udsagnet. En krydstabel mellem de to spørgsmål viser, at de respondenter, der er delvist uenige eller uenige i, at den orange stribe er en god måde at gøre opmærksom på cykelruten på, også er delvist uenige eller uenige i dette udsagn.

14 Åbningsarrangementet i Farum Af dette afsnit fremgår resultaterne af respondenternes besvarelser på spørgsmålene omkring åbningsarrangementet, der blev afholdt i Farum den 20. april 203. Kun de respondenter, der indledningsvist har angivet, at de har bemærket, at der er åbnet en ny cykelrute, dvs. 40 respondenter, er blevet spurgt, om de deltog i den officielle åbning. Af grafen nedenfor fremgår det, at 6 %, svarende til 23 respondenter af de 40 respondenter, der er bekendte med Farumruten, deltog i den officielle åbning af Farumruten. 9 af de 23 respondenter blev inviteret til at deltage i undersøgelsen via idet det udfyldte et spørgekort i forbindelse med arrangementet, mens de øvrige 4 respondenter har besvaret spørgeskemaet via nyhedsbrevet på Cykelsuperstiers hjemmeside eller via Facebook. Deltog du i den officielle åbning af den nye cykelpendlerrute, der forbinder Furesø, Gladsaxe og Københavns Kommune? 6% 84% n = 40 Ja Nej Det er kun de 23 respondenter, der har deltaget i den officielle åbning af Farumruten, der efterfølgende er adspurgt, om hvordan de blev opmærksomme på arrangementet, hvilke aktiviteter de deltog i samt deres vurdering heraf. Grundet det få antal respondenter, er resultaterne i det følgende præsenteret som fordelingen i antallet af besvarelser frem for fordelingen af andelen af besvarelser. Grundet det få antal respondenter skal det også bemærkes, at resultaterne i det følgende er behæftet med en stor usikkerhed. Mere konkret betyder det, at såfremt undersøgelsen blev gentaget under de samme forudsætninger, ville man kunne forvente store afvigelser i resultaterne i forhold til denne undersøgelse. 2

15 De 23 respondenter, der deltog i åbningsarrangementet er blevet spurgt om, hvor de har læst eller hørt om arrangementet. Resultaterne fremgår af nedenstående graf. Hvor har du læst eller hørt om arrangementet? Avisartikler Hjemmesiden cykelsuperstier.dk Infostand på min arbejdsplads Familie, venner, bekendte Facebook Nyhedsmails Min kommunes hjemmeside Andet Ingen af ovenstående n = Hjemmeside cykelsuperstier.dk er den svarmulighed, der har fået flest besvarelser. Resultatet må naturligvis antages at være påvirket af, at spørgeskemaet primært er sendt ud via hjemmesiden. Avisartikler, netværk (familie, venner, bekendte) og Facebook får også en del besvarelser af de 23 respondenter. Ved angivelse af svarmuligheden Andet har respondenterne haft mulighed for at angive hvor. De 4 besvarelser er følgende: - Cykelinteresse - DårligIde.dk - Infostand på ruten - Opslag m. Plakat på metro byggeplads Respondenterne har haft mulighed for at angive flere svar. Der er i alt 34 svar svarende til, at respondenterne har sat mellem -2 krydser i gennemsnit. 3

16 Oplevelse af åbningsarrangementet De 23 respondenter er efterfølgende blevet spurgt ind til deres oplevelse af arrangementet. De er blevet bedt om at angive, hvor enige eller uenige de er i 4 forskellige udsagn om åbningsarrangementet. Hvor enig er du i følgende udsagn? Et officielt åbningsarrangement er en god måde at gøre opmærksom på den nye cykelpendlerrute på 0 2 Der var generelt nogle gode og spændende aktiviteter ved åbningsarrangementet 6 5 Der var gode muligheder for at få forfriskninger ved åbningsarrangementet Der var gode muligheder for at få merchandise ved åbningsarrangementet n = 23 Meget enig Enig Delvist uenig Uenig Ved ikke De respondenter, der har deltaget i åbningsarrangementet kan antages at have deltaget, fordi de inden arrangementet har fundet det som en god idé, at holde et arrangement. Langt hovedparten angiver da også, at det generelt er en god måde, at gøre opmærksom på den nye cykelrute på. Det vækker dog undren, at en forholdsvis stor andel ser sig delvist uenige i de tre øvrige udsagn om åbningsarrangementet. Oplevelsen af aktiviteterne, mulighederne for at få forfriskninger og merchandise ved åbningsarrangementet får forholdsvis mange negative besvarelser. 6 ud af de 23 respondenter svarer delvist uenig eller uenig til de tre udsagn om aktiviteter, forfriskninger og merchandise. 4

17 Deltagelse aktiviteterne ved åbningsarrangementet De 23 respondenter, der har deltaget i åbningsarrangementet, er blevet spurgt om hvilke aktiviteter de deltog i. Det fremgår af nedenstående graf, at hovedparten, 20 respondenter, deltog i den fælles cykeltur. Udstillingen ved Bicycle Innovation Lab og prøvekørsel af el-cykel får henholdsvis 7 og 2 besvarelser. Ingen af respondenterne har benyttet muligheden for at få et gratis sundhedstjek. Respondenterne har haft mulighed for at markere flere svarkategorier. Hvilke af følgende aktiviteter ved åbningsarrangementet deltog du i? Fælles cykeltur på Farumruten 20 Gratis sundhedstjek 0 Udstilling ved Bicycle Innovation Lab 7 Prøvekørsel af el-cykel 2 Ingen af ovenstående n =

18 Oplevelse af aktiviteterne ved åbningsarrangementet De respondenter, der har angivet, at de har deltaget i den fælles cykeltur og/eller set udstillingen ved Bicycle Innovation Lab, er efterfølgende spurgt ind til deres oplevelse heraf, ved at angive hvor enige eller uenige de er i et udsagn om aktiviteten. Således er de 20 respondenter, der har angivet, at de deltog i den fælles cykeltur på Farumruten, blev spurgt, om det var en god oplevelse. Af nedenstående graf fremgår det, at blot én respondent er delvist uenig i udsagnet. Det var en god oplevelse, at cykle langs ruten, sammen med en masse andre cyklister n = 20 Meget enig Enig Delvist uenig Uenig Ligeledes er de 7 respondenter, der har angivet, at de så udstillingen ved Bicycle Innovation Lab og set deres løsninger, blevet spurgt, om det har motiveret til at cykle mere fremover. For 3 af de 7 respondenter er dette tilfældet. Udstillingen ved Bicycle Innovation Lab og deres løsninger har motiveret mig til at cykle mere til og fra arbejde og uddannelse fremover n = 7 Meget enig Enig Delvist uenig Uenig Ved ikke 6

19 Deltagernes samlede motivation til at cykle mere Som en samlet vurdering af åbningsarrangementets indflydelse på deltagernes motivation til at cykle mere til og fra arbejde og uddannelse fremover, er respondenterne blevet spurgt, om hvor enige eller uenige de er i et generelt udsagn herom. Fordelingen af besvarelserne på spørgsmålet fremgår af nedenstående graf. Alt i alt har jeg lyst til at cykle mere til og fra arbejde og uddannelse fremover n = 23 Meget enig Enig Delvist uenig Uenig Ved ikke Åbningsarrangementet har haft en positiv indflydelse på deltagernes motivation for at cykle mere til arbejde, uddannelse og lignende fremover. 6 ud af de 23 angiver at de er enige eller meget enige i, at de alt i alt har lyst til at cykle mere til og fra arbejde og uddannelse fremover. Da respondenterne i denne undersøgelse, og formodentlig også deltagerne ved åbningsarrangementet generelt, kan antages at bestå af personer, der i forvejen er positivt indstillede overfor at cykle og er aktive cyklister, er dette et meget positivt resultat. Trods den usikkerhed resultatet er behæftet med, grundet de få besvarelser, fremgår det således, at åbningsarrangementet har påvirket deltagernes motivation til at cykle i en positiv retning. 7

20 Aktiviteter for børn ved åbningsarrangementet Ved åbningsarrangementet var der også aktiviteter målrettet børn. De 23 respondenter, der deltog i åbningsarrangementet, er derfor blevet spurgt om de havde børn med til arrangementet. Nedenstående graf viser, at 8 af de 23 respondenter havde børn med til åbningsarrangementet. Havde du børn med til arrangementet? 8 5 n = 23 Ja Nej Af nedenstående graf fremgår det, at 5 respondenter deltog i Cykelmyggen Egons cykelkunster sammen med deres børn, mens 3 prøvede Cyklistforbundets legebane. Respondenterne har kunnet angive flere aktiviteter, med mindre de har angivet Ingen af ovenstående. 5 af de 8 respondenter har derved deltaget i aktiviteterne, og alle 5 har set Cykelmyggen Egons cykelkunstner. Hvilke af følgende aktiviteter ved åbningsarrangementet deltog du i? Cykelmyggen Egons cykelkunstner 5 Cyklistforbundets legebane Ingen af ovenstående 3 3 n =

21 Respondenternes oplevelse af aktiviteterne for børn De 8 respondenters oplevelse af aktiviteterne for børn ved åbningsarrangementet er vurderet ved hjælp af 3 udsagn om aktiviteterne, som respondenterne har angivet, hvor enige eller uenige de er i. Fordelingen af besvarelserne fremgår af nedenstående graf. Hvor enig er du i følgende udsagn? Det er en god idé, at have aktiviteter for børn ved åbningsarrangementet 7 Aktiviteterne for børn er den primære årsag til, at vi deltog i åbningsarrangementet Aktiviteterne for børn er med til at motivere mig og barnet/børnene til at cykle mere fremover n = 8 Meget enig Enig Delvist uenig Uenig Ved ikke Respondenterne er overvejende positive. Alle synes det er en god idé med aktiviteter for børn, og 5 respondenter angiver det som den primære årsag til, at de deltog i arrangementet. En krydsning mellem dette spørgsmål og deltagelsen i aktiviteter ved arrangementet viser, at 4 af de respondenter, der har set Cykelmyggen Egons cykelkunstner, har angivet aktiviteterne for børn som den primære årsag til deltagelsen. Overordnet angiver 6 af respondenterne, at aktiviteterne for børn har motiveret dem og børnene de havde med til arrangementet, til at cykle mere fremover. Igen er dette et positivt, men selvfølgelig et meget usikkert resultat. 9

22 Fordelingen af besvarelser på spørgekort I forbindelse med åbningsarrangementet i Farum blev der uddelt spørgekort med 3 spørgsmål til de deltagende. 5 spørgekort blev returneret med besvarelser. Fordelingen af besvarelserne på spørgekortene fremgår af nedenstående grafer. Fælles cykeltur på indvielsesdagen - Cyklede du med? Fra Bellahøj Fra Gladsaxe 5 5 Cyklede ikke med, men deltog i Cykelfesten i Farum n = Hvordan blev du opmærksom på arrangementet? Lokalavis 7 Landsdækkende dagblad 0 Facebook 2 Cykelsuperster.dk 0 Arbejdsplads Andet? 3 3 n = Hvad var din bedste oplevelse i dag? Fælles cykeltur Cykelmyggen Egon 6 6 Sundhedstjek 0 Bicykle Innovation Lab udstilling 3 Prøve el-cykler 0 n = af spørgekortene havde gyldige adresser, som det fulde spørgeskema blev sendt ud til. Heraf har 9 besvaret spørgeskemaet. 20

23 Bilag Spørgeskemaer Online survey Tak fordi du vil deltage i undersøgelsen! Spørgeskemaet tager ca. 5 min. at besvare. Først vil vi gerne spørge ind til dine transportvaner. Hvad er dit foretrukne transportmiddel? Bil Motorcykel Cykel Offentlig transport (bus, tog, metro, mv.) Andet Hvor ofte......cykler du?...cykler du til arbejde, uddannelse eller lignende?...kombinerer du cykel og offentlige transportmidler? Næsten hver dag Et par gange om ugen Ca. en gang om ugen Mindre end en gang om ugen Aldrig Ved ikke Hvor stor er afstanden mellem din bopæl og dit arbejde, uddannelse eller lignende? 0-4 km. 5-0 km. -5 km km. Over 20 km. Ved ikke Har du bemærket, at der er åbnet en ny cykelpendlerrute, der forbinder Furesø, Gladsaxe og Københavns Kommune? Ja Nej Ved ikke Benytter du hele eller dele af den nye cykelpendlerrute, der forbinder Furesø, Gladsaxe og Københavns Kommune? Ja Nej Ved ikke Har du bemærket en orange stribe langs den nye cykelpendlerrute, der forbinder Furesø, Gladsaxe og Københavns Kommune? Ja Nej

24 Ved ikke Nedenfor kan du se et billede af den orange stribe. (Forsidebillede) Når du har set billedet. Husker du så den orange stribe? Ja Nej Ved ikke Hvor enig er du i følgende udsagn? Meget enig Enig Delvist uenig Ueni g Ved ikke En orange stribe langs cykelpendlerruten er en god måde at gøre opmærksom på den nye rute på Det gør det nemmere for mig som cyklist, at cykelpendlerruten er markeret med en orange stribe Lørdag d. 20. april var der en officiel åbning af cykelpendlerruten, der forbinder Furesø, Gladsaxe og Københavns Kommune, - Farumruten. Politikere, de involverede i projektet samt alle interesserede cyklister var inviteret til at cykle hele ruten fra København via Gladsaxe og videre til Furesø. Deltog du i den officielle åbning af den nye cykelpendlerrute, der forbinder Furesø, Gladsaxe og Københavns Kommune? Ja Nej Ved ikke Hvor har du hørt eller læst om arrangementet? Gerne flere svar Avisartikler Hjemmesiden cykelsuperstier.dk Infostand på min arbejdsplads Lommekort Familie, venner, bekendte Facebook Annoncer i medier Nyhedsmails Min kommunes hjemmeside Andet. Angiv: Ingen af ovenstående Hvor enig er du i følgende udsagn? Et officielt åbningsarrangement er en god måde at gøre opmærksom på den nye cykelpendlerrute på Der var generelt nogle gode og spændende aktiviteter ved Meget enig Enig Delvist uenig Ueni g Ved ikke 2

25 åbningsarrangementet Der var gode muligheder for at få forfriskninger ved åbningsarrangementet Der var gode muligheder for at få merchandise ved åbningsarrangementet Hvilke af følgende aktiviteter ved åbningsarrangementet deltog du i? Gerne flere svar Fælles cykeltur på Farumruten Gratis sundhedstjek Udstilling ved Bicycle Innovation Lab Prøvekørsel af el-cykel Ingen af ovenstående Hvor enig er du i følgende udsagn? Mege t enig Enig Delvist Uen uenig ig Ved ikke Det var en god oplevelse, at cykle langs ruten, sammen med en masse andre cyklister Det gratis sundhedstjek har motiveret mig til at cykle mere til og fra arbejde og uddannelse fremover Udstillingen ved Bicycle Innovation Lab og deres løsninger har motiveret mig til at cykle mere til og fra arbejde og uddannelse fremover Alt i alt har jeg lyst til at cykle mere til og fra arbejde og uddannelse fremover Havde du børn med til arrangementet? Med børn menes børn på 5 år og derunder Ja Nej Hvilke af følgende aktiviteter deltog du i med barnet/børnene ved arrangementet? Gerne flere svar Cykelmyggen Egons cykelkunstner Cyklistforbundets legebane Ingen af ovenstående Hvor enig er du i følgende udsagn? Det er en god idé, at have aktiviteter for børn ved åbningsarrangementet Aktiviteterne for børn er den primære årsag til, at vi deltog i åbningsarrangementet Aktiviteterne for bøn er med til at motivere mig og barnet/børnene til at cykle mere fremover Meget enig Enig Delvist uenig U enig Ved ikke Til sidst vil vi gerne stille et par generelle spørgsmål. 3

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

& '( " #) * + ,-.! /)-0/* * 0 0 00 * 02 * 3 " #)

& '(  #) * + ,-.! /)-0/* * 0 0 00 * 02 * 3  #) #$ & '( #) * + #, $/)01 /)0/* * 0 0 00 * 02 * 3 /)0/* * #) '( 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark - 1 - Ansatte i Region Syddanmark, regionshuset, blev i marts 29 spurgt om deres rejsevaner til og fra arbejdsstedet. Hermed følger et overblik

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 60% 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere

Læs mere

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER Vejledning Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Forslag til spørgsmål... 4 2.1 Spørgsmål med høj prioritet... 5 2.2 Supplerende spørgsmål... 6 2.3 Spørgsmål

Læs mere

1. Nu kommer en række generelle spørgsmål om cykelpendlerruten.

1. Nu kommer en række generelle spørgsmål om cykelpendlerruten. Interview Nr. Dato og ca. tidspunkt Interviewer Interviewsted Velkommen Dette spørgeskema er lavet for at undersøge effekterne af cykelpendlerruten.. Vi vil gerne bede om din vurdering af den så vi kan

Læs mere

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane Københavns Amt Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane December 2003 Tabelrapport Projektledere: Asger H. Nielsen Casper O. Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører. Materialet

Læs mere

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Undersøgelsens karakteristika Formålet med undersøgelsen er overordnet at afdække generelle holdninger

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 For Københavns Forældreorganisation (KFO) Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 1 Indhold Baggrund Mål side 3

Læs mere

Borgerlige vælgere vilde med Obama

Borgerlige vælgere vilde med Obama Borgerlige vælgere vilde med Obama Kun hver 4. danske vælger mener valget mellem Obama og McCain er uden betydning for Danmark og langt de fleste også borgerlige ville stemme på Obama. Kun 6 % synes Bush

Læs mere

Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14

Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14 Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14 Studievalg København har i skoleåret 2013-14 gennemført en række brugerundersøgelser

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Scharling.dk

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Nulpunktsmåling til cykliststrategi

Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rådet for Større Færdselssikkerhed Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rapport Capacent Epinion 30. december 2008 Indholdsfortegnelse 1 Kort Capacent Epinion...3 2 Baggrund...4 2.1 Indledning...4 3 Frekvenser...5

Læs mere

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV Eksemplerne her er inspireret af konkrete kommunikationsaktiviteter og giver et bredt udsnit af den type aktiviteter, som gennemføres af de involverede aktører. EKSEMPEL

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse Medlemsønsker 25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse 8. november 25 Sammenfattet af Bo Kayser Holte Roklub Frederikslundsvej. Postboks 71 28 Holte Tlf. 45424232 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING...3

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

Indhold. Undersøgelsen er udarbejdet af: Manova A/S. Videnscenter for Generation YZ. Ragnagade 17. 2100 København Ø

Indhold. Undersøgelsen er udarbejdet af: Manova A/S. Videnscenter for Generation YZ. Ragnagade 17. 2100 København Ø ... unge på sabbatår 15 Indhold Indledning... 2 Metode... 3 Key findings... 7 Temaer Intentioner for sabbatår og fremtid... 8 Indflydelse på og holdning til sabbatår... 11 Information om job- og uddannelsesmuligheder...

Læs mere

røn Køreplan SIEMENS WIND POWER, Aalborg

røn Køreplan SIEMENS WIND POWER, Aalborg G røn Køreplan Brochure Siemens.indd 1 SIEMENS WIND POWER, Aalborg 30-06-2010 10:39:58 Brochure Siemens.indd 2 30-06-2010 10:39:58 Forord SIEMENS WIND POWER Aalborg arbejder for at bidrage til en bæredygtig

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Unges uddannelsesvalg. Udarbejdet for DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Udarbejdet af Synovate Vilstrup Jobnummer 14255 9. august 2006

Unges uddannelsesvalg. Udarbejdet for DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Udarbejdet af Synovate Vilstrup Jobnummer 14255 9. august 2006 Unges uddannelsesvalg Udarbejdet for DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Udarbejdet af Synovate Vilstrup Jobnummer 14255 august 2006 Indhold Metode Hovedkonklusioner Tabeller Spørgeskema Metode Hovedkonklusioner

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014

En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014 En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014 Udarbejdet af: Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Adresse: Vibevej 31 2400 København NV Kontakt: Maria Hansen maria@dgsnet.dk Dato: 21-03- 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 70% 60% 62% 50% 44% 40% 36% 30% 20% 10% 0% 1% 8% 14% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER VIRKSOMHEDER I SKEJBY Dato December 0 Citat fra undersøgelsen: "Jeg behøver ikke bestikkelse for at cykle" Citat fra undersøgelsen: "Af ideologiske grunde ser jeg ikke nogen

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg

Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg Af Lone Marie Holm Jensen, Betina Kjerulf og Camilla Stegsted Rasmussen Afgangsstuderende i Trafikplanlægning ved Aalborg Universitet

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen Digital Post

Digitaliseringsstyrelsen Digital Post Digitaliseringsstyrelsen Digital Post Tabelrapport, IT-kombiundersøgelse Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON. Materialet

Læs mere

Målgruppeanalyse Ungeindsats Himmerland D. 08.05.15. Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland

Målgruppeanalyse Ungeindsats Himmerland D. 08.05.15. Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland 1 Indhold 1. Målgruppeanalyse af aktivitets- og uddannelsesparate unge i Himmerland... 3 1.1 - Formål... 3 1.2 - Hvem er målgrupperne?... 3 1.3 - Hvor mange

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Cykelregnskab for Region Hovedstaden Baggrundsrapport Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Gennemgående geografisk opdeling 3 1.2 Baggrundrapportens opbygning 3 2 Cykling i tal 4 2.1

Læs mere

Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011

Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011 Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011 Summary med grafer og kommentarer på hovedresultater København, juni 2011 Udarbejdet af: Marie Christiansen Krøyer Ida Mørch Pernille Jønsson

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Tryk på language-knappen nedenfor og vælg English hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk next for at fortsætte. Velkommen til Introundersøgelsen // Welcome to the Introduction Survey Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE - RESULTATOVERSIGT AUGUST 2015 Undersøgelsen Holbæk Kommune skal være en stærk medspiller for vores borgere og virksomheder. Byrådet har derfor et

Læs mere

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet B i l a g C D e l t a g e l s e o g repræ s e n t a t i v i t e t Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet 237 Svarpersoner i spørgeskemaundersøgelsen I alt fik 538.497 personer tilsendt en invitation

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

Den offentlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægelsen Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed

Den offentlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægelsen Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed D offtlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægels Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed Kun af de unge på landets ungdomsr vil arbejde i d offtlige sektor efter dt. 6 mer,

Læs mere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere Bilag A: Kravspecifikation Kravspecifikation vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere 1 1. Opgavens baggrund og formål Formålet med opgaven er at undersøge medborgerskab blandt unge københavnere,

Læs mere

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Rigets tilstand Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Efterår 2013 Om evalueringen Undersøgelsen er blevet gennemført af 248 respondenter ud af et samlet optag på 1158 (baseret på optagsindberetning

Læs mere

National brugerundersøgelse

National brugerundersøgelse National brugerundersøgelse Årsrapport for 2014 Viborg Stiftsmuseum, Viborg Stiftsmuseum, Viborg Antal besvarelser: 91 Indhold 1. Indledning s. 3 Undersøgelsens resultater 2. Brugernes vurderinger af udstillingsstedet

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey:

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey: UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011 Introtekst til survey: Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål, som tager 2-10 min. at besvare.

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi

Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Unge i alderen 18-25 år Grafikrapport København, oktober 2011 Udarbejdet af: Pernille Jønsson Marie Christiansen krøyer YouGov Public

Læs mere

Aarhusmålene Aarhus Kommune

Aarhusmålene Aarhus Kommune Aarhusmålene Aarhus Kommune Måling af Aarhusmålene [Introtekst til Web-survey] Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen. Vi gennemfører for øjeblikket en undersøgelse på vegne af Aarhus Kommune. Vi vil

Læs mere

De Samvirkende Købmænd Undersøgelse om storcentre og hypermarkeder

De Samvirkende Købmænd Undersøgelse om storcentre og hypermarkeder De Samvirkende Købmænd Undersøgelse om storcentre og hypermarkeder Tabelrapport, internetundersøgelse Februar 2015 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning Danske Fysioterapeuter Kvalitet i træning Undersøgelse blandt Danske Fysioterapeuters paneldeltagere 2010 Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter juni 2010 Scharling.dk Side 1 af 84

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

Gold-MSI spørgeskema Juni 2014 Dansk (version 1.0)

Gold-MSI spørgeskema Juni 2014 Dansk (version 1.0) Sæt venligst ring om den mest passende kategori: 1 1. Jeg bruger meget af min fritid på musik-relaterede aktiviteter. Gold-MSI spørgeskema Juni 01 Dansk (version 1.0) Meget Uenig Hverken enig eller Enig

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I Hjemmearbejde Hver tredje lønmodtager kan arbejde hjemme. Næsten halvdelen af dem, der gør det, arbejder længere end de ellers ville. To ud af tre oplever mere afveksling og bedre balance mellem arbejds-

Læs mere

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725 Resultater Spørgeskema 46725 Antal observationer i forespørgslen: Antal observationer i dette spørgeskema: Procent af i det samlede resultat: 6939 6939 100.00% page 1 / 94 page 2 / 94 Nøgletal for 0001

Læs mere

TEST AF RUBRIKANNONCER I IBYEN

TEST AF RUBRIKANNONCER I IBYEN TEST AF RUBRIKANNONCER I IBYEN Formål Måle hvor mange der kigger på siderne med rubrikannoncer Måle hvor længe de kigger på siderne Måle om de på siderne finder information de ikke ser andre steder Måle

Læs mere

1.1 Unge under ungdomsuddannelse

1.1 Unge under ungdomsuddannelse 1.1 Unge under ungdomsuddannelse Jeg plejer at bruge biblioteket meget, jeg læser gerne flere bøger hver uge, men har ikke så meget tid nu jeg er startet på gymnasiet. Ung kvinde under ungdomsuddannelse,

Læs mere

Efterskolernes vejledning

Efterskolernes vejledning Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, juni 2011 Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, juni

Læs mere

På spørgsmålet, om det har betydning for vurderingen af Region Midtjylland som en attraktiv arbejdsplads svarer 63 % ja, mens 24 % svarer nej.

På spørgsmålet, om det har betydning for vurderingen af Region Midtjylland som en attraktiv arbejdsplads svarer 63 % ja, mens 24 % svarer nej. Evallueriing aff spørgeskemaundersøgellse vedr.. bruttollønsordniinger majj 2011 Evaluering af spørgeskemaundersøgelse vedr. bruttolønsordninger. Maj 2011 Konklusioner Undersøgelsen er gennemført for at

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

Titel: Cyklens potentiale i bytrafik, Bilagsrapport. Udgivelsesår: 1995

Titel: Cyklens potentiale i bytrafik, Bilagsrapport. Udgivelsesår: 1995 Titel: Cyklens potentiale i bytrafik, Bilagsrapport Udgivelsesår: 1995 Forfattere: Karen Marie Lei Krogsgaard, Civilingeniør Ole Kristoffer Jensen, Bach.oecon Puk Kristine Nilsson, Civilingeniør Lene Herrstedt.

Læs mere

DANSKERNES ALKOHOLVANER

DANSKERNES ALKOHOLVANER DANSKERNES ALKOHOLVANER 2008 Danskernes alkoholvaner 2008 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: Hhttp://www.sst.dk Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Center for Alkoholforskning,

Læs mere

Evaluering af kampagnen Think before you ink. Notat

Evaluering af kampagnen Think before you ink. Notat Evaluering af kampagnen Think before you ink Notat December 2013 1. Indledning og metode I efteråret 2013 gennemførte Miljøstyrelsen kampagnen Think before you ink. Kampagnen er en informationskampagne

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Ankestyrelsens undersøgelse af Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Oktober 2011 1 1 Formål, baggrund og metode 1.1.1 Baggrund for undersøgelsen Sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet gennemførte i

Læs mere

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - CYKELMARKEDET -

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - CYKELMARKEDET - A&B ANALYSEs Danmarkspanel - CYKELMARKEDET - SEPTEMBER 2012 Danmarkspanel September 2012 1 Danmarkspanel September 2012 2 OM UNDERSØGELSEN Metode Undersøgelsen er foretaget i A&B Analyses Danmarkspanel.

Læs mere

Serviceniveau for fodgængere og cyklister

Serviceniveau for fodgængere og cyklister VEJFORUM Serviceniveau for fodgængere og cyklister Trafikanters oplevelser i trafikken er en særdeles væsentlig parameter i trafikpolitik, både lokalt, regionalt og nationalt. I faglige kredse benævnes

Læs mere

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION I foråret 2015 foretog Analyse & Tal en survey blandt landets studerende. 2884 studerende fordelt på alle landets universiteter på nær IT Universitetet besvarede hele

Læs mere

VIL DELTAGE... AFTALE (INT: Sidste dato 14. marts 2007)... NOT KNOWN AT THIS NUMBER... SVARER IKKE... TELEFONSVARER... OPTAGET...

VIL DELTAGE... AFTALE (INT: Sidste dato 14. marts 2007)... NOT KNOWN AT THIS NUMBER... SVARER IKKE... TELEFONSVARER... OPTAGET... 1. OFFENTLIG TRANSPORT - HT OMRÅDET - P70 ( -MAR-07) GODDAG. DU TALER MED %N FRA GALLUP INSTITUTTET. ER DET EN PRIVAT HUSSTAND, JEG HAR RINGET TIL? HVIS JA: KUNNE JEG I DEN FORBINDELSE KOMME TIL AT TALE

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der har deltaget i Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Hvordan besvares spørgeskemaet? Inden du besvarer et spørgsmål,

Læs mere

Evaluering - Studiepraktik 2012

Evaluering - Studiepraktik 2012 Evaluering - Studiepraktik 2012 Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Bilag 1. Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Formålet med spørgeskemaet er at undersøge målgruppens holdning til brandet ferm living og deres produkter. Tilmed søger undersøgelsen at kortlægge

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere