Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013"

Transkript

1 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203

2 ISBN Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns Kommune har alle rettigheder til rapporten i henhold til lov om ophavsret. Citater, kopiering og af uddrag af rapporten er tilladt med fuld kildeangivelse: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer

3 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Metode og gennemførelse... 2 Hovedkonklusioner... 3 Anbefalinger... 4 Respondenterne karakteristika... 5 Respondenternes transportvaner... 6 Cykelhyppighed... 7 Kombination af cykel og offentlige transportmidler samt afstand mellem bopæl, arbejde, uddannelse eller lignende... 8 Kendskab til Farumruten... 9 Brug af Farumruten... 9 Kendskab til og oplevelse af den orange stribe... 0 Kendskab uhjulpet... 0 Samlet kendskab... 0 Oplevelse af den orange stribe... Åbningsarrangementet i Farum... 2 Oplevelse af åbningsarrangementet... 4 Deltagelse aktiviteterne ved åbningsarrangementet... 5 Oplevelse af aktiviteterne ved åbningsarrangementet... 6 Deltagernes samlede motivation til at cykle mere... 7 Aktiviteter for børn ved åbningsarrangementet... 8 Respondenternes oplevelse af aktiviteterne for børn... 9 Fordelingen af besvarelser på spørgekort Bilag Spørgeskemaer... Online survey... Spørgekort... 5

4 Introduktion Af denne rapport fremgår resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført i forbindelse med åbningen af den anden Cykelsupersti, Farumruten, C95. Cykelpendlerruten åbnede den 20. april 203 og blev markeret med en fælles cykeltur på ruten fra København via Gladsaxe til Farum. I Farum blev åbningen yderligere markeret med afholdelsen af et arrangement, hvor der var aktiviteter for både børn og voksne. Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er primært at belyse kendskabet til Farumruten samt oplevelsen af de aktiviteter, der fandt sted i forbindelse med åbningen af Farumruten. Indledningsvist er respondenternes cykelvaner belyst. Svarfordelingen på spørgsmålene er præsenteret grafisk i denne rapport. Såfremt resultaterne varierer markant i forhold til relevante baggrundsvariable, er dette kommenteret i teksten. I tabelrapporten resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen præsenteret i tabeller. Bilag til rapporten omfatter de anvendte spørgeskemaer. Metode og gennemførelse Undersøgelsen er gennemført som en linkundersøgelse via Cykelsuperstiernes hjemmeside Cykelsuperstier.dk via nyhederne på hjemmesiden og via Cykelsuperstiernes Facebookside. Linket blev offentliggjort umiddelbart efter åbningen af Farumruten, - mandag d. 22. april 203. Linket var åbent i 4 uger. Nyheden blev udsendt yderligere en gang i løbet af indsamlingsperioden og lagt på Facebook 2 gange. Dertil blev der i forbindelse med åbningsarrangementet i Farum uddelt spørgekort til de deltagende. En mail med link til spørgeskemaet blev sendt ud til de deltagere, der udfyldte spørgekortet med en gyldig e- mailadresse, - i alt 4. Der er via linket indkommet i alt 64 brugbare besvarelser, hvilket er et pænt antal besvarelser taget i betragtning af, at spørgeskemaet primært har været eksponeret for besøgende på Cykelsuperstier.dk og Cykelsuperstiernes Facebookside. 2

5 Hovedkonklusioner Det skal indledningsvist bemærkes, at linket til spørgeskemaet blev sendt ud via kanaler, hvor det må forventes, at modtagerne har stort kendskab til cykelpendlerruten og åbningseventen i forhold til, hvis spørgeskemaet var blevet sendt ud til et tilfældigt udsnit af befolkningen. Ligeledes er det forventeligt, at en større andel af respondenterne i denne undersøgelse har cyklen som sit foretrukne transportmiddel og cykler næsten hver dag. Resultaterne af denne undersøgelse kan således ikke generaliseres til den generelle befolkning. De 64 respondenter, der har udfyldt spørgeskemaet, udgøres dog overvejende af respondenter, der falder indenfor målgruppen for Farumruten. 56 respondenter, 95 %, er bosat i Region Hovedstaden. 20 respondenter, 20 %, bor i Furesø Kommune, 2 respondenter, 3 %, bor i Gladsaxe Kommune, 57 respondenter, 35 %, bor i Københavns Kommune og 9 respondenter, 5 %, bor i Frederiksberg Kommune. Derved er hovedparten af respondenterne bosat i de kommuner, der omfattes af cykelpendlerruten. 32 respondenter, 80 %, er også i beskæftigelse og 35, 82 %, har mindst 5 km. til og fra arbejde, uddannelse eller lignende. 40 respondenter, 85 %, er også bekendte med Farumruten og 54 % heraf, 76 respondenter, anvender også hele eller dele af cykelpendlerruten. Det samlede kendskab til den orange stribe, blandt de 40 respondenter, der er bekendte Farumruten, er 86 %. Dertil har 2 respondenter, svarende til 80 % blandt dem, der er bekendte med Farumruten, en positiv oplevelse af den orange stribe, i det de mener, at det er en god måde, at gøre opmærksom på cykelpendlerruten på. 23 af de 40 respondenter, eller 6 %, der er bekendte med Farumruten, har deltaget i det officielle åbningsarrangement d. 20. april 203. Åbningsarrangementet har haft en positiv indflydelse på deltagernes motivation for at cykle mere til arbejde, uddannelse og lignende fremover. 6 ud af de 23, 70 % af deltagerne, angiver, at de er enige eller meget enige i, at de alt i alt har lyst til at cykle mere til og fra arbejde og uddannelse fremover. Trods et usikkert resultat, grundet de få besvarelser evalueringen af åbningsarrangementet er baseret på, kan det derfor konkluderes, at arrangementet har påvirket deltagernes motivation til at cykle i en positiv retning. 8 af de 23 respondenter, der deltog i åbningsarrangementet, angiver, at de har læst eller hørt om arrangementet på hjemmesiden cykelsuperstier.dk. 5 angiver at have læst eller hørt om arrangementet i avisartikler, 5 via personligt netværk og 6 via Facebook. Det er således også disse 4 kommunikationskanaler, der har fået flest besvarelser (Respondenterne har kunnet angive flere). 2 af de 23 respondenter, eller 9 % af dem, der deltog i åbningsarrangementet, mener, at det er en god måde, at gøre opmærksom på den nye cykelpendlerrute med et officielt åbningsarrangement. Mellem 5 og 7 af de 23, eller mellem 65 % og 74 % af de 23 respondenter, angiver, at de er meget enige eller enige i udsagnene om deres oplevelse af arrangementet i forhold til aktiviteter, forfriskninger og merchandise. Ved hvert af de 3 udsagn, er der dog også 6 af de 23 respondenter, 26 %, der er delvist uenige i udsagnene. 20 af de 23 respondenter, eller 87 % af dem, der deltog i åbningsarrangementet, deltog i den fælles cykeltur på Farumruten d. 20. april, og 9 heraf angiver, at de har haft en god oplevelse med turen og de andre cyklister. Den fælles cykeltur er således også den mest populære af aktiviteterne ved åbningsarrangementet. 8 af de 23 respondenter, der deltog i åbningsarrangementet, havde børn med. Blandt aktiviteterne for børn er Cykelmyggen Egons cykelkunstner den mest populære. 3

6 Anbefalinger Fordelingen af besvarelserne på nogle af spørgsmålene i undersøgelsen vedrørende den orange stribe og aktiviteterne ved åbningsarrangementet viser, at på trods af, at hovedparten af respondenterne er positive, så er en forholdsvis stor andel, der er delvist uenige eller uenige i nogle udsagn. Denne spørgeskemaundersøgelse bidrager ikke med nærmere begrundelser herfor, og det anbefales derfor at overveje, om dette bør undersøges nærmere, hvilke forhold, der gør sig gældende. De pågældende resultater, som giver anledning til nærmere refleksion er følgende: - 6 %, eller 22 af de 40 respondenter, der har angivet, at de er bekendte med Farumruten, er delvist uenige eller uenige i, at det er en god idé at markere cykelpendlerruten med en orange stribe. - 6 ud af de 23 af respondenter, eller 26 %, der deltog i åbningsarrangementet d. 20. april 203, svarer delvist uenig eller uenig til de tre udsagn om aktiviteter, forfriskninger og merchandise. Udover at undersøge ovenstående nærmere, kan det klart anbefales, at gentage de aktiviteter, der i denne undersøgelse har fået positiv respons. Dette er især åbningsarrangement med fælles cykeltur langs ruten og Cykelmyggen Egons cykelkunstner. Dertil er det fortsat hovedparten af respondenterne, der er positive overfor den orange stribe langs cykelruten. 4

7 Respondenterne karakteristika Der er i alt indkommet 64 brugbare besvarelser af spørgeskemaet. Hovedparten af respondenterne er mænd. Blandt de 64 besvarelser er 56 bosat i Region Hovedstaden. Heraf bor 57 i Københavns Kommune, 2 i Gladsaxe, 20 i Furesø og 9 på Frederiksberg. 76 % af respondenterne er mænd og 24 % er kvinder. Lidt over halvdelen af respondenterne er 40 år eller derover. Med hensyn til familiesituation fordeler besvarelserne sig primært mellem ikke at have hjemmeboende børn og at have hjemmeboende børn i forskellige aldersgrupper. Få angiver, at de selv er hjemmeboende. Med hensyn til beskæftigelsessituation er 8 % af respondenterne i beskæftigelse, 9 % er studerende og de sidste 0 % fordeler sig på at være på pension eller jobsøgende. Uddannelsesmæssigt har knap halvdelen en lang videregående uddannelse. Fordelingen af respondenternes besvarelser på baggrundsvariable fremgår mere detaljeret af tabelrapporten. Såfremt resultaterne varierer markant mellem f.eks. aldersgrupper eller køn vil dette blive fremhævet i rapporten. 5

8 Respondenternes transportvaner Der er indledningsvist spurgt ind til respondenternes transportvaner. Dette omfatter respondenternes foretrukne transportmiddel, generel cykelhyppighed og cykelhyppighed i forbindelse med arbejde, uddannelse eller lignende, kombination af cykling og offentlige transportmidler samt afstanden mellem bopæl og arbejdsplads eller uddannelse. Hvad er dit foretrukne transportmiddel? 8% 73% 8% % 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% n = 64 Bil Cykel Offentlig transport (bus, tog, metro, mv.) Andet Af ovenstående graf fremgår fordelingen af besvarelserne på spørgsmålet om respondenternes foretrukne transportmiddel. Ikke overraskende har hele 73 % cyklen som deres foretrukne transportmiddel. 6

9 Cykelhyppighed Respondenterne er blevet adspurgt om, hvor ofte de cykler generelt og hvor ofte, de cykler til arbejde, uddannelse eller lignende. Fordelingen af besvarelserne er præsenteret nedenfor. Resultaterne er i tråd med, at hovedparten af respondenterne har cyklen som deres foretrukne transportmiddel. Hvor ofte cykler du? 76% 2% 5% 5% % 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% n = 64 Næsten hver dag Et par gange om ugen Ca. en gang om ugen Mindre end en gang om ugen Aldrig Det fremgår af ovenstående graf, at 76 % af de 64 respondenter cykler næsten hver dag. Hvor ofte cykler du til arbejde, uddannelse eller lignende? 62% 6% 6% 5% 0% % 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% n = 64 Næsten hver dag Et par gange om ugen Ca. en gang om ugen Mindre end en gang om ugen Aldrig Ved ikke Det fremgår af ovenstående graf, at 62 % af de 64 respondenter cykler til arbejde, uddannelse eller lignende næsten hver dag. 7

10 Kombination af cykel og offentlige transportmidler samt afstand mellem bopæl, arbejde, uddannelse eller lignende Respondenterne er blevet spurgt ind til, hvor ofte de kombinerer cykel og offentlige transportmidler. Fordelingen af besvarelserne fremgår af nedenstående graf. Hvor ofte kombinerer du cykel og offentlige transportmidler? 5% 0% 2% 37% 24% % 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% n = 64 Næsten hver dag Et par gange om ugen Ca. en gang om ugen Mindre end en gang om ugen Aldrig Ved ikke Den største andel af respondenterne, 37 %, angiver, at de kombinerer cykel og offentlig transport mindre end en gang om ugen. 24 % angiver, at de aldrig kombinerer cyklen med offentlig transport, mens 37 % angiver, at de kombinerer transporten en gang om ugen eller hyppigere. Dette resultat kan meget vel hænge sammen med respondenternes afstand mellem bopæl, arbejde, uddannelse eller lignende. Resultatet af besvarelserne på dette spørgsmål fremgår nedenfor. En krydsning af besvarelserne mellem de to spørgsmål viser, at en stor andel af de respondenter, der kombinerer cykel og offentlig transport næsten hver dag også har over 20 km. til arbejde (3 respondenter ud af 25). Hvor stor er afstanden mellem din bopæl og dit arbejde, uddannelse eller lignende? 5% 2% 5% 5% 30% 3% 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% n = km. 5-0 km. -5 km km. Over 20 km. Ved ikke Cykelsuperstiernes primære målgruppe er borgere, der har mindst 5 km. til arbejde, uddannelse eller lignende. Det fremgår således af grafen ovenfor, at langt hovedparten af respondenterne falder indenfor målgruppen. 30 % af respondenterne har mere end 20 km. til arbejde, uddannelse eller lignende og 5 % af respondenterne har mellem 5 og 20 km. til arbejde, uddannelse eller lignende. 8

11 Kendskab til Farumruten Respondenternes kendskab til Farumruten er stort. Dette hænger naturligvis sammen med, at besvarelserne på spørgeskemaet er indsamlet via Cykelsuperstiernes hjemmeside og Cykelsuperstiernes side på Facebook. Det fremgår af grafen nedenfor, at 85 % svarende til 40 respondenter, angiver, at de har bemærket, at der er åbnet en ny cykelpendlerrute, der forbinder Furesø, Gladsaxe og Københavns Kommune. Har du bemærket, at der er åbnet en ny cykelpendlerrute, der forbinder Furesø, Gladsaxe og Københavns Kommune? 3% % 85% n = 64 Ja Nej Ved ikke De følgende spørgsmål omkring respondenternes anvendelse af Farumrute, kendskabet til den orange stribe langs ruten samt deltagelse i åbningsarrangementet, er kun stillet de 40 respondenter, der har bemærket, at der er åbnet en ny cykelpendlerrute. Brug af Farumruten Af nedenstående graf fremgår fordelingen af de 40 respondenters besvarelser på spørgsmålet om, hvorvidt de benytter hele eller dele af Farumruten. Lige over halvdelen, 54 %, svarer ja til spørgsmålet. Denne fordeling viser, at Farumrutens målgruppe udgør en stor del af respondenterne i denne undersøgelse. Benytter du hele eller dele af den nye cykelpendlerrute, der forbinder Furesø, Gladsaxe og Københavns Kommune? 3% 43% 54% n = 40 Ja Nej Ved ikke 9

12 Kendskab til og oplevelse af den orange stribe De 40 respondenter, der har angivet, at de er bekendte med Farumruten, er blevet spurgt, om de har bemærket den orange stribe langs med ruten. Spørgsmålet er først stillet som et uhjulpet spørgsmål og dernæst hjulpet. Det vil sige, at hvis respondenterne angiver, at de ikke har bemærket den orange stribe langs ruten, eller ikke ved om de har bemærket den, vises et billede (forsidebilledet) af striben og derefter spurgt igen. Kendskab uhjulpet Uhjulpet er det hele 73 % af de 40 respondenter, der angiver, at de har bemærket den orange stribe langs Farumruten. 28 % svarende til 38 respondenter har ikke bemærket eller kan ikke huske at have bemærket striben. Har du bemærket en orange stribe langs den nye cykelpendlerrute, der forbinder Furesø, Gladsaxe og Københavns Kommune? 24% 4% 73% n = 40 Ja Nej Ved ikke Samlet kendskab Efter visning af et billede af den orange stribe, er der yderligere 8 ud af de 38 respondenter, der genkender den orange stribe. Grafen nedenfor viser således, at det samlede kendskab blandt de 40 respondenter er på 86 % svarende til, at 20 ud af de 40 har bemærket striben. Samlet kendskab 4% 86% n = 40 Ja Nej / Ved ikke 0

13 Oplevelse af den orange stribe Respondenternes oplevelse af den orange stribe, der markerer Farumruten, er undersøgt ved hjælp af to spørgsmål. Et generelt spørgsmål om striben er en god måde at markere cykelpendlerruten på, og et specifikt spørgsmål om det gør det nemmere for cyklisterne, at cykelpendlerruten er markeret. En orange stribe langs cykelpendlerruten er en god måde at gøre opmærksom på den nye rute på 44% 36% 7% 9% 4% 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% n = 40 Meget enig Enig Delvist uenig Uenig Ved ikke Det generelle spørgsmål om den orange stribe er stillet de 40 respondenter, der har angivet, at de er bekendte med Farumruten. Langt hovedparten er enige eller meget enige i, at det er en god idé. En forholdsvis stor andel, 6 % eller 22 respondenter, angiver imidlertid, de er delvist uenige eller uenige. Det kan være interessant at undersøge nærmere, hvilke forhold der her gør sig gældende. Det gør det nemmere for mig som cyklist, at cykelpendlerruten er markeret med en orange stribe 28% 4% 4% 4% 3% 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% n = 20 Meget enig Enig Delvist uenig Uenig Ved ikke De 20 respondenter, der har bemærket den orange stribe, dvs. de 86 % af de 40 respondenter, der har hørt om Farumruten, er blevet spurgt, om markeringen af cykelruten gør det nemmere for dem som cyklister. Igen er langt hovedparten enige eller meget enige i udsagnets postulat. Igen er der dog en stor andel, 28 %, svarende til 34 respondenter, der er delvist uenige eller uenige i udsagnet. En krydstabel mellem de to spørgsmål viser, at de respondenter, der er delvist uenige eller uenige i, at den orange stribe er en god måde at gøre opmærksom på cykelruten på, også er delvist uenige eller uenige i dette udsagn.

14 Åbningsarrangementet i Farum Af dette afsnit fremgår resultaterne af respondenternes besvarelser på spørgsmålene omkring åbningsarrangementet, der blev afholdt i Farum den 20. april 203. Kun de respondenter, der indledningsvist har angivet, at de har bemærket, at der er åbnet en ny cykelrute, dvs. 40 respondenter, er blevet spurgt, om de deltog i den officielle åbning. Af grafen nedenfor fremgår det, at 6 %, svarende til 23 respondenter af de 40 respondenter, der er bekendte med Farumruten, deltog i den officielle åbning af Farumruten. 9 af de 23 respondenter blev inviteret til at deltage i undersøgelsen via idet det udfyldte et spørgekort i forbindelse med arrangementet, mens de øvrige 4 respondenter har besvaret spørgeskemaet via nyhedsbrevet på Cykelsuperstiers hjemmeside eller via Facebook. Deltog du i den officielle åbning af den nye cykelpendlerrute, der forbinder Furesø, Gladsaxe og Københavns Kommune? 6% 84% n = 40 Ja Nej Det er kun de 23 respondenter, der har deltaget i den officielle åbning af Farumruten, der efterfølgende er adspurgt, om hvordan de blev opmærksomme på arrangementet, hvilke aktiviteter de deltog i samt deres vurdering heraf. Grundet det få antal respondenter, er resultaterne i det følgende præsenteret som fordelingen i antallet af besvarelser frem for fordelingen af andelen af besvarelser. Grundet det få antal respondenter skal det også bemærkes, at resultaterne i det følgende er behæftet med en stor usikkerhed. Mere konkret betyder det, at såfremt undersøgelsen blev gentaget under de samme forudsætninger, ville man kunne forvente store afvigelser i resultaterne i forhold til denne undersøgelse. 2

15 De 23 respondenter, der deltog i åbningsarrangementet er blevet spurgt om, hvor de har læst eller hørt om arrangementet. Resultaterne fremgår af nedenstående graf. Hvor har du læst eller hørt om arrangementet? Avisartikler Hjemmesiden cykelsuperstier.dk Infostand på min arbejdsplads Familie, venner, bekendte Facebook Nyhedsmails Min kommunes hjemmeside Andet Ingen af ovenstående n = Hjemmeside cykelsuperstier.dk er den svarmulighed, der har fået flest besvarelser. Resultatet må naturligvis antages at være påvirket af, at spørgeskemaet primært er sendt ud via hjemmesiden. Avisartikler, netværk (familie, venner, bekendte) og Facebook får også en del besvarelser af de 23 respondenter. Ved angivelse af svarmuligheden Andet har respondenterne haft mulighed for at angive hvor. De 4 besvarelser er følgende: - Cykelinteresse - DårligIde.dk - Infostand på ruten - Opslag m. Plakat på metro byggeplads Respondenterne har haft mulighed for at angive flere svar. Der er i alt 34 svar svarende til, at respondenterne har sat mellem -2 krydser i gennemsnit. 3

16 Oplevelse af åbningsarrangementet De 23 respondenter er efterfølgende blevet spurgt ind til deres oplevelse af arrangementet. De er blevet bedt om at angive, hvor enige eller uenige de er i 4 forskellige udsagn om åbningsarrangementet. Hvor enig er du i følgende udsagn? Et officielt åbningsarrangement er en god måde at gøre opmærksom på den nye cykelpendlerrute på 0 2 Der var generelt nogle gode og spændende aktiviteter ved åbningsarrangementet 6 5 Der var gode muligheder for at få forfriskninger ved åbningsarrangementet Der var gode muligheder for at få merchandise ved åbningsarrangementet n = 23 Meget enig Enig Delvist uenig Uenig Ved ikke De respondenter, der har deltaget i åbningsarrangementet kan antages at have deltaget, fordi de inden arrangementet har fundet det som en god idé, at holde et arrangement. Langt hovedparten angiver da også, at det generelt er en god måde, at gøre opmærksom på den nye cykelrute på. Det vækker dog undren, at en forholdsvis stor andel ser sig delvist uenige i de tre øvrige udsagn om åbningsarrangementet. Oplevelsen af aktiviteterne, mulighederne for at få forfriskninger og merchandise ved åbningsarrangementet får forholdsvis mange negative besvarelser. 6 ud af de 23 respondenter svarer delvist uenig eller uenig til de tre udsagn om aktiviteter, forfriskninger og merchandise. 4

17 Deltagelse aktiviteterne ved åbningsarrangementet De 23 respondenter, der har deltaget i åbningsarrangementet, er blevet spurgt om hvilke aktiviteter de deltog i. Det fremgår af nedenstående graf, at hovedparten, 20 respondenter, deltog i den fælles cykeltur. Udstillingen ved Bicycle Innovation Lab og prøvekørsel af el-cykel får henholdsvis 7 og 2 besvarelser. Ingen af respondenterne har benyttet muligheden for at få et gratis sundhedstjek. Respondenterne har haft mulighed for at markere flere svarkategorier. Hvilke af følgende aktiviteter ved åbningsarrangementet deltog du i? Fælles cykeltur på Farumruten 20 Gratis sundhedstjek 0 Udstilling ved Bicycle Innovation Lab 7 Prøvekørsel af el-cykel 2 Ingen af ovenstående n =

18 Oplevelse af aktiviteterne ved åbningsarrangementet De respondenter, der har angivet, at de har deltaget i den fælles cykeltur og/eller set udstillingen ved Bicycle Innovation Lab, er efterfølgende spurgt ind til deres oplevelse heraf, ved at angive hvor enige eller uenige de er i et udsagn om aktiviteten. Således er de 20 respondenter, der har angivet, at de deltog i den fælles cykeltur på Farumruten, blev spurgt, om det var en god oplevelse. Af nedenstående graf fremgår det, at blot én respondent er delvist uenig i udsagnet. Det var en god oplevelse, at cykle langs ruten, sammen med en masse andre cyklister n = 20 Meget enig Enig Delvist uenig Uenig Ligeledes er de 7 respondenter, der har angivet, at de så udstillingen ved Bicycle Innovation Lab og set deres løsninger, blevet spurgt, om det har motiveret til at cykle mere fremover. For 3 af de 7 respondenter er dette tilfældet. Udstillingen ved Bicycle Innovation Lab og deres løsninger har motiveret mig til at cykle mere til og fra arbejde og uddannelse fremover n = 7 Meget enig Enig Delvist uenig Uenig Ved ikke 6

19 Deltagernes samlede motivation til at cykle mere Som en samlet vurdering af åbningsarrangementets indflydelse på deltagernes motivation til at cykle mere til og fra arbejde og uddannelse fremover, er respondenterne blevet spurgt, om hvor enige eller uenige de er i et generelt udsagn herom. Fordelingen af besvarelserne på spørgsmålet fremgår af nedenstående graf. Alt i alt har jeg lyst til at cykle mere til og fra arbejde og uddannelse fremover n = 23 Meget enig Enig Delvist uenig Uenig Ved ikke Åbningsarrangementet har haft en positiv indflydelse på deltagernes motivation for at cykle mere til arbejde, uddannelse og lignende fremover. 6 ud af de 23 angiver at de er enige eller meget enige i, at de alt i alt har lyst til at cykle mere til og fra arbejde og uddannelse fremover. Da respondenterne i denne undersøgelse, og formodentlig også deltagerne ved åbningsarrangementet generelt, kan antages at bestå af personer, der i forvejen er positivt indstillede overfor at cykle og er aktive cyklister, er dette et meget positivt resultat. Trods den usikkerhed resultatet er behæftet med, grundet de få besvarelser, fremgår det således, at åbningsarrangementet har påvirket deltagernes motivation til at cykle i en positiv retning. 7

20 Aktiviteter for børn ved åbningsarrangementet Ved åbningsarrangementet var der også aktiviteter målrettet børn. De 23 respondenter, der deltog i åbningsarrangementet, er derfor blevet spurgt om de havde børn med til arrangementet. Nedenstående graf viser, at 8 af de 23 respondenter havde børn med til åbningsarrangementet. Havde du børn med til arrangementet? 8 5 n = 23 Ja Nej Af nedenstående graf fremgår det, at 5 respondenter deltog i Cykelmyggen Egons cykelkunster sammen med deres børn, mens 3 prøvede Cyklistforbundets legebane. Respondenterne har kunnet angive flere aktiviteter, med mindre de har angivet Ingen af ovenstående. 5 af de 8 respondenter har derved deltaget i aktiviteterne, og alle 5 har set Cykelmyggen Egons cykelkunstner. Hvilke af følgende aktiviteter ved åbningsarrangementet deltog du i? Cykelmyggen Egons cykelkunstner 5 Cyklistforbundets legebane Ingen af ovenstående 3 3 n =

21 Respondenternes oplevelse af aktiviteterne for børn De 8 respondenters oplevelse af aktiviteterne for børn ved åbningsarrangementet er vurderet ved hjælp af 3 udsagn om aktiviteterne, som respondenterne har angivet, hvor enige eller uenige de er i. Fordelingen af besvarelserne fremgår af nedenstående graf. Hvor enig er du i følgende udsagn? Det er en god idé, at have aktiviteter for børn ved åbningsarrangementet 7 Aktiviteterne for børn er den primære årsag til, at vi deltog i åbningsarrangementet Aktiviteterne for børn er med til at motivere mig og barnet/børnene til at cykle mere fremover n = 8 Meget enig Enig Delvist uenig Uenig Ved ikke Respondenterne er overvejende positive. Alle synes det er en god idé med aktiviteter for børn, og 5 respondenter angiver det som den primære årsag til, at de deltog i arrangementet. En krydsning mellem dette spørgsmål og deltagelsen i aktiviteter ved arrangementet viser, at 4 af de respondenter, der har set Cykelmyggen Egons cykelkunstner, har angivet aktiviteterne for børn som den primære årsag til deltagelsen. Overordnet angiver 6 af respondenterne, at aktiviteterne for børn har motiveret dem og børnene de havde med til arrangementet, til at cykle mere fremover. Igen er dette et positivt, men selvfølgelig et meget usikkert resultat. 9

22 Fordelingen af besvarelser på spørgekort I forbindelse med åbningsarrangementet i Farum blev der uddelt spørgekort med 3 spørgsmål til de deltagende. 5 spørgekort blev returneret med besvarelser. Fordelingen af besvarelserne på spørgekortene fremgår af nedenstående grafer. Fælles cykeltur på indvielsesdagen - Cyklede du med? Fra Bellahøj Fra Gladsaxe 5 5 Cyklede ikke med, men deltog i Cykelfesten i Farum n = Hvordan blev du opmærksom på arrangementet? Lokalavis 7 Landsdækkende dagblad 0 Facebook 2 Cykelsuperster.dk 0 Arbejdsplads Andet? 3 3 n = Hvad var din bedste oplevelse i dag? Fælles cykeltur Cykelmyggen Egon 6 6 Sundhedstjek 0 Bicykle Innovation Lab udstilling 3 Prøve el-cykler 0 n = af spørgekortene havde gyldige adresser, som det fulde spørgeskema blev sendt ud til. Heraf har 9 besvaret spørgeskemaet. 20

23 Bilag Spørgeskemaer Online survey Tak fordi du vil deltage i undersøgelsen! Spørgeskemaet tager ca. 5 min. at besvare. Først vil vi gerne spørge ind til dine transportvaner. Hvad er dit foretrukne transportmiddel? Bil Motorcykel Cykel Offentlig transport (bus, tog, metro, mv.) Andet Hvor ofte......cykler du?...cykler du til arbejde, uddannelse eller lignende?...kombinerer du cykel og offentlige transportmidler? Næsten hver dag Et par gange om ugen Ca. en gang om ugen Mindre end en gang om ugen Aldrig Ved ikke Hvor stor er afstanden mellem din bopæl og dit arbejde, uddannelse eller lignende? 0-4 km. 5-0 km. -5 km km. Over 20 km. Ved ikke Har du bemærket, at der er åbnet en ny cykelpendlerrute, der forbinder Furesø, Gladsaxe og Københavns Kommune? Ja Nej Ved ikke Benytter du hele eller dele af den nye cykelpendlerrute, der forbinder Furesø, Gladsaxe og Københavns Kommune? Ja Nej Ved ikke Har du bemærket en orange stribe langs den nye cykelpendlerrute, der forbinder Furesø, Gladsaxe og Københavns Kommune? Ja Nej

24 Ved ikke Nedenfor kan du se et billede af den orange stribe. (Forsidebillede) Når du har set billedet. Husker du så den orange stribe? Ja Nej Ved ikke Hvor enig er du i følgende udsagn? Meget enig Enig Delvist uenig Ueni g Ved ikke En orange stribe langs cykelpendlerruten er en god måde at gøre opmærksom på den nye rute på Det gør det nemmere for mig som cyklist, at cykelpendlerruten er markeret med en orange stribe Lørdag d. 20. april var der en officiel åbning af cykelpendlerruten, der forbinder Furesø, Gladsaxe og Københavns Kommune, - Farumruten. Politikere, de involverede i projektet samt alle interesserede cyklister var inviteret til at cykle hele ruten fra København via Gladsaxe og videre til Furesø. Deltog du i den officielle åbning af den nye cykelpendlerrute, der forbinder Furesø, Gladsaxe og Københavns Kommune? Ja Nej Ved ikke Hvor har du hørt eller læst om arrangementet? Gerne flere svar Avisartikler Hjemmesiden cykelsuperstier.dk Infostand på min arbejdsplads Lommekort Familie, venner, bekendte Facebook Annoncer i medier Nyhedsmails Min kommunes hjemmeside Andet. Angiv: Ingen af ovenstående Hvor enig er du i følgende udsagn? Et officielt åbningsarrangement er en god måde at gøre opmærksom på den nye cykelpendlerrute på Der var generelt nogle gode og spændende aktiviteter ved Meget enig Enig Delvist uenig Ueni g Ved ikke 2

25 åbningsarrangementet Der var gode muligheder for at få forfriskninger ved åbningsarrangementet Der var gode muligheder for at få merchandise ved åbningsarrangementet Hvilke af følgende aktiviteter ved åbningsarrangementet deltog du i? Gerne flere svar Fælles cykeltur på Farumruten Gratis sundhedstjek Udstilling ved Bicycle Innovation Lab Prøvekørsel af el-cykel Ingen af ovenstående Hvor enig er du i følgende udsagn? Mege t enig Enig Delvist Uen uenig ig Ved ikke Det var en god oplevelse, at cykle langs ruten, sammen med en masse andre cyklister Det gratis sundhedstjek har motiveret mig til at cykle mere til og fra arbejde og uddannelse fremover Udstillingen ved Bicycle Innovation Lab og deres løsninger har motiveret mig til at cykle mere til og fra arbejde og uddannelse fremover Alt i alt har jeg lyst til at cykle mere til og fra arbejde og uddannelse fremover Havde du børn med til arrangementet? Med børn menes børn på 5 år og derunder Ja Nej Hvilke af følgende aktiviteter deltog du i med barnet/børnene ved arrangementet? Gerne flere svar Cykelmyggen Egons cykelkunstner Cyklistforbundets legebane Ingen af ovenstående Hvor enig er du i følgende udsagn? Det er en god idé, at have aktiviteter for børn ved åbningsarrangementet Aktiviteterne for børn er den primære årsag til, at vi deltog i åbningsarrangementet Aktiviteterne for bøn er med til at motivere mig og barnet/børnene til at cykle mere fremover Meget enig Enig Delvist uenig U enig Ved ikke Til sidst vil vi gerne stille et par generelle spørgsmål. 3

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

& '( " #) * + ,-.! /)-0/* * 0 0 00 * 02 * 3 " #)

& '(  #) * + ,-.! /)-0/* * 0 0 00 * 02 * 3  #) #$ & '( #) * + #, $/)01 /)0/* * 0 0 00 * 02 * 3 /)0/* * #) '( 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Læs mere

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 ISBN 978-87-92689-33-7 Københavns Kommune Marts 2011 Center for Ressourcer Teknik-

Læs mere

Hvad er dit køn? Hvor gammel er du? Hvilken kategori beskriver dig bedst? Mand (32%) Kvinde (68%) Over 65 år (0%) Under 18 år (0%) år (3%)

Hvad er dit køn? Hvor gammel er du? Hvilken kategori beskriver dig bedst? Mand (32%) Kvinde (68%) Over 65 år (0%) Under 18 år (0%) år (3%) Hvad er dit køn? Mand (32%) Kvinde (68%) Kvinde Mand Hvor gammel er du? Over 65 år 56-65 år (19%) Under 18 år 18-25 år (3%) 26-35 år (16%) 36-45 år (23%) 46-55 år (39%) Under 18 år 18-25 år 26-35 år 36-45

Læs mere

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013 Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger August 2013 ISBN 978-87-92689-81-8 August 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 INDHOLD 1. OPSUMMERING 2. HVEM CYKLER I VINTERHALVÅRET? 3. CYKLISTER DER STOPPER MED AT CYKLE OM VINTEREN 4. CYKLISTER DER CYKLER MINDRE OM VINTEREN

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

Kampagne effektmåling af

Kampagne effektmåling af Kampagne effektmåling af Åben dør og Se mig Gennemført d. 23. juni til 24. juni 2015 1 Baggrund og formål Citrusmedia har for Frederiksberg Kommune i løbet af den seneste måned kørt kampagnen Åben dør

Læs mere

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger Eksternt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om kommunens kommunikation med borgerne. Det er din personlige mening om kommunikationen, som spørgeskemaet handler

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS Evaluering af kampagnen Rapport Indholdsfortegnelse 1 Konklusioner 8 2 Hovedresultater 16 3 Demografi 58 4 Bilag 64 2 Formål og målsætning Sundhedsstyrelsen har i ugerne 21 og 22, 2016 gennemført kampagnen

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

SURVEY OM INFRASTRUKTUR I REGION HOVEDSTADEN. Operate A/S Side 1

SURVEY OM INFRASTRUKTUR I REGION HOVEDSTADEN. Operate A/S Side 1 SURVEY OM INFRASTRUKTUR I REGION HOVEDSTADEN Operate A/S Side 1 METODE Stikprøve og dataindsamling Målgruppe: 18-74 årige mænd og kvinder i Region Hovedstaden (minus Bornholm Kommune). Metode: Web-survey.

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2012

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2012 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2012 Først og fremmest har vi naturligvis interesseret os for besøg over Sundet. Skåningene krydser Sundet mere end sjællænderne ( bruges i dette notat som betegnelse

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10 Spørgeskemaundersøgelse Bestyrelsen for Scleroseforeningens afdeling i Aarhus og Skanderborg har i december 2014 og januar 2015 lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt lokalforeningens medlemmer om deres

Læs mere

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark - 1 - Ansatte i Region Syddanmark, regionshuset, blev i marts 29 spurgt om deres rejsevaner til og fra arbejdsstedet. Hermed følger et overblik

Læs mere

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport Læserundersøgelse af En venlig hilsen Odense Kommunes blad til borgere over 65 år December 2010 Rapport Rapporten er udarbejdet af Christian Krogsgaard Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Kampagne effektmåling af

Kampagne effektmåling af Kampagne effektmåling af Se mig Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Jesper Bay-Callesen Gennemført d. 16. til 19. november, 2015 1 Baggrund og formål Citrusmedia har for Frederiksberg Kommune i løbet

Læs mere

Procedurer for arbejde i glatføre

Procedurer for arbejde i glatføre 19. december 2017 Procedurer for arbejde i glatføre Kun 4 ud af 10 af FOAs medlemmer har en procedure på deres arbejdsplads for, hvad der skal ske, hvis føret bliver glat om vinteren. Dette gælder, selv

Læs mere

Region Sjælland. Lægevagten 2009

Region Sjælland. Lægevagten 2009 Region Sjælland Lægevagten 2009 Rapport over undersøgelse af lægevagten i Region Sjælland. Denne rapport indeholder konklusioner baseret på kvantitative data. Ziirsen Research 29. september 2009 1. Indhold

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14

Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14 Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14 Studievalg København har i skoleåret 2013-14 gennemført en række brugerundersøgelser

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Telefoninterview

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Telefoninterview Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet Januar 2003 Telefoninterview Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet Januar 2003 Telefoninterview

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Den nationale cyklistundersøgelse

Den nationale cyklistundersøgelse 2016 Den nationale cyklistundersøgelse Kommunerne i Danmark Spørgsmålskatalog: Fællesspørgsmål og tilvalgsspørgsmål for undersøgelsen Fællesspørgsmål (Obligatoriske) 08.01.16 Den Nationale cyklistundersøgelse,

Læs mere

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013 Lektiebusser Evaluering af gratis internet i busser December 2013 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Facts og metode... 4 2.1 Repræsentativitet og validitet... 5 3 Respondenter... 6 4 Konklusioner...

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre Danskerne vil af med mellem- og topskatten Danskerne er parate til at skrotte både mellem- og topskatten ved en kommende skattereform. Det viser en meningsmåling foretaget af Megafon. Således erklærer

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

SIKRE SKOLEVEJE I KØBENHAVNS KOMMUNE Forundersøgelse af københavnske forældres vurdering af skolevejene Juni 2010

SIKRE SKOLEVEJE I KØBENHAVNS KOMMUNE Forundersøgelse af københavnske forældres vurdering af skolevejene Juni 2010 SIKRE SKOLEVEJE I KØBENHAVNS KOMMUNE Forundersøgelse af københavnske forældres vurdering af skolevejene Juni 2010 Rapporten er én ud af fire rapporter om børns skoleveje, belyst fra hhv. forældrenes, skoleledernes

Læs mere

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 For Københavns Forældreorganisation (KFO) Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 1 Indhold Baggrund Mål side 3

Læs mere

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST Digitaliseringsstyrelsen BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST 2012 Endelig version 14. december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Opsummering af resultater... 1 3. Profil af brugerne... 3 4.

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

1. Nu kommer en række generelle spørgsmål om cykelpendlerruten.

1. Nu kommer en række generelle spørgsmål om cykelpendlerruten. Interview Nr. Dato og ca. tidspunkt Interviewer Interviewsted Velkommen Dette spørgeskema er lavet for at undersøge effekterne af cykelpendlerruten.. Vi vil gerne bede om din vurdering af den så vi kan

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser

CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser Session: Trafik og miljø i byer CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser Af Lektor Harry Lahrmann og Lektor Anker Lohmann-Hansen Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet 200 århusianske

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane Københavns Amt Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane December 2003 Tabelrapport Projektledere: Asger H. Nielsen Casper O. Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører. Materialet

Læs mere

Danskerne undervurderer massivt deres folkepensionsalder

Danskerne undervurderer massivt deres folkepensionsalder Danskerne undervurderer massivt deres folkepensionsalder Med regeringens 2025-plan lægges der op til at forhøje danskernes efterløns- og folkepensionsalder med et halvt år fra 2025. Men kender danskerne

Læs mere

Til. Rødovre Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Februar Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER

Til. Rødovre Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Februar Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER Til Rødovre Kommune Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER Revision 0a Dato 2015-02-13 Beskrivelse Foreløbig udgave

Læs mere

TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007

TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007 1 TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007 BALLERUP KOMMUNE BORGERPANELET UDARBEJDET AF: PROMONITOR JANUAR 2007 2 3 Indhold Om undersøgelsen... 4 Husstandens transportmidler... 5 Afstande i den daglige transport...

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012 Indkøb og transportvaner i København Trafikdage 2012 Hvad vidste vi i forvejen? 2 Fra bl.a. Holland og Sverige Cyklister bruger færre penge pr. besøg, men kommer til gengæld oftere. Cyklister lægger samlet

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Indkøb og transportvaner i København Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Baggrund 2 Hvad betyder cyklerne for Københavns butikker? Undersøgelser i blandt andet Holland og Sverige har udfordret

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater To ud af tre vælgere mener, at dobbeltmandater gør det stort set umuligt at passe det politiske arbejde ordentligt, mens kun hver sjette ser det som en styrke.

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Scharling.dk

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

*** DENNE BLOK ER EN GENTAGELSE FRA 2009 MÅLINGEN FOR FULD SAMMENLIGNELIGHED MED 2005/09 ***

*** DENNE BLOK ER EN GENTAGELSE FRA 2009 MÅLINGEN FOR FULD SAMMENLIGNELIGHED MED 2005/09 *** > Goddag, du taler med fra Jysk Analyse. Vi er igang med en undersøgelse i din region. Din husstand er blevet tilfældigt udvalgt til at deltage og i den forbindelse vil vi gerne have lov

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013

Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013 Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013 DANSKERNE FORETRÆKKER VALGKAMP PÅ TV FREM FOR BESØG VED HOVEDDØREN SOCIALE MEDIER KAN FÅ BETYDNING FOR UDFALDET AF VALGET VALGPLAKATER

Læs mere

Thorsager distriktsråd Resultatrapport Thorsager trinbræt undersøgelse. Baggrund Summary Grafikker Slide 1

Thorsager distriktsråd Resultatrapport Thorsager trinbræt undersøgelse. Baggrund Summary Grafikker Slide 1 Thorsager distriktsråd Resultatrapport Thorsager trinbræt undersøgelse Baggrund Summary Grafikker Slide 1 Baggrund Thorsager Distriktsråd har ønsket at undersøge behovet for et trinbræt i Thorsager, således

Læs mere

Skive Kommune Cyklistundersøgelse - En del af den nationale cyklistundersøgelse

Skive Kommune Cyklistundersøgelse - En del af den nationale cyklistundersøgelse Skive Kommune Cyklistundersøgelse - En del af den nationale cyklistundersøgelse Tabelrapport, telefonundersøgelse Maj/Juni 2016 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen MEGAFON Research - Analyse

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 5. marts 2014 Ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA har i perioden 24. januar 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse af ytringsfrihed på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Tillykke med huen her er dit liv. Indhold. Juni 2015

Tillykke med huen her er dit liv. Indhold. Juni 2015 Juni 2015 Tillykke med huen her er dit liv Med databaggrund i en registeranalyse og en survey beskrives typiske livsforløb medudgangspunkt i forskellige uddannelseslængder Hvilket socialt, økonomisk og

Læs mere

Ledsagerordningen på landets bosteder

Ledsagerordningen på landets bosteder 3. juni 2014 Ledsagerordningen på landets bosteder FOA har i perioden 24. maj til 2. juni 2014 gennemført en undersøgelse af ledsagerordningen blandt omsorgsmedhjælpere på landets bosteder. 530 medlemmer

Læs mere

Evaluering af motionsaktiviteter under Sundhedsprojektet i Korskærparken

Evaluering af motionsaktiviteter under Sundhedsprojektet i Korskærparken Evaluering af motionsaktiviteter under Sundhedsprojektet i Korskærparken Sundhedssekretariatet december, 2013 Indholdsfortegnelse 1. Formål og metode... 3 2. Hovedresultater... 4 3. Analyse... 5 3.1 Baggrund

Læs mere

Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole

Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 2015 Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med

Læs mere

National brugerundersøgelse

National brugerundersøgelse National brugerundersøgelse Rapport for 2011, Kommandørgården, Rømø Antal besvarelser: 317 Indhold 1. Indledning s. 3 Undersøgelsens resultater 2. Brugernes vurderinger af museet s. 7 3. Museets brugere

Læs mere

Generelle tendenser en samlet respons på spørgeskema vedr. kollektiv trafik i Næstved Kommune.

Generelle tendenser en samlet respons på spørgeskema vedr. kollektiv trafik i Næstved Kommune. Næstved Kommune Generelle tendenser en samlet respons på spørgeskema vedr. kollektiv trafik i Næstved Kommune. Dette notat indeholder de væsentligste konklusioner fra spørgeskemaet: Busserne i Næstved

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946 RAPPORT Unges holdninger til EU 2007 Projektnummer: 53946 Rapporteringsmåned: Marts 2007 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø TNS Gallup METODENOTAT BAGGRUND TNS Gallup har for

Læs mere

Rekrutteringsanalyse 2013/14

Rekrutteringsanalyse 2013/14 e s y l a n a s g n i r Rekrutte 2013/14 Indhold Baggrund Side 3 Resumé Side 4 Fire vigtige rekrutteringstendenser for jobsøgeren Side 5 Øvrige rekrutteringstendenser Side 17 Highlights fra rekrutteringsanalyserne

Læs mere

Transportvaneundersøgelse for Københavns Energi

Transportvaneundersøgelse for Københavns Energi Transportvaneundersøgelse for Københavns Energi Vand & Afløb Københavns Energi deltager i projektet KørSmart for at udvikle bæredygtige transportvaner for medarbejderne. I alt 35 medarbejdere fra Københavns

Læs mere

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 1 PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 INTRODUKTION Mangfoldighedsfest Smag Verden Københavns Kommune har hvert år siden 2003 afholdt en event, der har til formål at sætte fokus på mangfoldighed og kulturel forskellighed.

Læs mere

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Dato: 10.02.2016 Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Projekt nr.: 1004226-004 T: 33 73 71 23 E: jah@moe.dk 1 Om spørgeskemaundersøgelsen Som en del af projektet gennemføres

Læs mere

Cykling blandt 50+ årige

Cykling blandt 50+ årige Cykling blandt 50+ årige Foto: Mikkel Østergaard Af Annette Meng & Martin Mora Knudsen Forord I dette notat afrapporteres resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse om cykling blandt de 50+ årige. Undersøgelsen

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 I foråret 2011 kontaktede vi 806 virksomheder og institutioner i ønsket om at afdække deres holdninger og handlemønstre i forhold til ansættelse

Læs mere

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Side 1 af 10 Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Metode Spørgeskemaundersøgelse blandt 510 respondenter som: - er bosiddende i Favrskov, Norddjurs,

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere