Regler for bionaturgascertifikater. Version 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for bionaturgascertifikater. Version 1.0"

Transkript

1 Regler for bionaturgascertifikater Version december 2011

2 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING DEFINITIONER ANVENDTE DEFINITIONER CERTIFIKATREGISTERET REGISTRERING I CERTIFIKATREGISTERET TILKNYTNING AF PRODUKTIONSANLÆG OPDATERING AF STAMDATA AFMELDING AF PRODUKTIONSANLÆG LUKNING AF CERTIFIKATKONTO BIONATURGASCERTIFIKATER GENERELT UDSTEDELSE AF BIONATURGASCERTIFIKATER CERTIFIKATKONTOEN CERTIFIKATOVERDRAGELSE ANNULLERING AF BIONATURGASCERTIFIKATER LEVETID FOR ET BIONATURGASCERTIFIKAT ENERGIGRUNDLAG SOM BASIS FOR BIONATURGASCERTIFIKATER GENERELT JUSTERING AF ANTALLET AF BIONATURGASCERTIFIKATER EFTER KORREKTION GEBYRER OFFENTLIGGØRELSE ANSVARSFRASKRIVELSE LOVVALG OG VÆRNETING

3 1 Indledning En række aktører på det danske naturgasmarked har efterspurgt en ordning til certificering af bionaturgas, der afsættes via det danske naturgassystem. I modsætning til, når det drejer sig om elektricitet produceret ved brug af vedvarende energi, er Energinet.dk ikke pålagt at administrere en certifikatordning eller i øvrigt udstede certifikater for produktion af bionaturgas. For at imødekomme et ønske fra aktørerne om certificering af bionaturgas har Energinet.dk imidlertid indvilget i på vegne af aktørerne at administrere et certifikatregister og udstede bionaturgascertifikater. Regler for bionaturgascertifikater angiver bestemmelserne for certifikatordningen. Regler for biogascertifikater foreligger i en juridisk bindende dansk udgave samt i en engelsk, ikke juridisk bindende oversættelse heraf. Certifikatordningen baseres på et registreringssystem, som er elektronisk og papirløst. Der bliver således ikke udstedt fysiske certifikater. Det primære formål med de udstedte bionaturgascertifikater er for aktørerne at kunne dokumentere over for slutforbrugere, at en given mængde naturgas er produceret fra en vedvarende energikilde. Desuden giver certifikatordningen mulighed for at deklarere bionaturgas til eksport. Bionaturgascertifikaterne har ingen betydning for subsidier, skatter eller afgifter. Certifikaterne kan således ikke danne dokumentation for subsidier, skattefordele eller afgiftslettelser. For at sikre den fornødne troværdighed af certifikatordningen har Energinet.dk udarbejdet en revisorinstruks til certifikatkontoindehaverne. Energinet.dk kan desuden, eventuelt sammen med distributionsselskabet i det pågældende område, hvor produktionsanlægget er tilsluttet, foretage stikprøvebesøg hos VE-gasproducenten til verificering af produktionen. 2 Definitioner 2.1 Anvendte definitioner 3

4 Bortset fra de tilfælde, hvor andet måtte følge af sammenhængen, skal følgende termer i disse Regler for bionaturgascertifikater have nedenstående betydning: Aktivt bionaturgascertifikat er et udstedt bionaturgascertifikat, der hverken er annulleret eller udløbet. Anmodning om registrering er en forespørgsel om registrering i certifikatregisteret. Annulleret bionaturgascertifikat er et bionaturgascertifikat, der ikke længere er i cirkulation som følge af, at certifikatkontoindehaveren har oplyst til Energinet.dk, at certifikatet skal annulleres. Et annulleret bionaturgascertifikat kan have status 'annulleret' til forbrug i Danmark eller 'annulleret ved eksport'. Bionaturgas er VE-gas, der opfylder kvalitetskriterierne for naturgas i det danske naturgassystem og er injiceret til afsætning via det danske naturgassystem. Bionaturgascertifikat er et elektronisk certifikat vedrørende en given mængde bionaturgas, som er produceret fra en vedvarende energikilde. BNG-overgangspunkt er det virtuelle punkt, der gør det muligt at levere bionaturgas til det danske naturgassystem. Hvert BNG-overgangspunkt får tildelt et identifikationsnummer. Certifikataftale er en aftale med Energinet.dk vedrørende registrering i og brug af certifikatregisteret. Certifikatkonto er en elektronisk opgørelse over bionaturgascertifikater. Certifikatkontoindehaver er indehaveren af en certifikatkonto. Certifikatkontoindehaveren er desuden berettiget til at sælge, overdrage eller annullere bionaturgascertifikater. Certifikatoverdragelse er overdragelse af bionaturgascertifikater mellem to certifikatkontoindehavere. 4

5 Certifikatregister er det centrale it-registreringssystem til brug for registrering og administration af bionaturgascertifikater. Det danske naturgassystem er transmissionssystemet, distributionsnettet og lagrene i Danmark. Fast overdragelse medfører, at en certifikatkontoindehaver fast overdrager sine bionaturgascertifikater til en anden certifikatkontoindehaver, jf. punkt nedenfor. GLN er det nummer, som alle aktører i det danske naturgassystem tildeles ved henvendelse til GS1 Denmark. Nummeret gør det muligt at identificere aktørerne entydigt. GSRN er 'Global Service Relation Number' som blandt andet anvendes til at identificere et målepunkt på en slutforbrugers anlæg, hvor der måles forbrug af naturgas. GS1 Denmark administrerer GS1-systemet i Danmark. GS1 Denmark (www.gs1.dk) er den eneste autoriserede tildeler af GTIN, dvs. identifikationsnumre som eksempelvis GLN. Kontoudtog er en månedlig opgørelse til certifikatkontoindehaver af antallet af bionaturgascertifikater på hans konto. Modtagende certifikatkontoindehaver er den certifikatkontoindehaver, der modtager et antal bionaturgascertifikater fra en overdragende certifikatkontoindehaver. Overdragende certifikatkontoindehaver er en certifikatkontoindehaver, der overdrager et antal bionaturgascertifikater til en modtagende certifikatkontoindehaver. Produktionsanlæg er et anlæg, som producerer VE-gas. Regler for bionaturgascertifikater er nærværende overordnede regler for certifikatordningen. 5

6 Udløbet bionaturgascertifikat er et bionaturgascertifikat, der er udløbet, hvilket automatisk sker 12 måneder efter udstedelsen af det relevante bionaturgascertifikat. VE-gas er lossepladsgas, gas fra spildevandsanlæg, gas fremstillet af biomasse og anden ikke-fossil gas, der er fremstillet ved hjælp af energi fra vedvarende energikilder som defineret i EU-direktiv 2009/28/EF. VE-gasproducenten har ansvaret for driften af produktionsanlægget. 3 Certifikatregisteret 3.1 Registrering i certifikatregisteret For at kunne blive oprettet i certifikatregisteret skal ansøgeren kunne identificeres via et GLN. Såfremt man ikke har et GLN, skal man først kontakte GS1 Denmark med henblik på at blive tildelt et GLN. Anmodning om registrering foretages ved at udfylde den certifikataftale, som er tilgængelig på og indsende den via til Følgende informationer skal som minimum oplyses: GLN Navn, adresse, postnummer, by, land og eventuelt CVR-nummer Kontaktinformation (navn, telefonnummer og adresse på kontaktperson) Underskriftsberettiget for certifikatkontoindehaveren. Såfremt vedkommende tillige er VE-gasproducent, vil vedkommendes produktionsanlæg automatisk blive tilknyttet certifikatkontoen, hvorfor der i så tilfælde desuden skal gives de under punkt 3.2 oplistede informationer. 6

7 Certifikataftalen skal være Energinet.dk i hænde senest 10 arbejdsdage før et månedsskifte, for at certifikatkontoindehaveren kan registreres i certifikatregisteret for den efterfølgende måned. En certifikatkontoindehaver kan kun have én certifikatkonto. Såfremt kravene til at blive registreret i certifikatregisteret er opfyldt, og alle ovenstående oplysninger er afgivet, vil Energinet.dk i løbet af 5 arbejdsdage kunne gennemføre registreringen. Energinet.dk offentliggør en liste over alle registrerede certifikatkontoindehavere og produktionsanlæg med navn, GLN og adresse, jf. punkt 7 nedenfor. Et produktionsanlæg, som er tilknyttet en certifikatkonto, må ikke være tilknyttet anden certifikatordning eller på anden vis afsætte oprindelsesværdien af den VEgas, som er deklareret under bionaturgascertikatordningen. 3.2 Tilknytning af produktionsanlæg For at et produktionsanlæg kan tilknyttes en certifikatkonto, skal produktionsanlægget producere VE-gas, som opgraderes til bionaturgas og afsættes via det danske naturgassystem. I øjeblikket kan alene produktionsanlæg, som producerer biogas, registreres i certifikatregisteret. En certifikatkontoindehavers anmodning om at få tilknyttet et eller flere produktionsanlæg til sin certifikatkonto foretages enten ved at udfylde nedenstående oplysninger direkte i certifikataftalen eller ved at udfylde en særskilt blanket tilgængelig på og indsende denne via til Følgende informationer om produktionsanlægget skal oplyses: Produktionsanlæggets GLN Produktionsanlæggets adresse, postnummer, by, land og eventuelt CVRnummer Produktionsteknologi (biogas, termisk forgasning, lossepladsgas, syntesegas etc.) 7

8 Produktionsanlæggets kapacitet i kwh/år Produktionsanlæggets opstartsdato BNG-overgangspunkt, GSRN Måleransvarlig for produktionsanlægget (kontaktperson, firmanavn, adresse, telefonnummer og adresse) Beskrivelse af, hvordan målingen er foretaget, herunder om gassen er tilsat propan Subsidier til produktion (p.t. kr. 0). Såfremt en certifikatkontoindehaver tillige er VE-gasproducent vil dennes produktionsanlæg blive tilknyttet certifikatkontoen. 3.3 Opdatering af stamdata Certifikatkontoindehaveren skal opdatere informationer om produktionsanlægget og produktionen af VE-gas, hvis der sker ændringer i produktionsmetoden eller lignende. En certifikatkontoindehaver skal desuden opdatere informationer om sin egen virksomhed, dvs. relevante stamdata og ændringer i kontaktperson og den e- mailadresse, der bruges til fremsendelse af kvitteringer, kontoudtog mv. Senest 10 arbejdsdage før et månedsskift skal certifikatkontoindehavere give Energinet.dk meddelelse om de ændringer, som skal registreres i certifikatregisteret for den følgende måned. Det opdaterede register træder i kraft den 1. dag i den efterfølgende måned. 3.4 Afmelding af produktionsanlæg Hvis et produktionsanlæg ophører med at producere VE-gas, der injiceres i det danske naturgassystem, eller en certifikatkontoindehaver ikke længere ønsker at have et produktionsanlæg tilknyttet sin certifikatkonto, er det den relevante VEgasproducents ansvar at sende en skriftlig afmelding til Energinet.dk. Ved ophør af produktion af VE-gas skal afmeldingen af produktionsanlægget ske inden udgangen af den måned, hvor produktionen er ophørt. I måneden efter pro- 8

9 duktionsophøret udstedes de sidste bionaturgascertifikater for produktionsanlægget. Ved produktionsophør eksempelvis den 30. april 2012 vil der blive udstedt bionaturgascertifikater gældende fra 1. maj 2012, som udløber med udgangen af april Energinet.dk kan desuden afmelde et produktionsanlæg på anmodning af det distributionsselskab, i hvis område produktionsanlægget er beliggende, eller såfremt certifikatkontoindehaveren har misligholdt sin certifikataftale eller disse Regler for bionaturgascertifikater. 3.5 Lukning af certifikatkonto En certifikatkontoindehaver kan til enhver tid lukke sin certifikatkonto med 10 arbejdsdages varsel. Inden certifikatkontoen lukkes, skal alle aktive bionaturgascertifikater enten overdrages til en anden certifikatkontoindehaver eller annulleres. Når certifikatkontoen ikke længere indeholder aktive bionaturgascertifikater, gøres certifikatkontoen inaktiv, da den lukkede certifikatkonto ikke slettes af hensyn til bevarelse af certifikathistorikken. 4 Bionaturgascertifikater 4.1 Generelt Formålet med bionaturgascertifikaterne er primært at kunne dokumentere over for en endelig slutforbruger, at en given mængde bionaturgas er produceret fra VEgas. Desuden giver certifikatordningen mulighed for at deklarere bionaturgas til eksport. Certifikatordningen kan på nuværende tidspunkt kun anvendes som dokumentation ved forbrug i Danmark eller deklarering til eksport. 9

10 4.2 Udstedelse af bionaturgascertifikater Selve udstedelsen af bionaturgascertifikater foretages af Energinet.dk efter ønske fra aktører på det danske naturgasmarked og beror således på en frivillig ordning. Kun certifikatkontoindehavere kan modtage bionaturgascertifikater. Bionaturgascertifikater udstedes på månedsbasis og med en standardstørrelse på 1 MWh. Bionaturgascertifikaterne udstedes automatisk på grundlag af modtagne målinger fra distributionsselskaberne i Danmark. Antallet af hele MWh ø bestemmer antallet af bionaturgascertifikater, der udstedes, og der udstedes kun hele bionaturgascertifikater. Hvis målingen eksempelvis er 125,8 MWh ø, udstedes der 125 bionaturgascertifikater, mens resten (0,8 MWh ø ) overføres til og tillægges næste produktionsperiode og anvendes til eventuel justering, jf. punkt 5 nedenfor. Udstedelsesdatoen for bionaturgascertifikater er 1. dag i selve udstedelsesmåneden, uanset at disse først tilskrives certifikatkontoen den 10. arbejdsdag i udstedelsesmåneden, jf. punkt 4.3 nedenfor. Nummerering af bionaturgascertifikaterne sker ved udtrækning fra en nummerserie, som administreres af Energinet.dk og er baseret på GLN-systemet. For hvert bionaturgascertifikat er der registreret følgende: Produktionsanlæggets GLN Produktionsanlæggets beliggenhed Produktionsteknologi Produktionsanlæggets kapacitet i kwh/år Produktionsanlæggets opstartsdato BNG overgangspunkt, GSRN Subsidier til produktion (p.t. kr. 0) Udstedelsesansvarlig Udstedelsesdato (1. dag i udstedelsesmåneden) Udstedelsesland Certifikatets identifikationsnummer Certifikatenhed (certifikatets enhed er altid 1 MWh) Produktionsperiode for bionaturgassen Udløbsdato (12 måneder efter udstedelsen). 10

11 4.3 Certifikatkontoen En månedsproduktion af bionaturgas tilskrives certifikatkontoen den 10. arbejdsdag i den efterfølgende måned, og hver certifikatkontoindehaver modtager et kontoudtog med: Antal bionaturgascertifikater, der er aktive ved sidste måneds udløb Antal bionaturgascertifikater, der er annulleret, herunder annulleret ved eksport, i sidste måned Antal bionaturgascertifikater, der er udløbet med udgangen af sidste måned Antal bionaturgascertifikater, der er annulleret ved eksport i sidste måned. Kontoudtoget viser også fordelingen på følgende parametre: Produktionsanlæg Produktionsperiode Antal. Energinet.dk kan på anmodning af certifikatkontoindehaver oplyse de enkelte certifikatnumre. Energinet.dk kan efter henvendelse fra certifikatkontoindehaveren i særlige tilfælde vælge at udstede bionaturgascertifikater for en given måned, som er længere bagud i tid end foregående måned. Dette forudsætter, at der foreligger valide måledata, og at VE-gasproducenten kan redegøre for, at oprindelsesværdien af den bionaturgas, som søges deklareret, ikke har været søgt opkrævet eller afsat på anden vis. Energinet.dk vil ved sådanne henvendelser søge validering af indholdet blandt andet gennem kontakt til distributionsselskaberne. 4.4 Certifikatoverdragelse Enkeltstående overdragelse Certifikatkontoindehavere kan overdrage bionaturgascertifikater mellem sig. Energinet.dk's opgave i den forbindelse er udelukkende at registrere overdragelserne. Overdragelsen foretages ved, at den overdragende certifikatkontoindehaver sender en anmodning om registrering af certifikatoverdragelse til Energinet.dk's certifikatregister. 11

12 Såvel den overdragende certifikatkontoindehaver som den modtagende certifikatkontoindehaver skal være registreret som certifikatkontoindehavere, inden overdragelsen kan gennemføres. Desuden er det en betingelse for gennemførelse af en certifikatoverdragelse, at den overdragende certifikatkontoindehaver har aktive bionaturgascertifikater i det antal og for den periode og det produktionsanlæg, som certifikatoverdragelsen vedrører. Den overdragende certifikatkontoindehaver skal oplyse følgende i sin anmodning om registrering af certifikatoverdragelse: Produktionsanlæg Produktionsperiode(r) Antal bionaturgascertifikater *) fordelt på produktionsanlæg og produktionsperiode ID på modtagende certifikatkontoindehaver (GLN) Dato for overdragelse. *) Energinet.dk behandler certifikaterne fortløbende Certifikatoverdragelsen er endelig, når Energinet.dk har bekræftet registrering af certifikatoverdragelsen. Certifikatoverdragelsen vil blive gennemført pr. den ønskede dato, idet certifikatoverdragelsen skal oplyses senest 5 arbejdsdage før certifikatoverdragelsen skal finde sted. Hvis certifikatoverdragelsen ikke er oplyst i tide, eller den overdragende certifikatkontoindehaver ikke har et tilstrækkeligt antal aktive bionaturgascertifikater på sin certifikatkonto, eller dato for overdragelse er efter udløb af certifikater, eller der er andre uoverensstemmelser mellem certifikatkontoindehaverens konto og overdragelsesordren, kan Energinet.dk afvise certifikatoverdragelsen Fast overdragelse En certifikatkontoindehaver kan desuden oprette en fast overdragelse til en anden certifikatkontoindehaver. Herved overdrages samtlige bionaturgascertifikater automatisk ved oprettelsen til den modtagende certifikatkontoindehaver. 12

13 Kun certifikatkontoindehavere, som har et produktionssted tilknyttet sin certifikatkonto, kan anmode om en faste overdragelse. Derimod er det ikke en betingelse, at den modtagende certifikatkontoindehaver har et produktionssted tilknyttet sin certifikatkonto. Ved en fast overdragelse vil der ske overdragelse af samtlige certifikater, der tilskrives certifikatkontoen, så snart dette sker. Den faste overdragelse etableres ved at udfylde en særlig blanket, som til dette formål er tilgængelig på og indsende denne via til Den faste overdragelse af bionaturgascertifikater er endelig, når Energinet.dk har bekræftet registrering heraf. Den faste overdragelse vil blive gennemført pr. den ønskede dato, idet den faste overdragelse skal oplyses senest 5 arbejdsdage før certifikatoverdragelsen skal finde sted. Hvis der er bionaturgascertifikater på certifikatkontoen på tidspunktet for effektuering af den faste overdragelse, vil der ske overdragelse af samtlige bionaturgascertifikater. Hvis den faste overdragelse ikke er oplyst i tide eller er mangelfuldt oplyst, kan Energinet.dk afvise den faste overdragelse. Den overdragende certifikatkontoindehaver kan til enhver tid opsige den faste overdragelse med 5 arbejdsdages varsel med virkning for den efterfølgende måned. 4.5 Annullering af bionaturgascertifikater Generelt Energinet.dk annullerer bionaturgascertifikater, når certifikatkontoindehaveren giver besked herom, enten som følge af, at bionaturgascertifikatet er forbrugt eksempelvis i forbindelse med salg af en energimængde eller eksport til et tilstødende naturgassystem (pkt ), eller såfremt certifikatkontoindehaveren af anden grund ønsker at annullere et bionaturgascertifikat. 13

14 Et annulleret bionaturgascertifikat er ikke længere i cirkulation og kan derfor ikke overdrages til en anden certifikatkontoindehaver. Ved annullering skal certifikatkontoindehaver oplyse Energinet.dk om produktionsanlæg, produktionsperiode(r) og antal bionaturgascertifikater fordelt på produktionsanlæg og -periode, som ønskes annulleret, og hvorvidt annulleringen skyldes indenlandsk forbrug eller eksport. Yderligere skal certifikatkontoindehaveren oplyse, pr. hvilken dato annullering ønskes registreret. Kun aktive bionaturgascertifikater kan annulleres. Annulleringen er endelig, når Energinet.dk kvitterer pr. med accept af annullering af bionaturgascertifikaterne. Annullering registreres pr. den ønskede dato, hvis annulleringen er oplyst senest 5 arbejdsdage, før annulleringen skal finde sted Annullering til eksport Såfremt certifikatkontoindehaveren ønsker at deklarere en given mængde bionaturgas til eksport, skal certifikatkontoindehaveren informere Energinet.dk herom. Herefter annulleres et tilsvarende antal certifikater. Energinet.dk kontrollerer ikke og er ikke ansvarlig for, at den deklarerede bionaturgas allokeres til det relevante transitpunkt. Status for de pågældende bionaturgascertifikater ændres herefter til 'annulleret ved eksport' til enten Ellund eller Dragør, og disse bionaturgascertifikater vil herefter ikke længere kunne overdrages. Selvom bionaturgascertifikaterne annulleres til eksport, kan certifikatordningen kun anvendes som dokumentation for forbrug i Danmark. 4.6 Levetid for et bionaturgascertifikat Overdragelser eller annullering, herunder ved eksport, af et bionaturgascertifikat skal finde sted inden for 12 måneder efter den kalendermåned, hvori bionatur- 14

15 gasproduktionen har fundet sted. Energinet.dk ændrer automatisk status for udstedte bionaturgascertifikater, som ikke er annulleret inden for denne periode. Disse angives som udløbet. Certifikater, der er udløbet, kan ikke overdrages, annulleres eller skifte til anden status. 5 Energigrundlag som basis for bionaturgascertifikater 5.1 Generelt Målinger, der modtages fra distributionsselskaberne efter en gasmåneds afslutning, benyttes som grundlag for udstedelse af bionaturgascertifikater. Data til oprettelse af bionaturgascertifikater fremkommer ved, at distributionsselskabet løbende måler energien af den bionaturgas, som tilføres det danske naturgassystem. Målingerne sendes til Energinet.dk. Produktionsanlægget producerer den VE-gas, der ligger til grund for den injicerede mængde bionaturgas i distributionsselskabets område. Certifikatregisteret henter den foregående måneds måleværdier fra Energinet.dk's it-system senest den 15. arbejdsdag i måneden. Certifikatregisteret gemmer indhentede data fra Energinet.dk's it-system med registrering af tidspunktet for indhentningen og mængden i kwh. På installationer, hvor der tilsættes anden gas (eksempelvis propan) for at brændværdijustere bionaturgassen, skal denne tilførsel af energi måles i kwh ø og opgøres månedligt. Data herfor skal være Energinet.dk i hænde senest den 6. arbejdsdag efter produktionsmåneden. På sådanne installationer udgør den relevante mængde til udstedelse af bionaturgascertifikater forskellen mellem den til det danske naturgassystem tilførte bionaturgas og den til brændværdijustering tilførte anden gas. 15

16 5.2 Justering af antallet af bionaturgascertifikater efter korrektion Efter hvert gasdøgn modtager Energinet.dk løbende måledata fra distributionsselskaberne. Når måneden er gået, modtager Energinet.dk igen måledata fra distributionsselskaberne. Disse kaldes valide måledata. Efter 4 måneder modtager Energinet.dk korrigerede måledata. Det kaldes '1. korrektionsdata', og efter 15 måneder modtages måledata, som kaldes '2. korrektionsdata'. Ved korrektion i en af korrektionsrunderne op- eller nedskrives den rest, der var til overs efter udstedelse af bionaturgascertifikater. Resten op- eller nedskrives med korrektionens størrelse. Er korrektionen af en størrelse, der medfører, at resten bliver negativ, medfører dette, at når næste måneds produktionstal foreligger, skal underskuddet dækkes først, før der udstedes nye bionaturgascertifikater. Hvis produktionsanlægget ikke længere producerer VE-gas, fører korrektioner hverken til udstedelse af flere eller færre bionaturgascertifikater. Korrektionerne er først tilgængelige hos Energinet.dk den 10. arbejdsdag i den efterfølgende måned, og eventuelle korrektioner vil derfor også først fremgå af kontoudtoget for den efterfølgende måned. 6 Gebyrer Energinet.dk opkræver intet administrationsgebyr for brug af certifikatordningen. Energinet.dk forbeholder sig dog ret til at indføre et mindre administrationsgebyr, såfremt Energinet.dk pålægges ikke ubetydelige omkostninger ved at administrere certifikatordningen. 7 Offentliggørelse Energinet.dk vil behandle alle oplysninger modtaget fra certifikatkontoindehavere fortroligt. Energinet.dk er dog berettiget til at offentliggøre en liste over alle registrerede certifikatkontoindehavere og produktionsanlæg tilknyttet de enkelte certifikatkontoer. Certifikatkontoindehaveren skal derfor sikre, at Energinet.dk er berettiget til at offentliggøre oplysninger om produktionsanlægget. 16

17 8 Ansvarsfraskrivelse Energinet.dk administrerer alene certifikatordningen efter ønske fra aktører på naturgasmarkedet, ligesom Energinet.dk ikke har mulighed for at validere måledata modtaget fra distributionsselskaberne. Enhver brug af certifikatordningen, bionaturgascertifikater mv. sker derfor på certifikatkontoindehaverens eget ansvar og for hans risiko, og certifikatkontoindehaveren, VE-gasproducenter, slutforbrugere mv. kan ikke rejse noget som helst krav mod Energinet.dk som følge af certifikatordningen eller brugen af denne. 9 Lovvalg og værneting Disse Regler for bionaturgascertifikater er underlagt dansk ret. Enhver uoverensstemmelse vedrørende disse Regler for bionaturgascertifikater eller udstedelse, overdragelse, annullering af bionaturgascertifikater mv. skal parterne søge løst ved forhandling. Hvis parterne ikke er i stand til at løse uoverensstemmelsen ved forhandling inden for 20 arbejdsdage regnet fra det tidspunkt, hvor der blev fremsat begæring om forhandling, skal uoverensstemmelsen afgøres af Sø- og Handelsretten i København, medmindre uoverensstemmelsen henhører under en anden retsinstans eller offentlig myndigheds kompetence

Regler for Bionaturgascertifikater. Version 1.1

Regler for Bionaturgascertifikater. Version 1.1 Regler for Bionaturgascertifikater Version 1.1 1. januar 2016 Dok. 15/07181-6 Klassificering: Offentlig/Public Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 4 1.1 IKRAFTTRÆDEN... 4 2 DEFINITIONER... 4 2.1 ANVENDTE

Læs mere

Modelpapir for regler for bionaturgascertifikater i Danmark

Modelpapir for regler for bionaturgascertifikater i Danmark Modelpapir for regler for bionaturgascertifikater i Danmark Version 1.0 1. december 2011 1. Introduktion 3 2. Definitioner og forkortelser 5 3. Optagelse i certifikatordningen 7 3.1 Optagelse af certifikatkontoindehaver

Læs mere

Regler for Bionaturgascertifikater. Version 1.2

Regler for Bionaturgascertifikater. Version 1.2 Regler for Bionaturgascertifikater Version 1.2 1. januar 2017 Sagsnr. 16/19522-3 Offentlig Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 4 1.1 IKRAFTTRÆDEN... 4 2 DEFINITIONER... 4 2.1 ANVENDTE DEFINITIONER... 4

Læs mere

Regler for Bionaturgascertifikater. Version 2.0

Regler for Bionaturgascertifikater. Version 2.0 Regler for Bionaturgascertifikater Version 2.0 1. oktober 2017 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 4 1.1 IKRAFTTRÆDEN... 4 2 DEFINITIONER... 4 2.1 ANVENDTE DEFINITIONER... 4 3 CERTIFIKATREGISTERET... 6

Læs mere

Certifikataftale om optagelse i og brug af certifikatregistret

Certifikataftale om optagelse i og brug af certifikatregistret Certifikataftale om optagelse i og brug af certifikatregistret 2 KONTRAKTSKLAUSUL Denne certifikataftale er underlagt de til enhver tid gældende Regler for bionaturgascertifikater. 1. Aftaleparter Denne

Læs mere

Modelpapir for regler for bionaturgascertifikater i Danmark

Modelpapir for regler for bionaturgascertifikater i Danmark Modelpapir for regler for bionaturgascertifikater i Danmark Version 1.1 1. januar 2016 Dok. 15/07181-7 Klassificering: Offentlig/Public Modelpapir for regler for bionaturgascertifikater i Danmark, version

Læs mere

Tilførsel af opgraderet biogas til gassystemet. - kort fortalt

Tilførsel af opgraderet biogas til gassystemet. - kort fortalt Tilførsel af opgraderet biogas til gassystemet - kort fortalt Indhold Introduktion... 3 Tilslutning til gasnettet... 5 Salg af opgraderet biogas... 6 Bionaturgascertifikater... 7 Yderligere information...

Læs mere

Aftale. mellem. NGF Nature Energy Distribution A/S (Netejer) [og] [Opgraderingsejer navn] (Opgraderingsejer) [og

Aftale. mellem. NGF Nature Energy Distribution A/S (Netejer) [og] [Opgraderingsejer navn] (Opgraderingsejer) [og Aftale mellem NGF Nature Energy Distribution A/S (Netejer) [og] [Opgraderingsejer navn] (Opgraderingsejer) [og [Producenten af Biogas navn] (Producenten af Biogas)] om tilslutning af Opgraderingsanlægget

Læs mere

Aftale. mellem. Dansk Gas Distribution (Netejer) [og] [Opgraderingsejer navn] (Opgraderingsejer) [og

Aftale. mellem. Dansk Gas Distribution (Netejer) [og] [Opgraderingsejer navn] (Opgraderingsejer) [og Aftale mellem Dansk Gas Distribution (Netejer) [og] [Opgraderingsejer navn] (Opgraderingsejer) [og [Producenten af Biogas navn] (Producenten af Biogas)] om tilslutning af Opgraderingsanlægget til Det Danske

Læs mere

Er der penge i skidtet?

Er der penge i skidtet? Er der penge i skidtet? Gasnettet, oprindelsescertifikater og ny støtteordning Foreningen for Danske Biogasanlæg Dorte Gren Kristiansen dgk@energinet.dk Dato - Dok.nr. 1 Indhold 1. Energinet.dk s opgaver

Læs mere

Regler for CTF. (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility)

Regler for CTF. (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility) Regler for CTF (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility) VILKÅR OG BETINGELSER FOR BILATERAL HANDEL MED KAPACITET I TRANSMISSIONSSYSTEMET Version 5.2 Juni 2010 Regler for CTF,

Læs mere

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren BILAG 3 Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren Aftale-id: Bilag 3: Rammeaftale for Gasleverandører 2 KONTRAKTSKLAUSUL Denne aftale er underlagt de til enhver

Læs mere

Tilslutning af biometan til gasnettet og. Kort om Certifikater for bionaturgas

Tilslutning af biometan til gasnettet og. Kort om Certifikater for bionaturgas Tilslutning af biometan til gasnettet og Kort om Certifikater for bionaturgas Gastekniske dage 14-15. maj 2014 Torben Kvist (tkv@dgc.dk) Indhold Del 1: Tilslutning af biometan til gasnettet Baggrund Parallel

Læs mere

Regler. for. tilførsel af opgraderet Biogas (Bionaturgas) til Det Danske Gassystem. (Regler for Bionaturgas)

Regler. for. tilførsel af opgraderet Biogas (Bionaturgas) til Det Danske Gassystem. (Regler for Bionaturgas) Regler for tilførsel af opgraderet Biogas (Bionaturgas) til Det Danske Gassystem (Regler for Bionaturgas) (Version 1.0) Gældende fra 1. maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 4 2. DEFINITIONER...

Læs mere

Aftale. mellem. NGF Nature Energy Distribution A/S (Netejer) [Bionaturgassælgers navn] (Bionaturgassælgeren) (Bionaturgassælgeraftalen)

Aftale. mellem. NGF Nature Energy Distribution A/S (Netejer) [Bionaturgassælgers navn] (Bionaturgassælgeren) (Bionaturgassælgeraftalen) Aftale mellem NGF Nature Energy Distribution A/S (Netejer) og [Bionaturgassælgers navn] (Bionaturgassælgeren) (Bionaturgassælgeraftalen) (version 1.0) Gældende fra 1. maj 2013 1. AFTALEPARTER Bionaturgassælgeraftalen

Læs mere

Støttemodeller ved afsætning til naturgasnettet Gas PSO

Støttemodeller ved afsætning til naturgasnettet Gas PSO Støttemodeller ved afsætning til naturgasnettet Gas PSO Maja Klejs Pedersen mkp@energinet.dk Energinet.dk 9. December 2013 1 Agenda Gas PSO ordningen Hvad er rammerne? Hvordan søger man? Hvordan hænger

Læs mere

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren Gasleverandøraftale mellem Distributionsselskabet og Gasleverandøren (Version 3.0) Gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse 1. AFTALEPARTER... 3 2. FORMÅL... 3 3. DEFINITIONER... 4 4. AFTALEPERIODE...

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

Regler for BTF. (Energinet.dk Gastransmissions Balance Transfer Facility) VILKÅR FOR BILATERAL HANDEL MED BALANCEMARGIN I TRANSMISSIONSSYSTEMET

Regler for BTF. (Energinet.dk Gastransmissions Balance Transfer Facility) VILKÅR FOR BILATERAL HANDEL MED BALANCEMARGIN I TRANSMISSIONSSYSTEMET Regler for BTF (Energinet.dk Gastransmissions Balance Transfer Facility) VILKÅR FOR BILATERAL HANDEL MED BALANCEMARGIN I TRANSMISSIONSSYSTEMET Version 4.2 Juni 2010 Regler for BTF, version 4.1, Endelig

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

Retningslinjer for udstedelse af oprindelsesgarantier for elektricitet fra højeffektiv kraftvarmeproduktion. Version 1.0 af 1.

Retningslinjer for udstedelse af oprindelsesgarantier for elektricitet fra højeffektiv kraftvarmeproduktion. Version 1.0 af 1. Retningslinjer for udstedelse af oprindelsesgarantier for elektricitet fra højeffektiv kraftvarmeproduktion Version 1.0 af 1. 07 2007 Godkendt af Energistyrelsen i juni 2007 Dok.nr.1078-07 1/9 Indhold

Læs mere

Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg

Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg FebruarJuni 20110 Version 21.0 1.0 2.0 6-6-2010 7-6-2010 30-6-2010 DATE LRO/MAA MBN JHH NAME 1-3-2011 1-3-2011 1-3-2011 DATE LRO ADA LRP

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Regler for Støtte til Opgraderet Biogas og Renset Biogas. Version 1.0

Regler for Støtte til Opgraderet Biogas og Renset Biogas. Version 1.0 Regler for Støtte til Opgraderet Biogas og Renset Biogas Version 1.0 9. december 2013 Regler for Støtte til Opgraderet Biogas og Renset Biogas, version 1.0 2 Forord Dette regelsæt (RfS) indeholder forudsætningerne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Sagens baggrund Klager har den 16. og 17. marts 2015 ansøgt om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg i henholdsvis underpulje 1 og 2.

Sagens baggrund Klager har den 16. og 17. marts 2015 ansøgt om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg i henholdsvis underpulje 1 og 2. Til: XXX Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Ophævelse og hjemvisning af Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Regler og procedurer for to Gasleverandører til ét Målersted

Regler og procedurer for to Gasleverandører til ét Målersted Regler og procedurer for to Gasleverandører til ét Målersted 9. marts 2009 Sagsnr.: 2007060031 1. Generelt I medfør af 5.2 i Regler for Gasdistribution kan Forbrugere med Timeaflæste Målersteder vælge

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

Vedrørende anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg på adressen xxx, GSRN-nr. xxx

Vedrørende anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg på adressen xxx, GSRN-nr. xxx Syd Energi Service A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N Vedrørende anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg på adressen xxx, GSRN-nr. xxx Energinet.dk har behandlet din ansøgning om, hvorvidt solcelleanlægget

Læs mere

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas 14. december 2015 Vejledning vedrørende pristillæg til biogas Denne vejledning vedrører Energinet.dk s vejledning af borgere om reglerne og ansøgningsproceduren for pristillæg til elektricitet fremstillet

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 126 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0053

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 12. oktober 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 12. oktober 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

Regler for Gasdistribution. (Version 3.0)

Regler for Gasdistribution. (Version 3.0) Regler for Gasdistribution (Version 3.0) Gældende fra 1. maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION OG AFTALEGRUNDLAG... 4 2. DEFINITIONER... 5 3. AKTØRERNES OPGAVER OG RELATIONER... 10 3.1 Distributionsselskab...

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Deklarering af el i Danmark

Deklarering af el i Danmark Til Deklarering af el i Danmark 4. juni 2015 CFN/CFN Elhandlere er, ifølge Elmærkningsbekendtgørelsen, forpligtet til at udarbejde deklarationer for deres levering af el til forbrugerne i det forgangne

Læs mere

Regler for Gasdistribution. (Version 1.0)

Regler for Gasdistribution. (Version 1.0) Regler for Gasdistribution (Version 1.0) Gældende fra 1. maj 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION OG AFTALEGRUNDLAG... 4 2. DEFINITIONER... 5 3. AKTØRERNES OPGAVER OG RELATIONER... 10 3.1 Distributionsselskab...

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 29.04.2015 USS/XSTJ Version 1.3 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 Her kan du læse de regler der gælder for debitorer i BetalingsserviceGenerelle regler

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

CVR/CPR-nummer. Kontaktoplysninger. Anlægsoplysninger. * Energinet.dk Att: Afregning og Support af VE Tonne Kjærsvej Fredericia

CVR/CPR-nummer. Kontaktoplysninger. Anlægsoplysninger. * Energinet.dk Att: Afregning og Support af VE Tonne Kjærsvej Fredericia Ansøgning om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg til Elektricitet som produceres ved biogas eller forgasningsgas fremstillet ved biomasse. (bekendtgørelse nr. 1113 af 18/09/2015) Udfyldes med

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Guide til online aktørregister for distributionsselskaber

Guide til online aktørregister for distributionsselskaber Guide til online aktørregister for distributionsselskaber Version 2.0 29. juni 2012 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Adgang... 2 2.1 Log-in... 3 3. Stamdata - Master data... 4 3.1 Personlige data Personal

Læs mere

Indhold. Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en. 1. Generelt vedr. notatet... 2

Indhold. Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en. 1. Generelt vedr. notatet... 2 Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en Indhold 1. Generelt vedr. notatet... 2 2. Oprettelse af produktions... 3 2.1 Produktions (ingen nettoafregning)... 3 2.2 Nettoafregnet produktions (ekskl.

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag.

2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. 2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0129 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

Legepladscertificeringen

Legepladscertificeringen Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Legepladscertificeringens formål og grundlag... 2 1.1. Formål.... 2 1.2. Organisation... 2 1.3. Certificeringsgrundlag og kontrolomfang... 2 1.4. Vilkår og ansvarsforhold...

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y S U B S C R I P T I O N S TIL V I R K S O M H E D E R M E D M O D T A G E R K O N T O I D A N S K E B A N K Gældende fra den 22. maj 2017 MobilePay Subscriptions

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Regler for Gasdistribution. (Version 4.0)

Regler for Gasdistribution. (Version 4.0) Regler for Gasdistribution (Version 4.0) Gældende fra 1. september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION OG AFTALEGRUNDLAG... 4 2. DEFINITIONER... 5 3. AKTØRERNES OPGAVER OG RELATIONER... 10 3.1 Distributionsselskab...

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion BEK nr 496 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-2537

Læs mere

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange på Serviceplatformen...

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg (Organiseret i solcellelav) Fra: (ejers navn og adresse)

Anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg (Organiseret i solcellelav) Fra: (ejers navn og adresse) Anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg (Organiseret i solcellelav) Fra: (ejers navn og adresse) Til: * Energinet.dk Att: Solcelleadministration Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia CVR/CPR nummer

Læs mere

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig BESLUTNING OM GENNEMFØRELSE AF EUROPA- PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 1049/2001 OM AKTINDSIGT I EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS

Læs mere

Aftale om registrering af certifikater

Aftale om registrering af certifikater Aftale om registrering af certifikater Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia herefter benævnt Energinet.dk og Aftalepartner Adresse herefter benævnt Brugeren har indgået følgende: 1. Baggrund

Læs mere

Forretningsprocesser for EDIkommunikation

Forretningsprocesser for EDIkommunikation Forretningsprocesser for EDIkommunikation på gasmarkedet Bestemmelser om EDI-kommunikation mellem: -Distributionsselskab og Gasleverandør -Distributionsselskab og Transmissionsselskab I forbindelse med

Læs mere

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser MEDLEMSBETINGELSER FOR FORDS LOYALITETSPROGRAM Disse betingelser regulerer dit medlemskab af Fords Loyalitetsprogram Gældende fra juni 2015 Se tidligere udgaver af betingelserne her 1 Definitioner Ford

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

Fælles Fallback-procedure for EDI-meddelelser

Fælles Fallback-procedure for EDI-meddelelser Fælles Fallback-procedure for EDI-meddelelser Resumé: Dokumentet beskriver, hvordan transmission og distributionsselskaberne håndterer situationer, hvor der ikke kan sendes korrekte måledata til tiden.

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved EAN-Web forstås virksomheden EAN-Web A/S, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 24 21 27 42 1.2 Ved LE@N forstås det af EAN-Web ejede Web-EDI-baserede edb-system, som gør

Læs mere

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser gælder for alle virksomhedens SEPA Direct Debit-opkrævninger i euro, som sker via Danske

Læs mere

Tillæg til. Tilbudsdokument af 29. februar vedrørende. anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud til aktionærerne i

Tillæg til. Tilbudsdokument af 29. februar vedrørende. anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud til aktionærerne i Tillæg til Tilbudsdokument af 29. februar 2016 vedrørende anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud til aktionærerne i Copenhagen Network A/S (CVR-nr. 26 68 56 21) Fremsat af Dansk OTC A/S (CVR-nr. 32

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1 Til: Advokat Thomas Jensen Energinet.dk Goul 2011 ApS Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i LeverandørService

Generelle regler for kreditorer i LeverandørService Generelle regler for kreditorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Vi må afslå, at der kan opnås årsbaseret nettoafregning for solcelleanlægget på adressen [XXX].

Vi må afslå, at der kan opnås årsbaseret nettoafregning for solcelleanlægget på adressen [XXX]. [XXX] [XXX] [XXX] Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] 21. januar 2016 JKO/JKO Under henvisning til din anmodning om årsbaseret nettoafregning

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere I medfør af 47, stk. 9, 50, stk. 2, 5 og 6, 53, stk. 1, 57, stk. 1, 68,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation med DataHub'en i elmarkedet 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal i følge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20.

Læs mere

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr HEIDELBERG DANMARK A/S VILKÅR FOR BRUG AF WEBSITE/ONLINE SHOP samt FOR REGISTRERING AF PERSONOPLYSNINGER 1. WEBSITE Det danske website og online shoppen for kunder i Danmark under www.heidelberg.com (herunder

Læs mere

Vejledning til brug af Persondataformular

Vejledning til brug af Persondataformular Vejledning til brug af Persondataformular Om Persondataformular Persondataformularen skal anvendes til at registrere persondata omkring ansatte og gæster. I nogle tilfælde skal forskningsstuderende og

Læs mere

Fælles Fallback-procedure for EDI-meddelelser

Fælles Fallback-procedure for EDI-meddelelser Fælles Fallback-procedure for EDI-meddelelser Resumé: Dette dokument er en del af dokumentationen for Naturgasmarked. Dokumentet beskriver et fælles regelsæt for Transmission og Distribution, som skal

Læs mere

Kontrakt. Afbrydelighedsaftale for 2011/ Grundlag. (Samlet betegnet som "Parterne")

Kontrakt. Afbrydelighedsaftale for 2011/ Grundlag. (Samlet betegnet som Parterne) Kontrakt Energinet.dk Lautruphøj 5-7 2750 Ballerup ( Energinet.dk Gastransmission ) og Navn: Adresse: ( Forbrugeren ) (Samlet betegnet som "Parterne") Afbrydelighedsaftale for 2011/2012 1 Grundlag Nærværende

Læs mere

Biogasopgradering. DGF Gastekniske Dage, Vejle, 5-6. april Asger Myken

Biogasopgradering. DGF Gastekniske Dage, Vejle, 5-6. april Asger Myken Biogasopgradering DGF Gastekniske Dage, Vejle, 5-6. april 2011 Asger Myken asgmy@dongenergy.dk Overview/Elements/Text boxes Agenda Status og udformning af DONG Energys anlæg i Fredericia Markedsmodel og

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Tilskud til biogas. Transport, proces og varmeproduktion 3. Maj 2016 Gas tekniske dage. Maja Klejs Pedersen, Energinet.dk

Tilskud til biogas. Transport, proces og varmeproduktion 3. Maj 2016 Gas tekniske dage. Maja Klejs Pedersen, Energinet.dk Tilskud til biogas Transport, proces og varmeproduktion 3. Maj 2016 Gas tekniske dage Maja Klejs Pedersen, Energinet.dk 3. Maj 2016 Gas tekniske dage 1 Agenda Hvem kan få tilskud Trin 1 ansøgning og tilsagn

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s s afgørelse af 7. juli 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s s afgørelse af 7. juli 2016. Til: Xxx Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E I det følgende kan du læse de regler, der gælder for kreditorer i LeverandørService. 1 Hvad er LeverandørService

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR KREDITORER I LEVERANDØRSERVICE

GENERELLE REGLER FOR KREDITORER I LEVERANDØRSERVICE GENERELLE REGLER FOR KREDITORER I LEVERANDØRSERVICE Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere