Regler for bionaturgascertifikater. Version 1.0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for bionaturgascertifikater. Version 1.0"

Transkript

1 Regler for bionaturgascertifikater Version december 2011

2 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING DEFINITIONER ANVENDTE DEFINITIONER CERTIFIKATREGISTERET REGISTRERING I CERTIFIKATREGISTERET TILKNYTNING AF PRODUKTIONSANLÆG OPDATERING AF STAMDATA AFMELDING AF PRODUKTIONSANLÆG LUKNING AF CERTIFIKATKONTO BIONATURGASCERTIFIKATER GENERELT UDSTEDELSE AF BIONATURGASCERTIFIKATER CERTIFIKATKONTOEN CERTIFIKATOVERDRAGELSE ANNULLERING AF BIONATURGASCERTIFIKATER LEVETID FOR ET BIONATURGASCERTIFIKAT ENERGIGRUNDLAG SOM BASIS FOR BIONATURGASCERTIFIKATER GENERELT JUSTERING AF ANTALLET AF BIONATURGASCERTIFIKATER EFTER KORREKTION GEBYRER OFFENTLIGGØRELSE ANSVARSFRASKRIVELSE LOVVALG OG VÆRNETING

3 1 Indledning En række aktører på det danske naturgasmarked har efterspurgt en ordning til certificering af bionaturgas, der afsættes via det danske naturgassystem. I modsætning til, når det drejer sig om elektricitet produceret ved brug af vedvarende energi, er Energinet.dk ikke pålagt at administrere en certifikatordning eller i øvrigt udstede certifikater for produktion af bionaturgas. For at imødekomme et ønske fra aktørerne om certificering af bionaturgas har Energinet.dk imidlertid indvilget i på vegne af aktørerne at administrere et certifikatregister og udstede bionaturgascertifikater. Regler for bionaturgascertifikater angiver bestemmelserne for certifikatordningen. Regler for biogascertifikater foreligger i en juridisk bindende dansk udgave samt i en engelsk, ikke juridisk bindende oversættelse heraf. Certifikatordningen baseres på et registreringssystem, som er elektronisk og papirløst. Der bliver således ikke udstedt fysiske certifikater. Det primære formål med de udstedte bionaturgascertifikater er for aktørerne at kunne dokumentere over for slutforbrugere, at en given mængde naturgas er produceret fra en vedvarende energikilde. Desuden giver certifikatordningen mulighed for at deklarere bionaturgas til eksport. Bionaturgascertifikaterne har ingen betydning for subsidier, skatter eller afgifter. Certifikaterne kan således ikke danne dokumentation for subsidier, skattefordele eller afgiftslettelser. For at sikre den fornødne troværdighed af certifikatordningen har Energinet.dk udarbejdet en revisorinstruks til certifikatkontoindehaverne. Energinet.dk kan desuden, eventuelt sammen med distributionsselskabet i det pågældende område, hvor produktionsanlægget er tilsluttet, foretage stikprøvebesøg hos VE-gasproducenten til verificering af produktionen. 2 Definitioner 2.1 Anvendte definitioner 3

4 Bortset fra de tilfælde, hvor andet måtte følge af sammenhængen, skal følgende termer i disse Regler for bionaturgascertifikater have nedenstående betydning: Aktivt bionaturgascertifikat er et udstedt bionaturgascertifikat, der hverken er annulleret eller udløbet. Anmodning om registrering er en forespørgsel om registrering i certifikatregisteret. Annulleret bionaturgascertifikat er et bionaturgascertifikat, der ikke længere er i cirkulation som følge af, at certifikatkontoindehaveren har oplyst til Energinet.dk, at certifikatet skal annulleres. Et annulleret bionaturgascertifikat kan have status 'annulleret' til forbrug i Danmark eller 'annulleret ved eksport'. Bionaturgas er VE-gas, der opfylder kvalitetskriterierne for naturgas i det danske naturgassystem og er injiceret til afsætning via det danske naturgassystem. Bionaturgascertifikat er et elektronisk certifikat vedrørende en given mængde bionaturgas, som er produceret fra en vedvarende energikilde. BNG-overgangspunkt er det virtuelle punkt, der gør det muligt at levere bionaturgas til det danske naturgassystem. Hvert BNG-overgangspunkt får tildelt et identifikationsnummer. Certifikataftale er en aftale med Energinet.dk vedrørende registrering i og brug af certifikatregisteret. Certifikatkonto er en elektronisk opgørelse over bionaturgascertifikater. Certifikatkontoindehaver er indehaveren af en certifikatkonto. Certifikatkontoindehaveren er desuden berettiget til at sælge, overdrage eller annullere bionaturgascertifikater. Certifikatoverdragelse er overdragelse af bionaturgascertifikater mellem to certifikatkontoindehavere. 4

5 Certifikatregister er det centrale it-registreringssystem til brug for registrering og administration af bionaturgascertifikater. Det danske naturgassystem er transmissionssystemet, distributionsnettet og lagrene i Danmark. Fast overdragelse medfører, at en certifikatkontoindehaver fast overdrager sine bionaturgascertifikater til en anden certifikatkontoindehaver, jf. punkt nedenfor. GLN er det nummer, som alle aktører i det danske naturgassystem tildeles ved henvendelse til GS1 Denmark. Nummeret gør det muligt at identificere aktørerne entydigt. GSRN er 'Global Service Relation Number' som blandt andet anvendes til at identificere et målepunkt på en slutforbrugers anlæg, hvor der måles forbrug af naturgas. GS1 Denmark administrerer GS1-systemet i Danmark. GS1 Denmark (www.gs1.dk) er den eneste autoriserede tildeler af GTIN, dvs. identifikationsnumre som eksempelvis GLN. Kontoudtog er en månedlig opgørelse til certifikatkontoindehaver af antallet af bionaturgascertifikater på hans konto. Modtagende certifikatkontoindehaver er den certifikatkontoindehaver, der modtager et antal bionaturgascertifikater fra en overdragende certifikatkontoindehaver. Overdragende certifikatkontoindehaver er en certifikatkontoindehaver, der overdrager et antal bionaturgascertifikater til en modtagende certifikatkontoindehaver. Produktionsanlæg er et anlæg, som producerer VE-gas. Regler for bionaturgascertifikater er nærværende overordnede regler for certifikatordningen. 5

6 Udløbet bionaturgascertifikat er et bionaturgascertifikat, der er udløbet, hvilket automatisk sker 12 måneder efter udstedelsen af det relevante bionaturgascertifikat. VE-gas er lossepladsgas, gas fra spildevandsanlæg, gas fremstillet af biomasse og anden ikke-fossil gas, der er fremstillet ved hjælp af energi fra vedvarende energikilder som defineret i EU-direktiv 2009/28/EF. VE-gasproducenten har ansvaret for driften af produktionsanlægget. 3 Certifikatregisteret 3.1 Registrering i certifikatregisteret For at kunne blive oprettet i certifikatregisteret skal ansøgeren kunne identificeres via et GLN. Såfremt man ikke har et GLN, skal man først kontakte GS1 Denmark med henblik på at blive tildelt et GLN. Anmodning om registrering foretages ved at udfylde den certifikataftale, som er tilgængelig på og indsende den via til Følgende informationer skal som minimum oplyses: GLN Navn, adresse, postnummer, by, land og eventuelt CVR-nummer Kontaktinformation (navn, telefonnummer og adresse på kontaktperson) Underskriftsberettiget for certifikatkontoindehaveren. Såfremt vedkommende tillige er VE-gasproducent, vil vedkommendes produktionsanlæg automatisk blive tilknyttet certifikatkontoen, hvorfor der i så tilfælde desuden skal gives de under punkt 3.2 oplistede informationer. 6

7 Certifikataftalen skal være Energinet.dk i hænde senest 10 arbejdsdage før et månedsskifte, for at certifikatkontoindehaveren kan registreres i certifikatregisteret for den efterfølgende måned. En certifikatkontoindehaver kan kun have én certifikatkonto. Såfremt kravene til at blive registreret i certifikatregisteret er opfyldt, og alle ovenstående oplysninger er afgivet, vil Energinet.dk i løbet af 5 arbejdsdage kunne gennemføre registreringen. Energinet.dk offentliggør en liste over alle registrerede certifikatkontoindehavere og produktionsanlæg med navn, GLN og adresse, jf. punkt 7 nedenfor. Et produktionsanlæg, som er tilknyttet en certifikatkonto, må ikke være tilknyttet anden certifikatordning eller på anden vis afsætte oprindelsesværdien af den VEgas, som er deklareret under bionaturgascertikatordningen. 3.2 Tilknytning af produktionsanlæg For at et produktionsanlæg kan tilknyttes en certifikatkonto, skal produktionsanlægget producere VE-gas, som opgraderes til bionaturgas og afsættes via det danske naturgassystem. I øjeblikket kan alene produktionsanlæg, som producerer biogas, registreres i certifikatregisteret. En certifikatkontoindehavers anmodning om at få tilknyttet et eller flere produktionsanlæg til sin certifikatkonto foretages enten ved at udfylde nedenstående oplysninger direkte i certifikataftalen eller ved at udfylde en særskilt blanket tilgængelig på og indsende denne via til Følgende informationer om produktionsanlægget skal oplyses: Produktionsanlæggets GLN Produktionsanlæggets adresse, postnummer, by, land og eventuelt CVRnummer Produktionsteknologi (biogas, termisk forgasning, lossepladsgas, syntesegas etc.) 7

8 Produktionsanlæggets kapacitet i kwh/år Produktionsanlæggets opstartsdato BNG-overgangspunkt, GSRN Måleransvarlig for produktionsanlægget (kontaktperson, firmanavn, adresse, telefonnummer og adresse) Beskrivelse af, hvordan målingen er foretaget, herunder om gassen er tilsat propan Subsidier til produktion (p.t. kr. 0). Såfremt en certifikatkontoindehaver tillige er VE-gasproducent vil dennes produktionsanlæg blive tilknyttet certifikatkontoen. 3.3 Opdatering af stamdata Certifikatkontoindehaveren skal opdatere informationer om produktionsanlægget og produktionen af VE-gas, hvis der sker ændringer i produktionsmetoden eller lignende. En certifikatkontoindehaver skal desuden opdatere informationer om sin egen virksomhed, dvs. relevante stamdata og ændringer i kontaktperson og den e- mailadresse, der bruges til fremsendelse af kvitteringer, kontoudtog mv. Senest 10 arbejdsdage før et månedsskift skal certifikatkontoindehavere give Energinet.dk meddelelse om de ændringer, som skal registreres i certifikatregisteret for den følgende måned. Det opdaterede register træder i kraft den 1. dag i den efterfølgende måned. 3.4 Afmelding af produktionsanlæg Hvis et produktionsanlæg ophører med at producere VE-gas, der injiceres i det danske naturgassystem, eller en certifikatkontoindehaver ikke længere ønsker at have et produktionsanlæg tilknyttet sin certifikatkonto, er det den relevante VEgasproducents ansvar at sende en skriftlig afmelding til Energinet.dk. Ved ophør af produktion af VE-gas skal afmeldingen af produktionsanlægget ske inden udgangen af den måned, hvor produktionen er ophørt. I måneden efter pro- 8

9 duktionsophøret udstedes de sidste bionaturgascertifikater for produktionsanlægget. Ved produktionsophør eksempelvis den 30. april 2012 vil der blive udstedt bionaturgascertifikater gældende fra 1. maj 2012, som udløber med udgangen af april Energinet.dk kan desuden afmelde et produktionsanlæg på anmodning af det distributionsselskab, i hvis område produktionsanlægget er beliggende, eller såfremt certifikatkontoindehaveren har misligholdt sin certifikataftale eller disse Regler for bionaturgascertifikater. 3.5 Lukning af certifikatkonto En certifikatkontoindehaver kan til enhver tid lukke sin certifikatkonto med 10 arbejdsdages varsel. Inden certifikatkontoen lukkes, skal alle aktive bionaturgascertifikater enten overdrages til en anden certifikatkontoindehaver eller annulleres. Når certifikatkontoen ikke længere indeholder aktive bionaturgascertifikater, gøres certifikatkontoen inaktiv, da den lukkede certifikatkonto ikke slettes af hensyn til bevarelse af certifikathistorikken. 4 Bionaturgascertifikater 4.1 Generelt Formålet med bionaturgascertifikaterne er primært at kunne dokumentere over for en endelig slutforbruger, at en given mængde bionaturgas er produceret fra VEgas. Desuden giver certifikatordningen mulighed for at deklarere bionaturgas til eksport. Certifikatordningen kan på nuværende tidspunkt kun anvendes som dokumentation ved forbrug i Danmark eller deklarering til eksport. 9

10 4.2 Udstedelse af bionaturgascertifikater Selve udstedelsen af bionaturgascertifikater foretages af Energinet.dk efter ønske fra aktører på det danske naturgasmarked og beror således på en frivillig ordning. Kun certifikatkontoindehavere kan modtage bionaturgascertifikater. Bionaturgascertifikater udstedes på månedsbasis og med en standardstørrelse på 1 MWh. Bionaturgascertifikaterne udstedes automatisk på grundlag af modtagne målinger fra distributionsselskaberne i Danmark. Antallet af hele MWh ø bestemmer antallet af bionaturgascertifikater, der udstedes, og der udstedes kun hele bionaturgascertifikater. Hvis målingen eksempelvis er 125,8 MWh ø, udstedes der 125 bionaturgascertifikater, mens resten (0,8 MWh ø ) overføres til og tillægges næste produktionsperiode og anvendes til eventuel justering, jf. punkt 5 nedenfor. Udstedelsesdatoen for bionaturgascertifikater er 1. dag i selve udstedelsesmåneden, uanset at disse først tilskrives certifikatkontoen den 10. arbejdsdag i udstedelsesmåneden, jf. punkt 4.3 nedenfor. Nummerering af bionaturgascertifikaterne sker ved udtrækning fra en nummerserie, som administreres af Energinet.dk og er baseret på GLN-systemet. For hvert bionaturgascertifikat er der registreret følgende: Produktionsanlæggets GLN Produktionsanlæggets beliggenhed Produktionsteknologi Produktionsanlæggets kapacitet i kwh/år Produktionsanlæggets opstartsdato BNG overgangspunkt, GSRN Subsidier til produktion (p.t. kr. 0) Udstedelsesansvarlig Udstedelsesdato (1. dag i udstedelsesmåneden) Udstedelsesland Certifikatets identifikationsnummer Certifikatenhed (certifikatets enhed er altid 1 MWh) Produktionsperiode for bionaturgassen Udløbsdato (12 måneder efter udstedelsen). 10

11 4.3 Certifikatkontoen En månedsproduktion af bionaturgas tilskrives certifikatkontoen den 10. arbejdsdag i den efterfølgende måned, og hver certifikatkontoindehaver modtager et kontoudtog med: Antal bionaturgascertifikater, der er aktive ved sidste måneds udløb Antal bionaturgascertifikater, der er annulleret, herunder annulleret ved eksport, i sidste måned Antal bionaturgascertifikater, der er udløbet med udgangen af sidste måned Antal bionaturgascertifikater, der er annulleret ved eksport i sidste måned. Kontoudtoget viser også fordelingen på følgende parametre: Produktionsanlæg Produktionsperiode Antal. Energinet.dk kan på anmodning af certifikatkontoindehaver oplyse de enkelte certifikatnumre. Energinet.dk kan efter henvendelse fra certifikatkontoindehaveren i særlige tilfælde vælge at udstede bionaturgascertifikater for en given måned, som er længere bagud i tid end foregående måned. Dette forudsætter, at der foreligger valide måledata, og at VE-gasproducenten kan redegøre for, at oprindelsesværdien af den bionaturgas, som søges deklareret, ikke har været søgt opkrævet eller afsat på anden vis. Energinet.dk vil ved sådanne henvendelser søge validering af indholdet blandt andet gennem kontakt til distributionsselskaberne. 4.4 Certifikatoverdragelse Enkeltstående overdragelse Certifikatkontoindehavere kan overdrage bionaturgascertifikater mellem sig. Energinet.dk's opgave i den forbindelse er udelukkende at registrere overdragelserne. Overdragelsen foretages ved, at den overdragende certifikatkontoindehaver sender en anmodning om registrering af certifikatoverdragelse til Energinet.dk's certifikatregister. 11

12 Såvel den overdragende certifikatkontoindehaver som den modtagende certifikatkontoindehaver skal være registreret som certifikatkontoindehavere, inden overdragelsen kan gennemføres. Desuden er det en betingelse for gennemførelse af en certifikatoverdragelse, at den overdragende certifikatkontoindehaver har aktive bionaturgascertifikater i det antal og for den periode og det produktionsanlæg, som certifikatoverdragelsen vedrører. Den overdragende certifikatkontoindehaver skal oplyse følgende i sin anmodning om registrering af certifikatoverdragelse: Produktionsanlæg Produktionsperiode(r) Antal bionaturgascertifikater *) fordelt på produktionsanlæg og produktionsperiode ID på modtagende certifikatkontoindehaver (GLN) Dato for overdragelse. *) Energinet.dk behandler certifikaterne fortløbende Certifikatoverdragelsen er endelig, når Energinet.dk har bekræftet registrering af certifikatoverdragelsen. Certifikatoverdragelsen vil blive gennemført pr. den ønskede dato, idet certifikatoverdragelsen skal oplyses senest 5 arbejdsdage før certifikatoverdragelsen skal finde sted. Hvis certifikatoverdragelsen ikke er oplyst i tide, eller den overdragende certifikatkontoindehaver ikke har et tilstrækkeligt antal aktive bionaturgascertifikater på sin certifikatkonto, eller dato for overdragelse er efter udløb af certifikater, eller der er andre uoverensstemmelser mellem certifikatkontoindehaverens konto og overdragelsesordren, kan Energinet.dk afvise certifikatoverdragelsen Fast overdragelse En certifikatkontoindehaver kan desuden oprette en fast overdragelse til en anden certifikatkontoindehaver. Herved overdrages samtlige bionaturgascertifikater automatisk ved oprettelsen til den modtagende certifikatkontoindehaver. 12

13 Kun certifikatkontoindehavere, som har et produktionssted tilknyttet sin certifikatkonto, kan anmode om en faste overdragelse. Derimod er det ikke en betingelse, at den modtagende certifikatkontoindehaver har et produktionssted tilknyttet sin certifikatkonto. Ved en fast overdragelse vil der ske overdragelse af samtlige certifikater, der tilskrives certifikatkontoen, så snart dette sker. Den faste overdragelse etableres ved at udfylde en særlig blanket, som til dette formål er tilgængelig på og indsende denne via til Den faste overdragelse af bionaturgascertifikater er endelig, når Energinet.dk har bekræftet registrering heraf. Den faste overdragelse vil blive gennemført pr. den ønskede dato, idet den faste overdragelse skal oplyses senest 5 arbejdsdage før certifikatoverdragelsen skal finde sted. Hvis der er bionaturgascertifikater på certifikatkontoen på tidspunktet for effektuering af den faste overdragelse, vil der ske overdragelse af samtlige bionaturgascertifikater. Hvis den faste overdragelse ikke er oplyst i tide eller er mangelfuldt oplyst, kan Energinet.dk afvise den faste overdragelse. Den overdragende certifikatkontoindehaver kan til enhver tid opsige den faste overdragelse med 5 arbejdsdages varsel med virkning for den efterfølgende måned. 4.5 Annullering af bionaturgascertifikater Generelt Energinet.dk annullerer bionaturgascertifikater, når certifikatkontoindehaveren giver besked herom, enten som følge af, at bionaturgascertifikatet er forbrugt eksempelvis i forbindelse med salg af en energimængde eller eksport til et tilstødende naturgassystem (pkt ), eller såfremt certifikatkontoindehaveren af anden grund ønsker at annullere et bionaturgascertifikat. 13

14 Et annulleret bionaturgascertifikat er ikke længere i cirkulation og kan derfor ikke overdrages til en anden certifikatkontoindehaver. Ved annullering skal certifikatkontoindehaver oplyse Energinet.dk om produktionsanlæg, produktionsperiode(r) og antal bionaturgascertifikater fordelt på produktionsanlæg og -periode, som ønskes annulleret, og hvorvidt annulleringen skyldes indenlandsk forbrug eller eksport. Yderligere skal certifikatkontoindehaveren oplyse, pr. hvilken dato annullering ønskes registreret. Kun aktive bionaturgascertifikater kan annulleres. Annulleringen er endelig, når Energinet.dk kvitterer pr. med accept af annullering af bionaturgascertifikaterne. Annullering registreres pr. den ønskede dato, hvis annulleringen er oplyst senest 5 arbejdsdage, før annulleringen skal finde sted Annullering til eksport Såfremt certifikatkontoindehaveren ønsker at deklarere en given mængde bionaturgas til eksport, skal certifikatkontoindehaveren informere Energinet.dk herom. Herefter annulleres et tilsvarende antal certifikater. Energinet.dk kontrollerer ikke og er ikke ansvarlig for, at den deklarerede bionaturgas allokeres til det relevante transitpunkt. Status for de pågældende bionaturgascertifikater ændres herefter til 'annulleret ved eksport' til enten Ellund eller Dragør, og disse bionaturgascertifikater vil herefter ikke længere kunne overdrages. Selvom bionaturgascertifikaterne annulleres til eksport, kan certifikatordningen kun anvendes som dokumentation for forbrug i Danmark. 4.6 Levetid for et bionaturgascertifikat Overdragelser eller annullering, herunder ved eksport, af et bionaturgascertifikat skal finde sted inden for 12 måneder efter den kalendermåned, hvori bionatur- 14

15 gasproduktionen har fundet sted. Energinet.dk ændrer automatisk status for udstedte bionaturgascertifikater, som ikke er annulleret inden for denne periode. Disse angives som udløbet. Certifikater, der er udløbet, kan ikke overdrages, annulleres eller skifte til anden status. 5 Energigrundlag som basis for bionaturgascertifikater 5.1 Generelt Målinger, der modtages fra distributionsselskaberne efter en gasmåneds afslutning, benyttes som grundlag for udstedelse af bionaturgascertifikater. Data til oprettelse af bionaturgascertifikater fremkommer ved, at distributionsselskabet løbende måler energien af den bionaturgas, som tilføres det danske naturgassystem. Målingerne sendes til Energinet.dk. Produktionsanlægget producerer den VE-gas, der ligger til grund for den injicerede mængde bionaturgas i distributionsselskabets område. Certifikatregisteret henter den foregående måneds måleværdier fra Energinet.dk's it-system senest den 15. arbejdsdag i måneden. Certifikatregisteret gemmer indhentede data fra Energinet.dk's it-system med registrering af tidspunktet for indhentningen og mængden i kwh. På installationer, hvor der tilsættes anden gas (eksempelvis propan) for at brændværdijustere bionaturgassen, skal denne tilførsel af energi måles i kwh ø og opgøres månedligt. Data herfor skal være Energinet.dk i hænde senest den 6. arbejdsdag efter produktionsmåneden. På sådanne installationer udgør den relevante mængde til udstedelse af bionaturgascertifikater forskellen mellem den til det danske naturgassystem tilførte bionaturgas og den til brændværdijustering tilførte anden gas. 15

16 5.2 Justering af antallet af bionaturgascertifikater efter korrektion Efter hvert gasdøgn modtager Energinet.dk løbende måledata fra distributionsselskaberne. Når måneden er gået, modtager Energinet.dk igen måledata fra distributionsselskaberne. Disse kaldes valide måledata. Efter 4 måneder modtager Energinet.dk korrigerede måledata. Det kaldes '1. korrektionsdata', og efter 15 måneder modtages måledata, som kaldes '2. korrektionsdata'. Ved korrektion i en af korrektionsrunderne op- eller nedskrives den rest, der var til overs efter udstedelse af bionaturgascertifikater. Resten op- eller nedskrives med korrektionens størrelse. Er korrektionen af en størrelse, der medfører, at resten bliver negativ, medfører dette, at når næste måneds produktionstal foreligger, skal underskuddet dækkes først, før der udstedes nye bionaturgascertifikater. Hvis produktionsanlægget ikke længere producerer VE-gas, fører korrektioner hverken til udstedelse af flere eller færre bionaturgascertifikater. Korrektionerne er først tilgængelige hos Energinet.dk den 10. arbejdsdag i den efterfølgende måned, og eventuelle korrektioner vil derfor også først fremgå af kontoudtoget for den efterfølgende måned. 6 Gebyrer Energinet.dk opkræver intet administrationsgebyr for brug af certifikatordningen. Energinet.dk forbeholder sig dog ret til at indføre et mindre administrationsgebyr, såfremt Energinet.dk pålægges ikke ubetydelige omkostninger ved at administrere certifikatordningen. 7 Offentliggørelse Energinet.dk vil behandle alle oplysninger modtaget fra certifikatkontoindehavere fortroligt. Energinet.dk er dog berettiget til at offentliggøre en liste over alle registrerede certifikatkontoindehavere og produktionsanlæg tilknyttet de enkelte certifikatkontoer. Certifikatkontoindehaveren skal derfor sikre, at Energinet.dk er berettiget til at offentliggøre oplysninger om produktionsanlægget. 16

17 8 Ansvarsfraskrivelse Energinet.dk administrerer alene certifikatordningen efter ønske fra aktører på naturgasmarkedet, ligesom Energinet.dk ikke har mulighed for at validere måledata modtaget fra distributionsselskaberne. Enhver brug af certifikatordningen, bionaturgascertifikater mv. sker derfor på certifikatkontoindehaverens eget ansvar og for hans risiko, og certifikatkontoindehaveren, VE-gasproducenter, slutforbrugere mv. kan ikke rejse noget som helst krav mod Energinet.dk som følge af certifikatordningen eller brugen af denne. 9 Lovvalg og værneting Disse Regler for bionaturgascertifikater er underlagt dansk ret. Enhver uoverensstemmelse vedrørende disse Regler for bionaturgascertifikater eller udstedelse, overdragelse, annullering af bionaturgascertifikater mv. skal parterne søge løst ved forhandling. Hvis parterne ikke er i stand til at løse uoverensstemmelsen ved forhandling inden for 20 arbejdsdage regnet fra det tidspunkt, hvor der blev fremsat begæring om forhandling, skal uoverensstemmelsen afgøres af Sø- og Handelsretten i København, medmindre uoverensstemmelsen henhører under en anden retsinstans eller offentlig myndigheds kompetence

Tilførsel af opgraderet biogas til gassystemet. - kort fortalt

Tilførsel af opgraderet biogas til gassystemet. - kort fortalt Tilførsel af opgraderet biogas til gassystemet - kort fortalt Indhold Introduktion... 3 Tilslutning til gasnettet... 5 Salg af opgraderet biogas... 6 Bionaturgascertifikater... 7 Yderligere information...

Læs mere

Er der penge i skidtet?

Er der penge i skidtet? Er der penge i skidtet? Gasnettet, oprindelsescertifikater og ny støtteordning Foreningen for Danske Biogasanlæg Dorte Gren Kristiansen dgk@energinet.dk Dato - Dok.nr. 1 Indhold 1. Energinet.dk s opgaver

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser gælder for alle virksomhedens SEPA Direct Debit-opkrævninger i euro, som sker via Danske

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Regler for Gasdistribution. (Version 3.0)

Regler for Gasdistribution. (Version 3.0) Regler for Gasdistribution (Version 3.0) Gældende fra 1. maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION OG AFTALEGRUNDLAG... 4 2. DEFINITIONER... 5 3. AKTØRERNES OPGAVER OG RELATIONER... 10 3.1 Distributionsselskab...

Læs mere

Regler for Gasdistribution. (Version 4.0)

Regler for Gasdistribution. (Version 4.0) Regler for Gasdistribution (Version 4.0) Gældende fra 1. september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION OG AFTALEGRUNDLAG... 4 2. DEFINITIONER... 5 3. AKTØRERNES OPGAVER OG RELATIONER... 10 3.1 Distributionsselskab...

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn moovel GmbH, Fasanenweg 15-17, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") ejer og driver moovel mobilitetsplatformen ("moovel"), der kan tilgås

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E I det følgende kan du læse de regler, der gælder for kreditorer i LeverandørService. 1 Hvad er LeverandørService

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation med DataHub'en i elmarkedet 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal i følge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20.

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 29.04.2015 USS/XSTJ Version 1.3 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

Aftale om registrering af certifikater

Aftale om registrering af certifikater Aftale om registrering af certifikater Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia herefter benævnt Energinet.dk og Aftalepartner Adresse herefter benævnt Brugeren har indgået følgende: 1. Baggrund

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kreditor kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2013-06-06-13.28.34.798224 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk,

Læs mere

Guideline. EAN-systemet

Guideline. EAN-systemet Guideline Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tel: 39 27 85 27 Fax: 39 27 85 10 www.ean.dk for anvendelsen af EAN-systemet til entydig identifikation af målepunkter i EL-forsyningssektoren samt EAN-13

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelserne er gældende pr. 10. januar 2014. Disse betingelser er gældende for levering af naturgas fra DCC Energi A/S, herefter

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 6 Dokumentnummer 2009-12-15-11.24.24.942847 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk, har

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet)

Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet) Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet) Generelt om spillet herunder definitioner 1. Klasselotteriet er et spil, hvor en spiller spiller på et

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld

Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld 1. Parter Aftalevilkårene (herefter aftalen) er gældende for personer (herefter kunden), som DinGæld ApS, Store Torv 10, 2 sal, 8000 Aarhus C, CVR-nummer

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om udbud af online væddemål og bekendtgørelse om landbaserede væddemål træder i kraft Vilkår der gælder ved udbud af både online og landbaserede

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL Carlson Wagonlit Travel (herefter benævnt CWT) er et erhvervsrejsebureau, som servicerer virksomheder i forbindelse med erhvervsrejser. Ethvert køb hos CWT sker på de efterfølgende generelle betingelser,

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet "Energinet.dk")

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet Energinet.dk) Kontrakt Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia (i det følgende kaldet "Energinet.dk") og «Aftalefirma langt_navn» «Aktør_adresse_1» «Aktør_adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende kaldet "aktøren")

Læs mere

Vilkår for internetmedlemskab af FSA

Vilkår for internetmedlemskab af FSA Vilkår for internetmedlemskab af FSA 1 GENERELT 1.1 Disse vilkår er gældende for medlemmer af Fredensborg Søparks Antenneforening (FSA), der bestiller tilslutning til internettet via FSAs kabel-tv-net

Læs mere

Guide til online aktørregister for gasleverandører

Guide til online aktørregister for gasleverandører Guide til online aktørregister for gasleverandører Version 1.0 29. juni 2012 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Adgang... 2 2.1 Log-in... 3 3. Stamdata - Master Data... 4 3.1 Personlige data Personal Data...

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Guide til Frivillige foreninger

Guide til Frivillige foreninger Brug Frivillige foreninger på Virk.dk til at oprette et CVR nr. til din frivillige forening. Det er også her, du retter i foreningens oplysninger, fornyer og lukker dens CVR nr.. Du kan tilgå løsningen

Læs mere

Nærværende betingelser begrænser sig til medlemmer af scannerpanelet under det samlede panel GfK Mini-Danmark.

Nærværende betingelser begrænser sig til medlemmer af scannerpanelet under det samlede panel GfK Mini-Danmark. Vilkår & betingelser for deltagelse i panelet GfK Mini-Danmark A. Indledning GfKs virksomhed GfK Danmark A/S (herefter GfK), Sylows alle 1, 2000 Frederiksberg, er et full-service markedsanalyseinstitut,

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Anmodning om salg af andel - Vejledning

Anmodning om salg af andel - Vejledning Anmodning om salg af andel - Vejledning (Sidst revideret: jan 2011, version 2.0) Her kan du læse om: - Hvad du skal gøre før, du kan anmode om at din lejlighed kan sættes til salg - Hvad du skriver under

Læs mere

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort.

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. ERHVERVSAFTALE NR: i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. 1 Parterne Som sælger: Midttrafik Søren Nymarksvej

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere BEK nr 125 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0011

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Forretningsgang Fleet Management

Forretningsgang Fleet Management Side 1 af 6 Formålet med denne forretningsgang er, at beskrive de praktiske forhold omkring det daglige samarbejde for kunder med en Samarbejdsaftale. 1. Primære forhandlere Nordania vælger leverandør.

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Kontrakt Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser

Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser Gældende for private husstande. 1. Om Vindstød A/S Vindstød A/S er ejet af: - Vindenergi Danmark a.m.b.a., som er et andelsselskab, der er ejet af de danske

Læs mere

NYE BONUSBESTEMMELSER FOR ILLUM KEY PR. 31.03.2014. Ved ILLUM forstås ejendommen matr. nr. 53, beliggende Østergade 52, 1100 København K.

NYE BONUSBESTEMMELSER FOR ILLUM KEY PR. 31.03.2014. Ved ILLUM forstås ejendommen matr. nr. 53, beliggende Østergade 52, 1100 København K. NYE BONUSBESTEMMELSER FOR ILLUM KEY PR. 31.03.2014 BESTEMMELSER FOR OPTJENING AF BONUS VIA ILLUM KEY FORDELSKORT Definitioner: Ved ILLUM forstås ejendommen matr. nr. 53, beliggende Østergade 52, 1100 København

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Kontrolmanual til måling af bionaturgas

Kontrolmanual til måling af bionaturgas Kontrolmanual til måling af bionaturgas Naturgasselskabernes kontrolmanual til måling af bionaturgas 2. udgave Kontrolmanual Juni 2012 Titel : Kontrolmanual til måling af bionaturgas Rapport kategori :

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Terminskonto. 1. Rentevilkår. 5. Dispositionsadgang. 2. Kontoudskrifter. 6. Tilbageførsel af terminsydelser. 3. Gebyrer

Terminskonto. 1. Rentevilkår. 5. Dispositionsadgang. 2. Kontoudskrifter. 6. Tilbageførsel af terminsydelser. 3. Gebyrer Terminskonto For kontoen gælder Nykredit Banks Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank i det omfang, disse beting elser ikke er fraveget i nærværende aftale. Herudover er følgende

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Vejledning om installation og kontrol af måleudstyr. med støtte til biogasanvendelse. Sammenfatning. 1. Tilskudsmuligheder. Version 2.

Vejledning om installation og kontrol af måleudstyr. med støtte til biogasanvendelse. Sammenfatning. 1. Tilskudsmuligheder. Version 2. Vejledning om installation og kontrol af måleudstyr ved støtte til biogasanvendelse Version 2.0 April 2013 Denne vejledning beskriver krav til installation og kontrol af måleudstyr i forbindelse med støtte

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Serviceaftale - Private vandværker og Provas

Serviceaftale - Private vandværker og Provas Serviceaftale - Private vandværker og Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Kontakter 4 2.1 Kontaktpersoner hos 4 2.2 Vedligeholdelse af kontaktdata hos vandværkerne 5 3. Reference til aftalegrundlag

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere