Regler for bionaturgascertifikater. Version 1.0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for bionaturgascertifikater. Version 1.0"

Transkript

1 Regler for bionaturgascertifikater Version december 2011

2 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING DEFINITIONER ANVENDTE DEFINITIONER CERTIFIKATREGISTERET REGISTRERING I CERTIFIKATREGISTERET TILKNYTNING AF PRODUKTIONSANLÆG OPDATERING AF STAMDATA AFMELDING AF PRODUKTIONSANLÆG LUKNING AF CERTIFIKATKONTO BIONATURGASCERTIFIKATER GENERELT UDSTEDELSE AF BIONATURGASCERTIFIKATER CERTIFIKATKONTOEN CERTIFIKATOVERDRAGELSE ANNULLERING AF BIONATURGASCERTIFIKATER LEVETID FOR ET BIONATURGASCERTIFIKAT ENERGIGRUNDLAG SOM BASIS FOR BIONATURGASCERTIFIKATER GENERELT JUSTERING AF ANTALLET AF BIONATURGASCERTIFIKATER EFTER KORREKTION GEBYRER OFFENTLIGGØRELSE ANSVARSFRASKRIVELSE LOVVALG OG VÆRNETING

3 1 Indledning En række aktører på det danske naturgasmarked har efterspurgt en ordning til certificering af bionaturgas, der afsættes via det danske naturgassystem. I modsætning til, når det drejer sig om elektricitet produceret ved brug af vedvarende energi, er Energinet.dk ikke pålagt at administrere en certifikatordning eller i øvrigt udstede certifikater for produktion af bionaturgas. For at imødekomme et ønske fra aktørerne om certificering af bionaturgas har Energinet.dk imidlertid indvilget i på vegne af aktørerne at administrere et certifikatregister og udstede bionaturgascertifikater. Regler for bionaturgascertifikater angiver bestemmelserne for certifikatordningen. Regler for biogascertifikater foreligger i en juridisk bindende dansk udgave samt i en engelsk, ikke juridisk bindende oversættelse heraf. Certifikatordningen baseres på et registreringssystem, som er elektronisk og papirløst. Der bliver således ikke udstedt fysiske certifikater. Det primære formål med de udstedte bionaturgascertifikater er for aktørerne at kunne dokumentere over for slutforbrugere, at en given mængde naturgas er produceret fra en vedvarende energikilde. Desuden giver certifikatordningen mulighed for at deklarere bionaturgas til eksport. Bionaturgascertifikaterne har ingen betydning for subsidier, skatter eller afgifter. Certifikaterne kan således ikke danne dokumentation for subsidier, skattefordele eller afgiftslettelser. For at sikre den fornødne troværdighed af certifikatordningen har Energinet.dk udarbejdet en revisorinstruks til certifikatkontoindehaverne. Energinet.dk kan desuden, eventuelt sammen med distributionsselskabet i det pågældende område, hvor produktionsanlægget er tilsluttet, foretage stikprøvebesøg hos VE-gasproducenten til verificering af produktionen. 2 Definitioner 2.1 Anvendte definitioner 3

4 Bortset fra de tilfælde, hvor andet måtte følge af sammenhængen, skal følgende termer i disse Regler for bionaturgascertifikater have nedenstående betydning: Aktivt bionaturgascertifikat er et udstedt bionaturgascertifikat, der hverken er annulleret eller udløbet. Anmodning om registrering er en forespørgsel om registrering i certifikatregisteret. Annulleret bionaturgascertifikat er et bionaturgascertifikat, der ikke længere er i cirkulation som følge af, at certifikatkontoindehaveren har oplyst til Energinet.dk, at certifikatet skal annulleres. Et annulleret bionaturgascertifikat kan have status 'annulleret' til forbrug i Danmark eller 'annulleret ved eksport'. Bionaturgas er VE-gas, der opfylder kvalitetskriterierne for naturgas i det danske naturgassystem og er injiceret til afsætning via det danske naturgassystem. Bionaturgascertifikat er et elektronisk certifikat vedrørende en given mængde bionaturgas, som er produceret fra en vedvarende energikilde. BNG-overgangspunkt er det virtuelle punkt, der gør det muligt at levere bionaturgas til det danske naturgassystem. Hvert BNG-overgangspunkt får tildelt et identifikationsnummer. Certifikataftale er en aftale med Energinet.dk vedrørende registrering i og brug af certifikatregisteret. Certifikatkonto er en elektronisk opgørelse over bionaturgascertifikater. Certifikatkontoindehaver er indehaveren af en certifikatkonto. Certifikatkontoindehaveren er desuden berettiget til at sælge, overdrage eller annullere bionaturgascertifikater. Certifikatoverdragelse er overdragelse af bionaturgascertifikater mellem to certifikatkontoindehavere. 4

5 Certifikatregister er det centrale it-registreringssystem til brug for registrering og administration af bionaturgascertifikater. Det danske naturgassystem er transmissionssystemet, distributionsnettet og lagrene i Danmark. Fast overdragelse medfører, at en certifikatkontoindehaver fast overdrager sine bionaturgascertifikater til en anden certifikatkontoindehaver, jf. punkt nedenfor. GLN er det nummer, som alle aktører i det danske naturgassystem tildeles ved henvendelse til GS1 Denmark. Nummeret gør det muligt at identificere aktørerne entydigt. GSRN er 'Global Service Relation Number' som blandt andet anvendes til at identificere et målepunkt på en slutforbrugers anlæg, hvor der måles forbrug af naturgas. GS1 Denmark administrerer GS1-systemet i Danmark. GS1 Denmark (www.gs1.dk) er den eneste autoriserede tildeler af GTIN, dvs. identifikationsnumre som eksempelvis GLN. Kontoudtog er en månedlig opgørelse til certifikatkontoindehaver af antallet af bionaturgascertifikater på hans konto. Modtagende certifikatkontoindehaver er den certifikatkontoindehaver, der modtager et antal bionaturgascertifikater fra en overdragende certifikatkontoindehaver. Overdragende certifikatkontoindehaver er en certifikatkontoindehaver, der overdrager et antal bionaturgascertifikater til en modtagende certifikatkontoindehaver. Produktionsanlæg er et anlæg, som producerer VE-gas. Regler for bionaturgascertifikater er nærværende overordnede regler for certifikatordningen. 5

6 Udløbet bionaturgascertifikat er et bionaturgascertifikat, der er udløbet, hvilket automatisk sker 12 måneder efter udstedelsen af det relevante bionaturgascertifikat. VE-gas er lossepladsgas, gas fra spildevandsanlæg, gas fremstillet af biomasse og anden ikke-fossil gas, der er fremstillet ved hjælp af energi fra vedvarende energikilder som defineret i EU-direktiv 2009/28/EF. VE-gasproducenten har ansvaret for driften af produktionsanlægget. 3 Certifikatregisteret 3.1 Registrering i certifikatregisteret For at kunne blive oprettet i certifikatregisteret skal ansøgeren kunne identificeres via et GLN. Såfremt man ikke har et GLN, skal man først kontakte GS1 Denmark med henblik på at blive tildelt et GLN. Anmodning om registrering foretages ved at udfylde den certifikataftale, som er tilgængelig på og indsende den via til Følgende informationer skal som minimum oplyses: GLN Navn, adresse, postnummer, by, land og eventuelt CVR-nummer Kontaktinformation (navn, telefonnummer og adresse på kontaktperson) Underskriftsberettiget for certifikatkontoindehaveren. Såfremt vedkommende tillige er VE-gasproducent, vil vedkommendes produktionsanlæg automatisk blive tilknyttet certifikatkontoen, hvorfor der i så tilfælde desuden skal gives de under punkt 3.2 oplistede informationer. 6

7 Certifikataftalen skal være Energinet.dk i hænde senest 10 arbejdsdage før et månedsskifte, for at certifikatkontoindehaveren kan registreres i certifikatregisteret for den efterfølgende måned. En certifikatkontoindehaver kan kun have én certifikatkonto. Såfremt kravene til at blive registreret i certifikatregisteret er opfyldt, og alle ovenstående oplysninger er afgivet, vil Energinet.dk i løbet af 5 arbejdsdage kunne gennemføre registreringen. Energinet.dk offentliggør en liste over alle registrerede certifikatkontoindehavere og produktionsanlæg med navn, GLN og adresse, jf. punkt 7 nedenfor. Et produktionsanlæg, som er tilknyttet en certifikatkonto, må ikke være tilknyttet anden certifikatordning eller på anden vis afsætte oprindelsesværdien af den VEgas, som er deklareret under bionaturgascertikatordningen. 3.2 Tilknytning af produktionsanlæg For at et produktionsanlæg kan tilknyttes en certifikatkonto, skal produktionsanlægget producere VE-gas, som opgraderes til bionaturgas og afsættes via det danske naturgassystem. I øjeblikket kan alene produktionsanlæg, som producerer biogas, registreres i certifikatregisteret. En certifikatkontoindehavers anmodning om at få tilknyttet et eller flere produktionsanlæg til sin certifikatkonto foretages enten ved at udfylde nedenstående oplysninger direkte i certifikataftalen eller ved at udfylde en særskilt blanket tilgængelig på og indsende denne via til Følgende informationer om produktionsanlægget skal oplyses: Produktionsanlæggets GLN Produktionsanlæggets adresse, postnummer, by, land og eventuelt CVRnummer Produktionsteknologi (biogas, termisk forgasning, lossepladsgas, syntesegas etc.) 7

8 Produktionsanlæggets kapacitet i kwh/år Produktionsanlæggets opstartsdato BNG-overgangspunkt, GSRN Måleransvarlig for produktionsanlægget (kontaktperson, firmanavn, adresse, telefonnummer og adresse) Beskrivelse af, hvordan målingen er foretaget, herunder om gassen er tilsat propan Subsidier til produktion (p.t. kr. 0). Såfremt en certifikatkontoindehaver tillige er VE-gasproducent vil dennes produktionsanlæg blive tilknyttet certifikatkontoen. 3.3 Opdatering af stamdata Certifikatkontoindehaveren skal opdatere informationer om produktionsanlægget og produktionen af VE-gas, hvis der sker ændringer i produktionsmetoden eller lignende. En certifikatkontoindehaver skal desuden opdatere informationer om sin egen virksomhed, dvs. relevante stamdata og ændringer i kontaktperson og den e- mailadresse, der bruges til fremsendelse af kvitteringer, kontoudtog mv. Senest 10 arbejdsdage før et månedsskift skal certifikatkontoindehavere give Energinet.dk meddelelse om de ændringer, som skal registreres i certifikatregisteret for den følgende måned. Det opdaterede register træder i kraft den 1. dag i den efterfølgende måned. 3.4 Afmelding af produktionsanlæg Hvis et produktionsanlæg ophører med at producere VE-gas, der injiceres i det danske naturgassystem, eller en certifikatkontoindehaver ikke længere ønsker at have et produktionsanlæg tilknyttet sin certifikatkonto, er det den relevante VEgasproducents ansvar at sende en skriftlig afmelding til Energinet.dk. Ved ophør af produktion af VE-gas skal afmeldingen af produktionsanlægget ske inden udgangen af den måned, hvor produktionen er ophørt. I måneden efter pro- 8

9 duktionsophøret udstedes de sidste bionaturgascertifikater for produktionsanlægget. Ved produktionsophør eksempelvis den 30. april 2012 vil der blive udstedt bionaturgascertifikater gældende fra 1. maj 2012, som udløber med udgangen af april Energinet.dk kan desuden afmelde et produktionsanlæg på anmodning af det distributionsselskab, i hvis område produktionsanlægget er beliggende, eller såfremt certifikatkontoindehaveren har misligholdt sin certifikataftale eller disse Regler for bionaturgascertifikater. 3.5 Lukning af certifikatkonto En certifikatkontoindehaver kan til enhver tid lukke sin certifikatkonto med 10 arbejdsdages varsel. Inden certifikatkontoen lukkes, skal alle aktive bionaturgascertifikater enten overdrages til en anden certifikatkontoindehaver eller annulleres. Når certifikatkontoen ikke længere indeholder aktive bionaturgascertifikater, gøres certifikatkontoen inaktiv, da den lukkede certifikatkonto ikke slettes af hensyn til bevarelse af certifikathistorikken. 4 Bionaturgascertifikater 4.1 Generelt Formålet med bionaturgascertifikaterne er primært at kunne dokumentere over for en endelig slutforbruger, at en given mængde bionaturgas er produceret fra VEgas. Desuden giver certifikatordningen mulighed for at deklarere bionaturgas til eksport. Certifikatordningen kan på nuværende tidspunkt kun anvendes som dokumentation ved forbrug i Danmark eller deklarering til eksport. 9

10 4.2 Udstedelse af bionaturgascertifikater Selve udstedelsen af bionaturgascertifikater foretages af Energinet.dk efter ønske fra aktører på det danske naturgasmarked og beror således på en frivillig ordning. Kun certifikatkontoindehavere kan modtage bionaturgascertifikater. Bionaturgascertifikater udstedes på månedsbasis og med en standardstørrelse på 1 MWh. Bionaturgascertifikaterne udstedes automatisk på grundlag af modtagne målinger fra distributionsselskaberne i Danmark. Antallet af hele MWh ø bestemmer antallet af bionaturgascertifikater, der udstedes, og der udstedes kun hele bionaturgascertifikater. Hvis målingen eksempelvis er 125,8 MWh ø, udstedes der 125 bionaturgascertifikater, mens resten (0,8 MWh ø ) overføres til og tillægges næste produktionsperiode og anvendes til eventuel justering, jf. punkt 5 nedenfor. Udstedelsesdatoen for bionaturgascertifikater er 1. dag i selve udstedelsesmåneden, uanset at disse først tilskrives certifikatkontoen den 10. arbejdsdag i udstedelsesmåneden, jf. punkt 4.3 nedenfor. Nummerering af bionaturgascertifikaterne sker ved udtrækning fra en nummerserie, som administreres af Energinet.dk og er baseret på GLN-systemet. For hvert bionaturgascertifikat er der registreret følgende: Produktionsanlæggets GLN Produktionsanlæggets beliggenhed Produktionsteknologi Produktionsanlæggets kapacitet i kwh/år Produktionsanlæggets opstartsdato BNG overgangspunkt, GSRN Subsidier til produktion (p.t. kr. 0) Udstedelsesansvarlig Udstedelsesdato (1. dag i udstedelsesmåneden) Udstedelsesland Certifikatets identifikationsnummer Certifikatenhed (certifikatets enhed er altid 1 MWh) Produktionsperiode for bionaturgassen Udløbsdato (12 måneder efter udstedelsen). 10

11 4.3 Certifikatkontoen En månedsproduktion af bionaturgas tilskrives certifikatkontoen den 10. arbejdsdag i den efterfølgende måned, og hver certifikatkontoindehaver modtager et kontoudtog med: Antal bionaturgascertifikater, der er aktive ved sidste måneds udløb Antal bionaturgascertifikater, der er annulleret, herunder annulleret ved eksport, i sidste måned Antal bionaturgascertifikater, der er udløbet med udgangen af sidste måned Antal bionaturgascertifikater, der er annulleret ved eksport i sidste måned. Kontoudtoget viser også fordelingen på følgende parametre: Produktionsanlæg Produktionsperiode Antal. Energinet.dk kan på anmodning af certifikatkontoindehaver oplyse de enkelte certifikatnumre. Energinet.dk kan efter henvendelse fra certifikatkontoindehaveren i særlige tilfælde vælge at udstede bionaturgascertifikater for en given måned, som er længere bagud i tid end foregående måned. Dette forudsætter, at der foreligger valide måledata, og at VE-gasproducenten kan redegøre for, at oprindelsesværdien af den bionaturgas, som søges deklareret, ikke har været søgt opkrævet eller afsat på anden vis. Energinet.dk vil ved sådanne henvendelser søge validering af indholdet blandt andet gennem kontakt til distributionsselskaberne. 4.4 Certifikatoverdragelse Enkeltstående overdragelse Certifikatkontoindehavere kan overdrage bionaturgascertifikater mellem sig. Energinet.dk's opgave i den forbindelse er udelukkende at registrere overdragelserne. Overdragelsen foretages ved, at den overdragende certifikatkontoindehaver sender en anmodning om registrering af certifikatoverdragelse til Energinet.dk's certifikatregister. 11

12 Såvel den overdragende certifikatkontoindehaver som den modtagende certifikatkontoindehaver skal være registreret som certifikatkontoindehavere, inden overdragelsen kan gennemføres. Desuden er det en betingelse for gennemførelse af en certifikatoverdragelse, at den overdragende certifikatkontoindehaver har aktive bionaturgascertifikater i det antal og for den periode og det produktionsanlæg, som certifikatoverdragelsen vedrører. Den overdragende certifikatkontoindehaver skal oplyse følgende i sin anmodning om registrering af certifikatoverdragelse: Produktionsanlæg Produktionsperiode(r) Antal bionaturgascertifikater *) fordelt på produktionsanlæg og produktionsperiode ID på modtagende certifikatkontoindehaver (GLN) Dato for overdragelse. *) Energinet.dk behandler certifikaterne fortløbende Certifikatoverdragelsen er endelig, når Energinet.dk har bekræftet registrering af certifikatoverdragelsen. Certifikatoverdragelsen vil blive gennemført pr. den ønskede dato, idet certifikatoverdragelsen skal oplyses senest 5 arbejdsdage før certifikatoverdragelsen skal finde sted. Hvis certifikatoverdragelsen ikke er oplyst i tide, eller den overdragende certifikatkontoindehaver ikke har et tilstrækkeligt antal aktive bionaturgascertifikater på sin certifikatkonto, eller dato for overdragelse er efter udløb af certifikater, eller der er andre uoverensstemmelser mellem certifikatkontoindehaverens konto og overdragelsesordren, kan Energinet.dk afvise certifikatoverdragelsen Fast overdragelse En certifikatkontoindehaver kan desuden oprette en fast overdragelse til en anden certifikatkontoindehaver. Herved overdrages samtlige bionaturgascertifikater automatisk ved oprettelsen til den modtagende certifikatkontoindehaver. 12

13 Kun certifikatkontoindehavere, som har et produktionssted tilknyttet sin certifikatkonto, kan anmode om en faste overdragelse. Derimod er det ikke en betingelse, at den modtagende certifikatkontoindehaver har et produktionssted tilknyttet sin certifikatkonto. Ved en fast overdragelse vil der ske overdragelse af samtlige certifikater, der tilskrives certifikatkontoen, så snart dette sker. Den faste overdragelse etableres ved at udfylde en særlig blanket, som til dette formål er tilgængelig på og indsende denne via til Den faste overdragelse af bionaturgascertifikater er endelig, når Energinet.dk har bekræftet registrering heraf. Den faste overdragelse vil blive gennemført pr. den ønskede dato, idet den faste overdragelse skal oplyses senest 5 arbejdsdage før certifikatoverdragelsen skal finde sted. Hvis der er bionaturgascertifikater på certifikatkontoen på tidspunktet for effektuering af den faste overdragelse, vil der ske overdragelse af samtlige bionaturgascertifikater. Hvis den faste overdragelse ikke er oplyst i tide eller er mangelfuldt oplyst, kan Energinet.dk afvise den faste overdragelse. Den overdragende certifikatkontoindehaver kan til enhver tid opsige den faste overdragelse med 5 arbejdsdages varsel med virkning for den efterfølgende måned. 4.5 Annullering af bionaturgascertifikater Generelt Energinet.dk annullerer bionaturgascertifikater, når certifikatkontoindehaveren giver besked herom, enten som følge af, at bionaturgascertifikatet er forbrugt eksempelvis i forbindelse med salg af en energimængde eller eksport til et tilstødende naturgassystem (pkt ), eller såfremt certifikatkontoindehaveren af anden grund ønsker at annullere et bionaturgascertifikat. 13

14 Et annulleret bionaturgascertifikat er ikke længere i cirkulation og kan derfor ikke overdrages til en anden certifikatkontoindehaver. Ved annullering skal certifikatkontoindehaver oplyse Energinet.dk om produktionsanlæg, produktionsperiode(r) og antal bionaturgascertifikater fordelt på produktionsanlæg og -periode, som ønskes annulleret, og hvorvidt annulleringen skyldes indenlandsk forbrug eller eksport. Yderligere skal certifikatkontoindehaveren oplyse, pr. hvilken dato annullering ønskes registreret. Kun aktive bionaturgascertifikater kan annulleres. Annulleringen er endelig, når Energinet.dk kvitterer pr. med accept af annullering af bionaturgascertifikaterne. Annullering registreres pr. den ønskede dato, hvis annulleringen er oplyst senest 5 arbejdsdage, før annulleringen skal finde sted Annullering til eksport Såfremt certifikatkontoindehaveren ønsker at deklarere en given mængde bionaturgas til eksport, skal certifikatkontoindehaveren informere Energinet.dk herom. Herefter annulleres et tilsvarende antal certifikater. Energinet.dk kontrollerer ikke og er ikke ansvarlig for, at den deklarerede bionaturgas allokeres til det relevante transitpunkt. Status for de pågældende bionaturgascertifikater ændres herefter til 'annulleret ved eksport' til enten Ellund eller Dragør, og disse bionaturgascertifikater vil herefter ikke længere kunne overdrages. Selvom bionaturgascertifikaterne annulleres til eksport, kan certifikatordningen kun anvendes som dokumentation for forbrug i Danmark. 4.6 Levetid for et bionaturgascertifikat Overdragelser eller annullering, herunder ved eksport, af et bionaturgascertifikat skal finde sted inden for 12 måneder efter den kalendermåned, hvori bionatur- 14

15 gasproduktionen har fundet sted. Energinet.dk ændrer automatisk status for udstedte bionaturgascertifikater, som ikke er annulleret inden for denne periode. Disse angives som udløbet. Certifikater, der er udløbet, kan ikke overdrages, annulleres eller skifte til anden status. 5 Energigrundlag som basis for bionaturgascertifikater 5.1 Generelt Målinger, der modtages fra distributionsselskaberne efter en gasmåneds afslutning, benyttes som grundlag for udstedelse af bionaturgascertifikater. Data til oprettelse af bionaturgascertifikater fremkommer ved, at distributionsselskabet løbende måler energien af den bionaturgas, som tilføres det danske naturgassystem. Målingerne sendes til Energinet.dk. Produktionsanlægget producerer den VE-gas, der ligger til grund for den injicerede mængde bionaturgas i distributionsselskabets område. Certifikatregisteret henter den foregående måneds måleværdier fra Energinet.dk's it-system senest den 15. arbejdsdag i måneden. Certifikatregisteret gemmer indhentede data fra Energinet.dk's it-system med registrering af tidspunktet for indhentningen og mængden i kwh. På installationer, hvor der tilsættes anden gas (eksempelvis propan) for at brændværdijustere bionaturgassen, skal denne tilførsel af energi måles i kwh ø og opgøres månedligt. Data herfor skal være Energinet.dk i hænde senest den 6. arbejdsdag efter produktionsmåneden. På sådanne installationer udgør den relevante mængde til udstedelse af bionaturgascertifikater forskellen mellem den til det danske naturgassystem tilførte bionaturgas og den til brændværdijustering tilførte anden gas. 15

16 5.2 Justering af antallet af bionaturgascertifikater efter korrektion Efter hvert gasdøgn modtager Energinet.dk løbende måledata fra distributionsselskaberne. Når måneden er gået, modtager Energinet.dk igen måledata fra distributionsselskaberne. Disse kaldes valide måledata. Efter 4 måneder modtager Energinet.dk korrigerede måledata. Det kaldes '1. korrektionsdata', og efter 15 måneder modtages måledata, som kaldes '2. korrektionsdata'. Ved korrektion i en af korrektionsrunderne op- eller nedskrives den rest, der var til overs efter udstedelse af bionaturgascertifikater. Resten op- eller nedskrives med korrektionens størrelse. Er korrektionen af en størrelse, der medfører, at resten bliver negativ, medfører dette, at når næste måneds produktionstal foreligger, skal underskuddet dækkes først, før der udstedes nye bionaturgascertifikater. Hvis produktionsanlægget ikke længere producerer VE-gas, fører korrektioner hverken til udstedelse af flere eller færre bionaturgascertifikater. Korrektionerne er først tilgængelige hos Energinet.dk den 10. arbejdsdag i den efterfølgende måned, og eventuelle korrektioner vil derfor også først fremgå af kontoudtoget for den efterfølgende måned. 6 Gebyrer Energinet.dk opkræver intet administrationsgebyr for brug af certifikatordningen. Energinet.dk forbeholder sig dog ret til at indføre et mindre administrationsgebyr, såfremt Energinet.dk pålægges ikke ubetydelige omkostninger ved at administrere certifikatordningen. 7 Offentliggørelse Energinet.dk vil behandle alle oplysninger modtaget fra certifikatkontoindehavere fortroligt. Energinet.dk er dog berettiget til at offentliggøre en liste over alle registrerede certifikatkontoindehavere og produktionsanlæg tilknyttet de enkelte certifikatkontoer. Certifikatkontoindehaveren skal derfor sikre, at Energinet.dk er berettiget til at offentliggøre oplysninger om produktionsanlægget. 16

17 8 Ansvarsfraskrivelse Energinet.dk administrerer alene certifikatordningen efter ønske fra aktører på naturgasmarkedet, ligesom Energinet.dk ikke har mulighed for at validere måledata modtaget fra distributionsselskaberne. Enhver brug af certifikatordningen, bionaturgascertifikater mv. sker derfor på certifikatkontoindehaverens eget ansvar og for hans risiko, og certifikatkontoindehaveren, VE-gasproducenter, slutforbrugere mv. kan ikke rejse noget som helst krav mod Energinet.dk som følge af certifikatordningen eller brugen af denne. 9 Lovvalg og værneting Disse Regler for bionaturgascertifikater er underlagt dansk ret. Enhver uoverensstemmelse vedrørende disse Regler for bionaturgascertifikater eller udstedelse, overdragelse, annullering af bionaturgascertifikater mv. skal parterne søge løst ved forhandling. Hvis parterne ikke er i stand til at løse uoverensstemmelsen ved forhandling inden for 20 arbejdsdage regnet fra det tidspunkt, hvor der blev fremsat begæring om forhandling, skal uoverensstemmelsen afgøres af Sø- og Handelsretten i København, medmindre uoverensstemmelsen henhører under en anden retsinstans eller offentlig myndigheds kompetence

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. August 2012 Rev. 4.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2011 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE PHQ PHQ HBK

Læs mere

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK Vers. nr. 06 af 1. november 2002 REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK 1. Generelle regler 1.1. Formål Disse regler skal skabe entydige

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn moovel GmbH, Fasanenweg 15-17, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") ejer og driver moovel mobilitetsplatformen ("moovel"), der kan tilgås

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Møns Bank og Jer, medmindre

Læs mere

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet November 2013 Høringsudgave Version 4.0 Træder i kraft den 1.10.2014 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 DATE CCO HBK LRO LRO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en 1. Vedtagelse af betingelser 1.1. Disse betingelser (herefter benævnt "Betingelserne") for brug af CATSJs applikation (herefter benævnt "App en") regulerer forholdet

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Version 1.0 29. juni 2012 Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt Betingelser for FlexKredit Konto (herefter benævnt Kreditaftalen ) Gældende pr. 1. maj 2012. 1 Kreditgiver, kontaktoplysninger og aftalegrundlag 1.1 Kreditgiver af FlexKredit: EnterCard Danmark (cvr-nr

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER

Abonnementsvilkår. OiSTER Abonnementsvilkår OiSTER Februar 2014 Version 1.15 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke og mobilnummer...

Læs mere

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkårene, som beskrives i denne tekst, fastsætter vilkårene for aftalen mellem Virksomheden som Businesskunde og Hi3G Denmark ApS, kendt under

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Mobilpenge udsteder Hovedkontor: Lån & Spar Bank A/S, CVR13538530, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, E-mail lsb@lsb.dk Ret til at fortryde aftalen vedrørende Mobilpenge. Kontohaver/bruger har mulighed

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF EL TIL FORBRUGERE OG ERHVERVSDRIVENDE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF EL TIL FORBRUGERE OG ERHVERVSDRIVENDE Switch.dk A/S Cvr. nr. 3080 7804 Henvendelse til Ørbækvej 260, 5220 Odense SØ, Kundeservice tel 6311 5800, kundeservice@switch.dk www.switch.dk SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF

Læs mere

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni).

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni). Betingelser for Fast Telefoni abonnement hos UnoTel Version 2.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten.

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten. Abonnementsbetingelser for Call me Mobil (version 5.04) Disse abonnementsbetingelser gælder for alle kundeaftaler om oprettelse af mobiltelefoniabonnementer både på postpaid og prepaid (herefter Call me

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

Vilkår og Betingelser

Vilkår og Betingelser Vilkår og Betingelser 1 Generelt For at kunne tegne et abonnement hos ininova kræves det, at kunden er myndig. 1.1 Brug af Persondata ininova registrerer kundens person- og firmaoplysninger i forbindelse

Læs mere