Forventet regnskab pr. 31. juli 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forventet regnskab pr. 31. juli 2016"

Transkript

1 Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling

2 Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær drift Drift Opr. budget Korrigeret budget Forventet regnskab Opr. budget Korrigeret Budget Forventet regnskab Anlæg 90 Ændring i likvide aktiver Opr. Budget Korrigeret Budget Forventet regnskab Opr. budget 96 Korrigeret Budget 78 Forventet regnskab 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0-50,0-13,6-34,2-21,5 Forventet gennemsnitlig likv.(laveste 2016) Forventet likviditet ultimo ,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 78,7 Oprindeligt budget 95,1 Forventet Aktuel prognose ,9 Oprindeligt budget -11,6 Forventet Aktuel prognose Serviceudgifter Gældsudvikling Ramme for 2016 Forventet forbrug Restgæld almindelig Restgæld ældreboliger Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse

3 Indhold 1. Forventet regnskab pr. 31. juli Overordnet sammenfatning Status på de vigtigste pejlemærker De væsentligste usikkerheder Hovedoversigt vedr. forventet regnskab Generelle bemærkninger til Hovedoversigten Indtægter mindreindtægt 15,2 mio. kr Drift inkl. refusion mindreudgift 14,0 mio. kr Afvigelser på driftsbudgettet Overførsler af drift fra 2016 til Serviceudgifter merudgift 7,8 mio. kr Renter mindreudgift 2,4 mio. kr Anlæg mindreudgift 18,4 mio. kr Forsyningsområdet ingen afvigelse Balanceforskydninger og lån merudgift 6,9 mio. kr Likviditet Ultimolikviditet Den gennemsnitlige kassebeholdning Befolkningsprognose Side 1 af 12

4 1. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 Dette notat omhandler det forventede regnskab pr. 31. juli 2016 for Halsnæs Kommune. Det forventede regnskab er udarbejdet i august 2016 på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. juli Der udarbejdes fire forventede regnskaber årligt. Disse udarbejdes pr. 29. februar, 30. april, 31. juli og 31. oktober, og de forelægges politisk i april, juni, september og december. De forventede regnskaber har til formål at rapportere om det forventede regnskab, som det skønnes pr. den pågældende dato ud fra de forudsætninger og disponeringer, som kendes på dette tidspunkt. I forbindelse med det forventede regnskab indstilles der alene tillægsbevillinger, såfremt en afvigelse til det korrigerede budget skønnes at være relativt sikker. På de områder, hvor der er afvigelser, men hvor afvigelsen er usikker, og med en vis sandsynlighed kan forventes ændret ved næste afrapportering af det forventede regnskab, indstilles der således ikke til tillægsbevillinger. På disse usikre områder, følges forbruget i stedet tæt for i videst mulige omfang at sikre overholdelse af budgettet eller mindst mulig overskridelse af budgettet. De indstillede tillægsbevillinger fremgår af bilag 5. Som følge af denne praksis vedrørende tillægsbevillinger er korrigeret budget således ikke det samme som det forventede regnskab. Korrigeret budget er det oprindelige budget inklusiv byrådets tillægsbevillinger afgivet frem til 31. juli. Disse tillægsbevillinger fremgår af bilag Overordnet sammenfatning Der er ni vigtige pejlemærker i det forventede regnskab: 1. Resultatet af den ordinære drift 2. Forbrug af serviceudgifter 3. Anlægsforbruget 4. Resultatet af det skattefinansierede område 5. Ændring af likvide aktiver 6. Ultimolikviditet 7. Den gennemsnitlige kassebeholdning 8. Forventede overførselsbeløb til Tillægsbevillinger De ni pejlemærker gennemgås nedenfor. Derefter følger en opsummering af de væsentligste usikkerheder for det forventede regnskab. 2.1 Status på de vigtigste pejlemærker Det forventede regnskab pr. 31. juli 2016 viser et overskud på den ordinære drift på 91,8 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er det en forbedring på 13,8 mio. kr. Side 2 af 12

5 I forhold til det korrigerede budget er det forventede regnskab på den ordinære drift forbedret med 1,2 mio. kr., hvilket skyldes 15,2 mio. kr. mindre i forventede indtægter, en forventet mindreudgift på driften på 14,0 mio. kr. samt en mindreudgift på renter på 2,4 mio. kr. Serviceudgifterne forventes at udgøre 1.436,0 mio. kr., hvilket er 7,8 mio. kr. over servicerammen. For at forhindre denne overskridelse vil administration på udvalgsmøderne forelægge en række reduktionsmuligheder, der kan afhjælpe merforbruget på servicedriftsrammen. Udvalgene skal drøfte forslagene og indstille konkrete tiltag til Økonomiudvalget og Byrådet. Det forventede regnskab på anlæg viser et forbrug på 77,6 mio. kr., hvilket er et merforbrug i forhold til det oprindelige budget på 19,7 mio. kr., men et mindreforbrug på 18,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget skyldes mindreforbrug på en række anlæg. Alle 18,4 mio. kr. forventes overført fra 2016 til Det forventede overførselsbeløb på anlæg er 8,2 mio. kr. mindre end overførselsbeløbet på anlæg fra 2015 til 2016, som var på 26,6 mio. kr. Resultatet af det skattefinansierede område forventes at blive et overskud på 14,2 mio. kr., hvilket er en forværring i forhold til det oprindelige budget på 5,9 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er det en forbedring af det skattefinansierede område på 19,6 mio. kr. Dette skyldes en forbedring på indtægter, drift og renter på 1,2 mio. kr. samt det mindre anlægsforbrug på 18,4 mio. kr. Det forventede regnskab viser et forbrug af likvide aktiver i 2016 på 21,5 mio. kr., hvilket mindsker kassebeholdningen ultimo året med 7,9 mio. kr. mere end de 13,6 mio. kr., der var forudsat i det oprindelige budget. I forhold til det korrigerede budget er det en forbedring på 12,7 mio. kr., hvilket skyldes mindreforbruget vedr. det skattefinansierede område på 19,6 mio. kr. samt et forøget træk på balanceforskydninger på 6,9 mio. kr. Ultimolikviditeten forventes at være -11,6 mio. kr., hvilket er en forbedring på 15,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, hvor forventningen var en ultimolikviditet på -26,9 mio. kr. Forbedringen skyldes, at primo 2016 likviditeten var 23,2 mio. kr. højere end forventet, og at der forventes et forøget forbrug i 2016 på 7,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Den laveste gennemsnitlige kassebeholdning forventes at være 95,1 mio. kr. i 2016, hvilket er en forbedring på 16,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 78,7 mio. kr. I dette forventede regnskab indgår et uspecificeret overførselsbeløb på driften på 5,9 mio. kr., som forventes overført fra 2016 til Beløbet svarer til det beløb, der blev overført vedrørende serviceudgifter fra 2015 til Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at give et mere præcist skøn over overførselsbeløbet på driften. I det forventede regnskab indgår et overførselsbeløb på anlæg på 18,4 mio. kr. Dette beløb er opgjort ved at vurdere de enkelte anlægsprojekter, og tillægge et uspecificeret overførselsbeløb på 5,0 mio. kr., idet der erfaringsmæssigt altid forekommer mindreforbrug ultimo året som følge af forsinkelser, vejrforhold, klager, behandling hos diverse myndigheder m.v., som ikke kan forudses på nuværende tidspunkt. Der søges tillægsbevillinger til de afvigelser mellem det forventede forbrug og det korrigerede budget, som skønnes at være relativ sikker. På de områder, hvor der er afvigelser, men hvor Side 3 af 12

6 afvigelsen er usikker, og med en vis sandsynlighed kan forventes ændret ved næste afrapportering af det forventede regnskab, indstilles der således ikke til tillægsbevillinger. Tillægsbevillingerne beløber sig til netto 3,5 mio. kr. og fordeler sig som følger på de enkelte elementer i hovedoversigten: Indtægter Drift Renter Anlæg Afdrag på lån Tillægsbevillinger netto 14,6 mio. kr. -11,9 mio. kr. -2,4 mio. kr. 0,8 mio. kr. 2,4 mio. kr. 3,5 mio. kr. 2.2 De væsentligste usikkerheder Det vurderes, at det forventede regnskab på en række områder indeholder særlige risici, og at disse områder derfor skal følges særligt tæt resten af året. Flygtningetilstrømningen udgør en stor risiko. Der er modtaget en fornyet prognose med en forventning om et mindre antal flygtninge siden den seneste opgørelse af forventet regnskab pr. 30. april Denne nye prognose er indarbejdet i det foreliggende forventet regnskab pr. 31. juli. De kvalificerede skøn for udgifterne i forhold til de flygtninge, som kommunen forventes at modtage indeholder udgifter til boligplacering, ydelser og tilbud, som kommunen lovmæssigt skal stille til rådighed/yde overfor flygtningene samt andre udgifter til tilbud som flygtningene skal tilbydes på lige vilkår med andre af kommunens borgere. Prognosen er meget afhængig af antallet af tildelte flygtninge, sammensætningen af de flygtninge der kommer (enlige, familier eller uledsagede børn), tidspunktet for deres ankomst osv. Der ankommer pt. ikke mange flygtninge til kommunerne, og det kunne tyde på, at antallet for 2016 ikke når det antal, der senest er udmeldt. Der følges løbende op herpå, og udgifterne til flygtningene vil blive fulgt tæt resten af året. På Handicap- og psykiatriområdet har der været en stor stigning i antallet af borgere i botilbud siden Samtidig er den gennemsnitlige pris til botilbud steget væsentligt. Samlet set udfordrer disse to forhold kommunen med væsentlige merforbrug udover budgettet. På området vedr. familie og børn er der ikke stigninger i det gennemsnitlige antal anbringelser, men pga. mange nye og tunge sager, er det ikke lykkedes at begrænse budgetbehovet i takt med at andre børn, ikke længere har behov for anbringelse. Området kan således ikke overholde de faldende budgetter, som var vedtaget. Både udsatte voksne og børn udfordrer således budgettet, og det er usikkert, i hvor høj grad området i 2016 vil kunne holde sig indenfor vurderingen af det forventede regnskab pr. 31. juli, hvorfor området følges tæt. Som følge af de mange nye tunge børnesager, er der opstået et stort behov for flere specialskolepladser. Det forventede regnskab indeholder således udgifter hertil, der er væsentligt over budgettet. I takt med udviklingen på familieområdet følges specialskoleområdet derfor også tæt. Der har siden midten af 2015 været faldende udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet for kommunerne i Region Hovedstaden. Det er sket efter en lang periode, hvor særligt kommunerne i Region Hovedstaden har betalt langt mere i forhold til deres forventninger til udgifterne og den kompensation, der modtages hertil fra staten. Der er stadig stor usikkerhed om, hvorvidt resten af årets afregninger vil følge denne tendens, eller om kommunerne i slutningen af året kommer til at opleve væsentlige stigninger i afregningen og eventuelle efterreguleringer. Derfor følges medfinansieringsområdet også meget tæt. Side 4 af 12

7 Effektiviseringerne ved projektet Sammen om ny velfærd blev ved den seneste opgørelse af forventet regnskab pr. 30. april revurderet, men der er stadigvæk usikkerhed om implementeringen vil give mulighed for at indhente gevinsten på 2,5 mio. kr. i Tilsvarende er der en usikkerhed om, hvorvidt de forventede gevinster vedr. mellemkommunale refusioner kan indhentes i 2016, idet en række sager endnu ikke er afsluttet, og en del af disse sager skal behandles af den Sociale ankestyrelse, inden udfaldet kendes. 3. Hovedoversigt vedr. forventet regnskab 2016 Nedenfor fremgår hovedoversigten indeholdende oprindeligt og korrigeret budget samt det forventede regnskab pr. 31. juli Bemærkningerne i de følgende afsnit vedr. afvigelsen mellem det korrigerede budget og det forventede regnskab. Denne afvigelse fremgår af en af kolonnerne i hovedoversigten. Hovedoversigten indeholder også en kolonne med afvigelsen mellem det forventede regnskab og det oprindeligt vedtagne budget. I kolonnen Overførsel er et negativt tal udtryk for et merforbrug i 2016 (underskud), som vil reducere budget 2017, og et positivt tal er udtryk for et mindreforbrug i 2016 (overskud), som vil forøge budget Tillægsbevillinger som indstilles bevilget i forbindelse med det forventede regnskab pr. 31. juli 2016 udgør netto 3,5 mio. kr. og fremgår af bilag 5. Nyt korrigeret budget er det korrigerede budget, som vil være gældende efter den politiske behandling af det forventede regnskab pr. 31. juli 2016, såfremt alle tillægsbevillinger i bilag 5 godkendes. Side 5 af 12

8 HOVEDOVERSIGT, MIO. KR. REGNSKAB 2015 OPRINDELIGT BUDGET 2016 KORRIGERET BUDGET FORBRUGS- PROCENT FORVENTET REGNSKAB PR. 30/4 FORVENTET REGNSKAB PR. 31/7 AFVIGELSE TIL KORR. BUDGET AFVIGELSE TIL OPR. BUDGET OVER- FØRSEL TILLÆGS- NYT KORR. BEVILLING BUDGET INDTÆGTER -2015, , ,1 57,0% , ,9 15,2 7,6 14,6-2062,5 DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Økonomiudvalget 241,0 257,9 253,6 64,5% 251,6 250,9-2,7-7,0 0,0 0,0 253,6 Udvalget for Skole, Familie og Børn 506,1 494,6 498,3 63,7% 502,6 510,3 12,0 15,7 0,0 0,0 498,3 Udvalget for Ældre og Handicappede 454,7 462,1 462,6 58,1% 470,2 477,1 14,5 15,0 0,0 0,0 462,6 Udvalget for Vækst og Erhverv 379,9 410,1 412,3 56,0% 409,8 400,7-11,6-9,4 0,0 0,0 412,3 Udvalget for Sundhed og Kultur 214,7 233,1 228,3 45,2% 220,8 222,3-6,0-10,8 0,0 0,0 228,3 Udvalget for Miljø og Teknik 120,6 122,9 122,6 50,8% 121,8 108,3-14,3-14,6 0,0-11,9 110,7 Forventet overførsel fra 2016 til ,9-5,9-5,9-5,9 5,9 DRIFT I ALT 1.917, , ,7 58,0% 1.971, ,7-14,0-16,9 5,9-11,9 1965,8 RENTER 8,5 10,9 8,8-6,5% 8,8 6,4-2,4-4,5-2,4 6,4 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT -89,7-78,0-90,6-100,3-91,8-1,2-13,8 5,9 0,3-90,3 ANLÆGSVIRKSOMHED Økonomiudvalget -4,9-1,5 9,0-22,1% 7,8 6,5-2,5 8,0 2,5 0,0 9,0 Udvalget for Skole, Familie og Børn 24,1 23,5 28,9 26,6% 20,3 23,2-5,7-0,4 6,0 0,8 29,7 Udvalget for Ældre og Handicappede 2,0 0,0 6,1 47,8% 5,5 6,3 0,2 6,3 0,0 0,0 6,1 Udvalget for Vækst og Erhverv 0,1 0,0 0,4 0,0% 0,4 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 Udvalget for Sundhed og Kultur 7,7 6,3 11,5 8,3% 8,6 11,3-0,2 5,1 0,2 0,0 11,5 Udvalget for Miljø og Teknik 24,4 29,7 40,2 27,7% 33,2 34,9-5,3 5,2 4,7 0,0 40,2 Generel overførsel fra 2016 til ,0-5,0-5,0-5,0 5,0 0,0 ANLÆG I ALT 53,4 57,9 96,1 21,6% 70,8 77,6-18,4 19,7 18,4 0,8 96,9 RESULTATET AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE -36,3-20,0 5,5-29,5-14,2-19,6 5,9 24,3 1,1 6,6 RESULTAT AF FORSYNINGSOMRÅDET -2,8-1,7-1,7 0,0% -1,7-1,7 0,0 0,0 0,0 0,0-1,7 REGNSKABSRESULTAT I ALT -39,1-21,7 3,8-31,2-15,9-19,6 5,9 24,3 1,1 4,9 BALANCEFORSKYDNINGER OG LÅN Balanceforskydninger 2,9-7,7-0,9 0,1 3,6 4,5 11,3 0,0 0,0-0,9 Afdrag på lån 44,7 43,1 43,1 70,8% 43,1 45,5 2,4 2,4 0,0 2,4 45,5 Optagne lån -28,7 0,0-11,7-11,7-11,7 0,0-11,7 0,0 0,0-11,7 BALANCEFORSKYDNINGER OG LÅN I ALT 18,9 35,4 30,5 31,5 37,4 6,9 2,0 0,0 2,4 32,9 ÆNDRING I LIKVIDE AKTIVER -20,2 13,6 34,2 0,2 21,5-12,7 7,9 24,3 3,5 37,7 Intet fortegn = (mer)forbrug Minus fortegn = (mer)indtægter/mindreudgifter Side 6 af 12

9 4. Generelle bemærkninger til Hovedoversigten Nedenfor beskrives de væsentligste afvigelser mellem forventet regnskab og korrigeret budget i samme rækkefølge som de fremgår i hovedoversigten. Derudover gennemgås de forventede overførselsbeløb fra 2016 til 2017 under drift og anlæg, og under drift gennemgås tillige de forventede serviceudgifter. Indtægter, drift, renter, forsyningsområdet, balanceforskydninger og lån er detaljeret beskrevet på udvalgsniveau i bilag 2, mens anlæg er detaljeret beskrevet på udvalgsniveau i bilag Indtægter mindreindtægt 15,2 mio. kr. Det forventede regnskab vedr. indtægter viser mindreindtægter på 15,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreindtægterne vedrører midtvejsregulering en negativ regulering af tilskud og udligning på 2,3 mio. kr., samt en nyt tilskud til midlertidige flygtningeboliger på 0,8 mio. kr. Det nye tilskud er på 1 mio. kr., men de 0,2 mio. kr. udbetales først til kommunen i Dertil kommer mindreindtægter på skatter på 13,7 mio. kr. fordelt med 12,5 mio. kr. vedr. ophør af opkrævning af dækningsbidrag og grundskyld på kommunale ejendomme, 1,0 mio. kr. vedr. regulering for det skrå skatteloft, og 0,2 mio. kr. vedr. almindelige ejendomsskatter. 4.2 Drift inkl. refusion mindreudgift 14,0 mio. kr. I dette afsnit gennemgås afvigelser på driften i hovedtræk, forventede overførsler samt det forventede forbrug på servicerammen. For en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på driften henvises til bilag Afvigelser på driftsbudgettet Det forventede regnskab på driften viser mindreudgifter på 13,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De forventede afvigelser på driften er: Økonomiudvalget mindreudgift på 2,7 mio. kr. Samlet set forventes der en mindreudgift på 2,7 mio. kr., der skyldes en mindreudgift til øvrige udgifter på 3,6 mio. kr. og en merudgift på løn i administrationen på 0,7 mio. kr. Udvalget for Skole Familie og Børn merudgift på 12,0 mio. kr. Samlet set forventes der en merudgift på 12,0 mio. kr., der vedrører et merforbrug på familieområdet på 9,5 mio. kr. vedr. anbringelser, et merforbrug vedr. specialelever på 4,0 mio. kr., og en mindreudgift på 1,5 mio. kr. vedr. dagpasning. Side 7 af 12

10 Udvalget for Ældre og Handicappede merudgift på 14,5 mio. kr. Samlet set forventes der en merudgift på 14,5 mio. kr. Merudgiften er fordelt med 12,7 mio. kr. på området Handicap og Psykiatri, som i høj grad skyldes en stigning i antallet af borgere i botilbud samt en gennemsnitlig højere pris pr. borger i botilbud. Derudover er der en forventet merudgift på ældreområdet på 1,8 mio. kr., som skyldes forventede merudgifter til hjemmesygepleje med 0,8 mio. kr. og til visitationen (primært hjælpemidler) med 1,0 mio. kr. Udvalget for Vækst og Erhverv mindreudgift på 11,6 mio. kr. Samlet set forventes en mindreudgift på 11,6 mio. kr. Mindreudgiften er fordelt med en mindreudgift på Beskæftigelsesområdet på 11,4 mio. kr. væsentligst pga. nedgang i antallet af ydelsessager samt en mindreudgift på 0,2 mio. kr. vedr. Erhverv og turisme. Udvalget for Sundhed og Kultur mindreudgift på 6,0 mio. kr. Samlet set forventes en mindreudgift på 6,0 mio. kr. vedr. mindreudgifter til medfinansiering af sundhedsudgifter på 5,6 mio. kr. og mindreudgifter vedrørende foreninger og klubber under Kultur og Fritid på 0,4 mio. kr. Udvalget for Miljø og Teknik mindreudgift på 14,3 mio. kr. Samlet set viser det forventede regnskab en mindreudgift på 13,7 mio. kr. Det fordeler sig med forventede mindreudgifter vedrørende vintervedligehold på 1,1 mio. kr., mindreudgifter på 0,5 mio. kr. vedrørende vejafvandingsbidrag og mindreudgifter til konsulenter på 0,2 mio. kr. Derudover forventes mindreudgifter på 11,9 mio. kr. som følge af ophør af opkrævning af dækningsbidrag på kommunale ejendomme og der forventes mindreudgifter på 0,6 mio. kr. ved ikke at opkræve grundskyld af kommunale ejendomme Overførsler af drift fra 2016 til 2017 I dette forventede regnskab indgår et uspecificeret overførselsbeløb på driften på 5,9 mio. kr. som forventes overført fra 2016 til Beløbet svarer til det beløb, der blev overført på servicerammen fra 2015 til Det er endnu ikke muligt at give et mere præcist skøn på overførselsbeløbet på driften Serviceudgifter merudgift 7,8 mio. kr. KL har den 15. august udmeldt et nyt sigtepunkt for serviceudgifter på 1.428,2 mio. kr. for Den nye serviceramme tager udgangspunkt i forandrede PL skøn mv. Det forventede regnskab indebærer et samlet merforbrug på servicerammen på 7,8 mio. kr. Servicerammen er særligt udfordret af merudgifter til anbringelser under Familie og børn på 14,7 mio. kr., botilbud under Handicap og psykiatri på 11,2 mio. kr., merudgifterne til specialelever i folkeskolen på 4,0 mio. kr. samt merudgifter til ældreområdet på 1,8 mio. kr. I modgående retning trækker det, at der er en forventet mindreudgift på 12,5 mio. kr. vedr. ophør af opkrævning af dækningsafgift og grundskyld på kommunale ejendomme i 2016, og der er indregnet et uspecificeret mindreforbrug på driften på 5,9 mio. kr., som forventes overført fra 2016 til Derudover er der en række mindreudgifter på driften under Økonomiudvalget, Dagpasningen, Sundhed og Kultur og Veje. Side 8 af 12

11 For at forhindre denne overskridelse vil administration på udvalgsmøderne forelægge en række reduktionsmuligheder, der kan afhjælpe merforbruget på servicedriftsrammen. Udvalgene skal drøfte forslagene og indstille konkrete tiltag til Økonomiudvalget og Byrådet. Nedenfor fremgår en oversigt over det forventede forbrug på servicerammen, og de forventede afvigelser i forhold til det korrigerede budget på servicerammen. Servicedriftsudgifter januar - juli 2016 Oprindeligt Korrigeret Budget Budget indenfor indenfor servicerammen servicerammen Forventet forbrug af servicedriftsudgifter Afvigelser fra korrigeret budget Udvalg og politikområder 1000 kr kr kr kr. Økonomiudvalget Administrationen Øvrige Udgifter Ældreboliger Tværgående Budgetpul Udvalget for Skole, Familie og Børn Folkeskoler Dagpasning Familie og børn Udvalget for Ældre og Handicappede Handicap og Psykiatri Ældre Sociale ydelser Udvalget for Vækst og Erhverv Beskæftigelse Erhverv og turisme Udvalget for Sundhed og Kultur Kultur Fritid Sundhed Udvalget for Miljø og Teknik Veje, grønne områder Kommunale ejendomme Forventet overførsel af servicedriftsudgifter fra 2016 til Halsnæs Kommune Servicedriftsudgifter i alt Oprindelig udmeldt ramme fra KL Sigtepunkt udmeldt af KL 15. august Afvigelse fra servicedriftsrammen i alt Intet fortegn = (mer)forbrug Minus fortegn = (mer)indtægter/mindreudgifter Side 9 af 12

12 4.3 Renter mindreudgift 2,4 mio. kr. Renter forventes at udvise en udgift på 6,4 mio. kr., hvilket er 2,4 mio. kr. lavere end korrigeret budget. Mindreudgiften skyldes lånekonvertering foretaget af Social- og Indenrigsministeriet vedrørende ældreboliger, og medfører et tilsvarende højere afdrag på lån. 4.4 Anlæg mindreudgift 18,4 mio. kr. De samlede anlægsudgifter forventes at udgøre 77,6 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 18,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der er indregnet overførte uforbrugte rådighedsbeløb fra 2015 til 2016 på i alt 26,6 mio. kr., og der forventes overført 18,4 mio. kr. fra 2016 til I bilag 3 fremgår det detaljerede forventede regnskab for anlæg. 4.5 Forsyningsområdet ingen afvigelse 4.6 Balanceforskydninger og lån merudgift 6,9 mio. kr. Balanceforskydninger og lån forventes at udvise en udgift på 37,4 mio. kr., hvilket er 6,9 mio. kr. højere end korrigeret budget. Merudgiften skyldes forventede lavere indbetalinger af kommunale tilgodehavender pga. lukning af EFI på 4,5 mio. kr. samt forøgede afdrag på lån vedrørende ældreboliger på 2,4 mio. kr. Stigningen vedr. afdrag skyldes lånekonvertering foretaget af Social- og Indenrigsministeriet vedrørende ældreboliger, og medfører tilsvarende lavere renteudgifter. 4.7 Likviditet Det forventede regnskab viser et forbrug af likvide aktiver i 2016 på 21,5 mio. kr., hvilket mindsker kassebeholdningen ultimo året med 7,9 mio. kr. mere end de 13,6 mio. kr., der var forudsat i det oprindelige budget. I forhold til det korrigerede budget er det en forbedring på 12,7 mio. kr., hvilket skyldes mindreforbruget vedr. det indtægter, drift, renter og anlæg på 19,6 mio. kr. samt et forøget træk på balanceforskydninger på 6,9 mio. kr. Kommunens likviditet styres ud fra to forskellige pejlemærker hhv. ultimolikviditeten og den gennemsnitlige kassebeholdning. Disse gennemgås nedenfor Ultimolikviditet I grafen Forventet likviditet ultimo 2016 nedenfor, er den faktiske kassebeholdning opdateret med det forventede regnskab pr. 31. juli Ved budgetvedtagelsen forventedes en ultimobeholdning på -26,9 mio. kr. Ultimobeholdningen forventes nu at blive -11,6 mio. kr. Side 10 af 12

13 Forskellen skyldes dels, at kassebeholdningen ultimo 2015 udgjorde 9,9 mio. kr., hvor der ved budgetvedtagelsen var forventet en negativ ultimobeholdning på 13,3 mio. kr. (dvs. en forbedring ved indgangen til 2016 på 23,2 mio. kr.), og at forventet regnskab nu viser et likviditetsforbrug i 2016 på 21,5 mio. kr., hvilket er 7,9 mio. kr. højere end det forudsatte likviditetsforbrug på 13,6 mio. kr. ved vedtagelsen af budget Forventet likviditet ultimo ,6-26,9-100 Aktuel prognose Oprindeligt budget Den gennemsnitlige kassebeholdning Kassekreditreglen indebærer, at kommunens gennemsnitlige likviditet et år tilbage ikke må være negativ. Sker dette, vil kommunen blive sat under administration Forventet gennemsnitlig likviditet 2016 (Kassekreditregel) 95,1 78,7 Aktuel prognose Oprindeligt budget 2016 Side 11 af 12

14 Den gennemsnitlige kassebeholdning er opdateret med det forventede regnskab pr. 31. juli 2016, jf. grafen ovenfor. Som det fremgår, udviser det oprindelige budget en forventet laveste gennemsnitslikviditet i 2016 på 78,7 mio. kr., mens den aktuelle prognose på grundlag af forventet regnskab pr. 31. juli 2016 medfører en laveste gennemsnitslikviditet på 95,1 mio. kr. Dette er en stigning på 16,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Stigningen skyldes, at regnskabsresultatet for 2015 var bedre end forventet ved vedtagelsen af budget 2016 samt at en større del af forbruget i 2015 faldt sidst på året i forhold til forventet. 5. Befolkningsprognose Befolkningstallet i Halsnæs Kommune var den 1. juli 2016 på personer, hvilket var 131 mere end den 1. januar 2016, og 44 personer mere end befolkningsprognosen pr. 1. juli Befolkningsprognosen opdateres hvert kvartal så snart data er tilgængelige på Danmarks Statistik. Opdateringen sker primo kvartalet efter følgende kadence: 1. kvartal offentliggøres medio maj 2. kvartal offentliggøres medio august 3. kvartal offentliggøres medio november 4. kvartal offentliggøres medio februar det efterfølgende år Nedenfor fremgår grafisk forskellen på den faktiske befolkning og befolkningsprognosen. Kilde: Danmarks statistik, FOLK1A folketal pr. den 1. i kvartalet efter kommune/region, køn, alder, civilstand, herkomst og statsborgerskab Side 12 af 12

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

Forventet regnskab pr. 30. april 2016

Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Koncernøkonomi og Vækst Økonomi og indkøb Juni 2016 Natur og Udvikling Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Forventet regnskab pr.

Læs mere

Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision

Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision Oktober 2015 Koncernøkonomi og udvikling Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar oktober inklusiv bud

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Tværgående økonomisk månedsrapportering Tværgående økonomisk månedsrapportering Koncernøkonomi og vækst Økonomi September 2014 Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for september 2014 1. Status september

Læs mere

Status oktober 2014 grafisk overblik

Status oktober 2014 grafisk overblik Mio kr. Status oktober 214 grafisk overblik Fortegn: forbrug (+) indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær drift Drift -11 1.95-1 -9-8 -17-95 -11 1.9 1.85 1.8 1.94 1.913 1.898 Anlæg Samlet resultat

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående

Læs mere

Økonomiopfølgning januar juli inklusiv budgetrevision

Økonomiopfølgning januar juli inklusiv budgetrevision Økonomiopfølgning januar juli inklusiv budgetrevision September 2015 Koncernøkonomi og udvikling Økonomi og indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar juli inklusiv bud på budgetrevision

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Tværgående økonomisk månedsrapportering Tværgående økonomisk månedsrapportering April 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for april 2014 1. Status april 2014 grafisk overblik

Læs mere

Økonomiopfølgning januar april inklusiv budgetrevision

Økonomiopfølgning januar april inklusiv budgetrevision i Økonomiopfølgning januar april inklusiv budgetrevision April 2015 Koncernøkonomi og udvikling Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar april inklusiv bud på budgetrevision 1. Status

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Tværgående økonomisk månedsrapportering Tværgående økonomisk månedsrapportering Marts 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for marts 2014 1. Status marts 2014 grafisk overblik

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Tværgående økonomisk månedsrapportering Tværgående økonomisk månedsrapportering Februar 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for februar 2014 1. Status februar 2014 grafisk overblik

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering December 2014 Forventet regnskab 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventetede afvigelser

Læs mere

Halvårsregnskab 2014

Halvårsregnskab 2014 Halvårsregnskab 2014 August 2014 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2014... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Halvårsregnskab 2012

Halvårsregnskab 2012 Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Halvårsregnskab 2013

Halvårsregnskab 2013 Halvårsregnskab 2013 August 2013 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2013... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET Tabel 3 250 240 230 220 210 200 255 246 249 Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019

AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 Indhold 1. Resume og indledning...1 2. Risikofaktorer...2 3. Den gennemsnitlige likviditet...4 4. Den faktiske kassebeholdning...6 5. Ændringer i forhold til budgetforliget

Læs mere

Forventet regnskab pr. 28. januar 2017

Forventet regnskab pr. 28. januar 2017 Forventet regnskab pr. 28. januar 2017 Indhold Indledning Kort sammenfatning Hovedoversigt Oversigt over servicedrift Allerede godkendte tillægsbevillinger Tillægsbevillinger som indstilles godkendt ifm.

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Forventet Regnskab. pr i overblik

Forventet Regnskab. pr i overblik Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019

AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019 AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Den faktiske kassebeholdning... 5 Ændringer i forhold til budgetforliget og sidste

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. 2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018

AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018 AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den faktiske kassebeholdning... 3 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Ændringer i forhold til sidste måneds aktuelle

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Halvårsregnskab 2017

Halvårsregnskab 2017 Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget

Læs mere

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17.

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17. Afrapportering pr. 29. februar 216 Til DIF 18.3.216 Til ØU 5.4.216 Økonomi og Stab 17. marts 216 Økonomirapport nr. 1 for 216 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 262 Albertslund SIDE 2 Indhold 1. Status

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017

Læs mere

Regnskab Roskilde Kommune

Regnskab Roskilde Kommune Roskilde Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 3 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 5 1.5 Befolkningsudvikling...

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Marts Økonomi og Indkøb

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Marts Økonomi og Indkøb Tværgående økonomisk månedsrapportering Marts 2013 Økonomi og Indkøb Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering marts 2013... 2 Hovedoversigt Budget 2013... 4 Økonomiudvalget... 5 Familie og Børn...

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo februar 2017 Dato: 8. marts 2017 1. Indledning Sagsbehandler:

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo oktober 2017 Dato: 6. november 2017 1. Indledning

Læs mere

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Regnskab Halvår

Regnskab Halvår Regnskab 2011 1. Halvår 1. januar 30. juni 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Telefon 47 78 40 00 Telefax 47 78 40 99 Hjemmeside: www.halsnaes.dk E-mail:

Læs mere

Aarhus Kommunes regnskab for 2018

Aarhus Kommunes regnskab for 2018 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011.

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011. Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 4 ØKONOMI & PLANLÆGNING Do: 13. april 2011 Tlf. dir.: 4477 2202 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3820 Dok.nr: 2011-63929 Budgetbilag Første egentlige budgetopfølgning

Læs mere

Pixiudgave Regnskab 2016

Pixiudgave Regnskab 2016 Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Har du forslag til forbedret tilgængelighed for handicappede i Halsnæs Kommune? Handicaprådet i Halsnæs Kommune vil gerne have

Læs mere

På det brugerfinansierede område er det samlede resultat af virksomheden i 2011 en forbedring på 5,4 mio. kr. Regnskab 2010

På det brugerfinansierede område er det samlede resultat af virksomheden i 2011 en forbedring på 5,4 mio. kr. Regnskab 2010 Indledende afsnit 1.1 Hvordan gik det i Da Byrådet i vedtog budgettet for var det samlet forudsat, at budgettet stort set balancerede med en øget beholdning af likvide aktiver på 7,6 mio. kr. et for viser

Læs mere

Acadre: marts 2014

Acadre: marts 2014 NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Tværgående økonomisk månedsrapportering Tværgående økonomisk månedsrapportering August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for august 2014 1. Status august 2014 grafisk overblik

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

egnskabsredegørelse 2016

egnskabsredegørelse 2016 Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets

Læs mere

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018. Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. April Økonomi og Indkøb

Tværgående økonomisk månedsrapportering. April Økonomi og Indkøb Tværgående økonomisk månedsrapportering April 2013 Økonomi og Indkøb Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering april 2013... 2 Hovedoversigt Budget 2013... 4 Økonomiudvalget... 5 Familie og Børn...

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Regnskab 2018 Sorø So Kommu Ko n mmu e n e

Regnskab 2018 Sorø So Kommu Ko n mmu e n e Regnskab 2018 Sammenfattende konklusioner Servicerammen er overholdt. Vi lander 0,4 mio. kr. under rammen. Der er et mindre forbrug på driften på 17 mio. kr. i forhold til oprindeligt, heraf vedrører de

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Oktober2012

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Oktober2012 Tværgående økonomisk månedsrapportering Oktober2012 Økonomi og Indkøb Oktober 2012 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering oktober 2012... 2 Økonomiudvalget... 5 Familie og Børn... 6 Voksne og

Læs mere

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter

Læs mere

Halvårs- regnskab 2013

Halvårs- regnskab 2013 1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 1. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 8,2 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 58,1 mio.

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Juli 2012

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Juli 2012 Tværgående økonomisk månedsrapportering Juli 2012 Økonomi og Indkøb 6. september 2012 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering juli 2012... 3 Økonomiudvalget... 4 Familie og Børn... 5 Voksne og

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Februar 2012

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Februar 2012 Tværgående økonomisk månedsrapportering Februar 2012 Økonomi og Indkøb 30. marts 2012 1 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering februar 2012... 3 Økonomiudvalget... 4 Familie og Børn... 5 Voksne

Læs mere

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Læs mere

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret. Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Regnskab Side 1. Sorø Kommune

Regnskab Side 1. Sorø Kommune 2017 Side 1 sopgørelsen (Minus i afvigelse er udtryk for et underskud) I hele 1.000. kr. Opr. Budget I hele 1.000 kr. Afvigelse Resultat af ordinær driftsvirksomhed (skat og udligning, fratrukket driftsudgifter

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere