Retningslinier for administration og betalinger ved ophold i Haderslev kommunes bosteder for personer med nedsat fysisk/psykisk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinier for administration og betalinger ved ophold i Haderslev kommunes bosteder for personer med nedsat fysisk/psykisk"

Transkript

1 Revideret april 2013 Retningslinier for administration og betalinger ved ophold i Haderslev kommunes bosteder for personer med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne Indhold: 1.0 Indledning 2.0 Administration af beboernes økonomi og regnskaber 2.1 Administrationsaftale 2.2 Handleevne 2.3 Administration 2.4 Regnskabsføring Fælleskasse 2.5 Opbevaring og registrering af midler 2.6 Ledelsestilsyn på de enkelte bosteder 3.0 Døgntilbud i almennyttige lejemål 3.1 Husleje 3.2 El 3.3 Varme 4.0 Individuelle ydelser i døgntilbud efter servicelovens 107/ Kost 4.2 Vaske og servicepakker 4.3 Inventar 4.4 Forsikringer 4.5 Licens 4.6 Kabel TV 4.7 Telefoni og Internet 5.0 Ferierejser 6.0 Fester 7.0 Betaling for medarbejderes deltagelse i ture, aktiviteter, cafébesøg o.lg. 8.0 Fælleskasse 9.0 Befordring 9.1 Generelt 9.2 Anvendelse af bil/bus på bostedet 10.0 Personlige udgifter 11.0 Medicin 12.0 Procedure ved dødsfald Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Administrationsaftale Service- og vaskepakker Opbevaring og administration af værdier tilhørende andre

2 1.0 Indledning Retningslinjerne er udarbejdet for at sikre beboere og personalets retssikkerhed, herunder at undgå tvivl om, hvorvidt økonomiske midler anvendes til beboeren selv. Retningslinierne er gældende for ledere og øvrigt personale på alle bosteder for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne i Haderslev kommune. Bostedslederne er ansvarlige for, at de ansatte er bekendt med retningslinierne og at de efterleves. 2.0 Administration af beboerregnskaber I det omfang en beboer ikke selv fuldt ud er i stand til at varetage sine økonomiske forhold, men bistås heri af ansatte, eller lader sine midler og værdier administrere af kommunen, skal der udarbejdes en administrationsaftale i henhold til de nedenfor anførte regler. Målet er: At personalet har så lidt omgang med beboerens penge som overhovedet muligt. Det betyder, at man skal overlade så meget som muligt til beboeren selv i samarbejde med eventuelle pårørende. At faste betalinger så vidt muligt skal betales via bankernes betalingsservice. At enhver aftale vedr. administration af økonomiske midler skal fremgå af administrationsaftalen. At der løbende skal tages stilling til i hvilket omfang, der er grundlag for at træffe aftale/beslutning om at pårørende, kommunen eller botilbuddet skal varetage beboerens økonomiske interesser. Der skal herudover i nogle tilfælde tages stilling til, om der er grundlag for at tage initiativ til at beboeren får beskikket en værge. 2.1 Administrationsaftale Alle beboere skal tilbydes, at der udarbejdes og underskrives en administrationsaftale (bilag 1). Hvis beboeren ikke selv administrerer sin økonomi, skal der udarbejdes en administrationsaftale. Administrationsaftalen skal indeholde oplysninger om administrationens omfang. Såfremt der er beskikket en værge, er det vigtigt, at opgavefordelingen mellem botilbud og værgen er beskrevet i administrationsaftalen. Hvis beboeren har særligt værdifulde smykker, værdipapirer må beboeren henvises til at opbevare genstandene i en bankboks. Såfremt der indgås aftale om, at en eller flere beboere køber særligt inventar til fælles rum, skal aftalen herom fremgå af administrationsaftalen, som samtidig dokumenterer ejerforholdet. Administrationsaftalerne skal opbevares forsvarligt. Bostedslederen skal minimum en gang årligt påse, hvorvidt der er behov for at revidere/udarbejde en ny aftale med beboeren. Side 2 af 15

3 2.2 Handleevne Hvis en beboer selv administrerer egne midler, har botilbuddet intet ansvar for opbevaring eller anvendelse af midler, og personalet har ikke adgang til hævninger på eventuelle bankkonti. Hvis beboeren ikke selv kan administrere egne midler, skal botilbuddet anvende følgende overordnede retningslinjer: Opsparing under ca kr. Hvis beboeren har pårørende, som kan varetage pågældendes økonomiske interesser, kan der laves en administrationsaftale med de pårørende om administrationen af beboerens økonomi. Hvis der ikke er pårørende, som kan varetage beboerens økonomiske interesser, eller beboeren ikke ønsker, at de pårørende varetager opgaven, kan botilbuddet/kommunen administrere beboerens økonomi ved at indgå en administrationsaftale med beboeren. Hvis beboeren ikke ønsker eller ikke er i stand til at indgå en administrationsaftale med botilbuddet, kan sagsbehandleren i Specialrådgivningen træffe beslutning om administration af pensionen efter pensionslovens 36. En 36- beslutning giver mulighed for, at kommunen kan administrere beboerens pension, således at nødvendige faste udgifter betales, typisk husleje, el og varme. Hvis Specialrådgivningen vurderer, at der ikke er grundlag for at træffe en 36-beslutning, skal Specialrådgivningen i samarbejde med botilbuddet vurdere, om der skal rejses sag om værgemål. Hvis botilbuddet vurderer, at de pårørende ikke varetager beboerens økonomiske interesser på en betryggende måde, skal botilbuddet informere og inddrage myndigheden. Opsparing over ca kr. Botilbuddet skal tage initiativ til at drøfte med Specialrådgivningen, om der skal rejses sag om værgemål. Det forudsættes, at botilbuddet helt eller delvist administrerer beboerens økonomi på det tidspunkt, hvor spørgsmål om værgemål opstår. Det bemærkes, at Statsforvaltningen ikke nødvendigvis vil finde grundlag for at udpege en værge i de tilfælde, hvor formuen er over ca kr., og hvor der er pårørende, som kan varetage beboerens anliggender på betryggende vis. Hvis det herefter vurderes, at der ikke skal rejses sag om værgemål, skal det noteres i beboerens personsag, at spørgsmålet har været drøftet og redegøres for de overvejelser, der ligger til grund for beslutningen. 2.3 Administration Såfremt botilbuddet i henhold til administrationsaftalen hjælper beboerne med at administrere egne midler, er det bostedslederens ansvar, at der foreligger tilstrækkelig dokumentation for aftaler og handlinger. Side 3 af 15

4 For at lette den daglige administration oprettes en særlig "bankkonto". På denne konto må maksimalt henstå et aftalt beløb, når månedens betalinger er foretaget. Beløb herudover skal overføres til en særlig "opsparingskonto". I de tilfælde hvor det er nødvendigt, en eller flere medarbejdere er hæveberettiget alene eller i samarbejde med beboeren, udarbejdes behørig fuldmagt i samarbejde med det respektive pengeinstitut. (Bilag 3 samt tillæg til bilag 3) Der kan maksimum hæves kr. pr. måned for den enkelte beboer. Hvis der er tale om større beløb, skal dette godkendes af bostedslederen 2.4 Regnskabsføring Der skal løbende føres dokumenteret regnskab for alle beholdninger omfattet af administrationsaftalen ved brug af regnskabsskemaer. Der skal forefindes dokumentation for alle transaktioner. Dokumentationen forefindes som originale kvitteringer, boner, billetter, m.v. Såfremt originalbilag undtagelsesvis mangler, udarbejdes et bilag, der angiver udgiften. Bilaget skal ved påtegning på bilaget godkendes af bostedsleder og en medarbejder i forening. Saldi på regnskabsbladet afstemmes med saldi i pengeinstituttet, kontantbeholdning og bilag hver måned. Det skal ved dato og underskrift dokumenteres, at afstemningen er foretaget, og hvorvidt afstemningen har givet anledning til bemærkninger. Såfremt afstemningen giver anledning til bemærkninger, skal bostedsleder informeres herom straks. Eventuelle differencer registreres straks i de enkelte regnskaber, og differencebilaget attesteres som ved manglende bilag. Hvis en beboer får udbetalt beløb til sig selv, skal beboeren og en medarbejder kvittere for udbetalingen. Er beboeren ikke selv i stand til at kvittere, skal to medarbejdere i forening kvittere for udbetalingen. Ved betaling for ydelser til bostedet for eks. ferierejser, arrangementer m.v. skal der foreligge specificeret fordelingsregnskab, som dokumentation for beboerens betaling. Al dokumentation skal opbevares på bostedet i fem år, herunder dokumentation i form af kontoudskrifter fra banken på alle transaktioner på bankkontoen Kostkasse, aktivitets- og andre fælleskasser Eventuelle fælleskasser er omfattet af samme regnskabs- og dokumentationskrav, som de enkelte beboerregnskaber. Regnskabet skal holdes adskilt fra administrationsaftalen, og skal derfor foreligge som selvstændigt regnskab i botilbuddet. Bostedslederen er ansvarlig for, at der foreligger ajourført regnskab og administrationen sker i medfør af bilag til principper for økonomistyring i Haderslev kommune. Uanset der er tale om beboermidler, oprettes kontoen i kommunens navn. Bostedslederen afgør, hvilke medarbejdere der skal have fuldmagt til kontoen. Side 4 af 15

5 2.5 Opbevaring og registrering af midler Såfremt beboeren ikke selv på betryggende vis kan opbevare bankbog, hævekort eller kontanter på betryggende vis, kan disse opbevares af botilbuddet i et aflåst og sikret skab. 2.6 Ledelsestilsyn på de enkelte bosteder Bostedslederen på bostedet skal føre tilsyn med overholdelse af de gældende retningslinier. Tilsynet skal foretages mindst to gange årligt og skal omfatte kontrol af: At saldi på regnskabsbladene er afstemt månedligt med saldi i pengeinstituttet, kontantbeholdning. Afstemningen skal dokumenteres ved underskrift af en medarbejder, som ikke varetager den daglige drift. Ledelsestilsynet omfatter alle beboerregnskaber og dokumenteres i et notat ved dato og underskrift Døgntilbud i almennyttige lejemål 3.1 Husleje Huslejen er individuel og afhængig af lejlighedens størrelse. Beboeren vil modtage besked fra boligselskabet om, hvor meget beboeren skal betale kort inden indflytning. Beboeren kan ansøge om indskudslån samt boligsikring i henhold til gældende relger herfor. 3.2 El A conto el - betales via huslejen eller omkostningsbaseret incl. moms. 3.3 Varme A conto varme - Betales via huslejen - eller omkostningsbaseret incl. moms. 4.0 Individuelle valgfrie ydelser for døgntilbud efter servicelovens 108/ 107, herunder døgntilbud i almennyttige lejemål. Det er en hovedregel, at prissætningen for individuelle valgfrie ydelser ikke må overstige de faktiske udgifter i forbindelse hermed. Ydelserne opkræves incl. moms og administreres via en bankkonto, som oprettes af Haderslev kommune i henhold til gældende retningslinier. Der skal føres regnskab for eventuelle restancer, og der skal indgås aftale om afvikling af mellemværendet. 4.1 Kost Beboerne betaler for kosten. Prisen fastsættes ud fra udgifterne til råvarer samt afskrivning på materiel. Der gælder særlige regler, hvis borgeren er visiteret til madservice iflg. SEL 83. Tilmelding til kost er valgfri for den enkelte beboer. Side 5 af 15

6 Tilmelding kan ske til enkelte af dagens måltider (morgenmad, frokost, aftenmåltid) eller til hele kostpakken. Der betales forud for madordningerne, mens eventuel regulering altid sker bagud. Der er mulighed for at vælge kosten fra i enkelte dage eller i perioder, der betales således kun for de dage, hvor beboeren ikke har frameldt sig. Framelding skal ske til personalet senest 2 dage før, for at udgiften refunderes. Det skal således være muligt for tilbuddet, at tilrettelægge madlavningen med henblik på en reel besparelse. Hvis beboeren har gæster, som vil spise med, skal der betales pr. gæst pr. måltid. 4.2 Vaske- og servicepakker Indhold i og udgiften til vask og rengøring er fastsat politisk i Haderslev kommune. Se bilag Inventar Beboeren skal selv møblere sin lejlighed, både med møbler, dyne, pude, linned mv. Der kan efter aftale med beboerne/værge/pårørende laves aftale om opsparing til anskaffelse af inventar til fællesboligarealer. Bostedet skal føre regnskab med ind- og udbetalinger på kontoen. Endvidere skal det noteres, hvilke beboere, som er ejere af inventaret. 4.4 Forsikring Beboeren skal informeres om mulighederne for at tegne en ansvars- og indboforsikring, hvor beboeren selv betaler præmien. 4.5 Licens Beboeren skal tilmeldes og skal selv betale licens for brug af radio og t.v. i lejligheden. Beboeren kan søge om nedsat licens ved nogle pensionsformer. 4.6 Kabel TV Beboeren betaler selv for kabel tv i sin lejlighed. Der kan vælges mellem forskellige programpakker. Endvidere skal beboeren betale for den programpakke, som beboerne har valgt i fællesrum. 4.7 Telefoni og Internet Beboeren betaler selv for telefoni og Internet 5.0 Ferierejser Botilbuddet kan tilbyde ledsagelse til ferierejser og ture En fællesrejse er en rejse, som arrangeres af tilbuddet. Beboeren skal i den forbindelse betale egne rejseudgifter samt det ledsagende personales faktiske rejseomkostninger inkl. opholds- og kostudgifter. Botilbuddet betaler lønudgiften til det ledsagende personale for sammenlagt syv dage. D.v.s., hvis der deltager syv beboere og tre medarbejdere på en ferierejse, skal der betales for egne udgifter samt 1/7 del af de rejseomkostninger, der er for de tre medarbejdere. Den enkelte beboer kan herudover selv tage initiativ til yderligere ferierejser. Side 6 af 15

7 Såfremt beboeren i forhold til rejser på eget initiativ har behov for ledsagelse, afholder beboeren udover rejseomkostningerne for sig selv og ledsageren også lønudgiften. Tilbuddet skal i den forbindelse sørge for erstatningsarbejdskraft, eller tilbuddet kan vælge ikke at stille ledsagere til rådighed for ferierejser, men kan være beboeren behjælpelig med at sørge for ekstern ledsager. Botilbuddet skal tilbyde, at udarbejde budget for de beboere, som ønsker at tage på ferierejse. 6.0 Fester Private fester o.l. kan arrangeres i samarbejde med personalet i beboerens gruppe. Botilbuddet skal udarbejde konkrete retningslinjer for i hvilket omfang, der kan arrangeres private fester, hvor pårørende også deltager. Retningslinjerne skal også omfatte en regulering af, hvor meget beboeren og evt. deltagende medbeboere skal betale for et privat arrangement. 7.0 Betaling for medarbejdernes deltagelse i ture, aktiviteter, cafébesøg Hvis der er brug for personalets deltagelse til diverse aktiviteter fx biografbesøg, café besøg, middage i byen, besøg på museer, koncerter og lignende skal beboeren udover egen billet og forbrug også betale for medarbejderens billet og forbrug. Hvis der er flere beboere, som er på samme tur/aktivitet, deler beboerne medarbejderens udgift. Det betyder, at hvis seks beboere er på restaurant med en medarbejder, skal hver beboer betale 1/6 del af medarbejderens udgifter. 8.0 Fælleskasse Botilbuddet kan beslutte, at der oprettes en fælleskasse, som administreres af bostedslederen og de af lederen udpegede medarbejdere. Størrelse af det indbetalte beløb, og de aktiviteter der går ind gennem denne kasse kan være forskelligt fra sted til sted og fra gruppe til gruppe. Den dækker f.eks. bogruppen fælles underholdning, aktiviteter, leje af videofilm, gaver til hinanden ved fødselsdage o.l., samt andre forhold, man har valgt skal være fælles 9.0 Befordring 9.1 Generelt Beboere i botilbud betaler som udgangspunkt selv for befordring. Hvis beboeren på grund af sin funktionsnedsættelse ikke kan anvende offentlige transportmidler, vil beboeren i nogle tilfælde have ret til særlig handicaptransport, som botilbuddet er behjælpelig med at arrangere og bestille Anvendelse af bil/bus på botilbuddet Hvis botilbuddet råder over egen bil/bus, kan tilbuddet vælge at tilbyde kørsel mod betaling. Egenbetaling fastsættes ud fra de faktiske udgifter til kørslen. Ved beregningen af de faktiske udgifter medtages alle udgifter forbundet med kørslen, herunder benzinudgift, afskrivninger på bil og afgifter mv. Tilbuddet kan selv beslutte til hvilke formål, der kan ydes kørsel. Side 7 af 15

8 Botilbuddet skal udarbejde skriftlige retningslinjer for kørsel med tilbuddets bil/bus Personlige udgifter De udgifter, der relaterer sig til brugeren personligt, så som tandpasta og anden personlig hygiejne, tøj, sko, medicin, frisør, briller, fodpleje, tandlæge m.m., er brugerens egen udgift. Botilbuddet skal tilbyde, at der for hver bruger udarbejdes et budget, hvor der afsættes et beløb hver måned til at dække disse udgifter Medicin Beboeren skal selv afholde udgiften til medicin, såvel lægeordineret, som håndkøbsmedicin. Der kan søges medicin kort, herunder kronikertilskud efter gældende regler Procedure ved dødsfald Ved dødsfald skal afdødes værdier og aktiver, indtil beslutning om boets behandlingsmåde er truffet, opbevares på betryggende vis. Botilbuddet skal således sørge for at opgøre værdier og aktiver og opbevare disse på forsvarlig vis, indtil der ved Skifteretten er truffet beslutning om boets afvikling. Side 8 af 15

9 Bilag 1 Administrationsaftale for beboere i botilbud Alle beboere skal tilbydes, at der udarbejdes og underskrives en administrationsaftale. Hvis beboeren selv administrerer sin økonomi, og ikke ønsker, at der udarbejdes en administrationsaftale, kan der ikke stilles krav herom. Hvis beboeren helt eller delvist får støtte til at administrere sin økonomi, skal der udarbejdes en administrationsaftale. Aftale faste betalinger for servicepakker Navn: Gade: Postnr. og by: Udgiftpost Månedligt beløb Bemærkninger Kost Se afsnit (Frivillig) Servicepakke 1 Se afsnit samt bilag 2 Servicepakke 3 Se afsnit samt bilag 2 Vaskepakke 1 Se afsnit samt bilag 2 Transport/busordning (Frivillig) Opsparing til fællesformål (Frivillig) Ialt Se afsnit 9.1 Se afsnit 8 Månedligt Med virkning fra den: Beboer Værge/pårørende Botilbud Side 9 af 15

10 Administrationsaftale Mellem botilbuddet og Navn: Er indgået følgende administrationsaftale den: Sæt x ved den som forestår opgaven Samt hvad værge/pårørende forestår Udarbejde budget 1 x årligt eller hvis behovet ændrer sig Sørge for faste betalinger Husleje, forsikringer, servicepakker m.m. Indkøb af tøj og andre personlige fornødenheder Lommepenge til beboeren Beboeren selv Botilbud Værge Pårørende I D K Opsparing til fællesformål Indkøb af forbrugsgoder Andet Såfremt bostedet alene administrerer lommepenge skal der overføres følgende aftalte beløb månedligt. Det er aftalt, der månedligt oveføres 000,00 kr. til: Pengeinstitut og kontonr. Hvor der er beskikket økonomisk værge, er det vigtig at indgå nogle klare aftaler i forhold til, hvad værgen ønsker at administrere. Endelig kan der være forskel på hvor meget forældre/pårørende ønsker at blive inddraget. Også her er det vigtigt at lave klare aftaler om administratioen og om de ønsker at blive: I = Informeret D = Deltage K = Klare opgaven selv Side 10 af 15

11 Bilag 2. Service- og vaskepakker. Servicepakke 1 incl. vinduesvask i fælles boligarealer. Denne servicepakke kan ikke fravælges, hvor der er fælles opholdsarealer og hvor vinduesvask ikke finansieres via huslejen. Indeholder andel i artikler til brug i fællesarealet og vinduesvask i fællesarealet. Artikler er: Køkkenruller Håndsæbe Rengøringsmidler Maskinopvask, afspændingsmiddel og salt Håndklædeark Viskestykker Diverse plastposer Andel i redskaber (rengøringsvogne, klude, mopper, støvsuger og lignende) Servicepakke 3 incl. vinduesvask i egen lejlighed. Denne servicepakke kan fravælges. Såfremt den fravælges indkøber borgeren selv diverse artikler og sørger for vinduesvask. Artikler er: Éngangsvaskeklude Affaldsposer Toiletpapir Opvaskemiddel Rengøringsmidler Toiletrens Diverse redskaber (rengøringsvogn, klude, mopper, støvsuger m.v.) Vaskepakke 1 Kan fravælges, I givet fald sørger borgeren selv for vask af tøj og linned. Indeholder artikler til vask af beklædning, linned, håndklæder m.v. Priser på vaske- og servicepakker pr. måned 2013 Servicepakke 1 Servicepakke 3 Vaskepakke 1 57,00 kr. 179,00 kr. 390,00 kr. Side 11 af 15

12 Bilag 3. Bilag til Principper for Økonomistyring i Haderslev Kommune (Bilag 14 i Haderslev kommunes kasse- og regnskabsregulativ) Godkendt af Byrådet senest ajourført Opbevaring og administration af værdier tilhørende andre. Generelt Dette bilag beskriver Haderslev Kommunes regler for opbevaring og registrering af værdier (penge, Dankort, smykker mv.) tilhørende personer indskrevet på institutioner mv. Antallet af administrationsaftaler i kommunalt regi m.m. skal søges minimeret, idet de pågældende skal motiveres til at anvende pengeinstitutter, hjælp fra familie eller værger etc. Tilsvarende gælder indsamlingsordninger til lejrskoler etc. Administrationen af sådanne ordninger er principielt kommunen uvedkommende, og ansvaret for indsamling og administration skal derfor henføres til brugerne selv. Sidste afsnit omfatter de situationer, hvor kommunen administrerer overførselsindkomster for borgere, der ikke selv er i stand til at varetage dette. Reglerne skal sikre, at der ikke opstår tvivl om, hvornår kommunale medarbejdere må opbevare værdier tilhørende andre og hvilke forretningsgange, der gælder for opbevaring og registrering. Ved at aftale faste procedurer for området sikrer reglerne også personalet mod uberettiget mistanke om misbrug. Målet med reglerne er: at medarbejderne ikke må være i tvivl om forretningsgangene på området at administrationen af beboernes midler i hovedreglen foregår ved anvendelse af konti i pengeinstitut og kun i begrænset omfang ved opbevaring af kontante beløb. at reglerne er en integreret del af institutionens øvrige regler. at retningslinierne for opbevaring udleveres til beboeren eller beboerens pårørende. at registreringen af kontante midler mv. finder sted via et system, som er godkendt af Økonomiafdelingen (blanketter, regnskabsbøger eller lignende). Dette bilag anvender udtrykket institution, beboere og kostkasser. Disse udtryk skal tolkes mere bredt, idet kommunen har mange boformer og også yder service til beboere i eget hjem. Kostkasser findes i form af kontanter eller på bankkonti. Side 12 af 15

13 Ind- og udbetalinger At alle ind- og udbetalinger registreres løbende i det system, institutionen anvender. Tilsvarende gælder ind- og udleveringer af værdier, herunder bankbøger, hævekort mv. Alle registreringer for ind- og udbetalinger/-leveringer er forsynet med underskrift enten af beboeren og én medarbejder eller to medarbejdere i fællesskab. Proceduren anvendes også, hvis der betales regninger vedrørende beboeren. At bankbøger, hævekort mv. opbevares i depot. Pinkoder til dankort eller tilsvarende må aldrig udleveres til de ansatte. Procedure ved dødsfald Ved dødsfald skal afdødes værdier og aktiver, indtil beslutning om boets behandlingsmåde er truffet, opbevares på betryggende vis. Institutionen skal således sørge for at opbevare værdier og aktiver på en forsvarlig måde. Institutionslederens ansvar Institutionslederen har ansvaret for, at der indgås en skriftlig aftale om betalinger med beboere eller med beboernes værge angående håndteringen af den enkeltes økonomi og herunder mulighederne for klager. udøve et tilstrækkeligt ledelsestilsyn med, at reglerne også i det daglige efterleves. Såfremt der er behov for mere uddybende beskrivelser af forretningsgangen, er institutionslederen ansvarlig herfor. Særlige regler for administration af klientmidler I nogle tilfælde er det nødvendigt, at kommunen administrerer overførselsindkomster for borgerne. Antallet af disse administrationsaftaler skal søges minimeret. Regnskabet føres på en af kommunens mellemregningskonti. Hertil overføres de ydelser, der er omfattet af administrationsaftalen, og herfra betales regninger vedrørende borgeren. Det er også fra denne mellemregningskonto, der foretages kontante udbetalinger. Der skal altid være udpeget en af kommunens sagsbehandlere som ansvarlig for administrationen af den pågældende borgers økonomi. Sagsbehandleren må aldrig selv modtage kontante udbetalinger fra mellemregningskontoen, ligesom kontante beløb aldrig må opbevares af kommunen. Mellemregningskontoen skal løbende afstemmes jf. reglerne herfor. Kostkasser og tilsvarende På nogle institutioner er der etableret en kostkasse, som beboerne indbetaler til, og som anvendes til betaling for indkøb af madvarer m.m. Institutionslederen har det overordnede ansvar for, at kostkassen administreres efter nedenstående regler: Side 13 af 15

14 Kontante midler skal opbevares på betryggende vis, f. eks. i pengeskab, hvor kun et begrænset antal personer har adgang. For at begrænse omfanget af kontante midler på institutionen, kan der oprettes en bankkonto til administration af kostkasserne. Uanset, at der er tale om beboermidler, oprettes kontoen i kommunens navn. Institutionslederen afgør, hvilke medarbejdere der skal have fuldmagt til kontoen. Kontoen oprettes i praksis af Økonomiafdelingen. Saldoen på bankkontoen for kostkassen optages i kommunens regnskab i forbindelse med regnskabsafslutningen (konto 9.43/947). Såfremt institutionen anvender pengeinstitutternes it-system (Online banking) til bankoverførsler og betaling ved kostkasser, skal der være 2 personer i forening, der har fuldmagt til kontoen. Dvs. når en person har betalt regninger via Online banking, skal en anden person godkende bogføringen. Fra hver beboer overføres med regelmæssige mellemrum et forud aftalt beløb til kostkassen. Spisetrænerens andel af kostkassen overføres til kostkassen fra institutionens forskudskasse, hvor beløbet konteres på art 2.2 Fødevarer. Der skal foreligge eksterne kvitteringer eller interne bilag med behørig attestation for de udgifter, der afholdes af kostkassen. Materialet skal dokumentere udgifternes art og beløbenes størrelse. Indkøb må ikke foretages via kommunens EAN-nr. Der skal føres regnskab (kontrolkort eller tilsvarende) for de afholdte udgifter og de overførte indtægter, således at den bogførte beholdning til enhver tid kan afstemmes med den faktiske beholdning. Institutionslederen eller en af institutionslederen udpeget person påser ved stikprøver om der foretages usædvanlige dispositioner, og at den foreliggende dokumentation kan sandsynliggøre det konstaterede forbrug. Kontrolkortet påføres initialer og dato for udførte kontroller. Side 14 af 15

15 Tillæg til bilag 3. Opbevaring og administration af værdier tilhørende andre. Udarbejdet af Annie Schieber, Øko.afd. I forbindelse med indførelse af nemid og at flere banker er blevet pengeløse, er der opstået problemer med betaling af regninger via netbank og at der kun kan hæves kontanter ved hjælp af pinkoder m.v. for borgere der ikke selv kan håndtere deres pengesager. Dette har medført udfordringer for det personale der arbejder med udviklingshæmmede m.v. og har været vant til at hjælpe borgeren med ovenstående. Social- og integrationsministeriet har udgivet en rapport hvor der fremgår følgende: NemID er log-in på Internettet. NemID er strengt personligt og NemID må ikke overdrages til andre. Derfor må en beboer aldrig oplyse sin adgangskode til nogen heller ikke til botilbuddets personale. En beboer må heller ikke overdrage sit NemID til personalet på baggrund af en fuldmagt. Der hvor den enkelte borger ikke har forståelse for pengenes værdi og betydning og ikke selv kan medvirke ved betaling af regninger/hævning af midler er bostedslederne i Voksen og Sundhedsservice blevet enige om at det håndteres således: Faste månedlige betalinger tilmeldes Betalingsservice Enkeltstående regninger afleveres i banken Der oprettes en særskilt konto hvorpå der månedlig overføres et aftalt begrænset beløb (max kr.) via betalingsaftale i banken. Der gives fuldmagt til 2 medarbejdere der får dankort/visakort til kontoen og foretager diverse udbetalinger/indbetalinger. Dankort/visakort samt pinkode og nemid gemmes i konvolut i boksen på institutionen. Der føres regnskab over alle ind- og udbetalinger Kommunens medarbejdere må ikke få klienternes pinkode eller adgang til nøglekort. Side 15 af 15

Principper for økonomistyring bilag 13.2

Principper for økonomistyring bilag 13.2 Bilag 13.2 Forretningsgang for aftaler om administration af borgeres økonomi og for opbevaring af penge og øvrige værdier tilhørende borgere tilknyttet Social- og Sundhedsudvalget. 1. Generelt Denne forretningsgangsbeskrivelse

Læs mere

Bilag til Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune. Bilag 9: Regler for opbevaring af midler og værdier der administreres for andre

Bilag til Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune. Bilag 9: Regler for opbevaring af midler og værdier der administreres for andre Bilag til Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune Bilag 9: Regler for opbevaring af midler og værdier der administreres for andre 9.1 Baggrund Som hovedregel administrerer klienter og beboere på

Læs mere

Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107

Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107 24. juli 2012 Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107 Retningslinjerne vil blive indføjet i kommende pjecer, der udleveres til kommende beboere, pårørende og andre kommuner. Pjecen

Læs mere

Retningslinjer for ophold i botilbud

Retningslinjer for ophold i botilbud Socialforvaltningen, Københavns Kommune 2009 Retningslinjer for ophold i botilbud Om administration af beboermidler, betaling for ydelser under ophold og bevilling af hjælpemidler 1 Udgivet af: Københavns

Læs mere

Information til forældre og pårørende

Information til forældre og pårørende Information til forældre og pårørende Marjatta Strandvejen 15 4733 Tappernøje Tlf. 5596 5119 marjatta@marjatta.dk www.marjatta.dk Informationspjecen er udgivet af Marjattas Driftfond April 2013. Indledning

Læs mere

Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune

Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Indledning Denne skrivelse er en samlet retningslinje for betaling af de ydelser, som Frederikshavn

Læs mere

Undersøgelse af områder med beboerbetalinger og håndtering af beboermidler

Undersøgelse af områder med beboerbetalinger og håndtering af beboermidler KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Undersøgelse af områder med beboerbetalinger og håndtering

Læs mere

Når du bor hos os. En oversigt over beboerbetaling i Voksenhandicaps botilbud efter Servicelovens 107 og 108

Når du bor hos os. En oversigt over beboerbetaling i Voksenhandicaps botilbud efter Servicelovens 107 og 108 Når du bor hos os En oversigt over beboerbetaling i Voksenhandicaps botilbud efter Servicelovens 107 og 108 1. Indledning I denne pjece finder du en oversigt over det, du som borger skal være opmærksom

Læs mere

Retningslinjer for ophold i botilbud

Retningslinjer for ophold i botilbud RETNINGSLINJER FOR OPHOLD I BOTILBUD Socialforvaltningen, Københavns Kommune november 2011 Retningslinjer for ophold i botilbud Om administration af beboermidler, betaling for ydelser under ophold og bevilling

Læs mere

Retningslinjer om ophold i botilbud

Retningslinjer om ophold i botilbud RETNINGSLINJER FOR OPHOLD I BOTILBUD UNDER REVISION 2011 Socialforvaltningen, Københavns Kommune 2011 Retningslinjer for ophold i botilbud Om administration af beboermidler, betaling for ydelser under

Læs mere

SPILLEREGLER FOR GOD ØKONOMISTYRING. Opbevaring og registrering af midler

SPILLEREGLER FOR GOD ØKONOMISTYRING. Opbevaring og registrering af midler SPILLEREGLER FOR GOD ØKONOMISTYRING Opbevaring og registrering af midler Indholdsfortegnelse Forord...3 Formål...3 Spilleregel for opbevaring og registrering af midler...3 Midler der administreres for

Læs mere

Socialforvaltningen Københavns Kommune

Socialforvaltningen Københavns Kommune RETNINGSLINJER FOR OPHOLD I BOTILBUD Om administration af beboermidler, betaling for ydelser under ophold og bevilling af hjælpemidler Socialforvaltningen, Københavns Kommune Drifts- og Udviklingskontorerne

Læs mere

Interne Retningslinjer for håndtering af borgers økonomi i Velfærd og Sundhed

Interne Retningslinjer for håndtering af borgers økonomi i Velfærd og Sundhed Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsnr.: 27.69.00-A26-1-15 Interne Retningslinjer for håndtering af borgers økonomi i Velfærd og Sundhed (voksne) 22. juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2

Læs mere

Håndtering af økonomi Information til pårørende

Håndtering af økonomi Information til pårørende Håndtering af økonomi Information til pårørende Voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne råder selv over deres økonomi. I det omfang det er muligt, bør det altid være den enkelte selv, der

Læs mere

Når du flytter i bofællesskab. En oversigt over beboerbetaling i almene bofællesskaber i Voksenhandicap

Når du flytter i bofællesskab. En oversigt over beboerbetaling i almene bofællesskaber i Voksenhandicap Når du flytter i bofællesskab En oversigt over beboerbetaling i almene bofællesskaber i Voksenhandicap Voksenhandicap maj 2017 Indledning I denne pjece finder du en oversigt over, hvad du som borger skal

Læs mere

Rapport i forbindelse med gennemgang af beboerbetaling mv. på Bo- og Servicecenter Ringsted

Rapport i forbindelse med gennemgang af beboerbetaling mv. på Bo- og Servicecenter Ringsted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Gennemgang af beboerbetaling mv. på Boog Ringsted Kommune Rapport i forbindelse med gennemgang af beboerbetaling mv. på Bo- og Servicecenter Ringsted Marts

Læs mere

Retningslinjer UDKAST

Retningslinjer UDKAST Retningslinjer UDKAST Retningslinjer for serviceydelser på centrene inden for Handicap og Psykiatri - Kost, vask og servicepakker for rengørings- og personlige hygiejneartikler // Juni 2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BEBOERES KØB AF YDELSER: AD- MINISTRATION OG HÅNDTE- RING AF BEBOERMIDLER ENDELIG RAPPORT

BEBOERES KØB AF YDELSER: AD- MINISTRATION OG HÅNDTE- RING AF BEBOERMIDLER ENDELIG RAPPORT BEBOERES KØB AF YDELSER: AD- MINISTRATION OG HÅNDTE- RING AF BEBOERMIDLER ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER BEBOERES KØB AF YDELSER: AD- MINISTRATION OG HÅNDTE- RING AF BEBOERMIDLER

Læs mere

INDTÆGTSREGNSKAB. for:

INDTÆGTSREGNSKAB. for: Rigsombudsmanden på Færøerne Regnskabsår (kaldenderår): Journalnummer: INDTÆGTSREGNSKAB for: Navn: P-tal: Adresse: Postnr. og by: Værge(r)s navn, adresse, telefon nr. og evt. e-mail adresse: Regnskabet

Læs mere

For botilbudet: Dato:

For botilbudet: Dato: ØKONOMI-AFTALE Denne aftale er indgået mellem: Beboer: Frederiksberg Kommunes botilbud Evt. værge: Aftalens formål: Formålet med denne aftale er at fremme den enkelte brugers mulighed for valgfrihed, gennemsigtighed

Læs mere

Overordnede regler vedrørende valgfri servicebetaling i botilbud på handicap- og psykiatriområdet i Norddjurs Kommune

Overordnede regler vedrørende valgfri servicebetaling i botilbud på handicap- og psykiatriområdet i Norddjurs Kommune Januar 2009 Margit Tang Møller Acadre dok. 13399-10 Overordnede regler vedrørende valgfri servicebetaling i botilbud på handicap- og psykiatriområdet i Norddjurs Kommune GENERELT I forhold til taksternes

Læs mere

Overordnede retningslinier vedrørende valgfri servicebetaling i botilbud indenfor handicap- og psykiatriområdet i Norddjurs Kommune

Overordnede retningslinier vedrørende valgfri servicebetaling i botilbud indenfor handicap- og psykiatriområdet i Norddjurs Kommune Overordnede retningslinier vedrørende valgfri servicebetaling i botilbud indenfor handicap- og psykiatriområdet i Norddjurs Kommune Juni 2012 Hanne Nielsen GENERELT I forhold til taksternes størrelse er

Læs mere

Forretningsgang for Kassen ved Plejecenter Krogstenshave. Bilag til Hvidovre kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ Oktober 2012/jts

Forretningsgang for Kassen ved Plejecenter Krogstenshave. Bilag til Hvidovre kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ Oktober 2012/jts Forretningsgang for Kassen ved Plejecenter Krogstenshave. Bilag til Hvidovre kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ Oktober 2012/jts Indhold: 1. Ansvar 2. Procedure og arbejdsgange. Indtægter udgifter 3.

Læs mere

NOTAT. Specialområdet. Brugerbetaling i Køge Kommune for borgere i botilbud efter servicelovens. Indledning

NOTAT. Specialområdet. Brugerbetaling i Køge Kommune for borgere i botilbud efter servicelovens. Indledning NOTAT Social- og Sundhedsforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 13.8.2014 2007-12970 2014-2352 Brugerbetaling i Køge Kommune for borgere i botilbud efter servicelovens 108. Indledning Formålet er

Læs mere

Bilag 1. Forslag til principper for beregning af priser på de enkelte tilbud:

Bilag 1. Forslag til principper for beregning af priser på de enkelte tilbud: Bilag 1 Dato: 22. november 2011 Brevid: 1552623 Forslag til principper for betaling af kost, vask, rengøring og andre tilvalgsydelser på Region Sjællands botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens

Læs mere

AFTALE OM STØTTE TIL HÅNDTERING AF. BEBOERMIDLER indenfor handicapområdet

AFTALE OM STØTTE TIL HÅNDTERING AF. BEBOERMIDLER indenfor handicapområdet AFTALE OM STØTTE TIL HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER indenfor handicapområdet Mellem Langeland Kommune (LK) og fornavn/efternavn (BB) Cpr.nr. xxxxxx-xxxx samt pårørende/værge fornavn/efternavn (PÅ)/(VÆ) er

Læs mere

Etisk håndtering af. beboermidler

Etisk håndtering af. beboermidler Etisk håndtering af beboermidler Anne Skov Indhold Beboernes selvbestemmelse i praksis fra teori til praksis - holdning og handlinger Ledelsens og personalet opgaver og dilemmaer Støttet beslutningstagen

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Lovgrundlag... 2 1.3 Gyldighedsområde og ansvar... 2 1.4 Ikrafttrædelse... 2 2 Økonomisk styring... 2 2.1 Budget og

Læs mere

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen.

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen. Socialministeriet J.nr. 2013-691 Jvi Notat om træk i pension Indledning Social- og Integrationsministeriet har modtaget en række spørgsmål fra KL vedr. forskellige tilbud/leverandørers muligheder for at

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER KONCERNSERVICE Gældende fra: 1. februar 2015 Senest godkendt: 27. juni 2014 i Økonomikredsen Senest opdateret: 23. januar 2015 Af: Koncernservice Henvisning: Københavns

Læs mere

PLEJECENTRET KROGSTENSHAVE

PLEJECENTRET KROGSTENSHAVE PLEJECENTRET KROGSTENSHAVE Information i forbindelse med indflytning i Plejeboligerne ved Krogstenshave. Serviceydelser Plejeboligerne Krogstens Alle 47-51 og Plejeboligerne Karise Alle 29-31 Obligatoriske

Læs mere

Servicepakken 2017 Et tilbud i plejecentre

Servicepakken 2017 Et tilbud i plejecentre Servicepakken 2017 Et tilbud i plejecentre 2 Indhold Servicepakken 3 Valgfri ydelser oversigt og indhold 4 Obligatoriske ydelser oversigt og indhold 5 Fravalg af ydelser og ændring i aftaler 6 Takster

Læs mere

Informationsmateriale om betaling, administration og opbevaring mv. af midler for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Informationsmateriale om betaling, administration og opbevaring mv. af midler for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Informationsmateriale om betaling, administration og opbevaring mv. af midler for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000

Læs mere

Bilag 2 Betalingsformidling herunder kassevirksomhed

Bilag 2 Betalingsformidling herunder kassevirksomhed Bilag 2 Betalingsformidling herunder kassevirksomhed Indholdsfortegnelse [Indledning] [Kassevirksomhed] [Direkte registreringer af ind- og udbetalinger i kommunens regnskab] [Indbetalinger] [Udbetalinger]

Læs mere

NOTAT. Specialområdet. Brugerbetaling 107. Brugerbetaling i Køge Kommune for borgere i botilbud efter servicelovens

NOTAT. Specialområdet. Brugerbetaling 107. Brugerbetaling i Køge Kommune for borgere i botilbud efter servicelovens NOTAT Social- og Sundhedsforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Brugerbetaling 107. Brugerbetaling i Køge Kommune for borgere i botilbud efter servicelovens 107. Indledning Formålet er at klargøre,

Læs mere

INDTÆGTSREGNSKAB. for: Regnskabet skal sammen med de bilag, der er nævnt i skemaet indsendes til: Rigsombuddet, Postboks 12, FO-110 Tórshavn

INDTÆGTSREGNSKAB. for: Regnskabet skal sammen med de bilag, der er nævnt i skemaet indsendes til: Rigsombuddet, Postboks 12, FO-110 Tórshavn Rigsombudsmanden på Færøerne Regnskabsår (kaldenderår): 2012 Journalnummer: 8222-XXX INDTÆGTSREGNSKAB for: Navn: Gerda Jensen P-tal: Adresse: Postnr. og by: 200120-000 Blomstervej 1 222 Blomsterby Værge(r)s

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Version af 1. februar 2016 Indhold Formål... 3 Det økonomiske ledelsestilsyn... 4 Budgetprocedurer... 4 Budgetkontrol... 4 Budgetansvar...

Læs mere

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune I henhold til regelsæt Principper for økonomistyring skal der etableres rutiner for økonomistyring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune og alle

Læs mere

Regnskabsvejledning for indtægtsregnskab

Regnskabsvejledning for indtægtsregnskab 1 Regnskabsvejledning for indtægtsregnskab Indtægtsregnskab Det følger af reglerne for værgemål, at værgen hvert år skal udarbejde et indtægtsregnskab for den person, der er under økonomisk værgemål. Se

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12

Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12 Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12 Indhold: Hvad kan vi tilbyde Målgruppe Boligerne Støtten til beboerne Det ligger vi vægt på Dagligdagens rytme Personalet Dagtilbud

Læs mere

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v.

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v. side 1 Regnskab i årets løb Slettet: Rammebilag - I henhold til Kasse- og regnskabsregulativets punkt 2.7 fastlægger Økonomiforvaltningen i et rammebilag de generelle principper for regnskab i årets løb.

Læs mere

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration.

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration. 1 Praktiske råd ved indflytning Vi vil på de kommende sider fortælle om hvad vi kan tilbyde, samt nogle praktiske informationer, som kan hjælpe med til at gøre indflytningen til en god oplevelse. Ved indflytning

Læs mere

Procedure Støtte til administration og økonomi. Center for Social og Sundhed Januar 2014

Procedure Støtte til administration og økonomi. Center for Social og Sundhed Januar 2014 Procedure Støtte til administration og økonomi Center for Social og Sundhed Januar 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Procedure, hjælp til økonomi mm... 4 Fuldmagter... 5 Betaling af regninger...

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Kasse- og Regnskabsregulativ Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Økonomiafdelingen, den 6. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3 Gyldighedsområde... 3 4

Læs mere

Min pårørendes økonomi Pjece om etisk håndtering af pårørendes økonomi TIL PERSONER MED PÅRØRENDE PÅ BOTILBUD MV.

Min pårørendes økonomi Pjece om etisk håndtering af pårørendes økonomi TIL PERSONER MED PÅRØRENDE PÅ BOTILBUD MV. Min pårørendes økonomi Pjece om etisk håndtering af pårørendes økonomi TIL PERSONER MED PÅRØRENDE PÅ BOTILBUD MV. Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42

Læs mere

Kvalitetsstandard for Praktisk hjælp og servicepakker På botilbud indenfor handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard for Praktisk hjælp og servicepakker På botilbud indenfor handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for Praktisk hjælp og servicepakker På botilbud indenfor handicap og psykiatriområdet Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 15-12-2014 Sagsid.: std Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank

Læs mere

FORSLAG TIL HARMO- NISERING AF SER- VICEPAKKER PÅ PLE- JECENTRE I TØNDER KOMMUNE

FORSLAG TIL HARMO- NISERING AF SER- VICEPAKKER PÅ PLE- JECENTRE I TØNDER KOMMUNE FORSLAG TIL HARMO- NISERING AF SER- VICEPAKKER PÅ PLE- JECENTRE I TØNDER KOMMUNE Delnotatet præsenterer de lovgivningsmæssige forudsætninger for servicepakker og en vurdering af, hvilke servicepakker,

Læs mere

Opkrævning af egenbetaling i Ældre- og Handicapforvaltningen - orientering.

Opkrævning af egenbetaling i Ældre- og Handicapforvaltningen - orientering. Punkt 7. Opkrævning af egenbetaling i Ældre- og Handicapforvaltningen - orientering. 2011-31131. Administrationsafdelingen indstiller, at rådmanden godkender At At At Ældre- og Handicapforvaltningen som

Læs mere

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE Budget- og regnskabssystem 4.5.7 - side 1 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede,

Læs mere

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration.

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration. 1 Praktiske råd ved indflytning Vi vil på de kommende sider fortælle om hvad vi kan tilbyde, samt nogle praktiske informationer, som kan hjælpe med til at gøre indflytningen til en god oplevelse. Ved indflytning

Læs mere

V e j l e d n i n g. værgemålsregnskab. Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r

V e j l e d n i n g. værgemålsregnskab. Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r V e j l e d n i n g værgemålsregnskab Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Med denne vejledning håber vi at tydeliggøre de regnskabsregler, der gælder for beskikkede

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Velkommen. Beboere og personale ønsker dig og dine pårørende hjertelig velkommen på De Gamles Hjem. Vi håber du kommer til at befinde dig godt her.

Velkommen. Beboere og personale ønsker dig og dine pårørende hjertelig velkommen på De Gamles Hjem. Vi håber du kommer til at befinde dig godt her. Velkommen Beboere og personale ønsker dig og dine pårørende hjertelig velkommen på De Gamles Hjem. Vi håber du kommer til at befinde dig godt her. De Gamles Hjem er indrettet til 25 beboere med hver deres

Læs mere

Regler om betaling, opbevaring og administration af værdier tilhørende andre (ikke-kommunale midler) i kommunale tilbud/institutioner

Regler om betaling, opbevaring og administration af værdier tilhørende andre (ikke-kommunale midler) i kommunale tilbud/institutioner Regler om betaling, opbevaring og administration af værdier tilhørende andre (ikke-kommunale midler) i kommunale tilbud/institutioner Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Definition af ikke-kommunale midler

Læs mere

Betingelser for Danske Mobilbank år

Betingelser for Danske Mobilbank år Betingelser for Danske Mobilbank 15-17 år Gælder fra den 26. september 2016 Danske Mobilbank 15-17 år er Danske Banks elektroniske bankløsning for 15-17 årige privatkunder til mobile enheder som eksempelvis

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Severin d. 14. marts 2015 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Boformer Nogle botilbud er oprettet efter serviceloven, enten som et midlertidigt

Læs mere

VELKOMMEN i Poppelhaven. Skærmet afsnit Tlf Læsø Døgnpleje Doktorvejen 1A, Byrum, 9940 Læsø Tlf

VELKOMMEN i Poppelhaven. Skærmet afsnit Tlf Læsø Døgnpleje Doktorvejen 1A, Byrum, 9940 Læsø Tlf VELKOMMEN i Poppelhaven Skærmet afsnit Tlf. 99 22 20 27 Læsø Døgnpleje Doktorvejen 1A, Byrum, 9940 Læsø Tlf. 98 49 14 22 Med dette hæfte ønsker vi at byde dig velkommen i dit nye hjem i Poppelhaven. Poppelhaven

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune

Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Forholdet til kommunens generelle styringsprincipper... 3 1.4 Ansvar for regulativet...

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Vi håber lidt information på nuværende tidspunkt vil hjælpe Dem, så De hurtigt vil finde Dem til rette i Deres nye bolig Centret har fælles ledelse med Bregnbjerglunden.

Læs mere

Serviceniveau for brugerbetaling

Serviceniveau for brugerbetaling Serviceniveau for brugerbetaling Gældende for borgere og brugere af Gentofte Kommunes tilbud til voksne med udviklingshæmning, psykisk sygdom og særlige sociale forhold Vedtaget 8.4.2015 Social & Sundhed

Læs mere

Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105.

Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105. Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105. Indledning: Denne vejledning indeholder principper, retningslinjer

Læs mere

Koncern Økonomi Controllerbesøg hos: 1. Indledning: 2. Kontaktpersoner ved besøget:

Koncern Økonomi Controllerbesøg hos: 1. Indledning: 2. Kontaktpersoner ved besøget: Koncern Økonomi Controllerbesøg hos: Kunde: Center for Døvblindhed og høretab Område: Specialsektoren Udført af: PD/HDS Dato: 01/11 + 7/11 2013 Regnskabsår: 2013 Indeks: 1. Indledning: Udgangspunktet for

Læs mere

Nye regler for afdelingsbestyrelsens udgifter og beboerarrangementer

Nye regler for afdelingsbestyrelsens udgifter og beboerarrangementer og beboerarrangementer Bagrund og målsætning Baggrund Ifølge lov om almene boliger må der ikke udbetales løn eller honorar til medlemmer af afdelingsbestyrelser. Bestyrelsesmedlemmer skal dog heller ikke

Læs mere

Politikerspørgsmål vedr. ledsagelse og støtte i ferier mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Politikerspørgsmål vedr. ledsagelse og støtte i ferier mv. til borgere i sociale botilbud mv. Socialforvaltningen Adm. Direktør Henrik Appel Esbensen, MB 31. januar 2014 Sagsnr. 2014-0018483 Dokumentnr. 2014-0018483-7 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af 22. januar 2014, hvor du

Læs mere

Dit nye hjem. Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre

Dit nye hjem. Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre Dit nye hjem Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre Dit nye hjem Når du flytter ind på et ældrecenter i Ringkøbing Skjern Kommune, har du stadig dit eget hjem. Din lejlighed er din privatbolig,

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Bilag vedr.: Budgetansvar og økonomisk ledelsestilsyn Forslag Senest ajourført 6. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 2. BUDGETANSVAR...3

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Absalonsgaard. Absalonsgade 9 9000 Aalborg

Velkommen til Plejehjemmet Absalonsgaard. Absalonsgade 9 9000 Aalborg Velkommen til Plejehjemmet Absalonsgaard Absalonsgade 9 9000 Aalborg Velkommen til Absalonsgaard Absalonsgaard har 29 boliger fordelt på tre boenheder. Stueetagen er røgfri boenhed. Boligerne ligger i

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Spørgsmål og svar Business Online Serviceløsning brugere (medarbejdere)

Spørgsmål og svar Business Online Serviceløsning brugere (medarbejdere) Spørgsmål og svar Business Online Serviceløsning brugere (medarbejdere) Spørgsmål Hvad gør jeg, hvis jeg har mistet min nøgleviser? Hvad gør jeg, hvis jeg har glemt mit kodeord? Hvor kan jeg få hjælp til

Læs mere

Hermann Koch Gården. I pjecen kan læses om:

Hermann Koch Gården. I pjecen kan læses om: Hermann Koch Gården I pjecen kan læses om: Herman Koch gården 2 Hvem kan bo på Hermann Koch Gården 2 Boligerne 3 Fællesarealer 3 Personale 3 Indflytning 4 Kost 4 Inventar 6 Tøjvask 6 Rengøringsmidler 6

Læs mere

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig. Plejecenter Vest

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig. Plejecenter Vest Velkommen til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig Plejecenter Vest Svendborg kommune Velkomst: Med denne pjece byder vi Dem og Deres pårørende velkommen til sektion Bryghuset Pleje. Det er vores ønske,

Læs mere

OPLÆG FOR PÅRØRENDE

OPLÆG FOR PÅRØRENDE OPLÆG FOR PÅRØRENDE 27.09.2017 TITEL PROGRAM Pårørendesamarbejde og politik i Randers Kommune Overgangen fra ung til voksen Ansattes tavshedspligt Selvbestemmelsesretten Partsrepræsentant/Bisidder/Fuldmagt

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Velkommen til Toftegården

Velkommen til Toftegården Velkommen til Toftegården Velkomsthilsen: Vi byder dig rigtig hjerteligt velkommen som beboer / familie her på Toftegården. Målet er at skabe en tryg hverdag, hvor livet leves i så hjemlige forhold som

Læs mere

Velkommen på Allerød Plejecenter

Velkommen på Allerød Plejecenter Velkommen på Allerød Plejecenter En værd at vide pjece for dig og dine pårørende 1 Ældre & Sundhed Velkommen på plejecenter i Allerød Kommune Plejeboligen er dit hjem, og vi tilstræber, at du kan fortsætte

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Introduktion Side 3 Information før indflytning Side 5 Indflytning Side 5 Forplejning Side 6 Tøjvask Side 6 Rengøring Side 6 Servicepakken Side

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Velkommen til Fanø Plejecenter. "Hybenhuset "

Velkommen til Fanø Plejecenter. Hybenhuset Velkommen til Fanø Plejecenter "Hybenhuset " Hybenhuset Hybenhuset består af 9 1-værelses lejligheder med fælles køkken og opholdsstue. Hybenhuset er en del af Fanø Plejecenter. Fanø Plejecenters bygninger

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Bestyrelsens ansvar for foreningens økonomi Udskrevet: 2017 Indhold Bestyrelsens ansvar for foreningens økonomi......................................... 3 Kassererens opgaver og rolle i frivillige

Læs mere

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri 1. Indledning...2 1.1. Mål...2 1.2. Ansvar...2 2. Persongrupper evnen til at handle fornuftsmæssigt...3

Læs mere

VERDISHAVE Information ved dødsfald

VERDISHAVE Information ved dødsfald VERDISHAVE Information ved dødsfald Kære pårørende I forbindelse med dødsfald hos ens nærmeste trænger mange spørgsmål sig på. I denne folder, som er udarbejdet af en nedsat arbejdsgruppe og drøftet med

Læs mere

Serviceydelser. Glostrup Kommune. Center for Sundhed og Velfærd 2017

Serviceydelser. Glostrup Kommune. Center for Sundhed og Velfærd 2017 Serviceydelser Glostrup Kommune Center for Sundhed og Velfærd 2017 Informationer for Ældrecenter Dalvangen, Ældrecenter Hvissinge, Ældrecenter Sydvestvej om Arrangementer Kost Rengøring Toiletartikler

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE (30)

TILBUD TIL ÆLDRE (30) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 TILBUD TIL ÆLDRE (30) 5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet

Læs mere

BETALING FOR SERVICEYDELSER. PLEJECENTRE i JAMMERBUGT KOMMUNE. GÆLDENDE FRA 1. januar 31. december 2015

BETALING FOR SERVICEYDELSER. PLEJECENTRE i JAMMERBUGT KOMMUNE. GÆLDENDE FRA 1. januar 31. december 2015 BETALING FOR SERVICEYDELSER PÅ PLEJECENTRE i JAMMERBUGT KOMMUNE GÆLDENDE FRA 1. januar 31. december 2015 1 Plejecentrets forskellige ydelser er valgfrie ydelser, som den enkelte pensionist frit kan vælge

Læs mere

Fyrvejen Nykøbing Mors. Udført den 30. september 2013 af: Dorte M. Jensen

Fyrvejen Nykøbing Mors. Udført den 30. september 2013 af: Dorte M. Jensen Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Tlf. 96 35 10 00 Specialsektor@rn.dk www.specialsektor.rn.dk Anmeldt økonomisk tilsyn på: Rehabiliteringscentret Strandgården Fyrvejen 65 7900 Nykøbing

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Information før indflytning s.4 Indflytning s.5 Forplejning s.6 Tøjvask s.6 Rengøring s.6 Servicepakken s.7 Frisør og fodpleje s.7 Forsikringer

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig, der tilgodeser dit behov for pleje

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 5 til afdelingsbestyrelserne: Sådan bruges afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb

DUAB-retningslinie nr. 5 til afdelingsbestyrelserne: Sådan bruges afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 5 til afdelingsbestyrelserne: Sådan bruges afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier,

Læs mere

Velkommen til Toftegården

Velkommen til Toftegården Velkommen til Toftegården Velkomsthilsen: Vi byder dig rigtig hjerteligt velkommen som beboer / familie her på Toftegården. Målet er at skabe en tryg hverdag, hvor livet leves i så hjemlige forhold som

Læs mere

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Socialpædagogisk vejledning Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Lov om social service, 85, Kapitel 16, Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere