Retningslinier for administration og betalinger ved ophold i Haderslev kommunes bosteder for personer med nedsat fysisk/psykisk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinier for administration og betalinger ved ophold i Haderslev kommunes bosteder for personer med nedsat fysisk/psykisk"

Transkript

1 Revideret april 2013 Retningslinier for administration og betalinger ved ophold i Haderslev kommunes bosteder for personer med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne Indhold: 1.0 Indledning 2.0 Administration af beboernes økonomi og regnskaber 2.1 Administrationsaftale 2.2 Handleevne 2.3 Administration 2.4 Regnskabsføring Fælleskasse 2.5 Opbevaring og registrering af midler 2.6 Ledelsestilsyn på de enkelte bosteder 3.0 Døgntilbud i almennyttige lejemål 3.1 Husleje 3.2 El 3.3 Varme 4.0 Individuelle ydelser i døgntilbud efter servicelovens 107/ Kost 4.2 Vaske og servicepakker 4.3 Inventar 4.4 Forsikringer 4.5 Licens 4.6 Kabel TV 4.7 Telefoni og Internet 5.0 Ferierejser 6.0 Fester 7.0 Betaling for medarbejderes deltagelse i ture, aktiviteter, cafébesøg o.lg. 8.0 Fælleskasse 9.0 Befordring 9.1 Generelt 9.2 Anvendelse af bil/bus på bostedet 10.0 Personlige udgifter 11.0 Medicin 12.0 Procedure ved dødsfald Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Administrationsaftale Service- og vaskepakker Opbevaring og administration af værdier tilhørende andre

2 1.0 Indledning Retningslinjerne er udarbejdet for at sikre beboere og personalets retssikkerhed, herunder at undgå tvivl om, hvorvidt økonomiske midler anvendes til beboeren selv. Retningslinierne er gældende for ledere og øvrigt personale på alle bosteder for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne i Haderslev kommune. Bostedslederne er ansvarlige for, at de ansatte er bekendt med retningslinierne og at de efterleves. 2.0 Administration af beboerregnskaber I det omfang en beboer ikke selv fuldt ud er i stand til at varetage sine økonomiske forhold, men bistås heri af ansatte, eller lader sine midler og værdier administrere af kommunen, skal der udarbejdes en administrationsaftale i henhold til de nedenfor anførte regler. Målet er: At personalet har så lidt omgang med beboerens penge som overhovedet muligt. Det betyder, at man skal overlade så meget som muligt til beboeren selv i samarbejde med eventuelle pårørende. At faste betalinger så vidt muligt skal betales via bankernes betalingsservice. At enhver aftale vedr. administration af økonomiske midler skal fremgå af administrationsaftalen. At der løbende skal tages stilling til i hvilket omfang, der er grundlag for at træffe aftale/beslutning om at pårørende, kommunen eller botilbuddet skal varetage beboerens økonomiske interesser. Der skal herudover i nogle tilfælde tages stilling til, om der er grundlag for at tage initiativ til at beboeren får beskikket en værge. 2.1 Administrationsaftale Alle beboere skal tilbydes, at der udarbejdes og underskrives en administrationsaftale (bilag 1). Hvis beboeren ikke selv administrerer sin økonomi, skal der udarbejdes en administrationsaftale. Administrationsaftalen skal indeholde oplysninger om administrationens omfang. Såfremt der er beskikket en værge, er det vigtigt, at opgavefordelingen mellem botilbud og værgen er beskrevet i administrationsaftalen. Hvis beboeren har særligt værdifulde smykker, værdipapirer må beboeren henvises til at opbevare genstandene i en bankboks. Såfremt der indgås aftale om, at en eller flere beboere køber særligt inventar til fælles rum, skal aftalen herom fremgå af administrationsaftalen, som samtidig dokumenterer ejerforholdet. Administrationsaftalerne skal opbevares forsvarligt. Bostedslederen skal minimum en gang årligt påse, hvorvidt der er behov for at revidere/udarbejde en ny aftale med beboeren. Side 2 af 15

3 2.2 Handleevne Hvis en beboer selv administrerer egne midler, har botilbuddet intet ansvar for opbevaring eller anvendelse af midler, og personalet har ikke adgang til hævninger på eventuelle bankkonti. Hvis beboeren ikke selv kan administrere egne midler, skal botilbuddet anvende følgende overordnede retningslinjer: Opsparing under ca kr. Hvis beboeren har pårørende, som kan varetage pågældendes økonomiske interesser, kan der laves en administrationsaftale med de pårørende om administrationen af beboerens økonomi. Hvis der ikke er pårørende, som kan varetage beboerens økonomiske interesser, eller beboeren ikke ønsker, at de pårørende varetager opgaven, kan botilbuddet/kommunen administrere beboerens økonomi ved at indgå en administrationsaftale med beboeren. Hvis beboeren ikke ønsker eller ikke er i stand til at indgå en administrationsaftale med botilbuddet, kan sagsbehandleren i Specialrådgivningen træffe beslutning om administration af pensionen efter pensionslovens 36. En 36- beslutning giver mulighed for, at kommunen kan administrere beboerens pension, således at nødvendige faste udgifter betales, typisk husleje, el og varme. Hvis Specialrådgivningen vurderer, at der ikke er grundlag for at træffe en 36-beslutning, skal Specialrådgivningen i samarbejde med botilbuddet vurdere, om der skal rejses sag om værgemål. Hvis botilbuddet vurderer, at de pårørende ikke varetager beboerens økonomiske interesser på en betryggende måde, skal botilbuddet informere og inddrage myndigheden. Opsparing over ca kr. Botilbuddet skal tage initiativ til at drøfte med Specialrådgivningen, om der skal rejses sag om værgemål. Det forudsættes, at botilbuddet helt eller delvist administrerer beboerens økonomi på det tidspunkt, hvor spørgsmål om værgemål opstår. Det bemærkes, at Statsforvaltningen ikke nødvendigvis vil finde grundlag for at udpege en værge i de tilfælde, hvor formuen er over ca kr., og hvor der er pårørende, som kan varetage beboerens anliggender på betryggende vis. Hvis det herefter vurderes, at der ikke skal rejses sag om værgemål, skal det noteres i beboerens personsag, at spørgsmålet har været drøftet og redegøres for de overvejelser, der ligger til grund for beslutningen. 2.3 Administration Såfremt botilbuddet i henhold til administrationsaftalen hjælper beboerne med at administrere egne midler, er det bostedslederens ansvar, at der foreligger tilstrækkelig dokumentation for aftaler og handlinger. Side 3 af 15

4 For at lette den daglige administration oprettes en særlig "bankkonto". På denne konto må maksimalt henstå et aftalt beløb, når månedens betalinger er foretaget. Beløb herudover skal overføres til en særlig "opsparingskonto". I de tilfælde hvor det er nødvendigt, en eller flere medarbejdere er hæveberettiget alene eller i samarbejde med beboeren, udarbejdes behørig fuldmagt i samarbejde med det respektive pengeinstitut. (Bilag 3 samt tillæg til bilag 3) Der kan maksimum hæves kr. pr. måned for den enkelte beboer. Hvis der er tale om større beløb, skal dette godkendes af bostedslederen 2.4 Regnskabsføring Der skal løbende føres dokumenteret regnskab for alle beholdninger omfattet af administrationsaftalen ved brug af regnskabsskemaer. Der skal forefindes dokumentation for alle transaktioner. Dokumentationen forefindes som originale kvitteringer, boner, billetter, m.v. Såfremt originalbilag undtagelsesvis mangler, udarbejdes et bilag, der angiver udgiften. Bilaget skal ved påtegning på bilaget godkendes af bostedsleder og en medarbejder i forening. Saldi på regnskabsbladet afstemmes med saldi i pengeinstituttet, kontantbeholdning og bilag hver måned. Det skal ved dato og underskrift dokumenteres, at afstemningen er foretaget, og hvorvidt afstemningen har givet anledning til bemærkninger. Såfremt afstemningen giver anledning til bemærkninger, skal bostedsleder informeres herom straks. Eventuelle differencer registreres straks i de enkelte regnskaber, og differencebilaget attesteres som ved manglende bilag. Hvis en beboer får udbetalt beløb til sig selv, skal beboeren og en medarbejder kvittere for udbetalingen. Er beboeren ikke selv i stand til at kvittere, skal to medarbejdere i forening kvittere for udbetalingen. Ved betaling for ydelser til bostedet for eks. ferierejser, arrangementer m.v. skal der foreligge specificeret fordelingsregnskab, som dokumentation for beboerens betaling. Al dokumentation skal opbevares på bostedet i fem år, herunder dokumentation i form af kontoudskrifter fra banken på alle transaktioner på bankkontoen Kostkasse, aktivitets- og andre fælleskasser Eventuelle fælleskasser er omfattet af samme regnskabs- og dokumentationskrav, som de enkelte beboerregnskaber. Regnskabet skal holdes adskilt fra administrationsaftalen, og skal derfor foreligge som selvstændigt regnskab i botilbuddet. Bostedslederen er ansvarlig for, at der foreligger ajourført regnskab og administrationen sker i medfør af bilag til principper for økonomistyring i Haderslev kommune. Uanset der er tale om beboermidler, oprettes kontoen i kommunens navn. Bostedslederen afgør, hvilke medarbejdere der skal have fuldmagt til kontoen. Side 4 af 15

5 2.5 Opbevaring og registrering af midler Såfremt beboeren ikke selv på betryggende vis kan opbevare bankbog, hævekort eller kontanter på betryggende vis, kan disse opbevares af botilbuddet i et aflåst og sikret skab. 2.6 Ledelsestilsyn på de enkelte bosteder Bostedslederen på bostedet skal føre tilsyn med overholdelse af de gældende retningslinier. Tilsynet skal foretages mindst to gange årligt og skal omfatte kontrol af: At saldi på regnskabsbladene er afstemt månedligt med saldi i pengeinstituttet, kontantbeholdning. Afstemningen skal dokumenteres ved underskrift af en medarbejder, som ikke varetager den daglige drift. Ledelsestilsynet omfatter alle beboerregnskaber og dokumenteres i et notat ved dato og underskrift Døgntilbud i almennyttige lejemål 3.1 Husleje Huslejen er individuel og afhængig af lejlighedens størrelse. Beboeren vil modtage besked fra boligselskabet om, hvor meget beboeren skal betale kort inden indflytning. Beboeren kan ansøge om indskudslån samt boligsikring i henhold til gældende relger herfor. 3.2 El A conto el - betales via huslejen eller omkostningsbaseret incl. moms. 3.3 Varme A conto varme - Betales via huslejen - eller omkostningsbaseret incl. moms. 4.0 Individuelle valgfrie ydelser for døgntilbud efter servicelovens 108/ 107, herunder døgntilbud i almennyttige lejemål. Det er en hovedregel, at prissætningen for individuelle valgfrie ydelser ikke må overstige de faktiske udgifter i forbindelse hermed. Ydelserne opkræves incl. moms og administreres via en bankkonto, som oprettes af Haderslev kommune i henhold til gældende retningslinier. Der skal føres regnskab for eventuelle restancer, og der skal indgås aftale om afvikling af mellemværendet. 4.1 Kost Beboerne betaler for kosten. Prisen fastsættes ud fra udgifterne til råvarer samt afskrivning på materiel. Der gælder særlige regler, hvis borgeren er visiteret til madservice iflg. SEL 83. Tilmelding til kost er valgfri for den enkelte beboer. Side 5 af 15

6 Tilmelding kan ske til enkelte af dagens måltider (morgenmad, frokost, aftenmåltid) eller til hele kostpakken. Der betales forud for madordningerne, mens eventuel regulering altid sker bagud. Der er mulighed for at vælge kosten fra i enkelte dage eller i perioder, der betales således kun for de dage, hvor beboeren ikke har frameldt sig. Framelding skal ske til personalet senest 2 dage før, for at udgiften refunderes. Det skal således være muligt for tilbuddet, at tilrettelægge madlavningen med henblik på en reel besparelse. Hvis beboeren har gæster, som vil spise med, skal der betales pr. gæst pr. måltid. 4.2 Vaske- og servicepakker Indhold i og udgiften til vask og rengøring er fastsat politisk i Haderslev kommune. Se bilag Inventar Beboeren skal selv møblere sin lejlighed, både med møbler, dyne, pude, linned mv. Der kan efter aftale med beboerne/værge/pårørende laves aftale om opsparing til anskaffelse af inventar til fællesboligarealer. Bostedet skal føre regnskab med ind- og udbetalinger på kontoen. Endvidere skal det noteres, hvilke beboere, som er ejere af inventaret. 4.4 Forsikring Beboeren skal informeres om mulighederne for at tegne en ansvars- og indboforsikring, hvor beboeren selv betaler præmien. 4.5 Licens Beboeren skal tilmeldes og skal selv betale licens for brug af radio og t.v. i lejligheden. Beboeren kan søge om nedsat licens ved nogle pensionsformer. 4.6 Kabel TV Beboeren betaler selv for kabel tv i sin lejlighed. Der kan vælges mellem forskellige programpakker. Endvidere skal beboeren betale for den programpakke, som beboerne har valgt i fællesrum. 4.7 Telefoni og Internet Beboeren betaler selv for telefoni og Internet 5.0 Ferierejser Botilbuddet kan tilbyde ledsagelse til ferierejser og ture En fællesrejse er en rejse, som arrangeres af tilbuddet. Beboeren skal i den forbindelse betale egne rejseudgifter samt det ledsagende personales faktiske rejseomkostninger inkl. opholds- og kostudgifter. Botilbuddet betaler lønudgiften til det ledsagende personale for sammenlagt syv dage. D.v.s., hvis der deltager syv beboere og tre medarbejdere på en ferierejse, skal der betales for egne udgifter samt 1/7 del af de rejseomkostninger, der er for de tre medarbejdere. Den enkelte beboer kan herudover selv tage initiativ til yderligere ferierejser. Side 6 af 15

7 Såfremt beboeren i forhold til rejser på eget initiativ har behov for ledsagelse, afholder beboeren udover rejseomkostningerne for sig selv og ledsageren også lønudgiften. Tilbuddet skal i den forbindelse sørge for erstatningsarbejdskraft, eller tilbuddet kan vælge ikke at stille ledsagere til rådighed for ferierejser, men kan være beboeren behjælpelig med at sørge for ekstern ledsager. Botilbuddet skal tilbyde, at udarbejde budget for de beboere, som ønsker at tage på ferierejse. 6.0 Fester Private fester o.l. kan arrangeres i samarbejde med personalet i beboerens gruppe. Botilbuddet skal udarbejde konkrete retningslinjer for i hvilket omfang, der kan arrangeres private fester, hvor pårørende også deltager. Retningslinjerne skal også omfatte en regulering af, hvor meget beboeren og evt. deltagende medbeboere skal betale for et privat arrangement. 7.0 Betaling for medarbejdernes deltagelse i ture, aktiviteter, cafébesøg Hvis der er brug for personalets deltagelse til diverse aktiviteter fx biografbesøg, café besøg, middage i byen, besøg på museer, koncerter og lignende skal beboeren udover egen billet og forbrug også betale for medarbejderens billet og forbrug. Hvis der er flere beboere, som er på samme tur/aktivitet, deler beboerne medarbejderens udgift. Det betyder, at hvis seks beboere er på restaurant med en medarbejder, skal hver beboer betale 1/6 del af medarbejderens udgifter. 8.0 Fælleskasse Botilbuddet kan beslutte, at der oprettes en fælleskasse, som administreres af bostedslederen og de af lederen udpegede medarbejdere. Størrelse af det indbetalte beløb, og de aktiviteter der går ind gennem denne kasse kan være forskelligt fra sted til sted og fra gruppe til gruppe. Den dækker f.eks. bogruppen fælles underholdning, aktiviteter, leje af videofilm, gaver til hinanden ved fødselsdage o.l., samt andre forhold, man har valgt skal være fælles 9.0 Befordring 9.1 Generelt Beboere i botilbud betaler som udgangspunkt selv for befordring. Hvis beboeren på grund af sin funktionsnedsættelse ikke kan anvende offentlige transportmidler, vil beboeren i nogle tilfælde have ret til særlig handicaptransport, som botilbuddet er behjælpelig med at arrangere og bestille Anvendelse af bil/bus på botilbuddet Hvis botilbuddet råder over egen bil/bus, kan tilbuddet vælge at tilbyde kørsel mod betaling. Egenbetaling fastsættes ud fra de faktiske udgifter til kørslen. Ved beregningen af de faktiske udgifter medtages alle udgifter forbundet med kørslen, herunder benzinudgift, afskrivninger på bil og afgifter mv. Tilbuddet kan selv beslutte til hvilke formål, der kan ydes kørsel. Side 7 af 15

8 Botilbuddet skal udarbejde skriftlige retningslinjer for kørsel med tilbuddets bil/bus Personlige udgifter De udgifter, der relaterer sig til brugeren personligt, så som tandpasta og anden personlig hygiejne, tøj, sko, medicin, frisør, briller, fodpleje, tandlæge m.m., er brugerens egen udgift. Botilbuddet skal tilbyde, at der for hver bruger udarbejdes et budget, hvor der afsættes et beløb hver måned til at dække disse udgifter Medicin Beboeren skal selv afholde udgiften til medicin, såvel lægeordineret, som håndkøbsmedicin. Der kan søges medicin kort, herunder kronikertilskud efter gældende regler Procedure ved dødsfald Ved dødsfald skal afdødes værdier og aktiver, indtil beslutning om boets behandlingsmåde er truffet, opbevares på betryggende vis. Botilbuddet skal således sørge for at opgøre værdier og aktiver og opbevare disse på forsvarlig vis, indtil der ved Skifteretten er truffet beslutning om boets afvikling. Side 8 af 15

9 Bilag 1 Administrationsaftale for beboere i botilbud Alle beboere skal tilbydes, at der udarbejdes og underskrives en administrationsaftale. Hvis beboeren selv administrerer sin økonomi, og ikke ønsker, at der udarbejdes en administrationsaftale, kan der ikke stilles krav herom. Hvis beboeren helt eller delvist får støtte til at administrere sin økonomi, skal der udarbejdes en administrationsaftale. Aftale faste betalinger for servicepakker Navn: Gade: Postnr. og by: Udgiftpost Månedligt beløb Bemærkninger Kost Se afsnit (Frivillig) Servicepakke 1 Se afsnit samt bilag 2 Servicepakke 3 Se afsnit samt bilag 2 Vaskepakke 1 Se afsnit samt bilag 2 Transport/busordning (Frivillig) Opsparing til fællesformål (Frivillig) Ialt Se afsnit 9.1 Se afsnit 8 Månedligt Med virkning fra den: Beboer Værge/pårørende Botilbud Side 9 af 15

10 Administrationsaftale Mellem botilbuddet og Navn: Er indgået følgende administrationsaftale den: Sæt x ved den som forestår opgaven Samt hvad værge/pårørende forestår Udarbejde budget 1 x årligt eller hvis behovet ændrer sig Sørge for faste betalinger Husleje, forsikringer, servicepakker m.m. Indkøb af tøj og andre personlige fornødenheder Lommepenge til beboeren Beboeren selv Botilbud Værge Pårørende I D K Opsparing til fællesformål Indkøb af forbrugsgoder Andet Såfremt bostedet alene administrerer lommepenge skal der overføres følgende aftalte beløb månedligt. Det er aftalt, der månedligt oveføres 000,00 kr. til: Pengeinstitut og kontonr. Hvor der er beskikket økonomisk værge, er det vigtig at indgå nogle klare aftaler i forhold til, hvad værgen ønsker at administrere. Endelig kan der være forskel på hvor meget forældre/pårørende ønsker at blive inddraget. Også her er det vigtigt at lave klare aftaler om administratioen og om de ønsker at blive: I = Informeret D = Deltage K = Klare opgaven selv Side 10 af 15

11 Bilag 2. Service- og vaskepakker. Servicepakke 1 incl. vinduesvask i fælles boligarealer. Denne servicepakke kan ikke fravælges, hvor der er fælles opholdsarealer og hvor vinduesvask ikke finansieres via huslejen. Indeholder andel i artikler til brug i fællesarealet og vinduesvask i fællesarealet. Artikler er: Køkkenruller Håndsæbe Rengøringsmidler Maskinopvask, afspændingsmiddel og salt Håndklædeark Viskestykker Diverse plastposer Andel i redskaber (rengøringsvogne, klude, mopper, støvsuger og lignende) Servicepakke 3 incl. vinduesvask i egen lejlighed. Denne servicepakke kan fravælges. Såfremt den fravælges indkøber borgeren selv diverse artikler og sørger for vinduesvask. Artikler er: Éngangsvaskeklude Affaldsposer Toiletpapir Opvaskemiddel Rengøringsmidler Toiletrens Diverse redskaber (rengøringsvogn, klude, mopper, støvsuger m.v.) Vaskepakke 1 Kan fravælges, I givet fald sørger borgeren selv for vask af tøj og linned. Indeholder artikler til vask af beklædning, linned, håndklæder m.v. Priser på vaske- og servicepakker pr. måned 2013 Servicepakke 1 Servicepakke 3 Vaskepakke 1 57,00 kr. 179,00 kr. 390,00 kr. Side 11 af 15

12 Bilag 3. Bilag til Principper for Økonomistyring i Haderslev Kommune (Bilag 14 i Haderslev kommunes kasse- og regnskabsregulativ) Godkendt af Byrådet senest ajourført Opbevaring og administration af værdier tilhørende andre. Generelt Dette bilag beskriver Haderslev Kommunes regler for opbevaring og registrering af værdier (penge, Dankort, smykker mv.) tilhørende personer indskrevet på institutioner mv. Antallet af administrationsaftaler i kommunalt regi m.m. skal søges minimeret, idet de pågældende skal motiveres til at anvende pengeinstitutter, hjælp fra familie eller værger etc. Tilsvarende gælder indsamlingsordninger til lejrskoler etc. Administrationen af sådanne ordninger er principielt kommunen uvedkommende, og ansvaret for indsamling og administration skal derfor henføres til brugerne selv. Sidste afsnit omfatter de situationer, hvor kommunen administrerer overførselsindkomster for borgere, der ikke selv er i stand til at varetage dette. Reglerne skal sikre, at der ikke opstår tvivl om, hvornår kommunale medarbejdere må opbevare værdier tilhørende andre og hvilke forretningsgange, der gælder for opbevaring og registrering. Ved at aftale faste procedurer for området sikrer reglerne også personalet mod uberettiget mistanke om misbrug. Målet med reglerne er: at medarbejderne ikke må være i tvivl om forretningsgangene på området at administrationen af beboernes midler i hovedreglen foregår ved anvendelse af konti i pengeinstitut og kun i begrænset omfang ved opbevaring af kontante beløb. at reglerne er en integreret del af institutionens øvrige regler. at retningslinierne for opbevaring udleveres til beboeren eller beboerens pårørende. at registreringen af kontante midler mv. finder sted via et system, som er godkendt af Økonomiafdelingen (blanketter, regnskabsbøger eller lignende). Dette bilag anvender udtrykket institution, beboere og kostkasser. Disse udtryk skal tolkes mere bredt, idet kommunen har mange boformer og også yder service til beboere i eget hjem. Kostkasser findes i form af kontanter eller på bankkonti. Side 12 af 15

13 Ind- og udbetalinger At alle ind- og udbetalinger registreres løbende i det system, institutionen anvender. Tilsvarende gælder ind- og udleveringer af værdier, herunder bankbøger, hævekort mv. Alle registreringer for ind- og udbetalinger/-leveringer er forsynet med underskrift enten af beboeren og én medarbejder eller to medarbejdere i fællesskab. Proceduren anvendes også, hvis der betales regninger vedrørende beboeren. At bankbøger, hævekort mv. opbevares i depot. Pinkoder til dankort eller tilsvarende må aldrig udleveres til de ansatte. Procedure ved dødsfald Ved dødsfald skal afdødes værdier og aktiver, indtil beslutning om boets behandlingsmåde er truffet, opbevares på betryggende vis. Institutionen skal således sørge for at opbevare værdier og aktiver på en forsvarlig måde. Institutionslederens ansvar Institutionslederen har ansvaret for, at der indgås en skriftlig aftale om betalinger med beboere eller med beboernes værge angående håndteringen af den enkeltes økonomi og herunder mulighederne for klager. udøve et tilstrækkeligt ledelsestilsyn med, at reglerne også i det daglige efterleves. Såfremt der er behov for mere uddybende beskrivelser af forretningsgangen, er institutionslederen ansvarlig herfor. Særlige regler for administration af klientmidler I nogle tilfælde er det nødvendigt, at kommunen administrerer overførselsindkomster for borgerne. Antallet af disse administrationsaftaler skal søges minimeret. Regnskabet føres på en af kommunens mellemregningskonti. Hertil overføres de ydelser, der er omfattet af administrationsaftalen, og herfra betales regninger vedrørende borgeren. Det er også fra denne mellemregningskonto, der foretages kontante udbetalinger. Der skal altid være udpeget en af kommunens sagsbehandlere som ansvarlig for administrationen af den pågældende borgers økonomi. Sagsbehandleren må aldrig selv modtage kontante udbetalinger fra mellemregningskontoen, ligesom kontante beløb aldrig må opbevares af kommunen. Mellemregningskontoen skal løbende afstemmes jf. reglerne herfor. Kostkasser og tilsvarende På nogle institutioner er der etableret en kostkasse, som beboerne indbetaler til, og som anvendes til betaling for indkøb af madvarer m.m. Institutionslederen har det overordnede ansvar for, at kostkassen administreres efter nedenstående regler: Side 13 af 15

14 Kontante midler skal opbevares på betryggende vis, f. eks. i pengeskab, hvor kun et begrænset antal personer har adgang. For at begrænse omfanget af kontante midler på institutionen, kan der oprettes en bankkonto til administration af kostkasserne. Uanset, at der er tale om beboermidler, oprettes kontoen i kommunens navn. Institutionslederen afgør, hvilke medarbejdere der skal have fuldmagt til kontoen. Kontoen oprettes i praksis af Økonomiafdelingen. Saldoen på bankkontoen for kostkassen optages i kommunens regnskab i forbindelse med regnskabsafslutningen (konto 9.43/947). Såfremt institutionen anvender pengeinstitutternes it-system (Online banking) til bankoverførsler og betaling ved kostkasser, skal der være 2 personer i forening, der har fuldmagt til kontoen. Dvs. når en person har betalt regninger via Online banking, skal en anden person godkende bogføringen. Fra hver beboer overføres med regelmæssige mellemrum et forud aftalt beløb til kostkassen. Spisetrænerens andel af kostkassen overføres til kostkassen fra institutionens forskudskasse, hvor beløbet konteres på art 2.2 Fødevarer. Der skal foreligge eksterne kvitteringer eller interne bilag med behørig attestation for de udgifter, der afholdes af kostkassen. Materialet skal dokumentere udgifternes art og beløbenes størrelse. Indkøb må ikke foretages via kommunens EAN-nr. Der skal føres regnskab (kontrolkort eller tilsvarende) for de afholdte udgifter og de overførte indtægter, således at den bogførte beholdning til enhver tid kan afstemmes med den faktiske beholdning. Institutionslederen eller en af institutionslederen udpeget person påser ved stikprøver om der foretages usædvanlige dispositioner, og at den foreliggende dokumentation kan sandsynliggøre det konstaterede forbrug. Kontrolkortet påføres initialer og dato for udførte kontroller. Side 14 af 15

15 Tillæg til bilag 3. Opbevaring og administration af værdier tilhørende andre. Udarbejdet af Annie Schieber, Øko.afd. I forbindelse med indførelse af nemid og at flere banker er blevet pengeløse, er der opstået problemer med betaling af regninger via netbank og at der kun kan hæves kontanter ved hjælp af pinkoder m.v. for borgere der ikke selv kan håndtere deres pengesager. Dette har medført udfordringer for det personale der arbejder med udviklingshæmmede m.v. og har været vant til at hjælpe borgeren med ovenstående. Social- og integrationsministeriet har udgivet en rapport hvor der fremgår følgende: NemID er log-in på Internettet. NemID er strengt personligt og NemID må ikke overdrages til andre. Derfor må en beboer aldrig oplyse sin adgangskode til nogen heller ikke til botilbuddets personale. En beboer må heller ikke overdrage sit NemID til personalet på baggrund af en fuldmagt. Der hvor den enkelte borger ikke har forståelse for pengenes værdi og betydning og ikke selv kan medvirke ved betaling af regninger/hævning af midler er bostedslederne i Voksen og Sundhedsservice blevet enige om at det håndteres således: Faste månedlige betalinger tilmeldes Betalingsservice Enkeltstående regninger afleveres i banken Der oprettes en særskilt konto hvorpå der månedlig overføres et aftalt begrænset beløb (max kr.) via betalingsaftale i banken. Der gives fuldmagt til 2 medarbejdere der får dankort/visakort til kontoen og foretager diverse udbetalinger/indbetalinger. Dankort/visakort samt pinkode og nemid gemmes i konvolut i boksen på institutionen. Der føres regnskab over alle ind- og udbetalinger Kommunens medarbejdere må ikke få klienternes pinkode eller adgang til nøglekort. Side 15 af 15

Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107

Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107 24. juli 2012 Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107 Retningslinjerne vil blive indføjet i kommende pjecer, der udleveres til kommende beboere, pårørende og andre kommuner. Pjecen

Læs mere

Principper for økonomistyring bilag 13.2

Principper for økonomistyring bilag 13.2 Bilag 13.2 Forretningsgang for aftaler om administration af borgeres økonomi og for opbevaring af penge og øvrige værdier tilhørende borgere tilknyttet Social- og Sundhedsudvalget. 1. Generelt Denne forretningsgangsbeskrivelse

Læs mere

Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune

Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Indledning Denne skrivelse er en samlet retningslinje for betaling af de ydelser, som Frederikshavn

Læs mere

Information til forældre og pårørende

Information til forældre og pårørende Information til forældre og pårørende Marjatta Strandvejen 15 4733 Tappernøje Tlf. 5596 5119 marjatta@marjatta.dk www.marjatta.dk Informationspjecen er udgivet af Marjattas Driftfond April 2013. Indledning

Læs mere

Socialforvaltningen Københavns Kommune

Socialforvaltningen Københavns Kommune RETNINGSLINJER FOR OPHOLD I BOTILBUD Om administration af beboermidler, betaling for ydelser under ophold og bevilling af hjælpemidler Socialforvaltningen, Københavns Kommune Drifts- og Udviklingskontorerne

Læs mere

Rapport i forbindelse med gennemgang af beboerbetaling mv. på Bo- og Servicecenter Ringsted

Rapport i forbindelse med gennemgang af beboerbetaling mv. på Bo- og Servicecenter Ringsted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Gennemgang af beboerbetaling mv. på Boog Ringsted Kommune Rapport i forbindelse med gennemgang af beboerbetaling mv. på Bo- og Servicecenter Ringsted Marts

Læs mere

Overordnede retningslinier vedrørende valgfri servicebetaling i botilbud indenfor handicap- og psykiatriområdet i Norddjurs Kommune

Overordnede retningslinier vedrørende valgfri servicebetaling i botilbud indenfor handicap- og psykiatriområdet i Norddjurs Kommune Overordnede retningslinier vedrørende valgfri servicebetaling i botilbud indenfor handicap- og psykiatriområdet i Norddjurs Kommune Juni 2012 Hanne Nielsen GENERELT I forhold til taksternes størrelse er

Læs mere

INDTÆGTSREGNSKAB. for:

INDTÆGTSREGNSKAB. for: Rigsombudsmanden på Færøerne Regnskabsår (kaldenderår): Journalnummer: INDTÆGTSREGNSKAB for: Navn: P-tal: Adresse: Postnr. og by: Værge(r)s navn, adresse, telefon nr. og evt. e-mail adresse: Regnskabet

Læs mere

Procedure Støtte til administration og økonomi. Center for Social og Sundhed Januar 2014

Procedure Støtte til administration og økonomi. Center for Social og Sundhed Januar 2014 Procedure Støtte til administration og økonomi Center for Social og Sundhed Januar 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Procedure, hjælp til økonomi mm... 4 Fuldmagter... 5 Betaling af regninger...

Læs mere

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER KONCERNSERVICE Gældende fra: 1. februar 2015 Senest godkendt: 27. juni 2014 i Økonomikredsen Senest opdateret: 23. januar 2015 Af: Koncernservice Henvisning: Københavns

Læs mere

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen.

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen. Socialministeriet J.nr. 2013-691 Jvi Notat om træk i pension Indledning Social- og Integrationsministeriet har modtaget en række spørgsmål fra KL vedr. forskellige tilbud/leverandørers muligheder for at

Læs mere

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune I henhold til regelsæt Principper for økonomistyring skal der etableres rutiner for økonomistyring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune og alle

Læs mere

Serviceniveau for brugerbetaling

Serviceniveau for brugerbetaling Serviceniveau for brugerbetaling Gældende for borgere og brugere af Gentofte Kommunes tilbud til voksne med udviklingshæmning, psykisk sygdom og særlige sociale forhold Vedtaget 8.4.2015 Social & Sundhed

Læs mere

Bilag 1. Forslag til principper for beregning af priser på de enkelte tilbud:

Bilag 1. Forslag til principper for beregning af priser på de enkelte tilbud: Bilag 1 Dato: 22. november 2011 Brevid: 1552623 Forslag til principper for betaling af kost, vask, rengøring og andre tilvalgsydelser på Region Sjællands botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens

Læs mere

Dit nye hjem. Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre

Dit nye hjem. Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre Dit nye hjem Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre Dit nye hjem Når du flytter ind på et ældrecenter i Ringkøbing Skjern Kommune, har du stadig dit eget hjem. Din lejlighed er din privatbolig,

Læs mere

Hermann Koch Gården. I pjecen kan læses om:

Hermann Koch Gården. I pjecen kan læses om: Hermann Koch Gården I pjecen kan læses om: Herman Koch gården 2 Hvem kan bo på Hermann Koch Gården 2 Boligerne 3 Fællesarealer 3 Personale 3 Indflytning 4 Kost 4 Inventar 6 Tøjvask 6 Rengøringsmidler 6

Læs mere

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Severin d. 14. marts 2015 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Boformer Nogle botilbud er oprettet efter serviceloven, enten som et midlertidigt

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Kasse- og Regnskabsregulativ Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Økonomiafdelingen, den 6. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3 Gyldighedsområde... 3 4

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Regnskabsvejledning for indtægtsregnskab

Regnskabsvejledning for indtægtsregnskab 1 Regnskabsvejledning for indtægtsregnskab Indtægtsregnskab Det følger af reglerne for værgemål, at værgen hvert år skal udarbejde et indtægtsregnskab for den person, der er under økonomisk værgemål. Se

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration.

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration. 1 Praktiske råd ved indflytning Vi vil på de kommende sider fortælle om hvad vi kan tilbyde, samt nogle praktiske informationer, som kan hjælpe med til at gøre indflytningen til en god oplevelse. Ved indflytning

Læs mere

Velkommen til Løsning Plejecenter

Velkommen til Løsning Plejecenter Velkommen til Løsning Plejecenter Information til beboere og pårørende EMN Præsentation af Seniorservice i Hedensted Kommune. Hedensted er beliggende i region Midtjylland mellem Horsens og Vejle. Løsning

Læs mere

V e j l e d n i n g. værgemålsregnskab. Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r

V e j l e d n i n g. værgemålsregnskab. Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r V e j l e d n i n g værgemålsregnskab Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Med denne vejledning håber vi at tydeliggøre de regnskabsregler, der gælder for beskikkede

Læs mere

Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem. Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN

Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem. Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN 2 Indhold DIN NYE BOLIG...3 Indflytning...3 Indflytningssamtale...2

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105.

Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105. Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105. Indledning: Denne vejledning indeholder principper, retningslinjer

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri 1. Indledning...2 1.1. Mål...2 1.2. Ansvar...2 2. Persongrupper evnen til at handle fornuftsmæssigt...3

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank

Læs mere

Kildebakken Plejecenter. Kildebakken. Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk

Kildebakken Plejecenter. Kildebakken. Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk Kildebakken Plejecenter Kildebakken Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk Kort om baggrund og idégrundlag for Center for Senil Demente, kaldet CSD, siden oktober 2008:

Læs mere

FORSLAG TIL HARMO- NISERING AF SER- VICEPAKKER PÅ PLE- JECENTRE I TØNDER KOMMUNE

FORSLAG TIL HARMO- NISERING AF SER- VICEPAKKER PÅ PLE- JECENTRE I TØNDER KOMMUNE FORSLAG TIL HARMO- NISERING AF SER- VICEPAKKER PÅ PLE- JECENTRE I TØNDER KOMMUNE Delnotatet præsenterer de lovgivningsmæssige forudsætninger for servicepakker og en vurdering af, hvilke servicepakker,

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende i midlertidig bolig på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Du er bevilget

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Information før indflytning s.4 Indflytning s.5 Forplejning s.6 Tøjvask s.6 Rengøring s.6 Servicepakken s.7 Frisør og fodpleje s.7 Forsikringer

Læs mere

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Vi håber lidt information på nuværende tidspunkt vil hjælpe Dem, så De hurtigt vil finde Dem til rette i Deres nye bolig Centret har fælles ledelse med Bregnbjerglunden.

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse Regler for interne hævekort Dronninglund Sparekasse, Slotsgade 42, 9330 Dronninglund, TLF: 98841722, CVR:58943010, www.dronspar.dk Gode råd om interne hævekort Opbevar dit interne

Læs mere

VELKOMMEN TIL SOMMERSTED PLEJEHJEM

VELKOMMEN TIL SOMMERSTED PLEJEHJEM 12 1 MIN SIDSTE TID: For os har det stor værdi, at den sidste tid af livet bliver så fredfyldt som muligt, og at du og dine pårørende får mulighed for at få en snak om jeres forventninger og øn- VELKOMMEN

Læs mere

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig. Plejecenter Vest

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig. Plejecenter Vest Velkommen til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig Plejecenter Vest Svendborg kommune Velkomst: Med denne pjece byder vi Dem og Deres pårørende velkommen til sektion Bryghuset Pleje. Det er vores ønske,

Læs mere

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v.

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v. side 1 Regnskab i årets løb Slettet: Rammebilag - I henhold til Kasse- og regnskabsregulativets punkt 2.7 fastlægger Økonomiforvaltningen i et rammebilag de generelle principper for regnskab i årets løb.

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Opbevar Deres interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at De ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende.

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Regler for interne hævekort Opbevar dit interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at du ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort,

Læs mere

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ Regler for regnskab i BRK - Kasse- og Regnskabsregulativ Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Bilag til regulativet... 3 1.4 Forretningsgangsbeskrivelser... 3 1.5 Revision...

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk 1 Der tages forbehold for ændringer. Oplysningerne er opdateret på vores hjemmeside www.plejecentre.haderslev.dk

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr.

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr. Bilag 3 KONTRAKT FOR KØB AF YDELSER i henhold til rammeaftale af xx2015 vedrørende botilbud til mennesker med autisme og domsanbragte udviklingshæmmede. [Denne kontrakt og standardkontrakt for køb af ydelser

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

Støtte til voksne med Prader-Willi syndrom

Støtte til voksne med Prader-Willi syndrom Støtte til voksne med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Handleplaner servicelovens 141 Når der ydes hjælp til en unge med Prader- Willi

Læs mere

Kildebakken Plejecenter

Kildebakken Plejecenter Læs mere på hjemmesiden: http://www.plejecentre.haderslev.dk/ Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk 1 1 Baggrund og idégrundlag for Kildebakken Plejecenter Kildebakken

Læs mere

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Socialpædagogisk vejledning Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Lov om social service, 85, Kapitel 16, Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Bilag vedr.: Budgetansvar og økonomisk ledelsestilsyn Forslag Senest ajourført 6. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 2. BUDGETANSVAR...3

Læs mere

Værgemål. ud fra Region Syddanmarks erfaringer. Middelfart, den 14. juni 2012. v/ forstander Kirsten Agerskov Nielsen og jurist Trine Andersen

Værgemål. ud fra Region Syddanmarks erfaringer. Middelfart, den 14. juni 2012. v/ forstander Kirsten Agerskov Nielsen og jurist Trine Andersen Værgemål ud fra Region Syddanmarks erfaringer Middelfart, den 14. juni 2012 1 v/ forstander Kirsten Agerskov Nielsen og jurist Trine Andersen VÆRGEMÅL 1) Hvad er værgemål? 2) Typer af værgemål 3) Betingelser

Læs mere

Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution

Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution Bogføring: Bogføringen varetages af klubbens kontorassistent Marianne Eriksen. Kontering foretages ligeledes af kontorassistenten og sker efter den

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget.

Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget. N O T A T Til Kopi Fra Arbejdsgruppen vedr. retningslinjer Emne 5. udkast - Retningslinje Befordring Voksenhandicap og Socialpsykiatri Telefon 99 74 15 68 E-post tove.sanderhoff@rksk.dk Dato 4. oktober

Læs mere

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Vi er fokuserede og udadrettede Vi er ambitiøse Velkommen og fornyende Vi har forskellighed og fællesskab. 1 Velkommen til din nye bolig på Mergeltoften...

Læs mere

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Herning Haraldsgade 28, 7400 Herning Telefon 99 68 60 00 Telefontid alle hverdage fra kl. 8.30 til 12.00 E-mail: skifte.herning@domstol.dk Åbningstid:

Læs mere

Når du får en bolig på Dorthe Mariehjemmet, får du tilsendt en lejekontrakt med forskellige bilag:

Når du får en bolig på Dorthe Mariehjemmet, får du tilsendt en lejekontrakt med forskellige bilag: Når du får en bolig på Dorthe Mariehjemmet, får du tilsendt en lejekontrakt med forskellige bilag: - en folder med oplysninger om Dorthe Mariehjemmet - informationer om priser på forplejning og andre praktiske

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Velkommen på Oddense Ældrecenter

Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen: Vi vil gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Oddense Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at overveje at flytte i plejebolig eller har

Læs mere

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen!

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen! Velkommen til Ollerup Plejecenter! Velkommen til Ollerup Plejecenter, hvor nærvær, samvær og gode stunder vægtes meget højt, for både det enkelte menneske og hele den samlede flok. Her på Ollerup, arbejder

Læs mere

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL MØLLEHAVEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM MØLLEHAVEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 KONTAKTPERSON... 4 HUSENES TELEFONNUMRE...

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Indledning Ifølge regionslovens 29, jf. den kommunale styrelseslovs 43, skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes regionens midler

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

Ledsagerordningen i Haderslev Kommune

Ledsagerordningen i Haderslev Kommune Ledsagerordningen i Haderslev Kommune Hvad er en ledsagerordning? Formålet med ledsageordningen er, at du med nedsat funktionsevne kan deltage i aktiviteter efter eget valg uden for dit hjem. Ifølge Servicelovens

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Godkendt af byrådet den 12.04.2010. Principper for økonomistyring

Godkendt af byrådet den 12.04.2010. Principper for økonomistyring Godkendt af byrådet den 12.04.2010 Principper for økonomistyring Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1. Lovgrundlag... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Rollefordelingen mellem det politiske og det admini-...

Læs mere

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Plejebolig. Plejecenter Vest

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Plejebolig. Plejecenter Vest Velkommen til sektion Bryghuset Pleje Plejebolig Plejecenter Vest Svendborg kommune Velkomst: Med denne pjece byder vi Dem og Deres pårørende velkommen til sektion Bryghuset Pleje. Det er vores ønske,

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE. Beretning nr. 11. (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013

HEDENSTED KOMMUNE. Beretning nr. 11. (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013 Birkemose Allé 31, st. DK-6000 Kolding Tlf. 33 12 65 45 HEDENSTED KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013 Delberetning for regnskabsår 2013 Indhold 1 INDLEDNING...

Læs mere

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Velkommen til Oasen Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Indholdsfortegnelse: Velkommen til Oasen...3 VÆRDIGRUNDLAG...4 OASEN...4 Nøgler...6 Telefon og TV...6 Forsikring...6 Indretning...6 Skitse over boligerne

Læs mere

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort.

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort. Kortholderregler for Akiliut / U18 pr. 01-11-2009 1. Definitioner Kortudsteder: GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk. Benævnes i det følgende som GB. Korttype: AKILIUT et hæve og betalingskort, der

Læs mere

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen Vejledning for kasserer August 2011 Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538 Foto Sanne Vils Axelsen Indhold Hverdagens opgaver... 4 Tilskudsordning... 4 Årsregnskab

Læs mere

Velkommen på Bregnbjerglunden

Velkommen på Bregnbjerglunden Velkommen på Bregnbjerglunden Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk 1 Velkommen Bregnbjerglunden Plejecenter byder velkommen til din nye lejlighed, som er en plejebolig.

Læs mere

Kastaniegården. Skolegade 5 7490 Aulum. Velkommen til Kastaniegården

Kastaniegården. Skolegade 5 7490 Aulum. Velkommen til Kastaniegården Kastaniegården Skolegade 5 7490 Aulum Velkommen til Kastaniegården Kastaniegården har 16 plejeboliger og 15 ældreboliger. Boligerne administreres af boligselskabet Fællesbo i samarbejde med Herning Kommune.

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Indhold Velkommen... 3 Om Kirstinehaven... 4 Lejligheden... 5 Indflytning... 5 Når du flytter ind, så husk... 6 Hvad koster det at bo på Kirstinehaven?... 8 Andet

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Velkommen til Ammershøjparken

Velkommen til Ammershøjparken Velkommen til Ammershøjparken Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Præsentation af Ammershøjparken 3 Beskrivelse af boligerne / haven 4 Indflytning og udflytning 5 Indretningen af lejligheden

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti

Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti 1. Generelt Statuskonti skal som minimum afstemmes i henhold til oversigt over afstemningsterminer. (se oversigt på side 3-4) Afstemningerne opbevares

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde

Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde Standardkontrakternes formål I styringsaftalen for 2014, indgået mellem kommunerne i region

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Velkommen til Øster Snede Plejecenter

Velkommen til Øster Snede Plejecenter Velkommen til Øster Snede Plejecenter Lindvedvej 16, Øster Snede 8723 Løsning Tlf. 7675 8210 Revideret 21.08.09 Kære nyankomne beboer Vi byder dig velkommen her på Øster Snede Plejecenter. Med denne pjece

Læs mere

Revisionen har nu foretaget en stikprøvevis gennemgang af udregningen og har efterfølgende tilkendegivet, at beregningerne er i orden.

Revisionen har nu foretaget en stikprøvevis gennemgang af udregningen og har efterfølgende tilkendegivet, at beregningerne er i orden. Notat pr. 30. april 2010 Margit Tang Møller Acadre 66492-10 Foreløbig status på afdækningen af problemstillinger vedr. servicebetaling og administration af beboerkasser i botilbud på handicap- og psykiatriområdet

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere