{l(n^lh,nw. Utopia V: SituationsraPport for. institut. datalog'isk. ved. Kobenhavns universitet Sonner 1971

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "{l(n^lh,nw. Utopia V: SituationsraPport for. institut. datalog'isk. ved. Kobenhavns universitet Sonner 1971"

Transkript

1 {l(n^lh,nw Utopia V: SituationsraPport for datalog'isk institut ved Kobenhavns universitet Sonner 1971

2 ra \y u! (Det er tiffadt at udgive denne rapport som bog (uend"ret e11er bearbejd.et) endog uden angivefse af kil-de, blot forbeholder redaktorerrre sig ret ti1 et frieksemplar. )

3 tilegnet Ib Gryndahl.

4 INDHOLD Indl ednj-ng 1. Ko:rkrete fakta 2. Aret d"er qi k 3. Forslming 4. Lerere om instituttet 3 9 l a Uddalnelsens milsetning 6. Underwisning Materiel 47 Samtale med Y. Safcstein Appendix

5 INDLE,DN]NG Om rapportens tilblivelse Med strrdiene.rrnets bi].ligelse bl ev der i juni ' nedsat en gmppe, som havde ti-l opgave at revidere Utopia fi rapporten - en statusrapport for Datafogisk institut (DI) fra juli Imidlertid har grrrppen lkke ment, at det var for:malstjentligt at foretage en salnarbejdning af nyt materiale med den tidllgere rapportr derfor ma denne rapport ses som et sidestykke og i-kke en erstatning for Utopia II rapporten. Forarbejdet tif rapporten Grundl.aget for den endelige rapport er en rekke l-erersamtal-er. Hermed menes en rekke interviews af en tlmes va* righed som gruppen har optaget med hver enkelt persont der havde tillcoytni-ng til instj-tuttet i egenskab af underviser ej-1er forsker. Santaferne blev optaget pa band (der nu er slettet). UAfra hvert bdnd bfev der udarbejdet referat efter falgende retnj-ngslinjer: 1. Referaterne folger b6ndene emnemessigt. 2. SporgsmAl- fra gnrppen er kun medtaget I det omfang a-et er nodvendigt af hensyn til- sammenhengen' l. Referaterne har marginale sti-kord, der almindeligvis dakker emnet foi gmppens sporgsmil. 4. Referaterne er ikke ordrette, idet uforstielige eller irrelevante afsnit er udelagt. 5. De endelige referater er gennemset og godkend't af hver enkeft interviewet og eventuelle rettelser er +- u45s ^^+ u +i-1 urf of*arrotni nq, Dj-sse referater er tilgangelige pi Datafoglsk instituts bibliotek.

6 De endellge samtal_er blev derefter opdelt i de emneomrd_ der, som frengdr af i-ndhotdsfortegnelsen. Et representa_ tlvt udvalg af hvad vi ansd. for vesentlige udtalelser er ord.net i sammenhengende afsnit i denne rapport. Dersom man onsker en uddvbnj_ng af rapportens citater henvises man til samtal-erne. Endvi-dere har vi som appendi-x i uforkortet til_stand brag-u samtatren ned instituttets gest y. Zal_cstein. Renskrift af samtaler og rapport er foretaget af Dfs kon_ tor pa smukkeste vis efter ternmelig uensartede og ofte svert leselige originaler. Vi" kan kun takke personalet for den interesse, de har vist disse skrlfter. Vgrl n61 rned dejle arbej4e Et institut er ikke blot et opbevaringssted for vj_den, det er et samfund - en gmppe menneskers fel_lesskab, og denned foranderligt. Hvis disse fora'dringer skar forstds af andre end dem som fora:rdrer, sa er det vpsentlj_gt at udbred.e oplysning om de ti-ng og de men'esker som fordrsager forand.ringerne, det er et m61 vi hdber at nd med denne rapporr. Et andet er at gj_ve et mere nuanceret billede af de men_ nesker, der arbejder her helt er-f er der-vist. For os er fagligt arbe.jcie ogsa menneskeligt, derfor ansker vi at sr_ ve nogle spredte glint af hvilbe mennesker det er som fungerer son ledere af og i dette miijo. Utopia gruppen oploses hermed efter endt arbejde. Kobenhavn 4.1O.1971r Jan Andersen O1e Caprani philippe Gauguin Klaus Hansen Lise Lauesen Torben Maller A.P.Ravn Flernmi-ng Se jergaard Ssren Stamp

7 KONKRETE FAKTA OM INST]TUTTET Pr. september 1971 Administrative status Tnstituttet er uxderlagt EDB-udvalget i forbindelse med bevilli-nger og stillingsbesettelser. I akademiske sager ( eksamen, professoratbesettelser, etc. ) treffer det matematisk-naturvidenskabelige fakuftet dog afqorelse efter sarnred med EDB-uCvalget Dlsse forhold blev bestemt af EDB-udvalget, som foreslog, at man tager dem op til overvejelse i forbindelse med den nrre stvrelseslovs ikrafttred.en 1. september Dette har end.nu ikke fr.rrdet sted, sa situationen er uafkf aret' P&lagte opgaver fnstituttet er ifolge styrelsesreglernes paragraf 1 p6- lagt r.mdervlsnlng og forslcring inden for datalogi. lnstltutt et har f ol gende r.urdervisnlngsopgaver : '1. Undervisning og eksamen 1 matematik 4 2. Undervisning og eksamen i datalogl 1 l. Undervisnlng og eksamen i datalogl 2 4. Vejfednlng af 2.dels studerende (ca. l0 pr. irgang) lnstituttet er ikke p6lagt nogle bestemte forslcaingsopgaver. Medarbejder:re har ifolge styrelsesreglerrres paragraf 11 ret tlf sefv at velge deres opgaver. Persona-L e (pr. s eptei4!er-l-921) S ekreterer: Hjardis ftrnderrla.rlll (HG) Eil-een Molfer Nielsen (lmn) Lissi Olsen (LO)

8 Karin Zachariassen (I{ri{z ) Vid enskabel i ge med arbe j d.ere : Nils nndersen (NA) peter Llndblad Andersen (pla) H.B.Hansen (HBH) peter Jensen (pje) (ortov) peter Johansen (pjo) Gregers Koch (GK) Jakob Krarup Kandi datinstruktorer : (JK) Soren lauesen (Sl) peter Mo1ler_Nietsen peter Naur (pn) Bent pedersen (Bp) Jorgen Steensgaard_Madsen Edda Sveinsdottlr (ES) yechezkel Zafcstein (yz) Bo Mtrnch_Andersen Tommy Schonacker Torben ulrik (BMA) (TS) ZabIe (TUZ) (piltr{) (or1ov) ( JSM) Telcrisk noedhjelp (bibliotek, duplikering, operatorarbej_ de, maskinve jledning, etc. ). De fleste er cleltid"sansatte studerend e peten Berg_Sonne per Gade Christensen Carsten Gyrn 01e Monrad. Hansen Soren Kann Azne Lauritsen Jens lrrnd Al_f Beck Nielsen

9 Knud Wendel Niefsen Niel s-holger Pedersen hrdvidere er Jorn Jensen tillmyttet instituttet ved mldler fra Statens telcrisk-vj-denskabelige Fond og Peter Brun Madsen som leder af H.C.Orsted lnstitutets RC4OOC. Mat gri e1 1. Lokal-er 2 maskinrlrm '1 hull estue 1 kombineret frokoststue og ovelseslokafe 8 kontorer 2. Datamatisk udstyr * l. litteratur 1 stk. kaffemaskine 2 stk. RC-gier (2. generation, 1960) den ene med pladelager og buffer 1 stk. terrninal (TBM 1130) til TBIUL 360/75 pi NEUCC '1 stk. WTTS terminal Diverse hu}1eudstyr Adgang til H.C.Orsted institutets RC4000 og RECKUTs Univac 1106 Et nyoprettet datalogisk bibliotek med b6de boger og tidsskrift er.

10 Kurs er 1.dels kurserne er holdt af: PN + BP: matematik 4 HBH + SL: datalogi 1 NA + PJo: datalogi 2 Ihd.vid.ere blev der a.irnonceret folgende 2.dets kurser: Efter6.r 70: Seminar over Donaf d E. Iftruth: Information Structures (PN) Datalogisk praktlk (ES ) Store datarnengcier (PIIN) Operationsanalys e ( JK) Kombinatorisk matematik (NA) Styresystemer Grafteori (BP) (PJe) Bevisforelse for algorifiner (pjo) Oversetterteknik Simulation (PJe) ( Arrre Jargensen) For r 71: Multiprogrammering, operativsystemer og processtyring (Sl, pje) Simuleret intelligens (PJo og Kurt tudvigsen) Udvalgte ernner om RC400O (Arne Jorgensen) Forrnel-le sprog og automater Operationsanalys e ( Jf ) Numerisk analysa (.?) (GK) lrogranrneringssprog og oversettere (Jorgen Nielsen og PMN) Seminar over procluktion af store d-atasystemer (fw) Informationsteori og fejlrettende koder (Bp) Virksomhectsstyrlng ( tout Sveistmp ) frrdvidere er der nasten ugentlig afholdt et 2 timers ko1- lokviun vecl lerere efler udefra-konmende.

11 Administrationen af institutt,et Der er to hovedorganer til admlnistration af i_nstituttet, nenlig 'rdatalogisk institutrdd" og Idatalogisk studie_ ne\mtr. 1. Dataloeisk institutr d. Datalogisk insti_tutr&d tager sig af administration og forskning. Det bestir af a}le institutned"arbejdere og Iige s6, mange d"atalogistuderende. Institutr5det har i det sictste &r holdt mode ca. '1 gang om mdneden d ca, J ti_mers varlghed. Under institutr&d.et er nedsat en rekke udvalg, hvoraf forst og freruoest ma newres 'tforretningsudvalgetrr som p6. ca. ugentlige moder beskeftiger sig med alle vesentli-gere sager og isar med de sager, d.er ikke har et specielt ud_ vaig. Tnstitutsr dets forrnand er "institutbestyrer,r og varetager i samarbejde med sekretererne og forretningsud_ valget tlen ctagj-ige ttrift. ftrdvidere har d.-er j_ 6rets 1ob veret folgende uitvalg (* markerer at udvalget eksisterer pr. septenber T1 ) Maskinudvalg. Tager si-g af driften af alfe data_ og hullemaskiner, der drives af datalogisk insti_ *rr * 2. Flytteudvalg. Taget sig af vlsse forhofd omkring datalogisk instituts ftytning til,'hartmarns fa_ brikkerrl + 3. Biblioteksudvalg. Tager sig af driften af datalo* gisk bibliotek 4. Registreri-ngsudvalg. On oprettelse og drift af diverse registre etc. 5. Automateriale og skrivemateriel Maski-nprognoseudvalg. Udarbe jdelse af n"6nedli"g status over planer for maskiner og den labende drift.

12 l. Valgudvalg. Afholdelse af valg af studenter til insti-tutr&det Bedommelsesudvalg. Ansettelse af personale p& ner d ecid eret r-mderwisningspersonale ( instruktorer). 9. Publikatlonsudvafg. ftn administration af skriftligt materiale fra institutet Maski-nplanlegningsudvalg. Planlegning af fremtldig maskinpark ved instituttet Budgetudvalg. Udarbejdelse af budget for instituttet. P& hvert institutr&dsmsde aflagger eksisterende udvalg beretning. 2. Dataloglsk studienerm Datalogisk studienerm tager sig af a}le studiemessige sa* ger, f.eks. planlegning af ln;rser, fordeling af lerere, ansattefse af decideret underwisningspersonale (i-nstruktorer), di-spensatlonssager, klager etc. Studienevnet bestir af lerer- og studenterrepisesentanter for de tre 1.dels kurser og 2. del, og nemet holder mode ca. 6n garrg om mdneden.

13 2. ARET DER GIK Dette er en lss, usystemati-sk gennemgang af nogle af det sidste Ars ha jdepurr-lcter pd datalogisk j-nstltut. - Pd hvert af d.e afholdte kurser 1 foriret blev hver deltager ved slutnlngen bedt om at udfylde et sporgeskema ti1 semesterreferat. Semesterreferatet er desverre ikke ud.kommet endnu. - ul D- -*---^ ^+"'i^-ende DUuusl frernsatte i febrrrar et konkret SrulJys ^--la- *il an ) nala nrdniro firnrc-lo-a* lr-l^a, h76d^-+^ rvljjd6 uf! Err 4. rerd vf urjil6. r'wrdra6su u!sv!rc-cliueret pdl et rnode o{' er siden b-levet bearbejdet af studienerrnet og treder i kraft pr. '1 september 1. - Matematik { kursuset havde en del rore om overbel-astning af studerende og om snske om md.lsetningsbeskrivelse. Pr. september 71 foreligger en kursusbog for mat I starten af efter&rssemestret 71 blev hofdt et ruskursus med stor deftagelse. Der har fra alle sider veret stor tilfredshed med resultatet. - Stutiienewret har provet at samle eksemplarer af d.e specialer, der i tidens lob er skrevet ved instituttet (afdelingen), men det er kun lykkedes at flnde tre. - PA datalogi 1 skulle den farste store opgave indkores i algo}, fortran og cobol. Det gik forrygende d6,rligt, maskineriet og iser NEUCC fik skylden, men fejlen 16. maske i virkelighecten pd instituttet. - P&& datalogi 2 fandt nan pi at Lave en af de store opgaver som tvr.urgen enkeltma.ndsr og det gav sfl overraskende resultater, at man flk ojnene op for at det er let at slippe i-gerurem kurserne p6. gru.ppearbejcle. Det blev udtalt at der var folk pi datalogi 2, som sl-et ikke burde lese

14 ved inslrituttet. - 0gs6 p& datalogi 2 skufle en stor opgave indkores og det Elk ogs6 ringe. Her fik maski-neriet ikke skylden. - Studienevnet har vectaget, at nan kan blive exam. scient. ved at besta kurserne rnal;ematik 4, datalogi 1, datalogl 2 og datalogisk praktik. - Der bl-ev i efter6ret TO opstillet en IBM1llO terminal til NEUCC; efter et mlslykket forsog pfl datalogi 1 om ef_ teriret var d.er lenge stille om den. Der kom s6 et bedre dri-ftsystem og man regner med., at den fr.emovet. langt bedre vil i<unne hjalpe i undervisningen. - Der er blevet oprettet et datalogi-sk bibliotek. Der var 1 starten et meget stort antal tyverier af boger og siden har biblioteket veret totaft af16.st, sa man kun kulne komme ind med hjeip fra en af de ansatte - Der har varet startet et projekt on datatransmission meflem RC40O0 og de tre regi_onal-e centre. Projektet acskifl-er sig fra arrdre projekter ved instituttet ved at det vj.rkel-ig vil1e have kunnet gjort en stor kreds ude omkrlng opmerksom pi eksistenseu af datalogisk instj-tut. Ulerr pro jektet cr rlesverre Lobe's ud i sandet. * Ved efterirssemestrets start bl-ev dt-.r lavet ombyg:rr_n r pi. i-nstltuttet, s6. d.e to ovelseslokaler blev lavet orr tii fiere mindre kontorer. - lnstituttet har fiet en WTTS-tcrrui_ir:i1 til. NEUCC hvorved nran pd meget elegant mide kan kommunikere ned NEUCC orkore APt. - En grrrppe studerende fik bevilgei penge til en orienterlngsrejse ti1 datal-ogisk institut i Arhus. f\ren havde stor betydning for deltagerne, men gav ikke instituttet 10

15 noget materiale direkte - fnstituttet har haft to marrd p6. CDC-kursus i Arhus. - Instituttets maskiner 1ed en overgang overlast om natten, indtif der i for5ret 71 blev indfart en nogleordning. - Ca 40 lerere og studerende var forst p& sommeren p6 weekend pa Peter Johansens odegird. Ud over en masse hyggeligt samver var der et par diskussj_oner om instituttet, b1.a. argumentered.e Saren Lauesen for at der burde vere und"ervisnlng i vlrksomhed.sl_ede1se, zkonomi og salgspsyko- 1ogi. Det vakte en def rore. - I efteriret 70 holdt hulkort deres egentlige indtog pa instituttet.

16 - der er d.a masser af datamatlske problemer, d.er trenger tif at bli-ve lsst (BMA) 3. FoRSKIIrNG - vi gir lige i ojeblikket og venter pa noget information (JSM) Datatransmission, et eksempel pd et forslcringsproiekt ES: Jeg har ogs6 arbejclet med datatransmi-ssionsprojektett som vi. havd.e korende her i for&ret s6.cian lidt halvhjertet fra alle deltagernes side, for der var ingen der tog Iedelsen i det. Jeg ved ikke hvorfor der ikke var nogent der gjorde det, men man kan jo selv velge, hvad man v1l forske i, der er ingen, der legger pres pa en. I datatransmissionsprojektet var der nogle studerende med i starten, d.e syntes E.benbart ikke om den m&de, det blev kart pa efler de lrlrnne ikke identificere sig med detr ieg ved faktisk i-kke hvorfor de faldt fra, men det endte med.t at der kun var ferere med. Jeg foreslog, at PBM blev formarrd, m&ske har det haft indflydelse, han er jo kun tiltctyttet instituttet. Administrationen af projektet har i-kke veret s& godr men projektet er staclig gocltt det bliver mere og mere interessantr' der kommer motivati-on fra and.re instanser, f.eks. satter EDB-kapaci-tetsuclvalget nu som betlngelse for at fi f.eks. en RC4OOO, at den har faeili-teter tlf at konmrrnikere med centrene. Det er s6ledes et real-istisk projekt. Jeg kunne godt fole trang til- at tage de nye lerere }ldt mere i h6nden, men jeg tror ikke jeg kan inspirere demt tz

17 medmindre d.e lige precis arbejder sarutren med mi-g. Datatrarrsmisslonen var et forsog pa at inspirere. Man kan j-kke vere h6rd i- retning af at petvinge projekterr man skaf rrpra inqnirorond6 ^- -3r a-r f8r forfpn qf of nroiektv5 lllill La! usrr 4r s u!r w.j s^ u t skal- ma^rr prqve at virkelig stotte det. Jeg mente at en m6.de at salge datatransmissionsprojektet pe var at etabfere det som noget, der bd.de udadtil og internt havde fofltr af en spand.end.e ting, hvor d.er kom penge i kassen, hvis det lykkedes efl-er en kontralt med nogen. Vi er inj-dlertid blevet dirli-gt behandlet af RC pa dette punkt. - og de ovrige deltagere: PBM: Det eneste projekt, der har kort herfra er datatra.nsmissionsprojektet, men al-1.e deltagende har forpligtet sig over evne. JSM: Jeg har deltaget i datatransmissionsgmppens arbejde - det er desverre ikke rigtig igang i ojeblikket. GK: I forsret har jeg deltaget i datatransmj-ssionsgr'1tppen, som jeg betragter som d.et eneste seriose forsog inden for det sidste 6.r blandt medarbejderrre pa at lave noget i fellesskab, jeg anser det dog for mislykket. Og dette kom der ud af clet: GK: Det er svert at samarbejcte, og vi har aldrig lert det (samarbejde), men man har jo s&dan set aborteret det fra Hvacl er oplegget, nogle lose notater efler noget der faktisk godt lnrnne mangfoldiggores for en f idt store kreds? PBtr[:.Det ln-uuee gocit offentliggores. Der findes en san]ing af konkrete data om die tre maskj-ner og en oversigt over systemet set fra RC4O00. Men der er selvfolgelig langt 13

18 til noget, cler ligner et systemopleg. Hvorfor er gruppens resultater ikke PBM: Forcli clet stadig er et udkast. mentarer og meninger mangler for at rialet. Hvad ved de and.re om det? nrrh'l P 4 v f r v u f v u, i n ara*? kom- Regnecentral-ens man kan afrunde mate- TUZ: Jeg er blevet orlenteret om ciatatransmlssionspro jektet, men det befinder sig, sd vidt jeg kan se, endnu pa et stade, hvor der er si meget udefineret, at jeg vil1e vare bange for at blive indbl-andet. Hol-dnlnger til- forskning l J( Jt NA: Jeg vi1 godt benytte lejllgheden ti-l at sige, at jeg i-kke er sikker pi rrdatal egentlig er en rigtig begrebsdalnel-se" Jeg s.rrnes egentlig ikke, at Naur har formuleret sig s5 hensigtsmassrgt. Det er upraktisk at arbejd.e med ha.-'rr,hct dat; - l),rr er kommet disse msskiner- dnr ken fgretrg,e elektronisk daiabehandling og dcm studerer man som nt.-i>kf ar fnr nl na fi1 c-lanqt mrrli a 1r1 6rL^rl n-d.s f na v w 'r44+ b Jirarlreu. vgsa I OI atr finde ud af hvilke samfundsprocesser, der karr afhjelpes med sadan et verktoj. Det egentlige er al-ts6. maskinerne. Selv om det i. visse forbindelser er vrgtigt, om en ting ^-,._^_r ^r-_^--.+,^^it ql no n+ni r a.]..t nn Dd.laUt -niuvvt, llqu pll Pa}JrI- Hf,rur represente1n et SOtr, bitmonstre pa mag.aretbarrd., r,r11 vi ofte gerne abstrahere J'r.a rict knnkrrte- f nrdr det ef. I I p'ejr'r ni -+ n- ;a++a L31 uuer r\ fuf,6ut r.i rkke en gj-ose fcr, fordi Naur med vo1d. og nagt vi1 skelne mell, em repres entationerrre.?jo: Det vi11e vere interessant, hvis man Inrnne lere folk at et pr'ogralxneringspro jekt e1-l.er lignend.e bsr resultere i en publikation, sa mali karr.teese og se, hvad cleres arbejder er for noget, og!5 d-en mide lave en tradition for 1A

19 hvord.an man kommunikerer sine resultater og erfaringer til hinanden. ES: Der er i-kke publiceret meget, det er vores svaghed lige fra Svejgaards tid, at man ikke publicerede; selvom BIT-redaktsren sidder i hjornet. Faget er sa nyt og..n^r;-^-^+ 4uErfrrsfcut av -* '-' vf sette vores vur gd lid ltu +ii de farste nar 6.rgarrge af studerend.e, forrnodentlig har d-e lart al-t det de gamle kunxe, stort set og md. vere dem, der lige sli vel skal- leve op ti1 d.e ting. hr arbejdsforrn JJ: Da jeg er af den type, som fortrinsvls sidd.er i et hjorne og "nussertt, r nit mj-1 jo meget lokaj-bestemt. - og resultatet JJ: Jeg har ikke favet lcundeopgaver her p& RC med uldtagelse af iien al-l-erforste man havde. Jeg har lavet basi-sprogremmel af diverse arter lige fra starten. 81.a.: Hovedparten af kontrol- og hjelpeprogranmerne ti-l DASK. Defe af AlGOl-oversatteren til DASK. Rr assembfer til en maski-ne r Benitlx burgh, hvor jeg var i G20 - i Pitts- Hovedparten af de forskellige versioner af AlGOl,- oversetteren til GTER. 56 har jeg veret rneti til- at lave en COBOl-oversetter til en Siemens maskine. Et fil-systen tj-i ti_1 AtGoT, 5. RC400O og - nu til sidst - endringer Forrrclen i Pittsburdn i 1961 har jeg varet i Salt lake City (Utah), hvor jeg underwiste pa universitetet. Vi begmdte at lave en AlGOl-compiler, men den er vist ald.rig blevet ferdig. Det var i

20 Kontraktforslming Sl: Det dataloglske miljo er dd.r11gt og instituttet mang- 1er totalt kontakter udadtil. Kunne dataloglsk praktik ikke vere starten p5. s6dan en kontakt? SL: Det burde d.et have veret, men det bl_ev vel- nermest slutningen.?t,a: Jeg tror ikke, at vores projekt er et, mal lcunne fa en kontrakt p6. Men det er dog si ner, at vi har f6.et penge fra et fond til at ansette Jorn Jensen halvdags. Jeg tror ikke muligheden for kontraktforsknlng er serlig stor i- ojeblikket. Instituttet er ikke i, ojeblikket kraftigt nok bemandet til, at man vii kunne give en rimelig garanti for at afsfutte et sidant projekt inden for en rimelig tid. Jeg tror heller ikke at instituttet, s6da-n som situationen har veret ind.til_ nu, har sd store chancer for at f6. kontraktprojekter, men det kan godt vere en fejlvurilering. Orn det er onskeligt, det kan diskuteres. Den fare, som der kan vere og som ma:n snakker om i forbindelse med industriel forslcring p6, universi_tetet er vef ikke sd. meget en direkte pressi_on okonomi-sk, men snarere d.et, at man gsr nogle af sine med.arbejcleres ansettelse afhengig af, at man f6.r penge udefra, s6. bl-iver instituttet som sidant mere forsigti-gt ogvif udtal-e sig mindre skarp-c. Jeg er betenkelig vecl at rekl_amere for Df i den forstand, som jeg altid har varet, n6.r vi har forsogt at lokke folk hertil, at ctet er kedellgt at lokke folk med, en masse store ord, hvis man ikke kan _l.eve op ti1 dem. JK: Det havcle veret helt naturllgt om l0:ud Jensen havde henvendt sig her pd instj-tuttet og at ma.n efter en d.roftel-se af problemertte rndske havd.e engageret sig i d.et p& kontraktbasis e1ler anclen vis. Det m6 vaere oplagt for et 16

21 instltut som dette at bidrage ti1 lssning af s5danne problemer. BMA: Jeg tror, at det fagligt set er sardeles frrrgtbart at f6. kontakt med omverdenen pd den m6de. Der kan jo vere visse administrative problemer forbundet hermed, f.eks. afbetalingssporgsm6let og copyright tii verker. Jeg vil dog ikke vere betankelig ved at foresl6 det her pa stedett blot gore det klart, at der kan opsti problemer, og at man bor vere meget varsom med dem og have dem for oie. Et af problemerne er, hvad et universitet skaf gare af de mennesker, der har veret aftorvtet af kontraktforslccing, n6r kontrakten udlober, Instituttets pro j ekter Desuden kemiker har / TqM\ ioo forbindelse med en PLA: De studerende rykker for at f5 nogle kurser og laver hvis fereren lkke er forbered.t. Kuratoriet rykker for at fdl nogle regninger og laver vrovl, hvis de ikke er i- orden. Projektet ligger og siger ingen ting; hvis det sd lsriber med at ne det hele, er det projektetr der bliver slcubbet ud. ES: Af gnrpper er der den nye omkrlng Lindblad og Jatn Jensen med operativsystemer - om d-et'kommer udr ved jeg ikke, jeg ville dog tro det. 56. er der PJor han publi-cerer og Naur publicerer ogsa. Vores ga.smapro jekt kommer ogs& ud; og datatransmissionen er i- hvert fald annonceret. PN: En and.en ting, som jeg.ril navrre her, er at,1et ogs6. ]ilxrre vere interessa.nt at undersoge forskellige anj-agsd.riftsresuftater. Jeg kom blaldt and"et ind pa det i studi,enermet i forbindelse mecl om vi slculf e beholde l1l0teren, I I

22 hvor jeg sagde, at vi ikke for snevert skal se p& det und.ervisnings- og forslcai-ngsmassige behov for materiel, men at man ogsi bor kunne have materiel bare for at undersoge det og se hvordan det fungerer. Men hvis man vi1 gore det sa skal man nok mere systematlsk arbejde pd denne linje, og jeg kunne godt forestille mig, at det kunne vere noget verd at sammenligne okonomien i det udstyr som faktisk foreligger. Nuverend e forslcningsaktivitet er SL: Den er ringe, rnen jeg kan godt forsta det. A.l-fe de gamj.e lerere, der skul-le virke som inspiratorer, underviser og administrerer. krdvld.ere virker dlet meget di-straherende at sidde pa insti-tuttet ind af dorene. med det evige rend ud og HBH: f'orslcringen bliver hemmet af undervisningen, jeg synes god"t man skulle kume f6 r6d til at gore nogle fri t11 forsicring uden rmdervisnlng - f.eks. i et par 6r. Sagen er at d.er skal vere et sted, hvor man kan fi ro til at tenke sig om. JSM: Den fagli ge aktivitet pa instituttet er i o j-o11110l"a uorga:riseret. Jeg mener ikke, at der kan foreg6 noget pa et hojt fagligt niveau uden en vis organi_sation eller strukturering af arbejd"et. Jeg synes det vill-e vare en ide med interessegrupper, dvs. at folk vidste at der var andre der havde sa.nme intcresser og arbejdede i samme retning, og s& snakkede sarrmen. Jeg kan desverre ikke sige, hvordan en strukturering kunne foretages. - og hvad heskeftieer man sis med Sl: Den smule forslcring der sd vidt jeg ved foregir her er, pd ner lisp-fortolkeren, ecnmand.sarbejde og det virker ikke serlig beford.rende p6. mlljoet; det er svert at 18

23 vere nyansar. GK: Forr,rden de aflerede nermte ting har jeg syslet med rlna,ha] r a nrand ^,atrunatisk uyf v6r ur inf erens + en smule admini_ strativt biks, men ikke ret meget. PJo: Derudover har jeg et enmandsprojekt, som jcg holdt 2 kollokvier om sldste 6Lr. Det er et specielt onrd.d.e og befind.er sig bedst ved at vere et enma:rdsprojekt. P5 den an- /l^r di rln nrr{*nr jno.i mooot arhc icl e..ta* am na* ooml artr uerr sl-uc pullei JL uul ug uel siljrrrcue fesultat kommer forh6bentlig i lobet af nogen tid; det dreje: sig om en matematisk af nogle begrebsd.arnel-ser inden for automater og regulere sprog. Fremtidsplaner er der nok af HBH: Der er ting nok at tage fat pir ob si vidt jeg kan se er cier ogsi lyst nok til at tage fat. HBH: Hvis jeg var pd DI ville Databanker og i forbindelse jeg tage fat pd to ting: herrned beskyttelsesproblemati-kken, og desuden ln;nne man undersoge EDB-systener lidt mere ingeni-ormessi-gt, hvorda.n man bar gore for at f5 dem til at fungere okonomisk. Noget med om man kan ud-krystal-, ; ^ ^ ^ v f DDE - ^ e f ^ f }Jsr h ^ ^ f uf ru4lu h -, - h ^ 4rrE ur q. PN: Jeg har i nogle 5r haft en huskeseddel pa mit bord *^i ^+ j -+^_^^^^-! hp^ j^l-+ -^m,,.i t_l ^.-_-^ _.L_'^ _j _+ _.f Pf ujqnut -uru vrafs d E -^-^+ ^-^-i ^r+ --+^-; ^a --- r-.^rrv6eu DIJSVJETU ulausraelt r[ql] Jq6 elr Si enr"ar"efet i afl_ dre ting er jeg ikke selv interesseret i at tage sagen op, men jeg vil- da gerne n&\me det, hvis andre skulle vere in- + ^r^^^ ^-^i ^ Det dre'ier si pr om :nal rrse ef hill pder. NAr man skal analwqere et hillcdo vllfs Oet miske varn cn ood idc:t have en scanner med variabel oplosningsewre, selledes at man kunne folrusere pd detaljer. Jeg har spurgt Isaksson, hvor meget et sidant apparat kunne koste, og d.et skulfe dreje 19

24 sig om en kr., altsi ikke uoverkonmeligtr og det vil.te lnrnne hegtes pi for eksempel RC4OOO. Det Inrnne man sikker fa meget sjov ud af. PJo: Ti1 efterd.ret havd.e jeg forestillet migr at nan kun* ne have }1dt sjov med at l-ere RC400O at spille bridger og jeg skulle aftsa 1ed.e et projekt cl6r. Principielt vil jeg lkke foretage hoved.parten af prograrnmeringenr men evt. lad-e stucterende overtage dette. GK: ftnner inden for Artificial Tntelligence, specielt Natr-rrai Language Processing, men det krever i ho jere grad samarbejde mecl fl ere grupper, f.eks. li-ngvistisk Institut eller NA: Jo, og jeg har en 1i-ste over ennerr som jeg er interesseret 1: Romansk Institut. 'l. Grader af beregnelighed. 2. 0versette naturlige sprog. 3.?rogrannel til minidatamater ti1 undervlsningsbrug i skol- en. 4. Pro6gammeret rrnderwisnlng. ltr^- -^-..;t 1^.-...q r*srr JUr3 vrr rl*r 64 i gang, hvis ureafistisk at starte et projekt a1ene" Hvordan vi-l- ctu fa tid til det? der er andre ned.; det er NA: Ja, hvis man ser realj-stisk p6l det, burde man have forelasni-ngsorlov e11er p& and6n m6,de dele ti-den op i storre enhecler. Man kan ogs6 h6be p6, at der efterhdnden kommer s6 mange kanditiater og eldre studerender at der kan opsti ri-gtige arbe jd.sgrupper. 20

25 Der har overhovedet lkke veret tld ufr rvr-rurfrfb \rrd/ 4. LARERE PN: Det at ga og trolde afle i handen tigger ikke til mig. Jeg ved ikke om jeg er sa frygtelig afskrekkende - men ^^r -: ;^- --^r '---c- dct e- sb on elirlio cido of mio - usu [ra (rs5 vcl ucu s- Da srr U. o men jeg kan ikke forstdl hvorfor folk ikke kommer til rnig. Forde I i no af I prera ni lrrrrqor Mener du det er rimeligt, at det er alfe de galnle lerere, der korer forste d.e}, med.ens alle de r;lge undervlser pj 2. del? PJe: Det er efter bestemmelserne, Jeg na f.eks. ikke unrrarrrico -3 1 ^ol hvis det SkaI Vare rir"1,ist- _b",a,teg oar det 'i hwert fel d kr:n nh di sncne:ti on frs ^_ m:oi -o -_. qtor-fnroni.--g nr r --,r* hvi s d-b ie<r b-, sar dct *--. - A:neuruenser IUIIaI]UeIISeI'IIIa m6, IIetrIl nemri r" i kke fare -_- fol -_-.. k Op til eksarnen. En anden sag er at der har veret dispensatlon for det i &revis. Er det rinefigt, at de cr-larne lerere a]le er pe 1.del, mens de nye og formentlipt uerfarne la.vcr 2,deLs kurser? NA: Det er nok noclvendigt, at de effarne larere r'laver" 1.dels kurserrre. F.eks. som det skete i matematik. Jeg regner givet med at yngre lrrer'e vil overtage 1"dels kur- PN: Jeg fsler sefv at mat 4 og hele 1.def er uhyre vigtig, sa man skal anvend.e de erfarne folk der. Her lagges et grt]-r].cl-lag dflh.]] i d^ f4-l og ar rri nlro-l i.. c]-orh* n{ ^ar I -i a-nr m Jeg ru * *,.(u al uel' t-lgger m1n j hovedfurktion for a jeblikket. Og der er ma.nge aspekter af a l

26 det grlndlag, som lun meget ufuld.stsrd.igt er slaet igennem hos staben her. Der er. visse discipllner og en vis telgtik som kun meget fa her er foi.trolige med. SL: Ller er krefter i ga:rg for at fe HB og nig ud.skiftet pi dataicrgi i. Men vi tor ikke tage irogle af de amanuenser vikender. Det krever faktisk rei rreget pedagogi,k. Man kunne lcun bruge en Jmgre lerer, hvis kurserne var mere faste med iereboger etc. PT.n.: lct der nangler er vel- noget avanceret undervisning, fo:.sj;rr;ng" Det er klart at det er uheldigt, at en nybagt l-i.rcr i sa na1 grad bliver overlaot ti1 sig se1v, som han bf iver. Fcrhol d nellcm xarnle oq n'le lcer-cre PJe: ivlan sjalmer.rel nogei faglrg konta*ki med de andre 1erer'e, :.nspj-r'a';ion fra de alire, hvem de sa end er. De skaf ikke se efter om vi fd.r lavet noget, det ei. ikke det, jeg har savnet. Det jeg har sarmet er et hel-t korkret forurm, f. el:s " nogle kol-j.ckvier, som ikke var sd.da:r nogle tj_flabs sty.:tcr, nren hvor marr bare ln-mne stille sig op og snakke, durmie slg og tiiskutere tingene. Skal nan holde kolfokvlum irerotpo har man to udveje, enten at snakke om noget der er: ;& i:.rdvillf e-b, ai ingen meruresker forstar det, e1ler ogse at snakke on banallteter, sb. raa:r tll geng.eld er sikker pdi:,.-,; lc,rn:re hotde arrsigtet l behol.d. overfor de meruresker, der kommer, I begge tilfelde bllver det uinteressajrt, og navnj-ig for en selv. HBH: Selvfolgelig kan man vare engageret selv om marr er ung, el1 er rettere sagt, n6r man bliver se ga.xmel som mig, sd er det sverere, jeg var i hvert fald neget engageret, da jeg begmdte med clet her i UIen jeg vil1 e gerne have en i-nspirator, cler kurrne tale medl dem og sette dem i 22

L. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forlobne regnskabsir. Udsholt Vandverk A.m.b.A.

L. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forlobne regnskabsir. Udsholt Vandverk A.m.b.A. Udsholt Vandverk A.m.b.A. Referat f ra Udsholt Vandverks ord inare genera lforsa ml i ng Afholdt d. 12. maj 2013 pi Blistrup Skole. Til stede var: Bestyrelsen, vandverksbestyrer Preben olsen, revisor Per

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER.

R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER. R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER. Onsdag d. 15. april 2015 kl. 18.00 blev der afholdt ordinaer generalforsamling i andelsboligfareningen Langager i Felleslokafet Langagervej

Læs mere

GrunUeiertoreningen Solmerhen

GrunUeiertoreningen Solmerhen GrunUeiertoreningen Solmerhen Solrsd Strand, den27. oklober 2012. Referat af ordiner generalforsamling onsdag den 24. ohober 2012H.20.00 pi Solrsd Bibliotek, Solrod Center. Dagsorden: 1) Valg af dirigent.

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

ffilffidenmark \W/ Amager CISV Danmark arlige generalforsamling @rdag den 14. marts 2015 pa hjulpet med opgaver og ressourcer.

ffilffidenmark \W/ Amager CISV Danmark arlige generalforsamling @rdag den 14. marts 2015 pa hjulpet med opgaver og ressourcer. ffilffidenmark \W/ bu itding grobat t.endshrp CISV Danmark arlige generalforsamling @rdag den 14. marts 2015 pa Amager Cirka 50 fremmodte Valg af dirigent: Daglig Ledelse foreslog Simon Ellehammer, og

Læs mere

UDSHOLT VAN DVIERK A.m.b.a.

UDSHOLT VAN DVIERK A.m.b.a. UDSHOLT VAN DVIERK A.m.b.a. Referat fra udsholt Vandverks ordinere generalforsamling afholdt d. 11. maj 2014 pa Blistrup Skole. Til stede var: Bestyrelsen, vandverksbestyrer Preben Olsen, revisor Kristina

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Kastrup Broforening en udstilling Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Kastrupfiskerne og havnen Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling viser fra den 1. juni og frem til

Læs mere

Samsignal (Norddjurs a nten neforsyn ing A.M.B,A.)

Samsignal (Norddjurs a nten neforsyn ing A.M.B,A.) Samsignal (Norddjurs a nten neforsyn ing A.M.B,A.) Ordiner generalforsamling Tirsdag den 14. april 2015 - Kl. 19:OO ikystveiens Hotel og Konferencecenter Referat: Formanden, Anders Lisvad bgd velkommen

Læs mere

inden dsre. Om aftenenspiservi Ellens lune frikadeller med kartofler og guleroddertil. Vi velger at sove i

inden dsre. Om aftenenspiservi Ellens lune frikadeller med kartofler og guleroddertil. Vi velger at sove i N R.I 6 Fra Karen Maries dagbogsnotater Atter en gang havde vore sejlervenner fra Fljarbek Sjrgtelaug lagt sig i selen og tilrettelagt en dejlig tur for sjrgter og smakker med telt, mend og koner - en

Læs mere

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET SiD Kastrup i 100 ir Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling SiD Kastrup 100 ir SiD Kastrup kan i ir fejre 100 Ars jubihum, og i den anledning har afdelingen udgivet et hrfte

Læs mere

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forlabne dr .:- ,, Giunddj6rfo. Referat af generalforsamling

1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forlabne dr .:- ,, Giunddj6rfo. Referat af generalforsamling .:- l:?i.:'.. *jf:.-:" 'l,, Giunddj6rfo Referat af generalforsamling 1. Valg af dirigent. Bgrge Stjernholm enstemmigt valgt Dirigenten kunne konstatere at Generalforsam lingen Genera lforsam lingen var

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Kapitel 9: Budgetter. b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993.

Kapitel 9: Budgetter. b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993. I b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993. Man To (442-100) rn i 1996 og ucerer ravab skal ses pi le 5.:ngde. Kapitel 9: Budgetter I modsretning

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

ADVOKAT OLE FISCHER ADVOKAT HENRIK RAVNILD Moderet for Landsret

ADVOKAT OLE FISCHER ADVOKAT HENRIK RAVNILD Moderet for Landsret ADVOKAT OLE FISCHER ADVOKAT HENRIK RAVNILD Moderet for Landsret Mgderet for Hojesteret Til medlemmerne af E/F Svenskelejren B Ad,uokat Ole Fischer Frerderikssundsvej 159 27OO Branshoj Telefon: 38 28 43

Læs mere

IMADAs Fagråd. Evalueringsrapport. Matematik & Datalogi. 2. juni 2011. Kontaktpersoner

IMADAs Fagråd. Evalueringsrapport. Matematik & Datalogi. 2. juni 2011. Kontaktpersoner Evalueringsrapport Matematik & Datalogi 2. juni 2011 Kontaktpersoner Christian Kudahl - chkud08@student.sdu.dk Maria Buhl Hansen - marih09@student.sdu.dk Indhold Indhold 2 1 Indledning 4 1.1 Matematik-økonomi.......................

Læs mere

Oversigt. Hvem er jeg? Hvad lavede jeg i 1983 Optakten E-mail til Californien Baggrunden i 1983.dk bliver til Referencer

Oversigt. Hvem er jeg? Hvad lavede jeg i 1983 Optakten E-mail til Californien Baggrunden i 1983.dk bliver til Referencer Oversigt Hvem er jeg? Hvad lavede jeg i 1983 Optakten E-mail til Californien Baggrunden i 1983.dk bliver til Referencer Klaus Hansen (tidl. DIKU) E-mailjubilæum 2013-02-11 1 / 13 Hvem er jeg? cand. scient.

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

Hn d, {at*nb,utr, tonieg Mffi.,tl lq h tt

Hn d, {at*nb,utr, tonieg Mffi.,tl lq h tt Hn d, {at*nb,utr, tonieg Mffi.,tl lq h tt pan lago &tlto? HR Peler KnLrdsen leg wi]. ikke lagge s^.j-- 1 -, a, )eg er Deget bekymret pa dine vegne... Du han ].ige ].adet din fgrste chance for at winde

Læs mere

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632 AF 631-32 30 u,att AF631 * 10 'gtatt AF 632 TEKNISKE DATA AF 63I: Arbejdsspandlng max: Arbejdsspanding min: Stromforbrug ed 30 watt: Stromforbfug i tomgang: Udgangseffekt ed 3.2 ohm: HOj ttalerimpedans

Læs mere

Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april

Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april Tilstedeværende: Cindy Knudsen Jesper Simonsen Kirsten Ørnsbjerg Jensen Lene Mosegaard Maria Riber-Hansen Markus Klinger Mette Schmøkel Stine Kristensen

Læs mere

UDSHOLT VAN DVERK A.m.b.a.

UDSHOLT VAN DVERK A.m.b.a. UDSHOLT VAN DVERK A.m.b.a. Referat fra Udsholt Vandverks ordinare generalforsamling afholdt d. L maj 2015 pa Blistrup Skole. Til stede var: Bestyrelsen, vandverksassistent Steffen Nielsen, revisor Per

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

@run[eierforeningen Solmsrhen

@run[eierforeningen Solmsrhen @run[eierforeningen Solmsrhen Solrsd Strand, den 3. november 2009. Referat af Ordiner generalforsamling onsdag den 28. oktober 2009 kl. 19.00 i Aktivitetscenteret. Solrod Center 85. Solrsd Strand. Daqsorden:

Læs mere

Dan-Eiendomme as. Referat af GF 3OO5O7. Dato: 30. maj 2007

Dan-Eiendomme as. Referat af GF 3OO5O7. Dato: 30. maj 2007 Dan-Eiendomme as Referat af GF 3OO5O7 Dato: 30. maj 2007 Referat af ordiner generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen matr. nr. 1 k Mikkelborg, Horsholm, afholdt den 30. maj 2A07 kl. 19.00 Til stede

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

VEDTtr-GTER AN D E LS BOLIG FORE N I N G E N TORVEBO FOR

VEDTtr-GTER AN D E LS BOLIG FORE N I N G E N TORVEBO FOR VEDTtr-GTER FOR AN D E LS BOLIG FORE N I N G E N TORVEBO s 1. Navn. Foreningens navn er andelsboligforeningen "Torvebo". s2. Formil Foreningens formal er at erhverve, eje og administrerejendommen matr.

Læs mere

47. møde i DIKUs undervisningsudvalg d. 30. januar 2014. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard

47. møde i DIKUs undervisningsudvalg d. 30. januar 2014. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard KØBENHAVNS UNIVERSITET DIKUs Undervisningsudvalg SAGSNOTAT 30. JANUAR 2014 Vedr.: 47. møde i DIKUs undervisningsudvalg d. 30. januar 2014. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard Til stede: Andrzej Filinski

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

HALDGUTTENBERG. FUNDATS for Sadelmager- & Tapetsererlauget i Ksbenhavns Stiftelse & Legatfond

HALDGUTTENBERG. FUNDATS for Sadelmager- & Tapetsererlauget i Ksbenhavns Stiftelse & Legatfond FUNDATS for Sadelmager- & Tapetsererlauget i Ksbenhavns Stiftelse & Legatfond s1 Fondens navn er "sadelmager- og Tapetsererlauget i Kobenhavns Stiftelse og Legatfond". Fondens hjemsted er Ksbenhavn Kommune.

Læs mere

Famitieskonomi. th hs',,, 'ryrrl,e,{eis. Familieskonomi er ikke noget afgranset emne. Nir. til procentregning er vigtigt, da dette indi de.

Famitieskonomi. th hs',,, 'ryrrl,e,{eis. Familieskonomi er ikke noget afgranset emne. Nir. til procentregning er vigtigt, da dette indi de. Famitieskonomi th hs',,, Vi'ska' sya(e x%vi 'ryrrl,e,{eis Va',,, Familieskonomi er ikke noget afgranset emne. Nir man skal tose probtemer inden for dette omrdde, har man brug for mange forskeltige matematiske

Læs mere

Referat af ordinar generalforsamling 20I.z

Referat af ordinar generalforsamling 20I.z Marstalsgade 27 - strandboulevarden 63 - Gl. Kalkbranderivei 38 Referat af ordinar generalforsamling 20I.z Den 11. december 2012 afholdtes ordiner generalforsamling i andelsboligforeningen Den Torre Side.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

E]ERFORENINGEN FREDERIKSKAI

E]ERFORENINGEN FREDERIKSKAI E]ERFORENINGEN FREDERIKSKAI Ar 2009, den 28. april afholdtes ordinar generalforsamting i Ejerforeningen Frederikskaj. Tifstede var ejeme af lejlighedsnr.: 6, 7, 9, 12, L7, 28, 3t, 33, 36, 37, 44, 51, 60,

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Ikdovt for rnin farmor at komme pi besgg og. i-[

Ikdovt for rnin farmor at komme pi besgg og. i-[ y+. f-.&&&g8*qj& i-[ Pods vinh Y L l-n "- =-x t fi tilbudt en stor og dejlig andelslejlighed ti1 naesten ingen penge skete for Feng Shui-eksperten Lilan Kops, da hun for 12 k siden sagde ja tak ti1 154

Læs mere

G rle s'tclejerforen i ngen \y'esterg6 rei Referat fra ordiner generalforsamling den 22-O2-tl.

G rle s'tclejerforen i ngen \y'esterg6 rei Referat fra ordiner generalforsamling den 22-O2-tl. G rle s'tclejerforen i ngen \y'esterg6 rei Referat fra ordiner generalforsamling den 22-O2-tl. Forma nden byder velkommen ti I generalforsa mlingen. 1. Valg af dirigent: Som dirigent velges Frank Martensen.

Læs mere

Referat af ord i nar generalforsam li ng torsdag den 12. marts 2015 kl. 19.00

Referat af ord i nar generalforsam li ng torsdag den 12. marts 2015 kl. 19.00 nrunilejertonnrngen illflbbjnbfifiib l v/ Henrik Hogstrup, Morbjergparken 41, Vindinge, 4000 Roskilde - Tlf.z 22760239 Referat af ord i nar generalforsam li ng torsdag den 12. marts 2015 kl. 19.00 Til

Læs mere

Fra antikkens smukke atleter til vor tids gipsfigurer

Fra antikkens smukke atleter til vor tids gipsfigurer Fra antikkens smukke atleter til vor tids gipsfigurer Otte eksempler pi billedanalyse (- af Alena Marchwinski MUSEUM TUSCULANUMS FORLAG KOBENHAVNS UNIVERSITET 1996 INDLEDNING Billedanal2sens aesen Billedanalysen

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Ejer Anna Højgaard Andersen (AA) Udløbsdato 20-05-10 16:00 1 Undervisningsmiljø på Helsingør Gymnasium Dette spørgeskema handler om det fysiske og det psykiske undervisningsmiljø.

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

FonaRucERsrYRELsEN AFGORBLSE FRA FORB RU GERKLA GEN'E VNET. Frank Grosch Munkehgjvenge 33 3520 Farum. Klager:

FonaRucERsrYRELsEN AFGORBLSE FRA FORB RU GERKLA GEN'E VNET. Frank Grosch Munkehgjvenge 33 3520 Farum. Klager: FonaRucERsrYRELsEN AFGORBLSE FRA FORB RU GERKLA GEN'E VNET Sag 08Y0{596 Martine Kkling Klager: Frank Grosch Munkehgjvenge 33 3520 Farum Indklagede: YouSee A/S (tidligere TDC Kabel TV AiS) Strandlodsvej

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

ei Fq$ s? gh? E ie e:g K B'E. ABE iid HPH = s.a 6F E eg a '-8 H '"9 39 6 sh5 'tt ie =HE :ds 93*c I3# FffiJ" f--f b- :id LJo fjo ard s oe b- =6s.

ei Fq$ s? gh? E ie e:g K B'E. ABE iid HPH = s.a 6F E eg a '-8 H '9 39 6 sh5 'tt ie =HE :ds 93*c I3# FffiJ f--f b- :id LJo fjo ard s oe b- =6s. s? gh? i; q o B '"9 39 6?g,u: ei Fq$ th az, '8 H f o q : o=l: iid r q ) ( _ 5 *= < A =* q{ q 5 lrll ) ^a oq,i. E ie ard s I3# S o c j. t \ FffiJ" X;+6 i*! AJ" rt' ' a\ oe b HPH = s.a (oo^ K B'E. F 3 o

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

3. Bestyrelsens beretning.

3. Bestyrelsens beretning. Referat af den ordinere generalforsamling i AB @versd Park afholdt den 5. april 201.1. Mi Storm bzd velkommen og bad salen om at prasentere sig med navn og adresse. Herefter gik man til valg af dirigent.

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

f r7. fliaj I UVIJR. Den norske konge begejstret

f r7. fliaj I UVIJR. Den norske konge begejstret Julen '96 f r7. fliaj I UVIJR. Den norske konge begejstret for den danske hotelfamilie. Marcipanorgie hos Martine og Age il NORSK I.YNTTRIT. Jon som dart-champ under lynferie i BedstePapas hytte. Liv i

Læs mere

Grundej erforeningen Hsj gfrrdstoften

Grundej erforeningen Hsj gfrrdstoften Referat Af 39. generalforsamling Grundej erforeningen Hsj gfrrdstoften Referat af den 39. ordinrere generalforsamling afholdt den 21. april 2009 i Kulturcentret. A. Valg af dirigent og stemmetrellere.

Læs mere

Tabeirapport Osterbro, d. 2. august 1994 Hen-Ry Undersogelse om rygelovgivning Juli 1994 (Bus 27.2 & 28.1) scgg ssf g

Tabeirapport Osterbro, d. 2. august 1994 Hen-Ry Undersogelse om rygelovgivning Juli 1994 (Bus 27.2 & 28.1) scgg ssf g Tabeirapport Osterbro, d. 2. august 1994 Undersogelse om rygelovgivning Juli 1994 (Bus 27.2 & 28.1) scgg ssf g Jobnr. : d8671 Udarbejdet af : Jonna Nielsen Pia Einfeldt Olesen I Undersogelse om rygelovgivning,

Læs mere

Skriftlig Eksamen Diskret Matematik (DM528)

Skriftlig Eksamen Diskret Matematik (DM528) Skriftlig Eksamen Diskret Matematik (DM528) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet Tirsdag den 20 Januar 2009, kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater etc.) samt brug

Læs mere

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013. Sagsbehandler: Ann Steendahl Søndergaard D A T A L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T DIKUs Undervisningsudvalg S A G S N O T A T 1. JULI 2013 Vedr.: 44. møde d. 24. juni 2013 DATALOGISK INSTITUT Sagsbehandler:

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Skoleperiodernes koder Sidst opdateret 03.12.2009.2008/version 1.3/Steen Eske Christensen

Skoleperiodernes koder Sidst opdateret 03.12.2009.2008/version 1.3/Steen Eske Christensen Skoleperiodernes koder Sidst opdateret 0.1.009.008/version 1./Steen Eske Christensen Indhold Denne administrative vejledning beskriver kodestrukturen for skoleperioder på fuldtidsuddannelser. Vejledningen

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Badminton Roskilde. f. ianuar - 31. december 2OL4. Arsrapport. CVR-nr.35L54!32

Badminton Roskilde. f. ianuar - 31. december 2OL4. Arsrapport. CVR-nr.35L54!32 Badminton Roskilde CVR-nr.35L54!32 Arsrapport f. ianuar - 31. december 2OL4 Foreningens 2. regnskabsir Arsrapporten er godkendt og fremlagt pi foreningens generalforsamling den 17. marts 20L5 Dirigent

Læs mere

Status pa skolernes brug af I-pads og PC I skolerne -maj 2015

Status pa skolernes brug af I-pads og PC I skolerne -maj 2015 Status pa skolernes brug af I-pads og PC I skolerne -maj 2015 Baggrund: Skolelederne blev spurgt om at give en hurtig og kort tilbagemelding pa brugen af I-pads i deres skoler ved at svare pa følgende

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

Organisering af DSA- indsatsen på NFS. - Styrkelse af tosprogede elevers faglighed

Organisering af DSA- indsatsen på NFS. - Styrkelse af tosprogede elevers faglighed Organisering af DSA- indsatsen på NFS - Styrkelse af tosprogede elevers faglighed Læringsmål At inspirere og motivere til at bruge vejledere til! at udvikle en kultur, hvor man taler om didaktik! at udvikle

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Transportministeren, Frederiksholms Kanal 27F 1220 Kbh. K. Helferup d. 10. 2.2011

Transportministeren, Frederiksholms Kanal 27F 1220 Kbh. K. Helferup d. 10. 2.2011 Til Helferup d. 10. 2.2011 Transportministeren, Transportministeriet - Selskabscentret Frederiksholms Kanal 27F 1220 Kbh. K. Horingssvar pi udsendt udkast til Forslag til Anlegslov af 19. januar 2011.

Læs mere

Forsikringsaftale. Topd,--qpr"P,.[1. # Si lang tid gelder Denne aftale galder 3 5r og udlober den 1. januar 2015. aftalen

Forsikringsaftale. Topd,--qprP,.[1. # Si lang tid gelder Denne aftale galder 3 5r og udlober den 1. januar 2015. aftalen Forsikringsaftale Topd,--qpr"P,.[1. # E/F Groskenstrade 3-13 C/O Carsten Sandergaard Groskenstrade 3, 2 Th 3000 Helsingor Datoi 22. juli 2014 Attalenr.: 9367 788 957 Side: 1 Forsikringsaftale Vores oplysninger

Læs mere

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Steffen Christensen, MD, Malene Engebjerg Msc Jacob Jacobsen Msc Mette Nørgaard, MD, Phd Pr ogram Få generelle betragtninger HSMR Baggrund for HSMR Styrker

Læs mere

HANS BEIER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

HANS BEIER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB HANS BEER REGSTRERET REVSONSANPARTSSELSKAB Fremlagt pa ordinar generalforsamling den 7. april 1 og godkendt. Dirigent: ANDELSSELSKABET PLEGARDENS HAVEBY ARSRAPPORT FOR OO9 cvr NR. 1 9 7 1 nternt Arsregnskab:

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 26. august 2009 til en kommune:

Statsforvaltningens skrivelse af 26. august 2009 til en kommune: Statsforvaltningens skrivelse af 26. august 2009 til en kommune: Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, anmodede den 17. september 2008 Sønderborg Kommune om at indsende oplysninger vedrørende

Læs mere

at tilpasningen af strukturen omkring SSP- var gennemfart samtidig med omrddets ildsjale o.a. Vi skal med rod i lokalomr6det. De lokale SSP-udvalg og

at tilpasningen af strukturen omkring SSP- var gennemfart samtidig med omrddets ildsjale o.a. Vi skal med rod i lokalomr6det. De lokale SSP-udvalg og Forord SSP-irsrapporten for 2007108 om tilstanden i SSP-samarbejdet i Aalborg Kommune har Aalborg Kommune foreligger hermed. varet pd forkant med udviklingen, sdledes at tilpasningen af strukturen omkring

Læs mere

2]AS. Arsregnskab 2006. Danmarks-Samfundet. De$ ersregnskab indcholder 6 sider 07-1001ASL DOKH 1843006002.doc. Teleton 38183000

2]AS. Arsregnskab 2006. Danmarks-Samfundet. De$ ersregnskab indcholder 6 sider 07-1001ASL DOKH 1843006002.doc. Teleton 38183000 2]AS st'tsrllon*d Rdbion.trr.r@m.t b AUOIT Teleton 38183 Danmarks-Samfundet Arsregnskab 26 De$ ersregnskab indcholder 6 sider 7-11ASL DOKH 184362.doc Donho.IssatuIundet ArsreErskab 26 Indhold Pitegninger

Læs mere

sx. Eoreni.nge,,*,'".,,,ffien.,lYSTRUPsKov,,S1angerup.

sx. Eoreni.nge,,*,'.,,,ffien.,lYSTRUPsKov,,S1angerup. 6,f.t-6å,JO& { s-t}e 1/u.a LOVE FOR st.k- 1. stk.2. stk. 3- stk.4. stk.7- stk.?. tk. 3- stk.1. stk. 2- srk 3- sx. Eoreni.nge,,*,'".,,,ffien.,lYSTRUPsKov,,S1angerup. Foreningens hjemsted er slangerup, og

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Konference om Amager Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Focus pi Amagers historie En iben konference For forste gang er de tre lokalarkiver pa Amager giet sammen om at

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

Landsdækkende belysning

Landsdækkende belysning Laddæede eig Går De med aer om a åe i eer reoere Dere ærede i eer oor a i ide føgede: Laddæede eigoeer, om år i rådighed med dregig af id og eregiger. Koeere føger projeere i dør i de er færdigmoerede.

Læs mere

Ny'virk Iverksattercenter ApS C\ZR. nr. 27 77 50 47

Ny'virk Iverksattercenter ApS C\ZR. nr. 27 77 50 47 Ny'virk Iverksattercenter ApS C\ZR. nr. 27 77 50 47 Afsluttende regmskab for projekt tr,fyske I ry'nske Indvandrekvinder" for perioden 01.04.2008-31.12.2009,,four.nr. 20021229-4717 Modt:cer ili Ick'r.l

Læs mere

G E N E RALFO RSAM LI NGS RE FE RAT

G E N E RALFO RSAM LI NGS RE FE RAT Advokalfirmaet NICOL AI GTDDESEN LC. Mortensens Eftf. Nicolai Giodesen, advokat (H) Hella Hammerby, advokat E i en domsadministrationen : Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal

Læs mere

Faci Iiteter oe mulieheder

Faci Iiteter oe mulieheder I I --t- -T-_ I Faci Iiteter oe mulieheder Ridgivn ing Design og konstruktion Prototypeudvikl i ng og -fremstilling Produktion - sm6 og store serier Sta nsn i ng Laserskarin g Bukning Svejsn i n g Slibning

Læs mere

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 41. møde den 1. november 2012. Sagsbehandler: Lisa Ibenfeldt Schultz

DIKUs Undervisningsudvalg. Vedr.: 41. møde den 1. november 2012. Sagsbehandler: Lisa Ibenfeldt Schultz D A T A L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET DIKUs Undervisningsudvalg R E F E R A T 28. NOVEMBER 2012 Vedr.: 41. møde den 1. november 2012 DATALOGISK INSTITUT Sagsbehandler:

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Studentersamfundet - For alle studerende

Studentersamfundet - For alle studerende Uddannelsespolitisk Forum Aalborg, d. 16. december 2010 Møde i Uddannelsespolitisk Forum Den 13. december 2010 kl. 17.00 Lokale 407, Studenterhuset Revideret dagsorden 1.Formelt (B) [10 min] 2. SU (O)

Læs mere

Vedtegt for: Foreningen til Markedsforing

Vedtegt for: Foreningen til Markedsforing Vedtegt for: Foreningen til Markedsforing af Bsrnefamilieturismen i Svddanmark $ 1. Navn Foreningens navn er "Foreningen til Markedsforing af Bomefamilieturismen i Syddanmark", i forkortet form FOMARS.

Læs mere

Guide: Sådan lærer du børnene at få styr på pengene

Guide: Sådan lærer du børnene at få styr på pengene Guide: Sådan lærer du børnene at få styr på pengene Lær her hvordan du undgår, at dine børn kaster sig ud i voksenlivet med overforbrug og gæld Af Louise Kastberg, 06. november 2012 03 Lær dine børn at

Læs mere

US AARH. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia

US AARH. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia US AARH Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia Land: Spanien Periode: Fra: Februar 2012 Til: Juni 2012

Læs mere

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få internet

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

Vedr. aktindsigt Skive Kommune

Vedr. aktindsigt Skive Kommune 21-03- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedr. aktindsigt Skive Kommune Du har den 26. januar 2012 rettet henvendelse til Stat s- forvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelsesl o- vens 1 47 fører tilsynet

Læs mere