{l(n^lh,nw. Utopia V: SituationsraPport for. institut. datalog'isk. ved. Kobenhavns universitet Sonner 1971

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "{l(n^lh,nw. Utopia V: SituationsraPport for. institut. datalog'isk. ved. Kobenhavns universitet Sonner 1971"

Transkript

1 {l(n^lh,nw Utopia V: SituationsraPport for datalog'isk institut ved Kobenhavns universitet Sonner 1971

2 ra \y u! (Det er tiffadt at udgive denne rapport som bog (uend"ret e11er bearbejd.et) endog uden angivefse af kil-de, blot forbeholder redaktorerrre sig ret ti1 et frieksemplar. )

3 tilegnet Ib Gryndahl.

4 INDHOLD Indl ednj-ng 1. Ko:rkrete fakta 2. Aret d"er qi k 3. Forslming 4. Lerere om instituttet 3 9 l a Uddalnelsens milsetning 6. Underwisning Materiel 47 Samtale med Y. Safcstein Appendix

5 INDLE,DN]NG Om rapportens tilblivelse Med strrdiene.rrnets bi].ligelse bl ev der i juni ' nedsat en gmppe, som havde ti-l opgave at revidere Utopia fi rapporten - en statusrapport for Datafogisk institut (DI) fra juli Imidlertid har grrrppen lkke ment, at det var for:malstjentligt at foretage en salnarbejdning af nyt materiale med den tidllgere rapportr derfor ma denne rapport ses som et sidestykke og i-kke en erstatning for Utopia II rapporten. Forarbejdet tif rapporten Grundl.aget for den endelige rapport er en rekke l-erersamtal-er. Hermed menes en rekke interviews af en tlmes va* righed som gruppen har optaget med hver enkelt persont der havde tillcoytni-ng til instj-tuttet i egenskab af underviser ej-1er forsker. Santaferne blev optaget pa band (der nu er slettet). UAfra hvert bdnd bfev der udarbejdet referat efter falgende retnj-ngslinjer: 1. Referaterne folger b6ndene emnemessigt. 2. SporgsmAl- fra gnrppen er kun medtaget I det omfang a-et er nodvendigt af hensyn til- sammenhengen' l. Referaterne har marginale sti-kord, der almindeligvis dakker emnet foi gmppens sporgsmil. 4. Referaterne er ikke ordrette, idet uforstielige eller irrelevante afsnit er udelagt. 5. De endelige referater er gennemset og godkend't af hver enkeft interviewet og eventuelle rettelser er +- u45s ^^+ u +i-1 urf of*arrotni nq, Dj-sse referater er tilgangelige pi Datafoglsk instituts bibliotek.

6 De endellge samtal_er blev derefter opdelt i de emneomrd_ der, som frengdr af i-ndhotdsfortegnelsen. Et representa_ tlvt udvalg af hvad vi ansd. for vesentlige udtalelser er ord.net i sammenhengende afsnit i denne rapport. Dersom man onsker en uddvbnj_ng af rapportens citater henvises man til samtal-erne. Endvi-dere har vi som appendi-x i uforkortet til_stand brag-u samtatren ned instituttets gest y. Zal_cstein. Renskrift af samtaler og rapport er foretaget af Dfs kon_ tor pa smukkeste vis efter ternmelig uensartede og ofte svert leselige originaler. Vi" kan kun takke personalet for den interesse, de har vist disse skrlfter. Vgrl n61 rned dejle arbej4e Et institut er ikke blot et opbevaringssted for vj_den, det er et samfund - en gmppe menneskers fel_lesskab, og denned foranderligt. Hvis disse fora'dringer skar forstds af andre end dem som fora:rdrer, sa er det vpsentlj_gt at udbred.e oplysning om de ti-ng og de men'esker som fordrsager forand.ringerne, det er et m61 vi hdber at nd med denne rapporr. Et andet er at gj_ve et mere nuanceret billede af de men_ nesker, der arbejder her helt er-f er der-vist. For os er fagligt arbe.jcie ogsa menneskeligt, derfor ansker vi at sr_ ve nogle spredte glint af hvilbe mennesker det er som fungerer son ledere af og i dette miijo. Utopia gruppen oploses hermed efter endt arbejde. Kobenhavn 4.1O.1971r Jan Andersen O1e Caprani philippe Gauguin Klaus Hansen Lise Lauesen Torben Maller A.P.Ravn Flernmi-ng Se jergaard Ssren Stamp

7 KONKRETE FAKTA OM INST]TUTTET Pr. september 1971 Administrative status Tnstituttet er uxderlagt EDB-udvalget i forbindelse med bevilli-nger og stillingsbesettelser. I akademiske sager ( eksamen, professoratbesettelser, etc. ) treffer det matematisk-naturvidenskabelige fakuftet dog afqorelse efter sarnred med EDB-uCvalget Dlsse forhold blev bestemt af EDB-udvalget, som foreslog, at man tager dem op til overvejelse i forbindelse med den nrre stvrelseslovs ikrafttred.en 1. september Dette har end.nu ikke fr.rrdet sted, sa situationen er uafkf aret' P&lagte opgaver fnstituttet er ifolge styrelsesreglernes paragraf 1 p6- lagt r.mdervlsnlng og forslcring inden for datalogi. lnstltutt et har f ol gende r.urdervisnlngsopgaver : '1. Undervisning og eksamen 1 matematik 4 2. Undervisning og eksamen i datalogl 1 l. Undervisnlng og eksamen i datalogl 2 4. Vejfednlng af 2.dels studerende (ca. l0 pr. irgang) lnstituttet er ikke p6lagt nogle bestemte forslcaingsopgaver. Medarbejder:re har ifolge styrelsesreglerrres paragraf 11 ret tlf sefv at velge deres opgaver. Persona-L e (pr. s eptei4!er-l-921) S ekreterer: Hjardis ftrnderrla.rlll (HG) Eil-een Molfer Nielsen (lmn) Lissi Olsen (LO)

8 Karin Zachariassen (I{ri{z ) Vid enskabel i ge med arbe j d.ere : Nils nndersen (NA) peter Llndblad Andersen (pla) H.B.Hansen (HBH) peter Jensen (pje) (ortov) peter Johansen (pjo) Gregers Koch (GK) Jakob Krarup Kandi datinstruktorer : (JK) Soren lauesen (Sl) peter Mo1ler_Nietsen peter Naur (pn) Bent pedersen (Bp) Jorgen Steensgaard_Madsen Edda Sveinsdottlr (ES) yechezkel Zafcstein (yz) Bo Mtrnch_Andersen Tommy Schonacker Torben ulrik (BMA) (TS) ZabIe (TUZ) (piltr{) (or1ov) ( JSM) Telcrisk noedhjelp (bibliotek, duplikering, operatorarbej_ de, maskinve jledning, etc. ). De fleste er cleltid"sansatte studerend e peten Berg_Sonne per Gade Christensen Carsten Gyrn 01e Monrad. Hansen Soren Kann Azne Lauritsen Jens lrrnd Al_f Beck Nielsen

9 Knud Wendel Niefsen Niel s-holger Pedersen hrdvidere er Jorn Jensen tillmyttet instituttet ved mldler fra Statens telcrisk-vj-denskabelige Fond og Peter Brun Madsen som leder af H.C.Orsted lnstitutets RC4OOC. Mat gri e1 1. Lokal-er 2 maskinrlrm '1 hull estue 1 kombineret frokoststue og ovelseslokafe 8 kontorer 2. Datamatisk udstyr * l. litteratur 1 stk. kaffemaskine 2 stk. RC-gier (2. generation, 1960) den ene med pladelager og buffer 1 stk. terrninal (TBM 1130) til TBIUL 360/75 pi NEUCC '1 stk. WTTS terminal Diverse hu}1eudstyr Adgang til H.C.Orsted institutets RC4000 og RECKUTs Univac 1106 Et nyoprettet datalogisk bibliotek med b6de boger og tidsskrift er.

10 Kurs er 1.dels kurserne er holdt af: PN + BP: matematik 4 HBH + SL: datalogi 1 NA + PJo: datalogi 2 Ihd.vid.ere blev der a.irnonceret folgende 2.dets kurser: Efter6.r 70: Seminar over Donaf d E. Iftruth: Information Structures (PN) Datalogisk praktlk (ES ) Store datarnengcier (PIIN) Operationsanalys e ( JK) Kombinatorisk matematik (NA) Styresystemer Grafteori (BP) (PJe) Bevisforelse for algorifiner (pjo) Oversetterteknik Simulation (PJe) ( Arrre Jargensen) For r 71: Multiprogrammering, operativsystemer og processtyring (Sl, pje) Simuleret intelligens (PJo og Kurt tudvigsen) Udvalgte ernner om RC400O (Arne Jorgensen) Forrnel-le sprog og automater Operationsanalys e ( Jf ) Numerisk analysa (.?) (GK) lrogranrneringssprog og oversettere (Jorgen Nielsen og PMN) Seminar over procluktion af store d-atasystemer (fw) Informationsteori og fejlrettende koder (Bp) Virksomhectsstyrlng ( tout Sveistmp ) frrdvidere er der nasten ugentlig afholdt et 2 timers ko1- lokviun vecl lerere efler udefra-konmende.

11 Administrationen af institutt,et Der er to hovedorganer til admlnistration af i_nstituttet, nenlig 'rdatalogisk institutrdd" og Idatalogisk studie_ ne\mtr. 1. Dataloeisk institutr d. Datalogisk insti_tutr&d tager sig af administration og forskning. Det bestir af a}le institutned"arbejdere og Iige s6, mange d"atalogistuderende. Institutr5det har i det sictste &r holdt mode ca. '1 gang om mdneden d ca, J ti_mers varlghed. Under institutr&d.et er nedsat en rekke udvalg, hvoraf forst og freruoest ma newres 'tforretningsudvalgetrr som p6. ca. ugentlige moder beskeftiger sig med alle vesentli-gere sager og isar med de sager, d.er ikke har et specielt ud_ vaig. Tnstitutsr dets forrnand er "institutbestyrer,r og varetager i samarbejde med sekretererne og forretningsud_ valget tlen ctagj-ige ttrift. ftrdvidere har d.-er j_ 6rets 1ob veret folgende uitvalg (* markerer at udvalget eksisterer pr. septenber T1 ) Maskinudvalg. Tager si-g af driften af alfe data_ og hullemaskiner, der drives af datalogisk insti_ *rr * 2. Flytteudvalg. Taget sig af vlsse forhofd omkring datalogisk instituts ftytning til,'hartmarns fa_ brikkerrl + 3. Biblioteksudvalg. Tager sig af driften af datalo* gisk bibliotek 4. Registreri-ngsudvalg. On oprettelse og drift af diverse registre etc. 5. Automateriale og skrivemateriel Maski-nprognoseudvalg. Udarbe jdelse af n"6nedli"g status over planer for maskiner og den labende drift.

12 l. Valgudvalg. Afholdelse af valg af studenter til insti-tutr&det Bedommelsesudvalg. Ansettelse af personale p& ner d ecid eret r-mderwisningspersonale ( instruktorer). 9. Publikatlonsudvafg. ftn administration af skriftligt materiale fra institutet Maski-nplanlegningsudvalg. Planlegning af fremtldig maskinpark ved instituttet Budgetudvalg. Udarbejdelse af budget for instituttet. P& hvert institutr&dsmsde aflagger eksisterende udvalg beretning. 2. Dataloglsk studienerm Datalogisk studienerm tager sig af a}le studiemessige sa* ger, f.eks. planlegning af ln;rser, fordeling af lerere, ansattefse af decideret underwisningspersonale (i-nstruktorer), di-spensatlonssager, klager etc. Studienevnet bestir af lerer- og studenterrepisesentanter for de tre 1.dels kurser og 2. del, og nemet holder mode ca. 6n garrg om mdneden.

13 2. ARET DER GIK Dette er en lss, usystemati-sk gennemgang af nogle af det sidste Ars ha jdepurr-lcter pd datalogisk j-nstltut. - Pd hvert af d.e afholdte kurser 1 foriret blev hver deltager ved slutnlngen bedt om at udfylde et sporgeskema ti1 semesterreferat. Semesterreferatet er desverre ikke ud.kommet endnu. - ul D- -*---^ ^+"'i^-ende DUuusl frernsatte i febrrrar et konkret SrulJys ^--la- *il an ) nala nrdniro firnrc-lo-a* lr-l^a, h76d^-+^ rvljjd6 uf! Err 4. rerd vf urjil6. r'wrdra6su u!sv!rc-cliueret pdl et rnode o{' er siden b-levet bearbejdet af studienerrnet og treder i kraft pr. '1 september 1. - Matematik { kursuset havde en del rore om overbel-astning af studerende og om snske om md.lsetningsbeskrivelse. Pr. september 71 foreligger en kursusbog for mat I starten af efter&rssemestret 71 blev hofdt et ruskursus med stor deftagelse. Der har fra alle sider veret stor tilfredshed med resultatet. - Stutiienewret har provet at samle eksemplarer af d.e specialer, der i tidens lob er skrevet ved instituttet (afdelingen), men det er kun lykkedes at flnde tre. - PA datalogi 1 skulle den farste store opgave indkores i algo}, fortran og cobol. Det gik forrygende d6,rligt, maskineriet og iser NEUCC fik skylden, men fejlen 16. maske i virkelighecten pd instituttet. - P&& datalogi 2 fandt nan pi at Lave en af de store opgaver som tvr.urgen enkeltma.ndsr og det gav sfl overraskende resultater, at man flk ojnene op for at det er let at slippe i-gerurem kurserne p6. gru.ppearbejcle. Det blev udtalt at der var folk pi datalogi 2, som sl-et ikke burde lese

14 ved inslrituttet. - 0gs6 p& datalogi 2 skufle en stor opgave indkores og det Elk ogs6 ringe. Her fik maski-neriet ikke skylden. - Studienevnet har vectaget, at nan kan blive exam. scient. ved at besta kurserne rnal;ematik 4, datalogi 1, datalogl 2 og datalogisk praktik. - Der bl-ev i efter6ret TO opstillet en IBM1llO terminal til NEUCC; efter et mlslykket forsog pfl datalogi 1 om ef_ teriret var d.er lenge stille om den. Der kom s6 et bedre dri-ftsystem og man regner med., at den fr.emovet. langt bedre vil i<unne hjalpe i undervisningen. - Der er blevet oprettet et datalogi-sk bibliotek. Der var 1 starten et meget stort antal tyverier af boger og siden har biblioteket veret totaft af16.st, sa man kun kulne komme ind med hjeip fra en af de ansatte - Der har varet startet et projekt on datatransmission meflem RC40O0 og de tre regi_onal-e centre. Projektet acskifl-er sig fra arrdre projekter ved instituttet ved at det vj.rkel-ig vil1e have kunnet gjort en stor kreds ude omkrlng opmerksom pi eksistenseu af datalogisk instj-tut. Ulerr pro jektet cr rlesverre Lobe's ud i sandet. * Ved efterirssemestrets start bl-ev dt-.r lavet ombyg:rr_n r pi. i-nstltuttet, s6. d.e to ovelseslokaler blev lavet orr tii fiere mindre kontorer. - lnstituttet har fiet en WTTS-tcrrui_ir:i1 til. NEUCC hvorved nran pd meget elegant mide kan kommunikere ned NEUCC orkore APt. - En grrrppe studerende fik bevilgei penge til en orienterlngsrejse ti1 datal-ogisk institut i Arhus. f\ren havde stor betydning for deltagerne, men gav ikke instituttet 10

15 noget materiale direkte - fnstituttet har haft to marrd p6. CDC-kursus i Arhus. - Instituttets maskiner 1ed en overgang overlast om natten, indtif der i for5ret 71 blev indfart en nogleordning. - Ca 40 lerere og studerende var forst p& sommeren p6 weekend pa Peter Johansens odegird. Ud over en masse hyggeligt samver var der et par diskussj_oner om instituttet, b1.a. argumentered.e Saren Lauesen for at der burde vere und"ervisnlng i vlrksomhed.sl_ede1se, zkonomi og salgspsyko- 1ogi. Det vakte en def rore. - I efteriret 70 holdt hulkort deres egentlige indtog pa instituttet.

16 - der er d.a masser af datamatlske problemer, d.er trenger tif at bli-ve lsst (BMA) 3. FoRSKIIrNG - vi gir lige i ojeblikket og venter pa noget information (JSM) Datatransmission, et eksempel pd et forslcringsproiekt ES: Jeg har ogs6 arbejclet med datatransmi-ssionsprojektett som vi. havd.e korende her i for&ret s6.cian lidt halvhjertet fra alle deltagernes side, for der var ingen der tog Iedelsen i det. Jeg ved ikke hvorfor der ikke var nogent der gjorde det, men man kan jo selv velge, hvad man v1l forske i, der er ingen, der legger pres pa en. I datatransmissionsprojektet var der nogle studerende med i starten, d.e syntes E.benbart ikke om den m&de, det blev kart pa efler de lrlrnne ikke identificere sig med detr ieg ved faktisk i-kke hvorfor de faldt fra, men det endte med.t at der kun var ferere med. Jeg foreslog, at PBM blev formarrd, m&ske har det haft indflydelse, han er jo kun tiltctyttet instituttet. Administrationen af projektet har i-kke veret s& godr men projektet er staclig gocltt det bliver mere og mere interessantr' der kommer motivati-on fra and.re instanser, f.eks. satter EDB-kapaci-tetsuclvalget nu som betlngelse for at fi f.eks. en RC4OOO, at den har faeili-teter tlf at konmrrnikere med centrene. Det er s6ledes et real-istisk projekt. Jeg kunne godt fole trang til- at tage de nye lerere }ldt mere i h6nden, men jeg tror ikke jeg kan inspirere demt tz

17 medmindre d.e lige precis arbejder sarutren med mi-g. Datatrarrsmisslonen var et forsog pa at inspirere. Man kan j-kke vere h6rd i- retning af at petvinge projekterr man skaf rrpra inqnirorond6 ^- -3r a-r f8r forfpn qf of nroiektv5 lllill La! usrr 4r s u!r w.j s^ u t skal- ma^rr prqve at virkelig stotte det. Jeg mente at en m6.de at salge datatransmissionsprojektet pe var at etabfere det som noget, der bd.de udadtil og internt havde fofltr af en spand.end.e ting, hvor d.er kom penge i kassen, hvis det lykkedes efl-er en kontralt med nogen. Vi er inj-dlertid blevet dirli-gt behandlet af RC pa dette punkt. - og de ovrige deltagere: PBM: Det eneste projekt, der har kort herfra er datatra.nsmissionsprojektet, men al-1.e deltagende har forpligtet sig over evne. JSM: Jeg har deltaget i datatransmissionsgmppens arbejde - det er desverre ikke rigtig igang i ojeblikket. GK: I forsret har jeg deltaget i datatransmj-ssionsgr'1tppen, som jeg betragter som d.et eneste seriose forsog inden for det sidste 6.r blandt medarbejderrre pa at lave noget i fellesskab, jeg anser det dog for mislykket. Og dette kom der ud af clet: GK: Det er svert at samarbejcte, og vi har aldrig lert det (samarbejde), men man har jo s&dan set aborteret det fra Hvacl er oplegget, nogle lose notater efler noget der faktisk godt lnrnne mangfoldiggores for en f idt store kreds? PBtr[:.Det ln-uuee gocit offentliggores. Der findes en san]ing af konkrete data om die tre maskj-ner og en oversigt over systemet set fra RC4O00. Men der er selvfolgelig langt 13

18 til noget, cler ligner et systemopleg. Hvorfor er gruppens resultater ikke PBM: Forcli clet stadig er et udkast. mentarer og meninger mangler for at rialet. Hvad ved de and.re om det? nrrh'l P 4 v f r v u f v u, i n ara*? kom- Regnecentral-ens man kan afrunde mate- TUZ: Jeg er blevet orlenteret om ciatatransmlssionspro jektet, men det befinder sig, sd vidt jeg kan se, endnu pa et stade, hvor der er si meget udefineret, at jeg vil1e vare bange for at blive indbl-andet. Hol-dnlnger til- forskning l J( Jt NA: Jeg vi1 godt benytte lejllgheden ti-l at sige, at jeg i-kke er sikker pi rrdatal egentlig er en rigtig begrebsdalnel-se" Jeg s.rrnes egentlig ikke, at Naur har formuleret sig s5 hensigtsmassrgt. Det er upraktisk at arbejd.e med ha.-'rr,hct dat; - l),rr er kommet disse msskiner- dnr ken fgretrg,e elektronisk daiabehandling og dcm studerer man som nt.-i>kf ar fnr nl na fi1 c-lanqt mrrli a 1r1 6rL^rl n-d.s f na v w 'r44+ b Jirarlreu. vgsa I OI atr finde ud af hvilke samfundsprocesser, der karr afhjelpes med sadan et verktoj. Det egentlige er al-ts6. maskinerne. Selv om det i. visse forbindelser er vrgtigt, om en ting ^-,._^_r ^r-_^--.+,^^it ql no n+ni r a.]..t nn Dd.laUt -niuvvt, llqu pll Pa}JrI- Hf,rur represente1n et SOtr, bitmonstre pa mag.aretbarrd., r,r11 vi ofte gerne abstrahere J'r.a rict knnkrrte- f nrdr det ef. I I p'ejr'r ni -+ n- ;a++a L31 uuer r\ fuf,6ut r.i rkke en gj-ose fcr, fordi Naur med vo1d. og nagt vi1 skelne mell, em repres entationerrre.?jo: Det vi11e vere interessant, hvis man Inrnne lere folk at et pr'ogralxneringspro jekt e1-l.er lignend.e bsr resultere i en publikation, sa mali karr.teese og se, hvad cleres arbejder er for noget, og!5 d-en mide lave en tradition for 1A

19 hvord.an man kommunikerer sine resultater og erfaringer til hinanden. ES: Der er i-kke publiceret meget, det er vores svaghed lige fra Svejgaards tid, at man ikke publicerede; selvom BIT-redaktsren sidder i hjornet. Faget er sa nyt og..n^r;-^-^+ 4uErfrrsfcut av -* '-' vf sette vores vur gd lid ltu +ii de farste nar 6.rgarrge af studerend.e, forrnodentlig har d-e lart al-t det de gamle kunxe, stort set og md. vere dem, der lige sli vel skal- leve op ti1 d.e ting. hr arbejdsforrn JJ: Da jeg er af den type, som fortrinsvls sidd.er i et hjorne og "nussertt, r nit mj-1 jo meget lokaj-bestemt. - og resultatet JJ: Jeg har ikke favet lcundeopgaver her p& RC med uldtagelse af iien al-l-erforste man havde. Jeg har lavet basi-sprogremmel af diverse arter lige fra starten. 81.a.: Hovedparten af kontrol- og hjelpeprogranmerne ti-l DASK. Defe af AlGOl-oversatteren til DASK. Rr assembfer til en maski-ne r Benitlx burgh, hvor jeg var i G20 - i Pitts- Hovedparten af de forskellige versioner af AlGOl,- oversetteren til GTER. 56 har jeg veret rneti til- at lave en COBOl-oversetter til en Siemens maskine. Et fil-systen tj-i ti_1 AtGoT, 5. RC400O og - nu til sidst - endringer Forrrclen i Pittsburdn i 1961 har jeg varet i Salt lake City (Utah), hvor jeg underwiste pa universitetet. Vi begmdte at lave en AlGOl-compiler, men den er vist ald.rig blevet ferdig. Det var i

20 Kontraktforslming Sl: Det dataloglske miljo er dd.r11gt og instituttet mang- 1er totalt kontakter udadtil. Kunne dataloglsk praktik ikke vere starten p5. s6dan en kontakt? SL: Det burde d.et have veret, men det bl_ev vel- nermest slutningen.?t,a: Jeg tror ikke, at vores projekt er et, mal lcunne fa en kontrakt p6. Men det er dog si ner, at vi har f6.et penge fra et fond til at ansette Jorn Jensen halvdags. Jeg tror ikke muligheden for kontraktforsknlng er serlig stor i- ojeblikket. Instituttet er ikke i, ojeblikket kraftigt nok bemandet til, at man vii kunne give en rimelig garanti for at afsfutte et sidant projekt inden for en rimelig tid. Jeg tror heller ikke at instituttet, s6da-n som situationen har veret ind.til_ nu, har sd store chancer for at f6. kontraktprojekter, men det kan godt vere en fejlvurilering. Orn det er onskeligt, det kan diskuteres. Den fare, som der kan vere og som ma:n snakker om i forbindelse med industriel forslcring p6, universi_tetet er vef ikke sd. meget en direkte pressi_on okonomi-sk, men snarere d.et, at man gsr nogle af sine med.arbejcleres ansettelse afhengig af, at man f6.r penge udefra, s6. bl-iver instituttet som sidant mere forsigti-gt ogvif udtal-e sig mindre skarp-c. Jeg er betenkelig vecl at rekl_amere for Df i den forstand, som jeg altid har varet, n6.r vi har forsogt at lokke folk hertil, at ctet er kedellgt at lokke folk med, en masse store ord, hvis man ikke kan _l.eve op ti1 dem. JK: Det havcle veret helt naturllgt om l0:ud Jensen havde henvendt sig her pd instj-tuttet og at ma.n efter en d.roftel-se af problemertte rndske havd.e engageret sig i d.et p& kontraktbasis e1ler anclen vis. Det m6 vaere oplagt for et 16

21 instltut som dette at bidrage ti1 lssning af s5danne problemer. BMA: Jeg tror, at det fagligt set er sardeles frrrgtbart at f6. kontakt med omverdenen pd den m6de. Der kan jo vere visse administrative problemer forbundet hermed, f.eks. afbetalingssporgsm6let og copyright tii verker. Jeg vil dog ikke vere betankelig ved at foresl6 det her pa stedett blot gore det klart, at der kan opsti problemer, og at man bor vere meget varsom med dem og have dem for oie. Et af problemerne er, hvad et universitet skaf gare af de mennesker, der har veret aftorvtet af kontraktforslccing, n6r kontrakten udlober, Instituttets pro j ekter Desuden kemiker har / TqM\ ioo forbindelse med en PLA: De studerende rykker for at f5 nogle kurser og laver hvis fereren lkke er forbered.t. Kuratoriet rykker for at fdl nogle regninger og laver vrovl, hvis de ikke er i- orden. Projektet ligger og siger ingen ting; hvis det sd lsriber med at ne det hele, er det projektetr der bliver slcubbet ud. ES: Af gnrpper er der den nye omkrlng Lindblad og Jatn Jensen med operativsystemer - om d-et'kommer udr ved jeg ikke, jeg ville dog tro det. 56. er der PJor han publi-cerer og Naur publicerer ogsa. Vores ga.smapro jekt kommer ogs& ud; og datatransmissionen er i- hvert fald annonceret. PN: En and.en ting, som jeg.ril navrre her, er at,1et ogs6. ]ilxrre vere interessa.nt at undersoge forskellige anj-agsd.riftsresuftater. Jeg kom blaldt and"et ind pa det i studi,enermet i forbindelse mecl om vi slculf e beholde l1l0teren, I I

22 hvor jeg sagde, at vi ikke for snevert skal se p& det und.ervisnings- og forslcai-ngsmassige behov for materiel, men at man ogsi bor kunne have materiel bare for at undersoge det og se hvordan det fungerer. Men hvis man vi1 gore det sa skal man nok mere systematlsk arbejde pd denne linje, og jeg kunne godt forestille mig, at det kunne vere noget verd at sammenligne okonomien i det udstyr som faktisk foreligger. Nuverend e forslcningsaktivitet er SL: Den er ringe, rnen jeg kan godt forsta det. A.l-fe de gamj.e lerere, der skul-le virke som inspiratorer, underviser og administrerer. krdvld.ere virker dlet meget di-straherende at sidde pa insti-tuttet ind af dorene. med det evige rend ud og HBH: f'orslcringen bliver hemmet af undervisningen, jeg synes god"t man skulle kume f6 r6d til at gore nogle fri t11 forsicring uden rmdervisnlng - f.eks. i et par 6r. Sagen er at d.er skal vere et sted, hvor man kan fi ro til at tenke sig om. JSM: Den fagli ge aktivitet pa instituttet er i o j-o11110l"a uorga:riseret. Jeg mener ikke, at der kan foreg6 noget pa et hojt fagligt niveau uden en vis organi_sation eller strukturering af arbejd"et. Jeg synes det vill-e vare en ide med interessegrupper, dvs. at folk vidste at der var andre der havde sa.nme intcresser og arbejdede i samme retning, og s& snakkede sarrmen. Jeg kan desverre ikke sige, hvordan en strukturering kunne foretages. - og hvad heskeftieer man sis med Sl: Den smule forslcring der sd vidt jeg ved foregir her er, pd ner lisp-fortolkeren, ecnmand.sarbejde og det virker ikke serlig beford.rende p6. mlljoet; det er svert at 18

23 vere nyansar. GK: Forr,rden de aflerede nermte ting har jeg syslet med rlna,ha] r a nrand ^,atrunatisk uyf v6r ur inf erens + en smule admini_ strativt biks, men ikke ret meget. PJo: Derudover har jeg et enmandsprojekt, som jcg holdt 2 kollokvier om sldste 6Lr. Det er et specielt onrd.d.e og befind.er sig bedst ved at vere et enma:rdsprojekt. P5 den an- /l^r di rln nrr{*nr jno.i mooot arhc icl e..ta* am na* ooml artr uerr sl-uc pullei JL uul ug uel siljrrrcue fesultat kommer forh6bentlig i lobet af nogen tid; det dreje: sig om en matematisk af nogle begrebsd.arnel-ser inden for automater og regulere sprog. Fremtidsplaner er der nok af HBH: Der er ting nok at tage fat pir ob si vidt jeg kan se er cier ogsi lyst nok til at tage fat. HBH: Hvis jeg var pd DI ville Databanker og i forbindelse jeg tage fat pd to ting: herrned beskyttelsesproblemati-kken, og desuden ln;nne man undersoge EDB-systener lidt mere ingeni-ormessi-gt, hvorda.n man bar gore for at f5 dem til at fungere okonomisk. Noget med om man kan ud-krystal-, ; ^ ^ ^ v f DDE - ^ e f ^ f }Jsr h ^ ^ f uf ru4lu h -, - h ^ 4rrE ur q. PN: Jeg har i nogle 5r haft en huskeseddel pa mit bord *^i ^+ j -+^_^^^^-! hp^ j^l-+ -^m,,.i t_l ^.-_-^ _.L_'^ _j _+ _.f Pf ujqnut -uru vrafs d E -^-^+ ^-^-i ^r+ --+^-; ^a --- r-.^rrv6eu DIJSVJETU ulausraelt r[ql] Jq6 elr Si enr"ar"efet i afl_ dre ting er jeg ikke selv interesseret i at tage sagen op, men jeg vil- da gerne n&\me det, hvis andre skulle vere in- + ^r^^^ ^-^i ^ Det dre'ier si pr om :nal rrse ef hill pder. NAr man skal analwqere et hillcdo vllfs Oet miske varn cn ood idc:t have en scanner med variabel oplosningsewre, selledes at man kunne folrusere pd detaljer. Jeg har spurgt Isaksson, hvor meget et sidant apparat kunne koste, og d.et skulfe dreje 19

24 sig om en kr., altsi ikke uoverkonmeligtr og det vil.te lnrnne hegtes pi for eksempel RC4OOO. Det Inrnne man sikker fa meget sjov ud af. PJo: Ti1 efterd.ret havd.e jeg forestillet migr at nan kun* ne have }1dt sjov med at l-ere RC400O at spille bridger og jeg skulle aftsa 1ed.e et projekt cl6r. Principielt vil jeg lkke foretage hoved.parten af prograrnmeringenr men evt. lad-e stucterende overtage dette. GK: ftnner inden for Artificial Tntelligence, specielt Natr-rrai Language Processing, men det krever i ho jere grad samarbejde mecl fl ere grupper, f.eks. li-ngvistisk Institut eller NA: Jo, og jeg har en 1i-ste over ennerr som jeg er interesseret 1: Romansk Institut. 'l. Grader af beregnelighed. 2. 0versette naturlige sprog. 3.?rogrannel til minidatamater ti1 undervlsningsbrug i skol- en. 4. Pro6gammeret rrnderwisnlng. ltr^- -^-..;t 1^.-...q r*srr JUr3 vrr rl*r 64 i gang, hvis ureafistisk at starte et projekt a1ene" Hvordan vi-l- ctu fa tid til det? der er andre ned.; det er NA: Ja, hvis man ser realj-stisk p6l det, burde man have forelasni-ngsorlov e11er p& and6n m6,de dele ti-den op i storre enhecler. Man kan ogs6 h6be p6, at der efterhdnden kommer s6 mange kanditiater og eldre studerender at der kan opsti ri-gtige arbe jd.sgrupper. 20

25 Der har overhovedet lkke veret tld ufr rvr-rurfrfb \rrd/ 4. LARERE PN: Det at ga og trolde afle i handen tigger ikke til mig. Jeg ved ikke om jeg er sa frygtelig afskrekkende - men ^^r -: ;^- --^r '---c- dct e- sb on elirlio cido of mio - usu [ra (rs5 vcl ucu s- Da srr U. o men jeg kan ikke forstdl hvorfor folk ikke kommer til rnig. Forde I i no af I prera ni lrrrrqor Mener du det er rimeligt, at det er alfe de galnle lerere, der korer forste d.e}, med.ens alle de r;lge undervlser pj 2. del? PJe: Det er efter bestemmelserne, Jeg na f.eks. ikke unrrarrrico -3 1 ^ol hvis det SkaI Vare rir"1,ist- _b",a,teg oar det 'i hwert fel d kr:n nh di sncne:ti on frs ^_ m:oi -o -_. qtor-fnroni.--g nr r --,r* hvi s d-b ie<r b-, sar dct *--. - A:neuruenser IUIIaI]UeIISeI'IIIa m6, IIetrIl nemri r" i kke fare -_- fol -_-.. k Op til eksarnen. En anden sag er at der har veret dispensatlon for det i &revis. Er det rinefigt, at de cr-larne lerere a]le er pe 1.del, mens de nye og formentlipt uerfarne la.vcr 2,deLs kurser? NA: Det er nok noclvendigt, at de effarne larere r'laver" 1.dels kurserrre. F.eks. som det skete i matematik. Jeg regner givet med at yngre lrrer'e vil overtage 1"dels kur- PN: Jeg fsler sefv at mat 4 og hele 1.def er uhyre vigtig, sa man skal anvend.e de erfarne folk der. Her lagges et grt]-r].cl-lag dflh.]] i d^ f4-l og ar rri nlro-l i.. c]-orh* n{ ^ar I -i a-nr m Jeg ru * *,.(u al uel' t-lgger m1n j hovedfurktion for a jeblikket. Og der er ma.nge aspekter af a l

26 det grlndlag, som lun meget ufuld.stsrd.igt er slaet igennem hos staben her. Der er. visse discipllner og en vis telgtik som kun meget fa her er foi.trolige med. SL: Ller er krefter i ga:rg for at fe HB og nig ud.skiftet pi dataicrgi i. Men vi tor ikke tage irogle af de amanuenser vikender. Det krever faktisk rei rreget pedagogi,k. Man kunne lcun bruge en Jmgre lerer, hvis kurserne var mere faste med iereboger etc. PT.n.: lct der nangler er vel- noget avanceret undervisning, fo:.sj;rr;ng" Det er klart at det er uheldigt, at en nybagt l-i.rcr i sa na1 grad bliver overlaot ti1 sig se1v, som han bf iver. Fcrhol d nellcm xarnle oq n'le lcer-cre PJe: ivlan sjalmer.rel nogei faglrg konta*ki med de andre 1erer'e, :.nspj-r'a';ion fra de alire, hvem de sa end er. De skaf ikke se efter om vi fd.r lavet noget, det ei. ikke det, jeg har savnet. Det jeg har sarmet er et hel-t korkret forurm, f. el:s " nogle kol-j.ckvier, som ikke var sd.da:r nogle tj_flabs sty.:tcr, nren hvor marr bare ln-mne stille sig op og snakke, durmie slg og tiiskutere tingene. Skal nan holde kolfokvlum irerotpo har man to udveje, enten at snakke om noget der er: ;& i:.rdvillf e-b, ai ingen meruresker forstar det, e1ler ogse at snakke on banallteter, sb. raa:r tll geng.eld er sikker pdi:,.-,; lc,rn:re hotde arrsigtet l behol.d. overfor de meruresker, der kommer, I begge tilfelde bllver det uinteressajrt, og navnj-ig for en selv. HBH: Selvfolgelig kan man vare engageret selv om marr er ung, el1 er rettere sagt, n6r man bliver se ga.xmel som mig, sd er det sverere, jeg var i hvert fald neget engageret, da jeg begmdte med clet her i UIen jeg vil1 e gerne have en i-nspirator, cler kurrne tale medl dem og sette dem i 22

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

L. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forlobne regnskabsir. Udsholt Vandverk A.m.b.A.

L. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forlobne regnskabsir. Udsholt Vandverk A.m.b.A. Udsholt Vandverk A.m.b.A. Referat f ra Udsholt Vandverks ord inare genera lforsa ml i ng Afholdt d. 12. maj 2013 pi Blistrup Skole. Til stede var: Bestyrelsen, vandverksbestyrer Preben olsen, revisor Per

Læs mere

y' Mikro Varkstedet Programmerne fra Mikro Varkstedet, som er nordens storste producent af it-programmer til undervisning.

y' Mikro Varkstedet Programmerne fra Mikro Varkstedet, som er nordens storste producent af it-programmer til undervisning. Kare foreldre FormAlet med denne folder er ai gare foraldre opmerksomme pi skolens tilbud om, at deres born kan downloade og bruge udvalgte it-programmer derhjemme. Programmerne fra Mikro Varkstedet, som

Læs mere

Indføring i samfundsvidenskabelig metode

Indføring i samfundsvidenskabelig metode Samfundsfag Metode Sekundærtekst Harboe (2006) Problemformulering typer og faldgruber (forside).doc Alex Young Pedersen 06/03/08 Thomas Harboe 2006 Indføring i samfundsvidenskabelig metode Kap. 3: Problemformulering

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil.

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil. Forord Mødet var netop slut. Et midaldrende ægtepar kom hen til mig. Hun havde tårer i øj ne ne. Det var ikke til at tage fejl af, at hun måtte sige noget til mig. I løbet af mødeaftenen var samtalen kommet

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

HF 72O S.METER FORSTERKER

HF 72O S.METER FORSTERKER HF 72O S.METER FORSTERKER S-METER FORSTERKER HF 72O er tenkt anvendt til alle former for modtagere hvor man @nsker at vide hvor kraftig den modtagne station er. Dette er isar aktuelt ved brug af.wal"kie-talkie

Læs mere

- med o. .F-e (D- s;lmol fdondring G.R. .xrryl*

- med o. .F-e (D- s;lmol fdondring G.R. .xrryl* o.xrryl* FA OVERBLIK LAV EN MASTERPLAN Begynd at samle id6er: kopi6r frabager, riv ud fra blade eller tag et foto af nogle sjove farvemiks. Set det sammen pa et sekaldt moodboard - en slags opslagstavle,

Læs mere

EtIamgt[[v '' I, ; = Af Ssren Beilman, skolelerer

EtIamgt[[v '' I, ; = Af Ssren Beilman, skolelerer '' I, T EtIamgt[[v Af Ssren Beilman, skolelerer s z U Y ; = lad mig straks afslore hvor langt mit liv i skolen har varet:41 6r. Det lyder i arbejdssammenhang af voldsomt mange 6r, men pi det niveau, hvor

Læs mere

,, Kalitetsreformen lagger op til et milesystem, som passer til en produktionsfabrik og er derved fremmedgjort fra praksis.'

,, Kalitetsreformen lagger op til et milesystem, som passer til en produktionsfabrik og er derved fremmedgjort fra praksis.' ,, Kalitetsreformen lagger op til et milesystem, som passer til en produktionsfabrik og er derved fremmedgjort fra praksis.' rindelige form og navngivning et sterkt fokus mslopfyldelse, indebarer, at flere

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

1,50. Kortkigger. (**r> -7-\ G: /F.) \qryy; I; t' +e.',3.. '@2.

1,50. Kortkigger. (**r> -7-\ G: /F.) \qryy; I; t' +e.',3.. '@2. 77 t renn ER AKTrwrE.rsBoG Kortkigger Korttyper Du kan fa almindelige kort ved at bestille dem i en boghandel. Til brug ved orienteringslob, kan du Iegge kortene i en plastlomme og tegne uden pa lommen,

Læs mere

R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER.

R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER. R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER. Onsdag d. 15. april 2015 kl. 18.00 blev der afholdt ordinaer generalforsamling i andelsboligfareningen Langager i Felleslokafet Langagervej

Læs mere

lnformation 1tQ32ooo G ru ndejerforeningen ESPEDAMMEN Konstituering af bestyrelsen. Refera t af generalforsamling Oversigt over vedtregtsrendringer

lnformation 1tQ32ooo G ru ndejerforeningen ESPEDAMMEN Konstituering af bestyrelsen. Refera t af generalforsamling Oversigt over vedtregtsrendringer G ru ndejerforeningen ESPEDAMMEN lnformation 1tQ32ooo Konstituering af bestyrelsen. Den nye bestyrelse har konstitueret sig sorn folger' Formand. Torben Klein/52 Nestforntand Jan Johansen/ 8 Kasserer Martin

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger

Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger Flere gange om året bliver jeg ringet op af nogen som er bekymrede over en spøgelsesagtig tilstedeværelse, sædvanligvis i deres hjem. Nogle af dem er ligesom

Læs mere

Beckers. Farvekort. Beton- & 'il'i "'i"'i. : i. I'ii. -l'i'l. ,i'.ij. *;l. r,:ill;t

Beckers. Farvekort. Beton- & 'il'i 'i'i. : i. I'ii. -l'i'l. ,i'.ij. *;l. r,:ill;t Beckers Farvekort Beton- & 'il'i "'i"'i. : i I'ii -l'i'l,i'.ij *;l r,:ill;t -l rll I "j,' Det er de smi detaljer, der gor det, selv om gulvet miske ikke regnes for en lille detalje i et rum. Med detaljer

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

US AARH Evalueringsskemaet indsendes til erasmus@adm.au.dk

US AARH Evalueringsskemaet indsendes til erasmus@adm.au.dk US AARH Evalueringsskemaet indsendes til erasmus@adm.au.dk Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidat i Informationsvidenskab Navn på universitet i udlandet: Unversity of London, Institute

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

SsllerodKommune. TekniskForvaltning,

SsllerodKommune. TekniskForvaltning, SsllerodKommune TekniskForvaltning, august1998 llovedregel For de fleste af kommunens byomrflder gelder, at der langs veje og stier skal plantes levende hegn i form afhrkke eller buske, hvis man snsker

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

I er et imponerende og smukt syn, som I sidder her. Hver for sig og i fællesskab nogle kompetente, kreative og livsglade unge mennesker.

I er et imponerende og smukt syn, som I sidder her. Hver for sig og i fællesskab nogle kompetente, kreative og livsglade unge mennesker. DIMISSIONSTALE 2013 Kære studenter og hf-ere. I er et imponerende og smukt syn, som I sidder her. Hver for sig og i fællesskab nogle kompetente, kreative og livsglade unge mennesker. Vi der er samlet her

Læs mere

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i?

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 3: Hvis du har deltaget i mindre end halvdelen af kursusgangene bedes du venligst begrunde hvorfor har deltaget

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie.

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie. Bamse hjælper Nogle gange, når jeg sidder ved mit skrivebord og kigger på gamle billeder, dukker der en masse historier frem. Historier fra dengang jeg var en lille dreng og boede på et mejeri sammen med

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Et arbejdsmateriale til den vanskelige samtale 1 Hvorfor er samtalen vanskelig? Din selvtillid Metoden Din fantasi Manglende tro på, at tingene bliver ændret Ingen klare mål for,

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

2. Spm1. Er det en fordel med et preformuleret(?) specialeprojekt? Og i givet fald hvorfor? Eller er det bedst selv at være med?

2. Spm1. Er det en fordel med et preformuleret(?) specialeprojekt? Og i givet fald hvorfor? Eller er det bedst selv at være med? Udkast til referat af fokusgruppeinterview angående temaet det gode specialeforløb. Tirsdag d 24.03.09, Det biovidenskabelige fakultet. Deltagere: Interviewer/ordfører: Jakob Lundgren Willesen Medinterviewer/logbogsholder:

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

GrunUeiertoreningen Solmerhen

GrunUeiertoreningen Solmerhen GrunUeiertoreningen Solmerhen Solrsd Strand, den27. oklober 2012. Referat af ordiner generalforsamling onsdag den 24. ohober 2012H.20.00 pi Solrsd Bibliotek, Solrod Center. Dagsorden: 1) Valg af dirigent.

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Hermed præsenteres for fjerde gang resultaterne af undervisningsevalueringen

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Hvad gov Tesus nu, S0ndag: Mandag: Lad barnet. Torsdag: Lag frem et stykke papir, hvorpä

Hvad gov Tesus nu, S0ndag: Mandag: Lad barnet. Torsdag: Lag frem et stykke papir, hvorpä Hvad gov Tesus nu, a Skriftsteder: Ap.G. 7,31; 4b.20, 12;22, 11. 12; Mal. 3, 16; Prad. 12, 14; Matt. 10, 32.33; Ab. 3, 5. Hjelp tit studiet: Den store strid, s. 424-435. 482-485. Lektiens hovedtanke: At

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Kun til det fælles orienteringsmøde, der blev afholdt for alle, der skulle afsted.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Kun til det fælles orienteringsmøde, der blev afholdt for alle, der skulle afsted. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: BA Fransk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Université de la Sorbonne Paris IV Land: Frankrig Periode: Fra: Januar

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE?

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? FYRET FRA JOBBET HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? Jeg er blevet fyret! Jeg er blevet opsagt! Jeg er blevet afskediget! Det er ord, som er næsten

Læs mere

Bamse Polle. i 1. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune

Bamse Polle. i 1. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune Bamse Polle i 1. klasse Polle Noller Sigurd Søren Maren Snella Lise Projektet Bamse Polle bygger på læseplan for den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og er støttet af Det kriminalpræventive

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Fremtidens menneske det perfekte menneske? (da-bio)

Fremtidens menneske det perfekte menneske? (da-bio) Fremtidens menneske det perfekte menneske? (da-bio) Jeg har valgt at beskæftige mig med fremtidens menneske. For at belyse dette emne bedst muligt har jeg valgt fagene biologi og dansk. Ud fra dette emne,

Læs mere

BILLEDKUNST/FORMNING 2008-2009. l.klasse - S.klasse

BILLEDKUNST/FORMNING 2008-2009. l.klasse - S.klasse BILLEDKUNST/FORMNING 2008-2009 l.klasse - S.klasse Formil for faget billedkunst Formilet med undervisningen i billedkunster, at eleverne ved at skabe, opleve og analysere billeder bliver i stand til at

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*.

Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*. Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*. Legelopva rm n ingsøve!se, 1 l-et rnstisn af lsd ikr*pp*n, start fra t*p tiltå, 3] L*t opvarnrr*ing m*d lgb cg te*:po sk!{t 3i Opvar*rnings l-egr D*jang Hockey ag Z*mbie

Læs mere

Tema:ffiwwffiffiwwffi*

Tema:ffiwwffiffiwwffi* Tema:ffiwwffiffiwwffi* ffiffiffiffiwffiffiffimmgm &3#rfg A9#3'96mrm qr**r*ff ru;& ** *6 Rxmfffr axffim gfl 93 9mxag 39*r ffimxx #m ms'9 ffi"ffiffi#s,r grm# app 98 s*re" mxmru g su sx#* kme #ms:sk*hsta*

Læs mere

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC 27.04.2015 Interviewer 1 (I1) Interviewer 2 (I2) Respondent (R) I1: Ja, vi vil jo lave en app, som skal vejlede den studerende igennem sit studieforløb.

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

Referat af ordineer generalfcrsarnling i A/B Lillegrund 2-4

Referat af ordineer generalfcrsarnling i A/B Lillegrund 2-4 Referat af ordineer generalfcrsarnling i A/B Lillegrund 2-4 Som blev afiroldt onsdag den 11. septernber 2008, kl. i9.00 Amager Kulturpunkto loftet - Gresundsvej 4' 2. sal Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

DANSK KOR FORBUND DET FALLES FORHANDLINGSUDVALG PROTOKOLLAT. arbejdstid mv. for. korister ansat ved Den Jyske Opera. ok-08

DANSK KOR FORBUND DET FALLES FORHANDLINGSUDVALG PROTOKOLLAT. arbejdstid mv. for. korister ansat ved Den Jyske Opera. ok-08 DET FALLES FORHANDLINGSUDVALG DANSK KOR FORBUND PROTOKOLLAT om arbejdstid mv. for korister ansat ved Den Jyske Opera 2008 2 S 1. omraor I tilslutning til overenskomsten for korister ansat ved Den Jyske

Læs mere

SoundSations! Sow[' 9arcft LtbrarY- 'M6k:::'t;q:v:,& l. l(rb af datamaskine. 2. llusikplogram. Pia overvejer at ksbe en datamaskine.

SoundSations! Sow[' 9arcft LtbrarY- 'M6k:::'t;q:v:,& l. l(rb af datamaskine. 2. llusikplogram. Pia overvejer at ksbe en datamaskine. l. l(rb f dtmskine Pi overvejer t ksbe en dtmskine. Hvor meget ville Pi komme til t betle for dtmskinen PC 386, nar der betles 295 kr. pr. maned i36 maneder? Hvor meget ville hun spre ved t kobe kontnt?

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: Institute of Education, University of London Land: England, United Kingdom Periode: Fra: 4. januar

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Indføring i samfundsvidenskabelig metode

Indføring i samfundsvidenskabelig metode Samfundsfag Metode Sekundærtekst Harboe (2006) Kvalitative og kvantitative metoder (forside).doc Alex Young Pedersen 06/03/08 Thomas Harboe 2006 Indføring i samfundsvidenskabelig metode Kap. 4: Kvalitative

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Interview med LCK s videpræsident

Interview med LCK s videpræsident Interview med LCK s videpræsident 0.09-0.12 Interviewer 1: Kan du starte med at fortælle om hvad din rolle i LEO er? 0.15-0.44 Brødreskift: Altså jeg har jo været med at starte det op med Zenia. Og jeg

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Generelt er der stor og positiv interesse for at Erhvervsakademi Sjælland udbyder en akademiuddannelse i EL installation.

Generelt er der stor og positiv interesse for at Erhvervsakademi Sjælland udbyder en akademiuddannelse i EL installation. DOKUMENTATION TIL ANSØGNING OM PRÆKVALIFICERING AF AKADEMIUDDANNELSE I EL-INSTALLATION Erhvervsakademi Sjælland udbyder i dag erhvervsakademiuddannelsen til EL installatør på Campus Nykøbing Falster. Der

Læs mere

Kasper: Jeg hedder Kasper Thomsen, og jeg er 25 år gammel, og jeg læser HD 1. del på 4. semester

Kasper: Jeg hedder Kasper Thomsen, og jeg er 25 år gammel, og jeg læser HD 1. del på 4. semester 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Transskribering af interview, Kasper BM: okay, jeg skal først lige bede om dit navn, og din alder, og hvad du læser?

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden 36 Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot

Læs mere

Hvad er årsagen til, at du ikke forventer at afslutte din uddannelse denne sommer?

Hvad er årsagen til, at du ikke forventer at afslutte din uddannelse denne sommer? Uddannelsesevaluering 2012 Kandidat i Kommunikation (medier) Hvad er årsagen til, at du ikke forventer at afslutte din uddannelse denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen levet op til dine forventninger?

Læs mere

For det første Jørgen - jeg fører bestemt ikke nogen lukket dialog. Tværtimod er den helt åben.

For det første Jørgen - jeg fører bestemt ikke nogen lukket dialog. Tværtimod er den helt åben. Side 1 af 5 Poul Otto Seidel Fra: "Poul Otto Seidel" Til: "Jørgen Andersen" Cc: "Inge-Lis Seidel" ; "Willy Søren Beck" ;

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Historie. Navn på universitet i udlandet: University College Dublin.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Historie. Navn på universitet i udlandet: University College Dublin. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Historie Navn på universitet i udlandet: University College Dublin Land: Ireland Periode: Fra: 14-01-2013 Til: 28-05-2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

5: Hvor tit læser du en bog i din fritid (ikke lektier)?

5: Hvor tit læser du en bog i din fritid (ikke lektier)? 5.5: Næsten hver dag 5.4: Flere gange om ugen 5.3: Flere gange om måneden 5.2: Sjældent 5.1: Aldrig 4: Hvilken klasse går du i? 3: Hvilken skole går du på? 2: Hvad er din alder? 1: Er du 5: Hvor tit læser

Læs mere

Selvskadende unge er styret af negative tanker

Selvskadende unge er styret af negative tanker Selvskadende unge er styret af negative tanker Jeg har kontakt med en meget dygtig pige, der synger i kor. Under en prøve sagde et af de andre kormedlemmer til hende: Du synger forkert. Det mente hun ikke,

Læs mere

1. Velkommen til FDA s 27. generalforsamling her hos Ally Cats i Viborg.

1. Velkommen til FDA s 27. generalforsamling her hos Ally Cats i Viborg. Formandens beretning. FDA s Generalforsamling 23. januar 2016 1. Velkommen til FDA s 27. generalforsamling her hos Ally Cats i Viborg. 2. Den siddende bestyrelse: Dennis, formand Henrik, næstformand Erik,

Læs mere

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 Tilstede: Faglærer og Kristine Lodberg Madsen Kristine: Hvad er din baggrund, uddannelse og hvad

Læs mere

ffilffidenmark \W/ Amager CISV Danmark arlige generalforsamling @rdag den 14. marts 2015 pa hjulpet med opgaver og ressourcer.

ffilffidenmark \W/ Amager CISV Danmark arlige generalforsamling @rdag den 14. marts 2015 pa hjulpet med opgaver og ressourcer. ffilffidenmark \W/ bu itding grobat t.endshrp CISV Danmark arlige generalforsamling @rdag den 14. marts 2015 pa Amager Cirka 50 fremmodte Valg af dirigent: Daglig Ledelse foreslog Simon Ellehammer, og

Læs mere

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? Jeg har altid gerne villet prøve at bo i udlandet. Desuden havde jeg en drøm om at lære spansk.

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? Jeg har altid gerne villet prøve at bo i udlandet. Desuden havde jeg en drøm om at lære spansk. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Cand.Oecon Navn på universitet i udlandet: Universitat de Barcelona Land: Spanien Periode: Fra:september 2011 Til: februar 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksbere C

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksbere C Frederiksberg den 13. marts 27 Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksbere C Dagsorden til ordinrr generalforsamling tirsdag den 2. marts 27 kl. 19.3 Generalforsamlingen afholdes i Frsbels

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medicinalkemi. Navn på universitet i udlandet: University of Victoria.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medicinalkemi. Navn på universitet i udlandet: University of Victoria. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medicinalkemi Navn på universitet i udlandet: University of Victoria Land: Canada Periode: Fra: 27. august 2012 Til: 21. december 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Bilag til referat fra Ordinær Generalforsamling d. 17/4

Bilag til referat fra Ordinær Generalforsamling d. 17/4 Bilag til referat fra Ordinær Generalforsamling d. 17/4 Spørgsmål fra husejerne og tilhørende svar fra Bestyrelsen: 2. Bestyrelsens beretning for år 2015 v/formand John Bünger Svar: Spørgsmål fra salen:

Læs mere

Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45

Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45 Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45 LO: Det er egentlig bare en udbygning af de spørgsmål, der var på spørgeskemaet. Det er bare

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april

Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april Tilstedeværende: Cindy Knudsen Jesper Simonsen Kirsten Ørnsbjerg Jensen Lene Mosegaard Maria Riber-Hansen Markus Klinger Mette Schmøkel Stine Kristensen

Læs mere

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ.

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ. Korartitur orano lgto (q = 108) Når son rammer o Gunge 2012 øren Ulrik homsen 2002 lto enor ass aryton solo b b b 3 b b værste er når so n rammer en bar berkniv og b b 129 133 b b lasken klor hex i din

Læs mere