Hæderstegn Generalmajor Finn Winkler. HPRD Hæderstegn 2013 Side 1 af 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hæderstegn 2013. Generalmajor Finn Winkler. HPRD Hæderstegn 2013 Side 1 af 7"

Transkript

1 Hæderstegn 2013 Tildeling af Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn torsdag den 24. april Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn er indstiftet den 27. april 1950 efter at have opnået Hans Majestæt Kong Frederik den IX's approbation den 22. februar Reserveofficersforeningen i Danmark (ROID) er i dag et binavn til Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark eller HPRD. Binavnet korresponderer således med hæderstegnets benævnelse. Hæderstegnet kan af foreningen, efter enstemmig vedtagelse i bestyrelsen, tildeles personer, såvel aktive militære som afskediget, og i ganske særlige tilfælde civile, som bestyrelsen finder i særlig grad bør hædres for deres indsats for reserveofficerskorpset som helhed og for foreningen i særdeleshed. Generalmajor Finn Winkler Generalen er født i 1957 i Ängelholm, Sverige. Generalen blev indkaldt til aftjening af værnepligt 1978 og gennemførte frem til 1980 uddannelse på Sergentskolen, hvorefter perioden bød på uddannelse til A-officer på Hærens Officersskole. Herefter var Finn Winkler som premierløjtnant næstkommanderende ved MOTINFKMP/I/SJLR og STESK/II/Sjællandske Livregiment frem til Udnævnelsen til kaptajn skete i 1986, og frem til 1993 var generalen tjenestegørende i stillingerne som OO/EO/II/SJLR, operations- og informationsofficer DANCON 49 UNFICYP, chef for stabseskadronen/ii/sjlr og operationsofficer ved II/SJLR. Herefter fulgte videregående militære uddannelser i årene i form af først Føringskursus I og Stabskursus I og dernæst VUT-II/L, OFU og STK-II. I 1993 fulgte udnævnelse som major og tjeneste frem til 1998 i stillinger i højere nationale stabe i form af sagsbehandler ved logistiksektionen, ELK, chef for logistiksektionen. ELK og NATO-sagsbehandler ved forsvarsstaben. I gik turen til Bryssel i form af stillingen som sagsbehandler/damirep, og som fra 1998 inkluderede afmærkning oberstløjtnant (midlertidig). En foreløbig milepæl blev så udnævnelsen i 2001 til oberstløjtnant med tjeneste som chef for I Panserbataljon ved Gardehusarregimentet. NK/STCH DANBN KFOR Hold 7, chef for Institut for Militære Operationer, FAK og afslutningsvis til rådighed for forsvarsstaben, udviklingsstaben (PO) en for reserven ikke uvæsentlig periode i relation til omlægninger i Forsvaret. Herefter fulgte udnævnelse til oberst i 2005 og med tjeneste frem til 2007 som afdelingschef for udviklingsafdelingen/uv/fst. Dernæst blev det Hjemmeværnet, som skulle nyde og nyder godt af Finn Winkler først i perioden som stabschef ved Hjemmeværnskommandoen (med udnævnelse 2009 til brigadegeneral) for dernæst at blive Chef for Hjemmeværnets i 2010 med tilhørende udnævnelse til generalmajor. Ud fra Finn Winklers bredt funderede virke - ikke mindst dels ved geleddet, dels undervejs i Forsvarets øverste stab har HPRD i kontakten til generalen således stedse oplevet, at reserven betragtes som en selvfølge som en integreret del af de personelressourcer, som Forsvaret og senest ikke mindst Hjemmeværnet baserer sit professionelle virke på sammen med det fastansatte personel og for Hjemmeværnets vedkommende selvsagt også det frivillige personel. Samvirket med generalen er således kendetegnet ved, at der til enhver kan ageres direkte på nævnte grundantagelse, således at det m.h.t. anvendelsen og udviklingen af reserven alene bliver et spørgsmål Hvorledes underforstået frem for hvorfor. Reservens tilstedeværelse i regionsstabene samt den Regionale Føringsstruktur gennem nu nogle år er et kerneområde for personel af reserven og dermed for HPRD. Som led i konsolideringen af reservens Side 1 af 7

2 tilstedeværelse i større omfang end tidligere blev HPRD inviteret til også at være synlig i forhold til det fastansatte personel gennem Hjemmeværnets Hovedsamarbejdsudvalg samt det frivillige personel gennem Hjemmeværnets Landsråd hvilket foreningen selvsagt benytter sig af som led i det relativt veletablerede generelle samvirke mellem Hjemmeværnets ledelse og foreningen ledelse, som blev påbegyndt af generalens forgænger og er fortsat og udviklet siden da. For reservens vedkommende er det mere specifikke samvirke formelt udtrykt gennem PARU-virket, dels på regionsniveau, dels på HJK-niveau, og hvor Tjeneste, Uddannelse og Karriere alle er nøgleord, som bliver taget meget seriøst af Hjemmeværnet anført af Finn Winklers utvetydige signal om helhedsmæssigt at lade reserven være en del af udviklingen af det fremadrettede Hjemmeværn sammenholdt med de muligheder, som Forsvarets samlede økonomiske tilpasning måtte åbne, og som af generalen i øvrigt søges holdningsmæssigt aflejret i det igangværende arbejde omkring udvikling af det samlede Forsvarets HR delstrategi vedr. personel af reserven samt frivilligt personel. Ud fra de givne betingelser har det altid været foreningens oplevelse, at generalen har forsøgt og stedse forsøger - at tilgodese HPRD interesser, som de fortjener at blive hvilket erfaringsmæssigt ikke er en given sag hos alle HPRD samarbejdsrelationer. Hermed udtrykkes noget signifikant om kvalitet og gerninger hos generalen både personligt og som forvalter af en organisation, der p.t. indeholder ca. en tredjedel af de stillinger, der er designeret til personel af reserven. Det er for den helt særlige indsats og herunder meget klare holdning til korpset af personel af reserven som en integreret del af Forsvarets samlede personelressourcer samt gode samvirke med foreningen, at Finn Winkler tildeles Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn. Major af reserven Torben Arnt Valgren Majoren er født i 1964 i Gentofte og er Civiløkonom fra Handelshøjskolen i København i Torben Arnt Valgren er i dag ansat som direktør indenfor autobranchen. Han har tidligere været ansat i uddannelsespolitisk afdeling i Dansk Industri, som uddannelsesleder hos Leo Pharma og som faggruppeleder IT på Forsvarets Forvaltningsskole. Majoren påbegyndte værnepligt i 1986 og gennemgik Flyvevåbnets Sergent- og Reserveofficersskole. Han var i gruppeførerpraktik ved Eskadrille 562 på Flyvestation Værløse og blev udnævnt til løjtnant af reserven i Han var undervejs i delingsførerpraktik og gjorde tjeneste på korttidskontrakt ved Eskadrille 560 på Flyvestation Skalstrup og blev udnævnt til premierløjtnant af reserven i Torben Arnt Valgren tegnede rådighedskontrakt ved Eskadrille 544 i Luftværnsgruppen som delingsfører for en 12,7 mm luftværnsmaskingeværdeling. Efter gennemgang af videreuddannelsestrin I blev Torben Valgren i 1992 udnævnt til kaptajn af reserven og designeret som leder af nærforsvaret ved Eskadrille 544 og derved chef for fire nærforsvarsdelinger og førnævnte 12,7 mm LVMG deling. Majoren fortsatte sin tjeneste som leder af efterretningstjenesten ved HAWK afdeling Øst og blev her i 1998 udnævnt til major af reserven. Han gennemgik videreuddannelsestrin II i 2003 og gjorde tjeneste som næstkommanderende ved et lokalforsvarsafsnit i først Luftværnsgruppen og senere Kontrol- og luftforsvarsgruppen. Som størstedelen af personel af reserven i Kontrol- og luftforsvarsgruppen flyttede Torben Arnt Valgren med til Air Control Wing til Flyvestation Karup, da denne blev oprettet, hvor han i dag er designeret som næstkommanderende ved Wing Reserven i Air Control Wing. Torben Arnt Valgren har været medlem af Officer af Reserven Udvalg (OFRU) og Personel af Reserven Udvalg (PARU) uafbrudt siden 1991 ved Luftværnsgruppen, Kontrol- og Luftforsvarsgruppen og Air Control Wing. Han var desuden udpeget af ROID og HPRD som medlem af OFRU Flyvevåbnet og PARU Flyvevåbnet fra 1999 til Majoren var medlem af HPRD bestyrelse i fra 2008 til 2012 efter at være indtrådt midlertidigt i bestyrelsen fra efteråret 2007 i forbindelse med en opstået vakance i bestyrelsen. En af majorens opgaver i bestyrelsen var at Side 2 af 7

3 varetage foreningens kontakt til Flyvevåbnet, herunder rollen som HPRD ordførende i PARU Flyvevåbnet og medlem af Flyvevåbnets bedømmelsesråd. Fra 2011 til 2012 var han foreningens 2. næstformand og formand for foreningens aftaleudvalg fra , hvor også sidstnævnte arbejde var kendetegnet ved grundighed med aftalestoffet som forberedelse både ved fremmøde i foreningens regi og hos Forsvarets Personeltjeneste. Det er for den markante og betydende samt vedholdende indsats for reserven og foreningen, at foreningen tildeler Torben Arnt Valgren Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn. Major af reserven Peter Michael Andersen Majoren er født i 1966 i Gentofte og er uddannet som cand. jur. fra Københavns Universitet i Han er i dag advokat med møderet for højesteret og har de seneste 11 år været partner i Bech-Bruun i afdelingen for M&A Corporate. Peter Michael Andersen begyndte sin værnepligt på Grundkursus for Officerer af Reserven i Sønderborg i 1985, blev udnævnt til sergent i 1986 og samme år løjtnant af reserven. Han forrettede tjeneste som MOTINFDF ved 4 MOTINFKMP/II PNBTN/SJLR til sin hjemsendelse i november 1987 og blev samme år udnævnt til premierløjtnant. Peter Michael Andersen indledte herefter en aktiv reserveofficerskarriere med designeringer som MOTINFDF, SGO, NK, og KC ved fortrinsvis IV MOTINFBTN/SJLR og senere hen VI MOTINFBTN/GHR, og blev allerede i 1992 udnævnt til kaptajn. I 1993 forrettede han herudover tjeneste som EU Monitor ved European Commission Monitoring Mission to former Yugoslavia som leder af et observatør-team ved Mostar i Bosnien-Hercegovina, og han blev igen: allerede i 1998 udnævnt til major. Majoren er i dag designeret som chef for et FO-hold ved ST/HOK og forretter fortsat tjeneste, herunder med tilrettelæggelse af øvelser for Totalforsvarsregionerne og deltagelse i diverse projektarbejde i regi af HOK s afdeling for Nationale Operationer. Sideløbende hermed har Peter Michael Andersen deltaget i diverse efter- og videreuddannelse og har bl.a. gennemgået VUT I ved Forsvarets Brevskole i 1991/1992, Afdelingskursus ved HO i 1993, VUT II, Operationer & Logistik i og VUT II, Stabskursus i Endvidere gennemgik majoren i det Canadiske stabskursus for officerer af reserven Joint Reserve Command and Staff Course i ved Canadian Forces College, Toronto. Interessen for og involveringen i foreningsarbejdet relateret til HPRD begyndte allerede ultimo 1980erne, hvor Peter Michael Andersen blev medlem af OFRU (Officer af Reserven Udvalget) ved Sjællandske Livregiment. På foreningsniveau deltog majoren i efteråret 1993 i ROID Sikkerhedspolitisk Seminar, som blev begyndelsen til et længerevarende arbejde direkte for og med HPRD. Fra 1994 til 2002 og igen fra 2005 og frem til 2010 var Peter Michael Andersen en del af den danske CIORdelegation i 1994 og 1995 som delegat i Young Reserve Officers Workshop og senere som delegat i CIOR s Legal Committee afbrudt af en periode fra 1999 til 2002, hvor han indgik i den danske præsidentskabsorganisation som forbindelsesofficer. I HPRD-regi var majoren i perioden 2002 til 2005 formand for HPRD s udvalg for Tjeneste-, Uddannelse og Karriere (TUK-udvalget) og var i den forbindelse ansvarlig for tilrettelæggelse og gennemførelse af de årlige Værnsfælles PARU-seminarer. Herudover var Peter Michael Andersen medlem af HPRD s bestyrelse i perioden 2004 til 2011, heraf fra 2008 godt to år som næstformand. Majoren udtrådte af bestyrelsen af arbejdsmæssige årsager og af hensyn til at lægge tyngde på at kunne konsolidere nuværende designeringsfunktion på chefniveau. Majoren bidrog som bestyrelsesmedlem og næstformand substantielt til især projektarbejdet, herunder også blandt andet omstillingen fra ROID til HPRD. Side 3 af 7

4 Majoren hørte samtidig til de, der som bestyrelsesmedlem i en meget vanskelig periode, hvor reserven syntes at være på vej til at blive afskrevet af store dele af Forsvaret, med en både bestemthed og personlig attitude bidrog til at holde fanen højt over for både samarbejdspartnere og medlemmer. En aktiv og principiel interessevaretagelse for et medlem kom til udtryk, da majoren i foreningens blad vovede det ene øje og kommenterede en verserende sag ved domstolene, der relaterede sig til den danske deltagelse i operationen i Irak, og som samtidig er udtryk for majorens vedholdenhed i at tale reservens sag. Det er for den markante og betydende samt vedholdende indsats for reserven og foreningen, at foreningen tildeler Peter Michael Andersen Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn. Sektionsleder af reserven Per Junker Thiesgaard og Landschef i Beredskabsforbundet Per Junker Thiesgaard Sektionslederen er født i 1964 i Sønderborg og er B.scient og Exam.Art i Datalogi og Psykologi fra Københavns Universitet, suppleret med en Executive MBA fra Copenhagen Business School - Handelshøjskolen i København. Per Junker Thiesgaard aftjente værnepligt ved Midtjyske CF-Kolonne i Herning, inklusive uddannelse som delingsfører ved CF-Korpsets Delingsførerskole i Herning og CF-Korpsets Befalingsmandsskole på Bernstorff Slot, Gentofte. I 1984 indtrådte han på sektionsleder af reserven-klasse, Varslings-linjen. Uddannelsen gennemførtes i regi af Civilforsvarsstyrelsen med faglærere fra såvel Civilforsvarsstyrelsen som Flyvevåbnet. En stor del af uddannelsen foregik således i Flyvevåbnets Sektor Operations Center, Vedbæk. Som nyudnævnt sektionsleder-r i 1984 blev Per Junker Thiesgaard designeret til Civilforsvarets Centrale Flyvarslingstjeneste som varslingsofficer ved Flyvertaktisk Kommando s Air Defence Operations Center - ADOC Karup, og var designeret til bunker 1137 i Civilforsvarets Varslingscenter, Karup. Efter hjemsendelsen påtog Per Junker Thiesgaard sig rådighedspligt og var i de kommende år aktiv på stort set alle NATO varslings- og beredskabsøvelser sideløbende med studierne på Københavns Universitet. Han blev i 1987 designeret som operationsofficer i Civilforsvarets Centrale Flyvarslingstjeneste, og flyttede designeringsmæssigt derfor med til bunker 7 i Finderup ved dennes indvielse. Da Per Junker Thiesgaard efter en del år i udlandet flyttede tilbage til Danmark i 2001 var Varslingstjenesten nedlagt, og sektionslederen indgik herefter i atomberedskabet, det nuværende Nukleart Beredskab, hvor han fortsat har rådighedskontrakt. Han var kortvarigt indkaldt til aktiv tjeneste i Beredskabsstyrelsen i forbindelse med Fukushima uheldene i Japan i marts Per Junker Thiesgaard beskrev i 1986 softwaren til et nyt NBC-varslings-system, og grundlagde på den baggrund i 1986 en software-virksomhed, der senere fik datterselskaber i England og USA. Software blev brugt operativt første gang af det britiske forsvar i Golfkrigen i 1991, og Per Junker Thiesgaard var med i planlægningen af deployeringen til Golfen og udvikling af spredningsmodeller for biologiske våben. Per Junker Thiesgaard arbejdede derefter med US Marine Corps og US Army om definitionen af et tilsvarende varslingssystem til det amerikanske forsvar, som i 1999 blev indført i alle fire amerikanske værn. I 1997 deltog sektionslederen på Forsvarschefens Sikkerhedspolitiske Kursus, SIKU 1997, og er fortsat aktiv sikurianer og dermed også i så henseende med til at understøtte et godt netværk i relation til forbindelsen mellem det faste system, civilsamfundets reserve og de frivillige. I april 2011 blev Per Junker Thiesgaard udpeget som Landschef i Beredskabsforbundet, der er organisationen for det frivillige redningsberedskab, hvor han virker for interessevaretagelsen for Beredskabsforbundet ca frivillige brand- og redningsfolk fordelt over hele landet. Per Junker Thiesgaard var medlem af HPRD's bestyrelse i årene , idet han udtrådte af bestyrelsen lidt før tid af hensyn til varetagelsen af tillidshvervet som Landschef. Side 4 af 7

5 Det er for den markante og betydende samt vedholdende indsats for beredskabets personel af reserven og foreningen, at Per Junker Thiesgaard tildeles Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn. Kaptajn af reserven Tonny Heelsberg Petersen Tonny Heelsberg Pedersen er født i 1971 i Holbæk og er cand.negot. fra Syddansk Universitet i Kaptajnen aftjente sin værnepligt fra 1992 og gennemgik Flyvevåbnets Sergent- og Reserveofficersuddannelse. Efter udnævnelse til løjtnant i 1993 gjorde han i ét år tjeneste som delingsfører for værnepligtsenheder på Flyvestation Karup og blev i 1994 udnævnt til premierløjtnant. I årene som universitetsstuderende i Odense var Tonny Heelsberg Pedersen aktiv i ROID kredsarbejde på Fyn, hvor han både var retningsleder skydning og i årene medlem af den lokale kredsbestyrelse - samtidig med rådighedstjeneste både på Flyvestation Karup og fra 1999 også i det internationale reserveofficersarbejde; CIOR. Udnævnelsen til kaptajn fandt sted i Tonny Heelsberg Pedersen blev efter endt universitetsuddannelse ansat i en marketingstilling i Rockwool International. Efter tre år endte han som marketingchef for vækstmarkederne i et af koncernens datterselskaber, Grodan. Efter 4 år i denne stilling fik han job som leder af produktmarketing hos Philips, hvor han efter et par år i 2010 gik til sit nuværende job som europæisk marketingchef hos Stanley Healthcare. Kaptajnen var i en årrække medlem af ROID s TUK udvalg (Tjeneste, Uddannelse og Karriere), og han var én af initiativtagerne til YROT (Young Reserve Officers Taskforce), der i to årtier har engageret unge reserveofficerer i aktiviteter til fremme af reservens anvendelse. Derudover var han i mange år medlem af OFRU/PARU på Flyvestation Karup. Tonny Heelsberg Pedersen var i over 10 år en del af den danske CIOR delegation. De fleste af årene som assisterende generalsekretær, og i 2012 kronedes dette arbejde i rollen som næstkommanderende for CIOR kongressen i København som var en logistikopgave af ganske pæn dimension, og hvor kaptajnen har sin del af æren for, at kongressens gennemførelse både nationalt og internationalt høstede stor hæder og ære til gavn for både HPRD og Forsvaret. Kaptajnen forretter fortsat rådighedstjeneste vedr. den opgave, som Flyvevåbnets reserve udfører for hele Flyvevåbnet m.h.t. VME (Vedligeholdende Militær Efteruddannelse) for det faste personel, og hvor Tonny Heelsberg Pedersen er faggruppeansvarlig for sanitet/førstehjælpsuddannelsen ved Helikopter Wing Karup. Tonny Heelsberg Pedersen understøtter fortsat foreningens kredsarbejde gennem ikke mindst at være en hyppig deltager i Københavnskredsens orienteringsløb. Det er den særlige indsats for reservens sag og herunder markante fingeraftryk bl.a. også i relation til det internationale arbejde, Tonny Heelsberg Pedersen tildeles Reserveofficersforeningens i Danmarks Hæderstegn. Kaptajn af reserven Rune Erichsen Kaptajnen er født i 1979 i Tjørring ved Herning og blev læge i 2008 fra Aarhus Universitet og siden 2009: Ph.d.- studerende ved Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Siden december 2012 har kaptajnen været introduktionsreservelæge ved organkirurgisk afdeling, Regionshospital Randers Sideløbende hermed er han også forsker, vejleder studerende og er involveret i internatonalt lægefagligt arbejde som led i udviklingen af dansk sygehusvæsen. Rune Erichsen aftjente værnepligtig i 1999 og blev udnævnt til løjtnant i 2000 fra Hærens Artilleriskole og forrettede derefter tjeneste ved KAR som delingsfører og observationsofficer. Senere kom han til DAR som observationsofficer blev Rune Erichsen hjemkommanderet og begyndte at studere medicin på Aarhus Universitet. Samtidig blev han retning C-leder i Feltsportskursus for personel af reserven. Side 5 af 7

6 Med stor entusiasme afholdt han ugentlig svømmetræning og årlige kampsvømmerkurser m.v. I 2003 blev Rune Erichsen skydeleder og retning B-leder. Som skydeleder arrangerede han ugentlige skydninger i Aarhus, skydeinstruktionskurser og skydekonkurrencer i Midtjyske Kreds, herunder Dansk/Norsk/Tysk skydekonkurrencer, Gule Gård udrykning, Hvidding-konkurrencer og flerforeningsskydning. Siden 2007 har han været formand for Reserveofficerernes skydeklub af 1992, og siden 2007 også været overordnet leder af Feltsportskursus i Midtjyske Kreds og Anneks Horsens. Sideløbende med både medicinstudier og senere arbejde som reservelæge, sin forskning inden for cancer og meget andet har også Rune Erichsen ligesom dagens øvrige hæderstegnsmodtagere tilbragt betydelig tid i Forsvaret gennem rådighedstjeneste. Siden 2009 har Rune Erichsen været kompagnichef i den regionale føringsstruktur (TRNM), og i juni 2012 afsluttedes VUT-l L/R på Hærens Officersskole. Rune Erichsen har virket som projektofficer og kontrollant på adskillige kurser, konkurrencer og arrangementer i regi af foreningen. I 2004 tildeltes han HPRD Midtjyske Kreds "Legat for Fremragende Kredsarbejde". I 2006 tildeltes han generalmajor P.M. Knudsen og hustrus Legat til fordel for Yngre Artilleriofficerer. l 2007 blev kaptajnen bestyrelsesmedlem i HPRD, Midtjyske Kreds, og samme år blev han medlem af Reservens Idræts Råd (RIR) og var udvalgsformand for Feltsport 2008 til Det er ikke mindst for den signifikante indsats for feltsportsarbejdet, fastholdelse af reserven deltagelse i feltsport og foreningsarbejdet i almindelighed for personel af reserven, at Rune Erichsen tildeles Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn. Chefsergent af reserven Poul Erik Sørensen Chefsergenten er født i 1951, og efter uddannelse bl.a. inden for handel og kontor samt programmøruddannelse indledte Poul Erik Sørensen sin militære karriere som værnepligtig i 1971 og blev uddannet som sergent i Forsvarets Intendanturkorps i Kastellet. Han overgik dog hurtigt til Flyvevåbnet og var som fast befalingsmand i Kontrol- og Varslings-Gruppens stab med til opbygningen af Danmarks radarovervågning. Undervejs fortsatte Poul Erik Sørensen med at grunduddanne sig bl.a. med HF i matematik i 1973 og Merkonom i organisation 1976, men involverede sig i øvrigt i allehånde efteruddannelse inden for Forsvaret samt i tillidshverv. Da chefsergenten i 1987 forlod Forsvaret til fordel for en karriere i It-branchen bibeholdt han kontakten til FLV gennem en rådighedskontrakt, og Poul Erik Sørensen var bl.a. med til opbygningen af reserveofficerskorpset i FTK WRES siden 2006, som nu har 50 designerede PSN-R. I forbindelse med sit civile virke har Poul Eriks Sørensen gennem årene gennemgået en konstant og relativt omfattende efteruddannelse på mange områder som led i varetagelsen af mange forskellige opgaver inden for detailhandel, kontor- og databranchen og Forsvaret, og Chefsergentens generelle styrke inden for ikke mindst den forudsætningsskabende administration og logistik - herunder være velbevandret inden for de gængse itværktøjer m.v. - er ubetinget og finder tydelig anvendelse både i hans civile virke og militære virke. En Coaching uddannelse er det f.eks. også blevet til 2006 i både nationalt og internationalt regi. Chefsergenten er ved siden af sin militære indsats fortsat meget aktiv erhvervsmæssigt samt gennem allehånde fritidsaktiviteter også relateret til feltsport. Til dato er Poul Erik Sørensen eneste danske reservist udnævnt til CSG-R som reservist, og han arbejder fortsat utrætteligt på at skabe resultater for FLV såvel som for HPRD. Chefsergenten har med sin personlige attitude afgørende været med til at understøtte respekten om reserven specifikt i FTK Stab og generelt i hele FLV, idet han ud over opgaverne ved FTK WRES også tværgående løser opgaver for alle seks WRES i FLV - altid på en beskeden og effektiv måde. I den funktion har alle, som kommer i berøring med Poul Erik Sørensen, oplevet professionalisme og hjælpsomhed, som rækker ud over tjenesten, og som derved ikke fra et tidligt tidspunkt kunne undgå at blive bemærket også uden for Flyvevåbnets rækker også dengang HPRD overordnet hed ROID. Side 6 af 7

7 Det er ikke mindst for chefsergentens utvetydige, omfattende og vedvarende indsats for Flyvevåbnets reserve og dermed for reservens interesser i almindelighed, at Poul Erik Sørensen tildeles Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn. Side 7 af 7

Hæderstegn 2012. Afdelingschef Laila Reenberg. HPRD Hæderstegn 2012 Side 1 af 8

Hæderstegn 2012. Afdelingschef Laila Reenberg. HPRD Hæderstegn 2012 Side 1 af 8 Hæderstegn 2012 Tildeling af Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn torsdag den 26. april 2012. Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn er indstiftet den 27. april 1950 efter at have opnået

Læs mere

Årsberetning 2009. Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark

Årsberetning 2009. Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark Årsberetning 2009 Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark Forsvaret og dets personel - og dermed også HPRD kan ved indgangen til 2010 se tilbage på forligsperioden 2005-2009 som en periode

Læs mere

Nr. 2/2014. From Russia with love. To unge løjtnanters rejseberetning. HPRD efter generalforsamlingen. Nyt fra HPRD kredse

Nr. 2/2014. From Russia with love. To unge løjtnanters rejseberetning. HPRD efter generalforsamlingen. Nyt fra HPRD kredse Leder: HPRD venter ikke Reserveentitet tager hul på fremtiden To dage for sundhedspersonel af reserven Status på konstabel- og sergentgruppen HPRD fødselsdag den 25. april Maj Nr. 2/2014 HPRD efter generalforsamlingen

Læs mere

Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Beretning for perioden 2012-2013

Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Beretning for perioden 2012-2013 Hovedorganisationen af Officerer i Danmark Beretning for perioden 2012-2013 Januar 2014 Indhold Indledning... 3 Overenskomst 2013... 3 Forsvarsforlig... 4 HR- strategi... 7 Organisation... 8 Medlemstal...

Læs mere

Flagdag for femte gang

Flagdag for femte gang www.hod.dk Officerernes Fagblad 05 oktober 2013 Flagdag for femte gang Hvor går man hen hvis man er whistleblower? Mange indlæg på debatsiderne 2 nr. 05/2012 Leder PROTECTION. MOBILITY. Pansret Mandskabsvogn

Læs mere

PINDSVINET DAR - BLAD FOR

PINDSVINET DAR - BLAD FOR PINDSVINET DAR - BLAD FOR PERSONEL AF RESERVEN 13. årgang, nr. 3 - DECEMBER 2001.. tænke som eet regiment AF STABSCHEF VED DAR, OL O.S. PEDERSEN Regimentet har nu gennemført sit første funktionskursus,

Læs mere

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 159 Maj Juni 2008 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Referat fra Årsmødet

Læs mere

superfede opgaver Ønsker nogle Officer i Irak: Hjemmefronten skal fungere Mange gode grunde til at øge civilt-militært samarbejde www.hod.

superfede opgaver Ønsker nogle Officer i Irak: Hjemmefronten skal fungere Mange gode grunde til at øge civilt-militært samarbejde www.hod. www.hod.dk Linieofficerernes Fagblad 06 august 2006 Officer i Irak: Hjemmefronten skal fungere Mange gode grunde til at øge civilt-militært samarbejde Ønsker nogle superfede opgaver Linieofficerernes Fagblad

Læs mere

News. Erhvervsledere fra InterForce hilste på Dronningen. Hjemmeværnssoldater. landbrugsmission [læs side 3] Jeg bruger fempunktsbefalingen hver dag

News. Erhvervsledere fra InterForce hilste på Dronningen. Hjemmeværnssoldater. landbrugsmission [læs side 3] Jeg bruger fempunktsbefalingen hver dag News Medlemsmagasin No. 4 December 2013 Erhvervsledere fra InterForce hilste på Dronningen [læs side 4-5] Hjemmeværnssoldater på landbrugsmission [læs side 3] Jeg bruger fempunktsbefalingen hver dag Carsten

Læs mere

FRIVILLIG. Juni 2014. Familiedag for frivillige på Flyvestation Skrydstrup. 80 års jubilæumsmarkeringerne på

FRIVILLIG. Juni 2014. Familiedag for frivillige på Flyvestation Skrydstrup. 80 års jubilæumsmarkeringerne på FRIVILLIG Foto: Johnny Wichmann Juni 2014 Landsråd 2014 om Den Robuste Borger og Det Nationale Risikobillede 80 års jubilæumsmarkeringerne på Bornholm og i Them Familiedag for frivillige på Flyvestation

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015 Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015 arbejde læse om dit Tag bladet med hjem, så familien kan UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør

Læs mere

DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT

DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT NR. 2 JULI 2010 96. ÅRGANG UDGIVET AF: ARTILLERIOFFICERSFORENINGEN ISSN 0011-6203 ARTILLERIOFFICERSFORENINGEN Formand: Oberst B. Mejlholm, Hærens Ildstøtteskole, Hjertingvej

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af forsvarsministeren (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. (Ændringer

Læs mere

Helikoptere ned på havnen

Helikoptere ned på havnen Stadig i Afghanistan helmand: Opgaven for Hold 16 er klar. Støt de afghanske sikkerhedsstyrker og sørg for, at flere tons materiel og udrustning kan hjemtages på ansvarlig vis. n Side 12-13 Helikoptere

Læs mere

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 156 November - December 2007 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer

Læs mere

04 årgang 2 maj 2013. I sidste øjeblik / nyheder fra ind og udland. F.C. Granatchok. Øvelse Joint Warrior. Styr på økonomien. Iver Huitfeldt hjem

04 årgang 2 maj 2013. I sidste øjeblik / nyheder fra ind og udland. F.C. Granatchok. Øvelse Joint Warrior. Styr på økonomien. Iver Huitfeldt hjem Styr på økonomien årsrapport: Efter en årrække med hård kritik fra Rigsrevisionen har forsvaret fået bedre styr på økonomien. Årsrapport 2012 viser, at forsvaret for tredje år i træk bruger færre penge,

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 3 Maj 2015

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 3 Maj 2015 Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 3 Maj 2015 UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør Henrik Schiøler Telefon 7282 6110. REDAKTIONEN Korrektur:

Læs mere

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 179 September oktober 2011 www.fouat.dk I N D H O L D Landsledelse og andre kontaktpersoner

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 3 Maj 2013. Telegrafsoldater sendt til Tyrkiet

Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 3 Maj 2013. Telegrafsoldater sendt til Tyrkiet Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 3 Maj 2013 Telegrafsoldater sendt til Tyrkiet Blad 3-2103.indd 1 4/23/2013 7:52:55 AM UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Ansvarshavende redaktør Henrik Schiøler Telefon

Læs mere

AFTALE OM KASERNER PÅ PLADS

AFTALE OM KASERNER PÅ PLADS Fra front til front MALI: Det danske Hercules transportfly i Mali følger med frontlinjerne, som de flytter sig. - Opgaven i Mali er meget anderledes, end den vi løser i Afghanistan. Det føles mere operativt

Læs mere

Hæren. Særudgave i anledning af Hærens 400 års jubilæum H Æ R E N 1614 Å R. 1614 Hæren gennem 400 år 2014

Hæren. Særudgave i anledning af Hærens 400 års jubilæum H Æ R E N 1614 Å R. 1614 Hæren gennem 400 år 2014 Hæren H Æ R E N 1614 2014 4 0 0 Å R 1614 Hæren gennem 400 år 2014 Særudgave i anledning af Hærens 400 års jubilæum H Æ R E N 1614 Indhold 2014 4 0 0 Å R Hilsen og forord... side 3-4 Resumé: Hæren gennem

Læs mere

Fremtidens forsvar. Hovedbind

Fremtidens forsvar. Hovedbind Fremtidens forsvar Hovedbind Beretning fra Forsvarskommissionen af 1997 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning................................................5 Resumé..................................................15

Læs mere

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 4 Juli 2006 G R A F E N

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 4 Juli 2006 G R A F E N T E L E Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 4 Juli 2006 G R A F E N Udgives af Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18 7000 Fredericia, telefon: 7622 7622 E-mail: tgr@mil.dk

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006. Bilag 19. Delrapport vedr. merit og akkreditering

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006. Bilag 19. Delrapport vedr. merit og akkreditering Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 19 Delrapport vedr. merit og akkreditering Indholdsfortegnelse Resume 1. Opgave 4 2. Forudsætninger 4 3. Afgrænsninger

Læs mere

Udstikkerens. arbejdsuge. Flere facetter af forsvarsforliget Sydsudans fremtid er fanget i Nilens sump. www.hod.dk

Udstikkerens. arbejdsuge. Flere facetter af forsvarsforliget Sydsudans fremtid er fanget i Nilens sump. www.hod.dk www.hod.dk Officerernes Fagblad 01 Februar 2013 Udstikkerens arbejdsuge Flere facetter af forsvarsforliget Sydsudans fremtid er fanget i Nilens sump 2 nr. 05/2012 Leder WITH SOME THINGS YOU NEVER TAKE

Læs mere

Debatkulturen. i forsvaret. Nye uddannelser stiller nye krav Leder: Han har ikke jo ikke noget tøj på!... www.hod.dk

Debatkulturen. i forsvaret. Nye uddannelser stiller nye krav Leder: Han har ikke jo ikke noget tøj på!... www.hod.dk www.hod.dk Officerernes Fagblad 06 december 2013 Debatkulturen i forsvaret Nye uddannelser stiller nye krav Leder: Han har ikke jo ikke noget tøj på!... 2 nr. 05/2012 Leder Brug af militære billeder betyder

Læs mere

Søværnsorientering. Nummer 1 april 2006 36. årgang

Søværnsorientering. Nummer 1 april 2006 36. årgang Søværnsorientering Nummer 1 april 2006 36. årgang >> Arbejdsulykker Søværnet siger nej tak >> Galathea 3-ekspeditionen >> Nye tider for rådighedspersonel >> Good morning Kosovo! >> Kongeskibet DANNEBROGs

Læs mere

Telegrafregimentet er nu værnsfælles

Telegrafregimentet er nu værnsfælles Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 5 September 2014 Telegrafregimentet er nu værnsfælles INDHOLD UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør Henrik

Læs mere

NIGHT HAWK FORSVARSAVISEN 09 KORT NYT OM FORSVARET. Helikopter havareret. Nyt basiskrav. Buksevand til aktivister. Tre værn ét militærpoliti

NIGHT HAWK FORSVARSAVISEN 09 KORT NYT OM FORSVARET. Helikopter havareret. Nyt basiskrav. Buksevand til aktivister. Tre værn ét militærpoliti Tre værn ét militærpoliti ORGANISATION: De tre militærpolitikorps i Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet bliver fra 1. januar 2015 slået sammen. Den største udfordring har været den geografiske samling i Aalborg.

Læs mere

45. årgang # 02 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Mission Updates. Side 4-5. 50 år for Cypern.

45. årgang # 02 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Mission Updates. Side 4-5. 50 år for Cypern. 45. årgang # 02 2014 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter Mission Updates Side 4-5 50 år for Cypern Side 6-7 Side 12-13 Ny formandskandidat Side 4-5 Mission Updates 6-7 Cypern-træf

Læs mere