Hæderstegn Generalmajor Finn Winkler. HPRD Hæderstegn 2013 Side 1 af 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hæderstegn 2013. Generalmajor Finn Winkler. HPRD Hæderstegn 2013 Side 1 af 7"

Transkript

1 Hæderstegn 2013 Tildeling af Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn torsdag den 24. april Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn er indstiftet den 27. april 1950 efter at have opnået Hans Majestæt Kong Frederik den IX's approbation den 22. februar Reserveofficersforeningen i Danmark (ROID) er i dag et binavn til Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark eller HPRD. Binavnet korresponderer således med hæderstegnets benævnelse. Hæderstegnet kan af foreningen, efter enstemmig vedtagelse i bestyrelsen, tildeles personer, såvel aktive militære som afskediget, og i ganske særlige tilfælde civile, som bestyrelsen finder i særlig grad bør hædres for deres indsats for reserveofficerskorpset som helhed og for foreningen i særdeleshed. Generalmajor Finn Winkler Generalen er født i 1957 i Ängelholm, Sverige. Generalen blev indkaldt til aftjening af værnepligt 1978 og gennemførte frem til 1980 uddannelse på Sergentskolen, hvorefter perioden bød på uddannelse til A-officer på Hærens Officersskole. Herefter var Finn Winkler som premierløjtnant næstkommanderende ved MOTINFKMP/I/SJLR og STESK/II/Sjællandske Livregiment frem til Udnævnelsen til kaptajn skete i 1986, og frem til 1993 var generalen tjenestegørende i stillingerne som OO/EO/II/SJLR, operations- og informationsofficer DANCON 49 UNFICYP, chef for stabseskadronen/ii/sjlr og operationsofficer ved II/SJLR. Herefter fulgte videregående militære uddannelser i årene i form af først Føringskursus I og Stabskursus I og dernæst VUT-II/L, OFU og STK-II. I 1993 fulgte udnævnelse som major og tjeneste frem til 1998 i stillinger i højere nationale stabe i form af sagsbehandler ved logistiksektionen, ELK, chef for logistiksektionen. ELK og NATO-sagsbehandler ved forsvarsstaben. I gik turen til Bryssel i form af stillingen som sagsbehandler/damirep, og som fra 1998 inkluderede afmærkning oberstløjtnant (midlertidig). En foreløbig milepæl blev så udnævnelsen i 2001 til oberstløjtnant med tjeneste som chef for I Panserbataljon ved Gardehusarregimentet. NK/STCH DANBN KFOR Hold 7, chef for Institut for Militære Operationer, FAK og afslutningsvis til rådighed for forsvarsstaben, udviklingsstaben (PO) en for reserven ikke uvæsentlig periode i relation til omlægninger i Forsvaret. Herefter fulgte udnævnelse til oberst i 2005 og med tjeneste frem til 2007 som afdelingschef for udviklingsafdelingen/uv/fst. Dernæst blev det Hjemmeværnet, som skulle nyde og nyder godt af Finn Winkler først i perioden som stabschef ved Hjemmeværnskommandoen (med udnævnelse 2009 til brigadegeneral) for dernæst at blive Chef for Hjemmeværnets i 2010 med tilhørende udnævnelse til generalmajor. Ud fra Finn Winklers bredt funderede virke - ikke mindst dels ved geleddet, dels undervejs i Forsvarets øverste stab har HPRD i kontakten til generalen således stedse oplevet, at reserven betragtes som en selvfølge som en integreret del af de personelressourcer, som Forsvaret og senest ikke mindst Hjemmeværnet baserer sit professionelle virke på sammen med det fastansatte personel og for Hjemmeværnets vedkommende selvsagt også det frivillige personel. Samvirket med generalen er således kendetegnet ved, at der til enhver kan ageres direkte på nævnte grundantagelse, således at det m.h.t. anvendelsen og udviklingen af reserven alene bliver et spørgsmål Hvorledes underforstået frem for hvorfor. Reservens tilstedeværelse i regionsstabene samt den Regionale Føringsstruktur gennem nu nogle år er et kerneområde for personel af reserven og dermed for HPRD. Som led i konsolideringen af reservens Side 1 af 7

2 tilstedeværelse i større omfang end tidligere blev HPRD inviteret til også at være synlig i forhold til det fastansatte personel gennem Hjemmeværnets Hovedsamarbejdsudvalg samt det frivillige personel gennem Hjemmeværnets Landsråd hvilket foreningen selvsagt benytter sig af som led i det relativt veletablerede generelle samvirke mellem Hjemmeværnets ledelse og foreningen ledelse, som blev påbegyndt af generalens forgænger og er fortsat og udviklet siden da. For reservens vedkommende er det mere specifikke samvirke formelt udtrykt gennem PARU-virket, dels på regionsniveau, dels på HJK-niveau, og hvor Tjeneste, Uddannelse og Karriere alle er nøgleord, som bliver taget meget seriøst af Hjemmeværnet anført af Finn Winklers utvetydige signal om helhedsmæssigt at lade reserven være en del af udviklingen af det fremadrettede Hjemmeværn sammenholdt med de muligheder, som Forsvarets samlede økonomiske tilpasning måtte åbne, og som af generalen i øvrigt søges holdningsmæssigt aflejret i det igangværende arbejde omkring udvikling af det samlede Forsvarets HR delstrategi vedr. personel af reserven samt frivilligt personel. Ud fra de givne betingelser har det altid været foreningens oplevelse, at generalen har forsøgt og stedse forsøger - at tilgodese HPRD interesser, som de fortjener at blive hvilket erfaringsmæssigt ikke er en given sag hos alle HPRD samarbejdsrelationer. Hermed udtrykkes noget signifikant om kvalitet og gerninger hos generalen både personligt og som forvalter af en organisation, der p.t. indeholder ca. en tredjedel af de stillinger, der er designeret til personel af reserven. Det er for den helt særlige indsats og herunder meget klare holdning til korpset af personel af reserven som en integreret del af Forsvarets samlede personelressourcer samt gode samvirke med foreningen, at Finn Winkler tildeles Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn. Major af reserven Torben Arnt Valgren Majoren er født i 1964 i Gentofte og er Civiløkonom fra Handelshøjskolen i København i Torben Arnt Valgren er i dag ansat som direktør indenfor autobranchen. Han har tidligere været ansat i uddannelsespolitisk afdeling i Dansk Industri, som uddannelsesleder hos Leo Pharma og som faggruppeleder IT på Forsvarets Forvaltningsskole. Majoren påbegyndte værnepligt i 1986 og gennemgik Flyvevåbnets Sergent- og Reserveofficersskole. Han var i gruppeførerpraktik ved Eskadrille 562 på Flyvestation Værløse og blev udnævnt til løjtnant af reserven i Han var undervejs i delingsførerpraktik og gjorde tjeneste på korttidskontrakt ved Eskadrille 560 på Flyvestation Skalstrup og blev udnævnt til premierløjtnant af reserven i Torben Arnt Valgren tegnede rådighedskontrakt ved Eskadrille 544 i Luftværnsgruppen som delingsfører for en 12,7 mm luftværnsmaskingeværdeling. Efter gennemgang af videreuddannelsestrin I blev Torben Valgren i 1992 udnævnt til kaptajn af reserven og designeret som leder af nærforsvaret ved Eskadrille 544 og derved chef for fire nærforsvarsdelinger og førnævnte 12,7 mm LVMG deling. Majoren fortsatte sin tjeneste som leder af efterretningstjenesten ved HAWK afdeling Øst og blev her i 1998 udnævnt til major af reserven. Han gennemgik videreuddannelsestrin II i 2003 og gjorde tjeneste som næstkommanderende ved et lokalforsvarsafsnit i først Luftværnsgruppen og senere Kontrol- og luftforsvarsgruppen. Som størstedelen af personel af reserven i Kontrol- og luftforsvarsgruppen flyttede Torben Arnt Valgren med til Air Control Wing til Flyvestation Karup, da denne blev oprettet, hvor han i dag er designeret som næstkommanderende ved Wing Reserven i Air Control Wing. Torben Arnt Valgren har været medlem af Officer af Reserven Udvalg (OFRU) og Personel af Reserven Udvalg (PARU) uafbrudt siden 1991 ved Luftværnsgruppen, Kontrol- og Luftforsvarsgruppen og Air Control Wing. Han var desuden udpeget af ROID og HPRD som medlem af OFRU Flyvevåbnet og PARU Flyvevåbnet fra 1999 til Majoren var medlem af HPRD bestyrelse i fra 2008 til 2012 efter at være indtrådt midlertidigt i bestyrelsen fra efteråret 2007 i forbindelse med en opstået vakance i bestyrelsen. En af majorens opgaver i bestyrelsen var at Side 2 af 7

3 varetage foreningens kontakt til Flyvevåbnet, herunder rollen som HPRD ordførende i PARU Flyvevåbnet og medlem af Flyvevåbnets bedømmelsesråd. Fra 2011 til 2012 var han foreningens 2. næstformand og formand for foreningens aftaleudvalg fra , hvor også sidstnævnte arbejde var kendetegnet ved grundighed med aftalestoffet som forberedelse både ved fremmøde i foreningens regi og hos Forsvarets Personeltjeneste. Det er for den markante og betydende samt vedholdende indsats for reserven og foreningen, at foreningen tildeler Torben Arnt Valgren Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn. Major af reserven Peter Michael Andersen Majoren er født i 1966 i Gentofte og er uddannet som cand. jur. fra Københavns Universitet i Han er i dag advokat med møderet for højesteret og har de seneste 11 år været partner i Bech-Bruun i afdelingen for M&A Corporate. Peter Michael Andersen begyndte sin værnepligt på Grundkursus for Officerer af Reserven i Sønderborg i 1985, blev udnævnt til sergent i 1986 og samme år løjtnant af reserven. Han forrettede tjeneste som MOTINFDF ved 4 MOTINFKMP/II PNBTN/SJLR til sin hjemsendelse i november 1987 og blev samme år udnævnt til premierløjtnant. Peter Michael Andersen indledte herefter en aktiv reserveofficerskarriere med designeringer som MOTINFDF, SGO, NK, og KC ved fortrinsvis IV MOTINFBTN/SJLR og senere hen VI MOTINFBTN/GHR, og blev allerede i 1992 udnævnt til kaptajn. I 1993 forrettede han herudover tjeneste som EU Monitor ved European Commission Monitoring Mission to former Yugoslavia som leder af et observatør-team ved Mostar i Bosnien-Hercegovina, og han blev igen: allerede i 1998 udnævnt til major. Majoren er i dag designeret som chef for et FO-hold ved ST/HOK og forretter fortsat tjeneste, herunder med tilrettelæggelse af øvelser for Totalforsvarsregionerne og deltagelse i diverse projektarbejde i regi af HOK s afdeling for Nationale Operationer. Sideløbende hermed har Peter Michael Andersen deltaget i diverse efter- og videreuddannelse og har bl.a. gennemgået VUT I ved Forsvarets Brevskole i 1991/1992, Afdelingskursus ved HO i 1993, VUT II, Operationer & Logistik i og VUT II, Stabskursus i Endvidere gennemgik majoren i det Canadiske stabskursus for officerer af reserven Joint Reserve Command and Staff Course i ved Canadian Forces College, Toronto. Interessen for og involveringen i foreningsarbejdet relateret til HPRD begyndte allerede ultimo 1980erne, hvor Peter Michael Andersen blev medlem af OFRU (Officer af Reserven Udvalget) ved Sjællandske Livregiment. På foreningsniveau deltog majoren i efteråret 1993 i ROID Sikkerhedspolitisk Seminar, som blev begyndelsen til et længerevarende arbejde direkte for og med HPRD. Fra 1994 til 2002 og igen fra 2005 og frem til 2010 var Peter Michael Andersen en del af den danske CIORdelegation i 1994 og 1995 som delegat i Young Reserve Officers Workshop og senere som delegat i CIOR s Legal Committee afbrudt af en periode fra 1999 til 2002, hvor han indgik i den danske præsidentskabsorganisation som forbindelsesofficer. I HPRD-regi var majoren i perioden 2002 til 2005 formand for HPRD s udvalg for Tjeneste-, Uddannelse og Karriere (TUK-udvalget) og var i den forbindelse ansvarlig for tilrettelæggelse og gennemførelse af de årlige Værnsfælles PARU-seminarer. Herudover var Peter Michael Andersen medlem af HPRD s bestyrelse i perioden 2004 til 2011, heraf fra 2008 godt to år som næstformand. Majoren udtrådte af bestyrelsen af arbejdsmæssige årsager og af hensyn til at lægge tyngde på at kunne konsolidere nuværende designeringsfunktion på chefniveau. Majoren bidrog som bestyrelsesmedlem og næstformand substantielt til især projektarbejdet, herunder også blandt andet omstillingen fra ROID til HPRD. Side 3 af 7

4 Majoren hørte samtidig til de, der som bestyrelsesmedlem i en meget vanskelig periode, hvor reserven syntes at være på vej til at blive afskrevet af store dele af Forsvaret, med en både bestemthed og personlig attitude bidrog til at holde fanen højt over for både samarbejdspartnere og medlemmer. En aktiv og principiel interessevaretagelse for et medlem kom til udtryk, da majoren i foreningens blad vovede det ene øje og kommenterede en verserende sag ved domstolene, der relaterede sig til den danske deltagelse i operationen i Irak, og som samtidig er udtryk for majorens vedholdenhed i at tale reservens sag. Det er for den markante og betydende samt vedholdende indsats for reserven og foreningen, at foreningen tildeler Peter Michael Andersen Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn. Sektionsleder af reserven Per Junker Thiesgaard og Landschef i Beredskabsforbundet Per Junker Thiesgaard Sektionslederen er født i 1964 i Sønderborg og er B.scient og Exam.Art i Datalogi og Psykologi fra Københavns Universitet, suppleret med en Executive MBA fra Copenhagen Business School - Handelshøjskolen i København. Per Junker Thiesgaard aftjente værnepligt ved Midtjyske CF-Kolonne i Herning, inklusive uddannelse som delingsfører ved CF-Korpsets Delingsførerskole i Herning og CF-Korpsets Befalingsmandsskole på Bernstorff Slot, Gentofte. I 1984 indtrådte han på sektionsleder af reserven-klasse, Varslings-linjen. Uddannelsen gennemførtes i regi af Civilforsvarsstyrelsen med faglærere fra såvel Civilforsvarsstyrelsen som Flyvevåbnet. En stor del af uddannelsen foregik således i Flyvevåbnets Sektor Operations Center, Vedbæk. Som nyudnævnt sektionsleder-r i 1984 blev Per Junker Thiesgaard designeret til Civilforsvarets Centrale Flyvarslingstjeneste som varslingsofficer ved Flyvertaktisk Kommando s Air Defence Operations Center - ADOC Karup, og var designeret til bunker 1137 i Civilforsvarets Varslingscenter, Karup. Efter hjemsendelsen påtog Per Junker Thiesgaard sig rådighedspligt og var i de kommende år aktiv på stort set alle NATO varslings- og beredskabsøvelser sideløbende med studierne på Københavns Universitet. Han blev i 1987 designeret som operationsofficer i Civilforsvarets Centrale Flyvarslingstjeneste, og flyttede designeringsmæssigt derfor med til bunker 7 i Finderup ved dennes indvielse. Da Per Junker Thiesgaard efter en del år i udlandet flyttede tilbage til Danmark i 2001 var Varslingstjenesten nedlagt, og sektionslederen indgik herefter i atomberedskabet, det nuværende Nukleart Beredskab, hvor han fortsat har rådighedskontrakt. Han var kortvarigt indkaldt til aktiv tjeneste i Beredskabsstyrelsen i forbindelse med Fukushima uheldene i Japan i marts Per Junker Thiesgaard beskrev i 1986 softwaren til et nyt NBC-varslings-system, og grundlagde på den baggrund i 1986 en software-virksomhed, der senere fik datterselskaber i England og USA. Software blev brugt operativt første gang af det britiske forsvar i Golfkrigen i 1991, og Per Junker Thiesgaard var med i planlægningen af deployeringen til Golfen og udvikling af spredningsmodeller for biologiske våben. Per Junker Thiesgaard arbejdede derefter med US Marine Corps og US Army om definitionen af et tilsvarende varslingssystem til det amerikanske forsvar, som i 1999 blev indført i alle fire amerikanske værn. I 1997 deltog sektionslederen på Forsvarschefens Sikkerhedspolitiske Kursus, SIKU 1997, og er fortsat aktiv sikurianer og dermed også i så henseende med til at understøtte et godt netværk i relation til forbindelsen mellem det faste system, civilsamfundets reserve og de frivillige. I april 2011 blev Per Junker Thiesgaard udpeget som Landschef i Beredskabsforbundet, der er organisationen for det frivillige redningsberedskab, hvor han virker for interessevaretagelsen for Beredskabsforbundet ca frivillige brand- og redningsfolk fordelt over hele landet. Per Junker Thiesgaard var medlem af HPRD's bestyrelse i årene , idet han udtrådte af bestyrelsen lidt før tid af hensyn til varetagelsen af tillidshvervet som Landschef. Side 4 af 7

5 Det er for den markante og betydende samt vedholdende indsats for beredskabets personel af reserven og foreningen, at Per Junker Thiesgaard tildeles Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn. Kaptajn af reserven Tonny Heelsberg Petersen Tonny Heelsberg Pedersen er født i 1971 i Holbæk og er cand.negot. fra Syddansk Universitet i Kaptajnen aftjente sin værnepligt fra 1992 og gennemgik Flyvevåbnets Sergent- og Reserveofficersuddannelse. Efter udnævnelse til løjtnant i 1993 gjorde han i ét år tjeneste som delingsfører for værnepligtsenheder på Flyvestation Karup og blev i 1994 udnævnt til premierløjtnant. I årene som universitetsstuderende i Odense var Tonny Heelsberg Pedersen aktiv i ROID kredsarbejde på Fyn, hvor han både var retningsleder skydning og i årene medlem af den lokale kredsbestyrelse - samtidig med rådighedstjeneste både på Flyvestation Karup og fra 1999 også i det internationale reserveofficersarbejde; CIOR. Udnævnelsen til kaptajn fandt sted i Tonny Heelsberg Pedersen blev efter endt universitetsuddannelse ansat i en marketingstilling i Rockwool International. Efter tre år endte han som marketingchef for vækstmarkederne i et af koncernens datterselskaber, Grodan. Efter 4 år i denne stilling fik han job som leder af produktmarketing hos Philips, hvor han efter et par år i 2010 gik til sit nuværende job som europæisk marketingchef hos Stanley Healthcare. Kaptajnen var i en årrække medlem af ROID s TUK udvalg (Tjeneste, Uddannelse og Karriere), og han var én af initiativtagerne til YROT (Young Reserve Officers Taskforce), der i to årtier har engageret unge reserveofficerer i aktiviteter til fremme af reservens anvendelse. Derudover var han i mange år medlem af OFRU/PARU på Flyvestation Karup. Tonny Heelsberg Pedersen var i over 10 år en del af den danske CIOR delegation. De fleste af årene som assisterende generalsekretær, og i 2012 kronedes dette arbejde i rollen som næstkommanderende for CIOR kongressen i København som var en logistikopgave af ganske pæn dimension, og hvor kaptajnen har sin del af æren for, at kongressens gennemførelse både nationalt og internationalt høstede stor hæder og ære til gavn for både HPRD og Forsvaret. Kaptajnen forretter fortsat rådighedstjeneste vedr. den opgave, som Flyvevåbnets reserve udfører for hele Flyvevåbnet m.h.t. VME (Vedligeholdende Militær Efteruddannelse) for det faste personel, og hvor Tonny Heelsberg Pedersen er faggruppeansvarlig for sanitet/førstehjælpsuddannelsen ved Helikopter Wing Karup. Tonny Heelsberg Pedersen understøtter fortsat foreningens kredsarbejde gennem ikke mindst at være en hyppig deltager i Københavnskredsens orienteringsløb. Det er den særlige indsats for reservens sag og herunder markante fingeraftryk bl.a. også i relation til det internationale arbejde, Tonny Heelsberg Pedersen tildeles Reserveofficersforeningens i Danmarks Hæderstegn. Kaptajn af reserven Rune Erichsen Kaptajnen er født i 1979 i Tjørring ved Herning og blev læge i 2008 fra Aarhus Universitet og siden 2009: Ph.d.- studerende ved Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Siden december 2012 har kaptajnen været introduktionsreservelæge ved organkirurgisk afdeling, Regionshospital Randers Sideløbende hermed er han også forsker, vejleder studerende og er involveret i internatonalt lægefagligt arbejde som led i udviklingen af dansk sygehusvæsen. Rune Erichsen aftjente værnepligtig i 1999 og blev udnævnt til løjtnant i 2000 fra Hærens Artilleriskole og forrettede derefter tjeneste ved KAR som delingsfører og observationsofficer. Senere kom han til DAR som observationsofficer blev Rune Erichsen hjemkommanderet og begyndte at studere medicin på Aarhus Universitet. Samtidig blev han retning C-leder i Feltsportskursus for personel af reserven. Side 5 af 7

6 Med stor entusiasme afholdt han ugentlig svømmetræning og årlige kampsvømmerkurser m.v. I 2003 blev Rune Erichsen skydeleder og retning B-leder. Som skydeleder arrangerede han ugentlige skydninger i Aarhus, skydeinstruktionskurser og skydekonkurrencer i Midtjyske Kreds, herunder Dansk/Norsk/Tysk skydekonkurrencer, Gule Gård udrykning, Hvidding-konkurrencer og flerforeningsskydning. Siden 2007 har han været formand for Reserveofficerernes skydeklub af 1992, og siden 2007 også været overordnet leder af Feltsportskursus i Midtjyske Kreds og Anneks Horsens. Sideløbende med både medicinstudier og senere arbejde som reservelæge, sin forskning inden for cancer og meget andet har også Rune Erichsen ligesom dagens øvrige hæderstegnsmodtagere tilbragt betydelig tid i Forsvaret gennem rådighedstjeneste. Siden 2009 har Rune Erichsen været kompagnichef i den regionale føringsstruktur (TRNM), og i juni 2012 afsluttedes VUT-l L/R på Hærens Officersskole. Rune Erichsen har virket som projektofficer og kontrollant på adskillige kurser, konkurrencer og arrangementer i regi af foreningen. I 2004 tildeltes han HPRD Midtjyske Kreds "Legat for Fremragende Kredsarbejde". I 2006 tildeltes han generalmajor P.M. Knudsen og hustrus Legat til fordel for Yngre Artilleriofficerer. l 2007 blev kaptajnen bestyrelsesmedlem i HPRD, Midtjyske Kreds, og samme år blev han medlem af Reservens Idræts Råd (RIR) og var udvalgsformand for Feltsport 2008 til Det er ikke mindst for den signifikante indsats for feltsportsarbejdet, fastholdelse af reserven deltagelse i feltsport og foreningsarbejdet i almindelighed for personel af reserven, at Rune Erichsen tildeles Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn. Chefsergent af reserven Poul Erik Sørensen Chefsergenten er født i 1951, og efter uddannelse bl.a. inden for handel og kontor samt programmøruddannelse indledte Poul Erik Sørensen sin militære karriere som værnepligtig i 1971 og blev uddannet som sergent i Forsvarets Intendanturkorps i Kastellet. Han overgik dog hurtigt til Flyvevåbnet og var som fast befalingsmand i Kontrol- og Varslings-Gruppens stab med til opbygningen af Danmarks radarovervågning. Undervejs fortsatte Poul Erik Sørensen med at grunduddanne sig bl.a. med HF i matematik i 1973 og Merkonom i organisation 1976, men involverede sig i øvrigt i allehånde efteruddannelse inden for Forsvaret samt i tillidshverv. Da chefsergenten i 1987 forlod Forsvaret til fordel for en karriere i It-branchen bibeholdt han kontakten til FLV gennem en rådighedskontrakt, og Poul Erik Sørensen var bl.a. med til opbygningen af reserveofficerskorpset i FTK WRES siden 2006, som nu har 50 designerede PSN-R. I forbindelse med sit civile virke har Poul Eriks Sørensen gennem årene gennemgået en konstant og relativt omfattende efteruddannelse på mange områder som led i varetagelsen af mange forskellige opgaver inden for detailhandel, kontor- og databranchen og Forsvaret, og Chefsergentens generelle styrke inden for ikke mindst den forudsætningsskabende administration og logistik - herunder være velbevandret inden for de gængse itværktøjer m.v. - er ubetinget og finder tydelig anvendelse både i hans civile virke og militære virke. En Coaching uddannelse er det f.eks. også blevet til 2006 i både nationalt og internationalt regi. Chefsergenten er ved siden af sin militære indsats fortsat meget aktiv erhvervsmæssigt samt gennem allehånde fritidsaktiviteter også relateret til feltsport. Til dato er Poul Erik Sørensen eneste danske reservist udnævnt til CSG-R som reservist, og han arbejder fortsat utrætteligt på at skabe resultater for FLV såvel som for HPRD. Chefsergenten har med sin personlige attitude afgørende været med til at understøtte respekten om reserven specifikt i FTK Stab og generelt i hele FLV, idet han ud over opgaverne ved FTK WRES også tværgående løser opgaver for alle seks WRES i FLV - altid på en beskeden og effektiv måde. I den funktion har alle, som kommer i berøring med Poul Erik Sørensen, oplevet professionalisme og hjælpsomhed, som rækker ud over tjenesten, og som derved ikke fra et tidligt tidspunkt kunne undgå at blive bemærket også uden for Flyvevåbnets rækker også dengang HPRD overordnet hed ROID. Side 6 af 7

7 Det er ikke mindst for chefsergentens utvetydige, omfattende og vedvarende indsats for Flyvevåbnets reserve og dermed for reservens interesser i almindelighed, at Poul Erik Sørensen tildeles Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn. Side 7 af 7

Foreningens formand skrev således i lederen i Reserven i november 2011 bl.a. følgende:

Foreningens formand skrev således i lederen i Reserven i november 2011 bl.a. følgende: Årsberetning 2011 Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark I skrivende stund (januar 2012, red.) er foreningen optaget af at søge information om, vurdere og forsøgsvis påvirke, hvor Forsvaret

Læs mere

Hæderstegn 2012. Afdelingschef Laila Reenberg. HPRD Hæderstegn 2012 Side 1 af 8

Hæderstegn 2012. Afdelingschef Laila Reenberg. HPRD Hæderstegn 2012 Side 1 af 8 Hæderstegn 2012 Tildeling af Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn torsdag den 26. april 2012. Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn er indstiftet den 27. april 1950 efter at have opnået

Læs mere

Præsentation af. Flyvertaktisk Kommando Wing Reserve (FTK WRES)

Præsentation af. Flyvertaktisk Kommando Wing Reserve (FTK WRES) Præsentation af Flyvertaktisk Kommando Wing Reserve (FTK WRES) FLV har seks Wing Reserves Reserven i Flyvevåbnet er organiseret i syv Wings Reserves, som matcher moderwings: FW SKP, HW KAR, ATW AAL, ACW,

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

mike benson jørgensen en forskel FLYVER

mike benson jørgensen en forskel FLYVER Mike Benson Jørgensen Lyst til at gøre en forskel FLYVER hjemmeværnet Lyst til at gøre en forskel Mike Benson Jørgensen er 35 år og har været frivillig i hjemmeværnet hele sit voksne liv. Fællesskabet

Læs mere

Årsberetning 2010. Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark

Årsberetning 2010. Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark Årsberetning 2010 Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark I Forsvarsministeriets pressemeddelelse af 24.juni 2009 blev indholdet af den politisk bredt indgåede aftale om forsvarsbudgettet

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007. Bilag 14. Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007. Bilag 14. Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007 Bilag 14 Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret Indholdsfortegnelse Indledning 2 Kompetencebaseret tilgang

Læs mere

potentiale til at en sådan situation kan opstå inden CAOCF lukker og overgiver lead rollen til Poggio Renatico!!

potentiale til at en sådan situation kan opstå inden CAOCF lukker og overgiver lead rollen til Poggio Renatico!! Sidst i maj spurgte HIS om jeg ville skrive et lille Flyvevåben indlæg til LISBON Association og jeg spurgte kækt hvad terminen var. Senest med udgangen af juni var svaret. Det var jo i så god tid, at

Læs mere

Bilag til nedenstående kan findes på www.ellesvinget18.dk/cb_cv. Periode Uddannelse Bemærkninger Bilag September 2007.

Bilag til nedenstående kan findes på www.ellesvinget18.dk/cb_cv. Periode Uddannelse Bemærkninger Bilag September 2007. CURRICULUM VITAE Navn: Christian Biering Adresse: Ellesvinget 18, 8600 Silkeborg Telefon: 24 49 08 02 E-mail: cb@ellesvinget18.dk Linkedin: www.linkedin.com/in/cbiering Født: 27. oktober 1970 Civilstand:

Læs mere

Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven

Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven FORSVARSKOMMANDOEN OG HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN AUGUST 2014 RAPPORT VEDRØRENDE Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven RESUMÉ Baggrund for rapporten Nærværende

Læs mere

Årsberetning 2009. Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark

Årsberetning 2009. Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark Årsberetning 2009 Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark Forsvaret og dets personel - og dermed også HPRD kan ved indgangen til 2010 se tilbage på forligsperioden 2005-2009 som en periode

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

Bilag til nedenstående kan findes på www.ellesvinget18.dk/cb_cv. Periode Uddannelse Bemærkninger Bilag September 2007.

Bilag til nedenstående kan findes på www.ellesvinget18.dk/cb_cv. Periode Uddannelse Bemærkninger Bilag September 2007. CURRICULUM VITAE Navn: Christian Biering Adresse: Ellesvinget 18, 8600 Silkeborg Telefon: 24 49 08 02 E-mail: cb@ellesvinget18.dk LinkedIn: www.linkedin.com/in/cbiering Født: 27. oktober 1970 Civilstand:

Læs mere

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

VIDEREGÅENDE OFFICERSUDDANNELSE I, HÆREN

VIDEREGÅENDE OFFICERSUDDANNELSE I, HÆREN VIDEREGÅENDE OFFICERSUDDANNELSE I, HÆREN Fagområde Fag Nu KP/skoler inkl. UDD-netværk LEDELSE/ORGANISATION 314 386 Ledelse 224 224 Psykologi 12 12 Lederudvikling 54 62 Uddannelseslærer 24 88 STYRING/FORVALT.

Læs mere

InterForce er også for dig i hjemmeværnet. hjemmeværnet

InterForce er også for dig i hjemmeværnet. hjemmeværnet InterForce er også for dig i hjemmeværnet hjemmeværnet Kære hjemmeværnssoldat Hvad er InterForce? Du har sikkert hørt om InterForce. Måske har du også undersøgt, om InterForce er et samarbejde mellem forsvaret

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Hjemmeværnets Årsberetning 2013

Hjemmeværnets Årsberetning 2013 Hjemmeværnets mission: Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle

Læs mere

IT-uddannelser i Forsvaret

IT-uddannelser i Forsvaret IT-uddannelser i Forsvaret Flyvevåbnets Førings- og Operationsstøtteskole Faggruppe Informatik Bygning 131, Flyvestation Værløse 3500 Værløse http://sps.net-u.dk Teori & praktik Hvem er vi? Faggruppe Informatik

Læs mere

Bilag til nedenstående kan findes på www.ellesvinget18.dk/cb_cv.

Bilag til nedenstående kan findes på www.ellesvinget18.dk/cb_cv. CURRICULUM VITAE Navn: Christian Biering Adresse: Ellesvinget 18, 8600 Silkeborg Telefon: 24 49 08 02 E-mail: cb@ellesvinget18.dk LinkedIn: www.linkedin.com/in/cbiering Født: 27. oktober 1970 Civilstand:

Læs mere

Nr. 2/2014. From Russia with love. To unge løjtnanters rejseberetning. HPRD efter generalforsamlingen. Nyt fra HPRD kredse

Nr. 2/2014. From Russia with love. To unge løjtnanters rejseberetning. HPRD efter generalforsamlingen. Nyt fra HPRD kredse Leder: HPRD venter ikke Reserveentitet tager hul på fremtiden To dage for sundhedspersonel af reserven Status på konstabel- og sergentgruppen HPRD fødselsdag den 25. april Maj Nr. 2/2014 HPRD efter generalforsamlingen

Læs mere

Maj Dragon info nr. 1 2013

Maj Dragon info nr. 1 2013 1 DRAGON INFO No. 1 Maj Dragon info nr. 1 2013 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt reservepersonel ved Jydske Dragonregiment (JDR) og sammenlagte regimenter, tjenstgørende dragoner ved skoler

Læs mere

FKO PSF2 UM 0206262-029 2005-01-11 FORSVARSKOMMANDOEN

FKO PSF2 UM 0206262-029 2005-01-11 FORSVARSKOMMANDOEN FORSVARSKOMMANDOEN FKO PSF2 UM 323.11 0206262-029 2005-01-11 (Bedes anført ved henvendelser) Til Forsvarsministeriet Hærens Operative Kommando Søværnets Operative Kommando Flyvertaktisk Kommando Centralforeningen

Læs mere

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR VUT- I/ML, FLYVEVÅBNET

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR VUT- I/ML, FLYVEVÅBNET GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR VUT- I/ML, FLYVEVÅBNET 1. FORMÅL At deltageren erhverver sig den viden og de færdigheder, der er en forudsætning for at kunne bestride stillinger på højere funktionsniveau

Læs mere

Bilag 17. Delrapport vedrørende udviklingsskitser for forsvarets fremtidige mellemlederuddannelser

Bilag 17. Delrapport vedrørende udviklingsskitser for forsvarets fremtidige mellemlederuddannelser Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 17 Delrapport vedrørende udviklingsskitser for forsvarets fremtidige mellemlederuddannelser Indholdsfortegnelse

Læs mere

InterForce derfor betyder støtten noget

InterForce derfor betyder støtten noget InterForce derfor betyder støtten noget Civil Kære virksomhed og medarbejder Hvad er InterForce? Din virksomhed er en af de ca. 1.700, der er medlem af InterForce. De InterForce er et samarbejde mellem

Læs mere

Bilag B. Præsentation af de interviewede soldater

Bilag B. Præsentation af de interviewede soldater Bilag B Præsentation af de interviewede soldater Sprogofficer A (SOA) Alder: 28 Tidligere uddannelser og beskæftigelse: Gymnasiet. Aftjente 3 måneders værnepligt i Garderhusarregimentet i 2002. Efterfølgende

Læs mere

FLAGDAG 2014 fredag 5. september

FLAGDAG 2014 fredag 5. september med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev Juli 2014 FLAGDAG 2014 fredag 5. september Den nationale flagdag for Danmarks udsendte er indstiftet for at give det officielle Danmark

Læs mere

Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben

Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben FORSVARSKOMMANDOEN 8. maj 2013 Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben Som ny chef for Personelstaben ser jeg frem til samarbejdet, og i den forbindelse vil jeg som min foregænger lægge vægt på at udsende

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER 6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER a. Generelt 1. De Danske Garderforeninger råder over en række Legater og Fonde samt en forening, - under ét benævnt fonde. 2. Renterne af fondenes kapitaler anvendes til

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

LOVE FOR SLAGELSE GARNISONS IDRÆTSFORENING

LOVE FOR SLAGELSE GARNISONS IDRÆTSFORENING Slagelse, marts 2014 LOVE FOR SLAGELSE GARNISONS IDRÆTSFORENING 1 NAVN. Foreningens navn: Forkortet: Hjemsted og adresse: Slagelse Garnisons Idrætsforening. SLGI. Gardehusarregimentet, Antvorskov Kaserne,

Læs mere

DLA Group blev oprindeligt etableret med det formål at koordinere indkøbssamarbejde blandt en række grovvareforretninger i Danmark og Sverige.

DLA Group blev oprindeligt etableret med det formål at koordinere indkøbssamarbejde blandt en række grovvareforretninger i Danmark og Sverige. PRESSEMEDDELELSE DLA Group Kornmarken 1 DK-8464 Galten Tlf. 7921 2121 www.dlagroup.eu Galten, den 9. januar 2012 Etablering af en bredere Koncernledelse i DLA Group DLA Group blev oprindeligt etableret

Læs mere

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret Forsvarets Rekruttering Forsvaret Kære læser, Du har her en brochure, som i tekst og billeder fortæller dig om mulighederne for erhvervspraktik i Forsvaret. Du opfordres til at besøge vores hjemmeside

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 9. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget torsdag den 9. oktober 2014 Referat torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 16:45 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Beredskab...2 Lejre Kommune 09-10-2014

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV 1. FORMÅL Uddannelsen har til formål at bibringe eleven de fornødne forudsætninger for at kunne fungere som mellemleder på laveste funktionsniveau.

Læs mere

INDHOLD. FLYVEVÅBNET til Flyvevåbnets medarbejdere

INDHOLD. FLYVEVÅBNET til Flyvevåbnets medarbejdere FLYVEVÅBNET til Flyvevåbnets medarbejdere ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Oberst Per Pugholm Olsen Stabschef ved Flyvertaktisk Kommando Telefon: 99 62 49 50, lokal 5101 CHEFREDAKTØR Arne Bach Nielsen Flyvertaktisk

Læs mere

Bilag 7. Delrapport vedrørende militær lederstruktur i forsvaret 2006 til 2012

Bilag 7. Delrapport vedrørende militær lederstruktur i forsvaret 2006 til 2012 Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 7 Delrapport vedrørende militær lederstruktur i forsvaret 2006 til 2012 Indholdsfortegnelse Resume 3 Indledning

Læs mere

Oversigt over bestyrelsesmedlemmer og kompetencer

Oversigt over bestyrelsesmedlemmer og kompetencer Oversigt over bestyrelsesmedlemmer og kompetencer Der er i efteråret 2011 gennemført årlig bestyrelsesevaluering i henhold til retningslinjer udstukket af Bestyrelsessekretariatet. 29. juni 2012 Nuuk,

Læs mere

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I INDLEDNING Er du så god til engelsk, som du går og tror? Kan du kommunikere tilfredsstillende på en international operation? Får du nok ud

Læs mere

Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader.

Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader. 1 Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader. GMC ere og en Dodge ¾ t 1960 erne foto: UMAK DLR Denne lille artikel blev oprindelig skrevet i 2003. siden da har jeg fra forskellige kilder og billeder fået flere

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

F U N D A T S. for. Dragonfonden. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro.

F U N D A T S. for. Dragonfonden. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro. 1 F U N D A T S for Dragonfonden 1. Fondens navn er Dragonfonden. 2. Fondens hjemsted er Holstebro Kommune. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro. 3. Fondens

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

FØRSTE LEDER SOM CHEF FOR FSU

FØRSTE LEDER SOM CHEF FOR FSU FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE #07 FSU NYHEDSBREV NR. 07 / 3. ÅRGANG FEBRUAR / 2014 NY CHEF FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Søren Worm-Petersen er blevet udnævnt til ny generallæge og chef for Forsvarets

Læs mere

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje Jeg glæder mig rigtig meget til nu at komme i praktik og bruge de værktøjer, vi har fået og ikke mindst til at få lov at styre nogle operative indsatser. Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK INDLEDNING Er du så god til engelsk, som du går og tror? Kan du kommunikere tilfredsstillende på en international operation?

Læs mere

Beredskabsstyrelsens uddannelser

Beredskabsstyrelsens uddannelser Beredskabsstyrelsens uddannelser Besøg ved Indhold Per Bach Jensen, uddannelseskonsulent og sektionschef i Beredskabsstyrelsen, Uddannelse Datavej 16, 3460 Birkerød. Telefon 45 90 60 00 Oversigt over præsentationen:

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Emne: Implementeringsdirektiv vedrørende effektivisering af forsvarets munderingsområde

Emne: Implementeringsdirektiv vedrørende effektivisering af forsvarets munderingsområde FORSVARSKOMMANDOEN FKO FKO-PLA2 U 21.00/21.25 2012/011825-703702 2012-12-21 (Bedes anført ved henvendelser) Til Forsvarets Materieltjeneste Eft.: Forsvarsministeriet Hærens Operative Kommando Søværnets

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008 Dansk Aktionærforening 5. november 2008 Uendeligt stort udvalg af transport- og logistikløsninger DSV tilbyder global transport og logistik. DSV har 25.200 ansatte på verdensplan og egne kontorer i mere

Læs mere

Torsdag den 26. april 2012 kl. 17.00, Deltaq, Agiltevej 19, 2970 Hørsholm. 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed for det forløbne år

Torsdag den 26. april 2012 kl. 17.00, Deltaq, Agiltevej 19, 2970 Hørsholm. 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed for det forløbne år Til NASDAQ OMX Copenhagen og pressen 22. marts 2011 Deltaq a/s Agiltegaard Agiltevej 19 DK-2970 Hørsholm www.deltaq.dk info@deltaq.dk T +45 7020 3534 F +45 7020 3533 Fondsbørsmeddelelse nr. 02-12 Indkaldelse

Læs mere

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende BEMAFD Pixiebog til jobsøgende Tips til jobsøgning Ikke klassificeret Bemandingsafdelingen 19-12-2014 Tips til jobsøgning Denne Pixiebog er inddelt i nedenstående afsnit som du kan springe direkte til.

Læs mere

n at io n b uild in g Demokrati i Mellemøsten? Droner Iran Velkommen til Atlantsammenslutningens udenrigs- og sikkerhedspolitiske seminar

n at io n b uild in g Demokrati i Mellemøsten? Droner Iran Velkommen til Atlantsammenslutningens udenrigs- og sikkerhedspolitiske seminar LIBYEN Forsvarspolitik n at io n b uild in g krig EU Det Danske Forsvar ARKTIS samarbejde Demokrati i Mellemøsten? missilforsvar smart defence NATO Droner Syrien FAILED STATES finanskrise SUVERÆNITET Responsibility

Læs mere

Er det ikke ligesom vi plejer eller.? Hverdagsrehabilitering

Er det ikke ligesom vi plejer eller.? Hverdagsrehabilitering Er det ikke ligesom vi plejer eller.? 19. November 2012 Hverdagsrehabilitering Resultatorienteret SundhedsPartner Agenda Kort intro Overskriften Mellemlederen i forandring og ledelse Hvorfor er det SÅ

Læs mere

Kompagni-Nyt. Januar kvartal 2015. Hjemmeværnskompagni Hasle. Det Bornholmske Hjemmeværn

Kompagni-Nyt. Januar kvartal 2015. Hjemmeværnskompagni Hasle. Det Bornholmske Hjemmeværn Kompagni-Nyt Januar kvartal 2015 Hjemmeværnskompagni Hasle Det Bornholmske Hjemmeværn Hjemmeværskompagni Hasle - vi gør en forskel Indhold Chefens hjørne. Næstkommanderende klumme. Kommandobefalingsmanden

Læs mere

a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) d. Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse

a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) d. Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse SDF's ordinære generalforsamling Lørdag d. 3. oktober 2015 Dagsorden a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) b. Valg af referent c. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

Læs mere

Forord. Per H. Lichtenstein generalauditør

Forord. Per H. Lichtenstein generalauditør Forord Årsberetningen for 2004 kan ikke fuldstændigt sammenlignes med tidligere årsberetninger. Dette skyldes primært, at såvel antallet af værnepligtige som værnepligtstiden med virkning fra 2004 er blevet

Læs mere

HKKF Navn Beskrivelse Reference Sats (NIV OKT 97) / år Pension

HKKF Navn Beskrivelse Reference Sats (NIV OKT 97) / år Pension 2/7 dage Forvaltes således fra 1/8 2008: For hver enkelt lør-, søn- og helligdag, hvor der forrettes tjeneste under udsendelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre

Læs mere

Første MFP-flotille er nu operativ

Første MFP-flotille er nu operativ jemmeværnet - Første MFP-flotille er nu operativ af 5 21-08-2014 14:50 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Første MFP-flotille er nu operativ Første MFP-flotille er nu

Læs mere

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Paragraf Spørgsmål Svar 2. Beredskabscentrene kan som en del af den løbende, fremadrettede vagtplanlægning nedsætte den daglige hviletid, for de i 1 omhandlende

Læs mere

Århus Købmandsskoles Fond CVR nr. 11 71 55 32

Århus Købmandsskoles Fond CVR nr. 11 71 55 32 Lett Advokatfirma Adv. Jan Børjesson J.nr. 260812-SVK VEDTÆGTER Århus Købmandsskoles Fond CVR nr. 11 71 55 32 København Århus Kolding 1. Navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er: Århus Købmandsskoles Fond.

Læs mere

FSU NYHEDSBREV LEDER AF GENERALLÆGE SØREN WORM-PETERSEN

FSU NYHEDSBREV LEDER AF GENERALLÆGE SØREN WORM-PETERSEN FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE #08 FSU NYHEDSBREV NR. 08 / 3. ÅRGANG APRIL / 2014 PERSONALENYT I marts måned forlod tre medarbejdere Flyvestation Skalstrup: IT-konsulent Gitte Petersen forlod den 28. marts

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde og generalforsamling HISAM 23. februar 2015 på DANNEVIRKE

Referat af bestyrelsesmøde og generalforsamling HISAM 23. februar 2015 på DANNEVIRKE Referat af bestyrelsesmøde og generalforsamling HISAM 23. februar 2015 på DANNEVIRKE Afbud: Gunner Pedersen Søren Rabenhøj Fraværende: Karsten Ottesen Ad bestyrelsesmøde: Smalltalk om bl. a. medlemssituationen,

Læs mere

1 Stk. 1. De Blå Baretter Næstved & Omegn. Stk.2. Næstved kommune

1 Stk. 1. De Blå Baretter Næstved & Omegn. Stk.2. Næstved kommune Foreningens navn er Foreningens hjemsted er Foreningens formål er 1 Stk. 1 De Blå Baretter Næstved & Omegn Stk.2 Næstved kommune 2 - at samle hjemsendte og tjenstgørende personel, der har deltaget i fredsstøttende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser:

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser: 13. juni 2009 Side 2 Indholdsfortegnelse Kapitel I. Foreningens navn og formål: 1 Foreningens navn og hjemsted Side 3 2 Foreningens formål Side 3 3 Uafhængig af partipolitik Side 3 Kapitel II. Medlemskredsen:

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 6. april 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold februar 2013 indbydes

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 19.9.2012 2012/2223(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Udenrigsudvalget om EU's bestemmelser

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Håndbog for Uddannelsesstøtteofficerer

Håndbog for Uddannelsesstøtteofficerer Håndbog for Uddannelsesstøtteofficerer HVS 3413-001-01 OKT 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 HVS-INFO... 6 Hvad finder man på HVS-INFO...6 Uddannelseskrav... 8 Den lovpligtige uddannelse (LPU)...9

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Bilag 3. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR FLYVEVÅBNET

Bilag 3. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR FLYVEVÅBNET Bilag 3 Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR FLYVEVÅBNET AUTORISATION Nærværende studieordning autoriseres herved til brug for Officersuddannelsen for Flyvevåbnet. X.X. XXXX DOKUMENTHISTORIK Dokumentversion

Læs mere

Før Forsvarets Dag 09.1

Før Forsvarets Dag 09.1 Før Forsvarets Dag 09.1 2 Indholdsfortegnelse 3 Hvorfor Forsvarets Dag? 4 Helbredsspørgeskema 4 Hvornår og hvor skal jeg møde? 5 Hvad sker der på Forsvarets Dag? 6 Kan jeg komme tidligere til Forsvarets

Læs mere

Ingeniørregimentet. Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive

Ingeniørregimentet. Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive Ingeniørregimentet Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive Få en uddannelse af rang Efter dine fire måneder som værnepligtig har du flere muligheder for at fortsætte karrieren i hæren en

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Bilag 25. Delrapport vedrørende konstablernes individuelle kompetenceudvikling samt karrieremuligheder.

Bilag 25. Delrapport vedrørende konstablernes individuelle kompetenceudvikling samt karrieremuligheder. Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 30. oktober 2007 Bilag 25 Delrapport vedrørende konstablernes individuelle kompetenceudvikling samt karrieremuligheder. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Det lovmæssige grundlag Beredskabsloven 3 Forsvarsministeren kan bestemme, at redningsberedskabet

Læs mere

RDAF HELDET Nyhedsbrev

RDAF HELDET Nyhedsbrev Uge 48 - November 2007 - Nr.18 HELDET Nyhedsbrev nr. 18 Ansvarshavende redaktør: S. Heise, Presseofficer HELDET/IRAK Denne udgave Nyt fra detachement commander s. 2 Bent fik generalens mønt s. 3 Julestemning

Læs mere

Bestyrelsens konstituering

Bestyrelsens konstituering Bestyrelsens konstituering På den ekstraordinære generalforsamling i selskabet i dag fandt der nyvalg sted til selskabets bestyrelse i forlængelse af en større ændring i selskabets ejerkeds. Der blev valgt

Læs mere

Torsdag den 25. april 2013, kl. 16.00 hos. Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere, Amaliegade 10, 1256 København K

Torsdag den 25. april 2013, kl. 16.00 hos. Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere, Amaliegade 10, 1256 København K Til NASDAQ OMX Copenhagen og pressen 2. april 2013 Deltaq a/s Agiltegaard Agiltevej 19 DK-2970 Hørsholm www.deltaq.dk info@deltaq.dk T +45 7020 3534 F +45 7020 3533 Fondsbørsmeddelelse nr. 03-13 Indkaldelse

Læs mere

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder.

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder. 2 3 Antal ansatte ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE 1+ 2-1 -1 1 2 3 4 5 6 Antal virksomheder VIRKSOMHEDERNES ALDER Alder +1 år 6-1 år -5 år 5 1 15 2 25 Antal 4 3 35 4 45 SAMMENSÆTNING AF BRANCHER Basissoftware

Læs mere

CV ~ Thomas Oxbøll. Fra januar 2007 overført som IT projektleder ved et hjemmeværnselement, under Forsvarskommandoens IT Tjeneste.

CV ~ Thomas Oxbøll. Fra januar 2007 overført som IT projektleder ved et hjemmeværnselement, under Forsvarskommandoens IT Tjeneste. 9. marts 2007 Personlige oplysninger ADRESSE Lammefjordsvej 11 4300 Holbæk Tlf. 59 43 92 48 Mob. 24 48 82 67 Mail: thomas@oxboell.dk CV ~ Thomas Oxbøll STATUS Arbejde: ~ Ansat i forsvaret fra 1989 i Flyvevåbnet

Læs mere

ORGANISATIONEN FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 6. UDGAVE, 1. OPLAG JANUAR 2015

ORGANISATIONEN FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 6. UDGAVE, 1. OPLAG JANUAR 2015 2015 FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE 6. UDGAVE, 1. OPLAG JANUAR 2015 FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Forsvarets Sundhedstjeneste tager sig af de danske soldaters sundhed og helbred, både når de er i Danmark, og

Læs mere

Nr. 5 - Oktober 2007-4. årgang. Ny afdeling har medarbejderne i fokus > Side 4. Meld dig selv > Side 14. Meget nyt, vådt og råt > Side 24.

Nr. 5 - Oktober 2007-4. årgang. Ny afdeling har medarbejderne i fokus > Side 4. Meld dig selv > Side 14. Meget nyt, vådt og råt > Side 24. Nr. 5 - Oktober 2007-4. årgang Ny afdeling har medarbejderne i fokus > Side 4 Meld dig selv > Side 14 Tema: Meget nyt, vådt og råt > Side 24 Medarbejderudvikling Flyvevåbnets medarbejdere er vigtige brikker

Læs mere

Telegrafregimentets Nyhedsbrev

Telegrafregimentets Nyhedsbrev Telegrafregimentet Forsvarets Føringsstøttecenter 05 Telegrafregimentets Nyhedsbrev Et at Telegrafregimentets undervisningstilbud er: Grundlæggende kryptosikkerhed Nr. 5 - oktober 2014 11. årgang Fjernundervisning

Læs mere

Foreløbigt program for Danske Medlemmer af NATO Parlamentariske Forsamlings besøg i Baltikum

Foreløbigt program for Danske Medlemmer af NATO Parlamentariske Forsamlings besøg i Baltikum Forsvarsudvalget 2014-15 FOU Alm.del Bilag 29 Offentligt 14. oktober 2014 Foreløbigt program for Danske Medlemmer af NATO Parlamentariske Forsamlings besøg i Baltikum Mandag, 2. marts 2015 12:08 Ankomst

Læs mere

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI Forsvarets rolle har ændret sig markant over de seneste årtier fra et totalforsvar under den kolde krig med klare militære opgaver til en mere kompleks

Læs mere

INDHOLD. Bladet udkommer den første hverdag i : februar, april, juni, august, oktober og december. FLYVEVÅBNET til Flyvevåbnets medarbejdere

INDHOLD. Bladet udkommer den første hverdag i : februar, april, juni, august, oktober og december. FLYVEVÅBNET til Flyvevåbnets medarbejdere FLYVEVÅBNET til Flyvevåbnets medarbejdere ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Oberst Per Pugholm Olsen Stabschef ved Flyvertaktisk Kommando Telefon: 99 62 49 50, lokal 5101 CHEFREDAKTØR Arne Bach Nielsen Flyvertaktisk

Læs mere

for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium.

for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium. Advokatpartnerselskab Bilag 1 til indkaldelse af 28. november 2014 Martin Lavesen Advokat 28. november 2014 J.nr. 295061-BHA VEDTÆGTER for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1

Læs mere

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 Leder Hvordan lærer du bedst? Af egen erfaring ved vi, at optimal indlæring opnås bedst, når man undervises i noget man i forvejen har lidt viden/erfaring i. Dette understøttes

Læs mere

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING PANDORA A/S INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til punkt 6.6 i vedtægterne for Pandora A/S ("Selskabet") indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Selskabet til afholdelse

Læs mere

Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET

Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET Generelt om tjenesten. Den tekniske udvikling i verden står ikke stille, vi er faktisk i en rivende udvikling. Ofte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1 VEDTÆGTER: VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG Udvalgets navn er: NAVN OG HJEMSTED 1 Søværnets Idrætsforening København Sejlsportsudvalg (SIF KBH SPU). Udvalget blev stiftet

Læs mere

Videreuddannelsestrin II for mellemledere (VUT II/ML)

Videreuddannelsestrin II for mellemledere (VUT II/ML) Videreuddannelsestrin II for mellemledere (VUT II/ML) A. FORMÅL 1. At give eleven det uddannelsesgrundlag, der kvalificerer den pågældende til at forrette tjeneste på højeste funktionsniveau for mellemledere

Læs mere