Hæderstegn Generalmajor Finn Winkler. HPRD Hæderstegn 2013 Side 1 af 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hæderstegn 2013. Generalmajor Finn Winkler. HPRD Hæderstegn 2013 Side 1 af 7"

Transkript

1 Hæderstegn 2013 Tildeling af Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn torsdag den 24. april Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn er indstiftet den 27. april 1950 efter at have opnået Hans Majestæt Kong Frederik den IX's approbation den 22. februar Reserveofficersforeningen i Danmark (ROID) er i dag et binavn til Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark eller HPRD. Binavnet korresponderer således med hæderstegnets benævnelse. Hæderstegnet kan af foreningen, efter enstemmig vedtagelse i bestyrelsen, tildeles personer, såvel aktive militære som afskediget, og i ganske særlige tilfælde civile, som bestyrelsen finder i særlig grad bør hædres for deres indsats for reserveofficerskorpset som helhed og for foreningen i særdeleshed. Generalmajor Finn Winkler Generalen er født i 1957 i Ängelholm, Sverige. Generalen blev indkaldt til aftjening af værnepligt 1978 og gennemførte frem til 1980 uddannelse på Sergentskolen, hvorefter perioden bød på uddannelse til A-officer på Hærens Officersskole. Herefter var Finn Winkler som premierløjtnant næstkommanderende ved MOTINFKMP/I/SJLR og STESK/II/Sjællandske Livregiment frem til Udnævnelsen til kaptajn skete i 1986, og frem til 1993 var generalen tjenestegørende i stillingerne som OO/EO/II/SJLR, operations- og informationsofficer DANCON 49 UNFICYP, chef for stabseskadronen/ii/sjlr og operationsofficer ved II/SJLR. Herefter fulgte videregående militære uddannelser i årene i form af først Føringskursus I og Stabskursus I og dernæst VUT-II/L, OFU og STK-II. I 1993 fulgte udnævnelse som major og tjeneste frem til 1998 i stillinger i højere nationale stabe i form af sagsbehandler ved logistiksektionen, ELK, chef for logistiksektionen. ELK og NATO-sagsbehandler ved forsvarsstaben. I gik turen til Bryssel i form af stillingen som sagsbehandler/damirep, og som fra 1998 inkluderede afmærkning oberstløjtnant (midlertidig). En foreløbig milepæl blev så udnævnelsen i 2001 til oberstløjtnant med tjeneste som chef for I Panserbataljon ved Gardehusarregimentet. NK/STCH DANBN KFOR Hold 7, chef for Institut for Militære Operationer, FAK og afslutningsvis til rådighed for forsvarsstaben, udviklingsstaben (PO) en for reserven ikke uvæsentlig periode i relation til omlægninger i Forsvaret. Herefter fulgte udnævnelse til oberst i 2005 og med tjeneste frem til 2007 som afdelingschef for udviklingsafdelingen/uv/fst. Dernæst blev det Hjemmeværnet, som skulle nyde og nyder godt af Finn Winkler først i perioden som stabschef ved Hjemmeværnskommandoen (med udnævnelse 2009 til brigadegeneral) for dernæst at blive Chef for Hjemmeværnets i 2010 med tilhørende udnævnelse til generalmajor. Ud fra Finn Winklers bredt funderede virke - ikke mindst dels ved geleddet, dels undervejs i Forsvarets øverste stab har HPRD i kontakten til generalen således stedse oplevet, at reserven betragtes som en selvfølge som en integreret del af de personelressourcer, som Forsvaret og senest ikke mindst Hjemmeværnet baserer sit professionelle virke på sammen med det fastansatte personel og for Hjemmeværnets vedkommende selvsagt også det frivillige personel. Samvirket med generalen er således kendetegnet ved, at der til enhver kan ageres direkte på nævnte grundantagelse, således at det m.h.t. anvendelsen og udviklingen af reserven alene bliver et spørgsmål Hvorledes underforstået frem for hvorfor. Reservens tilstedeværelse i regionsstabene samt den Regionale Føringsstruktur gennem nu nogle år er et kerneområde for personel af reserven og dermed for HPRD. Som led i konsolideringen af reservens Side 1 af 7

2 tilstedeværelse i større omfang end tidligere blev HPRD inviteret til også at være synlig i forhold til det fastansatte personel gennem Hjemmeværnets Hovedsamarbejdsudvalg samt det frivillige personel gennem Hjemmeværnets Landsråd hvilket foreningen selvsagt benytter sig af som led i det relativt veletablerede generelle samvirke mellem Hjemmeværnets ledelse og foreningen ledelse, som blev påbegyndt af generalens forgænger og er fortsat og udviklet siden da. For reservens vedkommende er det mere specifikke samvirke formelt udtrykt gennem PARU-virket, dels på regionsniveau, dels på HJK-niveau, og hvor Tjeneste, Uddannelse og Karriere alle er nøgleord, som bliver taget meget seriøst af Hjemmeværnet anført af Finn Winklers utvetydige signal om helhedsmæssigt at lade reserven være en del af udviklingen af det fremadrettede Hjemmeværn sammenholdt med de muligheder, som Forsvarets samlede økonomiske tilpasning måtte åbne, og som af generalen i øvrigt søges holdningsmæssigt aflejret i det igangværende arbejde omkring udvikling af det samlede Forsvarets HR delstrategi vedr. personel af reserven samt frivilligt personel. Ud fra de givne betingelser har det altid været foreningens oplevelse, at generalen har forsøgt og stedse forsøger - at tilgodese HPRD interesser, som de fortjener at blive hvilket erfaringsmæssigt ikke er en given sag hos alle HPRD samarbejdsrelationer. Hermed udtrykkes noget signifikant om kvalitet og gerninger hos generalen både personligt og som forvalter af en organisation, der p.t. indeholder ca. en tredjedel af de stillinger, der er designeret til personel af reserven. Det er for den helt særlige indsats og herunder meget klare holdning til korpset af personel af reserven som en integreret del af Forsvarets samlede personelressourcer samt gode samvirke med foreningen, at Finn Winkler tildeles Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn. Major af reserven Torben Arnt Valgren Majoren er født i 1964 i Gentofte og er Civiløkonom fra Handelshøjskolen i København i Torben Arnt Valgren er i dag ansat som direktør indenfor autobranchen. Han har tidligere været ansat i uddannelsespolitisk afdeling i Dansk Industri, som uddannelsesleder hos Leo Pharma og som faggruppeleder IT på Forsvarets Forvaltningsskole. Majoren påbegyndte værnepligt i 1986 og gennemgik Flyvevåbnets Sergent- og Reserveofficersskole. Han var i gruppeførerpraktik ved Eskadrille 562 på Flyvestation Værløse og blev udnævnt til løjtnant af reserven i Han var undervejs i delingsførerpraktik og gjorde tjeneste på korttidskontrakt ved Eskadrille 560 på Flyvestation Skalstrup og blev udnævnt til premierløjtnant af reserven i Torben Arnt Valgren tegnede rådighedskontrakt ved Eskadrille 544 i Luftværnsgruppen som delingsfører for en 12,7 mm luftværnsmaskingeværdeling. Efter gennemgang af videreuddannelsestrin I blev Torben Valgren i 1992 udnævnt til kaptajn af reserven og designeret som leder af nærforsvaret ved Eskadrille 544 og derved chef for fire nærforsvarsdelinger og førnævnte 12,7 mm LVMG deling. Majoren fortsatte sin tjeneste som leder af efterretningstjenesten ved HAWK afdeling Øst og blev her i 1998 udnævnt til major af reserven. Han gennemgik videreuddannelsestrin II i 2003 og gjorde tjeneste som næstkommanderende ved et lokalforsvarsafsnit i først Luftværnsgruppen og senere Kontrol- og luftforsvarsgruppen. Som størstedelen af personel af reserven i Kontrol- og luftforsvarsgruppen flyttede Torben Arnt Valgren med til Air Control Wing til Flyvestation Karup, da denne blev oprettet, hvor han i dag er designeret som næstkommanderende ved Wing Reserven i Air Control Wing. Torben Arnt Valgren har været medlem af Officer af Reserven Udvalg (OFRU) og Personel af Reserven Udvalg (PARU) uafbrudt siden 1991 ved Luftværnsgruppen, Kontrol- og Luftforsvarsgruppen og Air Control Wing. Han var desuden udpeget af ROID og HPRD som medlem af OFRU Flyvevåbnet og PARU Flyvevåbnet fra 1999 til Majoren var medlem af HPRD bestyrelse i fra 2008 til 2012 efter at være indtrådt midlertidigt i bestyrelsen fra efteråret 2007 i forbindelse med en opstået vakance i bestyrelsen. En af majorens opgaver i bestyrelsen var at Side 2 af 7

3 varetage foreningens kontakt til Flyvevåbnet, herunder rollen som HPRD ordførende i PARU Flyvevåbnet og medlem af Flyvevåbnets bedømmelsesråd. Fra 2011 til 2012 var han foreningens 2. næstformand og formand for foreningens aftaleudvalg fra , hvor også sidstnævnte arbejde var kendetegnet ved grundighed med aftalestoffet som forberedelse både ved fremmøde i foreningens regi og hos Forsvarets Personeltjeneste. Det er for den markante og betydende samt vedholdende indsats for reserven og foreningen, at foreningen tildeler Torben Arnt Valgren Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn. Major af reserven Peter Michael Andersen Majoren er født i 1966 i Gentofte og er uddannet som cand. jur. fra Københavns Universitet i Han er i dag advokat med møderet for højesteret og har de seneste 11 år været partner i Bech-Bruun i afdelingen for M&A Corporate. Peter Michael Andersen begyndte sin værnepligt på Grundkursus for Officerer af Reserven i Sønderborg i 1985, blev udnævnt til sergent i 1986 og samme år løjtnant af reserven. Han forrettede tjeneste som MOTINFDF ved 4 MOTINFKMP/II PNBTN/SJLR til sin hjemsendelse i november 1987 og blev samme år udnævnt til premierløjtnant. Peter Michael Andersen indledte herefter en aktiv reserveofficerskarriere med designeringer som MOTINFDF, SGO, NK, og KC ved fortrinsvis IV MOTINFBTN/SJLR og senere hen VI MOTINFBTN/GHR, og blev allerede i 1992 udnævnt til kaptajn. I 1993 forrettede han herudover tjeneste som EU Monitor ved European Commission Monitoring Mission to former Yugoslavia som leder af et observatør-team ved Mostar i Bosnien-Hercegovina, og han blev igen: allerede i 1998 udnævnt til major. Majoren er i dag designeret som chef for et FO-hold ved ST/HOK og forretter fortsat tjeneste, herunder med tilrettelæggelse af øvelser for Totalforsvarsregionerne og deltagelse i diverse projektarbejde i regi af HOK s afdeling for Nationale Operationer. Sideløbende hermed har Peter Michael Andersen deltaget i diverse efter- og videreuddannelse og har bl.a. gennemgået VUT I ved Forsvarets Brevskole i 1991/1992, Afdelingskursus ved HO i 1993, VUT II, Operationer & Logistik i og VUT II, Stabskursus i Endvidere gennemgik majoren i det Canadiske stabskursus for officerer af reserven Joint Reserve Command and Staff Course i ved Canadian Forces College, Toronto. Interessen for og involveringen i foreningsarbejdet relateret til HPRD begyndte allerede ultimo 1980erne, hvor Peter Michael Andersen blev medlem af OFRU (Officer af Reserven Udvalget) ved Sjællandske Livregiment. På foreningsniveau deltog majoren i efteråret 1993 i ROID Sikkerhedspolitisk Seminar, som blev begyndelsen til et længerevarende arbejde direkte for og med HPRD. Fra 1994 til 2002 og igen fra 2005 og frem til 2010 var Peter Michael Andersen en del af den danske CIORdelegation i 1994 og 1995 som delegat i Young Reserve Officers Workshop og senere som delegat i CIOR s Legal Committee afbrudt af en periode fra 1999 til 2002, hvor han indgik i den danske præsidentskabsorganisation som forbindelsesofficer. I HPRD-regi var majoren i perioden 2002 til 2005 formand for HPRD s udvalg for Tjeneste-, Uddannelse og Karriere (TUK-udvalget) og var i den forbindelse ansvarlig for tilrettelæggelse og gennemførelse af de årlige Værnsfælles PARU-seminarer. Herudover var Peter Michael Andersen medlem af HPRD s bestyrelse i perioden 2004 til 2011, heraf fra 2008 godt to år som næstformand. Majoren udtrådte af bestyrelsen af arbejdsmæssige årsager og af hensyn til at lægge tyngde på at kunne konsolidere nuværende designeringsfunktion på chefniveau. Majoren bidrog som bestyrelsesmedlem og næstformand substantielt til især projektarbejdet, herunder også blandt andet omstillingen fra ROID til HPRD. Side 3 af 7

4 Majoren hørte samtidig til de, der som bestyrelsesmedlem i en meget vanskelig periode, hvor reserven syntes at være på vej til at blive afskrevet af store dele af Forsvaret, med en både bestemthed og personlig attitude bidrog til at holde fanen højt over for både samarbejdspartnere og medlemmer. En aktiv og principiel interessevaretagelse for et medlem kom til udtryk, da majoren i foreningens blad vovede det ene øje og kommenterede en verserende sag ved domstolene, der relaterede sig til den danske deltagelse i operationen i Irak, og som samtidig er udtryk for majorens vedholdenhed i at tale reservens sag. Det er for den markante og betydende samt vedholdende indsats for reserven og foreningen, at foreningen tildeler Peter Michael Andersen Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn. Sektionsleder af reserven Per Junker Thiesgaard og Landschef i Beredskabsforbundet Per Junker Thiesgaard Sektionslederen er født i 1964 i Sønderborg og er B.scient og Exam.Art i Datalogi og Psykologi fra Københavns Universitet, suppleret med en Executive MBA fra Copenhagen Business School - Handelshøjskolen i København. Per Junker Thiesgaard aftjente værnepligt ved Midtjyske CF-Kolonne i Herning, inklusive uddannelse som delingsfører ved CF-Korpsets Delingsførerskole i Herning og CF-Korpsets Befalingsmandsskole på Bernstorff Slot, Gentofte. I 1984 indtrådte han på sektionsleder af reserven-klasse, Varslings-linjen. Uddannelsen gennemførtes i regi af Civilforsvarsstyrelsen med faglærere fra såvel Civilforsvarsstyrelsen som Flyvevåbnet. En stor del af uddannelsen foregik således i Flyvevåbnets Sektor Operations Center, Vedbæk. Som nyudnævnt sektionsleder-r i 1984 blev Per Junker Thiesgaard designeret til Civilforsvarets Centrale Flyvarslingstjeneste som varslingsofficer ved Flyvertaktisk Kommando s Air Defence Operations Center - ADOC Karup, og var designeret til bunker 1137 i Civilforsvarets Varslingscenter, Karup. Efter hjemsendelsen påtog Per Junker Thiesgaard sig rådighedspligt og var i de kommende år aktiv på stort set alle NATO varslings- og beredskabsøvelser sideløbende med studierne på Københavns Universitet. Han blev i 1987 designeret som operationsofficer i Civilforsvarets Centrale Flyvarslingstjeneste, og flyttede designeringsmæssigt derfor med til bunker 7 i Finderup ved dennes indvielse. Da Per Junker Thiesgaard efter en del år i udlandet flyttede tilbage til Danmark i 2001 var Varslingstjenesten nedlagt, og sektionslederen indgik herefter i atomberedskabet, det nuværende Nukleart Beredskab, hvor han fortsat har rådighedskontrakt. Han var kortvarigt indkaldt til aktiv tjeneste i Beredskabsstyrelsen i forbindelse med Fukushima uheldene i Japan i marts Per Junker Thiesgaard beskrev i 1986 softwaren til et nyt NBC-varslings-system, og grundlagde på den baggrund i 1986 en software-virksomhed, der senere fik datterselskaber i England og USA. Software blev brugt operativt første gang af det britiske forsvar i Golfkrigen i 1991, og Per Junker Thiesgaard var med i planlægningen af deployeringen til Golfen og udvikling af spredningsmodeller for biologiske våben. Per Junker Thiesgaard arbejdede derefter med US Marine Corps og US Army om definitionen af et tilsvarende varslingssystem til det amerikanske forsvar, som i 1999 blev indført i alle fire amerikanske værn. I 1997 deltog sektionslederen på Forsvarschefens Sikkerhedspolitiske Kursus, SIKU 1997, og er fortsat aktiv sikurianer og dermed også i så henseende med til at understøtte et godt netværk i relation til forbindelsen mellem det faste system, civilsamfundets reserve og de frivillige. I april 2011 blev Per Junker Thiesgaard udpeget som Landschef i Beredskabsforbundet, der er organisationen for det frivillige redningsberedskab, hvor han virker for interessevaretagelsen for Beredskabsforbundet ca frivillige brand- og redningsfolk fordelt over hele landet. Per Junker Thiesgaard var medlem af HPRD's bestyrelse i årene , idet han udtrådte af bestyrelsen lidt før tid af hensyn til varetagelsen af tillidshvervet som Landschef. Side 4 af 7

5 Det er for den markante og betydende samt vedholdende indsats for beredskabets personel af reserven og foreningen, at Per Junker Thiesgaard tildeles Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn. Kaptajn af reserven Tonny Heelsberg Petersen Tonny Heelsberg Pedersen er født i 1971 i Holbæk og er cand.negot. fra Syddansk Universitet i Kaptajnen aftjente sin værnepligt fra 1992 og gennemgik Flyvevåbnets Sergent- og Reserveofficersuddannelse. Efter udnævnelse til løjtnant i 1993 gjorde han i ét år tjeneste som delingsfører for værnepligtsenheder på Flyvestation Karup og blev i 1994 udnævnt til premierløjtnant. I årene som universitetsstuderende i Odense var Tonny Heelsberg Pedersen aktiv i ROID kredsarbejde på Fyn, hvor han både var retningsleder skydning og i årene medlem af den lokale kredsbestyrelse - samtidig med rådighedstjeneste både på Flyvestation Karup og fra 1999 også i det internationale reserveofficersarbejde; CIOR. Udnævnelsen til kaptajn fandt sted i Tonny Heelsberg Pedersen blev efter endt universitetsuddannelse ansat i en marketingstilling i Rockwool International. Efter tre år endte han som marketingchef for vækstmarkederne i et af koncernens datterselskaber, Grodan. Efter 4 år i denne stilling fik han job som leder af produktmarketing hos Philips, hvor han efter et par år i 2010 gik til sit nuværende job som europæisk marketingchef hos Stanley Healthcare. Kaptajnen var i en årrække medlem af ROID s TUK udvalg (Tjeneste, Uddannelse og Karriere), og han var én af initiativtagerne til YROT (Young Reserve Officers Taskforce), der i to årtier har engageret unge reserveofficerer i aktiviteter til fremme af reservens anvendelse. Derudover var han i mange år medlem af OFRU/PARU på Flyvestation Karup. Tonny Heelsberg Pedersen var i over 10 år en del af den danske CIOR delegation. De fleste af årene som assisterende generalsekretær, og i 2012 kronedes dette arbejde i rollen som næstkommanderende for CIOR kongressen i København som var en logistikopgave af ganske pæn dimension, og hvor kaptajnen har sin del af æren for, at kongressens gennemførelse både nationalt og internationalt høstede stor hæder og ære til gavn for både HPRD og Forsvaret. Kaptajnen forretter fortsat rådighedstjeneste vedr. den opgave, som Flyvevåbnets reserve udfører for hele Flyvevåbnet m.h.t. VME (Vedligeholdende Militær Efteruddannelse) for det faste personel, og hvor Tonny Heelsberg Pedersen er faggruppeansvarlig for sanitet/førstehjælpsuddannelsen ved Helikopter Wing Karup. Tonny Heelsberg Pedersen understøtter fortsat foreningens kredsarbejde gennem ikke mindst at være en hyppig deltager i Københavnskredsens orienteringsløb. Det er den særlige indsats for reservens sag og herunder markante fingeraftryk bl.a. også i relation til det internationale arbejde, Tonny Heelsberg Pedersen tildeles Reserveofficersforeningens i Danmarks Hæderstegn. Kaptajn af reserven Rune Erichsen Kaptajnen er født i 1979 i Tjørring ved Herning og blev læge i 2008 fra Aarhus Universitet og siden 2009: Ph.d.- studerende ved Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Siden december 2012 har kaptajnen været introduktionsreservelæge ved organkirurgisk afdeling, Regionshospital Randers Sideløbende hermed er han også forsker, vejleder studerende og er involveret i internatonalt lægefagligt arbejde som led i udviklingen af dansk sygehusvæsen. Rune Erichsen aftjente værnepligtig i 1999 og blev udnævnt til løjtnant i 2000 fra Hærens Artilleriskole og forrettede derefter tjeneste ved KAR som delingsfører og observationsofficer. Senere kom han til DAR som observationsofficer blev Rune Erichsen hjemkommanderet og begyndte at studere medicin på Aarhus Universitet. Samtidig blev han retning C-leder i Feltsportskursus for personel af reserven. Side 5 af 7

6 Med stor entusiasme afholdt han ugentlig svømmetræning og årlige kampsvømmerkurser m.v. I 2003 blev Rune Erichsen skydeleder og retning B-leder. Som skydeleder arrangerede han ugentlige skydninger i Aarhus, skydeinstruktionskurser og skydekonkurrencer i Midtjyske Kreds, herunder Dansk/Norsk/Tysk skydekonkurrencer, Gule Gård udrykning, Hvidding-konkurrencer og flerforeningsskydning. Siden 2007 har han været formand for Reserveofficerernes skydeklub af 1992, og siden 2007 også været overordnet leder af Feltsportskursus i Midtjyske Kreds og Anneks Horsens. Sideløbende med både medicinstudier og senere arbejde som reservelæge, sin forskning inden for cancer og meget andet har også Rune Erichsen ligesom dagens øvrige hæderstegnsmodtagere tilbragt betydelig tid i Forsvaret gennem rådighedstjeneste. Siden 2009 har Rune Erichsen været kompagnichef i den regionale føringsstruktur (TRNM), og i juni 2012 afsluttedes VUT-l L/R på Hærens Officersskole. Rune Erichsen har virket som projektofficer og kontrollant på adskillige kurser, konkurrencer og arrangementer i regi af foreningen. I 2004 tildeltes han HPRD Midtjyske Kreds "Legat for Fremragende Kredsarbejde". I 2006 tildeltes han generalmajor P.M. Knudsen og hustrus Legat til fordel for Yngre Artilleriofficerer. l 2007 blev kaptajnen bestyrelsesmedlem i HPRD, Midtjyske Kreds, og samme år blev han medlem af Reservens Idræts Råd (RIR) og var udvalgsformand for Feltsport 2008 til Det er ikke mindst for den signifikante indsats for feltsportsarbejdet, fastholdelse af reserven deltagelse i feltsport og foreningsarbejdet i almindelighed for personel af reserven, at Rune Erichsen tildeles Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn. Chefsergent af reserven Poul Erik Sørensen Chefsergenten er født i 1951, og efter uddannelse bl.a. inden for handel og kontor samt programmøruddannelse indledte Poul Erik Sørensen sin militære karriere som værnepligtig i 1971 og blev uddannet som sergent i Forsvarets Intendanturkorps i Kastellet. Han overgik dog hurtigt til Flyvevåbnet og var som fast befalingsmand i Kontrol- og Varslings-Gruppens stab med til opbygningen af Danmarks radarovervågning. Undervejs fortsatte Poul Erik Sørensen med at grunduddanne sig bl.a. med HF i matematik i 1973 og Merkonom i organisation 1976, men involverede sig i øvrigt i allehånde efteruddannelse inden for Forsvaret samt i tillidshverv. Da chefsergenten i 1987 forlod Forsvaret til fordel for en karriere i It-branchen bibeholdt han kontakten til FLV gennem en rådighedskontrakt, og Poul Erik Sørensen var bl.a. med til opbygningen af reserveofficerskorpset i FTK WRES siden 2006, som nu har 50 designerede PSN-R. I forbindelse med sit civile virke har Poul Eriks Sørensen gennem årene gennemgået en konstant og relativt omfattende efteruddannelse på mange områder som led i varetagelsen af mange forskellige opgaver inden for detailhandel, kontor- og databranchen og Forsvaret, og Chefsergentens generelle styrke inden for ikke mindst den forudsætningsskabende administration og logistik - herunder være velbevandret inden for de gængse itværktøjer m.v. - er ubetinget og finder tydelig anvendelse både i hans civile virke og militære virke. En Coaching uddannelse er det f.eks. også blevet til 2006 i både nationalt og internationalt regi. Chefsergenten er ved siden af sin militære indsats fortsat meget aktiv erhvervsmæssigt samt gennem allehånde fritidsaktiviteter også relateret til feltsport. Til dato er Poul Erik Sørensen eneste danske reservist udnævnt til CSG-R som reservist, og han arbejder fortsat utrætteligt på at skabe resultater for FLV såvel som for HPRD. Chefsergenten har med sin personlige attitude afgørende været med til at understøtte respekten om reserven specifikt i FTK Stab og generelt i hele FLV, idet han ud over opgaverne ved FTK WRES også tværgående løser opgaver for alle seks WRES i FLV - altid på en beskeden og effektiv måde. I den funktion har alle, som kommer i berøring med Poul Erik Sørensen, oplevet professionalisme og hjælpsomhed, som rækker ud over tjenesten, og som derved ikke fra et tidligt tidspunkt kunne undgå at blive bemærket også uden for Flyvevåbnets rækker også dengang HPRD overordnet hed ROID. Side 6 af 7

7 Det er ikke mindst for chefsergentens utvetydige, omfattende og vedvarende indsats for Flyvevåbnets reserve og dermed for reservens interesser i almindelighed, at Poul Erik Sørensen tildeles Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn. Side 7 af 7

Tildeling af Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn onsdag den 27. april 2016.

Tildeling af Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn onsdag den 27. april 2016. Hæderstegn 2016 Tildeling af Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn onsdag den 27. april 2016. Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn er indstiftet den 27. april 1950 efter at have opnået

Læs mere

Hæderstegn 2011. Generalløjtnant Bjørn Ingemann Bisserup. HPRD Hæderstegn 2011 Side 1 af 6

Hæderstegn 2011. Generalløjtnant Bjørn Ingemann Bisserup. HPRD Hæderstegn 2011 Side 1 af 6 Hæderstegn 2011 I forbindelse med markeringen af Foreningens fødselsdag den 27.april 2011 i Kastellet, overraktes samtidig Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn af Foreningens Protektor Hans

Læs mere

Forsvarskommandoen. Militærtjeneste. - et kompetenceløft til videreuddannelse

Forsvarskommandoen. Militærtjeneste. - et kompetenceløft til videreuddannelse Forsvarskommandoen Militærtjeneste - et kompetenceløft til videreuddannelse Udgiver: Forsvarskommandoen November 2002 Layout: Tanja Weikop Foto: Leif Ernst Tryk: From & co. 2 3 3 3 4 4 Indledning Uddannelse

Læs mere

Foreningens formand skrev således i lederen i Reserven i november 2011 bl.a. følgende:

Foreningens formand skrev således i lederen i Reserven i november 2011 bl.a. følgende: Årsberetning 2011 Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark I skrivende stund (januar 2012, red.) er foreningen optaget af at søge information om, vurdere og forsøgsvis påvirke, hvor Forsvaret

Læs mere

Hæderstegn 2012. Afdelingschef Laila Reenberg. HPRD Hæderstegn 2012 Side 1 af 8

Hæderstegn 2012. Afdelingschef Laila Reenberg. HPRD Hæderstegn 2012 Side 1 af 8 Hæderstegn 2012 Tildeling af Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn torsdag den 26. april 2012. Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn er indstiftet den 27. april 1950 efter at have opnået

Læs mere

Præsentation af. Flyvertaktisk Kommando Wing Reserve (FTK WRES)

Præsentation af. Flyvertaktisk Kommando Wing Reserve (FTK WRES) Præsentation af Flyvertaktisk Kommando Wing Reserve (FTK WRES) FLV har seks Wing Reserves Reserven i Flyvevåbnet er organiseret i syv Wings Reserves, som matcher moderwings: FW SKP, HW KAR, ATW AAL, ACW,

Læs mere

Forlig Konference for Tjenestestedschefer

Forlig Konference for Tjenestestedschefer Forlig 2005-2009 Konference for Tjenestestedschefer Et nyt og stærkt forsvar Styrker til udsendelse alle skal være klar! Totalforsvarskapacitet Forsvaret tager sig af sine ansatte Færre civile Forsvaret

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

Kundgørelse for Forsvaret A 18

Kundgørelse for Forsvaret A 18 Kundgørelse for Forsvaret A 18 København, den 14. august 2006 1. HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN har resolveret som følger: Den 6/8 2006: Fra den 1/9 2006: a. Orlogskaptajn (søværnet) Dan Naetz Rasmussen udnævnes

Læs mere

mike benson jørgensen en forskel FLYVER

mike benson jørgensen en forskel FLYVER Mike Benson Jørgensen Lyst til at gøre en forskel FLYVER hjemmeværnet Lyst til at gøre en forskel Mike Benson Jørgensen er 35 år og har været frivillig i hjemmeværnet hele sit voksne liv. Fællesskabet

Læs mere

FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ

FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ FOR DINE BEDSTE KANDIDATER AKADEMIUDDANNELSEN 2015 HER STARTER REJSEN FOR FREMTIDENS OFFICERER Når Forsvaret nu søger kandidater til officersuddannelserne,

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007. Bilag 14. Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007. Bilag 14. Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007 Bilag 14 Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret Indholdsfortegnelse Indledning 2 Kompetencebaseret tilgang

Læs mere

Bilag til nedenstående kan findes på www.ellesvinget18.dk/cb_cv. Periode Uddannelse Bemærkninger Bilag September 2007.

Bilag til nedenstående kan findes på www.ellesvinget18.dk/cb_cv. Periode Uddannelse Bemærkninger Bilag September 2007. CURRICULUM VITAE Navn: Christian Biering Adresse: Ellesvinget 18, 8600 Silkeborg Telefon: 24 49 08 02 E-mail: cb@ellesvinget18.dk Linkedin: www.linkedin.com/in/cbiering Født: 27. oktober 1970 Civilstand:

Læs mere

Årsberetning 2010. Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark

Årsberetning 2010. Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark Årsberetning 2010 Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark I Forsvarsministeriets pressemeddelelse af 24.juni 2009 blev indholdet af den politisk bredt indgåede aftale om forsvarsbudgettet

Læs mere

DELTAGERE I EKSPERTPANELER ANVENDT AF NYT KAMPFLY PROGRAM

DELTAGERE I EKSPERTPANELER ANVENDT AF NYT KAMPFLY PROGRAM 17. august 2015 DELTAGERE I EKSPERTPANELER ANVENDT AF NYT KAMPFLY PROGRAM A) STRATEGISK EVALUERING I forbindelse med den strategiske evaluering er der anvendt tre ekspertpaneler. I de følgende oversigter

Læs mere

ÅBENHEDSORDNING Officielle aktiviteter 2017 Forsvarsministeriet

ÅBENHEDSORDNING Officielle aktiviteter 2017 Forsvarsministeriet ÅBENHEDSORDNING Officielle aktiviteter 2017 Forsvarsministeriet / December 1. december Redegørelsesdebat om den Udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi 5. december 3. behandling af lovforslag L36 om

Læs mere

Visuel profil Forsvaret 2002

Visuel profil Forsvaret 2002 Visuel profil Forsvaret 2002 En samlet forsvarsprofil Forsvaret gennemgår i disse år en rivende udvikling, der stiller store krav til os på flere områder. Kursen for fremtiden er sat i Vision 2010, og

Læs mere

Årsberetning 2009. Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark

Årsberetning 2009. Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark Årsberetning 2009 Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark Forsvaret og dets personel - og dermed også HPRD kan ved indgangen til 2010 se tilbage på forligsperioden 2005-2009 som en periode

Læs mere

VIDEREGÅENDE OFFICERSUDDANNELSE I, HÆREN

VIDEREGÅENDE OFFICERSUDDANNELSE I, HÆREN VIDEREGÅENDE OFFICERSUDDANNELSE I, HÆREN Fagområde Fag Nu KP/skoler inkl. UDD-netværk LEDELSE/ORGANISATION 314 386 Ledelse 224 224 Psykologi 12 12 Lederudvikling 54 62 Uddannelseslærer 24 88 STYRING/FORVALT.

Læs mere

flemming omel hansen bedst egnede FLYVER

flemming omel hansen bedst egnede FLYVER Flemming Omel Hansen Blandt de bedst egnede FLYVER hjemmeværnet blandt de bedst egnede Som 26-årige begyndte Flemming Omel Hansen sin karriere i hærhjemmeværnet som delingsfører og patruljefører. Men i

Læs mere

Bilag 15. Delrapport vedrørende fleksibel anvendelse af majorer og orlogskaptajner

Bilag 15. Delrapport vedrørende fleksibel anvendelse af majorer og orlogskaptajner Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 15 Delrapport vedrørende fleksibel anvendelse af majorer og orlogskaptajner Indholdsfortegnelse Indledning 3

Læs mere

potentiale til at en sådan situation kan opstå inden CAOCF lukker og overgiver lead rollen til Poggio Renatico!!

potentiale til at en sådan situation kan opstå inden CAOCF lukker og overgiver lead rollen til Poggio Renatico!! Sidst i maj spurgte HIS om jeg ville skrive et lille Flyvevåben indlæg til LISBON Association og jeg spurgte kækt hvad terminen var. Senest med udgangen af juni var svaret. Det var jo i så god tid, at

Læs mere

Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan

Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan Regionssekretariatet Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan Tel. 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat af 2. møde i styregruppen vedrørende evaluering af Region

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

Bilag til nedenstående kan findes på www.ellesvinget18.dk/cb_cv. Periode Uddannelse Bemærkninger Bilag September 2007.

Bilag til nedenstående kan findes på www.ellesvinget18.dk/cb_cv. Periode Uddannelse Bemærkninger Bilag September 2007. CURRICULUM VITAE Navn: Christian Biering Adresse: Ellesvinget 18, 8600 Silkeborg Telefon: 24 49 08 02 E-mail: cb@ellesvinget18.dk LinkedIn: www.linkedin.com/in/cbiering Født: 27. oktober 1970 Civilstand:

Læs mere

Rigtig mand til jobbet

Rigtig mand til jobbet Rigtig mand til jobbet Indledning: Grundlaget for denne skrivelse er en opfølgning på artiklen Er du mand nok til at være chef, hvor tyngden her er at skabe målrettet indsats mod kernen af de frustrationer

Læs mere

Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven

Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven FORSVARSKOMMANDOEN OG HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN AUGUST 2014 RAPPORT VEDRØRENDE Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven RESUMÉ Baggrund for rapporten Nærværende

Læs mere

Bekendtgørelse om disciplinarmyndighed i forsvaret

Bekendtgørelse om disciplinarmyndighed i forsvaret Bekendtgørelse nr. 1196 af 08/12/2005 Bekendtgørelse om disciplinarmyndighed i forsvaret I medfør af 7 i lov nr. 532 af 24. juni 2005 om militær disciplinarlov fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1

Læs mere

IT-uddannelser i Forsvaret

IT-uddannelser i Forsvaret IT-uddannelser i Forsvaret Flyvevåbnets Førings- og Operationsstøtteskole Faggruppe Informatik Bygning 131, Flyvestation Værløse 3500 Værløse http://sps.net-u.dk Teori & praktik Hvem er vi? Faggruppe Informatik

Læs mere

Underbilag 1 til bilag 14. Delrapport vedr. kontraktofficerer i hæren

Underbilag 1 til bilag 14. Delrapport vedr. kontraktofficerer i hæren Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007 Underbilag 1 til bilag 14 Delrapport vedr. kontraktofficerer i hæren 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Ref.: a. FPTBST 180-6 Bestemmelse for uansøgt afgang af elever på grund- og videreuddannelser til mellemleder- og leder, juli 2007

Ref.: a. FPTBST 180-6 Bestemmelse for uansøgt afgang af elever på grund- og videreuddannelser til mellemleder- og leder, juli 2007 April 2015 BESTEMMELSE FOR UANSØGT AFGANG AF STUDERENDE VED FORSVARSAKADEMIETS UDDANNELSER. Ref.: a. FPTBST 180-6 Bestemmelse for uansøgt afgang af elever på grund- og videreuddannelser til mellemleder-

Læs mere

SØVÆRNETS SERGENT- OG RESERVEOFFICERSSKOLE

SØVÆRNETS SERGENT- OG RESERVEOFFICERSSKOLE SØVÆRNETS SERGENT- OG RESERVEOFFICERSSKOLE Skolens Historie Søværnets Sergent- og Reserveofficersskole har en smuk placering i Bangsbo Skov ca. 4 km syd for Frederikshavn centrum. Den gamle portvagt De

Læs mere

VFKBST U BESTEMMELSE FOR UANSØGT AFGANG FRA FORSVARETS LEDER- OG MELLEMLEDERUDDANNELSER DER GENNEMFØRES VED SIDEN AF HA- VENDE TJENESTE.

VFKBST U BESTEMMELSE FOR UANSØGT AFGANG FRA FORSVARETS LEDER- OG MELLEMLEDERUDDANNELSER DER GENNEMFØRES VED SIDEN AF HA- VENDE TJENESTE. BESTEMMELSE FOR UANSØGT AFGANG FRA FORSVARETS LEDER- OG MELLEMLEDERUDDANNELSER DER GENNEMFØRES VED SIDEN AF HA- VENDE TJENESTE. Værnsfælles Forsvarskommando Danneskiold-Samsøes Allé 1 1434 København K

Læs mere

Pressekit for journalister

Pressekit for journalister Pressekit for journalister Velkommen til Hjemmeværnets Landsøvelse 2016. I dette pressekit har vi samlet forskellige informationer til dig, som dækker Landsøvelsens begivenheder for et medie. I pressekittet

Læs mere

Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET

Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET Bilag 5 til Værnepligtsrapporten af maj 2012 Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET 1. RESUMÉ Det fremgår af nedenstående, at personel

Læs mere

InterForce er også for dig i hjemmeværnet. hjemmeværnet

InterForce er også for dig i hjemmeværnet. hjemmeværnet InterForce er også for dig i hjemmeværnet hjemmeværnet Kære hjemmeværnssoldat Hvad er InterForce? Du har sikkert hørt om InterForce. Måske har du også undersøgt, om InterForce er et samarbejde mellem forsvaret

Læs mere

Orienteringssamtale (inkl. vejledning til ansøgningsskema)

Orienteringssamtale (inkl. vejledning til ansøgningsskema) Orienteringssamtale (inkl. vejledning til ansøgningsskema) Ansøgers fulde navn: Samtale afholdt den / 20 Du har søgt optagelse i (distrikt og underafdeling): Samtalen er gennemført mellem ansøger og ansøgers

Læs mere

FKO PSF2 UM 0206262-029 2005-01-11 FORSVARSKOMMANDOEN

FKO PSF2 UM 0206262-029 2005-01-11 FORSVARSKOMMANDOEN FORSVARSKOMMANDOEN FKO PSF2 UM 323.11 0206262-029 2005-01-11 (Bedes anført ved henvendelser) Til Forsvarsministeriet Hærens Operative Kommando Søværnets Operative Kommando Flyvertaktisk Kommando Centralforeningen

Læs mere

Vilkår for militære chefer og chefer i det statslige redningsberedskab

Vilkår for militære chefer og chefer i det statslige redningsberedskab Cirkulære om aftale om Vilkår for militære chefer og chefer i det statslige redningsberedskab 2014 Cirkulære af 19. maj 2014 Modst.nr. 026-14 PKAT nr. 644 J.nr. 2014-1514-0073 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Bilag til nedenstående kan findes på www.ellesvinget18.dk/cb_cv.

Bilag til nedenstående kan findes på www.ellesvinget18.dk/cb_cv. CURRICULUM VITAE Navn: Christian Biering Adresse: Ellesvinget 18, 8600 Silkeborg Telefon: 24 49 08 02 E-mail: cb@ellesvinget18.dk LinkedIn: www.linkedin.com/in/cbiering Født: 27. oktober 1970 Civilstand:

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Årsberetning 2008. Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark

Årsberetning 2008. Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark Årsberetning 2008 Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark Ved indgangen til 2009 er vi ved at være igennem forligsperioden 2005-2009, og i skrivende stund er Forsvarskommissionens arbejde

Læs mere

Studieordning for elementet FLYVEVÅBNETS FUNKTIONSUDDANNELSE, KONTROL OG VARSLING. Version

Studieordning for elementet FLYVEVÅBNETS FUNKTIONSUDDANNELSE, KONTROL OG VARSLING. Version Studieordning for elementet FLYVEVÅBNETS FUNKTIONSUDDANNELSE, KONTROL OG VARSLING Version 26112015 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Kontrol og Varslingsuddannelsens formål... 3 3. Kontrol og varslingsuddannelsens

Læs mere

Kvalitet i opgaveløsningen

Kvalitet i opgaveløsningen Nationale opgaver 1N Støtte til Forsvaret Anmodninger fra Forsvaret skal tilfældene inden for rammerne af Forsvarskommandoens direktiv for Hjemmeværnets operative anvendelse samt respektive operative myndigheders

Læs mere

Bilag til nedenstående kan findes på www.ellesvinget18.dk/cb_cv.

Bilag til nedenstående kan findes på www.ellesvinget18.dk/cb_cv. CURRICULUM VITAE Navn: Christian Biering Adresse: Ellesvinget 18, 8600 Silkeborg Telefon: 24 49 08 02 E-mail: cb@ellesvinget18.dk LinkedIn: www.linkedin.com/in/cbiering Født: 27. oktober 1970 Civilstand:

Læs mere

HØRINGSNOTAT. 12. november 2014 HØRINGSNOTAT VEDR. FORSVARETS MILITÆRE MASTERUDDANNELSE

HØRINGSNOTAT. 12. november 2014 HØRINGSNOTAT VEDR. FORSVARETS MILITÆRE MASTERUDDANNELSE HØRINGSNOTAT 12. november 2014 HØRINGSNOTAT VEDR. FORSVARETS MILITÆRE MASTERUDDANNELSE Indledning Forsvarsministeriet sendte den 2. juli 2014 udkast til bekendtgørelse om Forsvarets militære masteruddannelse

Læs mere

Erstatter: FKOBST 406-4, Bestemmelse for Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste, af 2014-05.

Erstatter: FKOBST 406-4, Bestemmelse for Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste, af 2014-05. BESTEMMELSE FOR FORSVARETS MEDALJE FOR SÅREDE I TJENESTE Erstatter: FKOBST 406-4, Bestemmelse for Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste, af 2014-05. 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE. Denne bestemmelse gælder for

Læs mere

Bilag til nedenstående kan findes på www.ellesvinget18.dk/cb_cv. Periode Uddannelse Bemærkninger Bilag September 2007.

Bilag til nedenstående kan findes på www.ellesvinget18.dk/cb_cv. Periode Uddannelse Bemærkninger Bilag September 2007. CURRICULUM VITAE Navn: Christian Biering Adresse: Ellesvinget 18, 8600 Silkeborg Telefon: 24 49 08 02 E-mail: cb@ellesvinget18.dk Hjemmeside: www.ellesvinget18.dk Linkedin: www.linkedin.com/in/cbiering

Læs mere

Nr. 2/2014. From Russia with love. To unge løjtnanters rejseberetning. HPRD efter generalforsamlingen. Nyt fra HPRD kredse

Nr. 2/2014. From Russia with love. To unge løjtnanters rejseberetning. HPRD efter generalforsamlingen. Nyt fra HPRD kredse Leder: HPRD venter ikke Reserveentitet tager hul på fremtiden To dage for sundhedspersonel af reserven Status på konstabel- og sergentgruppen HPRD fødselsdag den 25. april Maj Nr. 2/2014 HPRD efter generalforsamlingen

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Bilag 14. Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Bilag 14. Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 14 Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret Indholdsfortegnelse Indledning 2 Kompetencebaseret tilgang

Læs mere

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR VUT- I/ML, FLYVEVÅBNET

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR VUT- I/ML, FLYVEVÅBNET GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR VUT- I/ML, FLYVEVÅBNET 1. FORMÅL At deltageren erhverver sig den viden og de færdigheder, der er en forudsætning for at kunne bestride stillinger på højere funktionsniveau

Læs mere

Hvem er Hvem. i Forsvaret. Forsvarskommandoen September 2006 Postboks 2153 1016 København K Forsvaret.dk

Hvem er Hvem. i Forsvaret. Forsvarskommandoen September 2006 Postboks 2153 1016 København K Forsvaret.dk Hvem er Hvem i Forsvaret Forsvarskommandoen September 2006 Postboks 2153 1016 København K Forsvaret.dk FORSVARSKOMMANDOEN M.FL. Forsvarschefen Forsvarsstaben Forsvarschef General Hans Jesper Helsø Chef

Læs mere

DLA Group blev oprindeligt etableret med det formål at koordinere indkøbssamarbejde blandt en række grovvareforretninger i Danmark og Sverige.

DLA Group blev oprindeligt etableret med det formål at koordinere indkøbssamarbejde blandt en række grovvareforretninger i Danmark og Sverige. PRESSEMEDDELELSE DLA Group Kornmarken 1 DK-8464 Galten Tlf. 7921 2121 www.dlagroup.eu Galten, den 9. januar 2012 Etablering af en bredere Koncernledelse i DLA Group DLA Group blev oprindeligt etableret

Læs mere

HESTESKADRONEN VED GARDEHUSARREGIMENTET

HESTESKADRONEN VED GARDEHUSARREGIMENTET HESTESKADRONEN VED GARDEHUSARREGIMENTET FORSVARETS UDDANNELSER en anderledes måde at lære på 2 VÆRNEPLIGTIG VED HESK Værnepligten ved Gardehusarregimentets Hesteskadron (HESK) adskiller sig markant fra

Læs mere

Hjemmeværnets Årsberetning 2012

Hjemmeværnets Årsberetning 2012 Hjemmeværnets Årsberetning 2012 Klar til et nyt forlig Indhold: Ledelsens forord: Indholdsfortegnelse Klar til et nyt forlig Stigende Hjemmeværnsledelsens støtte til forsvaret forord En fælles politik

Læs mere

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Vejledning om det lokale og regionale beredskabssamarbejde i forbindelse med større ulykker og katastrofer m.v.

Læs mere

Udviklingen som fulgte i kølvandet på

Udviklingen som fulgte i kølvandet på handlingar Professionelt forsvar baseret på værnepligt udviklingen i Danmark Av Christian Hvidt Udviklingen som fulgte i kølvandet på afslutningen af den kolde krig samt terrorangrebene på World Trade

Læs mere

Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben

Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben FORSVARSKOMMANDOEN 4. september 2013 Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben Karriereudviklingskoncept Med HR-strategien følger en ny modus for karriereudvikling i Forsvaret og Hjemmeværnet. Det nye bemandingssystem

Læs mere

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser Campus Odense Miljøplanlægning Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Jura vælg din retning Er du interesseret i samfundets love, og hvordan de bruges i praksis? Så er bacheloruddannelsen

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Bilag 3. Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Bilag 3. Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 3 Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen Indholdsfortegnelse Indledning 2 Baggrund 2 Totalforsvaret

Læs mere

Militærregion... 1. Civilforsvarsregionen... 5. Civilregionen... 7. Beredskab Storkøbenhavn... 8

Militærregion... 1. Civilforsvarsregionen... 5. Civilregionen... 7. Beredskab Storkøbenhavn... 8 Regionskommandocentraler i region VI Tilbage til forsiden. Læs mere om det civile beredskab på regionalt niveau her. Læs mere om de regionale kommandocentraler generelt her. Indhold Militærregion... 1

Læs mere

TIL ORIENTERING FOR NYANKOMNE

TIL ORIENTERING FOR NYANKOMNE Kaptajn H.C. Galle Flyvevåbnet - og før det Hærens Flyvertropper og Søværnets Flyvevæsen - har gennem årene rummet mange personligheder og blandt dem en del særlige personligheder. En af dem var kaptajn

Læs mere

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed Mindehøjtidelighed og parade ved Trænregimentet Af Uffe Uhler Der var indbudt til mindehøjtidelighed og fødselsdagsparade ved Trænregimentet torsdag den 7. maj. Vores forenings fane var sammen med fanerne

Læs mere

OVERSIGT OVER DMI BESTYRELSE M. FL.

OVERSIGT OVER DMI BESTYRELSE M. FL. BESTYRELSE: Valgt Mail adresse år til år Generallæge Erik Darre, hæren. 2010 2012 FSU-CH Major Peter Farver, flyvevåbnet, næstformand 2009 2011 farver@sport.dk Orlogskaptajn Søren M. Madsen, søværnet,

Læs mere

Hjemmeværnets Årsberetning 2013

Hjemmeværnets Årsberetning 2013 Hjemmeværnets mission: Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle

Læs mere

Maj Dragon info nr. 1 2013

Maj Dragon info nr. 1 2013 1 DRAGON INFO No. 1 Maj Dragon info nr. 1 2013 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt reservepersonel ved Jydske Dragonregiment (JDR) og sammenlagte regimenter, tjenstgørende dragoner ved skoler

Læs mere

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008 Dansk Aktionærforening 5. november 2008 Uendeligt stort udvalg af transport- og logistikløsninger DSV tilbyder global transport og logistik. DSV har 25.200 ansatte på verdensplan og egne kontorer i mere

Læs mere

Til Folketingets Forsvarsudvalg 3. december 2013

Til Folketingets Forsvarsudvalg 3. december 2013 Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 26 Offentligt Til Folketingets Forsvarsudvalg 3. december 2013 Forsvarets ledelse Jeg har i onsdags i Søe-Lieutenant-Selskabet givet et debatoplæg med argumenter

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 9. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget torsdag den 9. oktober 2014 Referat torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 16:45 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Beredskab...2 Lejre Kommune 09-10-2014

Læs mere

Bilag 17. Delrapport vedrørende udviklingsskitser for forsvarets fremtidige mellemlederuddannelser

Bilag 17. Delrapport vedrørende udviklingsskitser for forsvarets fremtidige mellemlederuddannelser Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 17 Delrapport vedrørende udviklingsskitser for forsvarets fremtidige mellemlederuddannelser Indholdsfortegnelse

Læs mere

... en del af dit professionelle netværk

... en del af dit professionelle netværk TELEGRAFREGIMENTET Forsvarets Føringsstøttecenter... en del af dit professionelle netværk Hele verden som arbejdsplads Til vands, til lands og i luften - nationalt og internationalt Styrkebidrag Når Danmark

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg. Af Claus Arboe-Rasmussen

Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg. Af Claus Arboe-Rasmussen Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg Af Claus Arboe-Rasmussen Folk & Sikkerhed er blandt andet talerør for græsrødderne i Danmark, som ikke mindst dækker det tavse flertal. Et flertal, der på

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2013

Nyhedsbrev marts 2013 Nyhedsbrev marts 2013 med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Tema: Forslag til lov om ændring af Forsvarsloven Forsvarsministeren fremsatte kort efter nytår forslag til lov om ændring af

Læs mere

1. Hvad er formålet med dit indlæg?

1. Hvad er formålet med dit indlæg? 1. Hvad er formålet med dit indlæg? 2. Forklaring af vort symbol, der bæres af alle i uniform ved ISK og i Sprogofficerskorpset. Faklen repræsenterer den viden vi har og leverer i form af oplysning og

Læs mere

InterForce derfor betyder støtten noget

InterForce derfor betyder støtten noget InterForce derfor betyder støtten noget Civil Kære virksomhed og medarbejder Hvad er InterForce? Din virksomhed er en af de ca. 1.700, der er medlem af InterForce. De InterForce er et samarbejde mellem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Veteraners opfyldelse af opholdskravet

Læs mere

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER 6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER a. Generelt 1. De Danske Garderforeninger råder over en række Legater og Fonde samt en forening, - under ét benævnt fonde. 2. Renterne af fondenes kapitaler anvendes til

Læs mere

INDHOLD. FLYVEVÅBNET til Flyvevåbnets medarbejdere

INDHOLD. FLYVEVÅBNET til Flyvevåbnets medarbejdere FLYVEVÅBNET til Flyvevåbnets medarbejdere ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Oberst Per Pugholm Olsen Stabschef ved Flyvertaktisk Kommando Telefon: 99 62 49 50, lokal 5101 CHEFREDAKTØR Arne Bach Nielsen Flyvertaktisk

Læs mere

Referat af Landstalsmandsmødet ved Air Force Training Centre Flyvestation Karup d. 4. november 2016

Referat af Landstalsmandsmødet ved Air Force Training Centre Flyvestation Karup d. 4. november 2016 Referat af Landstalsmandsmødet ved Air Force Training Centre Flyvestation Karup d. 4. november 2016 Referent: Kim Mikael Markersen Udsendt af: Værnepligtsrådet A.H. Vedels Plads 12 1439 København K Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til: Se fordelingsliste. Emne: Kommissorium for Veteranforum.

Til: Se fordelingsliste. Emne: Kommissorium for Veteranforum. Til: Se fordelingsliste Emne: Kommissorium for Veteranforum. 1. BAGGRUND Som følge af ny organisation indenfor koncernen ændres Veteranforum. Samarbejdet med de frivillige og faglige organisationer videreføres

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV 1. FORMÅL Uddannelsen har til formål at bibringe eleven de fornødne forudsætninger for at kunne fungere som mellemleder på laveste funktionsniveau.

Læs mere

VFKBST U BESTEMMELSE FOR UANSØGT AFGANG FRA FORSVARETS LEDER- OG MELLEMLEDERUDDANNELSER DER GENNEMFØRES SOM FULDTIDS- STUDIE.

VFKBST U BESTEMMELSE FOR UANSØGT AFGANG FRA FORSVARETS LEDER- OG MELLEMLEDERUDDANNELSER DER GENNEMFØRES SOM FULDTIDS- STUDIE. BESTEMMELSE FOR UANSØGT AFGANG FRA FORSVARETS LEDER- OG MELLEMLEDERUDDANNELSER DER GENNEMFØRES SOM FULDTIDS- STUDIE. Erstatter VFKBST U.180-6 af Bestemmelse for uansøgt afgang fra Forsvarets leder- og

Læs mere

Nyt om fly fra ind og udland 9. september 2017

Nyt om fly fra ind og udland 9. september 2017 Nyt om fly fra ind og udland 9. september 2017 Bent Gøttsche blev også modtaget af sine børn, børnebørn og oldebørn, ikke mindst de sidste var glade for at møde oldefar. Hold ud og stå fast 1 Vi ser og

Læs mere

Vedrørende Udkast til afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i Konkurrence- og eliteidræt

Vedrørende Udkast til afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i Konkurrence- og eliteidræt Vedrørende Udkast til afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i Konkurrence- og eliteidræt Syddansk Universitet har med beklagelse kunnet konstatere, at Det Rådgivende Udvalg for vurdering af udbud

Læs mere

Til stede ved overrækkelsen på Christiansborg Slot den 21. november 2008.

Til stede ved overrækkelsen på Christiansborg Slot den 21. november 2008. Hærens Operative Kommando Hæderspris til den danske soldat i Afghanistan 21. november 2008 1. Ebbe Muncks Mindefond 2. Repræsentanter for Den danske soldat i Afghanistan 3. Danske Soldaters og Pårørendes

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Uddannede enkeltpersoner, som i forbindelse med støtte til samfundets samlede beredskab kan sammensættes i operationelle enheder.

Uddannede enkeltpersoner, som i forbindelse med støtte til samfundets samlede beredskab kan sammensættes i operationelle enheder. Hjemmeværnskommandoen Institution Hjemmeværnskommandoen Forfatter Steen Gøtsche, Major Opgavetypen der eksemplificeres Beredskab Kort om Hjemmeværnet Hjemmeværnet har i forsvarsforlig 2005 2009 af 10.

Læs mere

Gardehusarregimentets Historiske Samling

Gardehusarregimentets Historiske Samling Gardehusarregimentets Historiske Samling Introduktion til Historisk Samling Antvorskov Kaserne Slagelse Information: I Historisk Samling kan du få ny viden om et gammelt regiment, om dets historie og om

Læs mere

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus

Læs mere

Det er en indsats, som har været og er frivillig og ulønnet, og den er båret af stor interesse og veneration for regimenterne.

Det er en indsats, som har været og er frivillig og ulønnet, og den er båret af stor interesse og veneration for regimenterne. Priser fra Dragonfonden Carl Åkerlund, pensioneret kaptajn fra Jydske Dragonregiment Carl Åkerlund har påtaget sig en række frivillige, ulønnede tillidshverv i forbindelse med Flagdagen ved Jydske Dragonregiment,

Læs mere

Et erhvervsinitiativ for veteraner

Et erhvervsinitiativ for veteraner Et erhvervsinitiativ for veteraner VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

a. For at oppebære ydelser efter dette pkt. skal de i pkt. 2 fastsatte betingelser være opfyldt.

a. For at oppebære ydelser efter dette pkt. skal de i pkt. 2 fastsatte betingelser være opfyldt. Bestemmelser om godtgørelse af merudgifter under deltagelse i øvelser, sejlads med Søværnets skibe mv. samt under ophold i øvelses-/skydelejre mv. for personel under Forsvarsministeriets område. Tillæg:

Læs mere

Holdninger til Hjemmeværnet

Holdninger til Hjemmeværnet Holdninger til Hjemmeværnet Danmarks Statistik Sejrøgade 11 København Ø Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 4 1.1 Tillid til Hjemmeværnet og vigtigheden af Hjemmeværnets bidrag 4 1.2 Vigtighed og relevans

Læs mere

Priser fra Dragonfonden

Priser fra Dragonfonden Priser fra Dragonfonden Socialrådgiver Mie Nørby Dahl og Betina Skov Gjesing Socialrådgiver Mie Nørby Dahl og Betina Skov Gjesing tildeles hermed et legat fra Dragonfonden. For med stor ildhu positivt

Læs mere

Bilag B. Præsentation af de interviewede soldater

Bilag B. Præsentation af de interviewede soldater Bilag B Præsentation af de interviewede soldater Sprogofficer A (SOA) Alder: 28 Tidligere uddannelser og beskæftigelse: Gymnasiet. Aftjente 3 måneders værnepligt i Garderhusarregimentet i 2002. Efterfølgende

Læs mere