Manglende vejvedligeholdelse kommuners erstatningsansvar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Manglende vejvedligeholdelse kommuners erstatningsansvar"

Transkript

1 Manglende vejvedligeholdelse kommuners erstatningsansvar v/ Jacob Schall Holberg, advokat (H), LLM Den offentlige uddannelsesdag 2014 Member of the New York State Bar

2 2 Programmet for den næste time 1. Introduktion af emnet og underviser 2. Grundlæggende erstatningsbetingelser 3. Hvad siger loven og den juridiske teori om spørgsmålet? 4. Nærmere gennemgang af domspraksis indenfor tre bestemte områder 1. Området for det objektive ansvar 2. Almindelig tilsyns- og vedligeholdelsespligt 3. Vejarbejder 5. Nyeste praksis 6. Spørgsmål

3 3 Hvem er jeg? Advokat (H), LL.M, Jacob Schall Holberg Uddannet hos Kammeradvokaten i København Advokat i Offentlig virksomhed hos Bech-Bruun med speciale i: - EU-ret, folkeret og menneskerettigheder - Offentligretligt erstatningsansvar - Retssager alle områder Advokat i Danmark og New York Lektor i EU-ret på Københavns Universitet Dagens emne er kommuners erstatningsansvar ved manglende vedligeholdelse af veje. Spørgsmål: eller

4 Røg du i et vejhul? 4

5 5..BARE ÆRGERLIGT Lørdag kl af Lars Feldthaus Hvis din bil tager skade af at ryge i et vejhul, så kan du glemme alt om at få erstatning. Langt de fleste kommuner vil nemlig ikke betale. Kun hver fjerde bilejer i 2013 fik erstatning for skader på bilen efter et møde med et vejhul, skriver FDMs medlemsmagasin Motor. Og det mener FDM er for dårligt. - Vi oplever, at kommunerne i langt højere grad end tidligere dækker sig ind under, at det er deres skøn, om en kontrol har været nødvendig og dermed har forsømt deres tilsynspligt og ansvar, siger Anne-Louise Ipland, der er advokat i FDM. - At kommunerne afviser så mange sager, stemmer overens med vores egne oplevelser. Det er især bevisbyrden, der er svær at løfte. Som det er i dag, er det nemlig bilejerne selv, der skal bevise, at en kommune ikke har vedligeholdt den vejstrækning, hvor skaden er sket. Det er ikke bare svært, men også for svært, mener vi, siger Anne-Louise Ipland. Det danske vejnet består af godt km vej, hvoraf de km er kommuneveje. Resten er statsveje. Det er hovedsageligt motorveje. (fra

6 De almindelige ansvarsbetingelser Disse betingelser skal være opfyldt, uanset om man kræver erstatning som følge af, at ens kat er kørt over af naboens bil, eller om man har omsætningstab som følge af en ugyldig lokalplan Ansvarsgrundlag Tab (Av! men mere end det?) Årsagssammenhæng kausalitet (Dæk eller vej defekt?) Adækvans (Diplomudstillingshund med piskesmæld?) Værnet interesse (omsætningstab pga. hul i vej?) Ingen egen skyld (hastighed? Badetøfler på iset fortov?) Dette tager vi dog helt overordnet Fokus er i det kommende på, hvornår der kan siges at være et ansvarsgrundlag ved manglende vejvedligeholdelse.

7 7 Hvad siger loven om vejbestyrelsernes vejtilsyn og -vedligeholdelse? Den centrale bestemmelse, der regulerer forholdet findes i lov om offentlige vejes 10, stk. 1 og 2, der har følgende ordlyd: Stk. 1. Det påhviler vejbestyrelserne at holde deres offentlige veje i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver. Stk.2. Vejbestyrelserne bestemmer, hvilke arbejder der skal udføres på deres veje, og afholder de udgifter, der er forbundet med sikring og andre forberedende foranstaltninger, anlæg, drift og vedligeholdelse af disse veje, medmindre andet er bestemt. Bestemmelsen indeholder både en vedligeholdelses- og en tilsynspligt, der begge kan overtrædes med den konsekvens, at der foreligger et ansvarsgrundlag. Bestemmelsen siger dog ikke noget nærmere om, hvad der ligger i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver. Bestemmelsen lægger dog op til, at kommunen som vejbestyrer har et skøn i forbindelse med vedligeholdelsen af vejene, men fastsætter ikke klare rammer for, hvilke retningslinjer der gælder for dette skøn. Bestemmelsen udtaler sig heller ikke nærmere om, i hvilket omfang der skal føres tilsyn. Det er derfor blevet udbygget i teorien og særligt i retspraksis.

8 8 Hvad siger den juridiske teori så? E. A. Abitz anfører i Vejlovene (1981) nogle momenter, der gør sig gældende ved vurderingen af vejbestyrelsens vedligeholdelses- og tilsynsforpligtigelse. Ad kravene ved anlæg og vedligeholdelsesforpligtigelsen: - anlæg: Afvigelser fra normer? Muligvis formodning for culpa. Allerede vejens klassifikation vil indgå som et vigtigt led i bedømmelsen af, hvilke krav trafikanterne kan stille til den. [ ] En vej, der er klassificeret som motorvej eller som landevej, kan man forvente anlagt på et højere plan af trafiksikkerhed end en sædvanlig kommunevej. (side 33-34) Efter 10, stk. 1 er det afgørende, hvilke krav trafikkens art og størrelse stiller. Afvigelser fra klassifikationen i denne henseende kan derfor også have betydning. (side 34) Desuden må der lægges vægt på, hvorledes vejens almindelige fremtræden er i forhold til trafikanterne. Mange kommuneveje fremtræder som beregnede på intensiv eller hurtig trafik, og overraskende mangler ved disse kan være ansvarspådragende. (side 3)

9 9 Hvad siger den juridiske teori så? Ad tilsynsforpligtigelsen: Krav om regelmæssigt tilsyn. Pludseligt opståede mangler kan naturligvis ikke pådrage ansvar, hvis de ikke har kunnet forudses, eller der ikke har været rimelig tid til at opdage dem og enten udbedre dem eller at sætte advarselsskilte. (side 34) Det kan være af betydning om skadessituationen tidligere er forekommet, eller måske endda kan føres tilbage til anvendelsen af materialer eller konstruktioner, f.eks. af dæksler over ledninger i vejen, som må anses for farlige. (side 34) Det kan også være af betydning, om vejmyndighedens opmærksomhed tidligere er blevet henledt på den farlige tilstand. Kravene til tilsynet og hurtigheden af reaktionen [er naturligvis] afhængig af vejens karakter, og kendskab til f.eks. årstid eller vejrligs tilbørlighed til at skabe bestemte farlige situationer vil kunne forøge kravene til tilsynets intensitet og forventningerne om hurtig indgriben. (side 34)

10 10 Hvad siger domspraksis? Domspraksis på området er meget righoldig og giver anledning til forskellige overvejelser. Kendetegnende er dog, at forskellige situationer giver anledning til forskellige bemærkninger. Domspraksis er derfor inddelt i tre områder: 1. Det objektive ansvar 2. Det generelle ansvar altså ansvaret, der vil gælde i langt størstedelen af situationerne, og som man falder tilbage på, hvis ingen særlige forhold gør sig gældende. 3. Særligt ansvar for vejarbejder?

11 11 Domspraksis det objektive ansvar Er objektivt ansvar et ansvar uden skyld? Hvis de andre erstatningsbetingelser er opfyldt, er der således ansvar, uden at det vurderes om vejbestyrelsen har udvist skyld eller culpa, som det hedder. Det er fast antaget i domspraksis, at domstolene kan pålægge et objektivt ansvar, hvor de finder det hensigtsmæssigt. Skader forvoldt ved udgravninger eller piloteringer, er fx via retspraksis underlagt et objektivt ansvar jf. U H (Aalborg Kloster-sagen). Hvad betyder det? Domstolene KAN pålægge objektivt ansvar, men selvom vi har været tæt på (undertiden streng omvendt - bevisbyrde for, at man gjort hvad man kunne), er der så vidt ses endnu ikke pålagt objektivt ansvar ved trafikskader som følge af vejforhold.

12 Områder for skærpet ansvar Variationen af objektivt ansvar: Hæftelse for selvstændigt virkende tredjemænd, der udfører vejarbejder eller vejvedligeholdelse. Tanken er, at hvervgiveren ikke skal kunne antage en anden til at udføre arbejdet blot for selv at undgå det strenge ansvar. Ex.: Entreprenør udfører mangelfuldt vejarbejde for kommunen, og borger kører i hullet Borgeren

13 13 Domspraksis det generelle ansvar Domspraksis på området er som sagt meget righoldig. Nedenfor er således et uddrag af den retspraksis, der gælder på området. U V (Fortovet i Kolding) A faldt i december 1994 på et fortov i Kolding og brækkede sit ene fodled. Faldet skyldtes, at A snublede, fordi hendes hæl greb fat i en ødelagt flise på et sted, hvor fliserne ikke var i samme niveau. Kommunen K var bekendt med flisernes dårlige stand. Under disse omstændigheder, hvor sagsøgte undlod en tiltrængt vedligeholdelse, selvom sagsøgte (K) var bekendt med, at fortovene var i dårlig stand, fordi det var praktisk at afpasse istandsættelsen med andre arbejder i gaden, findes sagsøgte at være erstatningsansvarlig med hensyn til de skader, der overgik sagsøgeren... Konklusion kommunen kunne ikke afvente med at udbedre et forhold, kommunen var bekendt med, fordi det rent praktisk passede bedre at vente med det.

14 14 Domspraksis det generelle ansvar U V (Fordybningen i vejbanen) Da A i august 2002 til fods skulle krydse gaden, kom hun til skade, fordi hun trådte ned i en fordybning på vejbanen. Fordybningen var ca. 70 cm i diameter, uden skarpe kanter og med en dybde på 4,5 cm på det dybeste sted. Den havde udviklet sig langsomt siden Retten lagde vægt på:.. at fordybningen var dybere, end man kunne forvente, at K (kommunen, red.) var bekendt med, at mange fodgængere dagligt færdedes på strækningen, at K gennem de løbende tilsyn med vejens tilstand måtte have været klar over, at fordybningen kunne udvikle sig som sket, og at det ikke var nogen afmærkning eller nogen indikation af, at der inde i det mørke felt var en fordybning af den beskrevne størrelse. Dommen viser, at fodgængere mv. må forvente fordybninger i vejen, men at der samtidig er en grænse for, hvor omfattende sådanne kan være. Samtidig viser den, at det har en betydning, at vejen anvendes ofte, samt at kommunen måtte have kunnet forudse, at fordybningen ville have udviklet sig som sket, og således skulle have grebet ind tidligere. Dommen viser dog også, at ovenstående i hvert fald delvist vil kunne afbødes gennem afmærkning af området, og ved herved at gøre opmærksom på fordybningen.

15 15 Domspraksis det generelle ansvar FED (Lunken på villavejen) A kom til skade ved et fald i en lunke på et asfalteret fortov på en villavej. En opmåling af uheldsstedet viste, at dybden af lunken var 4,2 cm, og arealet var ca. 50 cm x 60 cm. Der var ikke skarpe kanter. Retten fandt, at: Tilsyn i dette område sker ved eventuel anmeldelse fra private, samt ved sagsøgtes (K, red.) sædvanlige tilstedeværelse i området, når sagsøgtes medarbejdere kører fejemaskine eller brænder ukrudt af. Det er dog ikke medarbejdernes primære arbejdsopgave at kontrollere belægningen på fortovet... kommunen ved at undlade at foretage et egentligt tilsyn, påtager sig risikoen for, at der er forhold, der burde være opdaget og udbedret. Uheldsstedet var en ujævnhed på et asfalteret fortov, på en vej som af sagsøgte er klassificeret som en almindelig boligvej, og derfor har lav prioritet... uanset, at lunken er opstået på et fortov finder retten ikke, at ujævnheden går ud over, hvad der er forventeligt for en fodgænger på et sådant sted. Retten har herved lagt vægt på lunkens størrelse og dimensioner, samt at vejen er en almindelig beboelsesvej. Dommen viser således, at kravene til tilsynet på almindelige beboelsesveje er mindre end fx landeveje og motorveje.

16 16 Domspraksis det generelle ansvar U Ø A styrtede på sin cykel og kom til skade, da han ramte et hul i asfalten, der målte 50 x 40 cm og havde en dybde på 15 cm. Hullet havde udviklet sig over et længere tidsrum forud for ulykken. Der var ikke registreret noget vejsyn på vejen fra november 2006 til marts 2007, ligesom der ikke forelå en forklaring på, hvorfor dette ikke var udført. Landsretten: Som anført af Byretten er der ikke fornødent grundlag for at anfægte Københavns Kommunes skøn, hvorefter et tilsyn på fire gange årligt. efter vejens beskaffenhed må anses for tilstrækkeligt. [...] langt de fleste slaghuller opstår om vinteren. Vidnet [...] har forklaret, at kommunen har et øget vinterberedskab, som betyder, at hun i vinterperioden kan koncentrere sig mere om vejstrækninger som [...], der ikke er omfattet af det særlige beredskab, ligesom hun har forklaret, at samtlige veje i området er genstand for mindst ét tilsyn i løbet af vinteren. Uanset dette er der imidlertid fra kommunens side ikke registreret noget vejtilsyn [...] i perioden fra november 2006 til marts På denne baggrund findes K at ikke at have udført et tilstrækkeligt tilsyn for at hindre, at vejstrækningen [...] Frembød særlige risici for trafikanterne, og kommunen må derfor anses for ansvarlig for de skader, som A pådrog sig.. Dommen viser, at K på trods af et tilstrækkeligt og velbegrundet tilsyn blev erstatningsansvarlig fordi kommunen ikke kunne redegøre for, hvorfor der ikke var blevet ført tilsyn i overensstemmelse med planen. => Afvig ikke fra egen plan!

17 17 Opsummering af domspraksis for det generelle ansvar Retspraksis viser, at der er tale om en konkret culpavurdering af, om vejbestyrelsen har handlet ansvarspådragende i forbindelse med vedligeholdelsen/tilsynet af bestyrelsens veje. Retspraksis viser dog også, at bestemte momenter taler henholdsvis for og imod ansvar for vejbestyrelsen. Momenter for ansvar: 1. Vejens størrelse jo større, jo mere vedligeholdelse/tilsyn 2. Vejens anvendelse jo mere anvendt, jo mere vedligeholdelse/tilsyn 3. Forholdets potentielle farlighed 4. Vejbestyrelsens viden om forholdet 5. Vejbestyrelsens manglende tilsyn særligt, hvis der foreligger viden om forholdet 6. Vejbestyrelsen uden grund ikke overholder deres plan for tilsynet Momenter mod ansvar: 1. Forholdet holder sig under tålegrænsen for, hvilke ujævnheder borgere mv. må forvente 2. Manglende viden 3. Forholdet er opstået pludseligt 4. Forholdet er afmærket 5. Der er tale om en villavej

18 18 Domspraksis - vejarbejder Spørgsmålet er, om der gælder nogle særlige forhold, som vejbestyrelsen skal være opmærksom på, hvis der er vejarbejder i kommunen, eller om forholdet er omfattet af det generelle ansvar. U H (Knallertuheldet) A væltede med sin knallert og kom til skade, idet forhjulet satte sig fast i en revne mellem nogle over en opgravning udlagte jernplader, der var forskubbet. Retten fandt: [...] må det endvidere antages, at denne revne har været til stede i hvert fald fra søndag [...] om morgenen til den næste dags morgen. Under hensyn til sagsøgtes (K) kendskab til, at plader anbragt som på uheldsstedet kunne forskubbe sig på grund af trafik, findes sagsøgte ikke at have ført det efter forholdene fornødne eller tilstrækkelige tilsyn for at hindre, at arbejdsstedet frembød særlig fare for trafikken. Dommen lægger således op til, at K nærmest skulle have ført et dagligt tilsyn med pladerne, hvilket går udover det krav, der kan stilles til det almindelige tilsyn. For en dom, der når til det modsatte resultat se FED : Cyklistfald i grus og sand. Tilsyn og skiltning ok.

19 19 Nyeste praksis Traditionelt: Strengt ansvar dvs. der skal ikke meget culpa til, hvis der er konstateret en skade. Tilsvarende hæftelse for udførende selvstændig 3. mand.men gælder det mon stadig? Ex. Vestre landsrets dom af 27. september 2012 i sag B (utrykt). Knallertkører kørte ude i siden af hovedvejen mellem Herning og Skive på vej mod Sunds en aften, højest 30 km i timen, da knallertens forhjul [ramte] asfaltkanten ned mod afløbsristen. Hjulet gled og han kurede på kørebanen og pådrog sig personskade og skade på knallert, og krævede erstatning fra Vejdirektoratet. Retten i Herning: Det er helt almindeligt, at sådanne bløde trafikanter holder sig så langt til højre som muligt også selvom dette betyder, at de kører på den anden side af kantlinjen. Dette gælder især på en trafikeret vej som den pågældende, hvor bilerne kører hurtigt. Det må Vejdirektoratet være klar over, hvorfor pligten til vedligeholdelse kan udtrækkes til også at sikre fri og sikker kørebane for denne type trafikanter. Vejdirektoratet må således kunne påregne, at knallerter vil køre hen over ristene i vejkanten, og at en niveauforskel af denne størrelse uanset om der er retningslinjer herfor eller ej er til fare. Retten finder herefter, at sagsøgte er erstatningsansvarlig for sagsøgers ulykke. Vejdirektoratet dømt til at betale kr ,80 og kr i sagsomkostninger. Herregud anke?

20 20 Nyeste praksis Traditionelt: Strengt ansvar dvs. der skal ikke meget culpa til, hvis der er konstateret en skade. Tilsvarende hæftelse for udførende selvstændig 3. mand.men gælder det mon stadig? Ex. Vestre landsrets dom af 27. september 2012 i sag B (utrykt). Knallertkører kørte ude i siden af hovedvejen mellem Herning og Skive på vej mod Sunds en aften, højest 30 km i timen, da knallertens forhjul [ramte] asfaltkanten ned mod afløbsristen. Hjulet gled og han kurede på kørebanen og pådrog sig personskade og skade på knallert, og krævede erstatning fra Vejdirektoratet. Retten i Herning: Det er helt almindeligt, at sådanne bløde trafikanter holder sig så langt til højre som muligt også selvom dette betyder, at de kører på den anden side af kantlinjen. Dette gælder især på en trafikeret vej som den pågældende, hvor bilerne kører hurtigt. Det må Vejdirektoratet være klar over, hvorfor pligten til vedligeholdelse kan udtrækkes til også at sikre fri og sikker kørebane for denne type trafikanter. Vejdirektoratet må således kunne påregne, at knallerter vil køre hen over ristene i vejkanten, og at en niveauforskel af denne størrelse uanset om der er retningslinjer herfor eller ej er til fare. Retten finder herefter, at sagsøgte er erstatningsansvarlig for sagsøgers ulykke. Vejdirektoratet dømt til at betale kr ,80 og kr i sagsomkostninger. Herregud anke?

21 21 Nyeste praksis Ex. Vestre landsrets dom af 27. september 2012 i sag B (utrykt) - fortsat Landsretten: [Knallertkøreren] har ikke ved de fremlagte fotografier eller på anden måde bevist, at der var niveauforskel mellem afløbsristen og asfalten på ca. 3,9 cm. Det lægges derimod efter bevisførelsen for landsretten til grund, at afløbsristen lå ca. 2,5-3 cm under vejbelægningen svarende til den normale placering af afløbsristen. Der er herefter ikke grundlag for at fastslå, at ristens placering i forhold til den omgivende asfaltbelægning var uforsvarlig. Vejdirektoratet er derfor ikke erstatningsansvarlig for [knallertkørerens] ulykke den 4. juli Landsretten frifinder derfor Vejdirektoratet. Helt almindelig culpa!

22 22 Nyeste praksis Ex. FDM mod Vejdirektoratet - Østre landsrets dom af 14. marts 2014, henvist fra Københavns Byret, gengivet i UfR 2014, side 1902: To billister havde påkørt et hul på en tilkørsel til en motorvej, så det ene hjul var blevet beskadiget. Skønsmanden: Et hul bør anses for trafikfarligt hvis det 1) befinder sig i de spor, hvor trafikken kører, 2) hvis det har en størrelse og dybde, så et vognhjul kan køre ned i det og 3) hvis køretøjets hastighed er så stor, at dækkets højde og lufttryk ikke kan afværge en beskadigelse. Altså en kombination af hullets placering, størrelse/dybde og hastighed. Dette hul var trafikfarligt. Landsretten: Skøn baseret på dårlige fotos og angivelsen af, at hullet var trafikfarligt baseret på, at de to biler blev beskadiget i forbindelse med påkørslen af hullet. Over for dette står [Vejdirektoratets] forklaring, hvorefter der ved vurderingen af, om et hul i vejbelægningen skal betegnes som trafikfarligt, fra vejmyndighedens side lægges vægt på, om hullet har en sådan dybde eller karakter eller placering i forhold til køresporet, at et køretøj kan komme ud af kurs i tilfælde af påkørsel. Også kørehastigheden på vejstrækningen indgår i vurderingen. Landsretten finder ikke grundlag for at tilsidesætte Vejdirektoratets kriterier for vurderingen af et huls trafikfarlighed og dermed prioriteringen af, hvilke huller i vejbelægningen der skal udbedres straks, og hvilke huller der skønnes ikke at være af helt så hastende karakter med hensyn til udbedring. Tilsyn hver anden dag, observation af hul, lavet hurtigt efter påske. => Ikke culpa.

23 23 Hvad gør vi? Sørg for at opretholde en ajourført vejfortegnelse med angivelse af klassifikation, særlige forhold, evt. trafikintensitet osv. Sørg for at udarbejde en tilsynsplan Sørg for at sikre, at tilsynsplanen overholdes! Særligt om vejarbejder husk kommunen hæfter for entreprenørens fejl: Sørg for at kontrakten indeholder fornødne anvisninger til entreprenøren om afmærkning, særlige forhold mv Sørg for at sikre, at vejarbejder monitoreres ved intenst bygherretilsyn Sørg for at iværksætte øget vejtilsyn ved vejarbejder

24 Spørgsmål? 24

25 25 Domspraksis yderligere henvisninger Til den særligt interesserede, der ønsker mere viden kan nedenstående teori/praksis anbefales Det objektive ansvar Bo von Eyben og Helle Isager, Lærebog i erstatningsret, 7. udgave, side 176ff. Det generelle ansvar U /2H, U V. Særligt om ansvar i forbindelse med snerydning/glatførebekæmpelse FED , U V, U Ø.

26 26 Kontakt Jacob Schall Holberg, advokat (H), LLM Member of the New York State Bar Advokat København Offentlig Virksomhed T M E København Langelinie Allé København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade Aarhus C Danmark Shanghai 1801, 18/F Shanghai Oriental Centre 699 Nanjing West Road Jing'an District, Shanghai T F E

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

Stormagasin ikke erstatningsansvarlig for personskade ved fald i indgangsparti.

Stormagasin ikke erstatningsansvarlig for personskade ved fald i indgangsparti. Stormagasin ikke erstatningsansvarlig for personskade ved fald i indgangsparti. Almindelige emner 3 - Erstatning uden for kontraktforhold 111.1, 1.2, 21.1 og 21.2. På vej ind i et stormagasin S faldt A

Læs mere

Ungdomskommissionens udtalelse om forældreansvar

Ungdomskommissionens udtalelse om forældreansvar Ungdomskommissionens udtalelse om forældreansvar 1. Indledning 1.1. Ungdomskommissionens kommissorium Ved kommissorium af 26. september 2007 nedsatte Justitsministeriet en kommission vedrørende ungdomskriminalitet.

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

Henrik Kure. Formueret kompendium

Henrik Kure. Formueret kompendium Henrik Kure Formueret kompendium Læseprøve 2011 Henrik Kure Formueret kompendium (læseprøve 2011) 1. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2009 Omslag: Birger Gregers MDD, Frederiksberg Sats

Læs mere

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Indholdsfortegnelse GENEREL VEJLEDNING AFSNIT 1-6 4 1. Indledning 4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter 2.1. Hvor mange undersøgelser

Læs mere

Sikkerhedsforholdsregler i skadesforsikringer

Sikkerhedsforholdsregler i skadesforsikringer Sikkerhedsforholdsregler i skadesforsikringer - begrebet sikkerhedsforholdsregler, sondringen til objektive ansvarsfraskrivelser samt en komparativ analyse til norsk ret Aalborg Universitet Juridisk kandidatafhandling

Læs mere

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET FLEKSJOB OG ERHVERVSEVNETAB LØNTILSKUDDETS BETYDNING I FORSIKRINGS- OG

Læs mere

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Juridisk Bachelorprojekt En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Maj 2013 Alice Mølholm Andersen Johnni Sørensen Rasmus Thingholm Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 1. Hvad er regres? 1 2. EAL 22.. 2 2.1. Betingelserne for anvendelse af EAL 22. 2 2.1.1. Der skal foreligge et erstatningsansvar

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Betænkning. arbejdsskadesikring. - skadebegreberne - administration og styring

Betænkning. arbejdsskadesikring. - skadebegreberne - administration og styring Betænkning om arbejdsskadesikring - skadebegreberne - administration og styring Indholdsfortegnelse KAPITEL 1...4 INDLEDNING, UDVALGETS KOMMISSORIUM OG SAMMENSÆTNING...4 1. Baggrund for udvalget...4 2.

Læs mere

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer NFT 2/2000 Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer af v/advokat Søren Theilgaard, Codan Forsikring Artiklen er udarbejdet på grundlag af et foredrag holdt i Forsikringsforeningen

Læs mere

Sikker skoletrafik. love og regler

Sikker skoletrafik. love og regler Sikker skoletrafik love og regler Indholdsfortegnelse Forord 3 Færdselsundervisning 4 Færdselslære er et obligatorisk emne 4 Formålet med færdselslære 4 Trinmål for færdselslære 4 Trinmål synoptisk opstillet

Læs mere

Erhvervsmæglers erstatningsansvar i prospektet

Erhvervsmæglers erstatningsansvar i prospektet Cand.Merc.Jur Juridiske Institut Forfatter: Mads Neumann Erhvervsmæglers erstatningsansvar i prospektet i relation til prisfastsættelse, undersøgelse af faktiske forhold og andre urigtige oplysninger Handelshøjskolen

Læs mere

Whiplash. -årsag, behandling og erstatning-

Whiplash. -årsag, behandling og erstatning- Whiplash -årsag, behandling og erstatning- Indholdsfortegnelse Hvad er whiplash?...04 Kan man kun få whiplash ved kraftig påkørsel/påvirkning? - Dancrash-rapporters betydning...05 Hvilke gener relaterer

Læs mere

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Forord Med denne bog præsenterer

Læs mere

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Udgivet af Københavns Politi i samarbejde med Københavns Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter...5

Læs mere

Differencekrav. Differential Claims

Differencekrav. Differential Claims Differencekrav Sammenspillet mellem Erstatningsansvarsloven og Arbejdsskadesikringsloven Differential Claims The interaction between the Danish Liability Act (EAL) and the Industrial Insurance Act (ASL)

Læs mere

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet 2 / 2005 Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Forord Søren Friis, direktør, cand.jur. Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter

Læs mere

Bilag 3. Gestur Jonsson. Det civilretlige advokatansvar

Bilag 3. Gestur Jonsson. Det civilretlige advokatansvar Bilag 3 Gestur Jonsson Det civilretlige advokatansvar DET CIVILRETLIGE ADVOKATANSVAR Af højesteretssagfører Gestur Jonsson, Island 1. Problemstillingen Der kan gøres forsøg på at opdele advokaters arbejde

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

SPØRGSMÅLET TRAFIK OG ALKOHOL

SPØRGSMÅLET TRAFIK OG ALKOHOL BETÆNKNING VEDRØRENDE SPØRGSMÅLET TRAFIK OG ALKOHOL AFGIVET AF KOMMISSIONEN AF 1947 ANGÅENDE ALKOHOLSPØRGSMÅLET J.H.SCHULTZ A/S UNIVERSITETS-BOGTRYKKERI KØBENHAVN 1951 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledende

Læs mere

Ugifte samlevende. Formueopgøret ved samlivsophævelsen. Udarbejdet af: Mathilde Helledie Sørensen Studienummer: 2009-2817

Ugifte samlevende. Formueopgøret ved samlivsophævelsen. Udarbejdet af: Mathilde Helledie Sørensen Studienummer: 2009-2817 Ugifte samlevende Formueopgøret ved samlivsophævelsen Bachelorprojekt 6. semester - Jura Aalborg Universitet Den 16. maj 2012 Udarbejdet af: Mathilde Helledie Sørensen Studienummer: 2009-2817 Iben Jerup

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 1/2014. Tilbagekaldelse af produkter et skrækscenarie. Tilbagekaldelse af spanske oliven

Nordisk Forsikringstidskrift 1/2014. Tilbagekaldelse af produkter et skrækscenarie. Tilbagekaldelse af spanske oliven Tilbagekaldelse af produkter et skrækscenarie Tilbagekaldelse af spanske oliven I forbindelse med produktionen af nogle sorte oliven i Spanien sker der en fejl i produktionsprocessen. Fejlen indebærer,

Læs mere

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin.,\Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2014-0000285 Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning

Læs mere

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut Cand.merc. jur Forfatter Louise Christensen Vejleder Martin Gräs Lind Jobklausuler Erhvervsjuridisk Institut Handelshøjskolen i Århus 2009 1. Indledning:... 3 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode...

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere

IDRÆTSFORENINGENS ANSVAR HVOR GALT KAN DET GÅ?

IDRÆTSFORENINGENS ANSVAR HVOR GALT KAN DET GÅ? IDRÆTSFORENINGENS ANSVAR HVOR GALT KAN DET GÅ? Idrætsforeningens ansvar Hvem er idrætsforeningen? I Danmark er vi glade for foreninger. Alene inden for idrættens verden er der over 13.000 foreninger. Men

Læs mere