Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund."

Transkript

1 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. Indkaldelse til generalforsamlingen, der blev afholdt i Spiren, Lundtoftegade 24, 2200 København N, var sendt til samtlige medlemmer ved brev af 18. november Dagsordenen var følgende: 1. Bestyrelsens beretning. 2. Forelæggelse af årsregnskab og stillingtagen til regnskabets godkendelse. 3. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften samt stillingtagen og godkendelse af vedligeholdelsesplan. 4. Forslag 5. Valg af bestyrelse. 6. Eventuelt. Forslag under dette punkt kan ikke sættes under afstemning. Formand, Peter Hvidholm, bød velkommen og præsenterede panelet som bestod af Sussie Lundberg, Andreas W. Skottfelt, Anne Marqvardsen, Jacob Nielsen, Søren Tholle, Michael Tarding og Mette Kruse. Til stede var 39 andelshavere, og 24 andelshavere var repræsenteret ifølge fuldmagt. 63 andelshavere var således repræsenteret på generalforsamlingen. Til stede var ligeledes statsaut. revisor Søren Tholle fra revisionsfirmaet Buus Jensen, direktør Michael Tarding og administrator Mette Kruse. Begge fra Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S. Formanden foreslog Michael Tarding som dirigent og Mette Kruse som referent. Generalforsamlingen tilsluttede sig dette. Nærværende referat er ikke en ordret gengivelse af det passerede, men alene et ekstrakt, der gengiver de væsentligste synspunkter og beslutninger.

2 Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig på alle dagsordenens punkter. Da der ikke var mødt 2/3 af foreningens medlemmer, kunne forslaget om vedtægtsændringer dog kun vedtages foreløbigt, forudsat at mindst 2/3 af de fremmødte ville stemme for forslaget. Dog bemærkede dirigenten, at generalforsamlingen kunne vedtage forslaget vedr. ændring af vedtægternes 12 om udlejning, såfremt 2/3 af de repræsenterede medlemmer (svarende til 42 andele) stemte for, idet forslaget var en genfremsættelse af et forslag, der blev foreløbigt vedtaget af 2/3 medlemmer på sidste års generalforsamling, der blev afholdt den 9. oktober Vedr. dagsordenens pkt. 1: Formand, Peter Hvidholm gennemgik bestyrelsens beretning, der var sendt til samtlige andelshavere sammen med indkaldelsen. I forbindelse med gennemgangen af beretningen, oplyste Peter Hvidholm i samråd med tidligere formand Jesper Hurup, at den af foreningen rejste sag vedr. farveforskel efter facaderenoveringen nu er afsluttet. Syn- og skønserklæringen kun gav foreningen et lille medhold, og foreningens advokat anbefalede derfor foreningen til at indgå et forlig med entreprenøren. Forligsforhandlingerne er nu afsluttet og forliget er underskrevet. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen, som blev taget til efterretning. Vedr. dagsordenens pkt. 2: Revisor Søren Tholle gennemgik årsregnskabet for 2013/2014 inkl. andelsværdiberegningen. Revisor oplyste bl.a., at revisionen ikke har givet anledning til forbehold. Efter gennemgangen af resultatopgørelsen, spurgte en andelshaver til regnskabsposten vedr. udgifter til vicevært mv.. Revisor oplyste, at posten er udspecificeret i regnskabets note 5. En anden andelshaver spurgte, hvor det fremgår, at foreningen har fået en indtægt for 2 solgte lejelejligheder. Revisor oplyste, at indtægten er medtaget i foreningens egenkapital. Dette fremgår af regnskabets note 16. Der var herefter en mindre debat vedr. foreningens likvide beholdning, idet renteindtægterne er meget lave. Konklusionen var, at den nye bestyrelse undersøger mulighederne for højere renteindtægter eller ekstra afdrag på foreningens lån i det kommende år. Jesper Hurup indvilligede i at hjælpe og guide. Revisor gennemgik andelskroneberegningen. Han oplyste, at bestyrelsen har indstillet, at andelskronen skal være den samme som sidste år, svarende til en andelsværdi på kr. pr.

3 3 m2. Revisor oplyste i relation hertil, at der i regnskabet er hensat kr. til imødegåelse af konjunktursving samt evt. fald i ejendomsvurdering. Der var herefter en mindre debat vedr. specifikationen af hensættelsen, idet der i sidste års regnskab var anført en note vedr. hensættelsen. Af denne note fremgik det, at kr. var reserveret til konjunkturudsving samt evt. fald i ejendomsvurdering, mens det resterende beløb var reserveret til vedligeholdelsesarbejder i medfør af foreningens vedligeholdelsesplan. Der var enighed om, at man ønskede hensættelsen opdelt, således at der fortsat reserveres kr. til konjunkturudsving samt evt. fald i ejendomsvurdering, mens det resterende beløb op til kr. skal reserveres til fremtidig vedligehold. Konklusionen blev, at revisor udarbejder en ny side til regnskabet, hvor posten er udspecificeret. Siden er vedlagt som bilag til nærværende referat. En andelshaver spurgte, hvorfor foreningen stadig afskriver på dørtelefonerne. Dirigenten forklarede, at dørtelefonerne ikke er udgiftsført i det regnskabsår hvor de blev opsat, men at udgiften i stedet fordeles over dørtelefonernes forventede levetid og udgiftsføres via afskrivning i samme periode. Da der ikke var yderligere spørgsmål, satte dirigenten årsregnskab 2013/2014 samt andelsværdi til afstemning. Årsregnskab 2013/2014 med en uændret andelsværdi på kr. pr. m2 blev vedtaget. Vedr. dagsordenens pkt. 3: Revisor gennemgik driftsbudget for 2014/2015, der var udarbejdet af administrator i samråd med bestyrelsen. Han gjorde opmærksom på, at der er indregnet en boligafgiftsstigning på 1,5 % med virkning fra den 1. januar Efter gennemgangen af budgettet spurgte en andelshaver, hvornår det kan forventes, at der kommer en ny offentlig ejendomsvurdering. Dirigenten oplyste, at det p.t. forventes, at den næste offentlige ejendomsvurdering kommer i Da der ikke var yderligere spørgsmål, satte dirigenten driftsbudgettet for 2014/2015 til afstemning. Generalforsamlingen godkendte budget 2014/2015 med en boligafgiftsstigning på 1,5 % fra den 1. januar Vedr. dagsordenens pkt. 4:

4 4 Forslag 1: Ændring af foreningens vedtægter 1.1.1: Bestyrelsen stiller forslag til ændring af vedtægternes 12 vedr. udlejning. Dirigenten oplæste forslaget: Nuværende 12: En andelshaver kan kun fremleje eller fremlåne sin bolig med bestyrelsens skriftlige tilladelse, som kun kan gives, når en andelshaver af særlige grunde midlertidigt må fraflytte sin bolig for en kortere periode. Bestyrelsen skal endvidere godkende fremlejetageren og betingelserne for fremlejemålet. Den fraflyttede andelshaver skal straks skriftligt meddele administrator sin midlertidige nye adresse. Og den fraflyttede andelshaver skal fortsat foranledige den månedlige boligafgift indbetalt til administrators kontor. Fremleje eller lån af enkelte værelser kan tillades af bestyrelsen på de af den fastsatte betingelse. Bestyrelsen kan ekskludere en andelshaver og bringe dennes brugsret til ophør ved ulovlig fremleje. Ny 12: En andelshaver må hverken helt eller delvist overlade brugen af boligen til andre end medlemmer af sin husstand, medmindre andelshaveren er berettiget dertil efter stk. A til E. A) Tilladelse til fremleje eller fremlån kan kun gives, når en andelshaver midlertidigt fraflytter sin bolig for en kortere periode. Fremleje kan således ikke tillades efter permanent fraflytning eller dødsfald, uanset om der måtte være særlige grunde så som svigtende salg. B) Fremleje eller fremlån af enkelte værelser kan tillades af bestyrelsen på de af den fastsatte betingelse. C) Fremleje eller fremlån kan først finde sted, efter at andelshaver har beboet sin lejlighed i 6 måneder. Der kan højst fremlejes i to år inden for en femårig periode. D) Bestyrelsen skal skriftligt godkende fremlejemålet eller fremlånet, herunder fremlejetager samt betingelserne. Fremlejekontrakten skal være udfærdiget af foreningens administrator og skal underskrives af andelshaver, fremlejetager og bestyrelsen, før fremlejen kan træde i kraft. E) Andelshaver skal straks skriftligt meddele administrator sin nye midlertidige adresse og skal fortsat foranledige den månedlige boligafgift indbetalt til administrators kontor. Ved ulovlig fremleje eller fremlån kan bestyrelsen ekskludere andelshaveren og bringe dennes brugsret til ophør.

5 5 Formanden motiverede forslaget. Han oplyste, at formålet med forslaget er at forenkle og præcisere reglerne vedr. fremleje. Han oplyste endvidere, at fremleje eller fremlån af enkelte værelse kun tillades til én person og ikke til fx. 10 personer i ét værelse. Der var herefter en mindre debat vedr. ordlyden af pkt. B sammenholdt med ordlyden af pkt. C, idet det - som forslaget var formuleret var uklart, om det var tilladt at leje et værelse ud, såfremt andelshaveren ikke havde boet i lejligheden i 6 måneder. Med forsamlingens samtykke blev formuleringen af punkt C præciseret, og punktet fik følgende ordlyd.: C) Fremleje eller fremlån af sin bolig kan først finde sted, efter at andelshaver har beboet sin lejlighed i 6 måneder. Der kan højst fremlejes i to år inden for en femårig periode. Dirigenten satte herefter forslaget, med den ovenfor anførte præcisering, til afstemning. Stemmerne fordelte sig som følger: FOR stemte: 55 IMOD stemte: 8 Forslaget var herefter endeligt vedtaget. Der er vedlagt et sæt opdaterede vedtægter som bilag til nærværende referat Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægternes 16 vedr. vurdering af andel. Dirigenten oplæste forslaget, der lød som følger: Nuværende 16: VURDERING AF ANDEL: Bestyrelsen anviser en vurderingsmand, som foretager en opgørelse af andelsværdien samt prisen for forbedringer, inventar og løsøre i overensstemmelse med lovgivningens regler herom. Forbedringer accepteres kun i det omfang, de kan dokumenteres ved bilag, med mindre bestyrelsen på grund af vurderingsmandens skøn giver accept til fravigelse. Bestyrelsen godkender den frem-komne pris. Honorar til vurderingsmanden betales af den fraflyttende andelshaver. Såfremt den fraflyttende andelshaver ikke kan acceptere den af bestyrelsen godkendte pris for forbedringer, inventar og løsøre samt det af bestyrelsen fastsatte nedslag for mangelfuld vedligeholdelse, vurderes disse ved syn og skøn foretaget af en skønsmand, der skal være bekendt med andelsboligforhold. Parterne udpeger i forening en skønsmand. Såfremt parterne ikke kan blive enige herom, udpeges skønsmanden af Boligretten. Skønsmanden skal ved

6 besigtigelse af boligen indkalde både den pågældende andelshaver og bestyrelsen. Skønsmanden udarbejder en vurderings-rapport, hvor prisberegningen specificeres og begrundes. Skønsmandens vurdering er bindende for såvel andelshaveren som bestyrelsen. Skønsmanden fastsætter selv sit honorar og træffer selv bestemmelse om, hvorledes omkostningerne ved skønnet skal fordeles mellem den fraflyttede andelshaver og foreningen, eller eventuelt pålægges den ene part fuldt ud, idet han herved skal tage hensyn til, hvem af parterne, der har fået medhold ved skønnet. 6 Ny 16: VURDERING AF ANDEL: I forbindelse med overdragelse af en andel fastsættes prisen for forbedringer, inventar og løsøre samt eventuelt nedslag for mangelfuld vedligeholdelsestilstand på grundlag af en vurdering, foretaget af en af andelsboligforeningens bestyrelse udvalgt vurderingsmand. Vurderingsmanden, der tillige fungerer som voldgiftsmand, skal indkalde sælger til besigtigelse og på grundlag af en opgørelse, udarbejdet af den fraflyttende andelshaver, udarbejde en vurderingsrapport, hvor prisberegningen er specificeret og begrundet. Vurderingsmandens vurdering er endelig og bindende for alle parter. Vurderingen er gældende i 1/2 år. Udgiften til vurderingsmand bæres af sælger. Inden salg af en andel igangsættes, skal sælger udlevere dokumentation til bestyrelsen for, at lejlighedens el- og VVS-installationer er lovlige. El- og VVS-syn skal foretages af en af bestyrelsen anvist håndværker. Såfremt der ved gennemgang af lejlighedens elinstallationer konstateres stofledninger, skal disse udskiftes til moderne elkabler. Endvidere skal installationen som minimum være sikret med HPFI-relæ. Omkostninger betales af sælger. Formand Peter Hvid motiverede forslaget. Han oplyste i den forbindelse, at bestyrelsen har valgt at stille forslaget, fordi det er hensigtsmæssigt set fra såvel købers som sælgers perspektiv, at der foretages El-syn og VVS-tjek. Årsagen hertil er, at køber får sikkerhed for, at installationerne er lovlige, og sælger sikrer sig, at køber ikke rejser et krav mod sælger for ulovlige installationer. En andelshaver spurgte, om omkostningerne til udbedring af eventuelle ulovlige installationer samt udskiftning af stofkabler kan tillægges andelens værdi som en forbedring. Hertil svarede dirigenten, at vurderingsmanden følger ABF s vejledende forbedringskatalog, så de forbedringer der fremgår deri, kan medtages som en værdi. En andelshaver spurte herefter, hvem der skal betale for vurderingsrapport, EL-syn og VVStjek. Dirigenten svarede, at udgifterne pålægges den sælgende andelshaver. Rent praktisk bliver regningerne sendt til foreningen, og udgiften modregnes herefter i sælgers salgssum for andelslejligheden. Der sker dog afregning senest 3 måneder efter rapporterne er indhentet, uanset om lejligheden er solgt eller ej.

7 Der var herefter en mindre debat vedr. valg af vurderingsmand. Ifølge forslaget er det bestyrelsen, der anviser en vurderingsmand. Årsagen hertil er, at det er bestyrelsens ønske, at der foretages en ensartet vurdering af andelslejlighederne. En andelshaver spurgte til prislejet. Jesper Hurup oplyste, at bestyrelsen har undersøgt markedspriserne, og fundet en vurderingsmand hvis priser ligger ca. i midten. Der var herefter en mindre debat vedr. muligheden for at klage over vurderingsrapporten. Som forslaget er formuleret, er vurderingsmandens vurdering endelig og bindende for alle parter. Dette betyder i udgangspunktet, at sælger ikke har mulighed for at anmode om, at lejligheden vurderes af en skønsmand. Jesper Hurup supplerede med, at det var hans erfaring, at vurderingsmanden er meget lydhør over for eventuelle oversete forbedringer. Der er derfor intet til hinder for, at den sælgende andelshaver kontakter vurderingsmanden, hvis vedkommende mener, at rapporten indeholder fejl. En andelshaver spurgte herefter, om det betyder, at køber afskæres fra muligheden for at klage over fejl og mangler efter køber har overtaget lejligheden. Dirigenten oplyste, at køber stadig skal gennemgå lejligheden og gøre opmærksom på eventuelle fejl og mangler. Dette forhold er reguleret i vedtægternes 19. Da der ikke var yderligere bemærkninger eller forslag, blev forslaget sat til afstemning. Ved afstemningen fordelte stemmerne sig som følger: FOR stemte: 48 IMOD stemte: 9 BLANKT stemte: 6 Forslaget var herefter foreløbigt vedtaget, idet mere end 2/3 af de repræsenterede medlemmer stemte for forslaget. Forslaget skal stilles på den næste generalforsamling for at blive endeligt vedtaget Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægternes 17, stk. 3 vedr. fremgangsmåden. Dirigenten oplæste forslaget, der lød som følger: Nuværende 17, stk. 3 FREMGANGSMÅDEN: Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen, der kan bestemme, at overdragelsesaftalen skal oprettes på en standardformular. Foreningen kan hos overdrager og/eller erhverver kræve et gebyr. Bestyrelsen kan forlange dem aftalte pris nedsat og

8 eventuel overpris tilbagebetalt, såfremt prisen overstiger, hvad der er tilladt. Foreningen kan endvidere kræve, at overdrageren refunderer udgiften til forespørgsel til andelsboligbogen, samt refunderer udgifter og betaler et rimeligt vederlag for bestyrelsens og/eller administrators ekstraarbejde ved afregning til pant- eller udlægshavere og ved tvangssalg eller auktion. 8 Ny 17, stk. 3: Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen, der kan bestemme, at overdragelsesaftalen skal oprettes på en standardformular. Foreningen kan hos overdrager og/eller erhverver kræve et gebyr. Bestyrelsen kan forlange dem aftalte pris nedsat og eventuel overpris tilbagebetalt, såfremt prisen overstiger, hvad der er tilladt. Foreningen kan endvidere kræve, at overdrageren refunderer alle udgifter som foreningen måtte blive pålagt i forbindelse med overdragelsen, herunder udgifter til administrator for udarbejdelse af nøgletalsoplysninger og forespørgsel til andelsboligbogen, afregning til pant-, udlægs- eller transporthavere og ved tvangssalg eller tvangsauktion. Formanden oplyste herefter, at administrator har rådet bestyrelsen til at stille forslaget, idet foreningen herved har mulighed for at pålægge den sælgende andelshaver at betale de udgifter, som foreningen bliver pålagt i forbindelse med salg herunder bl.a. udgifter til det af By- Bolig og Landdistrikt påkrævede nøgleoplysningsskema. En andelshaver spurgte, om det lovpligtigt, at der udarbejdes et nøgleoplysningsskema. Dirigenten bekræftede dette. En andelshaver spurgte herefter til administrators gebyr for udarbejdelse af et nøgleoplysningsskema. Dirigenten oplyste, at det koster kr. plus moms. Da der ikke var yderligere spørgsmål blev forslaget sat til afstemning. Stemmerne fordelte sig som følger: FOR stemte: 56 IMOD stemte: 3 BLANKT stemte: 4 Forslaget var herefter foreløbigt vedtaget, idet mere end 2/3 af de repræsenterede medlemmer stemte for forslaget. Forslaget skal stilles på den næste generalforsamling for at blive endeligt vedtaget Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægternes 26 vedr. generalforsamling Dirigenten oplæste forslaget der lød som følger: Nuværende 26, stk. 1:

9 9 Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de mødende stemmeberettigede ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om vedtægtsændring, salg af fast ejendom, større forbedringer, ændring i grundlaget for beregning af andelsværdien (herunder væsentlig reduktion af de i 15 nævnte hensættelser) eller foreningens opløsning. Dog skal altid mindst 1/5 af foreningens medlemmer være tilstede for at beslutning kan træffes. Forslag til vedtægtsændringer, salg af fast ejendom, større forbedringer, ændring i grundlaget for beregning af andelsværdien (herunder væsentlig reduktion af de i 15 nævnte hensættelser) eller foreningens opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er tilstede, og hvor mindst 2/3 stemmer for. Er ikke mindst 2/3 af medlemmerne tilstede på generalforsamlingen, men er mindst 2/3 af de fremmødte for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med mindst 2/3 flertal, uanset hvor mange der er mødt. Ny 26, stk. 1: Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de mødende stemmeberettigede ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om vedtægtsændring, salg af fast ejendom, større forbedringer, ændring i grundlaget for beregning af andelsværdien (herunder væsentlig reduktion af de i 15 nævnte hensættelser) eller foreningens opløsning. Forslag til vedtægtsændringer, salg af fast ejendom, større forbedringer, ændring i grundlaget for beregning af andelsværdien (herunder væsentlig reduktion af de i 15 nævnte hensættelser) eller foreningens opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er tilstede, og hvor mindst 2/3 stemmer for. Er ikke mindst 2/3 af medlemmerne tilstede på generalforsamlingen, men er mindst 2/3 af de fremmødte for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med mindst 2/3 flertal, uanset hvor mange der er mødt. Formand Peter Hvidholm motiverede forslaget. Han oplyste, at bestyrelsen har stillet forslaget, idet der bl.a. på sidste års generalforsamling var et meget lille fremmøde. Peter Hvidholm oplyste, at bestyrelsen har stillet forslaget, fordi der nogle år har været meget få andelshavere til generalforsamlingerne. Jesper Hurup bemærkede, at han synes at det var et dårligt forslag, idet det underminerer retssikkerheden for andelshaverne, hvis en mindre gruppe andelshavere kan træffe beslutning på de øvrige andelshaveres vegne. Der var generel enighed i, at forslaget indebar en risiko for, at demokratiet og retssikkerheden ville blive undermineret. En andelshaver opfordrede bestyrelsen til at gøre reklame for generalforsamlingen, og til at sende indkaldelserne ud i bedre tid. Bestyrelsen og administrator ville tage dette til efterretning.

10 10 Bestyrelsen valgte herefter at trække forslaget. Forslag 2: Ændring/opdatering af foreningens husorden. Dirigenten gav ordet til formand Peter Hvidholm, der præsenterede forslaget. Peter Hvidholm oplyste bl.a., at bestyrelsen har stillet forslaget, fordi de gerne vil have husordenen adskilt fra velkomstpakken, og fordi der er nogle regler i husordenen, som bestyrelsen har fundet grundlag for at ændre. Vedr. cykler, anhængere, motorcykler, knallerter og scootere Peter Hvidholm oplyste, at det nye i bestemmelsen primært er, at motoriserede køretøjer skal sættes i den store cykelkælder under Rungsted Plads 9. Han oplyste tillige, at der kun må sættes ét køretøj pr. andelshaver, lejer eller hjemmeboende barn mellem år. Andelshaveren skal kunne dokumentere over for viceværtsteamet, at vedkommende andelshaver er ejer at køretøjet. Efter forslaget var præsenteret, spurgte en andelshaver, om der er plads til alle cykler i cykelstativerne. Dette blev bekræftet. Vedr. husdyr Peter Hvidholm oplyste, at bestemmelsen er ændret således, at man nu max må have besøg af en hund i 14 dage inden for en periode på 6 måneder. Formålet med ændringen er at undgå, at andelshaverne passer hunde i længere perioder. En andelshaver spurgte, hvordan bestyrelsen vil føre tilsyn. Peter Hvidholm svarede, at viceværtsteamet og foreningens beboere fører tilsyn. En andelshaver gjorde herefter opmærksom på, at hun ikke ønskede, at der blev luftet hunde i gården. Bestyrelsen svarede, at dette forhold er reguleret i husordenens afsnit vedr. Gårdanlæg. Af bestemmelsen vedr. Gårdanlæg fremgår følgende: Hunde og katte må ikke være i gården. Samme andelshaver ønskede herefter at stille et ændringsforslag vedr. ovennævnte bestemmelse, således at det også blev forbudt at lufte kaniner, marsvin m.v. i gården. Ændringsforslaget, der lød som følger, blev herefter sat til afstemning: Hunde, katte og andre kæledyr må ikke være i gården. Ved afstemningen var der 4 der stemte for, og den resterende forsamling stemte imod. Ændringsforslaget var derfor faldet. Vedr. trapper og opgange:

11 Peter Hvidholm oplyste, at bestyrelsen har foreslået, at der fremadrettet ikke må opsættes klistermærker og plakater på dørene i hovedopgangene. Årsagen hertil er, at bestyrelsen gerne vil have at opgangene er præsentable. Det blev samtidig pointeret, at de andelshavere, der allerede har klistermærker/plakater på dørene ikke er forpligtet til at tage disse ned, men at der fremadrettet ikke må sættes nyt op. En andelshaver spurte herefter, hvornår det er planlagt, at dørene skal renoveres/udskiftes. Bestyrelsen svarede, at det er medtaget i vedligeholdelsesplanen i Flere andelshavere ytrede, at de synes det er hyggeligt, at opgangene har et personligt præg. Der blev herefter stillet et ændringsforslag, hvorefter døre undtages fra forbuddet i bestemmelsen. Ændringsforslaget lød som følger: I hovedopgangen må der på vægge ikke ophænges ting og genstande, så som plakater, skilte og klistermærker. Ændringsforslaget blev vedtaget. En andelshaver gjorde efterfølgende opmærksom på, at der ofte er problemer med, at der bliver stillet genstande, herunder bl.a. kul, på køkkentrappen. Det blev derfor fremhævet, at det ikke er tilladt at stille genstande på køkkentrapperne, idet disse skal holdes fri af hensyn til brandsikkerhed. En anden andelshaver spurgte, om det stadig er muligt at have flere loftrum, hvis der er ledige loftsrum i opgangen. Bestyrelsen bekræftede dette med det forbehold, at der skal være et loftsrum til alle. - Såfremt der bliver mangel på loftsrum, skal de andelshavere der råder over flere loftsrum således afgive et. Vedr. døre og nøgler: En andelshaver fandt det problematisk, at følgende sætning fremgår af bestemmelsen: Nøgler må ikke overdrages til andre, som ikke er inden for samme husstand. Der var herefter en mindre debat. Debatten mundede ud i, at der blev stillet et ændringsforslag om, at ovennævnte sætning blev slettet fra husordenen. Dirigenten satte herefter ændringsforslaget til afstemning. Ændringsforslaget blev vedtaget, og ovenfor nævnte sætning slettes derfor fra husordenen. Vedr. vaskeriet: En andelshaver pointerede, at hun fandt det problematisk, at man max må anvende 2 vaskemaskiner ad gangen. Flere andelshavere erklærede sig enige. 11

12 12 Der blev derfor stillet et ændringsforslag, hvorefter følgende sætning slettes fra husordenen: Der må max benyttes 2 vaskemaskiner ad gangen. Ændringsforslaget blev vedtaget, og ovennævnte sætning udgår derfor fra husordenen. Idet der ikke var flere spørgsmål eller kommenterer til husordenen, blev den sat til afstemning. Husordenen blev vedtaget. Husordenen med de ovenfor anførte ændringer er vedlagt som bilag til nærværende referat. Forslag 3: fra Andreas Wittus Skottfelt vedr. forhåndsgodkendelse af kr. til opsætning af solceller på taget. Dirigenten gav ordet til Andreas W. Skottfelt, som præsenterede forslaget. Andreas W. Skottfelt oplyste bl.a., at han har deltaget i møder med HOFOR, Gaia solar og EL:CON. Af disse havde Gaia Solar givet foreningen det bedste tilbud. Han oplyste i relation hertil, at solcellerne skal placeres på taget på den sydlige gavl mod gården, og at foreningen på sigt vil opnå en mindre fortjeneste, fordi foreningen kan anvende energien fra solcellerne til vaskeriet. Hertil kommer, at det er et godt budskab at gøre foreningen mere grøn og miljøvenlig. Efter forslaget var præsenteret, spurgte en andelshaver, hvorfor der er afsat kr. i vedligeholdelsesplanen i bestyrelsens beretning. Andreas W. Skottfelt oplyste, at bestyrelsens beretning er skrevet, før han modtog tilbuddet fra Gaia Solar. Der var herefter en debat vedr. forslagets udformning, herunder manglende informationer om etablering, drift, vedligehold, størrelse, teknisk rådgiver, tegninger, risikofaktorer mv. Konklusionen på debatten blev, at andelshaverne generelt udtrykte en positiv holdning til ideen, men der skal udarbejdes et konkret projekt, før forslaget kan vedtages på generalforsamlingen. Andreas W. Skottfelt opfordrede herefter interesserede andelshavere til at melde sig til projektet. Peter Hvidholm oplyste slutteligt, at han har deltaget i et møde med Københavns Kommune vedr. byfornyelsesstøtte til nye vinduer. På mødet blev solcelleprojektet nævnt, og bestyrelsen vil derfor arbejde videre med, om det er muligt at få tilskud til projektet. Forslag 4 fra beboerne på RP1, 4. tv. (kollektivet). Dirigenten gav ordet til, der præsenterede forslaget. Hun oplyste bl.a. at forslaget er stillet, fordi kollektivet gerne vil have, at foreningens beboere kommer hinanden mere ved. Der har tidligere været afholdt sommerfester i foreningen med stor succes.

13 13 Der var generel begejstring for forslaget. Jesper Hurup spurgte, om forslagsstiller har overvejet en budgetramme. Det havde de ikke umiddelbart, og han stillede derefter et ændringsforslag til forslaget, hvorefter der skulle afsættes kr. i budgettet til formålet. En anden andelshaver foreslog, at beløbet blev sat ned til kr. Dirigenten satte herefter det mest vidtgående ændringsforslag til afstemning først og resultatet blev: FOR kr. stemte: 11 FOR kr. stemte: 34. Forslaget var herefter vedtaget med en budgetramme på kr. Kollektivet oplyste slutteligt, at de holder et stiftende møde for festudvalget den 11. december 2014 kl Interesserede andelshavere er velkomne. Forslag 5 vedr. renovering af opgangene Dirigenten gav ordet til forslagsstiller Signe Nørgaard. Signe Nørgaard forklarede bl.a., at hun har indhentet et tilbud på renovering af trappeopgange, fordi opgangene trænger, og fordi hun mener, at det kan gøres billigere end tallene i vedligeholdelsesplanen. Bestyrelsen svarede, at de anførte tal i vedligeholdelsesplanen er estimerede, og at der derfor ikke er indhentet reelle tilbud. Ifølge vedligeholdelsesplanen skal hovedtrapperne renoveres i Efter en mindre debat blev det fastlagt, at forslagsstiller ønskede, at renovering af hovedopgange skulle foretages før renovering af vinduer. Jesper Hurup oplyste, at vedligeholdelsesplanen er lavet af A4 Arkitekter og Ingeniører A/S, og at der derfor er en faglig grund til at vinduerne skal renoveres før opgangene. Der blev herefter foretaget en afstemning der vedrørte om renovering af trappeopgange skal rykkes frem. Forslaget var herefter faldet. FOR stemte: 2 IMOD stemte: Resten. Slutteligt oplyste bestyrelsen, at de anførte årstal i vedligeholdelsesplanen alene er vejledende, og at interesserede andelshavere er velkomne til at henvende sig hos bestyrelsen og snakke om vedligeholdelsesplanen.

14 14 Vedr. dagsordenens punkt 5: Tre bestyrelsesmedlemmer skulle vælges for 2 år og ét bestyrelsesmedlem skulle vælges for et år. Peter Hvidholm trak sig som formand, og Patrick Steen Pedersen var fraflyttet foreningen. Anne Marqvardsen og Andreas W. Skottfelt orienterede om bestyrelsens arbejdsopgaver. De oplyste bl.a., at der afholdes bestyrelsesmøder 1 gang om måneden, og at bestyrelsesarbejdet er meget engagementsbestemt. Sussie Lundberg oplyste supplerende, at bestyrelsesarbejdet er givende og sjovt. Andreas W. Skottfelt var villig til genvalg for en 2-årig periode. Herudover meldte følgende andelshavere sig som bestyrelsesmedlemmer: Jacob Nielsen for en 2- årig periode Rune Holm for en 2-årig periode Andreas Larsen for en 2-årig periode. Som suppleanter meldte følgende sig: Susie Lundberg og Tine Buch. Bestyrelsen består herefter af følgende: Andreas W. Skottfelt, Lundtoftegade 16, 3. tv., (på valg i 2016) Anne Marqvardsen, Lundtoftegade 12, 4. (på valg i 2015) Jacob Nielsen Rungsted Plads 3, 3.th. (på valg i 2016) Rune Holm Lundtoftegade 20, st. (på valg i 2016) Andreas Larsen Lundtoftegade 24, 4. tv. (på valg i 2015) Susie Lundberg 1. suppleant (på valg i 2015) Tine Buch 2. suppleant (på valg i 2015) Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en næstformand og en sekretær, jf. vedtægternes 29. Ad dagsordenens pkt. 6: En andelshaver spurgte, om foreningen ikke bør opsætte individuelle vandmålere. Jesper Hurup svarede, at denne mulighed har været undersøgt, og at konklusionen var, at det ikke var økonomisk rentabelt at opsætte vandmålerne, set i forhold til hvad foreningen ville spare. En anden andelshaver spurgte, om der skal afsættes en budgetramme til de videre undersøgelser af solcelleprojektet. Dirigenten svarede, at de omkostninger der er forbundet hermed indeholdes i det almindelige driftsbudget. Da der ikke var yderligere til eventuelt, takkede dirigenten for god ro og orden, og erklærede

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. i Andelsboligforeningen Rungstedlund, 2200 København N

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. i Andelsboligforeningen Rungstedlund, 2200 København N Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K København, den 23. januar 2015 Ejd. 1-838 REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Rungstedlund,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling

Referat af ekstraordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 17. april 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling År 2013, den 16. april 2013,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling

Referat fra ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Maltagade 15-19 m.fl. Ejd.nr.: 448 Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag den 10. maj 2011, kl. 19.00, afholdtes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Den ekstraordinære generalforsamling afholdtes i andelsboligforeningens fælles lokale Guldbergsgade 4, mandag den 25. maj

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr. 585 29. januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6 Side 1 af 6 af ekstraordinær generalforsamling i A/B Frederik Torsdag, klokken 19.30 Der afholdtes på græsplænen i Gården - A/B Frederik 2000 Frederiksberg Debat / beslutninger på mødet er skrevet med

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

År 2013, den 26. september kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tagenshave med følgende

År 2013, den 26. september kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tagenshave med følgende Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Tagenshave Ejd.nr.: 1-622 Dato: 26. oktober 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 26. september kl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling

Referat af ekstraordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 1. juli 2016 Referat af ekstraordinær generalforsamling År 2016, torsdag den 23. juni,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr»

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr» PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 «Beb_opkræv_navn_1» «Beb_opkræv_navn_2» «Beb_opkræv_adresse_1» «Beb_opkræv_adresse_2»

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2016 Advokat Henrik Qwist hq@qbadv.dk 28. september 2016 J.nr. 10076 QWIST & BRÆMER ADVOKATPARTNERSELSKAB Rådhuspladsen

Læs mere

A/B Enghaven. Referat af ordinær generalforsamling

A/B Enghaven. Referat af ordinær generalforsamling A/B Enghaven Referat af ordinær generalforsamling Afholdt torsdag den 24. april 2014 kl. 19.00 Vesterbro Ny skole - indgang overfor nr 24 og 26 i Ejderstedgade Generalforsamlingen blev afholdt med følgende

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 2. maj 2006 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2006, mandag, den

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Andelsboligforeningen Schneeklothsgården afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 19. april 2012 kl. 19.00

Læs mere

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10 År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Mysundegade 6-10 på adressen, festlokalet Mysundegade 8. st. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamling 15. april 2008

Referat af generalforsamling 15. april 2008 Referat af generalforsamling 15. april 2008 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af protokol. 3. Formandens beretning 4. Årsregnskab v/ revisionsfirmaet Chr. Mortensen godkendelse af regnskab

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 J.nr. 025145-0018 jcn/idj GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Det blev konstateret at der var 32 ud af 82 andelshavere repræsenteret

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

TIL VORES NYE NABO ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

TIL VORES NYE NABO ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk TIL VORES NYE NABO I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014 VELKOMMEN! Vi håber du bliver glad for

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Tølløse Bymidte

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Tølløse Bymidte Vedtægter for Andelsboligforeningen Tølløse Bymidte Indholdsfortegnelse: 1 Foreningens navn og hjemstad 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Indskud 5 Hæftelse 6 Andel 7 Boligafgift 8 Vedligeholdelse 9 Forandringer

Læs mere

A/B Ingolf Ekstraordinær generalforsamling den 30. august 2003 Beslutningsreferat

A/B Ingolf Ekstraordinær generalforsamling den 30. august 2003 Beslutningsreferat Referat A/B Ingolf Ekstraordinær generalforsamling den 30. august 2003 Beslutningsreferat År 2003, lørdag den 30. august kl. 13.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i gården til AB Ingolf Dagsorden

Læs mere

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø År 2004, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø. Til stede var 21 ud af 28 ejerlejlighedsejere,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS Side 1 af 15 INDHOLD INDHOLD...2 1 DOKUMENT ÆNDRINGER...4 1. NAVN OG HJEMSTED...5 2. FORMÅL...5 3 MEDLEMMER...5 4 INDSKUD...5 5 HÆFTELSE...5 6 ANDEL...6 7

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl. Onsdag d. 18. november 2015, kl , Valby Kulturhus, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl. Onsdag d. 18. november 2015, kl , Valby Kulturhus, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl Onsdag d. 18. november 2015, kl. 18.30, Valby Kulturhus, 2500 Valby 0 Dagsorden/indholdsfortegnelse Tilstede... 2 1. Valg af dirigent og referent....

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 8. okt. 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af foreningens opdaterede vedtægter. 1. Valg af dirigent Berit Troest Aggerholm blev

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling 2014 i A/B Blidahlund/Esperancegården Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Generalforsamlingen blev afholdt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. J.nr. 025145-0018 sli/idj REFERAT 3. juli 2006 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2006, den 26. april kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke D

Læs mere

A/B SANKT JØRGENS GAARD

A/B SANKT JØRGENS GAARD A/B SANKT JØRGENS GAARD År 2015, torsdag den 26. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard hos CEJ Ejendomsadministration, Meldahlsgade 5, 1613

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 24. april 2012 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 24. april 2012 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 24. april 2012 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel Referent: Jørn Kjær Nielsen Til stede: 28 andele var repræsenteret. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

REFERAT. 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende til 42 %) var repræsenteret heraf 7 ved fuldmagt.

REFERAT. 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende til 42 %) var repræsenteret heraf 7 ved fuldmagt. REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Sigersted torsdag den 28. maj 2015, kl. 18.00 i Vesterbro Kulturhus, Lyrskovgade 4, 3. sal, lokale 6, 1758 København V 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende

Læs mere

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse - - ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Nr.: 12154 Peblinge Dossering 30 2200 København N Dato: 09 MAJ 2012 (Bedes anført ved henvendelser) REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23 apr 2012

Læs mere

BELLEVUE I. Referat fra ordinær generalforsamling i AB Bellevue I torsdag, den 12. april 2007

BELLEVUE I. Referat fra ordinær generalforsamling i AB Bellevue I torsdag, den 12. april 2007 Referat fra ordinær generalforsamling i AB Bellevue I torsdag, den 12. april 2007 Som dirigent blev valgt Jesper Bladt Jørgensen og han konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Blidahlund & Esperancegården. afholdt den 22 april 2015 kl

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Blidahlund & Esperancegården. afholdt den 22 april 2015 kl Referat af ordinær generalforsamling i A/B Blidahlund & Esperancegården afholdt den 22 april 2015 kl. 18.00 Lokalisation: Gentofte Bibliotekerne, Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup Med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Nivå Bypark I

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Nivå Bypark I V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Nivå Bypark I Vedtægter/31. Marts 2008 Side 2 af 14 Navn, hjemsted og formål: 1 ( 1.1 ) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Nivå Bypark I. Foreningens

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

År 2011, onsdag den 26. oktober kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Nordre Fasanvej 150 2000 Frederiksberg.

År 2011, onsdag den 26. oktober kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Nordre Fasanvej 150 2000 Frederiksberg. 152, Egemar & Clausen Ejendomsadministrationen Nørregade 7A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Ejd. nr. 474 27. oktober 2011 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AB Nordre Fasanvej 150 152, 2000

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. Begge kunne konstatere, at generalforsamlingen igen blev holdt for sent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. Begge kunne konstatere, at generalforsamlingen igen blev holdt for sent. År 2004, den 16. juni afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i andelsboligforeningens nyindrettede beboerlokale i kælderen i nr. 20. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt

Læs mere

Vedtægter for. Skipper Clement

Vedtægter for. Skipper Clement Vedtægter for Andelsboligforeningen Skipper Clement Revideret den 2. april 2014 - Vedtægterne tager udgangspunkt i Boligstyrelsens Normalvedtægt for en privat andelsboligforening, 1988. Navn og hjemsted

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Til samtlige beboerer 9. maj 2006 Vedr. Generalforsamlingen den 25. april 2006. Bestyrelsen er blevet opmærksom på en procedurefejl, idet man ikke har offentliggjort de

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Lindbjerg II

Vedtægter for Andelsboligforeningen Lindbjerg II Vedtægter for Andelsboligforeningen Lindbjerg II Vedtægterne er i overensstemmelse med: Normalvedtægt for en privat Andelsboligforening, udarbejdet af Boligstyrelsen (j.nr. BO 1.5-5-80), med tilføjelser

Læs mere

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt.

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Følgende ændringer foreslåes til vedtagelse: Vedtægtens 3, stk.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K AB Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 Dato: 21.04.2009 Referat af ordinær generalforsamling År 2009, den 20. april, kl. 18.00, i

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2.

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2. VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Thomas Laub. Foreningens hjemsted er København kommune. FORMÅL: 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen, matr.

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Henrik Bonné Advokat (H), MBA Vestagervej 3 2100 København Ø T: 39 16 80 80 D: 39 16 80 71 F: 39 16 80 00 E-mail: hb@vestagervej.dk www.vestagervej.dk CVR: 25451465 Winnie Sønder Sekretær D: 39 16 80 41

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93.

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93. 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sølvgade 93. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen

Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen 11. februar 2016 Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen Nedenfor anføres ABF s kommentarer til foreningens nuværende vedtægter. Først anføres generelle kommentarer og dernæst specifikke kommentarer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34.

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. Bestyrelsesmedlem Sanni Kofoed Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Rev. 2013-04-18 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen matr.nr.

Læs mere

Andelsboligforeningen AST

Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf. 38 600 404 - Fax 38 608 404 Kontortid: Mandag - onsdag - fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. E-mail: ast@mail.tele.dk Administrator: Advokat

Læs mere

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården,

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården, År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Matthæusgården, på Oehlenschlægersgades Skole og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Punkt Vedrørende Bilag

Punkt Vedrørende Bilag Generalforsamlingsreferat Side 1 af 5 16. april 2010 Referat fra Ordinær generalforsamling Forening E/F Matrikel 1386, Ingerslevsgade 108 / Krusågade 35 Sted Navernes lokale, Ingerslevsgade 108, kld. tv.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården Referat af ordinær generalforsamling i A/B Humlegården Afholdt den 14.1.2015 kl. 19.00 i forsamlingshuset på Onkel Danny s Plads Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen Trekanten, beliggende Hestehaven/ Folehaven 80 på matr.nr. 3074 Vigerslev, der er udlejet af Københavns

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona ATB ApS Veksøvej 89 2700 Brønshøj Telefon: 3860 7030 Telefax: 3860 7037 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Kap Arkona Web: www.atb.as Email: atb@atb.as Tirsdag den 5. april 2011 kl. 19.00 afholdtes

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6

Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6 Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6 (Vedtaget ved ekstra ordinær generalforsamling den 1/3 2001, erstatter vedtægter af den 20/2 1979) Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens formål er

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Ejd. nr. 585 20. november 2006 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2006, mandag, den 13. november,

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskab og revisors påtegning. 4. Overskuddets

Læs mere

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. År 2004, den 14. april, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1. sal. Formanden Jesper Overgaard bød velkommen.

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere