Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund."

Transkript

1 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. Indkaldelse til generalforsamlingen, der blev afholdt i Spiren, Lundtoftegade 24, 2200 København N, var sendt til samtlige medlemmer ved brev af 18. november Dagsordenen var følgende: 1. Bestyrelsens beretning. 2. Forelæggelse af årsregnskab og stillingtagen til regnskabets godkendelse. 3. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften samt stillingtagen og godkendelse af vedligeholdelsesplan. 4. Forslag 5. Valg af bestyrelse. 6. Eventuelt. Forslag under dette punkt kan ikke sættes under afstemning. Formand, Peter Hvidholm, bød velkommen og præsenterede panelet som bestod af Sussie Lundberg, Andreas W. Skottfelt, Anne Marqvardsen, Jacob Nielsen, Søren Tholle, Michael Tarding og Mette Kruse. Til stede var 39 andelshavere, og 24 andelshavere var repræsenteret ifølge fuldmagt. 63 andelshavere var således repræsenteret på generalforsamlingen. Til stede var ligeledes statsaut. revisor Søren Tholle fra revisionsfirmaet Buus Jensen, direktør Michael Tarding og administrator Mette Kruse. Begge fra Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S. Formanden foreslog Michael Tarding som dirigent og Mette Kruse som referent. Generalforsamlingen tilsluttede sig dette. Nærværende referat er ikke en ordret gengivelse af det passerede, men alene et ekstrakt, der gengiver de væsentligste synspunkter og beslutninger.

2 Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig på alle dagsordenens punkter. Da der ikke var mødt 2/3 af foreningens medlemmer, kunne forslaget om vedtægtsændringer dog kun vedtages foreløbigt, forudsat at mindst 2/3 af de fremmødte ville stemme for forslaget. Dog bemærkede dirigenten, at generalforsamlingen kunne vedtage forslaget vedr. ændring af vedtægternes 12 om udlejning, såfremt 2/3 af de repræsenterede medlemmer (svarende til 42 andele) stemte for, idet forslaget var en genfremsættelse af et forslag, der blev foreløbigt vedtaget af 2/3 medlemmer på sidste års generalforsamling, der blev afholdt den 9. oktober Vedr. dagsordenens pkt. 1: Formand, Peter Hvidholm gennemgik bestyrelsens beretning, der var sendt til samtlige andelshavere sammen med indkaldelsen. I forbindelse med gennemgangen af beretningen, oplyste Peter Hvidholm i samråd med tidligere formand Jesper Hurup, at den af foreningen rejste sag vedr. farveforskel efter facaderenoveringen nu er afsluttet. Syn- og skønserklæringen kun gav foreningen et lille medhold, og foreningens advokat anbefalede derfor foreningen til at indgå et forlig med entreprenøren. Forligsforhandlingerne er nu afsluttet og forliget er underskrevet. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen, som blev taget til efterretning. Vedr. dagsordenens pkt. 2: Revisor Søren Tholle gennemgik årsregnskabet for 2013/2014 inkl. andelsværdiberegningen. Revisor oplyste bl.a., at revisionen ikke har givet anledning til forbehold. Efter gennemgangen af resultatopgørelsen, spurgte en andelshaver til regnskabsposten vedr. udgifter til vicevært mv.. Revisor oplyste, at posten er udspecificeret i regnskabets note 5. En anden andelshaver spurgte, hvor det fremgår, at foreningen har fået en indtægt for 2 solgte lejelejligheder. Revisor oplyste, at indtægten er medtaget i foreningens egenkapital. Dette fremgår af regnskabets note 16. Der var herefter en mindre debat vedr. foreningens likvide beholdning, idet renteindtægterne er meget lave. Konklusionen var, at den nye bestyrelse undersøger mulighederne for højere renteindtægter eller ekstra afdrag på foreningens lån i det kommende år. Jesper Hurup indvilligede i at hjælpe og guide. Revisor gennemgik andelskroneberegningen. Han oplyste, at bestyrelsen har indstillet, at andelskronen skal være den samme som sidste år, svarende til en andelsværdi på kr. pr.

3 3 m2. Revisor oplyste i relation hertil, at der i regnskabet er hensat kr. til imødegåelse af konjunktursving samt evt. fald i ejendomsvurdering. Der var herefter en mindre debat vedr. specifikationen af hensættelsen, idet der i sidste års regnskab var anført en note vedr. hensættelsen. Af denne note fremgik det, at kr. var reserveret til konjunkturudsving samt evt. fald i ejendomsvurdering, mens det resterende beløb var reserveret til vedligeholdelsesarbejder i medfør af foreningens vedligeholdelsesplan. Der var enighed om, at man ønskede hensættelsen opdelt, således at der fortsat reserveres kr. til konjunkturudsving samt evt. fald i ejendomsvurdering, mens det resterende beløb op til kr. skal reserveres til fremtidig vedligehold. Konklusionen blev, at revisor udarbejder en ny side til regnskabet, hvor posten er udspecificeret. Siden er vedlagt som bilag til nærværende referat. En andelshaver spurgte, hvorfor foreningen stadig afskriver på dørtelefonerne. Dirigenten forklarede, at dørtelefonerne ikke er udgiftsført i det regnskabsår hvor de blev opsat, men at udgiften i stedet fordeles over dørtelefonernes forventede levetid og udgiftsføres via afskrivning i samme periode. Da der ikke var yderligere spørgsmål, satte dirigenten årsregnskab 2013/2014 samt andelsværdi til afstemning. Årsregnskab 2013/2014 med en uændret andelsværdi på kr. pr. m2 blev vedtaget. Vedr. dagsordenens pkt. 3: Revisor gennemgik driftsbudget for 2014/2015, der var udarbejdet af administrator i samråd med bestyrelsen. Han gjorde opmærksom på, at der er indregnet en boligafgiftsstigning på 1,5 % med virkning fra den 1. januar Efter gennemgangen af budgettet spurgte en andelshaver, hvornår det kan forventes, at der kommer en ny offentlig ejendomsvurdering. Dirigenten oplyste, at det p.t. forventes, at den næste offentlige ejendomsvurdering kommer i Da der ikke var yderligere spørgsmål, satte dirigenten driftsbudgettet for 2014/2015 til afstemning. Generalforsamlingen godkendte budget 2014/2015 med en boligafgiftsstigning på 1,5 % fra den 1. januar Vedr. dagsordenens pkt. 4:

4 4 Forslag 1: Ændring af foreningens vedtægter 1.1.1: Bestyrelsen stiller forslag til ændring af vedtægternes 12 vedr. udlejning. Dirigenten oplæste forslaget: Nuværende 12: En andelshaver kan kun fremleje eller fremlåne sin bolig med bestyrelsens skriftlige tilladelse, som kun kan gives, når en andelshaver af særlige grunde midlertidigt må fraflytte sin bolig for en kortere periode. Bestyrelsen skal endvidere godkende fremlejetageren og betingelserne for fremlejemålet. Den fraflyttede andelshaver skal straks skriftligt meddele administrator sin midlertidige nye adresse. Og den fraflyttede andelshaver skal fortsat foranledige den månedlige boligafgift indbetalt til administrators kontor. Fremleje eller lån af enkelte værelser kan tillades af bestyrelsen på de af den fastsatte betingelse. Bestyrelsen kan ekskludere en andelshaver og bringe dennes brugsret til ophør ved ulovlig fremleje. Ny 12: En andelshaver må hverken helt eller delvist overlade brugen af boligen til andre end medlemmer af sin husstand, medmindre andelshaveren er berettiget dertil efter stk. A til E. A) Tilladelse til fremleje eller fremlån kan kun gives, når en andelshaver midlertidigt fraflytter sin bolig for en kortere periode. Fremleje kan således ikke tillades efter permanent fraflytning eller dødsfald, uanset om der måtte være særlige grunde så som svigtende salg. B) Fremleje eller fremlån af enkelte værelser kan tillades af bestyrelsen på de af den fastsatte betingelse. C) Fremleje eller fremlån kan først finde sted, efter at andelshaver har beboet sin lejlighed i 6 måneder. Der kan højst fremlejes i to år inden for en femårig periode. D) Bestyrelsen skal skriftligt godkende fremlejemålet eller fremlånet, herunder fremlejetager samt betingelserne. Fremlejekontrakten skal være udfærdiget af foreningens administrator og skal underskrives af andelshaver, fremlejetager og bestyrelsen, før fremlejen kan træde i kraft. E) Andelshaver skal straks skriftligt meddele administrator sin nye midlertidige adresse og skal fortsat foranledige den månedlige boligafgift indbetalt til administrators kontor. Ved ulovlig fremleje eller fremlån kan bestyrelsen ekskludere andelshaveren og bringe dennes brugsret til ophør.

5 5 Formanden motiverede forslaget. Han oplyste, at formålet med forslaget er at forenkle og præcisere reglerne vedr. fremleje. Han oplyste endvidere, at fremleje eller fremlån af enkelte værelse kun tillades til én person og ikke til fx. 10 personer i ét værelse. Der var herefter en mindre debat vedr. ordlyden af pkt. B sammenholdt med ordlyden af pkt. C, idet det - som forslaget var formuleret var uklart, om det var tilladt at leje et værelse ud, såfremt andelshaveren ikke havde boet i lejligheden i 6 måneder. Med forsamlingens samtykke blev formuleringen af punkt C præciseret, og punktet fik følgende ordlyd.: C) Fremleje eller fremlån af sin bolig kan først finde sted, efter at andelshaver har beboet sin lejlighed i 6 måneder. Der kan højst fremlejes i to år inden for en femårig periode. Dirigenten satte herefter forslaget, med den ovenfor anførte præcisering, til afstemning. Stemmerne fordelte sig som følger: FOR stemte: 55 IMOD stemte: 8 Forslaget var herefter endeligt vedtaget. Der er vedlagt et sæt opdaterede vedtægter som bilag til nærværende referat Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægternes 16 vedr. vurdering af andel. Dirigenten oplæste forslaget, der lød som følger: Nuværende 16: VURDERING AF ANDEL: Bestyrelsen anviser en vurderingsmand, som foretager en opgørelse af andelsværdien samt prisen for forbedringer, inventar og løsøre i overensstemmelse med lovgivningens regler herom. Forbedringer accepteres kun i det omfang, de kan dokumenteres ved bilag, med mindre bestyrelsen på grund af vurderingsmandens skøn giver accept til fravigelse. Bestyrelsen godkender den frem-komne pris. Honorar til vurderingsmanden betales af den fraflyttende andelshaver. Såfremt den fraflyttende andelshaver ikke kan acceptere den af bestyrelsen godkendte pris for forbedringer, inventar og løsøre samt det af bestyrelsen fastsatte nedslag for mangelfuld vedligeholdelse, vurderes disse ved syn og skøn foretaget af en skønsmand, der skal være bekendt med andelsboligforhold. Parterne udpeger i forening en skønsmand. Såfremt parterne ikke kan blive enige herom, udpeges skønsmanden af Boligretten. Skønsmanden skal ved

6 besigtigelse af boligen indkalde både den pågældende andelshaver og bestyrelsen. Skønsmanden udarbejder en vurderings-rapport, hvor prisberegningen specificeres og begrundes. Skønsmandens vurdering er bindende for såvel andelshaveren som bestyrelsen. Skønsmanden fastsætter selv sit honorar og træffer selv bestemmelse om, hvorledes omkostningerne ved skønnet skal fordeles mellem den fraflyttede andelshaver og foreningen, eller eventuelt pålægges den ene part fuldt ud, idet han herved skal tage hensyn til, hvem af parterne, der har fået medhold ved skønnet. 6 Ny 16: VURDERING AF ANDEL: I forbindelse med overdragelse af en andel fastsættes prisen for forbedringer, inventar og løsøre samt eventuelt nedslag for mangelfuld vedligeholdelsestilstand på grundlag af en vurdering, foretaget af en af andelsboligforeningens bestyrelse udvalgt vurderingsmand. Vurderingsmanden, der tillige fungerer som voldgiftsmand, skal indkalde sælger til besigtigelse og på grundlag af en opgørelse, udarbejdet af den fraflyttende andelshaver, udarbejde en vurderingsrapport, hvor prisberegningen er specificeret og begrundet. Vurderingsmandens vurdering er endelig og bindende for alle parter. Vurderingen er gældende i 1/2 år. Udgiften til vurderingsmand bæres af sælger. Inden salg af en andel igangsættes, skal sælger udlevere dokumentation til bestyrelsen for, at lejlighedens el- og VVS-installationer er lovlige. El- og VVS-syn skal foretages af en af bestyrelsen anvist håndværker. Såfremt der ved gennemgang af lejlighedens elinstallationer konstateres stofledninger, skal disse udskiftes til moderne elkabler. Endvidere skal installationen som minimum være sikret med HPFI-relæ. Omkostninger betales af sælger. Formand Peter Hvid motiverede forslaget. Han oplyste i den forbindelse, at bestyrelsen har valgt at stille forslaget, fordi det er hensigtsmæssigt set fra såvel købers som sælgers perspektiv, at der foretages El-syn og VVS-tjek. Årsagen hertil er, at køber får sikkerhed for, at installationerne er lovlige, og sælger sikrer sig, at køber ikke rejser et krav mod sælger for ulovlige installationer. En andelshaver spurgte, om omkostningerne til udbedring af eventuelle ulovlige installationer samt udskiftning af stofkabler kan tillægges andelens værdi som en forbedring. Hertil svarede dirigenten, at vurderingsmanden følger ABF s vejledende forbedringskatalog, så de forbedringer der fremgår deri, kan medtages som en værdi. En andelshaver spurte herefter, hvem der skal betale for vurderingsrapport, EL-syn og VVStjek. Dirigenten svarede, at udgifterne pålægges den sælgende andelshaver. Rent praktisk bliver regningerne sendt til foreningen, og udgiften modregnes herefter i sælgers salgssum for andelslejligheden. Der sker dog afregning senest 3 måneder efter rapporterne er indhentet, uanset om lejligheden er solgt eller ej.

7 Der var herefter en mindre debat vedr. valg af vurderingsmand. Ifølge forslaget er det bestyrelsen, der anviser en vurderingsmand. Årsagen hertil er, at det er bestyrelsens ønske, at der foretages en ensartet vurdering af andelslejlighederne. En andelshaver spurgte til prislejet. Jesper Hurup oplyste, at bestyrelsen har undersøgt markedspriserne, og fundet en vurderingsmand hvis priser ligger ca. i midten. Der var herefter en mindre debat vedr. muligheden for at klage over vurderingsrapporten. Som forslaget er formuleret, er vurderingsmandens vurdering endelig og bindende for alle parter. Dette betyder i udgangspunktet, at sælger ikke har mulighed for at anmode om, at lejligheden vurderes af en skønsmand. Jesper Hurup supplerede med, at det var hans erfaring, at vurderingsmanden er meget lydhør over for eventuelle oversete forbedringer. Der er derfor intet til hinder for, at den sælgende andelshaver kontakter vurderingsmanden, hvis vedkommende mener, at rapporten indeholder fejl. En andelshaver spurgte herefter, om det betyder, at køber afskæres fra muligheden for at klage over fejl og mangler efter køber har overtaget lejligheden. Dirigenten oplyste, at køber stadig skal gennemgå lejligheden og gøre opmærksom på eventuelle fejl og mangler. Dette forhold er reguleret i vedtægternes 19. Da der ikke var yderligere bemærkninger eller forslag, blev forslaget sat til afstemning. Ved afstemningen fordelte stemmerne sig som følger: FOR stemte: 48 IMOD stemte: 9 BLANKT stemte: 6 Forslaget var herefter foreløbigt vedtaget, idet mere end 2/3 af de repræsenterede medlemmer stemte for forslaget. Forslaget skal stilles på den næste generalforsamling for at blive endeligt vedtaget Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægternes 17, stk. 3 vedr. fremgangsmåden. Dirigenten oplæste forslaget, der lød som følger: Nuværende 17, stk. 3 FREMGANGSMÅDEN: Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen, der kan bestemme, at overdragelsesaftalen skal oprettes på en standardformular. Foreningen kan hos overdrager og/eller erhverver kræve et gebyr. Bestyrelsen kan forlange dem aftalte pris nedsat og

8 eventuel overpris tilbagebetalt, såfremt prisen overstiger, hvad der er tilladt. Foreningen kan endvidere kræve, at overdrageren refunderer udgiften til forespørgsel til andelsboligbogen, samt refunderer udgifter og betaler et rimeligt vederlag for bestyrelsens og/eller administrators ekstraarbejde ved afregning til pant- eller udlægshavere og ved tvangssalg eller auktion. 8 Ny 17, stk. 3: Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen, der kan bestemme, at overdragelsesaftalen skal oprettes på en standardformular. Foreningen kan hos overdrager og/eller erhverver kræve et gebyr. Bestyrelsen kan forlange dem aftalte pris nedsat og eventuel overpris tilbagebetalt, såfremt prisen overstiger, hvad der er tilladt. Foreningen kan endvidere kræve, at overdrageren refunderer alle udgifter som foreningen måtte blive pålagt i forbindelse med overdragelsen, herunder udgifter til administrator for udarbejdelse af nøgletalsoplysninger og forespørgsel til andelsboligbogen, afregning til pant-, udlægs- eller transporthavere og ved tvangssalg eller tvangsauktion. Formanden oplyste herefter, at administrator har rådet bestyrelsen til at stille forslaget, idet foreningen herved har mulighed for at pålægge den sælgende andelshaver at betale de udgifter, som foreningen bliver pålagt i forbindelse med salg herunder bl.a. udgifter til det af By- Bolig og Landdistrikt påkrævede nøgleoplysningsskema. En andelshaver spurgte, om det lovpligtigt, at der udarbejdes et nøgleoplysningsskema. Dirigenten bekræftede dette. En andelshaver spurgte herefter til administrators gebyr for udarbejdelse af et nøgleoplysningsskema. Dirigenten oplyste, at det koster kr. plus moms. Da der ikke var yderligere spørgsmål blev forslaget sat til afstemning. Stemmerne fordelte sig som følger: FOR stemte: 56 IMOD stemte: 3 BLANKT stemte: 4 Forslaget var herefter foreløbigt vedtaget, idet mere end 2/3 af de repræsenterede medlemmer stemte for forslaget. Forslaget skal stilles på den næste generalforsamling for at blive endeligt vedtaget Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægternes 26 vedr. generalforsamling Dirigenten oplæste forslaget der lød som følger: Nuværende 26, stk. 1:

9 9 Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de mødende stemmeberettigede ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om vedtægtsændring, salg af fast ejendom, større forbedringer, ændring i grundlaget for beregning af andelsværdien (herunder væsentlig reduktion af de i 15 nævnte hensættelser) eller foreningens opløsning. Dog skal altid mindst 1/5 af foreningens medlemmer være tilstede for at beslutning kan træffes. Forslag til vedtægtsændringer, salg af fast ejendom, større forbedringer, ændring i grundlaget for beregning af andelsværdien (herunder væsentlig reduktion af de i 15 nævnte hensættelser) eller foreningens opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er tilstede, og hvor mindst 2/3 stemmer for. Er ikke mindst 2/3 af medlemmerne tilstede på generalforsamlingen, men er mindst 2/3 af de fremmødte for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med mindst 2/3 flertal, uanset hvor mange der er mødt. Ny 26, stk. 1: Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de mødende stemmeberettigede ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om vedtægtsændring, salg af fast ejendom, større forbedringer, ændring i grundlaget for beregning af andelsværdien (herunder væsentlig reduktion af de i 15 nævnte hensættelser) eller foreningens opløsning. Forslag til vedtægtsændringer, salg af fast ejendom, større forbedringer, ændring i grundlaget for beregning af andelsværdien (herunder væsentlig reduktion af de i 15 nævnte hensættelser) eller foreningens opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er tilstede, og hvor mindst 2/3 stemmer for. Er ikke mindst 2/3 af medlemmerne tilstede på generalforsamlingen, men er mindst 2/3 af de fremmødte for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med mindst 2/3 flertal, uanset hvor mange der er mødt. Formand Peter Hvidholm motiverede forslaget. Han oplyste, at bestyrelsen har stillet forslaget, idet der bl.a. på sidste års generalforsamling var et meget lille fremmøde. Peter Hvidholm oplyste, at bestyrelsen har stillet forslaget, fordi der nogle år har været meget få andelshavere til generalforsamlingerne. Jesper Hurup bemærkede, at han synes at det var et dårligt forslag, idet det underminerer retssikkerheden for andelshaverne, hvis en mindre gruppe andelshavere kan træffe beslutning på de øvrige andelshaveres vegne. Der var generel enighed i, at forslaget indebar en risiko for, at demokratiet og retssikkerheden ville blive undermineret. En andelshaver opfordrede bestyrelsen til at gøre reklame for generalforsamlingen, og til at sende indkaldelserne ud i bedre tid. Bestyrelsen og administrator ville tage dette til efterretning.

10 10 Bestyrelsen valgte herefter at trække forslaget. Forslag 2: Ændring/opdatering af foreningens husorden. Dirigenten gav ordet til formand Peter Hvidholm, der præsenterede forslaget. Peter Hvidholm oplyste bl.a., at bestyrelsen har stillet forslaget, fordi de gerne vil have husordenen adskilt fra velkomstpakken, og fordi der er nogle regler i husordenen, som bestyrelsen har fundet grundlag for at ændre. Vedr. cykler, anhængere, motorcykler, knallerter og scootere Peter Hvidholm oplyste, at det nye i bestemmelsen primært er, at motoriserede køretøjer skal sættes i den store cykelkælder under Rungsted Plads 9. Han oplyste tillige, at der kun må sættes ét køretøj pr. andelshaver, lejer eller hjemmeboende barn mellem år. Andelshaveren skal kunne dokumentere over for viceværtsteamet, at vedkommende andelshaver er ejer at køretøjet. Efter forslaget var præsenteret, spurgte en andelshaver, om der er plads til alle cykler i cykelstativerne. Dette blev bekræftet. Vedr. husdyr Peter Hvidholm oplyste, at bestemmelsen er ændret således, at man nu max må have besøg af en hund i 14 dage inden for en periode på 6 måneder. Formålet med ændringen er at undgå, at andelshaverne passer hunde i længere perioder. En andelshaver spurgte, hvordan bestyrelsen vil føre tilsyn. Peter Hvidholm svarede, at viceværtsteamet og foreningens beboere fører tilsyn. En andelshaver gjorde herefter opmærksom på, at hun ikke ønskede, at der blev luftet hunde i gården. Bestyrelsen svarede, at dette forhold er reguleret i husordenens afsnit vedr. Gårdanlæg. Af bestemmelsen vedr. Gårdanlæg fremgår følgende: Hunde og katte må ikke være i gården. Samme andelshaver ønskede herefter at stille et ændringsforslag vedr. ovennævnte bestemmelse, således at det også blev forbudt at lufte kaniner, marsvin m.v. i gården. Ændringsforslaget, der lød som følger, blev herefter sat til afstemning: Hunde, katte og andre kæledyr må ikke være i gården. Ved afstemningen var der 4 der stemte for, og den resterende forsamling stemte imod. Ændringsforslaget var derfor faldet. Vedr. trapper og opgange:

11 Peter Hvidholm oplyste, at bestyrelsen har foreslået, at der fremadrettet ikke må opsættes klistermærker og plakater på dørene i hovedopgangene. Årsagen hertil er, at bestyrelsen gerne vil have at opgangene er præsentable. Det blev samtidig pointeret, at de andelshavere, der allerede har klistermærker/plakater på dørene ikke er forpligtet til at tage disse ned, men at der fremadrettet ikke må sættes nyt op. En andelshaver spurte herefter, hvornår det er planlagt, at dørene skal renoveres/udskiftes. Bestyrelsen svarede, at det er medtaget i vedligeholdelsesplanen i Flere andelshavere ytrede, at de synes det er hyggeligt, at opgangene har et personligt præg. Der blev herefter stillet et ændringsforslag, hvorefter døre undtages fra forbuddet i bestemmelsen. Ændringsforslaget lød som følger: I hovedopgangen må der på vægge ikke ophænges ting og genstande, så som plakater, skilte og klistermærker. Ændringsforslaget blev vedtaget. En andelshaver gjorde efterfølgende opmærksom på, at der ofte er problemer med, at der bliver stillet genstande, herunder bl.a. kul, på køkkentrappen. Det blev derfor fremhævet, at det ikke er tilladt at stille genstande på køkkentrapperne, idet disse skal holdes fri af hensyn til brandsikkerhed. En anden andelshaver spurgte, om det stadig er muligt at have flere loftrum, hvis der er ledige loftsrum i opgangen. Bestyrelsen bekræftede dette med det forbehold, at der skal være et loftsrum til alle. - Såfremt der bliver mangel på loftsrum, skal de andelshavere der råder over flere loftsrum således afgive et. Vedr. døre og nøgler: En andelshaver fandt det problematisk, at følgende sætning fremgår af bestemmelsen: Nøgler må ikke overdrages til andre, som ikke er inden for samme husstand. Der var herefter en mindre debat. Debatten mundede ud i, at der blev stillet et ændringsforslag om, at ovennævnte sætning blev slettet fra husordenen. Dirigenten satte herefter ændringsforslaget til afstemning. Ændringsforslaget blev vedtaget, og ovenfor nævnte sætning slettes derfor fra husordenen. Vedr. vaskeriet: En andelshaver pointerede, at hun fandt det problematisk, at man max må anvende 2 vaskemaskiner ad gangen. Flere andelshavere erklærede sig enige. 11

12 12 Der blev derfor stillet et ændringsforslag, hvorefter følgende sætning slettes fra husordenen: Der må max benyttes 2 vaskemaskiner ad gangen. Ændringsforslaget blev vedtaget, og ovennævnte sætning udgår derfor fra husordenen. Idet der ikke var flere spørgsmål eller kommenterer til husordenen, blev den sat til afstemning. Husordenen blev vedtaget. Husordenen med de ovenfor anførte ændringer er vedlagt som bilag til nærværende referat. Forslag 3: fra Andreas Wittus Skottfelt vedr. forhåndsgodkendelse af kr. til opsætning af solceller på taget. Dirigenten gav ordet til Andreas W. Skottfelt, som præsenterede forslaget. Andreas W. Skottfelt oplyste bl.a., at han har deltaget i møder med HOFOR, Gaia solar og EL:CON. Af disse havde Gaia Solar givet foreningen det bedste tilbud. Han oplyste i relation hertil, at solcellerne skal placeres på taget på den sydlige gavl mod gården, og at foreningen på sigt vil opnå en mindre fortjeneste, fordi foreningen kan anvende energien fra solcellerne til vaskeriet. Hertil kommer, at det er et godt budskab at gøre foreningen mere grøn og miljøvenlig. Efter forslaget var præsenteret, spurgte en andelshaver, hvorfor der er afsat kr. i vedligeholdelsesplanen i bestyrelsens beretning. Andreas W. Skottfelt oplyste, at bestyrelsens beretning er skrevet, før han modtog tilbuddet fra Gaia Solar. Der var herefter en debat vedr. forslagets udformning, herunder manglende informationer om etablering, drift, vedligehold, størrelse, teknisk rådgiver, tegninger, risikofaktorer mv. Konklusionen på debatten blev, at andelshaverne generelt udtrykte en positiv holdning til ideen, men der skal udarbejdes et konkret projekt, før forslaget kan vedtages på generalforsamlingen. Andreas W. Skottfelt opfordrede herefter interesserede andelshavere til at melde sig til projektet. Peter Hvidholm oplyste slutteligt, at han har deltaget i et møde med Københavns Kommune vedr. byfornyelsesstøtte til nye vinduer. På mødet blev solcelleprojektet nævnt, og bestyrelsen vil derfor arbejde videre med, om det er muligt at få tilskud til projektet. Forslag 4 fra beboerne på RP1, 4. tv. (kollektivet). Dirigenten gav ordet til, der præsenterede forslaget. Hun oplyste bl.a. at forslaget er stillet, fordi kollektivet gerne vil have, at foreningens beboere kommer hinanden mere ved. Der har tidligere været afholdt sommerfester i foreningen med stor succes.

13 13 Der var generel begejstring for forslaget. Jesper Hurup spurgte, om forslagsstiller har overvejet en budgetramme. Det havde de ikke umiddelbart, og han stillede derefter et ændringsforslag til forslaget, hvorefter der skulle afsættes kr. i budgettet til formålet. En anden andelshaver foreslog, at beløbet blev sat ned til kr. Dirigenten satte herefter det mest vidtgående ændringsforslag til afstemning først og resultatet blev: FOR kr. stemte: 11 FOR kr. stemte: 34. Forslaget var herefter vedtaget med en budgetramme på kr. Kollektivet oplyste slutteligt, at de holder et stiftende møde for festudvalget den 11. december 2014 kl Interesserede andelshavere er velkomne. Forslag 5 vedr. renovering af opgangene Dirigenten gav ordet til forslagsstiller Signe Nørgaard. Signe Nørgaard forklarede bl.a., at hun har indhentet et tilbud på renovering af trappeopgange, fordi opgangene trænger, og fordi hun mener, at det kan gøres billigere end tallene i vedligeholdelsesplanen. Bestyrelsen svarede, at de anførte tal i vedligeholdelsesplanen er estimerede, og at der derfor ikke er indhentet reelle tilbud. Ifølge vedligeholdelsesplanen skal hovedtrapperne renoveres i Efter en mindre debat blev det fastlagt, at forslagsstiller ønskede, at renovering af hovedopgange skulle foretages før renovering af vinduer. Jesper Hurup oplyste, at vedligeholdelsesplanen er lavet af A4 Arkitekter og Ingeniører A/S, og at der derfor er en faglig grund til at vinduerne skal renoveres før opgangene. Der blev herefter foretaget en afstemning der vedrørte om renovering af trappeopgange skal rykkes frem. Forslaget var herefter faldet. FOR stemte: 2 IMOD stemte: Resten. Slutteligt oplyste bestyrelsen, at de anførte årstal i vedligeholdelsesplanen alene er vejledende, og at interesserede andelshavere er velkomne til at henvende sig hos bestyrelsen og snakke om vedligeholdelsesplanen.

14 14 Vedr. dagsordenens punkt 5: Tre bestyrelsesmedlemmer skulle vælges for 2 år og ét bestyrelsesmedlem skulle vælges for et år. Peter Hvidholm trak sig som formand, og Patrick Steen Pedersen var fraflyttet foreningen. Anne Marqvardsen og Andreas W. Skottfelt orienterede om bestyrelsens arbejdsopgaver. De oplyste bl.a., at der afholdes bestyrelsesmøder 1 gang om måneden, og at bestyrelsesarbejdet er meget engagementsbestemt. Sussie Lundberg oplyste supplerende, at bestyrelsesarbejdet er givende og sjovt. Andreas W. Skottfelt var villig til genvalg for en 2-årig periode. Herudover meldte følgende andelshavere sig som bestyrelsesmedlemmer: Jacob Nielsen for en 2- årig periode Rune Holm for en 2-årig periode Andreas Larsen for en 2-årig periode. Som suppleanter meldte følgende sig: Susie Lundberg og Tine Buch. Bestyrelsen består herefter af følgende: Andreas W. Skottfelt, Lundtoftegade 16, 3. tv., (på valg i 2016) Anne Marqvardsen, Lundtoftegade 12, 4. (på valg i 2015) Jacob Nielsen Rungsted Plads 3, 3.th. (på valg i 2016) Rune Holm Lundtoftegade 20, st. (på valg i 2016) Andreas Larsen Lundtoftegade 24, 4. tv. (på valg i 2015) Susie Lundberg 1. suppleant (på valg i 2015) Tine Buch 2. suppleant (på valg i 2015) Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en næstformand og en sekretær, jf. vedtægternes 29. Ad dagsordenens pkt. 6: En andelshaver spurgte, om foreningen ikke bør opsætte individuelle vandmålere. Jesper Hurup svarede, at denne mulighed har været undersøgt, og at konklusionen var, at det ikke var økonomisk rentabelt at opsætte vandmålerne, set i forhold til hvad foreningen ville spare. En anden andelshaver spurgte, om der skal afsættes en budgetramme til de videre undersøgelser af solcelleprojektet. Dirigenten svarede, at de omkostninger der er forbundet hermed indeholdes i det almindelige driftsbudget. Da der ikke var yderligere til eventuelt, takkede dirigenten for god ro og orden, og erklærede

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 ADVOKATKONTORET BJARNE JOHNSEN VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ndr. Fasanvej 90. (1.2) Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne Vedtægter for Andelsboligforeningen Passagerne Westergaard & Alstrøm Advokatfirma J.nr. 21.076 HB/rø/lbc 050928 Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Passagerne beliggende

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2.

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2. VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Thomas Laub. Foreningens hjemsted er København kommune. FORMÅL: 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen, matr.

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Ejd. nr. 63232 Vedtægter for Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 03 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

Andelsboligforeningen Bentzonsvej 45 2000 Frederiksberg

Andelsboligforeningen Bentzonsvej 45 2000 Frederiksberg 1 Navn og hjemsted: (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Bentzonsvej 45 (ABB45). (1.2) Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune. 2 Formål: (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere

Læs mere

$r. ss. s4. VEDT/f,GTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN TUREGÅRDEN $2. $3.

$r. ss. s4. VEDT/f,GTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN TUREGÅRDEN $2. $3. Foreningens navn og hjemsted: VEDT/f,GTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN TUREGÅRDEN $r. Forenin gens navn er Andelsboli gforeningen Turegården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningens formål:

Læs mere

VEDTÆGTER AB SKYDEBANEN

VEDTÆGTER AB SKYDEBANEN VEDTÆGTER FOR AB SKYDEBANEN Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skydebanen. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune 2. Foreningens formål er at eje og administrere

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Vedtægter for A/B Thorsbo

Vedtægter for A/B Thorsbo Vedtægter for A/B Thorsbo 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsforeningen Thorsbo. (1.2) Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve, eje

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976. Åboulevard 41, 41 A, 43, 43 A, B; 1960 Frederiksberg C Svanemosegårdsvej 2A, B og C; 1967 Frederiksberg C Gældende fra

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sing Sing 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Helsingør kommune. Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE 27.apri12011 VEDTÆGTER For ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE Navn og Hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valhøjs Alle, Rødovre Foreningens hjemstedsadresse er Valhøjs Alle 106-108,2610

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN NORDRE FRIHAVNSGADE 95-99. (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Selvejerboligselskabet Højdevangen. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. (1.3) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 Navn, hjemsted og formål: 1. Andelsboligforeningens navn er Andelsboligforeningen Kongelyset 1. Andelsboligforeningens hjemsted er i Holstebro kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Broparken af 1986. Navn og hjemsted 1. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Broparken af 1986.

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Broparken af 1986. Navn og hjemsted 1. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Broparken af 1986. VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Broparken af 1986 Navn og hjemsted 1. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Broparken af 1986. 1.2 Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune. Formål 2. 2.1 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 Maj 2010 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Absalonsgade 24 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Læs mere

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS 1. - Navn og hjemsted (1.1.) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Jutlandia Hus. (1.2.) Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holtehus. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan VEDTÆGTER For Andelsboligforeningen Halfdan 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halfdan. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter for BoligSelskabet Isafjord a.m.b.a. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere