ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE"

Transkript

1 ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag den 28. april kl afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Griffenfeldsgade 37-39, i Støberiet medborgerhuset Blågården, Blågårds Plads andelslejligheder var repræsenteret, herunder 8 ved skriftlig og gyldig fuldmagt. Endvidere deltog fra ejendomsadministrationen, administrator Lene Rødskov og advokat Martin Leth Hansen. Dagsorden i henhold til indkaldelse af 11. april Ad punkt 1 - Valg af dirigent og referent Advokat Martin Leth Hansen valgtes som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet og beslutningsdygtig. Administrator Lene Rødskov påtog sig at føre beslutningsreferat. Ad punkt 2 - Bestyrelsens beretning Formand Carsten Nielsen gennemgik beretning for 2010, som var omdelt sammen med indkaldelsen. Bestyrelsen har kæmpet for at få FSB til at forskønne affaldspladsen, som den ene blok har udsigt til. Det har ikke været muligt at komme igennem med noget, men bestyrelsen er blevet lovet, at de vil holde bedre orden, og det lader til, at det bliver overholdt. Efter enkelte yderligere spørgsmål blev beretningen enstemmigt godkendt. Ad punkt 3 - Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet Dirigenten gennemgik årsrapport for 2010, herunder resultatopgørelse, foreningens balance pr. 31. december 2010 samt forslag til en andelskrone. Foreningen har et kontant resultat efter afdrag på lån på kr , hvilket resultat er overført til egenkapitalen. SOLBJERGVEJ FREDERIKSBERG TELEFON FAX KASTELLET BYVOLDEN ROSKILDE TELEFON FAX

2 - 2 - Foreningen har fået ny revisor, og der er nogle poster der er flyttet. Det betyder, at de indtægter og udgifter der tidligere har været til antenneudgifter i driften, nu er flyttet over i balancen under omsætningsaktiverne, og samtidig er der tilknyttet note 13, så man kan følge saldoen. Der blev stillet spørgsmål til hvad udgiften Diverse arbejder på kr i note 8 vedligeholdelse dækkede over. Det er efterfølgende undersøgt, og udgifterne dækker over drift og vedligeholdelse af netværk, tagreparation og indkøb af skilte og bogstaver. Der forelå 3 forskellige forslag til andelskronens værdiansættelse A: kr , B kr og C: kr (uændret andelskrone), hvorfor der foretoges skriftlig afstemning, hvorved konstateredes, at 19 stemte for en andelskrone på kr. pr. m², 20 stemte for en andelskrone på kr. pr. m² og 3 stemte for en andelskrone på kr Dirigenten konstaterede derfor, at forslag C kr ikke var vedtaget, men at der ikke var ensidigt flertal for hverken forslag A eller B, hvorfor der foretoges skriftlig afstemning blandt forslag A: kr og B: Dirigenten konstaterede, at 19 stemte for forslag A: kr pr m 2 og 23 stemte for forslag B: kr pr. m 2. Andelskronen kunne herefter fastsættes til kr. pr. m², i henhold til flertallets beslutning. Årsrapport i øvrigt blev godkendt af forsamlingen. Ad punkt 4 - Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. Forslag om 4%-stigning af boligafgiften pr. 1. juni 2010 Dirigenten gennemgik driftsbudgettet for år I forbindelse med fremsættelsen af driftsbudgettet var der fremsat forslag om en stigning i boligafgiften på 4% pr. år med opkrævning første gang pr. 1. juni Bestyrelsen oplyste på forespørgsel, at såfremt stigningen ikke blev godkendt, ville det blive meget svært for bestyrelsen at gennemføre de vedligeholdelsesarbejder, der er nødvendige på ejendommen. Forslaget om en stigning i boligafgiften på 4% blev sat til skriftlig afstemning, hvorved konstateredes at 32 stemte for, 8 stemte nej og 3 undlod at stemme, hvorfor dirigenten konstaterede, at stigningen på 4% pr. 1. juni 2011 var godkendt. Budget i øvrigt blev godkendt af forsamlingen. Ad punkt 5 - Forslag Der forelå følgende forslag:

3 - 3 - Ad punkt 5.1 Bestyrelsen bemyndiges til i samråd med administrator og evt. revisor til at omprioritere foreningens realkredit- og evt. banklån, herunder omlægge banklån til realkreditlån, indgå fastrenteaftaler samt omlægge lån til et højere forrentet lån med henblik på at reducere lånets restgæld. Dog kan bestyrelsen ikke ved omprioriteringen forlænge løbetiden væsentligt ligesom et fastforrentet lån ikke kan omlægges til et lån baseret på variable renter uden generalforsamlingens samtykke. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Ad forslag 5.2 Bestyrelsen stiller til forslag om nyt stk. 4 til vedtægternes 3 nuværende stk. 4 bliver således stk. 5 og så fremdeles: Som andelshaver kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages en person eller en juridisk person, som har købt andelen på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver. Denne andelshaver skal betale boligafgift og andre beløb, der opkræves af foreningen, frem til det tidspunkt, hvor andelen er videresolgt. Denne andelshaver kan ikke fremleje boligen/erhvervsandelen, har hverken stemmeret eller mulighed for at stille forslag på andelsboligforeningens generalforsamling, og skal inden 6 måneder fra auktionsdagen sælge andelen til en person, som opfylder kravene i 3 stk. 1. Såfremt andelen ikke er solgt inden 6 måneder fra auktionsdagen overtager andelsboligforeningen salget, og bestemmer, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i 15. Advokat Martin Leth Hansen gennemgik forslaget, og oplyste, at der ikke var tilstrækkeligt fremmødte til at forslaget kunne endeligt vedtages, men såfremt 2/3 af de fremmødte stemte for forslaget, ville forslaget kunne endeligt vedtages på en generalforsamling med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer. Efter enkelte spørgsmål til forslaget, konstaterede dirigenten at ingen stemte imod og ingen stemte blank, hvorfor forslaget var enstemmigt og foreløbigt vedtaget af de fremmødte andelshavere. Ad forslag 5.3 Bestyrelsen stiller til forslag om ændring af vedtægternes 6.3 til: Andelen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligforeningsloven. Der kan ikke gives transport i et eventuelt tilgodehavende efter en overdragelse, som endnu ikke er aftalt. Der kan heller ikke anvises eller meddeles fuldmagt for nogen anden end andelshaveren til at modtage og kvittere for afregning af et sådant tilgodehavende. Foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler gebyr for afgivelse af erklærin-

4 - 4 - ger til brug for tinglysning af pantebreve eller retsforfølgning i henhold til andelsboligforeningslovens 4 a, ligesom foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler for eventuel vurdering af forbedringer m.v.. Advokat Martin Leth Hansen gennemgik forslaget, og oplyste, at der ikke var tilstrækkeligt fremmødte til at forslaget kunne endeligt vedtages, men såfremt 2/3 af de fremmødte stemte for forslaget, ville forslaget kunne endeligt vedtages på en generalforsamling med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer. Efter enkelte spørgsmål til forslaget, konstaterede dirigenten at ingen stemte imod og ingen stemte blankt, hvorfor forslaget var enstemmigt og foreløbigt vedtaget af de fremmødte andelshavere. Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde modtaget et forslag fra Stine og Stefan i nr. 39 A om, at det skulle være tilladt at holde 1 hund. Det var ikke klart, om forslaget var afleveret rettidigt i henhold til vedtægternes 24, men idet vedtægternes krav om, at forslag skal bekendtgøres ved opslag senest 4 dage før, ikke var ikke opfyldt, kunne dirigenten konstaterede, at forslaget ikke kunne behandles. Ad punkt 6 - Valg til bestyrelsen Formand Carsten Nielsen var på valg og modtog genvalg. Carsten Nielsen blev genvalgt med applaus uden modkandidater. Bestyrelsesmedlemmerne Mathias Normann Hovgaard og Søren Rich var på valg. Mathias Normann Hovgaard er fraflyttet og kunne ikke modtage genvalg, mens Søren Rich var villig til genvalg. Til bestyrelsen valgtes herefter Søren Rich og Henrik Thorn med applaus og uden modkandidater. Som suppleant genvalgtes Ole Leerbeck for 2 år. Dirigenten konstaterede, at bestyrelsen fik følgende sammensætning og med følgende resterende valgperiode: Formand Adresse Resterende valgperiode Carsten Nielsen Griffenfeldsgade 39 C, 5.tv. 2 år Øvrig bestyrelse Henrik Thorn Griffenfeldsgade 39 C, 1.tv. 2 år Søren Rich Griffenfeldsgade 39 C, 4.th. 2 år Anders Villadsen Griffenfeldsgade 37 B, 4.mf. 1 år Peter Johansen Griffenfeldsgade 39 A, 1.mf. 1 år

5 - 5 - Suppleanter: Ole Leerbeck Griffenfeldsgade 37 A, 3.th. 2 år Kirsten Banke Nielsen Griffenfeldsgade 39 A, 2.tv. 1 år Ad punkt 7 - Eventuelt Julebrev: Bestyrelsen udsendte et julebrev i december måned, og det forventes, at det kommer igen i år, men bestyrelsen vil gerne have lidt hjælp, både til at få taget nogle ordentlige billeder og til at skrive, så hvis der er nogen i ejendommen, der gerne vil hjælpe med at fotografere eller forfatte det næste julebrev, så vil Ole meget gerne have hjælp. Referater: Der var en forspørgsel omkring udsendelse af referater fra bestyrelsens møder. Bestyrelsen har bevidst valgt ikke at lægge bestyrelsesmødereferaterne ud på foreningens hjemmeside, da de stort set altid indeholder nogle personfølsomme sager. Bestyrelsen bruger referaterne som et arbejdsredskab, og vil helst ikke skære ned i indholdet, hvilket vil være nødvendigt, hvis de skal offentliggøres. Bestyrelsen har flere gange talt om at udsende flere nyhedsbreve i løbet af året, men det tager megen tid at forfatte nyhedsbrevene, og indtil videre er det blevet til julebrevet. Man vil arbejde videre med hvordan nyheder i foreningen kan formidles. Tagterrasse: 1 andelshaver har nu været genhuset i 1½ år på grund af skader fra vandnedtrængning fra tagterrassen. Der er endnu et syn og skøn møde den 29. april, og her håber formanden, at der kommer noget konkret på bordet. Som sagen står nu, ser det ud til, at det enten er arkitekten eller entreprenøren der har fejlet, og muligvis skal terrassen fjernes, for at fejlene kan blive rettet. Dirigenten hævede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. Dirigent, Martin Leth Hansen

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

VEDTÆGTER AB SKYDEBANEN

VEDTÆGTER AB SKYDEBANEN VEDTÆGTER FOR AB SKYDEBANEN Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skydebanen. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune 2. Foreningens formål er at eje og administrere

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Ejd. nr. 63232 Vedtægter for Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 03 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2013, den 17. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning (vedlagt).

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Beslutningsreferat. Dagsorden i henhold til indkaldelse af 16. marts 2015: Ad punkt a Valg af dirigent og referent.

Beslutningsreferat. Dagsorden i henhold til indkaldelse af 16. marts 2015: Ad punkt a Valg af dirigent og referent. Ejdnr. 1400 Beslutningsreferat År 2015, mandag den 23. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Refnæsgaard II, på loftet mellem Arresøgade 11 og Arresøgade 13. 39 andelshavere

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. Andelsboligforeningen Henrikshøj

VEDTÆGTER. Andelsboligforeningen Henrikshøj VEDTÆGTER Andelsboligforeningen Henrikshøj Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Henrikshøj. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens formål er at eje og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Ejd. nr. 66023 VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 02 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS - et selskab i

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Kære andelshavere, Hermed fremsendes dagsorden og diverse dokumenter til dette års ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog.

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. AB Nysprog Nyelandsvej 37 2000 Frederiksberg 18-05-2010 Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted: 3 2. Formål: 3 3. Medlemmer: 3 4. Indskud: 3 5. Hæftelse:

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. 1.2 Foreningens hjemsted er i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

Andelsboligforeningen Bentzonsvej 45 2000 Frederiksberg

Andelsboligforeningen Bentzonsvej 45 2000 Frederiksberg 1 Navn og hjemsted: (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Bentzonsvej 45 (ABB45). (1.2) Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune. 2 Formål: (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 Maj 2010 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Absalonsgade 24 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S REFERAT fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S 67 medlemmer (svarende til 40%) af 167 var repræsenteret

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976. Åboulevard 41, 41 A, 43, 43 A, B; 1960 Frederiksberg C Svanemosegårdsvej 2A, B og C; 1967 Frederiksberg C Gældende fra

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan VEDTÆGTER For Andelsboligforeningen Halfdan 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halfdan. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Ulfbuen

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Ulfbuen Vedtægter for Andelsboligforeningen Ulfbuen Indhold Forord... 2 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3. Andelshavere... 2 4. Indskud... 2 5. Hæftelse... 3 6. Andel... 3 7. Boligafgift... 3 8. Andelsboligforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE 27.apri12011 VEDTÆGTER For ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE Navn og Hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valhøjs Alle, Rødovre Foreningens hjemstedsadresse er Valhøjs Alle 106-108,2610

Læs mere