Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus"

Transkript

1 Stillings- og personprofil Direktør ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Juni 2015

2 Opdragsgiver Organisationsbestyrelsen, ALBOA Adresse Vestergårdsvej Viby J Tlf.: Stilling Direktør Refererer til Organisationsbestyrelsen Ansættelsesforhold Der tilbydes en attraktiv løn, som forhandles på baggrund af erfaring og kvalifikationer. Tiltrædelse 1. januar Yderligere oplysninger Kontakt: Næstformand i ALBOA Michael Korsholm, tlf.: eller partner i MUUSMANN Lars Bo Pedersen, tlf.: For yderligere information om ALBOA se desuden: Ansøgningsfrist Tirsdag den 7. september 2015 kl Ansøgning sendes til Tidsplan Samtaler og test afvikles efter følgende plan: 1. samtale: Mandag den 14. september 2015 Test: Torsdag den 17. september samtale: Mandag den 21. september

3 Kort om ALBOA ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus er den næststørste almene boligorganisation i Aarhus. ALBOA administrerer og udlejer mere end boliger til familier, ældre, handicappede og unge. Desuden udlejes en række institutioner og erhvervslejemål. ALBOA er derfor en markant spiller på det almene boligområde, generelt, og en betydningsfuld aktør i Aarhus. ALBOA er stiftet 1. januar 2011, men erfaringerne med administration af almene boliger går helt tilbage til ALBOA er nemlig resultatet af en fusion mellem Viby Andelsboligforening (stiftet 1942), Højbjerg Andelsboligforening (stiftet 1942) samt Boligforeningen BO&LIV (stiftet 1963). Allerede 1. maj 2006 etablerede Viby- & Højbjerg Andelsboligforening det fælles administrationsselskab ALBOA almen boligadministration, amba der også administrerede BO&LIV. Administrationerne fra de to foreninger blev samlet på Vestergårdsvej 15 i Viby, og selskabet fik eget repræsentantskab og bestyrelse. Den naturlige udvikling i administrationsselskabet bevægede sig i retning af en egentlig fusion, og i efteråret 2010 besluttede repræsentantskaberne i de tre gamle foreninger at fusionere til én samlet boligorganisation med egen administration. Viby Andelsboligforening, Højbjerg Andelsboligforening og Boligforeningen BO&LIV blev nedlagt, og ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus var en realitet. ALBOA er særdeles veldrevet og velkonsolideret, og organisationen er præget af en god og solid økonomistyring og administration, hvilket også medfører, at administrationsudgifterne er konkurrencedygtige, samtidig med at der leveres et godt serviceniveau. Der er beskrevet en række politikker omkring driften af organisationen, som kan ses på ALBOAs hjemmeside og som bilag til stillings- og personprofilen. Som almen boligorganisation er hovedopgaven at sikre gode boliger til alle i samfundet til en rimelig pris. ALBOA vil imidlertid ikke alene levere gode boliger, men også velfungerende og attraktive boligområder, hvor beboerne kan lide at bo og leve. Derfor er der også brug for et fokus på sammenhængskraft, fællesskab og beboertrivsel, og her er den boligsociale indsats et vigtigt redskab. På den baggrund er der udarbejdet en strategi- og handlingsplan for den boligsociale indsats, som skal bidrage til at klarlægge og synliggøre ALBOAs boligsociale indsatser. Strategi- og handlingsplanen definerer og rammesætter det boligsociale arbejde i ALBOA og skitserer konkrete handlinger. Materialet kan ses på ALBOAs hjemmeside og som bilag til stillings- og personprofilen. Ud over at være karakteriseret ved en solid drift er et andet vigtigt karakteristika ved ALBOA, at der er en kultur, hvor man vil hinanden. Der er derfor også et stort engagement blandt medarbejdere og ledere i organisationen. 3

4 Organisation ALBOA består af både et beboerdemokratisk system og en administrativ organisation. Repræsentantskabet Repræsentantskabet er organisationens øverste myndighed. Repræsentantskabet består af organisationsbestyrelsen og repræsentanter fra alle boligafdelinger i organisationen. Fra hver boligafdeling vælges/udpeges et medlem fra afdelinger med indtil 50 boliger. I større afdelinger vælges/udpeges herudover et medlem for hvert påbegyndt antal 100 boliger udover 50. Er man repræsenteret i organisationsbestyrelsen, kan man ikke samtidig repræsentere afdelingen i repræsentantskabet. Formanden for organisationsbestyrelsen er tillige formand for repræsentantskabet. Organisationsbestyrelsen Medlemmer til organisationsbestyrelsen samt suppleanter for disse vælges af repræsentantskabet. Organisationsbestyrelsen består af 9 medlemmer inkl. formanden, som vælges særskilt. Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger. Organisationsbestyrelsen er ansvarlig for driften herunder for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den daglige administration varetages i overensstemmelse med de gældende regler. Organisationsbestyrelsen ansætter desuden direktøren til at varetage den daglige drift og udvikling af ALBOA. Organisationsbestyrelsen nedsætter også udvalg, der skal gå i dybden med forskellige emner og problematikker. Enkelte udvalg er faste, hvor andre udvalg er såkaldte ad hoc-udvalg, der nedsættes for at løse enkeltstående opgaver. Der er p.t. fem faste udvalg og fem ad hoc-udvalg. Udvalgsmedlemmer udpeges af organisationsbestyrelsen andre vælges på repræsentantskabsmødet. Ad hoc-udvalgene nedsættes med repræsentanter fra organisationsbestyrelse, repræsentantskab, afdelingsbestyrelser, administration og andre med særlig viden om den aktuelle opgave. Se mere om udvalgene på ALBOAs hjemmeside. Organisationsbestyrelsen er p.t. sammensat med følgende medlemmer: Poul Ankersen, Formand Michael Korsholm, Næstformand Ole Rix Østergaard Niels Skov Nielsen Troels Munthe Tonny Mikkelsen Kim Schmidt Jensen Lone Terkildsen Carsten Bach Mikkelsen 4

5 Afdelingsbestyrelser Hvert år afholdes et ordinært afdelingsmøde i hver enkelt afdeling. Her vælger beboerne en afdelingsbestyrelse blandt de bolighavende medlemmer i afdelingen. Afdelingsbestyrelserne består af et ulige antal medlemmer. Afhængig af afdelingens størrelse fra 3 til 9 medlemmer. Der vælges en formand for bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen repræsenterer afdelingens beboere i forhold til det øvrige beboerdemokratiske (politiske) system. Den administrative organisation Som nævnt ovenfor ansætter organisationsbestyrelsen direktøren, som er den øverste daglige leder af organisationen. Den samlede ledelsesgruppe består af direktøren samt administrations- og souschef, projektchef, regnskabschef, udlejningschef og driftschef. Direktøren varetager sammen med den øvrige ledelse driften og udviklingen af organisationen, efter de retningslinjer, beslutninger og målsætninger som udstikkes af organisationsbestyrelsen. Direktøren og den øvrige ledelse fastlægger medarbejdernes arbejdsområder og hvilke bemyndigelser og kompetencer, der tillægges den enkelte. Direktøren har ansvaret for at ansætte og afskedige medarbejdere i organisationen, dog således at ansættelse af ledende medarbejdere skal godkendes af organisationsbestyrelsen. Følgende diagram illustrerer ALBOAs administrative organisation: 5

6 ALBOAs hovedopgaver ALBOA løser en række hovedopgaver, som dels er administrative opgaver i forhold til beboerne samt opgaver i relation til ejendomme, lejligheder og de fysiske arealer. Opgaverne for en boligorganisation forudsættes bekendt, men dækker blandt andet personlig og telefonisk betjening af beboerne, udlejning af boliger, erhvervslejemål m.v. hvor en god service for beboerne er et centralt omdrejningspunkt. Den boligsociale indsats er også en opgave, der knytter sig hertil. Derudover løses en lang række administrative opgaver vedrørende budgettering, løbende økonomistyring, opfølgning og regnskaber både i relation til den samlede organisation og i forhold til de enkelte afdelinger. Forsikringer, huslejeopkrævning og flytteafregning samt rengøring og vedligeholdelse af arealer samt forsyning med el, vand og varme er ligeledes blandt opgaverne, der varetages. Derudover arbejdes der for at levere energirigtige løsninger, og en lang række større vedligeholdelses- og renoveringsopgaver er aktuelt igangsat. Der er nybyggeri samt renoverings- og vedligeholdelsesopgaver for op imod 1,5 mia. kr. under planlægning og gennemførelse over de kommende år. Direktørens opgaver Direktøren har det overordnede ansvar for den daglige ledelse, drift og udvikling af ALBOA samt serviceringen af ALBOAs beboere. Det er en vigtig opgave for den nye direktør at sikre, at opstillede mål og handleplaner realiseres effektivt. Den nye direktør skal således kunne udstikke retningen i tæt samspil med organisationsbestyrelsen og den øvrige ledergruppe, så ALBOA udvikles som en moderne og visionær boligorganisation. Direktøren skal i samspil med den øvrige ledelse understøtte og sikre en kvalificeret betjening og rådgivning af organisationsbestyrelsen. På samme vis skal der ydes en kvalificeret rådgivning og sparring til de enkelte afdelingsbestyrelser fra den samlede administration, således at der skabes de bedst mulige rammer til at understøtte et levende og engageret beboerdemokrati. Det er derfor afgørende, at den nye direktør etablerer et professionelt, dynamisk og samtidig positivt, loyalt og konstruktivt udfordrende samspil med organisationsbestyrelsen. Direktøren skal i den sammenhæng være både inspirator, initiativrig og igangsættende, samtidig med at direktøren skal kunne indtage en faciliterende rolle. Ligeledes skal direktøren idéudvikle løsningsmuligheder i relation til væsentlige problemstillinger via skarpe analyser, og herigennem skabe beslutningsgrundlag for ALBOAs fortsatte udvikling som boligorganisation. ALBOA indgår i en række eksterne samspil og relationer til myndigheder, ministerier, rådgivere, kommuner og andre aktører på boligområdet m.v. I den sammenhæng er det væsentligt, at den nye direktør får etableret et stærkt og dynamisk samspil med Aarhus Kommune og øvrige relevante samarbejdsparter. Direktøren skal fungere som en synlig og udadvendt aktør i de eksterne relationer og varetage ALBOAs og generelt det almene boligområdes interesser i alle sammenhænge. 6

7 Direktøren har ansvaret for, at der er en sikker drift og økonomistyring, understøttet af langsigtet og strategisk økonomisk og bygningsmæssig planlægning. Direktøren skal være en central drivkraft og en tydelig og markant figur, der ledelsesmæssigt kan stå i spidsen for en stor organisation. Direktøren skal være en synlig rollemodel og gå foran, når større og vigtige indsatser skal gennemføres. Direktøren har det overordnede ansvar for, at der administrativt sættes tydelig retning og rammer for opgaveløsningen, herunder arbejdet med de store og omfattende opgaver vedrørende nybyggeri samt renoverings- og vedligeholdelsesopgaver, som dog i det daglige varetages af projektchefen. Det er samtidig vigtigt, at direktøren evner at bygge bro mellem det politiske og det administrative niveau og formår at omsætte beslutninger til konkrete mål og handlinger. Direktøren skal sammen med den øvrige ledelse løbende drøfte og fastlægge krav og forventninger til opgaveløsningen, således at organisationen kontinuerligt udvikles. Direktøren har desuden ansvaret for, at ledere og medarbejdere kompetenceudvikles, så opgaverne kan løses med den rette kvalitet. Direktøren skal i sin personaleledelse understøtte, at boligorganisationen fortsat er en attraktiv og udviklende arbejdsplads, hvor opgaveløsning og arbejdsgange løbende optimeres. Baggrund og profil Den nye direktør har toplederkompetencer og solid ledelsesmæssig erfaring. Det er afgørende, at direktøren kan favne bredt og navigere i en politisk kontekst samt formår at begå sig smidigt i samspil med kommuner, ministerier, rådgivere, entreprenører og andre boligorganisationer. Den nye direktør skal brænde for at medvirke til by- og boligudvikling, engagementet for arbejdet i den almene boligsektor er betydeligt og lysten til at bidrage med nye initiativer og fortsat udvikling af ALBOA er markant. Den nye direktør skal fungere som den samlende figur, der kan agere i spændingsfeltet mellem udvikling, politik, lovgivning og drift. Direktøren tør med sit toplederformat være en synlig leder med et stort socialt engagement. Den nye direktør skal være visionær og innovativ, med et veludviklet blik for nye tendenser og udvikling af opgaveløsningen, i et tæt og åbent samspil med medarbejdere og organisationsbestyrelse. Det er her vigtigt, at direktøren kan eksekvere og følge initiativer og igangsatte aktiviteter til dørs. Erfaringer Den nye direktør har ledelsesmæssig erfaring, en klar, ledelsesmæssig profil og skal samtidig kunne fremvise resultater fra ledelsesarbejde i tidligere stillinger. Erfaringerne kan være hentet fra stillinger i offentlige forvaltninger, organisationer eller evt. virksomheder. Det forventes, at den nye direktør har solid erfaring med at agere på højt ledelsesmæssigt niveau i en politisk styret eller medlemsstyret organisation. 7

8 Den nye direktør har indsigt i og kendskab til det almene boligområde, herunder stor forståelse for beboerdemokrati og de særlige vilkår, det medfører. Kendskab til lovgivningen på området er en fordel, men ikke en forudsætning, ligesom det ikke er en forudsætning med direkte erfaring fra området. Forretningsforståelse er en vigtig egenskab, ligesom den nye direktør har betydelig økonomisk og administrativ indsigt, således at vedkommende kan levere ledelsesmæssig sparring og sikre, at driften er effektiv og solid. Direktøren er desuden forhandlingsvant, også i meget komplekse sammenhænge. Erfaring med rådgivning og betjening af en bestyrelse sammensat af folkevalgte er desuden en fordel. Direktøren forventes at have en relevant videregående uddannelse, idet der dog ikke stilles krav til en specifik uddannelse. Personlige og faglige kvalifikationer Den nye direktør fremstår som en synlig, dynamisk og samlende topleder, der kan begejstre, motivere og udfordre organisationen til udvikling, hvor der skabes engagement gennem involverende processer med organisationens mange interessenter. Direktøren skal være en væsentlig positiv drivkraft og igangsætter såvel internt som eksternt. Procesforståelse og proceskompetencer er derfor meget fremtrædende og går hånd i hånd med et fokus på resultatskabelsen. Direktøren er strategisk tænkende og fremtræder som en naturlig og udviklingsorienteret leder, der med en samarbejdsorienteret stil samler ledergruppen om organisationens mål. Direktøren tager initiativet og ansvaret for opgaveløsningen og skaber sammenhængskraft på tværs af opgaver, funktioner og geografisk placering. Det forudsættes, at direktøren har politisk tæft, således at vedkommende har overblik over mange og forskelligartede dagsordener, samt at politiske signaler opfanges og omsættes. Det er afgørende vigtigt, at den nye direktør kan finde den rette balance mellem en sikker, saglig og serviceorienteret betjening og samtidig evner at udfordre konstruktivt i det politiskstrategiske arbejde. Den nye direktør fremmer udviklingen af de enkelte medarbejdere, således at medarbejderne i organisationen til stadighed kan leve op til de krav og forventninger, som omgivelserne har til opgavevaretagelsen. Direktøren skal gennem en motiverende og igangsættende stil ubetinget lægge vægt på at fremme de egenskaber hos ledere og medarbejdere, der understøtter lysten til udvikling, forandring, og engagement. Trivsel og arbejdsglæde er afgørende parametre at have for øje, så opgaveløsningen varetages med engagement og et ønske om at levere med høj kvalitet og en god service for beboerne. Ledere og medarbejdere skal fungere med stor selvstændighed i opgaveløsningen. Direktøren skal derfor kunne uddelegere relevant og samtidig sikre den nødvendige sparring og opfølgning, således at opgaveløsning og projekter varetages med høj faglig og procesmæssig kvalitet. 8

9 Det forventes, at direktøren har et samlet og overordnet overblik over de opgaver og aktiviteter, som organisationen skal løfte, ligesom direktøren prioriterer arbejdet med at etablere eksterne netværk, som er en væsentlig forudsætning for organisationens fortsatte gennemslagskraft og legitimitet. Direktøren er derfor stærk til netværks- og allianceskabelse. Den nye direktør besidder en naturlig personlig autoritet og gennemslagskraft og kan herigennem vinde respekt og forståelse for sine synspunkter. Direktøren er ikke tilbageholdende i håndteringen af konflikter og skal kunne skabe tillid og troværdighed samt fremstå som en synlig, robust og udadvendt ledelsesrepræsentant for den administrative ledelse. Synlighed og handlekraft er derfor nødvendige egenskaber hos den nye direktør, der formår at holde balancen mellem proces- og resultatorientering. Direktøren skal have et godt overblik og evne at tænke og arbejde strategisk og tværgående med blik for helheden. Samtidig skal direktøren være i stand til at træffe vanskelige beslutninger, der vil møde modstand og kræve personlig robusthed og vedholdenhed at stå ved. Direktøren er i stand til at skabe og formidle gode samarbejdsrelationer i alle de mange forskellige sammenhænge, som vedkommende indgår i herunder til mange eksterne samarbejdspartnere og interessenter. Direktøren forventes derfor at have veludviklede relationelle og kommunikative kompetencer og skal kunne formidle skarpt og vedkommende på en klar og nuanceret måde, såvel skriftligt som mundtligt. Det er ligeledes væsentligt at mestre en mere uformel kommunikationsform, der opleves både inspirerende og engageret, fx til beboermøder og i den daglige kontakt med personalet. Direktøren skal helt generelt have empati og kunne omgås alle på en respektfuld og imødekommende måde. Direktøren fungerer med stor arbejdskapacitet og kan danne sig overblik over komplekse problemstillinger samt et kompleks og regeltungt opgaveområde. Direktøren skal have stærke analytiske evner og hurtigt kunne komme ind til kernen i komplekse problemstillinger og formulere konkrete forslag til løsninger. Andet Kandidater til stillingen skal være indstillet på at gennemgå et testforløb hos MUUSMANN. 9

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør AIDS-Fondet

Stillings- og personprofil. Direktør AIDS-Fondet Stillings- og personprofil Direktør AIDS-Fondet Oktober 2014 Opdragsgiver AIDS-Fondet Adresse AIDS-Fondet Vestergade 18E, 3.sal. 1456 København V Tlf.: 88 33 56 00 www.aidsfondet.dk Stilling Direktør Refererer

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF Stillings- og personprofil Rektor Espergærde Gymnasium og HF Januar 2012 Opdragsgiver Espergærde Gymnasium og HF Adresse Gymnasievej 2 3060 Espergærde Telefon: 49 13 42 22 www.eg-gym.dk Stilling Refererer

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole Stillings- og personprofil Rektor Ribe Katedralskole Juni 2015 Opdragsgiver Ribe Katedralskole Adresse Puggårdsgade 22 6760 Ribe Telefon: 75 42 02 66 www.ribekatedralskole.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark

Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund/Morten Mølgaard Aarhus, den 15. august 2014 Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at gå på pension, og derfor søger vi nu en ny afdelingsleder. Favrskov Kommune er en vækstkommune

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Direktør til Musikhuset Aarhus Aarhus Kommune

Direktør til Musikhuset Aarhus Aarhus Kommune Tina Overgaard København den 2. september 2014 OPLÆG TIL JOBPROFIL Direktør til Musikhuset Aarhus Aarhus Kommune 1. Indledning Aarhus Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 27-11-2013 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Ringsted

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Stillings- og personprofil. Playmaker. til sport/event i Trekantområdet Trekantområdet Danmark Oktober 2014

Stillings- og personprofil. Playmaker. til sport/event i Trekantområdet Trekantområdet Danmark Oktober 2014 Stillings- og personprofil Playmaker til sport/event i Trekantområdet Trekantområdet Danmark Oktober 2014 Opdragsgiver Trekantområdet Danmark Adresse Trekantområdet Danmark Kolding Åpark 1 6000 Kolding

Læs mere

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013 Kommunaldirektøren Byrådssekretariatet Sagsnr. 244459 Brevid. 1736095 Ref. CJUS Dir. tlf. 46 31 80 28 christinajs@roskilde.dk 9. oktober 2013 INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative

Læs mere

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014 Job- og personprofil Vicedirektør Social & Sundhed Den 13. august 2014 Denne job- og personprofil for vicedirektør Social & Sundhed,, indeholder: Introduktion Jobbet Rammer og ansvar Fokusområder Personen

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S. Regnskabschef til CTR. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S. Regnskabschef til CTR. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Job- og personprofil - Regnskabschef 14. april 2011 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Regnskabschef til CTR Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil Stillings- og personprofil Virksomhed: University College Nordjylland Stillingsbetegnelse: Professionshøjskoledirektør Dato: 18. august 2015 1. Rammeanalyse 1. Kunde University College Nordjylland 2. Kontaktpersoner

Læs mere

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000 Skoleledelse Danmarks Lærerforening 2000 Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 Indledning s. 4 Ledelse i fremtidens folkeskole s. 5 - Ledelsens tolkning af loven og udfordringerne s. 5 Ledelse og skolevæsen

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Tranegårdskolen Februar 2015 Generelle oplysninger Adresse Tranegårdskolen Lindorffs Allé 5 2900 Hellerup Telefon: 3998 5300 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere