FORELØBIG UDGAVE TRAFIKSIK- KERHEDS- PLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORELØBIG UDGAVE 14.05.2009 TRAFIKSIK- KERHEDS- PLAN"

Transkript

1 GLADSAXE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FORELØBIG UDGAVE TRAFIKSIK- KERHEDS- PLAN Forslag Maj 2009 gladsaxe.dk

2 INDHOLD Forord... 3 Indledning... 4 Trafikstruktur... 6 Vej- og stinettets struktur... 6 Hastigheder... 8 Trafikbelastning... 9 Kortlægning Uheldskortlægning Utrygheds- og barrierekortlægning Hastighedskortlægning Evaluering af 40 km/t zoner Mål- og indsatsområder Kommunale mål Nationale mål Handlingsplan Litteraturliste Bilag Ønsker og oplevede problemer Rådhus Allé 2860 Søborg Tlf.: Redaktion: Vej- og Parkafdelingen Fotos: Vej- og Parkafdelingen Eksemplarer af trafiksikkerhedsplanen kan fås ved henvendelse til Vej- og Parkafdelingen. Planen kan også ses på kommunens på hjemmesiden: gladsaxe.dk 2 Trafiksikkerhedsplan

3 FORORD gladsaxe.dk KARIN SØJBERG HOLST Trafiksikkerhedsplanen vil danne grundlag for de kommende års arbejde med trafiksikkerhed på kommunens veje og stier. Målet er, at trafiksikkerhedsplanen vil bidrage til at reducere antallet af uheld og gøre til en mere tryg kommune at færdes i. I forbindelse med s overtagelse af amtsvejene 1. januar 2007 opstod der et aktualiseret behov for en revision af kommunes hidtidige planer for trafiksikkerhed (Handlingsplan for Trafik & miljø i Gladsaxe, 1994, Hastighedsplan for, samt Cykelstiplan 2005 og Skolevejsanalyse 2006). Desuden var der et behov for en analyse af kommunens 40 km/t zoner. Da Færdselskommissionen desuden har sat nye nationale mål øger det behovet for at udarbejde en indsatsplan. Uheldene på kommuneveje og private fællesveje har hidtil været karakteriseret ved, at de var jævnt fordelt på vejnettet og uden nogen deciderede uheldskoncentrationer (sorte pletter). Da kommunen, som følge af overtagelsen af de tidligere amtsveje, pludselig har fået et betydeligt antal uheld, er denne version af kommunens trafiksikkerhedsplan baseret på en kortlægning af trafikuheldene og en tilhørende analyse. Der er desuden sket en koordinering og sammenfatning af analyser og tiltag vedrørende skolevejene. Tilsvarende er der sket en koordination i forhold til kommunens cykelstiplan, som også indeholder tiltag til reduktion af trafikuheldene. Trafiksikkerhedsplanen indeholder desuden både nationale og kommunale målsætninger samt indsatsområder for vejområdet, herunder konkrete projekter. Trafiksikkerhedsplanen indeholder således en analysedel, langsigtede målsætninger samt en kortere handlingsplan med forslag til konkrete aktiviteter. Trafiksikkerhedsplanen forventes at indgå i de årlige budgetlægninger, så der sikres midler til gennemførelse af projekter fra den prioriterede liste. Planen vil medvirke til at prioritere trafiksikkerhedsindsatsen, hvor der er størst behov for den. Venlig hilsen Karin Søjberg Holst Borgmester 3

4 INDLEDNING Som baggrund for udarbejdelse af trafiksikkerhedsplanen, er der taget udgangspunkt i kommunens Hastighedsplan, en skolevejsanalyse samt den netop udarbejdede Kommuneplan. Desuden er der set på uheldsdata og borgerhenvendelser. Hastighedsplan har tidligere udarbejdet en hastighedsplan samt etableret 40 km/t zoner for at opnå et planlagt acceptabelt hastighedsniveau på alle kommunens veje under hensyntagen til både fremkommelighed for bilisterne samt sikkerhed og tryghed for de lette trafikanter. Dette er sket uden omfattende brug af fysiske foranstaltninger i lokalområderne. Skolevejsanalyse Der er gennemført en skolevejsanalyse på alle 19 grundskoler i kommunen: 13 kommunale skoler og 6 private skoler. På alle skolerne er der uddelt spørgeskemaer til eleverne i 4. og 7. klasse, i alt skemaer. 18 ud af 19 skoler har returneret i alt svar. Det er en besvarelsesprocent på 75 %, hvilket anses for tilfredsstillende og repræsentativt. I forbindelse med udarbejdelse af trafiksikkerhedsplanen har der været fokus på de udpegede lokaliteter i skolevejsanalysen. Undersøgelsen viser, at de kommunale skoler generelt har en større andel af elever, der går eller cykler til skole. De private skoler har til gengæld en større andel af elever, der benytter bus eller bliver kørt til skole. Forskellen kan forklares med en generel forskel i skoleopland. Skolevejsanalysen viser, at uheldene oftest sker i kryds og hyppigst er modparten en bil. 4 Trafiksikkerhedsplan

5 gladsaxe.dk Kommuneplan I Kommuneplanen er vist en vej- og stiklassifikation for kommunen. Vejog stiklassifikationen tager udgangspunkt i tidligere klassifikationer, men er blevet redigeret, så de passer til den nuværende situation. I Gladsaxe udgør kommuneveje og private fællesveje omkring 187 km. Vejnettet er opdelt i trafikveje (primære og sekundære) og lokalveje (fordelingsveje, boligveje og lokalveje i erhvervskvarterene). I den kommende Kommuneplan 2009, er der følgende visioner: Gladsaxe prioriterer sikkerhed og tryghed højt. Alle borgere og beskæftigede skal kunne færdes trygt, sikkert og behageligt overalt i bolig-, erhvervs- og centerområder og på vej til institutioner og fritidsaktiviteter. Trængselsproblemerne reduceres og at dette kan ske ved anlæg af en letbane samt anlæg af flere cykelstier. Disse visioner er også en del af trafiksikkerhedsplanen. 5

6 TRAFIKSTRUKTUR 4.1 Vejstruktur Motorvej Primær trafikvej Sekundær trafikvej Fordelingsvej Erhvervsvej VEJ- OG STINETTETS STRUKTUR Trafikvejenes funktion er at sikre en høj grad af fremkommelighed for den gennemkørende trafik. Trafikvejene er udformet til at lede de enkelte lokalområders trafikmængder frem til de overordnede veje, også gennem byområder. Hvis lette trafikanter har behov for krydsning af vejene, skal dette ske i udvalgte krydsningspunkter, der 6 Trafiksikkerhedsplan både tilgodeser fremkommelighed og tryghed. Dette kan ske ved hjælp af for eksempel fodgængerfelter, midterheller, belysning med videre. Alle trafikveje, bortset fra Stengårds Allé, er forsynet med cykelstier. Vandtårnsvej får anlagt cykelstier på den sidste strækning i Lokalvejenes funktion er at skabe adgang til det enkelte område / ejen- dom. På lokalvejene afvikles trafikken på de lette trafikanters præmisser, hvilket vil sige med passende lav hastighed. Lokalvejene er fredeliggjort gennem lav hastighed og lille belastning af gennemkørende trafik. Endvidere er der et net af cykelstier, cykelbaner og trafiksanerede veje. Derfor er det blandt andet vigtigt, at der skabes en tydelig markering af overgangen mellem trafikveje og lokalveje

7 gladsaxe.dk via overkørsler, for eksempel fortove der føres ubrudt forbi sidevejen. ønsker, at der er en god fremkommelighed og tilgængelighed for lette trafikanter på kommunens stinet. er af høj standart og med gode belægninger, belysning og vejvisning. Stinettet forbinder vigtige mål som skoler, institutioner, idrætsanlæg, boligområder og centerområder. Stinettet består af cykelstier, cykelbaner, stier i eget tracé og ruter via lokalveje. Det tilstræbes, at stinettet 4.3 Stier Cykelsti Planlagt cykelsti Offentlig sti 7

8 HASTIGHEDER 30 km/t 40 km/t 50 km/t 60 km/t 70 km/t Interne boligveje Eksisterende skiltet hastighed 8 Trafiksikkerhedsplan

9 TRAFIKBELASNING gladsaxe.dk Årsdøgnstrafik Trafikbelastning 9

10 KORTLÆGNING UHELDSKORTLÆGNING I er der i perioden gennemsnitligt sket 112 politiregistrerede uheld om året på kommunevejene. Dette er inklusiv uheld på de tidligere amtsveje. ANTAL UHELD ANTAL PERSONSKADER År Personskade Materielskade I alt Dræbt Alvorlig Lettere I alt I 39 % af disse uheld er der sket personskader. Som det fremgår af figur 2 kan det ses, at der er et fald i antallet af personskader i perioden Dette er et godt udgangspunkt for at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning om, at antallet af personskader skal reduceres med 40 % i perioden Lettere Alvorligt Dræbte Uheldsudviklingen personskader Figur 2 I 2005 var der 42 personskader i, hvilket også er det gennemsnitlige antal personskader, der har været i perioden Hvis Gladsaxe skal følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning om en reduktion på 40 %, skal der kun ske 25 personskader i år Sammenlignes antallet af tilskadekomne, pr indbyggere, i i 2007 med antallet af tilskadekomne i de omkringliggende kommuner, ligger under gennemsnittet (6,6 tilskadekomne i i forhold til et gennemsnit på 8,0 tilskadekomne). I forbindelse med detailanalysen opgøres ligeledes uheldsudviklingen for bløde trafikanter. Detailanalysen vil ligeledes indeholde en vurdering af konklusionerne fra de skadestueanalyser kommunen fik udført i forbindelse med Sundhedspolitikken. 10 Trafiksikkerhedsplan

11 gladsaxe.dk Kommuneveje - Uheld 2007 Kommuneveje - Uheld 2006 Kommuneveje - Uheld 2005 Kommuneveje - Uheld 2004 Statsveje - Uheld Trafikuheld i i perioden

12 Krydsuheld For perioden er samtlige kryds gennemgået. I nedenstående oversigt indgår kryds, hvor der er sket 1 eller flere uheld pr. år. Det vil sige, at der over en 4-års periode er sket mindst 4 uheld. Lokalitet Antal uheld i perioden Gladsaxe Ringvej / Gladsaxevej 17 Gladsaxe Ringvej / Gladsaxe Møllevej 14 Gladsaxe Ringvej / Dynamovej / Præstebrovej 13 Bagsværd Hovedgade / Bindeleddet / Vadstrupvej 10 Buddingevej / Snogegårdsvej / Kong Hans Allé 10 Gladsaxe Ringvej / Buddingevej / Buddinge Hovedgade / Søborg Hovedgade 10 Bagsværdvej / Bagsværd Hovedgade 8 Søborg Hovedgade / Kildebakkegårds Allé / Tinghøjvej 7 Buddingevej / Fremtidsvej 6 Gladsaxevej / Høje Gladsaxe Torv 5 Vadstrupvej / Brudelysvej 5 Bagsværdvej / Bindeleddet 4 Buddingevej / Gammelmosevej 4 Kildebakkegårds Allé / Hagavej 4 Søborg Hovedgade / Søborg Parkallé (Søborg Torv) 4 For disse uheld er der regnet uheldstæthed (*UHT) og uheldsfrekvens (**UHF) og der er beregnet om krydset kan betegnes som en sort plet. Uheldstæthed viser antallet af uheld pr. år. Kryds med høj uheldstæthed er altså kryds, hvor der er sket mange uheld. Uheldsfrekvensen for kryds er defineret som antallet af uheld pr. 1 million indkørende køretøjer i krydset. Steder med en høj uheldsfrekvens er altså steder, hvor der sker mange uheld i forhold til trafikmængden. Af tabellen øverst på side 13 fremgår det, at kommunen i ikke har nogle kryds, der kan betegnes som sorte pletter. 12 Trafiksikkerhedsplan

13 gladsaxe.dk Nedenstående kryds bør dog stadig analyseres for, at se om det er muligt at forebygge nogle af uheldene. Lokalitet Antal uheld Strækningsuheld For at finde de mest uheldsbelastede strækninger i kommunen, er samtlige uheld på trafikvejene i perioden gennemgået. Desuden er der på baggrund af kort med uheld indtegnet, set om der er strækninger, som er belastet med mere end enkeltstående uheld. Kommunen har valgt af arbejde videre med de strækninger, hvor uheldsfrekvensen (antal af uheld pr. år pr. km) overstiger 1,5 uheld pr. million kørte kilometre. Under uheldstæthed (antal uheld pr. million kørte kilometre pr. år) er der taget strækninger med, hvor der sker minimum 1 uheld pr. km. pr. år. Ud fra dette skal der arbejdes videre med følgende strækninger: UHT * UHF ** Antal uheld for sort plet. 95% niveau Gladsaxe Ringvej / Gladsaxevej 17 4,25 0,33 6,00 Nej Gladsaxe Ringvej / Gladsaxe Møllevej 14 3,50 0,25 7,00 Nej Gladsaxe Ringvej / Dynamovej / Præstebrovej 13 3,25 0,31 5,00 Nej Gladsaxe Ringvej / Buddingevej / Buddinge Hovedgade / Søborg Hovedgade 10 2,50 0,19 7,00 Nej Bagsværd Hovedgade / Bindeleddet / Vadstrupvej 10 2,50 0,31 5,00 Nej Buddingevej / Snogegårdsvej / Kong Hans Allé 10 2,50 0,30 5,00 Nej Bagsværdvej / Bagsværd Hovedgade 8 2,00 0,23 5,00 Nej Søborg Hovedgade / Kildebakkegårds Allé / Tinghøjvej 7 1,75 0,19 5,00 Nej Buddingevej / Fremtidsvej 6 1,50 0,21 2,33 Nej Gladsaxevej / Høje Gladsaxe Torv 5 1,25 0,33 2,33 Nej Vadstrupvej / Brudelysvej 5 1,25 0,21 2,33 Nej Kildebakkegårds Allé / Hagavej 4 1,00 0,23 2,33 Nej Søborg Hovedgade / Søborg Parkallé (Søborg Torv) 4 1,00 0,18 2,33 Nej Bagsværdvej / Bindeleddet 4 1,00 0,14 2,33 Nej Buddingevej / Gammelmosevej 4 1,00 0,14 5,00 Nej Vejnavn Fra Til Km. ÅDT Uheld frekvens Sort plet? Uhelds tæthed Søborg Hovedgade Gentofte kommunegrænse Kildebakkegårds Allé 1, ,7 2,25 Bagsværd Hovedgade Gammelmosevej Bindeleddet 1, ,1 1,15 Buddingevej Rundkørsel Gammelmosevej 1, ,9 2,08 Bagsværdvej Fra O4 statsvej Lyngby Komm.grænse 3, ,9 0,85 Gladsaxe Møllevej Hillerød Motorvejen Gladsaxe Ringvej 0, ,9 2,63 Buddinge Hovedgade Rundkørsel Gammelmosevej 2, ,8 0,56 Bagsværd Hovedgade Bindeleddet Bagsværdvej 0, ,3 1,19 Gladsaxevej Gyngemosevej Gladsaxe Ringvej 0, ,0 1,58 Bindeleddet Bagsværd Hovedgade Bagsværdvej 0, ,0 1,79 Mørkhøjvej Kbh. s kommunegrænse Juni Allé 0, ,8 1,69 Vadstrupvej Bagsværd Hovedgade Hillerød Motorvejen 0, ,7 1,43 Buddingevej Gammelmosevej Lyngby Komm.grænse 0, ,6 2,21 Søborg Hovedgade Kildebakkegårds Allé Rundkørsel 0, ,4 2,59 13

14 UTRYGHEDS- OG BARRIEREKORTLÆGNING En barriere er et element i trafikmiljøet med egenskaber, der forhindrer eller vanskeliggør trafikanters bevægelse på tværs. Barrierevirkning er indskrænkning i bevægelsesfrihed for dyr og mennesker, som følge af tilstedeværelsen af et trafikanlæg. For mennesker er det de fysiske, juridiske og psykologiske aspekter, der begrænser disses adgang til naturområder, rekreative områder eller mellem byområder. Barrierevirkningen kan skyldes både trafikken og vejens udformning, men den bliver først et problem, når der er et stort krydsningsbehov af vejen. Det kan for eksempel gøre sig gældende ved centerområder og ved skoler og institutioner. Blandt vejene med de højest beregnede barrierevirkninger er de tidligere amtsveje, som er meget trafikerede. Dette sammen med vejbredden er årsagen til at de topper listen. På hovedparten af disse veje er overgangene dog signalregulerede, hvilket gør at barrierevirkningen i praksis er mindre. På baggrund af beregningen vurderes det, at specielt veje med en barrierevirkning på mere end 5,5, skal vurderes nøjere med hensyn til krydsningsbehov. På baggrund af opfordring fra følgegruppen ses også nærmere på Gladsaxevej øst for Høje Gladsaxe 14 Trafiksikkerhedsplan

15 gladsaxe.dk Barrierevirkning Vejnavn Fra Til Barrierevirkning Gladsaxe Ringvej Herlev kommunegrænse Rundkørsel 41,2 Buddingevej Rundkørsel Gammelmosevej 32,6 Bagsværdvej Fra O4 statsvej Lyngby kommunegrænse 16,0 Buddingevej Gammelmosevej Lyngby kommunegrænse 13,7 Mørkhøjvej Juni Allé Hillerød Motorvejen 10,4 Mørkhøjvej Københavns kommunegrænse Juni Allé 6,2 Buddinge Hovedgade Rundkørsel Gammelmosevej 4,8 Gladsaxe Møllevej Gladsaxe Ringvej Klausdalsbrovej 4,7 Gladsaxe Møllevej Hillerød Motorvejen Gladsaxe Ringvej 4,4 Gladsaxevej Høje Gladsaxevej Gyngemosevej 4,1 Gladsaxevej Gentofte kommunegrænse Høje Gladsaxevej 4,1 Gladsaxe Møllevej Klausdalsbrovej Buddinge Hovedgade 3,9 Gladsaxevej Gyngemosevej Gladsaxe Ringvej 3,7 Vadstrupvej Bagsværd Hovedgade Hillerød Motorvejen 3,3 Klausdalsbrovej Herlev kommunegrænse Gladsaxe Møllevej 3,3 Bagsværd Hovedgade Gammelmosevej Bindeleddet 3,3 Bagsværd Hovedgade Bindeleddet Bagsværdvej 3,0 Stengårds Allé Lyngby kommunegrænse Gammelmosevej 4,1 Vandtårnsvej P-plads, Svømmehallen Gladsaxevej 2,2 Vandtårnsvej Søborg Hovedgade P-plads, Svømmehallen 2,1 Vandtårnsvej Gladsaxevej Gladsaxe Møllevej 2,1 Søborg Hovedgade Gentofte kommunegrænse Kildebakkegårds Allé 2,1 Klausdalsbrovej Gladsaxe Møllevej Buddinge Hovedgade 2,1 Kildebakkegårds Allé Gentofte kommunegrænse Søborg Hovedgade 2,1 Gammelmosevej Buddingevej Stengårds Allé 2,0 Stengårds Allé Gammelmosevej Buddinge Hovedgade 2,0 Møllemarken Gammelmosevej Buddinge Hovedgade 1,9 Klausdalsbrovej Buddinge Hovedgade Buddingevej 1,8 Bindeleddet Bagsværd Hovedgade Bagsværdvej 1,6 Gammelmosevej Stengårds Allé Buddinge Hovedgade 1,6 Søborg Hovedgade Kildebakkegårds Allé Rundkørsel 1,5 Stengårds Allé Buddinge Hovedgade Klausdalsbrovej 1,5 15

16 Størrelsen på en barriere defineres som følger: < 5,5 5, > 15 Ubetydelig eller lille barrierevirkning Moderat barrierevirkning Stor barrierevirkning Uovervindelig barrierevirkning Ubetydelig barriere findes på strækninger med begrænset biltrafik, hvor bilisterne skal tilpasse sig fodgængernes krav. De mindste kan færdes sikkert. Lille barriere betyder, at skolebørn kan krydse rimeligt sikkert, mens de mindste børn kan have visse vanskeligheder ved at passere vejen. Vil give små problemer i form af mindre forsinkelse for krydsende fodgængere. Mindre børn vil ikke kunne krydse vejen uden risiko. Medfører ofte betydelig forsinkelse, og børn vil ikke kunne færdes alene. Fodgængernes vilkår må betegnes som uacceptable. Fodgængerne har ikke mulighed for at krydse vejen uden betydelig forsinkelse, eventuelt i form af at skulle gå en omvej. Det bemærkes, at også krydsningsbehov skal indgå i forbindelse med udvælgelse af strækninger hvor der foreslås tiltag. Denne analyse indgår i de kommende detailanalyser. 16 Trafiksikkerhedsplan

17 gladsaxe.dk HASTIGHEDSKORTLÆGNING foretager løbende trafiktællinger og hastighedsmålinger i hele kommunen. Gennem de sidste 8 år ( ), er der foretaget trafiktællinger og hastighedsmålinger 103 steder i kommunen. Efterfølgende er der set på 85 % fraktilen, der er et udtryk for den hastighed, som 15 % af trafikanterne overskrider. Vejnavn Husnr. Dato for måling Skiltet hastiged på måletidspunkt Målt gnm.sn. hastiged 85 % fraktil hastighed Forskel mellem skiltet og målt gennemsnit Forskel mellem skiltet og 85% fraktil TRIUMFVEJ NOVEMBERVEJ VÆREBROVEJ KLAUSDALSBROVEJ VANDTÅRNSVEJ VANDTÅRNSVEJ GAMMELMOSEVEJ HØJE GLADSAXE ALDERSHVILEVEJ FRODESVEJ PILEGÅRDSVEJ SOLNAVEJ ERICAVEJ JUNI ALLE KLAUSDALSBROVEJ MARS ALLE SKOVALLEEN TOBAKSVEJEN GLADSAXE MØLLEVEJ MAGLEGÅRDS ALLE MARIENBORG ALLE MØRKHØJVEJ MØLLEMARKEN NYBROVEJ STAVNSBJERG ALLE STENGÅRDS ALLE STENGÅRDS ALLE SØBORG PARKALLE DICKENS ALLE GAMMELMOSEVEJ GAMMELMOSEVEJ HAGAVEJ LAURENTZVEJ RYBJERG ALLE SKOVDIGET SYDMARKEN SYDMARKEN BYVÆRNSVEJ GUSTAV WIEDS VEJ MARIENBORG ALLE MØRKHØJVEJ - nord PROVST BENTZONS VEJ PRÆSTEBROVEJ SNOGEGÅRDSVEJ KILDEBAKKEN KIPLINGS ALLE RUGMARKEN CHRISTOPHER BOECKS ALLE KAGSÅVEJ KILDEBAKKEGÅRDS ALLE

18 Vejnavn Husnr. Dato for måling Hastighedsmålingerne omfatter ikke samtlige kommunale veje, men giver en indikation af på hvilke vejtyper der sker de største hastighedsoverskridelser. En nærmere analyse, sammenholdt med uheldsdata, vil danne baggrund for vurderinger om supplerende hastighedsdæmpende foranstaltninger og tiltag. 18 Trafiksikkerhedsplan Skiltet hastiged på måletidspunkt Målt gnm.sn. hastiged 85 % fraktil hastighed Forskel mellem skiltet og målt gennemsnit Forskel mellem skiltet og 85% fraktil VADSTRUPVEJ JÆGERGANGEN KLAUSDALSBROVEJ ØSTMARKEN BAGSVÆRD HOVEDGADE CHRISTIANEHØJ KAGSÅVEJ ROSENKÆRET SLOTSPARKEN VIBEVÆNGET ONSBJERG ALLE SEPTEMBERVEJ SKOVBRYNET TOLSTOJS ALLE TVÆRLEDET APRILVEJ GLADSAXE MØLLEVEJ GLADSAXEVEJ HELMSVEJ HØRMARKEN KAGSÅVEJ KLINTEMARKEN VED DAMMEN ÆRTEMARKEN AUGUSTVEJ JULIVEJ GRÆVLINGESTIEN KONG HANS ALLE KROGSHØJVEJ 53B MAJ ALLE OKTOBERVEJ OLDMARKEN RENSDYRVEJ BYGMARKEN CHRISTOFFERS ALLE GRANVEJ HASPEGÅRDSVEJ SMØRMOSEVEJ BLOMSTERMARKEN GLADSAXEVEJ LILLEGÅRDS ALLE FRØDINGS ALLE TVÆRMARKSVEJ GLADSAXEVEJ SØBORGHUS ALLE HARALDLUNDSVEJ KREJBJERGVEJ STENGÅRDSVÆNGE NIELS FINSENS ALLE ILBJERG ALLE BRUDELYSVEJ KROGSHØJVEJ

19 gladsaxe.dk EVALUERING AF 40 KM/T ZONER I 2000 etablerede 40 km/t zoner suppleret med et begrænset antal vejbump i hovedparten af kommunens boligkvarterer. Forsøget blev gennemført som en forlængelse af to tidligere forsøgsprojekter med hastighedsplanlægning i henholdsvis Mørkhøjkvarteret (1996) og Maglegårdkvarteret (1999). Disse to forsøg adskilte sig fra det senere mere omfattende zoneprojekt i kommunen ved at have betydeligere flere hastighedsreducerende bump pr. km. Både Mørkhøj- og Maglegårdprojektet viste lovende resultater med hensyn til uheld- og hastighedsreduktioner i de første år efter etableringen. For at vurdere den langsigtede uheldseffekt af 40 km/t zonerne, er der lavet en uheldsevaluering af Mørkhøj-projektet, Maglegård-projektet og den permanente indførelse af 40 km/t zoner i Mørkhøjkvarteret inkl Mørkhøjvej (1996) Forskel i % (93-95 / 05-07) Personskadeuheld Materielskadeuheld og ekstrauheld Uheld i alt Maglegårdskvarteret inkl. Maglegårds Allé (1999) Forskel i % (93-95 / 05-07) Personskadeuheld Materielskadeuheld og ekstrauheld Uheld i alt Resterende boligveje (2000) Forskel i % (93-95 / 05-07) Personskadeuheld Materielskadeuheld og ekstrauheld Uheld i alt Med hensyn til antallet af personskadeuheld har 40 km/t zonerne haft en markant positiv virkning både på kort og langt sigt. Hvad angår det samlede antal uheld og fordelingen mellem personskadeuheld og materielskadeuheld har 40 km/t zonerne medført fald ved alle tre projekter. Dog er uheldsreduktionen i projekterne for Mørkhøj og Maglegård markant bedre end på de resterende boligveje. En forklaring er formentlig, at afstanden mellem de hastighedsdæmpende foranstaltninger i Mørkhøj og Maglegård er mindre end på de resterende boligveje. Princippet i 40 km/t zonerne er, at det primære virkemiddel er skiltning og ikke bump. Undersøgelsen peger dog på behovet for flere foranstaltninger på de resterende boligveje. 19

20 MÅL- OG INDSATSOMRÅDER KOMMUNALE MÅL Uheld Kommunens mål er at nedbringe antallet af personskader med 40 % fra 2005 til 2012 svarende til den nationale målsætning. Opgørelsen foretages samlet og for alle trafikant arter: cyklister, fodgængere og bilister. Desuden ønskes det at nedbringe antallet af uheld på vejene med 10 %, når man sammenligner perioden med perioden Trafikafvikling Vejene i skal indrettes, så den gennemkørende trafik vil benytte de primære trafikveje, mens den gennemkørende trafik på lokalvejene minimeres mest muligt. Hastighederne tilpasses de lokale forhold og bringes i overensstemmelse med de skiltede hastigheder. Dette skal ske i samarbejde med politiet, gennem kampagner og gennem fysiske ombygninger. vil fortsat deltage i dialog med Vejdirektoratet for at forbedre trafiksikkerheden og trygheden på de statsveje, der går gennem kommunen. Cykeltrafik har jævnfør kommunens cykelstiplan 2005 en målsætning om, at flere skal benytte cyklen. For at dette skal ske, har det været en målsætning, at antallet af cykelture skal forøges med 10 % i 2010 i forhold til 2004, og antallet af cyklister, der kommer til skade, skal nedbringes med 30 % i perioden i forhold til perioden I forbindelse med trafiksikkerhedsplanen er der kommunens mål, at nedbringe antallet af personskader med cylister med 40 % fra svarende til den generelle målsætning om reduktion af personskader. vil arbejde for at cykeltrafikken mellem skole og hjem, mellem bolig og indkøbsmuligheder og mellem bolig og natur/fritid øges ved hjælp af et udbygget og forbedret stinet. Vi vil også øge pendlertrafikken mellem bolig og arbejdssted. Dette skal ske i samarbejde med nabo-kommunerne. Skoleveje Et af de centrale punkter i trafiksikkerhedsarbejdet er skolebørnenes sikkerhed og tryghed. I prioriteres det, at arbejde tættere sammen med kommunens skoler, og at fortsætte det tætte arbejde med politiet vedrørende trafiksikkerhed. Det er et af målene, at cykel og gang er den primære transportform for elever til og fra skole og fritidsaktiviteter. Kampagner. Gladsaxe vil fortsat deltage i nationale og lokale kampagner om blandt andet skolestartskampagner, hastighed, selebrug og lygtebrug. Den trafikale adfærd skal ændres vil arbejde for at trafikanterne overholder hastighedsgrænserne, ikke kører over for rødt og respekterer fodgængerfelter. Vi vil arbejde tæt sammen med politiet og derigennem forsøge at systematisere kontrollen med hastighedskontrol (herunder ATK, automatisk trafikkontrol), rød-kørsler, spirituskørsel og manglende selebrug. Dette skal også ske i sammenhæng med kommunens kampagnearbejde. Vedligeholdelse af vejnettet vil løbende gennemgå vejnettet og holde fokus på udbedring af nedbrudte og ujævne belægninger, dårlige oversigtsforhold, rabatternes tilstand samt afmærkning på strækninger og i kryds. Barrierer vil arbejde for, at barrierevirkningen bliver mindsket på de kommunale veje, hvor der vurderes at være krydsningsproblemer. 20 Trafiksikkerhedsplan

21 gladsaxe.dk NATIONALE MÅL I Færdselskommissionens nye handlingsplan for trafiksikkerhed fra 2007 Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig, er visionen, at ingen dræbes eller kvæstes alvorligt på de danske veje, og at transportsystemet i videst muligt omfang skal tilgive den, der begår fejl. Kommissionen har udarbejdet nogle nye overordnede mål for Den nye målsætning er en 40 % reduktion i både dræbte, alvorligt tilskadekomne samt lettere tilskadekomne med udgangspunkt i tallene for Det betyder, at den nye nationale handlingsplan har følgende målsætning for 2012: Under 200 dræbte Under alvorligt tilskadekomne Under lettere tilskadekomne Under 200 dræbte om året i 2012 er et ambitiøst, men opnåeligt mål. En gennemgang af ulykker med dræbte i 2006 viser, at hvis lovgivningen på alle punkter blev overholdt, og den kendte teknologi blev anvendt, herunder optimal indretning af alle veje, kunne drabstallet komme helt ned på 50. På den baggrund kan det fastslås, at det frem mod 2012 ikke er usandsynligt at leve op til målet om færre end 200 dræbte. 21

22 HANDLINGSPLAN På baggrund af den gennemførende kortlægning, drøftelser i følgegruppen samt input fra borgere på informationsmødet eller via brev/mail, er der opstillet en række forslag til mulige projekter, som omfatter indsatsområderne trafiksikkerhed, utryghed, barrierevirkning og skoleveje. Nedenstående projekter i handlingsplanen er listet i prioriteret rækkefølge. Sted Problemstilling Løsningsmulighed Udpegede uheldsbelastede kryds: Kryds med over 1 uheld pr. år i de Detailanalyse af de 15 mest uheldsbelastede pågældende kryds kryds med tilhørende fysiske løsningsforslag. Gladsaxe Ringvej /Gladsaxevej Gladsaxe Ringvej / Gladsaxe Møllevej Gladsaxe Ringvej / Dynamovej Gladsaxe Ringvej / Buddingevej (rundkørslen) Bagsværd Hovedgade / Vadstrupvej Buddingevej / Snogegårdsvej Bagsværdvej / Bagsværd Hovedgade Søborg Hovedgade / Kildebakkegårds Allé Buddingevej / Fremtidsvej Gladsaxevej / Høje Gladsaxe Torv Vadstrupvej / Brudelysvej Kildebakkegårds Allé / Hagavej Søborg Hovedgade / Søborg Parkallé Bagsværdvej / Bindeledet Buddingevej / Gammelmosevej 22 Trafiksikkerhedsplan

23 gladsaxe.dk Sted Problemstilling Løsningsmulighed Udpegede uheldsbelastede strækninger: Søborg Hovedgade (fra kommunegrænsen til Kildebakkegårds Allé) Bagsværd Hovedgade (fra Gammelmosevej til Bindeledet) Buddingevej (fra rundkørslen til Gammelmosevej) Bagsværdvej (fra O4 til kommunegrænsen til Lyngby) Gladsaxe Møllevej (fra Hillerødmotorvejen til Gladsaxe Ringvej) Buddinge Hovedgade (fra rundkørslen til Gammelmosevej) Bagsværd Hovedgade (fra Bindeledet til Bagsværdvej) Gladsaxevej (fra Gyngemosevej til Gladsaxe Ringvej) Bindeledet (fra Bagsværd Hovedgade til Bagsværdvej) Mørkhøjvej (fra kommunegrænsen til Juni Allé) Vadstrupvej (fra Bagsværd Hovedgade til Hillerødmotorvejen) Buddingevej (fra Gammelmosevej til kommunegrænsen) Strækninger med en uheldsfrekvens over 1,5 eller en uheldstæthed på over 1. Detailanalyse af de 13 mest uheldsbelastede strækninger med tilhørende fysiske løsningsforslag. På Søborg Hovedgade indarbejdes trafiksikkerheden i det kommende forslag til ombygning af vejen. På Buddingvej foreslås det, at sænke hastigheden fra 70 km/t til 60 km/t. Søborg Hovedgade (fra Kildebakkegårds Allé til rundkørslen) 40 km/t-zoner, tavler Sikring af at bilisterne er opmærksomme på den skiltede hastighed på 40 km/t 40 km/t-zone kampagne Sikring af at bilisterne er opmærksomme på den skiltede hastighed på 40 km/t Værebrovej 60 % af trafikken på vejen er gennemkørende trafik. Opsætning af repetitionstavler med Husk 40 km/t. Udformning af kampagne for at få gjort opmærksom på 40 km/t-zonerne i kommunen. Gennemkørselsforbud på Værebrovej. 23

24 Sted Problemstilling Løsningsmulighed Bagsværdvej Utryghed og stor barrierevirkning Analyse af mulighederne for bedre krydsning og mindskelse af utrygheden. Bump Gladsaxevej Gammelmosevej Klausdalsbrovej / Kagsåstien Klausdalsbrovej / sti ved Hillerødmotorvejen Skoleveje Cykelhjelme Tinghøjvej Mørkhøj Parkallé Møllemarken Gennemgang af hvor der skal placeres ekstra bump på vejene i 40 km/tzonerne. Hastighedsreduktion ved S-sving på Gladsaxevej. Behov for forbedring af krydsningsforholdene på Gammelmosevej ved Stengård Station Placering af ekstra bump på længere strækninger, f.eks. på Kiplings Allé. Etablering af 2 bump i S-sving ved kommunegrænsen Etablering af helle og/eller torontoanlæg / signalanlæg på Gammelmosevej ved Stengård Station. 2 utrygge krydsninger for cyklister. Analyse af hvordan de to krydsninger kan gøres mere sikre for cyklister. Samarbejde med Vejdirektoratet om stikrydsningen ved motorvejen. Der ønskes lavere hastighed på vejene omkring skolernes mødetidspunkt. Alvorlige skader efter eneulykker for cyklister ifølge kommunens sundhedsprofil. 69 % af trafikken på vejen er gennemkørende bilister Usikre forhold for gående og cyklende børn omkring mødetid på Enghavegård Skole Borgerne melder om utryghed efter udlæg af nyt slidlag og dermed højere hastighed samt mange parkerede biler langs vejen. Vurdering af hvor det vil være relevant at opsætte variable hastighedstavler, eller indføre forbud mod bilkørsel ved mødetid. For at reducere skader ved eneulykker med cykler udleveres/gives der tilskud til cykelhjelme kombineret med kampagne. Analyse af kapacitet i rundkørslen samt etablering af gennemkørselsforbud på Tinghøjvej. Projektforslag til sikring af krydsning Mørkhøj Parkallé / Enghavegård Skole Analyse af muligheder for højnelse af trygheden. Overvejelser: P-restriktioner. Mørkhøjvej Stor barrierevirkning skolevej. Projektforslag til reduktion af barrierevirkningen på strækningen mellem Juli Allé og Hillerødmotorvejen. Stengårds Allé Skolesvinget Borgerne melder om utryghed langs vejen grundet den tunge trafik samt hastigheden på vejen. Usikre forhold for gående og cyklende børn omkring mødetid på Høje Gladsaxe Skole Der foreslåes etableret cykelstier langs Stengårds Allé fra kommunegrænsen til Gammelmosevej. Projektforslag til sikring af Skolesvinget 24 Trafiksikkerhedsplan

25 gladsaxe.dk Sted Problemstilling Løsningsmulighed Vandledningsstien Kampagner Forlængelse af sti under Gladsaxevej, forbindelse til stierne ved Høje Gladsaxe Centeret og tilslutning til stier i Københavns Kommune. Deltagelse i færdselskampagner via trafiksikkerhedsrådet Realiseringen af de foreslåede projekter i trafikhandlingsplanen skal løbende koordineres med de afsatte projektbevillinger og rammebeløb. Andre indkomne ønsker primært om tryghed, indgår i et idekatalog i forbindelse med den videre udvikling af trafiksikkerhedsplanen. Rækkefølgen er ikke prioriteret. Sted Problemstilling Løsningsmulighed Gammelmosevej Skolebørnene er utrygge ved at krydse vejen, da fodgængersignalet hurtigt skifter til rødt. Ændring af signal. Omløbstiden er ok i dag, da der er en lang sikkerhedstid. Forslag: opsætning af et nedtællingssignal. Novembervej Novembervej Generelt Dårlige oversigtsforhold ved udkørsel fra Novembervej Stor utryghed ved krydsning af Novembervej ved Pilegårdsvej (i fodgængerfelt) grundet høj hastighed og dårlige oversigtsforhold. Skolevej Parkering af lastbiler, campingvogne og trailere, hvor det ikke er tilladt. Sikring af, at der ikke holder parkerede biler tæt på overkørslen. Ændring af torontoblink til signalreguleret kryds. Politiet kontaktes når konkrete placeringer kommer til forvaltningens kendskab. Generelt Parkering på cykelstier og cykelbaner. Politiet kontaktes når konkrete placeringer kommer til forvaltningens kendskab. Bus på Marienborg Allé Hillerødmotorvejen / Ruten Ønske om at buslinje 68 omlægges til at køre ad Vandtårnsvej til og fra Søborg Hovedgade. Ønske om etablering af nord-vendte ramper på Ruten til/fra Hillerødmotorvejen. Konsekvenserne af en omlægning skal analyseres nærmere. Ønsket videresendes til Københavns Kommune / Vejdirektoratet. Bagsværdvej / Bindeledet Signalet kører med fast omløb i dag. Trafikafviklingsmæssigt vil det være bedre, hvis signalet bliver trafikstyret, for så er der ingen bilister på Bagsværdvej, der kommer til at holde for rødt, når der ikke er bilister på Bindeledet. Ilbjerg Allé og Rybjerg Allé Ulovlig parkering tæt på Oktobervej. Videresendes til politiet til behandling. 25

26 Sted Problemstilling Løsningsmulighed Søborg Hovedgade / Gladsaxevej / Vangedvej Belysning Hastighed generelt Skoleveje, rødkørsler Skoleveje, vigepligtsforhold Skoleveje, Hagavej Ønske om at kunne svinge til venstre fra Gladsaxevej og op ad Søborg Hovedgade. Henvendelse om dårligt belysningsniveau. Klager over at der køres hurtigere end hastighedsgrænsen flere steder i kommunen Rødkørsler og manglende hensyn til fodgængere ved signalanlægget på Bagsværd Hovedgade samt i krydset Gammelmosevej / Triumfvej. Problemer med overholdelse af vigepligten. Utryghed for lette trafikantet på grund af buskørsel på vejen. Afsætningsforhold problematiske. kontakter Gentofte og Københavns Kommune for at se om det er muligt at finde en løsning. Generel vurdering af, om belysnings niveauet er tilfredsstillende. Samarbejde med politiet om mere hastighedskontrol beder politiet foretage kontroller på stedet. Forbedring af vigepligtsforholdene på Grønnemose Allé og tilhørende sideveje, gennem bedre skiltning og opstregning. Ved Højdevangen bygges krydset om således, at vigepligten stemmer overens med resten af Grønnemose Allé. Skolen har været ved at ændre afsætningsforholdele ved SFO en på Hagavej. Forvaltningen undersøger om forholdene er blevet bedre. Ligeledes undersøges det, om det er muligt at have en alternativ busrute. Gladsaxevej Stor barrierevirkning. Analyse af mulighederne for bedre krydsning. 26 Trafiksikkerhedsplan

27 LITTERATURLISTE gladsaxe.dk Hastighedsplan for, juli 1996 Cykelstiplan, september 2005 Forslag til kommuneplan 2009 Håndbog i trafiksikkerhedsberegninger, rapport 220, 2001 Brug af uheldsmodeller og andre vurderinger Vejdirektoratet 27

28 BILAG ØNSKER OG OPLEVEDE PROBLEMER Under udarbejdelse af trafiksikkerhedsplanen har der været nedsat en følgegruppe, som har bidraget med input til planen og har kommet med oplysninger om, hvor der opleves utryghed, barrierer og andre trafikale problemer på kommunens vejnet. Følgegruppen har bestået af: Flemming Bruun Sammenslutningen af grundejerforeninger i Peter Bo Nielsen Dansk Cyklist Forbund Jens Thorvig Københavns Vestegns Politi Nina Sass Bagsværd Grundejerforening Martin Kisby Willerup Magdi Nasseredin Susanne Bislev Sonnenberg Fra Sammenslutningen af grundejerforeninger i har følgegruppen modtaget oplysninger om følgende oplevede problemer, som gengives ukommenteret: Hastighed Der efterlyses nogle klare regler for, hvad man kan gøre for at få farten ned på vores villaveje. Vi vil gerne have farten ned på Septembervej, og vi har henvendt os til Teknisk forvaltning vedrørende vejbump. Forvaltningen kunne ikke rigtig give os svar på, hvordan vi kan komme videre. Vi har foreslået en form for skildpadder på vejen, men det siger man nej til. Septemberhøjens Grundejerforening Midlet mod for høj fart er bump. Måske dæmper det gennemsnitsfarten, men det er vores iagttagelse, at det ikke dæmper farten på den hårde kerne, der gerne køre 80 km/t på 40 km/t veje. Vi efterlyser andre tiltag mod vild kørsel. Søborg Grundejerforening Opsætning af lovet hastighedsdisplay på Juni Allé. Toftegårdens Grundejerforening Flere skilte med 40 km/t eller større skilte. Toftegårdens Grundejerforening Ønske om 40 km/t gentagelsestavler inde i zonen. Toftegårdens Grundejerforening Variabel hastighed ved skoler i mødetiden. Toftegårdens Grundejerforening Utallige gange har vi påpeget, at der i vores område kører mange biler langt over de tilladte 40 km/t, samt at trafikforholdene for cyklisterne er så farlige, at forældrene ikke tør lade deres børn cykle alene til og fra skole og idrætsanlæggene før de er teenagere. Så de bliver kørt i skole i bil og bliver vænnet til ikke at cykle og få motion. Så kan kommunen senere bruge tid og især penge på at lære dem at bevæge sig lidt mere. For en god ordens skyld skal det vel nævnes, at cyklisterne i Marielyst bebyggelsen ved Gustav Wieds Vej og Nordahl Griegs Vej er om muligt endnu værre stillet. Husejerforeningen Søborg Park Parkering Parkering af lastbiler, campingvogne og trailere på de mange små veje er ikke tilladt, men finder alligevel rask væk sted. Hvorfor gøres der ikke noget ved det? Septemberhøjens Grundejerforening Parkering på cykelstier og cykelbaner er et stigende problem. Selv om det måske ikke giver ulykker, giver det utrygge forhold for cyklisterne. Hvorfor ignorerer politiet problemet? Søborg Grundejerforening Besøgende til Mørkhøj Industrikvarter er i stigende grad begyndt at parkere deres biler på henholdsvis Ilbjerg Allé og Rybjerg Allé meget tæt på udmundingen til Oktobervej uden hensyntagen til færdselsloven. Grundlejerforeningen af 1966 Fodgængerfelter Stillebump i forbindelse med et fodgængerfelt: Som bilist kan man overse, at man kommer frem til et fodgængerfelt. Det er typisk, hvis man kører samme rute ofte eller hvis området kræver megen opmærksomhed på grund af andre sikkerhedsmæssige hensyn. Selvom der er afmærket med lys og skilte, kan man overse feltet. Ligeledes skal der være frit udsyn til indgangen af fodgængerfeltet. Som bilist skal man kunne se ind på fortovet, om der er fodgængere på vej i feltet. Nogen steder er der sat skilte, der skal gøre opmærksom på fodgængerfeltet, men hvor skiltene forhindrer overblikket. Hvis der laves stillebump i forbindelse med fodgænger feltet, vil niveauet samtidigt blive hævet fra vejhøjde til kantstenshøjde og dermed gøre det nemmere for gangbesværede at krydse. Grundejerforeningen Engkrogen Hovedgaderne Søborg Hovedgade, Buddinge Ho- 28 Trafiksikkerhedsplan

29 gladsaxe.dk vedgade og Bagsværd Hovedgade bør ombygges, så de får præg af lokale veje som Lyngby Hovedgade. Hovedgaderne skal ikke fungere som aflastningsrute for Hillerødmotorvejen. Søborg Grundejerforening Søborg Hovedgade Vi ser frem til den lovede ombygning af Søborg Hovedgade. Der er i dag mange farlige situationer, hvor højresvingende biler klipper cyklister. Måske fordi cykelstien føres helt frem til sidevejene. Eller måske fordi der er meget korte højresvingsbaner for bilerne, så bilisten ved orientering bagud i sidespejlene ikke ser de hurtigkørende cyklister. En løsning kunne også være at fjerne højresvingsbanerne, hvilket samtidig ville dæmpe farten på hovedgaden. Enhver foranstaltning på Søborg Hovedgade bør føres igennem helt til Vangedevej og ikke som i dag ende ved kommunegrænsen. Søborg Grundejerforening Samarbejde på tværs af kommunegrænserne Gladsaxe kommune er ikke sig selv nok. Der skal ske samarbejde med nabo-kommunerne, så der ikke gælder et forhold på en del af en vej og et andet forhold på den anden side af kommunegrænsen som det ses på Søborg Hovedgade. Fra Gladsaxevej kan der ikke svinges til venstre ad Vangedevej / Søborg Hovedgade. Dette betyder biler igennem Søborg, som burde køre på Gladsaxevej. Problemet må drøftes med Gentofte og Københavns kommune. Helt åbenlyst fornuftige tiltag strander også på, at området hører under staten. Det ser vi kun som en dårlig undskyldning for ikke at gøre noget. Enten må kommunen presse staten eller selv betale for ordninger, der er til fordel for kommunen og dens borgere. Der er ingen mening i blot at sige, at det ikke er vores bord. I stedet må der handles. Søborg Grundejerforening Er der mulighed for at etablere venstresving ved krydset i bunden af Søborg Hovedgade? Når man kommer fra Gladsaxevej kan man kun dreje til højre væk fra Søborg Hovedgade. Det betyder, at man må tage andre veje gennem villa-kvarterer for at komme op af Søborg Hovedgade. Grundejerforeningen Engkrogen Tinghøjvej Ved rundkørslen er der problemer for højresvingende biler fra Ring 3 mod Søborg Hovedgade. Derfor vælger mange Tinghøjvej, som ikke er bygget som gennemfartsvej. Søborg Grundejerforening Rundkørslen Søborg Parkallé / Marienborg Allé Udformningen af rundkørslen er katastrofal. Man kan køre igennem med 70 km/t, hvilket nogen gør. Og for at det ikke skal være løgn, så ophæves adskillelsen mellem biler og cyklister 10 meter før rundkørslen. Alene det er grund nok til at mange forældre ikke lader deres børn cykle alene igennem rundkørslen. Bussens stoppested er lige efter rundkørslen inde på cykelstien. Det medfører, at utålmodige bilister (og cyklister) ofte kører udenom, hvilket medfører, at bilerne er nødt til at køre over i den modsatte kørebane. Husejerforeningen Søborg Park Bus på Marienborg Allé Vi mener, at trafikforholdene i vort område først kan bringes i orden, når bus-linje 68 omlægges til at køre ad Vandtårnsvej til og fra Søborg Hovedgade. Marienborg Allé er alt for smal til busser og lastbiler. Det er efter vor opfattelse uhensigtsmæssigt at lade en buslinje køre igennem vort område med trafik-, støj- og luftforureningsgener til følge bare for et stoppesteds skyld. Hillerødmotorvejen, ønske om nordvendte ramper Der ønskes nordvendte ramper på Ruten til og fra Hillerødmotorvejen. Toftegårdens Grundejerforening Mørkhøjvej De to spor ved krydset på Mørkhøjvej er et problem. Toftegårdens Grundejerforening Øde i tunnel under Mørkhøjvej mere lys ønskes. Toftegårdens Grundejerforening Ramper til cykler i T-kryds Hvor der er cykelsti i overliggeren til T et ses ofte urimelige forhold for cyklisterne. Her er et eksempel fra Venusvejs udmunding i Gladsaxevej, hvor man ligefrem har fræset rampen væk, hvilket selvfølgelig er totalt vanvittigt, da det skaber risiko for grimme styrt og bilpåkørsel, hvor cyklisten opdager den manglende rampe og derfor bremser hårdt op. Hvor kantstenen er lav, udelades rampen tit helt. Hvorfor? Må der ingen komfort være forbundet med at cykle? Sammenslutningen 29

30 Her er rampen på Vadstrupvej, når man kommer fra Brudelystvej fotograferet i Selvfølgelig gjorde vi forvaltningen opmærksom på forholdet. Vi ved ikke, om der er ændret på forholdene, men hvordan kan man lave en rampe så kort, at der skal mere end held til for at ramme rigtigt. Sammenslutningen Forkerte fodgængerfelter Egegård skoles fritidsklub ligger, så børnene før og efter skole skal krydse Klausdalsbrovej. Klubben har udkørsel ved et bump, der er lavet mellem to fodgængerfelter, der ligger ca. 100 meter til hver side (børnene VIL krydse gaden på dette sted og ikke besvære sig til fodgængerfelterne). Klubben har tidligere i fællesskab med skolen bedt om fodgængerfelt, hvilket ikke har været muligt på grund af de to andre fodgænger felter. MEN, så kunne man da sørge for en ordentlig belysning! Der er kun lys på skolens side af vejen og ikke, så det oplyser overgangen på bumpet eller de eventuelt ventende fodgængere. Espegårdens Grundejerforening Elendig gadebelysning Det prisværdigt, at man gerne vil spare på strømmen og derfor slukker for hver anden gadelygte, men det er et problem, hvis man ikke får tjekket, om for eksempel fodgængerfelter på den måde henlægges i mørke. For eksempel er feltet ved Søndergårdsparken på Bagsværd Hovedgade mørklagt i den ene kørselsretning på grund af slukkede gade lamper. Der findes andre eksempler. Det er ikke godt nok. Espegårdens Grundejerforening Porsevænget Porsevænget er skiltet som 40 km/t vej, uden at det har den store indvirkning. Der køres betydeligt hurtigere, og når man så iagttager, at der parkeres i begge vejsider, på en 5,1 m bred vejbane (totalbredde 9,6 m), hvor der også leges af de efterhånden heldigvis mange børn, kan man med rette frygte, hvad der kan ske. Med Porsevængets placering tæt på lyskrydset Gammelmosevej / Buddingevej er der mange morgenbilister, der benytter Porsevænget - Fort Alle til at komme udenom dette kryds. Med andre ord benyttes vejen som gennemkørselsvej, og hyppigt uden at bilister overholder hastighedsgrænsen. Personligt oplever jeg, når jeg kl kører ud af Porsevænget, en del modkørende biler, som blot er på gennemkørsel, og når man samtidig tænker på at det er tiden for børnene på vejen at cykle til skole, kan man godt blive bekymret. Porsevængets beboere har flere gange efterlyst nemmere mulighed for at komme af med flasker, papir, pap og andet, der kunne komme i genbrugscontainere, og har også foreslået en løsning til forbedring, som samtidig forhindrede den gennemkørende trafik, beklageligvis med afslag fra kommunen. Vi har foreslået en affaldsø, på tværs af vejen, således at man kan køre ind af Porsevænget og ud Hedevænget eller omvendt men således at grenen til Fort Alle afskæres og gennemkørselsmuligheden spærres, men således at store biler kan komme rundt uden problemer. Vi ved at enkelte beboere på vejen er imod forslaget, fordi de altid har kørt den vej til Lyngby, men vi mener at flertallet hellere kører en omvej på 300 m for at sikre børnene på vejen. Så en spærring af stikgrenen til Fort Alle med en affaldsø, vil vi se som en fornuftig nytænkning, og det kan vel kun profilere kommunen positivt. Såfremt man vil lave en forsøgsordning, for at høste erfaringer er vi også interesseret. Vi har vendt sagen med flere politikere fra såvel trafik - som fra miljøudvalg, som alle har virket ret positive for forslaget, samt forelagt det for borgmesteren. Porsevængets Vejlaug Bagsværdvej Lysmaster på strækning langs Bagsværd sø til til udkørsel fra Slotsparken og Søvej findes kun på ikkesøsiden. Vejbanen + cykelsti + rabat + fortovs bredde gør at lyset kun når et stykke ind på nærmeste vejbane og at søsiden henligger i total mørke. Dette skaber i sig selv stor utryghed. Ved vejstrækningen forbi planteskolen til og med Slotsparken er der fortsat ikke lys på søsiden. Det er derfor næsten umuligt for bilisterne som kommer fra Slotsparken, at se cyklister og fodgængere som kommer fra venstre på grund af den manglende gadebelysning og beplantningen. Der bør etableres lysmaster enten som lys tværs over kørebanen eller aller helst etableres nye lysmaster langs søsiden af Bagsværdvej. Vigtigste strækning fra Bindeledet til udkørsel fra Slotsparken. Er der nogen regler for lysmastplacering og mængde i forhold til vejbredde og udformning? Bagsværd Grundejerforening Bagsværdvej Udkørsel fra Refaggakvarteret, både 30 Trafiksikkerhedsplan

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater. Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune

40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater. Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune 40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune 1. Resumé Gladsaxe Kommune søgte og modtog i 1998 støtte på 740.000 kr. fra Vejdirektoratets

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

AALBORG ØST. Trafik & Miljø

AALBORG ØST. Trafik & Miljø AALBORG ØST Trafik & Miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord I et moderne samfund er

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Til Aabenraa Kommune Dokumenttype Hastighedsplan Dato Februar 2015 AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Revision 02 Dato 2015-02-25 Udarbejdet af

Læs mere

Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Nordvang

Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Nordvang Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Nordvang Januar 2015 Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Nordvang Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: Januar 2015 2 Indhold 1 INDLEDNING... 4 2 NUVÆRENDE

Læs mere

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Stevns Kommune Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Forord Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 for Stevns Kommunes sætter særligt fokus på trafiksikkerheden, og giver borgerne mulighed for at få indflydelse på og

Læs mere

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Holstebro Kommune Hastighedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro Kommune

Læs mere

Trafiksikkerhedsprojekter 2015

Trafiksikkerhedsprojekter 2015 Trafiksikkerhedsprojekter 2015 Vej og park har i nærværende notat nærmere beskrevet projekterne til forbedring af trafikforholdene på de kommunale veje. Der er medtaget projekter fra Vej- og Trafikplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hastighedsplan for Svendborg Kommune. Svendborg Kommune. Strategi for hele kommunen og realisering i Svendborg By.

Indholdsfortegnelse. Hastighedsplan for Svendborg Kommune. Svendborg Kommune. Strategi for hele kommunen og realisering i Svendborg By. Svendborg Kommune Hastighedsplan for Svendborg Kommune Strategi for hele kommunen og realisering i Svendborg By COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge BILAG 1 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 18-04-2016 Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge I vedlagte liste er trafiksikkerhedsprojekterne oplistet i prioriteret rækkefølge (højest prioriterede)

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Forslag til målsætninger 5 Eksisterende vejnet og trafik 6 Forslag til hastighedsgrænser 7 Skoleveje

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling NOTAT/Styregruppe November 2017 1 Baggrund De videregående uddannelser på Bornholm har hidtil været fordelt på flere adresser

Læs mere

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590 Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober 2014 J.nr. 14/7590 Forslaget har været i offentlig høring fra den 12. november 2014 til den 7. januar 2015 Den 8. januar 2015 var der

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2010

Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Maj 2011 Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Kommune - Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn kommune Aktivitetsplan 2014 Sagsnr.14/146_dok.nr.72421-14_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010 Notat Til: Vedrørende: Bilag: MPU Trafiksanerende foranstaltninger A Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Side 1/9 Kontaktperson Indledning...2 Skiltning...2 Fysiske foranstaltninger...3

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn Kommune Aktivitetsplan 2015 Sagsnr.15/344_dok.nr. 56784-15_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Tryghed langs skolevejen - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Baggrund Marie Thesbjerg Ansat ved Rambøll Danmark Trine

Læs mere

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER HØJRESVING FOR RØDT - HVORFOR? Transportministeriet arbejder med at formulere en ny national cykelstrategi. Visionen er, at hele Danmark skal op på cyklen.

Læs mere

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsplan 2013-2020 Dagsorden 2 10:00-10:45 1: Velkomst 2: Præsentation af mødeplan 3: Præsentation af tidsplan 4: Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020 5: Gennemgang

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Holstebro Kommune Trafiksikkerhedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

Indhold Side 1 Indledning 3

Indhold Side 1 Indledning 3 Indhold Side 1 Indledning 3 2 Vejstruktur 4 2.1 Overordnet trafikvej 5 2.2 Trafikvej 5 2.3 Overordnet lokalvej 5 2.4 Lokalvej 6 3 Målsætninger 7 3.1 Trafiksikkerhed 7 3.2 Uheldsudvikling 7 3.3 Tryghed

Læs mere

Den nye multihal er placeret på den vestlige side af Gersonsvej og en meget stor andel af brugerne bor i villakvarteret på østsiden af Gersonsvej.

Den nye multihal er placeret på den vestlige side af Gersonsvej og en meget stor andel af brugerne bor i villakvarteret på østsiden af Gersonsvej. Memo Dato Sag 7. januar 006 Gentofte Kommune Vedr: Til: Vurdering af trafikforhold omkring Gersonsvej i forbindelse med ny idræts- og fritidscenter Skolebestyrelsen for Tranegårdsskolen - Gentofte Ref

Læs mere

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro Hastighedsplan Sønderborg Kommune Hastighedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro 2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1.1 Hvad er en hastighedsplan? 1.2 Målsætning 5 6 7

Læs mere

Trafikplan - Bredebro

Trafikplan - Bredebro Trafikplan - Bredebro April 2013 TRAFIKPLAN FOR BREDEBRO 2014-2018 PROJEKT Projekt nr. 1100009782 Version 2 Udarbejdet af JKD Kontrolleret af MNSS Godkendt af JKD Teknik og Miljø Team Plan, Byg og Trafik

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve.

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve. Dias 1 Cyklistprøve Rute Ulrikkenborg Engelsborgskolen, Billum Private Skole, Lyngby Private Skole Sankt Knud Lavard Skole og Lyngby Friskole Denne powerpoint er beregnet til brug af klasselæreren så ruten

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse Trafiksikkerhedsplan 25. januar 2010 Rev. 04. marts 2010 Odsherred kommune Indholdsfortegnelse 1 Uheldsstatistik... 3 1.1 Datagrundlag...3 1.2 Uheldsfaktorer...4 1.3 Uheldsudviklingen 1986-2008...4 1.4

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016 side 1 Vordingborg Kommune - Trafi ksikkerhedsplan Trafi ksikkerhedsplan 2013-2016 Vordingborg Kommune Vej- og Trafi ksekretariatet Mønsvej 130 4760 Vordingborg

Læs mere

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010.

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010. Vejle Kommune 2014 Forord Vejle Kommune har udarbejdet en trafiksikkerhedsplan for perioden 2014-2017. Med denne har Vejle Kommune skabt et grundlag for de kommende års arbejde med trafiksikkerhed. Trafiksikkerhedsplanen

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Jellebakkeskolen, revision 2013:

Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen er beliggende i Risskov nord for Aarhus. Skolen har 0.-9. klassetrin og modtager pr. august 2013 samtlige elever fra Vejlby Skole. SFO er beliggende nær

Læs mere

UDKAST. Fredensborg og Hørsholm kommuner. Lågegyde Projektbeskrivelse. 25. marts 2010 mkk/jvl

UDKAST. Fredensborg og Hørsholm kommuner. Lågegyde Projektbeskrivelse. 25. marts 2010 mkk/jvl UDKAST Fredensborg og Hørsholm kommuner Lågegyde Projektbeskrivelse 25. marts 2010 mkk/jvl Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Analyser... 4 2.1 Trafiktællinger... 4 2.2 Uheld... 5 2.3 Tilfredshed...

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015.

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. NOTAT Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Teknisk Udvalgs anlægspulje er i 2015 på kr. 3.529.000. Indtil nu er der disponeret kr. 3.265.000 af

Læs mere

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Trafiksikkerhed og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Af Ole Johansen, Tølløse Kommune olj@tollose.dk Morten Klintø Hansen, Cowi A/S mkh@cowi.dk Tølløse Kommune har tilsluttet sig Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS undgå højresvingsulykker Undgå højresvingsulykker Tiltag til forebyggelse af ulykker mellem højresvingende lastbiler/biler og ligeudkørende cyklister i signalregulerende

Læs mere

SIGNAL PÅ ROSENØRNS ALLÉ VED FORUM?

SIGNAL PÅ ROSENØRNS ALLÉ VED FORUM? DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 22. november 2012 Adriaan Schelling ahs@vd.dk 7244 3462 SIGNAL PÅ ROSENØRNS ALLÉ VED FORUM? EN UDTALELSE FRA VEJDIREKTORATET, SIKKERHEDSAFDELINGEN Niels Juels Gade

Læs mere

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Teknisk Forvaltning Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 2 Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og mål... 5 Kommunens indsats fra 2011 til 2015... 7 Trafikuheld på kommunens

Læs mere

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 Veje og Grønne Områder Sagsnr. 270793 Brevid. 2452081 Ref. BIRD Dir. tlf. 4631 3733 Birthedj@roskilde.dk Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 15. december 2016 Med baggrund i Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet 1. Indledning Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet udgangspunkt i forholdene for cyklister og knallertkørere, mens fodgængerne

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 Bilag til Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 1 1 Indledning...3 1.1 Læsevejledning...4 2 Deninitioner og afgrænsninger...5

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem.

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. Vejene Trafiksikkerhed nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. sikkerhed Vejdirektoratet arbejder målrettet med at øge trafiksikkerheden

Læs mere

Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje

Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje Indledning Supercykelstierne er et højklasset netværk af cykelruter, der især er målrettet pendlercyklister.

Læs mere

Trafikplan - Toftlund

Trafikplan - Toftlund Trafikplan - Toftlund April 2013 TRAFIKPLAN FOR TOFTLUND 2015 2019 PROJEKT Projekt nr. 1100016492 Version 3 Udarbejdet af AMLN Kontrolleret af NMA Godkendt af NMA Teknik og Miljø Team Plan, Byg og Trafik

Læs mere

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet 1. Indledning Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet udgangspunkt i forholdene for cyklister og knallertkørere, mens fodgængerne

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan for København

Trafiksikkerhedsplan for København Trafiksikkerhedsplan for København af ingeniør Caroline Eiler Gotved og sektionsleder Claus Rosenkilde Vej & Park, Københavns Kommune Kort sammenfatning Københavns Kommune har i samarbejde med Københavns

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden Trafik på Halsskov Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden 1 1 Svinget Revvej- Skovbrynet Fra begge sider er svinget farligt og uoverskueligt. Der bør derfor opsættes en tavle A 41.1

Læs mere

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Indledning I foråret 2008 igangsatte Ikast-Brande Kommune udarbejdelsen af en samlet trafikplan indeholdende delplaner for trafiksikkerhed,

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB UDKAST Dragør Kommune NOTAT 8. april 2016 JKD/SB Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 1 2 Trafikulykker 2010-2014... 2 2.1 Kirkevej / Hartkornsvej... 5 2.2 Fælledvej/Sdr. Kinkelgade/Brydevej/Søndergade...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7. 2 Formål 8

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7. 2 Formål 8 Hastighedsplan Hastighedsplan 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7 2 Formål 8 3 Målsætning 9 3.1 Hastigheden skal svare til hastighedsgrænsen 10

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Allerød Kommune. Kortlægning af trafikale data

Allerød Kommune. Kortlægning af trafikale data Allerød Kommune Kortlægning af trafikale data Marts 2009 Allerød Kommune Kortlægning af trafikale data Marts 2009 Ref 8651082 Kortlægning(1) Version 4 Dato 2009-03-29 Udarbejdet af RAHH, CM Kontrolleret

Læs mere

Projekter for bedre trafiksikkerhed

Projekter for bedre trafiksikkerhed Bilag 1 Projekter for bedre trafiksikkerhed Dette bilag hører til indstillingen for Trafiksikkerhed, frigivelse af anlægsmidler, og indeholder 6 trafiksikkerhedsprojekter for vejkryds og vejstrækninger

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse

Trafik- og adfærdsanalyse Trafik- og adfærdsanalyse Kongelundsvej / Oliefabriksvej Supplerende undersøgelse og forslag om trafiksanering af en del af Kongelundsvej Udarbejdet af: Lene Hansen Kontrolleret af: Morten Fabrin, Trine

Læs mere

På ingen af disse veje er der cykelsti eller -bane.

På ingen af disse veje er der cykelsti eller -bane. Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6898 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Allerød - faglig sparring Trafikanalyse i Horsemosen 8. juni 2010 Projekt: 21.8344.01

Læs mere

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev.

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev. Veje og Grønne Områder Sagsnr. 291111 Brevid. 2589079 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg 7. august 2017 I notatet gennemgås forslaget

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 2015 Uheldsanalyse 2015 Indledning Rudersdal kommune arbejder målrettet og systematisk med at minimere antallet af trafikulykker og personskader i trafikken. Dette gøres både ved forebyggelse gennem

Læs mere

Cykelsti langs Stumpedyssevej

Cykelsti langs Stumpedyssevej Cykelsti langs Stumpedyssevej Hørsholm Kommune ønsker at forbedre forholdene for cyklister langs Stumpedyssevej for at give især skolebørn en god og sikker cykelforbindelse frem til skolen. 1. Overordnet

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

Sagsbeh: MK Sagsnr.: Notat. By- og Miljøområdet. Teknisk notat for cykelbaner på Sønderjyllands Allé

Sagsbeh: MK Sagsnr.: Notat. By- og Miljøområdet. Teknisk notat for cykelbaner på Sønderjyllands Allé 14-02-2012 Sagsbeh: MK Sagsnr.: 2012-0000069-9 Notat By- og Miljøområdet Teknisk notat for cykelbaner på Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 2 INDLEDNING OG PRÆSENTATION 2 3 KORTLÆGNING AF EKSISTERENDE FORHOLD

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG

OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE

Læs mere

Trafikstrategi for Nr. Herlev

Trafikstrategi for Nr. Herlev Trafikstrategi for Nr. Herlev Beskrivelse af problemer Forslag til ændringer/forbedringer Ophævelsen af 40 km/t zonen ved indkørslen til Strædet er et eksempel på uheldig skilteplacering Udarbejdet i marts

Læs mere

Sammenlægning af skoler på Amager - Trafikale forhold

Sammenlægning af skoler på Amager - Trafikale forhold Sammenlægning af skoler på Amager - Trafikale forhold November 2010 Bo Mikkelsen Center for Trafik, Trafiksikkerhed, sikre Skoleveje Oversigt Generelle trafikale konsekvenser Sikre Skoleveje Programmet

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009 Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 11 Cykelregnskab 9 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Transportvaner....5 4. Cykeltællinger....8 5. Trafiksikkerhed...9 6. Brug af cykelhjelm... 7. Vedligeholdelse

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Albertslund Kommune. 1 Indledning. 2 Sammenfatning og anbefaling. Herstedvestervej / Egelundsvej (sydlig adgang) Trafikanalyse

Albertslund Kommune. 1 Indledning. 2 Sammenfatning og anbefaling. Herstedvestervej / Egelundsvej (sydlig adgang) Trafikanalyse (sydlig adgang) Trafikanalyse NOTAT 14. september 2017 adn/tfk 1 Indledning Krydset (sydlig adgang) har gennem en lang årrække været overrepræsenteret i uheldsstatistikken. Det ønskes undersøgt, om den

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar På vej til skole Sikker skolevej et fælles ansvar Ny skolevej Sikker skolevej og sunde børn færre bilister - flere børn der cykler eller går Færre og færre børn går eller cykler til skole. Flere og flere

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund

Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 04 Uheldsanalyse 04 Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet for at minimere

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009 Projekt: 21.8374.01

Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009 Projekt: 21.8374.01 Grontmij Carl Bro A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6898 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Notat Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009

Læs mere

FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE

FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE Til Kalundborg kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2010 Bilag til Trafiksikkerhedsplanen for Kalundborg Kommune FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord...3. 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data...

Indholdsfortegnelse. 1. Forord...3. 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data... Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data...4 3. Trafikal struktur...6 Kommunens vejnet...6 Offentlig servicetrafik...7

Læs mere

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig.

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Røde og fra interessentmøde den 2. juni 2008 Essensen fra 1. møde i interessentgruppen: Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Ellers kan følgende

Læs mere

Ballerup Hastighedsplan 2015-2020

Ballerup Hastighedsplan 2015-2020 Ballerup Hastighedsplan 2015-2020 Ballerup Hastighedsplan 2015 2020 er udarbejdet i 2014/15 af Center for Miljø og Teknik, Ballerup Kommune og Via Trafik Rådgivning A/S Ballerup Kommune, Hold-An Vej 7,

Læs mere

Greve Kommune Teknisk Forvaltning. Hastighedsplan. - På veje i Greve Kommune

Greve Kommune Teknisk Forvaltning. Hastighedsplan. - På veje i Greve Kommune Greve Kommune Teknisk Forvaltning Hastighedsplan - På veje i Greve Kommune Juli 5 Greve Kommune Teknisk Forvaltning Hastighedsplan - På veje i Greve Kommune Juli 5 Dokument nr: 55. Revision nr.: Udarbejdet:

Læs mere

Gladsaxe COWI Kommune

Gladsaxe COWI Kommune Gladsaxe COWI Kommune Trafikdage AUC 96 Hastighedsplanlægning i Gladsaxe Paper af: Emnerelation: Indholdsklassificering: Ivan Christensen, Gladsaxe Kommune, Vej- og forsyningsafdelingen Karen Marie Lei,

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere