Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse"

Transkript

1 Trafiksikkerhedsplan 25. januar 2010 Rev. 04. marts 2010

2 Odsherred kommune Indholdsfortegnelse 1 Uheldsstatistik Datagrundlag Uheldsfaktorer Uheldsudviklingen Uheld i perioden Færdselssikkerhedskommissionens anbefalede indsatsområder Dødsulykker i Lejre Kommune Sorte pletter Holbækvej-Hovedgaden Landevejen Lindenborgvej Lindenborgvej (Gevninge) Bygaden (Kirke Hyllinge)...28 Side 2

3 1 Uheldsstatistik Konsekvenserne kan være store for implicerede i trafikuheld, men også for familier og nære venner er alvorlige uheld med dødsfald en tragedie. Samtidigt kan det få alvorlige psykiske konsekvenser for alle implicerede i ulykkerne. Udover de tragiske personlige forhold er der samtidigt store samfundsmæssige konsekvenser knyttet til trafikulykker. Det er derfor uomtvisteligt nødvendigt at kommuner og stat til stadighed arbejder hen imod færre og mindre alvorlige ulykker. Denne uheldsanalyse er et led i Lejre Kommunes samlede trafiksikkerhedsplan. 1.1 Datagrundlag For at skabe et overblik over, hvor i Lejre Kommune der er størst problemer med uheld, er der gennemført en uheldsanalyse. Analysen er baseret på de uheld, som er registreret af politiet i perioden Reelt forekommer der flere uheld, end politiet registrerer, idet fx solouheld uden betydelig personskade kun i begrænset omfang rapporteres til politiet. Det vurderes, at alle dødsuheld, ca % af uheld med alvorligt tilskadekomne og ca % af alle personskadeuheld registreres af politiet. Især solouheld og uheld med cyklister bliver i mindre grad registreret af politiet. Generelt vurderes det, at ca % af alle uheld registreres af politiet. For at klarlægge årsagerne til uheldene er der gennemført en yderligere analyse af uheldene i den 5-årige periode fra Ved at analysere uheldene over en 5-årig periode tages højde for den naturlige variation i uheldsantallet fra år til år. I analysen er anvendt følgende definitioner for tilskadekomne: Dræbt: Person, der som følge af et trafikuheld mister livet inden for 30 dage efter uheldet. Alvorligt tilskadekommen: Person, der som følge af et trafikuheld pådrager sig knoglebrud, læsioner eller hjernerystelse. Lettere tilskadekommen: Person, der som følge af et trafikuheld pådrager sig anden skade, der kræver lægelig behandling. Ofre, der ikke umiddelbart kræver lægelig behandling, betragtes ikke som tilskadekomne. Uheldene kategoriseres i personskadeuheld, materielskadeuheld og ekstrauheld. Side 3

4 Et ekstrauheld er defineret som et uheld, hvor omfanget af den materielle skade på et motorkøretøj skønnes at være mindre end kr. eller omfanget af anden skade skønnes at være mindre end kr. Ekstrauheld bliver i mindre grad indberettet til politiet og derfor indgår disse uheld sporadisk. På denne baggrund benyttes ekstrauheld ikke ved udpegning af sorte pletter, men hvis der er registreret en sortplet, hvor der er ekstrauheld analyseres uheldstypen for ekstrauheld ligeledes. 1.2 Uheldsfaktorer Trafikanten er ofte en medvirkende faktor i langt størstedelen af de trafikuheld, som registreres (over 90% af alle registrerede uheld). Dog er det ofte et samspil af flere faktorer, der ligger til grund for ulykken. Derfor vil forbedring af vejen og omgivelserne ofte kunne reducere risikoen for at der sker et trafikuheld. Figuren herunder viser hvordan de afgørende faktorer ofte er et samspil mellem trafikanten, vejen og omgivelserne samt køretøjet. Figur 1: Årsagen til uheld er ofte et samspil mellem trafikanten, vej og omgivelser samt køretøj som afgørende faktorer. Illustration fra Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan fra Uheldsudviklingen Siden 1986 er mere end 2500 (2646) trafikuheld registreret af politiet i Lejre Kommune. Over 4000 (4360) personer har været involveret i uheldene og 850 (866) personer er kommet til skade heraf er mere end halvdelen alvorligt tilskadekomne. 72 personer er blevet dræbt i trafikken siden Det svarer til mere end 3 personer der mister livet i trafikken om året i Lejre Kommune. I den seneste fem-årige periode fra er der registreret 11 dræbte svarende til lidt mere end 2 om året der mister livet i trafikken. Heraf er der fem dræbte på kommunevejnettet, svarende til at en person mister livet hvert år i trafikken i Lejre Kommune på det kommunale vejnet. Side 4

5 Nedenstående figur viser udviklingen af uheld og personskader fra år til år i perioden Figur 2 Udviklingen i antal uheld og personskader i Lejre Kommune siden 1986 Det fremgår af ovenstående figur at antallet af alle registrerede uheld i Lejre Kommune varierer fra år til år. Der er en lille tendens til at det samlede antal uheld er faldet marginalt de seneste 20 år, dog er der en større tendens til, at antallet af personskader er faldende (alvorlige uheld). 1.4 Uheld i perioden Gennem de seneste 20 år er der ændret på forskellige trafikale forhold herunder vejtekniske forbedringer, øget bevidsthed omkring trafiksikkerhed, ændrede fartgrænser og andre tiltag. For at vurdere, hvilke forhold der gør sig gældende for uheldene i dag, analyseres uheldene mere indgående for perioden fra (begge år inklusiv). For den femårige periode er der i Lejre Kommune registreret 519 trafikuheld. Heraf er 258 trafikuheld, 53 personskadeuheld og 5 trafikdræbte registreret på de kommunale veje. Det svarer til, at der årligt registreres mere end 50 trafikuheld, mere end 10 personskadeuheld og 1 trafikdræbt hvert år på de kommunale veje. Personskadeuheld Personskader Alvorligt tilskadekomne Lettere tilskadekomne Dræbte Uheld i alt Tabel 3. Personskadeuheld i Lejre Kommune fra Side 5

6 Figur 4. Registrerede uheld på kommunale veje i Lejre Kommune fra Trafikuheld på statsveje er ikke medtaget, da Vejdirektoratet er vejbestyrelse for statsvejnettet. Side 6

7 1.4.1 Fordeling af uheld 146 uheld er registreret i byområder. Det svarer til, at over halvdelen af uheldene på kommunevejene registreres i byområde (56 %). Herunder er en tabel med de byer i Lejre, hvor der er registreret mindst 3 uheld i alt eller 1 personskadeuheld. Listen viser hvor der er registreret flest uheld, men antallet af personskadeuheld, kan give en indikation af hvor de mere alvorlige uheld registreres. By Uheld i alt Personskadeuheld /Trafikdræbte Materielskadeuheld Ekstrauheld Kirke Hvalsø 24 7/2 9 8 Lejre Osted Gevninge Kirke Hyllinge Kirke Såby Lyndby 7 2/1 2 3 Sæby Ejby 7 1/1 1 5 Rye Osager 4 1/1 0 3 Nørre Hvalsø Lindenborg Særløse Uglestrup Kirke Sonnerup Åhuse Side 7

8 1.4.2 Årstid Fordelingen af antallet af uheld på årstid er vist på figuren herunder og viser at der er en overvægt af uheld i august og september. Dette er særligt måneder, hvor det går fra tørt føre til mere fugtigt vejr og mørkere tider. Hvis der iværksættes kampagner eller tiltag der målrettes borgere i kommunen, kan det være hensigtsmæssigt at kampagnerne udføres på disse tidspunkter af året. Figur 5: Fordeling af registrerede uheld på årets måneder. Selvom de fleste uheld registreres i august og september måned er langt de fleste uheld sket i dagslys og tørt føre. 65 % af de registrerede uheld er sket i tørt føre, mens 35 % af uheldene er registreret i vådt føre eller sne. Ligeledes er 65 % af uheldene registreret i dagslys mens 35 % er registreret i tusmørke/mørke. Side 8

9 1.5 Færdselssikkerhedskommissionens anbefalede indsatsområder Færdselssikkerhedskommissionen har til formål at foreslå målsætninger og initiativer til nedbringelse af uheldsantallet. Foruden et forslag til en målsætning har kommissionen også foreslået fem centrale indsatsområder. Igennem disse er det vurderet, at kommunerne vil kunne nedbringe deres uheldsantal. For at vurdere indsatsområdernes relevans i Lejre Kommune er uheldene derfor analyseret i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens anbefalede indsatsområder. Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan fra 2007 peger på følgende indsatsområder for at nedbringe risikoen for uheld: For høj fart Spritkørsel Manglende selebrug Ulykker med cyklister Ulykker med unge trafikanter Tidligere var også krydsuheld et centralt fokusområde og vurderes ligeledes i forhold til Lejre Kommune. Endeligt vurderes antallet af motorcykelulykker i Lejre. Side 9

10 1.5.1 Eneulykker (høj hastighed og sprit) I uheldssituationer med eneulykker, dvs. uheld, hvor en fører er forulykket uden andre implicerede parter, er den høje hastighed i forhold til vejen og omgivelserne ofte årsag til ulykken. En anden meget væsentlig årsag er spritkørsel. Figur 6. Fordelingen af uheldstyper Over en tredjedel af alle uheld i kommunen er eneulykker (42 %). Samtidigt er der i alt registreret 85 uheld hvor alkohol er involveret, hvilket svarer til 33 % af alle uheld. En indsats for at nedbringe hastigheden og sprituheld i Lejre vil derfor kunne påvirke antallet af eneulykker og dermed 42 % af alle uheld. Side 10

11 1.5.2 Bløde trafikanter (cyklistulykker) Færdselssikkerhedskommissionen har foreslået uheld med cyklister som et af de centrale indsatsområder. De bløde trafikanter er betegnelse for trafikanter på knallert, cykel eller fodgængere. Fordelingen af de bløde trafikanter er vist på figuren herunder. Figur 7. Fordelingen af de bløde trafikanter 42 % af de bløde trafikanter involveret i uheld kører på knallert30, knallert45 (scooter) eller ombygget knallert. Ca. en tredjedel er cyklister og hver fjerde er fodgænger. Uheld mellem bilister og bløde trafikanter medfører ofte alvorlige uheld og kan medføre dræbte. I de fem ulykker, hvor der har været trafikdræbte i perioden er der to cyklister. I forhold til færdselssikkerhedskommissionens anbefalede indsatsområde med cyklistulykker anbefales det, at Lejre kommune fokuserer på alle trafikantgrupperne med bløde trafikanter, da knallertulykker, cyklistulykker og fodgængerulykker alle er forholdsvist ligeligt repræsenteret Selebrug En opgørelse af de personer der har været involveret i færdselsuheld i Lejre Kommune viser, at 10 % ikke anvender sele. Over halvdelen (57%) af dem der var i trafikuheld og ikke anvendte sele kom til skade i ulykken, mens kun en fjerdedel (24%) af dem der anvendte sele kom til skade. Side 11

12 7% af dem der var involveret i trafikuheld og ikke anvendte sele i trafikken er omkommet som følge af trafikulykken. Under 2% af dem der anvendte sele og var i trafikuheld omkom som følge af ulykken Krydsulykker Færdselssikkerhedskommissionen har tidligere foreslået krydsuheld som et centralt indsatsområde. Det kan derfor være relevant at fokusere på de kryds, hvor de største uheldskoncentrationer forekommer. En stor andel af uheldene er ligeledes registreret i kryds svarende til lidt under en tredjedel. På landsplan er næsten halvdelen af alle uheld registreret i kryds. I Lejre Kommune er der ikke registreret 5 uheld eller flere i et enkelt kryds. Der er i de udpegede sorte plettet og grå strækninger dog flere kryds som indgår i selve strækningen, hvor der er registreret uheld Motorcykelulykker Der er registreret 8 motorcykelulykker på kommunevejnettet i Lejre Kommune i perioden fra , hvor 4 personer er kommet alvorligt til skade. Uheldene fordeler sig på følgende typer: Tre højre/venstresvingsulykker ud foran modkørende i kryds (610, 660) To venstresvingsulykker foran medkørende (322) Et eneuheld i venstresvingende kurve (022) En overhalingsulykke på lige strækning (111) En ulykke, hvor MC ramte et dådyr (910) Side 12

13 1.6 Dødsulykker i Lejre Kommune Der er registreret 5 ulykker med dødsfald i trafikken i Lejre Kommune fra på det kommunale vejnet. 2 af ulykkerne var med cyklister. En blev påkørt mens en anden væltede i en eneulykke. Alle dødsulykkerne er sket i byzone eller ved grænsen til byzone. Trafikdræbte på kommunevejene i Lejre Kommune i Trafikdræbte på statsveje er ikke medtaget, da Vejdirektoratet er vejbestyrelse for statsvejnettet. Side 13

14 2 Sorte pletter De steder på vejnettet, hvor der er sket flere uheld, end der umiddelbart kunne forventes, betegnes sorte pletter. De relativt store koncentrationer af uheld indikerer, at vejtekniske forhold er medvirkende til uheldene. Gennem vejtekniske forbedringer på de sorte pletter er der således størst sandsynlighed for at reducere antallet af uheld. I forbindelse med denne trafiksikkerhedsplan er sorte pletter defineret som lokaliteter, hvor der er registreret mindst 5 uheld personskadeuheld og/eller materielskadeuheld i analyseperioden Lokaliteterne kan enten være kryds eller strækninger på højst 500 meters længde. Baggrunden for denne definition er vejdirektoratets metoder til systematisk ulykkesbekæmpelse. Steder, hvor der er registreret mere end fem uheld inklusive ekstra uheld er i denne trafiksikkerhedsplan defineret som grå strækninger (dog minimum 2 person eller materielskadeuheld). Grå strækninger kan betegnes som steder, hvor der er tendens til at mange uheld registreres, men hvor uheldene er mindre alvorlige. Stederne er rangeret efter uheldstætheden, som viser antallet af uheld i forhold til den uheldsbelastede stræknings længde pr. år. Herudover er også vist antallet af personskader i forhold til den uheldsbelastede strækning, som kan indikere alvorlighedsgraden af de ulykker der er registreret på strækningen. Side 14

15 Nr. Sorte pletter 1 Holbækvej-Hovedgaden (Kirke Hvalsø) 2 Landevejen (Ved Hvalsøvej) 3 Lindenborgvej (Ved Hornsherredvej) 4 Lindenborgvej (Gevninge) 5 Bygaden (Kirke Hyllinge) Nr. Grå strækninger 6 Munkholmvej (Ved Uglestrup) 7 Hornsheredvej (Ved Lyndby) 8 Hornsherredvej (Nord for Lyndby) 9 Bregnetvedvej (syd for Osted) 10 Hornsherredvej (Ved Holbækmotorvejen) 11 Flædevadsvej-Højbyvej ( Lejre) Antal Uheld (- ekstra uheld) Personskadeuheld Personskader Ekstra uheld Uheldstæthed Uheld/Km/År (Alle uheld) 5, , , , ,6 Antal Uheld (- ekstra uheld) Personskadeuheld Personskader Ekstra uheld Uheldstæthed Uheld/Km/År (Alle uheld) , , , , , ,8 Tabel 8: De sorte pletter er i kryds rangeret efter uheldstætheden. Det skal bemærkes, at selv om der ikke er udpeget kryds som sorte pletter, så indgår der i analysen kryds, idet disse er indeholdt i strækningerne. På nedenstående kort fremgår de sorte pletter og grå strækninger. Side 15

16 Tabel 9: Sorte pletter og grå strækninger i Lejre Kommune I alt er der udpeget 5 sorte pletter og 6 grå strækninger. 3 af de sorte pletter er registreret på Lindenborgvej-Landevejen. Udover de tre sorte pletter på Lindenborgvej-Landevejen er der registreret 14 uheld på strækningen. Heraf 4 uheld syd for Lindenborg og 4 uheld nord for Kornerup. Side 16

17 5 af disse 8 uheld er ekstra uheld. Der er i øvrigt kun registreret et personskadeuheld i krydset. I alt udgør disse 11 sorte pletter og grå vejstrækninger 71 uheld på kommunens vejnet. Vejstrækningerne udgør blot 1 % af det samlede vejnet i kommunen, mens antallet af uheld på disse steder således udgør mere en 25 % af alle uheldene på kommunevejnettet. Der kan derfor fås en stor trafiksikkerhedsmæssig effekt ved at have fokus på disse 11 lokaliteter. Side 17

18 2.1 Holbækvej-Hovedgaden Beskrivelse Den uheldsbelastede vejstrækning ligger inde i byen Kirke Hvalsø. Der er en hastighedsbegrænsning på 50 km/t, og randbebyggelse langs vejen. Cirka midt på strækningen er der en rundkørsel, og umiddelbart syd for rundkørslen føres vejen under en jernbanebro. Der er mange sideveje og overkørsler til private grunde. Der er ingen cykelfaciliteter på vejstrækningen. I rundkørslen er der dog cykelbane med cykelsymboler samt fodgængerfelter i alle rundkørslens ben. Tv.: Rundkørsel i krydset Holbækvej/Hovedgaden/Tølløsevej/Bentsensvej. Th.: Holbækvej i Kirke Hvalsø Borgerhenvendelser En borger har henvendt sig til kommunen angående utryghed ved at færdes på denne vejstrækning. Problematikkerne der peges på er: hurtig, gennemkørende trafik ulovlig og uhensigtsmæssig parkering farligt og utrygt at krydse vejen for børn i morgen- og eftermiddagstimerne. Borgeren har foreslået, at der etableres fartdæmpende foranstaltninger, flere parkeringspladser og fodgængerfelter med lyssignaler Skolevejsundersøgelse 25 elever peger på, at denne vejstrækning er utryg. Eleverne angiver, at årsagerne er: Bilerne kører stærkt Der er mange biler Det er utrygt i rundkørslen Side 18

19 Svært at krydse vejen, bilerne holder ikke tilbage Dårlige oversigtsforhold Ingen cykelsti Skolebestyrelsen påpeger endvidere, at vejstrækningen er kaotisk morgen og eftermiddag med meget trafik. Især tung trafik fra Bentsensvej i rundkørslen er utrygt for eleverne på cykel. Tunnelen under jernbanen er meget smal for de mange gående og cyklende elever, der passerer her særligt om morgenen Tidligere trafikplaner Rundkørslen i krydset Holbækvej/Hovedgaden/Tølløsevej/Bentsensvej er medtaget som projekt i den tidligere trafiksikkerhedsplan for Hvalsø Kommune. Det beskrives, at der sker mange uheld med bløde trafikanter i hjørnet mellem Tølløsevej og Hovedgaden. Rundkørslen er desuden den mest udpegede i den skolevejsundersøgelse, der blev foretaget på det tidspunkt. Det foreslås, at der udføres en mere tydelig markering af cyklistarealet i rundkørslen. Endvidere at der etableres en klar anvisning for cyklister mod viadukten Uheld Uheldsdata: Antal uheld/tilskadekomne: 9/2 Antal personskadeuheld/materielskadeuheld: 2/7 Antal uheld i vådt/glat føre: 4 Antal uheld i mørke/tusmørke: 4 Bløde trafikanter involveret i uheld: To uheld med knallerter, to uheld med cyklister, to uheld med fodgængere. Tre af uheldene er sket i rundkørslen. Uheldssituationer: Tre uheld i forbindelse med ind- og udkørsel i rundkørslen. Fire eneuheld, hvoraf tre er biluheld. Side 19

20 Kollisionsdiagram (principskitse): Holbækvej-Hovedgaden (Kirke Hvalsø) Uheldshypoteser Løsningsforslag Der køres med for høj fart på strækningen, hvilket de mange eneuheld og uheldene med de bløde trafikanter i rundkørslen indikerer. Dårlige oversigtsforhold. Generelt kan rundkørsler medføre en øget risiko for at bløde trafikanter overses af bilisterne. Strækningen trafiksaneres med hævede flader i krydsene ved Vestergade, Nørregade og Søvej. I rundkørslen bør cyklistarealet markeres mere tydeligt, fx med en farvet overfladebehandling på asfalten (rødt areal eller blåt cykelfelt). Kørebanearealet i rundkørslen virker umiddelbart bredt, og det kan derfor være en mulighed at udvide midterøen, så der ikke kan køres med for høj fart igennem. Det skal dog vurderes i forhold til, at tung trafik skal kunne passere igennem. De bløde trafikanter skal igennem viadukten ad en fælles sti. I rundkørslen, hvor de bløde trafikanter bliver ledt ud fra denne fælles sti, er det nødvendigt at vurdere oversigtsforholdene ved fodgængerfeltet og eventuelt gøre de bløde trafikanters krydsningsmulighed tydeligere. Side 20

21 2.2 Landevejen Beskrivelse Den uheldsbelastede vejstrækning ligger i landzone, hvor hastighedsbegrænsningen er 80 km/t. Strækningen omfatter det firbenede, signalregulerede kryds Hvalsøvej/Dyvelslystvej/Landevejen. I tilfarterne på Landevejen er krydset udført med kanalisering, og stopstreger er trukket tilbage. Der er desuden udført afmærkning i form af slips mellem ligeud- og venstresvingsbanerne. På Landevejen er der cykelsti i begge vejsider adskilt fra kørebanen med en rabat. Omkring krydset er der en tankstation, et busstop og enkelte husstande, hvoraf nogle få har udkørsel til Landevejen Borgerhenvendelser Der er ingen borgerhenvendelser angående dette sted Skolevejsundersøgelse Stedet er ikke udpeget som utrygt i skolevejsundersøgelsen Tidligere trafikplaner Uheld Stedet er ikke med i den tidligere trafiksikkerhedsplan for Hvalsø Kommune. Landevejen var tidligere en amtsvej. Uheldsdata: Antal uheld/tilskadekomne: 6/2 Antal personskadeuheld/materielskadeuheld: 2/3 Antal uheld i vådt/glat føre: 4 Antal uheld i mørke/tusmørke: 3 Ingen bløde trafikanter har været involveret i uheldene. Uheldssituationer: Tre uheld i forbindelse med svingmanøvre i krydset, heraf to 410-uheld og et 510-uheld. Side 21

22 Kollisionsdiagram (principskitse): Landevejen (ved Hvalsøvej/Dyvelslystvej) Uheldshypoteser Løsningsforslag Uheldene med de venstresvingende i krydset kan skyldes, at der er dårlig oversigt, eller at de ligeudkørende fra sekundærvejen kommer med høj hastighed igennem krydset. 510-uheldet er sket ved rødkørsel, hvilket kan tyde på, at signalet ses for sent, og/eller der køres for stærkt på Landevejen. De øvrige uheld er svære at forklare og snarere et udtryk for tilfældigheder. Signalet gennemgås i forhold til placeringen af signalstanderne, synligheden af lanternerne samt signalets programindstillinger og detektering. I forhold til de venstresvingende fra sekundærvejen skal det sikres, at oversigtsforholdene til de ligeudkørende udbedres, hvis de ikke er tilstrækkeligt gode. På Hvalsøvej er der en hastighedsbegrænsning på 70 km/t på grund af tilslutningen til motorvejen. Skiltningen med 70 km/t er placeret i frafarten ved krydset. Det vil være hensigtsmæssigt at inddrage hele krydset i de 70 km/t, hvilket også er et krav ifølge Vejreglerne for nye signalanlæg. Idet en betydelig del af uheldene er sket i vådt/glat føre og mørke, kan der desuden være behov for at opfriske afmærkningen. Alternativt løsningsforslag: Et alternativt løsningsforslag er at ombygge krydset til en rundkørsel, hvilket vil give en fartdæmpende effekt og fjerne venstresvingsuheldene og tværkollisioner. En rundkørsel skal dog vurderes i forhold til de aktuelle trafikmængder. Side 22

23 2.3 Lindenborgvej Beskrivelse Den uheldsbelastede vejstrækning ligger i landzone, hvor hastighedsbegrænsningen er 80 km/t. Der er tæt bevoksning på begge sider af vejstrækningen. På strækningen er der en forholdsvis skarp kurve og umiddelbart øst for denne er en til- og frakørsel til Holbækmotorvejen samt efterfølgende det trebenede vigepligtskryds Lindenborgvej/Hornsherredvej. Krydset Lindenborgvej/Hornsherredvej er udført med kanalisering i alle ben, og en bred spærreflade på midten af vejen er optegnet på hele vejstrækningen, også igennem kurven. På Lindenborgvej er der desuden brede kantbaner, og cykelsymboler er optegnet i krydset ved Hornsherredvej Borgerhenvendelser En borger har henvendt sig til kommunen og påpeger, at krydset Lindenborgvej/Hornsherredvej er utrygt og meget trafikfarligt. Borgeren har foreslået, at der etableres fuldt stop, en lavere fartgrænse på Hornsherredvej samt to til tre bump på Hornsherredvej Skolevejsundersøgelse En enkelt elev peger på, at krydset Lindenborgvej/Hornsherredvej er utrygt. Eleven angiver, at årsagen er, at det er svært at se bilerne Tidligere trafikplaner Uheld Stedet er ikke med i den tidligere trafiksikkerhedsplan for Lejre Kommune. Lindenborgvej var tidligere en amtsvej. Uheldsdata: Antal uheld/tilskadekomne: 7/1 Antal personskadeuheld/materielskadeuheld: 1/5 Antal uheld i vådt/glat føre: 3 Antal uheld i mørke/tusmørke: 4 Ingen bløde trafikanter har været involveret i uheldene. Uheldssituationer: Tre uheld med samme svingmanøvre (660-uheld) i krydset Lindenborgvej/Hornsherredvej. To eneuheld er sket i svinget vest for motorvejens til- og frakørsel, og et uheld er sket umiddelbart efter dette sving, hvor en bilist har påkørt et køretøj, der var kørt i grøften. Side 23

24 Kollisionsdiagram (principskitse): Lindenborgvej (ved Hornsherredvej) Uheldshypoteser Løsningsforslag De tre uheld i krydset Lindenborgvej/Hornsherredvej indikerer, at der køres med for høj fart på Lindenborgvej, idet bilisterne på Lindenborgvej ikke har nået at bremse, mens bilisterne fra Hornsherredvej kan have fejlbedømt afstanden. Krydset kan også opfattes uoverskueligt og med dårlig oversigt, idet det ligger umiddelbart efter en forholdsvis skarp kurve og tæt op ad motorvejens til- og frakørsel. De to eneuheld i svinget tyder også på, at der køres med høj fart på Lindenborgvej. Bilisterne der er kørt i grøften kan også indikere, at der er høj kant langs vejen, da tre bilister er kørt i grøften (en har ramt kanten og har styret kontra over i modsatte side). Signalregulering af krydset Lindenborgvej/Hornsherredvej samt hastighedsbegrænsning på 70 km/t omkring det signalregulerede kryds. Der er dog risiko for, at en signalregulering vil reducere kapaciteten i krydset. Dette kan påvirke trafikafviklingen, særligt i perioden hvor vejen skal aflaste motorvejen under ombygning. Fræsede kantlinier skal etableres på strækningen. Det bør vurderes nærmere, om der yderligere kan etableres refleksstriber og/eller baggrundsafmærkning i kurven. Side 24

25 2.4 Lindenborgvej (Gevninge) Beskrivelse Den uheldsbelastede vejstrækning ligger i byzonen ved Gevninge By. Der er en hastighedsbegrænsning på 50 km/t. Strækningen omfatter et firbenet og to trebenede vigepligtsregulerede kryds. Disse kryds er udført med kanalisering på Lindenborgvej. Der er desuden flere overkørsler til husstande langs Lindenborgvej. På Lindenborgvej er der cykelsti i begge vejsider adskilt fra kørebanen med en rabat Borgerhenvendelser En borger har henvendt sig til kommunen angående utryghed ved at færdes på denne vejstrækning. Problematikkerne der peges på er: Meget trafik Høj fart Svært og utrygt at krydse vejen Meget støj. Borgeren har foreslået, at der anlægges en rundkørsel i krydset ved Abbetvedvej, og at hastighedsgrænsen sættes ned igennem Gevninge By Skolevejsundersøgelse 15 elever peger på, at denne vejstrækning er utryg. Eleverne angiver, at årsagerne er: Bilerne kører stærkt Der er mange biler og lastbiler Svært at krydse vejen, bilerne holder ikke tilbage Dårlige oversigtsforhold Ingen cykelsti De fleste peger på, at krydsene ved henholdsvis Abbetvedvej og Gevninge Bygade er farlige. Nogle af eleverne foreslår, at hastighedsgrænsen nedsættes på Lindenborgvej, og at der etableres et fodgængerfelt. Skolebestyrelsen påpeger endvidere, at vejstrækningen er meget trafikeret, og der køres stærkt. Den er svær og farlig at krydse for eleverne Tidligere trafikplaner Stedet er ikke med i den tidligere trafiksikkerhedsplan for Lejre Kommune. Lindenborgvej var tidligere en amtsvej. Side 25

26 2.4.5 Uheld Uheldsdata: Antal uheld/tilskadekomne: 8/2 Antal personskadeuheld/materielskadeuheld: 2/5 Antal uheld i vådt/glat føre: 1 Antal uheld i mørke/tusmørke: 3 Bløde trafikanter involveret i uheld: Et eneuheld med en knallert, og et uheld med harmonikasammenstød med to biler og en varebil, hvor en svingende knallert var grunden til uheldet. Uheldssituationer: To uheld med samme svingmanøvre (510-uheld) i krydset Lindenborgvej/Abbetvedvej, hvor bilisten fra Abbetvedvej kørte over for ubetinget vigepligt. Et uheld (660-uheld) i krydset Lindenborgvej/Orehøjvej, hvor bilisten fra Orehøjvej ikke har kunnet se bilen på Lindenborgvej med retning mod øst for en højresvingende varebil. To uheld ved henholdsvis ulovlig uvending og ulovlig overhaling over de dobbeltoptrukne midterlinier. Kollisionsdiagram (principskitse): Lindenborgvej (Gevninge) Uheldshypoteser Løsningsforslag De tre uheld med svingmanøvrer i krydsene (510-uheldene og 660-uheld) indikerer, at der køres med for høj fart på Lindenborgvej, idet bilisterne på Lindenborgvej ikke har nået at bremse, mens bilisterne fra sidevejene kan have fejlbedømt afstanden. Uheldene kan ligeledes indikere, at der er dårlig oversigt fra sidevejene. De øvrige uheld er svære at forklare og snarere et udtryk for tilfældigheder. Ombygning af krydset Lindenborgvej/Abbetvedvej til en rundkørsel. I de øvrige vigepligtsregulerede kryds skal det sikres, at oversigtsforholdene fra sidevejene udbedres, hvis de ikke er tilstrækkeligt gode. Side 26

27 Etablering af en større midterhelle med forsætning af kørespor som byport i den østlige ende af byen. På strækningen igennem byen kan køresporene indsnævres, og det overskydende areal kan bruges til at anlægge punktvise midterheller. Idet et par af uheldene er sket ved ulovlige handlinger, kan der være et behov for ny vejafmærkning, så spærreflader og dobbeltoptrukne midterlinier fremgår tydeligt, også i mørke og vådt føre. Side 27

28 2.5 Bygaden (Kirke Hyllinge) Beskrivelse Den uheldsbelastede vejstrækning ligger inde i byen Kirke Hyllinge. Der er en hastighedsbegrænsning på 50 km/t, og randbebyggelse langs vejen. Nordligst er strækningen saneret med en stor hævet flade, der omfatter flere sideveje. Umiddelabrt syd for den hævede flade er der skråparkering i den østlige vejside. Der er mange sideveje og overkørsler til private grunde. Der er ingen cykelfaciliteter på vejstrækningen, først i den sydligste ende lige nord for Ammershøjvej begynder en cykelsti i begge vejsider ud af byen adskilt fra vejen med rabat. Der er fortov i begge sider af vejen Borgerhenvendelser Der er ingen borgerhenvendelser angående dette sted Skolevejsundersøgelse Omkring 30 elever peger på, at denne vejstrækning er utryg. Eleverne angiver, at årsagerne er: Bilerne kører stærkt ind til byen fra Karlebyvej Der er mange biler og lastbiler Svært at krydse vejen, bilerne holder ikke tilbage Dårlige oversigtsforhold Ingen cykelsti De fleste peger på, at krydsene ved henholdsvis Kirkevej og Sæbyvej er farlige Tidligere trafikplaner Bygaden i Kirke Hyllinge er medtaget som projekt i den tidligere trafiksikkerhedsplan for Bramsnæs Kommune. Det beskrives, at der er registreret en del uheld, og at flere borgere føler sig utrygge på grund af høj hastighed, meget trafik og vanskeligheder ved at krydse vejen. Det foreslås, at Bygaden udformes som en fartdæmpet trafikvej med 40 km/t og cykelsti/cykelbane. I krydset ved Stationsvej foreslås en rundkørsel, og i krydsene ved Kirkevej og Lillegade foreslås hævede flader. I krydset ved Præstemarksvej foreslås en sikret stikrydsning. I krydset ved Ammershøjvej foreslås en opstramning af krydset i form af kanalisering eller afmærkning Uheld Uheldsdata: Antal uheld/tilskadekomne: 7/1 Antal personskadeuheld/materielskadeuheld: 1/5 Antal uheld i vådt/glat føre: 2 Antal uheld i mørke/tusmørke: 3 Side 28

29 Bløde trafikanter involveret i uheld: I alt tre uheld med en blød trafikant involveret. Et højresvingsuheld med en cyklist ved Ammershøjvej. Et uheld med en fodgænger i forbindelse med en bilists bakkkemanøvre ved parkering. En fodgænger ramt af sidespejl på bus. Uheldssituationer: Fire uheld i forbindelse med parkering på Bygaden. Et uheld i krydset ved Hyllingeparken, hvor en bilist overså sin ubetingede vigepligt. Et højresvingsuheld ved Ammershøjvej, hvor bilisten overså cyklisten på cykelstien. Kollisionsdiagram (principskitse): Bygaden (Kirke Hyllinge) Uheldshypoteser Løsningsforslag I de to sydligste kryds er uheld sket ved manglende overholdelse af vigepligten. Det kan tyde på, at vigepligtsforholdene ikke er tydelige nok, eller oversigten fra sidevejene ikke er tilstrækkelig. Det kan også skyldes, at der køres med for høj fart på Bygaden. På Bygaden sker der endvidere adskillige uheld i forbindelse med parkeringsmanøvrer. Det kan skyldes, at vejen er for smal til, at parkering er hensigtsmæssig. Det kan overvejes at fjerne skråparkeringen langs Bygaden og etablere alternative parkeringsmuligheder. I krydset ved Ammershøjvej optegnes blåt cykelfelt eller alternativt cykelsymboler. I krydset ved Hyllingeparken anlægges en hævet flade. Side 29

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan. Projektkatalog 27. januar 2010 Rev 19. juli 2010

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan. Projektkatalog 27. januar 2010 Rev 19. juli 2010 Trafiksikkerhedsplan Projektkatalog 27. januar 2010 Rev 19. juli 2010 1 Indholdsfortegnelse: 0. Indledning...3 0.1 Forventet uheldsreduktion og førsteårsforrentning...3 0.2 Samfundsøkonomi...4 0.3 Evaluering

Læs mere

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 Bilag til Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 1 1 Indledning...3 1.1 Læsevejledning...4 2 Deninitioner og afgrænsninger...5

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2012 TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2012-01-23 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af CM Godkendt af Beskrivelse CM Baggrundsrapport

Læs mere

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK Hastighedsplan Baggrundsrapport 4 Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse VIA TRAFIK August 24 Kortlægningen er foretaget i 23 2. Indholdsfortegnelse:. Indholdsfortegnelse:...2 1. Baggrund og formål...3

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014 8. april 2015 UDKAST Halsnæs Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning NOTAT 8. april 2015 IH/RAR Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Eksisterende forhold... 3 3 Uheldsanalyse...

Læs mere

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning NOTAT Projekt Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune 2016 Kunde Syddjurs Kommune Notat nr. 01 Dato 2016-04-25 Til Fra Peter Sandell Anders Kusk og Maria Krogh-Mayntzhusen 1. Opdatering af uheldsanalyse

Læs mere

Statusrapport. - cykelruteplan

Statusrapport. - cykelruteplan - cykelruteplan JANUAR 2011 2 Tønder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 4 2 STANDARDER FOR CYKELRUTENETTET 5 2.1 Kvalitetskrav for stinettets udformning og sammenhæng 5 2.2 Fysiske krav til

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning NOTAT Projekt Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune 2015 Kunde Syddjurs Kommune Notat nr. 01 Dato 2015-04-23 Til Fra Peter Sandell Brian Jeppesen og Maria Krogh-Mayntzhusen 1. Opdatering af

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej 1 Værløse Kommune Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej Hovedrapport August 1999 Dokument nr. 44438-001 Revision nr. 1 Udgivelsesdato August 1999 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MSD 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 2 Forord I er det vigtigt, at alle kan færdes trygt og sikkert i trafikken. Hvis vi ser på de senere år, er der sket et markant fald i antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning TEKNISK NOTAT rev. 5 15.juli 2014 chs/mkk/tvo Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sammenfatning kortlægning... 5 3 Vejnet... 9 4 Uheld... 11 4.1 Datagrundlag...

Læs mere

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2011 Stiplan 2010 Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Indhold Forord 5 Planens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI UDFORMNING AF KRYDS Sikre rundkørsler Projektet Cyklisters sikkerhed i rundkørsler har gennem flere studier sat fokus på rundkørsler og trafiksikkerhed. Artiklen beskriver sikre design for både cyklister

Læs mere

Vordingborg Kommune. Indholdsfortegnelse. Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport. Teknisk rapport 26. november 2012 IF / TVO

Vordingborg Kommune. Indholdsfortegnelse. Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport. Teknisk rapport 26. november 2012 IF / TVO Vordingborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport Teknisk rapport 26. november 2012 IF / TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Indhold... 4 2 Trafikstruktur... 6 2.1 Vejnet... 6 3 Uheldsanalyse...

Læs mere

STATUS FOR TRAFIKULYKKER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

STATUS FOR TRAFIKULYKKER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 FAXE KOMMUNE STATUS FOR TRAFIKULYKKER 2010-2014 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Antal personskade-

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG

OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE

Læs mere

Trafikplan - Toftlund

Trafikplan - Toftlund Trafikplan - Toftlund April 2013 TRAFIKPLAN FOR TOFTLUND 2015 2019 PROJEKT Projekt nr. 1100016492 Version 3 Udarbejdet af AMLN Kontrolleret af NMA Godkendt af NMA Teknik og Miljø Team Plan, Byg og Trafik

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg 2007

Trafikuheld på Frederiksberg 2007 Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Forord side 2 Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan side 3 Uheldssituationen generelt side 4 Personskader og trafikanttyper side Unge side 9 Cyklister

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2012

Trafiksikkerhedsplan 2012 Trafiksikkerhedsplan 2012 2012 Kortlægning 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Indhold... 3 3 Vej- og stinettet... 4 3.1 Vejklassificering og Trafikmængder... 4 4 Uheld... 10 4.1 Datagrundlag...

Læs mere

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler Til: Fra: Vedr.: Teknik- og Miljøudvalget Niels Tørsløv Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler 18. september 2007 Baggrund CTR er

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Forslag til fysiske forbedringer

Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Forslag til fysiske forbedringer Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Forslag til fysiske forbedringer Dette katalog indeholder en række projekter fra bruttolisten til trafiksikkerhedsprojekter i Hedensted Kommune. Der er en kort beskrivelse

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan Frederikshavn Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Frederikshavn Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Forsiden illustrerer politiregistrerede ulykker i Frederikshavn kommune i årene 2003-2007

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Holstebro Kommune Hastighedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro Kommune

Læs mere

Trafikplan - Løgumkloster

Trafikplan - Løgumkloster Trafikplan - Løgumkloster April 2013 TRAFIKPLAN FOR LØGUMKLOSTER 2015 2019 PROJEKT Projekt nr. 1100016492 Version 3 Udarbejdet af AMLN Kontrolleret af NMA Godkendt af NMA Teknik og Miljø Team Plan, Byg

Læs mere

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling...

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling... NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2012-2016 Emne: Uheldsanalyse København, den 08.10.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0382 Reference: epr/tfj@moe.dk Notat nr.: 01 Rev.: 0 Fordeling: Jane

Læs mere

Ulykkesanalyse maj 2017

Ulykkesanalyse maj 2017 Ulykkesanalyse maj 17 Dataene i analysen er trukket fra Vejdirektoratets database, der indeholder alle politiregistrerede uheld. Politiet får ikke kendskab til alle trafikuheld. Sammenligninger mellem

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord...3. 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data...

Indholdsfortegnelse. 1. Forord...3. 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data... Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data...4 3. Trafikal struktur...6 Kommunens vejnet...6 Offentlig servicetrafik...7

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Forslag til målsætninger 5 Eksisterende vejnet og trafik 6 Forslag til hastighedsgrænser 7 Skoleveje

Læs mere

- Systematisk litteraturstudie - Før-efter uheldsevaluering af 332 ombygninger i Danmark

- Systematisk litteraturstudie - Før-efter uheldsevaluering af 332 ombygninger i Danmark Søren Underlien Jensen Sikkerhedseffekter af rundkørsler - Systematisk litteraturstudie - Før-efter uheldsevaluering af 332 ombygninger i Danmark Definition af rundkørsel Dette er ikke en rundkørsel!!!

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2015-2019. Teknisk Forvaltning Park og Vej

Trafiksikkerhedsplan 2015-2019. Teknisk Forvaltning Park og Vej Trafiksikkerhedsplan 2015-2019 Teknisk Forvaltning Park og Vej SKIVE.DK SKIVE. Udarbejdet af Skive Kommune i samarbejde med Grontmij A/S Maj 2015 2 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 4 2 INDLEDNING 5 2.1 Processen

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 04 Uheldsanalyse 04 Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet for at minimere

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Holstebro Kommune Trafiksikkerhedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro

Læs mere

HUSKESEDDEL. Vinderslev og Omegns Lokalråd. Til Silkeborg Kommune. Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg.

HUSKESEDDEL. Vinderslev og Omegns Lokalråd. Til Silkeborg Kommune. Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg. Vinderslev og Omegns Lokalråd Dato : 31.05.2012 Til Silkeborg Kommune HUSKESEDDEL Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg.com 1 Vinderslev og Omegns Lokalråd ønsker følgende emner

Læs mere

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1 Skolevejsanalyse Kerteminde Kommune 2007 1 December 2007 Kerteminde Kommune Skolevejsanalyse December 2007 Udgivelsesdato : 13. december 2007 Projekt : 21.2943.01 Udarbejdet : Trine Fog Nielsen Kontrolleret

Læs mere

Bløde trafikanter udenfor signalregulering

Bløde trafikanter udenfor signalregulering Bløde trafikanter udenfor signalregulering i vejkryds Uheldsanalyse og adfærdsundersøgelse Søren Underlien Jensen Belinda la Cour Lund Puk Kristine Andersson Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro Hastighedsplan Sønderborg Kommune Hastighedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro 2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1.1 Hvad er en hastighedsplan? 1.2 Målsætning 5 6 7

Læs mere

Uheldsstatistik

Uheldsstatistik Uheldsstatistik 12 1 Herunder ses en uddybende uheldsstatistik for de politiregistrerede uheld i Ikast-Brande Kommune i perioden fra 1-1-12 til 31-12-1. Der er medtaget uheld på alle offentlige veje, både

Læs mere

Uheldsrapport Rebild Kommune

Uheldsrapport Rebild Kommune Uheldsrapport Rebild Kommune For perioden 2011 2015 December 2016 [Skriv her] Rebild Kommune 1 Uheldsanalyse [Skriv her] Rebild Kommune 2 Uheldsanalyse Uheldsrapporten skal anvendes til at få kendskab

Læs mere

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode Thisted Kommune Uheldsrapport 212 Uheldsperiode 28-212 Juni 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skolevejsanalyse 2010

Skolevejsanalyse 2010 Skolevejsanalyse 2010 Udarbejdet af: CBP/LEH/KSC Dato: 29.4.2009 Version: 2 Projekt nr.: 5170-002 MOE & BRØDSGAARD A/S Rådgivende ingeniører CVR nr.: 64 04 56 28 E-mail: info@moe.dk www.moe.dk RØDOVRE

Læs mere

Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: , Fax

Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: , Fax Før- og analyser af ombyggede kryds Af Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: 6556 1963, Fax 6556 1038 E-mail: mos@vej.fyns-amt.dk Indledning Uheld i kryds resulterer

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Ballerup Hastighedsplan 2015-2020

Ballerup Hastighedsplan 2015-2020 Ballerup Hastighedsplan 2015-2020 Ballerup Hastighedsplan 2015 2020 er udarbejdet i 2014/15 af Center for Miljø og Teknik, Ballerup Kommune og Via Trafik Rådgivning A/S Ballerup Kommune, Hold-An Vej 7,

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB UDKAST Dragør Kommune NOTAT 8. april 2016 JKD/SB Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 1 2 Trafikulykker 2010-2014... 2 2.1 Kirkevej / Hartkornsvej... 5 2.2 Fælledvej/Sdr. Kinkelgade/Brydevej/Søndergade...

Læs mere

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261 Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning Notatet redegør for trafikale forhold ved den planlagte sammenlægning af 4 skoler på Amager. Analysen er udarbejdet ift. de tre opstillede modeller:

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 2015 Uheldsanalyse 2015 Indledning Rudersdal kommune arbejder målrettet og systematisk med at minimere antallet af trafikulykker og personskader i trafikken. Dette gøres både ved forebyggelse gennem

Læs mere

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ.

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE Trafik 28. september 2015 Vangelystvej 10, 5250 Odense SV Tlf. 6160 7260 Mail: steen@setrafik.dk CVR-nr. 3492 6093 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tønder Kommune. April 2013 TRAFIKPLAN FOR SKÆRBÆK

Tønder Kommune. April 2013 TRAFIKPLAN FOR SKÆRBÆK Tønder Kommune April 2013 TRAFIKPLAN FOR SKÆRBÆK PROJEKT Trafikplan for Skærbæk Tønder Kommune Projekt nr. 213324 Dokument nr. 1210664628 Version 2 Udarbejdet af JII Kontrolleret af MVG Godkendt af JII

Læs mere

Trafiksikkerhedsprioritering Kerteminde Kommune. Borgerhenvendelser

Trafiksikkerhedsprioritering Kerteminde Kommune. Borgerhenvendelser Trafiksikkerhedsprioritering Kerteminde Kommune Borgerhenvendelser 2013-2014 Trafikulykker koster det offentlige dyrt Udgifter pr. personskade registreret hos politiet udgør i gennemsnit ca. 600.000 kr.

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 April 2009 3 Forord For mange mennesker kommer til skade i trafikken. I 2007 skete der 147 uheld på vejnettet i Fredericia Kommune. Disse uheld medførte, at 5 personer blev

Læs mere

Indhold Side 1 Indledning 3

Indhold Side 1 Indledning 3 Indhold Side 1 Indledning 3 2 Vejstruktur 4 2.1 Overordnet trafikvej 5 2.2 Trafikvej 5 2.3 Overordnet lokalvej 5 2.4 Lokalvej 6 3 Målsætninger 7 3.1 Trafiksikkerhed 7 3.2 Uheldsudvikling 7 3.3 Tryghed

Læs mere

Odense Kommune. Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds

Odense Kommune. Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds Odense Kommune Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds Juli 2004 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 BAGGRUND 4 2.1 Lokaliteter 4 2.2 Metode 5 3

Læs mere

Glostrup kommune. Uheldsanalyse NOTAT 13. maj 2016 STS/PN/TVO

Glostrup kommune. Uheldsanalyse NOTAT 13. maj 2016 STS/PN/TVO NOTAT 13. maj 2016 STS/PN/TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Uheldsudvikling... 3 2.1 Generel udvikling... 3 2.2 Status på målsætning... 5 3 Uheldsbelastede lokaliteter... 6 3.1 Analyse... 10

Læs mere

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B Middelfart Øst Skitseforslag til udbygning af det kommunale vejnet i forbindelse med ny motorvejstilslutning, og planer for byudvikling i den østlige del af Middelfart. Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Strategi for Strategi for trafiksikkerhed trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Byrum og Mobilitet 2014 Forord Alle skal kunne færdes trygt og sikkert i trafikken i Odense. Det mål har vi længe forfulgt

Læs mere

Mere sikker på cykel i Randers

Mere sikker på cykel i Randers Mere sikker på cykel i Randers Randersbro i Randers centrum. af det totale antal ulykker med cyklister forventes. Signalregulerede kryds Bilisternes stoplinie er rykket fem meter tilbage i forhold til

Læs mere

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan 216 22 Antal ulykker Ulykkesudvikling 5 Ulykkesudvikling i Helsingør Kommune i perioden 1985-215 45 4 35 3 25 2 15 1 5 År Person Materiel Ekstra Antal personskader 16

Læs mere

UDKAST. Gladsaxe Kommune. Indledning. Mørkhøj Parkallé Signalregulering ved Enghavegård Skole og Blaagaard Seminarium. NOTAT 22.

UDKAST. Gladsaxe Kommune. Indledning. Mørkhøj Parkallé Signalregulering ved Enghavegård Skole og Blaagaard Seminarium. NOTAT 22. UDKAST Gladsaxe Kommune Mørkhøj Parkallé Signalregulering ved Enghavegård Skole og Blaagaard Seminarium NOTAT 22. april 2009 SB/uvh 0 Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at forbedre trygheden i det firbenede

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan. Forslag

Trafiksikkerhedsplan. Forslag Forslag INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 BAGGRUND 7 2.1 Uheldsanalyse 7 2.2 Sortpletudpegning 9 2.3 Borgernes synspunkter 9 3 TRAFIKSIKKERHED I DAGLIGDAGEN 11 3.1 Årlig sortpletudpegning 11 3.2

Læs mere

Titel: Cyklisters sikkerhed i byer, rapport 10-1994. Udgivelsesår: Forfattere:

Titel: Cyklisters sikkerhed i byer, rapport 10-1994. Udgivelsesår: Forfattere: Titel: Cyklisters sikkerhed i byer, rapport 10-1994 Udgivelsesår: 1994 Forfattere: Lene Herrstedt (projektleder) Michael Aakjer Nielsen Lárus Agústsson Karen Marie Lei Else Jørgensen N.O. Jørgensen Oplag:

Læs mere

Undersøgelse af behovet for etablering af venstresvingskanaliseringer på større veje i Fredensborg Kommune

Undersøgelse af behovet for etablering af venstresvingskanaliseringer på større veje i Fredensborg Kommune Undersøgelse af behovet for etablering af venstresvingskanaliseringer på større veje i Fredensborg Kommune Indledning Både i by- og i landområde reducerer anlæg af venstresvingskanalisering især antallet

Læs mere

Herning. Trafiksikkerhedsby 2011. Trine Bunton og Thomas Bøgh 07.11.11

Herning. Trafiksikkerhedsby 2011. Trine Bunton og Thomas Bøgh 07.11.11 Herning Trafiksikkerhedsby 2011 Trine Bunton og Thomas Bøgh 07.11.11 Herning bliver udpeget til trafiksikkerhedsby Jubelbillede da fandt ud af det, så blev virkeligheden en realitet Fotograf Claus Fisker

Læs mere

Højresvingsulykker med lastbiler og cyklister - Foranalyse 2

Højresvingsulykker med lastbiler og cyklister - Foranalyse 2 128 Højresvingsulykker med lastbiler og cyklister - Foranalyse 2 Højresvingsulykker med lastbiler og cyklister Højresvingsulykker med lastbiler og cyklister - Foranalyse 3 Titel: Højresvingsulykker med

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2010

Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Maj 2011 Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Kommune - Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

TRYGT OG SIKKERT HELE VEJEN RUNDT. Trafiksikkerhedsplan for Herlev Kommune 2015-2020

TRYGT OG SIKKERT HELE VEJEN RUNDT. Trafiksikkerhedsplan for Herlev Kommune 2015-2020 TRYGT OG SIKKERT HELE VEJEN RUNDT Trafiksikkerhedsplan for Herlev Kommune 2015-2020 Plandokumentet er udarbejdet af MOE A/S for Herlev Kommune. Plandokumentet har været i høring i perioden 15.december

Læs mere

AALBORG ØST. Trafik & Miljø

AALBORG ØST. Trafik & Miljø AALBORG ØST Trafik & Miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord I et moderne samfund er

Læs mere

Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune

Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune 2013-2017 Baggrund I denne rapport undersøges uheldsbilledet for hele Aarhus kommune i perioden fra 2013-2017. Data er på baggrund af politiregistrerede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

Trafikuheld. Året 2008

Trafikuheld. Året 2008 Trafikuheld Året 28 September 29 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 918 122 København K Tlf.: 7244 3333 Fax.: 3315 6335 Notat: Trafikuheld Året 28 (Alene elektronisk) Dato: 11. september 29 Revideret

Læs mere

Trafikstrategi for Nr. Herlev

Trafikstrategi for Nr. Herlev Trafikstrategi for Nr. Herlev Beskrivelse af problemer Forslag til ændringer/forbedringer Ophævelsen af 40 km/t zonen ved indkørslen til Strædet er et eksempel på uheldig skilteplacering Udarbejdet i marts

Læs mere

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Civilingeniør Camilla Sloth Andersen, Viborg Amt e-mail: camilla@schioldan.net Det er almindelig kendt, at den officielle uheldsstatistik kun dækker 10-20

Læs mere

Notat. Idéforslag til ombygning af Banevang og Frederiksborgvej i Lillerød by. 10. August 2004. Opdateret version August 2012.

Notat. Idéforslag til ombygning af Banevang og Frederiksborgvej i Lillerød by. 10. August 2004. Opdateret version August 2012. Allerød Kommune Idéforslag til ombygning af Banevang og i Lillerød by. August 4 Notat Opdateret version August Side Kirkeltevej Boruphus Gydevang Borupgård Mågevang Solvang Fuglevang Ørnevang Gydevang

Læs mere

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7. 2 Formål 8

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7. 2 Formål 8 Hastighedsplan Hastighedsplan 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7 2 Formål 8 3 Målsætning 9 3.1 Hastigheden skal svare til hastighedsgrænsen 10

Læs mere

3 Fordeling på ulykkernes alvorlighed 3. 4 Fordeling på personskadernes alvorlighed 4. 6 Transportmidler (personskadeulykker) 6

3 Fordeling på ulykkernes alvorlighed 3. 4 Fordeling på personskadernes alvorlighed 4. 6 Transportmidler (personskadeulykker) 6 RINGSTED KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSARBEJDET TEKNISK NOTAT - UDKAST ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 4 FAX +45 56 4 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Udvikling

Læs mere

FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET

FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET Til Faxe Kommune Dokumenttype Notat Dato Februar 2012 FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKEMIDLER

Læs mere

Trafikuheld i det åbne land

Trafikuheld i det åbne land Trafikuheld i det åbne land Af ph.d.-studerende Michael Sørensen Aalborg Universitet, Trafikforskningsgruppen Hmichael@plan.aau.dkH Trafiksikkerhedsarbejdet i Danmark hviler på en målsætning om, at antallet

Læs mere