STATUS FOR TRAFIKULYKKER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATUS FOR TRAFIKULYKKER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1"

Transkript

1 FAXE KOMMUNE STATUS FOR TRAFIKULYKKER ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Antal personskade- og materielskadeulykker samt ekstrauheld Ulykker og uheld Vejtyper 3 3 Personskader Alder og køn Elementer Ulykkessituation Spiritus 10 4 Steder på vejnettet med mange ulykker Generelt Udpegning 14 1 Indledning Faxe Kommune er i gang med at udarbejde en revision af den nuværende trafikhandlingsplan. Nærværende notat giver status for ulykker i perioden og giver første bud på en målsætning for perioden Notatet indeholder alene oplysninger om ulykker og ekstrauheld registreret af politiet. PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. A trafikulykker-01 VERSION 1.1 UDGIVELSESDATO 8. februar 2016 UDARBEJDET LAAG KONTROLLERET HGR GODKENDT HGR

2 Antal ulykker/uheld 2/23 STATUS FOR TRAFIKULYKKER Antal personskade- og materielskadeulykker samt ekstrauheld I perioden har politiet registreret mellem 77 og 97 personskade-, materielskadeulykker og ekstrauheld pr. år på kommuneveje i Faxe Kommune (inkl. private fællesveje), se Figur Ulykker og uheld Ekstrauheld Materielskadeulykker Personskadeulykker Figur 2-1 Udvikling i antal personskade- og materielskadeulykker samt ekstrauheld på kommuneveje og private fællesveje i Faxe Kommune i perioden Flest ulykker er registreret i 2013 og færrest i 2010 og Stigning i antal ulykker fra 2010 (77) til 2014 (89) er på 16 %. Antal personskadeulykker er nærmest uændret i perioden - 16 både i 2010 og i 2014 til gengæld er der registreret 22 i Antal materielskadeulykker er steget fra 44 til 52, hvilket svarer til 18%, og ekstrauheld er steget fra 17 til 21, svarende til 24%. Tabel 2-1 viser forskel i antal personskadeulykker, materielskadeulykker og ekstrauheld mellem perioderne (fra sidste plan) og til

3 Antal ulykker/uheld STATUS FOR TRAFIKULYKKER /23 Tabel 2-1 Ændring i antal ulykker og uheld Periode Personskadeulykker Materielskadeulykker Ekstrauheld Ændring - 39% + 2% -30% Personskadeulykker er faldet med hele 39 % og ekstrauheld med 30 %, hvorimod materielskadeulykker er steget med 2 %. 2.2 Vejtyper 62 % (261) af ulykkerne/uheldene er sket på strækninger og 34% i kryds (145). 52% (217) er sket i byer og 48% (204) uden for byzone, se Figur Strækninger Kryds Udkørsel Sti Ikke oplyst By Land Figur 2-2 Antal personskade- og materielskadeulykker samt ekstrauheld på kommuneveje og private fællesveje i Faxe Kommune i perioden opdelt på vejudformning og by/land. Mange ulykker er registreret på strækninger i landområder (137) og kryds i byområder (82). Til sammenligning er de registreret 277 (54%) personskade- og materielskadeulykker samt ekstrauheld i byer i perioden mod 217 (51%) i perioden I landområder blev der registret 239 (46%) personskade- og materielskadeulykker samt ekstrauheld i landområder mod 204 (49%) i

4 Antal personer 4/23 STATUS FOR TRAFIKULYKKER Personskader I perioden 2010 til 2014 er der registreret 105 personskader (inkl. dræbte) i 85 personskadeulykker på kommuneveje (inkl. private fællesveje) i Faxe Kommune - se Figur Dræbte Alvorligt tilskadekomne Let tilskadekomne Figur 3-1 Udvikling i antal personskader på kommuneveje og private fællesveje i Faxe Kommune i perioden opdelt på alvorlighed. Antal dræbte varierer fra 1 til 3 pr. år, antal alvorligt tilskadekomne fra 11 til 16 og antal let tilskadekomne fra 3 til 11. Sammenlignes 2010 med 2014 er der tendens til færre personskader (fra 24 til 17), selvom antal personskadeulykker var det samme de to år (16 begge år). Dette skyldes bl.a., at der i 2010 er registreret en ulykke med 5 tilskadekomne personer. Tabel 3-1 viser forskel i antal personskadeulykker, materielskadeulykker og ekstrauheld mellem perioderne (fra sidste plan) og til Tabel 3-1 Ændring i antal dræbte og tilskadekomne Periode Dræbte Alvorligt tilskadekomne Let tilskadekomne Ændring -57% -31% -54%

5 Antal personer STATUS FOR TRAFIKULYKKER /23 Antal dræbte og let tilskadekomne er mere end halveret (hhv. 57 % og 54 %), og antal alvorligt tilskadekomne er faldet med 31 %. 3.1 Alder og køn I perioden er 41 kvinder og 64 mænd kommet til skade på kommune veje (inkl. private fællesveje), se Figur Kvinde Mand Figur 3-2 Antal tilskadekomne personer på kommuneveje og private fællesveje i Faxe Kommune i perioden fordelt på køn og alder. Flest tilskadekomne personer findes i aldersgruppen år (21). Kun 2 børn i aldersgruppen 0 5 år er kommet til skade og 2 børn i alderen I aldersgruppen over 74 år er kun 3 personer kommet til skade. 3.2 Elementer Blandt de 105 tilskadekomne er over halvdelen førere eller passagerer i personbiler (55), se Figur 3-3.

6 Antal personer 6/23 STATUS FOR TRAFIKULYKKER Fodgænger Cyklist Kanallertfører MC Personbil Varebil Let tilskadekomne Alvorligt tilskadekomne Dræbt Lastbil og Sættevognstog Figur 3-3 Antal personskader på kommuneveje og private fællesveje i Faxe kommune i perioden fordelt på trafikanttypen (elementart). Samlet set er 35% af trafikanterne lette trafikanter (fodgænger, cyklist og knallert 30), mens motorcyklister udgør 8% og store køretøjer er på 3%, se Figur 3-4. Varebil 2% Lastbil og sættevognstog 3% Fodgænger 10% Cyklist 9% Personbil 52% Knallert 30 16% MC 8% Figur 3-4 Antal personskader på kommuneveje og private fællesveje i Faxe Kommune i perioden fordelt på trafikanttypen (elementart). I perioden blev der registreret 106 tilskadekomne (mod 55 i perioden ) i personbil, 16 mod 11 cyklister, 29 mod 17 knallertkørere, men 9 mod 11 fodgængere. Det store fald i antal personskader er dermed først og fremmes kommet personer i personbil til gode. Blandt de 11 tilskadekomne fodgængere var 6 over 60 år og ingen under 25 år.

7 STATUS FOR TRAFIKULYKKER /23 Blandt de 9 tilskadekomne cyklister var ingen over 60 år og 3 under 25 år. Blandt de tilskadekomne knallertkørere (knallert 30) var 5 under 25 år og 2 over 60 år. I 5 tilfælde var knallertulykkerne eneulykker, og i 5 tilfælde var føreren spirituspåvirket. Figur 3-5 Ulykker med lette trafikanter på kommuneveje i Faxe Kommune

8 8/23 STATUS FOR TRAFIKULYKKER Figur 3-6 Ulykker med lette trafikanter på kommuneveje i Haslev by

9 Antal personer STATUS FOR TRAFIKULYKKER /23 Figur 3-7 Ulykker med lette trafikanter på kommuneveje i Faxe by Ulykkessituation Trafikulykker bliver opdelt i 10 grupper efter trafikanternes placering op til ulykken (ulykkessituation), se Figur Dræbt Alvorligt tilskadekomne Let tilskadekomne Figur 3-8 Antal tilskadekomne på kommuneveje og private fællesveje i Faxe Kommune i perioden fordelt på ulykkessituation (hovedsituation).

10 10/23 STATUS FOR TRAFIKULYKKER Størst antal personskader er registreret i eneulykker (26), mens færrest antal er registreret i ulykker med parkeret bil (3) og forhindringsulykker (faste genstande/dyr, 1). Blandt de 26 personskader ved eneulykker er 20 sket uden for byzone, alle svingningsulykker mellem medkørende er sket i landområde, og alle indhentningsulykkerne (bagendekollisioner) er sket i byzone. 3.4 Spiritus Blandt de 105 tilskadekomne personer er 11 målt med promille over 0,5. Fem af disse var fører af personbil (2 uden kørekort), og fem var fører af knallert. Den sidste var fører af en varebil. Ni af ulykkerne var eneulykker, en involverede en fodgænger og den sidste involverede et parkeret køretøj. Fem af ulykkerne skete i byområde og seks i landområde. I perioden 2006 til 2010 blev der registreret 41 sprituheld med personskade. 3.5 Sammenfatning og generelle forslag til forbedringer Følgende kan sammenfattes fra ovenstående: Der sker mange personskade- og materielskadeulykker samt ekstrauheld på strækninger i åbent land. Nogle af disse sker på ulykkesbelastede steder, hvor ombygning ofte vil kunne reducere antallet af ulykker. Skaderne er typisk værre, hvis trafikanterne ikke bruger sele eller hjelm. På steder, hvor ulykkerne sker spredt, kan der gennemføres en trafiksikkerhedsinspektion. Her registreres forhold som skarpe sving, faste genstande tæt på vejen, manglende eller misvisende skiltning mv. og mangler udbedres. Mange af ulykkerne er eneulykker, hvor fart typisk er en medvirkende faktor til, at disse ulykker sker. Derfor bør kommunen deltage i de landsdækkende kampanger om fart og sele. Der sker mange personskade- og materielskadeulykker samt ekstrauheld på strækninger i kryds i byområder. Her kan udbygning af krydsene, større opmærksomhed på vigepligt eller ændret indstilling af signaler opnå en reduktion i antal ulykker. Der sker forholdsvis mange personskadeulykker på strækninger med lette trafikanter. Ved ombygning af kryds og strækninger bør der tages særligt hensyn til disse. Der bør udføres kampagner henvendt mod knallertkørere, f.eks. for de yngste, der kan nås i forbindelse med knallertundervisningen. Herudover kommer øget politikontrol bl.a. for at reducere antal ændrede knallerter.

11 STATUS FOR TRAFIKULYKKER /23 4 Steder på vejnettet med mange ulykker 4.1 Generelt Ulykker i Faxe kommune er sket meget spredt på vejnettet uden specifikke steder med meget tydelige koncentrationer svarende til en rigtig "sort plet", se Figur 4-1. Figur 4-1 Antal personskade- og materielskadeulykker samt ekstrauheld på strækninger på kommuneveje og private fællesveje i Faxe Kommune i perioden fordelt på type. Der er dog tendens til ophobning af ulykker/uheld i byerne og på de største og mest trafikerede landeveje. Blandt landeveje kan nævnes rute 151, rute 154, rute 209 og rute 269. For Haslev by kan der ses en ophobning på Jernbanegade inkl. rundkørslen ved Kirkepladsen, Bregentvedvej, samt ved stationen, dog især materielskade- og ekstraulykker.

12 12/23 STATUS FOR TRAFIKULYKKER Figur 4-2 Antal personskade- og materielskadeulykker samt ekstrauheld på strækninger på kommuneveje og private fællesveje i Haslev by i perioden fordelt på type. I Faxe er der en ophobning på Ny Strandvej, men ligesom i Haslev især materielskade- og ekstraulykker, se Figur 4-3.

13 STATUS FOR TRAFIKULYKKER /23 Figur 4-3 Antal personskade- og materielskadeulykker samt ekstrauheld på strækninger på kommuneveje og private fællesveje i Faxe by i perioden fordelt på type. I Rønnede er der en ophobning på Vordingborgvej på begge sider af krydset med Faxevej samt på Faxevej, se Figur 4-4. Til gengæld er der ingen ophobninger af ulykker i Dalby, Karise eller Faxe Ladeplads.

14 14/23 STATUS FOR TRAFIKULYKKER Figur 4-4 Antal personskade- og materielskadeulykker samt ekstrauheld på strækninger på kommuneveje og private fællesveje i Rønnede by i perioden fordelt på type. 4.2 Udpegning Der er gennemført en udpegning af ulykkesbelastede steder på kommuneveje i Faxe Kommune. Mindst et af følgende to kriterier skal være opfyldt for, at stedet er udpeget: Mindst 5 personskade- og materielskadeulykker på en strækning på højest 500 m eller i et kryds. Mindst 3 personskadeulykker på en strækning på højest 500 m eller i et kryds. Resultatet af udpegningen er 7 steder, som vist i Tabel 4-1. Tabellen viser, at de 7 steder omfatter i alt 11 personskade- og 34 materielskadeulykker. Desuden er der på disse steder registreret i alt 19 ekstrauheld.

15 STATUS FOR TRAFIKULYKKER /23 Tabel 4-1 Udpegede steder ud fra antal personskade- og materielskadeulykker på strækninger i perioden Vejnr. Km fra Km til Antal personskadeulykker Antal materielskadeulykker Haslev, kryds Ny Ulsevej /Gisselfeldvej 21,221 21, Haslev, kryds Bregentvedvej/Kirkepladsen/Gammel By inkl. delstrækning på Bregentvedvej 0,311 0, Haslev, Jernbanegade inkl. to T-kryds 0,063 0, Nord for Rønnede, Vordingborgvej lige vej + kryds med Agerstedvej Rønnede, kryds Vordingborgvej/Faxevej og Gl. Næstvedvej samt strækning på begge sider Rønnede, to kryds på Faxevej: Skov-Torupvej og Dalgårdsvej samt lige vej ved disse Faxe, kryds Præstøvej/Rådhusvej samt lige vej på begge sider 59,297 60, ,100 62, ,567 21, ,730 0, Samlet Figur 4-5 til Figur 4-12 viser de udpegede 7 strækninger og kryds. Haslev Figur 4-5 viser de to strækninger og et kryds der er udpeget i og ved Haslev.

16 16/23 STATUS FOR TRAFIKULYKKER Figur 4-5 Udpegede kryds og strækninger i og ved Haslev. Kryds Ny Ulsevej /Gisselfeldvej Krydset er et firbenet kryds med fuld stop tavler på Gisselfeldvej. Ny Ulsevej er en gennemfartsvej hvor der kan forventes forholdsvis høje hastigheder. Figur 4-7 viser kollisionsdiagram for krydset. Figur 4-6 Ny Ulsevej /Gisselfeldvej i Haslev.

17 STATUS FOR TRAFIKULYKKER /23 Blandt de 5 ulykker er der to hvor venstresvingene fra nord ikke overholder sin vigepligt og påkører end trafikant på vej mod nordvest. Også fra syd er der to vigepligtsulykker: en hvor trafikanten skulle lige over krydset og en i forbindelse med venstresving. Den sidste ulykke er en eneulykke øst for krydset. Krydsets udformning tyder på at det tidligere er bygget om pga. tilsvarende ulykker. Hvis der ønskes yderligere trafiksikkerhedsfremmende tiltag bør der overvejes at etablere signalregulering eller en rundkørsel i krydset. Alternativt kan der opsættes variable tavler på Ny Ulsevej der advarer trafikanterne om sidevejstrafik når dette er aktuelt og samtidig nedsætter hastighedsgrænsen til 50 km/t. Jernbanegade Der findes et forslag om ombygning af Jernbanegade. Ved videre planlægning af dette projekt bør trafiksikkerhed indgå som parameter og der bør gennemføres en trafiksikkerhedsrevision af planene. Brengtvedvej/Kirkepladsen/Gammel by Drejer sig om kryds Bregentvedvej/Kirkepladsen/Gammel By samt en delstrækning på Brengtvedvej. Kollisionsdiagram ses i Figur 4-7. Figur 4-7 Kollisionsdiagram for Bregentvedvej/Kirkepladsen/Gammel By i Haslev

18 18/23 STATUS FOR TRAFIKULYKKER Der er registreret 4 ulykker i krydset som er mindre end det antal der er anvendt for at udpege ulykkesbelastede steder på vejnettet. Dette skyldes at der er et uheld umiddelbart syd for krydset. Da dette uheld ikke har noget med selve krydset at gøre bør stedet udgå. Man kan dog overveje at etablere en venstresvingsfase i krydset idet alle de 4 ulykker sker pga. en trafikant fra Brengtvedvej der ikke overholdt sin vigepligt i forbindelse med venstresving. Nord for Rønnede, Vordingborgvej lige vej + kryds med Agerstedvej Den omtalte strækning ses i Figur 4-8. Figur 4-8 Udpegede kryds og strækninger på Vordingborgvej nord for Rønnede. Figur 4-9 viser kollisionsdiagram for strækningen der er på 870 m. Blandt de 6 hændelser er der 4 personskadeulykker med to dræbte, en alvorligt tilskadekommen og to let tilskadekomne, en materielskadeulykke og et ekstrauheld.

19 STATUS FOR TRAFIKULYKKER /23 Figur 4-9 Kollisionsdiagram for Vordingborgvej nord for Rønnede.

20 20/23 STATUS FOR TRAFIKULYKKER Da ulykkerne er meget forskellige og det ser ud til at hastighedsgrænsen kun er overskredet i en enkelt af ulykkerne, foreslås der ingen ændringer på strækningen nu, men at der udarbejdes en trafiksikkerhedsinspektion af hele strækningen fra Rønnede og til kommunegrænsen mod nord. Rønnede Ved Rønnede er der udpeget to strækninger se Figur Figur 4-10 Udpegede kryds og strækninger i Rønnede. Kryds Vordingborgvej/Faxevej og Gl. Næstvedvej samt strækning på begge sider Der er planer om ombygning af de omtalte kryds. Derfor udgår strækningen fra analysen. To kryds på Faxevej: Skov-Torupvej og Dalgårdsvej samt lige vej ved disse I forbindelse med etablering af cykelsti ombygges krydset ved Dalgårdsvej samt strækningen. Derfor udgår strækningen fra analysen. Faxe, kryds Præstøvej/Rådhusvej I Faxe er der udpeget et enkelt kryds se Figur 4-11.

21 STATUS FOR TRAFIKULYKKER /23 Figur 4-11 Udpegede kryds og strækninger i Faxe. Krydset er et firbenet kryds med hævet flade i rød farve på sidevejen op til krydset. I perioden er der registreret 9 materielskadeulykker i krydset og i 2015 er der yderligere 2 ulykker samt et ekstrauheld. Det er her valgt at analysere alle 12 hændelser. Figur 4-12 viser kollisionsdiagram for krydset. Figur 4-12 Kollisionsdiagram for krydset Præstøvej/Rådhusvej i Faxe. Ulykke nr. 2, 4 og 10 er sket i 2015.

22 22/23 STATUS FOR TRAFIKULYKKER Der er sket 11 materielskadeulykker og 1 ekstrauheld i krydset. 11 af 12 hændelser skyldes trafikanter fra sidevejen der ikke overholder sin vigepligt. Herudover er der en enkelt bagendekollision. Otte trafikanter kom fra nord og fire fra syd. Kun i et enkelt tilfælde skulle trafikanten fra sidevejen (Præstøvej) foretage en svingning. Ulykkesbilledet tyder på at der sker forholdsvis mange ulykker til trods for de tiltag der er gennemført i krydset. For at reducere antal ulykker bør der etableres en rundkørsel eller signalregulering. 5 Forslag til målsætning For at sætte et mål for udviklingen i antal personskader på veje administreret af Faxe Kommune kan man anvende principperne i Færdselssikkerhedskommissionens målsætning. Her er målsætningen en halvering i antal personskader i perioden 2010 til Med en tilsvarende målsætning i Faxe Kommune foreslås perioden ændret. Perioden kan foreslås at være en 10 årig periode, hvor et mål for år 2024 sættes i forhold til Der ønskes en halvering i antallet af dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne i trafikken i 2020 i forhold til antallene i Antal ulykker i kommunen er relativt lavt og varierer en del fra år til år. For at få et statistisk mere rimeligt udgangspunkt foreslås at benytte gennemsnittet af de 3 sidste år analysen dækker ( ) svarende til 21 personskader pr. år. Dette gennemsnit sættes som målsætningen for 2016 hvorefter målsætningen for de resterende 9 år sættes til 2 personskader pr. år således at der opnås en halvering i 2024 svarende til maks. 10,5 personskader. Figur 4-13 viser udviklingen i antal personskader på kommuneveje i perioden samt et forslag til målsætning for

23 Antal personskader STATUS FOR TRAFIKULYKKER / målsætning faktisk Figur 4-13 Faktisk antal personskader på kommuneveje i perioden samt målsætning for perioden Målsætningen for 2016 er gennemsnittet af faktisk antal personskader i og målsætningen for 2024 er halvering af dette antal. Målsætningen er ambitiøs, men skønnes realistisk, når man ser på udviklingen i Der skal dog en stor indsats til for at opnå målsætningen i form af ombygning af veje, information, kampagner og politikontrol samtidig med, at statens indsats fortsat fremmer trafiksikkerheden (færdselslov, krav til køretøjer etc.).

3 Fordeling på ulykkernes alvorlighed 3. 4 Fordeling på personskadernes alvorlighed 4. 6 Transportmidler (personskadeulykker) 6

3 Fordeling på ulykkernes alvorlighed 3. 4 Fordeling på personskadernes alvorlighed 4. 6 Transportmidler (personskadeulykker) 6 RINGSTED KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSARBEJDET TEKNISK NOTAT - UDKAST ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 4 FAX +45 56 4 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Udvikling

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB UDKAST Dragør Kommune NOTAT 8. april 2016 JKD/SB Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 1 2 Trafikulykker 2010-2014... 2 2.1 Kirkevej / Hartkornsvej... 5 2.2 Fælledvej/Sdr. Kinkelgade/Brydevej/Søndergade...

Læs mere

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune Ulykkesanalyse 27 November 29 Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune BRØNDERSLEV KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Ulykkesudviklingen 1998-27 6 3. Personskader og køretøjstyper 1998-27 8

Læs mere

Uheldsstatistik

Uheldsstatistik Uheldsstatistik 12 1 Herunder ses en uddybende uheldsstatistik for de politiregistrerede uheld i Ikast-Brande Kommune i perioden fra 1-1-12 til 31-12-1. Der er medtaget uheld på alle offentlige veje, både

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning NOTAT Projekt Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune 2016 Kunde Syddjurs Kommune Notat nr. 01 Dato 2016-04-25 Til Fra Peter Sandell Anders Kusk og Maria Krogh-Mayntzhusen 1. Opdatering af uheldsanalyse

Læs mere

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse Ulykkestal 212 fordelt på politikredse >>> STATUS FOR ULYKKER 212 3 4 Indhold 1 Forudsætninger og indhold 6 1.1 Kilde 6 1.2 Definitioner 6 2 Udviklingen i Danmark 6 2.1 Personskader fordelt på transportmiddel

Læs mere

Ulykkesanalyse maj 2017

Ulykkesanalyse maj 2017 Ulykkesanalyse maj 17 Dataene i analysen er trukket fra Vejdirektoratets database, der indeholder alle politiregistrerede uheld. Politiet får ikke kendskab til alle trafikuheld. Sammenligninger mellem

Læs mere

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning NOTAT Projekt Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune 2015 Kunde Syddjurs Kommune Notat nr. 01 Dato 2015-04-23 Til Fra Peter Sandell Brian Jeppesen og Maria Krogh-Mayntzhusen 1. Opdatering af

Læs mere

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan Uddrag af ulykkesanalyse Færdselsulykkerne i Jammerbugt Kommune er gennemgået for at danne et overblik over, hvor og hvordan uheldene i Jammerbugt er sket samt

Læs mere

Uheldsrapport Rebild Kommune

Uheldsrapport Rebild Kommune Uheldsrapport Rebild Kommune For perioden 2011 2015 December 2016 [Skriv her] Rebild Kommune 1 Uheldsanalyse [Skriv her] Rebild Kommune 2 Uheldsanalyse Uheldsrapporten skal anvendes til at få kendskab

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Forslag til målsætninger 5 Eksisterende vejnet og trafik 6 Forslag til hastighedsgrænser 7 Skoleveje

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 04 Uheldsanalyse 04 Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet for at minimere

Læs mere

Thisted Kommune Teknik og Erhverv Kirkevej Hurup. Telefon

Thisted Kommune Teknik og Erhverv Kirkevej Hurup. Telefon Uheldsrapport 8 Thisted Kommune Teknik og Erhverv Kirkevej 9 77 Hurup Telefon 997 77 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Sweco Danmark A/S, marts 9 Indholdsfortegnelse GRUNDLAGET FOR

Læs mere

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling...

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling... NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2012-2016 Emne: Uheldsanalyse København, den 08.10.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0382 Reference: epr/tfj@moe.dk Notat nr.: 01 Rev.: 0 Fordeling: Jane

Læs mere

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling Uheldsstatistik Året 214 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - Året 214 Tabeller og udvikling Dato: September 215 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93184-78-7 Foto: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

Trafikulykker for året 2016

Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Dato: Juni 2017 ISBN (NET): 978-87-93436-73-2 Copyright: Vejdirektoratet, 2017 Indhold Opsummering af året 2016 4 Forudsætninger og indhold 5 Generel

Læs mere

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan 216 22 Antal ulykker Ulykkesudvikling 5 Ulykkesudvikling i Helsingør Kommune i perioden 1985-215 45 4 35 3 25 2 15 1 5 År Person Materiel Ekstra Antal personskader 16

Læs mere

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 21-25 Foranalyse nr. 2, 26. Revideret 27 116 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister

Læs mere

Projekter for bedre trafiksikkerhed

Projekter for bedre trafiksikkerhed Bilag 1 Projekter for bedre trafiksikkerhed Dette bilag hører til indstillingen for Trafiksikkerhed, frigivelse af anlægsmidler, og indeholder 6 trafiksikkerhedsprojekter for vejkryds og vejstrækninger

Læs mere

Trafikuheld. Året 2007

Trafikuheld. Året 2007 Trafikuheld Året 007 Juli 008 Vejdirektoratet Niels Juels Gade Postboks 908 0 København K Tlf.: 7 Fax.: 5 65 Notat: Trafikuheld Året 007 (Alene elektronisk) Dato:. juli 008 Forfatter: Stig R. Hemdorff

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

Trafikulykker for året 2017

Trafikulykker for året 2017 Trafikulykker for året Titel Trafikulykker for året Dato: Juni 2018 ISBN (NET): 978-87-93674-02-8 Copyright: Vejdirektoratet, 2018 Kontaktoplysninger Vil du vide mere om Vejdirektoratets ulykkesstatistik,

Læs mere

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse Uheld 11-13 Uheldsanalyse Kortlægning og analyse Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2012 DATO: Juni 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607766 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 INDHOLD OPSUMMERING AF ÅRET 2012... 3 FORUDSÆTNINGER OG

Læs mere

tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012

tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012 tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012 DATO: Februar 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607445 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 indhold OPSUMMERING AF 2. KVARTAL 2012... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Trafi ksikkerhedsplan 2009

Trafi ksikkerhedsplan 2009 Trafi ksikkerhedsplan 2009 Juni 2009 Trafi ksikkerhed begynder med dig BRØNDERSLEV KOMMUNE Forord xx xx Indholdsfortegnelse 1. Indledning 7 2. Ulykkesbilledet i Brønderslev Kommune 9 2.1 Ingen sorte

Læs mere

Uheldsstatistik - året Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik - året Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - året 2013 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - året 2013 Tabeller og udvikling Dato: Juli 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-23-7 Foto: Vejdirektoratet og Christoffer Askmann Copyright:

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012 DATO: December 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-7060-728-5 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL 2012...

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - 2. kvartal Tabeller og udvikling Dato: April 2016 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-18-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

temaanalyse Ulykker om natten

temaanalyse Ulykker om natten temaanalyse Ulykker om natten 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766387 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker om natten 21-21 Dette notat handler om personskadeulykker

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2018 Rapport 599

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2018 Rapport 599 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 2018 Rapport 599 Titel Ulykkestal fordelt på politikredse - Status for ulykker 2018 Rapport 599 Dato: Oktober 2019 Oplag: 280 Tryk: Vejdirektoratet

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE

TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 9788770606578 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 SAMMENFATNING

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2012 TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2012-01-23 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af CM Godkendt af Beskrivelse CM Baggrundsrapport

Læs mere

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem.

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. Vejene Trafiksikkerhed nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. sikkerhed Vejdirektoratet arbejder målrettet med at øge trafiksikkerheden

Læs mere

Uheldsstatistik 1. kvartal Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 1. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 1. kvartal 214 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - 1. kvartal 214 Tabeller og udvikling Dato: Marts 215 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93184-53-4 Foto: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012 DATO: April 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607520 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 INDHOLD OPSUMMERING AF 3. KVARTAL 2012... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune

Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune 2013-2017 Baggrund I denne rapport undersøges uheldsbilledet for hele Aarhus kommune i perioden fra 2013-2017. Data er på baggrund af politiregistrerede

Læs mere

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode Thisted Kommune Uheldsrapport 212 Uheldsperiode 28-212 Juni 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2011

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2011 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2011 DATO: April 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-7060-678-3 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF 3. KVARTAL 2011... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Trafi ksikkerhed 2009

Trafi ksikkerhed 2009 Trafi ksikkerhed 2009 November 2009 Trafi ksikkerhed begynder med dig BRØNDERSLEV KOMMUNE Forord Denne rapport beskriver trafiksikkerhedsarbejdet i kommunen i 2009, hvor formålet er at reducere antallet

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

Trafikuheld. Året 2008

Trafikuheld. Året 2008 Trafikuheld Året 28 September 29 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 918 122 København K Tlf.: 7244 3333 Fax.: 3315 6335 Notat: Trafikuheld Året 28 (Alene elektronisk) Dato: 11. september 29 Revideret

Læs mere

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling Uheldsstatistik Året 215 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - året 215 Tabeller og udvikling Dato: Juni 216 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-34-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Dato: Marts 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-02-2 Foto: Vejdirektoratet og Christoffer Askmann Copyright:

Læs mere

Trafikulykker for året 2018

Trafikulykker for året 2018 Trafikulykker for året 2018 Titel Trafikulykker for året 2018 Dato: Maj 2019 ISBN (NET): 978-87-93674-64-6 Copyright: Vejdirektoratet, 2018 Kontaktoplysninger Vil du vide mere om Vejdirektoratets ulykkesstatistik,

Læs mere

Uheldsrapport Baggrundsrapport til Thisted Kommunes Trafiksikkerhedsplan

Uheldsrapport Baggrundsrapport til Thisted Kommunes Trafiksikkerhedsplan Uheldsrapport 13-17 Baggrundsrapport til Thisted Kommunes Trafiksikkerhedsplan Thisted Kommune Teknik og Erhverv Kirkevej 9 776 Hurup Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 DATO: Jan 2014 FOTO: Christoffer Askman og Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770609586 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2014 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse Trafiksikkerhedsplan 25. januar 2010 Rev. 04. marts 2010 Odsherred kommune Indholdsfortegnelse 1 Uheldsstatistik... 3 1.1 Datagrundlag...3 1.2 Uheldsfaktorer...4 1.3 Uheldsudviklingen 1986-2008...4 1.4

Læs mere

Projekt 09 Rundkørsel Jyllandsgade/ Brogade / Hækkerupsvej samt nyt tværsnit på Jyllandsgade forudsætninger

Projekt 09 Rundkørsel Jyllandsgade/ Brogade / Hækkerupsvej samt nyt tværsnit på Jyllandsgade forudsætninger COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Ringsted Kommune Projekt 09 Rundkørsel Jyllandsgade/ Brogade / Hækkerupsvej samt nyt tværsnit på Jyllandsgade forudsætninger

Læs mere

Ny viden om alvorlige ulykker

Ny viden om alvorlige ulykker Vejforum 2017, F5 Trafiksikkerhed for cyklister: Ny viden om alvorlige ulykker Anne Eriksson Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og cykling Ny viden om alvorlige ulykker med cyklister Opgørelse af ulykkesfaktorer

Læs mere

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Statistik Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Kriterier for søgningen Uheldene er sket i perioden 28-212. Uheldene er sket i Politikredsen Syd- og Sønderjylland. Ekstrauheld 1 er ikke

Læs mere

Glostrup kommune. Uheldsanalyse NOTAT 13. maj 2016 STS/PN/TVO

Glostrup kommune. Uheldsanalyse NOTAT 13. maj 2016 STS/PN/TVO NOTAT 13. maj 2016 STS/PN/TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Uheldsudvikling... 3 2.1 Generel udvikling... 3 2.2 Status på målsætning... 5 3 Uheldsbelastede lokaliteter... 6 3.1 Analyse... 10

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 2 Forord I er det vigtigt, at alle kan færdes trygt og sikkert i trafikken. Hvis vi ser på de senere år, er der sket et markant fald i antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

SKYBRUDSSIKRING OG FORSKØNNELSE I SØNDERGÅRDSKVARTERET BILAG 3 TRAFIK JULI 2017 FURESØ KOMMUNE OG NOVAFOS

SKYBRUDSSIKRING OG FORSKØNNELSE I SØNDERGÅRDSKVARTERET BILAG 3 TRAFIK JULI 2017 FURESØ KOMMUNE OG NOVAFOS SKYBRUDSSIKRING OG FORSKØNNELSE I SØNDERGÅRDSKVARTERET BILAG 3 TRAFIK JULI 2017 FURESØ KOMMUNE OG NOVAFOS FURESØ KOMMUNE SKYBRUDSSIKRING OG FORSKØNNELSE AF SØNDERGÅRDSKVARTERET ADRESSE COWI A/S Parallelvej

Læs mere

Undersøgelse af behovet for etablering af venstresvingskanaliseringer på større veje i Fredensborg Kommune

Undersøgelse af behovet for etablering af venstresvingskanaliseringer på større veje i Fredensborg Kommune Undersøgelse af behovet for etablering af venstresvingskanaliseringer på større veje i Fredensborg Kommune Indledning Både i by- og i landområde reducerer anlæg af venstresvingskanalisering især antallet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. september 2013 13/06643-5 René Juhl Hollen rhp@vd.dk MIDTVEJSSTATUS FORSØG MED DIFFERENTIEREDE HASTIGHEDER PÅ HOVEDLANDEVEJSNETTET Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011 DATO: Juni 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978 87 7060 698 1 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF ÅRET 2011... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Uheldsrapport

Uheldsrapport Thisted Kommune Uheldsrapport 27-211 Baggrundsrapport til Thisted Kommunes Trafiksikkerhedsplan Marts 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i

Læs mere

Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: , Fax

Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: , Fax Før- og analyser af ombyggede kryds Af Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: 6556 1963, Fax 6556 1038 E-mail: mos@vej.fyns-amt.dk Indledning Uheld i kryds resulterer

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

STIPLAN INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Udpegning af hovedruter 2. 3 Tiltag for at realisere stiplanen 4. Indholdet af stiplanen

STIPLAN INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Udpegning af hovedruter 2. 3 Tiltag for at realisere stiplanen 4. Indholdet af stiplanen FAXE KOMMUNE STIPLAN NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Udpegning af hovedruter 2 3 Tiltag for at realisere

Læs mere

Lastbilulykker

Lastbilulykker 24. februar 2017 Lastbilulykker 2005-2015 Generel statistik om lastbilulykker udarbejdet til brug for Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Side 1 af 2727 Sammenfatning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

Læs mere

Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen?

Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen? Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen? Rie Hultqvist Visby, Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling Vejforum 2016 Færdselssikkerhedskommissionen Kommissionen er sammensat

Læs mere

Halvering af antal trafikdræbte de næste 10 år?

Halvering af antal trafikdræbte de næste 10 år? Færdselssikkerhedskommissionens næste handlingsplan Halvering af antal trafikdræbte de næste 10 år? Sven Krarup Nielsen, Vejdirektoratet Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan fra 2007 Mål for 2012:

Læs mere

Trafiksikkerhedsprioritering Kerteminde Kommune. Borgerhenvendelser

Trafiksikkerhedsprioritering Kerteminde Kommune. Borgerhenvendelser Trafiksikkerhedsprioritering Kerteminde Kommune Borgerhenvendelser 2013-2014 Trafikulykker koster det offentlige dyrt Udgifter pr. personskade registreret hos politiet udgør i gennemsnit ca. 600.000 kr.

Læs mere

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Trafiksikkerhed og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Af Ole Johansen, Tølløse Kommune olj@tollose.dk Morten Klintø Hansen, Cowi A/S mkh@cowi.dk Tølløse Kommune har tilsluttet sig Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG JULI 2013 FREDERIKSBERG KOMMUNE VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG ADFÆRDSSTUDIE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI

Læs mere

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK Hastighedsplan Baggrundsrapport 4 Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse VIA TRAFIK August 24 Kortlægningen er foretaget i 23 2. Indholdsfortegnelse:. Indholdsfortegnelse:...2 1. Baggrund og formål...3

Læs mere

Odense Kommune. Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds

Odense Kommune. Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds Odense Kommune Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds Juli 2004 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 BAGGRUND 4 2.1 Lokaliteter 4 2.2 Metode 5 3

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010 temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler - ulykker med børn i personog varebiler - Dette notat handler om personskadeulykker i trafikken, hvor der har været tilskadekomne børn enten i person-

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN AUGUST 2018 VALLENSBÆK KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2018 2027 FORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2018 VALLENSBÆK KOMMUNE

Læs mere

TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010

TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet. ISBN NR: 9788770606585 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 Notatet omhandler

Læs mere

Til Gribskov Kommune. Dokumenttype Rapport. Dato Januar Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE

Til Gribskov Kommune. Dokumenttype Rapport. Dato Januar Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Gribskov Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2013-01-10 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af HHW

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2009 Forslag

Trafiksikkerhedsplan 2009 Forslag Trafiksikkerhedsplan 2009 Forslag Januar 2009 Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet af COWI A/S i samarbejde med Teknik- og Miljøafdelingen, Nyborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan, Nyborg Kommune, januar

Læs mere

Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan

Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2015-2019 Oktober 2015 Indhold Hvorfor en trafiksikkerhedsplan... 3 Baggrund... 3 Visioner og mål... 4 Færdselssikkerhedskommisionens nationale handlingsplan...

Læs mere

Effekt af sortplet-arbejdet i Århus Amt

Effekt af sortplet-arbejdet i Århus Amt Effekt af sortplet-arbejdet i Århus Amt Sektionsleder, civilingeniør Henning Jensen Vejplanafdelingen, Århus Amt E-mail: hej@ag.aaa.dk Ph.d.-studerende, civilingeniør Michael Sørensen Trafikforskningsgruppen,

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere

Holstebro Kommune TRAFIKSIKKERHED VINDERUP Anbefalinger til tiltag. Figur 1: Uheldsbilledet for Vinderup (rød prik angiver uheld), se bilag.

Holstebro Kommune TRAFIKSIKKERHED VINDERUP Anbefalinger til tiltag. Figur 1: Uheldsbilledet for Vinderup (rød prik angiver uheld), se bilag. Notat Holstebro Kommune TRAFIKSIKKERHED VINDERUP Anbefalinger til tiltag 30. juli 2014 Projekt nr. 217774 Dokument nr. 1212015346 Version 1 Udarbejdet af PIO Kontrolleret af Godkendt af 1 GENERELT Hovedgaden

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg 2007

Trafikuheld på Frederiksberg 2007 Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Forord side 2 Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan side 3 Uheldssituationen generelt side 4 Personskader og trafikanttyper side Unge side 9 Cyklister

Læs mere

temaanalyse fodgængerulykker

temaanalyse fodgængerulykker temaanalyse fodgængerulykker 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet. ISBN NR: 9788770606561 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 FODGÆNGERULYKKER 2001-2010 Dette notat handler om

Læs mere

Dødsulykker Årsrapport Rapport 545

Dødsulykker Årsrapport Rapport 545 Dødsulykker 2014 Årsrapport Rapport 545 Titel Dødsulykker 2014 Rapport 545 Dato: December 2015 Foto: Christoffer Askman og Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-88-6 Copyright: Vejdirektoratet, 2015

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORUDSÆTNINGER OG INDHOLD...3 GENEREL UDVIKLING...5 Transportmidler...9 Uheldssituationer...11 Alder...12 Spiritusuheld...14

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund Reitan

Læs mere

NVF-seminar Færøerne maj 2009

NVF-seminar Færøerne maj 2009 NVF-seminar Færøerne maj 29 Ulykker har omkostninger Ulykker medfører sorg og savn hos familier og venner Vagn Bech, Vejdirektoratet, Vejcenter Nordjylland Ulykker har omkostninger Hvad koster trafikulykkerne?

Læs mere

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning TEKNISK NOTAT rev. 5 15.juli 2014 chs/mkk/tvo Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sammenfatning kortlægning... 5 3 Vejnet... 9 4 Uheld... 11 4.1 Datagrundlag...

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 2015 Uheldsanalyse 2015 Indledning Rudersdal kommune arbejder målrettet og systematisk med at minimere antallet af trafikulykker og personskader i trafikken. Dette gøres både ved forebyggelse gennem

Læs mere

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Teknisk Forvaltning Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 2 Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og mål... 5 Kommunens indsats fra 2011 til 2015... 7 Trafikuheld på kommunens

Læs mere

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning 29. november 2007 Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning Baggrund Vejdirektoratet har ønsket at forbedre trafiksikkerheden i krydset og har i forbindelse hermed hyret firmaet Hansen & Henneberg til at

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2013-16 UDKAST

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2013-16 UDKAST OKTOBER 2012 SORØ KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2013-16 UDKAST Som rådgiver blev benyttet: COWI A/S Lárus Ágústsson Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Færdselssikkerhedskommissionen

Færdselssikkerhedskommissionen Færdselssikkerhedskommissionen Alle politiske partier i folketinget Danske Kørelærer Union DTL 3F FDM Cyklistforbundet KL MC touring Club Dansk Fodgænger Forbund Transport- Bygnings og Boligministeriet

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - teknisk rapport

Trafiksikkerhedsplan - teknisk rapport Trafiksikkerhedsplan - teknisk rapport Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 2 Forord.......................................................................... 4 3 Kortlægning og analyse

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Dødsulykker Årsrapport Rapport 576

Dødsulykker Årsrapport Rapport 576 Dødsulykker 2015 Årsrapport Rapport 576 Titel Dødsulykker 2015 Rapport 576 Dato: December 2016 Foto: Christoffer Askman og Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93436-60-2 ISBN: 978-87-93436-61-9 Copyright:

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016 side 1 Vordingborg Kommune - Trafi ksikkerhedsplan Trafi ksikkerhedsplan 2013-2016 Vordingborg Kommune Vej- og Trafi ksekretariatet Mønsvej 130 4760 Vordingborg

Læs mere