Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010."

Transkript

1 Vejle Kommune 2014

2 Forord Vejle Kommune har udarbejdet en trafiksikkerhedsplan for perioden Med denne har Vejle Kommune skabt et grundlag for de kommende års arbejde med trafiksikkerhed. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra Trafiksikkerhedsplanen indeholder et ambitiøst mål om, at antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken skal halveres fra 2010 til For at realisere målet, udpeges de trafiksikkerhedsudfordringer på kommunens vejnet, der skal gøres en særlig indsats ved. Der er desuden fastlagt tiltag, som vi i Vejle Kommune vil arbejde med frem til 2017, med sigte på at forbedre trafiksikkerheden og trygheden på vej- og stinettet. Målet med trafiksikkerhedsplanen er, at bidrage til at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken, samt at gøre Vejle Kommune til en mere tryg kommune at færdes i. Vedtagelsen af trafiksikkerhedsplanen betyder en udpegning og prioritering af trafiksikkerhedsudfordringerne og en forpligtigelse til at følge op på planen. Trafiksikkerhedsplanen vil derfor indgå i den årlige budgetlægning, så der sikres midler til trafiksikkerhed. Arbejdet er desuden synliggjort ved at lave en side omkring trafiksikkerhed på Vejle.dk, hvor trafiksikkerhedsarbejdet i kommunen løbende kan følges. Trafiksikkerhedsplanen er godkendt på byrådsmødet den XX INDSÆT BILLEDE OG UNDERSKRIFT Arne Sigtenbjerggaard Borgermester, Vejle Kommune 2

3 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 4 Sådan arbejder vi med trafiksikkerhed... 5 Fokus i trafiksikkerhedsarbejdet Lette trafikanter... 7 Indfaldsveje... 8 Hastighed bl.a. ved bygennemfarter... 9 Virksomheder (pilotprojekt) Trafik omkring skolerne Her sker trafikuheldene Udvalgte uheldsbelastede lokaliteter Realisering af trafiksikkerhedsplanen I tillæg til trafiksikkerhedsplanen er der udarbejdet følgende: Handlingsplan indeholdende projektliste med priser og prioritering. Handlingsplanen opdateres årligt. Side omkring trafiksikkerhed på Vejle.dk Bilag: Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter. Bilag: Uheldsanalyse. Faktaark for anlægsprojekter (regneark) 3

4 Tilskadekomne Trafiksikkerhedsplan for Vejle Kommune Indledning I Vejle Kommune har arbejdet med at forbedre trafiksikkerheden resulteret i et markant fald i antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken. Den skyldes en høj prioritering af trafikanternes sikkerhed og mange gode og vellykkede tiltag. Vejle Kommune udarbejdede i 2010 en trafiksikkerhedsplan for perioden I trafiksikkerhedsplanen blev der opsat et ambitiøst mål omkring en reducering af antallet af dræbte og tilskadekomne med 40 % fra perioden frem til Ud fra de foreløbige uheldstal, ser det ud til at dette mål næsten realiseres. Selvom udviklingen er positiv og tusindvis af trafikanter hver dag færdes sikkert i bil, på cykel og til fods i Vejle Kommune, er der behov for et forsat arbejde med trafiksikkerhed. I perioden er der registreret 995 trafikuheld på Vejle Kommunes veje med 25 dræbte og 344 tilskadekomne. Tallet er faldende i perioden, men der er stadig for mange som kommer til skade i trafikken. Trafikuheld medfører sorg og smerte hos de mennesker, som uheldene berører. De medfører samtidig store udgifter både lokalt og for samfundet som helhed. Målsætningen frem til 2020 er derfor, at den positive udvikling Mål for trafiksikkerheden Antallet af dræbte og tilskadekomne skal halveres fra 2010 til Vejle Kommune har en overordnet vision for trafiksikkerheden: Ingen må blive dræbt eller komme alvorligt til skade i trafikuheld på kommunens veje Samt Alle kommunens borgere skal kunne færdes sikkert og trygt på kommunens veje og stier Hvad koster trafikuheld samfundet? Dræbt 18,3 mio. kr. Alvorligt tilskadekommen 3,1 mio. kr. Lettere tilskadekommen 0,5 mio. kr. En nyere undersøgelse viser, at ca. halvdelen af udgifterne ved trafikuheld til skadestuebehandling, efterfølgende indkomstoverførsler med mere betales af kommunerne. [trm.dk, 2013], [COWI, 2013] skal fortsætte ved at antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken halveres fra 69 i 2010 til under 35 i Målene følger Færdselssikkerhedskommissionens nationale målsætning. For at nå målet har Vejle Kommune igangsat en række indsatser indenfor trafiksikkerhed, hvilket beskrives i denne rapport. Projekterne er prissat og prioriteret i en separat handlingsplan, som opdateres årligt Dræbte Alv. tilskade Let. tilskade Målsætning Status for kommunens målsætning om en halvering af antallet af dræbte og tilskadekomne fra 2010 til

5 Sådan arbejder vi med trafiksikkerhed Teknik & Miljø har ansvar for trafiksikkerhed i Vejle Kommune og er tovholder for et samarbejde, der foregår bredt og på tværs af forvaltninger, skoler, institutioner, politiet og med eksterne samarbejdspartnere som lokalråd, foreninger og virksomheder. Trafiksikkerhed er centralt i udviklingen af kommunens infrastruktur, og for at kunne planlægge og udføre forbedringer, laves der løbende registreringer af trafikken og trafiktællinger. Politiet registrerer de trafikuheld de får kendskab til. Det betyder, at det er muligt at følge uheldsudviklingen og hvor uheldene sker, og dermed lave forebyggende trafiksikkerhedsarbejde. Der arbejdes med at forbedre trafiksikkerheden ved planlægning og anlæggelse af nye veje og stier, samt ombygning af eksisterende. Ved større nyanlæg og ombygninger af eksisterende anlæg er en uafhængig gennemgang af trafiksikkerheden en fast del af planlægningen i kommunen. Det hedder også en trafiksikkerhedsrevision. En vigtig del af arbejdet med trafiksikkerhed er påvirkningen af trafikanternes adfærd gennem information og kampagner. Det sker bl.a. gennem kommunens færdselssikkerhedsudvalg, hvor Sydøstjyllands Politi er repræsenteret, og gennem et samarbejde med Rådet for Sikker Trafik. Der laves løbende gennemgang af sikkerheden på kommunens vejnet, bl.a. på baggrund af henvendelser fra kommunens borgere. 5

6 Fokus i trafiksikkerhedsarbejdet På baggrund af en analyse af de politiregistrerede uheld, udpegning af uheldsbelastede lokaliteter, borgerhenvendelser og ønsker fra lokalråd, er der fastsat en række indsatser i trafiksikkerhedsarbejdet, som gennemføres i perioden Indsatser i trafiksikkerhedsplanen 9 ud af 10 ulykker i trafikken er forårsaget af menneskelige fejl. Derfor er det i arbejdet med trafiksikkerhed vigtigt, at få trafikanterne til at ændre adfærd gennem oplysning og kampagner. Samtidig er det nødvendigt, at sikre vejens indretning og forbedre bilerne og deres sikkerhedsudstyr, så skaderne minimeres når uheldet alligevel sker. Vejle Kommune vil arbejde med disse udfordringer, bl.a. ved ombygning af uheldsbelastede lokaliteter, samt gøre vejene mere tilgivende ved. f.eks. at fjerne påkørselsfarlige genstande langs vejene. Dette medfører, at konsekvenserne af at køre af vejen bliver mindre alvorlige. Desuden arbejdes der med at gøre vejene mere selvforklarende, så det er tydeligt for trafikanterne hvilken hastighed de skal køre med. Følgende indsatsområder er valgt for det fremtidige trafiksikkerhedsarbejde: - Lette trafikanter - Indfaldsveje - Hastighed, bl.a. ved bygennemfarter - Virksomheder (pilotprojekt) - Trafik omkring skolerne Indsatserne er uddybende beskrevet på de følgende sider. Uddeling af cykelhjelme i forbindelse med event ved åbning af en ny cykelsti på Grundet Ringvej i Vejle. 6

7 Antal dræbte og tilskadekomne Trafiksikkerhedsplan for Vejle Kommune Lette trafikanter Når cyklister, knallertkørere og fodgængere er impliceret i et trafikuheld, er der stor sandsynlighed for at de kommer til skade, da uheldene ofte sker som sammenstød med en bil eller et andet motorkørertøj. Derfor betegnes cyklister, knallertkørere og fodgængere også som "lette trafikanter". De lette trafikanter er især udsatte i trafikken i byområder, hvor de udgør en stor andel af de samlede trafikanter, og hvor der er mange konfliktpunkter med biler. Mål for trafiksikkerhedsarbejdet for lette trafikanter - Skabe sikkert og sammenhængende stinet i kommunens byer - Halvere antallet af dræbte og tilskadekomne lettet trafikanter fra 2010 til Gennemføre trafiksikkerhedsinspektion af de vigtigste fodgængerforbindelser i Vejle I Vejle Kommune er 64 % af de tilskadekomne i bytrafikken lette trafikanter. Derfor gør Vejle Kommune en ekstra indsats overfor de lette trafikanter ved bl.a. indførelse af hastighedszoner i boligområder og midtbyen. Dette gøres ved anlæg af sikre krydsninger, hvor der er mange fodgængere og cyklister, ved udpegning og sikring af et sammenhængende cykelrutenet og ved forbedring af forholdene for de lette trafikanter i signalanlæggene Personbil Varebil Lastbil/bus Mc/kn-45 Kn-30 Cykel Fodgænger Dræbte og tilskadekomne i byområde fordelt på transportform. Der er udpeget flere uheldsbelastede lokaliteter, hvor lette trafikanter er overrepræsenterede. 7

8 Indfaldsveje Mange af trafikuheldene sker på indfaldsvejene til kommunens større byer: Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle. Der er især sket mange uheld på indfaldsvejene til Vejle, herunder Horsensvej, Grejsdalsvej, Jellingvej og Koldingvej. Det skyldes dels, at det er her der kører flest biler og dels at hastigheden er høj. Den målte hastighed er flere steder også for høj i forhold til vejnettets udformning og dets omgivelser. Mål for trafiksikkerhedsarbejdet på indfaldsvejene - Gennemføre trafiksikkerhedsinspektion af indfaldsvejene - Gennemføre fysiske tiltag ved uheldsbelastede lokaliteter samt tiltag fundet under trafiksikkerhedsinspektion - Gennemføre kampagner rettet mod trafikanternes adfærd Mange af de trafikuheld, der sker på indfaldsvejene, er af alvorlig karakter. For at finde ud af hvor vejene kan gøres mere sikre, vil forbedringen at trafiksikkerheden på indfaldsvejene begynde med at der gennemføres en trafiksikkerhedsinspektion af alle indfaldsveje. Der vil bl.a. være fokus på oversigtforhold, indstilling af signalanlæg, cykelstier og hastighedsreducerende tiltag. Der gennemføres fysiske og adfærdsmæssige tiltag på indfaldsvejene til Vejle. Her ses Horsensvej fra Moldevej, hvor der foreslås etableret et signalanlæg. 8

9 Hastighed bl.a. ved bygennemfarter I Vejle Kommune har vi mange mindre landsbyer og bysamfund, hvor vi også ønsker at forbedre trafiksikkerheden. Her er problemet oftest, at der køres med for høj hastighed på gennemfartsvejen gennem landsbyen. I flere af landsbyerne har vi allerede lavet hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af hævede flader, forsætninger eller indsnævringer. Mål for trafiksikkerhedsarbejdet ved bygennemfarter - Gennemføre trafiksikkerhedsinspektion i landsbyer og mindre bysamfund - Gennemføre fysiske tiltag fundet ved trafiksikkerhedsinspektion - Gennemføre kampagner rettet mod trafikanternes adfærd For at gøre landsbyerne mere trafiksikre, vil vi begynde med en trafiksikkerhedsinspektion af alle landsbyerne og mindre bysamfund, der gennemskæres af en overordnet vej, eksempelvis Bredal, Ødsted, Givskud, Give og Gjerlev. I den forbindelse vil vi inddrage borgere, landsbyråd og erhverv for at høre, hvordan de oplever trafikforholdene og hvilke ønsker, de har til forbedringer. Uheld med høj hastighed Ved 41 % af alle dødsulykker er høj hastighed vurderet at have været medvirkende til ulykkens opståen. [Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan, 2013] Der er udpeget flere uheldsbelastede lokaliteter, hvor der er problemer med høj hastighed. Her ses Horsensvej gennem Bredal, hvor der foreslås indsnævring af kørebanen og en bedre krydsning for lette trafikanter. 9

10 Andel spirituspåvirkede Trafiksikkerhedsplan for Vejle Kommune Virksomheder (pilotprojekt) I Vejle Kommune vil vi gennemføre et pilotprojekt, som går ud på at inddrage virksomheder og hjælpe dem med at udarbejde en trafikpolitik for deres virksomhed. I en sådan politik kan der f.eks. være retningslinjer for kørsel i firmabiler, køreundervisning til medarbejdere og information til medarbejderne om risikofaktorer i trafikken. Mål for trafiksikkerhedsarbejdet med virksomheder - Gennemføre et samarbejde mellem kommunen og en virksomhed omkring trafikal adfærd, herunder udarbejdelse af en trafikpolitik - På sigt ønskes det at flere virksomheder får en trafikpolitik Formålet med at inddrage virksomheder er, at skabe en fælles tilgang på tværs af kommune og erhverv i forbedringen af trafiksikkerheden. De største effekter opnås, når de fysiske og adfærdsregulerende tiltag følges ad og det vil med samarbejdet være muligt at gennemføre indsatser på endnu flere fronter end ellers, da virksomhederne selv kan stille ressourcer til rådighed i form af intern formidling, adfærdspåvirkning med mere. 25% 20% 15% 10% 5% 0% Personbil Varebil Lastbil/bus Mc/kn-45 Kn-30 Cykel Fodgænger Andelen af spirituspåvirkede førere i varebil er høj, hvilket tyder på at der et potentiale i at forbedre trafikkulturen i kommunens virksomheder. 10

11 Trafik omkring skolerne En af indsatserne i planen er trafikken omkring kommunens skoler. Skoleelever og forældre oplever dagligt lettere kaotisk trafikafvikling omkring skoler. Forbedringer af trafikken kan ske igennem ombygninger af skolevejene. Det er dog ikke muligt at bygge sig ud af alle problemerne. Derfor er det vigtigt, at der sker en adfærdsændring omkring trafikken til kommunens skoler. Et vigtigt tiltag til ændring af elever og forældres adfærd ved skolerne er at synliggøre problemer og ønsker i en trafikpolitik for skolerne. Mange af kommunens skoler har allerede deres egne trafikpolitikker, men flere mangler endnu. Mål for trafiksikkerhedsarbejdet omkring skolerne - Besigtigelse af de trafikale forhold ved alle kommunens skoler - Udarbejdelse af skabelon til trafikpolitik for kommunens skoler - På sigt ønskes det at alle skoler har en trafikpolitik - På sigt ønskes det at kunne tilbyde alle elever en så sikker og tryg skolevej som muligt Hvad er en trafikpolitik? En trafikpolitik er en plan for den enkelte skole, som skal være med til at gøre trafik og trafiksikkerhed til en del af skolens dagligdag. Trafikpolitikken beskriver, hvordan trafik og trafiksikkerhed indgår i og omkring skolen. Den kan også beskrive aktiviteter i løbet af året og give inspiration og overblik til brug i undervisningen. Trafikpolitikken beskriver, hvordan elever, forældre og ansatte på skolerne bør færdes i trafikken til og fra skole og hvordan trafik indarbejdes i undervisningen. Det skaber fælles forståelse af, hvordan skolen ønsker at håndtere udfordringerne omkring sikker færden i trafikken, brug af sikkerhedsudstyr og færdselsundervisning. Trafikpolitikken sender derfor et tydeligt signal, både internt og eksternt, om skolens engagement i sikker skoletrafik. Samarbejde mellem skole og politi på Nørremarksskolen i Vejle. 11

12 Trafikpolitik for alle Trafikpolitikken er en direkte vej til oplysning og involvering af skolens børn, ansatte og forældrene. Den tydeliggør skolens rolle i at forbedre trafiksikkerheden, og giver dermed skoleledelsen et fingerpeg om vigtigheden af at afsætte ressourcer til arbejdet. Den er også et redskab for færdselskontaktlæreren til at motivere og inspirere kollegaerne i forhold til færdsundervisningen. Hvordan kommer skolerne i gang? Anlæg & Infrastruktur tilbyder et samarbejde med skolerne om udarbejdelse af trafikpolitik for skolerne i kommunen. Skolerne udarbejder trafikpolitikken for at målrette trafikpolitikken efter de lokale forhold og behov samt at opnå et ejerskab. Anlæg & Infrastruktur kan bidrage med trafiksikkerhedsmæssig erfaring og sparring under forløbet. Der kan hentes inspiration til trafikpolitik på kommunens hjemmeside og på Rådet for Sikker Trafiks hjemmeside. Hvad gør trafikpolitikken for skolen? målretter arbejdet med at give børn og unge gode trafikvaner skaber opmærksomhed omkring bedre trafikal adfærd samler de trafikindsatser i skolen, der optager forældrene baner vejen for alle skolens trafiksikkerhedsindsatser engagerer skoleledelse, lærere, forældre og børn Skolebørn på nyåbnet sti på Grundet Ringvej i Vejle 12

13 Her sker trafikuheldene Der er gennemført en udpegning af uheldsbelastede lokaliteter på kommunevejene, også kaldet sorte pletter. Et væsentligt formål er at få identificeret lokaliteter, hvor der er sket særligt mange uheld, og hvor det derfor er relevant at sætte ind med trafiksikkerhedsindsatser. På baggrund af de politiregistrerede trafikuheld i perioden er der udpeget 20 uheldsbelastede kryds og 16 strækninger. Udvalgte uheldsbelastede lokaliteter De uheldsbelastede lokaliteter hvor der i særlig grad er sket uheld med personskade er udvalgt til besigtigelse af trafiksikkerhedsrevisorer. Der er udarbejdet forslag til tiltag på lokaliteterne for at nedbringe antallet af uheld. Der er udpeget 15 lokaliteter fordelt på 7 kryds og 8 strækninger. 12 af lokaliteterne er i Vejle, mens 2 lokaliteter er i Børkop og 1 i Bredal. Mål for trafiksikkerhedsarbejdet omkring uheldsbelastede lokaliteter - Gennemførelse af tiltag på de 15 særligt uheldsbelastede lokaliteter Uheldsbelastede lokaliteter uheldsbelastede kryds 16 uheldsbelastede strækninger 15 særligt uheldsbelastede lokaliteter udvalgt Udvalgte uheldsbelastede lokaliteter Lokaliteter er udvalgt som særligt alvorlige, hvis: mindst halvdelen af de registrerede uheld er med personskade, eller mindst 3 uheld i et kryds er med personskade mindst 5 uheld på en strækning er med personskade 7 uheldsbelastede kryds og 8 uheldsbelastede strækninger er udvalgt grundet mange alvorlige uheld. Her ses krydset Viborgvej / Moldevej. 13

14 På kortet ses de kryds og strækninger i Vejle Kommune med særligt mange alvorlige uheld. Detaljerede kort er vist på side

15 På kortet ses de kryds og strækninger i Vejle med særligt mange alvorlige uheld. På kortet ses de kryds og strækninger i Børkop med særligt mange alvorlige uheld. 15

16 Realisering af trafiksikkerhedsplanen For at opfylde trafiksikkerhedsplanens mål og visioner, skal der gennemføres en række ændringer af vejog stinettet samt i trafikanternes adfærd. Trafiksikkerhedsprojekterne er overordnet beskrevet i denne plan, mens en uddybende beskrivelse af tiltagene kan findes i den tilhørende handlingsplan for trafiksikkerhed. Trafiksikkerhedsprojekterne er i handlingsplanen opdelt i: Samarbejde og planlægningsprojekter Projekter ved uheldsbelastede lokaliteter Mindre anlægsprojekter Stiprojekter Handlingsplanen indeholder en vejledende prioritering af projekterne. Prioriteringsmodellen tager udgangspunkt i trafiktal, ulykkestatistik, vejtekniske forhold mv. på den konkrete lokalitet. Modellen giver de enkelte projekter point og prioritere dem højest, der har det største potentiale for forbedring af trafiksikkerheden og trygheden i trafikken i forhold til økonomi. På den måde målrettes indsatserne, hvor der er størst behov. Handlingsplanen opdateres hvert år, så der kan medtages nye projekter mens gennemførte projekter udgår. Dermed gøres planen dynamisk og det sikres, at de projekter som gennemføres følger udviklingen i kommunen. Handlingsplanen indeholder også en status for realisering af målene i trafiksikkerhedsplanen. 16

17 17

18 Trafiksikkerhedsplan Vejle Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 2 Forord I er det vigtigt, at alle kan færdes trygt og sikkert i trafikken. Hvis vi ser på de senere år, er der sket et markant fald i antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Strategi for Strategi for trafiksikkerhed trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Byrum og Mobilitet 2014 Forord Alle skal kunne færdes trygt og sikkert i trafikken i Odense. Det mål har vi længe forfulgt

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 4 2. VISIONER OG MÅL... 6 3. ANALYSER OG UNDERSØGELSER... 8 3.1 Uheldsanalyse... 8 3.2 Hastighedskort...12 4. FOKUS

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn kommune Aktivitetsplan 2014 Sagsnr.14/146_dok.nr.72421-14_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Teknisk Forvaltning Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 2 Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og mål... 5 Kommunens indsats fra 2011 til 2015... 7 Trafikuheld på kommunens

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn Kommune Aktivitetsplan 2015 Sagsnr.15/344_dok.nr. 56784-15_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 15. august Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 15. august Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2013 Offentlig fremlæggelse af Trafiksikkerhedsstrategi 2013-2020 1. Resume Forslag til Trafiksikkerhedsstrategi 2013-2020

Læs mere

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Indledning I foråret 2008 igangsatte Ikast-Brande Kommune udarbejdelsen af en samlet trafikplan indeholdende delplaner for trafiksikkerhed,

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 04 Uheldsanalyse 04 Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet for at minimere

Læs mere

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsplan 2013-2020 Dagsorden 2 10:00-10:45 1: Velkomst 2: Præsentation af mødeplan 3: Præsentation af tidsplan 4: Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020 5: Gennemgang

Læs mere

Trafikpolitik på skoler 10 gode grunde

Trafikpolitik på skoler 10 gode grunde Trafikpolitik på skoler 10 gode grunde Side 1 10 gode grunde til at lave trafikpolitik på landets skoler Et godt værktøj for skoler og kommuner. I denne pjece giver vi 10 gode grunde til, hvorfor en trafikpolitik

Læs mere

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2011 Stiplan 2010 Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Indhold Forord 5 Planens

Læs mere

Trafikhandlingsplan 2016 Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD

Trafikhandlingsplan 2016 Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD 1. Indledning 2 1.1 Næste års budgetter 2 2. Gennemgang af borgerhenvendelser 3 3. Vejprojekter 4 3.1 Status 4 3.2 Fremtidige projekter 4 4. Trafiksikkerhedsprojekter 5

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Sønderborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1 Forord 2 Indledning 3 Trafiksikkerhed i dagligdagen 4 Vision 5 Målsætning

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Holstebro Kommune Trafiksikkerhedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro

Læs mere

Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan

Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2015-2019 Oktober 2015 Indhold Hvorfor en trafiksikkerhedsplan... 3 Baggrund... 3 Visioner og mål... 4 Færdselssikkerhedskommisionens nationale handlingsplan...

Læs mere

Trafikpolitiske målsætninger

Trafikpolitiske målsætninger Thisted Kommune Trafikpolitiske målsætninger 2013-2020 Marts 2013 Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Forsidefoto:

Læs mere

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020 Møde i Kommunernes Vej- og Trafiknetværk 19. juni 2013, Severin, Middelfart Anne Eriksson,

Læs mere

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse Uheld 11-13 Uheldsanalyse Kortlægning og analyse Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet

Læs mere

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Stevns Kommune Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Forord Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 for Stevns Kommunes sætter særligt fokus på trafiksikkerheden, og giver borgerne mulighed for at få indflydelse på og

Læs mere

FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET

FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET Til Faxe Kommune Dokumenttype Notat Dato Februar 2012 FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKEMIDLER

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2010

Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Maj 2011 Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Kommune - Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Stiplan 2010 UDKAST. Maj offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010 UDKAST. Maj offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2010 UDKAST Stiplan 2010 - Høringsudgave Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 7. maj 2010 2 Indhold

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

NVF-seminar Færøerne maj 2009

NVF-seminar Færøerne maj 2009 NVF-seminar Færøerne maj 29 Ulykker har omkostninger Ulykker medfører sorg og savn hos familier og venner Vagn Bech, Vejdirektoratet, Vejcenter Nordjylland Ulykker har omkostninger Hvad koster trafikulykkerne?

Læs mere

Dagsorden. Velkomst ved formanden Godkendelse af dagsorden Trafiksikkerhedsarbejdet i 2015. Kampagner i 2015 Revision af kommunens cykelruteplan

Dagsorden. Velkomst ved formanden Godkendelse af dagsorden Trafiksikkerhedsarbejdet i 2015. Kampagner i 2015 Revision af kommunens cykelruteplan Dagsorden Velkomst ved formanden Godkendelse af dagsorden Trafiksikkerhedsarbejdet i 2015 Udvikling i uheld og personskader i perioden 2007-2014 Disponering af trafiksikkerhedsmidler i 2015 Rundkørslen

Læs mere

Trafi ksikkerhedsplan 2009

Trafi ksikkerhedsplan 2009 Trafi ksikkerhedsplan 2009 Juni 2009 Trafi ksikkerhed begynder med dig BRØNDERSLEV KOMMUNE Forord xx xx Indholdsfortegnelse 1. Indledning 7 2. Ulykkesbilledet i Brønderslev Kommune 9 2.1 Ingen sorte

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan. Forslag

Trafiksikkerhedsplan. Forslag Forslag INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 BAGGRUND 7 2.1 Uheldsanalyse 7 2.2 Sortpletudpegning 9 2.3 Borgernes synspunkter 9 3 TRAFIKSIKKERHED I DAGLIGDAGEN 11 3.1 Årlig sortpletudpegning 11 3.2

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 April 2009 3 Forord For mange mennesker kommer til skade i trafikken. I 2007 skete der 147 uheld på vejnettet i Fredericia Kommune. Disse uheld medførte, at 5 personer blev

Læs mere

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Trafiksikkerhed og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Af Ole Johansen, Tølløse Kommune olj@tollose.dk Morten Klintø Hansen, Cowi A/S mkh@cowi.dk Tølløse Kommune har tilsluttet sig Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2013-2015

Trafiksikkerhedsplan 2013-2015 Thisted Kommune Trafiksikkerhedsplan 2013-2015 Marts 2013 Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Forsidefoto: Henrik

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 2015 Uheldsanalyse 2015 Indledning Rudersdal kommune arbejder målrettet og systematisk med at minimere antallet af trafikulykker og personskader i trafikken. Dette gøres både ved forebyggelse gennem

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016 side 1 Vordingborg Kommune - Trafi ksikkerhedsplan Trafi ksikkerhedsplan 2013-2016 Vordingborg Kommune Vej- og Trafi ksekretariatet Mønsvej 130 4760 Vordingborg

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan for København

Trafiksikkerhedsplan for København Trafiksikkerhedsplan for København af ingeniør Caroline Eiler Gotved og sektionsleder Claus Rosenkilde Vej & Park, Københavns Kommune Kort sammenfatning Københavns Kommune har i samarbejde med Københavns

Læs mere

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Til Aabenraa Kommune Dokumenttype Hastighedsplan Dato Februar 2015 AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Revision 02 Dato 2015-02-25 Udarbejdet af

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

Rådet for sikker trafik undersøger årligt kommunernes kampagneaktiviteter og resultater fra dette bliver der også refereret til i dette notat.

Rådet for sikker trafik undersøger årligt kommunernes kampagneaktiviteter og resultater fra dette bliver der også refereret til i dette notat. N O TAT Trafiksikkerhedsarbejdet i kommunerne I sommeren 2012 lavede KL med hjælp fra Københavns Kommune en spørgeskemaundersøgelse af trafiksikkerhedsarbejdet i kommunerne. Formålet var at se i hvor stort

Læs mere

Trafi ksikkerhed 2009

Trafi ksikkerhed 2009 Trafi ksikkerhed 2009 November 2009 Trafi ksikkerhed begynder med dig BRØNDERSLEV KOMMUNE Forord Denne rapport beskriver trafiksikkerhedsarbejdet i kommunen i 2009, hvor formålet er at reducere antallet

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKSIKKERHED

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKSIKKERHED BILAG 5 VEJPLAN 24 HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKSIKKERHED STATUSREDGØRELSE 24 VEJKONTORET - FEBRUAR 24 BAGGRUND I 1994 tilsluttede hus Kommune sig Færdselssikkerhedskommissionens mål om at mindske antallet

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan Frederikshavn Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Frederikshavn Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Forsiden illustrerer politiregistrerede ulykker i Frederikshavn kommune i årene 2003-2007

Læs mere

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode Thisted Kommune Uheldsrapport 212 Uheldsperiode 28-212 Juni 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hastighedsplan for Svendborg Kommune. Svendborg Kommune. Strategi for hele kommunen og realisering i Svendborg By.

Indholdsfortegnelse. Hastighedsplan for Svendborg Kommune. Svendborg Kommune. Strategi for hele kommunen og realisering i Svendborg By. Svendborg Kommune Hastighedsplan for Svendborg Kommune Strategi for hele kommunen og realisering i Svendborg By COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOTAT. Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2013-2017. Emne: Målsætninger, indsatser og virkemidler. Notat nr.: 05. Rev.: 0

NOTAT. Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2013-2017. Emne: Målsætninger, indsatser og virkemidler. Notat nr.: 05. Rev.: 0 NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2013-2017 Emne: Målsætninger, indsatser og virkemidler Notat nr.: 05 København, den 31.10.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0319 Reference: epr@moe.dk Rev.:

Læs mere

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Holstebro Kommune Hastighedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro Kommune

Læs mere

TRAFIK SIKKERHEDSPLAN 2013-2016. Trafiksikkerhedsplan. Forslag

TRAFIK SIKKERHEDSPLAN 2013-2016. Trafiksikkerhedsplan. Forslag TRAFIK SIKKERHEDSPLAN 2013-2016 Trafiksikkerhedsplan Forslag Vejen Kommune Områdekontor Holsted Teknik & Miljø Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: teknik@vejenkom.dk Telefon: 7996 5000 Indhold forord 4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Handlingsplan for trafiksikkerhedsprojekter... 3 Trafiksikkerhedsplan... 4

Indholdsfortegnelse. Handlingsplan for trafiksikkerhedsprojekter... 3 Trafiksikkerhedsplan... 4 Handlingsplan for trafik sikkerhedsprojekter 2014 Favrskovv Kommune Trafik og Veje 2014 Indholdsfortegnelse Handlingsplan for trafiksikkerhedsprojekter... 3 Trafiksikkerhedsplan... 4 Tiltag i trafiksikkerhedsplanen...

Læs mere

Inspirationsmøde om fremtidens trafiksikkerhedsarbejde. Velkommen. Erik Basse Kristensen 13. JUNI 2013 INSPIRATIONSMØDE OM TRAFIKSIKKERHED

Inspirationsmøde om fremtidens trafiksikkerhedsarbejde. Velkommen. Erik Basse Kristensen 13. JUNI 2013 INSPIRATIONSMØDE OM TRAFIKSIKKERHED Inspirationsmøde om fremtidens trafiksikkerhedsarbejde Velkommen Erik Basse Kristensen 1 Program Velkomst og nye mål - hvad betyder de? Erik Basse Kristensen, COWI Hvad koster ulykkerne kommunerne? Svend

Læs mere

4.1 Målsætninger for trafiksikkerhed...8 4.1.1 Personskader...8

4.1 Målsætninger for trafiksikkerhed...8 4.1.1 Personskader...8 Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Trafiksikkerhedsplan 2012 2018 1 1 Forord...2 2 Indledning...3 2.1 Læsevejledning...4 3 Fra politik til handling...5 4 Målsætninger...7 4.1 Målsætninger for trafiksikkerhed...8

Læs mere

Herning. Trafiksikkerhedsby 2011. Trine Bunton og Thomas Bøgh 07.11.11

Herning. Trafiksikkerhedsby 2011. Trine Bunton og Thomas Bøgh 07.11.11 Herning Trafiksikkerhedsby 2011 Trine Bunton og Thomas Bøgh 07.11.11 Herning bliver udpeget til trafiksikkerhedsby Jubelbillede da fandt ud af det, så blev virkeligheden en realitet Fotograf Claus Fisker

Læs mere

Trafikplan - Løgumkloster

Trafikplan - Løgumkloster Trafikplan - Løgumkloster April 2013 TRAFIKPLAN FOR LØGUMKLOSTER 2015 2019 PROJEKT Projekt nr. 1100016492 Version 3 Udarbejdet af AMLN Kontrolleret af NMA Godkendt af NMA Teknik og Miljø Team Plan, Byg

Læs mere

Uheldsrapport

Uheldsrapport Thisted Kommune Uheldsrapport 27-211 Baggrundsrapport til Thisted Kommunes Trafiksikkerhedsplan Marts 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i

Læs mere

Trafiksikkerhed. December 2015

Trafiksikkerhed. December 2015 Trafiksikkerhed December 2015 Vejdirektoratet råder over en række erfarne og lokalt tilknyttede trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisorer samt teknikere til stedfæstelse af uheld. Der benyttes uddannede

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011 Cykelpolitik 2011-2020 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Vision for 2020...5 4. Målsætninger....6 5. Indsatsområder.....................................

Læs mere

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Baggrund og formål NIRAS har i løbet af det sidste år udarbejdet en trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Trafiksikkerhed / Handlingsplan For Lolland Kommune

Trafiksikkerhed / Handlingsplan For Lolland Kommune Trafiksikkerhed / Handlingsplan For Lolland Kommune 2016-2017 Rundkørsel v/ Søllested INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET 1 FORORD 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 2.1 Trafikantarter 2.2 Spiritus 2.3

Læs mere

Sammenlægning af skoler på Amager - Trafikale forhold

Sammenlægning af skoler på Amager - Trafikale forhold Sammenlægning af skoler på Amager - Trafikale forhold November 2010 Bo Mikkelsen Center for Trafik, Trafiksikkerhed, sikre Skoleveje Oversigt Generelle trafikale konsekvenser Sikre Skoleveje Programmet

Læs mere

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 Veje og Grønne Områder Sagsnr. 270793 Brevid. 2452081 Ref. BIRD Dir. tlf. 4631 3733 Birthedj@roskilde.dk Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 15. december 2016 Med baggrund i Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 Forsynings- og Miljøudvalget den 10. august 2009 Forsynings- og Miljøudvalget den. 2. november 2009, revideret efter høringsperiode SKANDERBORG KOMMUNE FORSLAG TIL TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 1 Forord Du

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 1 Rebild Kommune Trafiksikkerhedsplan 2010-2012 Temaplan til Rebild Kommunes trafikhandlingsplan Udarbejdet af Rebild Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger:

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2007-2012

Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Januar 2008 Forord I 2006 kom 169 personer til skade eller mistede livet i trafikken på vejene i den nuværende Esbjerg Kommune, hvoraf 137 personskader forekom på kommunevejene

Læs mere

Trafikplan - Toftlund

Trafikplan - Toftlund Trafikplan - Toftlund April 2013 TRAFIKPLAN FOR TOFTLUND 2015 2019 PROJEKT Projekt nr. 1100016492 Version 3 Udarbejdet af AMLN Kontrolleret af NMA Godkendt af NMA Teknik og Miljø Team Plan, Byg og Trafik

Læs mere

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling...

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling... NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2012-2016 Emne: Uheldsanalyse København, den 08.10.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0382 Reference: epr/tfj@moe.dk Notat nr.: 01 Rev.: 0 Fordeling: Jane

Læs mere

SKAL VI SAMARBEJDE? Få inspiration til et konkret samarbejde med Rådet for Sikker Trafik

SKAL VI SAMARBEJDE? Få inspiration til et konkret samarbejde med Rådet for Sikker Trafik SKAL VI SAMARBEJDE? Få inspiration til et konkret samarbejde med Rådet for Sikker Trafik SAMARBEJDE MED KOMMUNERNE I Rådet for Sikker Trafik har vi som mål at samarbejde med kommunerne om at forebygge

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009 Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 11 Cykelregnskab 9 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Transportvaner....5 4. Cykeltællinger....8 5. Trafiksikkerhed...9 6. Brug af cykelhjelm... 7. Vedligeholdelse

Læs mere

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013 2020 Forside er under udarbejdelse Aabenraa Kommune Trafiksikkerhedsplan November 2013 Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet af trafiksikkerhedsudvalget. Vi vil gerne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE TRAFIKHANDLINGSPLAN

TÅRNBY KOMMUNE TRAFIKHANDLINGSPLAN TÅRNBY KOMMUNE TRAFIKHANDLINGSPLAN 2016-2020 Indholdsfortegnelse FORORD 2 PLANENS INDHOLD 3 STATUS FOR PLAN 2011-2015 4 KAMPAGNER 6 UDPEGNING AF PROBLEM STEDER 7 MÅLSÆTNINGER 11 INDSATSOMRÅDER 13 NETVÆRK

Læs mere

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune FORSLAG Cykel- og stipolitik En politik for cyklisme og stier Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse En kommune i bevægelse... 3 Formål og vision... 5 Formålet med en cykel- og stipolitik... 5 Hvordan bruges

Læs mere

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune Ulykkesanalyse 27 November 29 Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune BRØNDERSLEV KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Ulykkesudviklingen 1998-27 6 3. Personskader og køretøjstyper 1998-27 8

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse. Indledning 3. Kortlægning og baggrundsmateriale 4. Målsætning og vision 5. Temaer og indsatsområder 6

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse. Indledning 3. Kortlægning og baggrundsmateriale 4. Målsætning og vision 5. Temaer og indsatsområder 6 ldsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kortlægning og baggrundsmateriale 4 Målsætning og vision 5 Temaer og indsatsområder 6 Virkemidler 7 Projekter og økonomi 10 Realisering af Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Forslag til målsætninger 5 Eksisterende vejnet og trafik 6 Forslag til hastighedsgrænser 7 Skoleveje

Læs mere

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261 Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning Notatet redegør for trafikale forhold ved den planlagte sammenlægning af 4 skoler på Amager. Analysen er udarbejdet ift. de tre opstillede modeller:

Læs mere

Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen?

Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen? Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen? Rie Hultqvist Visby, Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling Vejforum 2016 Færdselssikkerhedskommissionen Kommissionen er sammensat

Læs mere

Trafiksikre Skoleveje. Handlingsplan for 2014-2018

Trafiksikre Skoleveje. Handlingsplan for 2014-2018 Trafiksikre Skoleveje Handlingsplan for 2014-2018 Forslag til forelæggelse for Miljø- og Planudvalget den 4.11.2013 Forslag til forelæggelse på Børne- og Undervisningsudvalget den 7.11.2013 FORORD Vision

Læs mere

Sønder Omme. Filskov. Grindsted. Billund. Stenderup / Krogager. Hejnsvig. Trafiksikkerhedsplan. Vorbasse

Sønder Omme. Filskov. Grindsted. Billund. Stenderup / Krogager. Hejnsvig. Trafiksikkerhedsplan. Vorbasse Sønder Omme Filskov Grindsted Billund Stenderup / Krogager Hejnsvig Trafiksikkerhedsplan Vorbasse Billund Kommune Trafiksikkerhedsplan Godkendt af Billund Byråd den 27. oktober 2009 Udarbejdet af Billlund

Læs mere

Vi vil skabe løsninger gennem en god og reel inddragelse af borgerne i tilvejebringelse af disse løsninger.

Vi vil skabe løsninger gennem en god og reel inddragelse af borgerne i tilvejebringelse af disse løsninger. Trafikpolitik 2016 Skanderborg Kommune er en bosætningskommune i vækst med mange unge familier og meget pendling ind og ud af kommunen. Kommunens indbyggere bor i fire centerbyer og en hovedby samt i en

Læs mere

Skolevejsanalyser. Lárus Ágústsson, COWI A/S LÁRUS ÁGÚSTSSON, COWI A/S

Skolevejsanalyser. Lárus Ágústsson, COWI A/S LÁRUS ÁGÚSTSSON, COWI A/S Skolevejsanalyser 1 10-03-2016 Lárus Ágústsson, COWI A/S Indhold Skolevejsanalyser kan omfatte følgende elementer: Udarbejdelse af fakta-ark for samtlige skoler i kommunen Gennemførelse af internetbaseret

Læs mere

Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata

Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata Speciale på civilingeniøruddannelsen Vej- og trafikteknik på Aalborg Universitet Cykel- og knallerttrafik Højest Næstmest

Læs mere

TRYGT OG SIKKERT HELE VEJEN RUNDT. Trafiksikkerhedsplan for Herlev Kommune 2015-2020

TRYGT OG SIKKERT HELE VEJEN RUNDT. Trafiksikkerhedsplan for Herlev Kommune 2015-2020 TRYGT OG SIKKERT HELE VEJEN RUNDT Trafiksikkerhedsplan for Herlev Kommune 2015-2020 Plandokumentet er udarbejdet af MOE A/S for Herlev Kommune. Plandokumentet har været i høring i perioden 15.december

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

Trafiksikkerhed. Juni 2015

Trafiksikkerhed. Juni 2015 Trafiksikkerhed Juni 2015 Vejdirektoratet råder over en række erfarne og lokalt tilknyttede trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisorer samt teknikere til stedfæstelse af uheld. Der benyttes uddannede

Læs mere

Dybdeanalyse af uheld med cyklister

Dybdeanalyse af uheld med cyklister Uheld 2010-2014 Dybdeanalyse af uheld med cyklister 2010-2014 Indledning I Rudersdal Kommunes uheldsanalyse for 2011-2013 og for 2014 dominerer cyklisterne som den trafikantgruppe med flest personskader.

Læs mere

Projektkatalog Uheldsbelastede lokaliteter

Projektkatalog Uheldsbelastede lokaliteter Thisted Kommune Projektkatalog Uheldsbelastede lokaliteter Marts 2013 Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Forsidefoto:

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro Hastighedsplan Sønderborg Kommune Hastighedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro 2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1.1 Hvad er en hastighedsplan? 1.2 Målsætning 5 6 7

Læs mere

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan 216 22 Antal ulykker Ulykkesudvikling 5 Ulykkesudvikling i Helsingør Kommune i perioden 1985-215 45 4 35 3 25 2 15 1 5 År Person Materiel Ekstra Antal personskader 16

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014 ROSKILDE KOMMUNE

Trafiksikkerhedsplan 2014 ROSKILDE KOMMUNE Veje og Grønne Områder UDKST Veje og Grønne Områder Trafiksikkerhedsplan 2014 ROSKILDE KOMMUNE Indhold FORORD... 3 PLNENS INDHOLD... 4 STTUS... 5 UDPEGNING F PROBLEMER... 6 MÅLSÆTNINGER... 9 INDSTSOMRÅDER...

Læs mere

Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: , Fax

Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: , Fax Før- og analyser af ombyggede kryds Af Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: 6556 1963, Fax 6556 1038 E-mail: mos@vej.fyns-amt.dk Indledning Uheld i kryds resulterer

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB UDKAST Dragør Kommune NOTAT 8. april 2016 JKD/SB Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 1 2 Trafikulykker 2010-2014... 2 2.1 Kirkevej / Hartkornsvej... 5 2.2 Fælledvej/Sdr. Kinkelgade/Brydevej/Søndergade...

Læs mere

Desuden var der enkelte separate stier, bl.a. en længere strækning på en nedlagt jernbane omkring Hadsund.

Desuden var der enkelte separate stier, bl.a. en længere strækning på en nedlagt jernbane omkring Hadsund. Paper til Vejforum 2010 Stiplan for åbent land, Mariagerfjord Kommune Stiplanlægning i åbent land hvordan får man mest for pengene? Forfattere: Aleks Danmark, Mariagerfjord Kommune, aldan@mariagerfjord.dk

Læs mere

Trafikpolitik Frejlev Skole

Trafikpolitik Frejlev Skole Trafikpolitik Frejlev Skole Indholdsfortegnelse Frejlev Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 14 Samarbejde

Læs mere

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Hvorfor går det så godt? Vi har en plan og et mål! Trafikanten har skiftet holdning Trafikanten har ændret adfærd Bilteknikken

Læs mere

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Tryghed langs skolevejen - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Baggrund Marie Thesbjerg Ansat ved Rambøll Danmark Trine

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere