Bevillingsgiveres krav

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bevillingsgiveres krav"

Transkript

1 Afdækning A Bevillingsgiveres krav Intrduktin Denne afdækning skal besvare spørgsmålet: Hvilke krav stiller bevillingsgivere (EU, frskningsråd mv.) pt. til research data management? Hvad er det, frskningsprjekterne skal leve p til? Afdækningen har frm af en versigt ver krav fra væsentlige indenlandske g udenlandske bevillingsgivere med relevans fr dansk frskning. Listen ver bevillingsgivere er ikke fuldstændig. Afdækningen skal infrmere Styregruppens arbejde med planlægnings- dimensinen plitikker fr data management. EU Hrizn 2020 Sm følge af H2020 skal hver bevillingshaver sikre OA til alle publikatiner relateret til prjektets frskningsresultater senest seks måneder efter ffentliggørelsen (12 måneder fr artikler i samfundsvidenskab g humanira). Publikatinerne skal sm minimum gratis kunne læses nline, dwnlades g printes, g så vidt muligt gså kpieres, distribueres, søges, linkes til i fuldtekst, crawles mhp. indeksering g data mines. Kmmisinen accepterer både selvarkivering (grøn OA), hvr den frie adgang til publikatinen kan udskydes (embargperide/eksklusivperide), g OA publisering, hvr der er umiddelbar adgang til publikatinen. Sm en nyskabelse gennemfører Kmmisinen indenfr rammerne af H2020 endvidere en pilt på OA til ffentligt financierede frskningsdata, Open Research Data Pilt 1. Frskere i prjekter, der deltager i pilten bliver bedt m at stille de underliggende data, der er nødvendige fr at validere resultaterne, der ligger til grund fr deres publikatiner, g andre videnskabelige plysninger til rådighed fr andre frskere, industrier g brgere. OA til frskningsdata frtlkes sm retten til at tilgå g genbruge data ihht. de knkrete betingelser fastsat i den pågældende bevillingsaftale 2. Fr vil emnemråder, der deltager i pilten få tilskud på 3 mia. Emnemråder mfattet af pilten Fremtidige g fremspirende teknlgier Frskningsinfrastruktur - specifikt e- infrastrukturer 1 hi- a- pilt- guide_en.pdf g hi- a- data- mgt_en.pdf 2 Mdel Grant Agreement, Versin December 2013, artikel mga- gga- multi_en.pdf Bilag 06. Afdækning A: Bevillingsgiveres krav Side 1 af 7

2 Lederskab inden fr støtte- g industrielle teknlgier - infrmatins- g kmmunikatinsteknlgier Samfundsmæssig udfrdring: Sikker, ren g effektiv energi - specifikt intelligente byer g lkalsamfund Samfundsmæssig udfrdring: Klima, miljø, ressurceeffektivitet g råvarer, eksklusive råvarer Samfundsmæssig udfrdring: Eurpa i en franderlig verden - inkluderende, innvative g reflekterende samfund Videnskab med g fr samfundet Piltens krav 1. Detaljerede data management planer (DMP), der dækker individuelle datasæt, skal i en første versin leveres sm en tidlig, særskilt leverance indenfr de første seks måneder af prjektets levetid. DMPer skal verhlde den af kmmissinen anviste skabeln Data fra prjekter mfattet af pilten skal depneres i et repsitrie. Kmmissinen peger ikke på en specifik infrastruktur, men nævner specielt Open Access Infrastructure fr Research in Eurpe (OpenAIRE) part skal så vidt muligt have mulighed fr at tilgå, data mine, udnytte g frmidle de depnerede data, dvs data skal følges af en licens, sm muliggør genanvendelse. Kmmissinen nævner her specifikt Creative Cmmns licensering sm en mulighed. 4. Data skal suppleres med infrmatin m værktøjer g instrumenter, der er brugt i prjektet g sm er nødvendige fr at validere resultaterne, fx sftware, kde, algritmer, analyseprtkller mv. Så vidt muligt skal disse værktøjer stilles til rådighed gså. Det anbefales, at supplere med et persistent, ikke- prprietært, åbent g interperabelt ID fr frskere g data, således at frskere er unikt identificerbare g data unikt henførbare. Kmmissinen nævner her ORCID g DataCite sm bæredygtige muligheder. Typer af data mfattet af pilten Opt in 1. Data, inklusiv tilhørende metadata, der er nødvendige fr at validere de resultater, der ligger til grund fr en publikatin. Disse data skal tilgængeliggøres så hurtigt sm muligt. 2. Anden data, inklusiv tilhørende metadata, beskrevet i DMP. Tilgængeliggøres på det tidspunkt, der er anført i DMP. Frskere indenfr andre mråder kan vælge frivilligt at deltage i pilten. Sådanne frskningsprjekter mnitreres g mdtager hjælp på lige fd med prjekter mfattet af pilten. Opt ut Et frskningsprjekt kan på et vilkårligt tidspunkt helt eller delvist fravælge pilten af frskellige grunde, fx: Hensyn til kmmerciel eller industriel udnyttelse (IPR). Behv fr knfidentialitet af sikkerhedsmæssige årsager. Krav m verhldelse af persndatabeskyttelsesregler. Hvis prjektets frmål undermineres af at gøre data frit tilgængeligt. Hvis prjektet ikke genererer/indsamler frskningsdata. Andre legitime grunde til ikke at deltage i pilten. Grunde til pt ut skal være beskrevet i DMP. 3 Annex 1: Data Management Plan (DMP) template hi- a- data- mgt_en.pdf 4 https://www.penaire.eu/ Bilag 06. Afdækning A: Bevillingsgiveres krav Side 2 af 7

3 Data Management Plan krav ifm. pilten DMP skal sm minimum pdateres midtvejs i prjektperiden g ved prjekslut, men derudver ved tilføjelse af nye datasæt a. andre væsentlige ændringer i prjektet 5. DMP skal indehlde: Gdtgørelse g støtte Datasæt reference g navn (ID fr det datasæt der skal prduceres) Beskrivelse af datasæt, herunder dets prindelse, natur g skala, g hvem det vil have værdi fr, reference til publikatin, infrmatin m evt. sammenlignelig data g mulighederne fr data integratin g genbrug. Eventuelle standarder g metadata. Beskrivelse af data deling, herunder prcedurer fr adgang, tekniske mekanismer fr frmidling g nødvendig sftware fr genbrug, typen af adgang (pen eller begrænset til definrede grupper), ID på repsitriet g type (institutinelt/disciplinspecifikt mv.) Begrundelse i tilfælde af, at data ikke kan deles. Beskrivelse af arkiverings- g langtidsbevaringsprcedurer (inklusiv strage g back up), herunder hvr lang tid data skal bevares, estimeret vlumen g frventede mkstninger frbundet hermed, g hvrdan disse tænkes dækket. Ekstramkstninger sm følge af deltagelse i pilten gdtgøres gennem tilsvarende frhøjet bevilling. Deltagende prjekter vil have adgang til specifik teknisk hjælp bl.a. realiseret via prjekter under the Research Infrastructures Wrk Prgramme (call 3 e- Infrastructures). Krav til ansøgere udenfr pilten Prjekter under pilten, skal verhlde vennævnte krav, men fr alle prjektansøgninger under "Research and Innvatin actins" g "Innvatin actins" gælder det, at de indehlder en sektin m data management, g hvr det er relevant, skal ansøgere give en krt, generel beskrivelse af deres data management plitik; hvilke typer af data prjektet genererer/indsamler, hvilke data standarder der vil blive brugt, g hvrdan data udnyttes g/eller deles/gøres tilgængelig fr verfikatin g genbrug (alternativt en frklaring, hvis dette ikke kan lade sig gøre), samt hvrdan data kurateres g bevares. Danske, ffentlige frskningsråd g fnde Fr nuværende består frskningsrådsystemet af følgende råd g fnde: Det Frie Frskningsråd (DFF) Det Strategiske Frskningsråd (DSF) Rådet fr Teknlgi g Innvatin Højteknlgifnden Danmarks Grundfrskningsfnd Regeringen indgik ktber 2013 en bred plitisk aftale med alle Flketingets partier m at de knkurrenceudsatte midler til strategisk frskning, teknlgiudvikling g innvatin i DSF, Højteknlgifnden g Rådet fr Teknlgi g Innvatin samles i en ny fnd Danmarks Innvatinsfnd. Det er frventningen, at den nye fnd er etableret senest pr. 1. april Indtil lvens ikrafttræden frtsætter råddene g fnden deres aktiviteter 6. I det følgende gennemgåes kun krav vedr. behandling, pbevaring g frmidling af frskningsdata stillet af hhv. DFF g DSF, sådan sm de er redegjrt fr af Dansk Data Arkiv (DDA) marts I pslag fra DFF efterår 2013 g frår 2014 frmuleres krav til frskningsdatamanagement sm følger: 5 Annex 2: Additinal guidance fr Data Management Plans hi- a- data- mgt_en.pdf 6 g- innvatin/rad- g- udvalg/det- strategiske- frskningsrad/dsf- filer/rientering- m- vergangsperiden- frem- til- etableringen- af- danmarks- innvatinsfnd.pdf Bilag 06. Afdækning A: Bevillingsgiveres krav Side 3 af 7

4 1.4 Tilgængelighed af frskningsdata g publikatiner Dansk Data Arkiv Hvis dit prjekt mfatter indsamling/køb af kvantitative eller kvalitative data inden fr frskningsmråderne samfundsvidenskab, sundhedsvidenskab g histrie, skal du i tilfælde af bevilling aflevere det indsamlede materiale i dkumenteret stand til Dansk Data Arkiv. Arkivet indhenter, bevarer g gør frskningsdata tilgængelige fr andre brugere. Du kan læse mere på arkivets hjemmeside: 7 I brevet til ansøgere til DFF Sundhed g Sygdm, der infrmerer m, at ansøgeren vil mdtage bevilling fra rådet gentages kravet (citat, p. 1): Endvidere skal relevant datamateriale afleveres til Dansk Data Arkiv (DDA) i dkumenteret stand. Oplysninger m Dansk Data Arkiv findes på I brevet til ansøgere til DFF Samfund g Erhverv, der infrmerer m, at ansøgeren vil mdtage bevilling fra rådet gentages kravet gså (citat, p. 3): Det påhviler bevillingshaver at sørge fr, at det indsamlede datamateriale i dkumenteret stand afleveres til Dansk Data Arkiv (DDA), DDA Guide vedlægges. Frskningsrådet har bemyndiget DDA til at fastsætte en frist fr afleveringen af datamaterialet g har rienteret DDA m din bevilling. Der en aftale m arkivering af data indsamlet med støtte fra DFF Kultur g Kmmunikatin. Men i praksis er der aldrig arkiveret data med begrundelse i krav fra DFF Kultur g Kmmunikatin. I Rapprtskema, der udfyldes til aflæggelse af faglig midtvejs- g slutrapprt fr bevillinger findes under punkt 7. Publikatiner affødt af det finansierede prjekt felt til afkrydsning af, m data er afleveret til arkivering i DDA. Aftaler mkring arkivering af data har været drøftet med en kmitéen fr DSF Individ, Sygdm g Samfund, men er ikke truffet endelig aftale. DDA (primært DDA Sundhed) rådgiver frskere m prcedure fr håndtering af persnhenførbare data i frskningsprcessen ud fra de definitiner g prcedure der er beskrevet af Datatilsynet: Frskningsdata der indehlder persnplysninger skal slettes /destrueres eller annymiseres, når de ikke længere skal benyttes til det angivne frmål. Der er imidlertid en væsentlig mdifikatin til kravet m, at senere behandling ikke må være i strid med det prindelige frmål, idet det tilføjes, at senere behandling af plysninger, der alene sker i histrisk, statistik eller videnskabeligt øjemed, ikke anses fr ufrenelige med de frmål, hvrtil plysningerne er indsamlet (jf. 5, stk. 2). Endelig er der yderligere en bestemmelse, sm muliggør en frtsat pbevaring af plysninger efter endt brug, idet plysningerne kan verføres til arkiv efter reglerne i arkivlven (jf. 14). Hvis plysningerne verføres til arkivering i Statens Arkiver, hvilket i praksis vil sige Dansk Data Arkiv, anses lvens krav m sletning sm pfyldt. 8 Lven rummer gså mulighed fr at frskningsdata med persnhenførbare plysninger, der er arkiveret i SA/DDA kan udleveres til et frskningsprjekt med et samfundsrelevant frmål, der er anmeldt g gdkendt af Datatilsynet. DDA samarbejder med Datatilsynet m at regler g prcedure fr behandling af persnfølsmme g persnhenførbare data verhldes g har viden g rutine til at behandle datamaterialer med følsmme g persnhenførebare data efter Datatilsynets anvisninger. 7 g- innvatin/tilskud- til- frskning- g- innvatin/pslag/2013/filer- til- pslag/dk_dff_pslag_e2013_f2014- ydun.pdf p Metde & Data, nr. 94: Persndatalven - regler g praksis fr gd databehandlingsskik - Frskning med persnplysninger (http://samfund.dda.dk/ddakatalg/mgd/md94.pdf), specialknsulent Camilla Daasnes, Datatilsynet Bilag 06. Afdækning A: Bevillingsgiveres krav Side 4 af 7

5 Danske fnde I periden bevilligede danske, private fnde 5,6 mia. kr. til dansk frskning, mens Det Frie Frskningsråd g Det Strategiske frskningråd til sammenligning gav 6,7 mia. i samme peride. Fndene er altså af væsentlig betydning fr landets frskningsfinanciering. Over 90% af alle bevilligede midler til ffentlig frskning fra danske, private fnde kmmer fra disse syv nævnt i faldende rækkefølge: Nv Nrdisk Fnden, Lundbeckfnden, VELUX Fndene, Carlsbergfndet, TrygFnden, Den Obelske Familiefnd g Realdania 9. Generelt lægger mange af fndende str vægt på frmidling af resultater fra de aktiviteter, de støtter. Denne frmidling finder både sted fra de støttede aktiviteter g fra fndene selv. Frmidling er her imidlertid et bredt begreb, der i ngle tilfælde primært dækker frskningsbaseret undervisning mhp. uddannelsen af nye kandidater g frskere indenfr de respektive fndes felt. Nv Nrdisk Fnden Fnden stiller i al væsentlighed kun krav m at gældende lvgivning vedr. håndtering af sensitive data. 10 Lundbeck fnden Af fndens infrmatin m generelle vilkår fr frskningsbevillinger fremgår: "Lundbeckfnden frventer endvidere, at værtsinstitutinen g de frskere g andre persner, der er tilknyttet frskningsprjektet, uden unødigt phld skal give ffentligheden størst mulig adgang til deres frskningsresultater g datagrundlag med så få restriktiner sm muligt." 11 VELUX Fndene Samlebetegnelse fr Willum fnden g Velus fnden. Begge har tilsluttet sig de ffentlige frskningsråd g fndes OA- plitik, g det er et krav til bevillingshaver, at plitikken verhldes fr så vidt angår publicering af frskningsresultater. Der stilles ikke krav m tilgængliggørelse af bagvedliggende data. 12 Carlsbergfndet Fndet støtter kun i begrænset mfang enkelte større frskningsprjekter fkus er på rejsestipendier, pstdc lønninger, indkøb af apparatur, rejser g publikatiner mv. Fndet stiller ikke krav m tilgængliggørelse af de bagvedliggende data, der måtte være resultatet af de støttede prjekter. 13 TrygFnden Behandling, pbevaring g frmidling af frskningsdata er ikke nget fnden stiller krav m. Men fnden accepterer allerede publikatinsfees til OA tidsskrifter sm del af ansøgningernes budget, g drøfter data spørgsmålet ifm. en igangværende revisin af dens frskningsstrategi. Fnden har i flere sammenhænge støttet udviklingen/afprøvning af af datafangstsystemer i fx kmmunalt regi, ligesm den påtænker at indlede et samarbejde med Danmarks Statistik mhp. at danne flere g bedre data indenfr det især det sciale mråde Af infrmatinsmaterialet til ansøgere fremgår: "It is assumed that the utilisatin f funds granted cmplies with all applicable laws, rules and standards fr trials invlving peple and animals, as well as fr the handling f sensitive data. Furthermre, it is expected that yu fllw the Nv Nrdisk Fundatin s standards fr gd research practice." (sidstnævnte dkument berører ikke emnet behandling, pbevaring g frmidling af data). p p filer/vejledning engelsk dansk/grant udgave2.ashx samt mailsvar fra fnden Mailsvar fra fnden Bilag 06. Afdækning A: Bevillingsgiveres krav Side 5 af 7

6 Det Obelske Familiefnd Af infrmatinen vedr. behandling af plysninger står: Realdania Vi beder dig gså samtykke til vederlagsfrit at stille infrmatinsmateriale i frm af tekster, ftgrafier, levende billeder g lyd mv. til rådighed fr Det Obelske Familiefnds eget brug på hjemmeside, i præsentatiner mv. Tilsvarende gælder fr evalueringsrapprter g andet materiale, sm de støttede aktiviteter eller prjekter resulterer i, herunder kvalitative g kvantitative data. 15 Reglerne fr støttede prjekter inkluderer denne paus: Prjektet skal frmidle den pnåede viden til relevante interesser. Behandling g pbevaring g frmidling af frskningsdata lader ikke til at være nget fnden stiller krav m. Udenlandske bevillingsgivere af væsentlig betydning fr dansk frskning US Natinal Institutes f Health (NIH) Iflg. NIHs data sharing plicy frventes prjekter ver en halv mi. USD at adressere spørgsmålet m deling af frskningsdata: [NIH] expects and supprts the timely release and sharing f final research data frm NIH- supprted studies fr use by ther researchers. Timely release and sharing is defined as n later than the acceptance fr publicatin f the main findings frm the final data set. All investigatr- initiated applicatins with direct csts f $500,000 r mre (excluding cnsrtium F&A csts) in any single year are expected t address data- sharing in their applicatin. 16 NIH stiller således krav m en data sharing plan fra ansøger gså i de tilfælde, hvr hensynet til frsøgsdeltageres rettigheder begrænser mulighederne fr data deling (skal begrundes). Reviewers evaluering af den frskningsmæssige værdi af et prjektfrslag influeres ikke af dets data sharing plan det srterer under NIH prgramlederne at vurdere g gdkende den enkelte plan. The precise cntent f the data- sharing plan will vary, depending n the data being cllected and hw the investigatr is planning t share the data. Applicants wh are planning t share data may wish t describe briefly the expected schedule fr data sharing, the frmat f the final dataset, the dcumentatin t be prvided, whether r nt any analytic tls als will be prvided, whether r nt a data- sharing agreement will be required and, if s, a brief descriptin f such an agreement (including the criteria fr deciding wh can receive the data and whether r nt any cnditins will be placed n their use), and the mde f data sharing (e.g., under their wn auspices by mailing a disk r psting data n their institutinal r persnal website, thrugh a data archive r enclave [A cntrlled, secure envirnment in which eligible researchers can perfrm analyses using restricted data resurces]). Investigatrs chsing t share under their wn auspices may wish t enter int a data- sharing agreement. 17 Detaljeret gennemgang af, hvad en data sharing plan bør indehlde findes på Ansøger er velkmmen til at lade prjektbudgettet afspejle eventuelle ekstramkstninger sm følge data deling g arkivering. 15 af- plysninger 16 NIH data sharing plicy - _Tc NIH Data Sharing Plicy and Implementatin Guidance - dc Bilag 06. Afdækning A: Bevillingsgiveres krav Side 6 af 7

7 US Natinal Science Fundatin (NSF) NSF stiller krav m udfrmning af en datamanagementplan i frbindelse med ansøgning m støtte: Plans fr data management and sharing f the prducts f research. Prpsals must include a supplementary dcument f n mre than tw pages labeled Data Management Plan. This supplement shuld describe hw the prpsal will cnfrm t NSF plicy n the disseminatin and sharing f research results (see AAG Chapter VI.D.4), and may include: 1. the types f data, samples, physical cllectins, sftware, curriculum materials, and ther materials t be prduced in the curse f the prject; 2. the standards t be used fr data and metadata frmat and cntent (where existing standards are absent r deemed inadequate, this shuld be dcumented alng with any prpsed slutins r remedies); 3. plicies fr access and sharing including prvisins fr apprpriate prtectin f privacy, cnfidentiality, security, intellectual prperty, r ther rights r requirements; 4. plicies and prvisins fr re- use, re- distributin, and the prductin f derivatives; and 5. plans fr archiving data, samples, and ther research prducts, and fr preservatin f access t them. 18 Ift. frmidling g deling af data er der ikke tale m krav, men m frventninger: Investigatrs are expected t share with ther researchers, at n mre than incremental cst and within a reasnable time, the primary data, samples, physical cllectins and ther supprting materials created r gathered in the curse f wrk under NSF grants. 19 UK Wellcme Trust Alle ansøgere pfrdres til at verveje deres tilgang til data management g deling af data. Hvr genereret data vurderes at være af signifikant værdi fr et bredere research cmmunity, skal ansøgere imdilertid indsende en data management g data sharing plan, der skal gdkendes før funding kan udløses. Der er ikke ngen fast frm på, hvrdan disse planer skal udfrmes, men de bør svare på disse syv spørgsmål 20 : What data utputs will yur research generate and what data will have value t ther researchers? When will yu share the data? Where will yu make the data available? Hw will ther researchers be able t access the data? Are any limits t data sharing required - fr example, t either safeguard research participants r t gain apprpriate intellectual prperty prtectin? Hw will yu ensure that key datasets are preserved t ensure their lng- term value? What resurces will yu require t deliver yur plan? Fnden ser data management g data sharing planen fruden evt. budgetpster relateret til implementeringen af planerne sm en integreret del af ansøgningen. 18 se afsnit C. Prpsal Cntents, underafsnit 2j us/plicy/sptlight- issues/data- sharing/guidance- fr- researchers/ Bilag 06. Afdækning A: Bevillingsgiveres krav Side 7 af 7

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Kommissorium Planstrategi og Klimastrategi (Lokal Agenda 21)

Kommissorium Planstrategi og Klimastrategi (Lokal Agenda 21) Center Plan Byg g Vej Jurnalnr: 01.02.03-P22-1-13 Ref.: Jan Bak Krshlm Telefn: 99887681 E-mail: jbk@rebild.dk Dat: 07-08-2014 Kmmissrium Planstrategi g Klimastrategi (Lkal Agenda 21) Baggrund Planlvens

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

CareWare 2015 Koncept

CareWare 2015 Koncept CareWare 2015 Kncept Baggrund Regeringen, KL g Danske Reginer har de senere år udarbejdet en række fælles strategier fr digitalisering af landets kmmuner g reginer. Det drejer sig m: Natinal strategi fr

Læs mere

Indledning Handlingsplan 2013-2014

Indledning Handlingsplan 2013-2014 Side 2 Indledning På reginsrådets møde den 31. januar 2012 blev Plitik fr Sundhedsfrskning 2020 endeligt vedtaget med henblik på efterfølgende implementering, sm gik straks i gang med aktiviteter i 2012.

Læs mere

24. november 2011. Finansieringsinstrumenter v. Birgitte K. Frederiksen, Midtjyllands EU-kontor

24. november 2011. Finansieringsinstrumenter v. Birgitte K. Frederiksen, Midtjyllands EU-kontor 24. nvember 2011 Finansieringsinstrumenter v. Birgitte K. Frederiksen, Midtjyllands EU-kntr EU s finansieringsinstrumenter Same, same, but different Same, same Den grundlæggende lighed: Der ansøges m t

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

DDF-MXD: Komplet ændringskatalog fra version 1.3.0 to 1.3.1

DDF-MXD: Komplet ændringskatalog fra version 1.3.0 to 1.3.1 DDF-MXD: Kmplet ændringskatalg fra versin 1.3.0 t 1.3.1 Dat: 8. juni 2015 Sagsbehandler: Birthe Krg Intrduktin Dette dkument giver et kmplet verblik ver ændringerne i DDF-MXD frmatet fra versin 1.3.0 til

Læs mere

Vejledning om tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje)

Vejledning om tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) Vejledning m tilskud fra Danskernes Digitale Bibliteks driftspulje (DDB s driftspulje) Marts 2017 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder fr driftstilskud fra Danskernes Digitale Bibliteks driftspulje

Læs mere

Microsoft Kinect for Windows Software Development Kit (SDK)

Microsoft Kinect for Windows Software Development Kit (SDK) Micrsft Kinect fr Windws Sftware Develpment Kit (SDK) Disse licensvilkår er en aftale mellem Micrsft Crpratin (eller, afhængigt af hvr De br, et af dets asscierede selskaber) g Dem. De bedes læse dem.

Læs mere

Opslag Internationaliseringspuljen på OUH

Opslag Internationaliseringspuljen på OUH Opslag Internatinaliseringspuljen på OUH Understøttelse af højtspecialiseret behandling Løbende ansøgningsfrist Regin Syddanmark (RSD) g OUH ønsker at øge samarbejdet med hspitaler g frskere i udlandet

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Projektskitse Verdensarv Vadehavet

Projektskitse Verdensarv Vadehavet Prjektskitse Verdensarv Vadehavet Baggrunden. Den danske del af Vadehavet er udpeget sm verdensarv g verdensarven bliver det fremtidige fkus fr det frpligtende samarbejde med Tyskland g Hlland m Vadehavet

Læs mere

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Udvikling af en hjemmeside til brgerfrslag samt hsting g vedligehldelse Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Side 2/8 Aftale m

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Bilag 17. Databehandleraftale

Bilag 17. Databehandleraftale Bilag 17 Databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Bilaget udgør i det hele et mindstekrav. Side 2/9 Aftale m databehandling mellem Kunden g Leverandøren

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Mdulbeskrivelse Lkalt tillæg til studierdningen Mdul 14 Ergterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelrprjekt August 2015 DASN g TON / TRHJ g LIFP 1 1.0. Indledning Mdulbeskrivelsen fr mdul 14 består af studieaktivitetsmdellen,

Læs mere

It-plan for Valsgård Skole 2011

It-plan for Valsgård Skole 2011 It-plan fr Valsgård Skle 2011 1 Beskrivelse Grundlaget fr brug af IT i er beskrevet i Faghæfte 48. http://www.uvm.dk/~/media/publikatiner/2009/flke/faelles%20maal/filer/faghaefter/100503_it_g_ mediekmpetencer.ashx

Læs mere

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS DANMARK DENMARK. Partnerskab

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS DANMARK DENMARK. Partnerskab OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS DANMARK DENMARK Partnerskab 1 INDEX Regin Midtjylland...3 København...4 Sjælland...5 2 Regin Midtjylland (2020 Regins: Acting fr the Future) Type: Seminar Titel: EU's klima-

Læs mere

Informationsstrategi

Informationsstrategi Infrmatinsstrategi Skandinavisk Kmpetenceudviklingsnetværk Baggrund Infrmatinsstrategien fr Skandinavisk kmpetence er en verrdnet ramme, der har sit fkus på de generelle hensyn, sm skal tilgdeses i prjektets

Læs mere

Kort brugervejledning - Grove Art Online

Kort brugervejledning - Grove Art Online Krt brugervejledning - Grve Art Online Indhldsfrtegnelse: 1. Krt m Grve Art Online... 2 1.2 What's Inside... 3 2. Quick Start... 4 2.1 Searching... 4 2.1.1 Søg i Alle Kilder... 4 2.1.2 Leder du efter et

Læs mere

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr.

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innvatin Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mi. kr. 1. Resume Der

Læs mere

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Opdateringsuddannelse Varighed 180 minutter Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktins uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsrganisatiner: Samarbejdsrganisatiner: Uddannelsesplan

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

IT Politik Ældre & Sundhed

IT Politik Ældre & Sundhed Standardbetegnelse DDKM: - Anvendelsesmråde g målgruppe: Ledere g medarbejdere i Ældre & Sundhed Dkumenttype: Plitik Gdkendt af: Team Ledelse Gdkendelsesdat: 19. ktber 2015 Dkumentstyring: FICS sagsnr.:

Læs mere

Hvad en klimaaftale i København skal indeholde

Hvad en klimaaftale i København skal indeholde Hvad en klimaaftale i København skal indehlde Synspunkter fra 92-gruppen i frbindelse med klimaknventinsmødet i København (COP15), 7-18. december 2009 En klimaaftale der er tilstrækkelig, retfærdig g sikker

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige frretningsbetingelser Almindelige frretningsbetingelser fr benyttelse af PARSHIP.dk - versin 18.11.2010 Når De tilmelder Dem sm kunde hs PARSHIP (kntrahent er PARSHIP GmbH, Brandstwiete 1,

Læs mere

SDHplus Solbaseret Fjernvarme i Europa

SDHplus Solbaseret Fjernvarme i Europa 1 SDHplus Slbaseret Fjernvarme i Eurpa WP2 - SDH gør det muligt at pnå energieffektive bygninger Opgave 2.2 Udvikling af tilpassede g/eller nye mdeller D2.4 Rapprt m tilpassede g/eller nye mulige mdeller

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Samtykke. November /18. Samtykke

Samtykke. November /18. Samtykke Nvember 2017 1/18 Indhld 1.0 Frrd 3 2.0 Hvad er et samtykke? 4 3.0 Nærmere m kravene til et samtykke 5 3.1 Tidspunkt 5 3.2 Frmkrav 5 3.3 Frivilligt 5 3.3.1 Ulige frhld mellem parterne 6 3.4 Specifikt 8

Læs mere

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksmhed g tjenesteydelser - start Denne vejledning er tilknyttet til startblanketten fr registrering af udenlandske virksmheder, der ønsker

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD Eg Mikkel Fledelius Jensen Erhvervsakademi Dania Specialknsulent, Dania Games, Grenaa Prjektleder g initiativtager til SGD Daglig leder af iværksættermiljø fr spiludviklere Scandinavian Game Develpers

Læs mere

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3 Vedtaget af det lkale samarbejdsudvalg på SKT Plitik fr intrduktin af nye medarbejdere på SKT OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Kommissorium for systemanskaffelse af AU fælles LMS / VLE system, sept. 2011

Kommissorium for systemanskaffelse af AU fælles LMS / VLE system, sept. 2011 Kmmissrium fr systemanskaffelse af AU fælles LMS / VLE system, sept. 2011 Baggrund: Aarhus Universitets ledelse gdkendte i fråret 2011 på baggrund af en arbejdsgruppes indstilling en ny strategisk satsning

Læs mere

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed.

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed. BILAG : ORDFORKLARINGSREGISTER NemLgin Fællesffentlig funktinalitet sm gør det muligt, at brgeren kan nøjes med at lgge ind én gang, når han benytter de tilknyttede ffentlige servicetilbud på nettet. Dette

Læs mere

Annoncering vedrørende frit-valgsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune

Annoncering vedrørende frit-valgsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune Annncering vedrørende frit-valgsmrådet i Faabrg-Midtfyn Kmmune 1 1 Indledning Nærværende annncering af fritvalgsmrådet vedrører persnlig pleje g praktisk hjælp efter servicelven 83 i Faabrg-Midtfyn Kmmune

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

EN/DA 087211/EU XXIV. GP. Eingelangt am 05/07/12. Brussels, 5 July 2012 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION 12231/12 AGRIFIN 127 FIN 505

EN/DA 087211/EU XXIV. GP. Eingelangt am 05/07/12. Brussels, 5 July 2012 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION 12231/12 AGRIFIN 127 FIN 505 087211/EU XXIV. GP Eingelangt am 05/07/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 5 July 2012 12231/12 AGRIFIN 127 FIN 505 NOTE frm: t: Subject: Danish delegatin Cuncil Cmmunicatin n the 31 st cnference

Læs mere

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud Plitik fr anvendelse af sciale klausuler ved udbud Indledning Byrådet vedtg den 19. december 2007 Skanderbrg Kmmunes Servicestrategi 2007 2009. En del af denne servicestrategi er en Udbudsplitik, sm bl.a.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato Vejledning til ansøgning m støtte fra Scialstyrelsen til implementering af metderne Critical Time Interventin sm generel metde (CTI), Scial Færdighedstræning (SFT) g Åben Dialg (ÅD) Enhed CDAM Sagsnr.

Læs mere

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2015-4.0 Mandag den 11. januar 2016 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Opgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit er sket i krdinatin med STAR's pgradering

Læs mere

Fakta, spørgsmål og svar om udredningsretten

Fakta, spørgsmål og svar om udredningsretten Reginshuset Vibrg Sundhedsplanlægning Fakta, spørgsmål g svar m udredningsretten Skttenbrg 26 Pstbks 21 DK-8800 Vibrg Tel. +45 7841 0000 kntakt@rm.dk www.rm.dk Flketinget har den 19. december 2012 vedtaget

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010 Mrsø Kmmune Frit valg på ældremrådet Gdkendelse af leverandører August 2010 Side 1 af 9 1. 1 Indledning 1.1. Baggrund Flketinget har den 29. maj 2002 indført frit leverandørvalg på ældremrådet. Hermed

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2015 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 20.

Vejledning om ansøgning til PUF 2015 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 20. Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning m ansøgning til PUF 2015 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 20. januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dansk Petanque Forbunds Frivillighedsstrategi Versionsdato:

Dansk Petanque Forbunds Frivillighedsstrategi Versionsdato: Dansk Petanque Frbunds Frivillighedsstrategi 2014-2016 Versinsdat: 25.11.2014. 1 Indhldsfrtegnelse 1. FRIVILLIGHEDSTRATEGI... 3 1.1. BAGGRUND FOR FRIVILLIGHEDSSTRATEGIEN... 3 1.2. HVORFOR FRIVILLIGHEDSTRATEGI....

Læs mere

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse:

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse: Licensaftale Undertegnede kmmune tiltræder ICS licensaftalen Kmmunens navn g adresse Licensaftale Kntaktpersn CVR-nummer Telefnnummer Email-adresse Dat g underskrift Fr licensudbyder Licensudbyders navn:

Læs mere

Eurobarometer - kvalitativ undersøgelse EU S LØFTE. Resumé dansk udgave Rom, den 12. september 2014

Eurobarometer - kvalitativ undersøgelse EU S LØFTE. Resumé dansk udgave Rom, den 12. september 2014 Eurbarmeter - kvalitativ undersøgelse EU S LØFTE Resumé dansk udgave Rm, den 12. september 2014 Resuméet er udarbejdet på dansk, engelsk, finsk, fransk, tysk, italiensk, plsk, prtugisisk g svensk. Denne

Læs mere

DIGITAL KAMPAGNEEKSEKVERING

DIGITAL KAMPAGNEEKSEKVERING DIGITAL KAMPAGNEEKSEKVERING Dette udbud er målrettet web- g reklamebureauer i Strkøbenhavn. Opgaven, der beskrives i nærværende udbud, gælder eksekvering af digitale elementer til en destinatinskampagne,

Læs mere

Konkret om AT-opgaver med innovation 1

Konkret om AT-opgaver med innovation 1 Knkret m AT-pgaver med innvatin 1 I de følgende afsnit er der plukket ud fra bl.a. vejledningen g kmmenteret på afsnit. Det er derfr stadigvæk den enkelte lærers ansvar at læse teksten i læreplan g vejledning

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Tillæg om administrative samarbejder

Tillæg om administrative samarbejder Tillæg m administrative samarbejder Tillæg til aftale m reginalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen g Vækstfrum fr Regin Midtjylland Øget fkus på effekt g læring Evalueringen af kmmunalrefrmen i 2012

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Lergravsvej 53, 2300 København S Tilsynet er udført den 14. september 2009, kl. 8.00-15.30 af specialknsulenter

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Syddansk Forskningscenter for Klinisk Sygepleje, nr. 2/2015

Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Syddansk Forskningscenter for Klinisk Sygepleje, nr. 2/2015 Referat Ekstrardinært bestyrelsesmøde i Syddansk Frskningscenter fr Klinisk Sygepleje, nr. 2/2015 Tid: d. 2. juli 2015, kl. 10-11 Sted: Judith Mølgaards kntr, OUH, Kløvervænget 8, Indgang 101 eller 102,

Læs mere

Tidlig inddragelse af entreprenørernes kompetencer i henhold til gældende udbudsregler

Tidlig inddragelse af entreprenørernes kompetencer i henhold til gældende udbudsregler Tidlig inddragelse af entreprenørernes kmpetencer i henhld til gældende udbudsregler v/ Partner Tina Braad Fælles arrangement i Dansk Frening fr Udbudsret g Onsdag den 11. nvember 2015 Det Danske Selskab

Læs mere

Nyt netpunkt analyse og krav til funktionalitet

Nyt netpunkt analyse og krav til funktionalitet Nyt netpunkt analyse g krav til funktinalitet DBC Maj 2015 Mål fr prjektet I løbet af 2015 skal DanBib migreres g dermed gså den prfessinelle grænseflade netpunkt. Prjektet har til frmål at definere brugernes

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. Handicaprådet i Gentofte Kommune

ÅRSRAPPORT 2009. Handicaprådet i Gentofte Kommune Handicaprådet ilnavn: handicaprådets årsrapprt 2008, 27. januar udgave Årsrapprt 2008 Handicaprådet i Gentfte ÅRSRAPPORT 2009 Handicaprådet i Gentfte Kmmune Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Frmål g pgaver...

Læs mere

Sikkerhed og beredskab for medarbejdere hos kunder

Sikkerhed og beredskab for medarbejdere hos kunder Sikkerhed g beredskab fr medarbejdere hs kunder APRO Wind - Sikkerhed g beredskab kunder Vers 8 Versin 8 Plitik Medarbejdernes sundhed, sikkerhed g trivsel har højeste priritet hs APRO Wind Vi prethlder

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Hvordan bruger vi Lolland i fremtiden? Fyraftensmøde med Klima- Miljø- og Teknikudvalget. Vindmøller:

Hvordan bruger vi Lolland i fremtiden? Fyraftensmøde med Klima- Miljø- og Teknikudvalget. Vindmøller: Vindmøller: Når vi kigger 4-8 år frem, skal Llland så have flere eller færre vindmøller, stre sm små? Se faktaark m vindmøller på bagsiden! Vindmøller: Med udgangen af marts 2016, er der i Llland Kmmune

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Budgetnoter 2016-19. Thomas Boe:

Budgetnoter 2016-19. Thomas Boe: 1 Budgetnter 2016-19 Thmas Be: Hejlsminde Helhedsplan By- g Udviklingsdirektøren understøtter, inden fr det eksisterende budget, arbejdet med fndsansøgning mv. i frhld til realisering af helhedsplanen.

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.27.0. Den 10. december 2009. J.nr.: 4004 V1088 09. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.27.0. Den 10. december 2009. J.nr.: 4004 V1088 09. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS versin 1.27.0 Den 10. december 2009 J.nr.: 4004 V1088 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.cm

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Annonceringsmateriale - Annoncering af Computere til skoler i Silkeborg Kommune

Annonceringsmateriale - Annoncering af Computere til skoler i Silkeborg Kommune Annncering af bærbare cmputere - Bilag E, Kvittering [ Annnceringsmateriale - Annncering af Cmputere til skler i Silkebrg Kmmune Tidsplan 13.3.2012 Annncering 27.3.2012, kl. 12.00 Frist fr afgivelse af

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

ZealandDenmark EU Office statusopgørelse: Sundhed, 2015

ZealandDenmark EU Office statusopgørelse: Sundhed, 2015 ZealandDenmark EU Office statuspgørelse: Sundhed, 2015 PROJEKTINITIATIVER: ZealandDenmark EU Office (ZDK) har arbejder efter følgende mål fr periden 2015-16: D. 14. jan. 2015 Bruxelles Deltagelse i 15

Læs mere

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Til Indenrigs- g Sundhedsministeriet Revideret ansøgning m øknmisk tilskud fra Indenrigs- g Sundhedsministeriets pulje til styrket genptræning g rehabilitering af persner med erhvervet hjerneskade i periden

Læs mere

BlipTrack generel håndteringsvejledning

BlipTrack generel håndteringsvejledning BlipTrack generel håndteringsvejledning Indhldsfrtegnelse 1. BlipTrack pakkeliste. 2. Mdem, SIM-krt g Blip Server infrmatin. 3. BlipTrack pbevaringshensyn. 4. BlipTrack drifts-, pbevarings- g vedligehldesesfrskrift.

Læs mere

Den store rapport om fremmedsprogene - Fremtidens Sprogfag (jan. 2003) - er stadig principiel i sin analyse af sprogundervisningens kerneområder:

Den store rapport om fremmedsprogene - Fremtidens Sprogfag (jan. 2003) - er stadig principiel i sin analyse af sprogundervisningens kerneområder: Den stre rapprt m fremmedsprgene - Fremtidens Sprgfag (jan. 2003) - er stadig principiel i sin analyse af sprgundervisningens kernemråder: Sprgfag sm vindue md verden Vigtigste kmpetencer Kmmunikatin med

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

Globallinjen - At tro at alt er muligt

Globallinjen - At tro at alt er muligt Glballinjen - At tr at alt er muligt Frmål - At kunne navigere i en glbal verdensrden, g kunne frstå de kulturelle g øknmiske frskelle lande imellem. - At kunne udvide elevens frståelse af verden g udfrdrefrdmme/frestillinger.

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere