Bevillingsgiveres krav

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bevillingsgiveres krav"

Transkript

1 Afdækning A Bevillingsgiveres krav Intrduktin Denne afdækning skal besvare spørgsmålet: Hvilke krav stiller bevillingsgivere (EU, frskningsråd mv.) pt. til research data management? Hvad er det, frskningsprjekterne skal leve p til? Afdækningen har frm af en versigt ver krav fra væsentlige indenlandske g udenlandske bevillingsgivere med relevans fr dansk frskning. Listen ver bevillingsgivere er ikke fuldstændig. Afdækningen skal infrmere Styregruppens arbejde med planlægnings- dimensinen plitikker fr data management. EU Hrizn 2020 Sm følge af H2020 skal hver bevillingshaver sikre OA til alle publikatiner relateret til prjektets frskningsresultater senest seks måneder efter ffentliggørelsen (12 måneder fr artikler i samfundsvidenskab g humanira). Publikatinerne skal sm minimum gratis kunne læses nline, dwnlades g printes, g så vidt muligt gså kpieres, distribueres, søges, linkes til i fuldtekst, crawles mhp. indeksering g data mines. Kmmisinen accepterer både selvarkivering (grøn OA), hvr den frie adgang til publikatinen kan udskydes (embargperide/eksklusivperide), g OA publisering, hvr der er umiddelbar adgang til publikatinen. Sm en nyskabelse gennemfører Kmmisinen indenfr rammerne af H2020 endvidere en pilt på OA til ffentligt financierede frskningsdata, Open Research Data Pilt 1. Frskere i prjekter, der deltager i pilten bliver bedt m at stille de underliggende data, der er nødvendige fr at validere resultaterne, der ligger til grund fr deres publikatiner, g andre videnskabelige plysninger til rådighed fr andre frskere, industrier g brgere. OA til frskningsdata frtlkes sm retten til at tilgå g genbruge data ihht. de knkrete betingelser fastsat i den pågældende bevillingsaftale 2. Fr vil emnemråder, der deltager i pilten få tilskud på 3 mia. Emnemråder mfattet af pilten Fremtidige g fremspirende teknlgier Frskningsinfrastruktur - specifikt e- infrastrukturer 1 hi- a- pilt- guide_en.pdf g hi- a- data- mgt_en.pdf 2 Mdel Grant Agreement, Versin December 2013, artikel mga- gga- multi_en.pdf Bilag 06. Afdækning A: Bevillingsgiveres krav Side 1 af 7

2 Lederskab inden fr støtte- g industrielle teknlgier - infrmatins- g kmmunikatinsteknlgier Samfundsmæssig udfrdring: Sikker, ren g effektiv energi - specifikt intelligente byer g lkalsamfund Samfundsmæssig udfrdring: Klima, miljø, ressurceeffektivitet g råvarer, eksklusive råvarer Samfundsmæssig udfrdring: Eurpa i en franderlig verden - inkluderende, innvative g reflekterende samfund Videnskab med g fr samfundet Piltens krav 1. Detaljerede data management planer (DMP), der dækker individuelle datasæt, skal i en første versin leveres sm en tidlig, særskilt leverance indenfr de første seks måneder af prjektets levetid. DMPer skal verhlde den af kmmissinen anviste skabeln Data fra prjekter mfattet af pilten skal depneres i et repsitrie. Kmmissinen peger ikke på en specifik infrastruktur, men nævner specielt Open Access Infrastructure fr Research in Eurpe (OpenAIRE) part skal så vidt muligt have mulighed fr at tilgå, data mine, udnytte g frmidle de depnerede data, dvs data skal følges af en licens, sm muliggør genanvendelse. Kmmissinen nævner her specifikt Creative Cmmns licensering sm en mulighed. 4. Data skal suppleres med infrmatin m værktøjer g instrumenter, der er brugt i prjektet g sm er nødvendige fr at validere resultaterne, fx sftware, kde, algritmer, analyseprtkller mv. Så vidt muligt skal disse værktøjer stilles til rådighed gså. Det anbefales, at supplere med et persistent, ikke- prprietært, åbent g interperabelt ID fr frskere g data, således at frskere er unikt identificerbare g data unikt henførbare. Kmmissinen nævner her ORCID g DataCite sm bæredygtige muligheder. Typer af data mfattet af pilten Opt in 1. Data, inklusiv tilhørende metadata, der er nødvendige fr at validere de resultater, der ligger til grund fr en publikatin. Disse data skal tilgængeliggøres så hurtigt sm muligt. 2. Anden data, inklusiv tilhørende metadata, beskrevet i DMP. Tilgængeliggøres på det tidspunkt, der er anført i DMP. Frskere indenfr andre mråder kan vælge frivilligt at deltage i pilten. Sådanne frskningsprjekter mnitreres g mdtager hjælp på lige fd med prjekter mfattet af pilten. Opt ut Et frskningsprjekt kan på et vilkårligt tidspunkt helt eller delvist fravælge pilten af frskellige grunde, fx: Hensyn til kmmerciel eller industriel udnyttelse (IPR). Behv fr knfidentialitet af sikkerhedsmæssige årsager. Krav m verhldelse af persndatabeskyttelsesregler. Hvis prjektets frmål undermineres af at gøre data frit tilgængeligt. Hvis prjektet ikke genererer/indsamler frskningsdata. Andre legitime grunde til ikke at deltage i pilten. Grunde til pt ut skal være beskrevet i DMP. 3 Annex 1: Data Management Plan (DMP) template hi- a- data- mgt_en.pdf 4 https://www.penaire.eu/ Bilag 06. Afdækning A: Bevillingsgiveres krav Side 2 af 7

3 Data Management Plan krav ifm. pilten DMP skal sm minimum pdateres midtvejs i prjektperiden g ved prjekslut, men derudver ved tilføjelse af nye datasæt a. andre væsentlige ændringer i prjektet 5. DMP skal indehlde: Gdtgørelse g støtte Datasæt reference g navn (ID fr det datasæt der skal prduceres) Beskrivelse af datasæt, herunder dets prindelse, natur g skala, g hvem det vil have værdi fr, reference til publikatin, infrmatin m evt. sammenlignelig data g mulighederne fr data integratin g genbrug. Eventuelle standarder g metadata. Beskrivelse af data deling, herunder prcedurer fr adgang, tekniske mekanismer fr frmidling g nødvendig sftware fr genbrug, typen af adgang (pen eller begrænset til definrede grupper), ID på repsitriet g type (institutinelt/disciplinspecifikt mv.) Begrundelse i tilfælde af, at data ikke kan deles. Beskrivelse af arkiverings- g langtidsbevaringsprcedurer (inklusiv strage g back up), herunder hvr lang tid data skal bevares, estimeret vlumen g frventede mkstninger frbundet hermed, g hvrdan disse tænkes dækket. Ekstramkstninger sm følge af deltagelse i pilten gdtgøres gennem tilsvarende frhøjet bevilling. Deltagende prjekter vil have adgang til specifik teknisk hjælp bl.a. realiseret via prjekter under the Research Infrastructures Wrk Prgramme (call 3 e- Infrastructures). Krav til ansøgere udenfr pilten Prjekter under pilten, skal verhlde vennævnte krav, men fr alle prjektansøgninger under "Research and Innvatin actins" g "Innvatin actins" gælder det, at de indehlder en sektin m data management, g hvr det er relevant, skal ansøgere give en krt, generel beskrivelse af deres data management plitik; hvilke typer af data prjektet genererer/indsamler, hvilke data standarder der vil blive brugt, g hvrdan data udnyttes g/eller deles/gøres tilgængelig fr verfikatin g genbrug (alternativt en frklaring, hvis dette ikke kan lade sig gøre), samt hvrdan data kurateres g bevares. Danske, ffentlige frskningsråd g fnde Fr nuværende består frskningsrådsystemet af følgende råd g fnde: Det Frie Frskningsråd (DFF) Det Strategiske Frskningsråd (DSF) Rådet fr Teknlgi g Innvatin Højteknlgifnden Danmarks Grundfrskningsfnd Regeringen indgik ktber 2013 en bred plitisk aftale med alle Flketingets partier m at de knkurrenceudsatte midler til strategisk frskning, teknlgiudvikling g innvatin i DSF, Højteknlgifnden g Rådet fr Teknlgi g Innvatin samles i en ny fnd Danmarks Innvatinsfnd. Det er frventningen, at den nye fnd er etableret senest pr. 1. april Indtil lvens ikrafttræden frtsætter råddene g fnden deres aktiviteter 6. I det følgende gennemgåes kun krav vedr. behandling, pbevaring g frmidling af frskningsdata stillet af hhv. DFF g DSF, sådan sm de er redegjrt fr af Dansk Data Arkiv (DDA) marts I pslag fra DFF efterår 2013 g frår 2014 frmuleres krav til frskningsdatamanagement sm følger: 5 Annex 2: Additinal guidance fr Data Management Plans hi- a- data- mgt_en.pdf 6 g- innvatin/rad- g- udvalg/det- strategiske- frskningsrad/dsf- filer/rientering- m- vergangsperiden- frem- til- etableringen- af- danmarks- innvatinsfnd.pdf Bilag 06. Afdækning A: Bevillingsgiveres krav Side 3 af 7

4 1.4 Tilgængelighed af frskningsdata g publikatiner Dansk Data Arkiv Hvis dit prjekt mfatter indsamling/køb af kvantitative eller kvalitative data inden fr frskningsmråderne samfundsvidenskab, sundhedsvidenskab g histrie, skal du i tilfælde af bevilling aflevere det indsamlede materiale i dkumenteret stand til Dansk Data Arkiv. Arkivet indhenter, bevarer g gør frskningsdata tilgængelige fr andre brugere. Du kan læse mere på arkivets hjemmeside: 7 I brevet til ansøgere til DFF Sundhed g Sygdm, der infrmerer m, at ansøgeren vil mdtage bevilling fra rådet gentages kravet (citat, p. 1): Endvidere skal relevant datamateriale afleveres til Dansk Data Arkiv (DDA) i dkumenteret stand. Oplysninger m Dansk Data Arkiv findes på I brevet til ansøgere til DFF Samfund g Erhverv, der infrmerer m, at ansøgeren vil mdtage bevilling fra rådet gentages kravet gså (citat, p. 3): Det påhviler bevillingshaver at sørge fr, at det indsamlede datamateriale i dkumenteret stand afleveres til Dansk Data Arkiv (DDA), DDA Guide vedlægges. Frskningsrådet har bemyndiget DDA til at fastsætte en frist fr afleveringen af datamaterialet g har rienteret DDA m din bevilling. Der en aftale m arkivering af data indsamlet med støtte fra DFF Kultur g Kmmunikatin. Men i praksis er der aldrig arkiveret data med begrundelse i krav fra DFF Kultur g Kmmunikatin. I Rapprtskema, der udfyldes til aflæggelse af faglig midtvejs- g slutrapprt fr bevillinger findes under punkt 7. Publikatiner affødt af det finansierede prjekt felt til afkrydsning af, m data er afleveret til arkivering i DDA. Aftaler mkring arkivering af data har været drøftet med en kmitéen fr DSF Individ, Sygdm g Samfund, men er ikke truffet endelig aftale. DDA (primært DDA Sundhed) rådgiver frskere m prcedure fr håndtering af persnhenførbare data i frskningsprcessen ud fra de definitiner g prcedure der er beskrevet af Datatilsynet: Frskningsdata der indehlder persnplysninger skal slettes /destrueres eller annymiseres, når de ikke længere skal benyttes til det angivne frmål. Der er imidlertid en væsentlig mdifikatin til kravet m, at senere behandling ikke må være i strid med det prindelige frmål, idet det tilføjes, at senere behandling af plysninger, der alene sker i histrisk, statistik eller videnskabeligt øjemed, ikke anses fr ufrenelige med de frmål, hvrtil plysningerne er indsamlet (jf. 5, stk. 2). Endelig er der yderligere en bestemmelse, sm muliggør en frtsat pbevaring af plysninger efter endt brug, idet plysningerne kan verføres til arkiv efter reglerne i arkivlven (jf. 14). Hvis plysningerne verføres til arkivering i Statens Arkiver, hvilket i praksis vil sige Dansk Data Arkiv, anses lvens krav m sletning sm pfyldt. 8 Lven rummer gså mulighed fr at frskningsdata med persnhenførbare plysninger, der er arkiveret i SA/DDA kan udleveres til et frskningsprjekt med et samfundsrelevant frmål, der er anmeldt g gdkendt af Datatilsynet. DDA samarbejder med Datatilsynet m at regler g prcedure fr behandling af persnfølsmme g persnhenførbare data verhldes g har viden g rutine til at behandle datamaterialer med følsmme g persnhenførebare data efter Datatilsynets anvisninger. 7 g- innvatin/tilskud- til- frskning- g- innvatin/pslag/2013/filer- til- pslag/dk_dff_pslag_e2013_f2014- ydun.pdf p Metde & Data, nr. 94: Persndatalven - regler g praksis fr gd databehandlingsskik - Frskning med persnplysninger (http://samfund.dda.dk/ddakatalg/mgd/md94.pdf), specialknsulent Camilla Daasnes, Datatilsynet Bilag 06. Afdækning A: Bevillingsgiveres krav Side 4 af 7

5 Danske fnde I periden bevilligede danske, private fnde 5,6 mia. kr. til dansk frskning, mens Det Frie Frskningsråd g Det Strategiske frskningråd til sammenligning gav 6,7 mia. i samme peride. Fndene er altså af væsentlig betydning fr landets frskningsfinanciering. Over 90% af alle bevilligede midler til ffentlig frskning fra danske, private fnde kmmer fra disse syv nævnt i faldende rækkefølge: Nv Nrdisk Fnden, Lundbeckfnden, VELUX Fndene, Carlsbergfndet, TrygFnden, Den Obelske Familiefnd g Realdania 9. Generelt lægger mange af fndende str vægt på frmidling af resultater fra de aktiviteter, de støtter. Denne frmidling finder både sted fra de støttede aktiviteter g fra fndene selv. Frmidling er her imidlertid et bredt begreb, der i ngle tilfælde primært dækker frskningsbaseret undervisning mhp. uddannelsen af nye kandidater g frskere indenfr de respektive fndes felt. Nv Nrdisk Fnden Fnden stiller i al væsentlighed kun krav m at gældende lvgivning vedr. håndtering af sensitive data. 10 Lundbeck fnden Af fndens infrmatin m generelle vilkår fr frskningsbevillinger fremgår: "Lundbeckfnden frventer endvidere, at værtsinstitutinen g de frskere g andre persner, der er tilknyttet frskningsprjektet, uden unødigt phld skal give ffentligheden størst mulig adgang til deres frskningsresultater g datagrundlag med så få restriktiner sm muligt." 11 VELUX Fndene Samlebetegnelse fr Willum fnden g Velus fnden. Begge har tilsluttet sig de ffentlige frskningsråd g fndes OA- plitik, g det er et krav til bevillingshaver, at plitikken verhldes fr så vidt angår publicering af frskningsresultater. Der stilles ikke krav m tilgængliggørelse af bagvedliggende data. 12 Carlsbergfndet Fndet støtter kun i begrænset mfang enkelte større frskningsprjekter fkus er på rejsestipendier, pstdc lønninger, indkøb af apparatur, rejser g publikatiner mv. Fndet stiller ikke krav m tilgængliggørelse af de bagvedliggende data, der måtte være resultatet af de støttede prjekter. 13 TrygFnden Behandling, pbevaring g frmidling af frskningsdata er ikke nget fnden stiller krav m. Men fnden accepterer allerede publikatinsfees til OA tidsskrifter sm del af ansøgningernes budget, g drøfter data spørgsmålet ifm. en igangværende revisin af dens frskningsstrategi. Fnden har i flere sammenhænge støttet udviklingen/afprøvning af af datafangstsystemer i fx kmmunalt regi, ligesm den påtænker at indlede et samarbejde med Danmarks Statistik mhp. at danne flere g bedre data indenfr det især det sciale mråde Af infrmatinsmaterialet til ansøgere fremgår: "It is assumed that the utilisatin f funds granted cmplies with all applicable laws, rules and standards fr trials invlving peple and animals, as well as fr the handling f sensitive data. Furthermre, it is expected that yu fllw the Nv Nrdisk Fundatin s standards fr gd research practice." (sidstnævnte dkument berører ikke emnet behandling, pbevaring g frmidling af data). p p filer/vejledning engelsk dansk/grant udgave2.ashx samt mailsvar fra fnden Mailsvar fra fnden Bilag 06. Afdækning A: Bevillingsgiveres krav Side 5 af 7

6 Det Obelske Familiefnd Af infrmatinen vedr. behandling af plysninger står: Realdania Vi beder dig gså samtykke til vederlagsfrit at stille infrmatinsmateriale i frm af tekster, ftgrafier, levende billeder g lyd mv. til rådighed fr Det Obelske Familiefnds eget brug på hjemmeside, i præsentatiner mv. Tilsvarende gælder fr evalueringsrapprter g andet materiale, sm de støttede aktiviteter eller prjekter resulterer i, herunder kvalitative g kvantitative data. 15 Reglerne fr støttede prjekter inkluderer denne paus: Prjektet skal frmidle den pnåede viden til relevante interesser. Behandling g pbevaring g frmidling af frskningsdata lader ikke til at være nget fnden stiller krav m. Udenlandske bevillingsgivere af væsentlig betydning fr dansk frskning US Natinal Institutes f Health (NIH) Iflg. NIHs data sharing plicy frventes prjekter ver en halv mi. USD at adressere spørgsmålet m deling af frskningsdata: [NIH] expects and supprts the timely release and sharing f final research data frm NIH- supprted studies fr use by ther researchers. Timely release and sharing is defined as n later than the acceptance fr publicatin f the main findings frm the final data set. All investigatr- initiated applicatins with direct csts f $500,000 r mre (excluding cnsrtium F&A csts) in any single year are expected t address data- sharing in their applicatin. 16 NIH stiller således krav m en data sharing plan fra ansøger gså i de tilfælde, hvr hensynet til frsøgsdeltageres rettigheder begrænser mulighederne fr data deling (skal begrundes). Reviewers evaluering af den frskningsmæssige værdi af et prjektfrslag influeres ikke af dets data sharing plan det srterer under NIH prgramlederne at vurdere g gdkende den enkelte plan. The precise cntent f the data- sharing plan will vary, depending n the data being cllected and hw the investigatr is planning t share the data. Applicants wh are planning t share data may wish t describe briefly the expected schedule fr data sharing, the frmat f the final dataset, the dcumentatin t be prvided, whether r nt any analytic tls als will be prvided, whether r nt a data- sharing agreement will be required and, if s, a brief descriptin f such an agreement (including the criteria fr deciding wh can receive the data and whether r nt any cnditins will be placed n their use), and the mde f data sharing (e.g., under their wn auspices by mailing a disk r psting data n their institutinal r persnal website, thrugh a data archive r enclave [A cntrlled, secure envirnment in which eligible researchers can perfrm analyses using restricted data resurces]). Investigatrs chsing t share under their wn auspices may wish t enter int a data- sharing agreement. 17 Detaljeret gennemgang af, hvad en data sharing plan bør indehlde findes på Ansøger er velkmmen til at lade prjektbudgettet afspejle eventuelle ekstramkstninger sm følge data deling g arkivering. 15 af- plysninger 16 NIH data sharing plicy - _Tc NIH Data Sharing Plicy and Implementatin Guidance - dc Bilag 06. Afdækning A: Bevillingsgiveres krav Side 6 af 7

7 US Natinal Science Fundatin (NSF) NSF stiller krav m udfrmning af en datamanagementplan i frbindelse med ansøgning m støtte: Plans fr data management and sharing f the prducts f research. Prpsals must include a supplementary dcument f n mre than tw pages labeled Data Management Plan. This supplement shuld describe hw the prpsal will cnfrm t NSF plicy n the disseminatin and sharing f research results (see AAG Chapter VI.D.4), and may include: 1. the types f data, samples, physical cllectins, sftware, curriculum materials, and ther materials t be prduced in the curse f the prject; 2. the standards t be used fr data and metadata frmat and cntent (where existing standards are absent r deemed inadequate, this shuld be dcumented alng with any prpsed slutins r remedies); 3. plicies fr access and sharing including prvisins fr apprpriate prtectin f privacy, cnfidentiality, security, intellectual prperty, r ther rights r requirements; 4. plicies and prvisins fr re- use, re- distributin, and the prductin f derivatives; and 5. plans fr archiving data, samples, and ther research prducts, and fr preservatin f access t them. 18 Ift. frmidling g deling af data er der ikke tale m krav, men m frventninger: Investigatrs are expected t share with ther researchers, at n mre than incremental cst and within a reasnable time, the primary data, samples, physical cllectins and ther supprting materials created r gathered in the curse f wrk under NSF grants. 19 UK Wellcme Trust Alle ansøgere pfrdres til at verveje deres tilgang til data management g deling af data. Hvr genereret data vurderes at være af signifikant værdi fr et bredere research cmmunity, skal ansøgere imdilertid indsende en data management g data sharing plan, der skal gdkendes før funding kan udløses. Der er ikke ngen fast frm på, hvrdan disse planer skal udfrmes, men de bør svare på disse syv spørgsmål 20 : What data utputs will yur research generate and what data will have value t ther researchers? When will yu share the data? Where will yu make the data available? Hw will ther researchers be able t access the data? Are any limits t data sharing required - fr example, t either safeguard research participants r t gain apprpriate intellectual prperty prtectin? Hw will yu ensure that key datasets are preserved t ensure their lng- term value? What resurces will yu require t deliver yur plan? Fnden ser data management g data sharing planen fruden evt. budgetpster relateret til implementeringen af planerne sm en integreret del af ansøgningen. 18 se afsnit C. Prpsal Cntents, underafsnit 2j us/plicy/sptlight- issues/data- sharing/guidance- fr- researchers/ Bilag 06. Afdækning A: Bevillingsgiveres krav Side 7 af 7

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

24. november 2011. Finansieringsinstrumenter v. Birgitte K. Frederiksen, Midtjyllands EU-kontor

24. november 2011. Finansieringsinstrumenter v. Birgitte K. Frederiksen, Midtjyllands EU-kontor 24. nvember 2011 Finansieringsinstrumenter v. Birgitte K. Frederiksen, Midtjyllands EU-kntr EU s finansieringsinstrumenter Same, same, but different Same, same Den grundlæggende lighed: Der ansøges m t

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Mdulbeskrivelse Lkalt tillæg til studierdningen Mdul 14 Ergterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelrprjekt August 2015 DASN g TON / TRHJ g LIFP 1 1.0. Indledning Mdulbeskrivelsen fr mdul 14 består af studieaktivitetsmdellen,

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Informationsstrategi

Informationsstrategi Infrmatinsstrategi Skandinavisk Kmpetenceudviklingsnetværk Baggrund Infrmatinsstrategien fr Skandinavisk kmpetence er en verrdnet ramme, der har sit fkus på de generelle hensyn, sm skal tilgdeses i prjektets

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Kort brugervejledning - Grove Art Online

Kort brugervejledning - Grove Art Online Krt brugervejledning - Grve Art Online Indhldsfrtegnelse: 1. Krt m Grve Art Online... 2 1.2 What's Inside... 3 2. Quick Start... 4 2.1 Searching... 4 2.1.1 Søg i Alle Kilder... 4 2.1.2 Leder du efter et

Læs mere

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD Eg Mikkel Fledelius Jensen Erhvervsakademi Dania Specialknsulent, Dania Games, Grenaa Prjektleder g initiativtager til SGD Daglig leder af iværksættermiljø fr spiludviklere Scandinavian Game Develpers

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed.

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed. BILAG : ORDFORKLARINGSREGISTER NemLgin Fællesffentlig funktinalitet sm gør det muligt, at brgeren kan nøjes med at lgge ind én gang, når han benytter de tilknyttede ffentlige servicetilbud på nettet. Dette

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

Tillæg om administrative samarbejder

Tillæg om administrative samarbejder Tillæg m administrative samarbejder Tillæg til aftale m reginalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen g Vækstfrum fr Regin Midtjylland Øget fkus på effekt g læring Evalueringen af kmmunalrefrmen i 2012

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Prisliste for Strålfors Connect ydelser. juni 2014

Prisliste for Strålfors Connect ydelser. juni 2014 Prisliste fr Strålfrs Cnnect ydelser juni 2014 Ydelser g priser fr Cnnect Indhld 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af brev-varianterne... 3 1. Standardbreve... 3 2. Vlumenbreve... 4 3. Specialbreve...

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprjekt, 2. semester, frår 2012 Erhvervsakademiet København Nrd Udleveret 7. maj 2012 Opgaven Det er prjektgruppens pgave at dkumentere en event. Hensigten er, at

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

PRØVE - ANVENDELSE KRÆVER LICENS

PRØVE - ANVENDELSE KRÆVER LICENS Risikregister Alle rettigheder ejes af PR2 - Prjekter - Rådgivning Resultater. www.pr2.dk. Enhver anvendelse eller videreudvikling g editering, inklusive editering af dkumenter, sm tidligere er blevet

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

WebGuide for Slagelse Kommunes hjemmeside

WebGuide for Slagelse Kommunes hjemmeside Prjektgruppe hjemmeside WebGuide fr Slagelse Kmmunes hjemmeside Indhldsfrtegnelse Om at læse på Nettet...2 Hvrdan læser flk på Nettet?...2 Skærmen er dit papir...3 Tekster på en skærm...3 Målgrupper...4

Læs mere

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole Kmmunikatinsplitik Rungsted Skle 1 Frmål g visin Kmmunikatinsplitikken fr Rungsted Skle fastsætter en frmaliseret ramme, der sikrer fundamentet fr et gensidigt respektfuldt samarbejde både internt mellem

Læs mere

Globallinjen - At tro at alt er muligt

Globallinjen - At tro at alt er muligt Glballinjen - At tr at alt er muligt Frmål - At kunne navigere i en glbal verdensrden, g kunne frstå de kulturelle g øknmiske frskelle lande imellem. - At kunne udvide elevens frståelse af verden g udfrdrefrdmme/frestillinger.

Læs mere

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I Udarbejdet: Nvember 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkmst... 2 2. Generelle frhld...

Læs mere

Notat 02-09-2009 LHP /-

Notat 02-09-2009 LHP /- Ntat 02-09-2009 LHP /- Vedrørende: Udkast til revideret handlingsplan fr Materialeplatfrmen 2009 Frdeling: Styregruppen g Brugergruppen fr Materialeplatfrmen, UNI C Skrevet af: Le Højshlt-Pulsen, Tmmy

Læs mere

Der har været over det sidste ½ år været lavet en række releases, her er en opsummering af forbedringer og funktionalitet der er kommet til.

Der har været over det sidste ½ år været lavet en række releases, her er en opsummering af forbedringer og funktionalitet der er kommet til. EasyIQ CnnectAnywhere Release nte Versin 2.3 Der har været ver det sidste ½ år været lavet en række releases, her er en psummering af frbedringer g funktinalitet der er kmmet til. Ændringer til frudsætningerne:

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram (RKKP) Intern rganisatin g pgavedeling mellem kmpetencecentrene Her beskrives alene den interne rganisatin. Fr et verblik ver hele rganisatinen mkring Reginernes

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

INNO+ partnerskaber 21. januar 2014

INNO+ partnerskaber 21. januar 2014 INNO+ partnerskaber 21. januar 2014 Innvatinsstrategien Ny mdel fr samarbejde m innvatin i nye samfundspartnerskaber Partnerskaber skal accelerere innvatin (på 3-5 års sigt) Indsatsen skal bygge ven på

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende Januar 2013 Nyhedsbrev Crprate/M&A Erhvervsfndsudvalgets rapprt m fremtidens regulering af erhvervsdrivende fnde Erhvervsfndsudvalget ( Udvalget ) afleverede den 18. december 2012 sin rapprt m fremtidens

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

SAS Forum Danmark 2010

SAS Forum Danmark 2010 SAS Frum Danmark 2010 Kurser v. Gerg Mrsing Kursusversigt Kursusnr. Titel Sted Varighed Dat Kursus 1 Tips g tricks i SAS Fundatin Kursus 2 Tips g Tricks i SAS Fundatin Skanderbrg 1 dag 31. maj 2010 København

Læs mere

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt.

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt. Generelle regler fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle. Nedenstående regler gælder fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle medmindre andet er skriftligt aftalt. IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle mfatter Medarbejdere

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) 2014 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende g andre almennyttige knkrete frmål (TFAK) Udldningslvens pulje til humanitære, velgørende g andre almennyttige frmål frdeles i henhld til 3, stk. 9

Læs mere

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent EU-kapital til vækst Business Hrsens g Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015 Rikke Edsjö, EU-knsulent Indhld Hvem er Central Denmark EU Office? Hvrfr søge EU-tilskud? Hvad er der tilskud til? Hvrdan får

Læs mere

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING Knferencerapprt 2012 Nrdisk samarbejde m højt specialiseret behandling. Knferencerapprt Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikatinen kan frit refereres med

Læs mere

Guide til valg af opmålingsmetode

Guide til valg af opmålingsmetode Guide til valg af pmålingsmetde Få verblik ver pmålingsprcessen ved hjælp af denne guide til valg af pmålingsmetde. Se hvad der er af it-værktøjer til de enkelte trin i prcessen. Baggrund fr guiden Det

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina.

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Espen 1. Valg af rdstyrer Gunvr 2. Valg af referent 3. Navnerunde Espen, Gunvr, Frederik, Uffe,

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4 1. Intrduktin til sikkerhedsrundering... 4 1.1 Frmål g mål... 4 1.2 Den samlede prces... 4 2. Patientsikkerhedsrundering g Den Danske Kvalitetsmdel... 5 3. Ledelse g sikkerhedsrundering... 5 Eksempler

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg Betingelser fr handel med værdipapirer i Sparekassen Faabrg Gældende fra 1. nvember 2007. Intrduktin Handel med værdipapirer er et vigtigt frretningsmråde fr Sparekassen Faabrg, hvrfr vi ønsker at give

Læs mere

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag R A P P O R T Virksmhedsgrundlag Kncern HR Intern Udvikling g Persnale Juni 2015 Udarbejdet i frlængelse af HR-strategi 2015 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7 vedrørende Kulturstyrelsens rammeudbud af delaftaler vedrørende øknmiske g mediefaglige knsulentudtalelser til brug fr vurdering af ansøgninger m tilskud fra innvatinspuljen (Offentligt udbud) Indhldsfrtegnelse:

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland

Vækstforum for Region Midtjylland Vækstfrum fr Regin Midtjylland Ansøgningsskema til: Kapitalfrmidling 1. Oplysninger m ansøger Navn, Adresse, Kntaktpersn Væksthus Midtjylland Direktør Erik Krarup Åbgade 15 8200 Århus N Tlf. 7022 0076

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) 2013 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende g andre almennyttige knkrete frmål (TFAK) Tips- g lttlvens pulje til humanitære, velgørende g andre almennyttige frmål frdeles i henhld til 3, stk.

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Vedligeholdelsesarbejde påvirker indtjeningsevnen

Vedligeholdelsesarbejde påvirker indtjeningsevnen TOTAL SA - KØB Vedligehldelsesarbejde påvirker indtjeningsevnen Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en mdel, sm giver selskaber karakter på baggrund en en lang række faktrer.

Læs mere

Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte

Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte Scialøknmiske Virksmheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte Henning Bach, Senirfrsker, Ph.D. Afdeling fr Beskæftigelse g Integratin SFI Det Natinale Frskningscenter fr Velfærd Frmålet med SFI s undersøgelse

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt Prtalprjekt 1 Indhld 1. Indledning... 3 2. Status qu beskrivelse - psummering... 5 Indhld... 5 Kendte udfrdringer... 5 3. Behvsafdækning - psummering... 7 4. Erfaringsindsamling... 8 5. Indhldsmæssigt

Læs mere

Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland

Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland Niveau: Retningslinjer Hjemmefødsel - en naturlig del af livet Visitatin til g fra Hjemmefødselsrdning Sjælland ID-nr.: R-15 Versin: 1 Standard(er): 2.4.1 g 2.12.1 DDKM 2. vers. Gyldighed: 21.03.14-20.03.17

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder Sundhedshus Svendbrg - Øknmi g finansieringsmuligheder Udarbejdet af Øknmi g Udbud, Sundhed g CETS Indledning Følgende ntat er udarbejdet af Øknmi g Udbud i samarbejde med Scial g Sundhed g indehlder plæg

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave.

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave. Det lysner - TAK Siden efteråret har vi mdtaget vervældende mange psitive tilbagemeldinger m virkningen af phldet hs s. Ngle gæster har været hs s fr nylig, mens andre har været på phld tidligere i vres

Læs mere

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH)

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH) Center fr Reginal Udvikling Kngens Vænge 2 3400 Hillerød Telefn 3866 5000 Direkte 3866 5531 UDKAST - RAMMEAFTALE (versin af 24. april 2014, RegH) mellem undertegnede, medundertegnede I det følgende benævnt

Læs mere

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0 KMD Digital Valgliste Versin 2.1.0 Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1 Applikatinen... 3 1.1 Applikatinens rbusthed... 3 1.2 Ansvar fr afvikling... 3 1.3 Evnen til at håndtere fejl... 4 2 Systemversigt...

Læs mere

Brugermanual til Folkeskoledatabasen

Brugermanual til Folkeskoledatabasen Brugermanual til Flkeskledatabasen SKRIV CLIENT NAME INDHOLD. 1. FOLKESKOLEDATABASEN 2 2. HJEM 2 3. RAPPORTER 3 3.1 EKSEMPEL - SÅDAN FINDER DU EN RAPPORT 3 4. BYG EGEN TABEL 5 4.1 Eksempel sådan laver

Læs mere

Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker

Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker Vrrevangsklen 2006/07: Persnaleplitikker Intrduktin af nyansatte medarbejdere på Vrrevangsklen Ansættelsessamtalen : Ptentielle ansøgere tilbydes en rundvisning på sklen. Der gives mulighed fr en ufrmel

Læs mere

Handlingsplan for e- læring på SDU

Handlingsplan for e- læring på SDU Handlingsplan fr e- læring på SDU 2010-2012 E-læringsenheden Niels Bhrs Allé 1 5230 Odense M Sidst pdateret d. 15. september 2010 1 Visin 1 SDU er det førende danske universitet, når det gælder identifikatin

Læs mere

God selskabsledelse som præmis for værdiskabelse 6. oktober 2014 Værdiskabende CSR God ledelse, praksis og rapportering

God selskabsledelse som præmis for værdiskabelse 6. oktober 2014 Værdiskabende CSR God ledelse, praksis og rapportering Gd selskabsledelse sm præmis fr værdiskabelse 6. ktber 2014 Værdiskabende CSR Gd ledelse, praksis g rapprtering Indlæg ved Birgit Aagaard-Svendsen, Frmand fr Kmitéen fr gd Selskabsledelse Kmitéens primære

Læs mere

Særlige danske konkurrenceparametre Bæredygtig ressourceudnyttelse

Særlige danske konkurrenceparametre Bæredygtig ressourceudnyttelse Særlige danske knkurrenceparametre Bæredygtig ressurceudnyttelse Bidrag til ny GUDP strategi - wrkshps afhldt 12. september 2014 GUDP afhldt t wrkshps fr virksmheder, rganisatiner g andre interessenter

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus Srg- g kriseplan Retningslinjer ved srg g krise I Udelivsinstitutinen Terslev Børnehus Terslev Børnehus srg- g kriseplan Denne srgplan er tænkt sm en køreplan, når et barn eller en medarbejder rammes af

Læs mere

NY ROSKILDE KOMMUNE. Gundsø Ramsø Roskilde. Godkendt i byrådet den 28. februar 2007, pkt. 56. Ny Roskilde Kommunes internationale strategi

NY ROSKILDE KOMMUNE. Gundsø Ramsø Roskilde. Godkendt i byrådet den 28. februar 2007, pkt. 56. Ny Roskilde Kommunes internationale strategi NY ROSKILDE KOMMUNE Gundsø Ramsø Rskilde Gdkendt i byrådet den 28. februar 2007, pkt. 56 Dat: 6. december 2006 Brevid: 1633215 Ny Rskilde Kmmunes internatinale strategi 1. Indledning Ny Rskilde Kmmune

Læs mere

ILISIMATUSARFIK. Kulturit Piorsarsimassutsillu Oqaluttuarisaanerannik Immikkoortortaq. Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie

ILISIMATUSARFIK. Kulturit Piorsarsimassutsillu Oqaluttuarisaanerannik Immikkoortortaq. Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie ILISIMATUSARFIK Versin 19.01.15 Kulturit Pirsarsimassutsillu Oqaluttuarisaanerannik Immikkrtrtaq Afdeling fr Kultur- g Samfundshistrie Lektinskatalg Frårssemestret 2015 KS Frårssemester 2015 *1 Indhld

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering 1000 nye studiejbs Oplæg til etablering af 500 nye ffentlige studiejbs. Frmål: Bestyrelsen i Business Regin Nrth Denmark har besluttet, at der skal prettes 1.000 nye studiejbs i Regin Nrdjylland i periden

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. januar 2014 til 31. december 2014 Prgram fr intern vervågning Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Kompetenceklynger - Opbygning og værditilførsel

Kompetenceklynger - Opbygning og værditilførsel Kmpetenceklynger - Opbygning g værditilførsel Martin Stenfeldt, 40 år Cand.merc (B2B-marketing) 15 års kmmerciel medtech erfaring Int. Prduktmarketing (Radimeter Medical A/S) Prjektsalg i USA (Radimeter

Læs mere

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro Ntat Til: Transprtministeriet, Frederiksberg kmmune, Københavns kmmune, Trafikstyrelsen, DSB, Metr Kpi til: sag 1. juli 2009 Sagsnummer Sagsbehandler KV Direkte 36 13 16 67 Fax KV@mviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

Pronestor Visitor. Modul 10. Tekniske krav & Installation Pronestor Visitor Side 10.0 10.4. Server opsætning og konfigurering (SQL) Side 10.

Pronestor Visitor. Modul 10. Tekniske krav & Installation Pronestor Visitor Side 10.0 10.4. Server opsætning og konfigurering (SQL) Side 10. Prnestr Visitr Prnestr Visitr Mdul 10 Tekniske krav & Installatin Prnestr Visitr Side 10.0 10.4 Server psætning g knfigurering (SQL) Side 10.1 Generelle server krav Opsætning af Prnestr databasen Installatin

Læs mere

Dagsorden. DDS bestyrelsesmøde den 27. november 2010

Dagsorden. DDS bestyrelsesmøde den 27. november 2010 Dagsrden A. Valg af rdstyrer B. Valg af referent C. Gdkendelse af dagsrdenspunkterne D. Gdkendelse af sidste mødereferat E. Regnskab (OJ) E1 Status DDS øknmi (OJ) E2 Budget 2011 gdkendelse (OJ/TB) F. Opfølgning

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden )

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden ) J.nr.: 7509602 PIN K O N T R A K T mellem Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K (i det følgende kaldet Kunden ) g CVR-nr.... (i det følgende kaldet Leverandøren ) m Kapacitetspligt til destruktin

Læs mere

Grundbog i Offentlig Information

Grundbog i Offentlig Information Grundbg i Offentlig Infrmatin Oversat fra engelsk (Baisc Public Infrmatin Guide) Nvember 2003 OSK NA OI Midtjylland Grundbg i Offentlig Infrmatin Side 1 Indhld Frmålet med OI... 3 Offentlig Infrmatin g

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling Udbudsbetingelser i frbindelse med ffentligt EU-udbud af Dentalprdukter til tandbehandling 2014 1. INDLEDNING Følgende 11 Kmmuner i Indkøbsfællesskab Nrdsjælland (herefter samlet benævnt Kmmunerne) er

Læs mere

Hændelig skade og tyveri

Hændelig skade og tyveri CmpleteCare Hændelig skade g tyveri Dækningsbetingelser Overblik Dette dkument redegør fr detaljerne i de tre niveauer af frsikringsdækning dækning ved Hændelig Skade, Tyveri g Multidækning (både Hændelig

Læs mere