KonjunkturNYT - uge 37

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT - uge 37"

Transkript

1 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere forbrugerprisinflation i august Stort set uændret antal af ledige stillinger i. kvartal Stigning i arbejdstimer, men fald i beskæftigelsen i. kvartal Internationalt USA: Faldende ledighed og stigende beskæftigelse Euroområdet: Stigende industriproduktion og inflation Storbritannien: Stigende ledighed Sverige: Nedjustering af BNP-vækst, stigende industriproduktion og arbejdsløshed Japan: Svag stigning i BNP Kina: Stigende inflation og industriproduktion Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder FED fastholder renten og fremlægger plan for kvantitative pengepolitiske lempelser De udenlandske aktiekursindeks er steget, mens det danske er faldet siden sidste fredag Dansk Økonomi / Makropolitik Redaktionen er afsluttet fredag kl. Henvendelse rettes til

2 DANSK KONJUNKTURNYT Stigning i eksporten af varer i juli Eksporten af varer (værdier, sæsonkorrigeret, ekskl. skibe og fly mv.) steg med,7 pct. fra juni til juli. Importen af varer (samme definition) faldt i samme periode med, pct. Overskuddet på handelsbalancen udgjorde, mia. kr. i juli, jf. figur. og.. Der er ret betydelige månedlige udsving i udenrigshandlen selv efter sæsonkorrektion. Set over tremåneders perioden maj til juli er eksporten (ekskl. skibe og fly mv.) steget med, pct. i forhold til de forudgående tre måneder, mens importen i samme periode er faldet med, pct. Fremgangen i eksporten i den seneste -måneders periode har i høj grad været båret af en stigning i handlen med råstoffer (fx minkskind) samt kemikalier og kemiske produkter (især medicinalprodukter). Eksporten af energi (brændsels- og smørestoffer o.l.) er derimod faldet i perioden, hvilket blandt andet skal ses i sammenhæng med lavere energieksport til Storbritannien. Eksporten af tjenester (løbende priser, egen sæsonkorrektion) steg med, pct. i majjuli. Det afspejler formentlig til dels en stigning i dollarkursen, som har hævet fragtraterne og dermed værdien af søtransport målt i danske kroner, idet fragtraterne typisk opgøres i dollar. Importen af tjenester faldt i samme periode med, pct. I Økonomisk Redegørelse, august, forventes udviklingen i eksporten i at være afdæmpet. Samlet set forventes eksporten af henholdsvis varer (ekskl. skibe og fly mv.) og tjenester at vokse med, pct. og, pct. i løbende priser. Figur. Handelsbalancen (ekskl. skibe og fly) Figur. Udenrigshandlen med varer (ekskl. skibe og fly) HB -mdrs. glid. gns. Eksport Import Anm.: Udenrigshandlen er opgjort i værdier. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

3 Overskud på betalingsbalancen i juli I juli udgjorde overskuddet på betalingsbalancens løbende poster, mia. kr., hvilket er, mia. kr. lavere end i juni, hvor de løbende poster var på et historisk højt niveau. Overskuddet dækker over et plus på varebalancen, tjenestebalancen og lønog formueindkomst på henholdsvis, mia. kr.,, mia. kr. og, mia. kr., jf. figur.. De løbende overførsler er fortsat i underskud med, mia. kr. Den foreløbige opgørelse af betalingsbalancens løbende poster viser et overskud set over året indtil videre på,9 mia. kr., hvilket er, mia. kr. lavere end i samme periode sidste år, jf. figur.. Det afspejler, at overskuddet på vare- og tjenestebalancen er faldet med, mia. kr. i forhold til samme periode sidste år, og at underskuddet på de løbende overførsler er forøget med, mia. kr. Derimod er overskuddet på løn- og formueindkomst, mia. kr. højere. Det stigende overskud fra løn- og formueindkomst skal ses i sammenhæng med, at nettoformuen over for udlandet er steget betydeligt de senere år. I Økonomisk Redegørelse, august, skønnes et overskud på betalingsbalancens løbende poster på, mia. kr. for som helhed. Figur. Betalingsbalancen og dens underkomponenter Figur. Saldo på betalingsbalancens løbende poster Varer- og tjenester Løn- og formueindkomst Overførsler Løbende poster Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger År til dato Resterende måneder

4 Stigning i husholdningers nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Antallet af nyregistrerede personbiler faldt i august pct. til., når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det skal ses i lyset af en stigning på godt pct. måneden før. Faldet i august dækker over et stort månedligt fald i erhvervenes nyregistrerede personbiler på pct. og en stigning i husholdningernes nyregistreringer på knap pct., jf. figur.. Set over perioden juni-august har der været en stigning i antallet af nyregistrerede personbiler på omkring pct. for både husholdninger og erhverv i forhold til de foregående tremåneder. Tallene for nyregistreringer skal tages med et vist forbehold, da de ofte bliver revideret senere. Antallet af nyregistrerede erhvervskøretøjer i alt faldt pct. i august i forhold til måneden før, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Der er generelt betydelige månedlige udsving i antallet af nyregistreringer, og faldet skal ses i lyset af en stigning på pct. i juli. Et tremåneders glidende gennemsnit viser et fald på godt pct. i august, jf. figur.. Nyregistrerede person-, vare- og lastbiler i erhvervene indgår i materielinvesteringer i nationalregnskabet. I Økonomisk Redegørelse, august skønnes materielinvesteringerne at stige med ¼ pct. i, mens husholdningernes bilkøb (på NR-basis) skønnes at stige med, pct. i. Figur. Udvikling i nyregistrerede personbiler i husholdningerne (sk.) Figur. Udviklingen i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer (-mdrs. glidende gns., sk.) Antal Antal Antal Antal Erhverskøretøjer i alt Personbiler i erhverv Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

5 Højere forbrugerprisinflation i august Forbrugerprisinflationen var, pct. i august, jf. figur.7. Det er, pct.-point højere end måneden før, hvilket afspejler prisudviklingen på især brændstof og til dels fødevarer. Fra juli til august steg forbrugerprisindekset med, pct., jf. figur.. De seneste tre måneder er forbrugerprisinflationen øget med, pct.-point. Niveauet er dog fortsat lavere end i årets første tre måneder. Forbrugerprisinflationen renset for energi var, pct. i august. Energipriserne bidrog således igen til at hæve inflationen efter to måneder, hvor inflationen isoleret set blev trukket ned af udviklingen i energipriserne. Inflationsbidraget fra energi er dog væsentligt lavere i august end i perioden fra december 9 til il, hvor det i gennemsnit var, pct.-point. Det er primært prisstigninger på husleje, fødevarer, alkoholiske drikkevarer og tobak samt brændstof herunder afgifter der holder inflationen oppe. Nettoprisinflationen, som svarer til forbrugerprisinflationen fratrukket afgifter, var uændret på, pct. i august. Den faktiske forbrugerprisinflation for august er omtrent som lagt til grund i Økonomisk Redegørelse, august. For som helhed skønnes en forbrugerprisinflation på, pct. Figur.7 Forbrugerprisinflation Figur. Forbrugerprisindeks Indeks (Dec.=) Indeks (Dec. = ) D J F M A M J J A S O N D 99 9 Anm.: Prikkerne angiver de faktiske observationer, som er blevet tilgængelige siden fastlæggelsen af talgrundlaget til Økonomisk Redegørelse, august. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

6 Stort set uændret antal ledige stillinger i. kvartal Antallet af ledige stillinger var i andet kvartal på niveau med samme periode i de foregående to år, jf. figur.9. Siden. halvår af har der været en tendens til færre ledige stillinger, men det mønster ser umiddelbart ud til at være brudt. Region Hovedstaden har flest ledige stillinger, og det er også her, at antallet (og andelen) af ledige stillinger er steget mest fra andet kvartal til andet kvartal, jf. figur.. Region Sjælland har som den eneste region oplevet et fald i antal stillinger. Stabiliseringen i antallet af jobannoncer bekræftes af antallet af ledige stillinger på Jobnet, hvor der har været en stigende tendens hen over sommeren. I august var der ca.. ledige stillinger på Jobnet (sæsonkorrigeret). Der er dog ikke en fuldstændig sammenhæng mellem de to begreber, da en ledig stilling ikke nødvendigvis behøver at blive slået op. Arbejdsmarkedet har generelt været svagt i første halvår af. Beskæftigelsen faldt med.9 personer i første kvartal og. personer i andet kvartal ifølge nationalregnskabet, mens bruttoledigheden er steget med ca.. personer fra marts til juli efter at have ligget relativt stabilt siden starten af. Figur.9 Antal ledige stillinger Figur. Antal ledige stilligner regionalt fordelt Antal ledige stillinger Antal ledige stillinger Antal ledige stillinger Antal ledige stillinger kvt.. kvt.. kvt.. kvt. Hovedstaden Sjælland SyddanmarkMidtjylland Nordjylland Anm.: Danmarks Statistik sæsonkorrigerer ikke tallene som følge af for få observationer. Figur. viser antal ledige stillinger i. kvartal i det pågældende år. Kilde: Danmarks Statistik.

7 Stigning i arbejdstimer, men fald i beskæftigelsen i. kvartal Antallet af præsterede arbejdstimer steg ifølge arbejdstidsregnskabet med,7 pct. fra. kvartal til. kvartal, jf. figur.. Timerne steg mest i den private sektor. Antallet af arbejdstimer per beskæftigede steg med, pct. Der er generelt store udsving i antallet af præsterede arbejdstimer, og niveauet i. kvartal er omtrent på niveau med gennemsnittet over de fire kvartaler i. Beskæftigelsen faldt derimod med. personer fra. kvartal til. kvartal. Derved er udviklingen i beskæftigelsen i arbejdstidsregnskabet på linje med den udvikling, der allerede er offentliggjort i det foreløbige nationalregnskab, hvor beskæftigelsen faldt med. personer i. kvartal. Statistikken for fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere viste et fald på. fuldtidspersoner i. kvartal. Faldet i beskæftigelsen i arbejdstidsregnskabet afspejler fortrinsvis et fald i den offentlige beskæftigelse, mens beskæftigelsen i den private sektor (inkl. offentligt ejede selskaber) var stort set uændret (fald på personer), jf. figur.. Udviklingen i den private sektor dækker blandt andet over et fald i beskæftigelsen inden for bygge og anlæg, mens beskæftigelsen i erhvervsservice steg. Beskæftigelsen i den private sektor har ligget omtrent stabilt på det nuværende niveau de seneste to år, mens beskæftigelsen i offentlig forvaltning og service er faldet siden midten af og nu befinder sig på nogenlunde samme niveau som i midten af. Figur. Præsterede arbejdstimer Figur. Beskæftigede i privat og offentlig sektor. timer. timer.. Indeks (K=) Indeks (K=) Privat sektor Offentlig forvaltning og service Kilde: Danmarks Statistik. 7

8 INTERNATIONALT KONJUNKTURNYT USA Ledigheden faldt med, pct.-point til, pct. fra juli til august, jf. figur.. Ledigheden har ligget relativt stabilt på lidt over pct. igennem det første halvår af. Beskæftigelsen steg med 9. personer til, mio. Figur. Ledighed, USA Figur. Industriproduktion, euroområdet af arbejdsstyrken. personer Indeks (M=) Indeks (M=) Ændring i beskætigelsen (m/m), (h. akse) Ledighed Euroområdet Tyskland Frankrig Kilde: Reuters Ecowin. Euroområdet Euroområdets industriproduktion steg med, pct. i juli efter et tilsvarende fald i den forudgående måned jf. figur.. Industriproduktionen har været vigende siden sidste efterår. Tysklands og Frankrigs industriproduktion steg med henholdsvis, og, pct. i juli. I forhold til tilsvarende måned sidste år faldt industriproduktionen i euroområdet med, pct. Inflationen i euroområdet målt ved det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) steg med, pct.-point til, pct. i august. Inflationen steg i Tyskland (, pct.), Frankrig (, pct.) og faldt i Italien (, pct.), jf. figur.. Figur. Inflation, euroområdet Figur. Ledighed, Storbritannien af arbejdsstyrken. personer Euroområdet Tyskland Frankrig Italien Ændring i beskæftigelsen (højre akse) Ledighed ILO Kilde: Reuters Ecowin.

9 Storbritannien Ledigheden, målt ved ILO s (International Labour Organization) definition, var i juli, pct. af arbejdsstyrken (-mdrs. glidende gns.), hvilket er, pct.-point højere end i juni, jf. figur.. Ledigheden har siden midten af 9 ligget nogenlunde stabilt. Beskæftigelsen steg med. personer fra juni til juli, svarende til en stigning på, pct. (m/m). Sverige Den reviderede opgørelse af nationalregnskabet viste en kvartalsvis stigning i BNP på,7 pct. i. kvartal, jf. figur.. Det er en nedjustering på,7 pct.-point i forhold til den foreløbige opgørelse. Det var især privatforbruget, faste bruttoinvesteringerne og eksporten, som bidrog positivt til BNP-væksten i. kvartal. Industriproduktionen (ekskl. energi) steg med, pct. (m/m) i juli efter en stigning på, pct. i juni, jf. figur.. Overordnet set er industriproduktionen svækket siden midten af, men der har været stigninger de seneste måneder. Antallet af nye industriordrer faldt med,7 pct. i juli (m/m). Dette skyldes et fald på, pct. i de indenlandske ordrer, mens eksportordrerne steg med, pct. Ledigheden ifølge arbejdskraftundersøgelsen steg i august med, pct.-point til 7, pct. af arbejdsstyrken, jf. figur.7. Ledigheden har vist en svagt stigende tendens det seneste år. Figur. BNP-vækst, Sverige Figur. Industriproduktion, Sverige Indeks (M=) Indeks (M=) Kilde: Reuters Ecowin. 9

10 Figur.7 Ledighed, Sverige Figur. BNP-vækst, Japan af arbejdsstyrken af arbejdsstyrken (k/k) (k/k) Kilde: Reuters Ecowin. Japan Den første revision af det japanske nationalregnskab viste en svag stigning i BNP i. kvartal på, pct. (k/k), jf. figur.. Dette er en nedjustering på, pct.-point i forhold til første opgørelse. Japan har nu haft positiv vækst fire kvartaler i træk. Kina Inflationen var i august, pct., hvilket er, pct.-point højere end i juli, jf. figur.9. Inflationen har siden sommeren udvist en faldende tendens, hvilket især kan tilskrives lavere prisstigninger på fødevarer. Industriproduktionen steg med,9 pct. i august (å/å), hvilket er den laveste årlige vækstrate siden foråret 9, jf. figur.. Figur.9 Figur. Inflation, Kina Industriproduktion, Kina (å/å) (å/å) Anm.: Industriproduktionen (figur.) offentliggøres samlet for januar og februar i februar. Januar fremgår ikke i figuren. Årsagen er, at det kinesiske nytår falder på forskellige datoer. Kilde: Reuters Ecowin.

11 RENTER, OLIEPRISER, VALUTA- OG AKTIEMARKEDER Den amerikanske centralbank, Federal Reserve (FED), besluttede på mødet den. september, at fastholde den pengepolitiske rente i intervallet til ¼ pct. Fed udmeldte også nye kvantitative pengepolitiske lempelser i form af månedlige obligationsopkøb for mia. USD. De udenlandske aktiekursindeks er steget siden sidste fredag, mens det danske er faldet, jf. tabel. og figur.. Olieprisen (i USD) er siden sidste fredag steget,7 pct. Tabel. Renter og valutakurser mv. Danske renter og valutakurser mv. Internationale renter og valutakurser mv. Fredag Ændring ift. Fredag /9 sidste fredag /9 Ændring ift. sidste fredag Renter, pct. p.a.: -md. pengemarkedsrente Ledende renter, pct. p.a.: -,, pct.point USA (federal funds rate),, pct.point Japan (unc. call rate),, pct.point Stat. -årig,,9 pct.point Sverige (repo),, pct.point Realkreditrenter : Euroområdet (min. bid),7, pct.point Kort realkreditlån,, pct.point Storbritannien (repo),, pct.point Langt realkreditlån, -, pct.point Danmark (udlånsrenten),, pct.point Nationalbankens satser: Rente på -årige statsobligationer, pct. p.a.: Diskonto,, pct.point USA,7, pct.point Indskud på folio,, pct.point Japan,, pct.point Indskudsbeviser -,, pct.point Tyskland, -, pct.point Udlån,, pct.point Storbritannien,, pct.point Rentespænd til Tyskland (pct.-point): Valutakurser : Kort (-md.) -,, pct.point USD/JPY 77, -,97 pct. Langt (-årigt),7, pct.point GBP/USD,,9 pct. Aktiekurser (kursindeks): EUR/USD 9,, pct. OMXC (/7-9 = ), -, pct. Aktiekurser (kursindeks): USD, S&P, pct. Valutakurser : Japan, Nikkei 99,9 pct. EUR/DKK 7,, pct. Euroomr., Eurostoxx USD/DKK 7, -, pct. indeks, pct. SEK/DKK 7, -,9 pct. Storbritannien, FTSE, pct. NOK/DKK, -, pct. GBP/DKK 97,7 -, pct. Oliepriser: JPY/DKK 7, -, pct. Brent (USD),9,9 USD Effektiv kronekursindeks (9 = ),7, point Brent (DKK), DKK ) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med - og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af -årige realkreditrenter. ) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet fx vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). ) Pris i yen for én dollar. Kilde: Reuters Ecowin og Danmarks Nationalbank

12 Figur. Pengepolitisk rente Figur. Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland -point USA Danmark Euroområdet 7,,,,,,,,, jan jul -årig, rentespænd (h.a.) -årig, dansk,,,,,, -, -, -, -, -, jan jul -mdr., rentespænd (h.a.) -mdr., dansk Kilde: Reuters Ecowin Figur. Rentespænd i forhold til Tyskland Figur. Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og Euro -point -point Euro Dollar Italien Grækenland Spanien Portugal Irland Frankrig jan Euro jul jan jul Dollar (h. akse) 9 7 Kilde: Reuters Ecowin Figur. Udvalgte aktieindeks Figur. Udvalgte valutakurser Indeks ( = ) Indeks ( = ) USD/EUR USD/JPY 9 7 jan jul jan jul 9 7,9,,,7,7,, jan jul jan jul Eurostoxx OMX C Nikkei S&P Kilde: Reuters Ecowin USD/EUR USD/JPY (h. akse)

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts. marts Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i januar Vareeksporten steg i januar, mens tjenesteeksporten fortsat faldt Lidt lavere overskud på betalingsbalancen i januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts 1. marts Danmark Stigning i udenrigshandlen med varer i uar Fald i overskuddet på betalingsbalancen i uar Stigning i ledigheden for 3F ere i februar Svagt fald i beskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 8. oktober. oktober Danmark Stigning i eksporten i august Overskud på betalingsbalancen i august IMF nedjusterer skøn for den globale vækst Stigning i både husholdningernes og erhvervenes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 3 6. ust 1. ust Danmark Fald i industriproduktionen i juni Firmaernes samlede salg faldt i juni Fald i dankortomsætningen i juli Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal Stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 8. september. september Danmark Firmaernes salg steg i juli Stigning i vare- og tjenesteeksporten i juli Lille stigning i betalingsbalance overskuddet i juli Stigning i bilsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 1. december 1. december 1 Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i oktober Lille fald i eksporten over de seneste tre måneder Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i oktober

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 9. december 13. december 213 Danmark Firmaernes samlede salg steg i oktober Genopretningen i Europa sikrer fremgang i både eksporten af varer og tjenester Fortsat stort overskud på

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7 9. februar. februar Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal, men priserne driller Uændret vareeksport, mens tjenesteeksporten steg i. kvartal Overskuddet på betalingsbalancen var

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 8. december 12. december 21 Danmark Firmaernes salg faldt i oktober Vareeksporten steg i oktober Omtrent uændret overskud på betalingsbalancen i oktober Lille stigning i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.-. oktober 7 Flere lønmodtagere i august +. personer 8 9 7 Danmark Flere lønmodtagere i august Detailsalget steg i september Lille stigning i dankortomsætningen i september Højere inflation

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 46

KonjunkturNYT - uge 46 KonjunkturNYT - uge 9. november. november Danmark Firmaernes salg omtrent uændret i september Både import og eksport faldt i september Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende poster i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 2

KonjunkturNYT - uge 2 KonjunkturNYT - uge 7. januar. januar Danmark Industriproduktionen er tilbage på samme niveau som i starten af Fald i eksporten af både varer og tjenester over de seneste tre måneder Overskuddet på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 8. januar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i september-november Olieprisen trækker fortsat priserne på engros- og råvarer ned Fald i F-ledigheden i december

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 7. september. september Danmark Fald i industriproduktionen i juli Stærk vareeksport i årets første syv måneder trods fald i juli Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. november Danmark Stigning i ledigheden i september Vigende huspriser i august Konjunkturbarometre: Fremgang i serviceerhverv og byggeri, detailhandel uændret og fald i industrien

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19 6. maj 8. maj 213 Danmark Industriproduktionen steg i 1. kvartal Udenrigshandlen viser stigning i både eksporten af varer og tjenester i 1. kvartal Underskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge 6 6. april. april Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i april Stigning i dankortomsætningen i marts Inflationen i Danmark på niveau med euroområdet i marts Stigning i prisen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge. februar. februar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i. kvartal Fald i AKU-ledigheden og stigning i beskæftigelsen Fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Lidt højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32. august 9. august 213 Danmark Industriproduktionen steg i 2. kvartal Uændret vareeksport, men tjenesteeksporten faldt i 2. kvartal Øget overskud på betalingsbalancen i juni Fald

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 15

KonjunkturNYT - uge 15 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i februar Lille stigning i industriproduktion og -omsætning i februar Stigning i vareeksporten i februar Stigning i overskuddet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Nationalbankens prognose i kvartalsoversigten for. kvartal Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i il Stigning i eksporten i il Fald i beskæftigelsen i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 15

KonjunkturNYT - uge 15 KonjunkturNYT - uge 8. -. april Danmark Fald i industriproduktionen i februar efter stor stigning i januar Fald i firmaernes køb og salg i februar efter kraftig stigning i januar Uændret vareeksport de

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Fald i bruttoledigheden i april Stor stigning i antallet af ledige stillinger i. kvartal Aftagende lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Stigning i vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016)

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. marts ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonkturNYT - uge. august. august Dank Stigende AKU-ledighed i. kvartal Uændret forbrugertillid i august Inflation i Dank fortsat lavere end i euroområdet i juli Faldende detailomsætning i juli Svag stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Pæn stigning i firmaernes salg i marts Stigning i dankortomsætningen i april Stærk vækst i handlen med udlandet i. kvartal Større overskud på vare- og tjenestebalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 2 1. juni 22. juni 2 Danmark Lille fald i forbrugertilliden i juni Lille stigning i detailomsætningsindekset i maj Faldende boligpriser i 1. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT uge 32

KonjunkturNYT uge 32 KonjunkturNYT uge 7.-. august 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 4. februar 8. februar 213 Danmark Kraftigt faldende industriproduktion i 4. kvartal, men lå for 212 som helhed knap 1 pct. højere end i 211 Eksporten især af tjenester faldt i 4.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 14 og 15

KonjunkturNYT - uge 14 og 15 KonjunkturNYT - uge 1 og 1. april 13. april Danmark Fald i industriproduktionen i februar Lidt lavere indenlandsk salg i februar Stigning i udenrigshandlen med varer i februar Større overskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 6. marts Danmark Svagt fald i industriproduktionen og omsætningen Lille fald i bruttoledigheden i januar Faldende energipriser har trukket forbrugerpriserne ned i både Danmark

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i bruttoledigheden i december Fald i F-ledigheden i december Stigende beskæftigelse og uændret ledighed ifølge den månedlige AKU Erhvervenes konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 9. januar-. februar 8 Ledigheden faldt i december -.8 personer 6 7 8 9 6 7 Danmark Ledigheden faldt i december Stigende forventninger i byggeriet, men fald i industrien i januar Renter,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 9. september 3. oktober 1 Danmark Lille stigning i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i august Lille fald i konjunkturbarometrene Fald i dankortomsætningen i september Boligpriserne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 9. marts Danmark Stigning i industriproduktionen i uar Fald i det indenlandske salg i uar Stigning i dankortomsætningen i februar Færre ledige stillinger i, men flere stillinger

Læs mere

KonjunkturNYT uge 36

KonjunkturNYT uge 36 KonjunkturNYT uge 36 4.-8. september 217 Side 2 af 19 KonjunkturNyt Uge 36 217 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 1216 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 33

KonjunkturNYT - uge 33 KonjunkturNYT - uge. august. august Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i. kvartal Uændret lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Lave offentlige lønstigninger i. kvartal Forbrugerprisinflationen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 9. maj. maj Danmark Lavere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Stigning i forbrugertilliden i maj Stigning i detailomsætningsindekset i april Energipriser trak dansk

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. juni ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 1. oktober. oktober 1 Danmark Fald i industriproduktionen i august efter stor stigning i juli Firmaernes samlede salg steg i august Lille stigning i dankortomsætningen i september Stabile

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Fortsat stigning i byggebeskæftigelsen i. kvartal Lidt flere ledige stillinger i september, men fremgangen er stagneret Fortsat lav forbrugerprisinflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 2017

KonjunkturNYT uge januar 2017 KonjunkturNYT uge. 7. januar 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. oktober Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i august Fortsat faldende forbrugertillid i oktober Stigning i detailsalget i. kvartal efter fald i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november. november Danmark Stigning i BNP i. kvartal ifølge foreløbige NR-tal Uændret ledighedsprocent i oktober Konjunkturbarometre: Stigning i serviceerhverv, detailhandel og industri,

Læs mere

KonjunkturNYT uge 33

KonjunkturNYT uge 33 KonjunkturNYT uge.-8. august 7 Side af KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8. februar. februar Danmark Højere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Uændret lønstigningstakt i. kvartal Højere lønstigninger til ansatte i regionerne og kommunerne

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-9. april 6) Side af KonjunkturNyt Uge 7, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 7. januar Danmark Firmaernes samlede salg er omtrent uændret i november Stort set uændret byggebeskæftigelse i. kvartal Fald i antal varslede afskedigelser, men også i ledige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge. april 9. april Danmark Lavere priser på engrosvarer og råvarer i marts Lav inflation i Danmark i marts Internationalt IMF s World Economic Outlook, april USA: Fald i detailhandlen,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

KonjunkturNYT uge 26

KonjunkturNYT uge 26 KonjunkturNYT uge 6 6.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 6 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 33

KonjunkturNYT - uge 33 KonjunkturNYT - uge. august. august Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal formentlig på grund af lavere priser Svagt fald i vare- og tjenesteeksporten i. kvartal Varebalancen trak overskuddet på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge 8. 4. februar 17 Side af 17 KonjunkturNyt Uge 8 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 116 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Uændret AKU-ledighed og stigning i AKU-beskæftigelsen i. kvartal Omtrent uændret forbrugertillid i maj Lav inflation i Danmark i april Fald i detailomsætningsindekset

Læs mere