KonjunkturNYT - uge 48

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT - uge 48"

Transkript

1 KonjunkturNYT - uge 8. november. november Danmark Stigning i BNP i. kvartal ifølge foreløbige NR-tal Uændret ledighedsprocent i oktober Konjunkturbarometre: Stigning i serviceerhverv, detailhandel og industri, mens bygge og anlæg er uændret Fortsat lav privat lønstigning i. kvartal ifølge Danmarks Statistik Internationalt OECD s Economic Outlook 9 USA: Stigning i BNP (reviderede tal), stigende boligpriser og boligsalg Euroområdet: Stigende ledighed og faldende inflation Storbritannien: Stigning i BNP i. kvartal Sverige: Stigning i BNP i. kvartal Japan: Stigende industriproduktion og uændret ledighed Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Svagt stigende aktiekurser og faldende oliepris Dansk Økonomi / Makropolitik Redaktionen er afsluttet fredag kl. Henvendelse rettes til

2 DANSK KONJUNKTURNYT Stigning i BNP i. kvartal ifølge foreløbige NR-tal Danmarks Statistiks foreløbige opgørelse af nationalregnskabet for. kvartal viser en stigning i realt BNP på, pct. i forhold til. kvartal, jf. tabel. og figur.. Samtidig er væksten i BNP blevet nedjusteret med, pct.-point i både. kvartal og. kvartal sammenlignet med den forrige opgørelse. For.-. kvartal under ét er der et fald i BNP på, pct. sammenlignet med samme periode sidste år. Tabel. Det kvartalsvise nationalregnskab og Økonomisk Redegørelse, august (sk.) Kvt./kvt.. kvt.. kvt.. kvt.. kvt.. kvt. År/år ) År til. kvt. Dato ) (ØR) Realvækst i pct BNP -, -,, -,, -, -,,9 BVT -, -,, -,, -, -,,8 Privat forbrug -,9,,, -,,8,, Offentligt forbrug -, -,,,,, -,, Faste bruttoinvesteringer -,,, -,,,8,, - Boligbyggeri,, -8, -, -,8 -, -8, -, - Erhvervsinvesteringer -,,, -,9,,,8 9,8 - Offentlige investeringer -,, -,8, -,8,,, Lagerinvesteringer, pct. af BNP, -,, -,, -, -,8, Indenlandsk anvendelse i alt -, -,, -,,,,, Eksport,8 -,,, -,8,,8, Import, -,8,8,9,,,, Samlet efterspørgsel, -,, -,,,,, Ændring i. personer Beskæftigelse (ekskl. orlov) privat offentlig forvaltning og service Arbejdsstyrke ) Anm.: De reale vækstrater er opgjort i kædeindeks. ) Beregnet på grundlag af den registrerede nettoledighed. ) Årsvækstrater er beregnet på sæsonkorr. serier og kan afvige fra tal i Danmarks Statistisks NYT-notits. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger Nationalregnskabet for. kvartal er det første kvartalsvise regnskab, hvor udviklingen igennem er afstemt med oprevisionerne af væksten i BNP i og (på, pct.-point i begge år) i det årlige nationalregnskab. Der er generelt en del udsving i nationalregnskabets opgørelse af BNP mv. fra kvartal til kvartal, og Danmarks Statistik angiver en usikkerhed på BNP-væksten på +/- ½ pct.-point. Fremgangen i BNP i. kvartal blev trukket af det offentlige forbrug og investeringerne. Modsat trækker et fald i eksporten og en stigning i importen ned i BNP. Den samlede efterspørgsel voksede med knap ¼ pct. Det private forbrug faldt med, pct. i. kvartal efter at være steget tre kvartaler i træk. Udviklingen i. kvartal dækker over et fald i såvel forbruget af øvrige varer med, pct. og forbruget af tjenester mv. på, pct. Anskaffelsen af køretøjer steg derimod kraftigt med knap pct. i kvartalet. Privatforbruget er set over de tre første kvartaler af i år, pct. højere end de tilsvarende kvartaler sidste år.

3 Eksporten af varer og tjenester faldt i. kvartal med,8 pct. i forhold til. kvartal. Faldet skal ses i lyset af en betydelig fremgang i. kvartal. Eksporten er i.-. kvartal under ét,8 pct. større end de tre første kvartaler af. Importen voksede realt med, pct. i. kvartal som følge af en stigning i både importen af varer og tjenester. Importen af tjenester steg med, pct., mens importen af varer voksede med, pct. Det reale offentlige forbrug er steget gennem de første tre kvartaler af. Set i forhold til samme periode sidste år er det offentlige forbrug reduceret med, pct. i.-. kvartal. De faste bruttoinvesteringer steg i. kvartal med, pct., hvilket afspejler en stigning i erhvervsinvesteringerne på, pct. Derimod faldt boligbyggeriet og de offentlige investeringer med henholdsvis,8 pct. og,8 pct. i. kvartal. De offentlige investeringer er i.-. kvartal steget med, pct. i forhold til samme periode sidste år. Set over de tre første kvartaler af i forhold til samme kvartaler sidste år udgør ændringerne i lagerinvesteringerne -,8 pct.-point af BNP. Beskæftigelsen (ekskl. orlovsmodtagere) faldt med godt. personer i. kvartal. Det dækker over et fald i både den private og den offentlige beskæftigelse på knap. personer. Set i forhold til.-. kvartal er beskæftigelsen faldet med. personer i år, heraf. personer i den offentlige sektor og. i den private sektor. Nationalregnskabets foreløbige opgørelse af de første tre kvartaler af peger på en væsentlig svagere udvikling i BNP end lagt til grund i Økonomisk Redegørelse, august. Det skyldes særligt lavere investeringer og offentligt forbrug end lagt til grund i augustredegørelsen. Omvendt ligger opgørelsen af privatforbruget på linje med skønnet fra august, og eksporten har indtil videre udviklet sig noget bedre end ventet. Importen ser også ud til at være omtrent på linje med augustredegørelsen. Det lavere offentlige forbrug afspejler sig også i en lavere offentlig beskæftigelse end lagt til grund i ØR august. Den private beskæftigelse er på linje med skønnet. Figur. Bruttonationalprodukt (sk) Figur. Privat beskæftigelse Mia. kr.. Mia. kr... personer. personer Anm.: Den mørkeblå linje i figur. viser udviklingen, som den forelå ved udarbejdelsen af Økonomisk Redegørelse, august. Ved augustvurderingen forelå der nationalregnskabstal frem til og med. kvartal. De vandrette linjer angiver tilhørende årsniveauer samt augustvurderingens skøn for og. Prikkerne viser tal fra det seneste nationalregnskab frem til. kvartal. Beløbene ( mia. kr. ) er - priser, kædede værdier. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

4 Uændret ledighedsprocent i oktober Bruttoledigheden steg med 9 personer i oktober til. personer. Ledighedsprocenten er uændret på, pct. af arbejdsstyrken. Ledigheden er steget lidt for de -9-årige (med personer), men er stort set uændret for de andre aldersgrupper. Ledigheden har været svagt stigende siden foråret. Set i et bredere perspektiv har ledigheden dog været stort set stabil siden starten af, jf. figur.. Ledigheden i oktober er ca..8 personer lavere end det seneste toppunkt i sommeren. I Økonomisk Redegørelse, august, er det lagt til grund, at ledigheden vil stige svagt frem til udgangen af året. Niveauet i oktober svarer stort set til det, der er lagt til grund i augustvurderingen, jf. figur.. Nettoledigheden steg med. personer i oktober. Aktiveringsomfanget er således faldet med personer. Antallet af personer i aktivering har været faldende gennem, hvilket afspejler en mere målrettet aktiveringsindsats, herunder afskaffelsen af den intensive aktivering efter ½ års ledighed. Figur. Bruttoledigheden. personer. personer 8 9 Danmarks Statistik Skøn ØR august Nye månedstal fra Danmarks Statistik siden ØR Kilde: Danmarks Statistik og Økonomisk Redegørelse, august.

5 Konjunkturbarometre: Stigning i serviceerhverv, detailhandel og industri, mens bygge og anlæg er uændret Det sammensatte konjunkturbarometer for serviceerhvervene steg i november, men niveauet er stadig negativt, jf. figur.. Udviklingen i serviceerhvervene dækker over en forskelligartet vurdering på tværs af brancher. Fx angiver 8 pct. af virksomhederne inden for rådgivning, forskning o.a. vidensservice og pct. inden for rengøring o.a. operationel service, at mangel på arbejdskraft er en produktionsbegrænsning. Detailhandlens konjunkturindikator (ikke-sæsonkorrigeret) steg i november til, jf. figur.. Både den faktiske og forventede omsætning er begge positive. Konjunkturbarometeret for industrien steg i november fra - til, jf. figur.. Med undtagelse af sidste måned har indikatoren ligget på omtrent neutralt niveau igennem. Industrien har nu positive forventninger til den fremtidige produktion. Den sammensatte konjunkturindikator for bygge og anlæg er uændret på - i november, jf. figur.. Indikatoren har svinget omkring - siden begyndelsen af, men er steget de sidste måneder grundet bedre beskæftigelsesforventninger og vurderinger af ordrebeholdningen. Forventningerne til den fremtidige beskæftigelse er fortsat negative i alle erhverv. Figur. Sammensatte konjunkturbarometer Figur. Sammensatte konjunkturbarometer (Nettotal) (Nettotal) (Nettotal) (Nettotal) Serviceerhverv Detailhandel Industri Bygge- og anlægsvirksomhed - Anm.: Alle serier med undtagelse af detailhandel er sæsonkorrigeret. Før maj består serien for detailhandel af tal fra EU s oprindelige statistik, mens tallene efter er fra den udvidede stikprøve som DST foretager. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

6 Fortsat lav privat lønstigning i. kvartal ifølge Danmarks Statistik Den årlige lønstigningstakt for den private sektor var, pct. i. kvartal ifølge Danmarks Statistiks stikprøvebaserede lønindeks, jf. figur.. Det er, pct.-point mindre i forhold til. kvartal, og niveauet er således fortsat lavt historisk set. Udviklingen i lønstigningstakten fra. til. kvartal dækker over særligt kraftige fald inden for erhvervsservice samt ejendomshandel og udlejning og en særlig kraftig stigning inden for finansiering og forsikring. Den årlige lønstigning var højest inden for finansiering og forsikring på godt pct. i. kvartal, jf. figur.. Inden for industri m.v., bygge og anlæg samt handel og transport var lønstigningstakten omkring ½ pct., mens den laveste stigning var godt ¼ pct. inden for ejendomshandel og udlejning. Lønstigningstakten i den private sektor har været lavere end i den offentlige sektor de seneste par kvartaler efter et års tid med den modsatte udvikling, jf. figur.. Den private lønstigningstakt var også lavere end den offentlige i nogle år efter den kraftige afdæmpning i lønudviklingen i forbindelse med finanskrisen i 8-9. Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik, som dækker DA-området, viste en lønstigningstakt på, pct. (inkl. genetillæg) i. kvartal. Figur. Private og offentlige lønstigninger Figur. Lønstigninger fordelt på udvalgte brancher Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Privat Stat Kommuner/regioner Bygge og anlæg Handel og transport Finansiering og forsikring Anm.: Det anvendte lønbegreb er årlige ændringer i den samlede fortjeneste (inkl. genetillæg) pr. præsteret time. Dog indregnes ikke ferie- og andre uregelmæssige betalinger. Kilde: Danmarks Statistik.

7 INTERNATIONALT KONJUNKTURNYT OECD s Economic Outlook 9 OECD har offentliggjort Economic Outlook 9, der indeholder opdaterede skøn for den økonomiske udvikling i OECD-landene i - og for første gang skøn for, jf. tabel.. I prognosen ventes en langsom og ujævn genopretning, hvor særligt euroområdet ventes at være i eller tæt på recession et godt stykke ind i. Finanspolitisk konsolidering, husholdningernes gældsnedbringelse og svækket tillid holder væksten tilbage i de fleste OECD-lande, og fremgangen ventes først langsomt at tage til i løbet af. Ledigheden ventes på den baggrund også fortsat at stige frem til midten af. Udsigterne er præget af stor usikkerhed især knyttet til situationen i euroområdet. OECD finder dog, at politiktiltag på EU-plan har mindsket risikoen for et mere negativt forløb på kort sigt. For Danmark skønner OECD en BNP-vækst på, pct.,, pct. og, pct. i -. Væksten skønnes at tage til i andet halvår, understøttet af lave renter og tiltagende privatforbrug, efterhånden som tilliden vender tilbage. I takt hermed ventes ledigheden at begynde at aftage. Tabel. OECD s skøn for BNP-væksten i udvalgte lande samt skøn for Danmark Prognose Ændr. ift. EO9 OECD,,, -, -,8 USA,,,8 -, -, Euroområdet -, -,, -, -, Tyskland,9,,9 -, -, Frankrig,,, -, -,9 Italien -, -,, -, -, Storbritannien -,,9, -, -, Danmark (BNP-vækst),,, -,, Privatforbrug,,,, -, Off. forbrug,,9, -,, Eksport,,,, -, Investeringer,9,,9 -,, Ledighed,,, -, -, Off. saldo -, -, -, -, -, () AKU-ledighed, pct. af arbejdsstyrken. () af BNP. Kilde: OECD, Economic Outlook 9, maj og Economic Outlook 9, november.

8 USA Ifølge den første revision af nationalregnskabet steg BNP med, pct. i. kvartal i forhold til kvartalet forinden, jf. figur.. Det er en opjustering på, pct.-point i forhold til den første offentliggørelse. Det var især privatforbruget, det offentlige forbrug samt lagerinvesteringer, der bidrog positivt til efterspørgselsfremgangen i kvartalet, jf. figur.. Sammenlignet med. kvartal sidste år steg BNP med, pct. Figur. BNP-vækst, USA Figur. Bidrag til vækst i BNP, USA -point -point Kilde: Reuters Ecowin Import Lagerændringer Faste investeringer Eksport Offentligt forbrug Privatforbrug - Boligpriserne i de største byer i USA målt ved Case-Shiller indekset steg med, pct. (m/m) i september, jf. figur.. Boligpriserne er steget hver måned siden januar og samlet set med, pct. I forhold til samme måned sidste år ligger Case- Shiller indekset, pct. højere. Ifølge FHFA-indekset, der måler priserne på huse solgt med realkreditlån fra Freddie Mac og Fannie Mae, steg boligpriserne ligeledes i september, dog kun med, pct. Det samlede boligsalg steg med pct. i oktober (m/m). Fremgangen skyldes stigning i salget af eksisterende boliger, mens salget af nye boliger faldt marginalt, jf. figur.. Overordnet set har boligsalget været stigende siden midten af. Figur. Boligpriser, USA Figur. Boligsalg, USA Indeks (jan. =) Indeks (jan. =) boliger. boliger FHFA Kilde: Reuters Ecowin. Case Shiller C Salg af nye boliger Salg af eksisterende boliger (h.akse) 8

9 Euroområdet Den EU-harmoniserede ledighed var, pct. af arbejdsstyrken i oktober, jf. figur.. Det er en stigning på, pct.-point i forhold til måneden forinden, og dermed når ledigheden endnu engang et historisk højt niveau. Blandt de største lande i euroområdet var ledigheden, pct. i Tyskland,, pct. i Frankrig,, pct. i Italien og, pct. i Spanien. Inflationen målt ved det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) faldt med, pct.-point til, pct. i november, jf. figur.. For to af de største lande i euroområdet var inflationen i november henholdsvis, pct. i Tyskland og, pct. i Italien. Figur. Ledighed, euroområdet Figur. Inflation, euroområdet af arbejdsstyrken af arbejdsstyrken Kilde: Reuters Ecowin. Storbritannien Ifølge den første revision af nationalregnskabet steg BNP med, pct. i. kvartal i forhold til kvartalet forinden, jf. figur.. Væksten er dermed uændret i forhold til den første opgørelse. Det var primært eksporten og privatforbruget, som bidrog positivt til udviklingen i. kvartal, hvorimod lagerinvesteringer trak ned. Fremgangen skal ses i lyset af et særligt lavt niveau i. kvartal på grund af ekstraordinær fridag i forbindelse med dronningens jubilæum, mens. kvartal blev påvirket positivt af øget aktivitet i forbindelse med afholdelsen af de olympiske lege. Det er første gang siden. kvartal, at BNP-væksten er positiv. Sverige Den foreløbige opgørelse af nationalregnskabet viste en kvartalsvis stigning i BNP på, pct. i. kvartal efter en vækst på, pct. kvartalet forinden, jf. figur.8. BNP er dermed steget tre kvartaler i træk og med, pct. i forhold til. kvartal sidste år. Udviklingen skal ses i sammenhæng med stigninger i både det offentlige og private forbrug, mens et svagt fald i eksporten bidrog negativt. 9

10 Figur. Kvartalvis BNP-vækst, Storbritannien Figur.8 Kvartalsvis BNP-vækst, Sverige Kilde: Reuters Ecowin. Japan Industriproduktionen steg med,8 pct. (m/m) i oktober ifølge den foreløbige opgørelse, jf. figur.9. Generelt har industriproduktionen udvist faldende tendens siden starten af, og fremgangen i oktober kommer efter tre måneder med fald i industriproduktionen. Ledigheden var uændret på, pct. af arbejdsstyrken i oktober, jf. figur.. Ledigheden har ligget på et stabilt niveau siden foråret. Beskæftigelsen steg i oktober med. personer. Figur.9 Industriproduktion, Japan Figur. Ledighed, Japan Indeks (jan. 8=) Indeks (jan. 8=) Kilde: Reuters Ecowin.

11 RENTER, OLIEPRISER, VALUTA- OG AKTIEMARKE- DER Både det danske og de internationale aktiekursindeks er steget svagt siden sidste fredag, jf. tabel.. Sammenlignet med sidste fredag er olieprisen (i USD) faldet, pct. Tabel. Renter og valutakurser mv. Danske renter og valutakurser mv. Internationale renter og valutakurser mv. Fredag Ændring ift. Fredag / sidste fredag / Ændring ift. sidste fredag Renter, pct. p.a.: -md. pengemarkedsrente Ledende renter, pct. p.a.:,, pct.point USA (federal funds rate),, pct.point Japan (unc. call rate),, pct.point Stat. -årig, -, pct.point Sverige (repo),, pct.point Realkreditrenter : Euroområdet (min. bid),, pct.point Kort realkreditlån,, pct.point Storbritannien (repo),, pct.point Langt realkreditlån, -, pct.point Danmark (udlånsrenten),, pct.point Nationalbankens satser: Rente på -årige statsobligationer, pct. p.a.: Diskonto,, pct.point USA, -,8 pct.point Indskud på folio,, pct.point Japan, -, pct.point Indskudsbeviser -,, pct.point Tyskland,8 -, pct.point Udlån,, pct.point Storbritannien, -,8 pct.point Rentespænd til Tyskland (pct.-point): Valutakurser : Kort (-md.) -,9 -,8 pct.point USD/JPY 8, -, pct. Langt (-årigt) -, -, pct.point GBP/USD,9, pct. Aktiekurser (kursindeks): OMXC (/-89 = ) 9,, pct. Aktiekurser (kursindeks): EUR/USD 9,, pct. USD, S&P,8 pct. Valutakurser : Japan, Nikkei 9,8 pct. EUR/DKK,, pct. Euroomr., Eurostoxx USD/DKK,, pct. indeks,9 pct. SEK/DKK 8, -, pct. Storbritannien, FTSE 8,88 pct. NOK/DKK, -, pct. GBP/DKK 9,, pct. Oliepriser: JPY/DKK,,8 pct. Brent (USD), -, USD Effektiv kronekursindeks (98 = ),, point Brent (DKK) -8,9 DKK ) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med - og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af -årige realkreditrenter. ) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet fx vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). ) Pris i yen for én dollar. Kilde: Reuters Ecowin og Danmarks Nationalbank

12 Figur. Pengepolitisk rente Figur. Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland 8 9 USA Danmark Euroområdet Kilde: Reuters Ecowin -point,,8,,,, -, -, -, -,8 -, dec apr aug dec apr aug dec -årig, rentespænd (h.a.) -mdr., rentespænd (h.a.) -årig, dansk -mdr., dansk Figur. Rentespænd i forhold til Tyskland Figur. Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og Euro -point -point - - dec 8 aug 9 apr dec aug apr dec Italien Grækenland Spanien Portugal Irland Frankrig Kilde: Reuters Ecowin Euro Dollar dec apr aug dec apr aug dec Euro Dollar (h. akse) Figur. Udvalgte aktieindeks Figur. Udvalgte valutakurser Indeks (=) Indeks (=) dec apr aug dec apr aug dec USD/EUR USD/JPY,9,9 9,8 9,8 8,, 8, dec apr aug dec apr aug dec Eurostoxx OMX C Nikkei S&P Kilde: Reuters Ecowin USD/EUR USD/JPY (h. akse)

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. november Danmark Stigning i ledigheden i september Vigende huspriser i august Konjunkturbarometre: Fremgang i serviceerhverv og byggeri, detailhandel uændret og fald i industrien

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august. august Danmark Fremgang i dansk økonomi i. kvartal Bruttoledigheden faldt i juli Uændret niveau i konjunkturbarometre for serviceerhvervene og industri, mens bygge og anlæg

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august 9. august Danmark BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i bruttoledigheden i december Fald i F-ledigheden i december Stigende beskæftigelse og uændret ledighed ifølge den månedlige AKU Erhvervenes konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 9. september 3. oktober 1 Danmark Lille stigning i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i august Lille fald i konjunkturbarometrene Fald i dankortomsætningen i september Boligpriserne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 8 9. april. maj Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Positive konjunkturbarometre i detailhandlen, mens industri, serviceerhvervene samt bygge og anlæg er negative Stigende boligpriser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge. november 9. november Danmark Fremgang i BNP i. kvartal Ny metode opjusterer opgørelsen af offentlig produktion Bruttoledigheden er stort set uændret i oktober Stigende beskæftigelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar. marts Danmark Tilbagegang i dansk økonomi i. kvartal Faldende bruttoledighed i januar Fald i F ledigheden i januar Positive konjunkturbarometre for detailhandel og industri,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 39 23. september 27. september 213 Danmark Bruttoledigheden faldt i august Stigende erhvervstillid i industri og service Stigende huspriser i 2. kvartal Det samlede udlån steg svagt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge 7. maj 1. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal Bruttoledigheden steg i april Positive konjunkturbarometre i detailhandlen, mens industri, serviceerhvervene samt bygge

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonkturNYT - uge 8. maj. i Dank Stigning i BNP i. kvartal ifølge foreløbige NR-tal Omtrent uændret bruttoledighed i april Fald i detailomsætningsindekset i april Konkturbarometrene uændret for serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november 7. november Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i tember Fortsat beskedne private lønstigninger ifølge Danmarks Statistik Omtrent uændrede konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8. februar. februar Danmark Højere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Uændret lønstigningstakt i. kvartal Højere lønstigninger til ansatte i regionerne og kommunerne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar. februar Danmark Fald i BNP i. kvartal, men vækst på, pct. for året som helhed Fald i bruttoledigheden i januar Erhvervenes konjunkturbarometre udviser fortsat stigende tendens

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 8. januar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i september-november Olieprisen trækker fortsat priserne på engros- og råvarer ned Fald i F-ledigheden i december

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge. februar. februar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i. kvartal Fald i AKU-ledigheden og stigning i beskæftigelsen Fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Lidt højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Uændret AKU-ledighed og stigning i AKU-beskæftigelsen i. kvartal Omtrent uændret forbrugertillid i maj Lav inflation i Danmark i april Fald i detailomsætningsindekset

Læs mere

KonjunkturNYT uge 26

KonjunkturNYT uge 26 KonjunkturNYT uge 6 6.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 6 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 8. oktober. oktober Danmark Stigning i eksporten i august Overskud på betalingsbalancen i august IMF nedjusterer skøn for den globale vækst Stigning i både husholdningernes og erhvervenes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 3 6. ust 1. ust Danmark Fald i industriproduktionen i juni Firmaernes samlede salg faldt i juni Fald i dankortomsætningen i juli Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal Stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonkturNYT - uge. august. august Dank Stigende AKU-ledighed i. kvartal Uændret forbrugertillid i august Inflation i Dank fortsat lavere end i euroområdet i juli Faldende detailomsætning i juli Svag stigning

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 8. september. september Danmark Firmaernes salg steg i juli Stigning i vare- og tjenesteeksporten i juli Lille stigning i betalingsbalance overskuddet i juli Stigning i bilsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 13

KonjunkturNYT - uge 13 KonjunkturNYT - uge 13. marts 8. marts 1 Danmark Fald i bruttoledigheden i februar Erhvervenes konjunkturbarometre udviser fortsat positive takter i marts Stigende huspriser i. kvartal Penge- og realkreditinstitutternes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 2 1. juni 22. juni 2 Danmark Lille fald i forbrugertilliden i juni Lille stigning i detailomsætningsindekset i maj Faldende boligpriser i 1. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 9. september 6. september Danmark Stigning i detailomsætningen i august Forbrugertilliden faldt i september, men ligger fortsat højt Inflationen i Danmark atter lavere end i euroområdet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts 1. marts Danmark Stigning i udenrigshandlen med varer i uar Fald i overskuddet på betalingsbalancen i uar Stigning i ledigheden for 3F ere i februar Svagt fald i beskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-9. april 6) Side af KonjunkturNyt Uge 7, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7 9. februar. februar Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal, men priserne driller Uændret vareeksport, mens tjenesteeksporten steg i. kvartal Overskuddet på betalingsbalancen var

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge 6 6. april. april Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i april Stigning i dankortomsætningen i marts Inflationen i Danmark på niveau med euroområdet i marts Stigning i prisen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonkturNYT - uge. august. august Dank Fald i BNP i. kvartal ifølge foreløbige NR-tal Stigning i ledigheden i juli Fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Stigning i husholdningernes bilkøb

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 9. januar-. februar 8 Ledigheden faldt i december -.8 personer 6 7 8 9 6 7 Danmark Ledigheden faldt i december Stigende forventninger i byggeriet, men fald i industrien i januar Renter,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 9. december 13. december 213 Danmark Firmaernes samlede salg steg i oktober Genopretningen i Europa sikrer fremgang i både eksporten af varer og tjenester Fortsat stort overskud på

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 1. december 1. december 1 Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i oktober Lille fald i eksporten over de seneste tre måneder Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i oktober

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 6. marts Danmark Svagt fald i industriproduktionen og omsætningen Lille fald i bruttoledigheden i januar Faldende energipriser har trukket forbrugerpriserne ned i både Danmark

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Lidt flere ledige i tember, men tendensen er nedadgående Fortsat opadgående forventninger til produktion og omsætning i oktober Stigende udlån til både husholdninger

Læs mere

KonjunkturNYT uge 33

KonjunkturNYT uge 33 KonjunkturNYT uge.-8. august 7 Side af KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 17 22. april 2. april 213 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i april Fald i detailomsætningsindekset i marts Markant opjustering af industriens investeringsforventninger for 213

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. november. december Danmark Lille fald i BNP i. kvartal Fald i ledigheden i oktober Boligpriserne faldt en anelse i september Stigning i antal konkurser i november Fald i antallet

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 39 ( september 2016)

KonjunkturNyt. Uge 39 ( september 2016) KonjunkturNyt Uge 39 (6.-3. september 16) Side af 19 KonjunkturNyt Uge 39, 16 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1

Læs mere

KonjunkturNYT uge 13

KonjunkturNYT uge 13 KonjunkturNYT uge 7.-. marts 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 8. oktober 1. november 1 Danmark Bruttoledigheden steg svagt i september efter noget større fald i august Stigende AKU-beskæftigelse og AKU-ledighed ifølge ny månedlig statistik Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts. marts Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i januar Vareeksporten steg i januar, mens tjenesteeksporten fortsat faldt Lidt lavere overskud på betalingsbalancen i januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Pæn stigning i firmaernes salg i marts Stigning i dankortomsætningen i april Stærk vækst i handlen med udlandet i. kvartal Større overskud på vare- og tjenestebalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i juni Fortsat stigende tendens i detailomsætningsindekset i maj Råstofindvinding trak producentpriserne op i maj Lille fald

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016) KonjunkturNyt Uge 8 (.-6. februar 6) Side af KonjunkturNyt Uge 8, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016)

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016) KonjunkturNyt Uge (.-7. maj 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 2017

KonjunkturNYT uge januar 2017 KonjunkturNYT uge. 7. januar 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Fald i bruttoledigheden i april Stor stigning i antallet af ledige stillinger i. kvartal Aftagende lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Stigning i vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 46

KonjunkturNYT - uge 46 KonjunkturNYT - uge 9. november. november Danmark Firmaernes salg omtrent uændret i september Både import og eksport faldt i september Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende poster i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 38

KonjunkturNYT - uge 38 KonjunkturNYT - uge 8 1. september 18. september 1 Danmark Firmaernes salg faldt i juli Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 Stigning i producentpriserne og fald i importpriserne i august Ny prognose fra

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. oktober Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i august Fortsat faldende forbrugertillid i oktober Stigning i detailsalget i. kvartal efter fald i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19 6. maj 8. maj 213 Danmark Industriproduktionen steg i 1. kvartal Udenrigshandlen viser stigning i både eksporten af varer og tjenester i 1. kvartal Underskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 3. september 7. september Danmark DANSK KONJUNKTURNYT Stigning i industriproduktionen i juli Firmaernes Industriproduktionen samlede salg steg i juli Stabile huspriser i juni Dankortomsætningen

Læs mere