Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik"

Transkript

1 Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser og tvangsauktioner Renter og valutakurser Forbrugerpriser Offentlige finanser Flere tal Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske indikatorer. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik, men i visse tilfælde er andre kilder også anvendt. Du kan finde mere information på Konjunkturstatistik 7:9 9

2 Nationalregnskab Kvartalsvis realvækst i USA, EU og Danmark, 1,5 1,,5, -, USA EU Danmark BNP faldt i andet kvartal BNP faldt, pct. i. kvt. Bruttonationalproduktet (BNP) faldt i andet kvartal med, pct. efter at være steget,3 pct. i første kvartal, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser. Andet kvartal var præget af fald i de fleste hovedkomponenter, mens det private og offentlige forbrug havde svage positive vækstrater i kvartalet. I forhold til andet kvartal sidste år voksede BNP med, pct., mens væksten i første halvår i år var 1, pct. sammenlignet med samme periode sidste år. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 37, 3. august 7 Betalingsbalance Hovedposter, nettoindtægter, tremåneders glidende gennemsnit Løbende poster i alt Øvrige løbende poster i alt 5 Varer og tjenester 7 Fortsat overskud på betalingsbalancen Overskud for fjerde måned i træk I juli var der et overskud på 3,5 mia. kr. på betalingsbalancens løbende poster. Dette fremkommer ved, at varer og tjenester samlet gav et overskud på 3,3 mia. kr. Samtidig gav løn- og formueindkomst et overskud på 1, mia. kr., mens der på de løbende overførsler var et underskud på 1, mia. kr. I maj-juli var der et overskud på 1, mia. på de løbende poster, mens der i samme periode for et år siden var et overskud på 19, mia. kr. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 37, 1. september 7 Udenrigshandel Import og eksport samt handelsbalance, ekskl. skibe mv. Sæsonkorrigerede tal Handelsbalance (højre akse) Import (venstre akse) Eksport (venstre akse) 1 1 Fortsat fremgang i vareeksporten Eksporten steg 3,7 pct. i juli Eksporten af varer steg i juni og juli. En fremgang i juni på,3 pct. blev fulgt af en stigning på 3,7 pct. i juli. Det er hovedsageligt eksporten af maskiner og instrumenter, der er steget i juni og juli. Landbrugsprodukter har samtidig haft stor fremgang i juli. Udenrigshandelen er her opgjort eksklusive skibe mv. og sæsonkorrigeret. Vareimporten i juli var stort set uændret i forhold til måneden før. Det var særligt et fald i import af brændselsstoffer mv., som lagde en dæmper på importvæksten. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 391, 1. september 7 Bruttonationalprodukt Årlig realvækst i BNP (pct.) Konjunkturstatistik 7:9

3 Flere præsterede arbejdstimer i De beskæftigede arbejder flere timer Antallet af præsterede arbejdstimer for beskæftigede steg med, pct. fra 5 til. I samme periode steg antallet af beskæftigede med 1,5 pct. En beskæftiget arbejdede altså i gennemsnit flere timer i end i 5. Fremgangen i præsterede arbejdstimer på, pct. fra 5 til svarer i antal timer til 9, mio. timer. Heraf udgjorde stigningen for de fuldtidsbeskæftigede 3, mio. timer svarende til 9 pct. af den samlede stigning. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 37, 7. juli 7 Beskæftigelse for lønmodtagere Gnsntl. beskæftigelse og præsterede arbejdstimer på grundlag af ATR Indeks 1. kvartal 1995=1 Præsterede arbejdstimer Gnsntl. beskæftigede Ledigheden falder fortsat Ledigheden er faldet til 3,3 pct. af arbejdsstyrken Fra juni til juli faldt ledigheden med., korrigeret for sæsonudsving og omregnet til fuldtidspersoner. Det betyder, at ledigheden nu er nede på 9.5 fuldtidspersoner, hvilket svarer til 3,3 pct. af arbejdsstyrken. Ledigheden har været faldende siden december 3. Fra december 3 til juli i år er ledigheden i alt faldet med 97. eller 5 pct. Det svarer til, at der hver måned siden udgangen af 3 er blevet.3 færre fuldtidsledige. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 373, 3. august 7 Ledighed Antal personer Fuldtidspersoner I alt.. Forsikrede 5 7 Højere lønstigning i den private sektor Lønstigning i staten på 3, pct. I den private sektor steg lønnen 3,7 pct. fra andet kvartal til andet kvartal i år. Det er, procentpoint mere end i første kvartal. Lønstigningen var størst inden for bygge og anlæg med,7 pct. og mindst inden for energi- og vandforsyning (, pct.). I staten steg lønnen 3, pct. i andet kvartal i år i forhold til samme kvartal sidste år, mens ansatte i kommunerne og regionerne steg, pct. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 371, 9. august 7 og nr. 3, 5. september 7 Lønudvikling Lønudviklingen, årsstigning 5 Kommune Bygge og anlæg Privat 3 Stat 1 Feb. Maj Aug. Nov. Feb. Maj Aug. Nov. Feb. Maj Aug. Nov. 5 7 Ledighed af arbejdsstyrken Kilde: ADAMs Databank, Danmarks Statistik Konjunkturstatistik 7:9 11

4 Sammensatte konjunkturindikatorer Forventninger for industri, byggeri, serviceerhverv, samt forbrugertillidsindikator Nettotal Industri Bygge og anlæg Serviceerhverv 5 7 Forbrugertillid Stigning i serviceerhvervene Fortsat fald i forbrugerforventningerne Serviceerhvervenes forventninger til de kommende tre måneder steg fra 15 pct. i juli til 1 pct. i august. Også industriens forventninger steg nemlig fra 1 pct. i juli til 3 pct. i august. Ligeldes steg bygge- og anlægssektorens forventninger fra 7 pct. i juli til pct. i august. Tallene er korrigeret for sæsonudsving. Den samlede indikator for forbrugertilliden faldt fra juli til august til 5,3. Det er det laveste niveau siden marts 5. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 3,. august 7 og nr , 31. august 7 Industriens produktion Produktionsindeks for industri i alt, eksklusive skibsværfter, sæsonkorrigeret Indeks = Industriens produktion steg i juli Stigning på, pct. i industriproduktionen Industriproduktionen eksklusive skibe steg, pct. fra juni til juli, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving. Den største stigning var i fremstilling af varige forbrugsgoder (, pct.). Fremstilling af investeringsgoder eksklusive skibe og fremstilling af mellemprodukter steg henholdsvis 5,1 pct. og,9 pct. Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder faldt,1 pct. Fra april til maj faldt industriproduktionen eksklusive skibe, pct., og fra maj til juni steg den 1, pct. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 33,. september 7 Byggeriet Påbegyndte boliger, første og seneste indberetning, samt seneste offentliggørelse Antal boliger Første offentliggørelse Tusinde m Seneste offentliggørelse Færre boliger, men uændret etageareal Stort fald i påbegyndelsen af alle boligtyper Sammenholdes byggevirksomheden i andet kvartal i år med den første offentliggørelse for andet kvartal, danner der sig et billede af et markant fald i det påbegyndte boligbyggeri, men en uændret samlet byggeaktivitet målt i samlet etageareal. Tallene, der skal tages med forbehold, indikerer en markant stigning i påbegyndelsen af erhvervsbygninger, især til industri, håndværk, mv. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 3, 5. september 7 Det samlede påbegyndte boligbyggeri Antal boliger Konjunkturstatistik 7:9

5 Igen lidt optimisme i familiernes bilkøb Lille stigning i familiernes bilkøb Familierne købte 3 pct. flere personbiler i maj-juli end i de foregående tre måneder, opgjort i sæsonkorrigerede tal. Fra juni til juli steg købelysten med 7 pct. I forhold til udviklingen de senere år er der dog kun tale om små udsving. I faktiske tal købte familierne. nye personbiler i juli mod 7. i samme måned sidste år. Familierne købte derudover nye varebiler, og det er pct. færre end i juli sidste år. Varebilerne udgjorde dermed kun 3 pct. af familiernes samlede bilkøb. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 35, 3. august 7 Biler Nyregistrerede personbiler i husholdningerne Antal personbiler, 1. stk. 5 7 Faktisk Sæsonkorrigeret Virksomhedernes salg stigende Det samlede salg steg 1, pct. fra juni til juli De danske virksomheders salg steg 1, pct. eller, mia. kr. fra juni til juli og fortsætter dermed den jævnt stigende tendens, som ellers blev afbrudt af et dyk i april og maj. Det viser de sæsonkorrigerede tal baseret på virksomhedernes momsindberetninger. Fremgangen skyldes dels, at salget til de danske kunder steg med 1,5 pct., dels at eksportsalget steg med 1, pct. fra juni til juli. Hjemmemarkedet aftager næsten tre fjerdedele af det samlede salg. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 31, 5. september 7 Firmaernes køb og salg Firmaers køb og salg, mia. kr sæsonkorrigeret sæsonkorrigeret Salg 5 7 Køb Stigning i detailsalget Stigning i detailhandlen Salget fra detailhandlen steg fortsat i juli måned. Det sæsonkorrigerede mængdeindeks for detailhandelen i alt gik, pct. frem fra juni til juli. Stigningen dækker over en forskellig udvikling for de enkelte varegrupper. Salget af fødevarer og andre dagligvarer faldt med 1,3 pct. fra juni til juli. Stigningen i detailhandlen skyldes salget af beklædning mv. og andre forbrugsvarer, som steg med hhv. 3, pct. og, pct. fra juni til juli. Varegruppen andre forbrugsvarer omfatter en række varige goder. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 37, 3. september 7 Detailomsætning Indeks for solgte mængder i detailhandlen = 1 Sæsonkorrigeret Detailhandel i alt 5 7 Nyregistrerede personbiler 197- Antal personbiler, 1. stk Konjunkturstatistik 7:9 13

6 Offentlige finanser Det offentlige forbrug (løbende priser) Stort overskud på de offentlige finanser Fortsat stort overskud på de offentlige finanser Overskuddet på de offentlige finanser var, mia. kr. i 1. kvartal 7. Det var noget større end overskuddet i. kvartal, som var på 1, mia. kr. Sammenlignes overskuddet i 1. kvartal 7 med samme kvartal sidste år, var der tale om en stigning på, mia. kr. Udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge er steget svagt i 1.kvartal 7 sammenlignet med. kvartal. Sammenlignes der derimod med samme kvartal sidste år, er der tale om et kraftigt fald på 1, mia. kr. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr., 7. juni 7 Konkurser Erklærede konkurser, sæsonkorrigeret Antal J FMAMJ J A S OND J FMAMJ J A S OND J FMAMJ J A S OND 5 7 Erklærede konkurser Sæsonkorrigeret Lille fald i niveauet for konkurser pct. færre konkurser i august I august var der 1 konkurserklæringer mod 19 måneden før, når der korrigeres for sæsonudsving. Det er et fald på pct. I faktiske tal var der 15 konkurserklæringer i august mod 1 måneden før. Det faktiske antal konkurserklæringer er steget med 9 pct. i forhold til august måned sidste år. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 39, 1. september 7 Tvangsauktioner Kundgjorte tvangsauktioner, sæsonkorrigeret Antal Tvangsauktioner Sæsonkorrigeret Lidt flere tvangsauktioner pct. flere tvangsauktioner i august I august blev der bekendtgjort 15 tvangsauktioner mod 1 måneden før, når der korrigeres for sæsonudsving. Det svarer til en stigning på pct. i forhold til måneden før. Sammenlignet med august måned sidste år er det faktiske antal tvangsauktioner steget med 13 pct. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 39, 1. september 7 Konkurser og tvangsauktioner 191- Anta 5.. Tvangsauktioner Konkurser Konjunkturstatistik 7:9

7 Inflation på 1,1 pct. i Danmark Danmark har den næstlaveste inflation i EU Det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks for Danmark faldt til 1,1 pct. i juli fra 1,3 pct. den foregående måned. Dermed har Danmark den næstlaveste inflation blandt EU-landene. I juli var inflationen i EU, pct., hvilket er et lille fald fra,1 pct. måneden før. For de lande, som har indført euroen som fælles valuta, var inflationen i juli 1, pct., hvilket er et fald fra 1,9 pct. måneden før. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr august 7 Forbrugerpriser Prisstigning over 1 måneder for EU15/EU5, Danmark, USA og Japan Danmark EU15/EU5 USA Japan 5 7 Den korte obligationsrente steg i august De to andre obligationsrenter faldt i august Den korte obligationsrente (3-mdr. eurorente DK) steg i august, nemlig fra,35 i juli til,53 i august. Derimod faldt den gennemsnitlige effektive obligationsrente. Renten faldt fra,9 i juli til,79 i august. Ligeledes faldt den 1-årige statsobligationsrente fra,5 i juli til,39 i august. For alle tre renter gælder det, at de historisk set ligger på et meget lavt niveau. Kilde (figur): Danmarks Nationalbank Renter Korte og lange renter årige statsobligationer DK Gnsntl. effektiv obligationsrente 3-mdr. eurorenter DK 5 7 Den effektive kronekurs er uændret Kronekursen er i august på 13, Kronekursen har i de seneste måneder ligget på et meget stabilt niveau, og denne tendens fortsatte i august, hvor den forblev uændret på 13,. Den effektive kronekurs er en sammen-vejning af udviklingen i 5 af Danmarks vigtigste handelspartneres valutaer over for den danske krone. Vægtgrundlaget er pt. baseret på industrivarehandelen i Kilde (figur): Danmarks Nationalbank Valutakurser Effektiv kronekurs Indeks 19= OMXC, totalindeks for samtlige aktier opgjort til markedsværdi. Januar juli 7 Indeks ultimo dec = Konjunkturstatistik 7:9 15

8 Bruttonationalprodukt, sæsonkorrigeret, 1. kvt. 7, -priser 3, Kvartalsvis vækstrate i pct.,5, 1,5 1,,5,,3,7,7 Danmark Sverige Norge Finland Tyskland Storbritannien,9,5,7,5,3,7 Frankrig Italien Nederlandene,,,7,7 USA Japan EU15 EU5 Kilde: Eurostat EU-harmoniserede arbejdsløshedsprocenter, sæsonkorrigeret, marts 7 1,,,, 3,9,,7 7,,9 5,,,1 3,,,, 7,1,, Danmark Sverige Norge Finland Tyskland Storbritannien Frankrig Italien Nederlandene USA Japan EU15 EU5 Kilde: Eurostat EU-harmoniserede forbrugerpriser, juli 7 3,, 1,, Årlig vækstrate 1,1 1,,7 1,, 1,9 1, 1,7 1,,5, 1,9-1, -, Danmark Sverige Norge Finland Tyskland Storbritannien Frankrig Italien Nederlandene USA Japan EU5 Kilde: Eurostat Offentlig forvaltning og service, saldo (netto) i pct. af BNP, 5 15, 1, 5,, -5, -1, -15, af BNP,9,9 11,5 Danmark Sverige Norge Finland Tyskland Storbritannien, -3,3-3, -,9 -,1 -,3 Frankrig Italien Nederlandene -,3 -,3 -, -,5 USA Japan EU15 EU5 Kilde: Eurostat. Anm.: Ifølge EU s konvergenskriterier må et evt. underskud på de offentlige finanser ikke overstige 3 pct. af BNP 1 Konjunkturstatistik 7:9

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Økonomisk overblik. Ny oversigt

Økonomisk overblik. Ny oversigt Ny oversigt Som noget nyt indeholder Konjunkturstatistik nu hver måned en oversigt over udviklingen i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser og tvangsauktioner Renter

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal februar 2015

Status på udvalgte nøgletal februar 2015 Status på udvalgte nøgletal februar 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Endnu en måned med blandet udvikling i de forskellige nøgletal fortæller,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal primo juli 2010

Status på udvalgte nøgletal primo juli 2010 Status på udvalgte nøgletal primo juli 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Ledigheden falder igen Fra april til maj faldt den registrerede ledighed med 2. personer, hvilket bragte

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Regeringen nedjusterer forventningerne til økonomien Ugens tendenser Sygefraværet faldt i 11 Flere i jobs i 3. kvartal Internationalt Tal om konjunktur

Læs mere

Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse

Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse Polen Holland USA Tyskland Italien Sverige Udland Norge Danmark Storbritannien Frankrig Finland Spanien Belgien Japan Aktuel Statistik 3/2015 18. september 2015 Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Det seneste kvartal har ca.. skiftet job. Jobomsætningen er reduceret med

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

AKTUEL STATISTIK. Nr. 03/07 Den 16. marts 2007

AKTUEL STATISTIK. Nr. 03/07 Den 16. marts 2007 AKTUEL STATISTIK Nr. 3/7 Den 16. marts 7 Hidtil højeste antal beskæftigede Beskæftigelsesindikatoren opgjort på grundlag af ATP-indbetalingerne for lønmodtagerne viste i. kvartal 6 en kraftigt stigende

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2015

Status på udvalgte nøgletal december 2015 Status på udvalgte nøgletal december 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men det ser dog indtil

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25, 211 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendens Nationalbanken: Økonomisk fremgang de næste par år Fortsat mange nytilkendelser af førtidspension Faldende beskæftigelse

Læs mere

Udsigt til flere bygge- og anlægsinvesteringer i de kommende år

Udsigt til flere bygge- og anlægsinvesteringer i de kommende år DI ANALYSE Februar 1 Udsigt til flere bygge- og anlægsinvesteringer i de kommende år Efter et lille fald i bygge- og anlægsinvesteringerne i ventes fremgang i år og næste år. Særligt det lave nybyggeri

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2015

Status på udvalgte nøgletal januar 2015 Status på udvalgte nøgletal januar 215 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Reviderede tal for væksten i 3. kvartal viser en BNP-stigning på,4 pct. ift.

Læs mere

Sæsonkorrigeret beskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret beskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal februar 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling 215 sluttede af med stigende beskæftigelse og en lille stigning i vareeksporten efter et kedeligt eksportefterår. Privatforbruget

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2015

Status på udvalgte nøgletal november 2015 Status på udvalgte nøgletal november 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men ser dog indtil videre

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Stor geografisk forskel i ledighedsudviklingen Faldende erhvervs-

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2015

Øjebliksbillede 4. kvartal 2015 Øjebliksbillede 4. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2015 Introduktion Omsætningen i landets byggecentre var i 4. kvartal en anelse over niveauet i samme periode sidste år, og dermed fortsætter

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2014

Status på udvalgte nøgletal december 2014 Status på udvalgte nøgletal december 214 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi voksede ifølge foreløbige nationalregnskabstal med,5 pct. fra

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015 Status på udvalgte nøgletal oktober 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi ser, fra hvad vi ved om 3. kvartal, ud til at fortsætte stille og

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Svagt Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 1 UIndhold:U HUgens temauhu Svagt fald i ledigheden i februar 213 HUgens analyseu Ugens tendens I Ugens tendens II HUTal om konjunktur og arbejdsmarkeduh Ingen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Stabilisering af konjunkturerne Dansk økonomi lever op til EU's konvergenskrav

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 3 6. ust 1. ust Danmark Fald i industriproduktionen i juni Firmaernes samlede salg faldt i juni Fald i dankortomsætningen i juli Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal Stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2015

Status på udvalgte nøgletal april 2015 Status på udvalgte nøgletal april 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling De indkomne økonomiske nøgletal i 215 peger i retning af, at dansk økonomi forsat

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2012

Status på udvalgte nøgletal april 2012 Status på udvalgte nøgletal april 212 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på Dansk økonomi ikke entydig gunstig udvikling I løbet af den seneste måned har flere vigtige nøgletal udviklet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 47 Indhold: Ugens tema Internationalt Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Normalisering af lønmodtagerbeskæftigelsen efter lockout EU-kommissionen:

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. juni ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

DEN ØKONOMISKE SITUATION

DEN ØKONOMISKE SITUATION Februar 2002 Af Jakob Legård Jakobsen DEN ØKONOMISKE SITUATION Resumé: Notatet undersøger internationale konjunkturindikatorer, forbrugertillidsindikatoren for husholdningerne, antal nyregistreringer af

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2015

Status på udvalgte nøgletal marts 2015 Status på udvalgte nøgletal marts 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Det danske BNP steg med 1, % i 214. Det er godt nyt for dansk økonomi efter den

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Uændret bruttoledighed i marts 211 Ugens analyse Ugens tendenser Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked Høj faglig mobilitet på det danske

Læs mere

DI-prognose: Fortsat lav dansk vækst

DI-prognose: Fortsat lav dansk vækst Klaus Rasmussen, chefanalytiker kr@di.dk, 3377 3908 Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 3377 3912 AUGUST 2016 DI-prognose: Fortsat lav dansk vækst Siden DI s prognose fra maj er væksten i verdensøkonomien

Læs mere

Svage udsigter for byggeriet i 2013 og 2014

Svage udsigter for byggeriet i 2013 og 2014 Svage udsigter for byggeriet i 213 og 214 Investeringerne i bygninger og anlæg er både for husholdningerne og for virksomhederne på et meget lavt niveau i øjeblikket. Påbegyndelsen af nyt byggeri faldt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Sverige har bedre forudsætninger for at komme igennem krisen

Sverige har bedre forudsætninger for at komme igennem krisen Den 19. oktober 9 Als Fokus på ud af krisen Med en serie på arbejdspapirer sætter DI fokus på s muligheder ud af krisen sammenlignet med vores vigtigste samhandelslande: Tyskland,, USA og Storbritannien.

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

Tema: Potentiale for økonomisk bedring trods aktuel stilstand

Tema: Potentiale for økonomisk bedring trods aktuel stilstand Aktuel Statistik 3/2012 14. september 2012 Tema: Potentiale for økonomisk bedring trods aktuel stilstand Sommerens nøgletal tegner et billede af fortsat stilstand i dansk økonomi, om end med en stabilisering

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2011

Status på udvalgte nøgletal april 2011 Status på udvalgte nøgletal april 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Faldende ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed faldt i februar med 2.9 fuldtidspersoner i forhold

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2012

Status på udvalgte nøgletal oktober 2012 Status på udvalgte nøgletal oktober Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på dansk økonomi Dansk økonomi er fortsat under hårdt pres og seneste(reviderede) nationalregnskabstal viste BNP-fald

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2011

Status på udvalgte nøgletal november 2011 Status på udvalgte nøgletal november 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på Dansk økonomi Turbulensen i verdensøkonomien synes aftaget en smule den seneste måned, men usikkerheden

Læs mere

DEN SAMFUNDSØKONOMISKE SITUATION

DEN SAMFUNDSØKONOMISKE SITUATION 5.marts 24/FIP Af Frederik I. Pedersen, direkte tlf. 33 55 77 12 Resumé: DEN SAMFUNDSØKONOMISKE SITUATION De informationer vedr. dansk økonomi, der er offentliggjort siden udarbejdelsen af AErådets prognose

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51, 14. december 18. december 29 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Lav men stigende langtidsledighed

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 20 (16.-20. maj 2016)

KonjunkturNyt. Uge 20 (16.-20. maj 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. maj ) Side af KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2016

Status på udvalgte nøgletal april 2016 Status på udvalgte nøgletal april 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu et fald i ledigheden i februar,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema I Dansk Jobindex: Jobmarkedet i fortsat svag bedring Ugens tema II Aftale om kommunernes økonomi for 1 Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge,. januar 8. januar UIndhold:U Ugens tema Ugens analyse HTUgens tendenserth HTal om konjunktur og arbejdsmarkedth Ugens tema:u Ledigheden steg i november til, pct., svarende

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016)

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. marts ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Ugens tendens Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Regeringen forventer økonomisk fremgang i de kommende år Stort overskud på handelsbalancen

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2013

Status på udvalgte nøgletal marts 2013 Status på udvalgte nøgletal marts 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Et forår der lader vente på sig er meget beskrivende både for vejrsituationen og den nuværende økonomiske

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2014

Status på udvalgte nøgletal oktober 2014 Status på udvalgte nøgletal oktober 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Forventningerne til dansk økonomi synes desværre at være drejet i mere negativ

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2016

Status på udvalgte nøgletal marts 2016 Status på udvalgte nøgletal marts 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet er fortsat ind i 216 med endnu et fald i ledigheden,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 9. december 13. december 213 Danmark Firmaernes samlede salg steg i oktober Genopretningen i Europa sikrer fremgang i både eksporten af varer og tjenester Fortsat stort overskud på

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal september 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal september 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Det danske bruttonationalprodukt (BNP) steg med,5 procent i 2. kvartal 213. Sammenligner

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2014

Status på udvalgte nøgletal marts 2014 Status på udvalgte nøgletal marts 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling 213 blev ikke et jubelår for Danmark hvad angår økonomisk vækst. Den første foreløbige opgørelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Finanslovsaftalen for 13 på beskæftigelsesområdet Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel i september 1 Internationalt Stigende amerikansk beskæftigelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2016

Status på udvalgte nøgletal oktober 2016 Status på udvalgte nøgletal oktober 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Ledigheden er nu steget svagt i to måneder i træk, men vi vurderer ikke, at det

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 33 Indhold: Ugens tema Lille fald i ledigheden i juni 13 Ugens tendens I 16.1 nye jobannoncer i juli 13 Ugens tendens II Internationalt

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 Indhold: Ugens tendens I Fortsat stort overskud på handelsbalancen Ugens tendens II Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal. 2014 Internationalt Faldende ledighed og stigende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2016

Status på udvalgte nøgletal september 2016 Status på udvalgte nøgletal september 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Arbejdsmarkedet tog sig en puster i juli med et svagt fald i beskæftigelsen,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 7 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Danmark skal have en ny beskæftigelsespolitik Det nye beskæftigelsesudvalg

Læs mere

aug. 15 Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet

aug. 15 Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex. persontransport)

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015 I 2015 var Danmarks eksport af energiteknologi 71,4 mia. kr., hvilket er et fald på 3,9 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde 11,1 pct. af den

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal juni 2014

Status på udvalgte nøgletal juni 2014 Status på udvalgte nøgletal juni 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling I første kvartal af 214 voksede det danske bruttonationalprodukt med,9 procent i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7 9. februar. februar Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal, men priserne driller Uændret vareeksport, mens tjenesteeksporten steg i. kvartal Overskuddet på betalingsbalancen var

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 20 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser 2020-planen: Hvor skal væksten komme fra? Lidt færre beskæftigede lønmodtagere Lille fald i antallet af jobannoncer Internationalt

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 16 (18.-21. april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 16 (18.-21. april 2016) KonjunkturNyt Uge 6 (8.-. april 6) KonjunkturNyt Uge 6, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

International lønstatistik 2. kvartal 2014

International lønstatistik 2. kvartal 2014 . september 214 International lønstatistik 2. kvartal 214 Revideret udgave Lønnen er tæt på at stige i samme takt i danmark som i udlandet Lønudviklingen i Danmark er fortsat lavere end hos vores største

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge. februar. februar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i. kvartal Fald i AKU-ledigheden og stigning i beskæftigelsen Fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Lidt højere

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere