KonjunkturNYT - uge 11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT - uge 11"

Transkript

1 KonjunkturNYT - uge marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal Flere ledige stillinger i. kvartal Stigning i vareeksporten i januar Lille fald i overskuddet på betalingsbalancen i januar Fald i bilsalget i februar Brændstofpriserne trak forbrugerprisinflationen over nul igen Internationalt USA: Ledigheden faldt og beskæftigelsen steg Euroområdet: Uændret industriproduktion Sverige: Ledigheden var uændret Kina: Industriproduktionsvæksten aftog og inflationen steg Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Fremgang i danske, europæiske og danske aktiekursindeks og fald i britiske og amerikanske aktiekursindeks Svækkelse af den danske krone Lille fald i olieprisen ECB s opkøbsprogram er startet Dansk Økonomi / Makropolitik Redaktionen er afsluttet fredag kl. 1 Henvendelse rettes til

2 DANSK KONJUNKTURNYT Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Beskæftigelsen steg med. personer ifølge arbejdstidsregnskabet i. kvartal i forhold til kvartalet forinden, når der korrigeres for almindelige sæsonudsving. Det dækker over en stigning på 7.7 personer i den private sektor, som omfatter private virksomheder og organisationer samt offentlige virksomheder. Beskæftigelsen inden for offentlig forvaltning og service faldt derimod med 1. personer. Beskæftigelsen ifølge arbejdstidsregnskabet er nu steget ni kvartaler i træk og samlet set med godt. personer siden. kvartal 1, jf. figur 1.1. Igennem 1 er beskæftigelsen steget med knap 1. personer. Nationalregnskabet for. kvartal 1, der bygger på en foreløbig version af arbejdstidsregnskabet, viser omtrent samme udvikling i beskæftigelsen som arbejdstidsregnskabet. Det er brancherne industri, råstofindvending og forsyningsvirksomhed, handel og transport og erhvervsservice, der havde den største stigning i beskæftigelsen i. kvartal. Omvendt faldt beskæftigelsen inden for finansiering og forsikring. I løbet af 1 er beskæftigelsen imidlertid steget inden for de fleste private erhverv sammenlignet med. kvartal 1. Antallet af præsterede timer steg i. kvartal, jf. figur 1.. Det dækker over en stigning i antallet af præsterede timer i den private sektor på, pct., men et fald i den offentlige sektor på,1 pct. Antallet af præsterede timer steg især inden for industrien, bygge og anlæg og erhvervsservice. Figur 1.1 Privat beskæftigelse Figur 1. Præsterede timer i alt 1. personer 1. personer.9.9 Mio. timer 1. Mio. timer Arbejdstidsregnskabet Nationalregnskabet Anm.: De forskellige niveauer i figur 1 skyldes, at der er definitoriske forskelle på de to opgørelser af beskæftigelsen, herunder behandlingen af sort arbejde. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

3 Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Lønmodtagerbeskæftigelsen steg med. fuldtidspersoner i. kvartal sammenlignet med kvartalet forinden. Den højere beskæftigelse i. kvartal dækker over en fremgang i den private beskæftigelse på knap. fuldtidspersoner, mens beskæftigelsen i stat, regioner og kommuner faldt med knap 8 fuldtidspersoner. Lønmodtagerbeskæftigelsen har været stigende siden. kvartal 1 og steg med godt. fuldtidspersoner gennem 1, jf. figur 1.. Udviklingen skyldes især, at den private beskæftigelse er steget siden starten af 1, jf. figur 1.. I 1 er den private beskæftigelse steget med godt. fuldtidspersoner, mens den offentlige beskæftigelse i 1 faldt med godt. personer. Inden for den private beskæftigelse var der fremgang inden for industri, bygge og anlæg og erhvervsservice, hvor beskæftigelsen i. kvartal steg med hhv. 1., 1. og. fuldtidspersoner i forhold til. kvartal 1. Dette har været mønsteret igennem hele 1. Statistikken for lønmodtagerbeskæftigelsen viser en lidt mere positiv udvikling i beskæftigelsen end beskæftigelsen for lønmodtagere i nationalregnskabet. De to statistikker følger generelt hinanden, omend der er kvartalsvise afvigelser. Figur 1. Lønmodtagere ifølge lønmodtagerbeskæftigelsen og nationalregnskabet Figur 1. Lønmodtagerbeskæftigede 1. fuldtidspersoner 1. personer.. 1. fuldtidspersoner 1. fuldtidspersoner Lønmodtagerbeskæftigelse Nationalregnskab (h. akse) Private lønmodtagere Offentlige lønmodtagere (h. akse) Anm.: Lønmodtagerbeskæftigelsen er opgjort i fuldtidspersoner beregnet på baggrund af antal betalte timer omregnet til fuld tid, mens nationalregnskabets opgørelse af lønmodtagerbeskæftigelsen tæller antal personer i beskæftigelse uanset timetal og også inkluderer personer på orlov fra beskæftigelse. Den private lønmodtagerbeskæftigelse udgøres af private og offentlige virksomheder samt private non-profit organisationer (herunder privatskoler mv.). Beskæftigelsen for lønmodtagere er i. kvartal 1 påvirket af lærerkonflikten på det offentlige område. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

4 Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal Beskæftigelsen i offentlig forvaltning og service faldt med knap 9 fuldtidspersoner i. kvartal i forhold til kvartalet forinden, når der korrigeres for sæsonudsving. Den offentlige beskæftigelse har været aftagende siden. kvartal 1 og er siden. kvartal 1 faldet med godt. fuldtidspersoner, jf. figur 1.. Udviklingen i. kvartal dækker over et fald i beskæftigelsen i staten og kommunerne på hhv. 1 og 1.1 fuldtidspersoner i forhold til kvartalet før, mens beskæftigelsen i regionerne voksede med fuldtidspersoner. Beskæftigelsen i staten og kommunerne har været aftagende siden. kvartal 1, men beskæftigelsen i regionerne har været stigende siden. kvartal 11, jf. figur 1.. I 1 faldt beskæftigelsen i staten og kommunerne med hhv.. og. fuldtidspersoner, mens den i regionerne steg med 1. fuldtidspersoner. Den offentlige beskæftigelsesstatistik viser samme udvikling som i nationalregnskabet, hvor den offentlige beskæftigelse faldt med godt 1.1 personer i. kvartal i forhold til kvartalet før. Nationalregnskabet tæller antal personer i beskæftigelse, uanset hvor mange timer den enkelte arbejder, og kan blandt andet derfor ikke direkte sammenlignes med fuldtidsbeskæftigelsen i den offentlige beskæftigelsesstatistik. Figur 1. Offentlig fuldtidsbeskæftigelse Figur 1. Offentlig fuldtidsbeskæftigelse i stat, regioner og kommuner 1. personer 1. personer personer 1. personer Stat Regioner Kommuner (h. akse) Anm.: Antal sæsonkorrigerede fuldtidsbeskæftigede opgjort på basis af arbejdsgivernes indberetninger til SKAT s eindkomst i overensstemmelse med statistikken for beskæftigelse for lønmodtagere. Strejken i foråret 8 og lærerkonflikten i foråret 1 reducerer midlertidigt den offentlige beskæftigelse. Kilde: Danmarks Statistik.

5 Flere ledige stillinger i. kvartal Der var 19.8 ledige stillinger i den private sektor i. kvartal 1, hvilket er ca. 9 flere end i samme kvartal sidste år. Antallet af ledige stillinger har i løbet af 1 konsekvent været højere end det tilsvarende kvartal året før, ligesom det var tilfældet sidste år, jf. figur 1.7. Stigningen i antallet af ledige stillinger bekræfter sammen med stigende beskæftigelse og en generelt faldende ledighed billedet af et arbejdsmarked i bedring. Der var fremgang i antallet af ledige stillinger inden for bygge og anlæg, information og kommunikation og finansiering, forsikring og ejendomshandel i. kvartal 1 sammenlignet med det tilsvarende kvartal sidste år. Det gælder også, når man ser på andelen af ledige stillinger i forhold til det samlede antal beskæftigede og ledige stillinger inden for erhvervet, jf. figur 1.8. Inden for handel og transport og erhvervsservice faldt andelen af ledige stillinger en smule i. kvartal 1 sammenlignet med. kvartal året før. For erhvervsservice er andelen af ledige stillinger over gennemsnittet for alle brancher. I. kvartal steg antallet af ledige stillinger i fire ud af fem regioner (sammenlignet med. kvartal sidste år). Det var Region Hovedstaden og Region Nordjylland, der i størst omfang havde fremgang i antallet af ledige stillinger, mens antallet af ledige stillinger i Region Sjælland faldt. Figur 1.7 Antal ledige stillinger Figur 1.8 Andel ledige stillinger i. kvartal efter erhverv 1. ledige stillinger 1. ledige stillinger,,,,,, 1 1 1, 1, 1 1 1, 1,,, 1. kvt.. kvt.. kvt.. kvt., Industri mv. Bygge Handel og anlæg og transp. Information Finansiering mv. Erhvervsservice, Anm.: Danmarks Statistik sæsonkorrigerer ikke tallene som følge af for kort tidsserie. Kilde: Danmarks Statistik.

6 Stigning i vareeksporten i januar I januar 1 steg eksporten af varer 1 (værdier, sæsonkorrigeret) ½ pct. sammenlignet med december 1. Stigningen er bredt funderet på varegrupper med undtagelse af energieksporten, der bidrog negativt som følge af den lavere oliepris. Således voksede eksporten ekskl. energi med ½ pct. i januar sammenlignet med december, jf. figur 1.9. Nogle af de samme tendenser gjorde sig gældende for udviklingen i vareimporten januar, hvor importen ekskl. energi udviklede sig stærkere end den samlede vareimport. Ser man på udviklingen over tremåneders perioden november-januar, er vareeksporten (ekskl. energi) steget med knap 1½ pct. sammenlignet med de foregående tre måneder. I denne periode er vareeksporten (inkl. energi) blot steget med ½ pct. Eksporten af tjenester (værdier, sæsonkorrigeret) faldt med knap pct. i januar 1, mens importen faldt med godt ½ pct. i samme periode. Det skal ses i lyset af store stigninger i anden halvdel af 1. I perioden november-januar er tjenesteeksporten imidlertid steget godt ½ pct. sammenlignet med de foregående tre måneder, mens tjenesteimporten var omtrent uændret, jf. figur 1.1. Figur 1.9 Udenrigshandlen, varer (ekskl. energi, skibe og fly) Figur 1.1 Udenrigshandlen med tjenester Eksport Import Eksport Import Anm.: Alle serier er sæsonkorrigeret. I figur er benyttet egen sæsonkorrektion. Kilde: Danmarks Statistik. 1 Al udenrigshandel med varer omtalt i notitsen er ekskl. skibe og fly mv.

7 Lille fald i overskuddet på betalingsbalancen i januar Den foreløbige opgørelse af betalingsbalancens løbende poster for januar 1 viser et overskud på 1 mia. kr. i faktiske tal, jf. figur Det er et lille fald sammenlignet med december 1, hvor betalingsbalancen viste et overskud på knap 11½ mia. kr. Det samlede fald i overskuddet på 1½ mia. kr. skyldes et fald i overskuddet på tjenestebalancen (knap 1½ mia. kr.) og en stigning i underskuddet på de løbende overførsler (knap mia. kr.), som kun delvist bliver opvejet af et stigende overskud på varebalancen (godt 1½ mia. kr.) og på løn- og formueindkomsten (knap 1¼ mia. kr.). Sammenlignet med januar 1 er overskuddet på betalingsbalancen godt mia. kr. højere, jf. figur 1.1. Det dækker primært over en stigning i overskuddet på varebalancen. Danmarks Statistik har i forbindelse med denne offentliggørelse for første gang offentliggjort sæsonkorrigerede tal for betalingsbalancen. De sæsonkorrigerede tal viser et overskud på betalingsbalancen på godt 11¼ mia. kr. i januar 1. Det er et fald fra knap 1½ mia. kr. i december 1. Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster var på knap 119 mia. kr. i 1, hvilket svarer til knap ¼ pct. af BNP. I Økonomisk Redegørelse, december 1, forventes omtrent samme overskud i 1 som i 1. Figur 1.11 Betalingsbalancen og dens underkomponenter Figur 1.1 Saldo på betalingsbalancens løbende poster Varer og tjenester Løn- og formueindkomst Overførsler Løbende poster Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger År til dato Resterende måneder Opgørelsen af formueindkomsten er behæftet med stor usikkerhed og revideres ofte betydeligt. Formueindkomsten består blandt andet af afkastet af direkte (netto) investeringer i udlandet, som i første omgang fremskrives ud fra virksomhedernes overskudsgrad i tidligere år. I efteråret indarbejder Nationalbanken årsregnskaberne og dermed afkastet af de direkte investeringer i opgørelsen af formueindkomsten. 7

8 Fald i bilsalget i februar Det samlede antal nyregistrerede personbiler i februar var knap 1., når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur 1.1. Det er,9 pct. lavere end bilsalget i januar. Det dækker over et fald i salget til husholdningerne på knap 1 pct. og et uændret salg til erhverv. Der er tale om et fald både for husholdningernes køb og privatleasing, men det skal ses i lyset af, at husholdningernes køb og privatleasing har været stigende og var nået op på et højt niveau. Salget til erhverv har samlet set været kraftigt stigende gennem det sidste år, og antallet af nyregistrerede motorkøretøjer er i alt på samme niveau som i januar-februar sidste år. Figur 1.1 Udvikling i nyregistrerede personbiler, sæsonkorrigerede 1. biler 1. biler Husholdningerne Husholdningernes køb og privatleasing Erhvervene I alt Anm.: Privatleasing er ikke sæsonkorrigeret. Kilde: Danmarks Statistik 8

9 Brændstofpriserne trak forbrugerprisinflationen over nul igen Forbrugerprisinflationen tiltog i februar med, pct.-point til, pct., jf. figur 1.1. Der er således atter inflation i dansk økonomi efter januar måneds årlige fald i forbrugerpriserne på,1 pct. Udsvingene i inflationen den seneste tid skyldes i høj grad udefrakommende forhold. Energipriserne, som har trykket inflationen ned det seneste halve år, har således trukket den op igen i februar, hvor brændstofpriserne er steget med 7 pct. Kerneinflationen (prisudviklingen ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer) steg en anelse i februar som følge af blandt andet højere årlige prisstigninger på tøj og møbler og ligger nu på,9 pct. I februar kom desuden den årlige huslejestigning i forbrugerprisindekset. Med en vægt på en fjerdedel af indekset har selv små ændringer heri betydning for inflationen gennem hele resten af året. Den årlige huslejestigning var i februar 1,9 pct. mod 1,8 pct. sidste år, hvilket er en lav huslejestigning set i et historisk perspektiv. Det vil således bidrage til at holde niveauet for inflationen lavt igennem 1. Stigningen i energipriserne i februar bidrog til, at vareinflationen tiltog med, pct.- point til -1,1 pct., mens tjenesteinflationen tiltog med, pct.-point til 1, pct., blandt andet som følge af den lidt højere huslejestigning, jf. figur 1.1. Figur 1.1 Forbrugerpris- og kerneinflation Figur 1.1 Vare- og tjenesteinflation Forbrugerprisinflation Kerneinflation Vareinflation Tjenesteinflation Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 9

10 INTERNATIONALT KONJUNKTURNYT USA Ledigheden faldt med, pct.-point til, pct. af arbejdsstyrken i februar, mens beskæftigelsen steg med 9. personer, jf. figur.1. Det skyldes primært en stigning i den private beskæftigelse på 88. personer. Ledigheden har haft en faldende tendens siden starten af 1, og arbejdsmarkedet har særligt været i fremgang det seneste par år. Beskæftigelsesstigningen de sidste 1 måneder er den største i knap 1 år. Figur.1 Ledighed, USA af arbejdsstyrken personer Ændring (m/m) i beskæftigelse (h. akse) Ledighed Kilde: Reuters EcoWin. Euroområdet Industriproduktionen i euroområdet var omtrent uændret i januar, jf. figur.. Det skyldes hovedsageligt et fald på, pct. i produktionen af varige forbrugsgoder, mens energiproduktionen steg med knap 1 pct. Blandt de største lande var industriproduktionen også uændret i Tyskland og Spanien, mens den steg, pct. i Frankrig og faldt med,7 pct. i Italien. Figur. Industriproduktion, euroområdet Figur. Ledighed, Sverige Indeks (8=1) Indeks (8=1) af arbejdsstyrken 1 af arbejdsstyrken Kilde: Reuters EcoWin. 1

11 Sverige Ledigheden var 7,9 pct. af arbejdsstyrken i februar og således omtrent uændret i forhold til januar, jf. figur.. Beskæftigelsen er steget med ca.. personer siden starten af 1, mens ledigheden har ligget omkring 8 pct. gennem samme periode. Den stigende beskæftigelse har dermed endnu ikke resulteret i et fald i ledigheden, da arbejdsstyrken er steget betydeligt over samme periode. Kina Industriproduktionen steg med,8 pct. i januar og februar i forhold til samme måneder det foregående år, jf. figur.. Industriproduktionen for januar og februar offentliggøres samlet for at mindske sæsonudsving i forbindelse med det kinesiske nytår. Industriproduktionsvæksten har haft en faldende tendens gennem 1, og den årlige produktionsvækst befinder sig nu på sit laveste niveau siden udgangen af 8. Inflationen steg med, pct.-point til 1, pct. i februar, jf. figur.. Det kommer efter et tilsvarende fald i januar måned. Det skyldes hovedsageligt en korrektion i energipriserne i februar. Generelt befinder inflationen sig på et lavt niveau i historisk perspektiv. Figur. Industriproduktion, Kina Figur. Inflation, Kina (å/å) (å/å) (å/å) 1 (å/å) Kilde: Reuters EcoWin. 11

12 RENTER, OLIEPRIS, VALUTA- OG AKTIEMARKEDER Siden sidste fredag er det japanske, det europæiske og det danske aktiekursindeks styrket, mens det britiske og det amerikanske er faldet. Den danske krone er siden sidste fredag generelt blevet svækket. Dette gælder blandt andet kraftigt overfor den amerikanske dollar og japanske yen, men også svagt overfor den svenske krone, britiske pund og den schweiziske franc. Den danske krone er svagt styrket i forhold til den norske krone. Olieprisen (målt i USD) er faldet siden sidste fredag. Den Europæiske Centralbanks opkøbsprogram begyndte den 9. marts, hvor der frem til september 1 vil blive opkøbt statsobligationer for op til milliarder euro om måneden. Programmet skal gerne bekæmpe den lave inflation i euroområdet samt sætte gang i vækst og forbrug. Tabel.1 Renter og valutakurser mv. Ændring ift. Fredag Ændring ift. Fredag Danske renter og valutakurser mv. Internationale renter og valutakurser mv. 1/ sidste fredag 1/ sidste fredag Renter, pct. p.a.: Ledende renter, pct. p.a.: -md. Pengemarkedsrente -,7, pct.point USA (federal funds rate),, pct.point Japan (unc. call rate),1, pct.point Stat. 1-årig,8 -,9 pct.point Sverige (repo) -,1, pct.point Realkreditrenter 1 : Euroområdet (refinansieringsrenten),, pct.point Kort realkreditlån -,1,7 pct.point Storbritannien (repo),, pct.point Langt realkreditlån,11 -,8 pct.point Danmark (udlånsrenten),, pct.point Nationalbankens satser: Rente på 1-årige statsobligationer, pct. p.a.: Diskonto,, pct.point USA,11 -,1 pct.point Indskud på folio,, pct.point Japan,9, pct.point Indskudsbeviser -,7, pct.point Tyskland, -,1 pct.point Udlån,, pct.point Storbritannien 1,7 -,1 pct.point Rentespænd til Tyskland (pct.-point): Valutakurser : Kort (-mdr.) -,9, pct.point USD/JPY 11,8,7 pct. Langt (1-årigt):,7, pct.point GBP/USD 7, 1, pct. EUR/USD 1, -1,9 pct. Aktiekurser (kursindeks): OMXC (/7-89 = 1) 89,,8 pct. Aktiekurser (kursindeks): USD, S&P -, pct. Valutakurser : Japan, Nikkei 19 1,9 pct. EUR/DKK 7,87,1 pct. USD/DKK 71,1,1 pct. Euroomr., Eurostoxx indeks 7,9 pct. SEK/DKK 81,9, pct. Storbritannien, FTSE ,18 pct. NOK/DKK 8,9 -,1 pct. GBP/DKK 1, 1,1 pct. JPY/DKK,78 1,9 pct. Oliepriser: CHE/DKK 99,, pct. Brent (USD),1 -, USD Brent (DKK) 9 -,79 DKK Effektiv kronekursindeks (198 = 1) 97, -1,1 point 1) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med 1- og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af -årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse. ) X/Y betyder pris i valuta Y for 1 enheder af valuta X. Når tallet fx vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). ) Pris i yen for én dollar. Kilde: Reuters EcoWin og Danmarks Nationalbank 1

13 Figur.1 Pengepolitisk rente Figur. Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland 7 7, -point, USA Danmark Euroområdet Kilde: Reuters EcoWin 1-1,, 1,, 1,,, -,, -, -, -, -1, -,8-1, -1, mar 1 jul 1 nov 1 mar 1 jul 1 nov 1 mar 1 1-årig, rentespænd (h.a.) -mdr., rentespænd (h.a.) 1-årig, dansk -mdr., dansk Figur. Rentespænd i forhold til Tyskland Figur. Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og Euro -point -point Euro 11 Dollar nov 1 mar 1 jul 1 nov 1 mar 1 jul 1 nov 1 mar 1 Italien Spanien Portugal Irland Frankrig Grækenland mar 1 jul 1 nov 1 mar 1 jul 1 nov 1 mar 1 Euro Dollar (h. akse) Kilde: Reuters EcoWin Figur. Udvalgte aktieindeks Figur. Udvalgte valutakurser Indeks (=1) Indeks (=1) mar 1 jul 1 nov 1 mar 1 jul 1 nov 1 mar 1 USD/EUR USD/JPY,9 1,9 1,8 11,8 1,7 9,7 8, 7 mar 1 jul 1 nov 1 mar 1 jul 1 nov 1 mar 1 Eurostoxx Nikkei S&P OMX C Kilde: Reuters EcoWin USD/EUR USD/JPY (h. akse) 1

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august 9. august Danmark BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 52-2

KonjunkturNYT - uge 52-2 KonjunkturNYT - uge -. december 1 9. januar 1 Danmark Fremgang i BNP i 3. kvartal 1 Lille fald i bruttoledigheden i november Stilstand i industriproduktionen, men på et højere niveau end i 13 Vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 13

KonjunkturNYT - uge 13 KonjunkturNYT - uge. marts 7. marts Danmark Stigende forbrugertillid i marts Stigende huspriser i. kvartal Lave energipriser holder stadig forbrugerpriserne nede i både Danmark og euroområdet Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 9. august. august Danmark Faldende ledighed og stigende beskæftigelse ifølge AKU Stort set uændret lønmodtagerbeskæftigelse, når der ses bort fra lockouten Fald i F-ledigheden i juli

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 12

KonjunkturNYT - uge 12 KonjunkturNYT - uge 1 1. marts. marts 15 Danmark Firmaernes salg steg i januar efter fald i december Detailsalget faldt svagt i februar Producent- og importpriserne tiltog i februar Nationalbankens kvartalsoversigt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 39 23. september 27. september 213 Danmark Bruttoledigheden faldt i august Stigende erhvervstillid i industri og service Stigende huspriser i 2. kvartal Det samlede udlån steg svagt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked

AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked Nr. / Den 7. november Boligmarkedet står foran en større afkøling Fremgangen i det private forbrug bidrager i høj grad til højkonjunkturen i dansk økonomi. Det private

Læs mere

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER SAMMENFATNING Aktiviteten i den internationale økonomi tager gradvist til, om end der er betydelige forskelle på tværs af lande. I euroområdet har væksten været

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Finansiel krise giver økonomisk tilbageslag Gunstigt udgangspunkt i Danmark Den globale finansielle uro er forøget markant de seneste måneder med voldsomme

Læs mere

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER SAMMENFATNING Aktiviteten i den globale økonomi vokser langsomt, men med betydelige forskelle på tværs af regioner. Blandt de avancerede økonomier er væksten stærkest

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

Konvergensprogram. Danmark 2015

Konvergensprogram. Danmark 2015 Konvergensprogram Danmark 2015 Marts 2015 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 6 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 4. kvartal 2004 D A N M A R K S 4 N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2004 Det lille billede på forsiden viser et udsnit af det lille

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 4. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse August 15 Økonomisk Redegørelse August 15 Økonomisk Redegørelse August 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse August 15 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Beretning og regnskab D A N M A R K S N A T I O N A L

Danmarks Nationalbank. Beretning og regnskab D A N M A R K S N A T I O N A L Danmarks Nationalbank Beretning og regnskab 2003 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 3 Beretning og regnskab 2003 kan rekvireres ved henvendelse til: Danmarks Nationalbank, Informationssektionen,

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 8

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 8 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 4. kvartal 2008 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 8 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2008 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING Dansk Økonomi forår 2007 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Væksten har toppet Væksten vil følge produktiviteten i 2008 og 2009 Væksten i BNP i Danmark var over 3 pct. i 2005 og 2006, jf. figur

Læs mere

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ 1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 3.1 Den internationale økonomi...12 3.2 Udviklingen

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere