KonjunkturNYT - uge 32

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT - uge 32"

Transkript

1 KonjunkturNYT - uge 3 6. ust 1. ust Danmark Fald i industriproduktionen i juni Firmaernes samlede salg faldt i juni Fald i dankortomsætningen i juli Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal Stigning i eksporten i juni Stort overskud på betalingsbalancen i juni Lidt færre varslede afskedigelser i juli Højere forbrugerprisinflation i juli Lille fald i antallet af tvangsauktioner i juli Lille fald i antallet af konkurser i juli Internationalt USA: Ledigheden og erhvervstilliden i servicesektoren steg Japan: Industriproduktionen steg Kina: Fald i inflationen og stigning i industriproduktionen Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Japan: Bank of Japan fastholder den pengepolitiske rente Dansk Økonomi / Makropolitik Redaktionen er afsluttet fredag kl. Henvendelse rettes til

2 Side af 1 DANSK KONJUNKTURNYT Fald i industriproduktionen i juni Industriproduktionen faldt med godt 1¾ pct. i juni i forhold til maj (sæsonkorrigeret), jf. figur 1.1. Set over det seneste års tid har industriproduktionen generelt været vigende, og det gennemsnitlige niveau for industriproduktionen i første halvår er lavere end samme periode sidste år. Sammenlignes andet kvartal med første kvartal faldt industriproduktionen med 1⅓ pct. Omsætningen i industrien (løbende priser, ekskl. værfter mv., sk) var i andet kvartal uændret i forhold til første kvartal, hvilket afspejler en stigning i hjemmemarkedsomsætningen, mens omsætningen på eksportmarkedet faldt. Omvendt viste statistikken for udenrigshandel en fremgang i eksporten af industrivarer i andet kvartal. Ifølge Danmarks Statistik var det især eksporten af vindmølledele, der var årsagen til stigningen i eksporten af industrivarer. Statistikken for industriproduktionen viste også en stigning i omsætningen til eksportmarkedet i investeringsgodeindustrien, der indeholder produktion af vindmøller. Ordreindgangen (løbende priser) faldt fra maj til juni. Traditionelt er der store udsving i ordreindgangen, og et 3-måneders glidende gennemsnit viser tilbagegang på både eksport- og hjemmemarkedet, jf. figur 1.. Sammenlignes de tre seneste måneder (april-juni) med de tre forudgående var der et fald i ordreindgangen på 3½ pct. Figur 1,1 Industriproduktion Figur 1. Ordreindgangen (3 mdr. glidende gns.) Indeks =1 Indeks = Industriens produktionsindeks 3 mdr. glidende gns. af produktionsindeks Eksportmarkedet Hjemmemarkedet Anm. Ordreindgangen i figur 1. er for industri ekskl. fremstilling af skibe og andre transportmidler. Omsætningen i de virksomheder, som indgår i ordrestatistikken, udgør ca. halvdelen af industriproduktionen. 6

3 Side 3 af 1 Firmaernes samlede salg faldt i juni Firmaernes samlede salg faldt med godt 3¾ pct. fra maj til juni efter en stigning måneden før på knap 1½ pct., jf. figur 1.3. Faldet i juni afspejler både en nedgang i firmaernes indenlandske salg og deres eksport 1. Man skal dog være opmærksom på, at der ifølge Danmarks Statistik er større usikkerhed ved tallene i sommermånederne end i den resterende del af året som følge af forsinkede indberetninger. I andet kvartal er firmaernes samlede salg faldet med godt ½ pct. i forhold til første kvartal. Det afspejler et fald i det indenlandske salg, mens omsætningen til eksportmarkederne har været omtrent uændret. Branchen handel og transport, som udgør godt pct. af eksporten i momsstatistikken, har oplevet en fremgang på 1 pct. i eksporten, hvilket stemmer godt overens med statistikken for udenrigshandel med tjenester. Et 3-måneders glidende gennemsnit viser også et fald i det indenlandske salg, mens der har været fremgang i eksporten, jf. figur 1.. Der findes ikke et prisindeks for firmaernes samlede salg. Deflateres med prisindekset for industriens omsætning eller forbrugerprisindekset faldt det samlede salg med 3 pct. fra første kvartal til andet kvartal. Firmaernes samlede køb faldt med godt 1½ pct. i de seneste tre måneder i forhold til de forudgående tre måneder. Figur 1.3 Firmaernes salg i alt Figur 1. Firmaernes salg, 3-mdrs glidende gennemsnit Indeks =1 Indeks = Firmaernes salg i alt 3. mdr. glidende gennemsnit Samlet Indenlandsk salg Eksport Anm: Firmaernes salg til udlandet er beregnet som et residual. 1 Beregnes som forskellen mellem Danmarks Statistiks opgørelse af samlede salg og indenlandsk salg

4 Side af 1 Fald i dankortomsætningen i juli Ifølge Nets faldt dankortomsætningen med knap ½ pct. på månedsbasis i juli, efter en omtrent uændret dankortomsætning i juni (egen sæsonkorrektion). Efter en markant stigning fra oktober sidste år til marts i år, har dankortomsætningen været vigende de seneste måneder, jf. figur 1.. Dankortomsætningen lå i juli 3 pct. højere end i tilsvarende måned sidste år (egen sæsonkorrektion). Deflateres dankortomsætningen med forbrugerprisindekset er omsætningen i juli steget med ¾ pct. i forhold til juli sidste år. De seneste år har der været en kraftigere stigning i dankortomsætningen end i Danmarks Statistiks detailomsætningsindeks, jf. figur 1.6. Det skal blandt andet ses i lyset af, at der er en tendens til, at en stigende del af transaktioner udføres med dankort, samt at dankortomsætningen dækker områder ud over detailomsætningen, herunder blandt andet bilkøb og tjenesteydelser. Figur 1. Dankort- og detailomsætning (sk), 3-mdrs. glidende gennemsnit, indeks Figur 1.6 Årlig vækst i privatforbrug, dankortomsætning og detailomsætning Indeks (jan. 7=1) Indeks (jan. 7=1) Pct. Pct. (å/å) (å/å) Dankortomsætning Detailomsætningsindeks Dankort (deflateret) Detailomsætning Privatforbrug (NR) Anm.: I figur 1.6 viser søjlen for årsvækst i dankortomsætning og detailomsætning i niveauet i januar til juli (januar til juni for detailomsætningen) i forhold til gennemsnitsniveauet i. Kilde: Nets, Danmarks Statistik og egne beregninger.

5 Side af 1 Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal I. kvartal faldt det samlede påbegyndte byggeri med 1 pct. i forhold til første opgørelse for 1. kvartal, når der korrigeres for sæsonudsving. Både påbegyndelsen af erhvervs- og beboelsesbygninger faldt markant (hhv. ⅓ og 3 pct. (sæsonkorrigeret)) sammenlignet med første opgørelse kvartalet før, jf. figur 1.7 og figur 1.8. Det påbegyndte boligbyggeri toppede i 6 og faldt efterfølgende kraftigt i takt med, at prisboblen på boligmarkedet begyndte at briste i 7. Niveauet i. kvartal var knap 7 pct. lavere end i toppunktet i 6 og knap pct. under gennemsnittet fra Det fuldførte beboelsesbyggeri steg derimod i. kvartal. Niveauet var knap 19 pct. (sæsonkorrigeret) højere i forhold til første opgørelse af forrige kvartal og pct. højere i forhold til første opgørelse i samme kvartal året før. Opgørelsen af byggeaktiviteten skal tages med forbehold grundet stor usikkerhed omkring datagrundlaget. Usikkerheden skyldes især forsinkede indberetninger til Bygnings- og Boligregisteret (BBR). Da forsinkelsesmønsteret til stadighed ændres, er det vanskeligt at korrigere for forsinkelsen og dermed at udarbejde en retvisende byggestatistik. Figur 1.7 Påbegyndt erhvervsbyggeri Figur 1.8 Påbegyndt beboelsesbyggeri 1. kvm 1. kvm.. 1. kvm 1. kvm Seneste offentliggørelse Første offentliggørrelse Seneste offentliggørelse Første offentliggørelse Anm.: Figurerne viser både de første og de seneste offentliggjorte tal for at illustrere usikkerheden i de opdaterede tal over tid. Tallene fra første offentliggørelse antages derfor at være mere direkte sammenlignelige over tid. I alle figurerne er vist sæsonkorrigerede tal (egen sæsonkorrektion). Byggestatistikken udarbejdes månedligt, men offentliggøres kun kvartalsvis. Sæsonkorrektionen kan bevirke, at der for det seneste kvartal er forskel på det først offentliggjorte og det reviderede tal. Ved offentliggørelsen af. kvartal er der anvendt en ny estimationsmodel og en revideret og udvidet sæsonkorrektion. Det har betydet mindre revisioner i de ikke-sæsonkorrigerede serie og større revisioner i de sæsonkorrigerede serier. Da der i figurerne benyttes egen sæsonkorrektion af serierne er revisionerne derfor af mindre betydning.

6 Side 6 af 1 Stigning i eksporten i juni Eksporten af varer (værdier, sæsonkorrigeret, ekskl. skibe og fly mv.) steg med 1, pct. fra maj til juni efter et fald på 1, pct. måneden forinden. Importen af varer (samme definition) steg i samme periode med 1, pct. Overskuddet på handelsbalancen udgjorde,6 mia. kr. i juni. Der er ret betydelige månedlige udsving i udenrigshandlen selv efter sæsonkorrektion. Set over. kvartal som helhed er eksporten (ekskl. skibe og fly mv.) steget med,8 pct. i forhold til 1. kvartal, mens importen i samme periode er steget med 3, pct., jf. figur 1.9. Udviklingen i eksporten i. kvartal har i høj grad været båret af en stigning i handlen med maskiner undtagen transportmidler og forarbejdede varer. I begge varegrupper indgår blandt andet dele til vindmøller. Herudover bidrog især en stigning i eksporten af energi (brændsels og smørestoffer o.l.) til eksportfremgangen i perioden. Det skal ses i sammenhæng med en stigning i energieksporten til Sverige, hvorfra der også var en pæn stigning i energiimporten i. kvartal. Eksporten af tjenester (løbende priser) steg med 3, pct. i. kvartal, hovedsageligt på grund af en stigning i eksporten af søtransport, jf. figur 1.1. Det var især eksporten til ikke EU-lande, som steg i. kvartal, herunder særligt Kina. I samme periode faldt importen af tjenester med,3 pct. I Økonomisk Redegørelse, maj, forventes udviklingen i eksporten i at være afdæmpet. Samlet set forventes både eksporten af varer (ekskl. skibe og fly mv.) og eksporten af tjenester at vokse med 3,6 pct. (i værdier). I mængder skønnes en vækst på 1,1 pct. for vareeksporten (ekskl. skibe og fly mv.) og på 3,6 pct. for tjenesteeksporten. Figur 1.9 Udenrigshandlen med varer (ekskl. skibe og fly) Figur 1.1 Udenrigshandlen med tjenester (kvt.) Eksport, 3 mdr. glid. gns. Import, 3 mdr. glid. gns Eksport Import Anm.: Udenrigshandlen er opgjort i værdier.

7 Side 7 af 1 Stort overskud på betalingsbalancen i juni I juni udgjorde overskuddet på betalingsbalancens løbende poster 1,3 mia. kr., hvilket er,6 mia. kr. mere end i maj. Overskuddet dækker over et plus på varebalancen, tjenestebalancen og løn- og formueindkomst på henholdsvis,8 mia. kr.,,8 mia. kr. og 7, mia. kr., jf. figur 1.. De løbende overførsler er fortsat i underskud med,3 mia. kr. Den foreløbige opgørelse af betalingsbalancens løbende poster viser et overskud set over året indtil videre på,7 mia. kr., hvilket er 7,1 mia. kr. lavere end i samme periode sidste år, jf. figur 1.. Det afspejler, at overskuddet på vare- og tjenestebalancen er faldet med 8,8 mia. kr. i forhold til samme periode sidste år, og at underskuddet på de løbende overførsler er forøget med, mia. kr. Derimod er overskuddet på løn- og formueindkomst,1 mia. kr. højere. Det stigende overskud fra løn- og formueindkomst skal ses i sammenhæng med en ret betydelig nettoformue over for udlandet. I Økonomisk Redegørelse, maj, skønnes et overskud på betalingsbalancens løbende poster på 97, mia. kr. for som helhed. Figur 1. Betalingsbalancen og dens underkomponenter Figur 1. Saldo på betalingsbalancens løbende poster Varer- og tjenester Løn- og formueindkomst Overførsler Løbende poster År til dato Resterende måneder

8 Side 8 af 1 Lidt færre varslede afskedigelser i juli let af varslede afskedigelser faldt lidt i juli til omkring 9 personer, når der tages højde for sæsonudsving, jf. figur I forhold til samme måned sidste år er antallet af varslinger stort set uændret. Som følge af sommerferien er tallet for juli forbundet med en betydelig usikkerhed, da antallet af faktiske varslinger altid har været lavt. let af varslinger er ikke en direkte indikator for udviklingen i ledigheden. Bruttoledigheden har været stigende de seneste måneder. Efter en længere periode med en del varslede afskedigelser i den offentlige sektor har der de seneste måneder ikke været varslet afskedigelser indenfor det offentlige. Figur 1.13 af varslede afskedigelser 1. personer 1. personer varslinger - faktisk varslinger - sæsonkorrigeret Kilde: Jobindsats.dk og egen sæsonkorrektion.

9 Side 9 af 1 Højere forbrugerprisinflation i juli Forbrugerprisinflationen var,3 pct. i juli, jf. figur 1.1. Det er,1 pct.-point højere end måneden før, hvilket hovedsageligt afspejler udviklingen i prisen på brændstof samt beklædning og fodtøj. Fra juni til juli var forbrugerprisindekset uændret, jf. figur 1.1, og den højere inflation skyldes udviklingen i prisindekset året før (basiseffekt). Forbrugerprisinflationen renset for energi var også,3 pct. i juli, men de foregående to måneder bidrog energiinflationen til en lavere inflationstakt. Fra december 9 til april øgede energi derimod inflationen med i gennemsnit godt ½ pct.-point. Det er primært prisstigninger på husleje, fødevarer samt alkoholiske drikkevarer og tobak herunder afgifter der holder inflationen oppe. Nettoprisinflationen, som svarer til forbrugerprisinflationen fratrukket afgifter, var uændret på 1,6 pct. i juli. Det er ¾ pct.-point lavere end forbrugerprisinflationen. Den faktiske forbrugerprisinflation for juli er omtrent som lagt til grund i Økonomisk Redegørelse, maj. For som helhed skønnes en forbrugerprisinflation på, pct. Figur 1.1 Forbrugerprisinflation Figur 1.1 Forbrugerprisindeks Pct. Pct. Dec. = 1 Dec. = D J F M A M J J A S O N D 9 1 Anm.: Prikkerne angiver de faktiske observationer, som er blevet tilgængelige siden vurderingen i Økonomisk Redegørelse, maj. 99

10 Side 1 af 1 Lille fald i antallet af tvangsauktioner i juli I juli var antallet af bekendtgjorte tvangsauktioner på 3, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur Det er et fald på 1,8 pct. i forhold til juni, og en stigning på pct. i forhold til samme måned året før. Der er betydelige månedlige udsving i antallet af tvangsauktioner. Et tremåneders bagudrettet glidende gennemsnit viser en lille stigning i juli efter fald i maj og juni. Set i et historisk perspektiv er niveauet for tvangsauktionerne lavt og langt under niveauet fra starten af 199 erne, hvor det sæsonkorrigerede antal var på over 1. pr. måned, jf. figur let af tvangsauktioner faldt i Region Hovedstaden og Region Sjælland, mens det steg i regionerne Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland. Den største stigning forekom i Region Nordjylland, hvor antallet af tvangsauktioner øgedes fra 18 i juni til 1 i juli. Figur 1.16 Bekendtgjorte tvangsauktioner Figur 1.17 Bekendtgjorte tvangsauktioner Sæsonkorrigeret 3 mdr. gl. gns., sæsonkorrigeret 3 mdr. gl. gns., sæsonkorrigeret

11 Side af 1 Lille fald i antallet af konkurser i juli let af erklærede konkurser var i juli 8, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur Det er et faldt på 3¼ pct. i forhold til juni. Set over perioden maj-juli steg antallet af konkurser med 9¼ pct. i forhold til den foregående tremåneders periode. Historisk set er antallet af konkurser stadig på et relativt højt niveau, jf. figur I juli havde 3 pct. af de konkursramte virksomheder ingen ansatte, hvilket er mindre end i juni, hvor andelen var 6 pct. Den samlede beskæftigelse i de konkursramte virksomheder var på fuldtidsansatte, hvilket er 1 pct. flere end i juni. De konkursramte virksomheder havde i juli en omsætning på 1,7 mia. kr., som er på niveau med juni. Den gennemsnitlige levetid for konkursramte virksomheder var 8,7 år i juli, hvilket er et år højere end gennemsnittet i juni, men på niveau med gennemsnittet for april og maj. Der var et fald i antallet af konkurser i alle branchegrupper i juli, med undtagelse af industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed og øvrige brancher, ex. uoplyste, hvor antallet steg. Den største ændring i antallet af konkurser fandt sted i handel og transport mv., som faldt fra 19 i juni til 7 i juli. let af konkurser faldt i regionerne Hovedstaden, Sjælland og Nordjylland, mens antallet steg i Region Syddanmark og Region Midtjylland. Figur 1.18 Erklærede konkurser og samlet beskæftigelse i konkursramte virksomheder Figur 1.19 Erklærede konkurser (3 mdr. gl. bagudrettet gnst., sk.) Konkurser (sk.) Samlet beskæftigelse, tremåneders gl. gnst. (h. akse)

12 Side af 1 INTERNATIONALT KONJUNKTURNYT USA Ledigheden steg med,1 pct.-point til 8,3 pct. fra juni til juli, jf. figur.1. Ledigheden har igennem første halvår af ligget relativt fladt. Beskæftigelsen steg med 163. personer, hvilket var den største månedlige stigning i fem måneder. Erhvervstilliden i servicesektoren, målt ved ISM-indikatoren, steg i juli, indeksenheder til indeks,6, jf. figur.. Indikatoren ligger fortsat over, men tæt på værdien, som markerer grænsen mellem stigende og faldende aktivitet. Figur.1 Ledighed, USA Figur. Erhvervstillid, USA Pct. af arbejdsstyrken 1. personer Indeks Indeks Ændring i beskætigelsen (m/m), (h. akse) Ledighed Fremstilling Service Kilde: Reuters Ecowin. Japan Den endelige opgørelse af industriproduktionen i juni viste en stigning på, pct. i forhold til maj, jf. figur.3. Væksten er dermed oprevideret fra et fald på,1 pct. i den foreløbige opgørelse. Industriproduktionen udviser en del udsving fra måned til måned, og stigningen kom efter fald de forudgående to måneder. Årsvæksten var -, pct. i juni.

13 Side 13 af 1 Figur.3 Industriproduktion, Japan Figur. Inflation, Kina Indeks (jan. 8=1) Indeks (jan. 8=1) Pct. (å/å) Pct. (å/å) Kilde: Reuters Ecowin. Kina Inflationen var 1,8 pct. i juli, hvilket er, pct.-point lavere end i juni, jf. figur.. Dermed fortsættes den faldende tendens, hvilket især kan tilskrives lavere prisstigninger på fødevarer. Industriproduktionen steg 9, pct. i juli (å/å), hvilket er den laveste årlige vækstrate siden foråret 9.

14 Side 1 af 1 RENTER, OLIEPRISER, VALUTA- OG AKTIEMARKEDER Bank of Japan s styrelsesråd besluttede på mødet den 9. ust at fastholde den pengepolitiske rente på,1 pct, jf. tabel 3.1. Olieprisen (i USD) er steget med næsten dollars siden sidste fredag og fortsætter dermed den seneste tids opadgående tendens, jf. figur 3.3. Tabel 3.1 Renter og valutakurser mv. Danske renter og valutakurser mv. Internationale renter og valutakurser mv. Fredag Ændring ift. Fredag 1/8 sidste fredag 1/8 Ændring ift. sidste fredag Renter, pct. p.a.: 3-md. pengemarkedsrente Ledende renter, pct. p.a.: -,1, pct.point USA (federal funds rate),, pct.point Japan (unc. call rate),1, pct.point Stat. 1-årig 1, -,1 pct.point Sverige (repo) 1,, pct.point Realkreditrenter 1 : Euroområdet (min. bid),7, pct.point Kort realkreditlån,16 -, pct.point Storbritannien (repo),, pct.point Langt realkreditlån 3,3,3 pct.point Danmark (udlånsrenten),, pct.point Nationalbankens satser: Rente på 1-årige statsobligationer, pct. p.a.: Diskonto,, pct.point USA 1,69,13 pct.point Indskud på folio,, pct.point Japan,8,7 pct.point Indskudsbeviser -,, pct.point Tyskland 1,,7 pct.point Udlån,, pct.point Storbritannien 1,63,6 pct.point Rentespænd til Tyskland (pct.-point): Valutakurser : Kort (3-md.) -,16,1 pct.point USD/JPY 3 78,,13 pct. Langt (1-årigt) -,6 -,8 pct.point GBP/USD 16,37 -,3 pct. Aktiekurser (kursindeks): EUR/USD 3, -,6 pct. OMXC (3/7-89 = 1) 9, 1,3 pct. Aktiekurser (kursindeks): USD, S&P 13,8 pct. Valutakurser : Japan, Nikkei ,93 pct. EUR/DKK 7,, pct. Euroomr., Eurostoxx USD/DKK 6,68,66 pct. indeks 1,9 pct. SEK/DKK 9,1 1,1 pct. Storbritannien, FTSE 1 8 1, pct. NOK/DKK, 1,78 pct. GBP/DKK 96,1,6 pct. Oliepriser: JPY/DKK 7,7, pct. Brent (USD) 3,8 3,9 USD Effektiv kronekursindeks (198 = 1) 98,61 -,1 point Brent (DKK) 688 8, DKK 1) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med 1- og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af 3-årige realkreditrenter. ) X/Y betyder pris i valuta Y for 1 enheder af valuta X. Når tallet fx vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). 3) Pris i yen for én dollar. Kilde: Reuters Ecowin og Danmarks Nationalbank

15 Side 1 af 1 Figur 3.1 Pengepolitisk rente Figur 3. Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland Pct. Pct.-point USA Danmark Euroområdet , 3, 3,,, 1, 1,,, 1 nov 1 maj 1-årig, rentespænd (h.a.) 1-årig, dansk 1,,8,6,,, -, -, -,6 -,8-1, nov maj 3-mdr., rentespænd (h.a.) 3-mdr., dansk Kilde: Reuters Ecowin Figur 3.3 Rentespænd i forhold til Tyskland Figur 3. Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og Euro Pct.-point Pct.-point Euro Dollar nov 1 maj nov maj Italien Grækenland Spanien Portugal Irland Frankrig Euro Dollar (h. akse) Kilde: Reuters Ecowin Figur 3. Udvalgte aktieindeks Figur 3.6 Udvalgte valutakurser USD/EUR USD/JPY nov 1 maj nov maj ,9,8,8,7,7,6,6 1 nov 1 maj nov maj Eurostoxx OMX C Nikkei S&P Kilde: Reuters Ecowin USD/EUR USD/JPY (h. akse)

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19 6. maj 8. maj 213 Danmark Industriproduktionen steg i 1. kvartal Udenrigshandlen viser stigning i både eksporten af varer og tjenester i 1. kvartal Underskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge. februar. februar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i. kvartal Fald i AKU-ledigheden og stigning i beskæftigelsen Fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Lidt højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts 1. marts Danmark Stigning i udenrigshandlen med varer i uar Fald i overskuddet på betalingsbalancen i uar Stigning i ledigheden for 3F ere i februar Svagt fald i beskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016)

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. marts ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 4. februar 8. februar 213 Danmark Kraftigt faldende industriproduktion i 4. kvartal, men lå for 212 som helhed knap 1 pct. højere end i 211 Eksporten især af tjenester faldt i 4.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. juni ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 8. september. september Danmark Firmaernes salg steg i juli Stigning i vare- og tjenesteeksporten i juli Lille stigning i betalingsbalance overskuddet i juli Stigning i bilsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 3. september 7. september Danmark DANSK KONJUNKTURNYT Stigning i industriproduktionen i juli Firmaernes Industriproduktionen samlede salg steg i juli Stabile huspriser i juni Dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts. marts Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i januar Vareeksporten steg i januar, mens tjenesteeksporten fortsat faldt Lidt lavere overskud på betalingsbalancen i januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32. august 9. august 213 Danmark Industriproduktionen steg i 2. kvartal Uændret vareeksport, men tjenesteeksporten faldt i 2. kvartal Øget overskud på betalingsbalancen i juni Fald

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 1. december 1. december 1 Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i oktober Lille fald i eksporten over de seneste tre måneder Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i oktober

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 9. december 13. december 213 Danmark Firmaernes samlede salg steg i oktober Genopretningen i Europa sikrer fremgang i både eksporten af varer og tjenester Fortsat stort overskud på

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Uændret AKU-ledighed og stigning i AKU-beskæftigelsen i. kvartal Omtrent uændret forbrugertillid i maj Lav inflation i Danmark i april Fald i detailomsætningsindekset

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 9. marts Danmark Stigning i industriproduktionen i uar Fald i det indenlandske salg i uar Stigning i dankortomsætningen i februar Færre ledige stillinger i, men flere stillinger

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 1. oktober. oktober 1 Danmark Fald i industriproduktionen i august efter stor stigning i juli Firmaernes samlede salg steg i august Lille stigning i dankortomsætningen i september Stabile

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 14 og 15

KonjunkturNYT - uge 14 og 15 KonjunkturNYT - uge 1 og 1. april 13. april Danmark Fald i industriproduktionen i februar Lidt lavere indenlandsk salg i februar Stigning i udenrigshandlen med varer i februar Større overskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 8 9. april. maj Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Positive konjunkturbarometre i detailhandlen, mens industri, serviceerhvervene samt bygge og anlæg er negative Stigende boligpriser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 2

KonjunkturNYT - uge 2 KonjunkturNYT - uge 7. januar. januar Danmark Industriproduktionen er tilbage på samme niveau som i starten af Fald i eksporten af både varer og tjenester over de seneste tre måneder Overskuddet på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7 9. februar. februar Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal, men priserne driller Uændret vareeksport, mens tjenesteeksporten steg i. kvartal Overskuddet på betalingsbalancen var

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge 6 6. april. april Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i april Stigning i dankortomsætningen i marts Inflationen i Danmark på niveau med euroområdet i marts Stigning i prisen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Pæn stigning i firmaernes salg i marts Stigning i dankortomsætningen i april Stærk vækst i handlen med udlandet i. kvartal Større overskud på vare- og tjenestebalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 8. oktober. oktober Danmark Stigning i eksporten i august Overskud på betalingsbalancen i august IMF nedjusterer skøn for den globale vækst Stigning i både husholdningernes og erhvervenes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 6. marts Danmark Svagt fald i industriproduktionen og omsætningen Lille fald i bruttoledigheden i januar Faldende energipriser har trukket forbrugerpriserne ned i både Danmark

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 15

KonjunkturNYT - uge 15 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i februar Lille stigning i industriproduktion og -omsætning i februar Stigning i vareeksporten i februar Stigning i overskuddet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Fald i bruttoledigheden i april Stor stigning i antallet af ledige stillinger i. kvartal Aftagende lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Stigning i vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNYT uge 36

KonjunkturNYT uge 36 KonjunkturNYT uge 36 4.-8. september 217 Side 2 af 19 KonjunkturNyt Uge 36 217 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 1216 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 8. december 12. december 21 Danmark Firmaernes salg faldt i oktober Vareeksporten steg i oktober Omtrent uændret overskud på betalingsbalancen i oktober Lille stigning i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 8. januar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i september-november Olieprisen trækker fortsat priserne på engros- og råvarer ned Fald i F-ledigheden i december

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 15

KonjunkturNYT - uge 15 KonjunkturNYT - uge 8. -. april Danmark Fald i industriproduktionen i februar efter stor stigning i januar Fald i firmaernes køb og salg i februar efter kraftig stigning i januar Uændret vareeksport de

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 27-29

KonjunkturNYT - uge 27-29 KonjunkturNYT - uge 7-9. juli. juli Danmark Fald i industriproduktionen i maj Firmaernes samlede salg steg i maj Fald i eksporten i maj Stort overskud på betalingsbalancen i maj Lille fald i detailomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. april ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 2 1. juni 22. juni 2 Danmark Lille fald i forbrugertilliden i juni Lille stigning i detailomsætningsindekset i maj Faldende boligpriser i 1. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 46

KonjunkturNYT - uge 46 KonjunkturNYT - uge 9. november. november Danmark Firmaernes salg omtrent uændret i september Både import og eksport faldt i september Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende poster i september

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. november Danmark Stigning i ledigheden i september Vigende huspriser i august Konjunkturbarometre: Fremgang i serviceerhverv og byggeri, detailhandel uændret og fald i industrien

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 8. marts Danmark Stor fremgang i industriproduktionen i januar Fald i dankortomsætningen i februar Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal ifølge Danmark statistik Små

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.-. oktober 7 Flere lønmodtagere i august +. personer 8 9 7 Danmark Flere lønmodtagere i august Detailsalget steg i september Lille stigning i dankortomsætningen i september Højere inflation

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Fortsat stigning i byggebeskæftigelsen i. kvartal Lidt flere ledige stillinger i september, men fremgangen er stagneret Fortsat lav forbrugerprisinflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 7. september. september Danmark Fald i industriproduktionen i juli Stærk vareeksport i årets første syv måneder trods fald i juli Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 9. maj 214 Danmark Stigning i industriproduktion og -omsætning i 1. kvartal Stigning i vareeksporten i 1. kvartal Fald i overskuddet på betalingsbalancen i marts Dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8. februar. februar Danmark Højere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Uændret lønstigningstakt i. kvartal Højere lønstigninger til ansatte i regionerne og kommunerne

Læs mere

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 7. januar Danmark Firmaernes samlede salg er omtrent uændret i november Stort set uændret byggebeskæftigelse i. kvartal Fald i antal varslede afskedigelser, men også i ledige

Læs mere

KonjunkturNYT uge 32

KonjunkturNYT uge 32 KonjunkturNYT uge 7.-. august 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i bruttoledigheden i december Fald i F-ledigheden i december Stigende beskæftigelse og uændret ledighed ifølge den månedlige AKU Erhvervenes konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november. november Danmark Stigning i BNP i. kvartal ifølge foreløbige NR-tal Uændret ledighedsprocent i oktober Konjunkturbarometre: Stigning i serviceerhverv, detailhandel og industri,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 45

KonjunkturNYT - uge 45 KonjunkturNYT - uge. november 8. november 13 Danmark Fremgang i industriproduktion i 3. kvartal blandt andet trukket af medicinalindustrien Fald i det påbegyndte byggeri i 3. kvartal Færre varslede afskedigelser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 45

KonjunkturNYT - uge 45 KonjunkturNYT - uge 45 2. november 6. november 215 Danmark Mindre fald i industriproduktionen i september Stigende boligpriser i august Lidt flere konkurser i oktober, men generelt faldende tendens Flere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT uge 18

KonjunkturNYT uge 18 KonjunkturNYT uge 8.-. maj 7 Side af KonjunkturNyt Uge 8 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 4 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 9. september 3. oktober 1 Danmark Lille stigning i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i august Lille fald i konjunkturbarometrene Fald i dankortomsætningen i september Boligpriserne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. november. december Danmark Lille fald i BNP i. kvartal Fald i ledigheden i oktober Boligpriserne faldt en anelse i september Stigning i antal konkurser i november Fald i antallet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Firmaernes samlede salg var uændret i. kvartal Svag stigning i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Stigning i antallet af nyregistrerede personbiler i april Højere

Læs mere