KonjunkturNYT - uge 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT - uge 7"

Transkript

1 KonjunkturNYT - uge 7 9. februar. februar Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal, men priserne driller Uændret vareeksport, mens tjenesteeksporten steg i. kvartal Overskuddet på betalingsbalancen var fortsat meget højt i Fald i forbrugerpriserne don t panic! Stigning i bilsalget i januar Internationalt USA: Ledigheden og beskæftigelsen steg, og detailsalget faldt Euroområdet: BNP-vækst på, pct. i. kvartal og uændret industriproduktion i december Tyskland: BNP-vækst på,7 pct. i. kvartal Frankrig: BNP-vækst på, pct. i. kvartal Storbritannien: Fald i industriproduktionen Sverige: Ledigheden og beskæftigelsen steg Norge: BNP-vækst på, pct. i. kvartal Kina: Inflationen faldt Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Sveriges Riksbank sænker repo-renten og annoncerer opkøbsprogram af statsobligationer Fremgang på de ledende aktiekursindeks og stigning i olieprisen målt i USD Kronen styrket siden sidste fredag Dansk Økonomi / Makropolitik Redaktionen er afsluttet fredag kl. Henvendelse rettes til

2 DANSK KONJUNKTURNYT Firmaernes salg faldt i. kvartal, men priserne driller Firmaernes salg (løbende priser) faldt med, pct. i december, når der ses bort fra energi og korrigeres for almindelige sæsonudsving, jf. figur.. Tallene er foreløbige og bliver ofte revideret på grund af sene indberetninger, og fx er niveauet i både oktober og november blevet opjusteret. På trods af opjusteringer viser de foreløbige tal et fald i det samlede salg for. kvartal på, pct. i forhold til. kvartal. Hvor vidt det afspejler et reelt fald i aktiviteten er dog meget usikkert, da der har været prisfald i visse brancher i. kvartal. Producentpriserne for fremstillingsvirksomhederne til hjemmemarkedet faldt med pct. i. kvartal. Virksomhedernes samlede køb til forbrug i produktionen faldt også med, pct. i. kvartal. Salget for de fleste erhvervshovedgrupper faldt i. kvartal, hvilket særligt skyldes faldende salg i december. Inden for detailhandlen og engroshandlen faldt salget med henholdsvis, og,9 pct. Det står i skarp kontrast til detailomsætningsindekset, som viste en fremgang i salget i mængder i. kvartal. I. kvartal faldt salget inden for industrien også med, pct., mens det faldt med,9 pct. inden for bygge og anlæg. Omvendt var der en stigning på ca. ¾ pct. inden for både erhvervsservice og transport. Det samlede salg lå, pct. højere i end året før. Salget til eksportmarkederne har generelt udviklet sig bedre end det indenlandske salg siden sommeren, og salget til eksportmarkederne var, pct. højere i end i, mens det indenlandske salg var, pct. højere over samme periode, jf. figur.. Figur. Firmaernes salg ekskl. energi Figur. Firmaernes salg ekskl. energi ( mdr. glidende gnst.) 9 9 Indeks (=) Indeks (=) I alt Indenlandsk salg Eksport Anm: Firmaernes salg til udlandet er beregnet residualt. Energi omfatter råstofudvinding og forsyning. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

3 Uændret vareeksport, mens tjenesteeksporten steg i. kvartal I. kvartal var eksporten af varer (værdier, sæsonkorrigeret) uændret, når man sammenligner med kvartalet forinden. Det dækker over modsatrettede tendenser i de enkelte varegrupper. Således er eksporten af kemikalier og kemiske produkter og maskiner steget i årets sidste tre måneder, mens særligt energi- og fødevareeksporten er faldet hvilket blandt andet skal ses i lyset af faldende olie- og fødevarepriser. Vareeksporten ekskl. energi steg med godt pct. i. kvartal, jf. figur.. For som helhed faldt den samlede vareeksport med knap ¼ pct. sammenlignet med, mens vareeksporten ekskl. energi steg med godt pct. Det er således et kraftigt fald i eksporten af energi, der er den primære årsag til, at den samlede vareeksport i nationalregnskabet har været træg i. Siden seneste offentliggørelse er vareeksporten for januar-november nedjusteret med knap ½ mia. kr. Eksporten af tjenester (værdier, sæsonkorrigeret) steg godt ½ pct. i. kvartal, mens importen steg med pct. i samme periode, jf. figur.. Set over hele er tjenesteeksporten steget med knap ¼ pct., men tjenesteimporten er steget med godt ¾ pct. Figur. Udenrigshandlen, varer (ekskl. energi, skibe og fly) Figur. Udenrigshandlen med tjenester (kvt.) Eksport Import Eksport Import Anm.: Alle serier er sæsonkorrigeret. I figur. er benyttet egen sæsonkorrektion. Kilde: Danmarks Statistik. Al udenrigshandel med varer omtalt i notitsen er ekskl. skibe og fly mv.

4 Overskuddet på betalingsbalancen var fortsat meget højt i For december viser den foreløbige opgørelse af betalingsbalancens løbende poster et overskud på mia. kr., jf. figur.. Det dækker over overskud på både varebalancen og tjenestebalancen, samt på løn- og formueindkomsten. For som helhed blev overskuddet på betalingsbalancen dermed mia. kr., jf. figur.. Det er lidt lavere end det rekordhøje overskud i på mia. kr., men det er stadig stort i et historisk perspektiv. Det er især et lavere overskud på varebalancen og løn- og formueindkomsten, der i har trukket overskuddet ned i forhold til året før. Derimod trækker et større overskud på tjenestebalancen i den modsatte retning. Faldet i overskuddet på varebalancen skal ses på baggrund af, at vareimporten er steget, mens vareeksporten er stort set uændret. Den træge udvikling i vareeksporten er i høj grad et resultat af, at energieksporten er faldet i. Både faldende udvinding og lavere priser trækker ned i energieksporten. Det mindre overskud på løn- og formueindkomsten skal ses i lyset af et ekstraordinært højt niveau i. Overskuddet på tjenestebalancen er steget med knap mia. kr. Det dækker over, at eksporten af tjenester, herunder særligt eksporten af tjenester forbundet med søtransport, er vokset hurtigere end importen. I forhold til sidste opgørelse er overskuddet for januar-november nedrevideret med knap mia. kr. som følge af en nedjustering af formueindkomsten. Figur. Betalingsbalancen og dens underkomponenter Figur. Saldo på betalingsbalancens løbende poster Varer og tjenester Løn- og formueindkomst Overførsler Løbende poster Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger Opgørelsen af formueindkomsten er behæftet med stor usikkerhed og revideres ofte betydeligt. Formueindkomsten består blandt andet af afkastet af direkte (netto) investeringer i udlandet, som i første omgang fremskrives ud fra virksomhedernes overskudsgrad i tidligere år. I efteråret indarbejder Nationalbanken årsregnskaberne og dermed afkastet af de direkte investeringer i opgørelsen af formueindkomsten.

5 Fald i forbrugerpriserne don t panic! Forbrugerprisinflationen aftog i januar med, pct.-point til -, pct., jf. figur.7. Der er således, for første gang siden 9, konstateret fald i forbrugerpriserne år-år, i dansk økonomi. Det skyldes i høj grad udefrakommende forhold. De kraftigt faldende energipriser kombineret med en træg udvikling i fødevarepriserne er således med til at holde inflationen lav. Kerneinflationen (prisudviklingen ekskl. energi og ikkeforarbejdede fødevarer) var uændret på, pct. i januar, jf. figur.7. I forhold til december har brændstof- og brændselspriserne alene trukket, pct.-point ud af inflationen. Det skal ses i lyset af dels de fortsat faldende oliepriser i starten af året og dels tilbagerulningen af forsyningssikkerhedsafgiften i januar, som har sænket forbrugerprisen på brændsel betydeligt. Faldet i energipriserne indebar, at vareinflationen aftog med, pct.-point til, pct., mens tjenesteinflationen aftog en anelse til, pct., blandt andet som følge af en mindre stigning i forsikringspriserne i januar end sidste år, jf. figur.. Figur.7 Forbrugerpris- og kerneinflation Figur. Vare- og tjenesteinflation Forbrugerprisinflation Kerneinflation Vareinflation Tjenesteinflation Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

6 Stigning i bilsalget i januar Det samlede antal nyregistrerede personbiler i januar er knap., når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur.9. Der er, pct. højere end bilsalget i december. Det dækker over et fald i salget til husholdningerne på knap,9 pct. og en stigning i salget til erhvervene på pct. I de seneste måneder steg antallet af nyregistrerede personbiler i faktiske tal med. i forhold til de foregående måneder. Det skyldes en stigning i antallet af nyregistrerede personbiler i erhvervene på. og et fald i husholdningerne på.. Faldet hos husholdningerne dækkede dog over en stor ændring i sammensætningen af bilsalget. Husholdningerne vælger i højere grad at lease deres biler frem for at købe dem. Omfanget af privatleasing steg med godt 7. i løbet af de seneste måneder, mens købet af personbiler faldt med., jf. figur.. Ved opgørelsen af det private forbrug i nationalregnskabet tæller privatleasing med som investeringer i erhverv og ikke privatforbrug, mens de løbende betalinger af leasingydelserne er privat forbrug. Den stigende anvendelse af privatleasing vurderes isoleret set at reducere det private forbrug som opgjort i nationalregnskabet med omkring, pct.-point i. Figur.9 Udvikling i nyregistrerede personbiler, sæsonkorrigeret Figur. Udviklingen i husholdningernes køb og leasing af personbiler. biler. biler. biler. biler,,,,,, , Husholdningerne Erhvervene I alt Personbiler i husholdningerne Privatleasing (h. akse) Anm: Tallene i figur. er ikke sæsonkorrigeret. Kilde: Danmarks Statistik.

7 INTERNATIONALT KONJUNKTURNYT USA Ledigheden steg svagt fra, til,7 pct. af arbejdsstyrken i januar, mens beskæftigelsen steg med 7. personer, jf. figur.. Stigningen i beskæftigelsen afspejler en fremgang i den private beskæftigelse på 7. personer, mens den offentlige beskæftigelse faldt med. personer. Beskæftigelsen steg med godt mio. personer gennem, hvilket er den største årlige stigning siden tilbageslaget i - 9. Den amerikanske økonomi var således fortsat i markant bedring gennem. Detailsalget, opgjort i løbende priser, faldt, pct. fra december til januar ifølge den foreløbige opgørelse, jf. figur.. Det er anden måned i træk, at detailsalget falder, hvilket særligt skyldes benzinsalget, som faldt med 9, og 7, pct. i henholdsvis januar og december. Det skyldes i høj grad de faldende oliepriser. Kernedetailsalget, som er detailsalget fratrukket bil-, benzin- og byggematerialesalget, steg derimod svagt over samme periode. Kernedetailsalget har haft en stigende tendens gennem, hvilket blev understøttet af den stigende beskæftigelse og forbrugertillid. Figur. Ledighed, USA Figur. Detailsalg, USA af arbejdsstyrken. personer Indeks (M=) Indeks (M=) Ændring (m/m) i beskæftigelse (h. akse) Ledighed Total Kernedetailsalg Kilde: Reuters EcoWin. Euroområdet Ifølge den foreløbige opgørelse steg BNP i euroområdet med, pct. i. kvartal, jf. figur.. Det var særligt Spanien og Tyskland, som bidrog positivt til BNP-væksten med vækstrater på,7 pct. i begge lande. BNP var derimod omtrent uændret for både Frankrig og Italien. I hele euroområdet var BNP-væksten,9 pct. i, hvilket er den højeste årlige vækstrate siden. Industriproduktion var uændret fra november til december, jf. figur.. Produktionen steg dog for alle typer goder undtagen ikke-varige forbrugsgoder. Blandt de største lande steg industriproduktionen i Tyskland, Frankrig og Italien, mens den faldt svagt i Spanien. For hele euroområdet var industriproduktionen nogenlunde konstant gennem. 7

8 Figur. BNP-vækst, euroområdet Figur. Industriproduktion, euroområdet Indeks (=) Indeks (=) Kilde: Reuters EcoWin. Tyskland I det foreløbige nationalregnskab for Tyskland steg BNP med,7 pct. i. kvartal, mens væksten for samlet var, pct. jf. figur.. Der er ikke offentliggjort tal for underkomponenter i det foreløbige nationalregnskab, men det tyske statistikbureau oplyser, at stigningen især har været drevet af indenlandsk efterspørgsel, særligt det private forbrug. Figur. BNP-vækst, Tyskland Figur. BNP-vækst, Frankrig Kilde: Reuters EcoWin. Frankrig Det foreløbige nationalregnskab for Frankrig viser en svag stigning i BNP på, pct. i. kvartal, jf. figur.. Det private forbrug steg svagt, mens de faste bruttoinvesteringer viste et mindre fald. Eksporten steg betydeligt i. kvartal med, pct., mens importen steg med,7 pct. For hele var BNP-væksten, pct., og den franske BNP-vækst har generelt ligget underdrejet siden. Storbritannien Industriproduktionen faldt svagt med, pct. fra november til december, jf. figur.7. Industriproduktionen var forholdsvis afdæmpet gennem og steg med, pct. i i forhold til. Det skyldes særligt råstofindvindingen, hvor produktion faldt -, pct., mens produktionen i fremstillingserhvervene steg,7 pct.

9 Figur.7 Industriproduktion, Storbritannien Indeks (7M=) Indeks (7M=) Kilde: Reuters EcoWin. Sverige Ledigheden steg med, pct.-point til 7,9 pct. af arbejdsstyrken i januar, jf. figur.. I samme periode steg beskæftigelsen med. personer. Ledigheden har ligget omkring pct. af arbejdsstyrken siden, mens beskæftigelsen er steget med omtrent. personer i samme periode. Den stigende beskæftigelse afspejles således endnu ikke i ledigheden. Figur. Figur.9 Ledighed, Sverige BNP-vækst, Norge af arbejdsstyrken af arbejdsstyrken Kilde: Reuters EcoWin. Norge Ifølge den foreløbige opgørelse af nationalregnskabet for det norske fastland steg BNP med, pct. fra. til. kvartal, jf. figur.9. Det skyldes det private og offentlige forbrug, som steg med henholdsvis, og,9 pct., mens de faste bruttoinvesteringer faldt,7 pct. Den årlige BNP-vækst for var, pct. 9

10 Kina Inflationen faldt med,7 pct.-point til, pct. i januar, jf. figur.. Dermed er inflationen på sit laveste niveau siden november 9. Inflationen blev hovedsageligt trukket op af fødevare- og tøjpriserne, mens de faldende oliepriser bidrog negativt. Inflationen har generelt været faldende gennem. Figur. Inflation, Kina (å/å) (å/å) - - Kilde: Reuters EcoWin.

11 RENTER, OLIEPRIS, VALUTA- OG AKTIEMARKEDER Sveriges Riksbank valgte på rentemødet d.. februar at sænke repo-renten til -, pct. i et forsøg på at hæve inflationen, der i øjeblikket ligger et stykke under inflationsmålet på pct. Riksbanken vil desuden også påbegynde et opkøbsprogram af statsobligationer for milliarder svenske kroner. Sænkningen af repo-renten vil først træde i kraft d.. februar. Siden sidste fredag har der været fremgang på de ledende internationale aktiekursindeks med undtagelse af det engelske. Olieprisen (målt i USD) er steget med, USD pr. tønde. Den danske krone er siden sidste fredag blevet styrket overfor den amerikanske dollar, den svenske og norske krone, den japanske yen og den kinesiske yuan. Tabel. Renter og valutakurser mv. Ændring ift. Fredag Ændring ift. Fredag Danske renter og valutakurser mv. Internationale renter og valutakurser mv. / sidste fredag / sidste fredag Renter, pct. p.a.: Ledende renter, pct. p.a.: -md. Pengemarkedsrente -,9 -, pct.point USA (federal funds rate),, pct.point Japan (unc. call rate),, pct.point Stat. -årig, -, pct.point Sverige (repo),, pct.point Realkreditrenter : Euroområdet (refinansieringsrenten),, pct.point Kort realkreditlån, -, pct.point Storbritannien (repo),, pct.point Langt realkreditlån, -, pct.point Danmark (udlånsrenten),, pct.point Nationalbankens satser: Rente på -årige statsobligationer, pct. p.a.: Diskonto,, pct.point USA,99, pct.point Indskud på folio,, pct.point Japan,9, pct.point Indskudsbeviser -,7 -, pct.point Tyskland, -, pct.point Udlån,, pct.point Storbritannien,7, pct.point Rentespænd til Tyskland (pct.-point): Valutakurser : Kort (-mdr.) -, -, pct.point USD/JPY 9,, pct. Langt (-årigt): -, -, pct.point GBP/USD, -,9 pct. EUR/USD,,79 pct. Aktiekurser (kursindeks): OMXC (/7-9 = ) 79,,9 pct. Aktiekurser (kursindeks): USD, S&P, pct. Valutakurser : Japan, Nikkei 79, pct. EUR/DKK 7,7, pct. USD/DKK, -, pct. Euroomr., Eurostoxx indeks, pct. SEK/DKK 77,, pct. Storbritannien, FTSE -,7 pct. NOK/DKK, -, pct. GBP/DKK,, pct. JPY/DKK, -,7 pct. Oliepriser: CHE/DKK 7,, pct. Brent (USD) 7,, USD Brent (DKK) 7 7, DKK Effektiv kronekursindeks (9 = ),9, point ) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med - og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af -årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse. ) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet fx vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). ) Pris i yen for én dollar. Kilde: Reuters Ecowin og Danmarks Nationalbank

12 Figur. Pengepolitisk rente Figur. Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland 7 7, -point, 7 9 USA Danmark Euroområdet Kilde: Reuters Ecowin,,,,,,, -,, -, -, -,, -,,, feb jun okt feb jun okt feb -årig, rentespænd (h.a.) -mdr., rentespænd (h.a.) -årig, dansk -mdr., dansk Figur. Rentespænd i forhold til Tyskland Figur. Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og Euro -point -point Euro Dollar - - nov mar jul nov mar jul nov Italien Spanien Portugal Irland Frankrig Grækenland feb jun okt feb jun okt feb Euro Dollar (h. akse) Kilde: Reuters Ecowin Figur. Udvalgte aktieindeks Figur. Udvalgte valutakurser Indeks (=) Indeks (=) feb jun okt feb jun okt feb USD/EUR USD/JPY,9,9,,,7 9,7, 7 feb jun okt feb jun okt feb Eurostoxx Nikkei S&P OMX C Kilde: Reuters Ecowin USD/EUR USD/JPY (h. akse)

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 9. december 13. december 213 Danmark Firmaernes samlede salg steg i oktober Genopretningen i Europa sikrer fremgang i både eksporten af varer og tjenester Fortsat stort overskud på

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 8. september. september Danmark Firmaernes salg steg i juli Stigning i vare- og tjenesteeksporten i juli Lille stigning i betalingsbalance overskuddet i juli Stigning i bilsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 8. december 12. december 21 Danmark Firmaernes salg faldt i oktober Vareeksporten steg i oktober Omtrent uændret overskud på betalingsbalancen i oktober Lille stigning i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts. marts Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i januar Vareeksporten steg i januar, mens tjenesteeksporten fortsat faldt Lidt lavere overskud på betalingsbalancen i januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Pæn stigning i firmaernes salg i marts Stigning i dankortomsætningen i april Stærk vækst i handlen med udlandet i. kvartal Større overskud på vare- og tjenestebalancen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016)

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. marts ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 46

KonjunkturNYT - uge 46 KonjunkturNYT - uge 9. november. november Danmark Firmaernes salg omtrent uændret i september Både import og eksport faldt i september Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende poster i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 8. oktober. oktober Danmark Stigning i eksporten i august Overskud på betalingsbalancen i august IMF nedjusterer skøn for den globale vækst Stigning i både husholdningernes og erhvervenes

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 3 6. ust 1. ust Danmark Fald i industriproduktionen i juni Firmaernes samlede salg faldt i juni Fald i dankortomsætningen i juli Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal Stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 15

KonjunkturNYT - uge 15 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i februar Lille stigning i industriproduktion og -omsætning i februar Stigning i vareeksporten i februar Stigning i overskuddet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts 1. marts Danmark Stigning i udenrigshandlen med varer i uar Fald i overskuddet på betalingsbalancen i uar Stigning i ledigheden for 3F ere i februar Svagt fald i beskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 7. september. september Danmark Fald i industriproduktionen i juli Stærk vareeksport i årets første syv måneder trods fald i juli Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8. februar. februar Danmark Højere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Uændret lønstigningstakt i. kvartal Højere lønstigninger til ansatte i regionerne og kommunerne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 8. januar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i september-november Olieprisen trækker fortsat priserne på engros- og råvarer ned Fald i F-ledigheden i december

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge. februar. februar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i. kvartal Fald i AKU-ledigheden og stigning i beskæftigelsen Fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Lidt højere

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. juni ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19 6. maj 8. maj 213 Danmark Industriproduktionen steg i 1. kvartal Udenrigshandlen viser stigning i både eksporten af varer og tjenester i 1. kvartal Underskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 1. december 1. december 1 Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i oktober Lille fald i eksporten over de seneste tre måneder Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i oktober

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 6. marts Danmark Svagt fald i industriproduktionen og omsætningen Lille fald i bruttoledigheden i januar Faldende energipriser har trukket forbrugerpriserne ned i både Danmark

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge 6 6. april. april Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i april Stigning i dankortomsætningen i marts Inflationen i Danmark på niveau med euroområdet i marts Stigning i prisen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.-. oktober 7 Flere lønmodtagere i august +. personer 8 9 7 Danmark Flere lønmodtagere i august Detailsalget steg i september Lille stigning i dankortomsætningen i september Højere inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge 8. januar. januar Danmark Stadig flere lønmodtagere i november Fald i forbrugertilliden i januar Fald i detailsalget i december Internationalt IMF World Economic Outlook update, januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Fald i bruttoledigheden i april Stor stigning i antallet af ledige stillinger i. kvartal Aftagende lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Stigning i vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNYT uge 36

KonjunkturNYT uge 36 KonjunkturNYT uge 36 4.-8. september 217 Side 2 af 19 KonjunkturNyt Uge 36 217 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 1216 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 12

KonjunkturNYT - uge 12 KonjunkturNYT - uge 1 1. marts. marts 15 Danmark Firmaernes salg steg i januar efter fald i december Detailsalget faldt svagt i februar Producent- og importpriserne tiltog i februar Nationalbankens kvartalsoversigt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Fortsat stigning i byggebeskæftigelsen i. kvartal Lidt flere ledige stillinger i september, men fremgangen er stagneret Fortsat lav forbrugerprisinflation

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 9. september 3. oktober 1 Danmark Lille stigning i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i august Lille fald i konjunkturbarometrene Fald i dankortomsætningen i september Boligpriserne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge. april 7. april Danmark Firmaernes salg var uændret i februar efter stigning i januar Flere ledige stillinger og flere varslede afskedigelser i marts Producentpriserne tiltog markant

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 4. februar 8. februar 213 Danmark Kraftigt faldende industriproduktion i 4. kvartal, men lå for 212 som helhed knap 1 pct. højere end i 211 Eksporten især af tjenester faldt i 4.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. november Danmark Stigning i ledigheden i september Vigende huspriser i august Konjunkturbarometre: Fremgang i serviceerhverv og byggeri, detailhandel uændret og fald i industrien

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32. august 9. august 213 Danmark Industriproduktionen steg i 2. kvartal Uændret vareeksport, men tjenesteeksporten faldt i 2. kvartal Øget overskud på betalingsbalancen i juni Fald

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. april ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 9. september 6. september Danmark Stigning i detailomsætningen i august Forbrugertilliden faldt i september, men ligger fortsat højt Inflationen i Danmark atter lavere end i euroområdet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november. november Danmark Stigning i BNP i. kvartal ifølge foreløbige NR-tal Uændret ledighedsprocent i oktober Konjunkturbarometre: Stigning i serviceerhverv, detailhandel og industri,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i bruttoledigheden i december Fald i F-ledigheden i december Stigende beskæftigelse og uændret ledighed ifølge den månedlige AKU Erhvervenes konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 38

KonjunkturNYT - uge 38 KonjunkturNYT - uge 8 1. september 18. september 1 Danmark Firmaernes salg faldt i juli Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 Stigning i producentpriserne og fald i importpriserne i august Ny prognose fra

Læs mere

KonjunkturNYT uge 32

KonjunkturNYT uge 32 KonjunkturNYT uge 7.-. august 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Uændret AKU-ledighed og stigning i AKU-beskæftigelsen i. kvartal Omtrent uændret forbrugertillid i maj Lav inflation i Danmark i april Fald i detailomsætningsindekset

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 7. januar Danmark Firmaernes samlede salg er omtrent uændret i november Stort set uændret byggebeskæftigelse i. kvartal Fald i antal varslede afskedigelser, men også i ledige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. oktober Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i august Fortsat faldende forbrugertillid i oktober Stigning i detailsalget i. kvartal efter fald i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT uge 26

KonjunkturNYT uge 26 KonjunkturNYT uge 6 6.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 6 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 2

KonjunkturNYT - uge 2 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i industriproduktionen i november Firmaernes salg steg lidt i november Vareeksporten er steget de første elleve måneder af Overskuddet på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 15

KonjunkturNYT - uge 15 KonjunkturNYT - uge 8. -. april Danmark Fald i industriproduktionen i februar efter stor stigning i januar Fald i firmaernes køb og salg i februar efter kraftig stigning i januar Uændret vareeksport de

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 33

KonjunkturNYT - uge 33 KonjunkturNYT - uge. august. august Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal formentlig på grund af lavere priser Svagt fald i vare- og tjenesteeksporten i. kvartal Varebalancen trak overskuddet på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Firmaernes samlede salg var uændret i. kvartal Svag stigning i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Stigning i antallet af nyregistrerede personbiler i april Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 2

KonjunkturNYT - uge 2 KonjunkturNYT - uge 7. januar. januar Danmark Industriproduktionen er tilbage på samme niveau som i starten af Fald i eksporten af både varer og tjenester over de seneste tre måneder Overskuddet på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 45 ( november 2016)

KonjunkturNyt. Uge 45 ( november 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. november ) Side af KonjunkturNyt Uge Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august 9. august Danmark BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. november. december Danmark Lille fald i BNP i. kvartal Fald i ledigheden i oktober Boligpriserne faldt en anelse i september Stigning i antal konkurser i november Fald i antallet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november 7. november Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i tember Fortsat beskedne private lønstigninger ifølge Danmarks Statistik Omtrent uændrede konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 8 9. april. maj Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Positive konjunkturbarometre i detailhandlen, mens industri, serviceerhvervene samt bygge og anlæg er negative Stigende boligpriser

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 36 (5.-9. september 2016)

KonjunkturNyt. Uge 36 (5.-9. september 2016) KonjunkturNyt Uge 3 (.-9. september 1) Side af 1 KonjunkturNyt Uge 3, 1 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 118 København

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-9. april 6) Side af KonjunkturNyt Uge 7, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere