Fonden for. Billige Boliger i København. Forslag til idegrundlag, strategi og virksomhed. Udarbejdet af: Jørgen Nue Møller m.fl.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fonden for. Billige Boliger i København. Forslag til idegrundlag, strategi og virksomhed. Udarbejdet af: Jørgen Nue Møller m.fl."

Transkript

1 Fonden for Billige Boliger i København Forslag til idegrundlag, strategi og virksomhed Udarbejdet af: Jørgen Nue Møller m.fl. Januar 2006

2 INDHOLD Forord 1. Resume 2. Baggrund træk af det københavnske boligmarked 3. Fonden for Billige Boliger i København 3.1. Idegrundlag og formål 3.2. Strategi 3.3. Etablering, styring og ledelse 3.4. Fondens økonomi og finansiering 4. Fondens boligtilbud 5. Kunderne 6. Byggeprocesserne 7. Københavns Kommunes rolle 8. Foreløbig tidsplan 2

3 1. Resume: Ritt Bjerregaard har foreslået, at der i de kommende 5 år igangsættes opførelsen af nye boliger til en månedlig husleje, der ikke overstiger kr., idet følgende kaldet Billige Boliger. Opførelsen af Billige Boliger skal supplere det københavnske boligmarked med familieboliger i overkommelig prisklasse, fortrinsvist rettet mod københavnere med almindelige indkomster. Det er Ritt Bjerregaards og hendes rådgiveres opfattelse, at det ikke vil være muligt i det nuværende københavnske boligmarked at tilvejebringe Billige Boliger på sædvanlige forretningsmæssige vilkår. Det er heller ikke muligt, at kommunen påtager sig opgaven. Men forslaget lader sig kun realisere, hvis Københavns Kommune medvirker til projektets realisering. Forslaget om Billige Boliger er baseret på: at udnytte det betydelige volumen ved samlede udbud af væsentlige bygningsdele at nyindustrialisere ved at opføre mest muligt af byggeriet under tag på fabrik og på pladsen derefter anvende lean construction at introducere basisboliger med kun den nødvendigste indretning som boligidé at etablere en ny fond som omdrejningspunkt for opførelsen af Billige Boliger at samle byggeforretningsføreropgaven hos en enkelt byggeforretningsfører at kommunen sikrer slank forvaltning og planlægning, tilsikrer tilvejebringelse af det fornødne plangrundlag samt i størst muligt omfang tilvejebringer kommunale byggemuligheder for etableringen af Billige Boliger at der i byggesagerne kan anvendes blandede boliger, så gevinsten fra salg af visse boligtyper kan medfinansiere andre at tilbyde Billige Boliger under alle ejerformer, og således at det tilsikres, at de billige boliger forbliver billige over en lang periode samt at developergevinsten derefter tilfalder Fonden at udnytte spændet mellem opførelsespriser og salgspriser til fuld realkreditfinansiering af opførelsesudgifterne at tilbyde en særlig efterfinansiering i år af de Billige Boliger baseret på udskydelse af betalingen af developergevinsten, hvorefter boligerne forventes at overgå til almindelige markedsmæssige vilkår Det foreslås således, at der til opgavens løsning etableres en ny non-profit organisation, der skal forestå bygherreopgaven. Denne organisation kaldes i det følgende Fonden for Billige Boliger i København, eller blot Fonden. 3

4 2. Baggrund træk af det københavnske boligmarked Det københavnske boligmarked har fortsat alt for mange små lejligheder. Faktisk er omkring hver anden bolig i København kun på ét eller to værelser. Det har konsekvenser for par, som ønsker at udvide familien med et barn eller flere. Og det har konsekvenser for singler, som gerne vil bo bedre eller som finder én, de gerne vil bo sammen med. Hertil kommer, at mange lejligheder fortsat har et behov for byfornyelse eller for renovering. Der må drastiske løsninger til for at forbedre boligsituationen. Derfor foreslår jeg, at der i København bygges nye, billige boliger de næste 5 år. Det er et krav til boligerne, at de maksimalt må koste kroner om måneden i egentlig husleje. Derfor kalder jeg målsætningen for 5x5 planen. Boligerne skal have en størrelse på mellem 85 og 100 kvadratmeter. Der skal være plads til en familie, så færre københavnere tvinges til at fraflytte byen, når de får børn. (Ritt Bjerregaards boligudspil 2005 side 3.) Der er i København knap boliger til byens ca indbyggere. Knap halvdelen af byens boliger er 1 og 2 værelses, ca. 30 % er med 3 værelser, medens kun lidt over 20 % har 4 værelser og derover. Omkring 1/3 af boligerne er under 60m2, der er fortsat 17 %, der har installationsmangler 1, og ca. 1/3 af boligerne er fra før København har således stadig mange små boliger, og en del boliger er fortsat utidssvarende. 1 Toilet, bad eller centralvarme 4

5 Byens befolkning vokser. Siden 1990 er befolkningen vokset med ca personer, jf. nedenstående figur. Det skyldes bl.a., at antallet af familier med børn er steget med omkring 20 % i løbet af de sidste 10 år. Der er fortsat mange børnefamilier, som vælger at flytte fra kommunen, bl.a. fordi udbudet af familieboliger er for lille. Det hænger sammen med, at de seneste års private boligbyggeri ikke i tilstrækkelig grad har kunnet imødekomme almindelige familiers økonomiske formåen. Men det skyldes også, at boligbyggeriet i mange år ikke har kunnet følge med befolkningsudviklingen, og derfor er befolkningstætheden vokset en smule gennem de sidste ti år. År Indbyggere i København Antal pr. ha nye indbyggere afleder et behov for et betydeligt antal nye boliger. Ganske vist har boligbyggeriet i København været stigende siden år 2000, men det er først i 2005, at byggeriet er nået over det niveau, det havde midt i 1990 erne. I en del år har byggeriet ligget under boligenheder. Samtidig udgår imidlertid mellem 700 og 800 boliger årligt af bestanden ved sammenlægninger og nedrivning. I de kommende år forventes en fortsat befolkningstilvækst i København, og det er derfor ikke urealistisk at antage, at det vil medføre et behov for mellem og nye boliger (netto) årligt. Det er derfor nødvendigt også i de kommende år at fremme byggeriet, hvis boligbyggeriet skal holde takt med befolkningsudviklingen. 5

6 Antal Boligbyggeriets udvikling i Københavns Kommune Fuldført Prognose Priserne på ejerboliger som udgør 20 % af boligerne i Københavns Kommune - og her især ejerlejligheder, har været kraftigt stigende i de sidste ti år. Nedenstående figur viser udviklingen i m 2 priserne for ejerlejligheder i København. For den øvrige del af det københavnske boligmarked, hvor prissætningen for andelsboliger og huslejerne generelt er regulerede har pris- og huslejeudviklingen været mere moderat, og ligger derfor markant under hvad det koster at bo i en ejerbolig i København. For den regulerede del af boligmarkedet er problemet imidlertid, at det kan være svært at få adgang til de mange forholdsvis billige boliger. Kilde: RD BoligNyt nr. 55 6

7 Den samlede virkning af disse forhold er, at det vanskeligt at finde familieboliger i København og især vanskeligt at finde nybyggede familieboliger til priser, som kan betales af gennemsnitlige indkomster. Der vurderes således at være et marked for nye billige boliger, men det kan næppe forventes, at markedets sædvanlige aktører alene kan løse denne opgave, det vil være at frembringe disse boliger. Der må derfor gøres en særlig indsats for at fremme opførelsen af Billige Boliger. Tilsvarende overvejelser og indsatser kan i øvrigt findes i en række andre større byer i Europa. Men supplerende til disse overvejelser bør gennemføres en mere systematisk markedsvurdering af efterspørgslen efter Billige Boliger på nedenstående vilkår. Nye Billige Boliger skal være et supplement til den almindelige boligproduktion. Der forventes fortsat en betydelig vækst i København i de kommende år, og der vil derfor også være behov for opførelse af et betydeligt antal boliger, der kan erhverves eller lejes på helt almindelige vilkår. Men det er også vigtigt, for at kunne bibringe de nye boligkvarterer i hovedstaden en større social diversitet, at der kommer et væsentligt indslag af billige boliger. Dette notat indeholder på denne baggrund en beskrivelse af, hvorledes tilvejebringelse af billige boliger i København kan finde sted. 7

8 3. Fonden for Billige Boliger i København 3.1. Idegrundlag og formål Det foreslås, at der stiftes en ny selvejende institution (en fond) til løsning af opgaven. Fonden for Billige Boliger i København skal virke til fordel for opførelse af billige boliger samt gode boligforhold i Københavns Kommune i øvrigt, og kan herunder også støtte etablering af parkeringsfaciliteter og lokale trafikforhold. Fondens virksomhed kan eventuelt udstrækkes til andre kommuner. Fondens primære mission skal være, at alle befolkningsgrupper i Københavns Kommune får adgang til kommunens boligmarked på vilkår, der svarer til deres økonomiske formåen. Ingen skal være tvunget til at forlade kommunen for at finde en ordentlig bolig til en pris, der kan betales. Fonden skal have til opgave at opføre billige (ejer)boliger med salg for øje stifte andelsboligforeninger baseret på konceptet for Billige Boliger udleje billige lejeboliger samarbejde med almene og private bygherrer med interesse i billige boliger 3.2. Strategi. 0verordnet baseres fondens strategi på at bygge non-profit på samme måde som almene boligorganisationer m.fl., men uden de bindinger, som lovgivningen pålægger de almene bygherrer, og som fordyrer det almene byggeri. Efter Sadolin & Albæk s beregninger, der blev fremlagt for Københavns Kommunes Økonomiudvalg primo oktober 2005, er den såkaldte developergevinst for øjeblikket mindst 15 %, hvilket må anses for lavt sat. Den følgende opstilling viser forskellen mellem almindelige boliger solgt til markedspris og Billige Boliger. Prisniveau primo

9 kr. Almindelige Billige Boliger boliger 2 Byggeretsværdi Grundomkostninger Byggeomkostninger Developerprofit Omkostninger I ALT Byggeomkostningerne skal således nedbringes med 25 %. Billige Boliger - konceptet fastholdes i år, hvorefter boligerne forudsættes at overgå til almindelige markedsvilkår, dvs. pantebrevet indfries ved omprioritering på markedsvilkår 3. Fondens bygherrekoncept vil være baseret på 3 overlappende koncepter: Design- og teknikkonceptet. Design- og teknikkonceptet omhandler bygningernes og boligerne udformning og opførelsesprocessen. I design- og teknikkonceptet indgår nyindustrialisering af byggeriet af Billige Boliger. Ikke ved nye store monotone byggerier, men ved moderne standardisering, hvor en række elementer som bad, VVS, vinduer og andre bygningskomponenter går igen fra byggeri til byggeri og mest muligt produceres under tag på fabrik. Det undersøges pt. hvilke producenter, der vil kunne levere sådanne nyindustrialiserede boligkomponenter. Endvidere er det indlysende at udnytte det volumen, der fremkommer ved, at den samlede plan er at bygge boliger over en femårig periode, ved at foretage samlede udbud, der sikrer markedets bedste pris for byggematerialer og arbejde. Design- og teknikkonceptet er endelig baseret på den såkaldte basisbolig. Basisboligen er et nybygget loft, som det kendes fra især USA og England, og kan også sammenlignes med at købe en brugt bolig. Apteringen rummer det nødvendige, men der er mulighed for at køberne /lejerne selv efterfølgende 2 Tallene i denne søjle stammer fra Boligudgift ved nybyggeri i København og familiernes betalingsevne udarbejdet af Sadolin & Albæk for Københavns Kommune juni 2005 og indgår i redegørelsen til BR om billige boliger, behandlet på Økonomiudvalgets møde den Såfremt ekstraordinære forhold på boligmarkedet på dette tidspunkt ikke gør dette muligt, foretages en delvis nedbringelse og der påbegyndes en afvikling af pantebrevet. 9

10 forandrer boligen efter deres konkrete ønsker og behov. Beboerne har derfor, uanset ejerform, fuld råderet over boligen og kan gennemføre de forbedringer og forandringer, som beboeren ønsker at gennemføre på de for boligformen gældende økonomiske vilkår. Produktion og opførelse udbydes eller aftales gennemført i samlet entreprise. Organisationskonceptet. Organisationskonceptet omhandler kommunens, bygherrernes og byggeriets organisation samt organiseringen af den efterfølgende drift. Jeg vil som overborgmester sikre, at alle involverede kommunale forvaltninger og de øvrige involverede parter indgår et tæt samarbejde om at realisere den opstillede målsætning. Ritt Bjerregaards Boligudspil side 3 Det er vigtigt for realiseringen af projektet, at kommunens sagsbehandling på planog byggesagsområdet foregår slankt, stramt og entydigt. Derfor vurderes der at være behov for, at der etableres en tværgående projektorganisation, der ledes af de administrerende direktører i Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen. Projektorganisationen skal sikre, at sagsbehandlingen overholder fastsatte terminer og standardisere denne i relation til design- og teknikkonceptet. Bygherreorganisationen adresseres gennem Fonden for Billige Boliger og den dertil knyttede fælles bygherrerådgiver. Også bygherreorganisationen bør fungere slankt. Organisationskonceptet omhandler endelig det efterfølgende drifts- og administrationskoncept, herunder beboernes egen indsats. I ejerboliger og andelsboliger udfører de fleste beboere selv en del vedligeholdelse og renholdelse. Det kan de naturligvis også gøre i de billige boliger. Derved kan driftsomkostningerne i lejeboligerne nedbringes. Den efterfølgende driftsopgave udbydes samlet. 10

11 Finansieringskonceptet. Finansieringskonceptet omhandler de finansielle vilkår og metoder. Renten er, trods den seneste tids mindre stigninger, forsat lav og det skal man naturligvis udnytte. Der er på realkreditmarkedet kommet en række nye låneformer og i København er spændet mellem opførelsesomkostningerne og markedsværdien meget stort, trods de høje grundpriser. Disse elementer kan benyttes til at skabe en finansieringsmodel, der gør det muligt for håndværkeren og sygeplejersken både at købe og leje en billig bolig, bestemt af familiens samlede økonomiske forhold. Det finansielle grundlag er realkreditbelåning baseret på markedsværdien til dækning af opførelsesomkostningerne. Resten af købesummen, bortset fra en ret beskeden udbetaling, finansieres i ejerboligerne ved et pantebrev, der er afdragsfrit i år, og hvor forrentning finder sted med obligationsrenten, der tilskrives hovedstolen. Finansieringsopgaverne udbydes samlet Fondens etablering, styring og ledelse Fonden etableres efter fondslovgivningens almindelige bestemmelser for erhvervsdrivende fonde med en grundkapital på kr. samt en efter nærmere beregning fastlagt supplerende kapital, der ikke er en del af den egentlige fondskapital, og derfor kan tilbageføres indskyder. Det må skønnes hensigtsmæssigt, hvis der kan etableres en arbejdskapital på mio. kr., inkl. finansiering af udviklingsomkostningerne. Udviklingsomkostninger Lavt Kr. Højt Kr. Etablering FONDEN, inkl. omkostninger Konkurrenceudgifter bygherrerådgiver Konkurrenceudgifter/kvalificering af udførende gruppe Øvrig rådgivning m.v I ALT Fonden vil formentlig kunne etableres af et udvalg af interessegrupper i København. Fonden vælger en bygherrerådgiver, der fungerer som fondens direktion og administration. 11

12 De samlede udviklingsomkostninger frem til udbud kan meget groft pt. skønnes til 6-10 mio. kr., inkl. etablering af Fonden, jf. overslaget over udviklingsomkostninger. Det forudsættes, at udviklingsomkostningerne mellemfinansieres, og endeligt indgår i det samlede projekt. Der vil endvidere være behov for en kapitalmæssig dækning til daglig drift og imødegåelse af risici, der forudsættes tilvejebragt på markedsmæssige vilkår. Fonden ledes af en bestyrelse, der forslagsvis består af 7 medlemmer, hvoraf f.eks. tre udpeges af interessegrupper i Københavns Kommune, tre sagkyndige medlemmer valgt udefra samt en sagkyndig ekstern formand, der udpeges af interessegrupperne Fondens økonomi og finansiering Fonden finansierer i det væsentlige sin virksomhed gennem lånoptagelse samt senere salg af boliger og indfrielse af pantebreve: Fonden optager byggelån til finansiering af grundkøb og opførelsesomkostninger. Fonden optager realkreditlån til indfrielse af byggelånene. Fonden udsteder pantebreve på særlige vilkår. Fondens pantebreve indfries efter år ved omprioritering af ejerboligerne. Fonden modtager herved likvider. Fonden forudsættes at afhænde ledigblevne lejeboliger fra år 10. Fonden modtager herved likvider. Fonden giver ved salg af ejerboliger henstand med den del af købesummen, der vedrører developergevinsten i år. Der tinglyses et nærmere specificeret pantebrev. Der skal udarbejdes risikovurderinger og følsomhedsberegninger, der viser fondens stilling under alternative forløb i boligpriserne og konceptets løbetid. Fonden betaler skat af fondens udskudte bygherrevederlag (developergevinst). Skatten mellemfinansieres med sikkerhed i pantebrevene. Fonden sælger fra år 10 lejeboliger. (Fonden kan eventuelt partielt på Billige Boliger konceptet opføre supplerende boliger til afhændelse enten straks som ejerboliger). De efter år fremkomne likvider anvendes herefter til fondens øvrige formål. 12

13 Der er udarbejdet foreløbige budgetter for fonden i dens første 20 år. Disse vil indgå i den endelige business case i forbindelse med fondens stiftelse. Budgetterne viser, at fonden som følge af likviditetstabet ved den udskudte developergevinst vil oparbejde et likviditetsbehov til betaling af skat. Likviditetsbehovet kan dog dækkes af en driftskredit med sikkerhed (med overdækning) i fondens pantebreve. På baggrund af de udarbejdede budgetter kan det skønnes, at der efter udløbet af exitperioden i år 20, hvor lejeboligerne er solgt og pantebrevene indfriet vil være omkring 1,0 mia. kr. til rådighed i fonden for nye indsatser indenfor fondens formål. Der skal udarbejdes følsomhedsvurderinger heraf. 4. Fondens boligtilbud Fondens opgave er at tilvejebringe Billige Boliger (Affordable Housing ) gennem de ovenstående design-, organisations- og finansieringskoncepter. Fondens boliger tilbydes i udgangspunktet som basisboliger. Basisboligen er som koncept et nybygget loft, dvs. baseret på storrum (et eller flere), der af beboerne indrettes med roomdividers og eventuelle skillevægge. Der er bad og køkken. Der forudsættes ikke væsentlige forskelle mellem boligformerne m.h.t. design og indretning, idet boliger som påregnes udlejet dog altid forsynes med køkken. I øvrige former tilbydes samme standardkøkken, eventuelt som finansieret tilvalg. Det kan imidlertid videre overvejes at tilbyde boliger i forskellige designlinier (f.eks. BASIC, CLASSIC & AVANTGARDE). BASIC er en basisbolig, hvor kun grundlæggende forhold er udført. F.eks. må det forventes, at de indflyttende selv udfører gulvbelægning, maling, Køkken, eventuel rumindretning osv. (men ikke bad og toilet), medens CLASSIC er en enkelt indrettet grundtype med køkken og gulv m.v. AVANTGARDE tilbydes kun, jf. nedenfor, som tagboliger eller andre attraktive boliger, og afhændes til normale markedspriser, men således at provenuet indgår i finansieringen af den samlede boligenhed. Det kan skønnes, at pr. 30 etageboliger tilføres herved et finansieringsbidrag på mellem 3 og 4 mio. kr. 13

14 Der er ikke foretaget skitsering. Konceptuelt regnes med to hovedtyper, der kan tilpasses forskellige grunde, dels et byhus et moderne Ildebrandshus dels et hus til de lavere dele af byen - et moderne Byggeforeningshus med stor tæthed. I byhuset kan Billige Boliger kombineres med andre boligformer, der kan bidrage til finansiering af elevatorer og lign. relativt dyrt udstyr. Hvis byhuset er et femetages hus, vil det være naturligt at indrette pent-house lejligheder (AVANTGARDE) på den øverste etage og sælge disse til markedspris. Hvis byhuset er på syv etager kan flere etager inddrages. Stueetagerne kan i muligt omfang afhændes til offentlige formål, cafe, butikker eller anvendes til boliger med mindre haver mod gårdside. Fonden søger at dække alle boligformer, jf. ovenstående. Fonden Sælger 5*5 ejerboliger Stifter 5*5 andelsboligforeninger Udlejer 5*5 lejeboliger Samarbejder med almene bygherrer og private bygherrer med interesse i 5*5 boliger Udbud af billige ejerboliger, evt. også andelsboliger, forventes med det nuværende renteniveau at blive fondens hovedprodukt, og at af de forudsatte boliger forventes derfor opført som ejerboliger eller andelsboliger. Der er udarbejdet budgetter for de enkelte boligformer. Disse vil indgå i den endelige business case. Til orientering vises nedenstående en opstilling, der forklarer finansieringsmodellen. Der arbejdes i eksemplet med en bolig på 85 m2 bruttoetageareal. Dette svarer til kravene i lov om fremme af privat udlejningsbyggeri. Anskaffelsesprisen er i eksemplet fastsat til kr./m2 i primo 2005-priser. Vurderingsprisen (markedsprisen) er skønnet til kr./m2, hvilket i forhold til den aktuelle gennemsnitlige markedspris pr m2 i København er lavt. Der er tale om et forsigtigt skøn, der afspejler mulighederne for en discount i vurderingsprisen som følge af basisboligkonceptet m.v. Anskaffelsessummen for boligerne er forudsat at være den samme uanset ejerform, og der er således set bort fra, at der kan være mindre forskelle i omkostningskravene til etablering af forskellige ejerformer. 14

15 Den kontante udbetaling i ejer- og andelsboliger svarer til 5 % af vurderingsprisen, hvilket må anses for at være normalt på markedet. I private lejeboliger er der forudsat betalt depositum og forudbetalt leje svarende til 6 mdrs. leje. I alment boligbyggeri forudsættes indskud og øvrig finansiering at ske i henhold til gældende regler i lov om almene boliger. Finansieringen af boligen vil være bestemt af varierende regler og kutymer for de forskellige ejerformer, og er anført nedenfor tillige med en beregning af huslejen. Opførelse Ejerbolig Kr. Anskaffelsespris 85* kr./m Vurderingspris 85* kr./m Realkreditlån (LTV 4 71 % af ) Udbetaling Pantebrev rente- og afdragsfrit i år Drift Ejerbolig 1. Rente realkreditlån (Afdragsfrit RTL10 4,22 %) Værdi af skattefradrag Ejendomsværdiskat Drift 144 kr./m2 årligt HUSLEJE: Opførelse Andelsbolig Kr. Anskaffelsespris 85* kr./m Vurderingspris 85* kr./m Realkreditlån (LTV 56 % af ) Kontant Andelsindskud Andelsindskudslån Pantebrev rente- og afdragsfrit i år LTV Loan to Value angiver belåningsprocenten i forhold vurderingsprisen. Over tid vil LTV være faldende, idet ejendommen stiger i pris (og lånet afdrages) Det øger realkreditinstituttets sikkerhed. 15

16 Drift Andelsbolig 1. Rente realkreditlån (Afdragsfrit RTL10 4,22 %) Rente andelsindskudslån (4,43 %) Værdi af skattefradrag Drift 144 kr./m2 årligt HUSLEJE: Opførelse Privat Udlejningsbolig Kr. Anskaffelsespris 85* kr./m Vurderingspris 85* kr./m Realkreditlån (LTV 74 % af ) Depositum og forudbetalt leje Drift privat udlejningsbolig 1. Rente realkreditlån (Afdragsfrit RTL10 4,22 %) Drift 195 kr./m2 årligt HUSLEJE: Der er tale om en kalkulation baseret på renteniveauet januar 2006 for 30-årige realkreditlån med fast rente de første 10 år med tillæg af ca. 0,5 % og med tillæg af administrationsbidrag svarende til takster gældende for alment boligbyggeri. Der kan vælges anden fordeling af lånetyperne. En stigende rente udover den indarbejdede rummelighed på 0,5 % eller et større administrationsbidrag end forudsat indebærer, at rådighedsbeløbet til byggeomkostninger falder og omvendt. Et antal boliger, forudsætningsvis maksimalt ca boliger, der forudsættes udstykket fra opførelsen som ejerlejligheder, udlejes til boligsøgende, der f.eks. på grund af boligsikringsreglerne anser lejebolig for mest fordelagtigt. Lejeboligerne integreres i ejerboligerne i størst muligt omfang. 16

17 Det vil fremgå af huslejeberegningerne, at det i konceptet forudsatte krav om en husleje på max. kr ikke umiddelbart er opfyldt i den private udlejningsbolig. Dette skyldes dels, at beboerens kontante bidrag er mindre, og finansieringsandelen derfor større, og dels at den private lejelov formodentlig sætter grænser for i hvilket omfang en bygningsejer kan forpligte lejere til at forestå renholdelses- og vedligeholdelsesarbejder. Beløbet til driftsudgifter er derfor afsat højere for den private udlejningsbolig. Der er dog to subsidieringsmuligheder, der kan bringe huslejen ned på kr Den ene mulighed er lov om individuel boligstøtte. Da denne støtte er afhængig af beboernes indkomst- og formueforhold kan der ikke her foretages generelle beregninger, men foreløbige beregninger viser, at en husstand på to personer, der hver har en månedlig indtægt på kr og fradrag på kr , ikke vil modtage boligstøtte overhovedet, uanset om de har børn. En husstand på en person uden børn (en single) med samme indkomst vil modtage ca. kr. 800 om måneden i boligstøtte, og huslejen vil derfor netto udgøre ca. kr om måneden. En single med et barn vil kunne opnå en boligstøtte på ca. kr pr. måned, og altså have en nettohusleje på ca. kr om måneden. Den anden mulighed er at søge og opnå støtte i henhold til lov om fremme af privat udlejningsbyggeri. Hvis fonden i øvrigt opfylder betingelserne i loven, kan der opnås støtte på op til 20 % af anskaffelsessummen. Foreløbige beregninger viser, at såfremt fonden opnår støtte på ca. 18 % af anskaffelsessummen vil huslejen alt andet lige andrage ca. kr om måneden. En husstand der ikke er berettiget til boligstøtte vil således have en nettohusleje på ca. kr om måneden. Alle huslejeberegninger er ekskl. alle forbrugsafgifter. Endvidere forudsættes, at fonden kan tilvejebringe et drifts- og servicetilbud, der er baseret på minimal ekstern bistand og maksimal beboerinddragelse. Endvidere kan der uanset der er tale om nyopførte boliger og vedligeholdelsesbehovet derfor er begrænset være tale om en vis grad af opsat vedligehold indtil boligerne overgår til markedsvilkår efter år. Lejeboligerne frasælges på almindelige markedsvilkår ved lejeledighed i år med forudsætningsvis 10 % om året, således at alle lejeboliger er afhændet i år

18 Et antal boliger søges opført som almene boliger samt billige boliger i privat regi. De almene boliger udstykkes afdelingsvis samlet som ejerlejlighed, idet denne søges integreret i andre byggerier, herunder evt. også i Billige Boliger - bebyggelser. Fonden kan ikke selv være driftsherre for almene boliger, idet dette er forbeholdt godkendte almene boligorganisationer. Fonden kan være bygherre og overdrage byggeriet til en almen boligorganisation (driftsherren) eller samarbejde med en almen boligorganisation, der står som bygherre og driftsherre for byggeriet. Alment boligbyggeri er underlagt et omfattende regelsæt såvel i opførelse som drift. Regelsættet bestemmer boligernes finansiering og i vid udstrækning vilkårene for driftsøkonomien og huslejen. Opførelse Almen bolig Kr. Anskaffelsespris 85* kr./m Realkreditlån (LTV 91 % af ) Kommunal grundkapital (7 %) Beboerindskud (2 %) Drift Almen bolig 1. Beboerandel af støttet realkreditlån Drift ca. 375 kr./m2 årligt HUSLEJE: Det vil fremgå, at der ikke umiddelbart er mulighed for at opføre almene boliger til en husleje på kr pr. måned, med mindre der opnås muligheder for en betydelig reduktion i driftsudgifterne. Mulighed for krydssubsidiering fra fonden til almene boliger samt mulighed for at opnå støtte til etablering af Billige Boliger efter lov om fremme af privat udlejningsbyggeri skal undersøges. Fonden samarbejder med private bygherrer, der på forskellig vis ønsker at opføre billige boliger i København. 18

19 5. Kunderne. Det forudsættes, at boligerne både sælges og udlejes efter et almindeligt ventelisteprincip, idet det dog også forudsættes, at købere af ejer- og andelsboliger er kreditværdige. Det bør indgå i overvejelserne at reservere en del af de billige boliger til personer, der er bosat i Københavns Kommune. Det bør endvidere overvejes, om der skal indføres en indkomstgrænse for erhvervelse. Det forudsættes, at de billige boliger ikke vil kunne erhverves i investeringsøjemed (krav om at ejer som hovedregel bebor ejendommen med mulighed for fremleje, jf. lejelovens bestemmelser). Boligerne annonceres, når konceptudviklingen er tilendebragt og der er opnået sikkerhed for prisfastsættelsen, evt. først når der er underskrevet kontrakter med leverandører eller entreprenører. Der udarbejdes endvidere sammenlignende betragtninger over valg af boligformer indgangsvilkår og stilling efter 10 og 15 år beroende på husstandsforhold og indkomst samt dertil hørende følsomhedsberegninger. Der udarbejdes i den forbindelse også budgetter for ejers, almene og private lejeres samt andelshavers stilling ved overtagelse af boliger efter 10 og 15 år med tilhørende følsomhedsberegninger. Det fremgår af nedenstående (foreløbige) opstilling, at LO familien vil være bedre stillet i år 15 efter indfrielse af pantebrevet end i udgangspositionen, hvilket kan henføres til samspillet mellem pris- og løninflation, boligens værdistigning og boligens belåning. Under forudsætning af hurtigere inflation end 2 % vil familien i 2020 endvidere have erhvervet en større friværdi i boligen. Hvis familien undervejs i forløbet vælger at afdrage på realkreditlånet øges friværdien. Risikoen er et fald i boligpriserne, der indebærer teknisk insolvens og derfor hindrer omprioriteringen af boligen. Hvis det sker, vil det være nødvendigt at udskyde omprioriteringen til markedet har rettet sig. Fonden vil dog ikke herved blive truet Følgende (foreløbige) eksempel illustrerer udviklingen i en ejerbolig: 19

20 Kr. Købspris i 2005-priser Estimeret værdi 2020 v. 2 % årlig inflation Maksimal belåningsværdi Gammel hovedstol Værdi pantebrev 2020 v. 2 % årlig inflation I ALT LTV % Husleje månedligt 2005 priser Husleje månedligt baseret på indfrielse af pantebrev 2020 og dagens rente + ca. 0,5 %, nyt afdragsfrit lån, inflation 2 % Udvikling i LO-løn ved stigning 2,5 % LO løn* niveau mdl LO løn* niveau mdl Husleje i pct. af bruttoindkomst 2005 Husleje i pct. af bruttoindkomst 2020 Friværdi 2005 Friværdi ,5 % 12,1 % Byggeprocesserne Byggeprocesserne baseres på at udnytte, at planen er at bygge boliger over en femårig periode, gennem samlede udbud, der sikrer markedets bedste pris for byggematerialer og arbejde. Udbuddet baseret på nyindustrialisering og den nyeste viden om byggeprocesser. Bygherrerådgiveren udarbejder samlede udbud af den samlede entreprise eller dele deraf. Bygherrerådgiveren indarbejder heri forudsætningerne om nyindustrialisering af byggeriet ved moderne standardisering, hvor en række elementer som bad, VVS, vinduer og andre bygningskomponenter går igen fra byggeri til byggeri. Bygherrerådgiveren udbyder også finansiering og drift i store samlede pakker, så de billigste tilbud kan opnås. Beboernes deltagelse i driften indgår heri. Der skal udarbejdes en nærmere beskrivelse af bygherrerådgiverens rolle såvel i forbindelse med udvikling af konceptet, i opførelsesprocesserne samt i forbindelse med salg og overdragelse af boliger. 20

Veje til 5.000 billige boliger i København

Veje til 5.000 billige boliger i København Veje til 5.000 billige boliger i København Billigbolig En bolig på 85 m2 til 5.000 kr. i månedlig boligudgift Deflateret med 3,5% fra betalingsår til 2005 Ekskl. forbrugsafgifter Det vil være muligt at

Læs mere

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde FINANSIERING OG GARANTISTILLELSE 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-34535 Ansøgningen Kuben Boplan A/S har i brev

Læs mere

AlmenBolig + et forsøgsprojekt. v Rolf Andersson, byggechef

AlmenBolig + et forsøgsprojekt. v Rolf Andersson, byggechef AlmenBolig + et forsøgsprojekt v Rolf Andersson, byggechef Vi mangler i høj grad børnefamilien med lav eller mellem indkomster i den almene boligsektor De flytter fordi de ikke kan finde en passende bolig

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Socialministeriet ØSK-bolig J.nr. 5215-5 avr 24. marts 2006 Notat om Sammenligning af boligomkostninger mellem boligtyperne til brug for besvarelsen

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Når du bor i almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 2 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden I en almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Vores bolig! Andelsboliger

Vores bolig! Andelsboliger Vores bolig! Andelsboliger 2005 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfik Direktoratet for Boliger og Infrastruktur 2 Vores bolig! Andelsboliger

Læs mere

Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri

Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri Bilag 35.4.4. Bestyrelsesmøde 23.04.13 17. april 2013 MGO Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri Baggrund På bestyrelsesmødet den 23. april 2013 skal der træffes en beslutning om omfanget

Læs mere

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2 FORÆLDREKØB Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. 121/5 01.01.2015 Forældrekøb er, når forældre køber en lejlighed, som de udlejer til deres barn. Hvis voksne børn køber en lejlighed,

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver J.nr. 137773-fordele og ulemper HQ/CBD 11. april 2014 ALLÉHUSENE Fordele og ulemper ved at blive andelshaver På beboermødet den 23. april 2014 vil arbejdsgruppen nærmere redegøre for vort arbejde indtil

Læs mere

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder 6. september 2011 Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Prisforvirring i andelsboligsektoren

Prisforvirring i andelsboligsektoren 8. august Prisforvirring i andelsboligsektoren Mange års prisstigninger på ejendomsmarkedet har sat sit præg på andelsboligmarkedet. Størstedelen af andelsboligforeningerne herhjemme har siden 2005 oplevet

Læs mere

KONCEPT for billige boliger Andelsboliger

KONCEPT for billige boliger Andelsboliger KONCEPT for billige boliger Andelsboliger FONDEN FOR BILLIGE BOLIGER RAGNAGADE 7 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 8833 2211 WWW.BILLIGEBOLIGER.DK KEB/DBO-E-070201-KONCEPT-rev0 Side 2 af 48 Indhold / 1/ Sammenfatning...4

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER

Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Kalaallit Nunnaanni Inatsisartut Grønlands Landsting Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER Vedr.: Spørgsmål vedr. Lejer

Læs mere

Generalforsamling ABFKH søndag den 28. oktober 2012 kl. 13.00 Dagsorden:

Generalforsamling ABFKH søndag den 28. oktober 2012 kl. 13.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Generalforsamling ABFKH søndag den 28. oktober 2012 kl. 13.00 Dagsorden: 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning (vedlagt) 4. Godkendelse af årsregnskab og andelsværdi, herunder

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 på Spørgsmål 3 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION Baggrund P Da VK-regeringen trådte til, blev det skrevet ind i regeringsgrundlaget, at man ville give de almene beboere mulighed for at købe deres bolig P Et embedsmandsudvalg blev nedsat for at forberede

Læs mere

5000 BILLIGE BOLIGER Industriel boligbyggeri

5000 BILLIGE BOLIGER Industriel boligbyggeri 5000 BILLIGE BOLIGER Industriel boligbyggeri Baggrund 0rganisation koncept Udfordringen Boligpolitisk baggrund Byggepolitiske muligheder Det strategiske koncept Fonden for Billige Boliger 1 Udfordringen

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

Forældrekøb kan give plus på kontoen

Forældrekøb kan give plus på kontoen 5. maj 2009 Forældrekøb kan give plus på kontoen Priserne på ejerlejligheder falder, renterne har taget sig et dyk de seneste måneder og bunden synes endnu ikke at være nået for hverken boligpriser eller

Læs mere

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Århus Kommune

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMISGAARDPARKEN - - 11 boliger i Hammelev

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMISGAARDPARKEN - - 11 boliger i Hammelev HAMISGÅRD 11 1 12 3 11 dejlige andelsboliger i attraktivt kvarter ved Hamisgårdvej i Hammelev. Velindrettede boliger til yngre, ældre og børnefamilier. Lyse og luftige rum med flotte lysindfald som skaber

Læs mere

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked 9. marts 2012 Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked De usikre tider på både boligmarkedet og arbejdsmarkedet har gennem de seneste år bevirket til, at flere

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Aarhus Tel 7011 4501 Odense Tel 6312 3290 Kuben Management A/S Aalborg Tel 9877 8999 Valby Tel 7011 4501 www.kubenman.dk Kolding Tel 7938 1380 November

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring siden sidste regnskab Grafer over udvikling Status Stabil Dato 2012-05-31 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder Antal andele

Læs mere

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger om boligydelsen

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Oversigt over bygningsmasse

Oversigt over bygningsmasse N O T AT 9. maj 2011 J.nr. 3401/1001-3053 Ref. PB Energieffektivisering Oversigt over bygningsmasse Bygningsbestand Den samlede bygningsbestand fordelt på anvendelser og ejerformer fremgår af tabel 1.

Læs mere

Andelsboligens kendetegn

Andelsboligens kendetegn Andelsboligens kendetegn I Danmark er der fire 'store' boligformer: Andelsbolig Ejerbolig Almen bolig Privat udlejning Andelsboligen udgør godt 7 % af det samlede boligmarked og findes i hele landet, men

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Bilag uddybning af løsninger for Christiania

Bilag uddybning af løsninger for Christiania 1 Bilag uddybning af løsninger for Christiania Løsning baseret på 2007-aftalen 2007-aftalen i hovedtræk Hvis I vælger at gå tilbage til 2007-aftalen, begynder staten i samarbejde med Christiania at gennemføre

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende 5. maj 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning nr. xx af xx 2008 om andelsboliger Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling

Læs mere

Boliger subsidier og tilskud. Torben M Andersen Økonomisk Råd Marts 2014

Boliger subsidier og tilskud. Torben M Andersen Økonomisk Råd Marts 2014 Boliger subsidier og tilskud Torben M Andersen Økonomisk Råd Marts 2014 Boligpolitik er vanskelig! Grundlæggende krav til en rimelig bolig for alle Varigt forbrugsgode: Stor up-front investering løbende

Læs mere

Af Bent Madsen 25. februar 2000 RESUMÈ

Af Bent Madsen 25. februar 2000 RESUMÈ i:\jan-feb-2000\boligom-bm.doc Af Bent Madsen 25. februar 2000 RESUMÈ BOLIGOMKOSTNINGER I EJERBOLIGER OG ALMENE BOLIGER Af visse dele af den offentlige debat har man næsten kunne få indtryk af, at Pinsepakken

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Præsentation af løsningsmuligheder for Christiania

Præsentation af løsningsmuligheder for Christiania Fællesskabet Christiania og Christianias beboere og virksomheder 31. marts 2011 J.nr. 11/00264 Ledelsessekretariatet SVS/TOP/KLJ Præsentation af løsningsmuligheder for Christiania I forlængelse af finansministerens

Læs mere

Vores bolig! Finansiering af andelsboliger. et teksteksempel

Vores bolig! Finansiering af andelsboliger. et teksteksempel Vores bolig! Finansiering af andelsboliger et teksteksempel 2005 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfik Direktoratet for Boliger og Infrastruktur

Læs mere

Margrethegården i dag. Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015

Margrethegården i dag. Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015 Margrethegården i dag Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015 A B D C F E Margrethegården med helhedsplan og lokalplan 278 Lokalplanen Indsigelser er indarbejdet i lokalplanen efter høringsperioden Det

Læs mere

Køb og salg af andelsbolig

Køb og salg af andelsbolig Køb og salg af andelsbolig Før vi sælger din andelsbolig Før du sætter din andelsbolig til salg, vil vi gerne fortælle dig om fordelene ved at giver sælge og købe via os og hvad du kan forvente dig af

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk REGULATIV OM PROVENUFONDEN REGULATIV OM PROVENUFONDEN 1 I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 o, har

Læs mere

Finansiering af køb af SG&HF

Finansiering af køb af SG&HF 1 Finansiering af køb af SG&HF Svendborg Gymnasium & HF januar 2010 Finansiering af køb af SG&HF Gymnasiet har nu indhentet tilbud fra 4 realkreditinstitutter. De 4 institutter er Realkredit Danmark (Danske

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse BYFORNYELSE Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse I denne folder kan du læse mere om, hvornår du har ret til genhusning,

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

Fast ejendoms betydning for ydelse af kontanthjælp

Fast ejendoms betydning for ydelse af kontanthjælp KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Fast ejendoms betydning for ydelse af kontanthjælp Pressen

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser Oversigtsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status E E Dato

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber)

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber) Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale - sydligt byggefelt 12042013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk DATO 12 april 2013 SIDE 1/6 REF

Læs mere

Salgsprospekt. Strømgade 2, 9330 Dronninglund

Salgsprospekt. Strømgade 2, 9330 Dronninglund Mægler: Sag: Per Fragtrup VIB000407 Salgsprospekt 2, 9330 Dronninglund CENTRAL BELIGGENDE INVESTERINGSEJENDOM INDEHOLDER 1 ERHVERVS- OG 5 BOLIGLEJEMÅL PRIS KR. 8.750.00 KONTANT - 1. ÅRS AFKAST 9,09 % Side

Læs mere

SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT

SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT 14. maj 2003 Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 og Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Resumé: SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT Salg af almene boliger betyder, at der bliver

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50

Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50 Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50 2005 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfik Direktoratet for Boliger og Infrastruktur 2 Vores bolig!

Læs mere

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar 2012. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Frank Aaen (EL). (Alm. del).

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar 2012. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Frank Aaen (EL). (Alm. del). Skatteudvalget 2011-12 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 357 Offentligt J.nr. 12-0173104 Dato:4. juli 2013 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar

Læs mere

Høj udbudspris er gift for salget

Høj udbudspris er gift for salget NR. 5 JUNI 211 Høj udbudspris er gift for salget Det er en rigtig dårlig strategi at sætte udbudsprisen på sin bolig højt og så fire på prisen hen ad vejen. Det viser en analyse, som Realkreditforeningen

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

BG Indsigt. De gode tider fortsætter modelfamilien får næsten seks pct. mere til forbrug i 2007. Familieanalyse. 18 december, 2006

BG Indsigt. De gode tider fortsætter modelfamilien får næsten seks pct. mere til forbrug i 2007. Familieanalyse. 18 december, 2006 18 december, 2006 BG Indsigt Familieanalyse Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt +45 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Christian Hilligsøe Heinig +45 33 44 05 73 chei@bgbank.dk

Læs mere

4 værelses lejlighed i pæn stand

4 værelses lejlighed i pæn stand Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk 4 værelses lejlighed i pæn stand Peter Bangs Vej 75, 1. tv. 2000 Frederiksberg

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Finansieringsmuligheder. Mandag den 11. juni 2012

Finansieringsmuligheder. Mandag den 11. juni 2012 Finansieringsmuligheder Mandag den 11. juni 2012 Hvilke finansieringsmuligheder er der i en renoveringssag? Overblik over finansieringsmuligheder Boligorganisationen Dispositionsfond bl.a. løbende ydelsesstøtte

Læs mere

Tagensvej 70, 2200 København N. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk

Tagensvej 70, 2200 København N. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk Kontorlejemål på 468 m² i København N Information Lejemålet har kontorer af forskellig størrelse, mødelokale, tekøkkenfaciliteter og toilet. Placeret på 2. sal med indgang fra Kontorer i forskellige størrelser

Læs mere

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. oktober 2013 Byggemodning af område til boliger i Brabrand Aarhus Kommune Teknik og Miljø Arealerne i Lokalplan 941, Boligområde syd

Læs mere

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv.

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Andelsforeningen Duegården Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Indledning Den 19. maj 2010 blev der afgivet accept til PrivatBo A/S og advokatvirksomheden Pernille Høxbro om at yde økonomisk rådgivning

Læs mere

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger Kompetenceplan Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9 = Sagsbehandler TML = Teamleder/fagansvarlig AFL = Afsnits-/Afdelingsleder/Sektionsleder AFC = Afdelingschef UDV = Udvalg B =

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt HØRINGSUDKAST Dato: 19. november 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene

Læs mere

Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE

Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt...2 2. Lånetyper...3 2.1. Obligationslån...3 2.2. Kontantlån...3 2.3. Rentetilpasningslån (Flelån)...3 2.4. Lån med renteloft...3 2.5.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2008, den 19. juni, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Amaliegade 26-36 i Quality Wines lokaler, Amaliegade 36, kælderen, 1256

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A 7. november 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A U D K A S T Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det

Læs mere