Fonden for. Billige Boliger i København. Forslag til idegrundlag, strategi og virksomhed. Udarbejdet af: Jørgen Nue Møller m.fl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fonden for. Billige Boliger i København. Forslag til idegrundlag, strategi og virksomhed. Udarbejdet af: Jørgen Nue Møller m.fl."

Transkript

1 Fonden for Billige Boliger i København Forslag til idegrundlag, strategi og virksomhed Udarbejdet af: Jørgen Nue Møller m.fl. Januar 2006

2 INDHOLD Forord 1. Resume 2. Baggrund træk af det københavnske boligmarked 3. Fonden for Billige Boliger i København 3.1. Idegrundlag og formål 3.2. Strategi 3.3. Etablering, styring og ledelse 3.4. Fondens økonomi og finansiering 4. Fondens boligtilbud 5. Kunderne 6. Byggeprocesserne 7. Københavns Kommunes rolle 8. Foreløbig tidsplan 2

3 1. Resume: Ritt Bjerregaard har foreslået, at der i de kommende 5 år igangsættes opførelsen af nye boliger til en månedlig husleje, der ikke overstiger kr., idet følgende kaldet Billige Boliger. Opførelsen af Billige Boliger skal supplere det københavnske boligmarked med familieboliger i overkommelig prisklasse, fortrinsvist rettet mod københavnere med almindelige indkomster. Det er Ritt Bjerregaards og hendes rådgiveres opfattelse, at det ikke vil være muligt i det nuværende københavnske boligmarked at tilvejebringe Billige Boliger på sædvanlige forretningsmæssige vilkår. Det er heller ikke muligt, at kommunen påtager sig opgaven. Men forslaget lader sig kun realisere, hvis Københavns Kommune medvirker til projektets realisering. Forslaget om Billige Boliger er baseret på: at udnytte det betydelige volumen ved samlede udbud af væsentlige bygningsdele at nyindustrialisere ved at opføre mest muligt af byggeriet under tag på fabrik og på pladsen derefter anvende lean construction at introducere basisboliger med kun den nødvendigste indretning som boligidé at etablere en ny fond som omdrejningspunkt for opførelsen af Billige Boliger at samle byggeforretningsføreropgaven hos en enkelt byggeforretningsfører at kommunen sikrer slank forvaltning og planlægning, tilsikrer tilvejebringelse af det fornødne plangrundlag samt i størst muligt omfang tilvejebringer kommunale byggemuligheder for etableringen af Billige Boliger at der i byggesagerne kan anvendes blandede boliger, så gevinsten fra salg af visse boligtyper kan medfinansiere andre at tilbyde Billige Boliger under alle ejerformer, og således at det tilsikres, at de billige boliger forbliver billige over en lang periode samt at developergevinsten derefter tilfalder Fonden at udnytte spændet mellem opførelsespriser og salgspriser til fuld realkreditfinansiering af opførelsesudgifterne at tilbyde en særlig efterfinansiering i år af de Billige Boliger baseret på udskydelse af betalingen af developergevinsten, hvorefter boligerne forventes at overgå til almindelige markedsmæssige vilkår Det foreslås således, at der til opgavens løsning etableres en ny non-profit organisation, der skal forestå bygherreopgaven. Denne organisation kaldes i det følgende Fonden for Billige Boliger i København, eller blot Fonden. 3

4 2. Baggrund træk af det københavnske boligmarked Det københavnske boligmarked har fortsat alt for mange små lejligheder. Faktisk er omkring hver anden bolig i København kun på ét eller to værelser. Det har konsekvenser for par, som ønsker at udvide familien med et barn eller flere. Og det har konsekvenser for singler, som gerne vil bo bedre eller som finder én, de gerne vil bo sammen med. Hertil kommer, at mange lejligheder fortsat har et behov for byfornyelse eller for renovering. Der må drastiske løsninger til for at forbedre boligsituationen. Derfor foreslår jeg, at der i København bygges nye, billige boliger de næste 5 år. Det er et krav til boligerne, at de maksimalt må koste kroner om måneden i egentlig husleje. Derfor kalder jeg målsætningen for 5x5 planen. Boligerne skal have en størrelse på mellem 85 og 100 kvadratmeter. Der skal være plads til en familie, så færre københavnere tvinges til at fraflytte byen, når de får børn. (Ritt Bjerregaards boligudspil 2005 side 3.) Der er i København knap boliger til byens ca indbyggere. Knap halvdelen af byens boliger er 1 og 2 værelses, ca. 30 % er med 3 værelser, medens kun lidt over 20 % har 4 værelser og derover. Omkring 1/3 af boligerne er under 60m2, der er fortsat 17 %, der har installationsmangler 1, og ca. 1/3 af boligerne er fra før København har således stadig mange små boliger, og en del boliger er fortsat utidssvarende. 1 Toilet, bad eller centralvarme 4

5 Byens befolkning vokser. Siden 1990 er befolkningen vokset med ca personer, jf. nedenstående figur. Det skyldes bl.a., at antallet af familier med børn er steget med omkring 20 % i løbet af de sidste 10 år. Der er fortsat mange børnefamilier, som vælger at flytte fra kommunen, bl.a. fordi udbudet af familieboliger er for lille. Det hænger sammen med, at de seneste års private boligbyggeri ikke i tilstrækkelig grad har kunnet imødekomme almindelige familiers økonomiske formåen. Men det skyldes også, at boligbyggeriet i mange år ikke har kunnet følge med befolkningsudviklingen, og derfor er befolkningstætheden vokset en smule gennem de sidste ti år. År Indbyggere i København Antal pr. ha nye indbyggere afleder et behov for et betydeligt antal nye boliger. Ganske vist har boligbyggeriet i København været stigende siden år 2000, men det er først i 2005, at byggeriet er nået over det niveau, det havde midt i 1990 erne. I en del år har byggeriet ligget under boligenheder. Samtidig udgår imidlertid mellem 700 og 800 boliger årligt af bestanden ved sammenlægninger og nedrivning. I de kommende år forventes en fortsat befolkningstilvækst i København, og det er derfor ikke urealistisk at antage, at det vil medføre et behov for mellem og nye boliger (netto) årligt. Det er derfor nødvendigt også i de kommende år at fremme byggeriet, hvis boligbyggeriet skal holde takt med befolkningsudviklingen. 5

6 Antal Boligbyggeriets udvikling i Københavns Kommune Fuldført Prognose Priserne på ejerboliger som udgør 20 % af boligerne i Københavns Kommune - og her især ejerlejligheder, har været kraftigt stigende i de sidste ti år. Nedenstående figur viser udviklingen i m 2 priserne for ejerlejligheder i København. For den øvrige del af det københavnske boligmarked, hvor prissætningen for andelsboliger og huslejerne generelt er regulerede har pris- og huslejeudviklingen været mere moderat, og ligger derfor markant under hvad det koster at bo i en ejerbolig i København. For den regulerede del af boligmarkedet er problemet imidlertid, at det kan være svært at få adgang til de mange forholdsvis billige boliger. Kilde: RD BoligNyt nr. 55 6

7 Den samlede virkning af disse forhold er, at det vanskeligt at finde familieboliger i København og især vanskeligt at finde nybyggede familieboliger til priser, som kan betales af gennemsnitlige indkomster. Der vurderes således at være et marked for nye billige boliger, men det kan næppe forventes, at markedets sædvanlige aktører alene kan løse denne opgave, det vil være at frembringe disse boliger. Der må derfor gøres en særlig indsats for at fremme opførelsen af Billige Boliger. Tilsvarende overvejelser og indsatser kan i øvrigt findes i en række andre større byer i Europa. Men supplerende til disse overvejelser bør gennemføres en mere systematisk markedsvurdering af efterspørgslen efter Billige Boliger på nedenstående vilkår. Nye Billige Boliger skal være et supplement til den almindelige boligproduktion. Der forventes fortsat en betydelig vækst i København i de kommende år, og der vil derfor også være behov for opførelse af et betydeligt antal boliger, der kan erhverves eller lejes på helt almindelige vilkår. Men det er også vigtigt, for at kunne bibringe de nye boligkvarterer i hovedstaden en større social diversitet, at der kommer et væsentligt indslag af billige boliger. Dette notat indeholder på denne baggrund en beskrivelse af, hvorledes tilvejebringelse af billige boliger i København kan finde sted. 7

8 3. Fonden for Billige Boliger i København 3.1. Idegrundlag og formål Det foreslås, at der stiftes en ny selvejende institution (en fond) til løsning af opgaven. Fonden for Billige Boliger i København skal virke til fordel for opførelse af billige boliger samt gode boligforhold i Københavns Kommune i øvrigt, og kan herunder også støtte etablering af parkeringsfaciliteter og lokale trafikforhold. Fondens virksomhed kan eventuelt udstrækkes til andre kommuner. Fondens primære mission skal være, at alle befolkningsgrupper i Københavns Kommune får adgang til kommunens boligmarked på vilkår, der svarer til deres økonomiske formåen. Ingen skal være tvunget til at forlade kommunen for at finde en ordentlig bolig til en pris, der kan betales. Fonden skal have til opgave at opføre billige (ejer)boliger med salg for øje stifte andelsboligforeninger baseret på konceptet for Billige Boliger udleje billige lejeboliger samarbejde med almene og private bygherrer med interesse i billige boliger 3.2. Strategi. 0verordnet baseres fondens strategi på at bygge non-profit på samme måde som almene boligorganisationer m.fl., men uden de bindinger, som lovgivningen pålægger de almene bygherrer, og som fordyrer det almene byggeri. Efter Sadolin & Albæk s beregninger, der blev fremlagt for Københavns Kommunes Økonomiudvalg primo oktober 2005, er den såkaldte developergevinst for øjeblikket mindst 15 %, hvilket må anses for lavt sat. Den følgende opstilling viser forskellen mellem almindelige boliger solgt til markedspris og Billige Boliger. Prisniveau primo

9 kr. Almindelige Billige Boliger boliger 2 Byggeretsværdi Grundomkostninger Byggeomkostninger Developerprofit Omkostninger I ALT Byggeomkostningerne skal således nedbringes med 25 %. Billige Boliger - konceptet fastholdes i år, hvorefter boligerne forudsættes at overgå til almindelige markedsvilkår, dvs. pantebrevet indfries ved omprioritering på markedsvilkår 3. Fondens bygherrekoncept vil være baseret på 3 overlappende koncepter: Design- og teknikkonceptet. Design- og teknikkonceptet omhandler bygningernes og boligerne udformning og opførelsesprocessen. I design- og teknikkonceptet indgår nyindustrialisering af byggeriet af Billige Boliger. Ikke ved nye store monotone byggerier, men ved moderne standardisering, hvor en række elementer som bad, VVS, vinduer og andre bygningskomponenter går igen fra byggeri til byggeri og mest muligt produceres under tag på fabrik. Det undersøges pt. hvilke producenter, der vil kunne levere sådanne nyindustrialiserede boligkomponenter. Endvidere er det indlysende at udnytte det volumen, der fremkommer ved, at den samlede plan er at bygge boliger over en femårig periode, ved at foretage samlede udbud, der sikrer markedets bedste pris for byggematerialer og arbejde. Design- og teknikkonceptet er endelig baseret på den såkaldte basisbolig. Basisboligen er et nybygget loft, som det kendes fra især USA og England, og kan også sammenlignes med at købe en brugt bolig. Apteringen rummer det nødvendige, men der er mulighed for at køberne /lejerne selv efterfølgende 2 Tallene i denne søjle stammer fra Boligudgift ved nybyggeri i København og familiernes betalingsevne udarbejdet af Sadolin & Albæk for Københavns Kommune juni 2005 og indgår i redegørelsen til BR om billige boliger, behandlet på Økonomiudvalgets møde den Såfremt ekstraordinære forhold på boligmarkedet på dette tidspunkt ikke gør dette muligt, foretages en delvis nedbringelse og der påbegyndes en afvikling af pantebrevet. 9

10 forandrer boligen efter deres konkrete ønsker og behov. Beboerne har derfor, uanset ejerform, fuld råderet over boligen og kan gennemføre de forbedringer og forandringer, som beboeren ønsker at gennemføre på de for boligformen gældende økonomiske vilkår. Produktion og opførelse udbydes eller aftales gennemført i samlet entreprise. Organisationskonceptet. Organisationskonceptet omhandler kommunens, bygherrernes og byggeriets organisation samt organiseringen af den efterfølgende drift. Jeg vil som overborgmester sikre, at alle involverede kommunale forvaltninger og de øvrige involverede parter indgår et tæt samarbejde om at realisere den opstillede målsætning. Ritt Bjerregaards Boligudspil side 3 Det er vigtigt for realiseringen af projektet, at kommunens sagsbehandling på planog byggesagsområdet foregår slankt, stramt og entydigt. Derfor vurderes der at være behov for, at der etableres en tværgående projektorganisation, der ledes af de administrerende direktører i Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen. Projektorganisationen skal sikre, at sagsbehandlingen overholder fastsatte terminer og standardisere denne i relation til design- og teknikkonceptet. Bygherreorganisationen adresseres gennem Fonden for Billige Boliger og den dertil knyttede fælles bygherrerådgiver. Også bygherreorganisationen bør fungere slankt. Organisationskonceptet omhandler endelig det efterfølgende drifts- og administrationskoncept, herunder beboernes egen indsats. I ejerboliger og andelsboliger udfører de fleste beboere selv en del vedligeholdelse og renholdelse. Det kan de naturligvis også gøre i de billige boliger. Derved kan driftsomkostningerne i lejeboligerne nedbringes. Den efterfølgende driftsopgave udbydes samlet. 10

11 Finansieringskonceptet. Finansieringskonceptet omhandler de finansielle vilkår og metoder. Renten er, trods den seneste tids mindre stigninger, forsat lav og det skal man naturligvis udnytte. Der er på realkreditmarkedet kommet en række nye låneformer og i København er spændet mellem opførelsesomkostningerne og markedsværdien meget stort, trods de høje grundpriser. Disse elementer kan benyttes til at skabe en finansieringsmodel, der gør det muligt for håndværkeren og sygeplejersken både at købe og leje en billig bolig, bestemt af familiens samlede økonomiske forhold. Det finansielle grundlag er realkreditbelåning baseret på markedsværdien til dækning af opførelsesomkostningerne. Resten af købesummen, bortset fra en ret beskeden udbetaling, finansieres i ejerboligerne ved et pantebrev, der er afdragsfrit i år, og hvor forrentning finder sted med obligationsrenten, der tilskrives hovedstolen. Finansieringsopgaverne udbydes samlet Fondens etablering, styring og ledelse Fonden etableres efter fondslovgivningens almindelige bestemmelser for erhvervsdrivende fonde med en grundkapital på kr. samt en efter nærmere beregning fastlagt supplerende kapital, der ikke er en del af den egentlige fondskapital, og derfor kan tilbageføres indskyder. Det må skønnes hensigtsmæssigt, hvis der kan etableres en arbejdskapital på mio. kr., inkl. finansiering af udviklingsomkostningerne. Udviklingsomkostninger Lavt Kr. Højt Kr. Etablering FONDEN, inkl. omkostninger Konkurrenceudgifter bygherrerådgiver Konkurrenceudgifter/kvalificering af udførende gruppe Øvrig rådgivning m.v I ALT Fonden vil formentlig kunne etableres af et udvalg af interessegrupper i København. Fonden vælger en bygherrerådgiver, der fungerer som fondens direktion og administration. 11

12 De samlede udviklingsomkostninger frem til udbud kan meget groft pt. skønnes til 6-10 mio. kr., inkl. etablering af Fonden, jf. overslaget over udviklingsomkostninger. Det forudsættes, at udviklingsomkostningerne mellemfinansieres, og endeligt indgår i det samlede projekt. Der vil endvidere være behov for en kapitalmæssig dækning til daglig drift og imødegåelse af risici, der forudsættes tilvejebragt på markedsmæssige vilkår. Fonden ledes af en bestyrelse, der forslagsvis består af 7 medlemmer, hvoraf f.eks. tre udpeges af interessegrupper i Københavns Kommune, tre sagkyndige medlemmer valgt udefra samt en sagkyndig ekstern formand, der udpeges af interessegrupperne Fondens økonomi og finansiering Fonden finansierer i det væsentlige sin virksomhed gennem lånoptagelse samt senere salg af boliger og indfrielse af pantebreve: Fonden optager byggelån til finansiering af grundkøb og opførelsesomkostninger. Fonden optager realkreditlån til indfrielse af byggelånene. Fonden udsteder pantebreve på særlige vilkår. Fondens pantebreve indfries efter år ved omprioritering af ejerboligerne. Fonden modtager herved likvider. Fonden forudsættes at afhænde ledigblevne lejeboliger fra år 10. Fonden modtager herved likvider. Fonden giver ved salg af ejerboliger henstand med den del af købesummen, der vedrører developergevinsten i år. Der tinglyses et nærmere specificeret pantebrev. Der skal udarbejdes risikovurderinger og følsomhedsberegninger, der viser fondens stilling under alternative forløb i boligpriserne og konceptets løbetid. Fonden betaler skat af fondens udskudte bygherrevederlag (developergevinst). Skatten mellemfinansieres med sikkerhed i pantebrevene. Fonden sælger fra år 10 lejeboliger. (Fonden kan eventuelt partielt på Billige Boliger konceptet opføre supplerende boliger til afhændelse enten straks som ejerboliger). De efter år fremkomne likvider anvendes herefter til fondens øvrige formål. 12

13 Der er udarbejdet foreløbige budgetter for fonden i dens første 20 år. Disse vil indgå i den endelige business case i forbindelse med fondens stiftelse. Budgetterne viser, at fonden som følge af likviditetstabet ved den udskudte developergevinst vil oparbejde et likviditetsbehov til betaling af skat. Likviditetsbehovet kan dog dækkes af en driftskredit med sikkerhed (med overdækning) i fondens pantebreve. På baggrund af de udarbejdede budgetter kan det skønnes, at der efter udløbet af exitperioden i år 20, hvor lejeboligerne er solgt og pantebrevene indfriet vil være omkring 1,0 mia. kr. til rådighed i fonden for nye indsatser indenfor fondens formål. Der skal udarbejdes følsomhedsvurderinger heraf. 4. Fondens boligtilbud Fondens opgave er at tilvejebringe Billige Boliger (Affordable Housing ) gennem de ovenstående design-, organisations- og finansieringskoncepter. Fondens boliger tilbydes i udgangspunktet som basisboliger. Basisboligen er som koncept et nybygget loft, dvs. baseret på storrum (et eller flere), der af beboerne indrettes med roomdividers og eventuelle skillevægge. Der er bad og køkken. Der forudsættes ikke væsentlige forskelle mellem boligformerne m.h.t. design og indretning, idet boliger som påregnes udlejet dog altid forsynes med køkken. I øvrige former tilbydes samme standardkøkken, eventuelt som finansieret tilvalg. Det kan imidlertid videre overvejes at tilbyde boliger i forskellige designlinier (f.eks. BASIC, CLASSIC & AVANTGARDE). BASIC er en basisbolig, hvor kun grundlæggende forhold er udført. F.eks. må det forventes, at de indflyttende selv udfører gulvbelægning, maling, Køkken, eventuel rumindretning osv. (men ikke bad og toilet), medens CLASSIC er en enkelt indrettet grundtype med køkken og gulv m.v. AVANTGARDE tilbydes kun, jf. nedenfor, som tagboliger eller andre attraktive boliger, og afhændes til normale markedspriser, men således at provenuet indgår i finansieringen af den samlede boligenhed. Det kan skønnes, at pr. 30 etageboliger tilføres herved et finansieringsbidrag på mellem 3 og 4 mio. kr. 13

14 Der er ikke foretaget skitsering. Konceptuelt regnes med to hovedtyper, der kan tilpasses forskellige grunde, dels et byhus et moderne Ildebrandshus dels et hus til de lavere dele af byen - et moderne Byggeforeningshus med stor tæthed. I byhuset kan Billige Boliger kombineres med andre boligformer, der kan bidrage til finansiering af elevatorer og lign. relativt dyrt udstyr. Hvis byhuset er et femetages hus, vil det være naturligt at indrette pent-house lejligheder (AVANTGARDE) på den øverste etage og sælge disse til markedspris. Hvis byhuset er på syv etager kan flere etager inddrages. Stueetagerne kan i muligt omfang afhændes til offentlige formål, cafe, butikker eller anvendes til boliger med mindre haver mod gårdside. Fonden søger at dække alle boligformer, jf. ovenstående. Fonden Sælger 5*5 ejerboliger Stifter 5*5 andelsboligforeninger Udlejer 5*5 lejeboliger Samarbejder med almene bygherrer og private bygherrer med interesse i 5*5 boliger Udbud af billige ejerboliger, evt. også andelsboliger, forventes med det nuværende renteniveau at blive fondens hovedprodukt, og at af de forudsatte boliger forventes derfor opført som ejerboliger eller andelsboliger. Der er udarbejdet budgetter for de enkelte boligformer. Disse vil indgå i den endelige business case. Til orientering vises nedenstående en opstilling, der forklarer finansieringsmodellen. Der arbejdes i eksemplet med en bolig på 85 m2 bruttoetageareal. Dette svarer til kravene i lov om fremme af privat udlejningsbyggeri. Anskaffelsesprisen er i eksemplet fastsat til kr./m2 i primo 2005-priser. Vurderingsprisen (markedsprisen) er skønnet til kr./m2, hvilket i forhold til den aktuelle gennemsnitlige markedspris pr m2 i København er lavt. Der er tale om et forsigtigt skøn, der afspejler mulighederne for en discount i vurderingsprisen som følge af basisboligkonceptet m.v. Anskaffelsessummen for boligerne er forudsat at være den samme uanset ejerform, og der er således set bort fra, at der kan være mindre forskelle i omkostningskravene til etablering af forskellige ejerformer. 14

15 Den kontante udbetaling i ejer- og andelsboliger svarer til 5 % af vurderingsprisen, hvilket må anses for at være normalt på markedet. I private lejeboliger er der forudsat betalt depositum og forudbetalt leje svarende til 6 mdrs. leje. I alment boligbyggeri forudsættes indskud og øvrig finansiering at ske i henhold til gældende regler i lov om almene boliger. Finansieringen af boligen vil være bestemt af varierende regler og kutymer for de forskellige ejerformer, og er anført nedenfor tillige med en beregning af huslejen. Opførelse Ejerbolig Kr. Anskaffelsespris 85* kr./m Vurderingspris 85* kr./m Realkreditlån (LTV 4 71 % af ) Udbetaling Pantebrev rente- og afdragsfrit i år Drift Ejerbolig 1. Rente realkreditlån (Afdragsfrit RTL10 4,22 %) Værdi af skattefradrag Ejendomsværdiskat Drift 144 kr./m2 årligt HUSLEJE: Opførelse Andelsbolig Kr. Anskaffelsespris 85* kr./m Vurderingspris 85* kr./m Realkreditlån (LTV 56 % af ) Kontant Andelsindskud Andelsindskudslån Pantebrev rente- og afdragsfrit i år LTV Loan to Value angiver belåningsprocenten i forhold vurderingsprisen. Over tid vil LTV være faldende, idet ejendommen stiger i pris (og lånet afdrages) Det øger realkreditinstituttets sikkerhed. 15

16 Drift Andelsbolig 1. Rente realkreditlån (Afdragsfrit RTL10 4,22 %) Rente andelsindskudslån (4,43 %) Værdi af skattefradrag Drift 144 kr./m2 årligt HUSLEJE: Opførelse Privat Udlejningsbolig Kr. Anskaffelsespris 85* kr./m Vurderingspris 85* kr./m Realkreditlån (LTV 74 % af ) Depositum og forudbetalt leje Drift privat udlejningsbolig 1. Rente realkreditlån (Afdragsfrit RTL10 4,22 %) Drift 195 kr./m2 årligt HUSLEJE: Der er tale om en kalkulation baseret på renteniveauet januar 2006 for 30-årige realkreditlån med fast rente de første 10 år med tillæg af ca. 0,5 % og med tillæg af administrationsbidrag svarende til takster gældende for alment boligbyggeri. Der kan vælges anden fordeling af lånetyperne. En stigende rente udover den indarbejdede rummelighed på 0,5 % eller et større administrationsbidrag end forudsat indebærer, at rådighedsbeløbet til byggeomkostninger falder og omvendt. Et antal boliger, forudsætningsvis maksimalt ca boliger, der forudsættes udstykket fra opførelsen som ejerlejligheder, udlejes til boligsøgende, der f.eks. på grund af boligsikringsreglerne anser lejebolig for mest fordelagtigt. Lejeboligerne integreres i ejerboligerne i størst muligt omfang. 16

17 Det vil fremgå af huslejeberegningerne, at det i konceptet forudsatte krav om en husleje på max. kr ikke umiddelbart er opfyldt i den private udlejningsbolig. Dette skyldes dels, at beboerens kontante bidrag er mindre, og finansieringsandelen derfor større, og dels at den private lejelov formodentlig sætter grænser for i hvilket omfang en bygningsejer kan forpligte lejere til at forestå renholdelses- og vedligeholdelsesarbejder. Beløbet til driftsudgifter er derfor afsat højere for den private udlejningsbolig. Der er dog to subsidieringsmuligheder, der kan bringe huslejen ned på kr Den ene mulighed er lov om individuel boligstøtte. Da denne støtte er afhængig af beboernes indkomst- og formueforhold kan der ikke her foretages generelle beregninger, men foreløbige beregninger viser, at en husstand på to personer, der hver har en månedlig indtægt på kr og fradrag på kr , ikke vil modtage boligstøtte overhovedet, uanset om de har børn. En husstand på en person uden børn (en single) med samme indkomst vil modtage ca. kr. 800 om måneden i boligstøtte, og huslejen vil derfor netto udgøre ca. kr om måneden. En single med et barn vil kunne opnå en boligstøtte på ca. kr pr. måned, og altså have en nettohusleje på ca. kr om måneden. Den anden mulighed er at søge og opnå støtte i henhold til lov om fremme af privat udlejningsbyggeri. Hvis fonden i øvrigt opfylder betingelserne i loven, kan der opnås støtte på op til 20 % af anskaffelsessummen. Foreløbige beregninger viser, at såfremt fonden opnår støtte på ca. 18 % af anskaffelsessummen vil huslejen alt andet lige andrage ca. kr om måneden. En husstand der ikke er berettiget til boligstøtte vil således have en nettohusleje på ca. kr om måneden. Alle huslejeberegninger er ekskl. alle forbrugsafgifter. Endvidere forudsættes, at fonden kan tilvejebringe et drifts- og servicetilbud, der er baseret på minimal ekstern bistand og maksimal beboerinddragelse. Endvidere kan der uanset der er tale om nyopførte boliger og vedligeholdelsesbehovet derfor er begrænset være tale om en vis grad af opsat vedligehold indtil boligerne overgår til markedsvilkår efter år. Lejeboligerne frasælges på almindelige markedsvilkår ved lejeledighed i år med forudsætningsvis 10 % om året, således at alle lejeboliger er afhændet i år

18 Et antal boliger søges opført som almene boliger samt billige boliger i privat regi. De almene boliger udstykkes afdelingsvis samlet som ejerlejlighed, idet denne søges integreret i andre byggerier, herunder evt. også i Billige Boliger - bebyggelser. Fonden kan ikke selv være driftsherre for almene boliger, idet dette er forbeholdt godkendte almene boligorganisationer. Fonden kan være bygherre og overdrage byggeriet til en almen boligorganisation (driftsherren) eller samarbejde med en almen boligorganisation, der står som bygherre og driftsherre for byggeriet. Alment boligbyggeri er underlagt et omfattende regelsæt såvel i opførelse som drift. Regelsættet bestemmer boligernes finansiering og i vid udstrækning vilkårene for driftsøkonomien og huslejen. Opførelse Almen bolig Kr. Anskaffelsespris 85* kr./m Realkreditlån (LTV 91 % af ) Kommunal grundkapital (7 %) Beboerindskud (2 %) Drift Almen bolig 1. Beboerandel af støttet realkreditlån Drift ca. 375 kr./m2 årligt HUSLEJE: Det vil fremgå, at der ikke umiddelbart er mulighed for at opføre almene boliger til en husleje på kr pr. måned, med mindre der opnås muligheder for en betydelig reduktion i driftsudgifterne. Mulighed for krydssubsidiering fra fonden til almene boliger samt mulighed for at opnå støtte til etablering af Billige Boliger efter lov om fremme af privat udlejningsbyggeri skal undersøges. Fonden samarbejder med private bygherrer, der på forskellig vis ønsker at opføre billige boliger i København. 18

19 5. Kunderne. Det forudsættes, at boligerne både sælges og udlejes efter et almindeligt ventelisteprincip, idet det dog også forudsættes, at købere af ejer- og andelsboliger er kreditværdige. Det bør indgå i overvejelserne at reservere en del af de billige boliger til personer, der er bosat i Københavns Kommune. Det bør endvidere overvejes, om der skal indføres en indkomstgrænse for erhvervelse. Det forudsættes, at de billige boliger ikke vil kunne erhverves i investeringsøjemed (krav om at ejer som hovedregel bebor ejendommen med mulighed for fremleje, jf. lejelovens bestemmelser). Boligerne annonceres, når konceptudviklingen er tilendebragt og der er opnået sikkerhed for prisfastsættelsen, evt. først når der er underskrevet kontrakter med leverandører eller entreprenører. Der udarbejdes endvidere sammenlignende betragtninger over valg af boligformer indgangsvilkår og stilling efter 10 og 15 år beroende på husstandsforhold og indkomst samt dertil hørende følsomhedsberegninger. Der udarbejdes i den forbindelse også budgetter for ejers, almene og private lejeres samt andelshavers stilling ved overtagelse af boliger efter 10 og 15 år med tilhørende følsomhedsberegninger. Det fremgår af nedenstående (foreløbige) opstilling, at LO familien vil være bedre stillet i år 15 efter indfrielse af pantebrevet end i udgangspositionen, hvilket kan henføres til samspillet mellem pris- og løninflation, boligens værdistigning og boligens belåning. Under forudsætning af hurtigere inflation end 2 % vil familien i 2020 endvidere have erhvervet en større friværdi i boligen. Hvis familien undervejs i forløbet vælger at afdrage på realkreditlånet øges friværdien. Risikoen er et fald i boligpriserne, der indebærer teknisk insolvens og derfor hindrer omprioriteringen af boligen. Hvis det sker, vil det være nødvendigt at udskyde omprioriteringen til markedet har rettet sig. Fonden vil dog ikke herved blive truet Følgende (foreløbige) eksempel illustrerer udviklingen i en ejerbolig: 19

20 Kr. Købspris i 2005-priser Estimeret værdi 2020 v. 2 % årlig inflation Maksimal belåningsværdi Gammel hovedstol Værdi pantebrev 2020 v. 2 % årlig inflation I ALT LTV % Husleje månedligt 2005 priser Husleje månedligt baseret på indfrielse af pantebrev 2020 og dagens rente + ca. 0,5 %, nyt afdragsfrit lån, inflation 2 % Udvikling i LO-løn ved stigning 2,5 % LO løn* niveau mdl LO løn* niveau mdl Husleje i pct. af bruttoindkomst 2005 Husleje i pct. af bruttoindkomst 2020 Friværdi 2005 Friværdi ,5 % 12,1 % Byggeprocesserne Byggeprocesserne baseres på at udnytte, at planen er at bygge boliger over en femårig periode, gennem samlede udbud, der sikrer markedets bedste pris for byggematerialer og arbejde. Udbuddet baseret på nyindustrialisering og den nyeste viden om byggeprocesser. Bygherrerådgiveren udarbejder samlede udbud af den samlede entreprise eller dele deraf. Bygherrerådgiveren indarbejder heri forudsætningerne om nyindustrialisering af byggeriet ved moderne standardisering, hvor en række elementer som bad, VVS, vinduer og andre bygningskomponenter går igen fra byggeri til byggeri. Bygherrerådgiveren udbyder også finansiering og drift i store samlede pakker, så de billigste tilbud kan opnås. Beboernes deltagelse i driften indgår heri. Der skal udarbejdes en nærmere beskrivelse af bygherrerådgiverens rolle såvel i forbindelse med udvikling af konceptet, i opførelsesprocesserne samt i forbindelse med salg og overdragelse af boliger. 20

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Center for Byplanlægning Indledning Lykkes de så i Danmark? Hvad er vores udfordringer? Københavnske tendenser.

Læs mere

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde FINANSIERING OG GARANTISTILLELSE 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-34535 Ansøgningen Kuben Boplan A/S har i brev

Læs mere

Veje til 5.000 billige boliger i København

Veje til 5.000 billige boliger i København Veje til 5.000 billige boliger i København Billigbolig En bolig på 85 m2 til 5.000 kr. i månedlig boligudgift Deflateret med 3,5% fra betalingsår til 2005 Ekskl. forbrugsafgifter Det vil være muligt at

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

5000 BILLIGE BOLIGER Industriel boligbyggeri

5000 BILLIGE BOLIGER Industriel boligbyggeri 5000 BILLIGE BOLIGER Industriel boligbyggeri 0rganisation koncept Udfordringen Boligpolitisk baggrund Byggepolitiske muligheder Det strategiske koncept Fonden for Billige Boliger 1 Udfordringen Kan man

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Boligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere.

Boligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere. 2. Social Bolighandlingsplan - Tvedvej Resume: Forbedring af fire eksisterende boliger på Tvedvej til social udsatte. Sagsfremstilling: har vedtaget en bolighandlingsplan for det sociale område for at

Læs mere

Folketingets Lovsekretariat. Dato: 8. maj 2007

Folketingets Lovsekretariat. Dato: 8. maj 2007 Folketingets Lovsekretariat Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 8. maj 2007 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk AVR/ J.nr. 2007-348 Under henvisning til Folketingets brev af

Læs mere

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Når du bor i almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 2 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

AlmenBolig + et forsøgsprojekt. v Rolf Andersson, byggechef

AlmenBolig + et forsøgsprojekt. v Rolf Andersson, byggechef AlmenBolig + et forsøgsprojekt v Rolf Andersson, byggechef Vi mangler i høj grad børnefamilien med lav eller mellem indkomster i den almene boligsektor De flytter fordi de ikke kan finde en passende bolig

Læs mere

1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05. Billige boliger

1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05. Billige boliger 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger til en månedlig

Læs mere

Indhold Bilag 1: Notat om bestemmelser om boligstørrelser. Sagsnr

Indhold Bilag 1: Notat om bestemmelser om boligstørrelser. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 1: Notat om bestemmelser om boligstørrelser I dette notat beskrives baggrunden for bestemmelserne om boligstørrelser i kommune-

Læs mere

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden I en almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter

Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter Afdeling: Sekretariat for udviklingsdirektør Dato: 27-10-2016 Reference: Rune Hellegaard Christensen E-mail: rhc@norddjurs.dk Journalnr.: 16/17192 Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Socialministeriet ØSK-bolig J.nr. 5215-5 avr 24. marts 2006 Notat om Sammenligning af boligomkostninger mellem boligtyperne til brug for besvarelsen

Læs mere

Almene boliger i Danmark

Almene boliger i Danmark Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 144 Offentligt Velfærdspolitisk Analyse Almene boliger i Danmark Almene boliger er udbredte i hele landet, og på landsplan bor 17 pct.

Læs mere

Vedrørende: Ejendommen Vestervold 39, Markedsgade 29-31, matr.nr. 861 Randers Bygrunde. "Guldhuset"

Vedrørende: Ejendommen Vestervold 39, Markedsgade 29-31, matr.nr. 861 Randers Bygrunde. Guldhuset Notat Forvaltning: Miljø og Teknik, Stadsarkitektens Kontor, Henri Amsler Dato: J.nr.: Br.nr.: 21. april 2013 Vedrørende: Ejendommen Vestervold 39, Markedsgade 29-31, matr.nr. 861 Randers Bygrunde. "Guldhuset"

Læs mere

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2 FORÆLDREKØB Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. 121/5 01.01.2015 Forældrekøb er, når forældre køber en lejlighed, som de udlejer til deres barn. Hvis voksne børn køber en lejlighed,

Læs mere

Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri

Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri Bilag 35.4.4. Bestyrelsesmøde 23.04.13 17. april 2013 MGO Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri Baggrund På bestyrelsesmødet den 23. april 2013 skal der træffes en beslutning om omfanget

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 46 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 46 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 46 Offentligt Socialministeriet ØSK-bolig J.nr. 5215-5 avr 23. juni 2006 Notat om Sammenligning af boligomkostninger mellem boligtyperne til brug for besvarelsen

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for,

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for, NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune I notatet

Læs mere

Gammelgårdsvej. - information om medejerboliger

Gammelgårdsvej. - information om medejerboliger Gammelgårdsvej - information om medejerboliger Ordet medejerboliger antyder, at der er tale om en boform, hvor man er med til at eje boligen. Men det gælder i princippet alle almene boliger. I alle nyere

Læs mere

TM23 Almene familie- og ungdomsboliger

TM23 Almene familie- og ungdomsboliger Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM23 Almene familie- og ungdomsboliger 25-03-2014 Sagsbehandlere Jannik Egelund Christian Friis Binzer Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder 6. september 2011 Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION Baggrund P Da VK-regeringen trådte til, blev det skrevet ind i regeringsgrundlaget, at man ville give de almene beboere mulighed for at købe deres bolig P Et embedsmandsudvalg blev nedsat for at forberede

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 B 112 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 B 112 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 B 112 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 15. april 2015 Kontor: Boligøkonomi Sagsnr.: 2015-345 Skøn over konsekvenserne ved ophævelse af maksimalprisbestemmelsen ud fra DREAM (2012)

Læs mere

Salg af ejendomme tilhørende private andelsboligforeninger (den såkaldte Århusmodel)

Salg af ejendomme tilhørende private andelsboligforeninger (den såkaldte Århusmodel) 17. maj 2005 Salg af ejendomme tilhørende private andelsboligforeninger (den såkaldte Århusmodel) 1. Baggrund Etableringen af private andelsboligforeninger ved lejernes overtagelse af en privat udlejningsejendom

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER

Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Kalaallit Nunnaanni Inatsisartut Grønlands Landsting Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER Vedr.: Spørgsmål vedr. Lejer

Læs mere

Kan du fortsætte med at bo i din bolig som pensionist?

Kan du fortsætte med at bo i din bolig som pensionist? Kan du fortsætte med at bo i din bolig som pensionist? Har du råd til at blive boende i dit hus eller lejlighed, når du bliver pensionist? Vi har regnet på, hvordan økonomien ser ud for et par og en single,

Læs mere

"Basisboligen" Partnerskabsaftale mellem Københavns Kommune og KAB

Basisboligen Partnerskabsaftale mellem Københavns Kommune og KAB KØBENHAVNS KOMMUNE 13. november 2013 "Basisboligen" Partnerskabsaftale mellem s Kommune og KAB Baggrund I s Kommune opleves en voksende mangel på boliger som borgere med særlig lav betalingsevne kan betale.

Læs mere

Ø6 Almene ungdomsboliger

Ø6 Almene ungdomsboliger Økonomiforvaltningen BUDGETNOTAT Ø6 Almene ungdomsboliger Baggrund Et voksende antal studerende ønsker at bosætte sig i København. Da København samtidigt oplever en generel befolkningsvækst, der øger presset

Læs mere

Generalforsamling ABFKH søndag den 28. oktober 2012 kl. 13.00 Dagsorden:

Generalforsamling ABFKH søndag den 28. oktober 2012 kl. 13.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Generalforsamling ABFKH søndag den 28. oktober 2012 kl. 13.00 Dagsorden: 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning (vedlagt) 4. Godkendelse af årsregnskab og andelsværdi, herunder

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver J.nr. 137773-fordele og ulemper HQ/CBD 11. april 2014 ALLÉHUSENE Fordele og ulemper ved at blive andelshaver På beboermødet den 23. april 2014 vil arbejdsgruppen nærmere redegøre for vort arbejde indtil

Læs mere

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Århus Kommune

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Vores bolig! Andelsboliger

Vores bolig! Andelsboliger Vores bolig! Andelsboliger 2005 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfik Direktoratet for Boliger og Infrastruktur 2 Vores bolig! Andelsboliger

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

Hovedkonklusionerne i vores analyse er:

Hovedkonklusionerne i vores analyse er: 19. april 2017. Lave belåninger og høj grad af afdragsbetaling kendetegner andelsboligforeninger bedst Der har på de senere år været skrevet en del i medierne om gældstyngede andelsboligforeninger, hvilket

Læs mere

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I dette faktaark kan du få gode råd til, hvordan du skal forholde dig, hvis du overvejer at købe en

Læs mere

Notat om besparelser på boligydelsen, integrationsydelsen og (gen)indførslen af et kontanthjælpsloft

Notat om besparelser på boligydelsen, integrationsydelsen og (gen)indførslen af et kontanthjælpsloft Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Bestyrelsesmøde 17. november 2015 November 2015 Ad pkt. 2 a Notat om besparelser på boligydelsen, integrationsydelsen

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Boligudvalget 2008-09 BOU Alm.del Bilag 58 Offentligt

Boligudvalget 2008-09 BOU Alm.del Bilag 58 Offentligt Boligudvalget 2008-09 BOU Alm.del Bilag 58 Offentligt L 29 (som fremsat): lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. og realkreditloven. (Nedsættelse af den kommunale

Læs mere

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme.

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. FlexLife Et nyt lån du kan forme, som du vil Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. Du kan tilpasse FlexLife i takt med, at livet ændrer sig og det kan livet

Læs mere

Bilag 7. De Københavnske Ældreråds bud på krav til fremtidens plejeboliger

Bilag 7. De Københavnske Ældreråds bud på krav til fremtidens plejeboliger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomistaben NOTAT 26-09-2011 Bilag 7. De Københavnske Ældreråds bud på krav til fremtidens plejeboliger Indledning de lovgivningsmæssige rammer Alle plejeboliger i Danmark opføres

Læs mere

Revision af anlæg og budgetforslag til budget

Revision af anlæg og budgetforslag til budget Furesø Kommune Økonomiafdelingen Økonomiudvalget Revision af anlæg og budgetforslag til budget 20082011 ØU 200 Salg af Eversgrunden, matr.nr. 14bv m.fl. Farum By Økonomiske konsekvenser i Budget 2008 og

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. april 2008 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Konklusion Bedømmelsesudvalget indstiller, at der indgås partnerskab om etablering af almene boliger med følgende koncepter i prioriterede rækkefølge:

Konklusion Bedømmelsesudvalget indstiller, at der indgås partnerskab om etablering af almene boliger med følgende koncepter i prioriterede rækkefølge: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Partnerskaber om almene boliger - bedømmelsesudvalgets indstilling Konklusion Bedømmelsesudvalget indstiller, at der indgås partnerskab

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal begynde en længerevarende uddannelse. Skal man læse i fem år

Læs mere

Maria Schougaard Berntsen Konsulent, cand.oecon. Tlf Mobil

Maria Schougaard Berntsen Konsulent, cand.oecon. Tlf Mobil Resume af Krakas notat Hvor skal flygtninge bo? 1 17. august 2016 J-nr.: 211808 / 2315050 Flygtninge skaber behov for 1,5 mio. m 2 alment byggeri Regeringen forventer, at flygtningestrømmen fortsætter

Læs mere

Prisforvirring i andelsboligsektoren

Prisforvirring i andelsboligsektoren 8. august Prisforvirring i andelsboligsektoren Mange års prisstigninger på ejendomsmarkedet har sat sit præg på andelsboligmarkedet. Størstedelen af andelsboligforeningerne herhjemme har siden 2005 oplevet

Læs mere

Oplæg til Landsstyret

Oplæg til Landsstyret NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut, Attaveqarnermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer Ad dagsordenens punkt Oplæg

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 19. marts 2004 via Magistraten J.nr. Ref.: Tlf.nr. Jørn

Læs mere

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb 5. august 2008 Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb Mandag den 30. juli dumpede det længe ventede brev ind af brevsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring siden sidste regnskab Grafer over udvikling Status Stabil Dato 2012-05-31 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder Antal andele

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMISGAARDPARKEN - - 11 boliger i Hammelev

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMISGAARDPARKEN - - 11 boliger i Hammelev HAMISGÅRD 11 1 12 3 11 dejlige andelsboliger i attraktivt kvarter ved Hamisgårdvej i Hammelev. Velindrettede boliger til yngre, ældre og børnefamilier. Lyse og luftige rum med flotte lysindfald som skaber

Læs mere

AlmenBolig + eet forsøgsprojekt Rummel e ige ig e bolige ig r e til en e rimel e ig i g leje eje v/obl

AlmenBolig + eet forsøgsprojekt Rummel e ige ig e bolige ig r e til en e rimel e ig i g leje eje v/obl AlmenBolig + e et forsøgsprojekt Rummelige boliger oige til en rimelig ig leje v/obl Vi mangler i høj grad ga børnefam milien iie med lav eller e mellem e indkomster i den almene boligsektor De flytter

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE

BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE INDHOLD: PLACERING OG BAGGRUND S. 2-3 FALKEVEJ S. 4-5 LERSØ PARKALLÉ S. 6-7 ØKONOMI OG STATUS FOR UDMØNTNING S. 8 1 PLACERING FALKEVEJ

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

velkommen Charlotte Heitmann Christian Cold Nanna Jardof Lars Levin Otto Kierkegaard

velkommen Charlotte Heitmann Christian Cold Nanna Jardof Lars Levin Otto Kierkegaard & velkommen Charlotte Heitmann Christian Cold Nanna Jardof Lars Levin Otto Kierkegaard Brush up på den almene sektor 1/5 af alle boliger er almene = ca. 545.000 Kun 2 % er opført før 1940 Kun 5% er over

Læs mere

Præsentation af løsningsmuligheder for Christiania

Præsentation af løsningsmuligheder for Christiania Fællesskabet Christiania og Christianias beboere og virksomheder 31. marts 2011 J.nr. 11/00264 Ledelsessekretariatet SVS/TOP/KLJ Præsentation af løsningsmuligheder for Christiania I forlængelse af finansministerens

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 2. december 2008 Anlægsbevilling til indledende arbejder i forbindelse med opførelse af kommunalt bofællesskab til

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

Indstilling. 48 plejeboliger m.m. på Thorsvej i Åbyhøj - støttetilsagn. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 25.

Indstilling. 48 plejeboliger m.m. på Thorsvej i Åbyhøj - støttetilsagn. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 25. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 25. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume Denne indstilling vedrører projekt for 48 plejeboliger m.m.

Læs mere

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 3. maj 2016 SPJrådgivning Lergravsvej 53, 2300 København S Telefon: +45 21 44 31 29 spj@spjraadgivning.dk www.spjraadgivning.dk CVR-nr. 32 60 26 81 Bank: Lån

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej Randers SØ. Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3

Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej Randers SØ. Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3 Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej 1 8960 Randers SØ Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3 I henhold til aftale har fonden foretaget en foreløbig vurdering

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

Indstilling. 36 plejeboliger m.m. i Hasle anlægsbevilling til gennemførelse af byggeri. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. 36 plejeboliger m.m. i Hasle anlægsbevilling til gennemførelse af byggeri. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 8. februar 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 36 plejeboliger m.m. i Hasle anlægsbevilling til gennemførelse af byggeri

Læs mere

Almene boliger i et byudviklingsperspektiv

Almene boliger i et byudviklingsperspektiv Almene boliger i et byudviklingsperspektiv København, den 9. november 2016 2 Program 1 Offentligt grundsalg 2 Blandet byggeri (salg af byggeretter) 3 Privat grundsalg (delegeret bygherremodel) 1 Offentligt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Socialudvalget L 69 - Bilag 1 Offentligt Udkast november 2005 Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, hvornår børn indgår i boligstøtteberegningen

Læs mere

Boliger subsidier og tilskud. Torben M Andersen Økonomisk Råd Marts 2014

Boliger subsidier og tilskud. Torben M Andersen Økonomisk Råd Marts 2014 Boliger subsidier og tilskud Torben M Andersen Økonomisk Råd Marts 2014 Boligpolitik er vanskelig! Grundlæggende krav til en rimelig bolig for alle Varigt forbrugsgode: Stor up-front investering løbende

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG ADMINISTRATIONSGRUNDLAG Retningslinjer vedrørende administration af planlovens bestemmelser om planlægning for almene boliger (blandet boligsammensætning) 1. Indledning Aarhus vokser hastigt i disse år.

Læs mere

Seniorbofællesskabsmøde. Hjortefarmen. Mandag d. 4. april 2016 kl Kulturhuset, Farum

Seniorbofællesskabsmøde. Hjortefarmen. Mandag d. 4. april 2016 kl Kulturhuset, Farum Seniorbofællesskabsmøde Hjortefarmen Mandag d. 4. april 2016 kl. 14-17 Kulturhuset, Farum Dagsorden 0. Valg af Referent. 1. Grundejerforening 2. Visitationsudvalg 3. Siden sidst - herunder bl.a. grundkøb

Læs mere

Demografi giver medvind til københavnske huspriser

Demografi giver medvind til københavnske huspriser 2. januar 2012 Demografi giver medvind til københavnske huspriser Københavnsområdet har gennem en årrække oplevet, at flere og flere danskere har fundet det attraktivt at bosætte sig her set i forhold

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. december 23 via Magistraten Tlf. nr.: 8949 3534 Jour. nr.: 82.6.17M1/2/6511

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet NOTAT Dato: 3. september 2015 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2015-162 Sagsbeh.: Forsøgsgruppen Dok id: Udmelding af temaer for forsøgs- og udviklingsprojekter

Læs mere