Hørsholm kommune Udbygningsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest & Nordvest. Cash-flow analyse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hørsholm kommune Udbygningsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest & Nordvest. Cash-flow analyse"

Transkript

1 Hørsholm kommune Udbygningsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest & Nordvest

2 COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax wwwcowidk Hørsholm kommune Udbygningsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest & Nordvest Dokumentnr P A-1 Version 6 Udgivelsesdato 14 november 2008 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt HWA HWA HWA

3 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Indtægter 3 3 Udgifter 6 31 Udgifter til renoveringer af eksisterende idrætsfaciliteter 6 32 Udgifter til anlæg af nye idrætsfaciliteter 7 33 Udgifter til anlæg af veje 8 34 Byggemodning 9 4 Cash-flow Indtægter Udgifter Det kommunale budget Konklusioner 12 Cowi\HI Cash flow notat 06doc

4 2 1 Indledning Denne del af rapporten beskriver de finansielle analyser, som er foretaget i forbindelse med projektet Cowi\HI Cash flow notat 06doc

5 3 2 Indtægter Hørsholm kommune forventer at kunne finansiere dele af projektet ved hjælp af salg af byggeretter og indtægter fra byggetilladelser Ejendomsmæglerfimaet Sadolin og Albæk har vurderet værdien af byggeretterne i Kokkedal Vest og Nordvest Denne vurdering baserer sig bla på hvornår markedet kan absorbere boligerne, dvs i hvilken takt developperen kan forvente at boligerne bliver solgt Værdien af byggeretterne fremgår af tabellen nedenfor Tabel 21 Værdi af byggeretter Område Type Etageareal m 2 Nettoindtægt kr/m 2 Samlet indtægt 1000 kr Kokkedal Vest Familieboliger Kokkedal Nordvest Familieboliger Kokkedal Nordvest Erhverv I alt Kilde: COWI og Sadolin og Albæk Sadolin og Albæk lægger en række forudsætninger til grund for værdisætningen, herunder bla at grundarealerne er miljømæssigt oprenset, at grundarealernes bæreevne er "normal", og at developperen selv skal byggemodne arealet Sadolin og Albæk vurderer, at byggeretterne i dagens marked kan afsættes for 3800 kr/m 2 for boligarealerne og 2000 kr /m 2 for erhvervsarealerne, under forudsætning af, at arealerne er byggemodnede og at arealerne overtages i 2009 Den pris, som Hørsholm kommune kan få for byggeretterne, bliver lavere, fordi værdien skal reduceres med byggemodningsomkostningerne Sadolin og Albæk vurderer, at omkostningerne til at byggemodne arealerne vil være ca 58 mio kr På baggrund af forskellige forudsætninger om indeksering, diskonteringsfaktor mv har Sadolin og Albæk beregnet, at nutidsværdien af arealerne andrager ca mio kr kontant Cowi\HI Cash flow notat 06doc

6 4 Set i lyset af den generelle usikkerhed i analyserne, er værdien af byggeretterne ikke i de videre analyser korrigeret for, at det først forventes, at arealerne kan overtages i 2011 (og ikke i 2009 som antaget af Sadolin og Albæk) Efterhånden som byggeretterne bliver solgt, og der skal bygges på arealerne, vil kommunen få indtægter fra udstedelse af byggetilladelser Byggetilladelser koster 100 kr (2008) pr m2 for almindeligt bolig og erhvervsbyggeri Værdien af byggetilladelserne fremgår af tabellen nedenfor Tabel 22 Værdi af byggetilladelser Område Type Etageareal m 2 Nettoindtægt kr/m 2 Samlet indtægt 1000 kr Kokkedal Vest Familieboliger Kokkedal Nordvest Familieboliger Kokkedal Nordvest Erhverv I alt 3600 Kilde: COWI og Hørsholm kommune Cowi\HI Cash flow notat 06doc

7 5 3 Udgifter Udgifterne i forbindelse med projektet fordeler sig på renoveringer og anlæg af idrætsfaciliteter samt anlæg af veje og P-pladser i området Herudover kommer udgifter til byggemodning De forskellige poster er vist i afsnittene nedenfor 31 Udgifter til renoveringer af eksisterende idrætsfaciliteter Udgifterne til renovering af den eksisterende Hørsholm Idrætspark stammer fra Hørsholms kommunes tidligere vurdering Ombygning og tilbygningsarbejder ud over dette er kalkuleret af COWI Tabel 31 Emne Udgifter til renoveringer af eksisterende idrætsfaciliteter Samlet udgift, 1000 kr Renovering af eks Hørsholm Idrætspark Renovering af eksisterende boldhal (Hørsholmhallen) I alt Kilde: COWI og Hørsholm kommune 32 Udgifter til anlæg af nye idrætsfaciliteter COWI har beregnet udgifterne til anlæg af nye faciliteter Kalkulationerne tager udgangspunkt i de løsningsforslag, som fremgår af udbygningsplanen og er opdateret i overensstemmelse med det indhold og de kvalitetsniveauer, som er aftalt med Hørsholm Kommune Cowi\HI Cash flow notat 06doc

8 6 Tabel 32 Udgifter til anlæg af nye idrætsfaciliteter Emne Aktivitet Samlet udgift 1000 kr Istræningshal m omklædningsrum Nybyggeri, 2795 m Ny boldhal Nybyggeri, 1936 m Ny centerbygning Nybyggeri, 1320 m Ny centerplads Overdækkende tagkonstruktion mv 900 m Udendørs tennisbaner Reetablering af 7 baner 2600 Konvertering af eksisterende fodboldafsnit til kunstgræs Nyanlæg, 7300 m Ny aktivitetssti Nyanlæg, 4560 m Ombygning af eksisterende opvisningsbane til ny fodboldbane Nyanlæg, 7800 m P-pladser Nyanlæg, 6875 m Øvrige terrænarbejder Stier, ramper og trapper omkring nybygninger, 1600 m I alt Kilde: COWI 33 Udgifter til anlæg af veje Udgifterne er primært beregnet ved hjælp af nøgletal (pris per løbende meter for veje af forskellig type) Priserne for rundkørsel og overførsler over jernbanen og stitunnel stammer fra Hørsholms kommunes vurdering af infrastrukturomkostninger fra februar 2008 Tabel 33 Udgifter til anlæg af veje Område Emne Samlet udgift, 1000 kr Kokkedal Nordvest Ny vej øst for nyt kontorbyggeri, 250 m 5000 Kokkedal Nordvest Rundkørsel ved Kokkedal Alle 6300 Kokkedal Nordvest Vejbro over jernbane ved Lågegyde 6900 Kokkedal Nordvest Stitunnel under jernbane ved Ådalsparkvej 4500 Kokkedal Vest Fordelingsvej, 440 m 8800 Kokkedal Vest Hovedsti, 800 m 400 Kokkedal Vest/Idrætspark Forbindelsesvej 850 m I alt Kilde: COWI og Hørsholm kommune Cowi\HI Cash flow notat 06doc

9 7 34 Byggemodning Byggemodning i boligområderne bliver indregnet i byggeretsprisen, der er derfor ikke taget eksplicit stilling til disse omkostninger i den finansielle analyse Det forventes endvidere, at der ikke vil være udgifter til byggemodning i forbindelse med idrætsfaciliteterne Derimod vil der være udgifter til byggemodning med hovedforsyning langs den nye vej i Kokkedal Vest og Nordvest Disse omkostninger antages at udgøre ca 1 mio kr Cowi\HI Cash flow notat 06doc

10 8 4 Cash-flow For at beregne cash-flowet - eller kassetrækket over tid - skal de mange indtægts- og udgiftsposter vist i afsnittet ovenfor fordeles over tid Analysen er vist i faste priser, dvs uden inflation Dog forudsættes det, at der er en realprisudvikling i byggeomkostningerne Det er her forudsat, at byggeomkostningerne stiger med 1% (ud over inflationen) hvert år 41 Indtægter Det er antaget i analysen, at salget af byggeretter for Nordvest, både boliger og erhverv, falder i 2011 Herefter vil der være en periode for planlægning, projektering og byggeri af første etape, så de første boliger vil komme på markedet i 2013 Følgende etaper færdiggøres 2014 og 2015 Første etape af boliger i Kokkedal Vest vil herefter følge i 2016 og dernæst ca 30 boliger årligt Regnes baglæns herfra vil 2015 og 2014 bruges til produktion, projektering og planlægning af dette afsnit Salg vil så finde sted i 2013 Det er forudsat i analysen, at byggetilladelserne udstedes året efter at byggeretterne bliver solgt Kommunen har herefter budgetteret med at værdien af de solgte byggeretter frem til 2011 kan bevilliges året efter, altså i 2012 Tabel 41 Indtægter, mio kr, faste priser Post\År Salg af byggeretter 0,0 0,0 0,0 29,1 0,0 36,4 0,0 0,0 0,0 Gebyrindtægter ved byggetilladelser 0,0 0,0 0,0 0,9 0,3 1,0 0,0 0,7 0,0 Indtægter i alt 0,0 0,0 0,0 30,1 0,3 37,4 0,0 0,7 0,0 Kilde: COWI 42 Udgifter Udgifterne er fordelt over tid dels i forhold til en overordnet plan for timingen af projekterne og hvor lang tid det forventes at gennemføre hver enkelt aktivitet Cowi\HI Cash flow notat 06doc

11 9 Udgifterne forventes at fordele sig over tid som vist i tabellen nedenfor: Tabel 42 Udgifter, mio kr, faste priser Post\År Renovering af idrætsfaciliteter 8,3 6,9 0,0 0,0 0,0 9,9 10,0 0,0 0,0 Anlæg af idrætsfaciliteter 0,0 2,2 2,5 37,0 27,9 42,8 39,2 21,8 13,9 Anlæg af veje 0,0 17,6 6,9 15,3 8,8 0,4 0,0 0,0 0,0 Øvrig byggemodning 0,0 0,0 0,3 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter i alt 8,3 26,7 9,8 52,2 37,4 53,1 49,3 21,8 13,9 Kilde: COWI 43 Det kommunale budget Hørsholm kommune har bevilliget et beløb til renoveringer og nybyggeri i forbindelse med idrætsparken de næste 4 år Beløbene fremgår af tabellen nedenfor Tabel 43 Midler afsat på kommunalt budget, 1000 kr, faste priser Midler afsat på kommunalt budget Renovering af idrætspark Opførelse af istræningshal og idrætsparkanlæg Infrastruktur Lågegyde, Kokkedal Vest, Idrætspark I alt Kilde: Hørsholm Kommune 44 Konklusioner Sammenstiller man indtægter og udgifter, ser man, at indtægter fra salg af byggeretter og byggetilladelser langt fra kan finansiere aktiviteterne i forbindelse med idrætsparken Boligområderne vil over tid bidrage med indtægter på ca 64 mio kr, men omkostningerne til infrastruktur i området (som jo også er til gavn for plejecenteret) udgør ca 50 mio kr Det vil sige, at boligområderne netto bidrager med ca 14 mio kr til at finansiere idrætsparken Derudover vil der være en række spill-over effekter på kommunekassen af at bygge de nye bolig-områder, som ikke er inkluderet i analysen Det drejer sig bla om omkostninger til nye skoler og dagtilbud, omkostninger til pleje af ældre og syge, overførselsindkomster mv til tilflytterne Ændringen i kommunens Cowi\HI Cash flow notat 06doc

12 10 skattegrundlag vil også have en betydning, ligesom den kommunale udligningsordning n er blevet stillet op, således at det kommunale budget i perioden overholdes En del udgifter er derfor udskudt til perioden efter 2012 Effekten på kommunekassen kan illustreres grafisk, jf nedenstående figurer Figur 41 Netto pengestrøm for kommunekassen (neg=udgift, pos=indtægt) 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0-50,0-60, Kilde: COWI Figuren nedenfor viser differencen i forhold til det kommunale budget Etapeplanen genererer omkostninger lidt over og under budgettet i perioden Der er altså indlagt opsparing af mindre beløb, som så bruges årene efter, så det kan konkluderes, at den nuværende etapeplan balancerer budgettet i perioden frem til 2012 Analyserne viser endvidere, at der skal afsættes yderligere godt 175 mio kr på budgettet i perioden Cowi\HI Cash flow notat 06doc

13 11 Figur 42 Difference i forhold til det kommunale budget (neg=udgifter større end budgetteret, pos=udgifter mindre end budgetteret) 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0-50,0-60, Kilde: COWI Cowi\HI Cash flow notat 06doc

FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ INDHOLD. 1 Sammenfatning 2 1.1 Baggrund 2 1.2 Potentialet for alternativ finansiering 3 1.

FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ INDHOLD. 1 Sammenfatning 2 1.1 Baggrund 2 1.2 Potentialet for alternativ finansiering 3 1. TRANSPORTMINISTERIET FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk FINANSIEL ANALYSE INDHOLD 1 Sammenfatning

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 APRIL 2012-1 - Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Resume af prognosen... 3 II. Hovedtabeller... 7 III. Datagrundlag og forudsætninger... 19 Områdeinddeling...

Læs mere

FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT. Trafikministeriet, Danmark. Finansiel analyse

FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT. Trafikministeriet, Danmark. Finansiel analyse FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Trafikministeriet, Danmark Finansiel analyse Juni 2004 FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Finansiel analyse Juni 2004 Trafikministeriet Frederiksholms Kanal 27 DK-1220

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Socialministeriet ØSK-bolig J.nr. 5215-5 avr 24. marts 2006 Notat om Sammenligning af boligomkostninger mellem boligtyperne til brug for besvarelsen

Læs mere

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune 1. Baggrund 6. juni 2013 I efteråret 2012 præsenterede Socialudvalget dets overordnede strategi for udviklingen af fremtidens boliger

Læs mere

N O TAT. Nøglebegreber i den kommunale økonomi

N O TAT. Nøglebegreber i den kommunale økonomi N O TAT Nøglebegreber i den kommunale økonomi Med jævne mellemrum omtales forskellige dele af den kommunale økonomi i medierne. Ofte bygger historierne på en form for økonomisk eller personalemæssig statistik.

Læs mere

JUNI 2013 AALBORG LETBANE FINANSIERING OG ORGANISATION

JUNI 2013 AALBORG LETBANE FINANSIERING OG ORGANISATION JUNI 2013 AALBORG LETBANE FINANSIERING OG ORGANISATION ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JUNI 2013 AALBORG LETBANE - FINANSIERING

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

BETALER SIG BYLIV DER NATURSTYRELSEN BY & HAVN AARHUS KOMMUNE KILDEBJERG RY A/S

BETALER SIG BYLIV DER NATURSTYRELSEN BY & HAVN AARHUS KOMMUNE KILDEBJERG RY A/S BETALER SIG BYLIV DER NATURSTYRELSEN BY & HAVN AARHUS KOMMUNE KILDEBJERG RY A/S Byliv der betaler sig / gevinster ved investeringer i byliv og bykvalitet Projektet Byliv der betaler sig er gennemført i

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Fremtidig varmeforsyning

Fremtidig varmeforsyning Grundejerforeningen Fasanvænget Fremtidig varmeforsyning Slutrapport - Forundersøgelser Marts 2007 Grundejerforeningen Fasanvænget Fremtidig varmeforsyning Forundersøgelser Marts 2007 Dokument nr. Revision

Læs mere

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling.

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling. Dato: 12. april 2015 Analyse af regionens økonomiske situation 2015 og frem 1. Analysens afgrænsning I lighed med sidste år har administrationen udarbejdet en vurdering af de økonomiske perspektiver for

Læs mere

Budget 2015. Århus Statsgymnasium

Budget 2015. Århus Statsgymnasium Århus Statsgymnasium 24. marts 2015 j.nr. 2241/CE Budget 2015 Århus Statsgymnasium 1. Indledning I det følgende beskrives de aktuelle forventninger til budget 2015 for Århus Statsgymnasium. Det er bestyrelsen,

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A 7. november 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A U D K A S T Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det

Læs mere

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse Notat: Analyse af budget 2006 i Vejle Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt i lyset af Lov om regioners godkendelsesordning for væsentlige økonomiske dispositioner 0. Baggrund A. Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

JANUAR 2015 AALBORG FORSYNING, VARME. Forudsætninger for fase 2 beregninger af kraftvarmetillæg for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk A.m.b.a.

JANUAR 2015 AALBORG FORSYNING, VARME. Forudsætninger for fase 2 beregninger af kraftvarmetillæg for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk A.m.b.a. JANUAR 2015 AALBORG FORSYNING, VARME Forudsætninger for fase 2 beregninger af kraftvarmetillæg for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. METODE... 6 2.1. Spørgeskemaundersøgelse omkring betalingsvillighed... 6 2.2. Modellering af betalingsvillighed...

Læs mere

Analyse 27. september 2012

Analyse 27. september 2012 27. september 2012. Subsidieringen af privatejede solcelleanlæg Af Jens Hauch Antallet af privatejede solcelleanlæg udbygges kraftigt i 2012, og regeringens målsætning vil være nået ved årsskiftet. I notatet

Læs mere

Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan

Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Departement for Finanser april 2012 FM 2012 / 46 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning...

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011 FORORD Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2011 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2010 og budgettal

Læs mere

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder MILJØMINISTERIET SKOV- OG NATURSTYRELSEN LANDSPLANAFDELIN GEN Arbejdsnotat Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder Analysen er udført af Oxford Research for Skov-

Læs mere

Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh

Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh Greve Kommune Indførelse af betalt parkering Finansieringsmodeller for p-anlæg Parkeringsfond Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh 1 Indledning... 2 2 Forudsætninger... 2 2.1 Nuværende parkering...

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Indholdsfortegnelse Pkt. 1... 3 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 8. november 2012 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2013 Middelfart Spildevand Budget 2013 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere