Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole"

Transkript

1 Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole Virksomhedsplanen er gældende for året 2015 Udarbejdet og senest revideret den 18. februar 2015 af André Gremaud, forstander Side 1

2 Navn Odder Produktionsskole Adresse Rønhøjvej Odder Telefon Fax Hjemmeside Kommune Odder SE Nr Skolekode Odder Produktionsskole er en selvejende undervisningsinstitution jfr. lov om produktionsskoler nr. 456 af Odder Produktionsskole blev oprettet af Odder Kommune i 1987 Indhold side 1 Målsætninger Årselever 3 3 Formål og virksomhed 4 4 Målgruppen 4 5 Undervisning og produktion 5 6 Almen undervisning 6 7 Ekskursioner og andre aktiviteter 6 8 Værkstedsundervisning 6 9 Sikkerhed og arbejdsmiljøet 7 10 Undervisningsmiljøet 8 11 Værkstederne 8 12 Optag, vejledning og udslusning Praktik EGU og STU Kombinationsforløb Projekter, konsortiet Fysiske rammer Energi (vand, varme, el) Regler Madordning Uddannelse Organisation og ledelse Samarbejdspartnere Organisationer Økonomien Lovgrundlaget 17 Appendiks A: Forklaringer af forkortelser 18 Side 2

3 1 Målsætninger for 2015 Hvert år formulerer skolens ansatte, lederen og bestyrelsen specifikke områder, der søges kvalificeret ved en særlig indsats. I en omskiftelig verden, kan vilkårene ændre sig hurtigt og dermed også forudsætningerne for de mål skolen har sat sig for det kommende år. 1.1 Erhvervsskolereformen 2014 Den 1. august 2015 træder erhvervsskolereformen i kraft. Herefter kan unge kun optages på grundforløb 1, hvis de som minimum har opnået karakteren 02 i fagene dansk og matematik. En ung som vil optages på G1 skal senest til august året efter afslutningen af 9. eller 10. klasse søge optagelse. Såfremt en ung ikke senest efter et år søger optagelse på G1 (og opfylder kravene for at kunne gøre det), skal vedkommende søge optagelse til grundforløb 2, G2. Optagelse til G2 sker ved en anvendelsesorienteret, skriftlig prøve, hvor den unge skal vise færdigheder i dansk og matematik, der svarer til karakteren 02. Produktionsskolerne er tiltænkt en væsentlig rolle i opkvalificeringen af de unge, der søger ind på G Den kombinerede ungdomsuddannelse, KUU I udbudsregionen Horsens, Hedensted, Skanderborg og Odder har kommunerne besluttet at lægge hele KUU i regi af erhvervsskolen Learnmark i Horsens. Man har valgt en central model, hvor alle elever samles et sted. På den baggrund er hverken Odder Produktionsskole eller nogen af de andre produktionsskoler blevet en del af denne uddannelse. Et afklaringsforløb på produktionsskolen kan føre frem til at Ungdommens Uddannelsesvejledning kan indstille en ung til KUU. 1.3 Antal deltagere i 2015 Andet halvår 2014 har været kendetegnet ved et massivt fald i elevtallet, hvilket har medført at der er blevet skåret ned i medarbejderstaben. Træværkstedet er lukket med udgangen af Vi håber, at kunne genåbne det i løbet af Med mindre der kommer en markant forbedring mht. antal elever, lukker også musikværkstedet i løbet af foråret Det er en selvstændig målsætning at opnå et stabilt elevtal for at kunne tilbyde et kontinuerligt og kvalitativt højtstående tilbud. Det er vigtigere at udsvingene ikke er for store end at elevtallet bliver så stort som muligt med efterfølgende nedgang til følge. Året 2015 vil på ovenforstående baggrund blive et år med fokus på økonomisk konsolidering og fokusering på de følgevirkninger EUD reform 2014 får for produktionsskolerne. Jfr. pkt Udviklingen i elevtallet vil være udslagsgivende om/hvornår skolens træværksted kan genåbnes, eller der evt. skal tænkes i et nyt og anderledes tilbud. 2 Årselever Gennemsnitligt har Odder Produktionsskole haft 40 årselever 1 (perioden år ). I det seneste år, 2014, har årselevtallet været på 40,2. Året har været kendetegnet ved en noget uens fordeling, med væsentligt flere elever i det første end det andet halvår. Tendensen med et noget lavere gennemsnitligt elevtal forventes at fortsætte i Se appendiks A, side 18, for beregning af en årselev Side 3

4 3 Formål og virksomhed Skolens formål bygger på lovbestemmelserne i lov om produktionsskoler og de dertil hørende bekendtgørelser. I loven beskrives formålet således: Produktionsskolen tilbyder kombinerede undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion for unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Tilbuddet skal styrke deltagernes personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet og på det almindelige arbejdsmarked. Der kan optages personer som led i aktivering i henhold til lov om aktiv socialpolitik og til lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik. Produktionsskolen kan indgå aftaler med en kommune eller andre om indtægtsdækket virksomhed. Deltagerne skal have dansk statsborgerskab eller være bosat i Danmark (have opholdstilladelse og være tilmeldt folkeregistret) for at tælle med som årselever, og dermed udløse statstilskud. Deltagere kan kun optages med statstilskud efter forudgående afklaring hos en sektoruafhængig vejleder i Ungdommens Uddannelsesvejledning, herefter kaldet UU. Der kan for den enkelte deltager højst medregnes et års produktionsskoleophold. Indenfor en kvote, der udgør 10 % af skolens samlede årselevtal i det forudgående finansår, kan der i særlige tilfælde medregnes ophold af længere varighed. Alle tidligere forløb på en produktionsskole, dog ikke som aktiveret deltager, skal medregnes. 4 Målgruppen Skolens målgruppe udgøres af unge op til 25 år, der har opfyldt undervisningspligten. Der må ikke hjemtages statstilskud, hvis en ung allerede har gennemført en ungdomsuddannelse. Unge optages som led i deres afklaring mht. valg af uddannelse eller arbejde og med det formål, at de kan erkende egne styrker og muligheder. Det er alene skolens ledelse, der kan afgøre om en ung optages eller får mulighed for at fortsætte på skolen. Skolens leder kan uddelegere afgørelsen til en medarbejder. Indenfor 14 Side 4

5 dage fra start skal en vejleder i Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU, gennem sin vurdering 2 sikre, at en ung, der ønsker optag på produktionsskolen, tilhører målgruppen. Produktionsskolen er primært et uddannelses- og erhvervsrettet afklarings- og kvalificeringstilbud. Skolens målgruppe forventes ikke at ændre sig væsentligt i løbet af Siden efteråret 2014 tilbyder skolen den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse, STU, for unge under 25, som har fået bevilliget et sådant treårigt, individuelt forløb (pkt. 14.2). Vi tilbyder fortsat erhvervsgrunduddannelsen, EGU, til unge, der visiteres til denne toårige uddannelse. Odder Kommune har nedsat et visitiationsudvalg, der godkender unge til EGU (pkt. 14.1). Der udbetales skoleydelse til: Unge under 25 år, der optages under frit optag eller som led i aktivering i op til et år. Og unge, der efter 12 mdr. skønnes at have gavn af et forlænget ophold, hvortil skolen kan gøre brug af en særlig kvote. Denne kvote beregnes hvert år som 10 % af det foregående års elevtal (antal deltagere, der udløser statstilskud). Der udbetales ikke skoleydelse til: Unge i aktivering i henhold til lov om aktiv socialpolitik og til lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik (kan medregnes i årselevopgørelsen). Med henblik på refusion af statens udgifter indberetter skolen de aktiverende myndigheder kvartalsvis om aktiviteten. Deltagere, der er optaget som led i EGU modtager løn i hht. lov om EGU. Unge, der er i et STU forløb modtager forsørgelse fra bopælskommunen. 5 Den kombinerede undervisning og produktionsvirksomhed Produktionsskolens undervisnings- og produktionsaktiviteter skal tage udgangspunkt i den enkelte elevs styrker, forudsætninger og personlige mål. Produktionen i værkstederne er det centrale omdrejningspunkt for produktionsskolens virke. Produktionen er såvel middel som mål. Produktion kan kun virke som et effektivt pædagogisk middel, hvis den samtidig er et mål for skolens virke. Værkstederne danner rammen omkring produktive arbejdsfællesskaber. Antallet af unge i hvert værksted (normeringen) giver mulighed for, at løsning af konkrete opgaver tilrettelægges som et individuelt kvalificerende forløb, hvor personlig udvikling, faglige kvalifikationer og almene færdigheder styrkes. Produktionen kan have form af varer eller tjenesteydelser, der sælges på ikke konkurrenceforvridende vilkår. Produktionsskoleforløbet er især kendetegnet ved at tage udgangspunkt i det praktiske arbejde. Deltagerne indgår i et forpligtende praksisfællesskab i værkstedet med det formål at udvikle sig personligt, socialt og fagligt. Den teoretiske undervisning bygger på deltagernes praktiske erfaringer og foregår hovedsageligt i tilknytning til arbejdet i værkstedet. Undervisningen retter sig i størst muligt omfang mod de krav, der stilles på erhvervsuddannelsernes grundforløb (1 og 2). Løsning af praktiske opgaver, og det dertil knyttede praktiske arbejde, skal styrke den enkelte elevs personlige udviklingsproces. For mange vil læringsmålene orientere sig mod optagelse på grundforløb 1 eller 2 på en erhvervsuddannelse. 2 Ungdommens Uddannelsesvejledning i den unges bopælskommune udsteder en målgruppevurdering Side 5

6 Eleven skal inddrages i udformningen af sin uddannelsesplan og tilskyndes til aktivt at arbejde for at nå de mål, der er udstukket i planen. Almen dannelse, demokratiske værdier med rettigheder, pligter og ansvar skal være en naturlig del af denne proces. Produktionsskolens deltagere skal i hverdagen kunne møde et bredt spektrum af synspunkter, holdninger og udfordringer med det formål at gøre dem åbne overfor nye ideer og anderledes tanker, der kan få positiv indflydelse på deres nuværende situation og fremtiden. Produktionsskoledeltagerne gives medbestemmelse og medansvar i dagligdagen i anliggender, som de berøres af, og hvor der reelt kan gives dem et råderum (i henhold til love og vedtægter mm). Gennem medbestemmelse søges ansvarlighed og engagement øget. 6 Undervisning i dansk og matematik Skolen tilbyder undervisning i fagene dansk og matematik på skolen. Der er ansat en underviser på deltid til denne opgave. Undervisningen er tilrettelagt sådan, at emner og opgaver i størst mulig omfang tager udgangspunkt i de produktioner, deltagerne beskæftiger sig med i værkstederne. I samarbejde med Odder Ungdomsskole kan produktionsskolens elever gå op til afgangseksamen på hhv. 9. eller 10. klasses niveau. Det er dog en forudsætning, at en elev følger undervisningen over længere tid og rettidigt kan tilmeldes til eksamen. Deltagelse i almen undervisning er frivillig. Vi forlanger dog, at nye elever deltager i dansk og matematikundervisningen i mindst to lektioner, således at hver enkelt får mulighed for at stifte bekendtskab med en anden form for undervisning end den, de fleste har været vant til fra folkeskolen. 7 Ekskursioner og andre aktiviteter udenfor skolen Ekskursioner og ture kan arrangeres for deltagerne. Der er oftest tale om endags ture med et fagligt indhold, fx en fagmesse, besøg på en uddannelsesinstitution etc. Højskoleaktiviteter er integreret i skolens hverdag og gennemføres efter ideer og fælles drøftelser; f.eks. kulturelle arrangementer, temadage, foredrag, idræt, ekskursioner m.v. Skolen tilbyder deltagelse i fysisk træning (fx fitness). Det er frivilligt at deltage. 8 Værkstedsundervisning Det centrale omdrejningspunkt for den enkelte deltager er det praktiske arbejde og opgaveløsning i et af produktionsskolens værksteder. Lærerne skal stille relevante krav til deltagerne ud fra de tilbud og muligheder, der kan skabes. En kundeorienteret produktion er det primære pædagogiske middel og udgør et selvstændigt mål (jfr. pkt. 5). Produktionen er skoleformens helt særlige kendetegn og kan kun virke hensigtsmæssigt, hvis den foruden middel også er et selvstændigt mål. Med udgangspunkt i deltagerens valg af værksted, tilrettelægger produktionsskolelæreren rammerne således, at deltageren kan udvikle sig personligt, fagligt og socialt i den retning, som er mest hensigtsmæssigt i forhold til den unges fremtid. For unge, der stræber mod en erhvervsuddannelse, vil målet være optagelse på et af grundforløbene. Side 6

7 Elementer fra den praktiske undervisning og opgaveløsning beskrives i deltagerens forløbsplan i registreringssystemet Nordplaner (nyt fra 2014). Såfremt en deltager har opholdt sig på skolen i mindst tre måneder, skal skolen udstede et kompetencebevis. Kompetencebeviset er siden august 2012 lovpligtigt (se pkt. 12.5). Læreren drager omsorg for, at de teoretiske læringsmuligheder, der opstår ved det praktiske arbejde, bruges til konkret faglig læring. Det praktiske arbejde, med læring som vigtigste formål, skal fremmes mest muligt, fx gennem opgaver med varierende indhold og sværhedsgrad. Tilbud og muligheder skal stå i forhold til relevante krav, der udfordrer den enkelte deltager og i videst mulig omfang understøtter læringsmålene på eud grundforløbene. Omgangsformen i værkstederne skal være fremmende for arbejdslyst, faglig glæde og ansvarsbevidsthed. Deltageren kan efter aftale med skolens ansatte skifte mellem flere værksteder. De enkelte værksteder kan samarbejde på tværs af faggrænser, fx i fælles projekter. Afsætning af produkter i form af varer eller serviceydelse kan for alle værksteders vedkommende ske på normale betingelser til private kunder såvel som til institutioner, virksomheder og foreninger. Produktionen må ikke give urimelig konkurrence til erhvervsdrivende. Det er et mål for skolen, at værkstedernes indtægter fra produktionen kan dække de direkte omkostninger i værkstederne. Når produktionen opleves som nødvendighed i hverdagen, virker den som et befordrende pædagogisk redskab. Produktionen er skolens vigtigste pædagogiske drivkraft. Det tilstræbes, at en evt. manglende egen motivation kompenseres af værkstedets og produktionens nødvendighed. Det er faglærerens ansvar at tydeliggøre denne nødvendighed, så den opleves umiddelbart af hver enkelt deltager. Skoleydelsen reguleres efter den enkelte elevs tilstedeværen og indsats. Eleven trækkes i lønnen, når vedkommende ikke yder det, der kan forventes, fx ved manglende deltagelse i arbejdsopgavernes løsning. Målet om balance mellem indtægter og udgifter kan erstattes af andre mål indenfor visse fagområder, fx uddannelsesmæssig kvalificering indenfor musik eller det pædagogiske område, hvor det er svært at skabe salgbare ydelser i tilstrækkeligt omfang. Det skal dog altid tilstræbes at skabe salgbare produktioner, også på disse områder. 9 Sikkerhed og arbejdsmiljø Forstanderen og sikkerhedsrepræsentanten har det overordnede ansvar for sikkerheden. Alle ansatte og deltagere skal overholde sikkerhedsbestemmelserne. På de enkelte værksteder er det lærerens opgave at sørge for den nødvendige instruktion i sikker brug af maskiner og redskaber samt anvendelse af sikkerhedsudstyr. Det er den enkelte værkstedslærers ansvar at gøre sikkerhedsrepræsentanten eller skolens leder opmærksom på sikkerhedsmæssige problemer. Odder Produktionsskole har i 2012 modtaget godkendelser fra Arbejdstilsynet, således at unge under 18 år fortsat kan bruge værkstedernes maskiner og eldrevne værktøj. 10 Undervisningsmiljøet Side 7

8 Produktions- og undervisningsvirksomhed skal foregå på en sådan måde, at et godt undervisningsmiljø sikres. Der skal jfr. lov nr. 166 af udarbejdes en vurdering af undervisningsmiljøet på skolen, det sker i samarbejde mellem skolens ansatte og deltagere. Undervisningsmiljøvurderingen er første gang udarbejdet i efteråret I 2006, 2008, 2011 og senest i 2014 er der lavet en undersøgelse, som er offentlig tilgængeligt på skolens hjemmeside. Næste vurdering skal senest udarbejdes i Værkstederne 11.1 Grafisk værksted Værkstedets omdrejningspunkt er opgaver for eksterne kunder. Værkstedet har kunder, der kommer og får lavet alt fra logo og layout til færdigt tryk. Dvs. der bliver produceret tryksager som f.eks. visitkort, flyers, brochurer, plakater, medlemsblade og mindre bogproduktioner. Vi tilbyder også foto til tryksager i mindre omfang og kan tilbyde skæreplot til vinduer, skilte og tekstil. Kundeopgaverne vil ofte afspejle både det at være kreativ og finde på, men også det at arbejde systematisk og vedholdende med tingene, idet der arbejdes ud fra et fagligt omdrejningspunkt, så eleven kan se, at bag det at arbejde på computer ligger der også en faglighed, som f.eks. normer og sprogbrug. Værkstedet færdiggør det meste på en printer, men sender også til tryk. Gennem produktionen og oplevelser med kunder, møder eleven de krav, der stilles til tryksager, f.eks. at der skal rettes tekster til (også kunder kan stave forkert), og processen med at rette til, så kunden er tilfreds. Gennem arbejdet opnår eleverne kendskab til de professionelle programmer, der benyttes indenfor både kontor og grafiske virksomheder, da vi bruger Adob InDesign, Illustrator og Photoshop. Grafisk værksted arbejder desuden med (lettere) teoretiske med emner,som farvelære og brug af typografi og læsbarhed, layout, målgrupper og hvad der passer ind i flowet på værkstedet. Vi bruger til kommunikation internt og til eksternt kommunikation med kunder. Hvis det er overskueligt for eleven, arbejder vi også med dokumentation af eget arbejde via blogportfolie og ideudvikling. I perioder starter dagen fx med tegneøvelser. Tegneøvelserne skal ses i forlængelse af metoder til ideudvikling og træning i at SE, mere end at blive god til at tegne. Hvor der er mulighed for det, samarbejder grafisk værksted med almen undervisning, og forsøger at tænke grafisk faglighed ind, hvor det er muligt. Fx. har vi udviklet stavehæfter med henblik på, lavet et tema om skriftbrug og typografi, arbejdet med formulering i fht. s. osv. Værkstedet er velegnet for unge, der gerne vil forberede sig til f.eks. mediegrafiker, digital medie, handel og kontor, HF, HTX, men de fleste elever vil have god brug for at få arbejdsrutine på en computer. Der er mulighed for at arbejde med portfolie ifht. evt. optagelsesprøve på kvote-eud uddannelserne. Typiske situationer fra hverdagen: fotografering af nye elever til opslagstavlen, fremstille indbydelse til et arrangement, lave en PowerPoint for en ekstern kunde, opsætte et foreningsblad med fotoredigering og tekstredigering, lave tekst til et skæreplot til vinduer eller T-shirt. Side 8

9 Værkstedet tager også på ture i løbet af året, som f.eks. besøg på uddannelsessteder, kunstudstillinger eller hvad der nu kan passe ind. To gange om ugen dyrker vi fitness, som en del af værkstedstilbuddet. Formålet er at vi gør noget sammen ude af huset, og at vi får fokus på at træne kroppen i forhold til stillesiddende arbejde Køkkenet Køkkenet et selvstændigt værksted, der primært tilbyder unge undervisning i madlavning. Skolens køkken fremstiller den daglige kost for skolens deltagere og personale. Hovedsageligt til formiddagspausen og frokost, hvortil der tilberedes et egentligt måltid. Skolen har en sund kost politik, der har som formål at fremme god og varieret kost. Der kan lejlighedsvis leveres mad ud af huset afstemt efter deltagernes formåen. Deltagerne og personalet betaler for forplejningen. I undervisningen indgår hygiejne, korrekt behandling af madvarer og sikkerhed i omgang med redskaber og maskiner, i overensstemmelse med kravene herom. I deltagernes opgaver indgår også rengøring, vask af arbejdstøj og kontrol af fødevareleverancer. Køkkenet er underlagt løbende tilsyn af levnedsmiddelkontrollens smiley ordning. Egenkontrollener indført som sikring af gode standarter mht. hygiejne og sund kost. Odder Produktionsskole har siden 2009 opretholdt sin Elite smiley status for god køkkenhygiejne Metal/håndværk Metal/håndværkstedet udfører en bred vifte af kundeopgaver, hovedsageligt indenfor metalområdet. Den primære produktion retter sig mod private kunder eller som underleverandør til lokale virksomheder. Deltagerne oplæres i sikker betjening af værktøj og maskiner, der anvendes i de grundlæggende bearbejdningsteknikker indenfor metalfagene, fx skære, bukke, slibe, file, svejse etc. Produkter, der fremstilles orienterer sig efter kundernes behov. Der fremstilles typisk trapper, altaner, gitterlåger, grille, stålborde etc. Eleverne kan tilegne sig et svejsecertifikat hos skolens faglærer. Deltagerne instrueres i sikker brug af maskiner, der forefindes i værkstedet og i at forstå og overholde de arbejdsmiljøkrav, der stilles. Metalværkstedet er i 2011/12 flyttet ind i totalrenoverede lokaler. Den tidligere lagerbygning blev revet ned i 2011 og et nyt værksted blev opført i 2011/12. I 2015 udvider metalværksteder sin opgaveportefølje til at også at omfatte opgaver indenfor træfaget. På baggrund af nedgang i elevtallet blev træværkstedet lukket ned ultimo 2014, nogle af de opgaver, som træværkstedet hidtil at udført varetages derfor af metal/håndværk. Der indledes drøftelser med Reno Syd om istandsættelse af cykler til genbrug/salg Det pædagogiske værksted Formålet med dette værksted er, at unge kan stifte bekendtskab med fagretningerne pædagog og social- og sundhed. Størst vægt lægges på pædagogfaget, hvorimod SOSUdelen mest foregår som en praktikdel. Deltagerne er på skift i praktikforløb og korte forløb af nogle timers varighed på daginstitutioner og plejehjem. Værkstedet har et godt samarbejde med lokale institutioner, der giver skolens unge mulighed for at stifte bekendtskab med deres fagområde og afprøve deres tillærte viden. Side 9

10 Det er af stor betydning, at der, sammen med de unge, skabes handlemuligheder, og at hverdagen præges af aktivitet. Der foregår aktiviteter med børn her på skolen, ude på institutioner eller andre steder, fx i naturen. Skolens deltagere kommer i praktikforløb på institutioner, i skolefritidsordninger og plejehjem. På den måde får eleverne mulighed for at arbejde med alle aldersgrupper. Der laves projekter for og med børnene, fx at male ansigter, lave dukketeater, udendørs projekter, håndarbejde, syning etc. I sommerhalvåret bruges udearealerne på skolen og de nærliggende naturområder. Fitness indgår som en del af værkstedet faste aktiviteter. På det pædagogiske værksted tilstræber vi at få generel viden om arbejdet for og med mennesker. Fx diskuteres ud fra TV programmer eller artikler. Læringen omfatter også at lave en ansøgning, lære at lave en opringning, arbejde med at lave et budget og ikke mindst at være en aktiv deltager i hverdagen Musiklinjen Musiklinjen tilbyder undervisning i enkelte instrumenter og sammenspil. Der undervises i guitar, bas, trommer, keyboard, sang, hørelære og musikteori. Formålet er at fremme den enkelte deltagers individuelle evner og færdigheder til at spille sammen med andre. Når der er et tilstrækkeligt elevgrundlag, dannes et egentligt skoleorkester, der tilstræber at kunne tilbyde optræden ved offentlige og private arrangementer. Afhængig af sammensætningen af elever spiller holdet typisk til børnearrangementer eller optrædener på Efterskoler, i anledning af sidste skoledag eller andre arrangementer. Musiklinjen kan tilbyde forløb, der kvalificerer til at opnå færdigheder, der retter sig imod de kompetencegivende uddannelser indenfor musikområdet. At være elev på musikværkstedet kræver et vidst grundlæggende kendskab og færdigheder i mindst et instrument eller til det at synge. Hvis man er helt nybegynder bliver det for svært at følge med de andre. Vi har som et vigtigt mål at komme ud at spille for publikum. I lighed med træværkstedet er musik ramt af nedgang i elevtallet. I løbet af foråret 2015 vil udviklingen af elevtallet vise, om tilbuddet bliver bæredygtigt, således at det fortsat kan opretholdes. 12 Optag, vejledning og udslusning 12.1 Optagelse. Siden 2005 har landets UU-centre kompetencen til at vurdere og afgøre, hvorvidt en ung tilhører målgruppen for produktionsskolen eller ej. Alle unge skal ved optagelse igennem en samtale på et UU-center i deres bopælskommune. UU-vejlederne skal forud for optaget udfylde og underskrive et målgruppevurderingsskema. Skemaet tilsendes produktionsskolen. Kriterierne for optagelse på produktionsskolerne blev ændret i forbindelse med Ungepakke II med ikrafttræden fra 1. januar 2011 se under Målgruppen. For unge under 18 gælder, at ændringer i deres uddannelsesplaner skal meddeles UU Den primære, situationsbestemte vejledning af den enkelte deltager foregår i sammenhæng med arbejde og undervisning i hverdagen. Side 10

11 12.3 Den planlagte vejledning sker typisk ved periodiske samtaler, hvor der bl.a. aftales delmål for den kommende periode. Der er afsat fire hele dage i løbet af året udelukkende til individuelle vejledningssamtaler. For hver deltager udarbejdes en skriftlig plan for forløbet. Denne plan indeholder delelementer, som revideres i forbindelse med de periodiske samtaler (mindst hver 3. måned). Forløbsplanen består af tre dele: 1. samtale - fortsættelse... - afslutning. I sidste delen registreres, hvortil deltageren udsluses (uddannelse, arbejde, andet). Der sendes meddelelse til en vejleder i den respektive kommunes UU-center med oplysninger om, hvor den unge fortsætter efter produktionsskolen. Fra 2014 har skolen indført et databaseret system Nordplaner, der bruges til forløbsplaner og andet registrering af deltagernes forløb: praktik, samtalenotater, kombiforløb, kompetencebevis etc. Vejledning foregår i et samarbejde mellem den enkelte faglærer og skolens vejleder. Vejledningen af den enkelte elev skal rette sig mod realistiske mål, både erhvervs- og uddannelsesmæssigt. Med baggrund i bekendtgørelsen om vejledning om valg af uddannelse og erhverv (kapitel 5) udvides kontakten og samarbejdet med UU. Al vejledning skal ske under hensyntagen til god etik og respekt for kravene om fortrolighed mht. udveksling af personfølsomme oplysninger. Alle unge, der indskrives på skolen, bedes godkende en aftale om at skolen må udveksle relevante oplysninger med andre myndigheder, UU, kommune, andre institutioner etc. Den enkelte elev forventes at være aktiv i planlægningen af sit eget videre forløb i forlængelse af produktionsskoleopholdet. I det omfang det er muligt, bør den vejledningsansvarlige lærer eller vejlederen følge eleven i opstartsfasen af det efterfølgende forløb. For unge under 18 år, kan forældre inddrages, såfremt det skønnes at være gavnligt. Forældre til unge over 18 år kan inddrages med samtykke fra den unge. Skolens vejleder understøtter faglærerne og varetager kontakten til UU, uddannelsesinstitutioner og andre aktører Udslusningsstrategi Jfr. Lovbestemmelse af 27. december 2003 er en strategi for udslusning af deltagerne formuleret og godkendt af bestyrelsen. Udslusningsstrategien fornys efter behov Kompetencebevis Siden marts 2012 skal produktionsskolerne udstede kompetencebeviser til deltagere, der har været på skolen i mindst 3 måneder. Jfr. lov nr. 270 af 27. marts Kompetencebeviset skal dokumentere varighed og indhold af det konkrete forløb og dokumentere de faglige kompetencer, som deltageren har opnået under produktionsskoleforløbet. Det forventes, at kompetencebeviset vil kunne forbedre de unges chancer for efterfølgende at opnå merit i forbindelse med påbegyndelse af en erhvervsuddannelse eller for eventuelt at indgå en uddannelsesaftale med en virksomhed, fordi beviset dokumenterer, hvad eleven har lært på produktionsskolen. Kompetencebeviset udarbejdes med baggrund i værkstedernes kompetencetavler og de samtaler, der holdes med hver enkelt deltager. Det it baserede registreringssystem Nordplaner understøtter udarbejdelsen af kompetencebeviset. Side 11

12 13 Praktik I forbindelse med vejledningen oplyses deltagerne om mulighed for praktik i private virksomheder eller offentlige institutioner, samt tilbud om evt. supplerende anden undervisning. Vi bruger praktikmuligheden i stort omfang, da den bidrager væsentligt til elevernes afklaring mht. valg af uddannelse. Skolen tilsender praktikstedet et skema til vurdering af praktikantens indsats under opholdet. Praktikophold er uden lønomkostninger for arbejdsgiveren. Udtalelser fra praktiksteder kan vedlægges kompetencebeviset. 14 Erhvervsgrunduddannelse, EGU og særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, STU 14.1 EGU. Det er aftalt med Odder Kommunes jobcenter, at visiteringen til EGU foregår via et visitationsudvalg, der mødes efter behov. Deltagere med bopæl i Århus Kommune visiteres til EGU Århus; det sker efter aftale med den unges UU vejleder. Der er behov for at iværksætte flere EGU forløb, men adgangen begrænses af manglen på pladser i private virksomheder. Der er en betydelig udgift for en virksomhed forbundet med en EGU elev, idet elevlønnen skal afholdes af praktikvirksomheden. Hidtil er aftaler hovedsageligt indgået med offentlige institutioner. Tilskuddet til elevlønnen bortfaldt i 2014, hvilket gør det endnu sværere at finde private praktiksteder STU. Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse, STU, er et treårigt individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb for unge med særlige behov. Det er den unges bopælskommune, der bevilliger uddannelsen. Siden 2014 tilbyder vi denne uddannelse som et dagtilbud med følgende fagretninger: servicefag indenfor mad og ernæring det pædagogiske område, omsorg og børn og håndværk. 15 Kombinationsforløb Almindeligvis skal unge tilbydes et kombinationsforløb på en erhvervsskole indenfor tre måneder fra start. Et kombinationsforløb aftales med en erhvervsskole (teknisk skole, handelsskole, SOSU etc.), varigheden er mindst to og højst fem uger. De timer, der anvendes til kombinationsforløb, skal medregnes i 1/3 regel (max. 1/3 af den ugentlige undervisningstid må anvendes til undervisning efter anden lovgivning). Et evt. fravalg af kombinationsforløb skal begrundes (særligt skema skal udfyldes) Samarbejdsaftaler om kombinationsforløb Vi har et formaliseret samarbejde med flertallet af erhvervsskoler i området, særligt med henblik på kombinationsforløb. Der er indgået samarbejdsaftaler om kombinationsforløb med alle erhvervsskoler, der er relevante; herunder Aarhus Tech, Jordbrugets Uddannelsescenter i Beder, Aarhus Social- og Sundhedsskole, Sansestormerne i Risskov. 16 Projekter, jobtræning, praktiksteder, konsortiet Side 12

13 Der kan igangsættes nye projekter der er forenelige med deltagernes behov, skolens udvikling i øvrigt, samt lokale interesser. Kursusaktiviteter kan i projektform udbydes som indtægtsdækket virksomhed. Produktionsskolen tilbyder jobtræningsforløb, praktikforløb for elever fra 9. eller 10. klasse og praktikforløb for studerende. Produktionsskolen tilbyder ansættelse i job på særlige vilkår m.v. (socialt kapitel) Særlige projekter. Siden 2010 samarbejder vi med den tyske WerkstattSchule i Hannover om et udvekslingsprogram, IdA 3. Formålet er at give især tyske deltagere mulighed for et to-fire ugers ophold hos os. Vi har igen indgået en aftale om ophold på vores skole, et i foråret og et i efteråret I april måned deltager et hold elever og en lærer i et EU støttet projekt i byen Corleone på Sicilien. Formålet er kulturel udveksling med unge fra byen og et konkret projekt hvor de unge skal etablere en legeplads. Projektet er kommet i stand som en del af samarbejdet i konsortiet, jfr. næste afsnit Konsortiet af danske Produktionsskoler. Odder Produktionsskoler har i 2009 indgået et formaliseret samarbejde, som er beskrevet i en egentlig samarbejdsaftale for de fem skoler, der tilsammen danner Konsortiet af Danske Produktionsskoler. Disse skoler er Korsør, Randers, Kalundborg, Nykøbing-Falster og Odder. Odder Produktionsskole kan som medlem af Konsortiet indgå i projekter, der omhandler skoleudvikling, international udveksling mm. Projekterne gennemføres i samarbejde med andre danske og udenlandske produktionsskoler. 17 De fysiske rammer og infrastrukturen Odder Produktionsskole ejer sine bygninger der ligger på Rønhøjvej 26 og 28 i Odder by. Odder Produktionsskole købte 1. april 2003 bygningerne af Odder Kommune. Indtil da lejede skolen de samme bygninger af kommunen. Postadressen er Rønhøjvej 28, 8300 Odder. Bygningerne er velegnede til produktionsskoleformål. Bygningerne renoveres løbende og tilpasses til evt. nye formål. Fx blev det tidligere tekstilværksted i 2008 indrettet som til grafisk værksted. I blev den tidligere lagerbygning (vinkel på hovedbygningen) brudt ned til sokkel og genopbygget som nyt metalværksted. På den måde er det samlede værkstedsareal forøget med 145 m2. I 2013 har skolen investeret i et nyt, tidssvarende telefonsystem, der gør den centrale omstilling overflødig. Al telefoni er digital og baseret på mobiltelefoni. Skolen er blevet opkoblet på det fiberoptiske datanet i efteråret Integration durch Austausch Side 13

14 18 Energi (vand, varme, el) Skolen bestræber sig på at spare på el, vand og varme. Varme: Der spares på varmen ved at sænke rumtemperaturen i weekender og ferier. El: Der spares på el ved at overvåge tørretiden på vasketøjet og ved at slukke unødvendig belysning og udsugninger. Almindelige glødepærer er blevet erstattet af lavenergipærer. Ældre armaturer med lysstofrør er udskiftet indenfor de seneste på grafisk, metal og pædagog/sosu værkstederne. Senest er konventionelle lysarmaturer på kontorerne erstattet med højfrekvente lysstofrør. I sommeren 2012 har skolen etableret et 6 KW solcelleanlæg på den nye, sydvendte tagflade på metalværkstedet. Samtidig blev et større energirenoveringsarbejde sat i gang: træværkstedets loft på 236 m2 blev isoleret med yderligere 200 mm og er desuden blevet beklædt med lyddæmpende loftsplader og nye lysarmaturer. Ejendommen Rønhøjvej 26 blev i efteråret 2010 tilsluttet til fjernvarmenettet. Alle bygninger er herefter tilsluttet fjernvarme. 19 Regler på skolen Skolen har et regelsæt, der løbende vurderes og justeres. Dette regelsæt omhandler bestemmelser om god opførsel, orden, sikkerhed, pauser, spisetider, udlån af skolens lokaler og udstyr etc. I skolens velkomstpjece er de vigtigste regler formuleret. Alle deltagere får udleveret en sådan pjece forud for optagelse på skolen. Det er skolens politik at regler dannes i et forpligtende samvær mellem deltagere og skolens personale. Det tilstræbes at have så få regler som muligt og fremme elevernes evne til at begå sig uden stram regelstyring Rygepolitik: rygning tillades kun udendørs. De enkelte værksteder administrerer selv, hvornår der må ryges Alkoholpolitik: det er ikke tilladt at indtage alkohol på skolen. Siden 2014 er al indtagelse af alkohol også til festlige lejligheder ophørt. På ture og ekskursioner ud af huset er al konsum af alkoholiske drikke forbudt. Skolens leder kan ved særlige lejligheder dispensere fra reglen Narkotikapolitik: Skolen har et nul tolerance i forhold til narkotika. Hvis vi har en mistanke om misbrugsproblemer hos en ung, henviser vi den unge til en misbrugskonsulent. Såfremt en ung har et erkendt misbrugsproblem eller vi vurderer at han/hun har et, så forlanges at vedkommende deltager i et behandlingsprogram. Opbevaring, handel med eller konsum af narkotiske stoffer nogen steds på skolen medfører bortvisning fra skolen. 20 Madordningen Alle deltagere og medarbejdere er med i skolens madordning. Betalingen reguleres i forhold til omkostninger og prisstigninger. Ordningen reguleres således, at den balancerer økonomisk. Ansatte og deltagere over 18 år betaler fuld pris, deltagere under 18 år betaler en reduceret pris, der gradueres efter om en ung er ude- eller hjemmeboende. Der lægges vægt på ernæringsrigtig og alsidig kost. 21 Uddannelse af medarbejdere Side 14

15 De ansatte kan efter forudgående aftale med forstanderen og under hensyntagen til skolens budget deltage i relevante efteruddannelseskurser af faglig og pædagogisk art. Skolens ansatte bør i videst mulig omgang deltage i de faglige kursustilbud, som udbydes af skoleforeningen, PSF. Det er fx introduktionskursus for nye medarbejdere, grundkurser i pædagogik, vejledning og psykologi. Deltagelse i disse og andre kurser aftales med skolens forstander og under hensyntagen til skolen drift. 22 Organisation og ledelse Bestyrelsen er produktionsskolens øverste myndighed. Der henvises til skolens vedtægter og forretningsorden Bestyrelsen Bestyrelsen konstituerer sig efter hvert kommunevalg, dvs. hvert 4. år. Efter det seneste kommunalvalg, den 19. november 2013, er skolens bestyrelse sammensat på følgende vis: Rie Ramsdal Jensen Hans Hammann Elsebeth Bertelsen Ole Stounbjerg Anette Pedersen Bent Jochumsen Uffe Beck Christensen Gitte Soelberg formand, udpeget af Odder Kommune næstformand, udpeget af Odder Kommune udpeget af LO Leder, Jobcenter Odder, udpeget af skolens bestyrelse udpeget af Odder Kommune udpeget af DA Medarbejderrepræsentant UU og Odder Ungdomsskole, udpeget af skolens bestyrelse som medlem uden stemmeret 22.2 Skolens ansatte Uffe Beck Christensen Faglærer metal og medarbejderrepræsentant i bestyrelsen Bente Asbjørn Jørgensen Faglærer IT/grafisk Jakob J. Nielsen Jeppe W. Christensen Rikke Kring Kirsten Dahl Marianne Tellerup Faglærer musik (20 timer/uge) Faglærer musik (20 timer/uge) Faglærer pædagog/sosu Administrativ medarbejder, bogholder Faglærer køkken Side 15

16 Annette Bondesen Pernille Andersen Vejleder, deltid Underviser, deltid Skolen har pr. 1. april 1997 indgået organisationsaftale med LC/DPL og finansministeriet. Uffe Beck Christensen er sikkerhedsrepræsentant Skolens ledelse André Gremaud er skolens leder siden Samarbejdspartnere Produktionsskolen tilstræber et godt og aktivt samarbejde med relevante lokale myndigheder og instanser; særligt med henblik på unge indenfor skolens målgruppe. Odder Kommunes sagsbehandlere, Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU Odder/Skanderborg og vejlederne fra de tilstødende kommuners UU, Aarhus, Skanderborg, Samsø og Horsens er vigtige samarbejdspartnere. SSP er rammen om det kommunale samarbejde mellem de sociale myndigheder, skolerne og politiet. Odder Produktionsskole er i løbende kontakt med SSP konsulenten, som deltager i udvalgte møder sammen med skolens ansatte. Formålet er at skabe en tæt kontakt mellem de ansatte og konsulenten, der bl.a. har som opgave at koordinere det kriminalpræventive arbejde. Medarbejderne fra Ungdomsskolen og Produktionsskolen er repræsenteret i hinandens bestyrelser (som bisiddere). Vi samarbejder med SSP koordinatoren og misbrugscentret i Odder Kommune. Kalundborgegnens Produktionsskole, Korsør Produktionshøjskole, Randers Produktionsskole, Multi-Center Syd i Nykøbing Falster og Odder Produktionsskole har tilsammen dannet Konsortiet af Danske Produktionsskoler, jfr. pkt Produktionsskolernes organisationer i Danmark: Produktionsskoleforeningen, PSF Uddannelsesforbundet, sektionen for ansatte ved produktionsskoler Forstanderkredsen, FK Ledernes organisation for produktionsskoler, LP 25 Økonomien Side 16

17 Odder kommune yder et årligt grundtilskud (lovbestemt jfr. finansloven). Grundtilskuddet udbetales hvert år i januar måned. Staten yder taxametertilskud til de deltagere, der ikke har mere end 12 måneders produktionsskoleophold bag sig (frit optag). Undtagen er de deltagere, der indgår i 10 % kvoten efter særlige regler herfor. Desuden medregnes ikke ophold, hvor eleven er aktiveret (i henhold til Lov om aktiv social- eller arbejdsmarkedspolitik) i optællingen. En årselev beregnes som en deltager med 30 timer pr. uge i 40 uger, dvs timer. Finansieringsomlægningen betyder at produktionsskolen hvert år skal underrette deltagernes bopælskommune pr om varigheden af opholdet for de unge, der på skæringsdagen havde bopæl i kommunen. Kommunerne skal orientere produktionsskolen forud for optagelsen om en elev er aktiveret. Revisionsfirma: Dansk Revision, v/per Laursen, reg.revisor, Viby J. Bank forbindelse: NORDEA BANK, Odder afdeling. For at sikre skolens kontante indestående bedst muligt (statsgaranti for indskud) har skolen desuden indeståender i Spar Nord Bank og Jyske Bank i form af rentegarantikonti med en fast løbetid på 3 år (aftalerne udløber i september 2015). Realkreditinstitut: Nordea Kredit Skolen udbetaler skoleydelse til deltagerne. Undtaget er de i bekendtgørelse om statstilskud, skoleydelse m.v. 13 nævnte deltagere. Skoleydelsen refunderes med 100 % af staten. 26 Lovgrundlaget LBK nr. 456 af om produktionsskoler LBK nr. 298 af om vejledning om valg af uddannelse og erhverv LBK nr. 166 af om elevers og studerendes undervisningsmiljø LBK nr. 737 af om betaling for uddannelse i forbindelse med aktivering mm. LBK nr. 270 af 27. marts 2012 om udstedelse af kompetencebeviser 26.1 Bekendtgørelser Nr om sociale klausuler Nr om revision og tilskudskontrol Nr om regnskab Nr om kommunalt bidrag Nr om statstilskud Side 17

18 Nr. 12 om ophævelse af BEK om kommunale bidrag for deltagere Nr. 545 om ophævelse af BEK om indtægtsdækket virksomhed Nr. 725 om deltagerråd Nr. 683 om indhold og tilrettelæggelse 26.2 Skrivelser SKR nr om ændring af reglerne for ekskursioner og udvekslingsophold i BEK 683 Appendiks A: Forklaringer af forkortelser og begreber, der anvendes i teksten UU SU EUD G1 G2 EGU STU KUU PSF SSP Årselev Ungdommens Uddannelsesvejledning. Den kommunale, sektoruafhængige vejledningsinstans for kommunens unge Statens Uddannelsesstøtte. SU er for unge over 18 år i uddannelse. Erhvervsuddannelse Grundforløb 1 på en erhvervsuddannelse, 20 uger Grundforløb 2 på en erhvervsuddannelse, 20 uger Erhvervsgrunduddannelsen. Toårig ungdomsuddannelse med fortrinsvis praktisk indhold. Elevløn, ikke SU berettiget. Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse. En treårig ungdomsuddannelse, der kan iværksættes af bopælskommunen. Er ikke SU berettiget. Den kombinerede ungdomsuddannelse er ny med opstart KUU er SU berettiget. Der er i alt 2500 pladser fordelt over hele landet. Produktionsskoleforeningen. Skoleforeningen er fællesorganisationen for landets 83 produktionsskoler Samarbejde mellem skoler, sociale myndigheder og politiet Et teknisk begreb, der er udtrykt for beregninsgrundlaget for statens bidrag/taksameter. 1 elev - 30 timer pr. uge - i 40 uger = 1200 undervisningstimer = 1 årselev Side 18

19 Side 19

Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole

Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole Virksomhedsplanen er gældende for året 2014 Udarbejdet/senest revideret den 4. februar 2014 af André Gremaud, forstander Navn Odder Produktionsskole Adresse Rønhøjvej

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune.

Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune. Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune. 2013 Navn Adresse Produktionsskolen i Herning Kommune Sebbesandevej 2b, Tjørring, 7400 Herning. Telefon 97 26 70 11 Fax 97 26 90 48 E-mail admin@ph-herning.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Virksomhedsplan 2015 Gribskov Produktionsskole Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Formål... side 2 Økonomi... side 3 Organisering af produktionsskolen...

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Ejendomsservice Præsentation På værkstedet Ejendomsservice arbejder vi med en bred vifte af opgaver inden for flere faggrupper. Det foregår primært på skolens område,

Læs mere

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge 1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Introduktion. Hvad enten du vælger Dronningelund eller Brønderslev, så sættes der fokus på det sociale, faglige og personlige.

Introduktion. Hvad enten du vælger Dronningelund eller Brønderslev, så sættes der fokus på det sociale, faglige og personlige. Introduktion Alle har et talent på produktionsskolen kan du finde og styrke det, du måske ikke kunne, da du gik i folkeskolen. På produktionsskolen vil du opleve, at du får højere selvtillid og suger mere

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Præsentation af værkstedet Kunne du tænke dig at lave dig egen hjemmeside, eller går du med en drøm om, at lære at fotografere eller måske lave din egen film,

Læs mere

nyborgungdomsskole.dk

nyborgungdomsskole.dk nyborgungdomsskole.dk Erhvervsfaglig Grunduddannelse er en toårig erhvervsuddannelse for unge under 29, som lærer bedst gennem praktiske aktiviteter og individuelt tilrettelagte forløb Praktiske oplysninger

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2015 Nyt på erhvervsskoleområdet og uddannelsestendenser Informationer om uddannelsesmulighederne Brobygning i uge 47 og

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008-1 - INDLEDNING... - 3 - Aftalens parter... - 4 - Aftalen omfatter... - 4 - A Overgangsvejledning...

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune Samarbejdsaftale mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune 2 Tidligere samarbejdsaftale samt kontrakt af 31.3.2014 indgået mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune, er

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole

Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole Produktionsskolen i Middelfart er en uafhængig selvejende institution i henhold til lov om produktionsskoler. Skolens vedtægter er godkendt

Læs mere

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse til pkt. 4

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse til pkt. 4 Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse til pkt. 4 2. Godkendelse af referat fra mødet den 12. maj 2014 Referatet blev godkendt. 3. Orientering siden sidst Møde med de

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Med baggrund i den ny lovgivning om Vurdering af uddannelsesparathed samt Pligt

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Træværkstedet

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Træværkstedet AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Træværkstedet Præsentation På Træværkstedet arbejder vi med opgaver inden for træindustrien. Som elev på træværkstedet kommer du til at arbejde i vort maskin- og snedkerværksted,

Læs mere

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse

Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse Nummereringerne svarer til afsnit i ansøgningsmateriale/slides. 1.1: Hvis der ikke er indgået bindende aftaler med bidragsydere til undervisningen

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Din vej til Uddannelse & Afklaring...

Din vej til Uddannelse & Afklaring... Din vej til Uddannelse & Afklaring... Glostrup Produktionshøjskole tilbyder undervisnings- og vejledningsforløb for unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Undervisningen på skolens

Læs mere

ErhversGrundUddannelse

ErhversGrundUddannelse EGU Skive Kommune ErhversGrundUddannelse EGU Erhvervsgrunduddannelse er en kompetencegivende kommunal ungdomsuddannelse. Uddannelsen er rettet mod unge mellem 16 og 30 år, der ikke umiddelbart kan gennemføre

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

Kombineret Ungdoms Uddannelse. KUU Cafe aften. TR Temakursus i Svendborg

Kombineret Ungdoms Uddannelse. KUU Cafe aften. TR Temakursus i Svendborg KUU Cafe aften TR Temakursus i Svendborg Per Nielsen formand for Produktionsskolelærerne i Uddannelsesforbundet. pen@uddannelsesforbundet.dk Fakta om KUU, hovedlinjer Status på KUU lokalt - runde med det

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015 STU - Dyr og Landbrug Præsentation af værkstedet STU Landbrug og dyr: På værkstedet Dyr og Landbrug får du mulighed for at arbejde med både dyrepasseropgaver og landbrugsopgaver.

Læs mere

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne Undervisningsministeriet sagsnr.: 072.51S.541 Udkast Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015 FOR MORSØ PRODUKTIONSSKOLE

VIRKSOMHEDSPLAN 2015 FOR MORSØ PRODUKTIONSSKOLE VIRKSOMHEDSPLAN 2015 FOR MORSØ PRODUKTIONSSKOLE Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Kapitel 1... 3 Produktionsskolen... 3 Beliggenhed:... 3 Lov:... 3 Ledelse:... 3 Økonomi:... 4 Fagområder:... 4 Kapitel

Læs mere

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Det skal indledningsvist præciseres, at når en euv gennemføres med eux, så vil skoleundervisningen i hovedforløbet ikke være et afkortet for

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014... 3

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014... 3 Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2014... 3 Lovgrundlag...3 Målsætning...3 Målgruppe...3 Værdigrundlag...3 Pædagogisk arbejdsgrundlag på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole:...4 Forventninger...4

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet v/ UU-Vejleder (grundskoler) Specialvejleder (specialskoler) STU-vejleder (efter 10. klasse) Dorthe Elly Johansen Tlf. 72 36 61 47 dorjo@holb.dk UU Ungdommens

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på Side 1 Struktur: Vekseluddannelse. Gennemføres helt eller delvist på en produktionsskole. Gennemføres

Læs mere

Kontrakt om Professionspraktik

Kontrakt om Professionspraktik Kontrakt om Professionspraktik Denne kontrakt er indgået mellem Fredericia Maskinmesterskole, den studerende og virksomheden, hvor den studerende er i bachelorpraktik. Fredericia Maskinmesterskole Købmagergade

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

OM KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE - KUU

OM KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE - KUU OM KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE - KUU LOVGRUNDLAG: Lov om Kombineret Ungdomsuddannelse - lov nr. 631 af 16/06/2014 samt tilhørende. Loven blev vedtaget på et bredt forlig af S, SF, RV, V, DF, LA og KF.

Læs mere

Kombineret ungdomsuddannelse er en kort uddannelse. Med den står du stærkere, når du skal søge arbejde eller begynde på en ungdomsuddannelse.

Kombineret ungdomsuddannelse er en kort uddannelse. Med den står du stærkere, når du skal søge arbejde eller begynde på en ungdomsuddannelse. Kombineret ungdomsuddannelse er en kort uddannelse. Med den står du stærkere, når du skal søge arbejde eller begynde på en ungdomsuddannelse. Når du har afsluttet kombineret ungdomsuddannelse, er du erhvervsassistent

Læs mere

Produktionshøjskolen Djursland

Produktionshøjskolen Djursland Produktionshøjskolen Djursland Virksomhedsplan for 2015 1. Overordnede mål Det er Produktionshøjskolens mål, at styrke de unges selvværd, ansvarsfølelse og engagement, således at de bliver i stand til

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

MÅLRETTEDE FORLØB PÅ PRODUKTIONSSKOLEN

MÅLRETTEDE FORLØB PÅ PRODUKTIONSSKOLEN MÅLRETTEDE FORLØB PÅ PRODUKTIONSSKOLEN Kravene stiger, vi kan ikke sætte barren ned, men må finde andre måder at komme over. Dick gjorde. PRODUKTIONS- SKOLENS MÅLRETTEDE FORLØB Noget af det, vi skal

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

STU. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

STU. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse Autismecenter Nord-Bo Autismecenter Nord-Bo er en ikke-erhvervsdrivende fond, og blev etableret i 1998 som et lære- og værested omfattende et individuelt tilrettelagt

Læs mere

Erhvervsfolk Giver Uddannelse

Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU) en skræddersyet arbejdspladsuddannelse! Blomsterbutiksindehaver, Yvonne Jørgensen Jeg har sagt ja til en pige på EGU, fordi jeg simpelthen

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

Anmeldelsesskema. Anmeldelse foretages af UU, der har iværksat den praktiske erhvervsorientering mv.

Anmeldelsesskema. Anmeldelse foretages af UU, der har iværksat den praktiske erhvervsorientering mv. Bilag 4.7 Praktikant tingskade Anmeldelsesskema Statens erstatningsordning er reguleret i bekendtgørelse nr. 845 af 30. juni 2010 om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

1. Formål, opgaver og organisering.

1. Formål, opgaver og organisering. 1 Samarbejdsaftale om udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem CPH WEST, tovholderinstitution, og Social og sundhedsuddannelsescenteret i Brøndby Vestegnens HF og VUC Produktionshøjskolen i Brøndby

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

NYHEDSBREV. Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup. Den Kombinerede Ungdomsuddannelse SIDE 1. Marts 2015

NYHEDSBREV. Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup. Den Kombinerede Ungdomsuddannelse SIDE 1. Marts 2015 Kære Samarbejdspartnere Vores ambition med udsendelse af dette elektroniske nyhedsbrev er at holde jer orienteret om, hvad der sker på. Det første nyhedsbrev sendte vi ud til jer i september 2014. Vi regner

Læs mere

Produktionsskoleforeningen, september 2014

Produktionsskoleforeningen, september 2014 1 Produktionsskoleforeningen, september 2014 Samarbejdsaftale om Udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem [.] (tovholderinstitutionen), [.], [.], [.], [.] og [.] DECENTRALT STYRET MODEL Foreløbigt

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte Kørekort til ungdomsuddannelserne UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte 1 Forord Kære klasselærer. UURS ( UU Region Sjælland) har udarbejdet et materiale til dig og din klasse.

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2010 eller senere.

Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2010 eller senere. Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2010 eller senere. Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Praktikants tilskadekomst - personskade Hvis der alene er

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag)

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Sagsnr.: 13/79775 Sagsansvarlig: Daniella Lise Jeppesen SAGSFREMSTILLING Beskæftigelsesudvalget behandlede sagen på sit møde

Læs mere

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni)

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni) Historien Regionalt FOU-projekt omkring samarbejde med produktionsskoler ( SOSU, HS,TS,SPH - Harzen-gruppen 2008) Lokalt FOU-projekt omkring grundforløbspakke- ProErhverv (SOSU, HS, TS, SPH, UU, VUC) Silkeborg

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet. STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering

UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet. STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering GRENNESSMINDE ALTID I UDVIKLING - det går stærkt Hanne

Læs mere

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6. STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.juni 2007) - Formål - Målgruppe/funktionsniveau, aldersgrænse - Uddannelsesplan

Læs mere

Denne publikation beskriver kort de gældende regler for ordningen samt de ovennævnte uddannelser, hvortil der kan brobygges fra efterskolerne.

Denne publikation beskriver kort de gældende regler for ordningen samt de ovennævnte uddannelser, hvortil der kan brobygges fra efterskolerne. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk Meritgivende brobygningsforløb for efterskoleelever I henhold til finanslovsaftalen om Bedre uddannelser

Læs mere