Etablering at TDC Kabel TV ejet an/ceg med returvej samt forsyningsaftale med individuelt tilvalg, Service og returvej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Etablering at TDC Kabel TV ejet an/ceg med returvej samt forsyningsaftale med individuelt tilvalg, Service og returvej 05-02-2002"

Transkript

1 II Kabel TV Etablering at TDC Kabel TV ejet an/ceg med returvej samt forsyningsaftale med individuelt tilvalg, Service og returvej Ejendommen/Foreningens navn: HF-nr.: Anlcegsnr.: 1511 G/F Strandtofteparken Omfattende fl2llgende adresser: PotentiaIe: ;A.26 Antal tilslutninger: Karen Blixens Vej m.fl. Postnr.: 2960 By: Rungsted Kyst Kontaktpersonens navn og adresse: Betal.adr. Tlf. privat Dagtimer Jarl Seehusen Karen Blixens Vej Rungsted Kyst a.vrige kontaktpersoner: o Aftalen omfatter: Programforsyning med GrundPakke som standard pa KTV ejet anlceg. De husstande, der matte 0nske det, kan i form af tillcegspakker tilvcelge MellemPakke eller FuldPakke eller anden af TDC Kabel TV udbudt kombination af programmer og tjenester. De tilsluttede husstande tilbydes Internet via TDC Kabel TVs net, i takt med KTV's udbygningsplan af returvej i det overordnede net. Ved denne aftale tiltrcedes Kabel TV's Leverings- og servicebetingelser for individuelle tilslutninger. Se bilaq. Fl2Ilgende priser inklusive moms er gceldende: GrundPakke MellemPakke FuldPakke (Tillcegspris til (Tillcegspris til GrundPakke) GrundPakke) Pris pro md. pro husstand kr. 94,86 40,04 102,33 Heraf COPY-DAN/KODA pro md. pro 10,68 10,68 15,37 husstand kr. Tilslutningsafgift for foreningen kr. Nettoprisindeks: Oktober 2001 = 103,0 Betalingsperiode kvartal veringstidspunkt: De tilsluttede husstande tilbydes Internet via Toe Kabel TVs net, i takt med KTV's udbygningsplan af returvej i det overordnede net. I takst fra: Ny aftale scettes i takst f0rstkommende kvt. efter ombygning er udf0rt Afleveringspunkt: Karen Blixens VeJ Bemcerkninger: Prisen pa den fulde programpakke er prisen I betaler i dag. Priserne pa MellemPakken og Grundpakken er beregnet priser. Ved underskrift af denne aftale tiltrceder parterne de almindelige betingelser, der fremgar af de f01gende sider. Data: For TDC Kabel TV ~~a en _ J r~~\~ lt~(l TDC Kabel TV AjS Strandlodsvej K0benhavn C Salgsafdelingen Strandlodsvej K0benhavn C Telefon: Telefax: Internet: Toe Kitbel TV A/S CVR-nr Kobenhavn Kontraklens side 1 af 5 AFGSITVR

2 " Kabel TV 1. Baggrund Denne aftale omfatter levering af GrundPakke (standard) til Ejendommen/Foreningen (kaldet nuvaerende ejer) fra TDC Kabel TV (kaldet KTV). De husstande, som matte 0nske det, gives mulig hed for at modtage en anden af KTV udbudt kom bination af GrundPakken og en eller flere tillaegs pakker. Signalet leveres i et afleveringspunkt, der placeres i skel eller kaelder. KTV etablerer et programfordelingsanlaeg, som forbliver KTVs ejendom. KTV forestar service pa programfordelingsanlaegget efter bestemmelserne i punkt 11 og 12. Den nuvaerende ejer betaler tilslutningsafgift og abonnementsafgift som anf0rt pa forsiden med de justeringer, der f01ger af de nedenfor anf0rte bestemmelser. KTV opkraever tillaegsprisen for FuldPakke eller andre tillaegspakker direkte hos de husstande, der har valgt sadanne tillaeg. 2. Ejererkl<ering Ejeren af ejendommen giver hermed TDC Kabel TV (kaldet KTV) ret til at installere/have installere programfordelingsanlaeg i ejendommen ved anbringelse af et fordelerskab pro opgang. Ejeren giver KTV ret til at anvende anlaegget til distribution af TV-programmer og andre tjenester i anlaeggets tekniske levetid. Denne ejererklaering tinglyses pa ejendommen efter KTVs begaering. Ved salg af ejendommen har ejeren ~_ pligt til at oplyse k0ber om KTVs ret i henhold til den ne ejererklaering. KTV f0rer fra fordelerskabene kabler frem til den enkelte bolig i ledningskanaler, som tilh0rer KTV. Anden benyttelse af ledningskanalerne ma kun ske efter forudgaende aftale med KTV. Placeringen af de naevnte kanaler vii blive planlagt i samarbejde med ejeren eller ejendommens administrator. KTV skal have adgang til at kontrollere anlaegget i boliger, rum og terraen. KTV modtager derfor mindst en faelles n0gle, som normalt installeres i en n0gleboks, der anbringes i en bygning. Ejeren giver KTV ret til at opsaette skilt i opgangen om, at ejendommen er tilsluttet KTV. 3. Leverancen GrundPakken, MellemPakken og FuldPakke omfatter de sakaldte must carry programmer, som er TV programmer fra Danmarks radio og TV 2 og normalt 1 lokal TV-program, Infokanalen samt 24 radioprogrammer. Saedvanligvis omfatter pakken endvidere de programmer, der normait kan tages med traditionelle VHF og UHF antenner i det geografiske omrade, hvor programfordelingsanlaegget er beliggende (dvs. nationale nabolandsprogrammer). Desuden indeholder signalforsyningen datatransport upstream/downstream (Returvej), hvorved de tilsluttede husstande tilbydes tilslutning til Internet via en kabelmodeml0sning. Internettjenesten kan senere udbygges med IP-telefoni m.v. For GrundPakken kan dette udbud suppleres med et begraenset antal tjenester og programmer (placeret pa Selector), der af KTV kan afsaettes til den enkelte husstand. For MellemPakken gaelder det at udbuddet yderligere er suppleret af et begraenset antal kommercielle TV- programmer, ligesom at MeliemPakken kan suppleres med det totale udbud af tjenester og programmer (placeret pa Selector), der af KTV kan afsaettes til den enkelte husstand For FuldPakke gaelder det, at udbuddet yderligere er suppleret af et antal kommercielle TV-programmer i alt minimum 20 dekoderfri TV-programmer. FuldPakken kan ligeledes suppleres med det totale udbud af tjenester og programmer (placeret pa Selector), der af KTV kan afsaettes til den enkelte husstand. Den ved aftalens indgaelse gaeldende sammensaetning af pakken fremgar af vedlagte Kanaln0gle. Den enkelte husstand kan fa aendret signalforsyningen mellem de pa anlaegget udbudte pakker med 1 maneds varsel. KTV opkraever et aendringsgebyr hos husstanden. Pakkernes sammensaetning afspejler KTVs tilsvarende udbud til kunder i KTVs egne net og justeres fra tid til anden i takt med markedets behov. KTV kan saledes aendre programpakkernes sammensaetning og antallet af programmer i programpakkerne med forbehold af de begraensninger, der f01ger af ovennaevnte samt af gaeldende lovgivning. KTV Vii, nar det er muligt give et varsel via InfoKanalen pa 1 maned ved aendringer af programudbuddet. KTV er dog berettiget til straks at foretage en sadan aendring, hvis det skyldes forhold, som KTV ikke har indflydelse pa. Kontraktens side 2 af 5

3 III KabelTV KTV vii i takt med markedets behov udvide pro gramudbuddet med specialprogrammer og andre tjenester, som henvender sig til st0rre eller mindre kundegrupper. Specialprogrammerne og tjenester vii normait blive placeret pa Selector, sa interesserede husstande kan modtage disse programmer og tjenester mod individuel betaling. 0nsker nuva=rende ejer ikke, at en ny tjeneste distribueres i programfordelingsanla=gget skal nuva=rende ejer give meddelelse herom til KTV senest 60 dage efter, at tjenesten er indgaet i pro gramudbuddet, hvorefter KTV vii fjerne tjenesten uden omkostninger for nuva=rende ejer. Ved senere meddelelse afholder nuva=rende ejer selv omkost ningerne til n0dvendigt filtreringsudstyrj-om sa=tterudstyr mv. Fjernelsen har ikke indflydelse pa. abonnementsafgiften. Den enkelte programleverance leveres, med mindre andet er anf0rt, pa de betingelser, hvorpa KTV selv har erhvervet rettighederne til distribution. Nuva=rende ejer kan ikke ved denne aftale fa en bedre retsstilling over for KTV, end KTV selv har over for programieverandoren, og KTVs ansvar, bortset fra ansvar for fejl og mangler, der skyldes KTVs feji og fors0mmelser, er begra=nset til det ansvar, som KTV selv kan videref0re overior programleverand0ren. KTV er aldrig erstatningsansvarlig for driftstab, tabt avance eller andre indirekte tab, som matte opsta i forbindelse med denne aftale. For salg af tilla=gspakkerne ga=lder Leverings- og Servicebetingelserne for individuelle tilslutninger for KTVs aftaler med de enkelte husstande, jf. vedlagte. 4. Leveringstid Den angivne leveringstid forudsa=tter, at forn0dne tilladelser, herunder gravetilladelser mv. foreligger, og at arbejdet i 0vrigt kan udf0res uhindret. Leveringstiden opgives altid med forbehold for eventuelle forsinkelser, som folge af forhold, der ligger udenfor KTV's kontrol. 5. Abonnementsafgiften Nuva=rende ejer er ansvarlig for betalingen af aile abonnementsafgifter i henhold til denne aftale, bortset fra betaling i henhold til individuelle abon nementer, betaling for tilla=gspakker og eventuelle a=ndringsgebyrer. Afregning af KODA og COPY-DAN vederlag ved r0rende programlevering sker i henhold til ga=ldende regler. Ejere af fa=llesantenneanla=g pro 31. december, skal hvert ar opg0re antallet af faktiske tilslutninger. Denne opg0relse danner grundlag for indbetaling af vederlag i det efteri01gende ar. KTV opg0r herefter antallet af faktiske tilslutninger pro 31. december i indeva=rende ar, og opkra=ver derfor ikke KODA og COPY-DAN vederlag f0r efterf01gende ar. Aile afgifter betales kvartalsvis forud, regnet fra f0rstkommende manedsskifte efter signalforsyningens pabegyndelse i henhold til udsendt faktura med angivelse af betalingsfrist. Hvis betaling af abonnementsafgiften for GrundPakken ikke sker inden udl0bet af betalingsfristen, udsender KTV en skriftlig rykker med angivelse af, at signalleverancen vii blive afbrudt, safremt betaling ikke finder sted inden en angiven frist. Hvis betaling ikke finder sted inden den nye frist, afbryder KTV signalleverancen uden yderligere varsel. Aftalen kan da opha=ves af KTV, jf. punkt 14. Ved forsinket betaling af ethvert bel0b i henhold til denne aftale, er KTV berettiget til at opkra=ve morarenter efter rentelovens regler. KTV er endvidere berettiget til at opkra=ve gebyrer ved udsendelse af rykkerskrivelser. Genoptagelse af signalforsyningen kan f0rst ske, nar restancen er beta It. Der opkra=ves et genabningsgebyr pa den efterfolgende regning. Afbrydelse af signalforsyningen pa grund af manglende betaling medf0rer ingen reduktion i fakturabel0bet. Ved manglende betaling af tilla=gsprisen for tilla=gspakke ga=lder Leverings- og Servicebetingelserne for individuelle tilslutninger. 6. Prisregulering Abonnementsafgifterne reguleres artigt pro 1. januar i overensstemmelse med den almindelige prisudvikling pa markedet. P.t. benyttes nettoprisindekset for oktober maned det foregaende ar, som opgores og offentligg0res af Danmarks Statistik. KTV kan dog va=lge at regulere i henhold til andet indeks. Der tages forbehold for a=ndringer i offentlige afgifter m.v. KTV kan endvidere regulere abonnementsafgiften i forbindelse med udefrakommende pris- og omkostningsstigninger fra programleverand0rer, dog kun efter et forudgaende skriftlig varsel pa 45 dage. Safremt den samlede abonnementsafgift i henhold til denne bestemmelse forhojes med mere end 10 % inden for samme kalenderar, er nuva=rende ejer berettiget til at frava=lge de programmer eller tjenester, der har givet anledning til prisstigningen, Kontraktens side 3 af 5

4 Kabel TV men har i sa fald pligt til, for egen regning og inden prisforh0jelsen trceder i kraft, at indscette det n0dvendige filtreringsudstyr/ omscetterudstyr, saledes at programmerne/tjenesterne ikke fortsat distribueres i programfordelingsanlcegget. I modsat fald betales den forh0jede abonnementsafgift. 7. Fordeling og anvendelse af programmerne Programforsyningen ma udelukkende distribueres til private husstande, herunder plejehjem, kollegier og tilsvarende bofcellesskaber. Fordeling af de leverede radio- og tv-programmer skal ske samtidigt og ucendret til de tilsluttede husstande m.v., der signalforsynes via programfordelingsanlcegget. Offentlig fremvisning eller erhvervsmcessig udnyttelse af de leverede radio- og tv-programmer er kun tilladt efter scerlig aftale med KTV og rettighedshaverne. 8. Forpligtelser for den nuvcerende ejer Den nuvcerende ejer overdrager en komplet adresseliste over samtlige husstande til KTV. Denne adresseliste vedligeholdes 10bende af den nuvcerende ejer og sendes til Kabel TV i forbindelse med evt. pakkeskift eller pa opfordring af KTV (normalt 1. gang arligt). Den nuvcerende ejer sikrer KTV fri adgang til fcellesantenneanlcegget pa aflaste bygninger eventuelt via n0gleboks, sam KTV opscetter, saledes at udvidelse/ombygninger og reparation af installationer kan ske omgaende og uden hindringer. Oplysningerne am antallet af tilsluttede husstande m.v. kan krceves attesteret af reg istreret eller statsautoriseret revisor for den nuvcerende ejers regning. Den nuvcerende ejer informerer de relevante husstande am aftalens indgaelse. Den nuvcerende ejer opsiger serviceaftaler og forsikringsaftaler vedr0rende et eventuelt eksisterende fcellesantenneanlceg m.v. Det anbefales at nuvcerende ejer at tegne en forsikring der omfatter, Iyn, tcering, brand og hcervcerksskader, da disse skader ikke dcekkes af denne aftale. 9. Forholdet til rettighedshavere Erstatnings- eller vederlagskrav fra programleverand0rens side sam f01ge af fordeling af programmer fra KTV bceres af KTV. Det er dog en betingelse, at bestemmelserne i punkt 7 og 8 er overholdt af savel nuvcerende ejer sam de tilsluttede husstande m.v.. Vederlagskrav, der fremscettes af andre rettighedshavere, er KTV uvedkommende. 10. Forsyningssikkerhed KTV afhjcelper aile driftsforstyrrelser pa eget udstyr til og med afleveringspunktet hurtigst muligt og saledes, at forstyrrelsen i almindelighed er fjernet senest dagen efter. Safremt den samlede programforsyning pa grund af KTVs driftsforstyrrelser i KTVs eget udstyr har vceret afbrudt i mere end 48 timer, regnet fra fejlmeldingstidspunktet, ydes en forholdsmcessig reduktion i betalingen Der ydes ikke reduktion, hvis afbrydelsen skyldes forhold uden for KTVs kontrol, sam ncevnt i punkt 16 Force majeure. 11. Programfordelingsanlcegget Programfordelingsanlcegget er KTVs ejendom og serviceres af KTV efter bestemmelserne i denne aftale. Indgreb i programfordelingsanlcegget ma kun foretages efter forudgaende aftale med KTV. Aile om-, til- og frakoblinger foretages af KTV. Bygningsreparationer, herunder maling, pudsning og tapetsering, der er en n0dvendig f01ge af opscetning, nedtagning eller flytning af kabler, stikledninger, tilslutningsdaser eller andet materiel i boligen eller bygningen, er KTV uvedkommende. KTV skal have adgang til at kontrollere og servicere anlcegget i boliger, rum og terrcen. KTV modtager derfor mindst en fcellesn0gle, sam normait installeres i en indend0rs n0gleboks. Betaling af elforbruget er KTV uvedkommende. 12. Service KTVs service omfatter scedvanlig vedligeholdelse af programfordelingsanlcegget til og med f0rste antennestikdase i boligen, samt udbedring af de under normale driftsforhold forekommende fejl. Tilkaldelse af service kan ske hele d0gnet. I tilfcelde af signaludfald has mere end en husstand, s0ges fejlen normalt udbedret samme dag. Fejl has en enkelt husstand rettet inden for normal arbejdstid. KTV udsender via InfoKanalen vejledning til aile tilsluttede husstande med oplysninger am tilkaldelse af service. Anlcegscendringer eller justeringer sam f01ge af cendrede modtageforhold eller cendret lovgivning samt reparationer pa grund af beskadigelse, kabelbrud, misbrug og uvedkommende indgreb i anlcegget er ikke indeholdt i abonnementsafgiften, men foretages af KTV pa den nuvcerende ejers anmodning og faktureres scerskilt til den nuvcerende ejer. Kontraktens side 4 af 5

5 Kabel TV 13. Aftalens helhed Aftalen udgor den fulde og eneste aftale mellem parterne om programforsyning og service og erstatter aile tidligere indgaede aftaler mellem parterne herom. fendringer i aftalen er kun gyldige, nar de er vedtaget i skriftlig form. 14. Individualitet Safremt nogen bestemmelse i denne aftale kendes ulovlig eller ugyldig, skal dette kun ramme den pag~ldende bestemmelse, og de ovrige bestemmelser skal fortsat opretholdes efter deres indhold. 15. Misligholdelse Aftalen kan i tilf~lde af en parts v~sentlige mislig - holdelse oph~ves uden varsel af den anden part ved skriftlig meddelelse herom. Som v~sentlig misligholdelse anses bl.a., at den nuv~rende ejer efter modtagelse af en rykkerskrivelse fra KTV ikke betaler det skyldige beiob til den angivne frist, jf. punkt 5, at den nuv~rende ejer fordeler eller anvender programmerne i strid med denne aftale, jf. punkt 7, at den nuv~rende ejer ikke rettidigt meddeler KTV ~ndringer i antallet af husstande, jf. punkt 8, og at en part bliver insolvent, tr~der i betalingsstandsning, eller indgar i en kreditorordning med aile eller nogle af sine kreditorer. Ved uv~sentlig misligholdelse er den kr~nkede part berettiget til ved anbefalet brev at tilkendegive misligholdelsen og kr~ve denne afhjulpet inden 30 dage. Er misligholdelsen ikke afhjulpet inden udlobet af denne frist, er den kr~nkede part berettiget til at oph~ve aftalen uden yderligere varsel ved skriftlig meddelelse herom. 16. Force majeure En parts brud pa denne aftale, der er forarsaget af begivenheder udenfor partens kontrol, herunder strejker, satelitsvigt, naturkatastrofer, krig, opror og uroligheder, indgriben af civile eller milit~re myndigheder, ~ndringer i love og anden offentlig regulering, kan ikke paberabes af den anden part som misligholdelsesgrund 17. Opsigelse Hver part kan efter 10 ars kommerciel udnyttelse af returvej og betaling opsige aftalen med 9 maneders skriftligt varsel til en betalingsperiodes udlob. Opsigelse af aftalerne mellem de enkelte husstande og KTV, flytning og omkobling af till~gspakker, er reguleret af de til enhver tid g~ldende Leveringsog Servicebetingelser for individuelle tilslutninger ]f. vedlagte 18. Overdragelse KTV har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til andre selskaber. 19. Meddelelser Aile meddelelser i henhold til denne aftale skal sendes pro brev til den pag~ldende parts adresse, som er angivet pa side Voldgift Tvist mellem parterne i anledning af n~rv~rende aftale skal afgores endeligt og bindende ved voldgift pa grundlag af dansk ret, herunder lov om voldgift. Voldgiftsretten skal besta af tre medlemmer, hvor hver pa rt ud peger et med lem. De ud pegede medlemmer v~lger det tredje medlem, der virker som rettens formand. I tilf~lde af uenighed udpeges formanden af Pr~sidenten for Kobenhavns Byret. Voldgiftsretten skal v~re nedsat senest en maned efter en af parterne skriftligt har meddelt den anden part onske herom. Ubestridte betalingskrav kan dog behandles af de ordin~re domstole. 21. Bilag til aftalen: Til aftalen horer folgende: Kanalnogle Leverings- og Servicebetingelser for individuelle tilslutninger Kontraktens side 5 af 5

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv version 1.7. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens, andres eller

Læs mere

Stofa kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013

Stofa kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013 Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013 Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til StofaTv via antenneforeningens,

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni

Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni 1 Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Denne aftale om levering af tv, internet og telefoni er indgået mellem på den ene side: GE Erhverv A/S (GE Fibernet) CVR-nr. 21504300

Læs mere

Rammeaftale, 2013 11. december 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni

Rammeaftale, 2013 11. december 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Rammeaftale, 2013 11. december 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Denne aftale om levering af tv, internet og telefoni er indgået mellem på den ene side: EnergiMidt A/S CVR-nr. 28 33 19

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale)

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) YouSee kodet Tv via kabel-tv-stik YouSee Tv via telefonstik eller

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S Tilslutningsvilkår for NRGi Fibernet A/S Januar 2013 1. Definitioner 1.1 Ved Abonnementsbetaling forstås den løbende betaling, som Abonnenten skal erlægge for de af Abonnenten til enhver tid bestilte Tjenester.

Læs mere

Omfattendefølgendeadresser: Sebilag2 N Kundenr.:5045697 26.Marts2015 GrundejerforeningenTisvildelund Potentielle Antalforventede Ystadvej5 Kunde: Installationsadresser:67 Tilslutninger: 67 Aftalen omfatter:leveringafdigitalgrundpakkesomstandardtilejendommen/foreningenfrayousee.

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Københavns Lufthavne A/S Energiadministrationen Tlf.: 32 31 32 31 E-mail: energi@cph.dk 20. maj 2015

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vigtig information til nytilsluttede. Fejlfindings tips. Beskrivelse af analogt og digitalt TV. Kontakt information.

Indholdsfortegnelse. Vigtig information til nytilsluttede. Fejlfindings tips. Beskrivelse af analogt og digitalt TV. Kontakt information. Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Velkomst. Vigtig information til nytilsluttede. Fejlfindings tips. Beskrivelse af analogt og digitalt TV. Kontakt information.

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Indhold Forsikringsbetingelser i tilslutning til g{ldende lov om forsikringsaftaler. 100 Generelle betingelser 101 Betaling af pr{mie 102 Forsikringens varighed og opsigelse 103 Indeksregulering 104 #ndring

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME fra Frederiksberg Fjernvarme A/S 1 Indhold 1. Grundlag for bestemmelserne... 3 2. Information... 3 3. Ordforklaring... 3 4. Etablering af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vigtig information til nytilsluttede Fejlfindings tips Beskrivelse af analogt og digitalt TV Kontakt information

Indholdsfortegnelse. Vigtig information til nytilsluttede Fejlfindings tips Beskrivelse af analogt og digitalt TV Kontakt information Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Velkomst Vigtig information til nytilsluttede Fejlfindings tips Beskrivelse af analogt og digitalt TV Kontakt information

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

Vedtægter for Østbirk Antenneforening

Vedtægter for Østbirk Antenneforening Vedtægter for Østbirk Antenneforening 1 Foreningens navn er Østbirk Antenneforening. 2 Foreningens interesseområde er Østbirk by og nærmeste omegn. Nærmeste omegn defineres ud fra foreningens økonomiske

Læs mere

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland Rammeaftale Mellem Følgende regioner: Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark.. Region Nordjylland. Region Midtjylland (herefter samlet "Regionerne" og hver for sig "den enkelte region") og

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 Underskrevne (bortforpagter) Nyborg Kommune Torvet 1 5800 Nyborg CVR.nr. 29 18 97 22 bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter) CVR.nr. en del af landbrugsejendommen

Læs mere

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV)

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Accesforbindelse, digital modtager og andre forudsætninger... 1 3. Hastighedsreduktion...

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Kunden er mod særskilt betaling berettiget til via download fra Kundens server, eller på tilsvarende måder, at opdatere de omfattede enheder.

Kunden er mod særskilt betaling berettiget til via download fra Kundens server, eller på tilsvarende måder, at opdatere de omfattede enheder. Aftale om erhvervskopiering 1 Anvendelsesområde Denne aftale omfatter Kundens kopiering af lovligt erhvervede udgivne lydoptagelser (f.eks. CD er og Mp3-filer) herefter skæringerne, til anvendelse på Kundens

Læs mere

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Version 1.0 Den 17. maj 2006 GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER 1 ANVENDELSESOMRÅDE 1.1 Disse Generelle Vilkår og Betingelser gælder for alle Semler IT A/S' leverancer,

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk 28.11.2011 RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk mellem [Navn på rådgiver] [Adresse] (Herefter benævnt Rådgiver ) - tilsluttet match-online.dk gennem (..Hovedrådgivernavnet..) og Foreningen match-online.dk

Læs mere

Vedtægter for antenneforeningen Hanstholm-Net.

Vedtægter for antenneforeningen Hanstholm-Net. Vedtægter for antenneforeningen Hanstholm-Net. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Hanstholm-Net. 1 1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på over for

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet 1 stk. 1: Foreningens navn er Foreningen SØNDERSØ ANTENNE & KABELNET. stk. 2: Foreningens hjemsted er Søndersø By. 2 Foreningens formål er at etablere

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Mellem [navn på kommune] [adresse 1] [adresse 2] (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 FORMÅL 1.1

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM

TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM Mellem Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S (herefter "KOMBIT") Bilag 1: Beskrivelse

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler 1 Denne aftale regulerer vilkårene for køb og fremføring af fritvalgskanaler mellem Jerlev Antenneforening, cvr. nr. 18137739 (herefter kaldet foreningen)

Læs mere

Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S

Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledende betingelser... 4 2.1. Oversigt... 4 2.2. Kundens indtræden i aftalen... 4 2.3. Til- og fraflytning...

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 21/

Handelsbetingelser Gældende per 21/ Handelsbetingelser Gældende per 21/04-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

VEDTJEGTER FOR BRYDESGARD

VEDTJEGTER FOR BRYDESGARD Disse vedtcegter erstatter vedtcegterne i foreningens andelsbeviser. VEDTJEGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BRYDESGARD 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Brydesgard. 2. Formal og hjemsted

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

FDAs standardvedtægter for antenneanlæg godkendt af FDAs hovedbestyrelse den 23. oktober 2000

FDAs standardvedtægter for antenneanlæg godkendt af FDAs hovedbestyrelse den 23. oktober 2000 FDAs standardvedtægter for antenneanlæg godkendt af FDAs hovedbestyrelse den 23. oktober 2000 Vedtægter for @ antenneanlæg NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er @ Antenneanlæg. 2 1. Foreningens

Læs mere

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv, version Family 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens,

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved EAN-Web forstås virksomheden EAN-Web A/S, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 24 21 27 42 1.2 Ved LE@N forstås det af EAN-Web ejede Web-EDI-baserede edb-system, som gør

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Vedtægter for Bredballe Antennelaug

Vedtægter for Bredballe Antennelaug Vedtægter for Bredballe Antennelaug 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn: Bredballe Antennelaug 1.2 Foreningens hjemsted: 7120 Vejle Øst 1.3 Forsyningsområde: Bredballe 2 Formål 2.1 Foreningens primære

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I VEDDELEV ANTENNELAUG

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I VEDDELEV ANTENNELAUG EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I VEDDELEV ANTENNELAUG 2 Hovedemner: Velkommen til generalforsamlingen Ændring af regnskabsår i vedtægterne Resultat af bestyrelsens arbejde med den fremtidige forsyning

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

1. Om medlemskab af duka serviceordning

1. Om medlemskab af duka serviceordning Abonnementsbetingelser 1. Om medlemskab af duka serviceordning 1.1. Generelle vilkår og forudsætninger Disse vilkår er gældende for aftalen mellem dig som kunde på den ene side og på den anden side dukapc

Læs mere

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende:

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: Personnummer. (Også de sidste 4 ciffer.) Telefonnummer. Navn og adresse. Sæt X i Boxer

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf. Betingelser for ADSL abonnement hos UnoTel Version 1.7 (1. august 2013) Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik

Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik 1. Parter: Denne aftale er indgået mellem på den ene side KODA og på den anden side SAML (Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet), som tilsammen

Læs mere

Hiper aftalevilkår version september 2017

Hiper aftalevilkår version september 2017 Hiper aftalevilkår version 1.5 12. september 2017 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear B008, 04, 12. Forbehold for trykfejl. Kabel-tv Få mere information på yousee.dk Kundeservice Tlf. 80 80 40 40 Hverdage 08.00 18.30 Support Tlf. 80 80 40 50 Hverdage 08.00 20.00 Weekend 12.00 20.00 Abonnementsvilkår

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S

Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og MES FIBERNET A/S. MES FIBERNET A/S har her fremhævet nogle vigtige punkter

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Svendborg Vest Antenneforening

VEDTÆGTER. for. Svendborg Vest Antenneforening VEDTÆGTER for Svendborg Vest Antenneforening Vedtægterne er udsendt til alle medlemmerne i oktober 2011. Ved fraflytning bedes vedtægterne og programoversigten overdraget til ny ejer/lejer. Vedtægter for

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Kontrakt om levering af kornhalm an værk til REFA Biomasseindkøb ApS 2015 2018

Kontrakt om levering af kornhalm an værk til REFA Biomasseindkøb ApS 2015 2018 Kontrakt nr. Kontrakt om levering af kornhalm an værk til REFA Biomasseindkøb ApS 2015 2018 Halmtype Mængde (ton) pr. år Kornhalm Indhold 1: Parterne... 3 2 Aftalegrundlag... 3 3: Definitioner... 4 4:

Læs mere

Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012

Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012 Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012 Disse vilkår gælder for Abonnentens tilslutning til Bredbånd Nords fibernet. 1. DEFINITIONER Ved Abonnenten forstås den person eller juridiske enhed, som har

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Individuel foreningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni

Individuel foreningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Individuel foreningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Denne aftale om levering af tv, internet og telefoni er indgået mellem på den ene side: [SYD ENERGI Bredbånd A/S ] CVR-nr.

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningen kan forsyne og optage medlemmer fra Nørhalne hvor det efter bestyrelsens opfattelse er økonomisk forsvarligt.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningen kan forsyne og optage medlemmer fra Nørhalne hvor det efter bestyrelsens opfattelse er økonomisk forsvarligt. 1. Navn Foreningens navn er Nørhalne Antenneforening. 2. Formål VEDTÆGTER Stk. 1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med: a. danske og udenlandske radio-

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere