Etablering at TDC Kabel TV ejet an/ceg med returvej samt forsyningsaftale med individuelt tilvalg, Service og returvej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Etablering at TDC Kabel TV ejet an/ceg med returvej samt forsyningsaftale med individuelt tilvalg, Service og returvej 05-02-2002"

Transkript

1 II Kabel TV Etablering at TDC Kabel TV ejet an/ceg med returvej samt forsyningsaftale med individuelt tilvalg, Service og returvej Ejendommen/Foreningens navn: HF-nr.: Anlcegsnr.: 1511 G/F Strandtofteparken Omfattende fl2llgende adresser: PotentiaIe: ;A.26 Antal tilslutninger: Karen Blixens Vej m.fl. Postnr.: 2960 By: Rungsted Kyst Kontaktpersonens navn og adresse: Betal.adr. Tlf. privat Dagtimer Jarl Seehusen Karen Blixens Vej Rungsted Kyst a.vrige kontaktpersoner: o Aftalen omfatter: Programforsyning med GrundPakke som standard pa KTV ejet anlceg. De husstande, der matte 0nske det, kan i form af tillcegspakker tilvcelge MellemPakke eller FuldPakke eller anden af TDC Kabel TV udbudt kombination af programmer og tjenester. De tilsluttede husstande tilbydes Internet via TDC Kabel TVs net, i takt med KTV's udbygningsplan af returvej i det overordnede net. Ved denne aftale tiltrcedes Kabel TV's Leverings- og servicebetingelser for individuelle tilslutninger. Se bilaq. Fl2Ilgende priser inklusive moms er gceldende: GrundPakke MellemPakke FuldPakke (Tillcegspris til (Tillcegspris til GrundPakke) GrundPakke) Pris pro md. pro husstand kr. 94,86 40,04 102,33 Heraf COPY-DAN/KODA pro md. pro 10,68 10,68 15,37 husstand kr. Tilslutningsafgift for foreningen kr. Nettoprisindeks: Oktober 2001 = 103,0 Betalingsperiode kvartal veringstidspunkt: De tilsluttede husstande tilbydes Internet via Toe Kabel TVs net, i takt med KTV's udbygningsplan af returvej i det overordnede net. I takst fra: Ny aftale scettes i takst f0rstkommende kvt. efter ombygning er udf0rt Afleveringspunkt: Karen Blixens VeJ Bemcerkninger: Prisen pa den fulde programpakke er prisen I betaler i dag. Priserne pa MellemPakken og Grundpakken er beregnet priser. Ved underskrift af denne aftale tiltrceder parterne de almindelige betingelser, der fremgar af de f01gende sider. Data: For TDC Kabel TV ~~a en _ J r~~\~ lt~(l TDC Kabel TV AjS Strandlodsvej K0benhavn C Salgsafdelingen Strandlodsvej K0benhavn C Telefon: Telefax: Internet: Toe Kitbel TV A/S CVR-nr Kobenhavn Kontraklens side 1 af 5 AFGSITVR

2 " Kabel TV 1. Baggrund Denne aftale omfatter levering af GrundPakke (standard) til Ejendommen/Foreningen (kaldet nuvaerende ejer) fra TDC Kabel TV (kaldet KTV). De husstande, som matte 0nske det, gives mulig hed for at modtage en anden af KTV udbudt kom bination af GrundPakken og en eller flere tillaegs pakker. Signalet leveres i et afleveringspunkt, der placeres i skel eller kaelder. KTV etablerer et programfordelingsanlaeg, som forbliver KTVs ejendom. KTV forestar service pa programfordelingsanlaegget efter bestemmelserne i punkt 11 og 12. Den nuvaerende ejer betaler tilslutningsafgift og abonnementsafgift som anf0rt pa forsiden med de justeringer, der f01ger af de nedenfor anf0rte bestemmelser. KTV opkraever tillaegsprisen for FuldPakke eller andre tillaegspakker direkte hos de husstande, der har valgt sadanne tillaeg. 2. Ejererkl<ering Ejeren af ejendommen giver hermed TDC Kabel TV (kaldet KTV) ret til at installere/have installere programfordelingsanlaeg i ejendommen ved anbringelse af et fordelerskab pro opgang. Ejeren giver KTV ret til at anvende anlaegget til distribution af TV-programmer og andre tjenester i anlaeggets tekniske levetid. Denne ejererklaering tinglyses pa ejendommen efter KTVs begaering. Ved salg af ejendommen har ejeren ~_ pligt til at oplyse k0ber om KTVs ret i henhold til den ne ejererklaering. KTV f0rer fra fordelerskabene kabler frem til den enkelte bolig i ledningskanaler, som tilh0rer KTV. Anden benyttelse af ledningskanalerne ma kun ske efter forudgaende aftale med KTV. Placeringen af de naevnte kanaler vii blive planlagt i samarbejde med ejeren eller ejendommens administrator. KTV skal have adgang til at kontrollere anlaegget i boliger, rum og terraen. KTV modtager derfor mindst en faelles n0gle, som normalt installeres i en n0gleboks, der anbringes i en bygning. Ejeren giver KTV ret til at opsaette skilt i opgangen om, at ejendommen er tilsluttet KTV. 3. Leverancen GrundPakken, MellemPakken og FuldPakke omfatter de sakaldte must carry programmer, som er TV programmer fra Danmarks radio og TV 2 og normalt 1 lokal TV-program, Infokanalen samt 24 radioprogrammer. Saedvanligvis omfatter pakken endvidere de programmer, der normait kan tages med traditionelle VHF og UHF antenner i det geografiske omrade, hvor programfordelingsanlaegget er beliggende (dvs. nationale nabolandsprogrammer). Desuden indeholder signalforsyningen datatransport upstream/downstream (Returvej), hvorved de tilsluttede husstande tilbydes tilslutning til Internet via en kabelmodeml0sning. Internettjenesten kan senere udbygges med IP-telefoni m.v. For GrundPakken kan dette udbud suppleres med et begraenset antal tjenester og programmer (placeret pa Selector), der af KTV kan afsaettes til den enkelte husstand. For MellemPakken gaelder det at udbuddet yderligere er suppleret af et begraenset antal kommercielle TV- programmer, ligesom at MeliemPakken kan suppleres med det totale udbud af tjenester og programmer (placeret pa Selector), der af KTV kan afsaettes til den enkelte husstand For FuldPakke gaelder det, at udbuddet yderligere er suppleret af et antal kommercielle TV-programmer i alt minimum 20 dekoderfri TV-programmer. FuldPakken kan ligeledes suppleres med det totale udbud af tjenester og programmer (placeret pa Selector), der af KTV kan afsaettes til den enkelte husstand. Den ved aftalens indgaelse gaeldende sammensaetning af pakken fremgar af vedlagte Kanaln0gle. Den enkelte husstand kan fa aendret signalforsyningen mellem de pa anlaegget udbudte pakker med 1 maneds varsel. KTV opkraever et aendringsgebyr hos husstanden. Pakkernes sammensaetning afspejler KTVs tilsvarende udbud til kunder i KTVs egne net og justeres fra tid til anden i takt med markedets behov. KTV kan saledes aendre programpakkernes sammensaetning og antallet af programmer i programpakkerne med forbehold af de begraensninger, der f01ger af ovennaevnte samt af gaeldende lovgivning. KTV Vii, nar det er muligt give et varsel via InfoKanalen pa 1 maned ved aendringer af programudbuddet. KTV er dog berettiget til straks at foretage en sadan aendring, hvis det skyldes forhold, som KTV ikke har indflydelse pa. Kontraktens side 2 af 5

3 III KabelTV KTV vii i takt med markedets behov udvide pro gramudbuddet med specialprogrammer og andre tjenester, som henvender sig til st0rre eller mindre kundegrupper. Specialprogrammerne og tjenester vii normait blive placeret pa Selector, sa interesserede husstande kan modtage disse programmer og tjenester mod individuel betaling. 0nsker nuva=rende ejer ikke, at en ny tjeneste distribueres i programfordelingsanla=gget skal nuva=rende ejer give meddelelse herom til KTV senest 60 dage efter, at tjenesten er indgaet i pro gramudbuddet, hvorefter KTV vii fjerne tjenesten uden omkostninger for nuva=rende ejer. Ved senere meddelelse afholder nuva=rende ejer selv omkost ningerne til n0dvendigt filtreringsudstyrj-om sa=tterudstyr mv. Fjernelsen har ikke indflydelse pa. abonnementsafgiften. Den enkelte programleverance leveres, med mindre andet er anf0rt, pa de betingelser, hvorpa KTV selv har erhvervet rettighederne til distribution. Nuva=rende ejer kan ikke ved denne aftale fa en bedre retsstilling over for KTV, end KTV selv har over for programieverandoren, og KTVs ansvar, bortset fra ansvar for fejl og mangler, der skyldes KTVs feji og fors0mmelser, er begra=nset til det ansvar, som KTV selv kan videref0re overior programleverand0ren. KTV er aldrig erstatningsansvarlig for driftstab, tabt avance eller andre indirekte tab, som matte opsta i forbindelse med denne aftale. For salg af tilla=gspakkerne ga=lder Leverings- og Servicebetingelserne for individuelle tilslutninger for KTVs aftaler med de enkelte husstande, jf. vedlagte. 4. Leveringstid Den angivne leveringstid forudsa=tter, at forn0dne tilladelser, herunder gravetilladelser mv. foreligger, og at arbejdet i 0vrigt kan udf0res uhindret. Leveringstiden opgives altid med forbehold for eventuelle forsinkelser, som folge af forhold, der ligger udenfor KTV's kontrol. 5. Abonnementsafgiften Nuva=rende ejer er ansvarlig for betalingen af aile abonnementsafgifter i henhold til denne aftale, bortset fra betaling i henhold til individuelle abon nementer, betaling for tilla=gspakker og eventuelle a=ndringsgebyrer. Afregning af KODA og COPY-DAN vederlag ved r0rende programlevering sker i henhold til ga=ldende regler. Ejere af fa=llesantenneanla=g pro 31. december, skal hvert ar opg0re antallet af faktiske tilslutninger. Denne opg0relse danner grundlag for indbetaling af vederlag i det efteri01gende ar. KTV opg0r herefter antallet af faktiske tilslutninger pro 31. december i indeva=rende ar, og opkra=ver derfor ikke KODA og COPY-DAN vederlag f0r efterf01gende ar. Aile afgifter betales kvartalsvis forud, regnet fra f0rstkommende manedsskifte efter signalforsyningens pabegyndelse i henhold til udsendt faktura med angivelse af betalingsfrist. Hvis betaling af abonnementsafgiften for GrundPakken ikke sker inden udl0bet af betalingsfristen, udsender KTV en skriftlig rykker med angivelse af, at signalleverancen vii blive afbrudt, safremt betaling ikke finder sted inden en angiven frist. Hvis betaling ikke finder sted inden den nye frist, afbryder KTV signalleverancen uden yderligere varsel. Aftalen kan da opha=ves af KTV, jf. punkt 14. Ved forsinket betaling af ethvert bel0b i henhold til denne aftale, er KTV berettiget til at opkra=ve morarenter efter rentelovens regler. KTV er endvidere berettiget til at opkra=ve gebyrer ved udsendelse af rykkerskrivelser. Genoptagelse af signalforsyningen kan f0rst ske, nar restancen er beta It. Der opkra=ves et genabningsgebyr pa den efterfolgende regning. Afbrydelse af signalforsyningen pa grund af manglende betaling medf0rer ingen reduktion i fakturabel0bet. Ved manglende betaling af tilla=gsprisen for tilla=gspakke ga=lder Leverings- og Servicebetingelserne for individuelle tilslutninger. 6. Prisregulering Abonnementsafgifterne reguleres artigt pro 1. januar i overensstemmelse med den almindelige prisudvikling pa markedet. P.t. benyttes nettoprisindekset for oktober maned det foregaende ar, som opgores og offentligg0res af Danmarks Statistik. KTV kan dog va=lge at regulere i henhold til andet indeks. Der tages forbehold for a=ndringer i offentlige afgifter m.v. KTV kan endvidere regulere abonnementsafgiften i forbindelse med udefrakommende pris- og omkostningsstigninger fra programleverand0rer, dog kun efter et forudgaende skriftlig varsel pa 45 dage. Safremt den samlede abonnementsafgift i henhold til denne bestemmelse forhojes med mere end 10 % inden for samme kalenderar, er nuva=rende ejer berettiget til at frava=lge de programmer eller tjenester, der har givet anledning til prisstigningen, Kontraktens side 3 af 5

4 Kabel TV men har i sa fald pligt til, for egen regning og inden prisforh0jelsen trceder i kraft, at indscette det n0dvendige filtreringsudstyr/ omscetterudstyr, saledes at programmerne/tjenesterne ikke fortsat distribueres i programfordelingsanlcegget. I modsat fald betales den forh0jede abonnementsafgift. 7. Fordeling og anvendelse af programmerne Programforsyningen ma udelukkende distribueres til private husstande, herunder plejehjem, kollegier og tilsvarende bofcellesskaber. Fordeling af de leverede radio- og tv-programmer skal ske samtidigt og ucendret til de tilsluttede husstande m.v., der signalforsynes via programfordelingsanlcegget. Offentlig fremvisning eller erhvervsmcessig udnyttelse af de leverede radio- og tv-programmer er kun tilladt efter scerlig aftale med KTV og rettighedshaverne. 8. Forpligtelser for den nuvcerende ejer Den nuvcerende ejer overdrager en komplet adresseliste over samtlige husstande til KTV. Denne adresseliste vedligeholdes 10bende af den nuvcerende ejer og sendes til Kabel TV i forbindelse med evt. pakkeskift eller pa opfordring af KTV (normalt 1. gang arligt). Den nuvcerende ejer sikrer KTV fri adgang til fcellesantenneanlcegget pa aflaste bygninger eventuelt via n0gleboks, sam KTV opscetter, saledes at udvidelse/ombygninger og reparation af installationer kan ske omgaende og uden hindringer. Oplysningerne am antallet af tilsluttede husstande m.v. kan krceves attesteret af reg istreret eller statsautoriseret revisor for den nuvcerende ejers regning. Den nuvcerende ejer informerer de relevante husstande am aftalens indgaelse. Den nuvcerende ejer opsiger serviceaftaler og forsikringsaftaler vedr0rende et eventuelt eksisterende fcellesantenneanlceg m.v. Det anbefales at nuvcerende ejer at tegne en forsikring der omfatter, Iyn, tcering, brand og hcervcerksskader, da disse skader ikke dcekkes af denne aftale. 9. Forholdet til rettighedshavere Erstatnings- eller vederlagskrav fra programleverand0rens side sam f01ge af fordeling af programmer fra KTV bceres af KTV. Det er dog en betingelse, at bestemmelserne i punkt 7 og 8 er overholdt af savel nuvcerende ejer sam de tilsluttede husstande m.v.. Vederlagskrav, der fremscettes af andre rettighedshavere, er KTV uvedkommende. 10. Forsyningssikkerhed KTV afhjcelper aile driftsforstyrrelser pa eget udstyr til og med afleveringspunktet hurtigst muligt og saledes, at forstyrrelsen i almindelighed er fjernet senest dagen efter. Safremt den samlede programforsyning pa grund af KTVs driftsforstyrrelser i KTVs eget udstyr har vceret afbrudt i mere end 48 timer, regnet fra fejlmeldingstidspunktet, ydes en forholdsmcessig reduktion i betalingen Der ydes ikke reduktion, hvis afbrydelsen skyldes forhold uden for KTVs kontrol, sam ncevnt i punkt 16 Force majeure. 11. Programfordelingsanlcegget Programfordelingsanlcegget er KTVs ejendom og serviceres af KTV efter bestemmelserne i denne aftale. Indgreb i programfordelingsanlcegget ma kun foretages efter forudgaende aftale med KTV. Aile om-, til- og frakoblinger foretages af KTV. Bygningsreparationer, herunder maling, pudsning og tapetsering, der er en n0dvendig f01ge af opscetning, nedtagning eller flytning af kabler, stikledninger, tilslutningsdaser eller andet materiel i boligen eller bygningen, er KTV uvedkommende. KTV skal have adgang til at kontrollere og servicere anlcegget i boliger, rum og terrcen. KTV modtager derfor mindst en fcellesn0gle, sam normait installeres i en indend0rs n0gleboks. Betaling af elforbruget er KTV uvedkommende. 12. Service KTVs service omfatter scedvanlig vedligeholdelse af programfordelingsanlcegget til og med f0rste antennestikdase i boligen, samt udbedring af de under normale driftsforhold forekommende fejl. Tilkaldelse af service kan ske hele d0gnet. I tilfcelde af signaludfald has mere end en husstand, s0ges fejlen normalt udbedret samme dag. Fejl has en enkelt husstand rettet inden for normal arbejdstid. KTV udsender via InfoKanalen vejledning til aile tilsluttede husstande med oplysninger am tilkaldelse af service. Anlcegscendringer eller justeringer sam f01ge af cendrede modtageforhold eller cendret lovgivning samt reparationer pa grund af beskadigelse, kabelbrud, misbrug og uvedkommende indgreb i anlcegget er ikke indeholdt i abonnementsafgiften, men foretages af KTV pa den nuvcerende ejers anmodning og faktureres scerskilt til den nuvcerende ejer. Kontraktens side 4 af 5

5 Kabel TV 13. Aftalens helhed Aftalen udgor den fulde og eneste aftale mellem parterne om programforsyning og service og erstatter aile tidligere indgaede aftaler mellem parterne herom. fendringer i aftalen er kun gyldige, nar de er vedtaget i skriftlig form. 14. Individualitet Safremt nogen bestemmelse i denne aftale kendes ulovlig eller ugyldig, skal dette kun ramme den pag~ldende bestemmelse, og de ovrige bestemmelser skal fortsat opretholdes efter deres indhold. 15. Misligholdelse Aftalen kan i tilf~lde af en parts v~sentlige mislig - holdelse oph~ves uden varsel af den anden part ved skriftlig meddelelse herom. Som v~sentlig misligholdelse anses bl.a., at den nuv~rende ejer efter modtagelse af en rykkerskrivelse fra KTV ikke betaler det skyldige beiob til den angivne frist, jf. punkt 5, at den nuv~rende ejer fordeler eller anvender programmerne i strid med denne aftale, jf. punkt 7, at den nuv~rende ejer ikke rettidigt meddeler KTV ~ndringer i antallet af husstande, jf. punkt 8, og at en part bliver insolvent, tr~der i betalingsstandsning, eller indgar i en kreditorordning med aile eller nogle af sine kreditorer. Ved uv~sentlig misligholdelse er den kr~nkede part berettiget til ved anbefalet brev at tilkendegive misligholdelsen og kr~ve denne afhjulpet inden 30 dage. Er misligholdelsen ikke afhjulpet inden udlobet af denne frist, er den kr~nkede part berettiget til at oph~ve aftalen uden yderligere varsel ved skriftlig meddelelse herom. 16. Force majeure En parts brud pa denne aftale, der er forarsaget af begivenheder udenfor partens kontrol, herunder strejker, satelitsvigt, naturkatastrofer, krig, opror og uroligheder, indgriben af civile eller milit~re myndigheder, ~ndringer i love og anden offentlig regulering, kan ikke paberabes af den anden part som misligholdelsesgrund 17. Opsigelse Hver part kan efter 10 ars kommerciel udnyttelse af returvej og betaling opsige aftalen med 9 maneders skriftligt varsel til en betalingsperiodes udlob. Opsigelse af aftalerne mellem de enkelte husstande og KTV, flytning og omkobling af till~gspakker, er reguleret af de til enhver tid g~ldende Leveringsog Servicebetingelser for individuelle tilslutninger ]f. vedlagte 18. Overdragelse KTV har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til andre selskaber. 19. Meddelelser Aile meddelelser i henhold til denne aftale skal sendes pro brev til den pag~ldende parts adresse, som er angivet pa side Voldgift Tvist mellem parterne i anledning af n~rv~rende aftale skal afgores endeligt og bindende ved voldgift pa grundlag af dansk ret, herunder lov om voldgift. Voldgiftsretten skal besta af tre medlemmer, hvor hver pa rt ud peger et med lem. De ud pegede medlemmer v~lger det tredje medlem, der virker som rettens formand. I tilf~lde af uenighed udpeges formanden af Pr~sidenten for Kobenhavns Byret. Voldgiftsretten skal v~re nedsat senest en maned efter en af parterne skriftligt har meddelt den anden part onske herom. Ubestridte betalingskrav kan dog behandles af de ordin~re domstole. 21. Bilag til aftalen: Til aftalen horer folgende: Kanalnogle Leverings- og Servicebetingelser for individuelle tilslutninger Kontraktens side 5 af 5

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler.

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler. Vilkår for privatkunder for tilslutning til TRE-FOR Bredbånd A/S, NRGi Fibernet og Østjysk Energi Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) Gyldig fra 1. juli 2008. Indledning: Disse vilkår

Læs mere

StofaTv AFTALEVILKÅR

StofaTv AFTALEVILKÅR StofaTv AFTALEVILKÅR 1 Stofa Tv AFTALEVILKÅR version 1.11 Gældende fra 13. juni 2014, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens

Læs mere

Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4.

Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4. Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4. april 2014) Indledning: Disse vilkår er gældende for indgåelse af

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

Glenten tv-aftalevilkår

Glenten tv-aftalevilkår Version juni 2014 Glenten tv-aftalevilkår 1. Generelle vilkår Aftalevilkårene gælder for medlemmets tilslutning til Glenten tv via Glentens eller andres infrastruktur. Tilslutningen til Glenten tv tilknyttet

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect Stofa Erhverv A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N stofaerhverv.dk Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect 1. Aftalens parter Parterne i aftalen er Stofa Erhverv A/S (CVR nr. 36403527)

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv, version Family 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens,

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015 Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med YouSee.

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet.

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet. Forord: Vindinge Antennelaug blev etableret den 17-03-1970 som en del af Hjortlund Grundejerforening for at administrere det nyoprettede antenneanlæg. Det fungerede frem til den stiftende generalforsamling

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV 1 ANVENDELSE 1.1 Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale mellem en forening eller erhvervsvirksomhed (herefter kaldet

Læs mere

S5 generelle handelsbetingelser

S5 generelle handelsbetingelser S5 generelle handelsbetingelser 1. Anvendelse Nærværende handelsbetingelser og vilkår finder anvendelse på alle Kontrakter om køb, service og leje af betalingsterminaler. Vilkårene gælder også, selvom

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Vedtægter for Løgstør Kabel-TV

Vedtægter for Løgstør Kabel-TV Vedtægter for Løgstør Kabel-TV 1. Navn Foreningens navn er Løgstør Kabel-TV. 2. Formål Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med: a. danske og udenlandske

Læs mere

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest 1. Navn Foreningens navn er Bramming Antenneforening Vest. 2. Formål Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med:

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014)

Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014) Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014) 1. Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser gælder for bredbåndsabonnementer og tilhørende tjenester hos DLG-debitel I/S (efterfølgende

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Juli 2011 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation... 3 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 3 1.C. Fravigelse af udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere