Etablering at TDC Kabel TV ejet an/ceg med returvej samt forsyningsaftale med individuelt tilvalg, Service og returvej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Etablering at TDC Kabel TV ejet an/ceg med returvej samt forsyningsaftale med individuelt tilvalg, Service og returvej 05-02-2002"

Transkript

1 II Kabel TV Etablering at TDC Kabel TV ejet an/ceg med returvej samt forsyningsaftale med individuelt tilvalg, Service og returvej Ejendommen/Foreningens navn: HF-nr.: Anlcegsnr.: 1511 G/F Strandtofteparken Omfattende fl2llgende adresser: PotentiaIe: ;A.26 Antal tilslutninger: Karen Blixens Vej m.fl. Postnr.: 2960 By: Rungsted Kyst Kontaktpersonens navn og adresse: Betal.adr. Tlf. privat Dagtimer Jarl Seehusen Karen Blixens Vej Rungsted Kyst a.vrige kontaktpersoner: o Aftalen omfatter: Programforsyning med GrundPakke som standard pa KTV ejet anlceg. De husstande, der matte 0nske det, kan i form af tillcegspakker tilvcelge MellemPakke eller FuldPakke eller anden af TDC Kabel TV udbudt kombination af programmer og tjenester. De tilsluttede husstande tilbydes Internet via TDC Kabel TVs net, i takt med KTV's udbygningsplan af returvej i det overordnede net. Ved denne aftale tiltrcedes Kabel TV's Leverings- og servicebetingelser for individuelle tilslutninger. Se bilaq. Fl2Ilgende priser inklusive moms er gceldende: GrundPakke MellemPakke FuldPakke (Tillcegspris til (Tillcegspris til GrundPakke) GrundPakke) Pris pro md. pro husstand kr. 94,86 40,04 102,33 Heraf COPY-DAN/KODA pro md. pro 10,68 10,68 15,37 husstand kr. Tilslutningsafgift for foreningen kr. Nettoprisindeks: Oktober 2001 = 103,0 Betalingsperiode kvartal veringstidspunkt: De tilsluttede husstande tilbydes Internet via Toe Kabel TVs net, i takt med KTV's udbygningsplan af returvej i det overordnede net. I takst fra: Ny aftale scettes i takst f0rstkommende kvt. efter ombygning er udf0rt Afleveringspunkt: Karen Blixens VeJ Bemcerkninger: Prisen pa den fulde programpakke er prisen I betaler i dag. Priserne pa MellemPakken og Grundpakken er beregnet priser. Ved underskrift af denne aftale tiltrceder parterne de almindelige betingelser, der fremgar af de f01gende sider. Data: For TDC Kabel TV ~~a en _ J r~~\~ lt~(l TDC Kabel TV AjS Strandlodsvej K0benhavn C Salgsafdelingen Strandlodsvej K0benhavn C Telefon: Telefax: Internet: Toe Kitbel TV A/S CVR-nr Kobenhavn Kontraklens side 1 af 5 AFGSITVR

2 " Kabel TV 1. Baggrund Denne aftale omfatter levering af GrundPakke (standard) til Ejendommen/Foreningen (kaldet nuvaerende ejer) fra TDC Kabel TV (kaldet KTV). De husstande, som matte 0nske det, gives mulig hed for at modtage en anden af KTV udbudt kom bination af GrundPakken og en eller flere tillaegs pakker. Signalet leveres i et afleveringspunkt, der placeres i skel eller kaelder. KTV etablerer et programfordelingsanlaeg, som forbliver KTVs ejendom. KTV forestar service pa programfordelingsanlaegget efter bestemmelserne i punkt 11 og 12. Den nuvaerende ejer betaler tilslutningsafgift og abonnementsafgift som anf0rt pa forsiden med de justeringer, der f01ger af de nedenfor anf0rte bestemmelser. KTV opkraever tillaegsprisen for FuldPakke eller andre tillaegspakker direkte hos de husstande, der har valgt sadanne tillaeg. 2. Ejererkl<ering Ejeren af ejendommen giver hermed TDC Kabel TV (kaldet KTV) ret til at installere/have installere programfordelingsanlaeg i ejendommen ved anbringelse af et fordelerskab pro opgang. Ejeren giver KTV ret til at anvende anlaegget til distribution af TV-programmer og andre tjenester i anlaeggets tekniske levetid. Denne ejererklaering tinglyses pa ejendommen efter KTVs begaering. Ved salg af ejendommen har ejeren ~_ pligt til at oplyse k0ber om KTVs ret i henhold til den ne ejererklaering. KTV f0rer fra fordelerskabene kabler frem til den enkelte bolig i ledningskanaler, som tilh0rer KTV. Anden benyttelse af ledningskanalerne ma kun ske efter forudgaende aftale med KTV. Placeringen af de naevnte kanaler vii blive planlagt i samarbejde med ejeren eller ejendommens administrator. KTV skal have adgang til at kontrollere anlaegget i boliger, rum og terraen. KTV modtager derfor mindst en faelles n0gle, som normalt installeres i en n0gleboks, der anbringes i en bygning. Ejeren giver KTV ret til at opsaette skilt i opgangen om, at ejendommen er tilsluttet KTV. 3. Leverancen GrundPakken, MellemPakken og FuldPakke omfatter de sakaldte must carry programmer, som er TV programmer fra Danmarks radio og TV 2 og normalt 1 lokal TV-program, Infokanalen samt 24 radioprogrammer. Saedvanligvis omfatter pakken endvidere de programmer, der normait kan tages med traditionelle VHF og UHF antenner i det geografiske omrade, hvor programfordelingsanlaegget er beliggende (dvs. nationale nabolandsprogrammer). Desuden indeholder signalforsyningen datatransport upstream/downstream (Returvej), hvorved de tilsluttede husstande tilbydes tilslutning til Internet via en kabelmodeml0sning. Internettjenesten kan senere udbygges med IP-telefoni m.v. For GrundPakken kan dette udbud suppleres med et begraenset antal tjenester og programmer (placeret pa Selector), der af KTV kan afsaettes til den enkelte husstand. For MellemPakken gaelder det at udbuddet yderligere er suppleret af et begraenset antal kommercielle TV- programmer, ligesom at MeliemPakken kan suppleres med det totale udbud af tjenester og programmer (placeret pa Selector), der af KTV kan afsaettes til den enkelte husstand For FuldPakke gaelder det, at udbuddet yderligere er suppleret af et antal kommercielle TV-programmer i alt minimum 20 dekoderfri TV-programmer. FuldPakken kan ligeledes suppleres med det totale udbud af tjenester og programmer (placeret pa Selector), der af KTV kan afsaettes til den enkelte husstand. Den ved aftalens indgaelse gaeldende sammensaetning af pakken fremgar af vedlagte Kanaln0gle. Den enkelte husstand kan fa aendret signalforsyningen mellem de pa anlaegget udbudte pakker med 1 maneds varsel. KTV opkraever et aendringsgebyr hos husstanden. Pakkernes sammensaetning afspejler KTVs tilsvarende udbud til kunder i KTVs egne net og justeres fra tid til anden i takt med markedets behov. KTV kan saledes aendre programpakkernes sammensaetning og antallet af programmer i programpakkerne med forbehold af de begraensninger, der f01ger af ovennaevnte samt af gaeldende lovgivning. KTV Vii, nar det er muligt give et varsel via InfoKanalen pa 1 maned ved aendringer af programudbuddet. KTV er dog berettiget til straks at foretage en sadan aendring, hvis det skyldes forhold, som KTV ikke har indflydelse pa. Kontraktens side 2 af 5

3 III KabelTV KTV vii i takt med markedets behov udvide pro gramudbuddet med specialprogrammer og andre tjenester, som henvender sig til st0rre eller mindre kundegrupper. Specialprogrammerne og tjenester vii normait blive placeret pa Selector, sa interesserede husstande kan modtage disse programmer og tjenester mod individuel betaling. 0nsker nuva=rende ejer ikke, at en ny tjeneste distribueres i programfordelingsanla=gget skal nuva=rende ejer give meddelelse herom til KTV senest 60 dage efter, at tjenesten er indgaet i pro gramudbuddet, hvorefter KTV vii fjerne tjenesten uden omkostninger for nuva=rende ejer. Ved senere meddelelse afholder nuva=rende ejer selv omkost ningerne til n0dvendigt filtreringsudstyrj-om sa=tterudstyr mv. Fjernelsen har ikke indflydelse pa. abonnementsafgiften. Den enkelte programleverance leveres, med mindre andet er anf0rt, pa de betingelser, hvorpa KTV selv har erhvervet rettighederne til distribution. Nuva=rende ejer kan ikke ved denne aftale fa en bedre retsstilling over for KTV, end KTV selv har over for programieverandoren, og KTVs ansvar, bortset fra ansvar for fejl og mangler, der skyldes KTVs feji og fors0mmelser, er begra=nset til det ansvar, som KTV selv kan videref0re overior programleverand0ren. KTV er aldrig erstatningsansvarlig for driftstab, tabt avance eller andre indirekte tab, som matte opsta i forbindelse med denne aftale. For salg af tilla=gspakkerne ga=lder Leverings- og Servicebetingelserne for individuelle tilslutninger for KTVs aftaler med de enkelte husstande, jf. vedlagte. 4. Leveringstid Den angivne leveringstid forudsa=tter, at forn0dne tilladelser, herunder gravetilladelser mv. foreligger, og at arbejdet i 0vrigt kan udf0res uhindret. Leveringstiden opgives altid med forbehold for eventuelle forsinkelser, som folge af forhold, der ligger udenfor KTV's kontrol. 5. Abonnementsafgiften Nuva=rende ejer er ansvarlig for betalingen af aile abonnementsafgifter i henhold til denne aftale, bortset fra betaling i henhold til individuelle abon nementer, betaling for tilla=gspakker og eventuelle a=ndringsgebyrer. Afregning af KODA og COPY-DAN vederlag ved r0rende programlevering sker i henhold til ga=ldende regler. Ejere af fa=llesantenneanla=g pro 31. december, skal hvert ar opg0re antallet af faktiske tilslutninger. Denne opg0relse danner grundlag for indbetaling af vederlag i det efteri01gende ar. KTV opg0r herefter antallet af faktiske tilslutninger pro 31. december i indeva=rende ar, og opkra=ver derfor ikke KODA og COPY-DAN vederlag f0r efterf01gende ar. Aile afgifter betales kvartalsvis forud, regnet fra f0rstkommende manedsskifte efter signalforsyningens pabegyndelse i henhold til udsendt faktura med angivelse af betalingsfrist. Hvis betaling af abonnementsafgiften for GrundPakken ikke sker inden udl0bet af betalingsfristen, udsender KTV en skriftlig rykker med angivelse af, at signalleverancen vii blive afbrudt, safremt betaling ikke finder sted inden en angiven frist. Hvis betaling ikke finder sted inden den nye frist, afbryder KTV signalleverancen uden yderligere varsel. Aftalen kan da opha=ves af KTV, jf. punkt 14. Ved forsinket betaling af ethvert bel0b i henhold til denne aftale, er KTV berettiget til at opkra=ve morarenter efter rentelovens regler. KTV er endvidere berettiget til at opkra=ve gebyrer ved udsendelse af rykkerskrivelser. Genoptagelse af signalforsyningen kan f0rst ske, nar restancen er beta It. Der opkra=ves et genabningsgebyr pa den efterfolgende regning. Afbrydelse af signalforsyningen pa grund af manglende betaling medf0rer ingen reduktion i fakturabel0bet. Ved manglende betaling af tilla=gsprisen for tilla=gspakke ga=lder Leverings- og Servicebetingelserne for individuelle tilslutninger. 6. Prisregulering Abonnementsafgifterne reguleres artigt pro 1. januar i overensstemmelse med den almindelige prisudvikling pa markedet. P.t. benyttes nettoprisindekset for oktober maned det foregaende ar, som opgores og offentligg0res af Danmarks Statistik. KTV kan dog va=lge at regulere i henhold til andet indeks. Der tages forbehold for a=ndringer i offentlige afgifter m.v. KTV kan endvidere regulere abonnementsafgiften i forbindelse med udefrakommende pris- og omkostningsstigninger fra programleverand0rer, dog kun efter et forudgaende skriftlig varsel pa 45 dage. Safremt den samlede abonnementsafgift i henhold til denne bestemmelse forhojes med mere end 10 % inden for samme kalenderar, er nuva=rende ejer berettiget til at frava=lge de programmer eller tjenester, der har givet anledning til prisstigningen, Kontraktens side 3 af 5

4 Kabel TV men har i sa fald pligt til, for egen regning og inden prisforh0jelsen trceder i kraft, at indscette det n0dvendige filtreringsudstyr/ omscetterudstyr, saledes at programmerne/tjenesterne ikke fortsat distribueres i programfordelingsanlcegget. I modsat fald betales den forh0jede abonnementsafgift. 7. Fordeling og anvendelse af programmerne Programforsyningen ma udelukkende distribueres til private husstande, herunder plejehjem, kollegier og tilsvarende bofcellesskaber. Fordeling af de leverede radio- og tv-programmer skal ske samtidigt og ucendret til de tilsluttede husstande m.v., der signalforsynes via programfordelingsanlcegget. Offentlig fremvisning eller erhvervsmcessig udnyttelse af de leverede radio- og tv-programmer er kun tilladt efter scerlig aftale med KTV og rettighedshaverne. 8. Forpligtelser for den nuvcerende ejer Den nuvcerende ejer overdrager en komplet adresseliste over samtlige husstande til KTV. Denne adresseliste vedligeholdes 10bende af den nuvcerende ejer og sendes til Kabel TV i forbindelse med evt. pakkeskift eller pa opfordring af KTV (normalt 1. gang arligt). Den nuvcerende ejer sikrer KTV fri adgang til fcellesantenneanlcegget pa aflaste bygninger eventuelt via n0gleboks, sam KTV opscetter, saledes at udvidelse/ombygninger og reparation af installationer kan ske omgaende og uden hindringer. Oplysningerne am antallet af tilsluttede husstande m.v. kan krceves attesteret af reg istreret eller statsautoriseret revisor for den nuvcerende ejers regning. Den nuvcerende ejer informerer de relevante husstande am aftalens indgaelse. Den nuvcerende ejer opsiger serviceaftaler og forsikringsaftaler vedr0rende et eventuelt eksisterende fcellesantenneanlceg m.v. Det anbefales at nuvcerende ejer at tegne en forsikring der omfatter, Iyn, tcering, brand og hcervcerksskader, da disse skader ikke dcekkes af denne aftale. 9. Forholdet til rettighedshavere Erstatnings- eller vederlagskrav fra programleverand0rens side sam f01ge af fordeling af programmer fra KTV bceres af KTV. Det er dog en betingelse, at bestemmelserne i punkt 7 og 8 er overholdt af savel nuvcerende ejer sam de tilsluttede husstande m.v.. Vederlagskrav, der fremscettes af andre rettighedshavere, er KTV uvedkommende. 10. Forsyningssikkerhed KTV afhjcelper aile driftsforstyrrelser pa eget udstyr til og med afleveringspunktet hurtigst muligt og saledes, at forstyrrelsen i almindelighed er fjernet senest dagen efter. Safremt den samlede programforsyning pa grund af KTVs driftsforstyrrelser i KTVs eget udstyr har vceret afbrudt i mere end 48 timer, regnet fra fejlmeldingstidspunktet, ydes en forholdsmcessig reduktion i betalingen Der ydes ikke reduktion, hvis afbrydelsen skyldes forhold uden for KTVs kontrol, sam ncevnt i punkt 16 Force majeure. 11. Programfordelingsanlcegget Programfordelingsanlcegget er KTVs ejendom og serviceres af KTV efter bestemmelserne i denne aftale. Indgreb i programfordelingsanlcegget ma kun foretages efter forudgaende aftale med KTV. Aile om-, til- og frakoblinger foretages af KTV. Bygningsreparationer, herunder maling, pudsning og tapetsering, der er en n0dvendig f01ge af opscetning, nedtagning eller flytning af kabler, stikledninger, tilslutningsdaser eller andet materiel i boligen eller bygningen, er KTV uvedkommende. KTV skal have adgang til at kontrollere og servicere anlcegget i boliger, rum og terrcen. KTV modtager derfor mindst en fcellesn0gle, sam normait installeres i en indend0rs n0gleboks. Betaling af elforbruget er KTV uvedkommende. 12. Service KTVs service omfatter scedvanlig vedligeholdelse af programfordelingsanlcegget til og med f0rste antennestikdase i boligen, samt udbedring af de under normale driftsforhold forekommende fejl. Tilkaldelse af service kan ske hele d0gnet. I tilfcelde af signaludfald has mere end en husstand, s0ges fejlen normalt udbedret samme dag. Fejl has en enkelt husstand rettet inden for normal arbejdstid. KTV udsender via InfoKanalen vejledning til aile tilsluttede husstande med oplysninger am tilkaldelse af service. Anlcegscendringer eller justeringer sam f01ge af cendrede modtageforhold eller cendret lovgivning samt reparationer pa grund af beskadigelse, kabelbrud, misbrug og uvedkommende indgreb i anlcegget er ikke indeholdt i abonnementsafgiften, men foretages af KTV pa den nuvcerende ejers anmodning og faktureres scerskilt til den nuvcerende ejer. Kontraktens side 4 af 5

5 Kabel TV 13. Aftalens helhed Aftalen udgor den fulde og eneste aftale mellem parterne om programforsyning og service og erstatter aile tidligere indgaede aftaler mellem parterne herom. fendringer i aftalen er kun gyldige, nar de er vedtaget i skriftlig form. 14. Individualitet Safremt nogen bestemmelse i denne aftale kendes ulovlig eller ugyldig, skal dette kun ramme den pag~ldende bestemmelse, og de ovrige bestemmelser skal fortsat opretholdes efter deres indhold. 15. Misligholdelse Aftalen kan i tilf~lde af en parts v~sentlige mislig - holdelse oph~ves uden varsel af den anden part ved skriftlig meddelelse herom. Som v~sentlig misligholdelse anses bl.a., at den nuv~rende ejer efter modtagelse af en rykkerskrivelse fra KTV ikke betaler det skyldige beiob til den angivne frist, jf. punkt 5, at den nuv~rende ejer fordeler eller anvender programmerne i strid med denne aftale, jf. punkt 7, at den nuv~rende ejer ikke rettidigt meddeler KTV ~ndringer i antallet af husstande, jf. punkt 8, og at en part bliver insolvent, tr~der i betalingsstandsning, eller indgar i en kreditorordning med aile eller nogle af sine kreditorer. Ved uv~sentlig misligholdelse er den kr~nkede part berettiget til ved anbefalet brev at tilkendegive misligholdelsen og kr~ve denne afhjulpet inden 30 dage. Er misligholdelsen ikke afhjulpet inden udlobet af denne frist, er den kr~nkede part berettiget til at oph~ve aftalen uden yderligere varsel ved skriftlig meddelelse herom. 16. Force majeure En parts brud pa denne aftale, der er forarsaget af begivenheder udenfor partens kontrol, herunder strejker, satelitsvigt, naturkatastrofer, krig, opror og uroligheder, indgriben af civile eller milit~re myndigheder, ~ndringer i love og anden offentlig regulering, kan ikke paberabes af den anden part som misligholdelsesgrund 17. Opsigelse Hver part kan efter 10 ars kommerciel udnyttelse af returvej og betaling opsige aftalen med 9 maneders skriftligt varsel til en betalingsperiodes udlob. Opsigelse af aftalerne mellem de enkelte husstande og KTV, flytning og omkobling af till~gspakker, er reguleret af de til enhver tid g~ldende Leveringsog Servicebetingelser for individuelle tilslutninger ]f. vedlagte 18. Overdragelse KTV har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til andre selskaber. 19. Meddelelser Aile meddelelser i henhold til denne aftale skal sendes pro brev til den pag~ldende parts adresse, som er angivet pa side Voldgift Tvist mellem parterne i anledning af n~rv~rende aftale skal afgores endeligt og bindende ved voldgift pa grundlag af dansk ret, herunder lov om voldgift. Voldgiftsretten skal besta af tre medlemmer, hvor hver pa rt ud peger et med lem. De ud pegede medlemmer v~lger det tredje medlem, der virker som rettens formand. I tilf~lde af uenighed udpeges formanden af Pr~sidenten for Kobenhavns Byret. Voldgiftsretten skal v~re nedsat senest en maned efter en af parterne skriftligt har meddelt den anden part onske herom. Ubestridte betalingskrav kan dog behandles af de ordin~re domstole. 21. Bilag til aftalen: Til aftalen horer folgende: Kanalnogle Leverings- og Servicebetingelser for individuelle tilslutninger Kontraktens side 5 af 5

Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv version 1.7. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens, andres eller

Læs mere

Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni

Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni 1 Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Denne aftale om levering af tv, internet og telefoni er indgået mellem på den ene side: GE Erhverv A/S (GE Fibernet) CVR-nr. 21504300

Læs mere

Stofa kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013

Stofa kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013 Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013 Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til StofaTv via antenneforeningens,

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

Rammeaftale, 2013 11. december 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni

Rammeaftale, 2013 11. december 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Rammeaftale, 2013 11. december 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Denne aftale om levering af tv, internet og telefoni er indgået mellem på den ene side: EnergiMidt A/S CVR-nr. 28 33 19

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Københavns Lufthavne A/S Energiadministrationen Tlf.: 32 31 32 31 E-mail: energi@cph.dk 20. maj 2015

Læs mere

Omfattendefølgendeadresser: Sebilag2 N Kundenr.:5045697 26.Marts2015 GrundejerforeningenTisvildelund Potentielle Antalforventede Ystadvej5 Kunde: Installationsadresser:67 Tilslutninger: 67 Aftalen omfatter:leveringafdigitalgrundpakkesomstandardtilejendommen/foreningenfrayousee.

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv, version Family 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens,

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet 1 stk. 1: Foreningens navn er Foreningen SØNDERSØ ANTENNE & KABELNET. stk. 2: Foreningens hjemsted er Søndersø By. 2 Foreningens formål er at etablere

Læs mere

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende:

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: Personnummer. (Også de sidste 4 ciffer.) Telefonnummer. Navn og adresse. Sæt X i Boxer

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Individuel foreningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni

Individuel foreningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Individuel foreningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Denne aftale om levering af tv, internet og telefoni er indgået mellem på den ene side: [SYD ENERGI Bredbånd A/S ] CVR-nr.

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum.

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum. 1.3 Salgs- og leveringsbetingelser for teknisk service Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Servicebetingelserne ) gælder for alle leverancer under serviceaftalen (herefter

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Tilbud på GE Fibernet til grundejerforeningen Egen

Tilbud på GE Fibernet til grundejerforeningen Egen Inger Olesen Egevej 56 8680 Ry Galten, d. 10. januar 2014 Tilbud på GE Fibernet til grundejerforeningen Egen Efter aftale sender jeg hermed et tilbud på etableringen af GE Fibernet til grundejerforeningen

Læs mere

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf. Betingelser for ADSL abonnement hos UnoTel Version 1.7 (1. august 2013) Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I VEDDELEV ANTENNELAUG

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I VEDDELEV ANTENNELAUG EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I VEDDELEV ANTENNELAUG 2 Hovedemner: Velkommen til generalforsamlingen Ændring af regnskabsår i vedtægterne Resultat af bestyrelsens arbejde med den fremtidige forsyning

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune.

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 1. Foreningens formål er via eget

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

Vedtægter for Rødding Antenneforening

Vedtægter for Rødding Antenneforening Vedtægter for Rødding Antenneforening Navn, hjemsted og formål: 01 01) Foreningens navn er Rødding Antenneforening. Foreningen er hjemmehørende i Vejen Kommune. 02 01) Foreningens formål er at: a) Modtage

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Vilkår for internetmedlemskab af FSA

Vilkår for internetmedlemskab af FSA Vilkår for internetmedlemskab af FSA 1 GENERELT 1.1 Disse vilkår er gældende for medlemmer af Fredensborg Søparks Antenneforening (FSA), der bestiller tilslutning til internettet via FSAs kabel-tv-net

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet 2014 1 Foreningens navn er HashøjNet, hjemsted er Slagelse Kommune. Foreningens adresse, er den til enhver tid fungerende formands private adresse. 2 1.

Læs mere

Grundejerforeningen Overgardsparken Vedtregter

Grundejerforeningen Overgardsparken Vedtregter 1 Foreningens navn, omrc'~de og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Overgardsparken og omfatter delomrade II i R0nde kommunes lokalplan nr. 60. Grundejerforeningen har hjemsted i Syddjurs

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

PBU PaBdagogernes Pensionskasse

PBU PaBdagogernes Pensionskasse PBU PaBdagogernes Pensionskasse VEDT/EGTER for Pensionskassen for B0rne- og Ungdomspaedagoger 30. april 2014 Vedtaegter for PBU Side 2 af 6 1 Pensionskassens formal Pensionskassens formal er at drive pensionskasse-

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt " Leverandøren ) Firma: CVR:

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt  Leverandøren ) Firma: CVR: Smartaftale for Worklogger Mobil Service mellem Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark (i det følgende benævnt " Leverandøren ) og Firma: CVR: Adresse: (i det følgende benævnt "Kunden ) 1. Service

Læs mere

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3 Grundpriser Fastnet Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 07,0 ISDN-basis, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 5,0 ISDN-erhverv, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 75,0 FlexISDN inkl. 8 kanaler

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE

FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE 16. april 2015 Produktbeskrivelse for Fjernvarmeservice Serviceaftalens omfang Serviceaftalen gælder for installationer

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

NAL-MedieNet (Næsby Antennelaug) 1 Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, nal@nal-medienet.dk

NAL-MedieNet (Næsby Antennelaug) 1 Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, nal@nal-medienet.dk NAL-MedieNet (Næsby Antennelaug) 1 Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, nal@nal-medienet.dk Aftalevilkår. Nærværende aftalevilkår er gældende for medlemmets tilslutning til Internet

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Status på jeres nuværende aftale. - Den eksisterende aftale er indgået i maj 2003. - Bindingsperiode på 60 mdr er udløbet

Status på jeres nuværende aftale. - Den eksisterende aftale er indgået i maj 2003. - Bindingsperiode på 60 mdr er udløbet Status på jeres nuværende aftale. - Den eksisterende aftale er indgået i maj 2003 - Bindingsperiode på 60 mdr er udløbet - Aftalen er med returvej og service - Anlægget er et stikledningsanlæg uden at

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

Boligtilbolig.dk A/S 23. marts 2011. S{lgeransvar pris 1.434 kr. 2011 Indeks

Boligtilbolig.dk A/S 23. marts 2011. S{lgeransvar pris 1.434 kr. 2011 Indeks Boligtilbolig.dk A/S 23. marts 2011 K»benhavn Asylgade 13 5000 Odense C Tilbud om forsikring P} baggrund af dine oplysninger f»lger her tilbud p} den forsikring, du har efterspurgt: pris 1.434 kr. 2011

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

Aftale. mellem. KODA og Gramex. Dansk Friskoleforening (DFF)

Aftale. mellem. KODA og Gramex. Dansk Friskoleforening (DFF) Aftale mellem KODA og Gramex og Dansk Friskoleforening (DFF) om de vilkår, hvorpå skoler der er medlem af DFF, har tilladelse til offentligt at anvende musik, som er beskyttet i henhold til lovgivningen,

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Elektronisk overvågning og analyse af danske medier for Miljø- og Fødevareministeriet mellem: Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Vedtægter for. Vipperød Antenneforening

Vedtægter for. Vipperød Antenneforening Vedtægter for Vipperød Antenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er Vipperød Antenneforening. 2 1. Foreningens formål er at eje og drive et anlæg med henblik på over for medlemmerne

Læs mere

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Foreningens navn er ChristiansfeldNet. Foreningens hjemsted er Kolding Kommune.

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Foreningens navn er ChristiansfeldNet. Foreningens hjemsted er Kolding Kommune. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Foreningens navn er ChristiansfeldNet. Foreningens hjemsted er Kolding Kommune. 2 1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på over for medlemmerne

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

STENSTRUP ANTENNEFORENING

STENSTRUP ANTENNEFORENING VEDTÆGTER FOR STENSTRUP ANTENNEFORENING NAVN, HJEMSTED OG HJEMSTED. 1 Foreningens navn er Stenstrup Antenneforening, og dens hjemsted er 5771 Stenstrup. 2 Foreningens formål er at eje og drive et antenneanlæg,

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Vedtægter. for. Bjerringbro. Kabelnet

Vedtægter. for. Bjerringbro. Kabelnet Vedtægter for Bjerringbro Kabelnet 1 NAVN OG HJEMSTED 1 1. Foreningens navn er Bjerringbro Kabelnet. 2. Foreningens adresse er 8850 Bjerringbro. 3. Foreningens forsyningsområde er Bjerringbro by, Bjerring

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514)

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514) Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 1. Generelt Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for leverancer fra 1264,

Læs mere

Abonnementsvilkår for NOE

Abonnementsvilkår for NOE Abonnementsvilkår for NOE Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og NOE. NOE har her fremhævet nogle vigtige punkter i abonnementsvilkårene. Vi anbefaler

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Kollektiv foreningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni

Kollektiv foreningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Kollektiv foreningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Denne aftale om levering af tv, internet og telefoni er indgået mellem på den ene side: SEAS-NVE CVR-nr. 24213528 Hovedgaden

Læs mere

betingelser for Signalforsyning

betingelser for Signalforsyning betingelser for Signalforsyning Almindelige betingelser for forsyning fra GVD Antenneforening På de følgende sider kan du læse de vilkår, som er gældende for din aftale om leverance af tv og/eller andre

Læs mere

SYSTEMAFTALE PRODUCENT

SYSTEMAFTALE PRODUCENT SYSTEMAFTALE PRODUCENT 1. Indledning: 1.1 Denne aftale omhandler levering af ordrebehandlingssystemet "DANPOT", som er indgået mellem DANPOT DATA A/S og Kunden tilsammen benævnt "Parterne". 2.Ydelsen:

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere