Jytte Terkildsen specialkonsulent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jytte Terkildsen specialkonsulent"

Transkript

1 Brev til en borger TILSYNET Henvendelse vedrørende tømningsordning for septiktanke Du har den 18. oktober 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende lovligheden af den kommunale myndighed i Brønderslevs indførsel af en obligatorisk tømningsordning for septiktanke og andre lignende spildevandstanke. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse Det er statsforvaltningens opfattelse, at den kommunale myndighed i Brønderslevs indførsel af en obligatorisk tømningsordning for septiktanke og opkrævning af gebyr for tømningsordning er lovlig. Det er videre statsforvaltningens opfattelse, at den kommunale myndigheds regulativ om tømningsordning for septiktanke ikke er i strid med lovgivningen på området. Vedlagt følger en sagsfremstilling samt en nærmere redegørelse for udtalelsen. STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN AALBORG JOURNAL NR.: /358 SAGSBEHANDLER: LMINO DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN- NR SE- NR Åbningstider: Mandag - onsdag Torsdag Fredag Med venlig hilsen Statsforvaltningen Nordjylland Anette Ravnholt kontorchef Jytte Terkildsen specialkonsulent

2 Sagsfremstilling Statsforvaltningen modtog den 18. oktober 2009 en henvendelse fra dig om lovligheden af den kommunale myndighed i Brønderslevs obligatoriske tømningsordning for septiktanke. Af henvendelse fremgår blandt andet: Kommunen benytter KSA-anlæg (afvanderbil). Brønderslev kommune mener ikke, at brugen af afvanderbil, har den store betydning på borgernes sivedræn. Men erkender dog samtidigt med, at det kan give problemer hos enkelte. Der kan jeg afsløre, efter en rundringning til nogle kloakservice firmaer, at de oplever betydelige problemer med stoppede dræn. Idet de adspurgte kan bekræfte, at de gentagende gange, har været tilkaldt for at udbedre forholdene. Og specielt de nye siveanlæg, som har trykafvandning, kan få problemer med ordningen. Idet deres sivedræn er af en beskaffenhed, som ikke kan spules. Desuden har Miljøstyrelsen tidligere lavet en undersøgelse, som også viser, at der er færre problemer med en almindelig slamsuger. Kommunen påstår desuden, at afvanderbilen også kan spule dræn. Jo tak. Det er ligesom at pudse vinduer i margarine, idet det jo er rejektvandet, som indeholder polymer og udgør risikoen, som benyttes til spulingen. Og alt andet lige, så er det en ekstraomkostning som borgeren skal betale, hvis kommunens entreprenør bliver bedt om dette. Eller borgeren tilkalder anden entreprenør til jobbet. Denne problemstilling kan underbygges af, hvad tidligere Dronninglund kommune, som nu er en del af Brønderslev kommune, har erfaringer med. Idet de tidligere har fravalgt brugen af afvanderbil, i kommunens eget sandfang og rensningsanlæg i landsbyerne. Netop fordi disse stoppede til af brugen. Dæksel må højst veje 50 kg. Brønderslev kommune forlanger, at et dæksel højst må veje 50 kg. Men kommunen har IKKE vejledt borgerne [om], hvordan den enkelte kan fastslå et dæksels vægt. Derimod kan kommunens entreprenør nægte at udføre tømningen, hvis dækslet ikke opfylder kommunens krav. Pris for ikke at udføre arbejdet: 425 kr. Hvilket iflg. kommunens egne oplysninger, er dyrere end det beløb entreprenøren får, for at udføre en tømning. Kommunen varsler ikke husstanden inden tømningen. I modsætning til andre af landets kommuner, som måtte have en lignende men langt billigere tømningsordning, varsler Brønderslev kommune ikke den enkelte SIDE 2

3 borger om tømningen. Kommunen varsler kun i den lokale ugeavis. Hvilket er uheldigt for de, der ikke modtager/læser denne. Dog findes der, godt skjult på kommunens hjemmeside, en årsplan for tømningerne. Husstanden bliver afkrævet 425 kr., hvis ikke dækslet er afmærket og frit tilgængeligt på tømnningstidspunktet. Kommunen godtager ikke, hvis en septiktank tidligere er blevet tømt. Brønderslev kommune vil ikke pålægge borgerne, at opsige en privat aftale om årlig tømning/rensning af septiktanke hos autoriseret kloakfirma. Men en sådan tømningsaftale bliver dog tilsidesat af kommunen. Ligeledes godtager Brønderslev kommune ej heller, hvis man kan dokumentere, at en tømning har fundet sted. Således skriver kommunen: Hvis man har sin egen aftale og vel at mærke ikke ønsker at betale til 2 ordninger, så skal man opsige sin egen aftale. For INGEN i Brønderslev kommune kan slippe for, at få udført den kommunale tømning af septiktanke. Dette finder jeg meget mærkeligt og uheldigt. For netop tømningen af septiktanken er for miljøets skyld jf. oplysninger fra Miljøministeriet. Hvilket også fremgår af en skrivelse fra Brønderslev kommune. Desuden modarbejder Brønderslev kommune jo også borgernes valgfrihed og tilsidesætter den frie konkurrence. Kommunens begrundelse herfor er, at systemet ikke kan håndtere, hvis enkelte husstande får arbejdet udført af anden entreprenør. Hvilket nok ikke er helt korrekt, når vi ser på kommunens priser. Brønderslev kommune har Danmarks dyreste tømningsordning. Tømningsordningen i Brønderslev kommune koster 850 kr. (alle priser er inkl. moms). For de penge får man tømt septiktanken og ikke andet. I landets billigste kommune koster tilsvarende kommunale ydelse 400 kr. Dertil skal så tillægges yderligere ca. 800 kr. i udgifter, hvis de andre brønde og sivedræn skal renses. Sammenligner vi prisen med den private ordning, som undertegnede selv benytter, ser prisen således ud: Tømning af septiktank, rensebrønd, fedtudskiller og 2 sandfang, samt spuling af dræn: 630 kr. Afgift til rensningsanlæg for 2 m3 slam: 112 kr. Alt i alt: 742 kr. Undertegnede har adspurgt Brønderslev kommune, hvordan de 850 kr. er opstået, når samtidigt oplyses, at der absolut ingen fortjeneste er på ydelsen. Jeg har af kommunen fået følgende oplyst: Entreprenør 420 kr., administration 55 kr. og afgift til rensningsanlæg 375 kr. Og netop afgiften til rensningsanlægget er yderst kriminelt. For Brønderslev kommune har valgt at udføre arbejdet med et KSA-anlæg. Hvilket reducerer mængden af slam med 85 procent. Hvilket vil sige, at der bliver højst 0,3 SIDE 3

4 m3 slam pr. septiktank som skal afleveres på det kommunale rensningsanlæg. Hvilket betyder at prisen pr. m3 slam udført i kommunalt regi er blevet ca kr. mod 56 kr., når en privat entreprenør afleverer slam samme sted. En undersøgelse af 10 tilfældige kommunale rensningsanlæg i Danmark viser, at m3 prisen svinger fra 45 kr. til 80 kr. Derfor tjener Brønderslev kommune ulovligt på en tømningsordning som kun er til for miljøets skyld. Ikke så sært, at kommunen ikke accepterer andre tømningsordninger! Afslutningsvis kan jeg oplyse, at tilsvarende tømningsordninger i nabokommunerne koster 525 kr. og 600 kr. i hhv. Jammerbugt, Hjørring og Frederikshavn. Spørgsmålet er så, om det, i bund og grund, kun er et spørgsmål om opkrævning af et skjult gebyr eller skat? For ser man tallene i det kommunale budget, fremkommer det, at der kommer en indtjening som pænt balancerer med udgiften til tømningsordningen på 1,2 mio. kr. Men kommunen oplyser, at der er ca septiktanke i alt. Og 3500 x 850 kr. giver altså 2,975 mio. kr. Brønderslev kommune har ikke ønsket at oplyse, hvordan denne forskel fremkommer, samt hvor de ca. 1,8 mio. kr. forsvinder hen.. Ved brev af 13. januar 2010 modtaget den 27. januar 2010 fik statsforvaltningen endnu en henvendelse om lovligheden af den obligatoriske tømningsordning af septiktanke. Den 16. februar 2010 modtog statsforvaltningen den kommunale myndighed i Brønderslevs bemærkninger til sagen. Som en del af besvarelsen henvistes til den kommunale myndigheds svar af 26. februar 2009 på et åbent brev af 15 januar 2009 fra dig til Brønderslev Kommune Den kommunale myndighed anførte herefter følgende: Kommunen benytter KSA-anlæg (afvanderbil) Idet der henvises til Svar på åbent brev kan det tilføjes, at kommunen af entreprenøren har fået oplyst, at ved spuling af dræn anvendes rent vand, som kan medbringes på afvanderbilen, dog i begrænset mængde. Mht. at man i den tidligere Dronninglund Kommune skulle have fravalgt brugen af afvanderbil har jeg rettet en forespørgsel til tidligere medarbejdere i Dronninglund Kommune, der har haft med området at gøre. Her bekræfter man, at man i sin tid var skeptisk overfor brugen af afvanderbil netop på grund af polymer. Man mener dog ikke, at systemet SIDE 4

5 er blevet bevidst fravalgt af denne grund eller, at man har konstateret problemer som følge af brugen af systemet Dæksel må højst veje 50 kg: Som det fremgår af Svar på åbent brev findes tabel over vægt af dæksler på kommunens hjemmeside under tømningsordning. Kommunen varsler ikke husstanden inden tømningen: Der henvises til svaret i Svar på åbent brev, idet det kan tilføjes, at Brønderslev Forsyning, der pr. 1. januar 2010 har overtaget administrationen af tømningsordningen, har besluttet at varsle de berørte borgere pr. brev 14 dage før tømning (jf. også vedlagte korrespondance med Brønderslev Forsyning). Kommunen godtager ikke, hvis en septiktank tidligere er blevet tømt: Der henvises til Svar på åbent brev idet det kan tilføjes, at tømningsordningen er indført med baggrund i bestemmelserne i bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4, Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 11/ Ifølge 48, stk. 1 er enhver grundejer forpligtet til at gøre brug af kommunale tømningsordninger for bundfældningstanke. Ifølge 50, stk. 3 administreres og forestås tømningsordninger af kommunen. Som det også fremgår af Svar på åbent brev så pålægger kommunen ikke folk at opsige en eventuel privat kontrakt. Hvis der er nogen, der ønsker at få sin septiktank tømt 2 gange om året, så står det folk frit for at vælge entreprenør til tømning nr. 2, herunder naturligvis også at anmode om at få 2 tømninger under den kommunale ordning. Brønderslev Kommune har Danmarks dyreste tømningsordning: Der henvises til Svar på åbent brev idet følgende bemærkninger fra Brønderslev Forsyning kan føjes til: Prisen var i ,00 kr. incl. moms for tømning af septiktank samt efterbehandling/bortskaffelse på renseanlæg. Ved budgetlægningen og takstfastsættelsen forudsattes efterbehandlet i gennemsnit ca. 3 m3 slam pr. tank, idet slammet fra 1. gangs tømningen, som SIDE 5

6 afleveres på renseanlægget, er meget koncentreret og skal derfor spædes op med vand inden efterbehandling/bortskaffelse. I budget 2010 er forudsat efterbehandlet/bortskaffet mindre m3 slam og taksten er nedsat med 112,50 kr. til 737,50 kr. Prisen pr. m3 for behandling/bortskaffelse af slam er ikke høj (75,00 kr. eksl. moms i 2009 og 100 kr. i 2010) Brønderslevs nabokommuner Frederikshavn, Hjørring og Aalborg ligger højere (fra 107,00 til 270,00 kr. eksl. moms). Tømningsordningen er en hvile-i-sig-selv ordning, altså kommer mindreforbrug et år ordningen til gode det efterfølgende år. Spørgsmålet er så, om det, i bund og grund, kun er et spørgsmål om opkrævning af et skjult gebyr eller skat? Der henvises til bemærkningerne ovenfor. Ifølge budgettet for 2009 er den samlede indtægt ganske rigtigt 2,975 mio kr. 50 % heraf (ca. 1,5 mio kr.) går til entreprenøren, 43 % til slambehandling (ca. 1,3 mio kr., 6 % til henholdsvis administration af ordningen, dækning af underskud fra tidligere år, konsulenthjælp og renteudgifter (hver 2 % svarende til ca kr. Den kommunale myndighed fremkom med yderligere bemærkninger til sagen den 3. marts 2010 vedrørende henvendelsen modtaget af statsforvaltningen den 27. januar Heri er bl.a. henvist til, at der ikke gives en generel nedsættelse af tømningshyppigheden, men at dette vurderes i hvert enkelt tilfælde, f.eks. ved en konkret henvendelse fra en borger. Kommunen henviste til, at det følger af pkt i regulativet for tømningsordningen, at kommunen, såfremt der foreligger en klar dokumentation for, at en tanks kapacitet er for lille, fastsætter en højere tømningshyppighed, og ligeledes kan tømningshyppigheden nedsættes, hvis der foreligger klar dokumentation for, at et tank har en betydelig overkapacitet. Vandforbruget er et af de parametre der indgår i vurderingen, men også tankens størrelse og udformning er væsentlige parametre. Den 7. maj 2010 indsendte du supplerende oplysninger til sagen. Heri er bl.a. anført følgende: SIDE 6

7 Danmarks dyreste tømningsordning. Brønderslev oplyser, at m3 prisen i 2009 var 75 kr. + moms. Dette er ikke korrekt. Prisen var 45 kr. + moms. Men lad det nu være. Det er ikke så væsentligt. Det væsentlige er, at en normal septiktank, som har været tømt med et KSA-anlæg, kun fylder ca. 02 0,3 m3, når det afleveres på rensningsanlægget. Denne tørre masse aflæsses i en tank, hvor det tilsættes spildevand fra rensningsanlægget som allerede er betalt afgift af hvorefter det omrøres til en lind masse, som derefter pumpes gradvist ud i indløbet på rensningsanlægget. For det første bliver det ikke til 3 m3, som kommunen påstår i brevet af og dernæst bruges der vand, som allerede er afkrævet moms o.l. Og det er denne dobbeltbeskatning som gør, at Brønderslev Kommune tjener kassen på tømningsordningen. Derfor skal den reelle pris for tømningsordningen sættes markant ned, når det højst koster 30 kr. at behandle spildevand fra én septiktank, som er tømt med et KSA-anlæg Afslutningsvis kan jeg nævne, at i efterhånden flere kommuner med tømningsordning, er der begyndt at ophobe sig klager om tilstoppede dræn. Og flere, deriblandt Frederikshavn Kommune, er begyndt at acceptere, at flere melder sig fra den kommunale ordning. Dog kun hvis der kan dokumenteres en anden tømningsordning. Nærmere redegørelse for udtalelsen Statsforvaltningen skal indledningsvist oplyse, at det tilsyn, som udøves af statsforvaltningen i henhold til den kommunale styrelseslovs 47, stk. 1, er et retligt tilsyn. Statsforvaltningen fører således tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, jf. lov om kommunernes styrelse 48, stk. 1. Statsforvaltningen er ikke noget klageorgan, og statsforvaltningen beslutter selv, om der er tilstrækkelig grundlag for at rejse en tilsynssag, jf. lov om kommunernes styrelse 48 a. Statsforvaltningen kan ikke tage stilling til kommunens ansattes optræden eller kvalifikationer. SIDE 7

8 Obligatorisk tømningsordning for ejendomme med septiktanke Brønderslev Kommune har den 11. december 2008 med virkning fra den 1. januar 2009 vedtaget regulativ for tømningsordning for septiktanke. Det følger af 19, stk. 5, 4 pkt. i miljøbeskyttelsesloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, at kommunalbestyrelsen bestemmer om, og hvilke tømningsordninger for bundfældningstanke (septiktanke), der skal være i kommunen. 19, stk. 1 og 5 har følgende ordlyd: 19. Stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund, må ikke uden tilladelse 1) nedgraves i jorden, 2) udledes eller oplægges på jorden eller 3) afledes til undergrunden.. stk.5. Ministeren kan fastsætte regler for at sikre, at jord og grundvand ikke forurenes eller udsættes for fare for forurening med de stoffer, produkter og materialer, der er nævnt i stk. 1. Ministeren kan herunder fastsætte regler om, i hvilke tilfælde og på hvilke vilkår tilladelser efter stk. 1 og 2 kan meddeles, og regler om, at tilladelse efter stk. 1 og 2 i visse tilfælde er ufornøden, samt regler om, at visse afgørelser efter stk. 1 og 2 ikke kan påklages til anden administrativ myndighed. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om kontrol og om indretning og tømning af beholdere og ledningsanlæg med de nævnte stoffer, materialer og produkter, samt regler om gebyrer. Ministeren kan fastsætte regler om de i stk. 3 nævnte beholdere, herunder regler om, at fælles, obligatoriske tømningsordninger skal varetages af et spildevandsforsyningsselskab, der leverer spildevandsforsyning i kommunen, udpeget af kommunalbestyrelsen. 48 og 50 i bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om spildetilladelse mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 har følgende ordlyd: 48. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der i hele kommunen eller dele af denne skal gennemføres en fælles bortskaffelse af slam fra bundfældningstanke. I så fald er enhver grundejer forpligtet til at gøre brug af ordningen, jf. dog stk. 2. Stk.2. For anlæg omfattet af kontraktligt medlemskab efter 7 a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., er kommunalbestyrelsen ansvarlig for tømning af bundfældningstanke. Kommunalbestyrelsen kan herun- SIDE 8

9 der bestemme, at tømning i disse tilfælde skal være omfattet af den kommunale tømningsordning. 50. Kommunalbestyrelsen fastsætter forskrifter for tømningsordninger i regulativer, herunder forskrifter om tømningsordningers omfang og tilrettelæggelse. Stk.2. Kommunalbestyrelsen kan bl.a. fastsætte forskrifter om 1) adgangsforhold til tanke, 2) tømning af tanke, og 3) differentierede tømningshyppigheder afhængig af størrelse, udformning eller belastning af den enkelte samletank, bundfældningstank, udskiller eller lignende. Stk.3. Tømningsordninger administreres og forestås af kommunalbestyrelsen. Stk.4. Vedtagne tømningsregulativer skal ved kommunalbestyrelsens foranstaltning offentligt annonceres og offentliggøres på hjemmesiden. Brønderslev Kommune havde således lovhjemmel i miljøbeskyttelseslovens 19, stk. 5 og 48, stk. 1 i bekendtgørelsen om spildevandstilladelse mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 til at træffe beslutning om, at tømningsordningen skal omfatte alle ejendomme i kommunen, som leder deres spildevand til en septiktank/trixtank og til at udarbejde et regulativ herfor. Som nævnt ovenfor fører statsforvaltningen tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, jf. lov om kommunernes styrelsen 48, stk. 1. Brønderslev Kommunes regulativ for tømningsordning for septiktanke er udstedt med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven og bekendtgørelsen om spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Statsforvaltningen har dermed kompetence til at føre tilsyn med kommunen vedrørende de rejste spørgsmål i forhold til regulativet. Efter statsforvaltningens opfattelse er indholdet af regulativet ikke i strid med reglerne 50 i bekendtgørelsen om spildevandstilladelse m.v. efter miljøbeskyttelsesloven. Det gælder herunder de rejste klagepunkter, der vedrører at et dæksel højst må veje 50 kg., annonceringsmåden og bestemmelserne om tømningshyppighed. Der er herved lagt vægt på, at bekendtgørelsens 50 giver kommunalbestyrelsen hjemmel til at fastsætte forskrifter for tømningsordninger i regulativ, herunder bl.a. forskrifter om adgangsforhold til tanke, tømning af tanke og differentierede tømningshyppigheder afhængig af størrelse m.v. SIDE 9

10 Betaling Vedrørende opkrævningen af betaling for tømningsordningen er der i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (betalingsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 fastsat bestemmelser om betaling i de tilfælde, hvor den kommunale myndighed har besluttet at gennemføre en fælles tømningsordning. Af lovens 1, stk. 5 fremgår, at udgifter til tømning af humane affaldsprodukter, slam og spildevand fra samletanke og bundfældningstanke som led i fælles, obligatoriske tømningsordninger dækkes af bidrag fra de berørte ejere af fast ejendom med undtagelse af situationer omfattet af lovens 7 a, stk. 5. Ifølge betalingslovens 3, stk. 3 fastsættes de nærmere regler for betaling til kommunale tømningsordninger for bortskaffelse af humane affaldsprodukter, slam og spildevand fra tanke for spildevand m.v. i kommunens betalingsvedtægt efter stk. 2 eller i et særskilt regulativ for den eller de kommunale tømningsordninger. Den tidligere gældende lovbekendtgørelse nr. 281 af 22. marts 2007 indeholdt tilsvarende bestemmelser. I en note til Karnov er anført, at økonomien i en af kommunalbestyrelsen indført fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke eller samletanke skal hvile i sig selv, det vil sige, at de bidrag der opkræves, skal svare til omkostninger, der er forbundet med etablering af driften af ordningen. Udgifter, der medgår til tømning af tanke, skal dækkes ved bidrag fra de berørte ejere af fast ejendom, der er forpligtet til at gøre brug af en fælles, obligatorisk tømningsordning. Der kan afkræves såvel anlægs- som driftsbidrag til en tømningsordning. Driftsbidraget opkræves som et årligt bidrag og dækker udgifter til afhentning og behandling af spildevandet fra tankene, herunder udgifter til drift af renseanlæg, der kan henføres til den pågældende tømningsordning. Fastsættelse af bidrag til tømningsordningen skal ske en gang årligt udfra en konkret vurdering af, hvilke udgifter, der kan henføres til tømningsordningen. Den kommunale myndighed i Brønderslev har i brev af 12. februar 2010 redegjort for, at ifølge budgettet for ordningen i 2009 var den samlede indtægt 2,975 mio kr. 50 % heraf (ca. 1,5 mio kr.) går til entreprenøren, 43 % til slambehandling (ca. 1,3 mio kr), 6 % til henholdsvis administration af ordningen, dækning af udskud fra tidligere SIDE 10

11 år, konsulenthjælp og renteudgifter (hver 2 % svarende til kr.) Den kommunale myndighed har videre forklaret, at et mindreforbrug et år kommer ordningen til gode det efterfølgende år, og at slammet ved 1. gangs tømningen var særligt koncentreret og skulle spædes op med vand inden efterbehandling/bortskaffelse. Fra 2010 forventes mindre slam, hvorfor prisen blev nedsat med 112,50 kr. Den kommunale myndighed har således foretage en konkret vurdering af, hvilket udgifter der kan henføres til tømningsordningen. Statsforvaltningen finder herefter ikke grundlag for at antage, at den kommune myndighed ved sin prisfastsættelse har handlet i strid med hvile-i-sig-selv princippet. Det findes efter statsforvaltningens opfattelse ikke at have afgørende betydning for resultatet, hvorvidt der i forbindelse med opspædningen af slam anvendes rent vand eller spildevand, da det er slammassen efter opspædningen der skal efterbehandles/bortskaffes, og det brugerne af ordningen skal betale for. KSA-anlæg (afvanderbil) Der er ikke i lovgivningen fastsat nærmere bestemmelser om, hvordan spildevandet fra tankene skal afhentes og behandles. Der er således ikke noget lovkrav, at der skal anvende slamsuger frem for KSA-anlæg (afvanderbil). Da slammet ifølge den kommunale myndighed i Brønderslevs udtalelse kan håndteres uden problemer på Brønderslev Rensningsanlæg, og da der ikke foreligger dokumentation for eller en nærmere underbygning af, at afvanderbiler er uegnede til løsning af opgaven, finder statsforvaltningen ikke grundlag for at antage, at den kommunale myndighed i Brønderslev har handlet ulovligt ved valg af denne løsning. Statsforvaltningen foretager herefter ikke videre i sagen. SIDE 11

12 «brevdato» TILSYNET STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN AALBORG JOURNAL NR.: «Sagsnummer» SAGSBEHANDLER: LMINO DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN- NR SE- NR Åbningstider: Mandag - onsdag Torsdag Fredag 10-12

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke.

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. 21-01- 2010 Denne sag drejer sig om Aabenraa Kommunes administration af kommunens Regulativ for kontrol

Læs mere

Regulativ for tømning af hustanke og fedtudskillere skforsyning.dk

Regulativ for tømning af hustanke og fedtudskillere skforsyning.dk SK Spildevand A/S 2011 Regulativ for tømning af hustanke og fedtudskillere Indholdsfortegnelse 1 Regulativets område... 3 2 Benyttelsespligt... 3 3 Krav til dæksler og adgangsforhold... 3 4 Tømning....

Læs mere

Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune

Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 3 Formål... 3 1. Almindelige bestemmelser... 3 1.1 Regulativets gyldighedsområde...

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Morsø Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Morsø Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Morsø Kommune Regulativet er udarbejdet af: Morsø Forsyning A/S og Morsø Kommune Godkendt af Morsø Kommunes Kommunalbestyrelse: 26. september 2017 Indhold

Læs mere

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune ikke har handlet ulovligt ved at opkræve det fulde tilslutningsbidrag ved offentlig

Læs mere

Regulativ for tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune 11. december Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune

Regulativ for tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune 11. december Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune Med virkning fra 1. januar 2009 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål og gyldighedsområde 3 2. Lovgrundlag 3 3. Grundejerens pligt og ansvar

Læs mere

Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke i Kalundborg Kommune

Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke i Kalundborg Kommune Dato Ansvarlig Sags ID. 19. juni 2012 Tins / sulu Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke i Kalundborg Kommune 1 Formål. Kalundborg Kommune har indført obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Struer Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Struer Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Struer Kommune Tømningsregulativ for Struer Kommune 1. Formål 1.1 For at sikre en lovlig og miljømæssig forsvarlig håndtering af slam fra bundfældningstanke,

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Forsyning Ballerup december 2009 Regulativ for tømning af bundfældningsog samletanke i Ballerup Kommune 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE Med virkning fra 1. januar 2012 Forord Lovgrundlag og omfang Randers Kommune har i medfør af Miljøbeskyttelsesloven med tilhørende

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING. for. for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune

Regulativ TØMNINGSORDNING. for. for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune Gældende fra 1. januar 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lovgrundlag... s. 2 Formål... s. 2 Regulativet... s. 3 Almindelige

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Stevns Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Stevns Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Stevns Kommune Indholdsfortegnelse 1: Formål og grundlag... 3 2: Regulativets gyldighedsområde... 3 3: Tilslutningspligt.... 3 4: Tilmelding... 3 5: Afmelding...

Læs mere

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E Statsforvaltningens brev til en borger 24-06- 2010 Du har i et brev af 12. januar 2010 klaget over, at Vejle Kommune bruger renovationsgebyrerne på socialområdet. Din klage var blandt andet bilagt side

Læs mere

UDKAST den 15. maj 2012. Regulativ for tømningsordning for hustanke i Frederikshavn Kommune

UDKAST den 15. maj 2012. Regulativ for tømningsordning for hustanke i Frederikshavn Kommune UDKAST den 15. maj 2012 Regulativ for tømningsordning for hustanke i Frederikshavn Kommune 16. maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål og gyldighedsområde... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Grundejerens pligter

Læs mere

tømningsregulativ for samletanke

tømningsregulativ for samletanke tømningsregulativ for samletanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. KRAV TIL SAMLETANKE

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune (tømningsordning)

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune (tømningsordning) 1 Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune (tømningsordning) 1 Formål Formålet med regulativet er at fastlægge regler for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune, så tankene

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 6 6 Økonomi 6 7

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Tårnby Kommune havde handlet i strid med offentlighedsloven ved afgørelser om aktindsigt

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke & samletanke

Regulativ for tømning af bundfældningstanke & samletanke Regulativ for tømning af bundfældningstanke & samletanke i Næstved Kommune 1 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastlægge regler for tømning af bundfældningstanke og samletanke i Næstved kommune.

Læs mere

Tømningsordning for hustanke

Tømningsordning for hustanke Regulativ for Tømningsordning for hustanke Teknik- og Miljøforvaltningen April 2011 Indholdsfortegnelse 1 Formål m.v.... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Tilslutningspligt... 4 5 Tekniske bestemmelser...

Læs mere

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. FUNKTIONSKRAV

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

information om tømning af samletanke og bundfældningstanke

information om tømning af samletanke og bundfældningstanke information om tømning af samletanke og bundfældningstanke 1 Tanken tømmes for at skåne miljø og grundvand I områder, der ikke har offentlig kloak i Gribskov Kommune, findes der typisk to forskellige slags

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Ringsted Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Ringsted Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Ringsted Kommune 1 Indhold 1. Formål og lovgrundlag... 3 2. Gyldighedsområde:... 3 3. Benyttelsespligt:... 3 4. Grundejerens forpligtelser:...

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land.

Spildevandsrensning i det åbne land. X 19. oktober 2010 Spildevandsrensning i det åbne land. X har ved brev af 9. juni 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende den kommunale myndighed i Jammerbugts behandling af sag om spildevandsrensning.

Læs mere

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE 1 Formål Formålet med regulativet er, at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand og slam fra bundfældningstanke

Læs mere

/Jytte Terkildsen specialkonsulent

/Jytte Terkildsen specialkonsulent Brev til en borger 30-03- 2011 TILSYNET Henvendelse vedrørende anvendelse af arv Ved brev af 22. marts 2010 oversendte Folketingets Ombudsmand en henvendelse fra dig af 12. marts 2010 til Statsforvaltningen

Læs mere

Tømningsregulativ for samleog bundfældningstanke

Tømningsregulativ for samleog bundfældningstanke Kongeåen ved Skodborghus Tømningsregulativ for samleog bundfældningstanke - med virkning fra 1. marts 2013 Indhold 1. Lovgrundlag, formål og omfang... 2 2. Vejen Forsynings organisering... 2 3. Definition

Læs mere

Påbud om installation af udluftningsanlæg, Børnehaven Y

Påbud om installation af udluftningsanlæg, Børnehaven Y xxxxx Påbud om installation af udluftningsanlæg, Børnehaven Y Du har i brev af 26. november 2009 på vegne af Børnehaven Y klaget over Morsø Kommunes påbud om installation af udluftningsanlæg i børnehaven.

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR HUSSPILDEVANDSTANKE I HILLERØD KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR HUSSPILDEVANDSTANKE I HILLERØD KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR HUSSPILDEVANDSTANKE I HILLERØD KOMMUNE 2007 1 Formål Dette regulativs formål er at fastlægge en ordning, der sikrer en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand

Læs mere

Tømning af septiktanke I det følgende gives en generel beskrivelse af, hvordan en septiktank tømmes:

Tømning af septiktanke I det følgende gives en generel beskrivelse af, hvordan en septiktank tømmes: SØNDERBORG KOMMUNE 1 Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanketanke. 1 Formål Formålet med regulativet er at fastlægge regler for tømning af bundfældnings- og samletanke i Sønderborg kommune.

Læs mere

Regulativ for tømning af samletanke og bundfældningstanke til spildevand i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Natur og Miljø

Regulativ for tømning af samletanke og bundfældningstanke til spildevand i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Natur og Miljø April 2010 Regulativ for tømning af samletanke og bundfældningstanke til spildevand i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Natur og Miljø Regulativ for tømning af samletanke og bundfældningstanke til spildevand

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Vejledning til regulativ for tømning af bundfældningstanke til husspildevand

Vejledning til regulativ for tømning af bundfældningstanke til husspildevand Vejledning til regulativ for tømning af bundfældningstanke til husspildevand Gældende fra 1. januar 2010 1 Regulativets formål og lovgrundlag Kommunalbestyrelsen har bestemt, at der i hele Haderslev Kommune

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for bundfældningstanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE...

Læs mere

Hedensted Kommune. Regulativ for tømning af bundfældningstanke

Hedensted Kommune. Regulativ for tømning af bundfældningstanke Hedensted Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke 2016 Hedensted Kommune 2 Hedensted Kommune 3 Indholdsfortegnelse 1 Generelle forhold 4 1.1 Indledning 4 1.2 Lovgrundlag 4 1.3 Regulativets

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Fælles tømningsordning Fælles tømningsordning Halsnæs og Frederikssund Forsyning har indgået en ny kontrakt med en entreprenør om tømning

Læs mere

2007-613/10 Furesø Kommune. Vandafledningsafgift til dækning af udgifter ved oprensning af sø.

2007-613/10 Furesø Kommune. Vandafledningsafgift til dækning af udgifter ved oprensning af sø. 2007-613/10 Furesø Kommune. Vandafledningsafgift til dækning af udgifter ved oprensning af sø. Resumé: Udtalt at Farum Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg

Læs mere

Vejledning til regulativ for tømning af samletanke til husspildevand

Vejledning til regulativ for tømning af samletanke til husspildevand Vejledning til regulativ for tømning af samletanke til husspildevand 1 Regulativets formål og lovgrundlag Kommunalbestyrelsen har bestemt, at der i hele Haderslev Kommune skal gennemføres en fælles bortskaffelse

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Lolland Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Lolland Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Lolland Kommune gældende fra 1. marts 2015 1 Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Lolland Kommune gældende fra 1. marts 2015 Indhold Indledning...

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

2008-02-20. Gribskov Kommune. Tilslutningsbidrag til kloakanlæg

2008-02-20. Gribskov Kommune. Tilslutningsbidrag til kloakanlæg 2008-02-20. Gribskov Kommune. Tilslutningsbidrag til kloakanlæg Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at kommunen havde handlet i strid med de gældende regler om opkrævning af tilslutningsbidrag til kloakanlæg.

Læs mere

Aktindsigt i klager over daginstitutioner.

Aktindsigt i klager over daginstitutioner. X 22. september 2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND AALBORGHUS SLOT Aktindsigt i klager over daginstitutioner. Du har den 30. november 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende lovligheden

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Hedensted Kommune. Regulativ for tømning af bundfældningstanke

Hedensted Kommune. Regulativ for tømning af bundfældningstanke Regulativ for tømning af bundfældningstanke 2014 Indholdsfortegnelse 1 Generelle forhold 1.1 Indledning 1.2 Lovgrundlag 1.3 Regulativets gyldighedsområde 1.4 Benyttelsespligt 2 Tømningsordningen 2.1 Almindelig

Læs mere

Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere.

Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere. Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rødovre Kommunes praksis om,

Læs mere

Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y

Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y 21. september 2009 I brev af 26. februar 2009 til Statsforvaltningen Nordjylland anførte du på vegne af Landsforeningen X, at Z Kommune ikke havde overholdt

Læs mere

3 Grundejerens forpligtelser

3 Grundejerens forpligtelser Gribskov Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn for at sikre, at bundfældningstanke i Gribskov Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Forsyning Ballerup December 2013 Regulativ for tømning af bundfældningsog samletanke i Ballerup Kommune 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældnignstanke 2017 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Regulativ for tømning af bundfældnignstanke 2017 Lemvig Vand og Spildevand A/S Regulativ for tømning af bundfældnignstanke 2017 Lemvig Vand og Spildevand A/S Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR SAMLETANKE I FURESØ KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR SAMLETANKE I FURESØ KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR SAMLETANKE I FURESØ KOMMUNE 2013 1 Formål Formålet med regulativet er at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand og -slam fra samlestanke ved alle ejendomme

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef Mariagerfjord Byråd Nordre Kajgade 1 9500 Hobro 1. april 2011 TILSYNET Sagsbehandling overladt til Falck Hjælpemidler. Det Sociale Nævn har rettet henvendelse til det kommunale tilsyn i anledning af, at

Læs mere

Regulativ for tømning af fedtudskillere i Hørsholm Kommune

Regulativ for tømning af fedtudskillere i Hørsholm Kommune Regulativ for tømning af fedtudskillere i Hørsholm Kommune 2 Indhold 1 Grundlag for regulativet 2 Definitioner 3 Tilmelding 4 Afmelding 5 Dispensation 6 Grundejerens forpligtelser og ansvar 6.1 MEDDELELSESPLIGT

Læs mere

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X Henvendelse vedrørende betaling af renovationsgebyr Du har anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, om det er lovligt, at den kommunale myndighed i Vesthimmerland har opkrævet

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: De har klaget over Sydfalster Kommunes opkrævning af

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: De har klaget over Sydfalster Kommunes opkrævning af Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: 13-12- 2007 De har klaget over Sydfalster Kommunes opkrævning af betaling for renovation vedrørende Deres sommerhus. Tilsynets udtalelse Tilsynet

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 25. juni 2008 til en borger: Vedr.: Opkrævning af vandtilslutningsbidrag:

Statsforvaltningens skrivelse af 25. juni 2008 til en borger: Vedr.: Opkrævning af vandtilslutningsbidrag: Statsforvaltningens skrivelse af 25. juni 2008 til en borger: 25-06- 2008 Vedr.: Opkrævning af vandtilslutningsbidrag: De har telefonisk såvel som skriftligt klaget til Statsforvaltningen Syddanmark over,

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Teknik og Forsyning April 2007 Regulativ for bundfældningstanke i Ringkøbing-Skjern Kommune Side 1 I N D H O L D S F O

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNING AF SAMLETANKE

REGULATIV FOR TØMNING AF SAMLETANKE REGULATIV FOR TØMNING AF SAMLETANKE [Regulativet omhandler en kommunal tømningsordning for individuel tømning af samletank på privat ejendom.] April 2008 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2008

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Den kommunale tømningsordning for bundfældningstanke

Den kommunale tømningsordning for bundfældningstanke Den kommunale tømningsordning for bundfældningstanke Forsyning Helsingør Spildevand Rev. september 2010 Helsingør Kommune indførte fra 2003 en kommunal ordning for tømning af bundfældningstanke. Alle ejendomme

Læs mere

2008-01-16. Hillerød Kommune. Erhvervsaffaldsgebyr.

2008-01-16. Hillerød Kommune. Erhvervsaffaldsgebyr. 2008-01-16. Hillerød Kommune. Erhvervsaffaldsgebyr. Resumé: Udtalt, at kommunen har hjemmel i miljøbeskyttelseslovens 48 til at opkræve gebyr for erhvervsaffald, at det ikke er ulovligt at opkræve samme

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Vedr. Struer Kommunes affalds- og genbrugsgebyr.

Vedr. Struer Kommunes affalds- og genbrugsgebyr. 12-10- 2009 TILSYNET Vedr. Struer Kommunes affalds- og genbrugsgebyr. Du har ved brev af 27. maj 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

1. INDLEDNING 4 2. GENERELLE BESTEMMELSER 4 3. TØMNING 4 4. SÆRLIGT FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE 5 5. BORTSKAFFELSE AF SPILDEVAND OG SLAM 5

1. INDLEDNING 4 2. GENERELLE BESTEMMELSER 4 3. TØMNING 4 4. SÆRLIGT FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE 5 5. BORTSKAFFELSE AF SPILDEVAND OG SLAM 5 Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune 2007 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 4 2. GENERELLE BESTEMMELSER 4 LOVGRUNDLAG 4 REGULATIVETS OMRÅDE 4 BENYTTELSESPLIGT 4 3.

Læs mere

Tømningsordning for bundfældningstanke

Tømningsordning for bundfældningstanke Tømningsordning for bundfældningstanke 1 Indholdsfortegnelse: Tømningsordning for septiktanke... 3 Hvad kommer det til at koste?. 3 Hvilke regler gælder... 3 Klagemulighed?... 3 Hvorfor skal septiktanken

Læs mere

Tømning af husspildevandstanke

Tømning af husspildevandstanke Tømning af husspildevandstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING GODE RÅD Furesø Fælles tømningsordning Alle ejendomme med en bundfældningstank også kaldet hustank, trekammertank, trixtank og septiktank er med i

Læs mere

! "# $ %&$ ' (%) * +, - $ &

! # $ %&$ ' (%) * +, - $ & ! "# $ %&$ ' (%) * +, - $ & Dette regulativ fastsætter vilkårene for tømningsordning for bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende mindre bundfældningsanlæg) i Syddjurs og Norddjurs Kommune.

Læs mere

Z Kommune. Z Kommune har herefter forelagt statsforvaltningen følgende

Z Kommune. Z Kommune har herefter forelagt statsforvaltningen følgende Z Kommune 22. juni 2009 Den 29. maj 2009 har Z Kommune rettet telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland angående byrådets beføjelser over for Z selskab A/S. Det blev nærmere oplyst, at

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

Energistyrelsen udtaler sig ikke vejledende om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål.

Energistyrelsen udtaler sig ikke vejledende om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål. Kontor/afdeling Vand Dato 23. november 2017 J nr. 2015-5643 Vejledende udtalelse fra Energistyrelsen om betalingslovens 4 c LJH/MLS Energistyrelsen har den 25. september 2017 modtaget en forespørgsel om

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke

Tømning af bundfældningstanke KONTAKTOPLYSNINGER Er du i tvivl om noget, kan du læse mere på vores hjemmeside. Du er også altid velkommen til at ringe til os eller sende os en mail. Venlig hilsen Mariagerfjord Kommune Østergade 22

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at det er i strid med lighedsgrundsætningen, at Frederiksberg Kommune som et af kriterierne for tildeling af voksenelevløn

Læs mere

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER Mere information: Du kan finde yderligere informationer, herunder vejledninger og retningslinjer for de forskellige typer af rensningsanlæg på kommunens hjemmeside: www.silkeborgkommune.dk ( > Borger >

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 11. august 2010 til en borger.

Statsforvaltningens udtalelse af 11. august 2010 til en borger. Statsforvaltningens udtalelse af 11. august 2010 til en borger. 11-08- 2010 Du har klaget til Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, over, at Vejle Kommune opkræver dobbelt grundgebyr og

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse:

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse: X STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Ved skrivelse modtaget den 19. januar 2009 har X anmodet statsforvaltningen om at tage stilling til lovligheden af Aalborg Kommunes praksis i forbindelse med specialundervisning

Læs mere

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C 18-11- 2010 TILSYNET Ejendomsforeningen Kronjylland har i brev af den 21. december 2009 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland om at undersøge,

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Hillerød Kommunes beslutning om at tilbagekalde meddelte bevillinger af lån til

Læs mere

6. november 2011. Budget 2012 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse

6. november 2011. Budget 2012 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse 6. november 2011 Budget 2012 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse Indstilling Denne indstilling er udarbejdet med udgangspunkt i byrådets beslutning i 2011 om

Læs mere

Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen hovedstaden udtaler, at Hillerød Byråd ikke har handlet

Læs mere

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. januar 2015 Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Bestyrelsen for Aarhus Vand A/S har vedtaget en ny betalingsvedtægt

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 15. februar 2011 til en borger:

Statsforvaltningens udtalelse af 15. februar 2011 til en borger: Statsforvaltningens udtalelse af 15. februar 2011 til en borger: 15-02- 2011 Du har den 28. juni 2010 klaget til Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, over Tønder Kommunes opkrævning af

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent X dagblad v/journalist NN Ved e-mail af 29. april 2009 rettede du henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland angående Z Kommunes afgørelse af samme dato på aktindsigt efter offentlighedsloven i forhenværende

Læs mere

Regulativ. for tømning af bundfældningstanke

Regulativ. for tømning af bundfældningstanke Regulativ for tømning af bundfældningstanke I henhold til Miljøbeskyttelsesloven, med tilhørende bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Henvendelse vedrørende bl.a. opkrævning af grundskyld fra golfklubber.

Henvendelse vedrørende bl.a. opkrævning af grundskyld fra golfklubber. X 8. august 2008 Henvendelse vedrørende bl.a. opkrævning af grundskyld fra golfklubber. Du har anmodet statsforvaltningen om at tage stilling til bl.a. lovligheden af, at Y Kommune havde besluttet ikke

Læs mere

TØMNING AF DIN SAMLETANK HVAD OMFATTER DEN NYE ORDNING? HVAD SKAL JEG SELV SØRGE FOR? HVORNÅR BLIVER MIN TANK TØMT?

TØMNING AF DIN SAMLETANK HVAD OMFATTER DEN NYE ORDNING? HVAD SKAL JEG SELV SØRGE FOR? HVORNÅR BLIVER MIN TANK TØMT? TØMNING AF DIN SAMLETANK HVAD OMFATTER DEN NYE ORDNING? HVAD SKAL JEG SELV SØRGE FOR? HVORNÅR BLIVER MIN TANK TØMT? 1 HVEM SKAL JEG KONTAKTE? SIMON MOOS A/S Tømmer din samletank efter aftale med Provas.

Læs mere

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning.

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Helsingør Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i ejendomsbeskatningsloven,

Læs mere

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt 2016-20263 Regler om betaling for aktindsigt Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Dato: 04-07-2016 Henvendelse om betaling for aktindsigt Du har den 28. februar og 3. marts 2016 rettet henvendelse

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd

Tømning af bundfældningstanke. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Tømning af bundfældningstanke Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Tømningsordning Tømningsordning Skive Kommune har af hensyn til miljøet indført en obligatorisk tømningsordning, som det ikke er muligt

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 08-12- 2010 TILSYNET Advokatfirmaet Johansen og Bliddal har den 7. oktober 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, der

Læs mere

3 Grundejerens forpligtelser

3 Grundejerens forpligtelser Gribskov Kommune Regulativ for tømningsordning for samletanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre at samletanke i Gribskov Kommune bliver kontrolleret og tømt

Læs mere