Vurdering af Børne- og Uddannelsesudvalgets anlægsbehov i perioden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurdering af Børne- og Uddannelsesudvalgets anlægsbehov i perioden"

Transkript

1 Sagsnr Ø Vurdering af Børne- og Uddannelsesudvalgets anlægsbehov i perioden Dato: Vurdering af anlægsbehov for Børne- og Uddannelsesudvalgets området tager afsæt i følgende 3 overordnede hensyn: 1. Kapacitet Med afsæt i den forventede børne- og elevtalsudvikling og den eksisterende viden om kapacitet i de enkelte dagtilbud og folkeskoler foretages en vurdering af behovet for kapacitetsudvidelse. 2. Pædagogik Ny lovgivning, nye læringsmål eller ændret pædagogisk praksis og metoder kan stille krav om ændrede fysiske rammer. Eksempelvis vil det nye fag "Håndværk og design" og den nye fælles afgangsprøve i de naturvidenskabelige fag sammen med STEAM-strategi give behov for en anderledes indretning af faglokaler. 3. Indeklima og arbejdsmiljø Problemer med indeklima og fysisk arbejdsmiljø hænger ofte sammen med behov for renovering af klimaskærm (tag, facade og vinduer) og tekniske installationer (varme og ventilation). Alle 3 hensyn indgår i en samlet prioritering af anlægsmidlerne, dog således at i den konkrete udmøntning af anlægsrammen vil indsatser for at imødekomme påbud i forhold til arbejdsmiljø blive prioriteret først. I de kommende år vil der være stort behov for at prioritere kapacitetsudbygning på både dagtilbuds- og skoleområdet som følge af den betydelige befolkningstilvækst som kendetegner udviklingen i Horsens Kommune. Investeringsoversigt I nedenstående tabel 1 er vist den aktuelle investeringsoversigt for Børne- og Uddannelsesudvalget tilpasset de beslutninger, der er truffet ind til maj 2018.

2 Tabel 1; Investeringsoversigt for Børne- og Uddannelsesudvalget Bevilgede anlægsprojekter (1.000 kr.) Sum Daginstitutioner Vuggestuepladser i Stensballe (BY 26/9-2017) Ombygning af Dusines Hus, Robert Holms Vej (BY 20/6-2017) Børnehavepladser i Lund, Silkeborgvej 177 (BY 28/ ) Ny daginstitution ved Campus, forprojektering (BY 19/3-2018) Folkeskoler Hovedgård Skole, renovering (BY 28/3-2017) Stensballeskolen, renovering (BY 28/3-2017) Stensballeskolen, Udskolingsmiljø - Ungdomsskolen (BY 24/ ) Bevilgede i alt Kapacitetsudbygning i vækstområder, dagtilbud Ny daginstitution ved Campus, opførelse Flere vuggestuepladser Faglokaler Kapacitetsudbygning, folkeskoler Renovering af folkeskoler Egebjergskolen inkl. Multihal Fysiske rammer på folkeskoleområdet (pulje) Ikke bevilgede i alt BU anlægsramme i alt Side 2

3 Daginstitutioner Kapacitet Behovet for pladser i de kommunale daginstitutioner er afhængig af udviklingen i antal 1-5 årige børn i kommunen. De fleste 1-2 årige børn har behov for et pasningstilbud, mens omkring 5 % af de 0 årige er i et pasningstilbud. Ud over udviklingen i børnetallet afhænger kapacitetsbehovet i de kommunale daginstitutioner i særlig grad af følgende forhold: Pasningstype: Dagpleje eller vuggestue Kommunal eller privat institution/pasningstilbud Horsens Kommune har gennem de senere år oplevet en stigende tendens til, at nye forældre foretrækker kommunal vuggestue frem for dagpleje. Det har betydet, at antallet af børn i kommunale vuggestuepladser er steget med mere end 350 pladser fra 637 i 2014 til i marts 2018, svarende til en stigning på 57 %. Antallet af dagplejepladser er samtidig reduceret med 476 pladser svarende til et fald på 41 %. I 2018 går i gennemsnit 49 % af de 1-2 årige i kommunal vuggestue. 33 % går i kommunal dagtilbud og 17 % er i et privat pasningstilbud. Udviklingen i antal børn i de forskellige pasningsordninger fra 2014 til 2018 er vist i nedenstående tabel 2. Andelen af børn i private pasningsformer er steget fra 10 % i 2014 til 14 % i marts Tabel 2: Antal børn i dagtilbud fordelt på pasningstyper Kommunal dagpleje Kommunal vuggestue Kommunal børnehave Private vuggestue Private børnehave Private passere I alt Andel kommunal 90% 89% 88% 88% 86% Andel privat i alt 10% 11% 12% 12% 14% I budgetaftalen for 2017 aftalte forligspartierne, at det er: ambitionen, at der i Horsens Kommune skal være både vuggestue- og dagplejepladsgaranti, og at man frit skal kunne vælge den pasningsform, man ønsker. Forligspartierne er derfor enige om, at kapaciteten fra 2017 og frem skal udvides med 100 nye vuggestuepladser. I forlængelse heraf aftalte forligspartierne i budgetforliget for 2018 at afsætte 5 mio. kr. til etablering af flere vuggestuepladser. Antallet af 0-5 årige i Horsens Kommune forventes at stige med ca. 300 børn fra 2018 til 2022 og med mere end 700 frem mod Udviklingen er vist i nedenstående figur 1. Figuren viser hvor meget børnetallet i de enkelte områder vil ændre sig fra 2018 til 2022 (blå søjle) og fra 2018 til 2026 (rød søjle). I grafen bliver Side 3

4 Bankager, Dagnæs og Højvang samlet set regnet under området Sydbyen. Tilsvarende er Hatting og Torsted regnet under ét. I 2022 forventes der er være årige i Horsens Kommune. I 2026 forventes antallet at være steget til Figur 1: Ændring i antal 0-5 årige fra 2018 til 2022 henholdsvis 2026 Som figur 1 viser, er udviklingen uens i de forskellige områder og bysamfund i kommunen. Den største stigning i børnetallet forventes Midtby, Vestby og Langmark. I en række byområder forventes frem til 2022 stagnation eller fald i antal 0-5 årige som efterfølgende frem til 2026 vendes til en betydelig stigning. Det gælder særligt i Egebjerg og Stensballe. I Hatting-Torsted, Nim og Gedved forventes et faldende antal 0-5 årige. Den forventede stigning i antal 0-5 årige vil giver kapacitetsudfordringer i de fleste vækstområder afhængig af i hvor høj grad kapaciteten er udnyttet på nuværende tidspunkt. I Midtby, Vestby og Langmark er kapaciteten ikke fuldt udnyttet. Samtidig øges kapaciteten i midtbyen med den kommende bygning af ny daginstitution ved Campus og den igangværende ombygning af Dusines Hus. Sammen med, at Hulvejs skole har etableret en børnehave med 80 pladser, er det vurderingen, at der på den korte bane ikke er behov for yderligere kapacitetsudbygning i de nævnte områder. I Sydbyen, Egebjerg og Lund er kapaciteten fuldt udnyttet og stigningen i børnetallet giver behov for yderligere kapacitetsudbygning. På den korte bane særligt i Lund. Selvom børnetallet falder i Hatting-Torsted frem til 2022 er der af flere grunde behov for kapacitetsudbygning i området. For det første er der ikke tilstrækkelig kapacitet i området. I Hatting-Torsted bor aktuelt 800 børn med behov for pasning og Side 4

5 der er i området 700 dagtilbudspladser inklusiv dagplejen. 100 børn har med andre ord et pasningstilbud Sydbyen eller andre kommunale daginstitutioner eller i private pasningsordninger herunder hos private passere. For det andet blev i 2016 opført 120 midlertidige pladser i pavilloner, som senest i 2020 skal erstattes er permanent byggeri. Med henblik på at vurdere behovet for kapacitetsudvidelse i de kommunale daginstitutioner, er udarbejdet en række områdeanalyser for de områder, hvor der forventes pres på kapaciteten. Der er foretaget en vurdering af udbygningsbehov i forhold til at kunne opfylde pasningsgarantien i lokalområdet, hvilket vil indebære, at antallet af dagplejepladser fastholdes. Alle ønsker i forhold til pasningsform kan således ikke imødekommes. Resultatet af denne analyse er vist i tabel 3. Tabel 3: Behov for kapacitetsudbygning i forhold til pasningsgaranti i lokalområdet Udbygningsbehov Investeringsbehov (mio. Pladser kr) Udbygningsbehov I alt Investeringsbehov Investerings- Pladser (mio. Pladbehov (mio. kr) ser kr) Egebjerg 23 3, , ,3 Lund 18 2,5 30 4,2 48 6,7 Sydbyen 17 2,4 31 4,3 48 6,7 Hatting-Torsted 75 10,5 68 9, ,0 Hatting-Torsted, erstatning for pavilloner ,8 0 0, ,8 Stensballe 43 6,0 45 6, ,3 I alt , , ,8 Tabel 3 viser, at der frem til 2022 vil være behov for at udbygge kapaciteten med 296 pladser i Egebjerg, Lund, Sydbyen og Hatting-Torsted. Frem til 2026 vil være behov for at udbygge kapaciteten med i alt mere end 550 pladser svarende til en anlægsinvestering på knap 80 mio. kr. Ved beregning af kapacitetsbehovet tages udgangspunkt i, at et grupperum på 45 m2 enten kan rumme 20 børnehavebørn eller 15 vuggestuebørn. Det beregnede pladstal i tabel 3 og tabel 4 er opgjort som børnehavepladser. Hvis dagtilbudsområdet skal leve op til den politiske ambition om garanti for vuggestueplads i lokalområdet bliver behovet for kapacitetsudbygning betydeligt højere. I tabel 4 er vist, behovet for kapacitetsudbygning i de 5 vækstområder inklusiv erstatning for de 120 midlertidige pladser i Hatting-Torsted, under den forudsætning, at 90 % af de nye forældre ønsker og kan tilbydes en kommunal vuggestueplads. Dog er forudsætningen, at i Sydbyen har 80% behov for en kommunal vuggestueplads, fordi udbuddet af private vuggestuepladser dækker ca. 10 %. Samlet set vil det kræve en anlægsinvestering omkring 125 mio. kr. frem til Side 5

6 Tabel 4: Behov for kapacitetsudvidelse i daginstitutioner, , garanti for vuggestueplads Udbygningsbehov Investeringsbehov (mio. Pladser kr) Udbygningsbehov I alt Investeringsbehov Investerings- Pladser (mio. Pladbehov (mio. kr) ser kr) Egebjerg 44 6, , ,5 Lund 41 5,7 28 3,9 69 9,7 Sydbyen ,1 27 3, ,9 Hatting-Torsted ,2 63 8, ,0 Hatting-Torsted, erstatning for pavillonner ,8 0 0, ,8 Stensballe ,2 43 6, ,3 I alt , , ,2 Ved sammenligning af tabel 3 og tabel 4 ses, at udfordringen med at imødekomme garanti for vuggestueplads er størst i Sydbyen og Hatting-Torsted. Egebjerg Kapaciteten i Egebjerg er i 2018 fuldt udnyttet, hvilket indebærer, at dagplejerummet er inddraget til vuggestuepladser, og at der permanent er en børnehavegruppe med 20 børn i daginstitutionens filial på Vandværksvej 32. Ved vurdering af udbygningsbehovet i Egebjerg er forudsat, at 85 % af børnene i Mosevangen søger daginstitution og efterfølgende skoletilbud i Vestbyen, svarende til det faktiske søgemønster. Mosevangen er geografisk set en enklave i Vestbyen og i Horsens Byskoles distrikt, men tilhører Egebjerg daginstitutions- og skoledistrikt. Børne- og Skoleudvalget blev i 2012 forelagt forslag om at flytte Mosevangens tilhørsforhold til Vestbyen/Horsens Byskole, men besluttede på daværende tidspunkt at fastholde den eksisterende tilknytning til Egebjerg. Lund I Lund blev i 2017 etableret 36 vuggestuepladser i den tidligere børnehave på Silkeborgvej 177. I november 2017 besluttede Byrådet at udbygge børnehavekapaciteten i Lund med 60 pladser ved Silkeborgvej 177. De 60 pladser forventes klar til ibrugtagning i løbet af Det viste kapacitetsbehov i tabel 3 og tabel 4 er ud over de 60 nye børnehavepladser. Sydbyen Kapaciteten på både vuggestue- og børnehave området i Sydbyen er fuldt udnyttet. Men det dækker over, at der i de tre distrikter (Dagnæs, Bankager og Højvang) bor 530 børn i børnehavealder, mens der i de kommunale daginstitutioner er 598 pladser. Forskellen på de knap 70 pladser anvendes til børn fra andre distrikter, herunder børn fra Torsted og Søndermarken. Side 6

7 Isoleret set vil der i Sydbyen være mulighed for at omlægge børnehavepladser til vuggestuepladser og dermed imødekomme en væsentlig del af den forventede stigning i antal 0-2 årige. Men det forudsætter kapacitetsudbygning i blandt andet Torsted. Hvis kapaciteten i Torsted ikke udbygges ud over erstatning for de 120 pavillonpladser, bliver kapacitetsbehovet i Sydbyen tilsvarende større. Hatting-Torsted I Hatting-Torsted er behovet i første omgang at etablere 120 pladser som erstatning for de midlertidige pavilloner, som blev opstillet i slutningen af Skønsmæssigt vil det kræve opførelse af en ny daginstitution på ca m2 svarende til en anlægsudgift på mio. kr. Når der på trods af faldende antal 0-5 årige er et kapacitetsbehov i Hatting-Torsted ud over erstatning for de 120 pladser, hænger sammen med, at der er bor 100 børn mere i området, end der er pladser i daginstitutionerne og at der på vuggestueområder er en dækningsgrad på ca. 50 % selvom 85-90% af de nye forældre vil foretrække en vuggestueplads. Behovet for kapacitetsudbygning i Hatting-Torsted skal ses i sammenhæng med kapacitetsbehovet i Sydbyen som beskrevet ovenfor. Stensballe Antallet af vuggestuepladser i Stensballe er fra februar 2018 udvidet med ombygningen af Brådhusvej 34 til års pladser. I vurdering af kapacitetsbehovet i tabel 3 og 4 er de nye pladser indregnet. I Stensballe forventes en jævn stigning i antallet af 0-2 årige over hele perioden frem til 2026, mens antallet af 3-5 årige vil ligge lavere frem til 2024, hvorefter det vil blive højere end i Som udgangspunkt kan faldet i antal 3-5 årige i princippet konverteres til en omlægning af børnehavepladser til vuggestuepladser. Imidlertid har ca. 40 af børnehavepladserne i Stensballe til huse i Armilla på Husoddevej i en bygning som ikke er velegnet til omlægning til vuggestuepladser og som er i en sådan stand og indretning, at den på længere sigt bør udfases. Campus og Horsens Midtby Byrådet har i budgetaftalen for 2018 afsat 25 mio. kr. til etablering af ny bevægelsesdaginstitution med 120 pladser i tilknytning Campus og herunder at bygge en motorikhal. I forbindelse med salget af den tidligere børnehave på Gasvej 7, som oprindeligt var doneret til Horsens Kommune af Hede Nielsen, blev provenuet efter aftale med Hede Nielsens fond lagt til side til finansiering af en ny daginstitution i Horsens Midtby. Dette provenu på 5 mio. kr. indarbejdes i anlægsramme for den nye daginstitution ved Campus. I marts 2018 bevilgede Byrådet 1,0 mio. kr. til forprojektering. I forbindelse med den nærmere bearbejdning af projektet er foreslået, at projektet udvides til 180 pladser og at motorikhallen bliver lidt større. Udvidelse af kapaciteten fra 120 til 180 pladser vil skønsmæssigt koste mio. kr. Side 7

8 Den nye daginstitution ved Campus foreslås opført som etagebyggeri. Bygning i højden vil give sammenhæng til det omgivende byggeri, og der vil samtidig være behov for at erhverve et mindre grundareal. Til gengæld skal bruges lidt ekstra bygningsareal til trapper og der skal etableres elevator. Det er ønsket, at der ved opførelse af den nye daginstitution tages udgangspunkt i, at byggeriet skal være bæredygtigt og understøtte principperne om cirkulær-økonomi, således at byggematerialerne enten kan genanvendes eller er baseret på genbrug. Indarbejdelse af bæredygtige og genanvendelige byggematerialer vil i første omgang øge byggeomkostningerne, men vil på længere sigt reducere ressourceforbruget ved institutionsbyggeri. Alt i alt er det forventningen, at den ny daginstitution ved Campus med 180 pladser og en motorikhal, opført i flere plan og i bæredygtige materialer vil kræve en anlægsinvestering på 46,6 mio. kr. Køb af byggegrund til daginstitutionen finansieres af kontoen for jordforsyning under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Projektet var i budgetaftalen for 2018 forventet gennemført i årene Efter revurdering af projektet foreslås gennemførelse i årene således, at der forventes afholdt 2,6 mio. kr. i 2018 og 22,0 mio. kr. i hvert af årene 2019 og Øvrige områder Alle daginstitutionsområder er vurderet i forhold til udvikling og pladsbehov. Det er ikke på nuværende tidspunkt forventningen, at der opstår kapacitetsmæssige udfordringer ud over de, der er nævnt i tabel 3 og tabel 4. Pædagogik, indeklima og arbejdsmiljø Folketinget behandler i foråret 2018 forslag til ny dagtilbudslov, som blandt andet indebærer en styrkelse af de pædagogiske læreplaner, herunder at det enkelte dagtilbud skal tage stilling til, hvordan det pædagogiske læringsmiljø kan understøtte børns brede læring inden for og på tværs af følgende temaer: 1) Alsidig personlig udvikling. 2) Social udvikling. 3) Kommunikation og sprog. 4) Krop, sanser og bevægelse. 5) Natur, udeliv og science. 6) Kultur, æstetik og fællesskab Daginstitutionernes fysiske rammer skal understøtte og facilitere arbejdet med læreplanstemaerne for alle børn, også for de børn, som har behov for særlige hensyn som eksempelvis børn med autisme. De fysiske rammer skal med andre ord også understøtte muligheden for at udvikle inkluderende læringsmiljøer i daginstitutionerne. En betydelig del af daginstitutionskapaciteten i Horsens Kommune har til huse i ældre og nedslidte bygninger, som på grund af alder og oprindelig indretning vanskeligt kan tilgodese nutidige pædagogiske behov og understøtte arbejdet med læreplanstemaerne. I Horsens midtby drejer det sig især om Børneasylet på Allegade, Vuggestuen Skolestien, Miniflint på Østergade og til en vi vis grad børneinstitutionen på Østre Allé. Side 8

9 Når den nye daginstitution ved Campus og Dusines Hus er taget i brug vurderes mulighederne for udfasning af ældre institutioner i Horsens Midtby. Uden for midtbyen er det især Armilla i Stensballe, de to naboinstitutioner Malurt og Sirius i Torsted, Fjordparken i Højvang og Trækronen i Bankager, hvor de fysiske rammer er nedslidte og udfordrende i forhold til at understøtte de pædagogiske læreplaner. Folkeskoler Kapacitet Skolernes kapacitetsbehov er bestemt af antallet af klasser og dermed af elevtallet på de enkelte årgange. Udviklingen i skolernes forventede elevtal er vist i nedenstående figur 2. Elevtalsforventningen er baseret på befolkningsprognosen og viden om de foregående 3 års søgemønstre til andre skoler end distriktsskolen, privatskoler og efterskoler. I befolkningsprognosen indgår forventningerne til byudvikling, til- og fraflytning m.v. Figur 2: Forventet udvikling i elevtal fra 2017/18 til 2023/24 Det samlede elevtal ved Horsens Kommunes skoler forventes i 2018/19 af være omkring Elevtallet forventes samlet set at falde med ca. 120 elever frem til 2022/23 og derefter at stige en smule frem til 2026/27. Som det fremgår af figur 2 er udviklingen meget ujævnt fordelt på skolerne. Elevtallet i Lund forventes at stige med 100 elever inden 2022/23 og 150 elever frem til 2026/27. Ved Dagnæsskolen forventes elevtallet at stige med 100 elever. I den modsatte ende forventes elevtallet i Hovedgård og Brædstrup af falde med elever. Side 9

10 Den afgørende faktor for skolernes kapacitet er antallet af klasser. I figur 3 er vist hvordan den forventede udvikling i elevtal udmøntes i ændret klassetal på de enkelte skoler. Det er i beregningen forudsat, at klassedelingen følger folkeskoleloven, således, at der kan være op til 28 elever ved skoleårets start. Figur 3: Ændring i klassetal fra 2018/19 til 2022/23 (blå søjler) og 2026/27 (røde søjler) På baggrund af den forventede udvikling i klassetal og skolernes lokalekapacitet vil Lundskolen, Dagnæsskolen og Egebjergskolen få lokalemæssige udfordringer. Lundskolen Klassetallet ved Lundskolen forventes at stige fra 21 klasser i 2018/19 til 27 klasser i skoleåret 2022/23 og til 29 klasser i skoleåret 2026/27. Lundskolen råder over 20 klasselokaler og vil dermed mangle 7 klasselokaler i skoleåret 2022/23. Desuden vil i gennemsnit 2-4 årgange hvert år være meget tæt på yderligere klassedeling, så der kun skal meget få ekstra elever til før skolen allerede i 2023/24 runder 30 klasser. En del af Lundskolens bygninger er nedslidte og uhensigtsmæssigt indrettet. Dele af indskolingen har eksempelvis til huse i den tidligere inspektørbolig. Det er skønsmæssigt vurderet, at det vil koste 40 mio. kr. at gennemføre en udvidelse af Lundskolens kapacitet til en 3 sporet skole med 30 klasselokaler, grupperum, faglokaler og personalefaciliteter og samtidig sikre en bygningsmæssig modernisering og opgradering. Side 10

11 Egebjergskolen Egebjergskolen vil i skoleåret 2018/19 have 26 klasser. I 2022/23 forventes 23 klaser og i 2026/27 forventes 29 klasser. Egebjergskolen råder over 24 klasselokaler og vil således på den korte bane have en kapacitetsudfordring på 1-2 klasselokaler. Frem til skoleåret 2022/23 kan lokaleudfordringen løses i forbindelse med bygning af multihal i Egebjerg, såfremt Ungdomsskolens lokaler på skolen kan flyttes til nye lokaler i tilknytning til multihallen. Dagnæsskolen Den forventede stigning i elevtallet ved Dagnæsskolen vil resultere i en stigning i klassetallet fra 24 i skoleåret 2018/19 til 28 i skoleåret 2022/23 og til 30 klasser i 2026/27. Dagnæsskolen råder i udgangspunktet over 23 klasselokaler. I løbet af 2018 bliver nogle tidlige grupperum og SFO-lokaler ombygget til 2 ekstra klasselokaler, således at skolen fra skoleåret 2018/19 råder over 25 klasselokaler. Herefter mangler Dagnæsskolen frem til 2026/27 op til 5 klasselokaler. Skønsmæssigt vil en tilbygning af 5 klasselokaler uden ekstra faglokaler og personalefaciliteter m.v. kræve en anlægsinvestering ca. 10 mio. kr. Der er taget udgangspunkt i, at der til ét klasserum skal bygges brutto 75 m2 á kr. pr. m2 inklusiv inventar, og at tilbygningen kan gennemføres uden ombygning af skolens eksisterende bygningsmasse. Østerhåbskolen Klassetallet ved Østerhåbskolen vil samlet set være uændret, men det dækker over, at klassetallet i indskolingen i Torsted vil stige til klasser afhængig af, hvor mange elever, der vælger Hatting-afdelingen. Indskolingen ved Torsted afdelingen er selvstændigt beliggende på nordsiden af Søndre Torstedvej. Afdelingen råder over 16 klasselokaler, hvormed der vil være behov for at udbygge kapaciteten med 2-4 klasselokaler. Allerede i skoleåret 2018/19 mangler ét klasselokale. I løbet af sommeren 2018 opstilles midlertidige pavilloner med 2 klasselokaler ved indskolingen i Torsted. Lokalekapaciteten er hermed løst på kort sigt. En permanent udbygning af indskoling i Torsted med 4 klasselokaler vil skønsmæssigt koste 9-10 mio. kr. Specialklasser for børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser autisme, AD- HD m.v. Horsens Kommune har specialklasser for børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser som ADHD, autisme, Aspergers syndrom m.v. ved Hovedgård Skole og ved Højvangskolen. Antallet af elever i de to specialkasserækker har i nogle år ligget nogenlunde stabilt omkring 55 elever i Hovedgård og 80 elever i Højvang, hvilket svarer til den maksimale kapacitet på de to skoler. Både på landsplan og i Horsens Kommune opleves en stigning i visitationen til specialklasserne på dette område, hvorfor kapaciteten er kommet under pres. Derfor Side 11

12 er det administrativt besluttet at indrette specialklasser i nogle tidligere SFO lokaler ved Hovedgård Skole, således at det fra skoleåret 2018/19 er muligt at oprette 2-3 ekstra klaser med elever. Hvis udviklingen fortsætter vil der være behov for også at udvide kapaciteten ved Højvangsskolens specialklasser. Her til kommer, at specialklasserne ved Højvangskolen har til huse i lokaler, som i udgangspunktet ikke er opført til formålet, og som derfor ikke er optimalt indrettet i forhold til den pædagogiske opgave som de fysiske ramme skal understøtte. Ydermere er der tale om ældre bygninger, som inden for en kortere årrække vil kræve en gennemgribende renovering og modernisering i forhold til arbejdsmiljø og indeklima. Pædagogik Børne- og Skoleudvalget besluttet i marts 2016 strategi for styrkelse af naturvidenskabelige og teknologiske fagområder, herunder en strategi for STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics). De pædagogiske udfordringer i forhold til skolernes bygningsmæssige rammer handler primært om betingelserne for at faglokaler til naturfag og det nye fag Håndværk og design kan understøtte STEAM-strategien. STEAM-strategien stiller nye krav til indretning af faglokaler. Faglokaler er traditionelt indrette til bestemte fag i faste opstillinger og med læreren placeret ved et kateder (eksempelvis skolekøkken med komfur og vask, sløjd med høvlebænke eller fysiklokale med vand, strøm og gas). STEAM stiller sammen med Håndværk og design og nye tværfaglige prøveformer i naturfag nye krav til indretning af faglokaler/læringsrum. Ofte bruges betegnelsen Fab/Lab (Digital Fabrication Laboratory). STEAM-strategien fordrer en særlig didaktik og pædagogik, hvor elever i højere grad får mulighed for at være udforskende og konstruerende, at samarbejde omkring praktiske løsninger på praktiske problemer eksempelvis ved brug af nye teknologier som 3D-print, laser-cuttere m.v. Indretning af fremtidens faglokale handler om, at det fysiske rum skal være fleksibelt og kunne give plads til både fordybelse og store armbevægelser. Der skal være adgang til forskellige teknologier både traditionelle (høvlebænk og symaskiner m.v.) og de moderne (3D-print m.v.) Skolerne har meget forskellige udgangspunkter, forskellige behov og forskellige muligheder. Derfor kan der ikke laves en standardløsning for indretning af moderne faglokaler, som passer til alle skoler. Forligspartierne aftalte i budgettet for 2018 at afsætte 18 mio. kr. i periode til udvikling af faglokaler. I løbet af 2018 vil faglokalerne blive vurderet og der bliver sat gang i projekter på blandt andet Hovedgård Skole. Indeklima og arbejdsmiljø Byrådet har i perioden bevilget 44,6 mio. kr. til renovering af klimaskærm og tekniske installationer på skolerne. En stor del af midlerne er anvendt på Stensballeskolen, Hovedgård Skole og Østbirk Skole. Ejendomscentret vurderer, at der fremadrettet er behov yderligere at investere 75 mio. kr. i renovering og modernisering af klimaskærm og tekniske installationer på kommunens skoler. De største projekter vedrører fortsat renovering af Hovedgård Skole, renovering af Langmarkskolen og renovering og ombygning af Østbirk Skole. Side 12

13 Østbirk Skole er bygningsmæssigt særligt udfordret. De ældste dele af skolens bygninger, der er opført omkring 1910, er i dårlig stand og er ikke indrettet til moderne skoledrift. Det vil ikke være rentabelt af modernisere bygningen, som i stedet bør nedrives og erstattes at nybyggeri. Det vil samtidig være muligt at ændre grebet om skolens indretning og struktur således, at der kan skabes en mere sammenhængende og funktionel bygningsmasse. Renovering og ombygning af Østbirk Skole afventer færdiggørelse af udvidelsen af Østbirkhallen. Side 13

Anlægsnotat. Udvalgenes presserende anlægsbehov til B Budget & Analyse. Sagsnr.: S Dato: 28.

Anlægsnotat. Udvalgenes presserende anlægsbehov til B Budget & Analyse. Sagsnr.: S Dato: 28. Anlægsnotat Budget & Analyse Sagsnr.: 00.30.00-S00-19-17 Dato: 28. august 2018 Udvalgenes presserende anlægsbehov til B2019-2026 Horsens Kommunes politiske udvalg har i forbindelse med udarbejdelsen af

Læs mere

Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område

Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Direkte: 20878124 Mobil: 20878124 www.horsens.dk Sagsnr. 00.30.00-Ø00-9-17 Dato: 16.5.2017 Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalget

Anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalget Anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalget 2018-25 Principper for vurdering af anlægsbehov 1. Kapacitet Med afsæt i den forventede børne- og elevtalsudvikling og den eksisterende viden om kapacitet i de enkelte

Læs mere

Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område

Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-3-16 Dato:19.4.2016 Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område 2017-22 Indhold Principper for prioritering

Læs mere

Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området

Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området NOTAT Uddannelse og Arbejdsmarked Økonomi Sagsbehandlere: Ib Holst-Langberg Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-14-15 Dato: 12. maj 2015 Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området Indhold Indledning...2

Læs mere

Rammer. Økonomi og Administration UA Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato:

Rammer. Økonomi og Administration UA Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration UA Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-1-18 Dato:23.3.2018 Temaer til Børne- og Uddannelsesudvalgets drøftelse af driftsbudget 2019 Som oplæg til Børne-

Læs mere

Nøgletal for skoler og dagtilbud

Nøgletal for skoler og dagtilbud Nøgletal for skoler og dagtilbud Følgende nøgletal giver baggrundsinformation om dagtilbud og skoler i Horsens Kommune i forhold til antal institutioner/skoler, deres størrelse, budget pr. barn/elev, og

Læs mere

Udmøntning af økonomisk prioriteringsrum i 2019 og frem

Udmøntning af økonomisk prioriteringsrum i 2019 og frem Udmøntning af økonomisk prioriteringsrum i 2019 og frem Prioriteringsmuligheder inden for rammen Skabelse af økonomisk råderum 2019 2020 2021 2022 Tilbageløb af indfasningsmidler i forbindelse med implementering

Læs mere

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Børne- og Skoleudvalgets ramme

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Børne- og Skoleudvalgets ramme Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:28.03.2017 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget 2018 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Tilsyn med de kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune, januar 2018

Tilsyn med de kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune, januar 2018 Tilsyn med de kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune, januar 2018 Fremlæggelse af læreplaner Evaluering af APV jf. Afholdelse af valg til for bestyrelsen læreplaner arbejdsmiljølovgivning frokostordning

Læs mere

Faktaark: Tilsyn med de kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune 2016

Faktaark: Tilsyn med de kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune 2016 Faktaark: Tilsyn med de kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune 2016 Fremlæggelse af læreplaner Evaluering af APV jf. Afholdelse af valg til for bestyrelsen læreplaner arbejdsmiljølovgivning frokostordning

Læs mere

Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune

Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune Uddannelse og Arbejdsmarked Peter Sinding Poulsen Sagsnr. 17.01.04-A00-2-15 Dato:20.5.2015 Indledning Det er en politisk ambition, at flere unge får en ungdomsuddannelse

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

Horsens Kommune Samlet analyse af distrikterne.

Horsens Kommune Samlet analyse af distrikterne. Horsens Kommune Samlet analyse af distrikterne. Bygningsanalyse på dagtilbudsområdet. - udført for Horsens Kommune 01.12.08 Sagsnr.: 07-1518 Bygningsanalyse på dagtilbudsområdet udført for Horsens Kommune

Læs mere

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 291060 Brevid. 2544583 NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 26. april 2017 På baggrund af den seneste befolkningsprognose fra foråret 2017 har forvaltningen

Læs mere

Optimering af dagtilbudsstrukturen i Langå og Harridslev

Optimering af dagtilbudsstrukturen i Langå og Harridslev Notat Vedrørende: Notat vedr optimering af dagtilbudsstrukturen i Langå og Harridslev Sagsnavn: Optimering af daginstitutionsstrukturen Sagsnummer: 28.03.04-A00-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen E-mail:

Læs mere

1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby

1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby 1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby U 10.000 19.000 rammebeløb til bygningsmæssig tilpasning/renovering af institutioner på samlet 50 mio. kr. for 2020-2022. Nedenstående

Læs mere

Introduktion til Børne- og Uddannelsesudvalgets område

Introduktion til Børne- og Uddannelsesudvalgets område Introduktion til Børne- og Uddannelsesudvalgets område Den fælles opgave fra barn til beskæftigelse Sammenhængende børne- og ungepolitik: Fælles vision Alle skal have en uddannelse I Horsens har vi ambitioner

Læs mere

Perspektivnotat Skole og dagtilbud

Perspektivnotat Skole og dagtilbud Perspektivnotat Skole og dagtilbud Ledelsen på skole- og dagtilbudsområdet i per 18.5.2015 Konstitueret Langhøj skole og dagtilbud Langhøjskolen Langhøj SFO Langhøj dagtilbud Dagny Madsen Irma Søndergaard

Læs mere

Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet. April 2016

Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet. April 2016 Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 216 Indledning. Det er analysens formål, at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet.

Læs mere

Fagsekretariatet Børn Og Unge. Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 2017

Fagsekretariatet Børn Og Unge. Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 2017 Fagsekretariatet Børn Og Unge Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 2017 Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet

Læs mere

Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen.

Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen. Velfærdssekretariatet Sagsnr. 269715 Brevid. 2088172 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2015 23. april 2015 På baggrund af den seneste

Læs mere

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato:

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-5-16 Dato:1.4.2016 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget 2017 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

NOTAT. I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2017 blev følgende udvidelser af kapaciteten på dagtilbudsområdet besluttet:

NOTAT. I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2017 blev følgende udvidelser af kapaciteten på dagtilbudsområdet besluttet: SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN NOTAT Emne: Kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet Til: Dato: 13. april 2018 Sagsbeh.: AJ/BRMI/COH Sagsnr.: 1. Status I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2017

Læs mere

Daginstitution Bankager Børnehaven Æblehaven Lukket * Lukket - ingen pasning Lukket - fællespasning Lukket - ingen pasning Lukket - fællespasning

Daginstitution Bankager Børnehaven Æblehaven Lukket * Lukket - ingen pasning Lukket - fællespasning Lukket - ingen pasning Lukket - fællespasning Ferieåbne perioder i Horsens Kommunes dagtilbud 2016 Dagplejen Dagplejen Nord-Øst Pasning Lukket - ingen pasning Pasning Lukket - ingen pasning Pasning Dagplejen Syd-Vest Pasning Lukket - ingen pasning

Læs mere

Restbevilling Netto Kr.

Restbevilling Netto Kr. 1 Bilag 1 - Overførsel 2018-19 drift Restbevilling Netto Kr. Resume: Rammebelagt: Økonomi- og Erhvervsudvalget 58.274.922 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 12.432.341 Børne- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub.

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 27. oktober 2017 Helhedsløsning for Bakkegårdsskolen Teknisk og pædagogisk modernisering af Bakkegårdsskolen, genopretning af facader,

Læs mere

Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim

Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim N O T A T Til Børne- og Familieudvalget Kopi Fra Dagtilbud og Undervisning Emne Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim Afdeling Dagtilbud og Undervisning Telefon

Læs mere

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 29. april 2016 Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj 1. Resume Aarhus Kommune er i vækst, og indbyggertallet forventes at stige

Læs mere

Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim

Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim N O T A T Til Børne- og Familieudvalget Kopi Fra Dagtilbud og Undervisning Emne Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim Afdeling Dagtilbud og Undervisning Telefon

Læs mere

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25.

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der mangler dagtilbudspladser i Tranbjerg. Samtidig er der på

Læs mere

Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser

Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser I forbindelse med budgetforliget for 2018 blev der afsat 10 mio. kr. fordelt med 7,1 mio. kr. i 2018 og 2,9 mio. kr. i 2019 til kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser

Læs mere

Restbevilling Netto Kr.

Restbevilling Netto Kr. Resume: Rammebelagt: Økonomiudvalget 28.946.145 Beskæftigelsesudvalget 841.647 Børne- og Skoleudvalget 36.518.081 Kulturudvalget 5.883.674 Teknik- og Miljøudvalget 3.574.330 Beredskabskommission -157.400

Læs mere

NOTAT: Kapicitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2019

NOTAT: Kapicitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2019 Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 318587 Brevid. 3140509 NOTAT: Kapicitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2019 23. april 2019 På baggrund af den seneste befolkningsprognose for Roskilde Kommune fra

Læs mere

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet Norddjurs Kommune 26. maj 2014 Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2014 og overslagsårene blev det besluttet at

Læs mere

Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler

Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler Dato for byrådsbehandling 17.08.2016 Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler Resume af beslutningsforslaget: Forslaget

Læs mere

Restbevilling Netto Kr.

Restbevilling Netto Kr. Resume: Rammebelagt: Økonomiudvalget 33.230.454 Beskæftigelsesudvalget -6.005 Børne- og Skoleudvalget 28.815.137 Kulturudvalget 5.613.817 Teknik- og Miljøudvalget -4.963.651 Beredskabskommission 173.683

Læs mere

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose November Dagtilbud. 0 6 år

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose November Dagtilbud. 0 6 år Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose 214-226 November 214 Dagtilbud 6 år Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet og kapacitetsbehov

Læs mere

Børnetalsprognose og kapacitet

Børnetalsprognose og kapacitet Børnetalsprognose og kapacitet 2019-2023 Udarbejdet af Sekretariat og Dagtilbud og Økonomi, april 2019. Acadre nr. 19/6582 Indhold 1. Indledning...3 2. Forventet behov for pladser...3 2.1 Befolkningsprognosen...3

Læs mere

Sommerferie. Jul / nytår 15. maj 5. juni Uge 29 Uge 30 Uge 31 24. december 28., 29., 30 og 31. december

Sommerferie. Jul / nytår 15. maj 5. juni Uge 29 Uge 30 Uge 31 24. december 28., 29., 30 og 31. december Ferieåbne perioder i Horsens Kommunes dagtilbud 2015 Sommerferie Dagplejen Dagplejen Nord-Øst Pasning Lukket - ingen pasning * Pasning Lukket - ingen pasning Pasning Dagplejen Syd-Vest Pasning Lukket -

Læs mere

Kapacitetsprognose for skoler og dagtilbud

Kapacitetsprognose for skoler og dagtilbud VALLENSBÆK KOMMUNE Kapacitetsprognose for skoler og dagtilbud Vallensbæk Kommune 2016-2026 Center for Økonomi og Indkøb 29-03-2016 Indhold 1. Skoleprognose... 2 1.1. Skoleområdet overordnet... 2 1.2. Pilehaveskolen...

Læs mere

NOTAT RÅDHUSET. Børn & Velfærd Familie- og Dagtilbudsafdelingen Souschef: Flemming Lunde Østergaard Hansen. Sagsnr.: 16/16876 Doknr.

NOTAT RÅDHUSET. Børn & Velfærd Familie- og Dagtilbudsafdelingen Souschef: Flemming Lunde Østergaard Hansen. Sagsnr.: 16/16876 Doknr. NOTAT RÅDHUSET Dagtilbudskapacitet og behov i distrikt Nord/Midt Dette notat vedrører sammenhængen mellem kapacitet til børnepasning og det forventede behov i distrikt Nord/Midt i de kommende år. Det forventede

Læs mere

Fagligt notat om indretning af faglokaler folkeskolen i Horsens Kommune

Fagligt notat om indretning af faglokaler folkeskolen i Horsens Kommune Økonomi og Administration UA Sagsnr. 00.30.00-Ø00-3-17 Dato:4.1.2018 Fagligt notat om indretning af faglokaler folkeskolen i Horsens Kommune På mange skoler er læringsrum indrettet på samme måde som for

Læs mere

Horsens Byråd Hvervsfortegnelsen

Horsens Byråd Hvervsfortegnelsen Horsens Byråd Hvervsfortegnelsen Byrådsperioden 2018-21 Børne- og Uddannelsesudvalget 1 Indhold Udvalg og nævn mv....3 Diverse...3 Byrådsrepræsentanter i skolebestyrelser og dagtilbud...3 Bestyrelser for

Læs mere

Sept Januar år år år år

Sept Januar år år år år NOTAT Dato: 4. september Kapacitet og efterspørgsel på det samlede dagtilbudsområde og på distriktsniveau - Dette notat afdækker kapacitetsbehovet på dagtilbudsområdet i perioden september til januar på

Læs mere

Kapacitets- og behovsanalyse for dagtilbud 0 til 6 år Skanderborg Kommune Maj 2018

Kapacitets- og behovsanalyse for dagtilbud 0 til 6 år Skanderborg Kommune Maj 2018 Kapacitets- og behovsanalyse for dagtilbud 0 til 6 år Skanderborg Kommune Maj 1 INDHOLD: Forudsætninger i kapacitetsberegningerne - side 3 Forudsætninger for prognose - side 4 Hørning - side 5 Ry/Knudsø

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: LES/RIP Sagsnr.: 11/14293

NOTAT. Sagsbeh.: LES/RIP Sagsnr.: 11/14293 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ EJENDOMSCENTER NOTAT Emne: Helhedsplan for dagpasning - budget 2012-15 Til: Byrådet Dato: 22. august 2011 Sagsbeh.: LES/RIP Sagsnr.: 11/14293 1. Opsummering og anbefaling

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Kapacitetsprognose for skoler og dagtilbud

Kapacitetsprognose for skoler og dagtilbud VALLENSBÆK KOMMUNE Kapacitetsprognose for skoler og dagtilbud Vallensbæk Kommune 2015-2026 Center for Økonomi og Indkøb 29-04-2015 Indhold 1. Skoleprognose... 2 1.1. Skoleområdet overordnet... 2 1.2. Pilehaveskolen...

Læs mere

Nyt skoleudbygningsprogram

Nyt skoleudbygningsprogram Til Byrådet Fra MBU Dato 14. august 2015 Nyt skoleudbygningsprogram Notatet omhandler Børn og Unges forslag til nyt Skoleudbygningsprogram til erstatning af det tidligere Lokaleprogram. 1. Resume Det nuværende

Læs mere

Budget 2018 og budgettildelingsmodeller

Budget 2018 og budgettildelingsmodeller Budget 2018 og budgettildelingsmodeller Børne- og Uddannelsesudvalgets budget 2018 (1.259,3 mio. kr. netto) 2 BU-mødet 7/3-2018 Dagtilbudsområdets budget 2018 (398,4 mio. kr. netto) Dagpleje Den centrale

Læs mere

Revurdering af strategien for udbud af dagpleje- og

Revurdering af strategien for udbud af dagpleje- og N O T A T Til Børne- og Familieudvalget Kopi Fra Dagtilbud og Undervisning Emne Revurdering af strategien for udbud af dagpleje- og vuggestuepladser Revurdering af strategien for udbud af dagpleje- og

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrunden for notatet markant stigning i antallet af børn og unge i Solrød Kommune

NOTAT. 1. Baggrunden for notatet markant stigning i antallet af børn og unge i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN NOTAT Emne: Til: Dagtilbud kapacitetsudfordringer på dagtilbud som konsekvens af vækst i antallet af 0-5. Skitsering af handlemuligheder på kort og lang sigt. Byrådet Dato: 31.

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Notat om lokaler og kapacitet Holbæk by Skole

Notat om lokaler og kapacitet Holbæk by Skole Notat om lokaler og kapacitet Holbæk by Skole Nedenstående notat er udarbejdet som svar på de spørgsmål der er stillet dels i Økonomiudvalget, og dels af byrådsmedlemmerne Michael Suhr og Lars Roost Dinesen.

Læs mere

KAPACITETSBEREGNINGER

KAPACITETSBEREGNINGER KAPACITETSBEREGNINGER KØGE KOMMUNE 2019 2031 BØRNE- OG UDDANNELSESFORVALTNINGEN & VELFÆRDSFORVALTNINGEN Legeplads ved Bregnevej i Hastrup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Børne- og Ungeområdet...

Læs mere

BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET SIDE 1/5 BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET INDSTILLING: Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget: 1. At der ikke foretages kapacitetsmæssige tilpasninger

Læs mere

Notat vedrørende kapacitet for kommunale dagtilbud i Støvring

Notat vedrørende kapacitet for kommunale dagtilbud i Støvring Notat vedrørende kapacitet for kommunale dagtilbud i Støvring Forudsætninger for beregning af forventet børnetal Dette notat går udelukkende på kommunale dagtilbud i Støvring. Forventet antal børn i er

Læs mere

Demografiudvikling for det samlede dagtilbudsområde 2018 til 2025

Demografiudvikling for det samlede dagtilbudsområde 2018 til 2025 Dato 08-02-2018 j./sagsnr. 28.00.00-A00-1-18 Demografiudvikling for det samlede dagtilbudsområde 2018 til 2025 I dette bilag præsenteres demografiudviklingen for de 0 6 årige fra 2018 og frem til 2025.

Læs mere

Fælleskommunal mål- og indholdsbeskrivelse for SFO

Fælleskommunal mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Fælleskommunal mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Indhold Forord...2 Lovgivningen på området...3 Et sammenhængende skole- og fritidstilbud...4 Folkeskolens formålsparagraf...5 Horsens Kommunes sammenhængende

Læs mere

Randers Kommune. Bredstrupsgades Børnehave. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009

Randers Kommune. Bredstrupsgades Børnehave. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009 Randers Kommune Udviklingsplan for daginstitutionerne Bredstrupsgades Børnehave November 2009 Udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers Kommune Denne udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers

Læs mere

Renovering af ventilationsanlæg og akustikforhold Mølleskolen

Renovering af ventilationsanlæg og akustikforhold Mølleskolen Renovering af ventilationsanlæg og akustikforhold Mølleskolen dvalg: ndervisnings- og Børneudvalget Politikområde: Skoler og pædagogiske fritidstilbud Projektnavn / 2017 2018 2019 2020 Renovering af ventilationsanlæg

Læs mere

NOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018

NOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290528 Brevid. 2541060 Ref. BTL Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018 30. marts 2017 Med henblik på budgetdrøftelser til budget 2018, er der

Læs mere

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2018

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2018 Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 303266 Brevid. 2775965 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2018 17. april 2018 På baggrund af den seneste

Læs mere

Børne- og Ungdomsforvaltningen vurderer kapacitetsbehovet på 0-5 års området i behovsprognosen.

Børne- og Ungdomsforvaltningen vurderer kapacitetsbehovet på 0-5 års området i behovsprognosen. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kapacitetsstyring NOTAT Bilag dagtilbudsprognose 0-5 år Baggrund Børne- og Ungdomsforvaltningen vurderer set på 0-5 års området i sprognosen. Børne- og

Læs mere

Kapacitetsprognose for skoler og dagtilbud

Kapacitetsprognose for skoler og dagtilbud VALLENSBÆK KOMMUNE Kapacitetsprognose for skoler og dagtilbud Vallensbæk Kommune 2017-2027 Center for Økonomi og Indkøb 28-03-2016 Indhold 1. Skoleprognose... 2 1.1. Skoleområdet overordnet... 2 1.2. Pilehaveskolen...

Læs mere

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013. Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Evaluering af Horsens Byskole 2015

Evaluering af Horsens Byskole 2015 Økonomi og Administration Sagsbehandlere: Louise Riis Villadsen Louise Nordestgaard Sagsnr. 17.00.00-P20-4-15 Dato: 20.1.2016 Evaluering af Horsens Byskole 2015 Horsens Byskole blev etableret i 2012 af

Læs mere

Færdiggørelse af helhedsløsningen på Langagerskolen

Færdiggørelse af helhedsløsningen på Langagerskolen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. oktober 2017 Færdiggørelse af helhedsløsningen på Langagerskolen 1. Resume Denne indstilling indeholder et forslag til, at der etableres

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2019 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2019 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2019 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2019-2022, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

4. BS Forslag til ny budgettildelingsmodel for specialklasser m.v. i Horsens Kommune

4. BS Forslag til ny budgettildelingsmodel for specialklasser m.v. i Horsens Kommune 4. BS Forslag til ny budgettildelingsmodel for specialklasser m.v. i Horsens Kommune 00.30.02-G01-1-16 Resumé Forslag til ny budgettildelingsmodel for specialskoler, specialklasser mv. på Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1. september Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1. september Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 1. september 2014 Udvidelse af Skødstrup Skole og reetablering af klub Udbygning af Skødstrup skole med ca. 1.400 kvm. og reetablering

Læs mere

DEMOGRAFI- OG KAPACITETSANALYSE 2017

DEMOGRAFI- OG KAPACITETSANALYSE 2017 DEMOGRAFI- OG KAPACITETSANALYSE 2017 Indhold: 0. 1. 2. 3. 4. Demografi- og kapacitetsanalyse indledning Konklusion og opmærksomhedsområder Dagtilbudsområdet Skoleområdet Ældreområdet 1 0. Demografi- og

Læs mere

Kapacitet i daginstitutionerne

Kapacitet i daginstitutionerne ODDER KOMMUNE Byrådsservice Lokalnummer 3359 Kapacitet i daginstitutionerne Til : Byrådet Kopi til : Fra : Krista Kajberg Vedrørende : Kapacitet i daginstitutionerne i Odder Kommune Dato : 12. juli 2006

Læs mere

Bedre fysiske rammer til børn og unge i Viby

Bedre fysiske rammer til børn og unge i Viby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistraten for Børn og Unge Dato 8. november 2016 Bedre fysiske rammer til børn og unge i Viby Etablering af lokaler til undervisning, SFO og klubtilbud

Læs mere

NOTAT. Befolkningsudvikling på 0-5 års området

NOTAT. Befolkningsudvikling på 0-5 års området NOTAT Bilag 1: Behovsprognose 0-5 årsområdet. Overordnede konklusioner Hvad er et på 0-5 års området Behovsprognosen 2011 viser, at der er et for udbygning af 126 børnegrupper på 0-5 års området (en børnegruppe

Læs mere

UDKAST Horsens Kommunes fælleskommunale Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO

UDKAST Horsens Kommunes fælleskommunale Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO UDKAST Horsens Kommunes fælleskommunale Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO Indhold Forord...1 Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO...2 Et sammenhængende skole- og fritidstilbud...3 Folkeskolens formålsparagraf...3

Læs mere

Indstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen.

Læs mere

Hvis der skal tilbydes pasningsgaranti inden for dagtilbudsdistrikter er det nødvendigt at se på følgende faktorer:

Hvis der skal tilbydes pasningsgaranti inden for dagtilbudsdistrikter er det nødvendigt at se på følgende faktorer: Vedrørende: Mulighed for at tilbyde pasningsgaranti i dagtilbudsdistrikter Sagsnavn: Pasningsgaranti i dagtilbudsdistrikter Sagsnummer: 28.06.00-A26-1-14 Skrevet af: Anne Louise Nielsen E-mail: anne.louise.nielsen@randers.dk

Læs mere

Hjørring Kommune. Internt notat Børne- og Undervisning. Ændret princip for klassedeling på folkeskolerne i Hjørring Kommune

Hjørring Kommune. Internt notat Børne- og Undervisning. Ændret princip for klassedeling på folkeskolerne i Hjørring Kommune Hjørring Kommune Internt notat Børne- og Undervisning Sag nr. 00.30.10-Ø00-1-17 16-05-2017 Side 1. Ændret princip for klassedeling på folkeskolerne i Hjørring Kommune I forbindelse med Byrådets behandling

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Elev Skole. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 23. oktober 2013.

Indstilling. Udvidelse af Elev Skole. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 23. oktober 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 23. oktober 2013 Udvidelse af Elev Skole Nybyggeri af ca. 200 m 2 på Elev Skole til fælles brug for skole og SFO Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

Randers Kommune. R. Hougårds Vej Børnehave. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009

Randers Kommune. R. Hougårds Vej Børnehave. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009 Randers Kommune Udviklingsplan for daginstitutionerne R. Hougårds Vej Børnehave November 2009 Udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers Kommune Denne udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers

Læs mere

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose September Dagtilbud. 3 6 år

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose September Dagtilbud. 3 6 år Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose 2013-2024 September 2013 Dagtilbud 3 6 år Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet

Læs mere

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 Ændringer I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning - i alt 6.544 12.931 12.711

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 Bind III 11. LYSHØJSKOLEN Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Lyshøjskolen blev bygget i 1969 og var under konstant udbygning frem til 1979. Der er efterfølgende

Læs mere

Analyse af vuggestue- og dagplejekapaciteten i udvalgte distrikter

Analyse af vuggestue- og dagplejekapaciteten i udvalgte distrikter 219 Analyse af vuggestue- og dagplejekapaciteten i udvalgte distrikter CENTER FOR BØRN OG LÆRING HERNING KOMMUNE Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 2 DATA... 2 ANALYSE... 4 Herning midtby... 5 Herningsholm

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal ØKONOMIUDVALGET DAGSORDEN for mødet den 28.02.2012, kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal 3. Anlægsbevilling til køb og udvidelse af Schous Børnehus på Dortheavej, NV (2011-180581) 1 ØKONOMIUDVALGET

Læs mere

Folkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen BU : Anbefales

Folkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen BU : Anbefales Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228

Læs mere

Bilag 2: Beskrivelse af scenarier Bilag til Børne- og uddannelsesudvalgets møde den 19/

Bilag 2: Beskrivelse af scenarier Bilag til Børne- og uddannelsesudvalgets møde den 19/ Bilag 2: Beskrivelse af scenarier Bilag til Børne- og uddannelsesudvalgets møde den 19/3 2014. De tre scenarier tager afsæt i de idéer, der fremkom på workshoppen den 10. marts, hvor lokale interessenter

Læs mere

Analyse af bygningskapaciteten på dagtilbudsområdet Dragør Kommune

Analyse af bygningskapaciteten på dagtilbudsområdet Dragør Kommune Analyse af bygningskapaciteten på dagtilbudsområdet 2018-2028 Dragør Kommune Analyse af bygningskapaciteten på dagtilbudsområdet i Dragør Kommune 2018-2028 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...3

Læs mere

Godkendelse af tilknytning af vuggestue til Hou og Bislev Landsbyordninger

Godkendelse af tilknytning af vuggestue til Hou og Bislev Landsbyordninger Punkt 5. Godkendelse af tilknytning af vuggestue til Hou og Bislev Landsbyordninger 2018-027043 Skoleforvaltningen indstiller at Skoleudvalget godkender, at der oprettes 7 vuggestuepladser i tilknytning

Læs mere

Kapacitetsproblemer i dagtilbud, maj 2019

Kapacitetsproblemer i dagtilbud, maj 2019 N O T A T Til Børne- og Familieudvalget Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Dagtilbud og Undervisning Emne Kapacitetsproblemer i dagtilbud, maj 2019 Afdeling Klik her for at angive tekst. Telefon 99741310

Læs mere

2. Børne- og skoleudvalget Anlæg

2. Børne- og skoleudvalget Anlæg 2. Børne- og skoleudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 2. Børne- og skoleudvalget Skattefinansieret anlæg Udbygninger af folkeskoler, ramme... 3 Tirsdalens skole... 5 Søndermarkskolen... 6 Hornbæk skole...

Læs mere

Baggrund. Kort om regler vedrørende garantiventelisten

Baggrund. Kort om regler vedrørende garantiventelisten KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Administrativt Ressourcecenter NOTAT 1. august 2019 Status på pasningsgarantien 1. august 2019 Baggrund Sagsnr. 2017-0070626 Dokumentnr. 2017-0070626-107

Læs mere

1. Resume Med denne indstilling foreslås det, at der gives anlægsbevilling til første etape af en helhedsløsning for Åby Skole.

1. Resume Med denne indstilling foreslås det, at der gives anlægsbevilling til første etape af en helhedsløsning for Åby Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 27. oktober 2017 Ny udskolingsfløj og lokaler til fritid på Åby Skole Teknisk og pædagogisk modernisering af Åby Skole ved udbygning af

Læs mere

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 OVERSIGT OVER SCENARIER 4 BEMÆRKNINGER TIL SCENARIER 7 KAPACITET OG BØRNETAL 9

Læs mere

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2014

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2014 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 256636 Brevid. 1882710 NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2014 25. april 2014 På baggrund af den seneste befolkningsprognose fra marts 2014 har forvaltningen

Læs mere

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN / TEKNIK OG MILJØ Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan Grundlag for udarbejdelse af budget - 10. juni SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 1. Indledning Med udgangspunkt

Læs mere

9. Skole- og uddannelsesudvalget

9. Skole- og uddannelsesudvalget 9. Skole- og uddannelsesudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 9. Skole- og uddannelsesudvalget Skattefinansieret anlæg Udbygning af folkeskoler... 3 Søndermarksskolen skoleudviklingsplan 2015... 5 Hobrovejens

Læs mere